?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I"

Transkrypt

1 ?,9,9, Eiaoo OPIMA I RIIPORT v4 baduniu sprswozdaniu /inunsowego zu 2012 rok Sp dldzielni s Mies zkuni ow o,,slutew n/dolinkq" Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I Adres: warszawa, ul. Starodawna 8 Konto: PKo BP S.A. oddzial I w warszawie Tel/fax ; nr l0l t02 0IZ5 336t dyt. p I NIP: RECON: Lista podmiot6w uprawn. KIBR: 94 Rejestr Przedsigbiorc6w KRS j adwi go2.pl

2 SM,SluZew n/dolinkq'w Warszawie r. OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGIEGO REWIDENTA Dla: Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew n/dolinkq" z siedzibq: Warczawa, ul. Bacha 31 L PzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew n/dolinkq", z siedzibq: Warszawa, ul. Bacha 31, na kt6re skladaje siq: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans spozqdzony na dzie6 3f.t2.20I2r. zamykajqcy sie suma aktyw6w i paspv6w w kwocie 2O4 998 O64t99 - rachunek zysk6w istrat, w kt6rym wykazano zysk netto w kwocie ,61 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym wykazujqce zmniejszenie kapitalu o kwotq 6!99 537,32 - rachunek przeplyw6w pieniqznych wykazujqry zwiqkszenie stanu Srodk6w pieniq2nych o kwotq ,70 - dodatkowe informaqe i objasnienia. Za sporz4dzenie zgodnego z obowiqzuj4cymi pzepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci odpowiedzialny j est ZaeEd Spotdzielni' Zaz4d oraz conkowie Rady Nadzorczej Spoldzielni sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wze6nia 1994 r. o rachunkowo5ci (Dz' LJ, z 2009 r. Nr t52, poz ' z pin. zm.), zwanej dalej,.ustawe o rachunkowogci". Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z vvymagajecymi zastosowania zasadami (politykd rachunkowo6ci tego sprawozdania finansowego oraz c:zy zetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjq majetkowe i finansowfu jak tez wynik finansowy Spoldzielni oraz o prawidlowosci ksi4g rachunkowych stanowiecych podstawq jego sporzqdzenia. II. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili6my stosownie do postanowieh: ll rozdzialu 7 ustawy o rachunkowo5ci, B,B.B. Sp. z o.o. w llarszawie

3 SM "Sluiew n/dolinkq" w Warszawie r. 2/ krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych peez Krajowa Rade Bieg+ych Rewident6w w Polsce, 3l Statutu SM,,Slu2ew n/dolinkq' 4l Ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych 5l Ustawy Prawo sp6idzielcze Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali6my i pzeprowadzili5my w taki spos6b, aby uzyskai racjonalnq pewno5i, pozwalaj4cq na wyra2enie opinii o sprawozdaniu. W szczeg6lnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawno6ci zastosowanych pzez jednostke zasad (polityki) rachunkowo6ci, sprawdzenie - w pnewa2ajqcej mieze w spos6b wyn/wkov'/y - dowod6w i zapis6w ksiqgowych. z kt6rych wynikajq liczby i informaqe zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calosciowq ocenq sprawozdania finansowego. Uwa2amy, 2e badanie dostarczy.lo wystarczaj4cej podstawy do vvyrazenia opinii. III. b) Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majatkowej i finansowej Sp6ldzielni na dziefi 3L.72.20I2r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r do 3I r., zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagajecymi zastosowania zasadaml (polityke) rachunkowo6ci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, jest zgodne z wplywajecymi na tre66 sprawozdania finansowego przepisami prawa i oostanowieniami Statutu So6ldzielni. IV. Sprawozdanie z dzialalno6ci Sp6ldzielni jest kompletne w rozumieniu aft. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, a zawafte w nim informacje, pochodzece ze zbadanego sprawozdania finansowego, sq z nim zgodne. Jadwiga Czerska Jasiiska (numer w Rejeshze: 8477) Kluczowy biegly rewident przeprowadzajecy badanie w imieniu Biura Badania Bilans6w Sp6lka z o.o' Warszawa, ul, Starodawna I Warszawa, dnia 15 marca 2013r. KLUCZOWY Biegly Rewident Bllxo BADANIA!f1..{r'q:!'r' Spdka z o.o Wa6zawa, ul. Siarlrc,r., nr KIBR: 94 BIE B.B.B. Sp. z o.o. w Ilarszawie

4 SM..Slu2ew n/dolinha" w Warszawie" r. I Ra ort Bieglego Rewidenta uzasadniaj4cy opinig o badanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok SP OT-,DZIELNI MIESZKANIOWE J,,SN'TJ ZEW N/D O LI NK,T,, Warszawa, ul. Sebastiana Bacha 31 Badanie zostalo przeprowadzone ptzez Kluczowego Bieglego Rewidenta Jailwigq Czersk4-Jasi6skq wpisan4 do Rejestru Bieglych Rewident6w przez Krajow4 Radq Biegiych Rewident6w pod numerem: z o.o. u) Warszawie Rewident

5 SM..Slu2ew n/ DoLinha" w Warszawie" r. 2 A. Czg3d og6lna SPIS TRESCI I. Informacje wstqp ne IL lnformacje organizacyj ne IIL Wybrane wskazniki ekonomiczne i ocena sytuacji finansowej B. Cz936 szczeg6lowa I. II. Organizacja rachunkowo6ci i kontrola wewngtrzna Ustalenia doty czqce bilansu IIL Ustalenia dotycz4ce rachunku zysk6w i strat IV. Ocena. wprowadzenia do sprawozdania finansoweso o zestawienia zmian w kapitale wlasnym. rachunku p rzeplyw6w pienig2nych. dodatkowych informacji i obja6nieir. sprawozd ama Zarzqdu z dzialalno6ci B.B.B. Sp. z w Warszawte Kl uc zo Bie Rewident

6 SM..Slu2ew n/dolinhq" w Warszawie" r. A. Cre36 og6lna I. Informacje wstgpne l.badanie przedmiotowego sprawozdania finans owe go p rzep row adzilis my w oparciu o postanowienia umowy zawartej dnia 12 listopada 2012t. pomrqdzy Sp6ldzielniq Mieszkaniow4,,Slu2ew n/dolink4' z siedzib4: Warszawa, ui. S. Bacha 31, a Biurem Badania Bilans6w Sp6lkq z o.o. z siedzib4: Warszawa, ul' Starodawna 8, (wpisanq na listq podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdai finansowych w Rejestrze Krajowej Izby Bieglych Rewident6w pod nr 94), na podstawie wyboru audytora dokonanego przez Radq Nadzorcz4 Sp6ldzielni w dniu 29'10 20t2r'' obejmuj4c badaniem:. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2072r'. bilans sporz4dzony na dzierl 31.I2'2012 r', kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumq '99. rachunek zysk6w i strat za okres od r' do r., w kt6rym wykazano: - niedob6r przychod6w nad mieszkaniowymi - zvsk netto z dzialalnosci gospodarczej o zestawienie zmian w kapitale wiasnym za okres od r. do r' wykazuj4ce zmniejszenie funduszy wlasnych o kwotq z! 6 I99 537,32. rachunek przeplyw6w pieniq2nych za okres od 01' r' do 3L72.20L2r. wykazujqcy zwiqkszenie stanu 6rodk6w pienig2nych o kwotq z\ 1' '70. dodatkowe informacje i obja6nienia za 2012r' kosztami w gospodarce zasobami ' '61 ponadto PrzeProwadzono b adanie:. ksi4g rachunkowych i dowod6w ksiqgowych' na podstawie ktorych sp rawozd a nia te sporzqdzono. sdrawozda nia Zatzqd'tt z dziaialno6ci Sp6ldzielni za 2012 t' t E.fusnzoo u warszoule Kl uc zow Bie Rewident

7 SM..Slu2ew n/dolinka' w Worszawie" r. 4 Badanie sprawozdania finansowego w zakresie toiczelr publicznoprawnych sprowadzilo siq do sprawdzenia tych kwestii w stopnlu umozliwiajqcym wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym jako caio6ci. Nie nale2y traktowa6 naszego badania jako ekspertyzy podatkowej. Nie stanowilo, z zasady, przedmiotu badania wykrycie i wyja6nienic zdatzeh podlegaj4cych 6ciganiu np. nadu2yi oraz innych niep rawidlowo6ci jakie moglyby wystqpi6 poza systemem rachunkowo6ci. 2. Podmiot uprawniony do badania i przeprowadzajqcy w jego imieniu badanie biegly rewident stwierdzajq niniejszym, 2e s4 niezale2ni od badanej Sp6ldzielni w rozumieniu postanowief art. 56 ust. 2'4 Ustawy o bieglych rewidentach i ich samorz4dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdari finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia r. (Dz.U. nt 77 poz 649). 3. Sp6ldzielnia udostqpnrla 24dane przez bieglego rewidenta dane i informacje oraz udzielila wyja6nie/r niezbqdnych do przeprowadzenra badania, co miqdzy innymi potwierdzone zostalo o5wiadczeniem Zarzqdu. z dnia 15 marca 2013r. o kompletnym ujqciu danych w ksiqgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiqzai warunkowych oraz o istotnych zdarzenrach, kt6re nast4pily po dacre bilansu do o2enia oswiadczenia. W 6wietlc powy2szych ustalei stwierdza siq, ze nie wyst4pily ogranrczenia, zar6wno zakresu jak i metod badania. 4, Zakres i spos6b p r ze p rowadzonych badari wynika ze sporzqdzonej i przechowywanej przez Biuro Badania Bilans6w Sp6lka z o.o. dokumentacji roboczej. 5. Badanie przeprowadzono w okresie od dnia 25 luteso 2013r. dnia 15 marca r. R R R an ' w War szawie Kluczow Bie Rewident do

8 SM..Slu2ew n/dolinka." w Warszawie" r Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Slu2ew n/dolink4 powstala z podzialu Sp6idzielni Mieszkaniowej,,Mokot6w" w Warszawie, na podstawie Uchwaly nr 5 Zebrania Przedstawicieli SM Mokot6w z dnia r. uzyskuj4c wpis do Rejestru Sp6ldzielni pod nr ARS 3048 w S4dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydzial Gospodarczy- Re j estrowy. Sp6ldzieJnia dokonala rejestracji w Rejestrze Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego w dniu r. pod numerem: Podstawq prawnq dzialalno6ci Sp6ldzielni stanowi Statut, kt6rego ostatnie zmianv uchwaiono w dniu I7 czerwca 2009r. Statut nie zaw ret a obligatoryjnych postanowieri wynikaj4cych z Ustaw z dnia 15 grudnia 2000r. i 14 czetwca 2007r. o sp6ldzielniach mieszkaniowych oraz wynikaj4cych ze znowelizowanego Prawa Sp6ldzielczego. Z odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego z dnia lr'wynika, ze:. w roku 2005 zostal zarejestrowany nowy Statut Sp6ldzielni i wykre5iony dotychczasowy te kst. w roku 2009 wprowadzono do KRS tekst Statutu z I995t' skorygowany w SS 4, 25 pkt 12 i 57 ust. 1 na podstawie uchwaiy Zebrania Przedstawicieli z dnia r. Z odpisu KRS z dnia t. wynika, 2e w Sp6ldzielnr obowi4zuje statut z dr.ia r. uwzglqdniaj4cy zmiany uchwalone r. przez Zebranie Prze dst awicie Ii ' Z informacji uzyskanej od Kierownictwa Sp6ldzielni wynika' ze Statut uchwalony w 2005r. zostal uchylony wyrokiem S4du Apelacyjnego z dnia r. w roku 2007 zebranie Przedstawicieli odroczylo uchwalenie Statutu. W roku 2010 Zebranie Przedstawicieli uchwalilo Statut dostosowany do przepis6w znowelizowanego Prawa Sp6ldzielczego oraz Ustawy o so6ldzielniach mieszkaniowych; uchwala zostala zaskarzona do s4du B.B.B. SP. z w Warszawte Kluczow Bie Rewident

9 SM..Slu2ew n/dolinka" w Worszawie" r. 6 Okrqgowego ptzez conk6w Sp6ldzielni, wobec czego S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy KRS zawiesil postqpowanie w sprawie rejestracji Statutu, do czasu rozstrzygniqcia sporu. W dniu r. S4d Okrqgowy w Warszawie oddalii pow6dztwo conk6w iecz wyrok nie jest prawomocny, gdy2 powodowie zio2yli od nie go apelacjq. W roku 2072 SAd Apelacyjny rozpattzyl ozo:nq apelacjq i postanowil zwr6ci(, sprawq do ponownego rozpattzeoia przez S4d Okrqgowy. Termin rozprawy w S4dzie Okrqgowym nie zostal jeszcze wyznaczorry. II. Informacje organizacyjne 1. Przedmiot przewa ajqcej dzialalno5ci Sp6ldzielni zarejestrowany wg klasyfikacji statystycznej REGON (ws PKD 2007) brzmi: 6832 Z - zarzqdzanie nie ruchomo 6ciami wykonywane na ecenie NR REGON: Przedmiotem dziaialno6ci realizowanym zgodnie ze statutem Sp6ldzielni jest: L) zatz4dzanie nie rucho mo6 ciami stanowi4cymi jej mienre lub nabytym na podstawie ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych mieniem jej conk6w, 2) budowanie budynk6w w ceiu ustanowienia na rzecz conk6w odrqbnej wlasno6ci znajduj4cych siq w tych budynkach lokali mieszkalnych Iub lokali o innym przeznaczenit, a tak e ulamkowego udzialu we wsp6lwlasno6ci w gata ach wielostanowiskowych, 3) b udowanie lub nabywanre sprzedazy znaj duj 4cych mieszkalnych lub lokali o ulamkowe go udzialu wielostanowiskowych, budynk6w w celu wynajmowania iub siq w tych budynkach lokali innym przeznaczeliu, a takze we wsp6lwlasno6ci w gara ach p p p c-. w Warszawie Kluczow Bie Rewident

10 SM..Slu2ew n / DoLinhq" w Warszawie" r. 7 4) zarzqdzanie nie ruchomo Sciami nie stanowi4cymi jej mienia lub mienia jej conk6w na podstawie um6w zawartych z wla6cicielami (wsp6lwla6cicielami) tych nieruchomo6ci, 5) prowadzenie dzialalno5ci eksploatacyjnej, remontowobudowlanej, inwestycyjnej oraz dzialalnosci spolecznej, o6wiatowo-kulturalnej i sportowej. 2, Fundusz udzialowy Sp6ldzielni wedlug 3I r. wynosi ,48. stanu na dzie n 3. Organami Sp6ldzieini s4:. Zebranie Prze dst aw rcie li. Rada Nadzorcza. Zebrania Grup Conkowskich o Komitety Domowe. Zarzqd 4.Kierownictwo Sp6ldzielni sprawuje Zarzqd, kt6rego skiad osobowy w okresie badanym otaz do dnia zakoiczenla badania byl nastqp u; 4cy:. Prezes Zarzqdu - Stanislaw Baranowski. Z-ca Prezesa Zarzqdu - Grzegotz J akubiec. Pelnomocnik Zarz4du - - Halina SzczeYba od dnia r - nadal od dnia r. - nadal Gl6wny KsiqgowY od dnia r. - nadal S.Sp6ldzieInia eksploatuje zasoby mieszkaniowe o powierzchni uiytkowej ,30m2 w tym na ecenie ,50m2' 6. Przeciqtne zatrudnienie w 20I2r' wynosilo 84,03 etat6w'?. Sp6ldzielnia jest platnikiem podatku od towar6w i uslug VAT; numer nadany przez Pierwszy Urz4d Skarbowy Warszawa S16itmie6cie brzmi: ' B.B.B. Sp. z w Warszawie Kluc zo Bie Re w ide n t

11 SM.Stu2ew n/dolinha" w Worszawie" r. 8 S.Sprawozdanie finansowe Sp6ldzielni za 20II rok byio przedmiotem badania przez bieglego rewidenta z Biura Badanra Biians6w sp. z o.o. w Warszawie uzyskuj4c opiniq pozytywnq. Sprawozdanie finansowe za 2011t. zostalo zatwierdzone przez Zebrante Przedstawicieli Uchwal4 nt 3/2012 w dniu 24.O5.2012r. Uchwal4 nt 4l2OI2 z dnia y. Zelsranie Przedstawicielr dokonaio roiczenia wyniku finansowego rletto za 2011r.w kwocie L,20 - w nastqpuj4cy spos6b:. kwotq ,20 ptzez\aczono rra cele statutowe Sp6ldzielni zw i4zane z remontami, okre6ione przez Radq Nadzorcz4 w planie gospodarczo-finansowym; Sp6ldzielnia olyla do Kraj owe go Rejestru Sqdowego sprawozdanie finansowe za 2017r. wtaz z uchwal4 zatwietdzajqcq i opini4 bieglego rewidenta oraz sprawozdanie z d,zialalnoici za 2011r. w dniu r., co znajduje odzwierciedlenie w przedlo2onym odpisie z KRS z dnia 25.l0.2OI2r. W Drugim Mazowieckim Urzqd.zie Skarbowym z!o2ono sprawozdanie finansowe wraz z Opini4 Niezale2nego Bieglego Rewidenta i Raportem z badania sprawozdania frnansowego za 2011r. oraz Uchwaly Zebtania Przedstawicieli o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i zatwierdzeniu toiczenia wyniku finansowego - w dniu r Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Sp6ldzielni za rok 2011 wraz z opini4 NiezaleZnego bieglego rewidenta oraz uchwalami Zebrania Przedstawicieli zostalo ogloszone w Monitorze Sp6ldzielczym - B nr 64 dnia t. 9. Bilans zamkniqcia na dziefr 3I.12.20IJr. zostal wprowadzony do ksi4g rachunkowych jako bilans otwarcia na dzien r. Ci4glo6i bilansowa zostala zachowana. 10. W dniach od r. do 16.1I.201,2r. zostala przeprowadzona przez Zwiqzek Rewizyjny Sp6ldzielni Mieszkaniowych Rp iustracja dzialalno6ci inwestycyjnej Sp6ldzielni za 207I rok. p 12 p a-, w Warszawie Klu czo w Bie Rewident

12 SM..Stu2ew n / Dolinl<.a" w Warszawie" r. -9 Lustracja nie wykazala nie p r awidlowo 6ci i uchybie/r w realizowanym ptzez Sp6ldzielniq w 2011 roku, procesie inwestycyjnym, wobec czego nie sformulowano wnioskdw polustracyjnych, co wynika z listu polustracyjnego z dnia L2.I2.2012r. 11. W dniach od t.do 28.II.2012r. zostala przeprowadzona kontrola ptzez inspektora kontroli Zakladt Ubezpieczeir Spolecznych. Kontrol4 objqto okres od Iistopada 2009r. do wrze 5nia 2OI2r. Zakres kontroli: a) prawidiowo6i i rzetelno6i obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych skladek, do kt6rych pobierania zobowi4zana jest Sp6idzielnia oraz zglaszanie do ubezpieczei spolecznych i zdrowotnych; b) ustalenie uprawniefr do 6wiadczei z ubezpteczei. spolecznych i wyplacanie tych 6wiadczef otaz dokonywanie totczei. z tego tytulu; c) prawidlowo6i i terminowo6i opracowywania wniosk6w o 6wiadczenia e merytalne i rentowe; d) wystawianre za6wiadczei lub zglaszanie danych dla cel6w ubezpieczei sp ole cznych. w odniesieniu do punkt6w b, c i d niep rawidlow o6ci nie stwierdzono. Kontrola obszaru okre6lonego w punkcie ',a" wykazala niep raw i dlowo 6ci w naiiczeniu skladek w odniesreniu do dw6ch os6b zatrudnionych w oparciu o umowq ecenia olaz w odniesieniu do dw6ch pracownic objqtych zasilkiem macierzyiskim' Niep r awidlowo 6ci zostaly skorygowane i roiczone z ZUS-em w m-cu erudniu 2012r. B.B.B. SP. z w Warszawie Kluczow Bie Rewident

13 SM..Sluiew n / Dolin hq" w Warszowie" 2012r. Io rv. Wybrane wskazniki sytuacj r IrnansoweJ ekonomiczne I ocena 1. Dzialalno66 Sp6ldzielni charakteryzujq wybrane wielko5ci, kt6re ksztaltuj 4 siq na stqp uj 4co: 2010 r. 12t77 % l. Aktyw a trwale w tym: ,5 r93 274,r ,1 105,5 ql e 6rodhi trwale srodri I r Ita(e n oudoil.)le ,6 I393, , , ,3 534, , intuestycj e w nieruchont o5ci 7124, , ,7 65,2 746,3 2. Ak iyw a obrotowe w ty m' , ,r ,0 110,8 99,8 6rodhi p ieniqine , , ,6 82,3 106,5 kr6 tho t er m. r o. m iqdzy ohr , ,2 3. Kapital wlas ny , ,2 r58 562,6 93, i oa t 4. Zobowiqzania i re ze rwy u ty nt: zobo ut iqzania hr6thoter m, , , , , ,4 I381,5 181, I 138,4 Rt e 61,6 nt iqdzy olzr.rozl.przy chod6w , , ,4 5. Przychody , , ,0 50,3 t7 4,5 6. Koszty , , ,1 5I d 106,4 7, Doch6d brutto ru lyrtz: 8 405, , ,4 41 R t97,5 Niedob6r / nadwy2ha GZM 1 356,0 274,4 783,9 2 0,2 Zysh brutto z dzial. gosp , ,3 4 6,0 238,4 8. Liczbaconk6w (osoby) I 99,4 99,8 o llo6imieszkah lsztukr) ,f Jb I 100,0 100,0 10. Powierzchnia ekspl. (m'?) ,0 100, Przec. zatrtdnienie (e ta ty) 84,82 82,19 84,0 3 96,9 r02,2 Na podstawie ww. wskaznik6w nale2y stwierdzi6, co nastqpuje:. zmniejszenie wartosci aktyw6w trwalych zostalo spowodowane zmniejszeniem warto5ci 6rodk6w trwalych w eksploatac ji (7,1%) z uwagi na wyodrqbnienie wlasno6ci lokaii oraz umorzenie zasob6w m ie szkaniowyc h; B.B.B. Sp. w War szawie Kluczo w Bie Rewident

14 SM..Slu2ew n/ Doli,nha" w Warszewie" r. ll. stan kapitalu wlasnego w czq6ci finansui4cej mai4tek trwaly zmniejszyl siq w stopniu analogicznym do zmniejszenia 6rodk6w t rw alyc h;. stan aktyw6w obrotowych wykazuje zwigkszenie w czq6ci dotyczqcej 6rodk6w pieniq2nych oraz zmniejszenie w naie2no6ciach kr6tkoterminowych i kr6tk ote rminowych roiczeniach m ig dzyokre sowych, kt6re w gl6wnej mierze dotyczq naklad6w poniesionych na remonty zasob6w mieszkaniowych do zarachowania w ciqzar funduszu remontowego w roku nastqpnym;. zobowiqzania i lezerwy zmniejszyly siq z uwagi na zmniejszenre zobowiqzai bie24cych, kt6re zostaly splacone w I kwartale 2013r.;. w stosunku do roku 20II wyst4pila zraczrra poprawa w ksztaltowaniu zysku brutto na dzialalno6ci gospodarczej otaz wyst4pii niedob6r przychod6w nad kosztamr gzm' 2. wskazniki charakteryzuj 4ce sytuacjq finansow4 sp6ldzielni w 2012 roku w por6wnaniu do lat 2010 i 2011 przedstawione zostaly w ponizszym ze st awie nru: Stopa zadluzenia Sfinrnso*anie t:zeczowych aktyw6w trwalych fun d uszami wlasnymi oraz przedplatami Wti.ue"it unieruchomienia 6rodk6w Su-ofittun"owanie aktyw6w obrotowych W.kuZnik plynnosci frnansowe j Ir) Wttue"it plynno6ci finansowe j II2) r)ud,ziat irodl<6w pieniq2nych w atqnle 2\ud,zial ahtyw6w obrotowych w storule zobowiqzaft zobowiqzalt 102,0 zd,olnoii ptat nic za 10 0,0 B.B.B. Sp. z w War s zctnie Kluczow Bie Rewident

15 SM.,Slu2ew n/dolinha" w Warszawie" 2012r Stopa zadluienia zmniejszyla siq o 2,8o/o z uwagi na zmniejszenie wszelkich zobowiqzaf (rotczenia miqdzyokresowe przychod6w, kredyty, tezetwa na 6wiadczcnia pracownicze, zob ow iqzania kr6tkoterminowe). 2.2, Sfinansowanie rzeczowyc}n aktyw6w trwalych funduszami wlasnymi zwiqkszylo sig o 2,3o/o, co oznacza, 2e Sp6ldzielnra dysponuje pewn4 nadwyzk4 funduszy finansujqcych maj4tek trwalv. 2.3.Wskainik unieruchomienia Srodk6w oznacza udzial majqtku trwalego w warto6ci aktywow utrzymuje siq na stalym wiasciwvm noziomie WskaZnik samofinansowania aktyw6w obrotowych zmniejszyl siq o 0,24, co jest tendencj4 korzystn4 gdyz oznacza, ze na splatg zobowiqzaf, kr6tkoterminowych nalezaloby zaangazowa6 warto6i stanowi4c4 34% posiadanych aktyw6w obrotowych WskaZnik plynno6ci finansowej I wskazuje na znacznq poprawq zdolno6ci platniczej, gdyi stan 6rodk6w pieniq2nych przewylsza o 7 9o/o stan zobowiqzaf kr6tkote rmin o wych Wskainik plynnosci II ulegl znacznej poprawie - wskazuje na to, ze stan aktyw6w obrotowych przewy2sza prawie 3-krotnie stan zobowiqzai kr6tkoterminowych. Plynno56 finansowa ksztaltuje siq na poziomie gwarantuj4cym utrzymanie zdolno6ci platniczej Sp6ldzielni. B.B.B. Sp. z w War szau ie Kl uczowy Bie Rewident

16 SM..Sltt2ew n/dolinha" u Warszawie" r Analiza struktury i dynamiki bilansu za lata 2010, 2012 zostala przedstawiona w tabeii poni2ej: 2011 r Wys zc ze g 6I n ie n i e kwota ' tvs. - Stan Da koniec roku Ar2 D ytra. Mika % r 1/.10 Dyna- Mika % 1 r.l I o I q,kty w a tr w ale ,5 88,1 1, ,7 81, ,1 86,6 10 5,5 I 1,8 L Wart.niem.i proune 4 2,9 25,0 5 8,3 29,6 2. Rzeczowe ahtywa ,6 84, ,6 85, ,0 6 9,7 101,2 '.rwate 3. [nu.testycje w nier n. 7124,0 3, ,J 2, ,7 16,9 6 5,2 II A,ktvw a obrotow e ,2 1 1, ,r ,O 13, 4 l1 1,3 9 9,8 1. Za po sy 2. Nale2n. hr6 t koter m ,5 1, , ,6 1,2 7 9,1 81,7 3. Inwestycje kr6thoter ,9 a, ,0 7, ,6 8,2 8 2,3 106,5 4. Ro icz. ntiqd o h. 1756,8 0, ,1 4, ,8 4,0 498,6 94,2 RAZEM AKTYWA ,1 10 0, ,3 10 0, ,1 10 0,0 10 6,2 s2,8 I. Kapital wlasny ,1 E5, ,2 14,6 t58 562,7 71,3 9 3,1 96,2 1. Kapito.t podstawowy ,5 4 2, ,0 3 8, ,6 3 9,8 9 6,1 96,7 2. Kapital zapasow! ,0 4 0, ,1 3 5, ,4 34, I I2,7 90,1 3. Kapitdt z aht.w ycen Zysh netto 5 463,6 2, ,8 t ,7 3,1' 50,7 252,8 II 7,obow i4z. i rezerwy ,6 14, , 25, ,4 22,'. 181,1 1. Rezeruy na wiadcz. 787,t 0,4 732,6 0,4 93,1 cracownicze L Zo bowiqz. dl u go I e r m 2 773,6 I, ,6 3, , 288,6 79,6 2. Zo bou iqz. hr6tkoter ,5 5, ,7 7, ,0 13 9,5 s 7,5 3. Fwndusze s pecj alne 406,1 0,2 445,3 0,2 481,5 0,2 109,7 108,1 4. Roicz. nripd o hr ,1 8, ,2 1 4, ,9 I 1,6 188,0 95,5 trzychod6w RAZEM 969,7 10 0, 0 '220 r06,2 9 2,8 Z anai:zy bilansu wynika, co nastqpuje:. struktura 2010,2011 maj4tku i 2012 jest oraz ir6del jego wzglq dnie sta la; finansowania w I atach B.B.B. Sp. z w Warszawie Kluczow Bie Rewident

17 SM,Stu2ew n/dolinha" w Warszawie" * 2012r. 14 r dynamika poszczeg6lnych pozycji aktyw6w i pasyw6w wskazuje - zmniejszenie stanu tzeczowego maj4tku trwalego i lr6del jego finansowania, nale2nosci kr6tkote r m i nowych oraz zobowi4zait kr6t ko i diugoterminowych: - zwiqkszenie stanu inwestycji w nieruchomo6ci, 5rodk6w pienig2nych, zysku netto oraz funduszu 6wiadczef socjalnych. Reasumuj4c naleir,y stwierdzi6, iit sytuacja finansowa Sp6ldzielni wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2012 roku jest dobra i nie zagraiza kontynuacji dzialalno6ci w 2013r. B. Crg66 s zczeg6lowa I. Organi zacj a rachunkowosci I kontrola wewnstrzna. System rachunkowo6ci funkcjonuje w Sp6ldzielni w oparciu o zaktualizowane Zasady (politykq) rachunkowo6ci, uchwalone Uchwal4 nt 2ll2o09 Zarzqdtt z dnia 18.l2.2OO9t. Przyjqte zasady rachunkowo6ci obejmujq:. o96lne zasady prowadzenia ksi4g rachunkowych. metody wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalania wyniku finansowego. zasady prowadzenia ksiqg rachunkowych, w tym: zakladowy plan kont, wykaz zbioru danych tworz4cych ksiqgi rachunkowe, opis syste mu ptzetwarzania danych o metody i terminy inwentaryzacji skladnik6w maiqtku o system ochrony danych i ich zbior6w. RRP S.. w Warszawie KIuc zow Bie Rewident

18 SM..Slu2ew n/dolinha" w Warszawie" * 2012r. I5 W roku 2011 znowelizowano Zasady lachunkowo6ci w zakresie naliczania rezerw na dwiadczenia pracownicze (Zarzqdzenie nr 2/201I z dnia 28.I2.2011r.). Zasady rachunkowo6ci spelniaj4 wymogi art. 10 ustawy o rachunkowo6ci oraz ustawy o sp6idzielniach mieszkaniowych. Ksiqgi rachunkowe prowadzone s4 metod4 komputerow4 przy uzyciu programu operacyjnego finansowo -ksiq gowe go FORSA dla Ksiqgi Gl6wnej, ponadto funkcjonuj4 programy komputerowe dla ewidencji analitycznych: czynsz6w, wklad6w, plac otaz roiczania medi6w. Stosowane przez progtamy procedury s4 wiarygodne. Podstaw4 ujqcia operacji gospodarczych w ksiqgach rachunkowych s4 dowody ksiqgowe sprawdzane w obowi4zuj4cym w Sp6idzielni trybie otaz zaakceptowane przez G16wnego Ksiqgowego i Prezesa. Stwierdzono kompletno66 i prawidlowo6i ksi4g rachunkowych otaz dokonanych tam zapis6w w powi4zanru z dowodami ksiqgowymi. Bilans otwarcia w ksiqgach roku badanego r6wna siq bilansowi zamkniqcia roku poprzedniego, co ma peine odzwierciedlenie w ksiqgach rachunkowych obydwu lat i sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. Ewidencja finansowo - ksiqgowa umo2liwia grupowanie danych w przekrojach niezbqdnych do sporz4dzenia sprawozdaf finansowych. Ksiqgi rachunkowe (wykazy zbior6w na no6nikach komputerowych) s4 w Sp6ldzielni wla6ciwie przechowywane i zat, e zpieczo ne p r ze d do stqpe m os6b nie up ow a 2nio nych' Operacje ksiqgowe s4 rejestrowane w ukladzie chronologicznym i systematycznym. B.B.B. Sp. w Wo.rszawie Kluc zow Bie ly Rewide nt

19 SM.Slu2ew n/dolinhq" w lvarszetoie" r Kontrolg wewnqtrznq b adanej merytorycznym i formalno-prawnymr poszczeg6lnych stanowiskach pracy, dzialanta oraz Conkowie Zarzqdt i Sp6ldzielni w przekroju sprawuj 4 pracownicy na zgodnie z zakresem ich Rada Nadzorcza. W Sp6ldzielni funkcjonuj4 - uchwaione przez Radq Nadzorcz4 - nastqpuj4ce re gulaminy: - Regulamin Zar zqd,a. - Regulamrn roiczania kosz6w i przychod6w gzm oraz zasad ustalania oplat za uzytkowanie lokali - Regulamin funduszu remontowe go - Regulamin organizowania postqpowania przetargowego na dostawy, uslugi i roboty re m ontowo -b u dowlane - Instrukcja w sprawie obiegu r kontroli dokument6w finansowoksiqgowych oraz ZakLadowy Uklad Zbiorowy Pracy i Regulamin Z.F.S.S. W Sp6idzielni funkcjonuje ponadto szereg regulamin6w samorz4dowych. Ustalone procedury organizacyjne i kontrolne powaznie ograniczaj4 wystqpowanie niep rawidlowo 6ci szczeg6lnie w zakresie kompletnego r poprawnego udokumentowania otaz ujqcia w ksiqgach rachunkowych operacji szczeg6lnie wra2liwych na powstawanie nieprawidiowo5ci. Badanie systemu kontroli wewnqtrznej przeprowadzone zostalo w zakresie wi42qcym siq z badanym sprawozdaniem finansowym. Ustalenia systemu rachunkowo6ci i kontroli wewngtrznej s4 przestrzegane a sprawno6t dzialania systemu ocenia sig pozytywnie. R R R 'qn ' w Wo,rszawie Kluczow Bie Rewident

20 SM..Studew n/ Dolinha" w Warszawie" r. I7 II. Ustalenia dotycz4ce bilansu l. Ustalenia o96lne Bilans Sp6ldzielni sporz4dzony zostal na podstawie ksi4g rachunkowych zawierajqcych wszystkie operacje ujqte w ksiqgach za rok obrotowy w spos6b udokumentowany dowodarni ksiqgowymr oraz \a podstawie zestawienia obrot6w i said z kont ksiqgi gl6wnej i sald kont analitycznych do wybranych kont ^..-+^+,,^--,,^L sy rr! t'!j U rrrj U u. Warto6ci aktyw6w i pasyw6w wykazane w bilansie, potwierdzone zostaly inwentaryzacj4 dokonan4 na podstawie Zarzqdzenia Zarzqd.t Nr 1/2012 z dnia r, w nastqpujqcy spos6b: spisem z natury zrnw entary zow ano stan got6wki w kasie r produkcjq (inwestycje) w toku na dzief t. oraz 6rodki trwale i rzeczowe skladniki aktyw6w obrotowych na dzieit r. potwierdzeniami sald zinw entaryzow a no stan 6rodk6w kredytu oraz stan pieniq2nych na rachunkach bankowych, stan nale2no6ci krotkoterminowych: weryfikacj4 stan6w potwierdzono pozostale aktywa i pasywa' 2.WartoSci niematerialne i prawne w bilansie na dzie ri Zmiany w stanre p r ze dst awiaj 4 3I.I2.2012r. figuruj4 w kwocie 7 386'58 warto6ci niematerialnych i prawnych w roku siq nastgp ul4co: B.B.B. Sp. z w Wq,rszeuie Klu c zow Bie Rewident

21 SM.,Stu2ew n /Dolinka." w Warszawie" r. 18 BO na I2t. zwiqkszenia amortyzacja BZ na r , , , ,58 W warto6ciach niemateriainych i prawnych figuruj4 programy komputerowe. W roku 2012 zakupiono program,,1egalis". WartoSci niematerialne i prawne zostaly wykazane bilansie prawidlowo, po uwzglpdnieniu umorzenia. S.Rzeezowe aktywa trwale 142 Na rzeczowe aktywa trwale skladaj4 siq: o grunty. budynki, Iokale i obiekty inzynierii. urzqdzenia lechniczne i maszyny. 6rodki transp ortu. inne Srodki trwale. razem 3rodki trwale w eksploatacji. 6rod ki trwale w budowie o og6lem rzeczowe aktywa trwale W okresie badanym Sp6ldzielnia dokonala.i -+.I t, , ,59 r , , t , ,50 t ,20 wyodrqbnienia wlasno6ci 30 lokali mieszkalnych z ulamkowq czq6ci4 gruntu, kt6re zostaly wyksiqgowane z rzeczowego maj4tku trwalego oraz z funduszy finansujqcych ten majq.tek w kwocie I ,4I stanowiqc4 warto66 bilansow4 netto (z uwzglqdnieniem umorzenia zasob6w mieszkaniowych). Zrniany w 6rodkach trwalych zostaly w tabeii poni2ej: 2012 roku przedstawrone p p p a- - w Warszawie Kluczow Bie Rewident

22 w y szc ze golnre nre Razero Warto66 b r utto Na r. Zwigkszenia - zahupy Zxnniejszenia - wyodrqbn.w I, Ioh Wario66 brutto na r. Umorze nie na t. Warto6 6 netto na r ,? 14 5? 10, ,2 9 3, , , ,1 041,1 1 I 5 7,0 57,0 358,0 358,0 3 4,6 3 4,6 I 4,3 14,3 3 1,5 31,5 123,r 123, , , , , ,5 93, , ,5 7I 624, , ,8 8 8,6 2 t97, '11, ,4 17 6'7 3,9 5,0 393, ,3 W roku 2012 dokonano zakup6w 6rodk6w trwalych: - nabycie pawilonu - maszyny i u r z4d ze nia , ,78 - narzqd.zia i wyposa2enie '08 Zmniejszenia walto6ci pocz4tkowej 5rodk6w trwaiych dotycz4 o wvodrebnie nia wlasno6ci Iokali. wyodrqbnienia ulamkowych czq6ci gruntu. wyodrqbnienia ulamkowych czq6ci dlwrg6w Udokumentowanie zmian w stanie 6rodk6w trwalych , ,95 r4 287,88 nie budzi zasttzezen. Srodki trwale zostaly wykazane w bilansie prawidlowo' Amortyz acj a 6rodk6w trwalych za kwocie ,67 i zarachowana operacyjnej ,31 oraz inwe stor skie j 4 486, rok zostala naliczona w w ciqiar koszt6w dzial alno 6ci w ciezar koszt6w ob slugi B.B.B. Sp. z w War szauie Kluczowy Bie Rewident.l

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT KLUBU ilg,cr LRSKIEGO,, ORKAN, W MIELCU za OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Mielec 2009-03-16 II. Maj4tek firmy 1. Szczeg6lowy zakres wartosci grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Ustęp 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

l@. F,l/ltu{u t 1. Uw,tcr.itv 2010 "!3-30 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009

l@. F,l/ltu{u t 1. Uw,tcr.itv 2010 !3-30 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A, Sprawozdanie finansowe dotyczy: Stowarzyszenie Os6b Z siedzib4 w :.Pogoda" 83-206

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY za rok obrotowy 2005 I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było: -działalność

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH"

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH" ul. Andersa 13 lok.28 00-159 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA2011r Informacja dodatkowa Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia,,mali bracia Ubogich"

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r. BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01-31.12.2014

za okres 01.01-31.12.2014 OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01-31.12.2014 BIOMAX Sp6lka Akcyjna Gdafisk, czerwiec 2015 Spis tre5ci: oplnra ruteznu2teco BIEGLEGo REWIDENTA...3 RAPORTZ BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Ń .': wporowadznie Do SPRA\ryOZDANIA FINA {SOWEGO ZA20l4 RoK Nazwa: Jarociski Klub Sportowy JAROTA Siedziba: 63200 Jarocin, ul. Sportowa 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy PozraNowe Miasto i Wilda

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

MSIG 21/2017 (5158) poz

MSIG 21/2017 (5158) poz MSIG 21/2017 (5158) poz. 3532 3532 Poz. 3532. Firma KOJS Mirosław Kojs w Jabłonce. [BMSiG-22088/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma KOJS Mirosław

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. Spółdzielnia BAJECZNA z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 198184 Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo