Oc Pasm Monitor. Andrzej Rydzanicz Opitz Consulting Kraków Sp.z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oc Pasm Monitor. Andrzej Rydzanicz Opitz Consulting Kraków Sp.z o.o. andrzej.rydzanicz@opitz-consulting.de"

Transkrypt

1 XV Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2009 Oc Pasm Monitor Andrzej Rydzanicz Opitz Consulting Kraków Sp.z o.o. Abstrakt. Celem prezentacji jest przedstawienie platformy PASM Monitor (Pro-Active-System-Management) bazującej na produkcie Nagios (Open Source) oraz OC-AGENT aplikacji Java napisanej na potrzeby naszego projektu celem zwiększenia wydajności oraz niezawodności naszych usług. Zaprezentowany zostanie całościowy zakres moŝliwości systemu monitoringu szerokiej gamy produków firmy ORACLE oraz uŝyte technologie (Nagios, shell scripting, Java, OSGi, Oracle Database oraz Oracle APEX).Wykład oparty jest o praktyczne doświadczenia z projektów.

2 Oc Pasm Monitor Wprowadzenie Wczesne dostrzeganie problemów zagraŝających całej infrastrukturze informatycznej firmy, wymaga niezawodnego narzędzia monitorującego jakim z pewnością jest Nagios (oprogramowanie Open Source mające szeroki wachlarz zastosowań, jeŝeli chodzi o nadzór Infrastruktury IT). Zaprojektowany z myślą o uŝytkownikach końcowych (administratorzy), nagios swą skalowalnością oraz elastycznoscią daje pewność, iŝ krytyczne procesy biznesowe nie zostaną przerwane przez nieznane problemy natury technicznej. Nagios jest potęŝnym narzędziem dającym moŝliwość śledzenia procesów biznesowych w czasie rzeczywistym, co pozwala wykryć a następnie usunąć usterki w infrastrukturze IT, tak aby uŝytkownik końcowy nie był świadom zaistaniałych problemów. 2. Czym jest OC PASM? OC PASM Opitz Consulting Pro-Active-System-Managment. Naszym celem jest dostarczenie wysoko wyspecjalizowanego systemu charakteryzującego się 24 godzinną dostępnością przez 7 dni w tygodniu. W skład tego systemu wchodzą następujace komponenty: 2.1. Monitoring 2.2. Administracja 2.3. Stały kontakt telefoniczny (24h przez 7 dni w tygodniu) OC PASM (Opitz Consulting ProActiveSystemManagment) jest zunifikowanym, dostosowanym do potrzeb klienta, kompleksowym systemem zarządzania oraz nadzoru baz danych Oracle. Wszystkie działania wykonywane są zgodnie z tzw. SLA (Servive Level Agreements). Administracja odbywa się w oparciu o komponent monitorujący (Nagios). Precyzyjnie wytyczone drogi eskalacji mają na celu zapewnienie jesczcze większej niezawodności. Podstawowym komponentem tego systemu jest wyŝej wspomniany Nagios. Główną ideą monitoringu baz danych, jest szybkie wykrywanie sytuacji konfliktowych, które mogą przerodzić się w szeroko rozumiane przerwy w dostawie usług bazodanowych. Naszym celem było zbudowanie systemu monitoringu, który byłby uniwersalny do tego stopnia, aby mógł działać na róŝnych platformach oraz nadzorować róŝnego typu rozproszone środowiska klientów. Z załoŝenia system musiałbyć w stanie monitorować rozproszone systemy klienta zbierając istotne informacje statusowe oraz statystyczne a następnie wysyłać powiadomienia do odpowiednich grup odpowiedzialnych za dany komponent, sieć lub system. Przetestowaliśmy róŝnego rodzaju narzędzia, ale najbardziej odpowiednim i niezawodnym okazał sie właśnie Nagios. System ten oferuje równieŝ prosty w uŝyciu (wręcz intuicyjny) interfejs uŝytkownika. Szczególną cechą tego narzędzia okazała sie bardzo łatwa integracja z naszym systemem ticket-owym (aplikacja Pasm) co doprowadziło do powstania wyŝej wymienionej juz platformy OC PASM MONITOR. 3. Czym jest Nagios? Oryginalnie Nagios powstał pod roboczą nazwą NetSaint. Został napisany oraz jest wspierany przez Ethan Galstad oraz grupę programistów, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju tego narzędzia jak rownieŝ wielu dodatków/wtyczek (plugins). Istotnym atutem Nagiosa jest fakt, iŝ jest to narzędzie całkowicie opensourcowe (GNU GPL). Po co wydawać setki tysięcy złotych na oprogramowanie komercyjne (np. Enterprise Manager), gdy nie płacąc ani złotówki moŝemy uzyskać tą samą funkcjonalność. Nagios to system monitorowania hostów i usług w sieci komputerowej dający moŝliwość sprawdzania ich stanu w zaplanowanym czasie przy uŝyciu wtyczek. Nagios ma

3 134 Andrzej Rydzanicz moŝliwość sprawdzania rownocześnie wielu usług, oferując przy tym zcentralizowany interfejs uŝytkownika, dający moŝliwość skupienia się na komponentach, które nas interesują. Generalna zasada monitoringu przy pomocy Nagiosa brzmi: mogę monitorować wszystko, co da sie monitorować przy pomocy wtyczki (dostarczonej standardowo, bądź napisanej własnoręcznie). KaŜdy wykryty błąd lub usterka jest natychmiast komunikowana naleŝnym grupom administratorów, które rownieŝ moŝemy zdefiniować w zaleŝności od monitorowanego komponentu. Komunikacja moŝe odbywać sie na wiele sposobow ( , pager, sms lub inny zdefiniowany przez uŝytkownika sposób). Narzędzie oferuje takŝe moŝliwość określenia stopnia ostrzeŝeń dla poszczególnych grup uŝytkowników (stany: Uknown, Warning, Critical) jak rowniez tzw. tłumienia wysyłania komunikatów na określony czas. Ogólna architektura narzędzia prezentuje się następująco: Rys. 1. Ogólna architektura Nagiosa Nagios regularnie czyta plik z komendami oraz pozwala modyfikować proces monitorowania i wysyłania komunikatów podczas działania narzędzia. Nagios daje rownieŝ moŝliwość interakcji z aplikacją z zewnątrz poprzez tzw. plik External Comand File. PoniŜej przedstawiona jest architektura owego rozwiązania.

4 Oc Pasm Monitor 135 Rys. 2. Architektura pracy Nagiosa Takowa interakcja daje moŝliwość wprowadzania komend (np. przez apikacje zewnętrzną) do pliku, które następnie zostaną przez proces Nagios wykonane w zadanym czasie. Nagios oferuje dwa rodzaje metod sprawdzania usług sieciowych: aktywne oraz pasywne. Monitoring aktywny to synchroniczne oraz planowane przez proces Nagiosa wykonania komend, mających na celu uzyskanie statusu danej usługi w zadanym czasie. Monitorowanie pasywne polega zaś na analizowaniu wyników dostarczonych przez zewnętrzne aplikacje (w sposób asynchroniczny). Przetwarzanie danych odbywa sie w ten sam sposób jak w monitoringu aktywnym. 4. Czym jest platforma PASM MONITOR? Poprzez lata doświadczeń oraz testów udało nam się zaimplementować nowatorską platformę OC PASM Monitor. Jej ogólna architektura przedstawia sie nastepujaco:

5 136 Andrzej Rydzanicz Rys. 3. Architektura Platformy OC PASM MONITOR Jak widać na powyŝszej grafice, cała infrastruktura monitorująca podzielona jest na dwie części. Pierwsza to maszyna PMS (pasywny monitoring Pasm Monitoring Systen) oraz PAS (aktywny monitoring). KaŜda z maszyn PAS podłączana jest do infrastruktury sieciowej klienta gdzie wykonywane są aktywne odpytania statusów poszczególnych usług sieciowych. Maszyna PMS jest tylko jedna tutaj przekazywane są zbiorcze statusy usług sieciowych zebranych przez aktywny monitoring realizowany przez serwery PAS, rezydujące u poszczególnych klientów. To właśnie PMS udostępnia interfejs uŝytkownika dający moŝliwość generowania grafik dla poszczególnych usług sieciowych (obrazujących ich dostępność w przeciągu określonego czasu itd.) tzw. grafik modułu PNP. PoniŜsza grafika prezentuje przykładowe średnie czasy odpowiedzi oraz ilość utraconych pakietów ICMP oraz aktualne zuŝycie procesora.

6 Oc Pasm Monitor 137 Rys. 4. Grafiki PNP (PING oraz zuŝycie CPU) Następna grafika odnosi sie bezpośrednio do bazy danych i prezentuje aktualną liczbę sesji oraz procesów uŝytkowników.

7 138 Andrzej Rydzanicz Rys. 5. Grafiki PNP (Aktualna liczba sesji oraz liczba procesów oraclowych) W zaleŝności od interesujących nas statystyk, mamy do dyspozycji następujące ramy czasowe: 4 godziny, 24 godziny, 1 tydzień, 1 miesiąc 1 rok. 5. OC-AGENT i jego zadania Kolejnym nieodzownym elementem platformy jest komponent pośredniczący między maszynami PAS oraz PMS noszący nazwę OC-AGENT. Jest to aplikacja Java napisana specjalnie na potrzeby platformy. Stanowi swoisty pomost w przekazywaniu informacji do centralnego komponentu platformy (serwera PMS). Wszystkie informacje zebrane przez aktywny monitoring na temat odpytywanych usług gromadzone są w dwóch plikach: service-perfdata.$time$ oraz hostperfdata.$time$ (makro $TIMES$ oznacza czas w formacie uniksowym ilość sekund od roku 1970). Oto przykładowa zawartość jednego z plików: ServerB PING 0 PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.31 ms rta= ms; ; ; pl=0%;20;60; ServerA PING 0 PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.25 ms rta= ms; ; ; pl=0%;20;60; ServerB ICIP: tablespace IMAGE 0 ICIP : IMAGE OK - 0% used [ 1 / 500 MB used ] used=1mb;85;92;0;500

8 Oc Pasm Monitor ServerB Swap Usage 0 SWAP OK: 87% free (26504 MB out of MB) swap=26503mb;0;0;0;3046 Na pierwszym miejscu widzimy liczbę, która reprezentuje uniksowy format czasu oznaczający ilość sekund od roku Przykładowo: Liczba oznacza date Di 8. Sep 17:49:31 CEST 2009 (date Następnie widzimy nazwę hosta do którego odnosi sie check oraz zwróconą wartość. Charakterystyczną cechą tego wyniku jest pionowa kreska (pipe), która dzieli wynik na dwie czesci: ServerA DB: tablespace IMAGE 0 DB : IMAGE OK - 0% used [ 1 / 500 MB used ] used=1mb;85;92;0;500 Pierwsza część (powyŝej) reprezentuje faktyczny string, który ujrzymy później w interfejsie uŝytkownika jako wynik wykonanego checku, druga zaś (poniŝej), stanowi dane dla modułu PNP odpowiedzialnego za kreślenie wykresów: used=1mb;85;92;0;500 1MB aktualna zajetosc 85 wartosc w procentach okreslajaca poziom warning 92 wartosc w procentach okreslajaca poziom critical 0 wartosc min. 500 wartosc max. Jak juŝ wspomniano wyniki poszczególnych check-ów zapisywane są do dwóch plików, które są systematycznie przetwarzane przez OC-AGENT-a tzn. wyniki są zbierane i przekazywane dalej do modułu centralnego. Takie rozwiązanie ma jedną zasadniczą zaletę, w razie wystąpienia problemów natury sieciowej w komunikacji między modułem centralnym (PMS) i lokalnym (PAS) OC-AGENT jest w stanie odłoŝyć dane i przekazać je w późniejszym terminie, gdy problemy zostaną usunięte. Naszym celem jest szczególna dbałość o dane klienta, tak więc cała komunikacja między centralnym komponentem a maszyną PAS odbywa sie przy uŝyciu protokołu https. PoniŜsza grafika przedstawia proces przetwarzania plików wynikowych przez proces OC-AGENT. Jak widać w początkowej fazie ilość plików wynikowych wzrasta, ale po chwili znowu spada do zera co wskazuje na to, iŝ pliki zostały zebrane przez proces OC-AGENT i przekazane dalej do modułu centralnego. Proces ten odbywa sie cyklicznie.

9 140 Andrzej Rydzanicz Rys. 6. Proces przesyłu plików wynikowych do modułu centralnego OC-AGENT to bardzo elastyczny, modułowy komponent, sterowany centralnie. Mamy moŝliwość ustalania czasu próbkowania (z jaką czestotliwością OC-AGENT ma przekazywać pliki). Istnieje rownieŝ moŝliwość, aby OC-AGENT uaktualnił swoją konfigurację. PoniŜej przedstawiono przykład startu agenta: 2009/02/09 13:54:13 /opt/oc_agent/./load/wsclient-0.10.jar 2009/02/09 13:54:13 /opt/oc_agent/./load/servicelayer-0.10.jar 2009/02/09 13:54:13 /opt/oc_agent/./load/checkuploader-0.20.jar 2009/02/09 13:54:13 /opt/oc_agent/./load/configupdater-0.20.jar 2009/02/09 13:54:14 Installed /opt/oc_agent/load/checkuploader-0.20.jar: null 2009/02/09 13:54:14 Installed /opt/oc_agent/load/wsclient-0.10.jar: null 2009/02/09 13:54:14 Installed /opt/oc_agent/load/servicelayer-0.10.jar: null 2009/02/09 13:54:14 Installed /opt/oc_agent/load/configupdater-0.20.jar: null 2009/02/09 13:55:15 Service-Layer started 2009/02/09 13:55:25 Service-Layer: Initially started ConfigUpdater 2009/02/09 13:55:25 ServiceLayer: Config still null

10 Oc Pasm Monitor /02/09 13:55:25 Config-Updater: Bearbeite Host pas403 und Plugin OCAgentServiceLayer 2009/02/09 13:55:26 Bearbeite Config /02/09 13:55:26 Service-Layer: Config injected! 2009/02/09 13:55:26 Config-Updater: Bearbeite Host pas403 und Plugin OCAgentConfigUpdater 2009/02/09 13:55:26 Bearbeite Config /02/09 13:55:26 Config-Updater: Bearbeite Host pas403 und Plugin OCAgentCheckUploader 2009/02/09 13:55:26 Bearbeite Config /02/09 13:55:27 Schleifenlauf 2009/02/09 13:55:27 OC Agent - Service Layer /02/09 13:55:27 OC-Agent Config-Updater Version /02/09 13:55:27 ist gestartet 2009/02/09 13:55:27 OC-Agent Check-Uploader Version /02/09 13:55:27 wurde gestartet 2009/02/09 13:55:27 CheckUploader RUN 2009/02/09 13:55:27 Check-Uploader: Process file service-perfdata /02/09 13:55:27 Check-Uploader: Process file service-perfdata /02/09 13:55:27 Check-Uploader: Process file service-perfdata /02/09 13:55:27 Check-Uploader: Process file host-perfdata /02/09 13:55:27 Check-Uploader: Process file service-perfdata Tekst pogrubiony prezentuje 4 zasadnicze komponenty: WSCLIENT, SERVICELAYER, CHECKUPLOADER, CONFIGUPDATER NajwaŜniejszym z nich jest WSCLIENT, który odpowiada za właściwą komunikację z modułem centralnym. CONFIGUPDATER zajmuje się aktualizacją konfiguracji, zaś CHECKUPLOA- DER przesyłem plików wynikowych (sprawdza czy istnieją, jeŝeli tak, to inicjonowana jest transmisja przez komponent wsclient). Następnie moŝna zauwaŝyć jak OC-AGENT zainstalował poszczególne moduły (tekst oznaczony kolorem zielonym). Tekst oznaczony kolorem niebieskim pokazuje, jak poszczególne pliki są uploadowane przez moduł CHECKUPLOADER. 6. Monitorowanie baz danych ORACLE Nagios nie narzuca ograniczeń na elementy, jakie chcemy monitorować. Zasada monitoringu przy pomocy wtyczek daje adminstratorom szeroki wachlarz zastosowań. Wystarczy prosty skrypt schell-owy (bash, ksh..) aby móc monitorować stan bazy danych i jej nierozłącznych komponentów. Check_oracle.sh skypt składający sie z wielu procedur odnoszących sie do konkretnego elementu, bedącego przedmiotem monitoringu. Przykładowe wykonanie skryptu moŝe wygladąć następująco: (naleŝy przy tym pamiętać, iŝ skrypt wykonywany jest aktywnie a rezultaty jego odpytań będą przekazane dalej do centralnego systemu PMS poprzez OC AGENT-a). Wykonanie z poziomu systemu operacyjnego (maszyna aktywnie monitorujacą serwer PAS): Usage: check_oracle.sh --tablespace <USER> <PASS> <INST> <TABLESPACE> <CRITICAL> <WARN- ING> pas350:/usr/local/nagios/libexec #./check_oracle.sh --tablespace nagios xxx sid SYSTEM fors : SYSTEM OK - 1% used [ 439 / MB used ] 'used'=439mb;70;90;0;32767

11 142 Andrzej Rydzanicz Podgląd graficznego interfejsu wykonania tego checku serwer PMS: Oczywiście cała komunikacja z bazą danych odbywa sie przy pomocy protokołu SQL.NET. Zaprezentowany wyŝej rodzaj checku jest tylko jednym z wielu, który opracowaliśmy aby w sposób rzeczowy i ciągły (zgodnie z SLA), monitorować systemy bazodanowe naszych klientów. Oto przykład interfejsu graficzengo, który ukazuje moŝliwości Nagiosa, jako nieodzownego komponentu OC PASM MONITOR. PoniŜsza grafika przedstawia aktualne statusy komponentów danego hosta. Widać tu podstawowe usługi jakie moŝna monitorować aby dostatecznie szybko wykrywać i zapobiegać błędom systemu operacyjnego. Dodatkowo monitorowana jest tu baza standby, która w tym przypadku znajduje sie na serwerze. Rys. 7. Interfejs uŝytkownika (statusy hosta) Jak widać powyŝej, do dyspozyji mamy metryki takie jak: bierzące obciaŝenie systemu, ilość zalogowanych uŝytkowników, dostępność hosta (PING), dostepność demona SSH, zajętość poszczególnych filesystemów, dostępność bazy standby oraz jej opóźnienie względem bazy produkcyjnej. Kolejna grafika przedstawia nie tylko statusy hosta ale równieŝ rezydującą na nim produkcyjną bazę danych Oracle. Sprawdzane są róŝnorodne komponenty, waŝne z punktu widzenia niezawodności systemu jako całości. MoŜemy wyszczególnić w obrębie monitoringu bazy następujące metryki: sprawdzanie zajętości przestrzeni tabel, aktualną liczbę sesji oraz liczbę procesów, czas od ostatniego backup-u bazy, sprawdzanie nowych wpisów (ORA-) w pliku alert.log jak równieŝ dostepność listenera i samej bazy danych (tnsping, dblogin). Rys. 8. Statusy bazy

12 Oc Pasm Monitor 143 Grafika poniŝej przedstawia z kolei monitoring samego hosta, na którym zainstalowany jest Nagios. Aby uniknąć systuacji, w której to monitoring z przyczyn bliŝej nieznanych uległ uszkodzeniu, zaimplementowaliśmy sprawdzanie maszyny nagiosowej oraz krytycznych dla jej prawidłowego działania komponentów. Rys. 9. Statusy hosta maszyny nagiosowej (PAS) Ciekawym rodzajem checku jest sprawdzanie samego procesu Nagiosa a dokładniej sprawdzanie statusowego logu deamona Nagiosa pod kątem wieku. Jeśli okaŝe sie, Ŝe log nie był uaktualniony dostatecznie długo, pojawi się alarm świadczący o tym, Ŝe proces Nagiosa nie działa lub działa nieprawidłowo. Jak juŝ wspomniałem wcześniej, Nagios oferuje szeroki wachlarz moŝliowści, jeŝeli chodzi o monitoring środowisk róŝnego typu. Jesteśmy w stanie nadzorować nie tylko pojedyńcze bazy danych (single instance) ale równieŝ róŝnego rodzaju konstelacje bazodanowe typu RAC czy Fail- Over Cluster. PoniŜsza grafika przedstawia nadzór RAC-a. Rys. 10. Monitoring środowiska typu RAC Jak moŝna łatwo zauwaŝyć nadzorowanie takiego środowiska nie róŝni się zbytnio od poprzedniego sposobu ale co moŝna zauwaŝyć na pierwszy rzut oka, to nowe pluginy kontrolujące zajętość grup dyskowych jak równieŝ samych dysków ASM. TakŜe pluginy typu dblogin i alert.log check zostaly rozdzielone na dwie osobne instancje RAC-a. Znaczącym aspektem z punktu widzenia bezpieczeństwa i niezawodności są bazy standby oraz ich monitoring. PoniŜszy przykład prezentuje plugin monitorujący opóznienie bazy standby względem produkcji jak równieŝ reprezentację graficzna tego zestawienia (moduł PNP): Rys. 11. Opóźnienie bazy standby względem produkcji Wzkres poniŝej prezentuje graficzną reprezentację powyŝszego check-u z wykorzystaniem modułu PNP. Jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć jak kształtowały sie wyniki opóźnienia bazy standby w zaleŝności od godziny. Poziom ostrzegawczy to w tym przypadku 45 minut, zaś 60 minut to poziom krytyczny.

13 144 Andrzej Rydzanicz Rys. 12. Graficzna reprezentacja powyŝszego checku Często zdaŝa się, Ŝe potrzebujemy wyciągnać interesujący nas raport z bazy wprowadzając ją w tryb read only. Jak widać na poniŝszym przykładzie sprawdzany jest czas, jak długo baza znajduje się w tym trybie. W razie przekroczenia krytycznej granicy generowany jest ticket: Rys. 13. Sprawdzanie czasu Read Only State - aktualny status ok Rys. 14. Sprawdzanie czasu Read Only State - aktualny status critical Nagios to bardzo praktyczne i elastyczne narzędzie. Jesteśmy w stanie monitorować nie tylko aktualny stan naszej bazy, ale równieŝ zmiany jakie zaszły w jej konfiguracji mam tu na myśli np. dodanie lub usunięcie tablespace-ów. Narzędzie to daje szeroki zakres zastosowań równieŝ w monitoring serwera aplikacji. Rys. 15. Nadzór serwera aplikacji Wielu klientów dysponuje równieŝ konstelacją typu fail-over-cluster co skłoniło nas do podjęcia wyzwania i opracowania monitoringu dla tego typu rozwiązania:

14 Oc Pasm Monitor 145 Rys. 16. Nadzór klastra typu fail-over Monitorujemy tu przede wszystkim zasoby CRS. 7. Aplikacja PASM Dzięki integracji narzędzia Nagios z naszym systemem zgłoszeniowym, powstała platforma OC PASM MONITOR. KaŜdy problem w środowisku IT klienta jest natychmiast rejestrowany przez modul monitorujący (Nagios) i przekazywany dalej do aplikacji Pasm. To właśnie na poziomie naszego systemu ticketowego odbywa sie kategoryzacja klienta jego systemów, komponentów oraz piorytetów z jakim ma być otwarty ticket. Wszystkie te informacje zawarte są w nowo powstałym tickecie tak aby dostarczyć precyzyjnych informacji na temat zaistniałego problemu. Na poziomie aplikacji mamy teŝ moŝliwość ignorowania błedów. Nie znaczy to, Ŝe zdarzenia te nie bedą raportowane, wręcz przeciwnie, bedą widoczne w systemie w postaci eventu ale nigdy nie powstanie z nich ticket. Mamy równieŝ moŝliwość zdefiniowania czasu w którym klient przeprowadzać będzie zabiegi techniczne bazy, bądz serwera, następstwem czego jest ignorowanie wszelkich błędów odnoszących się do odpowiedniego komponentu. 8. Podsumowanie Nagios to program działający jako daemon w systemie Linux do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji, baz danych oraz serwerów rozpowszechnianym na podstawie licencji open source. MoŜe monitorować hosty oraz usługi według określonych ustawień, dzięki czemu jest moŝliwe dostosowanie go do swoich potrzeb. W razie wykrycia problemu Nagios moŝe wysłać E- Mail, wiadomość na pager lub SMS do administratora systemu z informacją o problemie. Jest niezwykle stabilnym oraz wszechstronnym narzędziem. Dzięki integracji z aplikacją PASM udało się nam stworzyć platformę OC PASM MONITOR, która specjalizuje się w nadzorowaniu wszelkiego rodzaju konfiguracji bazodanowych Oracle. Jej modułowość i prostota zapewnia wręcz nieograniczone moŝliwości zastosowań. Bezpieczeństwo i niezawodność to kolejny aspekt przemawiający na korzyść naszego rozwiązania, dający nam pozycję lidera wśród konkurencyjnych firm i rozwiązań na rynku niemieckim. Bibliografia

Nagios czyli jak mieć na oku zasoby sieci. Przygotował: Andrzej Nowrot Leon Sp. z o.o.

Nagios czyli jak mieć na oku zasoby sieci. Przygotował: Andrzej Nowrot Leon Sp. z o.o. Nagios czyli jak mieć na oku zasoby sieci Przygotował: Andrzej Nowrot Leon Sp. z o.o. Plan prezentacji Nagios co to? Jak zainstalować? Co możemy monitorować? Pluginy, NRPE, Reakcja na zdarzenie, Nagios

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU SIECI I SERWERÓW NAGIOS

SYSTEM MONITORINGU SIECI I SERWERÓW NAGIOS JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2014 r. SYSTEM MONITORINGU SIECI I SERWERÓW NAGIOS JNS Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Integracja z systemem Nagios

Integracja z systemem Nagios Integracja z systemem Nagios 1. WSTĘP Nagios jest programem do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w systemach Linux i Unix rozpowszechniany na podstawie licencji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Tomasz Pawłowski Nr albumu: 146956 Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu

Sterowanie dla monitoringu Sterowanie dla monitoringu Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie prostota! Drodzy klienci, oddajemy do Waszego uŝytku nowe narzędzie, które moŝe wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa Waszego i Waszych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Red Hat Network Satellite Server

Red Hat Network Satellite Server Red Hat Network Satellite Server Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 600 017 006 bs@bel.pl Usługa Red Hat Network 2 Usługa Red Hat Network Zintegrowane platforma stworzona do zarządzania systemami

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP Chcąc ułatwić publikację danych statystycznych na stronach WWW Urzędów Pracy prezentujemy Państwu moduł internetowej obsługi w/w danych. Moduł ten realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja I3 internet infrastruktury - innowacje. SMOA Devices. Infrastruktura do monitorowania i kontroli zuŝycia energii

Konferencja I3 internet infrastruktury - innowacje. SMOA Devices. Infrastruktura do monitorowania i kontroli zuŝycia energii Konferencja I3 internet infrastruktury - innowacje SMOA Devices Infrastruktura do monitorowania i kontroli zuŝycia energii Bartek Bosak, Krzysztof Kurowski, Bogdan Ludwiczak, Ariel Oleksiak, Michał Witkowski

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna I N F O R M A T Y K A S T O S O W A N A E A I I E A G H Dokumentacja techniczna Mobilny asystent administratora Łukasz Świder Radosław Gabiga Łukasz Podolski Paweł Knap Marec Cabaj Maciej Stygar Aleksander

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

ELM SYSTEM ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA SPRZĘTU

ELM SYSTEM ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA SPRZĘTU ul. Bajana Jerzego 31d tel. + 48 399 50 42 45 01-904 Warszawa SYSTEM ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA SPRZĘTU Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Zenoss. Monitorowanie nowoczesnej serwerowni

Zenoss. Monitorowanie nowoczesnej serwerowni Zenoss Monitorowanie nowoczesnej serwerowni Zenoss wprowadzenie Zenoss Enterprise to nowoczesne i zaawansowane narzędzie do wszechstronnego monitorowania nowoczesnego środowiska IT. Kompletne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Problemy zabezpieczeń transmisji pakietów TCP/IP w sieciach komputerowych

Problemy zabezpieczeń transmisji pakietów TCP/IP w sieciach komputerowych Problemy zabezpieczeń transmisji pakietów TCP/IP w sieciach komputerowych 1 Cel pracy Jako podstawowe załoŝenie określiłem zapoznanie się z narzędziem Microsoft Network Monitor i za jego pomocą przechwycenie

Bardziej szczegółowo

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA !!! UWAGA Program Do windykacji naleŝności WINDYKATOR naleŝy instalować wyłącznie poprzez załączony Instalator programu, co zapewni prawidłową pracę. INSTALOWANIE RĘCZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA np.. MS

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik monitorująco - analizujący. Model DB4000

Sieciowy odbiornik monitorująco - analizujący. Model DB4000 AUDIONICA Sieciowy odbiornik monitorująco - analizujący Model DB4000 DB4000 jest najbardziej efektywną jednostką do stałego monitorowania jakości i ciągłości aŝ do 50 stacji radiowych FM, z innowacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

Monitoring sieci Nagios

Monitoring sieci Nagios Monitoring sieci Nagios Wstęp HomePage : http://www.nagios.org/about Nagios program do monitorowania sieci, urządzeo sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w systemach Linux i Unix rozpowszechniany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK ODWIECZNY PROBLEM BIZNES WYMAGA, ABY INFORMACJA POWINNA BYŁA ZAWSZE DOSTĘPNA: -NA CZAS -W śądanym MIEJSCU - W śądanym FORMACIE ABY TO OSIĄGNĄĆ, MUSIMY

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka awarii to nie tylko PING Pokaz zintegrowanego systemu monitorowania sieci. 2010 IBM Corporation

Diagnostyka awarii to nie tylko PING Pokaz zintegrowanego systemu monitorowania sieci. 2010 IBM Corporation Diagnostyka awarii to nie tylko PING Pokaz zintegrowanego systemu monitorowania sieci 2010 IBM Corporation Dlaczego tak trudno jest monitorować sieć? bo ciągle ktoś w niej coś zmienia bo trudno przekonać

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Modele rejestrowania zdarzeń systemu

Wstęp. Modele rejestrowania zdarzeń systemu Wstęp Każdy system komputerowy, niezależnie od systemu operacyjnego posiada mechanizm rejestrujący zdarzenia systemowe. Mechanizmy takie odgrywają kluczową rolę w pracy administratora takiego systemu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Infomatyki Stosowanej Piotr Benetkiewicz Nr albumu: 168455 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przedmiotu Technika Cyfrowa

Laboratorium przedmiotu Technika Cyfrowa Laboratorium przedmiotu Technika Cyfrowa ćw.3 i 4: Asynchroniczne i synchroniczne automaty sekwencyjne 1. Implementacja asynchronicznych i synchronicznych maszyn stanu w języku VERILOG: Maszyny stanu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zaleŝności

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Systemy ekspertowe System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Autorzy: 1 Wstęp Wybór zestawu komputerowego, ze względu na istnienie wielu

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R ifix połącznie z serwerami OPC Laboratorium 8. Krzysztof Kołek Plan laboratorium 1. OLE FOR PROCESS CONTROL (OPC)... 2 2. TESTOWY SERWER OPC...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Szanowny kliencie. Dlaczego rozwiązania firmy CISCO. Przykładowe ceny office@reseler.com www.reseler.com GSM 602199158

Szanowny kliencie. Dlaczego rozwiązania firmy CISCO. Przykładowe ceny office@reseler.com www.reseler.com GSM 602199158 Szanowny kliencie Firma VoIP Partners powstała w 2001r. od samego początku zajmujemy się systemami sieciowymi, dokładniejsze informacje moŝna znaleźć na naszych stronach www.reseler.com Od roku 2002 specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer)

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer) Informator Techniczny nr 50 22-07-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji IndustrialSQL Server 8.0 Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe III Konferencja MIC Nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym firmą Alt It, przedstawiamy ofertę wstępną na stałą obsługę serwisową Państwa Przedsiębiorstwa. Oferta zawiera:

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Zdradzamy tajemnicę instalacji Moodle

Zdradzamy tajemnicę instalacji Moodle Zdradzamy tajemnicę instalacji Moodle Wielokrotnie od chwili wprowadzenia e-kształcenia przez nasz CDN proszono nas o pomoc w zainstalowaniu programu Moodle. Z okazji dziesięciolecia CDN przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Matek Sobierajski 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo