I t I I I I I. I t * 1- #:szdmowski. _ji"u"tot, fax (0s5) 74-s8-sse il IV. -l sr /03. Dyrektor I)epa rtamentu l(ontroli Ministersiwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I t I I I I I. I t * 1- #:szdmowski. _ji"u"tot, fax (0s5) 74-s8-sse il IV. -l 060000-sr-4041-8/03. Dyrektor I)epa rtamentu l(ontroli Ministersiwo"

Transkrypt

1 _ji"u"o, ZBA CELNA W BALYiTSTOKU {5-399 Blalygok, ul, Ocoqa 2 cenrala el. (085) ff fax (0s5) 74-s8-sse il V -l sr /03 - -:\+_ l ; '-.<'l!+fi\ +-- #:szdmowski Dyrekor )epa ramenu l(onroli Minisersiwo Fin ansriw' Celnej lzba Celna w Bialymsoku inforanuje, e. aboracr:um Ceb.e u. zby dokonuj4c bacari produkow na bazie ska2onego ech:ricznego alkoholu eylowego dokonalo nas g:uj qcyc h usalen : Swierdzono pr4padki urymwadzania na polski obszer ceny iiiir fc*ac*p[nndw spryskiwaczy qpiry/h$u skazorcgo, k6ry opdcz alkoholu eylowego ( zw5&le o 95% ) zawic a niewielkie ilodci Srodka powierzchniowo cxrynnego, skaal'lika ( cryo jes o Binex) oraz. niebieski barwnik ( nie zawsze jcs dodawany ) i zglaszany jes pod lrodem FCN Nielegalni producenci moga_ lairvo e;r rcdzaj owanr odkupii od jego krajowego odbiorc;- i dalej po prose,i desyfacji i rozcer;zeniu wprowadzai na rynek- n"yid-:::l: przeprowadzonewlaboraoriunrceln1rn',ybiahymsokurvskazrj42e or4rrrrany spirl'us z akicir spryskirvaczy do szyb sainochodovrych rnoze byi uz {,.spozycia. gdyz Srodki powierzchniorvo czyrule j.:rko nielone rde przechodza do akiego spiryusu:2 zarvaro6c skazalnikow obni2a si': cio akiego poziomu. Ze po rozcienczeniu i ew'enualnym d,prarvieniu nie s4 one \\yce:;',r'ine o:'ganclen_v-cznie. Proceder en powoduje uszczupienie iochodow Skarbu Pa'rswa. sone rez jes zagroberie zdrowia lub wrqcz?ycia po spozyciu akich wyrobow- W Laboraorium Celnynr znale s;1prz}-packi sprorvadza;ria na polski obszar celn,v (UC w' Peemy$lu) znacznych ilosci * 1- de

2 plynu zapobiegqjqcego zaurarzarriu do spryskivnqev sqyb iol+z9ny"u aon*ie wb-&!o sz, vrynikdo z. Nr r.vnek napoj6w spiryhrsou*"lr urprowadzania zagno2onc jes na J be"fo$redni; --4ry'r'snmog: produknabyc. A,"1" \ Gudzi, BPoy mog4 aki Nadrnieniam, ze Laboraoriurn Celne u. zby prowadzi mowa w nin isj5 Tyvpi$mie. oyrsx;-:h, Of.rvrnuie: ic,fidercc,: : l. eyrckor lrgy q"hej w Bialej podlaskiej 2'. Qyrekor lr.oi q.,r.; * 3. c,oqpnie Dyrekorl.-Uy C.l".i * d.fyoi 4. Qyrekor Wy C"fn"j w iao*i".c G- :. Dyrckror lrbi c"i",i * Dyrekor rlur.o*i" rrri c"ro"j 7. * Dyrekor i}rr, B. Dyrcrcor,:yr :+r g"f,j ; N;Yr* r*s,, g"fg." ijloy"i" 9. Dyrekor lrbi crnej o ioar*iu 0. Dyrek or rzby g";;j * p["*ysru - qrrekrorlzby C"fn"j * i.pinl" J?. ry*rcr zby cern.; * ii*or;.,;. 13. Dyrekor lzby Cefnei," ii*niu 14. Dyrckor zby CelneJ,., WLrr.*;. 5. Dyrek,o,+i poniom 6. Dyrekor!*;j iczy wlvarsz,rrvie zby.celnel *. Wr""awiu 17. ala 4

3 *''-a)a.,iei.,,,'; /:.) 1, i: i';:';,, i'.14. s :- Zr-i i:r i,. zi li r) 0 il C -L C V- g li - 3!> (_,,.:.!.; i D-YTEKTOR izby CE"hTEJ rve rlroc-/iwi.r ul. Heuoa VRCCLAU/ Fan ffarek f,nua.n p.o. ZasQpcy Dyrekora Fvaparornenu Kcnro li Cel nei liiinisiers\ruo F! nans6w Nawii':ujqc do pisma Kc-v JK1164 z dnia 20.0g.2004 infornru jq., dziaajqce 2e Laboraorirm w srukurach cene organizacyinych lzby celnej we wroclawiu wykonalo w raach zaol bada'r owarow deklarowanych szereg jako spryskiwa cze czyniezamarzajqce pryny do mycia i klasyfikowanych szyb samocrodonych do kodu cn , oraz w roku 2003 i zw4szereg jako badan rozpuszczarniki oyiar6w dekrarowanycl-r organiczne dekfarowane do kodu cn 3g1400 g0. z przeprowadzonych badari w odniesieniu do owar6w objqych pozycjq deklarowanych 3814 jako Taryfy rozpuszczalniki Cenej organiczne uejsze laboraroriuni celne w okresie zom wykonao od 2g analiz cio w wyniku korych da: 1' analiz powierdzono ary{ikacjq do podpozycji cn g0 i nie swierdzono obecnosci w badanygh alkoholu pr6bach elowego 2' ana,zswierdzono wysqpowanie arkohoru w irosciok 3' analizy swierdzono wysqpowanie arkohoru w irosci ok. vo 4 anariz swierdzono wysqpowanie arkohoru w irosci ok. 5' analiz zasugerowano zmiang kodu cn w ym dla analiz zasugerowano 27 zrniang Taryly kodu Cenej cn do dziafu z przeprowadzonych badafr w odniesieniu do spryskiwa czy czy niezamarzaj4cych samochodowych pynow cro urynika m;eia co szyb nasqpuje: 1. zawaro$elanolu wahaa sig w granicach Y,, 2. zo}1zao2 w wiskszosci prob przebadanych :"::::::,,:",u:.:o.j*i*:i w u raboraorium,dvurd{'()lum w :3i::":il,,,*:::,. ^,:'*ono' eh/owy, skaranik, srodek powierzchniowo crynny) srwierdzano przebadanych pr6bach nie swierdzano dodaku glikolu, irnpor dokonprany by gl6wnie z Czechlub Ukrainy, nie wszyskie preparay byly barwione, zdarzalysig nie barwione,

4 2w.L ;: ffit,.,r::].::,,,.:i.:_,luno z)e,zrciu {urakici:;iiiesi4cari-r zesai^,(: hyrlr pi,:i:;, r.jec ir,r,j flr:j eiylovrego). Nalezy przy ym swiercfzic' ze o'j momenu wejscia w 2ycieRozporzad 30 kwienia zari2iiliinisi-a 20a3 roku Finansow zrrrieniaiqcego z cjnra rozpcrzqd=",',,u w sprawie pc,daku dnia ar<cyzowego 15 maja 2003) {Dz.u. ki6re obiqio 30.g4.7g0 poclakiem z akcyzowym arkohoi eyrowy do kodow zawary w cn iowai.acri 3s1400 de!,arow 90 i 3s20 any.?: 000o ilosc pr6b dosarczanych 3820 do badan 00 ciekrarowanych 00 drasycznie do pozycji siq zmniejszyfa. cij Biorqc pod ur"ragq polecenie Pana Dyrekora zaware w pisrnie Kc-vr-06s-1g/Jrvl64 uprzejmie inforrnu';q' z dnia 2e 2c.0g.2004 Laboraorium celne we wrocrawiu ruynowo klasyfikowanych wykonu;e badania <Jo kodu owaror,; cn i , oozwaraiqce na prawidiowq okreslajqce (jezeli jes krasyfikacjq aka porzeba) oraz ilosciorvy udziar arkohoru eyrowego lowarze. i innych skladnikow badanvm Z pourazaniem Podpisal: Dyrekror lzby Cclnej /-/ Ronruald BryL:niui Do wiadomosci: Dyrekorzy lzb Celnych_wszyscy 212 -f -

5 ,Z+L.3 2ra,,Celna, rv Wa"rsz.armir: Cenralne Labora orium,cchie ul. Kolorowa 13, O5l.40B.Owoclcl_ Swider, Tclefon: (A2U,Vlg-g447.,i Tel JFax : (022\.7.E5-65 -g l ",'fi Nasz znak: 44000G.CLC-W-07A746l0SS7a i... Pan prof. dr hab. Wieslaw C4viowicz Podsckr eaz Sanu w Minisferswie Finans6w Szef Sluiby Celnej Daa: P"grQ uprzejrnie poinformowac podsumowujecego Pana Minisa, prace c*pv Roboczej ds- i2 - * konynuacji opracowania rozp'szczalnik6w an"rzy badan ikoholi i spryskiwaczy skazonych, do podpalek styb *no. do gr'ra, ooowy"r, cenrarne L"6.r""rium celne lz,oy i"-i'#,yffi;^:i"ui1#::t"n*f bjrexem ;iry* zosral podda'y drrn*aniu Prgg wj{asnic, iz wwq rnajece na EE xffi e,k6rycherekern jessam":po_p,ac:wa "j ff,**3:3:.-.jylo.o*,.szy skazony T!.wceiu**,r;;il;;a,riJa"ffi;] ia',4irej docae Zo.ego rozworu do ---i----- DqQZC'. -+_r wane rci"soi.if,a; ".,"r*ilff':r;#;t"ffi%"?:,$""ru:," :J*#l*i ffi'.ffiil''il"j1fi'.,ff H*,ffi*:*i#"*hffr?vrorezspomiepcrvie, Wyaiki sosowanej przez.cerrrral", ;;;;ffi &r., Tix**ffi#:;'*;'ffi ;,il;,3"*:y *ff y"ffi ;'#'."dffi ifi i.,n::,ilffi ",H,ffi nadzonr nnrlrflz^.,r^n^ ffil;hff#?:il:,:::.-trltis :1Xl:+.ffiff;&" i**,l'**i ;;;;;ijfihf'th?1fl-"ff'ff:in" i:l;#', Zasepca Dyrekora zby Celnej w Warszawie Do wiadornofcil. l. Pan.Anur Janiszervski z. 3f:f[#Hffi:; Konrrori cerno-.{kc yzou,ej...,...r dyspozy*.."iiv ;;;;;; sawa../ _/...

6 Szczeg6ly WT Z,q PLPL-W'r a264 Bp:Lwp:gd:::ser.r:g-lgi Daakohca vraznosci PL 15/ l4/0/2()10.sg.4q-o-sg*l-+j.?.{y -?.9?g.aqg.q:.:.:: -*** + ** + * K asyfi k".; u "y i.'"lo',uur,, zgodna j e s z posan'rvi en i a'ri i 6. rcguly ogolnych Regul inerpreiacji Nomenkrarury scalonej oraz w1'nikarni barari oyko.mych przezccnra ne l.aboraorirun cclnc z dnia ?004 r. n, cc-x-l-g614_ 295n4/1268/PB. pl Warszawa 5n 020a4 DYREK.OR TZBY CELNEJ T,v WARSZAWE ul.lvlodliiiska 4 A3-Z6 Warszawa Prepara na bazie skazonego ailioholu eylowe go (.zawarosc po.ngd 90e z dodakiem srodka pou,ie.ichnio-wo'..y*"go \.!aoy. Zg-rdnie z deklarac.iq rvnioskodarvcv - produk sosowany jako koncenra ply'u do myciu r.y-r simochodowv"r* l"r,arunkach zimorwch. ]o.w ar impofou'iury \\' Elejow)'ch.- Ngp.d.e-x..llg-'.q..li.!g_cz.9.i:.9 prep. zapobregajpce ZAMARZANTU..rAKo pl.lt,r, ETANOL.$ lsye "$!pzs.i:.s Sq$l.sil.4.Ci.rqie. Zdjqcie niedosgpne J i ',,0r c..1/*jr^", 'k&e'ou,a -!!*oj fwnirvy'dry ilndci i f l

7 Szczegaly WT Srcxra z Zf } -l rl - l -- Ff } f T f l,l ' i :r ^a 'E /.fign...r.$1.t PLP L-wrT-2004_002zs SzczegLily WT Fq lr:_{e.q!a PL P le sqs-ra! h.e y.*rllej gl 20nan004 i{e..\ s..n.qa. :yg.els f gi l9/10/2010 5g-d-lsns.nKleyry.i$?9.q.-0-g_q.q_q.::.: ********* gasrc qi gq i e!]g-srfrlip sii Klasyfikari" *:'r"r; i;;;* 'l.e'ak Mrsj s.r._... :-v. l g {e P+le.yry..d.siq l{sny.e.r.:r{nl Qp.i,:..19-,'.g..9x zgodna jesr z posanowieniami i-6 reguly ogcrlnych Regur nerpreacji Nonrenklaury.Scalonej oraz \vvr)ikarni badari uylio,run ycl przszcenralne Laboraorium celne z dnial l r. m xc-x-ll-g61.+_ 3n04/1440/PB. pl \Varszarva 20/02004 DYREKTOR ZBY CELNEJ Tv WAiTSZAWE ul.,odliriska.l Warszawa Prepara na bazie. alkoholu e,,-lowego skazonego Birexenr (z.awarrosi eanolu po'ad g0%) z docrakienr siodka porvierzchniou'o czynnego, barwnika i wodv. Zgod'ie z deklaracie wrioskodar'cy - produk sosowany j ako k.ncen. ra pi-v nu n i ezarnarzai qc e go oo spry r i wa'i a i mycia szyb sarnochodowvch. fon'ar imporowanj- w.yr.*urh kolejorrych. ETAJOL. subsrahrcje powrerz,cfrnlowo Nglq.4._o,i:g,:1p..}:.+ \lg-q?q.r? CZYNNE, SKAZONY $ls.l *..i,1ll.e.?e.i:s S.e.si:J 4diqgi.- Zcllpcie niedosqpne 6

8 / Sysem SZTA1- nfonnacj a Tarydouna Srodki Dafa we2nodci danych: ZAWnlnS! Page ofl Z/4L, Zj /,/l Kod owanr 3r Ogrrniczcnia Krd ERGA pochodzenia/przszrracrcrfiaonan-gs_ CFE Sawka dla kraj6w rzecich: 6*5 y, kaj ERSA pochodze nal pnnmacrsni a:o"m:ies _ Lonicze zawieszenie,"rrn"lt \irarun k i siosor:,ralia drociira Kraj pochodzenia/przcmacznnia: Preferencja aryfowa: 0 Vo spc, o o/o faj ERGA pochodzenia/przearaczenia: O *_AS _ CEE Podaek od owar6w i ushg (VAT): 22% K.aj ERGA pochodzeniaprzszaaczenia: O4,{ES - C*EE Podaek od owar6w i uslug (VAT): 7 g/ o --- l V Zush" 4. e Srodki zapobiegajqce zanranarriu i *;H#i!***""fl'&imiffi Jcdnoske miary M'anl* i T*.( q{, RU) ffi-(re3/322.{k prarrn,v- R226 iigg Pizr.pis CD33l.Aii prarvnl, ll Aii piar'.,n1' R0980i05 i\ki piarr,'sy' P {,\irl oran,n;v p082 f ;{.1* (od d odeiiorvr, \,'0.1.q fofue14l- 11 \ *,"p,&i

9 J: r Sysem SZTAR - nformacja l myfowa Srorlki Page of2 ZpL,ZZ Daa wainore, u,o, EnhX, ** ;n',.,' Kod owaru Srodki zapobiegai4ce zamarzaniu i goowe pyny pzeciwoblodzenioure Grupa{y) nomenklaury (Y460000) nforrracja saysycma (R , Zalecznik A) Jednoske miary oelliczenir Kraj ERSA pochodzeiri al przezrraczona: OMNES - CEE Sawka dla kreldw rzecich: 65 "h Kraj E--&QA pochodze nra/ przr;maczr,nra: OMNES : CEE Lonicze zswic*;zrlnie aryfowe: 0 "h \\.iamn k i sosrrvania irodka Kraj SBG.-- poch odzenia/przsznaczenia: Preferencja arafowa: 0 V" pochodzenia/prue znac znna O i\o.{e S - CEF, Podaek akclzowy: uryroby nieobjge akqrzq Kraj ERGA pochodzeni al pznnaczenia: OVNES - CEE Podaek akcyzorry: wyroby em'olnione od akcyzy Kruj ERG, pochodze nralprzmwczenia: OM-{ES - CEE Podack ekcyzowy: 4550 d.hj 100% obj. allceylowego -"v)4.( (.U, BD Ak praiml' li.?251/98 lrzl'pi-s (.D3i:i..,\k prarvni' R 147 la2 d 1 rikr p:arm3' R Ak prau'ny P 416lL\7 Kod ciodakor+v X03 i.ik prarvnv Pi-l 16i07 Kcd dodakorvl., X051 rik prarinl, i-' 41 6i07 (od dodal<orvy i..{j5 '\k prarvrry PC ji i 5iii.l

10 Sysem SZTAR - nformacja ' ar)'fowa CEE Podeek od owar6w i uslug (VAT): 22 o/o Kruj LKiA pochodze nal przezrraczenia: QvNE-S : CEE Podaek od owardw i uslug (VAT):? o/n Page 2 ofz 4L,22 A}i prarr.:n!,u6l0ii)+ iiod ciodakovr+' V038 Sysem SZTAR - nforrnacja Taryrfirwa Page of Kod dodakoqf X055 Alkohoi eyony z'w_8r_y w imporowanych srodkach zapobiegaiecych Tma"aryu i pozosaych pynach rxun a;qpych ohdie,sk"ainy inaczej ni2 zosalo o olaeslone r / kodzie doda6qlrm x0s4, Sysem SZTAR - nformacja Taryfoura Page of "r Kod dodakowy X054 Alkohol eyloury zavfr w imporowanych srodkacb zam zapobiegaj$ych aroaniu i pozoscalych plynach osrr*;ryych oblodzsnie, i*iiluy: ll s* "r dop'szcznrrlmi do skazania"na'p"a*.o"po"radoxu Komisji nr 3199/93/TfE albo " 2) keonem eylowu.meylou4pm w ilofi:i nie mniejszej ni2 3 dm3 na 100 om3 oo % alkoholu eylowego, albo alkoholem izopropylowym (2- propanol) w ilo$ri nie nniejsasi ni lo dm3 na 1006*3 100 yo eylowego, alkoholu do k6rego po skazeniu dodano: a) ocoan eylu w ilodei nie mnieiscj ni 5 dm3 na l0o dnd lw erylowego %akoblu albo b) benzoesan denaoniun' (nbihex") w ilosci nie muiejszej ni gram na 100 dm3 lm o/salkoholu eylowego.

11 ]! l lnerpelacja nr do minisra finans6w w sprawie uznaurania procedur cakowiego s<aenia alkoholu eyowego do celow anrolnienia z podaku afcyrowejo seanowna Pani Miniserf Rozporzqdzenie Komisji sierpnia we) Nr 1309/ 2005 r' 2005 zmieniajqce z dnia 10 1o zprz4dzenie (wel nl ir ggigg uznawania procedur *,pri,," wzajemnego calkowiego skaienia akondlu podaku eivowego akcyzowego do cef6w (Dz.u. zwonienia z ue. L. 0s z dnia subsancje 11 sierpnia ska'ajqce 200s r.) okresa sosowane w ka2dym panswie calkowfego czlonkowskim skaienia dla alkoholu. cefow Sosownie do przepisdw raz.porzqdzenia w Polsce w alkoholu celu calkowiego nalezy sosowac jedhej ska2enia i o*ocn suosancj; ilosciowy ffi#.j1l"x=ory.h zosal jednoznacznie skrad ofresony-w rozp orzadieniu. subsancja w kazdyrn ska2aj4ca pzypadku zawierai powinna nie rnn;ej nizrzvlkbdniki. sosownie do powyzszych unormowan gwarancjq skuecznego uzycie w pienrvszej skazenia jes meodzie na hekolir caysego meyl alkoholu owoeyloweg 0.75 lifa keonu o zawierajqceg o : 1 ) o keonu meylowoeylowego (wagowo), 2) 2,5-3% keonu meyloizopropylowego (wagowo), 3) 1,5-2a/o keonu eyfowoamylowego (5-meyl-3-heponon, lira podsawowej wagowo) pirydyny. razem z 0,2s W drugiej meodzie przepisy rozpozqdzenia wskazujq hekolir konieceno6c czysego sosowania afkoholuiecinego na riraieonu rneylowolylowego zawieraj,qcego: 1) 95-90% keonu rneyforrego (wagowo), 2) 2, 5-3Yobj gosci keonu meylowoizopropylowego (wagowo), 3) 1,5-2o/a objqosci keonu eylowoamylowego (5-meyl-3-hepanon, razem z 1 gramem wagowo) benzoesanu denaurujqcego. w dniu 16 grudnia 2005 r- miniser finansow rozporzqdzeniem rozporzqdzenie zmfeniajacym w sprawie aivolnien od podalku accyzowego (Dz.U z 2oas r') Nr 252, poz. wprowa dzi* w Ysl: 1 pf. 'ar<cyzi*"go i S ls zapisi uvraggdniajqce dyrekywy, zwalniaiqce unormowania od p{lu albno eyfowy obrou handlowego wprowadzony w posiaci do alkohofu eyloivego ca<owicie dopuszczonymi skazony srodkami do skazenia. alkoholu eyibwegj. paragrafu Naornias pk 2 zawiera us. 1 rozsrzygnigcie ego prawna oopiszczayqce akcpowego aivoinienie od podaku alkoholu eyforgop skazonego irockami'orregonymi pzepisach w wydanych odrqbnych na podiawie usaily z dnia 2 marca alkoholu ioo eylowego r. o wyrobie oraz wy'rarzaniu wyrobow yoniowych (Dz,U. Nr 31, poz. BS3, z -"1r..r!lG:A.**r, vli *

12 l l 2AA2 i'' N;-'!0$, poz,1632orazz2aa4 r. Nr29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1Sga). pzepis zawarly w pk. 2 urnozliwia obejfcie przepisow dyrekyvrry. Miniserolnicwa i roawoju wsi wlasnie na podsawie usawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu eylowegoraz wyvvarzaniu wyrobow yoniowych (Dz.U. Nr poz- 31, 353, 220O2 r, Nr 166, poz orazz2qo4 r. Nr 29, poz. ZST i Nr 173, paz. 1808) w dniu 2 sycznia 2006 r wydal rozporzqdzenie w sprawie srodkow dopuszczonych do skazenia alkoholu eylowego. w wykazie srodk6w dopuszczonych do skazenia alkoholu eylowego, wraz z minimalnq ilosciq ich zasosovania- sanowiqcych zaqcmik do rozporzqazenia jako Oopuszciany Srodek skazajqcy wskazal "Benzoesan denaonium (dopuslczone jes sosowanie rozworow benzoesanu denaoniurn w eianolu lub alkoholu lub dkoholu er-buylowym po uprzednim pneliczeniu dawki na ceysy skadnik), Naomias if osc -SroOlra skazajqcego na 100 lalkoholu eylowegokreslilwwysokosci nie mniejszej niz 0,3 g. Nalezy podkresliq, ze w dyrekywie unijnej benzoesan denaonium wysgpuje jako jeden z czerech skladnikow subsancji skazajqcej, a u naszych sqsiad6w - -Czecnow, en a'vi4zek cherniczny nie jes uznawany za srodek skazajqcy. Ponado wlasno5ci chemiczne ego Srodka, w dodaku przy ak niewielkiej wymaganej iej zawaro$ci w ska2anym alkoholu eylowym, nie'sanowiq wiqkszych rudnosci do jego wyr4cenia. Subsancje Q z lawo5ciq mozna wyrqcic, powszechnie josjja. wysgpuiqcy na rynku dealicznym Srodek do cayizczenia rur kanalizacyjnych pod nazwq "Kre". PodkreSlii nalezy, 2e sosorrnie do obowi4zujqcych w naszym kreu pzepisow prawa, pracownicy Szczeg6lnego Nadzoru Podakowego ' Akcyiy w ramach swoich zadad nadzorem obejmujq proces vr4ywarzania i dysrybucli akbhblu eylowego ylko do rnornenu jego skaienia. Na polskim rynku w handlu w obiegu w6mym po ac,zyszc,zeniu w sysernie nielegalnego handlu pojawiajq sie znaceqce ilosci alkoholu eylowegb. Bez odpowiedzi pozosaje np. pyanie, gdzie znajduje zby plyn pzeznaceony do spryskiwania szyb w samochodach w okresie zimowym, a prirouiowany w okresie lenim w podejrzanie duzych ilosciach, czy wobec skali deficyu budzev,/ego sac nasz kraj na rezygnacje z dochod6w z yufu podaku akcyzowego? Wobec wciql lozrasajqcego siq na rynku zjawiska zwiqzanego z funkcjonowaniem w naszym kraju mafrjnego sysemu w6rnego obrou alkoholem, wciq3 braku skuecznego dziafania suib poficyjnych w zakresie paeciwd ziaania emu i;awisfu ofz nieefekywnego nadzoru podakowego upzejmie proszg Paniq Miniser o odpowied2 na pyania: 1. Co soi u podsaw wozenia na poziomie rozporzqd zefi przepisow prawnych umozfiwiajqcych funkcjonowanie mafijnego sysemu wornego' obrbu alkoholu na rynku? 2- Czym uzasadnione jes wprowadzenie w naszym prawie pzepisow umo2liwiajqcych obej$cie pzepisow wynikajqcych z przyjgych ' dyrekyrv europejskich?,i r) ', Zfr

13 3' Dlaczego pracownicy Szczegolnego Nadzoru Podakowego i Akcyzy w ramach swoich zadan nadzorem obejmujq proces wywarzania i dysryij,iii akohou eylowego ylko do momenu jego skazenia? 4' Jakie Pani Miniser podejmuje dzialania, aby wyeiminowai hande alkoholem eglowym? "odkazonym".5' Dlaczego kiedy jes rnowa o zwolnieniu od podaku dochodouego piekaza, chce przekazac kory chleb biednym rodzinom, jako argumen przeciwko razvn4zaniu akiemu sawiany jes argumen, 2e snvorzy o nie#zpieczenswo naduzywania egg przepisu w celu obchodzenia podaku? Czy p,zepis, kory * pro*, dza poza nadzorem na rynek ogmmne ilo$ci afkohou, * efekcie,opiiupohme generuje spoecrenswo, biedg w polskicfr rodzinach i pozbawia Ouozb dochodu nie sanowi wigkszego zagro2enia? Z powa2aniem Posel Maria Zuba Warszawa, dnia 23 maja 2006 r. 4,.4, J i: \ z- '.-,/

14 Z#e,z cdpo''viedz podseki'eaaa sanu upowa2nienia v,r ldiniserswie Finanso w - minisra _ z na inerpelacjg nr r#ffi$:y:,lf #ff:#lcakowieso skaenia a kohoru eyroweso do cer6w szanorrny Panie Marszelkuf w ewig[u kor!,m z pismem zoslara, dni" 6 oyckaryna in"rp"].ql pani caenrraa posji,a-"riizruy;;f 2006 r, znak sps.023-3i 16/06, przy ffi. ro* r. w spravie uznawenia ffih'yrf*t:,ffi,fania arior&' "v,o;;; il.uro* o*rffi;. ifro*, akoyzoweso, upraejmie Na wsgpie Fngng zaraaa4c' " spnawie T.o? pzepis6w harmonizacji srukury pjj"ilo* Bl:lryv 'zg3/ewg,z dnia 19 pazdziemika 1992 oraz ri.i;-#fi'oi,r*orior" i*i"ii* r. Rozporzqdzcnia arkoholowyc in w ro'nisri'wl 6rizusr. 1 procedur r'rr.ggg ia, o'"1" zz ri" p"o" ir{#;rp!6wre r'. a) calkowiego skaienia wzajemnego uznawania 288 z 23 isropada isss r.; o.- u* "rxnoru-evrowego;;;g,1,_i1gr"'r#, plollu uergi;ki;;f;;ijspegarne, -os, akcporuego (Dz, jako U,". pariswo,ro. we L czronko\,vsli" ue ;;; zono,viqzjna. 1, s.249,2 p6d. zm.), porska cakowicre ska2onego' ilo":rn.u1.il. wspomnin" rg*i il;,il akclzoruesjj[onou ayprawne rankazujqua;;il;;lonego-skazan,a eyowego o*zrod?ai illlffi:?ffit,f"g,?j,#:"rffi#';;il;riolpo,=eai*ni*il;; wpzericzeniu na hekorik 1 ) 0, 75 lira keonu meylouoeylowego, zawrerajqcego: % keonu meylo\ oeylowego (wagou/o). - 2,5-3yo keonu meyf oizopropybwego (wagowo), - 1'5'2',/o keonu e{yrovoamyrowego (5-rneyr-}hepanon) (wagowo}. razem za/s ilra podsawowej p,r:dyny; 2) jeden f ir keon u meylo\rvueylowe go, zawierajqcego: ,0 keonu meylowoeylowego (wagowo), - 2,530/o objeosci keonu meylowoizopropylorirrcgo (wagono), - 1,*20/o obi eoici keronu eyr owoa myrowego {$meyf-}hepa non ) (wa gowo). rezem z gramem benzoesanu denaonium (Birex). Alkohol sylorvy ska2ony r'rrur. $rodlqa{ jesl uwa2any jako obrou handlourego calko,vicio w ska2ony opakorvaniach;eonosrorycr i.moie by6 wprowadzany.i p"u;;s; do podakowego. ;i rffiii, onr'ori szczeg6lnego nadzou odnoszlc sig do swierdzenis Pani Pos'! qreepis g w sprade 18 zurolniefi us.. od podaku akcyzowego! o[ (6 j'eon-oig mzpozqdzenia z dnia 26 rwiefria 2004 r. pzepis6w dpekyary Dz. u. ; r006;:na: upneimie " poz,,ooo) infolrnuje,-ze;;+i;;;. umoiriwia obejscie an'okienie i, od n!:r, u,*,. akalry nlwnie *nl,ory akoholu'uvro*"go!d;;;;: sz33/ewc pz6wiruje czlcnkorvskicrr zgodnie iud<orzysywanego z pzepisami koregokolwiek z pansw oo wlun.ia"6 pddo,r-ni"po"rl""i"rlr"n wyjasniam' ze $ 1-8 us" do iz spoycia pzez 6G"go rgzroaadr"nir."noiui-iiliiliniaqj* rudzi. pozqdku prawnego.pou,rorany!vw. praepisu irzsiissjnorri, do porskaego ey'lorv ie o^iornicniem skazonv od poa,i*r'.i"1oo,*go 5.^oqqry ooiulzczonymido obiey jes rk.dr;ilpoosrawi! alkoho podsawie us lwyz dnia ooreinfi 2 po.pis6wwydanych m#ca i{l01'r o wyrobie afkohol na (Dz'u' Nr31' poz' eqlwego 353 zp62n'zm'1' #;*]L",=aniu zgodnie wyrob6w z ad. 10 yoniowych usa\rry akohoreyrowysrara sig jednym ze srodko,v ).'.i[ vl

15 ry{,2 2, skniajlrych' okrpf!6ni'1-'$.'r'rnrzporred sm k' Y.wyaanym pzez zapach minisra albo zabarwienie <lo spraw rynk6w rolnych, alkoholu k6ry eylowego'", zmienia eylowego r"m en spos6b, ze daje uei sig imiany niezdany isonych uo wfasciwosci alkohoru akcrry loir<1a gaiony w en wspomniane spos6b zwolnienie akohof rowniei podlega ooyczy j-edna zwolnieniu alon6lu od podmioy, kore eylowego wy fa eaieprodukyniepnern"oon. wylqcznre przez oo spo{rcia r}rzez "ryii*v.ryanego rudzi. Podkre{lic nale2y' i2 alkoho eylowy oznaczony symbofem pkwiu alkohof eylowy skaiony, 12 orazkodem cn ies wyrooem akcyzffizrarmonizowanym, 2207, w yrn ak2e sosowania procedury w rosunru zawieszinia poboru do k6rego isnieje mozriwo{. Finansdw lr.yri r'r"&a"ru" z dnia $ i ;;i, i pn 7 kwienie r rozporzqdzenia 2004 r. w spnawie Minisra u"yrionwlnia poz' 598 szczelorfio z p62n' zm'), nuoro* podakor,rrego wyroby akolzowe (Dz.U. objge Nr65, uryi" szczegof nego procluuie pooregajq nadzoru podakowe go. "rrpo*n;an{ konror w ramach Nadzor nad alkoholem eflourym, rpwnr'e2. skaionym. rwa przez az do jej ca.fy zakonczenia' czes sosowania proceduryzawieszenia, w pzypadku alkoholu eivro Jug'o r Finans6rr z dnia z arl. 23 hderfia 24arozpozqdzenia zoo+ r. w.srywle.iro"eo"ry "ion.goiijni" Minisra (Dz' zawieszenia u' poboru lrlr 89' poz' akcr;ey 849 z pozn. ijej dokumenowania zm.; zako6"*.n[ p.oolry zgodnie zawieszenia z nasgpuje w chwili Przeznaczeniem, oo zulycia w piakyce,on"cej ego alkoholu qrr*oizenie pfy jego uiyciu zuparnie nou/ego prfiuku. sis w obecnosci pracown-ika :#&X*:ffififjbvrra szczegihjso-naozoru podako\ffeso. i czynnosci el Nafey zaxay6', i2 praco,vnicy szczeg6lnego nadzonr. podakorego poddawarry jes nadzorujq szereg czynnosci jakim alkohol eyfowy, rownie-skaijn-y, i;p.j; spiryusde. C.ynno-sii ozgoz4dzeniu e oi,csone w spr:awie zosay w wykonyrrania szczeg6lnego niozdru- podarourcgo i akle nale2q do nich, poza wywazanie, ska2aniern, odeyskiwanie, oczyszcaenie, ooiadnianie, ied6;i;1". o=n..r*nie znakami akcpy. oboiliqzek oznaczania znakami akcr{y daycry vwob'oru_urymienionycr w zalqccniku svcznia nr 3 do usraury 2og4 z dnia r o podaku akqaowyrn(dz.u.?3 Nr2g, poz. 2s7'zp6:n. zm.1 iouqiiu;e pozosale alkohol"yo*y napoje o.=, spiryusovre bezrrrzglgdu na kod cn. Konrola rna n" c"h, przede prauidlurc3ci wsryskim spraaaozenie nakladania znakow akcpowych (rodzaje randeroli. spos6b nilozenia, sprawdzanie nalo2onycl cech, slan bandero) iym samym uryelirninowanie z rynku rvyrobow nie oznaczonyclr lub posiadajqcych faszywe oznaczenia- Konrola wykon)rwana jas w miejscacr ipzeoa:y rruaowe; i dealicznej napojow spirylusowyd, a akie w mieiscach o a,vlgks_ronym ryayku wysqpienia naduiy w zakesie obrou ymi uryrobarni j. na bazarash, w podmioach zajmuiqcych sig handlim ou.rriinim ip Pzesgpsrva irvykroc,z -nia znriq,zane z obroem alkoholem e$owym penaizuje usiawa zdaia 1o paid:iemika 1999 r' Kodeks kamy skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z p62n. zm irrazu.d*" dnia 2 rnarca 1001 r. o wyrobie 1!9holu eylorveg oraz wywazaniu wyrob6w yoniorych. osani zvyzcjwymienionych akar pra*rrycfr 13 rv i 14 arl naklada karg za odkaianie alkoholu eylowego lub osabianie ozia{ahia Srodka.:r":"je*go akohol. Maiqg na uwadze $rysgpou nie ego ypu proce'der6q polcgajqglph na ponownym wprannadzaniu do konsumpejiodkaonego akoholu, pnagnqpoinforrnowa6,ii niniiiifinans6wwysqpil do Minisec$a i Roarcfu Rolnicwa Wsi, odpariedzialnego za okre3lenie 6rodk6w skaznjryych oraz minimalnej iloscich propozycjamizmian zasosorrania. z rozporzqdzenia z dry 11 slerpnia 2003 r. w sprarle Srodk6w doiuszczony.n oo skaiania afkoholu e{ylowego {of Y. Nr 163._poz. F?l Wslazano wdwcza; rigony innymi na porzebqskresenia irod!6r 18 ska2ajqqah, kdryqh wla6ciwo6ci fizykocremiczne j, niarvraise, szkodiwo6c, czy brak precyzyjnego ffil;;'**i:'iii?s,^.'f vr procesie ska2nni alkoholu eylowego do 29 1oo lalkoholu'100y0.' rf*tffir,lr;*i; l Znowelizorrane rozpoaqdzenie Minisha Rolnicnne i Roz*oju Wsi w sprawie 5rockcnrrr dopuszczonych do skazania alkoholu eylcuego opublikowane w Dz-U. Nr 8, poz. 49 z dnia 19 sycznia 2006 ;. r.nrzgednia jeq/nle niek6re ze zmian proponowanyeh pzcz Minisra Finans6rrv. Z lisy dozuolonylh skaalnik6w srlsnro glko g subsaru:ii nnpre'c4z1y no zapis o minimnlnaj ifoici benzoessnu denaoniurn jak4 nae2y zasosowa6 na alkoholu 100 eylorego 1901 Nadal jednak pozoiawrono 0,3 g Biraru jako ilosd wysarczajqcq do skaiania 100 alkoholu eylorrego 1.001o. Nie r.rr,rzglqdniono e prupozycji pzypisania niec6rydr sfaa'nifbwdo Sci5e okrel onych brariy (np, cfrf orhexid inum gluconicum ora s[iuy lorcruria). + nieegalnegawyh.arzania ^,Zdaniemgl$*l$Sqrobgm napojou alkohoowycr na bazie skaionego afkonou lud alkonolu eyldy godzyskiwalsgo np. ze Srodk6w zapobiegajqcych zamarzaniu szyb, nie ;glv po sronie Srodkor doprrszczonyclr skaiania ikohou eylowego, r*iore o-o6rine sqzgodnie z delegacjq uslawowa. (ar' usa,yy o wpoue alkoh.olu.aylofvego oraz wywarzaniu wyromw-yfiniowycr. al polrronie caynnikar ekonornicznych symuluj4cych nielegalne dzialania-pseuoo pzedsigbior66w; ego 1y,pu przesgpsw nic da sig wloliminowai popzez uslawiczne zawelanie lisy Srodk6w dopuszczonych do skaianii'uu a,rriekszanie * \,il-iz {rvzrye;.^pol4 7L' fr,i d ;*'L'f J*n.l l ;*' dfur,ljrrru& }ni,r hbaz'o" *a vreut\,. ogrewio,n6, Lcl-" *0': fi',lblp'rll^ ol"o celd'r \Wcnrwx, LWvqv"^* L ffiqul { ' e ' l l C-

16 *** ilosci u2yego Srocka, nalornias kaidorazowo ztliejlzajqc ilo56 *rodk6w eylowego dopuszczonych zmnrojsza do skaiania sie mo2liwo36 alkohou zasosorania krliowego skaionego alkoholu eyowego. ::95^ry::"-Tjll:Tge l"fq p::*r, 2e w a,vfq3ku il14lepierniem przvpadkoar odzvskiwania :.YT:g:1y.e? w plpacr!o. sqrrqkrwd*y rrvo -av S*o -crrrrv'..req.,wycn, rozpuszczalnlkach zuayrvaiia go do nii,feo,i,ij-";;k;lvr'r'ss ff::r#'r"jf,;#i:r"l$",*":h.j; rozesene 5;ru"m1;* eh'' irozcieficzelnikach, i ifl-* *T"y,:,,:,*-i"cJiri,'"ro/zoweso, k6re zosrary 4L, do uzsodnieri miqdzvresorowych. wspomniane projeky *w6r""diifi;ffi:i:$ff,l]i?qu*n w $irym skhdzie g$oilnie alkohol eyilolvy, opodakowanie arqpa* *w.os"ii.sso,oo q{owego zawerego zl od hl 100% w ycr wyubacfr, alkoholu bp<xa<owanig rvcr uryrob6w, eflowegoska2onego spowoduje ogranicaenie obrou deklaroraranego jako akoholu rozpuszczahifi, rozcieficzalnici zapobiegajqce do farb i akier6w, zamataniu Srodki szyb i phi przeciwoblodzeniowe (pvny oo spryskiwaczy korego nie szyb zaplacono podaku samoehodowycfr), arqeowgso, od a ufian"go n"iigbnlu np. ii Pzyczyni ni"r"grrnej produkcjiwodek. si? o do vryeliminowaniaroqn-"go.gps.a,ru _ ;;ioo,,jycia gospodarczego, u awidzia ega nymwyrob. co w znacznym sopni,?o*rrla3/2 wprorvadzaniem do obrou nafopw piryuro*v",, nie ylko nie odpowiadajqcych elemenam'?{- flagdal saniamym, noi#ol "r'vr" o* (nrn (M4\ rr.. h!r_ N/.a :r#ffiixhtffi?r#ffi"rxh'"h:l'ffi :1"ill;T*f?y,',i?-?ii,'f,:il:y,H::,ffi '[h,wr. \A&rnienione wyiej wyroby bgdq mogfy korzysac ze anplnienia od akqrzy. Zrrvolnienie o obwarorrrane iednak pewnyrni wymogamioriesonyini zosanie w pr6iekcie mzpoeqdzenia zmiini4ecego afr'olnion rozpoeqdzenie od podahu.skclzowego. w sprawe Pzepisy projeku pziwicu;4, ie do srarinia byc vvykorzysane akohou y'lko eyowego skalamki b?dq mogly oresione w pzedmioowym iozpoz4dzeniu, przysednoznacznym dw6ch z nicf' Alkohol u2yciu eylowy bgdzie obligaoryjnie skazany keionern eyowo-rneylouym ak skairrnego lub alkoholu ocanem bgdzie elflu i do dodany jeden iowocr nakazanych w projekcie izopropylovrry skaialnik6w, lub j. akofrol benzoesan denaonium (Birex). Roa'niq3anie lo, pzl peewidywany*l.do uycia w pmcesie ska2ania ww. wrqcz subsancji, uniemoiliwiwykozysanie macznb urudni ub do celow spdeyncaycr rozcierlcaalniia,v, zapobiegajqcrh *rfrgo"lnik6iv, $rodka^r zamarzaniu i innyh wvroua'v iawrira;qcych w swym skladzidan<ohol eylowy. Z pouaianiem Podsekearz sanu Jaroslaw Neneman Warszawa, dnia 26 czerwca 2006 r. 7/ d"oaaax

17 zry* :7 ''- " 'j".--1.-'.-.;, - J.'-'./ Warszawa' Dooa- 1.,{0 ui}: fie RSTSfo Fl h! AF g6w 1gpffirAsfr E!{T KO${TROL cel{ej KC4r+4 a33l4 DyreAorsY eb GalnYcfi {lug rozdzi nlka} Depaname i,..r;j.il'l i pragnie poinformornac, i2 zba celna w warszawie preef'azala do DKc informaclg 1.., ryaniu wi4iecydr informacii ary{orrycrr. dorr+rych produkow zawierajaerch w duie ilogci alkohou eylorego ponad 90%), dejaroranyh iako "*^J*dzie '*ncsnfiay p6n6v,, do spryskiu,acuy samoo*rrcrr drrz we ebrp meeusaanxi organicare, klaqfikorranyclr do pozldi 3820 i 3814' lc w Warsarrie an0rda usag(b E n rqlsr re nidcqfsonaay sposdb oet arania <lasyfiouanych do auoholu eyorisgo oraz bmk obciqfen arqmqfih w przyp6*u FroduH0u poeycr 3g2o i 3814 Taryfy *6,ga*aorrry pob6f rnldrogoi akydr i pooarucospfi F{inien byd powlefd1ony Epfg!,vdzenbm deldeil$iloglo f0 coflegd pr'flserffi pfodukf Je{no zggnie C {r WarsaafrE wlffifia' e a rfioril fficrae{ ed*#rnoflrelgar'd doslpr, ieg rrformaqie4/fulrcrnooanpr w fobcs po r maia?m4f- Do*Rpne na rff. sfiror& pragry*a GW nrrxxu yyiderrfinego WTT, day wyd8ill,, ilazfry i d s rymlqcep, ko&r nore*bbry saz nezf,y vfi&lzopisero$fiarl yy ailiq3l$ z porr4dsryrn, fnoala kor4/ af z hdornracii o qflanyd d qrziacf WT, w szcz46hsdrf frf rdizas hrsofi dolee$fh wu- 9c21ffi ryw Rozdaishik, Dyrekor zby Cdnej w Biaej?odlasLiqi, 2. $6elor zby Cenej w Bia!rooh1 3. Dyrehorlzby Celnej w GdYni' 4. Dlmkor dly Csl,uej w Kaowicach 5. Dlrrelcor*ly Celnej w l(rrakowie 6. DS6elror &ev Ccrrcj w lo&l 7. Dlnelror fzby Cclncj v ObaYnie' 8, D56dd6 Lb Cclnsi w Fmuhl' 9. D:nddc lrbgddirhzen1fis, 10, Dyckw*y Cclnei w RzePinic' l" DJrclor lzby Cclncj rr Szczscinic, 12. DJrrchor$y Cdrcj rtorunil 13. D:ndgor lzby Cdffj srcwroclrsiu- 'Ouooruru i,.o. 7,A$TEPCY DYREKTORA enr.u Kp oli Cel nei ffi*sfrr ) r1

18 rld : i f. l{ i' '- \ /,lrr 'fl}--\ g? LP. Z4 rql NsTrr Rsrlvo fl NA N so$ Warszrwn, sierpnie DEPARTAMENT POLTYKT CELN PC -ST /DCh/07/C A-14 Urzqd Celny rf Lcsznie '!{.Dckqnn 3 Lcsruo ry6o woilqsrn(lzr nia2?.07.iw4..,1alllooo.pa-0707-j45 07 ]Kdoycz4ce zasnl klasyikrcji aryfo*'dloupuszcznlnik6w i rozcieficzalnikdrv omz'plyl,irv 4o spryskirvaczy.zyb sin<-'cholowycl. fiepnrlunrcn Poliyki Cclnuj lvliniscrsrva Finans6o.,przcinric rryjn$nia, uo nn.srqfuis: 7'godrri"r 7. roz+oeq(lzenier Kourinjl 1wE) Nr l4u2fxl2 z. lnin 25 sryczriirr.10u2 r.- lrryct4cvrr klpsyfi;1o".1i ovlrdw rvedlrg l;rrmenklsury Scalonej. mleszurrinq skalljqcq siq z 4kr$ol, (:yk)!vegd (88,5%). ocanu eylu (5%) i wody, w kdr.cj ccnn Ayhr jesr ur,va?nny za srrbsancjg skrzrjec{ oraz mie-sznning skladajqcq sig z rrlkolrolu eyolvego (okolo g09i), ocsnu eylu (ukufo 59/r)' nldehydil, nlkolroli wy2sz-ycl i r*ody, rv kdrcj ocan cylu.ies urvala ny za srbsoncjq skri.rjncl, klnsyfikuje siq do kodu Cl'{? , \norriirs ilo kodu cn 3sr krnsyrikuje.rig mic.szruri'g skracrnlqal sig z arko'oru eryrorvrgo (;'8'l?6)' izopropanou (13.4%)' n-pnlpunolu (8,1%) rrnr. nierviclkiqh rloici inlrych proukr0rv orgariczrrysh, kdra je+r pro<.ukrcm u2ocznym porv.sni4cym w procesie vyv/flrziliu llenryny s,ynlcyczrlcj. Roeporzqlzeris KoDrisJi s4 bezwzglqrjnie oborviqz-ujqce wc rvszryslclch krajeclr czlurkourskic6 Unii j,rrropeiskrej, lak zcyowancgo rozporz:$zeniu rvynika, prepan w k,6ryrnlkobol eylorvy snnorvi prarvie 9J% ryrobu. zawarlr{c glikolrr jes z-uikomir. rnusi lr}ri klasyfkornrny v{ pozycji Z2Al. nna k asyfi ka cja ry nby zlonrn rr ien rrn ijnego pru\+.r, Jelrrosze$nie rozponqdzrnie o jes rgodrrc z zapi.sun r\.yslgpuiqc),ln w ruzycji ZQT Nor lv'vjn$niajacych do Zlrrrnorizo\'flilc8r) Svsr,rnru ozrrnczania i Kodo$6'i{r.l.rwar6w, z*rxlnie z kirrym alkohol eylo'l, ska2orry jcsl wyrobenr nlkolrolowym zmiesza'ym z sub..{nncjurni. krdre -- i3

19 J. l,, : : NR FAKSU : cz.ynirl go niczdanyrn do spozycia, ale nic prz"eszkadzajq * rryciu go do cel6l'pnenryslovych. Tnki rlkohol rnn wiclonrkie znsosor,rnrric np. jnko rozpuszczalnik w prodkcji clrcnriknlicirv. lnkicvrirv il(1., do ogrzurvirria lrh rr(rvirhrri:r. Zsrrsorvarrie lorvarrr nic jcs czy'nnikienl rozsllzygniqcyrn o jcgu kusvlikacii. Nie nro2-c byc akiej su:rcii. u' kirc,i en silrll pruparul w z.nle2rodci zrslosowonin lr.vl[:,v rderric kfasylikruarry. l{ozp:rryrvuny rozrioicz;rlnik rrrolc byd z. posrrxlz-cniern sosowany jnko.,(rrxlek odkozajqcy, srqrlicr; lr s,r.rl.u4' cheniczncj. srlrsrruja palna rv nrrp:rch lo ciruicl:uriir cr.j' a'l. krlclrerncl ys-vcz;rvclr. 'omino nk szc'nrkiugo z.ir$osorvarria poeosaje on alkoholsrrr eylorvyrrr z clzillu 2? i knz.lrrlzrrvi,ilra khrsyik:rcji w z.ulcinn{ci ol zasosownrriu rv lvnr prz.vly.l(lkrr rric. nr r;lcji [re. a7 LlP. wb lzlta -ifr.'2 ZB ix:lnrril.s( l<lnsy'lik:rc.ji pfyn drr sprykirvucry sz-yb surnuclrxluruych rlc:vrjujc opirria Srviowcj {)glriz-lcji Celnej (\VC0), zgodnie z kdrq koncenrr plyrru rapol:icglji$ego ziuuarzal1iu, skhrhjilcy s[9 gldrvnic z nlkoholu elylorqgo i wod]r. anicszrnych z- nirrw.iclkirni ilo$ciunri :111isr11prvggrl {rnrlk:r llorsigl2chlrirrrvrr cz.vloegor kcl.o lnslylo$,o-cylorvcg. Srhsaji bari'iilccj i' 'zrl*o{ci *d lirrnfl', glikolr norrcvh:fio\r'cg(rl przutjlic.zorry jcr lu rxlnrrn./.lni:r przedrriclr sz'vl) gillllllchudrvycl lrlr, lxr ru:acicriczcliu,,rrr-xh. dc ich lr;-ciu klasylikqr: sig 4rr k6rhr CN j,ll0 llrl0() j3-!fjlr-',.lkl:. o kllyfircji krxlu C.N.lSZ0.du q0 m.rlecyrrric nic olrcurro3f gikolu 'il''rrril'fylcl(!\'\'eg.r. k1irl' u2e wy.s[gporvii w prodrrkci irlc ni,i nrusi. lccz uhecnosr 6mdk:r il'-:i"i"'ir'*un.,-}rri.g,, {rrzlr:i-y c:rly c;,.ls rrricu rn uwudz.c. ze zarrirvrro irxiek ;rorvicrz-crrri.rvo cz:"rrrr]' jlk i brrrrr;l;"x',riuz.vykle larvy do rrsurrigcin.). jj-p5lryprrdru grlyby rrkr prcoirrur nic ::ll:j:.$rrxlkr p0n'iurzchniowo czynnego byby khsyikrnrnny do krrchr (:N 220? 200{}.frrvv ::l'.j )o ir.'ilrr lnrrrs:i:.[)c1lir rl un rcrr Kr rrr lr*{i ('r: no- A kcyz_olvr,j i Krx rrroli cicr l. zll:r (.clnn w pczrruniu ; : ' lil _rl Lr" l J = lq

20 l' }F l'[ fr i M NSTERSTWO Ff lra{s6w DEPARTATENT KONTROU GELNE KC-V -O6S.1 g0l,jvl64 -- zn,2 Warszaua 2()O4.09.2O.ṟ EFalrorry lzb Gelnych Od maia br. grganiczn9 zayiefjlgg Y-,sroim skladzie spiryus slezony, ldasyfikowane do kodu 9N , S oraz Srodki zapgbi,egafqge zrrmanzani klaqy{corane do kodu CN g8a zgodnie 7s sanouilskiem Depararnenr cel, do kodu cn 3s2o 00 0o (obecnb nle oocbnego pooaucern akcyzorrynr) z fa6zan sq pfrny do sprysiwaczy szyb Jeeli prepqray apo poza spiryfueern zawienaiq npl {,odaek 1% gfrolu, o dodaek en nll podakiem akcyzoryrn). ffiy do sp prauddbuo klasyflfcowane do kodu -CN ggeo 00 (X), Wza spiryrsem zanlenaja zauyczar[ dodaek barwnika i frcdka myiqcego (zullq3ki porr/ierdlnblrc czynne). Naley nadmbnb, e akf pfyn ilo sprpkiwaczy prauddbwo zgloszony do kodu CN , sosunkowo lano mozna oczysci6 z barwrrika i Srodka myjqcego i dalei wprowadza, do obrou jako alkohol (policja ujawnla juz aki pr4fpadek). Majqc na uwadze po4fisze, polecam pilne nzmo2enie nadzoru nad gdprawami ble24otml oraz u imporolycr na. bwar6w, wwo2onych w znacrrrych ilo6ciacfr. jl,o. ZasQpcy Dyrekora Depararnenu Konroli Gelnej *"r'/x,uhan a.-lc _

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

ZGI.OSZENIE KRAJOWEJ OFERTV PRACY. r. DANE DOWCZACE PRACODAWCY. Adres pracodawcy uti ca... mtsffi kod pocztowy. fax. adres pocztv elektronicznej

ZGI.OSZENIE KRAJOWEJ OFERTV PRACY. r. DANE DOWCZACE PRACODAWCY. Adres pracodawcy uti ca... mtsffi kod pocztowy. fax. adres pocztv elektronicznej powiaowv Urzqd Pracy w Miechowie ul. Sienkiewicza 25,32'2OO Miech6w el. (41) 3832501, (41)3832502, fax. (41) 3822363 www.pup-miechow.pl ;e-mail: krmi@praca'gov.pl, sekrearia@pup-miechow pl ZGI.OSZENIE

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 22.08.2007 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r. Projekt z dnia 10 lipca 2009 roku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

a.\ * j.j :r*"j'** *'J : - : j'..s )",J r.]t--j"{ a '*:']{}'! *! c, r*!.l/! / 9 r.e\j 'r, 'w w.!r_. a j""...r. /-..j*){.: 'r {-' fr'-1 :.s {j*...j "'''**'s ^.'''*!' 1" ;"-u.-{)'*: ]j'l-. L,\ r,^?- {-5

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

cierpliwosci. bezpospiechu -Wystrojem mieszkania zajgla sig Milena Maciak - architektka,kt6r4 gor4co polecila Ewie kolezanka.

cierpliwosci. bezpospiechu -Wystrojem mieszkania zajgla sig Milena Maciak - architektka,kt6r4 gor4co polecila Ewie kolezanka. ie E. mieszkan PREZENTACJ ffiruf WffiffiqmffiffiffiMm Podczas urz4dzaniawngtrzjestzalecany pelenspokoji duzadawka cierpliwosci. bezpospiechu arzete$omieszkania Gospod Dziqki temu meble, dodatkii kolory.

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Matematyka A, kolokwium, 15 maja 2013 rozwia. ciem rozwia

Matematyka A, kolokwium, 15 maja 2013 rozwia. ciem rozwia Maemayka A kolokwium maja rozwia zania Należy przeczyać CA LE zadanie PRZED rozpocze ciem rozwia zywania go!. Niech M. p. Dowieść że dla każdej pary liczb ca lkowiych a b isnieje aka para liczb wymiernych

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'"rze

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'rze + Unia Europejska *tl Publikacja Suplementu do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej * * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42670 * * f E-mail: ojs@publications.europa.e, Iflil.::fli::r;r'"rze

Bardziej szczegółowo

Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu

Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu Opymalna aloacja apiału w funduzach inweycyjnych w pzypadu dwóch óp zwou Leze S Zaemba Leze Pęy Wpowadzenie W niniejzej pacy podobnie ja w publiacjach [5-6] popzedzających ozpawę dooą [7] óa je aualnie

Bardziej szczegółowo

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow et6,wuv unzao srewsrvcztw, at.nepodtggtosb 28,-925 waf$zwa *ce*t,:, 1728233 F-1/t-1 l Sprawozdaneo przychodach, kosztach,wynku fnansowym arazo nakladachna Srodk tnrvale 36 kwartal 5-2 wotomtn PRZEDSIEB

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo