BAKALLAND S.A. SA-PS w tys. zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAKALLAND S.A. SA-PS 2011.12.31 w tys. zł"

Transkrypt

1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe PLN EUR PLN EUR PLN EUR I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Koszt wytworzenia sprzedanych produktów IV Zysk (strata) na działalności operacyjnej V Zysk (strata) brutto VI Zysk (strata) netto VII Aktywa razem VIII Rzeczowe aktywa trwałe IX Inwestycje długoterminowe X Zapasy XI.NaleŜności krótkoterminowe XII Zobowiązania krótkoterminowe XIII Zobowiązania długoterminowe IV Kapitał własny XV Kapitał zakładowy XVI Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej XVIIPrzepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej XVIII Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej IX Zmiana stanu środków pienięŝnych XX. ŚredniowaŜona liczba akcji w tys. (szt) XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur) XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/eur) XXIII Wartość księgowa na jednąkację (w zł/eur) XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) XXV Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur)

2 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m

3 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ CD Nota P a s y w a KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Udziały niekontrolujące III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 19.0 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek kredyty i pozyczki inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń pozostałe Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

4 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń akredytywy Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz ARiMR na kwotę pln ( BioConcept Gardenia Sp. z o.o.) Gwarancja wystawiona przez BGś na rzecz Armir na kwotę tys.zł. Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%): - poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) Akredytywy na rzecz BRE BANK SA ,00 USD Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH (dawniej Riversaid Park) na kwotę ,06 Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja zwrotu zaliczki nr U/ /0003/2011/5500 na rzecz ARiMR na kwotę: PLN Gwarancja zwrotu zaliczki na rzecz ARiMR na kwotę: PLN Poręczenie weksli przy kredytach spółki Bioconcept Gardenia Sp. zoo do wysokości udziałów tj. 38% : poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) : poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym (kwota udzielonego kredytu tyś. PLN) : poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) : poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) Akredytywy na rzecz DZ BANK USD Akredytywy na rzecz BRE BANK USD Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Umowa poęczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz ARiMR na kwotę ,40 pln 4

5 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto przypadająca na udziały niekontrolujące (wielkość ujemna) XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) PRAWDA PRAWDA PRAWDA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota I. Zysk (strata) netto II. Inne całkowite dochody, w tym: Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Rachunkowość zabezpieczeń 3. Skutki aktualizacji majątku trwałego 4. Zyski i straty aktuarialne 5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów III. Całkowite dochody ogółem

6 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Róznica z połaczenia Polgrunt Inne korekty Podatek dochodowy III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych 37 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 4. Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania Kwota 320 tys zł w pozycji A II 12 "Inne korekty" skonsolidowanego rachunku przepływów pienięŝnych za okres wynika z programów motywacyjnych w wysokości 285 tys. zł oraz wyceny kontraktów terminowych PIFO w wysokości 35 tys. zł. 6 6

7 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE NaleŜne wpłaty na kapitał Akcje (udziały) Kapitał z Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat Zysk (strata) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE Kapitał zakładowy zakładowy (wielkość własne (wielkość Kapitał zapasowy aktualizacji rezerwowe ubiegłych netto ujemna) ujemna) wyceny ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał wlasny przypadający jednostce dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał wlasny ogółem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) umorzenie akcji własnych b) nabycie akcji własnych c) wypłata dywidendy d) wynik netto wynikający ze zbycia udziałów spółki Gardenia Sp. z o.o e) udziały niesprawujące kontroli wynikające ze zbycia udziałów w spółce Gardenia Sp. z o.o e) powiązany podatek dochodowy f) wycena programów motywacyjnych g) inne całkowite dochody ogółem h) podział wyniku III. Stan na 31 grudnia 2010 roku ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU ROCZNE SKONSOLIDOWANE NaleŜne wpłaty na kapitał Akcje (udziały) Kapitał z Pozostałe kapitały SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE Kapitał zakładowy zakładowy (wielkość własne (wielkość Kapitał zapasowy aktualizacji rezerwowe ujemna) ujemna) wyceny WŁASNYM Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał wlasny przypadający jednostce dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał wlasny ogółem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości b) rozliczenie połaczenia z MOGO II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) emisja akcji zwykłych b) nabycie akcji własnych c) wypłata dywidendy d) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o e) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyŝszonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o e) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji f) inne całkowite dochody ogółem g) podział wyniku III. Stan na 30 czerwca 2011 roku SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE NaleŜne wpłaty na kapitał Akcje (udziały) Kapitał z Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat Zysk (strata) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE Kapitał zakładowy zakładowy (wielkość własne (wielkość Kapitał zapasowy aktualizacji rezerwowe ubiegłych netto ujemna) ujemna) wyceny ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał wlasny przypadający jednostce dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał wlasny ogółem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości b) rozliczenie połaczenia z MOGO II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) emisja akcji zwykłych b) nabycie akcji własnych c) wypłata dywidendy d) wynik netto wynikający ze zbycia udziałów spółki Gardenia Sp. z o.o e) udziały niesprawujące kontroli wynikające ze zbycia udziałów w spółce Gardenia Sp. z o.o e) powiązany podatek dochodowy g) inne całkowite dochody ogółem h) podział wyniku III. Stan na 31 grudnia 2010 roku

8 Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne razem bilans róŝnica WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne i prawne razem WARTOŚĆ FIRMY - JEDNOSTKI POWIĄZANE [na dzień 30 czerwca 2011] 1. Wielkość udziałów 2. Wielkość kapitałów 2. Udziały nie dające kontroli 3. Wartość firmy Mogo Sp. z o.o. Splger Sp. z o.o. BioConcept Gardenia Sp. z o.o. PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o Zgodnie z polityką rachunkowości co roku, przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółka przeprowadza testy na utratę wartości wartości firmy. Ostatnie testy zostały przeprowadzone na dzień 30 czerwca 2011 roku. Testowano wtedy wartość firmy Mogo oraz Solger. Nie stwierdzono konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy. W rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitent zaprezentował załoŝenia przyjęte do przeprowadzenia testów na utratę wartości oraz odnośne wyliczenia. Zgodnie z pkt 10 B MSR 36 na dzień 30 czerwca 2011 roku nie przeprowadzano testów na utratę wartości firmy "Pifo" Eko-Strefa, gdyŝ nabycie kontroli nastąpiło w bieŝącym roku obrotowym. Z uwagi na niewielką istotność nie przeprowadzono testów na utratę wartości firmy Bioconcept Gardenia. Na dzień sporządzania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdzono przesłanek utraty wrtości Ŝadnej z powyŝszych wartości firmy, w związku z czym nie przeprowadzano testów na utratę ich wartości. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne inne wartości zaliczki na wartości wartości, w - tym: oprogramowanie niematerialne i prawne niematerialne i prawne komputerowe koszty zakończonych prac rozwojowych Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmnijeszenie zmiana stawek amortyzacji 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne inne wartości zaliczki na wartości wartości, w - tym: oprogramowanie niematerialne i prawne niematerialne i prawne komputerowe koszty zakończonych prac rozwojowych Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nakłady inwestycyjne c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie sprzedaŝ 0 - zmiana stawek amortyzacji 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne inne wartości zaliczki na wartości prac rozwojowych wartości, w - tym: oprogramowanie niematerialne i prawne niematerialne i prawne komputerowe Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji 0 c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na wartości niematerialne prawne 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

9 Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem bilans ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - leasing finansowy Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup korekty 3 3 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 4 4 zmniejszenia sprzedaŝ środka g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przyjęcie z inwestycji 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie (zmiana stawek amortyz) 0 - zmniejszenia sprzedaŝ środka zmiejszenia likwidacja środka 0 - zmiejszenia wyksięgowanych środków trwałych 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie zmiana wartości godziwejśt 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 zmniejszenia sprzedaŝ środka g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

10 Nota 3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje udzielone poŝyczki b) w jednostkach współzaleŝnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem bilans róŝnica ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) podwyŝszenie kapitału i nabycie udziałów/akcji wniesienie dopłat zwrotnych - przywrócenie wartości udziałów nabycie obligacji udzielone poŝyczki c) zmniejszenia (z tytułu) zbycie udziałów i akcji, inne odpis trwałej utraty wartości udziałów d) stan na koniec okresu bilans PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta USD tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje i udziały (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem

11 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana data objęcia wartość korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa (jednostka zaleŝna, metoda kontroli / udziałów / akcji aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niŝ określona pod współzaleŝna, współkontroli / według ceny formy prawnej stowarzyszona, z uzyskania nabycia konsolidacji / wycena metodą wartość udziałów / akcji kapitału na walnym lit. j) lub k), podstawy wyszczególnieniem znaczącego praw własności, bądź wskazanie, (razem) zakładowego zgromadzeniu kontroli / powiązań bezpośrednich i wpływu Ŝe jednostka nie podlega współkontroli / pośrednich) konsolidacji / wycenie metodą praw własności znaczącego wpływu 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. śytomierz, Ukraina sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna nie dotyczy % 90% Ukraina, Kijów, 2 Bakar Ukraina ul.kutuzowa 18/7 sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 50% 3 Beer Fingers Sp. z o.o sprzedaz hurtowa cukru i czekalody, wyrobów cukierniczych i piekarskich Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 65% 4 Averline Holdings Limited Simou Menardou, 8, Ria Court 8, 1st floor, Flat/Office 101, Larnaca, 6015, Cyprus Działalność holdingów finansowych Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 100% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana data objęcia wartość korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa (jednostka zaleŝna, metoda kontroli / udziałów / akcji aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niŝ określona pod współzaleŝna, współkontroli / według ceny formy prawnej stowarzyszona, z uzyskania nabycia konsolidacji / wycena metodą wartość udziałów / akcji kapitału na walnym lit. j) lub k), podstawy wyszczególnieniem znaczącego praw własności, bądź wskazanie, (razem) zakładowego zgromadzeniu kontroli / powiązań bezpośrednich i wpływu Ŝe jednostka nie podlega współkontroli / pośrednich) konsolidacji / wycenie metodą praw własności znaczącego wpływu 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. śytomierz, Ukraina sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna nie dotyczy % 90% Ukraina, Kijów, 2 Bakar Ukraina ul.kutuzowa 18/7 sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 50% 3 Beer Fingers Sp. z o.o sprzedaz hurtowa cukru i czekalody, wyrobów cukierniczych i piekarskich Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 65% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana data objęcia wartość korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa (jednostka zaleŝna, metoda kontroli / udziałów / akcji aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niŝ określona pod współzaleŝna, współkontroli / według ceny formy prawnej stowarzyszona, z uzyskania nabycia konsolidacji / wycena metodą wartość udziałów / akcji kapitału na walnym lit. j) lub k), podstawy wyszczególnieniem znaczącego praw własności, bądź wskazanie, (razem) zakładowego zgromadzeniu kontroli / powiązań bezpośrednich i wpływu Ŝe jednostka nie podlega współkontroli / pośrednich) konsolidacji / wycenie metodą praw własności znaczącego wpływu 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy spólka nie rozpoczęła działalności Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 100% 2 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. śytomierz, Ukraina sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 90% Ukraina, Kijów, 3 Bakar Ukraina ul.kutuzowa 18/7 sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 50% 11

12 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd Lp. a m n o p r s t nazwa (firma) jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania naleŝności jednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub ze wskazaniem kapitał naleŝne wpłaty na kapitał pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta naleŝne zakładowy kapitał zapasowy formy prawnej zakładowy (wartość ujemna) zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiąza- nia krótkoterminowe - naleŝności długoterminowe - naleŝności krótkoterminowe razem sprzedaŝy wartość udziałów / akcji w jednostce dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakar Ukraina Beer Fingers Sp. z o.o Averline Holdings Limited UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd Lp. a m n o p r s t nazwa (firma) jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania naleŝności jednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub ze wskazaniem kapitał naleŝne wpłaty na kapitał pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta naleŝne zakładowy kapitał zapasowy formy prawnej zakładowy (wartość ujemna) zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiąza- nia krótkoterminowe - naleŝności długoterminowe - naleŝności krótkoterminowe razem sprzedaŝy wartość udziałów / akcji w jednostce dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakar Ukraina Beer Fingers Sp. z o.o UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd Lp. a m n o p r s t nazwa (firma) jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania naleŝności jednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub ze wskazaniem kapitał naleŝne wpłaty na kapitał pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta naleŝne zakładowy kapitał zapasowy formy prawnej zakładowy (wartość ujemna) zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiąza- nia krótkoterminowe - naleŝności długoterminowe - naleŝności krótkoterminowe razem sprzedaŝy wartość udziałów / akcji w jednostce dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakar Ukraina

13 Nota 4 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem bilans róŝnica

14 Nota 5 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy - inne dochodzone na drodze sądowej b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne dochodzone na drodze sądowej NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem bilans #ADR! #ADR! #ADR! NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zaleŝnych b) inne, w tym: od jednostek zaleŝnych c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem bilans #ADR! #ADR! #ADR! ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) odpis aktualizujący naleŝności na pozostałych jednostkach b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązany odpis na naleŝnościach od pozostałych jednostek koniec okresu NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR tys. zł b2. jednostka/waluta USD tys. zł b3. jednostka/waluta SKK tys. zł 207 b4. jednostka/waluta tys. zł NaleŜności krótkoterminowe, razem WIEKOWANIE NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 1.NaleŜności z tytułu dostaw i usług bieŝące (brutto) NaleŜności z tytułu dostaw i usług po terminie (brutto) a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku NaleŜności krótkoterminowe, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe, razem (netto) Typowe przedziały czasowe spłacania nalezności związane z normalnym tokiem sprzedaŝy - do 30 dni dla klientów indywidualnych - od 30 do 60 dni dla duŝuch hurtowni i sieci 14

15 Nota 6 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj Seria / Rodzaj akcji uprzywilejowania emisja akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie B zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka C zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka D zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka E zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0.10 zł. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj Seria / Rodzaj akcji uprzywilejowania emisja akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie B zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka C zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka D zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka E zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0.10 zł. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj Seria / Rodzaj akcji uprzywilejowania emisja akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie B zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka C zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka D zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka E zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł Liczba i wartość nominalna wszystkich akcji/udziałów emitenta. Na dzień akcji zwykłych na okaziciela serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E Łącznie wszystkie akcje dają prawo głosów na Walnym Zgromadzeniu Kapitał zakładowy zł. Wartość nominalna jednej akcji - 0,10 zł. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów na dzień Liczba głosów Wartość Udział w kapitale Posiadacz akcji Liczba akcji % nominalna (%) Dellingate Anvik Holdings Marian Owerko Krzysztof Marciniak ElŜbieta Marciniak QUERCUS TFI S.A Pozostali Razem

16 Nota 7 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie w celu umorzenia AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Wartość wg Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba nabycia ceny Wartość bilansowa Nota 8 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) odpisy z zysku netto... Kapitał zapasowy, razem bilans róŝnica Nota 9 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: z wyceny instrumentów zabezpieczających c) z tytułu podatku odroczonego d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 10 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) program opcji na akcje Teodor program opcji na akcje Matador Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

17 Nota 11 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (obligacje) b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem bilans róŝnica ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat c) powyŝej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem bilans róŝnica ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta CHF tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem

18 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Siedziba wskazaniem formy prawnej tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty Zabezpieczenia Inne BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ CHF PLN PLN CHF zmienna stopa procentowa w Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz oparciu o WIBOR 3 M i LIBOR 250PLN, weksel własny in blanco, cesja na polisie, sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z powiększone o marŝę banku polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niŝszej niŝ ,0 PLN. Pełnomocnictwo do rachunków w BGś. inwestycyjny BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ PLN PLN zmienna stopa procentowa WIBOR Weksel in blanco zastaw rejestrowy na udziałach PIFO, przystąpienie PIFO do długu.hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln zł.na nieruchomości 3 M powiększone o marŝę banku w Janowie Podlaskim, pełnomocnictwo do rachunków Bakalland i PIFO inwestycyjny BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ EUR PLN 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w BGś S.A. 3. Hipoteka zwykła w kwocie euro oraz kaucyjna do kwoty euro na udziale we współwłasności do 3836/11822 części naleŝącej do PIFO w KW nr dla nieruchomości przy ul. Tymienieckiego w Łodzi 4. Zastaw rejestrowy na automatycznych liniach do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości nie niŝszej niŝ zł (umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia roku na kwotę euro na linii do produkci płatków kukurydzianych galanterii śniadaniowej firmy Pavian) 5. Cesja praw z polis EURIBOR 3 m ( 2dni robocze ubezpieczenia majątku objętego prawnym zabezpieczeniem. przed rozpoczęciem danego miesiąca kalendarzowego ) inwestycyjny BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ PLN z czego część długot PLN Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie zł. Wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Zastaw na zmienna stopa WIBOR 3 M wszystkich maszynach i urządzeniach zakupionych od spolki Chłodnie Star Fruits sp zo.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na powiększona o marŝę banku kwotę zł. Pełnomocnictwa do rachunków prowadzonych w BGś. kredyt komercyjny na zakup nieruchomości w Tarnogrodzie Banque PSA Finance S.A. ul.kasprzaka 10/16, PLN 50, z czego część długoterminowa 29 PLN zmienna stopa procentowa plus marŝa banku Przelew praw z polisy ubezpieczenia Kredyt na zakup samochodu Citroen Berlingo ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Siedziba wskazaniem formy prawnej tys. zł waluta tys. zł waluta oprocentowania spłaty BGś S.A ul. Kasprzaka 10/16 BGś S.A ul. Kasprzaka 10/ CHF PLN KPLN PLN PLN PLN CHF zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marŝę banku Zabezpieczenia Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, weksel in blanco, cesja na polisie, sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy inwestycyjny ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niŝszej niŝ ,0 PLN Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na udziałach Pifo, przystąpienie pifo do długu. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln.zl. na nieruchomości w Janowie Podlaskim, pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo inwestycyjny Inne BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ EUR PLN 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w BGś S.A. 3. Hipoteka zwykła w kwocie euro oraz kaucyjna do kwoty euro na udziale we współwłasności do 3836/11822 części naleŝącej do PIFO w KW nr dla nieruchomości przy ul. Tymienieckiego w Łodzi 4. Zastaw rejestrowy na automatycznych liniach do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości nie niŝszej niŝ zł (umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia roku EURIBOR 3 m ( 2dni robocze przed rozpoczęciem danego na kwotę euro na linii do produkci płatków kukurydzianych galanterii śniadaniowej firmy Pavian) 5. Cesja praw z polis ubezpieczenia majątku objętego prawnym zabezpieczeniem miesiąca kalendarzowego ) nie dotyczy BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ PLN PLN Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie zł. Wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Zastaw na zmienna stopa WIBOR 3 M wszystkich maszynach i urządzeniach zakupionych od spolki Chłodnie Star Fruits sp zo.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na powiększona o marŝę banku kwotę zł. Pełnomocnictwa do rachunków prowadzonych w BGś. kredyt komercyjny na zakup nieruchomości w Tarnogrodzie ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK r. Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Siedziba wskazaniem formy prawnej zł waluta waluta zł oprocentowania spłaty BGś S.A ul.kasprzaka 10/16, ,00CHF PLN PLN PLN CHF zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marŝę banku Zabezpieczenia Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN,oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN weksel in blanco, cesja na polisie ubezpieczenia inwestycyjny Inne 18

19 Nota 12 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy b) wobec jednostek współzaleŝnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki, w tym: inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: inne zobowiązania finansowe, w tym: odsetki - z tytułu leasingu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg rodzaju) g) fundusze specjalne (wg tytułów) Zobowiązania krótkoterminowe, razem BILANS róŝnica ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś/eur tys. zł b2. jednostka/waluta tyś/usd tys. zł b3. jednostka/waluta tyś/chf tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 79 Zobowiązania krótkoterminowe, razem

20 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Kwota kredytu / poŝyczki wg Nazwa (firma) Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Siedziba umowy Zabezpieczenia Inne jednostki tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty ul. Kasprzaka 10/16 zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach pln, cesja na polisie BGś S.A PLN PLN powiększone o marŝę banku bezpieczeniowej kredyt w rachunku bieŝącym ul. Królewska 14, Weksel in blanco, zastaw sądowy na środkach obrotowych PLN, cesja na BRE BANK S.A PLN PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów O/N polisie. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem. odnawialny w rachunku bieŝącym SGB BANK S.A. (wcześniej Mazowiecki Bank Regionalny w ul.elbląska 15/ zmienna stopa procentowa WIBOR 1M powiększone Weksel in blanko, zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie Warszawie S.A.) PLN PLN o marŝe banku ubezpieczeniowej odnawialny w rachunku bieŝącym Weksel in blanko, zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie ul. Puławska 15, 00- zmienna stopa procentowa WIBOR 1M powiększone ubezpieczeniowej. Klauzula potrącania wierzytelności PKO BP S.A. ze srodków na PKO BP S.A PLN PLN o marŝe banku rachunku bieŝącym. odnawialny PLN Pl.Piłsudskiego 3 ppod akredytywy EUR zmienna stopa dla EURIBOR, dla USDLIBOR, dla PLN Weksel in blanko, zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie odnawialny wielowalutowy pod DZ BANK Polska S.A EUR, USD ,07 PLN PLN WIBOR powiększony o marŝę banku EUR ubezpieczeniowej akredytywy Pl.Piłsudskiego 3 zmienna stopa dla EURIBOR, dla USDLIBOR, dla Weksel in blanco,hipoteka na nieruchomości w Osinie. Umowa przelewu DZ BANK Polska S.A PLN PLN PLN WIBOR powiększony o marŝę banku wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej obrotowy USD ul. Królewska 14, USD PLN CHF CHF zmienna stopa dla JPY, US, CHF LIBOR 1M, dla BRE BANK S.A wielowalutowy ,78 PLN EURIBOR 1M weksel in blanco odnawialny, wielowalutowy Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy , 00 CHF oraz ,00 PLN, ul. Kasprzaka 10/16 zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3 M oraz hipoteka kaucyjna do kwoty ,00 CHF oraz ,00PLN weksel in BGś S.A CHF CHF i LIBOR powiększone o marŝę banku blanco, cesja na polisie inwestycyjny weksel in blanco zastaw rejestrowy na udziałach PIFO, przystąpienie PIFO do ul. Kasprzaka 10/16 zmienna stopa procentowa WIBOR 3 M długu.hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln zł.na nieruchomości w Janowie Podlaskim, BGś S.A PLN PLN powiększone o marŝę banku pełnomocnictwo do rachunków Bakalland i PIFO inwestycyjny Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie zł. Wraz PLN, z czego z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw na eszystkich maszynach i część urządzeniach zakupionych od spolki Chłodnie Star Fruits sp zo.o. wraz z cesją praw z, ul.kasprzaka krótkoterminowa zmienna stopa WIBOR 3M powiększony o marŝę polisy ubezpieczeniowej na kwotę zł. Pełnomocnictwa do rachunków kredyt inwestycyjny na zakup BANK BGś S.A. 10/ PLN 175 PLN PLN banku prowadzonych w BGś. niruchomości w Tarnogrodzie BANK BGś S.A., ul.kasprzaka 10/ PLN PLN Weksel in blanco poręczony przez udziałowców. Zastaw rejestrowy na surowcach na zmienna stopa WIBOR 1M powiększony o marŝę łączną kwotę zł. Cesja na polisie, przewłaszczenie na surowcach i wyrobach banku gotowych do kwoty zł. Pełnomocnictwo do rachunków Spółki w BGś. kredyt skupowy ul.kasprzaka 10/16, z czego część Kredyt na zakup samochodu Citroen Banque PSA Finance S.A PLN krótkoterminowa 21 PLN zmienna stopa procentowa plus marŝa banku Przelew praw z polisy ubezpieczenia Berlingo, ul.kasprzaka zmienna stopa WIBOR 1M powiększony o marŝę Weksel in blanco poręczony przez udziałowców. Pełnomocnictwo do dysponowania BANK BGś S.A. 10/ PLN PLN banku do rachunkiem prowadzonym w BGś. kredyt odnawialny Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie wraz z kredyt inwestycyjny na realizację cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw na wszystkich maszynach i urządzeniach projektu współfinansowanego z zakupionych z kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przelew Funduszy Unijnych w ramach Programu, ul.kasprzaka zmienna stopa WIBOR 3M powiększony o marŝę wierzytelności z Umowy przyznania pomocy zawartej z AR i MR. Pełnomocnictwo Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata BANK BGś S.A. 10/ PLN 640 PLN banku do do rachunków w BGŹ Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w BGś S.A. 3. Hipoteka zwykła w kwocie euro oraz kaucyjna do kwoty euro na udziale we współwłasności do BGś S.A. ul. Puławska 15, EURIBOR 3M (2 dni robocze przed rozpoczęciem danego miesiąc kalendarzowego) 3836/11822 części naleŝącej do PIFO w KW nr dla nieruchomości przy ul Tymienieckiego w Łodzi 4. Zastaw rejestrowy na automatycznych liniach do produkcji inwestycyjny galanterii śniadaniowej o wartości nie niŝszej niŝ zł (umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia roku na kwotę euro na linii do produkci płatków kukurydzianych galanterii śniadaniowej firmy Pavian) 5. Cesja praw z polis ubezpieczenia majątku objętego prawnym zabezpieczeniem BRE BANK S.A. ul.królewska PLN 690 PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów IO/N powiększona o marŝę banku do Weksel in blanco Umbrella Grupy Bakalland ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia Inne jednostki tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty BRE BANK S.A. ul. Królewska 14, wielowalutowy PLN zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M, powiększoną o marŝę banku do Weksel in blanco, odnawialny, wielowalutowy BRE BANK S.A. HSBC BANK S.A. MR BANK S.A. BGś S.A DZ BANK Polska SA PKO PB S.A ul. Królewska 14, Pl. Piłsudskiego 2, ul.elbląska 15/17, ul.kasprzaka 10/16, Pl. Piłsudskiego 3, ul. Puławska 15, PLN PLN pod akredytywy PLN EUR, USD PLN 6246 PLN PLN 7476 PLN pod akredytywy PLN EUR, USD PLN 9751 PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1O/N powiększona o marŝę banku zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marŝę banku zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marŝę banku do Umbrella Grupy Bakalland do do do do do Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanco,zastaw rejestrowy na zapasach PLN,cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanco,zastaw rejestrowy na zapasach PLN,cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanco,zastaw rejestrowy na zapasach polisie ubezpieczeniowej PLN,cesja na odnawialny odnawialny, wielowalutowy odnawialny w rachunku bieŝącym kredyt w rachunku bieŝącym odawialny, wielowalutowy pod akredytywy odnawialny Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz BGś S.A CHF KPLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marŝę banku hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, weksel in blanco, cesja na polisiesądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach inwestycyjny wraz z cesją praw z polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niŝszej niŝ ,0 PLN BGś S.A DZ BANK Polska SA ul.kasprzaka 10/16, Pl. Piłsudskiego 3, PLN PLN PLN 7000 PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marŝę banku zmienna stopa, dla PLN WIBOR 1M powiekszony o marŝę banku Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na udziałach Pifo, przystąpienie pifo do długu Hipoteka kaucyjna do kwoty 10mln.zl. Na nieruchomości w Janowie Podlaskim, pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo do Weksel in blanko, poręczenie Bakallandu S.A., hipoteka kaucyjna na nieruchomości inwestycyjny odnawialny kredyt obrotowy 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w BGś S.A. 3. Hipoteka zwykła w kwocie euro oraz kaucyjna do kwoty euro na udziale we współwłasności do BGś S.A. ul. Puławska 15, EURIBOR 3M (2 dni robocze przed rozpoczęciem danego miesiąc kalendarzowego) 3836/11822 części naleŝącej do PIFO w KW nr dla nieruchomości przy ul Tymienieckiego w Łodzi 4. Zastaw rejestrowy na automatycznych liniach do produkcji Nie dotyczy galanterii śniadaniowej o wartości nie niŝszej niŝ zł (umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia roku na kwotę euro na linii do produkci płatków kukurydzianych galanterii śniadaniowej firmy Pavian) 5. Cesja praw z polis ubezpieczenia majątku objętego prawnym zabezpieczeniem BRE BANK S.A. ul.królewska PLN 883 PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów IO/N powiększona o marŝę banku do Weksel in blanco Umbrella Grupy Bakalland BRE BANK S.A., ul.królewska PLN PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów IO/N Umbrella Grupy Bakalland, weksel własny in blanco poręczony przez pozostałych powiększona o marŝę banku do kredytobiorców, zastaw rejestrowy na zapasach Bakalland S.A. limit dosępny dla Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. w wysokości zł. BANK BGś S.A. BANK BGś S.A., ul.kasprzaka 10/ PLN PLN, ul.kasprzaka 1 636, z czego część 10/ PLN krótkoterminowa 58 sprawdz Weksel in blanco poręczony przez udziałowców. Zastaw rejestrowy na surowcach na zmienna stopa WIBOR 1M powiększony o marŝę łączną kwotę zł. Cesja na polisie, przewłaszczenie na surowcach i wyrobach banku do gotowych do kwoty zł. Pełnomocnictwo do rachunków Spółki w BGś. kredyt skupowy Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie zł. Wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw na eszystkich maszynach i urządzeniach zakupionych od spolki Chłodnie Star Fruits sp zo.o. wraz z cesją praw z zmienna stopa WIBOR 3M powiększony o marŝę polisy ubezpieczeniowej na kwotę zł. Pełnomocnictwa do rachunków kredyt inwestycyjny na zakup banku prowadzonych w BGś. niruchomości w Tarnogrodzie ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia Inne jednostki tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty tys. PLN ul. Królewska 14, 147 tys. EUR zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla BRE BANK S.A wielowalutowy tys. USD EUR EURIBOR 1M, do Weksel in blanco, odnawialny, wielowalutowy ul. Królewska 14, Weksel in blanco, zastaw sądowy na środkach obrotowych PLN, cesja na odnawialny w rachunku bieŝącym BRE BANK S.A PLN PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów O/N do polisie Umbrella PLN zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- Pl. Piłsudskiego 3, pod akredytywy 92 EUR LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marŝę Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na odawialny, wielowalutowy pod DZ BANK Polska SA EUR, USD PLN (54 USD) banku do polisie ubezpieczeniowej akredytywy zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- Pl. Piłsudskiego 2, pod akredytywy LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marŝę Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie HSBC BANK S.A EUR, USD PLN banku do ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku odnawialny, wielowalutowy ul. Puławska 15, zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M Weksel in blanco, Zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie PKO PB S.A PLN PLN powiększone o marŝę banku do ubezpieczeniowej odnawialny ul.elbląska 15/17, zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M Weksel in blanco, Zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie MR BANK S.A PLN PLN powiększone o marŝę banku ubezpieczeniowej odnawialny w rachunku bieŝącym Weksel własny in blanco. Pełnomocnictwo do rachunku. Zastaw rejestrowy na zapasach BGś S.A BGś S.A ul.kasprzaka 10/16, PLN PLN ul.kasprzaka 10/16, PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marŝę banku do owoce suszone (bakalie), o wartości nie niŝszej niŝ zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. kredyt w rachunku bieŝącym Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN weksel in blanco, cesja na polisie inwestycyjny DZ BANK Polska SA BRE BANK S.A. BRE BANK S.A. BRE BANK S.A. BANK BGś S.A. BANK BGś S.A. Pl. Piłsudskiego 3, PLN PLN ul. Królewska 14, PLN PLN ul. Królewska 14, 0 PLN PLN ul. Królewska 14, 0 PLN 545 PLN ul.kasprzaka 10/16, PLN PLN ul.kasprzaka 10/16, PLN PLN zmienna stopa, dla PLN WIBOR 1M, pwoiekszona o mar+e banku do weksel in blanco, poreczenie Bakallandu S.A.hipoteka kaucyjna na nieruchomosci odnawialny zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o mar+e banku do Umbrella Grupy Bakalland odnawialny w rachunku bieŝącym Umbrella zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1O/N Umbrella Grupy Bakalland Limit do wykorzystania dla spółki powiększona o marŝę banku do PLN Bakalland Brands zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1O/N Umbrella Grupy Bakalland Limit dostępny dla BCG ZL powiększona o marŝę banku do zmienna stopa Wibor 1M powiększony o marŝę weksel in blanco poręczony przez udziałowców, zastaw rejestrowy na surowcach na kredytu odnawialny banku łączną kwotę zł., cesja na polisie zmienna stopa Wibor 1M powiększony o marŝę weksel in blanco poręczony przez udziałowców. kredyt skupowy banku

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2008

Raport roczny SA-R 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2009

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2002

Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2002 Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SAPS NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne NOTA 1B Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) NOTA 1C Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

(**) dywidenda dotycząca zakończonego poprzedniego roku obrotowego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

(**) dywidenda dotycząca zakończonego poprzedniego roku obrotowego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 176 206 42 273 190 698 44 673 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29 876 7 167 37

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2003

Raport roczny SA-R 2003 POCZTA Od : EM BEEFSAN Wojciech Burnatowski Data odbioru : 2004-05-14 18:00:35 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport roczny SA-R 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. LUBLIN, UL. KUNICKIEGO 20-24

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. LUBLIN, UL. KUNICKIEGO 20-24 LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. LUBLIN, UL. KUNICKIEGO 20-24 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES od 01.01.2007 do 31.12.2007 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2002 2001 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 901 31 133 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 161 I.a. Kapitał własny na początek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A F o r mu l a r zs A P2 0 0 3 3 / 3 F o r mu l a r zs A P2 0 0 3 3 / 3 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2003 półrocze / 2002 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2010

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2010 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2010 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2011 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2010 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

(*) dywidenda dotycząca zakończonego poprzedniego roku obrotowego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

(*) dywidenda dotycząca zakończonego poprzedniego roku obrotowego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 201207-201306 201107-201206 Wybrane skonsolidowane dane finansowe PLN EUR PLN EUR I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 266 726 63 989 268 250 62 840 II Wartość sprzedanych towarów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SAR2007 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2008

Raport roczny SA-R 2008 POWER MEDIA S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

AKTYWA Noty 31.12.2008 31.12.2007 I. Aktywa trwałe 16 125 11 242

AKTYWA Noty 31.12.2008 31.12.2007 I. Aktywa trwałe 16 125 11 242 SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2008 R. I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE ZA ANALOGICZNY OKRES ROKU POPRZEDNIEGO (wszystkie kwoty są podane w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) koncesje, patenty,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka została ustanowiona aktem notarialnym, repetytorium A nr 4228/2004, 13 grudnia 2004 roku przed notariuszem Jolantą Cejrowską w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo