BAKALLAND S.A. SA-PS w tys. zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAKALLAND S.A. SA-PS 2011.12.31 w tys. zł"

Transkrypt

1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe PLN EUR PLN EUR PLN EUR I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Koszt wytworzenia sprzedanych produktów IV Zysk (strata) na działalności operacyjnej V Zysk (strata) brutto VI Zysk (strata) netto VII Aktywa razem VIII Rzeczowe aktywa trwałe IX Inwestycje długoterminowe X Zapasy XI.NaleŜności krótkoterminowe XII Zobowiązania krótkoterminowe XIII Zobowiązania długoterminowe IV Kapitał własny XV Kapitał zakładowy XVI Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej XVIIPrzepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej XVIII Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej IX Zmiana stanu środków pienięŝnych XX. ŚredniowaŜona liczba akcji w tys. (szt) XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur) XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/eur) XXIII Wartość księgowa na jednąkację (w zł/eur) XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) XXV Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur)

2 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m

3 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ CD Nota P a s y w a KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Udziały niekontrolujące III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 19.0 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek kredyty i pozyczki inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń pozostałe Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

4 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń akredytywy Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz ARiMR na kwotę pln ( BioConcept Gardenia Sp. z o.o.) Gwarancja wystawiona przez BGś na rzecz Armir na kwotę tys.zł. Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%): - poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) Akredytywy na rzecz BRE BANK SA ,00 USD Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH (dawniej Riversaid Park) na kwotę ,06 Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja zwrotu zaliczki nr U/ /0003/2011/5500 na rzecz ARiMR na kwotę: PLN Gwarancja zwrotu zaliczki na rzecz ARiMR na kwotę: PLN Poręczenie weksli przy kredytach spółki Bioconcept Gardenia Sp. zoo do wysokości udziałów tj. 38% : poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) : poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym (kwota udzielonego kredytu tyś. PLN) : poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) : poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) Akredytywy na rzecz DZ BANK USD Akredytywy na rzecz BRE BANK USD Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Umowa poęczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz ARiMR na kwotę ,40 pln 4

5 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto przypadająca na udziały niekontrolujące (wielkość ujemna) XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) PRAWDA PRAWDA PRAWDA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota I. Zysk (strata) netto II. Inne całkowite dochody, w tym: Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Rachunkowość zabezpieczeń 3. Skutki aktualizacji majątku trwałego 4. Zyski i straty aktuarialne 5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów III. Całkowite dochody ogółem

6 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Róznica z połaczenia Polgrunt Inne korekty Podatek dochodowy III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych 37 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 4. Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania Kwota 320 tys zł w pozycji A II 12 "Inne korekty" skonsolidowanego rachunku przepływów pienięŝnych za okres wynika z programów motywacyjnych w wysokości 285 tys. zł oraz wyceny kontraktów terminowych PIFO w wysokości 35 tys. zł. 6 6

7 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE NaleŜne wpłaty na kapitał Akcje (udziały) Kapitał z Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat Zysk (strata) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE Kapitał zakładowy zakładowy (wielkość własne (wielkość Kapitał zapasowy aktualizacji rezerwowe ubiegłych netto ujemna) ujemna) wyceny ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał wlasny przypadający jednostce dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał wlasny ogółem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) umorzenie akcji własnych b) nabycie akcji własnych c) wypłata dywidendy d) wynik netto wynikający ze zbycia udziałów spółki Gardenia Sp. z o.o e) udziały niesprawujące kontroli wynikające ze zbycia udziałów w spółce Gardenia Sp. z o.o e) powiązany podatek dochodowy f) wycena programów motywacyjnych g) inne całkowite dochody ogółem h) podział wyniku III. Stan na 31 grudnia 2010 roku ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU ROCZNE SKONSOLIDOWANE NaleŜne wpłaty na kapitał Akcje (udziały) Kapitał z Pozostałe kapitały SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE Kapitał zakładowy zakładowy (wielkość własne (wielkość Kapitał zapasowy aktualizacji rezerwowe ujemna) ujemna) wyceny WŁASNYM Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał wlasny przypadający jednostce dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał wlasny ogółem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości b) rozliczenie połaczenia z MOGO II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) emisja akcji zwykłych b) nabycie akcji własnych c) wypłata dywidendy d) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o e) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyŝszonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o e) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji f) inne całkowite dochody ogółem g) podział wyniku III. Stan na 30 czerwca 2011 roku SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE NaleŜne wpłaty na kapitał Akcje (udziały) Kapitał z Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat Zysk (strata) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE Kapitał zakładowy zakładowy (wielkość własne (wielkość Kapitał zapasowy aktualizacji rezerwowe ubiegłych netto ujemna) ujemna) wyceny ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał wlasny przypadający jednostce dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał wlasny ogółem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości b) rozliczenie połaczenia z MOGO II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) emisja akcji zwykłych b) nabycie akcji własnych c) wypłata dywidendy d) wynik netto wynikający ze zbycia udziałów spółki Gardenia Sp. z o.o e) udziały niesprawujące kontroli wynikające ze zbycia udziałów w spółce Gardenia Sp. z o.o e) powiązany podatek dochodowy g) inne całkowite dochody ogółem h) podział wyniku III. Stan na 31 grudnia 2010 roku

8 Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne razem bilans róŝnica WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne i prawne razem WARTOŚĆ FIRMY - JEDNOSTKI POWIĄZANE [na dzień 30 czerwca 2011] 1. Wielkość udziałów 2. Wielkość kapitałów 2. Udziały nie dające kontroli 3. Wartość firmy Mogo Sp. z o.o. Splger Sp. z o.o. BioConcept Gardenia Sp. z o.o. PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o Zgodnie z polityką rachunkowości co roku, przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółka przeprowadza testy na utratę wartości wartości firmy. Ostatnie testy zostały przeprowadzone na dzień 30 czerwca 2011 roku. Testowano wtedy wartość firmy Mogo oraz Solger. Nie stwierdzono konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy. W rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitent zaprezentował załoŝenia przyjęte do przeprowadzenia testów na utratę wartości oraz odnośne wyliczenia. Zgodnie z pkt 10 B MSR 36 na dzień 30 czerwca 2011 roku nie przeprowadzano testów na utratę wartości firmy "Pifo" Eko-Strefa, gdyŝ nabycie kontroli nastąpiło w bieŝącym roku obrotowym. Z uwagi na niewielką istotność nie przeprowadzono testów na utratę wartości firmy Bioconcept Gardenia. Na dzień sporządzania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdzono przesłanek utraty wrtości Ŝadnej z powyŝszych wartości firmy, w związku z czym nie przeprowadzano testów na utratę ich wartości. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne inne wartości zaliczki na wartości wartości, w - tym: oprogramowanie niematerialne i prawne niematerialne i prawne komputerowe koszty zakończonych prac rozwojowych Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmnijeszenie zmiana stawek amortyzacji 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne inne wartości zaliczki na wartości wartości, w - tym: oprogramowanie niematerialne i prawne niematerialne i prawne komputerowe koszty zakończonych prac rozwojowych Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nakłady inwestycyjne c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie sprzedaŝ 0 - zmiana stawek amortyzacji 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne inne wartości zaliczki na wartości prac rozwojowych wartości, w - tym: oprogramowanie niematerialne i prawne niematerialne i prawne komputerowe Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji 0 c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na wartości niematerialne prawne 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

9 Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem bilans ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - leasing finansowy Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup korekty 3 3 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 4 4 zmniejszenia sprzedaŝ środka g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przyjęcie z inwestycji 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie (zmiana stawek amortyz) 0 - zmniejszenia sprzedaŝ środka zmiejszenia likwidacja środka 0 - zmiejszenia wyksięgowanych środków trwałych 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie zmiana wartości godziwejśt 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 zmniejszenia sprzedaŝ środka g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA. ENERGOINSTAL S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2008 obejmujący

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 Sprawozdanie finansowe za 1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych Roczne sprawozdanie finansowe WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA. SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA. SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. 1 CZĘŚĆ I PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.)

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 15 LIPCA 2010 R. DECYZJĄ

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Grupa Kapitałowa HYPERION SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Hyperion S.A. Oświadczenie Zarządu Hyperion S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. Relacje z Mediami Relacje Inwestorskie Beata Korzeniewska Piotr Sucharski 0*56 669 40 38 0*56 669 41 00 31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM

Bardziej szczegółowo