I t I I I I I. I t * 1- #:szdmowski. _ji"u"tot, fax (0s5) 74-s8-sse il IV. -l sr /03. Dyrektor I)epa rtamentu l(ontroli Ministersiwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I t I I I I I. I t * 1- #:szdmowski. _ji"u"tot, fax (0s5) 74-s8-sse il IV. -l 060000-sr-4041-8/03. Dyrektor I)epa rtamentu l(ontroli Ministersiwo"

Transkrypt

1 _ji"u"o, ZBA CELNA W BALYiTSTOKU {5-399 Blalygok, ul, Ocoqa 2 cenrala el. (085) ff fax (0s5) 74-s8-sse il V -l sr /03 - -:\+_ l ; '-.<'l!+fi\ +-- #:szdmowski Dyrekor )epa ramenu l(onroli Minisersiwo Fin ansriw' Celnej lzba Celna w Bialymsoku inforanuje, e. aboracr:um Ceb.e u. zby dokonuj4c bacari produkow na bazie ska2onego ech:ricznego alkoholu eylowego dokonalo nas g:uj qcyc h usalen : Swierdzono pr4padki urymwadzania na polski obszer ceny iiiir fc*ac*p[nndw spryskiwaczy qpiry/h$u skazorcgo, k6ry opdcz alkoholu eylowego ( zw5&le o 95% ) zawic a niewielkie ilodci Srodka powierzchniowo cxrynnego, skaal'lika ( cryo jes o Binex) oraz. niebieski barwnik ( nie zawsze jcs dodawany ) i zglaszany jes pod lrodem FCN Nielegalni producenci moga_ lairvo e;r rcdzaj owanr odkupii od jego krajowego odbiorc;- i dalej po prose,i desyfacji i rozcer;zeniu wprowadzai na rynek- n"yid-:::l: przeprowadzonewlaboraoriunrceln1rn',ybiahymsokurvskazrj42e or4rrrrany spirl'us z akicir spryskirvaczy do szyb sainochodovrych rnoze byi uz {,.spozycia. gdyz Srodki powierzchniorvo czyrule j.:rko nielone rde przechodza do akiego spiryusu:2 zarvaro6c skazalnikow obni2a si': cio akiego poziomu. Ze po rozcienczeniu i ew'enualnym d,prarvieniu nie s4 one \\yce:;',r'ine o:'ganclen_v-cznie. Proceder en powoduje uszczupienie iochodow Skarbu Pa'rswa. sone rez jes zagroberie zdrowia lub wrqcz?ycia po spozyciu akich wyrobow- W Laboraorium Celnynr znale s;1prz}-packi sprorvadza;ria na polski obszar celn,v (UC w' Peemy$lu) znacznych ilosci * 1- de

2 plynu zapobiegqjqcego zaurarzarriu do spryskivnqev sqyb iol+z9ny"u aon*ie wb-&!o sz, vrynikdo z. Nr r.vnek napoj6w spiryhrsou*"lr urprowadzania zagno2onc jes na J be"fo$redni; --4ry'r'snmog: produknabyc. A,"1" \ Gudzi, BPoy mog4 aki Nadrnieniam, ze Laboraoriurn Celne u. zby prowadzi mowa w nin isj5 Tyvpi$mie. oyrsx;-:h, Of.rvrnuie: ic,fidercc,: : l. eyrckor lrgy q"hej w Bialej podlaskiej 2'. Qyrekor lr.oi q.,r.; * 3. c,oqpnie Dyrekorl.-Uy C.l".i * d.fyoi 4. Qyrekor Wy C"fn"j w iao*i".c G- :. Dyrckror lrbi c"i",i * Dyrekor rlur.o*i" rrri c"ro"j 7. * Dyrekor i}rr, B. Dyrcrcor,:yr :+r g"f,j ; N;Yr* r*s,, g"fg." ijloy"i" 9. Dyrekor lrbi crnej o ioar*iu 0. Dyrek or rzby g";;j * p["*ysru - qrrekrorlzby C"fn"j * i.pinl" J?. ry*rcr zby cern.; * ii*or;.,;. 13. Dyrekor lzby Cefnei," ii*niu 14. Dyrckor zby CelneJ,., WLrr.*;. 5. Dyrek,o,+i poniom 6. Dyrekor!*;j iczy wlvarsz,rrvie zby.celnel *. Wr""awiu 17. ala 4

3 *''-a)a.,iei.,,,'; /:.) 1, i: i';:';,, i'.14. s :- Zr-i i:r i,. zi li r) 0 il C -L C V- g li - 3!> (_,,.:.!.; i D-YTEKTOR izby CE"hTEJ rve rlroc-/iwi.r ul. Heuoa VRCCLAU/ Fan ffarek f,nua.n p.o. ZasQpcy Dyrekora Fvaparornenu Kcnro li Cel nei liiinisiers\ruo F! nans6w Nawii':ujqc do pisma Kc-v JK1164 z dnia 20.0g.2004 infornru jq., dziaajqce 2e Laboraorirm w srukurach cene organizacyinych lzby celnej we wroclawiu wykonalo w raach zaol bada'r owarow deklarowanych szereg jako spryskiwa cze czyniezamarzajqce pryny do mycia i klasyfikowanych szyb samocrodonych do kodu cn , oraz w roku 2003 i zw4szereg jako badan rozpuszczarniki oyiar6w dekrarowanycl-r organiczne dekfarowane do kodu cn 3g1400 g0. z przeprowadzonych badari w odniesieniu do owar6w objqych pozycjq deklarowanych 3814 jako Taryfy rozpuszczalniki Cenej organiczne uejsze laboraroriuni celne w okresie zom wykonao od 2g analiz cio w wyniku korych da: 1' analiz powierdzono ary{ikacjq do podpozycji cn g0 i nie swierdzono obecnosci w badanygh alkoholu pr6bach elowego 2' ana,zswierdzono wysqpowanie arkohoru w irosciok 3' analizy swierdzono wysqpowanie arkohoru w irosci ok. vo 4 anariz swierdzono wysqpowanie arkohoru w irosci ok. 5' analiz zasugerowano zmiang kodu cn w ym dla analiz zasugerowano 27 zrniang Taryly kodu Cenej cn do dziafu z przeprowadzonych badafr w odniesieniu do spryskiwa czy czy niezamarzaj4cych samochodowych pynow cro urynika m;eia co szyb nasqpuje: 1. zawaro$elanolu wahaa sig w granicach Y,, 2. zo}1zao2 w wiskszosci prob przebadanych :"::::::,,:",u:.:o.j*i*:i w u raboraorium,dvurd{'()lum w :3i::":il,,,*:::,. ^,:'*ono' eh/owy, skaranik, srodek powierzchniowo crynny) srwierdzano przebadanych pr6bach nie swierdzano dodaku glikolu, irnpor dokonprany by gl6wnie z Czechlub Ukrainy, nie wszyskie preparay byly barwione, zdarzalysig nie barwione,

4 2w.L ;: ffit,.,r::].::,,,.:i.:_,luno z)e,zrciu {urakici:;iiiesi4cari-r zesai^,(: hyrlr pi,:i:;, r.jec ir,r,j flr:j eiylovrego). Nalezy przy ym swiercfzic' ze o'j momenu wejscia w 2ycieRozporzad 30 kwienia zari2iiliinisi-a 20a3 roku Finansow zrrrieniaiqcego z cjnra rozpcrzqd=",',,u w sprawie pc,daku dnia ar<cyzowego 15 maja 2003) {Dz.u. ki6re obiqio 30.g4.7g0 poclakiem z akcyzowym arkohoi eyrowy do kodow zawary w cn iowai.acri 3s1400 de!,arow 90 i 3s20 any.?: 000o ilosc pr6b dosarczanych 3820 do badan 00 ciekrarowanych 00 drasycznie do pozycji siq zmniejszyfa. cij Biorqc pod ur"ragq polecenie Pana Dyrekora zaware w pisrnie Kc-vr-06s-1g/Jrvl64 uprzejmie inforrnu';q' z dnia 2e 2c.0g.2004 Laboraorium celne we wrocrawiu ruynowo klasyfikowanych wykonu;e badania <Jo kodu owaror,; cn i , oozwaraiqce na prawidiowq okreslajqce (jezeli jes krasyfikacjq aka porzeba) oraz ilosciorvy udziar arkohoru eyrowego lowarze. i innych skladnikow badanvm Z pourazaniem Podpisal: Dyrekror lzby Cclnej /-/ Ronruald BryL:niui Do wiadomosci: Dyrekorzy lzb Celnych_wszyscy 212 -f -

5 ,Z+L.3 2ra,,Celna, rv Wa"rsz.armir: Cenralne Labora orium,cchie ul. Kolorowa 13, O5l.40B.Owoclcl_ Swider, Tclefon: (A2U,Vlg-g447.,i Tel JFax : (022\.7.E5-65 -g l ",'fi Nasz znak: 44000G.CLC-W-07A746l0SS7a i... Pan prof. dr hab. Wieslaw C4viowicz Podsckr eaz Sanu w Minisferswie Finans6w Szef Sluiby Celnej Daa: P"grQ uprzejrnie poinformowac podsumowujecego Pana Minisa, prace c*pv Roboczej ds- i2 - * konynuacji opracowania rozp'szczalnik6w an"rzy badan ikoholi i spryskiwaczy skazonych, do podpalek styb *no. do gr'ra, ooowy"r, cenrarne L"6.r""rium celne lz,oy i"-i'#,yffi;^:i"ui1#::t"n*f bjrexem ;iry* zosral podda'y drrn*aniu Prgg wj{asnic, iz wwq rnajece na EE xffi e,k6rycherekern jessam":po_p,ac:wa "j ff,**3:3:.-.jylo.o*,.szy skazony T!.wceiu**,r;;il;;a,riJa"ffi;] ia',4irej docae Zo.ego rozworu do ---i----- DqQZC'. -+_r wane rci"soi.if,a; ".,"r*ilff':r;#;t"ffi%"?:,$""ru:," :J*#l*i ffi'.ffiil''il"j1fi'.,ff H*,ffi*:*i#"*hffr?vrorezspomiepcrvie, Wyaiki sosowanej przez.cerrrral", ;;;;ffi &r., Tix**ffi#:;'*;'ffi ;,il;,3"*:y *ff y"ffi ;'#'."dffi ifi i.,n::,ilffi ",H,ffi nadzonr nnrlrflz^.,r^n^ ffil;hff#?:il:,:::.-trltis :1Xl:+.ffiff;&" i**,l'**i ;;;;;ijfihf'th?1fl-"ff'ff:in" i:l;#', Zasepca Dyrekora zby Celnej w Warszawie Do wiadornofcil. l. Pan.Anur Janiszervski z. 3f:f[#Hffi:; Konrrori cerno-.{kc yzou,ej...,...r dyspozy*.."iiv ;;;;;; sawa../ _/...

6 Szczeg6ly WT Z,q PLPL-W'r a264 Bp:Lwp:gd:::ser.r:g-lgi Daakohca vraznosci PL 15/ l4/0/2()10.sg.4q-o-sg*l-+j.?.{y -?.9?g.aqg.q:.:.:: -*** + ** + * K asyfi k".; u "y i.'"lo',uur,, zgodna j e s z posan'rvi en i a'ri i 6. rcguly ogolnych Regul inerpreiacji Nomenkrarury scalonej oraz w1'nikarni barari oyko.mych przezccnra ne l.aboraorirun cclnc z dnia ?004 r. n, cc-x-l-g614_ 295n4/1268/PB. pl Warszawa 5n 020a4 DYREK.OR TZBY CELNEJ T,v WARSZAWE ul.lvlodliiiska 4 A3-Z6 Warszawa Prepara na bazie skazonego ailioholu eylowe go (.zawarosc po.ngd 90e z dodakiem srodka pou,ie.ichnio-wo'..y*"go \.!aoy. Zg-rdnie z deklarac.iq rvnioskodarvcv - produk sosowany jako koncenra ply'u do myciu r.y-r simochodowv"r* l"r,arunkach zimorwch. ]o.w ar impofou'iury \\' Elejow)'ch.- Ngp.d.e-x..llg-'.q..li.!g_cz.9.i:.9 prep. zapobregajpce ZAMARZANTU..rAKo pl.lt,r, ETANOL.$ lsye "$!pzs.i:.s Sq$l.sil.4.Ci.rqie. Zdjqcie niedosgpne J i ',,0r c..1/*jr^", 'k&e'ou,a -!!*oj fwnirvy'dry ilndci i f l

7 Szczegaly WT Srcxra z Zf } -l rl - l -- Ff } f T f l,l ' i :r ^a 'E /.fign...r.$1.t PLP L-wrT-2004_002zs SzczegLily WT Fq lr:_{e.q!a PL P le sqs-ra! h.e y.*rllej gl 20nan004 i{e..\ s..n.qa. :yg.els f gi l9/10/2010 5g-d-lsns.nKleyry.i$?9.q.-0-g_q.q_q.::.: ********* gasrc qi gq i e!]g-srfrlip sii Klasyfikari" *:'r"r; i;;;* 'l.e'ak Mrsj s.r._... :-v. l g {e P+le.yry..d.siq l{sny.e.r.:r{nl Qp.i,:..19-,'.g..9x zgodna jesr z posanowieniami i-6 reguly ogcrlnych Regur nerpreacji Nonrenklaury.Scalonej oraz \vvr)ikarni badari uylio,run ycl przszcenralne Laboraorium celne z dnial l r. m xc-x-ll-g61.+_ 3n04/1440/PB. pl \Varszarva 20/02004 DYREKTOR ZBY CELNEJ Tv WAiTSZAWE ul.,odliriska.l Warszawa Prepara na bazie. alkoholu e,,-lowego skazonego Birexenr (z.awarrosi eanolu po'ad g0%) z docrakienr siodka porvierzchniou'o czynnego, barwnika i wodv. Zgod'ie z deklaracie wrioskodar'cy - produk sosowany j ako k.ncen. ra pi-v nu n i ezarnarzai qc e go oo spry r i wa'i a i mycia szyb sarnochodowvch. fon'ar imporowanj- w.yr.*urh kolejorrych. ETAJOL. subsrahrcje powrerz,cfrnlowo Nglq.4._o,i:g,:1p..}:.+ \lg-q?q.r? CZYNNE, SKAZONY $ls.l *..i,1ll.e.?e.i:s S.e.si:J 4diqgi.- Zcllpcie niedosqpne 6

8 / Sysem SZTA1- nfonnacj a Tarydouna Srodki Dafa we2nodci danych: ZAWnlnS! Page ofl Z/4L, Zj /,/l Kod owanr 3r Ogrrniczcnia Krd ERGA pochodzenia/przszrracrcrfiaonan-gs_ CFE Sawka dla kraj6w rzecich: 6*5 y, kaj ERSA pochodze nal pnnmacrsni a:o"m:ies _ Lonicze zawieszenie,"rrn"lt \irarun k i siosor:,ralia drociira Kraj pochodzenia/przcmacznnia: Preferencja aryfowa: 0 Vo spc, o o/o faj ERGA pochodzenia/przearaczenia: O *_AS _ CEE Podaek od owar6w i ushg (VAT): 22% K.aj ERGA pochodzeniaprzszaaczenia: O4,{ES - C*EE Podaek od owar6w i uslug (VAT): 7 g/ o --- l V Zush" 4. e Srodki zapobiegajqce zanranarriu i *;H#i!***""fl'&imiffi Jcdnoske miary M'anl* i T*.( q{, RU) ffi-(re3/322.{k prarrn,v- R226 iigg Pizr.pis CD33l.Aii prarvnl, ll Aii piar'.,n1' R0980i05 i\ki piarr,'sy' P {,\irl oran,n;v p082 f ;{.1* (od d odeiiorvr, \,'0.1.q fofue14l- 11 \ *,"p,&i

9 J: r Sysem SZTAR - nformacja l myfowa Srorlki Page of2 ZpL,ZZ Daa wainore, u,o, EnhX, ** ;n',.,' Kod owaru Srodki zapobiegai4ce zamarzaniu i goowe pyny pzeciwoblodzenioure Grupa{y) nomenklaury (Y460000) nforrracja saysycma (R , Zalecznik A) Jednoske miary oelliczenir Kraj ERSA pochodzeiri al przezrraczona: OMNES - CEE Sawka dla kreldw rzecich: 65 "h Kraj E--&QA pochodze nra/ przr;maczr,nra: OMNES : CEE Lonicze zswic*;zrlnie aryfowe: 0 "h \\.iamn k i sosrrvania irodka Kraj SBG.-- poch odzenia/przsznaczenia: Preferencja arafowa: 0 V" pochodzenia/prue znac znna O i\o.{e S - CEF, Podaek akclzowy: uryroby nieobjge akqrzq Kraj ERGA pochodzeni al pznnaczenia: OVNES - CEE Podaek akcyzorry: wyroby em'olnione od akcyzy Kruj ERG, pochodze nralprzmwczenia: OM-{ES - CEE Podack ekcyzowy: 4550 d.hj 100% obj. allceylowego -"v)4.( (.U, BD Ak praiml' li.?251/98 lrzl'pi-s (.D3i:i..,\k prarvni' R 147 la2 d 1 rikr p:arm3' R Ak prau'ny P 416lL\7 Kod ciodakor+v X03 i.ik prarvnv Pi-l 16i07 Kcd dodakorvl., X051 rik prarinl, i-' 41 6i07 (od dodal<orvy i..{j5 '\k prarvrry PC ji i 5iii.l

10 Sysem SZTAR - nformacja ' ar)'fowa CEE Podeek od owar6w i uslug (VAT): 22 o/o Kruj LKiA pochodze nal przezrraczenia: QvNE-S : CEE Podaek od owardw i uslug (VAT):? o/n Page 2 ofz 4L,22 A}i prarr.:n!,u6l0ii)+ iiod ciodakovr+' V038 Sysem SZTAR - nforrnacja Taryrfirwa Page of Kod dodakoqf X055 Alkohoi eyony z'w_8r_y w imporowanych srodkach zapobiegaiecych Tma"aryu i pozosaych pynach rxun a;qpych ohdie,sk"ainy inaczej ni2 zosalo o olaeslone r / kodzie doda6qlrm x0s4, Sysem SZTAR - nformacja Taryfoura Page of "r Kod dodakowy X054 Alkohol eyloury zavfr w imporowanych srodkacb zam zapobiegaj$ych aroaniu i pozoscalych plynach osrr*;ryych oblodzsnie, i*iiluy: ll s* "r dop'szcznrrlmi do skazania"na'p"a*.o"po"radoxu Komisji nr 3199/93/TfE albo " 2) keonem eylowu.meylou4pm w ilofi:i nie mniejszej ni2 3 dm3 na 100 om3 oo % alkoholu eylowego, albo alkoholem izopropylowym (2- propanol) w ilo$ri nie nniejsasi ni lo dm3 na 1006*3 100 yo eylowego, alkoholu do k6rego po skazeniu dodano: a) ocoan eylu w ilodei nie mnieiscj ni 5 dm3 na l0o dnd lw erylowego %akoblu albo b) benzoesan denaoniun' (nbihex") w ilosci nie muiejszej ni gram na 100 dm3 lm o/salkoholu eylowego.

11 ]! l lnerpelacja nr do minisra finans6w w sprawie uznaurania procedur cakowiego s<aenia alkoholu eyowego do celow anrolnienia z podaku afcyrowejo seanowna Pani Miniserf Rozporzqdzenie Komisji sierpnia we) Nr 1309/ 2005 r' 2005 zmieniajqce z dnia 10 1o zprz4dzenie (wel nl ir ggigg uznawania procedur *,pri,," wzajemnego calkowiego skaienia akondlu podaku eivowego akcyzowego do cef6w (Dz.u. zwonienia z ue. L. 0s z dnia subsancje 11 sierpnia ska'ajqce 200s r.) okresa sosowane w ka2dym panswie calkowfego czlonkowskim skaienia dla alkoholu. cefow Sosownie do przepisdw raz.porzqdzenia w Polsce w alkoholu celu calkowiego nalezy sosowac jedhej ska2enia i o*ocn suosancj; ilosciowy ffi#.j1l"x=ory.h zosal jednoznacznie skrad ofresony-w rozp orzadieniu. subsancja w kazdyrn ska2aj4ca pzypadku zawierai powinna nie rnn;ej nizrzvlkbdniki. sosownie do powyzszych unormowan gwarancjq skuecznego uzycie w pienrvszej skazenia jes meodzie na hekolir caysego meyl alkoholu owoeyloweg 0.75 lifa keonu o zawierajqceg o : 1 ) o keonu meylowoeylowego (wagowo), 2) 2,5-3% keonu meyloizopropylowego (wagowo), 3) 1,5-2a/o keonu eyfowoamylowego (5-meyl-3-heponon, lira podsawowej wagowo) pirydyny. razem z 0,2s W drugiej meodzie przepisy rozpozqdzenia wskazujq hekolir konieceno6c czysego sosowania afkoholuiecinego na riraieonu rneylowolylowego zawieraj,qcego: 1) 95-90% keonu rneyforrego (wagowo), 2) 2, 5-3Yobj gosci keonu meylowoizopropylowego (wagowo), 3) 1,5-2o/a objqosci keonu eylowoamylowego (5-meyl-3-hepanon, razem z 1 gramem wagowo) benzoesanu denaurujqcego. w dniu 16 grudnia 2005 r- miniser finansow rozporzqdzeniem rozporzqdzenie zmfeniajacym w sprawie aivolnien od podalku accyzowego (Dz.U z 2oas r') Nr 252, poz. wprowa dzi* w Ysl: 1 pf. 'ar<cyzi*"go i S ls zapisi uvraggdniajqce dyrekywy, zwalniaiqce unormowania od p{lu albno eyfowy obrou handlowego wprowadzony w posiaci do alkohofu eyloivego ca<owicie dopuszczonymi skazony srodkami do skazenia. alkoholu eyibwegj. paragrafu Naornias pk 2 zawiera us. 1 rozsrzygnigcie ego prawna oopiszczayqce akcpowego aivoinienie od podaku alkoholu eyforgop skazonego irockami'orregonymi pzepisach w wydanych odrqbnych na podiawie usaily z dnia 2 marca alkoholu ioo eylowego r. o wyrobie oraz wy'rarzaniu wyrobow yoniowych (Dz,U. Nr 31, poz. BS3, z -"1r..r!lG:A.**r, vli *

12 l l 2AA2 i'' N;-'!0$, poz,1632orazz2aa4 r. Nr29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1Sga). pzepis zawarly w pk. 2 urnozliwia obejfcie przepisow dyrekyvrry. Miniserolnicwa i roawoju wsi wlasnie na podsawie usawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu eylowegoraz wyvvarzaniu wyrobow yoniowych (Dz.U. Nr poz- 31, 353, 220O2 r, Nr 166, poz orazz2qo4 r. Nr 29, poz. ZST i Nr 173, paz. 1808) w dniu 2 sycznia 2006 r wydal rozporzqdzenie w sprawie srodkow dopuszczonych do skazenia alkoholu eylowego. w wykazie srodk6w dopuszczonych do skazenia alkoholu eylowego, wraz z minimalnq ilosciq ich zasosovania- sanowiqcych zaqcmik do rozporzqazenia jako Oopuszciany Srodek skazajqcy wskazal "Benzoesan denaonium (dopuslczone jes sosowanie rozworow benzoesanu denaoniurn w eianolu lub alkoholu lub dkoholu er-buylowym po uprzednim pneliczeniu dawki na ceysy skadnik), Naomias if osc -SroOlra skazajqcego na 100 lalkoholu eylowegokreslilwwysokosci nie mniejszej niz 0,3 g. Nalezy podkresliq, ze w dyrekywie unijnej benzoesan denaonium wysgpuje jako jeden z czerech skladnikow subsancji skazajqcej, a u naszych sqsiad6w - -Czecnow, en a'vi4zek cherniczny nie jes uznawany za srodek skazajqcy. Ponado wlasno5ci chemiczne ego Srodka, w dodaku przy ak niewielkiej wymaganej iej zawaro$ci w ska2anym alkoholu eylowym, nie'sanowiq wiqkszych rudnosci do jego wyr4cenia. Subsancje Q z lawo5ciq mozna wyrqcic, powszechnie josjja. wysgpuiqcy na rynku dealicznym Srodek do cayizczenia rur kanalizacyjnych pod nazwq "Kre". PodkreSlii nalezy, 2e sosorrnie do obowi4zujqcych w naszym kreu pzepisow prawa, pracownicy Szczeg6lnego Nadzoru Podakowego ' Akcyiy w ramach swoich zadad nadzorem obejmujq proces vr4ywarzania i dysrybucli akbhblu eylowego ylko do rnornenu jego skaienia. Na polskim rynku w handlu w obiegu w6mym po ac,zyszc,zeniu w sysernie nielegalnego handlu pojawiajq sie znaceqce ilosci alkoholu eylowegb. Bez odpowiedzi pozosaje np. pyanie, gdzie znajduje zby plyn pzeznaceony do spryskiwania szyb w samochodach w okresie zimowym, a prirouiowany w okresie lenim w podejrzanie duzych ilosciach, czy wobec skali deficyu budzev,/ego sac nasz kraj na rezygnacje z dochod6w z yufu podaku akcyzowego? Wobec wciql lozrasajqcego siq na rynku zjawiska zwiqzanego z funkcjonowaniem w naszym kraju mafrjnego sysemu w6rnego obrou alkoholem, wciq3 braku skuecznego dziafania suib poficyjnych w zakresie paeciwd ziaania emu i;awisfu ofz nieefekywnego nadzoru podakowego upzejmie proszg Paniq Miniser o odpowied2 na pyania: 1. Co soi u podsaw wozenia na poziomie rozporzqd zefi przepisow prawnych umozfiwiajqcych funkcjonowanie mafijnego sysemu wornego' obrbu alkoholu na rynku? 2- Czym uzasadnione jes wprowadzenie w naszym prawie pzepisow umo2liwiajqcych obej$cie pzepisow wynikajqcych z przyjgych ' dyrekyrv europejskich?,i r) ', Zfr

13 3' Dlaczego pracownicy Szczegolnego Nadzoru Podakowego i Akcyzy w ramach swoich zadan nadzorem obejmujq proces wywarzania i dysryij,iii akohou eylowego ylko do momenu jego skazenia? 4' Jakie Pani Miniser podejmuje dzialania, aby wyeiminowai hande alkoholem eglowym? "odkazonym".5' Dlaczego kiedy jes rnowa o zwolnieniu od podaku dochodouego piekaza, chce przekazac kory chleb biednym rodzinom, jako argumen przeciwko razvn4zaniu akiemu sawiany jes argumen, 2e snvorzy o nie#zpieczenswo naduzywania egg przepisu w celu obchodzenia podaku? Czy p,zepis, kory * pro*, dza poza nadzorem na rynek ogmmne ilo$ci afkohou, * efekcie,opiiupohme generuje spoecrenswo, biedg w polskicfr rodzinach i pozbawia Ouozb dochodu nie sanowi wigkszego zagro2enia? Z powa2aniem Posel Maria Zuba Warszawa, dnia 23 maja 2006 r. 4,.4, J i: \ z- '.-,/

14 Z#e,z cdpo''viedz podseki'eaaa sanu upowa2nienia v,r ldiniserswie Finanso w - minisra _ z na inerpelacjg nr r#ffi$:y:,lf #ff:#lcakowieso skaenia a kohoru eyroweso do cer6w szanorrny Panie Marszelkuf w ewig[u kor!,m z pismem zoslara, dni" 6 oyckaryna in"rp"].ql pani caenrraa posji,a-"riizruy;;f 2006 r, znak sps.023-3i 16/06, przy ffi. ro* r. w spravie uznawenia ffih'yrf*t:,ffi,fania arior&' "v,o;;; il.uro* o*rffi;. ifro*, akoyzoweso, upraejmie Na wsgpie Fngng zaraaa4c' " spnawie T.o? pzepis6w harmonizacji srukury pjj"ilo* Bl:lryv 'zg3/ewg,z dnia 19 pazdziemika 1992 oraz ri.i;-#fi'oi,r*orior" i*i"ii* r. Rozporzqdzcnia arkoholowyc in w ro'nisri'wl 6rizusr. 1 procedur r'rr.ggg ia, o'"1" zz ri" p"o" ir{#;rp!6wre r'. a) calkowiego skaienia wzajemnego uznawania 288 z 23 isropada isss r.; o.- u* "rxnoru-evrowego;;;g,1,_i1gr"'r#, plollu uergi;ki;;f;;ijspegarne, -os, akcporuego (Dz, jako U,". pariswo,ro. we L czronko\,vsli" ue ;;; zono,viqzjna. 1, s.249,2 p6d. zm.), porska cakowicre ska2onego' ilo":rn.u1.il. wspomnin" rg*i il;,il akclzoruesjj[onou ayprawne rankazujqua;;il;;lonego-skazan,a eyowego o*zrod?ai illlffi:?ffit,f"g,?j,#:"rffi#';;il;riolpo,=eai*ni*il;; wpzericzeniu na hekorik 1 ) 0, 75 lira keonu meylouoeylowego, zawrerajqcego: % keonu meylo\ oeylowego (wagou/o). - 2,5-3yo keonu meyf oizopropybwego (wagowo), - 1'5'2',/o keonu e{yrovoamyrowego (5-rneyr-}hepanon) (wagowo}. razem za/s ilra podsawowej p,r:dyny; 2) jeden f ir keon u meylo\rvueylowe go, zawierajqcego: ,0 keonu meylowoeylowego (wagowo), - 2,530/o objeosci keonu meylowoizopropylorirrcgo (wagono), - 1,*20/o obi eoici keronu eyr owoa myrowego {$meyf-}hepa non ) (wa gowo). rezem z gramem benzoesanu denaonium (Birex). Alkohol sylorvy ska2ony r'rrur. $rodlqa{ jesl uwa2any jako obrou handlourego calko,vicio w ska2ony opakorvaniach;eonosrorycr i.moie by6 wprowadzany.i p"u;;s; do podakowego. ;i rffiii, onr'ori szczeg6lnego nadzou odnoszlc sig do swierdzenis Pani Pos'! qreepis g w sprade 18 zurolniefi us.. od podaku akcyzowego! o[ (6 j'eon-oig mzpozqdzenia z dnia 26 rwiefria 2004 r. pzepis6w dpekyary Dz. u. ; r006;:na: upneimie " poz,,ooo) infolrnuje,-ze;;+i;;;. umoiriwia obejscie an'okienie i, od n!:r, u,*,. akalry nlwnie *nl,ory akoholu'uvro*"go!d;;;;: sz33/ewc pz6wiruje czlcnkorvskicrr zgodnie iud<orzysywanego z pzepisami koregokolwiek z pansw oo wlun.ia"6 pddo,r-ni"po"rl""i"rlr"n wyjasniam' ze $ 1-8 us" do iz spoycia pzez 6G"go rgzroaadr"nir."noiui-iiliiliniaqj* rudzi. pozqdku prawnego.pou,rorany!vw. praepisu irzsiissjnorri, do porskaego ey'lorv ie o^iornicniem skazonv od poa,i*r'.i"1oo,*go 5.^oqqry ooiulzczonymido obiey jes rk.dr;ilpoosrawi! alkoho podsawie us lwyz dnia ooreinfi 2 po.pis6wwydanych m#ca i{l01'r o wyrobie afkohol na (Dz'u' Nr31' poz' eqlwego 353 zp62n'zm'1' #;*]L",=aniu zgodnie wyrob6w z ad. 10 yoniowych usa\rry akohoreyrowysrara sig jednym ze srodko,v ).'.i[ vl

15 ry{,2 2, skniajlrych' okrpf!6ni'1-'$.'r'rnrzporred sm k' Y.wyaanym pzez zapach minisra albo zabarwienie <lo spraw rynk6w rolnych, alkoholu k6ry eylowego'", zmienia eylowego r"m en spos6b, ze daje uei sig imiany niezdany isonych uo wfasciwosci alkohoru akcrry loir<1a gaiony w en wspomniane spos6b zwolnienie akohof rowniei podlega ooyczy j-edna zwolnieniu alon6lu od podmioy, kore eylowego wy fa eaieprodukyniepnern"oon. wylqcznre przez oo spo{rcia r}rzez "ryii*v.ryanego rudzi. Podkre{lic nale2y' i2 alkoho eylowy oznaczony symbofem pkwiu alkohof eylowy skaiony, 12 orazkodem cn ies wyrooem akcyzffizrarmonizowanym, 2207, w yrn ak2e sosowania procedury w rosunru zawieszinia poboru do k6rego isnieje mozriwo{. Finansdw lr.yri r'r"&a"ru" z dnia $ i ;;i, i pn 7 kwienie r rozporzqdzenia 2004 r. w spnawie Minisra u"yrionwlnia poz' 598 szczelorfio z p62n' zm'), nuoro* podakor,rrego wyroby akolzowe (Dz.U. objge Nr65, uryi" szczegof nego procluuie pooregajq nadzoru podakowe go. "rrpo*n;an{ konror w ramach Nadzor nad alkoholem eflourym, rpwnr'e2. skaionym. rwa przez az do jej ca.fy zakonczenia' czes sosowania proceduryzawieszenia, w pzypadku alkoholu eivro Jug'o r Finans6rr z dnia z arl. 23 hderfia 24arozpozqdzenia zoo+ r. w.srywle.iro"eo"ry "ion.goiijni" Minisra (Dz' zawieszenia u' poboru lrlr 89' poz' akcr;ey 849 z pozn. ijej dokumenowania zm.; zako6"*.n[ p.oolry zgodnie zawieszenia z nasgpuje w chwili Przeznaczeniem, oo zulycia w piakyce,on"cej ego alkoholu qrr*oizenie pfy jego uiyciu zuparnie nou/ego prfiuku. sis w obecnosci pracown-ika :#&X*:ffififjbvrra szczegihjso-naozoru podako\ffeso. i czynnosci el Nafey zaxay6', i2 praco,vnicy szczeg6lnego nadzonr. podakorego poddawarry jes nadzorujq szereg czynnosci jakim alkohol eyfowy, rownie-skaijn-y, i;p.j; spiryusde. C.ynno-sii ozgoz4dzeniu e oi,csone w spr:awie zosay w wykonyrrania szczeg6lnego niozdru- podarourcgo i akle nale2q do nich, poza wywazanie, ska2aniern, odeyskiwanie, oczyszcaenie, ooiadnianie, ied6;i;1". o=n..r*nie znakami akcpy. oboiliqzek oznaczania znakami akcr{y daycry vwob'oru_urymienionycr w zalqccniku svcznia nr 3 do usraury 2og4 z dnia r o podaku akqaowyrn(dz.u.?3 Nr2g, poz. 2s7'zp6:n. zm.1 iouqiiu;e pozosale alkohol"yo*y napoje o.=, spiryusovre bezrrrzglgdu na kod cn. Konrola rna n" c"h, przede prauidlurc3ci wsryskim spraaaozenie nakladania znakow akcpowych (rodzaje randeroli. spos6b nilozenia, sprawdzanie nalo2onycl cech, slan bandero) iym samym uryelirninowanie z rynku rvyrobow nie oznaczonyclr lub posiadajqcych faszywe oznaczenia- Konrola wykon)rwana jas w miejscacr ipzeoa:y rruaowe; i dealicznej napojow spirylusowyd, a akie w mieiscach o a,vlgks_ronym ryayku wysqpienia naduiy w zakesie obrou ymi uryrobarni j. na bazarash, w podmioach zajmuiqcych sig handlim ou.rriinim ip Pzesgpsrva irvykroc,z -nia znriq,zane z obroem alkoholem e$owym penaizuje usiawa zdaia 1o paid:iemika 1999 r' Kodeks kamy skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z p62n. zm irrazu.d*" dnia 2 rnarca 1001 r. o wyrobie 1!9holu eylorveg oraz wywazaniu wyrob6w yoniorych. osani zvyzcjwymienionych akar pra*rrycfr 13 rv i 14 arl naklada karg za odkaianie alkoholu eylowego lub osabianie ozia{ahia Srodka.:r":"je*go akohol. Maiqg na uwadze $rysgpou nie ego ypu proce'der6q polcgajqglph na ponownym wprannadzaniu do konsumpejiodkaonego akoholu, pnagnqpoinforrnowa6,ii niniiiifinans6wwysqpil do Minisec$a i Roarcfu Rolnicwa Wsi, odpariedzialnego za okre3lenie 6rodk6w skaznjryych oraz minimalnej iloscich propozycjamizmian zasosorrania. z rozporzqdzenia z dry 11 slerpnia 2003 r. w sprarle Srodk6w doiuszczony.n oo skaiania afkoholu e{ylowego {of Y. Nr 163._poz. F?l Wslazano wdwcza; rigony innymi na porzebqskresenia irod!6r 18 ska2ajqqah, kdryqh wla6ciwo6ci fizykocremiczne j, niarvraise, szkodiwo6c, czy brak precyzyjnego ffil;;'**i:'iii?s,^.'f vr procesie ska2nni alkoholu eylowego do 29 1oo lalkoholu'100y0.' rf*tffir,lr;*i; l Znowelizorrane rozpoaqdzenie Minisha Rolnicnne i Roz*oju Wsi w sprawie 5rockcnrrr dopuszczonych do skazania alkoholu eylcuego opublikowane w Dz-U. Nr 8, poz. 49 z dnia 19 sycznia 2006 ;. r.nrzgednia jeq/nle niek6re ze zmian proponowanyeh pzcz Minisra Finans6rrv. Z lisy dozuolonylh skaalnik6w srlsnro glko g subsaru:ii nnpre'c4z1y no zapis o minimnlnaj ifoici benzoessnu denaoniurn jak4 nae2y zasosowa6 na alkoholu 100 eylorego 1901 Nadal jednak pozoiawrono 0,3 g Biraru jako ilosd wysarczajqcq do skaiania 100 alkoholu eylorrego 1.001o. Nie r.rr,rzglqdniono e prupozycji pzypisania niec6rydr sfaa'nifbwdo Sci5e okrel onych brariy (np, cfrf orhexid inum gluconicum ora s[iuy lorcruria). + nieegalnegawyh.arzania ^,Zdaniemgl$*l$Sqrobgm napojou alkohoowycr na bazie skaionego afkonou lud alkonolu eyldy godzyskiwalsgo np. ze Srodk6w zapobiegajqcych zamarzaniu szyb, nie ;glv po sronie Srodkor doprrszczonyclr skaiania ikohou eylowego, r*iore o-o6rine sqzgodnie z delegacjq uslawowa. (ar' usa,yy o wpoue alkoh.olu.aylofvego oraz wywarzaniu wyromw-yfiniowycr. al polrronie caynnikar ekonornicznych symuluj4cych nielegalne dzialania-pseuoo pzedsigbior66w; ego 1y,pu przesgpsw nic da sig wloliminowai popzez uslawiczne zawelanie lisy Srodk6w dopuszczonych do skaianii'uu a,rriekszanie * \,il-iz {rvzrye;.^pol4 7L' fr,i d ;*'L'f J*n.l l ;*' dfur,ljrrru& }ni,r hbaz'o" *a vreut\,. ogrewio,n6, Lcl-" *0': fi',lblp'rll^ ol"o celd'r \Wcnrwx, LWvqv"^* L ffiqul { ' e ' l l C-

16 *** ilosci u2yego Srocka, nalornias kaidorazowo ztliejlzajqc ilo56 *rodk6w eylowego dopuszczonych zmnrojsza do skaiania sie mo2liwo36 alkohou zasosorania krliowego skaionego alkoholu eyowego. ::95^ry::"-Tjll:Tge l"fq p::*r, 2e w a,vfq3ku il14lepierniem przvpadkoar odzvskiwania :.YT:g:1y.e? w plpacr!o. sqrrqkrwd*y rrvo -av S*o -crrrrv'..req.,wycn, rozpuszczalnlkach zuayrvaiia go do nii,feo,i,ij-";;k;lvr'r'ss ff::r#'r"jf,;#i:r"l$",*":h.j; rozesene 5;ru"m1;* eh'' irozcieficzelnikach, i ifl-* *T"y,:,,:,*-i"cJiri,'"ro/zoweso, k6re zosrary 4L, do uzsodnieri miqdzvresorowych. wspomniane projeky *w6r""diifi;ffi:i:$ff,l]i?qu*n w $irym skhdzie g$oilnie alkohol eyilolvy, opodakowanie arqpa* *w.os"ii.sso,oo q{owego zawerego zl od hl 100% w ycr wyubacfr, alkoholu bp<xa<owanig rvcr uryrob6w, eflowegoska2onego spowoduje ogranicaenie obrou deklaroraranego jako akoholu rozpuszczahifi, rozcieficzalnici zapobiegajqce do farb i akier6w, zamataniu Srodki szyb i phi przeciwoblodzeniowe (pvny oo spryskiwaczy korego nie szyb zaplacono podaku samoehodowycfr), arqeowgso, od a ufian"go n"iigbnlu np. ii Pzyczyni ni"r"grrnej produkcjiwodek. si? o do vryeliminowaniaroqn-"go.gps.a,ru _ ;;ioo,,jycia gospodarczego, u awidzia ega nymwyrob. co w znacznym sopni,?o*rrla3/2 wprorvadzaniem do obrou nafopw piryuro*v",, nie ylko nie odpowiadajqcych elemenam'?{- flagdal saniamym, noi#ol "r'vr" o* (nrn (M4\ rr.. h!r_ N/.a :r#ffiixhtffi?r#ffi"rxh'"h:l'ffi :1"ill;T*f?y,',i?-?ii,'f,:il:y,H::,ffi '[h,wr. \A&rnienione wyiej wyroby bgdq mogfy korzysac ze anplnienia od akqrzy. Zrrvolnienie o obwarorrrane iednak pewnyrni wymogamioriesonyini zosanie w pr6iekcie mzpoeqdzenia zmiini4ecego afr'olnion rozpoeqdzenie od podahu.skclzowego. w sprawe Pzepisy projeku pziwicu;4, ie do srarinia byc vvykorzysane akohou y'lko eyowego skalamki b?dq mogly oresione w pzedmioowym iozpoz4dzeniu, przysednoznacznym dw6ch z nicf' Alkohol u2yciu eylowy bgdzie obligaoryjnie skazany keionern eyowo-rneylouym ak skairrnego lub alkoholu ocanem bgdzie elflu i do dodany jeden iowocr nakazanych w projekcie izopropylovrry skaialnik6w, lub j. akofrol benzoesan denaonium (Birex). Roa'niq3anie lo, pzl peewidywany*l.do uycia w pmcesie ska2ania ww. wrqcz subsancji, uniemoiliwiwykozysanie macznb urudni ub do celow spdeyncaycr rozcierlcaalniia,v, zapobiegajqcrh *rfrgo"lnik6iv, $rodka^r zamarzaniu i innyh wvroua'v iawrira;qcych w swym skladzidan<ohol eylowy. Z pouaianiem Podsekearz sanu Jaroslaw Neneman Warszawa, dnia 26 czerwca 2006 r. 7/ d"oaaax

17 zry* :7 ''- " 'j".--1.-'.-.;, - J.'-'./ Warszawa' Dooa- 1.,{0 ui}: fie RSTSfo Fl h! AF g6w 1gpffirAsfr E!{T KO${TROL cel{ej KC4r+4 a33l4 DyreAorsY eb GalnYcfi {lug rozdzi nlka} Depaname i,..r;j.il'l i pragnie poinformornac, i2 zba celna w warszawie preef'azala do DKc informaclg 1.., ryaniu wi4iecydr informacii ary{orrycrr. dorr+rych produkow zawierajaerch w duie ilogci alkohou eylorego ponad 90%), dejaroranyh iako "*^J*dzie '*ncsnfiay p6n6v,, do spryskiu,acuy samoo*rrcrr drrz we ebrp meeusaanxi organicare, klaqfikorranyclr do pozldi 3820 i 3814' lc w Warsarrie an0rda usag(b E n rqlsr re nidcqfsonaay sposdb oet arania <lasyfiouanych do auoholu eyorisgo oraz bmk obciqfen arqmqfih w przyp6*u FroduH0u poeycr 3g2o i 3814 Taryfy *6,ga*aorrry pob6f rnldrogoi akydr i pooarucospfi F{inien byd powlefd1ony Epfg!,vdzenbm deldeil$iloglo f0 coflegd pr'flserffi pfodukf Je{no zggnie C {r WarsaafrE wlffifia' e a rfioril fficrae{ ed*#rnoflrelgar'd doslpr, ieg rrformaqie4/fulrcrnooanpr w fobcs po r maia?m4f- Do*Rpne na rff. sfiror& pragry*a GW nrrxxu yyiderrfinego WTT, day wyd8ill,, ilazfry i d s rymlqcep, ko&r nore*bbry saz nezf,y vfi&lzopisero$fiarl yy ailiq3l$ z porr4dsryrn, fnoala kor4/ af z hdornracii o qflanyd d qrziacf WT, w szcz46hsdrf frf rdizas hrsofi dolee$fh wu- 9c21ffi ryw Rozdaishik, Dyrekor zby Cdnej w Biaej?odlasLiqi, 2. $6elor zby Cenej w Bia!rooh1 3. Dyrehorlzby Celnej w GdYni' 4. Dlmkor dly Csl,uej w Kaowicach 5. Dlrrelcor*ly Celnej w l(rrakowie 6. DS6elror &ev Ccrrcj w lo&l 7. Dlnelror fzby Cclncj v ObaYnie' 8, D56dd6 Lb Cclnsi w Fmuhl' 9. D:nddc lrbgddirhzen1fis, 10, Dyckw*y Cclnei w RzePinic' l" DJrclor lzby Cclncj rr Szczscinic, 12. DJrrchor$y Cdrcj rtorunil 13. D:ndgor lzby Cdffj srcwroclrsiu- 'Ouooruru i,.o. 7,A$TEPCY DYREKTORA enr.u Kp oli Cel nei ffi*sfrr ) r1

18 rld : i f. l{ i' '- \ /,lrr 'fl}--\ g? LP. Z4 rql NsTrr Rsrlvo fl NA N so$ Warszrwn, sierpnie DEPARTAMENT POLTYKT CELN PC -ST /DCh/07/C A-14 Urzqd Celny rf Lcsznie '!{.Dckqnn 3 Lcsruo ry6o woilqsrn(lzr nia2?.07.iw4..,1alllooo.pa-0707-j45 07 ]Kdoycz4ce zasnl klasyikrcji aryfo*'dloupuszcznlnik6w i rozcieficzalnikdrv omz'plyl,irv 4o spryskirvaczy.zyb sin<-'cholowycl. fiepnrlunrcn Poliyki Cclnuj lvliniscrsrva Finans6o.,przcinric rryjn$nia, uo nn.srqfuis: 7'godrri"r 7. roz+oeq(lzenier Kourinjl 1wE) Nr l4u2fxl2 z. lnin 25 sryczriirr.10u2 r.- lrryct4cvrr klpsyfi;1o".1i ovlrdw rvedlrg l;rrmenklsury Scalonej. mleszurrinq skalljqcq siq z 4kr$ol, (:yk)!vegd (88,5%). ocanu eylu (5%) i wody, w kdr.cj ccnn Ayhr jesr ur,va?nny za srrbsancjg skrzrjec{ oraz mie-sznning skladajqcq sig z rrlkolrolu eyolvego (okolo g09i), ocsnu eylu (ukufo 59/r)' nldehydil, nlkolroli wy2sz-ycl i r*ody, rv kdrcj ocan cylu.ies urvala ny za srbsoncjq skri.rjncl, klnsyfikuje siq do kodu Cl'{? , \norriirs ilo kodu cn 3sr krnsyrikuje.rig mic.szruri'g skracrnlqal sig z arko'oru eryrorvrgo (;'8'l?6)' izopropanou (13.4%)' n-pnlpunolu (8,1%) rrnr. nierviclkiqh rloici inlrych proukr0rv orgariczrrysh, kdra je+r pro<.ukrcm u2ocznym porv.sni4cym w procesie vyv/flrziliu llenryny s,ynlcyczrlcj. Roeporzqlzeris KoDrisJi s4 bezwzglqrjnie oborviqz-ujqce wc rvszryslclch krajeclr czlurkourskic6 Unii j,rrropeiskrej, lak zcyowancgo rozporz:$zeniu rvynika, prepan w k,6ryrnlkobol eylorvy snnorvi prarvie 9J% ryrobu. zawarlr{c glikolrr jes z-uikomir. rnusi lr}ri klasyfkornrny v{ pozycji Z2Al. nna k asyfi ka cja ry nby zlonrn rr ien rrn ijnego pru\+.r, Jelrrosze$nie rozponqdzrnie o jes rgodrrc z zapi.sun r\.yslgpuiqc),ln w ruzycji ZQT Nor lv'vjn$niajacych do Zlrrrnorizo\'flilc8r) Svsr,rnru ozrrnczania i Kodo$6'i{r.l.rwar6w, z*rxlnie z kirrym alkohol eylo'l, ska2orry jcsl wyrobenr nlkolrolowym zmiesza'ym z sub..{nncjurni. krdre -- i3

19 J. l,, : : NR FAKSU : cz.ynirl go niczdanyrn do spozycia, ale nic prz"eszkadzajq * rryciu go do cel6l'pnenryslovych. Tnki rlkohol rnn wiclonrkie znsosor,rnrric np. jnko rozpuszczalnik w prodkcji clrcnriknlicirv. lnkicvrirv il(1., do ogrzurvirria lrh rr(rvirhrri:r. Zsrrsorvarrie lorvarrr nic jcs czy'nnikienl rozsllzygniqcyrn o jcgu kusvlikacii. Nie nro2-c byc akiej su:rcii. u' kirc,i en silrll pruparul w z.nle2rodci zrslosowonin lr.vl[:,v rderric kfasylikruarry. l{ozp:rryrvuny rozrioicz;rlnik rrrolc byd z. posrrxlz-cniern sosowany jnko.,(rrxlek odkozajqcy, srqrlicr; lr s,r.rl.u4' cheniczncj. srlrsrruja palna rv nrrp:rch lo ciruicl:uriir cr.j' a'l. krlclrerncl ys-vcz;rvclr. 'omino nk szc'nrkiugo z.ir$osorvarria poeosaje on alkoholsrrr eylorvyrrr z clzillu 2? i knz.lrrlzrrvi,ilra khrsyik:rcji w z.ulcinn{ci ol zasosownrriu rv lvnr prz.vly.l(lkrr rric. nr r;lcji [re. a7 LlP. wb lzlta -ifr.'2 ZB ix:lnrril.s( l<lnsy'lik:rc.ji pfyn drr sprykirvucry sz-yb surnuclrxluruych rlc:vrjujc opirria Srviowcj {)glriz-lcji Celnej (\VC0), zgodnie z kdrq koncenrr plyrru rapol:icglji$ego ziuuarzal1iu, skhrhjilcy s[9 gldrvnic z nlkoholu elylorqgo i wod]r. anicszrnych z- nirrw.iclkirni ilo$ciunri :111isr11prvggrl {rnrlk:r llorsigl2chlrirrrvrr cz.vloegor kcl.o lnslylo$,o-cylorvcg. Srhsaji bari'iilccj i' 'zrl*o{ci *d lirrnfl', glikolr norrcvh:fio\r'cg(rl przutjlic.zorry jcr lu rxlnrrn./.lni:r przedrriclr sz'vl) gillllllchudrvycl lrlr, lxr ru:acicriczcliu,,rrr-xh. dc ich lr;-ciu klasylikqr: sig 4rr k6rhr CN j,ll0 llrl0() j3-!fjlr-',.lkl:. o kllyfircji krxlu C.N.lSZ0.du q0 m.rlecyrrric nic olrcurro3f gikolu 'il''rrril'fylcl(!\'\'eg.r. k1irl' u2e wy.s[gporvii w prodrrkci irlc ni,i nrusi. lccz uhecnosr 6mdk:r il'-:i"i"'ir'*un.,-}rri.g,, {rrzlr:i-y c:rly c;,.ls rrricu rn uwudz.c. ze zarrirvrro irxiek ;rorvicrz-crrri.rvo cz:"rrrr]' jlk i brrrrr;l;"x',riuz.vykle larvy do rrsurrigcin.). jj-p5lryprrdru grlyby rrkr prcoirrur nic ::ll:j:.$rrxlkr p0n'iurzchniowo czynnego byby khsyikrnrnny do krrchr (:N 220? 200{}.frrvv ::l'.j )o ir.'ilrr lnrrrs:i:.[)c1lir rl un rcrr Kr rrr lr*{i ('r: no- A kcyz_olvr,j i Krx rrroli cicr l. zll:r (.clnn w pczrruniu ; : ' lil _rl Lr" l J = lq

20 l' }F l'[ fr i M NSTERSTWO Ff lra{s6w DEPARTATENT KONTROU GELNE KC-V -O6S.1 g0l,jvl64 -- zn,2 Warszaua 2()O4.09.2O.ṟ EFalrorry lzb Gelnych Od maia br. grganiczn9 zayiefjlgg Y-,sroim skladzie spiryus slezony, ldasyfikowane do kodu 9N , S oraz Srodki zapgbi,egafqge zrrmanzani klaqy{corane do kodu CN g8a zgodnie 7s sanouilskiem Depararnenr cel, do kodu cn 3s2o 00 0o (obecnb nle oocbnego pooaucern akcyzorrynr) z fa6zan sq pfrny do sprysiwaczy szyb Jeeli prepqray apo poza spiryfueern zawienaiq npl {,odaek 1% gfrolu, o dodaek en nll podakiem akcyzoryrn). ffiy do sp prauddbuo klasyflfcowane do kodu -CN ggeo 00 (X), Wza spiryrsem zanlenaja zauyczar[ dodaek barwnika i frcdka myiqcego (zullq3ki porr/ierdlnblrc czynne). Naley nadmbnb, e akf pfyn ilo sprpkiwaczy prauddbwo zgloszony do kodu CN , sosunkowo lano mozna oczysci6 z barwrrika i Srodka myjqcego i dalei wprowadza, do obrou jako alkohol (policja ujawnla juz aki pr4fpadek). Majqc na uwadze po4fisze, polecam pilne nzmo2enie nadzoru nad gdprawami ble24otml oraz u imporolycr na. bwar6w, wwo2onych w znacrrrych ilo6ciacfr. jl,o. ZasQpcy Dyrekora Depararnenu Konroli Gelnej *"r'/x,uhan a.-lc _

l\*l 14, Aif;ilfif"F tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW0921-0053/0054/1 I KW0920-0045t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

l\*l 14, Aif;ilfifF tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW0921-0053/0054/1 I KW0920-0045t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH Tylko do uiyku sluzbowego -r'{,fr. i ZBA SKARBOWA W KATOWCACH. i,.. /r;""' :i KW0921-0053/0054/1 KW0920-00450046n1 PROTOKOL KONTROL WEWNBTRZNEJ z konroli wewnqrznych KW/0920-004511 i KW0920-0046/11, przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli Świa Kolejne cenrum IC sr. 6 n Kalendarz ProfiAuo sr. 7 mooryzacji Twój doradca w warszacie NR INDEKSU 382981 ISSN 1731-5468 www.swiamooryzacji.com.pl 11/2014 lisopad Technologie n Wyposażenie n Części

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w Kandydat6w na Kierowc6w i Kierowcow Autorzy opracowan: dr in2. Wadyslaw Drozd mgr Henryk Radomski mgr inz, Roman U2dzicki KSE fiada

Bardziej szczegółowo

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło .. miesięcznik nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad VVartą RoklV Cena 3000 zł { I 0[aszym Czy te {n i/(gm, naswięta Zmartwychwstania PańsRjego naj{epsze życzenia

Bardziej szczegółowo

ProtokOl Nr XXX1II20J3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, Id6ra odbyla sift 29 maja 2013 r. 0 godz. 17.00

ProtokOl Nr XXX1II20J3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, Id6ra odbyla sift 29 maja 2013 r. 0 godz. 17.00 ProtokOl Nr XXX1II20J3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, Id6ra odbyla sift 29 maja 2013 r. 0 godz. 17.00 Porz'ldek obrad,!ista obecnosci radnych oraz soltysow stanowi'l zal'lcznik do protokolu. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

USLUGOWA PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA I NADZOROW kosztorysowe WBUDOWNICTWIE-ANDRZEJMAKOWIEC -32-700BOCHNIA< Poziom cen

USLUGOWA PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA I NADZOROW kosztorysowe WBUDOWNICTWIE-ANDRZEJMAKOWIEC -32-700BOCHNIA< Poziom cen WaroSi koszorysowa Podaek VAT Cena koszorysowa Slownie: PRZEDMIAR 1OIOI/2011 BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEDOWICACH DZ.NR.3 - GMINA KONIUSZA. Obiek BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia r-l Poznari, dnia fq marca Z0I2r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WPOZNANIU TJ,lko.lo uittka sluibowego Egzeuplarz w 1 NU-u093-0008/11 PRO T OK6I- KONTROLI Kq trolowana iednostka iiedziba iadres \aczelnik Z-cy

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE ROZDZIAL3 POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE WejScie w polowie lipca 1996 r. na gieldq Swiadectw udzialowych otworzylo mo2liwo5i handlu nimi na du24 skalp. Swiadectwa zadebiutowaly z cenql04 z1. a potem

Bardziej szczegółowo

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r.

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r. ,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny z dnia 24 stycznia ZO12 r. w spnawie wprowadzenia,,polityki bezpieczefstwa informacji

Bardziej szczegółowo

sl. 1. Oglasza si9 otwarty konkurs ofert na realizacjg w 2015 roku oraz w latach 2015 - $2.

sl. 1. Oglasza si9 otwarty konkurs ofert na realizacjg w 2015 roku oraz w latach 2015 - $2. AEFEB25F3BDFBF9C2O89] idenrvnkabr l2al4l2 A,I5E70885D2F329I LOF zarz.{dzdnrd NR HL.,rorn Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg w 2015 roku oraz w latach

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Jacek Wrodarczyk Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Wprowadzenie W obecnej syuacji rynkowej wzmożona konkurencja

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 175. Modelowanie optymalnego poziomu realnego efektywnego kursu z otego

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 175. Modelowanie optymalnego poziomu realnego efektywnego kursu z otego MATERIA Y I STUDIA Zeszy nr 75 Modelowanie opymalnego poziomu realnego efekywnego kursu z oego Zasosowanie koncepcji fundamenalnego kursu równowagi Micha Rubaszek Warszawa, czerwiec 004 r. Auor jes pracownikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII

INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII MINISTER ZDROWIA INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII w 201 1 r. Podstawa prawna: at t. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przcciwdzialaniu

Bardziej szczegółowo

lda zmiany? Zlot6wka z4ptz ZEZNANIA JI{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby

lda zmiany? Zlot6wka z4ptz ZEZNANIA JI{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby f l i ZEZNANA J{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby x Pensie i kredyty Kolll)'nuoiemy Preientacie oswiadczef matqt kowycft naiwatnieiszych

Bardziej szczegółowo

===================================~

===================================~ Nr ts (ELCE DNA POŚ\J~CONA SPPAWO/V\ 29 (WJETNA 1934 RO(U ROt( v QElGJN~ OS\llATO\J~/\ sdoł::ec2n~m Cena jednego eg~emplarza 10 groszy Z przesyłką: p ółro c znie 3 zł o t e rocznie 5 zł otyc h (ooto P

Bardziej szczegółowo

pokrlt granitem z chromowymi po- sadzilismy drzewka oraz nowocze- Oddriilu IJilologii Noworodki i Nie

pokrlt granitem z chromowymi po- sadzilismy drzewka oraz nowocze- Oddriilu IJilologii Noworodki i Nie strtt w s ttuifl ll lutego - Swiut(ntl l)ziei Chorqto Swiatowy Dzieri Chorcgo zosi,rl ustanowiony przez papieia lana Pawla II 13 maja 1992 roku w liscic do przewod nicz4cego Papieskiej Rady ds. Duszpa

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

ubiesai4cych iie o udzierenie ich

ubiesai4cych iie o udzierenie ich Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.m.2013.1!rK Katowice, dnia 19.03.2013r wyjasnienta oraz ZMTANA TRESCT stwz Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i u,ilrozenie Zintegroutahego

Bardziej szczegółowo

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem JERZY CZ. OSSOWSKI Poliechnika Gdaska Kaedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe n. Dynamiczne Modele Ekonomeryczne, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t.

Zaden z podmiot6w, kt6re dokonaly zgloszenia nie jest wpisany do rejestru podmiot6w wykonujc:tcych zawodowc:t dzialalnosc lobbingowc:t. Lista podmiotow, kt6re w trakcie prac nad projektem zalozen projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym dokonaly zgloszenia w trybie ustawy z dnia 71ipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

FN /FN-7/031 0/34/D ZZ/20 1114 51/~D -11t'f.t \to(~

FN /FN-7/031 0/34/D ZZ/20 1114 51/~D -11t'f.t \to(~ Warszawa, dnia, l (Ó lutego 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW FN /FN-7/031 0/34/D ZZ/20 1114 51/~D -11t'f.t \to(~ Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów W nawiązaniu do pisma Pana Sekretarza

Bardziej szczegółowo

9Cu p a1ni~ci 25 maj referendum konstytncyjne

9Cu p a1ni~ci 25 maj referendum konstytncyjne NR (38) MAJ -.997 bo (jr (6000) 9Cu p a1ni~ci 25 maj referendum konstytncyjne Dla upamililtnienia 1000-lelniej rocznicy mli'czenskiej smierci Sw. Wojciecha - patrona para!ii Nasielsk i IV pielgrzymki Ojea

Bardziej szczegółowo