?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I"

Transkrypt

1 ?,9,9, Eiaoo OPIMA I RIIPORT v4 baduniu sprswozdaniu /inunsowego zu 2012 rok Sp dldzielni s Mies zkuni ow o,,slutew n/dolinkq" Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I Adres: warszawa, ul. Starodawna 8 Konto: PKo BP S.A. oddzial I w warszawie Tel/fax ; nr l0l t02 0IZ5 336t dyt. p I NIP: RECON: Lista podmiot6w uprawn. KIBR: 94 Rejestr Przedsigbiorc6w KRS j adwi go2.pl

2 SM,SluZew n/dolinkq'w Warszawie r. OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGIEGO REWIDENTA Dla: Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew n/dolinkq" z siedzibq: Warczawa, ul. Bacha 31 L PzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,Slu2ew n/dolinkq", z siedzibq: Warszawa, ul. Bacha 31, na kt6re skladaje siq: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans spozqdzony na dzie6 3f.t2.20I2r. zamykajqcy sie suma aktyw6w i paspv6w w kwocie 2O4 998 O64t99 - rachunek zysk6w istrat, w kt6rym wykazano zysk netto w kwocie ,61 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym wykazujqce zmniejszenie kapitalu o kwotq 6!99 537,32 - rachunek przeplyw6w pieniqznych wykazujqry zwiqkszenie stanu Srodk6w pieniq2nych o kwotq ,70 - dodatkowe informaqe i objasnienia. Za sporz4dzenie zgodnego z obowiqzuj4cymi pzepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci odpowiedzialny j est ZaeEd Spotdzielni' Zaz4d oraz conkowie Rady Nadzorczej Spoldzielni sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wze6nia 1994 r. o rachunkowo5ci (Dz' LJ, z 2009 r. Nr t52, poz ' z pin. zm.), zwanej dalej,.ustawe o rachunkowogci". Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z vvymagajecymi zastosowania zasadami (politykd rachunkowo6ci tego sprawozdania finansowego oraz c:zy zetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjq majetkowe i finansowfu jak tez wynik finansowy Spoldzielni oraz o prawidlowosci ksi4g rachunkowych stanowiecych podstawq jego sporzqdzenia. II. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili6my stosownie do postanowieh: ll rozdzialu 7 ustawy o rachunkowo5ci, B,B.B. Sp. z o.o. w llarszawie

3 SM "Sluiew n/dolinkq" w Warszawie r. 2/ krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych peez Krajowa Rade Bieg+ych Rewident6w w Polsce, 3l Statutu SM,,Slu2ew n/dolinkq' 4l Ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych 5l Ustawy Prawo sp6idzielcze Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali6my i pzeprowadzili5my w taki spos6b, aby uzyskai racjonalnq pewno5i, pozwalaj4cq na wyra2enie opinii o sprawozdaniu. W szczeg6lnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawno6ci zastosowanych pzez jednostke zasad (polityki) rachunkowo6ci, sprawdzenie - w pnewa2ajqcej mieze w spos6b wyn/wkov'/y - dowod6w i zapis6w ksiqgowych. z kt6rych wynikajq liczby i informaqe zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calosciowq ocenq sprawozdania finansowego. Uwa2amy, 2e badanie dostarczy.lo wystarczaj4cej podstawy do vvyrazenia opinii. III. b) Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majatkowej i finansowej Sp6ldzielni na dziefi 3L.72.20I2r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r do 3I r., zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagajecymi zastosowania zasadaml (polityke) rachunkowo6ci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, jest zgodne z wplywajecymi na tre66 sprawozdania finansowego przepisami prawa i oostanowieniami Statutu So6ldzielni. IV. Sprawozdanie z dzialalno6ci Sp6ldzielni jest kompletne w rozumieniu aft. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, a zawafte w nim informacje, pochodzece ze zbadanego sprawozdania finansowego, sq z nim zgodne. Jadwiga Czerska Jasiiska (numer w Rejeshze: 8477) Kluczowy biegly rewident przeprowadzajecy badanie w imieniu Biura Badania Bilans6w Sp6lka z o.o' Warszawa, ul, Starodawna I Warszawa, dnia 15 marca 2013r. KLUCZOWY Biegly Rewident Bllxo BADANIA!f1..{r'q:!'r' Spdka z o.o Wa6zawa, ul. Siarlrc,r., nr KIBR: 94 BIE B.B.B. Sp. z o.o. w Ilarszawie

4 SM..Slu2ew n/dolinha" w Warszawie" r. I Ra ort Bieglego Rewidenta uzasadniaj4cy opinig o badanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok SP OT-,DZIELNI MIESZKANIOWE J,,SN'TJ ZEW N/D O LI NK,T,, Warszawa, ul. Sebastiana Bacha 31 Badanie zostalo przeprowadzone ptzez Kluczowego Bieglego Rewidenta Jailwigq Czersk4-Jasi6skq wpisan4 do Rejestru Bieglych Rewident6w przez Krajow4 Radq Biegiych Rewident6w pod numerem: z o.o. u) Warszawie Rewident

5 SM..Slu2ew n/ DoLinha" w Warszawie" r. 2 A. Czg3d og6lna SPIS TRESCI I. Informacje wstqp ne IL lnformacje organizacyj ne IIL Wybrane wskazniki ekonomiczne i ocena sytuacji finansowej B. Cz936 szczeg6lowa I. II. Organizacja rachunkowo6ci i kontrola wewngtrzna Ustalenia doty czqce bilansu IIL Ustalenia dotycz4ce rachunku zysk6w i strat IV. Ocena. wprowadzenia do sprawozdania finansoweso o zestawienia zmian w kapitale wlasnym. rachunku p rzeplyw6w pienig2nych. dodatkowych informacji i obja6nieir. sprawozd ama Zarzqdu z dzialalno6ci B.B.B. Sp. z w Warszawte Kl uc zo Bie Rewident

6 SM..Slu2ew n/dolinhq" w Warszawie" r. A. Cre36 og6lna I. Informacje wstgpne l.badanie przedmiotowego sprawozdania finans owe go p rzep row adzilis my w oparciu o postanowienia umowy zawartej dnia 12 listopada 2012t. pomrqdzy Sp6ldzielniq Mieszkaniow4,,Slu2ew n/dolink4' z siedzib4: Warszawa, ui. S. Bacha 31, a Biurem Badania Bilans6w Sp6lkq z o.o. z siedzib4: Warszawa, ul' Starodawna 8, (wpisanq na listq podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdai finansowych w Rejestrze Krajowej Izby Bieglych Rewident6w pod nr 94), na podstawie wyboru audytora dokonanego przez Radq Nadzorcz4 Sp6ldzielni w dniu 29'10 20t2r'' obejmuj4c badaniem:. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2072r'. bilans sporz4dzony na dzierl 31.I2'2012 r', kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumq '99. rachunek zysk6w i strat za okres od r' do r., w kt6rym wykazano: - niedob6r przychod6w nad mieszkaniowymi - zvsk netto z dzialalnosci gospodarczej o zestawienie zmian w kapitale wiasnym za okres od r. do r' wykazuj4ce zmniejszenie funduszy wlasnych o kwotq z! 6 I99 537,32. rachunek przeplyw6w pieniq2nych za okres od 01' r' do 3L72.20L2r. wykazujqcy zwiqkszenie stanu 6rodk6w pienig2nych o kwotq z\ 1' '70. dodatkowe informacje i obja6nienia za 2012r' kosztami w gospodarce zasobami ' '61 ponadto PrzeProwadzono b adanie:. ksi4g rachunkowych i dowod6w ksiqgowych' na podstawie ktorych sp rawozd a nia te sporzqdzono. sdrawozda nia Zatzqd'tt z dziaialno6ci Sp6ldzielni za 2012 t' t E.fusnzoo u warszoule Kl uc zow Bie Rewident

7 SM..Slu2ew n/dolinka' w Worszawie" r. 4 Badanie sprawozdania finansowego w zakresie toiczelr publicznoprawnych sprowadzilo siq do sprawdzenia tych kwestii w stopnlu umozliwiajqcym wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym jako caio6ci. Nie nale2y traktowa6 naszego badania jako ekspertyzy podatkowej. Nie stanowilo, z zasady, przedmiotu badania wykrycie i wyja6nienic zdatzeh podlegaj4cych 6ciganiu np. nadu2yi oraz innych niep rawidlowo6ci jakie moglyby wystqpi6 poza systemem rachunkowo6ci. 2. Podmiot uprawniony do badania i przeprowadzajqcy w jego imieniu badanie biegly rewident stwierdzajq niniejszym, 2e s4 niezale2ni od badanej Sp6ldzielni w rozumieniu postanowief art. 56 ust. 2'4 Ustawy o bieglych rewidentach i ich samorz4dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdari finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia r. (Dz.U. nt 77 poz 649). 3. Sp6ldzielnia udostqpnrla 24dane przez bieglego rewidenta dane i informacje oraz udzielila wyja6nie/r niezbqdnych do przeprowadzenra badania, co miqdzy innymi potwierdzone zostalo o5wiadczeniem Zarzqdu. z dnia 15 marca 2013r. o kompletnym ujqciu danych w ksiqgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiqzai warunkowych oraz o istotnych zdarzenrach, kt6re nast4pily po dacre bilansu do o2enia oswiadczenia. W 6wietlc powy2szych ustalei stwierdza siq, ze nie wyst4pily ogranrczenia, zar6wno zakresu jak i metod badania. 4, Zakres i spos6b p r ze p rowadzonych badari wynika ze sporzqdzonej i przechowywanej przez Biuro Badania Bilans6w Sp6lka z o.o. dokumentacji roboczej. 5. Badanie przeprowadzono w okresie od dnia 25 luteso 2013r. dnia 15 marca r. R R R an ' w War szawie Kluczow Bie Rewident do

8 SM..Slu2ew n/dolinka." w Warszawie" r Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Slu2ew n/dolink4 powstala z podzialu Sp6idzielni Mieszkaniowej,,Mokot6w" w Warszawie, na podstawie Uchwaly nr 5 Zebrania Przedstawicieli SM Mokot6w z dnia r. uzyskuj4c wpis do Rejestru Sp6ldzielni pod nr ARS 3048 w S4dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydzial Gospodarczy- Re j estrowy. Sp6ldzieJnia dokonala rejestracji w Rejestrze Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego w dniu r. pod numerem: Podstawq prawnq dzialalno6ci Sp6ldzielni stanowi Statut, kt6rego ostatnie zmianv uchwaiono w dniu I7 czerwca 2009r. Statut nie zaw ret a obligatoryjnych postanowieri wynikaj4cych z Ustaw z dnia 15 grudnia 2000r. i 14 czetwca 2007r. o sp6ldzielniach mieszkaniowych oraz wynikaj4cych ze znowelizowanego Prawa Sp6ldzielczego. Z odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego z dnia lr'wynika, ze:. w roku 2005 zostal zarejestrowany nowy Statut Sp6ldzielni i wykre5iony dotychczasowy te kst. w roku 2009 wprowadzono do KRS tekst Statutu z I995t' skorygowany w SS 4, 25 pkt 12 i 57 ust. 1 na podstawie uchwaiy Zebrania Przedstawicieli z dnia r. Z odpisu KRS z dnia t. wynika, 2e w Sp6ldzielnr obowi4zuje statut z dr.ia r. uwzglqdniaj4cy zmiany uchwalone r. przez Zebranie Prze dst awicie Ii ' Z informacji uzyskanej od Kierownictwa Sp6ldzielni wynika' ze Statut uchwalony w 2005r. zostal uchylony wyrokiem S4du Apelacyjnego z dnia r. w roku 2007 zebranie Przedstawicieli odroczylo uchwalenie Statutu. W roku 2010 Zebranie Przedstawicieli uchwalilo Statut dostosowany do przepis6w znowelizowanego Prawa Sp6ldzielczego oraz Ustawy o so6ldzielniach mieszkaniowych; uchwala zostala zaskarzona do s4du B.B.B. SP. z w Warszawte Kluczow Bie Rewident

9 SM..Slu2ew n/dolinka" w Worszawie" r. 6 Okrqgowego ptzez conk6w Sp6ldzielni, wobec czego S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy KRS zawiesil postqpowanie w sprawie rejestracji Statutu, do czasu rozstrzygniqcia sporu. W dniu r. S4d Okrqgowy w Warszawie oddalii pow6dztwo conk6w iecz wyrok nie jest prawomocny, gdy2 powodowie zio2yli od nie go apelacjq. W roku 2072 SAd Apelacyjny rozpattzyl ozo:nq apelacjq i postanowil zwr6ci(, sprawq do ponownego rozpattzeoia przez S4d Okrqgowy. Termin rozprawy w S4dzie Okrqgowym nie zostal jeszcze wyznaczorry. II. Informacje organizacyjne 1. Przedmiot przewa ajqcej dzialalno5ci Sp6ldzielni zarejestrowany wg klasyfikacji statystycznej REGON (ws PKD 2007) brzmi: 6832 Z - zarzqdzanie nie ruchomo 6ciami wykonywane na ecenie NR REGON: Przedmiotem dziaialno6ci realizowanym zgodnie ze statutem Sp6ldzielni jest: L) zatz4dzanie nie rucho mo6 ciami stanowi4cymi jej mienre lub nabytym na podstawie ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych mieniem jej conk6w, 2) budowanie budynk6w w ceiu ustanowienia na rzecz conk6w odrqbnej wlasno6ci znajduj4cych siq w tych budynkach lokali mieszkalnych Iub lokali o innym przeznaczenit, a tak e ulamkowego udzialu we wsp6lwlasno6ci w gata ach wielostanowiskowych, 3) b udowanie lub nabywanre sprzedazy znaj duj 4cych mieszkalnych lub lokali o ulamkowe go udzialu wielostanowiskowych, budynk6w w celu wynajmowania iub siq w tych budynkach lokali innym przeznaczeliu, a takze we wsp6lwlasno6ci w gara ach p p p c-. w Warszawie Kluczow Bie Rewident

10 SM..Slu2ew n / DoLinhq" w Warszawie" r. 7 4) zarzqdzanie nie ruchomo Sciami nie stanowi4cymi jej mienia lub mienia jej conk6w na podstawie um6w zawartych z wla6cicielami (wsp6lwla6cicielami) tych nieruchomo6ci, 5) prowadzenie dzialalno5ci eksploatacyjnej, remontowobudowlanej, inwestycyjnej oraz dzialalnosci spolecznej, o6wiatowo-kulturalnej i sportowej. 2, Fundusz udzialowy Sp6ldzielni wedlug 3I r. wynosi ,48. stanu na dzie n 3. Organami Sp6ldzieini s4:. Zebranie Prze dst aw rcie li. Rada Nadzorcza. Zebrania Grup Conkowskich o Komitety Domowe. Zarzqd 4.Kierownictwo Sp6ldzielni sprawuje Zarzqd, kt6rego skiad osobowy w okresie badanym otaz do dnia zakoiczenla badania byl nastqp u; 4cy:. Prezes Zarzqdu - Stanislaw Baranowski. Z-ca Prezesa Zarzqdu - Grzegotz J akubiec. Pelnomocnik Zarz4du - - Halina SzczeYba od dnia r - nadal od dnia r. - nadal Gl6wny KsiqgowY od dnia r. - nadal S.Sp6ldzieInia eksploatuje zasoby mieszkaniowe o powierzchni uiytkowej ,30m2 w tym na ecenie ,50m2' 6. Przeciqtne zatrudnienie w 20I2r' wynosilo 84,03 etat6w'?. Sp6ldzielnia jest platnikiem podatku od towar6w i uslug VAT; numer nadany przez Pierwszy Urz4d Skarbowy Warszawa S16itmie6cie brzmi: ' B.B.B. Sp. z w Warszawie Kluc zo Bie Re w ide n t

11 SM.Stu2ew n/dolinha" w Worszawie" r. 8 S.Sprawozdanie finansowe Sp6ldzielni za 20II rok byio przedmiotem badania przez bieglego rewidenta z Biura Badanra Biians6w sp. z o.o. w Warszawie uzyskuj4c opiniq pozytywnq. Sprawozdanie finansowe za 2011t. zostalo zatwierdzone przez Zebrante Przedstawicieli Uchwal4 nt 3/2012 w dniu 24.O5.2012r. Uchwal4 nt 4l2OI2 z dnia y. Zelsranie Przedstawicielr dokonaio roiczenia wyniku finansowego rletto za 2011r.w kwocie L,20 - w nastqpuj4cy spos6b:. kwotq ,20 ptzez\aczono rra cele statutowe Sp6ldzielni zw i4zane z remontami, okre6ione przez Radq Nadzorcz4 w planie gospodarczo-finansowym; Sp6ldzielnia olyla do Kraj owe go Rejestru Sqdowego sprawozdanie finansowe za 2017r. wtaz z uchwal4 zatwietdzajqcq i opini4 bieglego rewidenta oraz sprawozdanie z d,zialalnoici za 2011r. w dniu r., co znajduje odzwierciedlenie w przedlo2onym odpisie z KRS z dnia 25.l0.2OI2r. W Drugim Mazowieckim Urzqd.zie Skarbowym z!o2ono sprawozdanie finansowe wraz z Opini4 Niezale2nego Bieglego Rewidenta i Raportem z badania sprawozdania frnansowego za 2011r. oraz Uchwaly Zebtania Przedstawicieli o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i zatwierdzeniu toiczenia wyniku finansowego - w dniu r Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Sp6ldzielni za rok 2011 wraz z opini4 NiezaleZnego bieglego rewidenta oraz uchwalami Zebrania Przedstawicieli zostalo ogloszone w Monitorze Sp6ldzielczym - B nr 64 dnia t. 9. Bilans zamkniqcia na dziefr 3I.12.20IJr. zostal wprowadzony do ksi4g rachunkowych jako bilans otwarcia na dzien r. Ci4glo6i bilansowa zostala zachowana. 10. W dniach od r. do 16.1I.201,2r. zostala przeprowadzona przez Zwiqzek Rewizyjny Sp6ldzielni Mieszkaniowych Rp iustracja dzialalno6ci inwestycyjnej Sp6ldzielni za 207I rok. p 12 p a-, w Warszawie Klu czo w Bie Rewident

12 SM..Stu2ew n / Dolinl<.a" w Warszawie" r. -9 Lustracja nie wykazala nie p r awidlowo 6ci i uchybie/r w realizowanym ptzez Sp6ldzielniq w 2011 roku, procesie inwestycyjnym, wobec czego nie sformulowano wnioskdw polustracyjnych, co wynika z listu polustracyjnego z dnia L2.I2.2012r. 11. W dniach od t.do 28.II.2012r. zostala przeprowadzona kontrola ptzez inspektora kontroli Zakladt Ubezpieczeir Spolecznych. Kontrol4 objqto okres od Iistopada 2009r. do wrze 5nia 2OI2r. Zakres kontroli: a) prawidiowo6i i rzetelno6i obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych skladek, do kt6rych pobierania zobowi4zana jest Sp6idzielnia oraz zglaszanie do ubezpieczei spolecznych i zdrowotnych; b) ustalenie uprawniefr do 6wiadczei z ubezpteczei. spolecznych i wyplacanie tych 6wiadczef otaz dokonywanie totczei. z tego tytulu; c) prawidlowo6i i terminowo6i opracowywania wniosk6w o 6wiadczenia e merytalne i rentowe; d) wystawianre za6wiadczei lub zglaszanie danych dla cel6w ubezpieczei sp ole cznych. w odniesieniu do punkt6w b, c i d niep rawidlow o6ci nie stwierdzono. Kontrola obszaru okre6lonego w punkcie ',a" wykazala niep raw i dlowo 6ci w naiiczeniu skladek w odniesreniu do dw6ch os6b zatrudnionych w oparciu o umowq ecenia olaz w odniesieniu do dw6ch pracownic objqtych zasilkiem macierzyiskim' Niep r awidlowo 6ci zostaly skorygowane i roiczone z ZUS-em w m-cu erudniu 2012r. B.B.B. SP. z w Warszawie Kluczow Bie Rewident

13 SM..Sluiew n / Dolin hq" w Warszowie" 2012r. Io rv. Wybrane wskazniki sytuacj r IrnansoweJ ekonomiczne I ocena 1. Dzialalno66 Sp6ldzielni charakteryzujq wybrane wielko5ci, kt6re ksztaltuj 4 siq na stqp uj 4co: 2010 r. 12t77 % l. Aktyw a trwale w tym: ,5 r93 274,r ,1 105,5 ql e 6rodhi trwale srodri I r Ita(e n oudoil.)le ,6 I393, , , ,3 534, , intuestycj e w nieruchont o5ci 7124, , ,7 65,2 746,3 2. Ak iyw a obrotowe w ty m' , ,r ,0 110,8 99,8 6rodhi p ieniqine , , ,6 82,3 106,5 kr6 tho t er m. r o. m iqdzy ohr , ,2 3. Kapital wlas ny , ,2 r58 562,6 93, i oa t 4. Zobowiqzania i re ze rwy u ty nt: zobo ut iqzania hr6thoter m, , , , , ,4 I381,5 181, I 138,4 Rt e 61,6 nt iqdzy olzr.rozl.przy chod6w , , ,4 5. Przychody , , ,0 50,3 t7 4,5 6. Koszty , , ,1 5I d 106,4 7, Doch6d brutto ru lyrtz: 8 405, , ,4 41 R t97,5 Niedob6r / nadwy2ha GZM 1 356,0 274,4 783,9 2 0,2 Zysh brutto z dzial. gosp , ,3 4 6,0 238,4 8. Liczbaconk6w (osoby) I 99,4 99,8 o llo6imieszkah lsztukr) ,f Jb I 100,0 100,0 10. Powierzchnia ekspl. (m'?) ,0 100, Przec. zatrtdnienie (e ta ty) 84,82 82,19 84,0 3 96,9 r02,2 Na podstawie ww. wskaznik6w nale2y stwierdzi6, co nastqpuje:. zmniejszenie wartosci aktyw6w trwalych zostalo spowodowane zmniejszeniem warto5ci 6rodk6w trwalych w eksploatac ji (7,1%) z uwagi na wyodrqbnienie wlasno6ci lokaii oraz umorzenie zasob6w m ie szkaniowyc h; B.B.B. Sp. w War szawie Kluczo w Bie Rewident

14 SM..Slu2ew n/ Doli,nha" w Warszewie" r. ll. stan kapitalu wlasnego w czq6ci finansui4cej mai4tek trwaly zmniejszyl siq w stopniu analogicznym do zmniejszenia 6rodk6w t rw alyc h;. stan aktyw6w obrotowych wykazuje zwigkszenie w czq6ci dotyczqcej 6rodk6w pieniq2nych oraz zmniejszenie w naie2no6ciach kr6tkoterminowych i kr6tk ote rminowych roiczeniach m ig dzyokre sowych, kt6re w gl6wnej mierze dotyczq naklad6w poniesionych na remonty zasob6w mieszkaniowych do zarachowania w ciqzar funduszu remontowego w roku nastqpnym;. zobowiqzania i lezerwy zmniejszyly siq z uwagi na zmniejszenre zobowiqzai bie24cych, kt6re zostaly splacone w I kwartale 2013r.;. w stosunku do roku 20II wyst4pila zraczrra poprawa w ksztaltowaniu zysku brutto na dzialalno6ci gospodarczej otaz wyst4pii niedob6r przychod6w nad kosztamr gzm' 2. wskazniki charakteryzuj 4ce sytuacjq finansow4 sp6ldzielni w 2012 roku w por6wnaniu do lat 2010 i 2011 przedstawione zostaly w ponizszym ze st awie nru: Stopa zadluzenia Sfinrnso*anie t:zeczowych aktyw6w trwalych fun d uszami wlasnymi oraz przedplatami Wti.ue"it unieruchomienia 6rodk6w Su-ofittun"owanie aktyw6w obrotowych W.kuZnik plynnosci frnansowe j Ir) Wttue"it plynno6ci finansowe j II2) r)ud,ziat irodl<6w pieniq2nych w atqnle 2\ud,zial ahtyw6w obrotowych w storule zobowiqzaft zobowiqzalt 102,0 zd,olnoii ptat nic za 10 0,0 B.B.B. Sp. z w War s zctnie Kluczow Bie Rewident

15 SM.,Slu2ew n/dolinha" w Warszawie" 2012r Stopa zadluienia zmniejszyla siq o 2,8o/o z uwagi na zmniejszenie wszelkich zobowiqzaf (rotczenia miqdzyokresowe przychod6w, kredyty, tezetwa na 6wiadczcnia pracownicze, zob ow iqzania kr6tkoterminowe). 2.2, Sfinansowanie rzeczowyc}n aktyw6w trwalych funduszami wlasnymi zwiqkszylo sig o 2,3o/o, co oznacza, 2e Sp6ldzielnra dysponuje pewn4 nadwyzk4 funduszy finansujqcych maj4tek trwalv. 2.3.Wskainik unieruchomienia Srodk6w oznacza udzial majqtku trwalego w warto6ci aktywow utrzymuje siq na stalym wiasciwvm noziomie WskaZnik samofinansowania aktyw6w obrotowych zmniejszyl siq o 0,24, co jest tendencj4 korzystn4 gdyz oznacza, ze na splatg zobowiqzaf, kr6tkoterminowych nalezaloby zaangazowa6 warto6i stanowi4c4 34% posiadanych aktyw6w obrotowych WskaZnik plynno6ci finansowej I wskazuje na znacznq poprawq zdolno6ci platniczej, gdyi stan 6rodk6w pieniq2nych przewylsza o 7 9o/o stan zobowiqzaf kr6tkote rmin o wych Wskainik plynnosci II ulegl znacznej poprawie - wskazuje na to, ze stan aktyw6w obrotowych przewy2sza prawie 3-krotnie stan zobowiqzai kr6tkoterminowych. Plynno56 finansowa ksztaltuje siq na poziomie gwarantuj4cym utrzymanie zdolno6ci platniczej Sp6ldzielni. B.B.B. Sp. z w War szau ie Kl uczowy Bie Rewident

16 SM..Sltt2ew n/dolinha" u Warszawie" r Analiza struktury i dynamiki bilansu za lata 2010, 2012 zostala przedstawiona w tabeii poni2ej: 2011 r Wys zc ze g 6I n ie n i e kwota ' tvs. - Stan Da koniec roku Ar2 D ytra. Mika % r 1/.10 Dyna- Mika % 1 r.l I o I q,kty w a tr w ale ,5 88,1 1, ,7 81, ,1 86,6 10 5,5 I 1,8 L Wart.niem.i proune 4 2,9 25,0 5 8,3 29,6 2. Rzeczowe ahtywa ,6 84, ,6 85, ,0 6 9,7 101,2 '.rwate 3. [nu.testycje w nier n. 7124,0 3, ,J 2, ,7 16,9 6 5,2 II A,ktvw a obrotow e ,2 1 1, ,r ,O 13, 4 l1 1,3 9 9,8 1. Za po sy 2. Nale2n. hr6 t koter m ,5 1, , ,6 1,2 7 9,1 81,7 3. Inwestycje kr6thoter ,9 a, ,0 7, ,6 8,2 8 2,3 106,5 4. Ro icz. ntiqd o h. 1756,8 0, ,1 4, ,8 4,0 498,6 94,2 RAZEM AKTYWA ,1 10 0, ,3 10 0, ,1 10 0,0 10 6,2 s2,8 I. Kapital wlasny ,1 E5, ,2 14,6 t58 562,7 71,3 9 3,1 96,2 1. Kapito.t podstawowy ,5 4 2, ,0 3 8, ,6 3 9,8 9 6,1 96,7 2. Kapital zapasow! ,0 4 0, ,1 3 5, ,4 34, I I2,7 90,1 3. Kapitdt z aht.w ycen Zysh netto 5 463,6 2, ,8 t ,7 3,1' 50,7 252,8 II 7,obow i4z. i rezerwy ,6 14, , 25, ,4 22,'. 181,1 1. Rezeruy na wiadcz. 787,t 0,4 732,6 0,4 93,1 cracownicze L Zo bowiqz. dl u go I e r m 2 773,6 I, ,6 3, , 288,6 79,6 2. Zo bou iqz. hr6tkoter ,5 5, ,7 7, ,0 13 9,5 s 7,5 3. Fwndusze s pecj alne 406,1 0,2 445,3 0,2 481,5 0,2 109,7 108,1 4. Roicz. nripd o hr ,1 8, ,2 1 4, ,9 I 1,6 188,0 95,5 trzychod6w RAZEM 969,7 10 0, 0 '220 r06,2 9 2,8 Z anai:zy bilansu wynika, co nastqpuje:. struktura 2010,2011 maj4tku i 2012 jest oraz ir6del jego wzglq dnie sta la; finansowania w I atach B.B.B. Sp. z w Warszawie Kluczow Bie Rewident

17 SM,Stu2ew n/dolinha" w Warszawie" * 2012r. 14 r dynamika poszczeg6lnych pozycji aktyw6w i pasyw6w wskazuje - zmniejszenie stanu tzeczowego maj4tku trwalego i lr6del jego finansowania, nale2nosci kr6tkote r m i nowych oraz zobowi4zait kr6t ko i diugoterminowych: - zwiqkszenie stanu inwestycji w nieruchomo6ci, 5rodk6w pienig2nych, zysku netto oraz funduszu 6wiadczef socjalnych. Reasumuj4c naleir,y stwierdzi6, iit sytuacja finansowa Sp6ldzielni wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2012 roku jest dobra i nie zagraiza kontynuacji dzialalno6ci w 2013r. B. Crg66 s zczeg6lowa I. Organi zacj a rachunkowosci I kontrola wewnstrzna. System rachunkowo6ci funkcjonuje w Sp6ldzielni w oparciu o zaktualizowane Zasady (politykq) rachunkowo6ci, uchwalone Uchwal4 nt 2ll2o09 Zarzqdtt z dnia 18.l2.2OO9t. Przyjqte zasady rachunkowo6ci obejmujq:. o96lne zasady prowadzenia ksi4g rachunkowych. metody wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalania wyniku finansowego. zasady prowadzenia ksiqg rachunkowych, w tym: zakladowy plan kont, wykaz zbioru danych tworz4cych ksiqgi rachunkowe, opis syste mu ptzetwarzania danych o metody i terminy inwentaryzacji skladnik6w maiqtku o system ochrony danych i ich zbior6w. RRP S.. w Warszawie KIuc zow Bie Rewident

18 SM..Slu2ew n/dolinha" w Warszawie" * 2012r. I5 W roku 2011 znowelizowano Zasady lachunkowo6ci w zakresie naliczania rezerw na dwiadczenia pracownicze (Zarzqdzenie nr 2/201I z dnia 28.I2.2011r.). Zasady rachunkowo6ci spelniaj4 wymogi art. 10 ustawy o rachunkowo6ci oraz ustawy o sp6idzielniach mieszkaniowych. Ksiqgi rachunkowe prowadzone s4 metod4 komputerow4 przy uzyciu programu operacyjnego finansowo -ksiq gowe go FORSA dla Ksiqgi Gl6wnej, ponadto funkcjonuj4 programy komputerowe dla ewidencji analitycznych: czynsz6w, wklad6w, plac otaz roiczania medi6w. Stosowane przez progtamy procedury s4 wiarygodne. Podstaw4 ujqcia operacji gospodarczych w ksiqgach rachunkowych s4 dowody ksiqgowe sprawdzane w obowi4zuj4cym w Sp6idzielni trybie otaz zaakceptowane przez G16wnego Ksiqgowego i Prezesa. Stwierdzono kompletno66 i prawidlowo6i ksi4g rachunkowych otaz dokonanych tam zapis6w w powi4zanru z dowodami ksiqgowymi. Bilans otwarcia w ksiqgach roku badanego r6wna siq bilansowi zamkniqcia roku poprzedniego, co ma peine odzwierciedlenie w ksiqgach rachunkowych obydwu lat i sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. Ewidencja finansowo - ksiqgowa umo2liwia grupowanie danych w przekrojach niezbqdnych do sporz4dzenia sprawozdaf finansowych. Ksiqgi rachunkowe (wykazy zbior6w na no6nikach komputerowych) s4 w Sp6ldzielni wla6ciwie przechowywane i zat, e zpieczo ne p r ze d do stqpe m os6b nie up ow a 2nio nych' Operacje ksiqgowe s4 rejestrowane w ukladzie chronologicznym i systematycznym. B.B.B. Sp. w Wo.rszawie Kluc zow Bie ly Rewide nt

19 SM.Slu2ew n/dolinhq" w lvarszetoie" r Kontrolg wewnqtrznq b adanej merytorycznym i formalno-prawnymr poszczeg6lnych stanowiskach pracy, dzialanta oraz Conkowie Zarzqdt i Sp6ldzielni w przekroju sprawuj 4 pracownicy na zgodnie z zakresem ich Rada Nadzorcza. W Sp6ldzielni funkcjonuj4 - uchwaione przez Radq Nadzorcz4 - nastqpuj4ce re gulaminy: - Regulamin Zar zqd,a. - Regulamrn roiczania kosz6w i przychod6w gzm oraz zasad ustalania oplat za uzytkowanie lokali - Regulamin funduszu remontowe go - Regulamin organizowania postqpowania przetargowego na dostawy, uslugi i roboty re m ontowo -b u dowlane - Instrukcja w sprawie obiegu r kontroli dokument6w finansowoksiqgowych oraz ZakLadowy Uklad Zbiorowy Pracy i Regulamin Z.F.S.S. W Sp6idzielni funkcjonuje ponadto szereg regulamin6w samorz4dowych. Ustalone procedury organizacyjne i kontrolne powaznie ograniczaj4 wystqpowanie niep rawidlowo 6ci szczeg6lnie w zakresie kompletnego r poprawnego udokumentowania otaz ujqcia w ksiqgach rachunkowych operacji szczeg6lnie wra2liwych na powstawanie nieprawidiowo5ci. Badanie systemu kontroli wewnqtrznej przeprowadzone zostalo w zakresie wi42qcym siq z badanym sprawozdaniem finansowym. Ustalenia systemu rachunkowo6ci i kontroli wewngtrznej s4 przestrzegane a sprawno6t dzialania systemu ocenia sig pozytywnie. R R R 'qn ' w Wo,rszawie Kluczow Bie Rewident

20 SM..Studew n/ Dolinha" w Warszawie" r. I7 II. Ustalenia dotycz4ce bilansu l. Ustalenia o96lne Bilans Sp6ldzielni sporz4dzony zostal na podstawie ksi4g rachunkowych zawierajqcych wszystkie operacje ujqte w ksiqgach za rok obrotowy w spos6b udokumentowany dowodarni ksiqgowymr oraz \a podstawie zestawienia obrot6w i said z kont ksiqgi gl6wnej i sald kont analitycznych do wybranych kont ^..-+^+,,^--,,^L sy rr! t'!j U rrrj U u. Warto6ci aktyw6w i pasyw6w wykazane w bilansie, potwierdzone zostaly inwentaryzacj4 dokonan4 na podstawie Zarzqdzenia Zarzqd.t Nr 1/2012 z dnia r, w nastqpujqcy spos6b: spisem z natury zrnw entary zow ano stan got6wki w kasie r produkcjq (inwestycje) w toku na dzief t. oraz 6rodki trwale i rzeczowe skladniki aktyw6w obrotowych na dzieit r. potwierdzeniami sald zinw entaryzow a no stan 6rodk6w kredytu oraz stan pieniq2nych na rachunkach bankowych, stan nale2no6ci krotkoterminowych: weryfikacj4 stan6w potwierdzono pozostale aktywa i pasywa' 2.WartoSci niematerialne i prawne w bilansie na dzie ri Zmiany w stanre p r ze dst awiaj 4 3I.I2.2012r. figuruj4 w kwocie 7 386'58 warto6ci niematerialnych i prawnych w roku siq nastgp ul4co: B.B.B. Sp. z w Wq,rszeuie Klu c zow Bie Rewident

21 SM.,Stu2ew n /Dolinka." w Warszawie" r. 18 BO na I2t. zwiqkszenia amortyzacja BZ na r , , , ,58 W warto6ciach niemateriainych i prawnych figuruj4 programy komputerowe. W roku 2012 zakupiono program,,1egalis". WartoSci niematerialne i prawne zostaly wykazane bilansie prawidlowo, po uwzglpdnieniu umorzenia. S.Rzeezowe aktywa trwale 142 Na rzeczowe aktywa trwale skladaj4 siq: o grunty. budynki, Iokale i obiekty inzynierii. urzqdzenia lechniczne i maszyny. 6rodki transp ortu. inne Srodki trwale. razem 3rodki trwale w eksploatacji. 6rod ki trwale w budowie o og6lem rzeczowe aktywa trwale W okresie badanym Sp6ldzielnia dokonala.i -+.I t, , ,59 r , , t , ,50 t ,20 wyodrqbnienia wlasno6ci 30 lokali mieszkalnych z ulamkowq czq6ci4 gruntu, kt6re zostaly wyksiqgowane z rzeczowego maj4tku trwalego oraz z funduszy finansujqcych ten majq.tek w kwocie I ,4I stanowiqc4 warto66 bilansow4 netto (z uwzglqdnieniem umorzenia zasob6w mieszkaniowych). Zrniany w 6rodkach trwalych zostaly w tabeii poni2ej: 2012 roku przedstawrone p p p a- - w Warszawie Kluczow Bie Rewident

22 w y szc ze golnre nre Razero Warto66 b r utto Na r. Zwigkszenia - zahupy Zxnniejszenia - wyodrqbn.w I, Ioh Wario66 brutto na r. Umorze nie na t. Warto6 6 netto na r ,? 14 5? 10, ,2 9 3, , , ,1 041,1 1 I 5 7,0 57,0 358,0 358,0 3 4,6 3 4,6 I 4,3 14,3 3 1,5 31,5 123,r 123, , , , , ,5 93, , ,5 7I 624, , ,8 8 8,6 2 t97, '11, ,4 17 6'7 3,9 5,0 393, ,3 W roku 2012 dokonano zakup6w 6rodk6w trwalych: - nabycie pawilonu - maszyny i u r z4d ze nia , ,78 - narzqd.zia i wyposa2enie '08 Zmniejszenia walto6ci pocz4tkowej 5rodk6w trwaiych dotycz4 o wvodrebnie nia wlasno6ci Iokali. wyodrqbnienia ulamkowych czq6ci gruntu. wyodrqbnienia ulamkowych czq6ci dlwrg6w Udokumentowanie zmian w stanie 6rodk6w trwalych , ,95 r4 287,88 nie budzi zasttzezen. Srodki trwale zostaly wykazane w bilansie prawidlowo' Amortyz acj a 6rodk6w trwalych za kwocie ,67 i zarachowana operacyjnej ,31 oraz inwe stor skie j 4 486, rok zostala naliczona w w ciqiar koszt6w dzial alno 6ci w ciezar koszt6w ob slugi B.B.B. Sp. z w War szauie Kluczowy Bie Rewident.l

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r.

zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r. KFa/eKCr\fidg K[ F'-&FaK TKm H rut} Lc]r$ E mxf.j\f SPRAWOZDAT{In ZARZADU zdzrar,alnoscl KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r. l. Dane wstgpne Informacje ogdlne

Bardziej szczegółowo

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 2070 Regon: 010675718 NIP: 536-000-07-95 www.lidmar.com.pl

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 2070 Regon: 010675718 NIP: 536-000-07-95 www.lidmar.com.pl le1lidmar Audyt Doradztwo Finanse podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 2070 Regon: 010675718 NIP: 536-000-07-95 www.lidmar.com.pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGLEGOREWIDENTA dotycząca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008 S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA Rozdział VII - Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE Raport roczny SA-R 2004 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo