Tygodnik Prawa Gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tygodnik Prawa Gospodarczego"

Transkrypt

1 gazetaprawna.pl nr 157 (2027) WTOREK, 14 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Gospodarczego OA P R O C E D U R Y K O N T R A K T Y O R Z E C Z N I C T W Przewodnik Jak ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy przed sądem gospodarczym Jeśli z powodu niefrasobliwości lub niewiedzy adwokata lub radcy prawnego reprezentującego przedsiębiorcę przed sądem gospodarczym dojdzie np. do przedawnienia roszczenia, pokrzywdzony może wnieść na niego skargę do sądu dyscyplinarnego przy danej korporacji. Przedsiębiorca może też dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przed sądem powszechnym na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego. strony A5 A8 OPINIA Sektor publiczny chce przyciągnąć do współpracy przedsiębiorców URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW WYJAŚNIA Pocztą elektroniczną można wysyłać tylko zamówioną informację handlową strona A2 strona A2 PORADNIA Odsetki za opóźnienie w opłatach; Przesunięcie terminu dnia dywidendy; Skutki obniżenia kapitału zakładowego; Kiedy spółka może nabyć wyemitowane przez nią akcje; Wypłata zysków w spółce cywilnej. strona A3 PROBLEM PRAWNY Kto odpowiada za uszkodzony samochód w warsztacie WZORY PEŁNOMOCNICTW NOWE PRAWO Przedsiębiorcy będą mieli mniej wątpliwości przy ubieganiu się o pozwolenia MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Rozliczenia osoby płacącej kartę podatkową ORZECZNICTWO WSA Wykorzystanie wizerunku w reklamie pisma; Nie ma podstaw do zmiany umowy ORZECZNICTWO ETS Nieuzasadniona odmowa rejestracji znaku; Konieczna zmiana w krajowych przepisach strona A4 strony A6 A7 strona A9 strona A10 strona A11 strona A12 i 13 PRAKTYCZNYCH PORAD Jakie są skutki niezachowania warunków formalnych w piśmie procesowym JAROSŁAW CHAŁAS, radca prawny, partner zarządzający, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy strona A6 Czy przedsiębiorca musi podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy WOJCIECH BIERNACKI, radca prawny Kancelaria Radców Prawnych Biernaccy strona A7 Czy prekluzja dowodowa jest nowym środkiem dyscyplinującym strony MAŁGORZATA ZAMORSKA, radca prawny, Kancelaria bnt Neupert Zamorska & Partnerzy strona A8 Co zmienia się w prawie ochrony środowiska JOANNA WILCZYŃSKA, pełnomocnik ds. kontroli zgodności z prawem Atmoterm z Opola strona A9 Za tydzień w Tygodniku Prawa Gospodarczego Orzecznictwo sądów w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych

2 T Y G O D N I K P R A W A G O S P O D A R C Z E G O nr 157 A2 komentarze - opinie WAŻNE DATY 10 SIERPNIA 2007 R. PRAWO CYWILNE Weszła w życie ustawa z 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. nr 80, poz. 538) Nawet jeśli po kilkudziesięciu latach ujawnią się skutki nieszczęśliwego wypadku, błędu lekarskiego lub zakażenia w szpitalu, poszkodowany będzie mógł żądać odszkodowania za poniesione krzywdy. Przedawnienie nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem trzech lat od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od daty, w której nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W przypadku szkód na osobie ustawa nie zakreśla górnej granicy przedawnienia. Ofiary zbrodni lub występku będą mogły domagać się od sprawcy naprawienia szkody w ciągu dwudziestu lat od popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletniości. Więcej: Tygodnik Prawa Gospodarczego Poszkodowany w wypadku będzie mógł żądać odszkodowania nawet po 40 latach GP 152/2007 Weszła w życie ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 82, poz. 557) Klienci firm ubezpieczeniowych muszą dostawać zwrot całej składki za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wygaśnięcia umowy przed terminem. Ubezpieczyciele będą też musieli przypominać o braku płatności kolejnej raty składki zanim przestaną udzielać ochrony ubezpieczeniowej. Nowe regulacje odnoszą się do umów zawartych po wejściu w życie uchwalonych przepisów. Więcej: Tygodnik Prawa Gospodarczego Nowe zasady odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych GP 152/ SIERPNIA 2007 R. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wejdzie w życie ustawa z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 136, poz. 955). O 30 proc. wzrośnie limit cen mieszkań i domów jednorodzinnych, na które będzie można otrzymać preferencyjne kredyty. Preferencyjne kredyty dotyczą tylko lokali, których powierzchnia nie przekracza 75 mkw., w w przypadku domów 140 mkw. Dopłaty zgodnie ze starymi rozwiązaniami będą w dalszym ciągu przysługiwały do części powierzchni nieruchomości, czyli do 50 mkw. lokalu i 75 mkw. domu. 18 SIERPNIA 2007 R. GRANICE Wejdzie w życie ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 140, poz. 982) Czynności kontrolne na polskiej granicy będą zróżnicowane: inne w stosunku do obywateli UE, inne wobec obywateli państw trzecich. Będą je wykonywać funkcjonariusze straży granicznej na podstawie kodeksu granicznego Schengen. Po pełnym przystąpieniu Polski do strefy Schengen kontrola osób na granicach z innymi państwami UE zostanie zniesiona i będzie je można przekraczać w dowolnym miejscu. 19 SIERPNIA 2007 R. OCHRONA ŚRODOWISKA Wejdzie w życie ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 587) z wyjątkiem art. 1 pkt 18 lit. b) i pkt oraz art. 7, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 2 czerwca 2007 r. oraz art. 1 pkt 47, pkt 50 lit. c) i pkt 51, które wchodzą w życie 1 stycznia 2008 r. Rozróżniono poziomy zanieczyszczeń powietrza. Utworzony zostanie Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, będący elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Krajowy Rejestr jest prowadzony przez głównego inspektora ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje do głównego inspektora ochrony środowiska dane niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru, w terminie do 30 września roku następującego po danym roku sprawozdawczym. Więcej: strona A 9 DYŻUR EKSPERTA wtorek (14 sierpnia) W ramach dyżuru zorganizowanego wspólnie z redakcją Poradnika Gazety Prawnej Prawa i obowiązki pełnomocnika w sprawach gospodarczych Informacji na ten temat będzie udzielał ADAM MALINOWSKI, radca prawny z Poradnika Gazety Prawnej. DZWOŃ w godz pod nr tel. (0 22) OPINIA Sektor publiczny chce przyciągnąć do współpracy przedsiębiorców Zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym ma pobudzić inwestycje szczególnie infrastrukturalne. Jednak zmiany zaproponowane w zupełnie nowym akcie mogą być niewystarczające, żeby przekonać przedsiębiorców do współpracy z instytucjami publicznymi. PROBLEM Otworzyłem sklep internetowy ze sprzętem audio-video. Chcę przeprowadzić akcję promocyjną. Czy jeżeli prześlę swoją ofertę handlową na przypadkowo wybrane skrzynki owe, to będzie to traktowane jako spam? Czy takie działania są legalne? UOKiK ODPOWIADA Przez pojęcie spam należy rozumieć informację przesłaną drogą elektroniczną (w tym nie tylko informację handlową), której treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ potencjalnie może być skierowana do wielu innych osób, a odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymanie takiej wiadomości. Spamem jest niechciana korespondencja pojawiająca IGA LIS CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta się na poczcie elektronicznej, telefonie komórkowym, faksie czy komunikatorze internetowym (np. ICQ, Gadu-Gadu). Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane (jako czyn nieuczciwej konkurencji) jest wysyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej). Informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód. Ponadto informacja handlowa powinna zostać wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości, że jest informacją handlową. Przesyłka taka wymaga zgody usługobiorcy, przy czym Projekty PPP oparte są na współpracy podmiotu publicznego z prywatnym (wykonującym faktycznie projekt). Jednak trzecią stroną projektu są zawsze podmioty finansujące inwestycje. Obowiązujące przepisy nie zapewniają ochrony praw banków, których rola w projektach PPP nie powinna sprowadzać się jedynie do roli pożyczkodawcy, ale także quasi-nadzorcy nad właściwym wykorzystaniem środków finansowych, które zostały udostępnione w ramach projektu. W nowelizacji pojawiła się regulacja full step-in rights, która uprawnia bank, w przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia PPP przez dotychczasowego partnera prywatnego i pod warunkiem finansowania całości lub większej części przez bank, do przejęcia całości lub części określonych w umowie PPP praw i obowiązków dotychczasowego partnera. Zgodę na to musi wyrazić podmiot publiczny. W trakcie negocjowania umów kredytowych z bankiem może być to dla niego ogromnym atutem i podstawowym zabezpieczeniem, obok dotychczasowo stosowanego zastawu na udziałach spółek celowych PPP. Kolejna kwestia, istotna z punktu widzenia finansowania projektu, to wprost wskazana w ustawie możliwość finansowania inwestycji PPP ze śro dków unijnych. Dodatkowo art.12 ustawy wyłącza obowiązek uzyskania zgody ministra finansów, w przypadku finansowania projektu w ramach programów operacyjnych, a jedynie wymagana jest zgoda instytucji zarządzającej. Pomysł ten zasługuje na poparcie z dwóch powodów. Po pierwsze, może wpłynąć na pobudzenie inwestycji z wykorzystanie ustawy PPP, po drugie, może zwiększyć wykorzystanie środków unijnych. Z punktu widzenia podmiotu prywatnego istotna jest kwestia doboru podwykonawców, którzy dotychczas mogli być wybierani jedynie zgodnie z regulacjami zamówień publicznych. Projekt nowej ustawy częściowo rozwiązuje ten problem, gdyż, po pierwsze, podmiot prywatny i publiczny przed zawarciem umowy PPP mają obowiązek uzgodnić zasady wyboru podwykonawców, a zasady te ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu publicznego, po drugie, umowa PPP powinna również zwierać zasady wyboru podwykonawców. Warto zauważyć, że art. 5 projektu ustawy o PPP zagwarantował podmiotowi prywatnemu stabilizację w zakresie wynagrodzenia. Nawet gdy wynagrodzenie partnera wzrośnie, a partner wykonuje należycie swoje zobowiązania wynikające z umowy, to podmiot publiczny nie może żądać obniżenia wynagrodzenia, żeby czysty zysk był taki, jak zostało to wstępnie wyliczone. Z drugiej strony, dalej w ust. 8, przyznano partnerowi prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia w przypadku znacznego jego obniżenia i zaistnienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności. Jednak sytuacja partnera nie jest taka idealna, jakby wydawało się na pierwszy rzut oka, gdyż możliwe jest zmniejszenie nakładów i nie jest to nienależytym wykonaniem umowy (a więc regulacje odszkodowawcze nie mają zastosowania), jeżeli wynika to z okoliczności, na które strony nie mają wpływu. Projekt nowej ustawy o PPP ulepsza zdecydowanie legislację w tym zakresie, choć wciąż zawiera wiele niejasności budzących kontrowersje. Jednak jakie realne mankamenty ukrywa i jakie problemy mogą w związku z powyższym pojawić się w trakcie realizacji projektu PPP, można będzie określić dopiero po zastosowaniu nowych konstrukcji ustawowych w praktyce. Dlatego wydaje się, że kolejnym krokiem strony rządowej powinno być zainicjowanie pilotażowych projektów PPP właśnie w oparciu o nowe regulacje, które zachęcą sektor prywatny, jak i publiczny, do współpracy na bazie ustawy. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW WYJAŚNIA Przedsiębiorca może pocztą elektroniczną wysyłać tylko zamówioną informację handlową Przedsiębiorcy nie mogą wysyłać pocztą elektroniczną czy faksem informacji handlowych i reklam, które nie zostały wcześniej zamówione przez konsumentów. Za złamanie tego zakazu mogą zostać ukarani nawet kilkutysięczną grzywną. nie może być ona domniemana ani dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. W związku z tym do skrzynki poczty elektronicznej mogą być wysyłane tylko e zamówione przez konsumenta, na przykład prenumerata czasopism, aktualne oferty ze sklepów internetowych. Przedsiębiorca, który przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. Ściganie wykroczenia następuje jednak na wniosek pokrzywdzonego. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). ADAM MAKOSZ

3 nr 157 poradnia T Y G O D N I K P R A W A G O S P O D A R C Z E G O A3 Czy spółka może domagać się odsetek Miałem wpłacić kilka tysięcy złotych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej, jednak nie dysponowałem w wyznaczonym terminie odpowiednią kwotą. Teraz spółka domaga się ode mnie odsetek za opóźnienie. Czy ma do tego prawo? W statucie nie ma o tym mowy. Jeśli tylko została spełniona przesłanka dotycząca prawidłowego powiadomienia o terminie wpłat, Tak spółka może oczekiwać zapłacenia odsetek za opóźnienie. Terminy wpłat na akcje, które są obejmowane przy zakładaniu spółki, zwykle określa statut spółki. Z kolei terminy dopłat do dotychczasowej wartości akcji mających związek z podwyższeniem kapitału zakładowego mogą być wskazane w statucie, ale zdecydowanie częściej są ustalane w uchwale walnego zgromadzenia, które w tym zakresie może również upoważnić zarząd. Mimo że terminy dokonania wpłat na akcje powinny być określone w statucie albo uchwale i tak zarząd spółki ma obowiązek dwukrotnego wezwania zainteresowanych do dokonania wpłat. Pierwsze ogłoszenie w tej sprawie powinno mieć miejsce na miesiąc, a drugie nie później niż na dwa tygodnie przed terminem wpłaty. Prawidłowe powiadomienie akcjonariuszy jest warunkiem dochodzenia przez spółkę naprawienia ewentualnej szkody, a także możliwości żądania dokonania wpłat we wskazanych terminach. Ogłoszenia mogą być zastąpione wezwaniami wysyłanymi listami poleconymi. W przedstawionym przez czytelnika przypadku spółka zawiadomiła akcjonariuszy o terminach, w jakich powinni dokonać wpłat na akcje. W jej statucie nie ma postanowień zwalniających z obowiązku zapłaty odsetek. Z tego powodu można stwierdzić, że nasz czytelnik powinien zapłacić odsetki za opóźnienie. Art. 330 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz ze zm.). Jakie modele spółek mogą funkcjonować w praktyce Gazeta Prawna 62/2007 Czy można przesunąć dzień dywidendy Spółka, której akcje posiadam, miała ostatnio znaczne zyski. Jednak ociąga się z wypłatą dywidendy. Podjęto np. uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy o siedem tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? W takim przypadku przesunięcie terminu dnia dywidendy nie narusza przepisów, ponieważ nie Tak przekracza wynikającej z nich dwumiesięcznej granicy czasowej. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Jest to tak zwany dzień dywidendy. Jednak nie ma ANDRZEJ KOWALCZYK ekspert z Kancelarii Prawnej Wiśniewski i Wspólnicy TERESA TARCZYŃSKA ekspert z Kancelarii Prawnej Kaszyński i Wspólnicy pełnej swobody w tym zakresie. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Nie może też być wyznaczony na termin wcześniejszy, tzn. wypadający przed dniem powzięcia wspomnianej wyżej uchwały. W zakresie przesuwania dnia dywidendy obowiązują określone w przepisach zasady. Może to nastąpić w drodze uchwały o przesunięciu dnia dywidendy podejmowanej przez zwyczajne walne zgromadzenie. Niedopuszczalne jest podejmowanie decyzji w tej sprawie przez nadzwyczajne walne zgromadzenie. Nie może ono również zmieniać uchwał zwyczajnego zgromadzenia dotyczących dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty. Trochę inaczej wygląda ta sprawa w przypadku spółki publicznej. Ta odmienność dotyczy przede wszystkim możliwości przesunięcia w czasie dnia dywidendy o trzy, a nie dwa miesiące. Jej zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Poza tym warto wiedzieć, że w przypadku spółek publicznych zwyczajne walne zgromadzenie zawsze musi podjąć uchwałę w sprawie określenia dnia dywidendy. W przypadku innych spółek taka uchwała jest podejmowana wtedy, gdy jest do tego upoważnione przez odpowiednie postanowienie statutu i gdy dzień dywidendy ma przypaść na inny dzień niż dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Art. 348 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz ze zm.). Podział zysku spółki kapitałowej Gazeta Prawna 107/2007 Czy trzeba wezwać wierzycieli W naszej spółce ma mieć miejsce umorzenie akcji związane z obniżeniem kapitału zakładowego. Akcjonariusze mają w zamian dostać wypłatę z zysku przeznaczonego do podziału. Czy w takiej sytuacji należy wezwać wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności? Nie W takim przypadku nie trzeba dokonywać ogłoszenia o uchwaleniu obniżenia kapitału zakładowego i wzywać wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Rzeczywiście w większości przypadków o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwów w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego. Jednak to ogłoszenie i wezwanie wierzycieli nie zawsze jest obowiązkowe. Tego rozwiązania nie stosuje się, gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia. Podobnie jest w sytuacji, gdy wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z zysku przeznaczonego do podziału lub w przypadku gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z wyjątkiem przyznania im świadectw użytkowych. Ten tryb można stosować tylko do umorzenia akcji, które zostały w pełni pokryte. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Jednakże w sytuacji, gdy wynagrodzenie ma być wypłacone akcjonariuszowi z zysku przeznaczonego do podziału, to od chwili spełnienia świadczenia przez spółkę na rzecz akcjonariusza, z umarzanych akcji nie można wykonywać praw udziałowych. Art. 360, art. 456 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz ze zm.). Sprzedaż akcji w celu ich umorzenia Gazeta Prawna 25/2007 ZOFIA KALICKA ekspert z Kancelarii Prawnej Zubrzycki i Wspólnicy Czy spółka ma rok na zaoferowanie akcji Spółka akcyjna, której jestem pracownikiem, zamierza wdrożyć program dotyczący akcjonariatu pracowniczego. Wykupiono już akcje przeznaczone na ten cel, ale pracownicy nie otrzymali jeszcze propozycji dotyczącej ich nabycia. Czy spółka ma rok na załatwienie tej sprawy? Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji. Zakaz ten nie dotyczy pewnych sytuacji. Tak Należy do nich m.in. nabycie akcji, które mają być zaoferowane pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. Akcje nabyte w tym celu trzeba zaoferować pracownikom lub innym wskazanym w tym przepisie osobom najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez spółkę. Przyjmuje się, że ten termin należy obliczać nie dla poszczególnych akcji oddzielnie, lecz łącznie od zakończenia operacji nabywania przez spółkę jej akcji własnych w ramach realizacji programu akcjonariatu pracowniczego. Art. 362, art. 363 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz ze zm.). Jakie prawa przysługują akcjonariuszom Gazeta Prawna 30/2006 Czy można wcześniej oczekiwać wypłaty części zysku Od dwóch lat jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Umowa spółki została zawarta na trzy lata. Pomimo że upłynęło już dwa lata, nie było jeszcze żadnej wypłaty z jej zysków. Pozostali wspólnicy twierdzą, że spółka nie może sobie na to pozwolić. Tymczasem dowiedziałem się, że zyski znacznie przekraczają wartość planowanych inwestycji. Czy wspólnik spółki cywilnej może żądać podziału i wypłaty zysków w czasie trwania spółki? Tak W przypadku gdy spółka cywilna została zawarta na trzy lata, to jej wspólnicy mogą oczekiwać podziału i wypłaty zysku przed upływem tego terminu. Co do zasady, żądanie podziału i wypłaty zysków możliwe jest dopiero po rozwiązaniu spółki. Jeżeli jednak spółka zawarta została na dłuższy okres, wówczas wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego. W przypadku wątpliwości co do przedstawionego wyliczenia zysków i strat ponoszonych przez spółkę może pan skorzystać z przysługującego prawa do wglądu do dokumentów finansowych oraz weryfikacji rozliczeń. RAFAŁ MALISZEWSKI ekspert z Kancelarii Prawnej Rakowski i Wspólnicy ANNA KOZANECKA- -ŻARNECKA adwokat w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy Art. 868 ustawy z 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Jak prowadzić przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej Gazeta Prawna 172/2006 Notowała MONIKA BURZYŃSKA

4 T Y G O D N I K P R A W A G O S P O D A R C Z E G O nr 157 A4 interwencje WARTO PRZECZYTAĆ Warranty subskrypcyjne Autorzy Wiktor Czeszejko- -Sochacki, Cezary Nowosąd, Adam Wiśniewski Wydawnictwo Twigger Warszawa 2006 Książka o jednym z najnowszych instrumentów finansowych w polskim prawie i praktyce. Książka dla przedsiębiorców, menedżerów. Dlaczego warto ją mieć? Ponieważ dotyczy stosunkowo nowego typu papierów wartościowych nazwanych warrantami subskrypcyjnymi. W publikacji przedstawiono m.in. ich funkcje, zasady emisji (w celu podwyższenia kapitału zakładowego czy z wyłączeniem prawa poboru), terminy wykonania z nich praw. Jak przypomniano we wstępie, wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych było odpowiedzią na potrzeby i postulaty praktyki. Taki papier wartościowy okazał się konieczny szczególnie w procesach restrukturyzacji kapitałowej spółek. Warranty te stanowią także instrument programów motywacyjnych dla kadr menedżerskiej. W książce poświęcono temu osobny rozdział, w którym przedstawiono także przykładowe programy. Czytelnik zainteresowany tymi zagadnieniami znajdzie ponadto pomocne w praktyce dokumenty wzorcowe, przydatne dla członków zarządów spółek akcyjnych (względnie komandytowo-akcyjnych) i osób zajmujących się ich obsługą prawną. Zeszyt naukowy Katedry Prawa i Administracji WSH w Katowicach Autor Zbiór prac pod redakcją naukową Andrzeja Bisztygi Wydawnictwo GWSH im. W. Korfantego w Katowicach Katowice 2007 Fundamenty współczesnych państw Autor Hubert Izdebski Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2007 Książka o prawie konstytucyjnym, administracyjnym, gospodarczym. Książka dla każdego, także dla przedsiębiorców. Dlaczego warto ją mieć? To z pewnością interesująca pozycja na rynku wydawniczym. Opublikowane w zeszycie prace pracowników Katedry Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach dotyczą bowiem regulacji istotnych dla funkcjonowania państwa. Rozważania na temat prawa konstytucyjnego i potrzeb jego zmian stanowią większą część publikacji, ale czytelnik znajdzie w niej także analizę uprawnień, z których skorzystać może każdy np. przez złożenie skargi konstytucyjnej. Opublikowane prace pokazują ponadto, jak np. prawo europejskie wpływa na polskie prawo administracyjne, czy i jak sprawdza się pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w systemie samorządu terytorialnego, a także, jakie podstawy do udzielania pomocy publicznej daje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Autorzy toczą także rozważania nad wykonywaniem zawodów prawniczych w kontekście swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w prawie wspólnotowym. Jest tu także artykuł poświęcony zasadom udzielania zamówień publicznych. Książka o fundamentach europejskiego dziedzictwa ustrojowego i prawnego. Książka dla prawników, politologów, przedstawicieli innych nauk społecznych i wszystkich zainteresowanych podstawami ustroju i prawa. Dlaczego warto ją mieć? Jest to publikacja poświęcona wartościom, zasadom i podstawowym prawom przyjętym we współczesnych demokratycznych państwach prawnych. Książka systematyzuje i rozwija problematykę wykładaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor podejmuje próbę połączenia wiedzy rozdzielanej między dyscypliny historii myśli politycznej i prawnej, historii ustroju i prawa, prawa konstytucyjnego, jak również prawa europejskiego i międzynarodowego, oraz nauk politycznych. W publikacji tej jest mowa m.in. o prawach człowieka, systemie źródeł prawa, zasadzie lagalizmu, granicach władzy, sprawiedliwości społecznej w społecznej gospodarce rynkowej, rozwoju zrównoważonym, prawie do sądu czy do dobrej administracji, jako istotnego aspektu prawa do dobrego rządzenia. Przygotowała IWONA JACKOWSKA PROBLEM PRAWNY Za uszkodzony samochód w warsztacie nie zawsze odpowiada przedsiębiorca Przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy wyposażył go w trzy podnośniki służące do przeglądów i napraw samochodowych. Podczas wizyty jednego z klientów z podnośnika zsunął się samochód i uszkodził stojący tuż za nim pojazd klienta, który znalazł się w tym miejscu mimo zakazu wjazdu. Straty wyniosły około 5 tys. zł. Czy brak winy przedsiębiorcy jest wystarczającą przesłanką uchylająca odpowiedzialność? CO STANOWI PRAWO Zgodnie z art. 435 par. 1 kodeksu cywilnego prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności. Odpowiedzialność statuowana we wskazanym unormowaniu ma bardzo surowy charakter w tym sensie, że abstrahuje od winy jako koniecznej O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ ADAM MALINOWSKI radca prawny przesłanki odpowiedzialności. Przedsiębiorca ponosi zatem w tym zakresie szerszą odpowiedzialność i nie może się od niej zwolnić, wykazując, że nie można postawić mu zarzutu obiektywnie nagannego zachowania. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 19 czerwca 2001 r. (sygn. akt II UKN 424/00, OSNP z 2003 r. nr 6, poz. 155) odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (art. 435 par. 1 k.c.) oparta jest na założeniu, że samo funkcjonowanie zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody stwarza niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody, niezależnie od działania lub zaniechania prowadzącego taki zakład. Przedsiębiorca prowadzący zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody jest ostrzej traktowany przez prawo jego odpowiedzialność za czyn niedozwolony (deliktowa) jest oparta na zasadzie ryzyka. Jednak, by doszło do aktualizacji tej wzmocnionej odpowiedzialności, musi dojść do spełnienia przesłanek wynikających z art. 435 par. 1 k.c. Przede wszystkim przedsiębiorca musi prowadzić zakład na własny rachunek. Decydujące jest tu przy tym wykonywanie władztwa dla siebie, a tylko wtórne znaczenie ma tytuł prawny do zakładu (może to być własność, ale także dzierżawa, leasing itp.). Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się we władaniu kilku podmiotów, ich odpowiedzialność jest solidarna, co oznacza, że poszkodowany może wybrać osobę, która daje najlepszą gwarancję spłaty zadłużenia i zażądać od niej naprawienia szkody. Drugim koniecznym warunkiem zaostrzonej odpowiedzialności jest fakt wprawiania przedsiębiorstwa w ruch za pomocą sił przyrody. Przez to pojęcie rozumiemy z kolei wszelkie siły elementarne, nawet przetworzone znacznie przez człowieka (np. prąd elektryczny, para, gaz). Wykorzystanie sił przyrody musi być przy tym dla zakładu podstawowym przejawem działalności, a nie tylko działaniem ubocznym (np. kancelaria prawna korzysta z sił przyrody, jednak nie jest to jej podstawowa aktywność). Po trzecie, szkoda musi pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym z ruchem przedsiębiorstwa. Przez pojęcie ruch rozumiemy z kolei każdy przejaw działalności, wynikający z jego struktury i funkcji. W szczególności zaliczymy tu ruch wszelkich urządzeń należących do przedsiębiorstwa. Z kolei związek adekwatny oznacza, że szkoda jest normalnym następstwem ruchu i jest to oczywiste dla każdego postronnego obiektywnego obserwatora. Można wskazać, że w analizowanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze spełnieniem wskazanych przesłanek. Brak zawinienia po stronie właściciela warsztatu jest bez znaczenia dla ustalenia odpowiedzialności za szkodę. Ruch podnośnika był z pewnością ruchem części zakładu i pozostawał w bezpośrednim związku przyczynowym z powstaniem szkody. Na tym etapie zatem odpowiedzialność właściciela jest jak najbardziej aktualna. Musimy jednak rozważyć jeszcze możliwe modyfikacje odpowiedzialności. Po spełnieniu bowiem wskazanych przesłanek aktualna staje się odpowiedzialność przedsiębiorcy na zasadzie ryzyka, nie jest ona jednak bezwzględna, ponieważ prawo przewiduje szereg okoliczności tzw. egzoneracyjnych, które ją ograniczają bądź nawet wyłączają. Artykuł 435 par. 1 k.c. przewiduje trzy takie okoliczności, a mianowicie siłę wyższą, wyłączną winę poszkodowanego i wyłączną winę osoby trzeciej. W analizowanym wypadku możemy zająć się zawinieniem poszkodowanego. Tak naprawdę nie chodzi tu o jego winę w ściśle prawnym ujęciu, ale raczej o zachowanie, które mogło spowodować szkodę. Podjechanie samochodem w zagrożoną strefę z pewnością takiej kwalifikacji się poddaje. Uchylenie ryzyka przedsiębiorcy jest bowiem związane ze stwierdzeniem, że szkoda nie wynikła z innych przyczyn niż zawinione zachowanie poszkodowanego. Jeżeli to zachowanie stanowiło tylko współprzyczynę szkody, to również odpowiedzialność ulega odpowiedniemu rozłożeniu. I odwrotnie jeśli wyłączną przyczynę szkody stanowi zachowanie poszkodowanego, to nawet wada urządzenia nie pozwala obciążyć przedsiębiorcy. W analizowanym przypadku możemy wskazać na wyłączną winę poszkodowanego, który wbrew ostrzeżeniem pozostawił samochód w strefie zagrożonej, a zatem przedsiębiorca podczas ewentualnego procesu sądowego powinien bez problemów uzyskać wyrok oddalający powództwo. Po trzech latach będzie mógł też podnieść zarzut przedawnienia. Warto wskazać, że wedle nowego (obowiązującego od 10 sierpnia 2007 r.) art par. 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni (przestępstwo zagrożone karą co najmniej trzech lat pozbawienia wolności) lub występku (pozostałe przestępstwa), roszczenie ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W razie wyrządzenia szkody na osobie przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Art. 435 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Przedsiębiorca prowadzący firmę wprowadzaną w ruch za pomocą sił przyrody odpowiada za szkody związane z jej ruchem na zasadzie ryzyka, a zatem niezależnie od swej winy. Na pojęcie ruchu przedsiębiorstwa składa się funkcjonowanie wszystkich jego agend, bez względu na to, w jakim stosunku pozostaje ich funkcjonowanie do stosowanych sił przyrody. Pojęcie to obejmuje także funkcjonowanie wszelkich urządzeń należących do tak pojmowanego przedsiębiorstwa (zakładu).

Tygodnik Prawa Gospodarczego

Tygodnik Prawa Gospodarczego gazetaprawna.pl nr 152 (2022) WTOREK, 7 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Gospodarczego OA P R O C E D U R Y K O N T R A K T Y O R Z E C Z N I C T W Przewodnik Nowe zasady odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY.

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. Dz.U.64.43.296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/378 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm.

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.82.11.82 1983.01.01 zm. Dz.U.82.30.210 zm. Dz.U.83.5.33

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/423 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/407 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 Legal Newsletter A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 USTAWA r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-09 Druk nr 1925 Warszawa, 20 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo