A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E"

Transkrypt

1

2 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2

3 A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporza dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieża cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarza d Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporza dzone zostały zgodnie z obowia zuja cymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlaja w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację maja tkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy. Zarza d oświadcza także, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osia gnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z zasadami rachunkowości obowia zuja cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. nr 330 z późniejszymi zmianami) oraz w zakresie wymaganym przez rozporza dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieża cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Zarza d oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonuja cy badania rocznego go jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonuja cy tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Zgodnie z przyjętymi przez Zarza d zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorcza uchwała nr 1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, maja c na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta. 3

4 B. WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów PLN EUR PLN EUR Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Liczba udziałów/akcji w sztukach Zysk (strata) netto na akcję zwykła (zł/euro) 0,53 0,13-0,36-0, BILANS Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowia zania i rezerwy na zobowia zania Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,80 1,40 8,46 2, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

5 C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia spółki DROP Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 maja 2007 roku. W dniu roku DROP Spółka Akcyjna wpisana została do Krajowego Rejestru Sa dowego pod numerem KRS Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Sytej 114z, m 1. Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: handel detaliczny z wyja tkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, budownictwo, zarza dzanie i kierowanie w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej, sprza tanie i czyszczenie obiektów, gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne 2. CZAS TRWANIA SPÓŁKI Zgodnie ze statutem spółki czas trwania działalności spółki jest nieograniczony. 3. OKRESY, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Okres, za który prezentowane jest roczne sprawozdanie finansowe: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Okresy, za który prezentowane sa porównywalne dane finansowe: od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 4. SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI W okresie od do nie było zmian w składzie organów zarza dzaja cych. Zarza d Spółki: Chwedoruk Zbigniew Prezes Zarza du Rada Nadzorcza Spółki: Suchowolec Marek - Przewodnicza cy Rady Nadzorczej Suchowolec Andrzej - Wiceprzewodnicza cy Rady Nadzorczej Matusiak Maciej - Członek Rady Nadzorczej Paja k Piotr - Członek Rady Nadzorczej Katner Magdalena - Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: W dniu 15 lica 2013 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła pani Agnieszka Tłaczała. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. powołało w dniu 09 września 2013 r. pania Magdalenę Katner na Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. 5

6 5. WSKAZANIE, CZY ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE ZAWIERAJĄ DANE ŁĄCZNE Roczne sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawieraja danych ła cznych. Spółka nie posiada jednostek sporza dzaja cych samodzielnie roczne sprawozdania finansowe. 6. WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, WSPÓLNIKIEM JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEJ LUB ZNACZĄCYM INWESTOREM ORAZ CZY SPORZĄDZA ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Spółka nie jest wspólnikiem jednostki współzależnej ani znacza cym inwestorem wobec innych podmiotów. Spółka jest jednostka dominuja ca dla 7 spółek zależnych, w których posiada 100% udział w kapitale: DROP Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. o kapitale zakładowym tys. zł. (utworzona na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 369/2009 z dnia r.), DROP Organizacja Odzysku S.A. o kapitale zakładowym tys. zł. (utworzona na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 375/2009 z dnia r.), DCA Metal s.r.o. o kapitale zakładowym o kapitale zakładowym 200 tys. CZK (utworzona za podstawie aktu notarialnego N 125/2010, Nz 95/2010), DROP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 500 tys. zł (utworzona na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 6608/2010 z dnia r.), DROP Finance Sp. z o.o. o kapitale zakładowym tys. zł (utworzona na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 6788/2010 z dnia r.). Global Metrecycling Sp. z o. o. o kapitale zakładowym 50 tys. zł (utworzona na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2279/2011 z dnia r.), Global Recykling Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 50 tys. zł (utworzona na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2274/2011 z dnia r.), Spółka sporza dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które obejmuje jednostkę dominuja ca oraz jednostki zależne DROP Finance Sp. z o.o. oraz DROP Sp. z o.o. Pozostałe spółki zależne nie sa objęte sprawozdaniem skonsolidowanym na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości. W zwia zku z powyższym nieobjęcie części spółek zależnych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporza dzonym na dzień r. na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości nie ma istotnego wpływu dla realizacji obowia zku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 7. WSKAZANIE, CZY W OKRESIE, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNYWALNE NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK Roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawieraja skutków rozliczenia poła czenia spółek. 8. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporza dzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarcza w daja cej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedza Zarza du Spółki nie istnieja okoliczności wskazuja ce na zagrożenie kontynuowania działalności. 9. INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W okresie objętym sprawozdaniem nie nasta piły zmiany zasad rachunkowości. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób cia gły. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporza dzaniu rocznego go sprawozdania finansowego sa zgodne z ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawa. 10. INFORMACJE CZY DOKONANO KOREKT WYNIKAJĄCYCH Z ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ZA LATA, ZA KTÓRE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUB DANE PORÓWNYWALNE W okresie objętym sprawozdaniem ani w danych porównywalnych nie dokonano korekt wynikaja cych z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych. 11. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporza dzaniu sprawozdania finansowego sa zgodne z ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawa. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosuja c rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności. 1. Zapasy towarów, materiałów, opakowań wycenia się: - w cenie zakupu, - rozchody wycenia się według metody FIFO. 6

7 2. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia i amortyzuje się według zasad: - o wartości do 3 500,00 zł amortyzuje się w 100% w chwili wydania do używania, - powyżej wartości 3 500,00 zł amortyzuje się według stawek uwzględniaja cych okres ich ekonomicznej użyteczności, - środki trwałe w budowie według poniesionych kosztów, - rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesia ca następuja cego po miesia ca, w którym nasta piło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, Na należności przeterminowane - wa tpliwe powyżej 1 roku tworzy się odpisy aktualizuja ce. Odpisy z tytułu nieterminowej zapłaty należności naliczane SA według indywidualnej oceny Zarza du. 4. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności naliczane sa według indywidualnej oceny Zarza du. 5. Zobowia zania wycenia się w kwocie wymagaja cej zapłaty, na zobowia zania przeterminowane nalicza się odsetki. 6. Rozrachunki dewizowe wycenia się: - w trakcie roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, - wartość bilansowa według kursu średniego NBP na dzień bilansowy dla danej waluty. 7. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 8. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się: - rozchód w trakcie roku według metody FIFO, - wartość bilansowa według kursu średniego NBP na dzień bilansowy dla danej waluty. 10. Depozyty pieniężne wycenia się według wartości uwzględniaja cej należne odsetki. 11. Instrumenty pochodne wycenia się według wartości godziwej uwzględniaja cej aktualny kurs giełdowy. 12. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się: - wartość pocza tkowa według ceny nabycia, - rozchód w trakcie roku według metody FIFO, - wartość bilansowa według wartości rynkowej. 10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów wycenia się według wartości nominalnych. 11. Spółka sporza dza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym 12. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe dzielone sa na następuja ce kategorie: aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, pożyczki i należności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności sa to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane sa według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane sa jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny sa klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy sa wyceniane w wartości godziwej, uwzględniaja c ich wartość rynkowa na dzień bilansowy. Zmiany wartości godziwej tych instrumentów finansowych uwzględniane sa w przychodach lub kosztach finansowych. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane sa do aktywów obrotowych, jeżeli Zarza d ma zamiar zrealizować je w cia gu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności ujmowane sa według zamortyzowanego kosztu. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe sa aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży sa ujmowane według wartości godziwej, nie potra caja c kosztów transakcji, uwzględniaja c ich wartość rynkowa na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane sa w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 7

8 Dodatnia i ujemna różnicę pomiędzy wartościa godziwa a cena nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaży, (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo, których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób), odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utrata wartości odnosi się do rachunku zysków i strat, jako koszt finansowy. 12. ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO W okresie objętym rocznym skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następuja co: Okres obrotowy Średni kurs w okresie 1 Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu ,2110 4,0671 4,3432 4, ,1736 4,0465 4,5135 4,0882 1) Średnia kursów obowia zuja cych na ostatni dzień każdego miesia ca w danym okresie Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazana, obowia zuja ca zasada przeliczenia: bilans według kursu obowia zuja cego na ostatni dzień odpowiedniego okresu, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowia zuja cych na ostatni dzień każdego miesia ca w danym okresie. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysia cach złotych przez kurs wymiany. 13. RÓŻNICE POMIĘDZY POLSKIMI A MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI Potencjalne różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości zostały przeanalizowane na potrzeby sporza dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skutki przejścia na MSSF zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Niniejsze sprawozdanie DROP SA winno być czytane łacznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej DROP opublikowanym tego samego dnia. 8

9 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. BILANS NA r. AKTYWA Nota A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Warszawa, 20 marca 2014r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 9

10 BILANS NA r. AKTYWA Nota B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary Zaliczki na dostawy 5 33 II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 42 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 42 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM Warszawa, 20 marca 2014r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 10

11 BILANS NA r. PASYWA Nota A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (-) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa - krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. 1. Wobec jednostek powiązanych 1 13 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 4 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń 1 0 i) inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Warszawa, 20 marca 2014r. PASYWA RAZEM

12 Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Za okres Lp. Wyszczególnienie Nota A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 315 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji 8 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 4 V. Inne 50 K. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 49 II. Strata ze zbycia inwestycji 14 III. Aktualizacja wartości inwestycji 5 IV. Inne L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P) Warszawa, 20 marca 2014r. 12

13 Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocza tek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na pocza tek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocza tek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na pocza tek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty - dywidenda Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocza tek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocza tek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) utworzenia kapitału rezerwowego b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocza tek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocza tek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocza tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocza tek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocza tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu)

14 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Warszawa, 20 marca 2014r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 14

15 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowia zań krótkoterminowych, z wyja tkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powia zanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powia zanych nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych

16 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowia zań finansowych 7. Płatności zobowia zań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Warszawa, 20 marca 2014r. Podpisy Członków Zarządu: Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 16

17 INFORMACJA DODATKOWA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Stan na Stan na c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 17

18 Wyszczególnienie Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem Wartość brutto B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z Umorzenie B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z Odpisy aktualizujące B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z Wartość netto B.Z B.Z

19 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na Stan na a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii la dowej i wodnej urza dzenia techniczne i maszyny środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Stan na grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nabycie c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) zwiększenia (z tytułu) amortyzacja za okres g) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

20 20

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP S.A. (wszystkie kwoty podana są w tys.

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP S.A. (wszystkie kwoty podana są w tys. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP S.A. (wszystkie kwoty podana są w tys. złotych o ile nie podano inaczej) Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01. 30.06.2014 DROP S.A. (wszystkie kwoty podana są w tys.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01. 30.06.2014 DROP S.A. (wszystkie kwoty podana są w tys. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01. 30.06.2014 DROP S.A. (wszystkie kwoty podana są w tys. złotych o ile nie podano inaczej) Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 Sprawozdanie finansowe za 1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych Roczne sprawozdanie finansowe WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo