P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów"

Transkrypt

1 P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia II stopnia Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Humanistyczny Forma studiów: Studia stacjonarne Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji dodatkowo 25* odpowiadających poziomowi studiów: Łączna liczba godzin dydaktycznych: dodatkowo 300* Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Magister Specjalność: Filologia romańska: Specjalność ogólna Filologia romańska: Specjalność nauczanie języka francuskiego Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji Studia II stopnia mają za zadanie pogłębienie wiedzy i umiejętności studenta zdobytych na kształcenia przez absolwentów kierunku: studiach I stopnia oraz przygotowanie studenta do ewentualnego podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich. Głównymi celami kształcenia jest zdobycie przez absolwenta umiejętności posługiwania się językiem francuskim na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zaawansowanej komunikacji codziennej i w licznych kontekstach zawodowych, zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności posługiwania się francuskimi językami specjalistycznymi: biznesowym, prawniczym, administracyjnym oraz dyplomatycznym i politycznym w zakresie co najmniej średniozaawansowanym, zdobycie pogłębionej wiedzy i wybranych umiejętności z zakresu przekładów tekstów użytkowych i literackich, zdobycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o języku i nauk o literaturze, a także pogłębienie lub zdobycie nowych umiejętności w zakresie drugiego języka romańskiego. Absolwent może podjąć pracę jako tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej, specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach, osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka francuskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich). Po zrealizowaniu dodatkowej specjalności, student może uzyskać kwalifikacje do nauczania języka francuskiego w szkole podstawowej (od klasy 4), szkole gimnazjalnej 1

2 Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią UMK: Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: * oraz ponadgimnazjalnej. Program studiów zapewnia absolwentowi pozyskanie pogłębionej aktualnej wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w nowoczesny sposób z nastawieniem na wszechstronne rozwijanie osobowości i kompetencji społecznych. Nabyta wiedza i umiejętności mają za zadanie zwiększyć atrakcyjność absolwenta na rynku pracy w kraju i za granicą. W tworzeniu programu kształcenia uwzględniono opinie studentów, absolwentów oraz zapotrzebowanie na rynku pracy w kraju i za granicą. Licencjat w zakresie filologii romańskiej (lub inny równoważny) oraz spełnione warunki rekrutacji. Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia Moduły kształcenia Przedmioty Liczba punktów ECTS Seminarium magisterskie (do wyboru) Seminarium magisterskie z zakresu językoznawstwa Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny 40 Obligatoryjny zajęcia do wyboru Przynależność do obszaru kształcenia (w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia) Zakładane efekty kształcenia K_W09 K_U06 K_U07 K_U08 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_K01 K_K03 Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta 1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć (co oznacza terminowe czytanie ze zrozumieniem wskazanych przez promotora pozycji). 2. Czynny udział w dyskusjach. 3. Regularne przedstawianie postępów badań i redakcji pracy 2

3 Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa magisterskiej wg harmonogramu ustalonego przez promotora. 4. Po semestrze 1 student otrzymuje zaliczenie po przedstawieniu tematu i wstępnej bibliografii pracy magisterskiej. Po semestrze 2 student otrzymuje zaliczenia po przedstawieniu wstępnego I rozdziału pracy. Po semestrze 3 student otrzymuje zaliczenie semestru po przedstawieniu części pracy stanowiącej 50 % całości planowanego tekstu. Po semestrze 4 otrzymuje zaliczenie semestru po złożeniu oprawionej całej pracy w formie zgodnej z wszystkimi wymogami, po uprzedniej akceptacji promotora. Seminarium z zakresu literaturoznawstwa: Zaliczenie po semestrach: 1,2,3,4. 5. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć (co oznacza terminowe czytanie ze zrozumieniem wskazanych przez promotora pozycji). 6. Czynny udział w dyskusjach. 7. Regularne przedstawianie postępów 3

4 badań i redakcji pracy magisterskiej wg harmonogramu ustalonego przez promotora. 8. Po semestrze 1 student otrzymuje zaliczenia po przedstawieniu referatu dotyczącego wybranej problematyki badawczej i wstępnego projektu pracy magisterskiej (korpus, temat, wstępne rezultaty kwerendy bibliotecznej). Po semestrze 2 student otrzymuje zaliczenia po przedstawieniu szczegółowego planu pracy wraz z bibliografią. Po semestrze 3 student otrzymuje zaliczenie semestru po przedstawieniu części pracy stanowiącej 60 % całości planowanego tekstu. Po semestrze 4 otrzymuje zaliczenie semestru po złożeniu całej pracy w formie zgodnej z wszystkimi wymogami, po uprzedniej akceptacji promotora. Francuski język specjalistyczny Francuski biznesowy 4 obligatoryjny K_W02 K_W04 K_W13 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U15 K_U16 K_U18 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Pisemne prace kontrolne. 3. Testy z rozumienia ze słuchu. 4. Zaliczenie po semestrze 1, mające charakter 4

5 K_K02 K_K04 testu pisemnego i testu z rozumienia ze słuchu. Francuski prawniczy 4 obligatoryjny K_K07 1. Aktywne uczestnictwo K_K08 przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Pisemne prace kontrolne. 3. Zaliczenie po semestrze 2, mające formę testu pisemnego z rozumienia tekstu źródłowego i umiejętności tworzenia tekstów prawniczych w języku francuskim. Francuski dyplomacji i polityki 4 Obligatoryjny 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Pisemne prace kontrolne. 3. Zaliczenie po semestrze 3, mające formę testu pisemnego z rozumienia tekstu źródłowego i umiejętności tworzenia tekstów dyplomatycznych w języku francuskim. Francuski administracyjny 2 Obligatoryjny 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Pisemne prace kontrolne. 3. Zaliczenie po semestrze 1, mające formę testu pisemnego z rozumienia 5

6 Współczesne zagadnienia filozoficzne Moduł kształcenia do wyboru: Drugi język romański (kontynuacja lub grupa początkowa) 1 Współczesna filozofia francuska 1 obligatoryjny K_W10 K_W12 K_U02 K_U20 K_U21 Drugi język romański (kontynuacja) 12 Fakultatywny K_W02 K_W04 K_W11 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U11 K_U12 K_U18 K_K08 tekstu źródłowego i umiejętności tworzenia tekstów administracyjnych w języku francuskim. 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Zaliczenie po semestrze 1 - pozytywna ocena z pracy pisemnej (eseju) zredagowanej na wybrany przez studenta/studentkę temat z zakresu materiału przerobionego na zajęciach. 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Pisemne prace kontrolne. 3. Testy z rozumienia ze słuchu. 4. Zaliczenie po semestrach: 1, 2, mające charakter testu pisemnego i testu z rozumienia ze słuchu. 1 Oferta języków aktualizowana w danym roku akademickim. 6

7 Moduł kształcenia zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na innym kierunku studiów Moduł kształcenia do wyboru: Specjalizacja językoznawcza/literaturoznawcz a Drugi język romański (grupa początkowa) K_W02 K_W11 K_U02 K_U11 K_U12 K_K08 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Pisemne prace kontrolne. 3. Testy z rozumienia ze słuchu. 4. Zaliczenie po semestrach: 1, 2 mające charakter testu pisemnego i testu z rozumienia ze słuchu. Zajęcia ogólnouczelniane 2 Fakultatywny Zaliczenie lub egzamin po semestrze: 3. Zajęcia ogólnouczelniane z zakresu filozofii lub historii krajów romańskich 2 Fakultatywny Zaliczenie lub egzamin po semestrze: 3. Specjalizacja językoznawcza, lub: 8 Fakultatywny K_W01 K_W06 K_W08 K_W09 K_U01 K_U02 K_U10 K_U19 K_K01 Specjalizacja literaturoznawcza Fakultatywny K_W05 K_W07 K_W08 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu (w całości lub we fragmentach) i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć (co oznacza terminowe czytanie ze zrozumieniem wskazanych przez prowadzącego pozycji). 2. Czynny udział studenta w dyskusjach dotyczących omawianych zagadnień. 3. Zaliczenie po semestrach 1 i 2 mające charakter referatu lub/i kontrolnej pracy pisemnej. 1. Aktywne uczestnictwo 7

8 Moduł kształcenia do wyboru: Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa /literaturoznawstwa Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa lub: Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa 14 Fakultatywny Fakultatywny K_W09 K_W09 K_U01 K_U09 K_U10 K_U19 K_K01 K_W01 K_W06 K_W08 K_W09 K_U02 K_U06 K_U10 K_U13 K_K03 K_W05 K_W07 K_W08 K_W09 K_U06 przedmiotu (w całości lub we fragmentach) i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć (co oznacza terminowe czytanie ze zrozumieniem wskazanych przez prowadzącego pozycji). 2. Czynny udział studenta w dyskusjach dotyczących omawianych lektur. 3. Zaliczenie po semestrach 1 i 2 mające charakter referatu lub/i kontrolnej pracy pisemnej lub eseju. 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu (w całości lub we fragmentach) i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć (co oznacza terminowe czytanie ze zrozumieniem wskazanych przez prowadzącego pozycji). 2. Czynny udział studenta w dyskusjach dotyczących omawianych zagadnień. 3. Zaliczenie po semestrze 3 mające charakter referatu lub/i kontrolnej pracy pisemnej. 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu (w całości lub we 8

9 Moduł kształcenia do wyboru : Językoznawstwo romańskie/literaturoznawstwo romańskie Wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa romańskiego lub: 2 Wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa romańskiego Fakultatywny Fakultatywny K_U09 K_U10 K_U13 K_K03 K_W01 K_W06 K_W08 K_W09 K_W13 K_U01 K_K05 K_W05 K_W07 K_W08 K_W12 K_U01 K_K05 fragmentach) i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć (co oznacza terminowe czytanie ze zrozumieniem wskazanych przez prowadzącego pozycji). 2. Czynny udział studenta w dyskusjach dotyczących omawianych lektur. 3. Zaliczenie po semestrze 3 mające charakter referatu lub/i kontrolnej pracy pisemnej lub eseju. 1. Bieżące zaznajamianie się ze wskazaną przez wykładowcę literaturą przedmiotu. 2. Aktywna postawa studenta podczas wykładu oznaczająca umiejętność i gotowość do próby odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego podczas wykładu oraz samodzielnego stawiania pytań związanych z tematami wykładów. 3. Zaliczenie po semestrze 4, mające formę testu pisemnego lub kolokwium ustnego. 1. Bieżące zaznajamianie się ze wskazaną przez wykładowcę literaturą przedmiotu. 2. Aktywna postawa studenta podczas wykładu oznaczająca umiejętność i gotowość do próby odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego podczas wykładu oraz 9

10 samodzielnego stawiania pytań związanych z tematami wykładów. 3. Zaliczenie po semestrze 4, mające formę testu pisemnego lub kolokwium ustnego. ZAJĘCIA SPECJALNOŚCIOWE (STUDENCI SPECJALNOŚCI NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO WYBIERAJĄ DWIE SPECJALNOŚCI; POZOSTALI STUDENCI WYBIERAJĄ JEDNĄ SPECJALNOŚĆ-OGÓLNĄ) SPECJALNOŚĆ OGÓLNA Przekładoznawstwo Przekład tekstów użytkowych 4 obligatoryjny K_W03 K_W09 K_W13 K_U03 K_U04 K_U16 K_U17 K_U18 K_U20 K_K04 K_K07 K_K08 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Pisemna praca kontrolna z zagadnień teoretycznych oraz praktycznych umiejętności przekładu. 3. Przygotowanie przez studenta tłumaczenia wybranego fragmentu tekstu użytkowego. 4. Zaliczenie po semestrze: 1 z zakresu praktycznej umiejętności przekładu tekstów z zakresu tematycznego realizowanego na zajęciach. Przekład tekstów literackich 4 obligatoryjny 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Pisemna praca kontrolna z zagadnień teoretycznych oraz praktycznych umiejętności przekładu. 3. Przygotowanie przez 10

11 Językoznawstwo romańskie Literaturoznawstwo romańskie Stylistyka języków francuskiego i polskiego Wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa Wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa studenta tłumaczenia wybranego fragmentu tekstu literackiego. 4. Zaliczenie po semestrze: 2 z zakresu praktycznej umiejętności przekładu tekstów z zakresu tematycznego realizowanego na zajęciach. 4 obligatoryjny 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Zaliczenie po semestrze: 4 w formie kolokwium pisemnego lub 2 obligatoryjny K_W01 K_W06 K_W08 K_W09 K_W13 K_U01 K_K01 2 obligatoryjny K_W05 K_W07 K_W08 K_W12 ustnego. 1. Bieżące zaznajamianie się ze wskazaną przez wykładowcę literaturą przedmiotu. 2. Aktywna postawa studenta podczas wykładu oznaczająca umiejętność i gotowość do próby odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego podczas wykładu oraz samodzielnego stawiania pytań związanych z tematami wykładów. 3. Zaliczenie po semestrze 2, mający formę testu pisemnego lub kolokwium ustnego. 1. Bieżące zaznajamianie się ze wskazaną przez wykładowcę literaturą przedmiotu. 2. Aktywna postawa studenta 11

12 Kulturoznawstwo Kultura wybranych regionów Francji/innych krajów romańskich K_U01 K_K01 3 obligatoryjny K_W10 K_W11 K_W12 K_U20 K_U21 K_K05 K_K06 Frankofonia Frankofonia 6 obligatoryjny K_W05 K_W10 K_W11 K_W12 K_U09 K_U18 K_U19 K_U20 SPECJALNOŚĆ : NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO Podstawy psychologii Podstawy psychologii 2 Obligatoryjne Podstawy pedagogiki Podstawy pedagogiki 2 Obligatoryjne podczas wykładu oznaczająca umiejętność i gotowość do próby odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego podczas wykładu oraz samodzielnego stawiania pytań związanych z tematami wykładów. 3. Zaliczenie po semestrze 2, mający formę testu pisemnego lub kolokwium ustnego. 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Zaliczenie po semestrze:1 na podstawie pozytywnej oceny z prezentacji wybranego tematu związanego z szeroko pojętą kulturą, sztuką lub geografią Francji/innych krajów romańskich i/lub pisemnej pracy kontrolnej (testu). 1. Aktywne uczestnictwo przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. 2. Zaliczenie po semestrach 1 i 2, mające formę testu pisemnego lub kolokwium ustnego. 12

13 Emisja głosu Emisja głosu 1 Obligatoryjne Psychologia do II, III, IV etapu Psychologia do II, III, IV etapu 2 Obligatoryjne edukacyjnego edukacyjnego Pedagogika do II, III, IV etapu Pedagogika do II, III, IV etapu 2 Obligatoryjne edukacyjnego edukacyjnego Praktyka pedagogiczna do II, Praktyka pedagogiczna do II, 1 Obligatoryjne Zaliczenie III, IV etapu edukacyjnego III, IV etapu edukacyjnego Podstawy dydaktyki Podstawy dydaktyki 2 Obligatoryjne Dydaktyka przedmiotowa Dydaktyka przedmiotowa 8 Obligatoryjne K_W06 Zaliczenie z oceną/egzamin K_W09 K_W10 K_U05 K_U06 K_U21 K_K02 K_K03 K_K04 K_K06 Praktyka Praktyka 5 Obligatoryjne Zaliczenie Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS Moduły kształcenia Przedmioty Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Seminarium magisterskie (do wyboru) Seminarium magisterskie z zakresu językoznawstwa Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa Francuski język specjalistyczny Francuski biznesowy Francuski prawniczy Francuski dyplomacji i polityki

14 Francuski administracyjny Współczesne zagadnienia filozoficzne Współczesna filozofia francuska 1 1 Moduł kształcenia do wyboru: Drugi język Drugi język romański (kontynuacja) romański (kontynuacja 2 lub grupa Drugi język romański (grupa początkowa) początkowa) 3 Moduł kształcenia zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na innym kierunku Zajęcia ogólnouczelniane Zajęcia ogólnouczelniane z zakresu filozofii 2 2 studiów Moduł kształcenia do wyboru: Specjalizacja językoznawcza/literaturoznawcza lub historii krajów romańskich Specjalizacja językoznawcza, lub: 8 8 Specjalizacja literaturoznawcza Moduł kształcenia do wyboru: Seminarium Seminarium przedmiotowe z zakresu przedmiotowe z zakresu językoznawstwa /literaturoznawstwa językoznawstwa lub: Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa Moduł kształcenia do wyboru : Wykład monograficzny z zakresu 2 2 Językoznawstwo romańskie/literaturoznawstwo romańskie językoznawstwa romańskiego lub: Wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa romańskiego ZAJĘCIA SPECJALNOŚCIOWE SPECJALNOŚĆ OGÓLNA Przekładoznawstwo Przekład tekstów użytkowych Przekład tekstów literackich Stylistyka języków francuskiego i polskiego Językoznawstwo romańskie Wykład monograficzny z zakresu 2 2 językoznawstwa Literaturoznawstwo romańskie Wykład monograficzny z zakresu 2 2 literaturoznawstwa Kulturoznawstwo Kultura wybranych regionów Francji/innych 3 3 krajów romańskich Frankofonia Frankofonia 6 6 SPECJALNOŚĆ NAUCZYCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO Podstawy psychologii Podstawy psychologii Jeżeli student chce kontynuować naukę tego języka romańskiego, który wybrał na I stopniu studiów. 3 Oferta języków aktualizowana w danym roku akademickim. 14

15 Podstawy pedagogiki Podstawy pedagogiki 2 2 Emisja głosu Emisja głosu 1 1 Psychologia do II, III, IV etapu edukacyjnego Psychologia do II, III, IV etapu edukacyjnego 2 2 Pedagogika do II, III, IV etapu edukacyjnego Pedagogika do II, III, IV etapu edukacyjnego 2 2 Praktyka pedagogiczna do II, III, IV etapu Praktyka pedagogiczna do II, III, IV etapu edukacyjnego edukacyjnego Podstawy dydaktyki Podstawy dydaktyki 2 2 Dydaktyka przedmiotowa Dydaktyka przedmiotowa 8 8 Praktyka Praktyka Razem: Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów 30% kształcenia: Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów (w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia): Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013. Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 5 czerwca 2012 r. 15

16 Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS: 120 Łączna liczba godzin dydaktycznych: 810 I semestr Kod przedmiotu w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć P l a n s t u d i ó w filologiczny Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki Studia stacjonarne Filologia romańska: specjalność ogólna Filologia romańska: specjalność Nauczanie języka francuskiego Liczba godzin Liczba punktów ECTS 16 Forma zaliczenia Seminarium magisterskie seminarium 30 4 Zaliczenie Francuski biznesowy ćwiczenia 30 4 Zaliczenie Francuski administracyjny ćwiczenia 15 2 Zaliczenie Współczesna filozofia francuska konwersatorium 15 1 Zaliczenie Drugi język romański ćwiczenia 60 6 Zaliczenie Specjalizacja językoznawcza/literaturoznawcza konwersatorium 30 4 Zaliczenie ZAJĘCIA SPECJALNOŚCI OGÓLNEJ Przekład tekstów użytkowych laboratorium 30 4 Zaliczenie Frankofonia konwersatorium 30 3 Zaliczenie Kultura wybranych regionów Francji/innych krajów romańskich ZAJĘCIA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ Podstawy psychologii Wykład 30 2 Podstawy pedagogiki Wykład 45 2 Emisja głosu Ćwiczenia 15 1 Razem: konwersatorium 30 3 Zaliczenie

17 17 II semestr Kod przedmiotu w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Seminarium magisterskie seminarium 30 4 Zaliczenie Francuski prawniczy ćwiczenia 30 4 Zaliczenie Drugi język romański ćwiczenia 60 6 Zaliczenie Specjalizacja językoznawcza/literaturoznawcza konwersatorium 30 4 Zaliczenie ZAJĘCIA SPECJALNOŚCI OGÓLNEJ Przekład tekstów literackich laboratorium 30 4 Zaliczenie Wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa romańskiego Wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa romańskiego wykład 30 2 Zaliczenie wykład 30 2 Zaliczenie Frankofonia konwersatorium 30 3 Zaliczenie ZAJĘCIA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ Psychologia do II, III, IV etapu Ćwiczenia 30 2 edukacyjnego Pedagogika do II, III, IV etapu Ćwiczenia 30 2 edukacyjnego Praktyka 8 pedagogiczna do II, III, IV 1 etapu edukacyjnego Podstawy dydaktyki Wykład 30 2 Dydaktyka przedmiotowa Ćwiczenia 60 4 Razem: Student zobowiązany jest do odbycia 30 godzin praktyki. III semestr Kod przedmiotu w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Seminarium magisterskie seminarium Zaliczenie Zajęcia ogólnouczelniane dowolna 60 4 Zaliczenie lub egzamin Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa/literaturoznawstwa seminarium Zaliczenie Francuski dyplomacji i polityki Ćwiczenia 30 4 Zaliczenie ZAJĘCIA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ Dydaktyka przedmiotowa Ćwiczenia 60 4 Razem:

18 18 IV semestr Kod przedmiotu w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Seminarium magisterskie seminarium Zaliczenie Wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa/literaturoznawstwa romańskiego wykład 30 2 Zaliczenie ZAJĘCIA SPECJALNOŚCI OGÓLNEJ Stylistyka języków francuskiego i polskiego Razem: ćwiczenia 30 4 Zaliczenie Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013. Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 5 czerwca 2012 r.

19 Załącznik nr 3 S p e c y f i k a c j a/m a t r y c a e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów (przedmiotów). Efekty kształcenia Moduły kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) K_W01: ma pogłębioną wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego, jego powstaniu i rozwoju K_W02: zna gramatykę i leksykę języka/ języków w stopniu zaawansowanym K_W03: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu poszerzonym K_W04: ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych K_W05: ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach literatury danego obszaru kulturowego K_W06: ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa K_W07: ma pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa K_W08: ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi K_W09: ma poszerzoną wiedzę o terminologii i metodologii badań w danej dziedzinie K_W10: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego K_W11: ma pogłębioną wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego K_W12: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym K_W13: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie Seminarium magisterskie Francuski język specjalistyczny Współczesne zagadnienia filozoficzne Drugi język romański (kontynuacja) Drugi język romański (grupa początkowa) + ++ Specjalizacja językoznawcza Specjalizacja literaturoznawcza Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa

20 krytyczne sądy K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty o zaawansowanym stopniu trudności w języku/ językach danego obszaru kulturowego K_U03: potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski K_U04: potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka polskiego na język/języki danego obszaru kulturowego K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym, a także popularyzować wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny K_U06: posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w różnorodnych sytuacjach K_U07: potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez opiekuna naukowego K_U08: umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym K_U10: potrafi krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty z użyciem szczegółowej terminologii i uzasadnieniem wybranej metodologii K_U11: posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K_U12: posiada pogłębioną umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K_U13: posiada pogłębioną umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań K_U14: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów oraz przygotować prezentację K_U15: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności

21 K_U16: potrafi samodzielnie przekładać teksty użytkowe, specjalistyczne i literackie z języka źródłowego na język docelowy, zarówno w kanale ustnym jak i pisemnym, przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi pracy tłumacza K_U17: ma rozwinięte w stopniu zaawansowanym umiejętności tłumaczeniowe w zakresie przekładu ustnego i pisemnego K_U18: potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) K_U20: potrafi rozpoznać i analizować różne typy pozaliterackich wytworów kultury K_U21: posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety realizowanego przez siebie lub innych zadania K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie K_K06: systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru językowego K_K07: zna i potrafi stosować etyczne i profesjonalne normy postępowania tłumacza wobec tekstu, autora, klienta i odbiorcy K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

22 Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) K_W01: ma pogłębioną wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego, jego powstaniu i rozwoju K_W02: zna gramatykę i leksykę języka/ języków w stopniu zaawansowanym K_W03: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu poszerzonym K_W04: ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych K_W05: ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach literatury danego obszaru kulturowego K_W06: ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa K_W07: ma pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa K_W08: ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi K_W09: ma poszerzoną wiedzę o terminologii i metodologii badań w danej dziedzinie K_W10: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego K_W11: ma pogłębioną wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego K_W12: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym K_W13: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty o zaawansowanym stopniu trudności w języku/ językach danego obszaru kulturowego K_U03: potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski K_U04: potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka polskiego na język/języki Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa Moduły kształcenia Literaturoznawstwo Przekładoznawstwo Językoznawstwo romańskie (wykład romańskie (wykład monograficzny do monograficzny wyboru) wyboru) specjalności ogólnej) ++ Językoznawstwo romańskie (wykład monograficzny do Literaturoznawstwo Kulturoznawstwo romańskie (wykład monograficzny specjalności ogólnej)

23 danego obszaru kulturowego K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym, a także popularyzować wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny K_U06: posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w różnorodnych sytuacjach K_U07: potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez opiekuna naukowego K_U08: umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym K_U10: potrafi krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty z użyciem szczegółowej terminologii i uzasadnieniem wybranej metodologii K_U11: posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K_U12: posiada pogłębioną umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K_U13: posiada pogłębioną umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań K_U14: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów oraz przygotować prezentację K_U15: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności K_U16: potrafi samodzielnie przekładać teksty użytkowe, specjalistyczne i literackie z języka źródłowego na język docelowy, zarówno w kanale ustnym jak i pisemnym, przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi pracy tłumacza K_U17: ma rozwinięte w stopniu zaawansowanym umiejętności tłumaczeniowe w zakresie przekładu ustnego i pisemnego ++ 23

24 K_U18: potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) K_U20: potrafi rozpoznać i analizować różne typy pozaliterackich wytworów kultury K_U21: posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety realizowanego przez siebie lub innych zadania K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie K_K06: systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru językowego K_K07: zna i potrafi stosować etyczne i profesjonalne normy postępowania tłumacza wobec tekstu, autora, klienta i odbiorcy K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

25 Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) Frankofonia Moduły kształcenia Dydaktyka przedmiotowa 25

26 K_W01: ma pogłębioną wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego, jego powstaniu i rozwoju K_W02: zna gramatykę i leksykę języka/ języków w stopniu zaawansowanym K_W03: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu poszerzonym K_W04: ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych K_W05: ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach literatury danego obszaru kulturowego K_W06: ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ++ K_W07: ma pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa K_W08: ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi K_W09: ma poszerzoną wiedzę o terminologii i metodologii badań w danej dziedzinie K_W10: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego K_W11: ma pogłębioną wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego K_W12: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym K_W13: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty o zaawansowanym stopniu trudności w języku/ językach danego obszaru kulturowego K_U03: potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski K_U04: potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka polskiego na język/języki danego obszaru kulturowego K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym, a także popularyzować wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny K_U06: posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w różnorodnych sytuacjach K_U07: potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez opiekuna naukowego K_U08: umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym K_U10: potrafi krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty z użyciem szczegółowej terminologii i uzasadnieniem wybranej metodologii K_U11: posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

27 K_U12: posiada pogłębioną umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K_U13: posiada pogłębioną umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań K_U14: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów oraz przygotować prezentację K_U15: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności K_U16: potrafi samodzielnie przekładać teksty użytkowe, specjalistyczne i literackie z języka źródłowego na język docelowy, zarówno w kanale ustnym jak i pisemnym, przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi pracy tłumacza K_U17: ma rozwinięte w stopniu zaawansowanym umiejętności tłumaczeniowe w zakresie przekładu ustnego i pisemnego K_U18: potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka/języków danego ++ obszaru kulturowego K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem ++ studiów oraz rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) K_U20: potrafi rozpoznać i analizować różne typy pozaliterackich wytworów ++ kultury K_U21: posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety realizowanego przez siebie lub innych zadania K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie K_K06: systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru językowego K_K07: zna i potrafi stosować etyczne i profesjonalne normy postępowania tłumacza wobec tekstu, autora, klienta i odbiorcy K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym 27

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia:)

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2: tabela zawierająca efekty kształcenia dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych Wzorcowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015 /2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana YDZIAŁ FILOLOGICZNY Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr.. PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia...

Bardziej szczegółowo

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H) Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska z językiem biznesu Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia kryminalistyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo, literaturoznawstwo

Językoznawstwo, literaturoznawstwo Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych stacjonarnych I stopnia kierunek: neofilologia, specjalność: filologia germańska (od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku dla kierunku poziomu profilu EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Efekty kształcenia 4. opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNJĄCYCH SIĘ ROKU KDMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku Obszar/

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

333PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

333PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 333PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2013/14 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu I. INFORMACJE OGÓLNE Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-19 (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2016 Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 28 kwietnia 2016r. Instytut prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/17 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku Obszar/

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej Załącznik Nr 1.11 Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Program studiów Zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII L.p. K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII Po zakończeniu studiów doktoranckich w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/17 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku Obszar/

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Informacje ogólne: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia francuska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 0/16 kod programu studiów data zatwierdzenia przez Radę ydziału ydział Filologiczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku Obszar/

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo