MSiG 52/2008 (2901) poz. 3258

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSiG 52/2008 (2901) poz. 3258"

Transkrypt

1 przeznaczone w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., Spółce Przejmującej, staną się aktywami i pasywami Spółki Przejmującej według stanu na dzień poprzedzający Dzień Podziału. Składniki majątku, w tym uprawnienia (należności) i zobowiązania (długi), które weszły do majątku Spółki Dzielonej, w okresie pomiędzy dniem, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., a Dniem Podziału, w zamian za składniki majątkowe nie przeznaczone w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h. Spółce Dzielonej, pozostaną aktywami i pasywami Spółki Dzielonej. Składniki majątku, w tym uprawnienia (należności) i zobowiązania (długi), które weszły do majątku Spółki Dzielonej, w okresie pomiędzy dniem, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., a dniem poprzedzającym Dzień Podziału, związane w sposób funkcjonalny i organizacyjny z działalnością Działu Sprzedaży i Marketingu i nie wykazane w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., staną się aktywami i pasywami Spółki Przejmującej według stanu na dzień poprzedzający Dzień Podziału. Składniki majątku, w tym uprawnienia (należności) i zobowiązania (długi), które weszły do majątku Spółki Dzielonej, w okresie pomiędzy dniem, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., a dniem poprzedzającym Dzień Podziału, związane w sposób funkcjonalny i organizacyjny z działalnością Działu Produkcyjnego i niewykazane w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., pozostaną aktywami i pasywami Spółki Dzielonej. Na dzień poprzedzający Dzień Podziału Spółka Dzielona w oparciu o zasady określone w Notach nr 1-14 sporządzi bilans i rachunek wyników Spółki Dzielonej z podziałem na aktywa i pasywa przypadające Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej. Kwalifikacja danego składnika majątkowego jako elementu majątku Spółki Dzielonej lub elementu majątku Spółki Przejmującej na Dzień Podziału będzie dokonywana w oparciu o ww. bilans z uwzględnieniem zasad określonych w Planie podziału. Składniki majątkowe, których nie da się przypisać zgodnie z zasadami określonymi w Planie podziału do Spółki Dzielonej albo Spółki Przejmującej pozostają składnikami majątkowymi Spółki Dzielonej po Dniu Podziału. Ilekroć w niniejszym Załączniku nr 1 lub w Planie podziału mówi się o: a) Dniu Podziału należy przez to rozumieć dzień wydzielenia określony w art k.s.h., tj. dzień, w którym zostanie dokonany wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, b) dniu, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., należy przez to rozumieć 1 stycznia 2008 r., c) stosunkach cywilnoprawnych w odniesieniu do stosunków prawnych pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1 to wyrażenie to należy interpretować szeroko, w szczególności uznaje się, że obejmuje ono: - wszystkie stosunki prawne wynikające z umów zawartych w dowolnej formie pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1, w tym z umów zawartych w formie ustnej, w sposób dorozumiany, per facta concludentia etc., - wszystkie stosunki prawne pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w tabeli nr 1, wynikające z jednostronnych czynności prawnych dokonanych przez Unilever Polska SA albo przez osoby trzecie wymienione w Tabeli nr 1, - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia, o ile uzyskanie korzyści majątkowej prowadzącej do powstania roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia przez Unilever Polska SA lub przez osobę trzecią wymienioną w Tabeli nr 1 nastąpiło przed Dniem Podziału, - wszystkie stosunki prawne powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Unilever Polska SA lub osoby trzecie wymienionymi w Tabeli nr 1 zobowiązań o charakterze obligacyjnym wiążących Unilever Polska SA z osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązań o charakterze obligacyjnym miało miejsce przed Dniem Podziału, - wszelkie stosunki prawne mające swe źródło w czynach niedozwolonych popełnionych przez Unilever Polska SA lub przez osoby trzecie wymienione w Tabeli nr 1, o ile popełnienie tych czynów w całości lub w części miało miejsce przed Dniem Podziału, - wszelkie stosunki prawne mające swe źródło w decyzjach administracyjnych lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile prowadziły do powstania jakichkolwiek praw lub obowiązków o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1 przed Dniem Podziału, - wszelkie stosunki prawne mające swe źródło w innych zdarzeniach niż wymienione powyżej, o ile zdarzenia te prowadziły do powstania jakichkolwiek praw lub obowiązków o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1 przed Dniem Podziału. AKTYWA Unilever Polska SA - przed podziałem r. Spółka Dzielona r. Spółka Przejmująca r. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Inne wartości niematerialne i prawne MARCA 2008 R. 15 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe W jednostkach powiązanych - inne długoterminowe aktywa finansowe W pozostałych jednostkach - udziały lub akcje Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy Inne Należności od pozostałych jednostek Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Inne Dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

3 PASYWA Unilever Polska SA - przed podziałem r. Spółka Dzielona r. Spółka Przejmująca r. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Strata z lat ubiegłych Zysk netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy Inne Wobec pozostałych jednostek Kredyty i pożyczki Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń Z tytułu wynagrodzeń Inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe RAZEM PASYWA Tabela 1 - kontrahenci krajowi Lp. Firma Siedziba NIP FIRMA ZABLOCKI MICHAL BAJOREK MAX WIDAMID SP. Z O.O. ABC ANNA S.C. AURA HANDEL USLUGI S.C. DANA HANDEL DETALICZNY DS-PRESS DARIUSZ SOLTYSINSKI GEA SPOLKA CYWILNA, WA-WA MARKET-FJ DUDZINSKI ANDRZEJ MIS 2000 NAKLO LANCUT NADARZYN Nieporet KONSTANCIN- JEZIORNA NADARZYN SRODMIESCIE GORA KALWARIA MARCA 2008 R. 17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 SUBIEKT S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. A I M ALICJA KOPOWSKA A.CZAJAK A.M.B. SLASK AGENCJA REKLAMOWA MARCIN STEPNIEWSKI A.SKAWYRA AB HANDEL JANUSZ HASCILO SP. K. ABC BEDYNSKA URSZULA ABC DELIKATESY ABER SP. Z O.O. ABIKA BEATA SZEWC ABN AMRO BANK POLSKA S.A. ABRA,, ABSYSCO SP. Z O.O. ACCENTURE SP. Z O.O. ACNIELSEN POLSKA SP. Z O.O. ADAM MITREGA ADA-X- FIRMA HANDLOWA ADJAN SPOLKA Z O.O. ADMA S.C. MACIEJ ZEBROWSKI, ADOTANK KINGA KACZMARZYK ADRIAN FUTRYN ADRIANA WIEJA AFK ANETA FLAMA AGAMA, AGNIESZKA CHROSCICKA AGAMAX SC A. MATYJA & M. MAKOWSKI AGANIOK AGATA MADEJSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA MAX B.ZIOLKOWS AGENCJA HANDLOWO USLUGOWA OMEGA BIS S.C.LECH POLAKOWSKI, ADAM MALINOWSKI AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA AGENCJA REKLAMOWA CALIFORNIA KATARZYNA RUTKOWSKA AGENCJA REKLAMOWA LOFT ALEKSANDRA ZAREMBA AGENCJA REKLAMOWA V&P SP. Z O.O. AGENCJA REKLAMOWO PROMOCYJNA MARCO MAREK JAGORA AGENCJA TLUMACZEN JOANNA MALGORZATA BARANIECKA AGENCJA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA TADEUSZ I KRZYSZTOF ZEPIELSKI AGENT HANDLOWY ZABRZESKI PIOTR AGENTIS PHU AGKO KORNEL LABECKI AGNIESZKA JAKUBOWSKA AGNO ADA KONCZALSKA AGWAR S.C. AHA POLSKA SP Z O.O. AIB, SPOLKA CYWILNA AKSONET SP Z O.O. ALDEK 34 SP. Z O.O. ALEKSANDRA MAZURKIEWICZ ALERT MEDIA COMMUNICATION SP ZOO ALEXIA MARLENA BARSZCZEWSKA ALFA SP. Z O.O. ALICJA KOC ALICJA SKLEP WINNO-CUKIERNICZY ALINA BAR KAWOWY ALINA LEWANDOWSKA ALINA MANJURA STEFANIA MANJURA ALINA POTERSKA ALKOR ALMA ALPINEX S.A. ALMA MARKET S.A. PruszkOw PIOTRKOW TRYBUNALSKI MIKOSZEWO GLIWICE NOWY DWOR I PIECHOWICE PRUSZKOW PSZCZYNA KONIN BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KIELCE LODZ BIALYSTOK JOZEFOW SLUPSK WALBRZYCH SIEMIANOWICE PILA MARKI SZCZAWNICA SZYDLOWIEC CZELADZ BRODNICA ZAMOSC GRODZISK MAZOWIECKI BYDGOSZCZ SZCZECIN ELBLAG CHORZOW SWARZEDZ SIERAKOWICE KIELCE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

5 ALPI ALTRI SP. Z O.O. ALWA PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWE AMADEX WOJCIECH SNARSKI AMAX SIEC HANDLOWA SP. Z O.O. AMBRA SP. Z O.O. AMEKS AMPLICO UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE AMW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- ANABES.C. ANDA MITROS DARIUSZ PAWEL ANDRZEJ GRZYWNA ANDRZEJ PAPROTNYZAKLAD USLUGOWO ANDRZEJ PARTYKA ANEX D.H. WIELOBRANZOWY ANEX PLUS SP Z O.O. ANICA SYSTEM S.A. ANIDAR FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ANIELA BRZEZINA ANITA DZIELNIK ANNA FRATCZAK ANNA GROCHOWSKA ANNA I HENRYK MACHNIK ANNA JAWORSKA ANNA JENTA ANNA KLIS HANKA ANNA MUSIAL ANNA WOZNIKOWSKA, JANUSZ WOZNIKOWSKI ANNA ZADYLAK ANNA ZASKALSKA ANTIS MARTAGRZYBOWSKA ANTOSIEWICZ JOANNA ANWIL TRANSPORT SP. Z O.O. SP.K. ANWIM S.A. APERITIF URSZULA DZIEMSZA APOLONIA UKLEJA AP-POL S.C. ARA TOMASZ PIWKOWSKI ARAL SERVICE ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER WEJHEROWO KOSTRZYN BIALYSTOK PIOTRKOW TRYBUNALSKI CZECHOWICE-DZIEDZICE MYSLOWICE Poznan SUWALKI Piastow USTKA LUBLIN BOGUSZOW GORCE MYSLOWICE PSZCZYNA TYCHY ELBLAG TYCHY SUCHY KORNIK BRZEZNO PRUSZCZ I KETRZYN RYBNIK ZYWIEC BYDGOSZCZ INO ANDRYCHOW KALISZ OSWIECIM Kolobrzeg PRZEMYSL GLOGOW SWARZEDZ Poznan Poznan Szczecin Stargard DEBICA TARNOW TORUN MARCA 2008 R. 19 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTERS.C. ARAL SERVICE CENTER BARBARA KOBRYN ARAL SERVICE CENTER KANIA SC ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. GRAZYNA I ARAL SERVICE CENTER S.C. RAL ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SP. J. ARAL SERVICE CENTER SP. J. ARAL SERVICE CENTER SP. JAWNA ARAL SERVICE CENTER SP. JAWNA ARAL SERVICE CENTER SP. JAWNA, ARAL SERVICE CENTER STACJA PALIW ARAL SERVICE CENTER T.W. SMOLKA ARAL SERVICE CENTER,R ARAL SERVIS CENTER ARAL SERWIS CENTER S.C. ARC RYNEK I OPINIA SP. Z O.O. ARCHIMEDES, SKLEP SPOZYWCZY ARES SP Z O.O. ARIA, ANITA MAZUREK, IWONA ARNIKA SP. Z O.O. ART - DELFIN ART FM SP. Z O.O. ART. MOTORYZACYJNE MALA GASTRONOMIA ART. SPOZ.-PRZEM.IZA ART. SPOZ. TRIO ART. SPOZYWCZY I WEDLINY ARTA BIS A.OKAPIEC ARTEGENCE SP. Z O.O. ARTELARTUR TYSZKIEWICZ ARTEO TOMASZ KACPRZAK SPOLKA JAWNA ARTI 34 S.C. STAWOMIR KISIEL ARTICO ARTKRIS ARTUR SZCZECINSKI ARTYKULY SPOZYWCZE ARTYKULY SPOZYWCZE ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP Z O.O. ASAN J. A. MOREK SPOLKA JAWNA ASKAR SLAWOMIR DUSZKIEWICZ ASMIR FILIPEK B. FILIPEK S. NOWA SOL ZIELONA GORA Poznan OPOLE LODZ SIEMIANOWICE Gorzow Wlkp. JELENIA GORA GLIWICE PIEKARY SLASKIE OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI KROSNO Rawicz srem MIELEC KNUROW Poznan LUBLINIEC ZABRZE KLODZKO LEGNICA GLIWICE RACIBORZ LODZ LODZ OLSZTYN Doluje OSTROW WLKP. NOWY DWOR MAZOWIECKI OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI TOMASZOW JABLONNA GRODZISK WIELKOPOLSKI Karczew Piotrowice MilanOwek POLKOWICE Legionowo KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ZASPA TOMASZOW MAZOWIECKI MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

7 ASS SP. Z O.O. ASTA HANDEL SPOLKA Z O.O. ASTORIA GROUP SP. Z O.O. ATIPS.C. ATL POLSKA SP. Z O.O. ATOPIK KRZYSZTOF MIARA ATT SP. Z O.O. ATUT SPOLKA SP. Z O.O. AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. AUDE SP. Z O.O. AUDIO-VIDEO GACEK WITOLD AUGUSTO - FROST AUGUSTO- SOPEL AUGUSTO-LIMARO AURA SLAWOMIR ORTMANN AUTO-ARGAZ AWI SPOKA CYWILNA W.MISIAK M.SOKOL G.MISIAK AXEL SPRINGER POLSKA SP. Z OO B & M SKLEP WIELBRANZOWY BEATE ZAKRZEWSKA, MARTA KSIESAK B.B. BACA TOMASZTAB SC. BAC-POL BAC-POL S.A. BAJ-KAMS.C. B.A.J. KAMINSCY BAKAR BALKON S.C. BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ SA BAR AKRIM BAR GASTRONOMICZNY BAR HOTELOWY BAR KAWOWY AGRYKOLA BARANSKI A. WARZYWA-OWOCE. BARBARA BARNACH BARBARA JURCZYK BARBARA KOBRYN, ZBIGNIEW KOBRYN BARBARA PONIATOWSKA BARENT SPOLKA CYWILNA BARON BEATASPOZYWCZYMINI MARKET BART S.C. ANNA I WALDEMAR PAST BARTEK MAREK BEDNARZ BARTOCHA W.G.T. B&B SC OGOLNOSPOZ. BAT-POL BATIDA SP. Z O.O. BAWARIA MOTORS SP. Z O.O. BAYARD AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. BBH SKLEP WIELOBRANZOWY S.C. BEATA I WIESLAW KAMINSCY BEATA SWIATKIEWICZ BEKPOL FHU SYLWESTER KUNICKI BELCHATOWDIS SP. Z O.O. BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O. BEM MALGORZATA DZIMIRA, BOGDAN BEMAR SP. Z O.O. BEMATEX SP. Z O.O. BEPOL PRZEDSIEBIORSTWO BERCO SP. Z O.O. BERTECH -BIS EUR ING JERZY BERNATOWICZ BETA SP. Z O.O. BETLEJ COMMUNICATIONS SP. Z O.O. BEVERLY HILLS VIDEO S.A. BGM S.C. SZYMANSCY GRZEGORZ SWIETOCHLOWICE SZCZECIN SULEJÓWEK PIASECZNO KOLBUSZOWA TORUN KALISZ JELENIA GORA TCZEW RADOM SOCHACZEW SZCZECIN SARNOW RZESZOW RZESZOW SWIETOCHLOWICE WLADYSLAWOWO GLIWICE ZABRZE LODZ GLIWICE RADOM JANOW LUBELSKI GLIWICE NAKLO SLASKIE STAROGARD I PRUSZCZ I GLIWICE BELCHATOW BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KATY MIKOLOW MARCA 2008 R. 21 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 BIANCO BIEL - MARS.C. BIENIAS T.SKLEP SPOZYW. BIK-BOX BARBARA BIK BILINSKA ZOFIA BILLA POLSKA SP. Z O.O. BIMAR MARIA, MIROSLAW, JAKUB BIELASINSKA BIS-EMIR 34 S.J. E. KASZKOWIAK M. KASZKOWIAK Bitamex Krakow BIURO MARKETINGOWE BJS STOLARZ SLAWOMIR BOBI-RED FIRMA HANDLOWA R. BASAK & P. REDESTOWICZ SP. J. BOGACKA ELZBIETA BOGDAN DROBISZ BOGDAN GUDRA BOGDAN HALASA PRUSZKOW BOGDAN STRZALKOWSKI BOGUSLAW BALINSKI BOGUSLAW CWIKALOWSKI BOGUSLAW NICER BOGUSLAWA I KAROL GRUCHALA BOKAR BON APPETIT PASCAL BRODNICKI BONJOUR POLSKA SP. Z O.O. BOR-LEN BORYNIANKA WOJTYCZKA ANIELA I WSPOLNICY SPOLKA JAWNA BOS S.A. BOZENA CIESLAR BOZENA I BRONISLAW GRZYWOK BOZENA PATYNA BOZENA PROSZYNSKA BOZENA SOSNOWSKA MALA GASTRONOMIA BP POLSKA SP. Z O.O. BP POLSKA SP. Z O.O. I SPOLKA BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BARTLOMIEJ BP SERVICE CENTER JERZY RYMARCZUK BP SERVICE CENTER S.C BP SERVICE CENTER S.C. BP SERVICE CENTER S.C. BP SERVICE CENTER S.C. BP SERVICE CENTER SIEMIENIUCH S.C. BRAND SUPPORT SP. Z O.O. BRESSE POL SP. Z O.O. BRZESKA SP. Z O.O. BT POLAND SP. Z O.O. BTPIS BIURO TLUMACZY PRZYSIEGLYCH I SPECJALISTYCZNYCH BUFET KESIK S.C. BUFET STOLOWKI, JAN KRYSTOSIK BZW PARA SPOLKA JAWNA C.ROWNICKI PUNKT GASTRONOMICZNY CAFE BAR CALFROST SP. Z O.O. CAM MEDIA SP. Z O.O. CAMIL ROMAN LIPINSKI CARGO J.CZYZEWSKI, R. CZYZEWSKA CAROS.C. CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. CASABLANCA CAFE WOLA GLIWICE MIKOLOW GOMUNICE PRUSZCZ MIASTO WLOCLAWEK OTYN LUBLIN LEDZINY WISLA CHORZOW STEGNA TYCHY KARTUZY KONSTANCIN-JEZIORNA JASTRZEBIE BIALYSTOK CHORZOW MIKOLOW SOPOT KIELCE OLSZTYN LUBLINIEC LEGNICA MUCHARZ SWIECIE TARNOWSKIE GORY TORUN Poznan BUSKO-ZDROJ MALBORK KALISZ OLSZTYN WLOCLAWEK PRUSZCZ I MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

9 CASYS SP. Z O.O. CATERING MARKETING SERVIS CDC FARO K.PIECHACZEK, CDC FHHURTO-POL CDG CYPRIAN PIOTROWSKI CEDAR PLUS S.C. CENTER CITY SP Z O.O. CENTRUM DYSTRYBUCJI AUGUSTO CENTRUM DYSTRYBUCJI AB PLUS SP.Z O. CENTRUM DYSTRYBUCJI CATERINGOWEJ CENTRUM FALENTY SP. Z O.O. CENTRUM HANDLOWE KLAUDIA KAZIMIERZ RAPACZ CENTRUM HANDLOWE OMEGA D&R SOBIERAJ CENTRUM JEZYKOWE IDEA SP. Z O.O. CENTRUM KONFERENCYJNO SZKOLENIOWE HOTEL BOSS SP. Z O.O. CENTRUM MARKET DZIEDZIC ROMAN CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA SP. Z O.O. CENTRUM MEDYCZNE LIM SP. Z O.O. CENTRUM SPRZEDAZY CENTRUM USLUGOWO-HANDLOWE GLOB CEVA LOGISTICS SP. Z O.O. CEZAR S.C. CEZAR SP. Z O.O. CHADULA-CHADULA CHATA POLSKA S.A. CHATKA PUCHATKAS.C. CHENKPOL, EWA DOLEGA, CHLODNIA BIALYSTOK CHLODNIA KRAUS SP. Z O.O. CHLODNIA MAZOWSZE, CHLODNIA MILAGROS SP. Z O.O. CHLODNIA MILAGROS-BALDI SP. Z O.O. CHLODNIE BIELSKIE IGLOKRAK CHLODNIE PANDA REX - IGLOKRAK CHLODNIE SLASKIE IGLOKRAK CHLODNIE WIELKOPOLSKIE Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. CHROBOK CECYLIA CHYCKA MARTASKLEP WIELOBRANZ. CKI - MARKETING SERVICES CENTRUM KORESPONDENCYJNO- -INFORMACYJ CLIWIA COLDSERWIS S.C. COLEPCCL POLSKA SP. Z O.O COMERS DRUKARNIA COMERS KRZYSZTOF WYZINSKI COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. CONFEX SP. Z O.O. CONSTANS PR KAROLINA SZAMAREK KEDER COOL TEAM S.C. CP SP. Z O.O. CREATIVE FORCE SP. Z O.O. CTM GALICJA SP. Z O.O. CUKIERNIA GRZES I ART. SPOZYWCZE CUKIERNIA MOCCA CUKIERNIA POKUSA CUKIERNIA SUGUS, LECH WYSOCKI CURSOR SP. Z O.O. CURYLO-ASTERIX S.A. CURYLO-ASTERIX S.A. CWYNAR CZESLAWA CYTAR KRZYSZTOF CYTARSKI SZCZECIN OSTROW WLKP KARWIA PRUSZKOW JOZEFOW BIALYSTOK RASZYN MSZANA GORZYCE TRZCIANA WoLomin ZASCIANKI BEDZIN RZESZOW BIALYSTOK LODYGOWICE SOCHACZEW SKIERNIEWICE LODZ WODZISLAW SLASKI Grudziądz BIERUN CZELADZ KONSTANCIN JEZIORNA RADLIN KLESZCZOW OTWOCK CZELADZ MYSLOWICE TORUN MARCA 2008 R. 23 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 CYTRO-HURT HURTOWNIA OWOCOW I WARZYW SP. J. M.L. LUCZAK CZAGA 5 CZWARNOG PAWEL D&J TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. D. CZERWINSKI DAKO SP. Z O.O. DAMIAN SKIBA DANA - 34 DANA A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, DANA SKLEP OGOLNOSPOZYWCZY DANIA FAST FOOD SP. Z O.O. DANISIUK BOGDAN SPOZ. DANMAR S. C. A.N. CIESIELCZYK, M.D. CHMIELINSCY DANTOM HANDEL HURT-DETAL, DANUTA I EDMUND LEPECCY DANUTA PASIERB IWONA PASIERB S.C. DANUTA WADOLOWSKA DANUTA WUJEC - MAREK WUJEC DARIUSZ KLOSEK DARIUSZ KOPEC DARIUSZ MAKURAT DARIUSZ WIECHA DARIWIUSZ DARIUSZ KOWALSKI DARS PHU DDB SP. Z O.O. DEALER REMA 1000 DEF SP. Z O.O. DEGA DARIUSZ GRZYWNA DEKO MALA GASTRONOMIA DELFIN SP. Z O.O. DELICJA MALGORZATA LUBARSKA DELIKATESY DELIKATESY DELIKATESY DELIKATESY DELIKATESY JAGODA DELIKATESYHE-MAN DELIKATESYNA TRAKCIE DELIKATESY 2 DELIKATESY 34 DELIKATESY A.PIOTROWSKA M.ZORAN DELIKATESY AGNIESZKA SWISLOCKA DELIKATESY ANDER S.C. DELIKATESY B&T DELIKATESY BELLCOR SP. Z O.O. DELIKATESY BLASK DELIKATESY BLASK DELIKATESY BZYK DELIKATESY DORO DELIKATESY DORO D. GORALCZYK, DELIKATESY HETMAN DELIKATESY HURT DETAL MAREK ROSIAK DELIKATESY JEDYNKA DELIKATESY K&K, UL. POWSTANCOW DELIKATESY KASZUBSKIE DELIKATESY KRESY DELIKATESY LIMARKO-34 S.C. DELIKATESY MINI EUROPA DELIKATESY MIROSLAW CIERPIAL DELIKATESY MM S.C. DELIKATESY NON STOP- LECH S.C. DELIKATESY OMEGA KONIN MYSLOWICE BANINO KIELCE WRZESZCZ JAROCIN ELBLAG RASZYN GLIWICE SZCZECIN KOBYLKA ZABRZE MILANOWEK MIEDZYZDROJE Poznan BIALYSTOK TOMASZOW MAZOWIECKI JOZEFOW ANDERSPOL MALBORK JASTRZEBIA GORA ZAbki Babice Nowe KLESZCZOW NEKLA LOMIANKI PYSKOWICE Celestynow LEGIONOWO OLAWA KONSTANCIN JEZIORNA PRZODKOWO OTWOCK MYSZKOW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

11 DELIKATESY POD DEBEM DELIKATESY POMORSKIE S.C. DELIKATESY RARYTAS DELIKATESY RS ROBERT SKOCZEK DELIKATESY S.C. DELIKATESY S.C. DELIKATESY S.C. DELIKATESY SAGINA DELIKATESY SE-DEN DELIKATESY SOSNOWICZANKA DELIKATESY SPOLKA CYWILNA DELIKATESY SPOZYWCZE TIP S.C. DELIKATESY U GRAZYNY DELIKATESY WIEJSKIE NOWAK MARIANNA DELL COMPUTER POLAND SP. Z O.O. DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O. DEMA PROMOTION POLSKA SP. Z O.O. DETAL 590 SP. Z O.O. DEVELOPMENT AND BUSINESS CONSULTING GNIAZDOWSKI I PARTNERZY SP. K. DHL EXPRESS POLAND SP. Z O.O. DIK S.C. DJM CHLODNIA GRUDZIADZ SP. Z O.O. DLS S.A. DOKTOR LEKS S.A. DOLACINSKI ANDRZEJ DOM HANDLOWY KAROLINKA ROMAN BLASZAK DOM HANDLOWY M.W.BAJKOWSCY SP. J. DOM HANDLOWY MODEL S.C. DOM HANDLOWY TARCHOMIN DOM MEDIOWY PENTAGRAM DOMATOR PLUS SP. Z O.O. DOMICAR DOMINIK DANIEL BARANKIEWICZ DONAT S.C. DORADO CENTRUM SP. Z O.O. DORADO CHLODNIE SP. Z O.O. DORADO CHLODNIE SP. Z O.O. DOROTA ANDRZEJ SACEWICZ DOROTA DUBIELLA SZREMKE DPD POLSKA SP. Z O.O. DPJ DROGERIE SP. Z O.O. DRAGON ROUGE HAAS SP. Z O.O. DRET ROMAN TATARCZUK DRIMPOLPRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO DRIMPOL M. D. RYKOWSCY SP. JAWNA DROGERIA I MARKET GRUPA EKO SP. Z O.O. DROGERIE KOLIBER SP. Z O.O. DRUKPOL S.A. DRUKPOL ZAKLAD POLIGRAFICZNY KRZYSZTOF KWIATKOWSKI DS SMITH POLSKA S.A. DUET DUO-TEST S.C. T.SIBILSKI E.SIBILSKA DUSMA DWOJKA FHPU IRENA KLACZKA DZIALALNOSC HANDLOWO - USLUGOWA DZIEWULSKI KRZYSZTOF E I A GLOWACCY SP. Z O.O. E. BAK, H. BAK, I. MARKOWICZ EAST-TRANS S.C. EC HARRIS SP. Z O.O. ATRIUM PLAZA ECOPACK S.C. IRENA BEDNAREK, KATARZYNA BEDNAREK Piaseczno LEGIONOWO Raszyn ZABRZE Babice Stare SWIETOCHLOWICE SWIETOCHLOWICE LIGOTA SWIECIE LODZ GRUDZIADZ PLOCK LODZ TUCZNO BABOSZEWO KONIN SZCZECIN LODZ BIELSKO BIALA TCZEW TCZEW LEZAJSK RZESZOW GLIWICE SULEJOWEK SULEJOWEK KIELCE KOLBIEL ZIELONA GORA WILCZA SUWALKI WARSZWA MIKOLOW LOMZA MARCA 2008 R. 25 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 EDDA G. KIESLICH SP. J. EDEN SPRINGS SP. Z O.O. EDEX EDWARD RZODKIEWICZ EDIPRESSE POLSKA SPOLKA Z O.O. EDMAR SP. JAWNA EDWARD SALAMUCHA EDWARD SMETEK EDYTA GABRIELA SEMRAK EDYTA SEWERYN EKO - EKSPRES S.C. EKO - FACH - POL EKO HOLDING SP. Z O.O. EKO OIL ZDZISLAW RYDZEWSKI EKO SP. Z O.O. ELA S.J. ELBLAGDIS ELBO S.C. ELDORADO SP. Z O.O. ELEA POLSKA SP. Z O.O. ELEKTRO ELFOOD-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. ELJOS SP. Z O.O. ELPIKO PHU S.C. PIOTR KOCIALKOWSKI, ELROJ S.C. ELZBIETA RADZIKOWSKA ELSTAR ELZBIETA HWASTEK ELZBIETA PATYK BUFET SZKOLNY ELZBIETA SUCHOCKA ELZBIETA SZPERNALOWSKA ELZBIETA WOLDANSKA EMDI MARIUSZ DABROWSKI EMT SELECT EWA TOMCZYK ENTER ADAM BACZKOWSKI ENZO KRZYSZTOF JEDYNAK ERON-TRANS SP. JAWNA HENRYK I KARIN ERON ERTOM TRADE SP. Z O.O. ESCAPE TOMASZ FRACZEK ESENCJA RESTAURACJA L.ZIELINSKI,A.WOJCIK,J.KOLTUN SP.J. ESSO ESSOT TRANSPORT SPEDYCJA ETA BEATA ROJAN ETMANK S.C. EUREST POLAND SP. Z O.O. EURO NOVA BIS SP. Z O.O. EURO SP. JAWNA W.JASKOT EUROCASH S.A. EUROGATE POLAND SP. Z O.O. EUROPA S.C. EUROPEJSKIE KONSORCJUM PROJEKTOWE EVA-TEC WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA GASTRO- NOMII EVERX EWA - JAROSLAW SYNOWIEC EWA FRAS EWA I ANDRZEJ DYKOWSCY EWA KRZYZOWSKA EWA MALECKA EWA PARZYSZEK EWA RYCHLIKSKLEP SPOZ-PRZEM. EWA SOCHAN EWELINA BIALA EXPERT MONITOR SP. Z O.O. KRZESZOWICE ZGORZELEC GORZOW WIELKOPOLSKI KOSCIERZYNA WYBUDOWANE BYDGOSZCZ CZELADZ LUBLIN STAROGARD GD. ELBLAG GLIWICE LUBLIN PIASECZNO KOSZALIN CIESZYN DABROWA GORNICZA SKORZEC ZUKOWO JOZEFOW LUBLIN ZYRARDOW SZCZECIN BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KOMORNIKI ZYCHLIN Piaseczno WISLINA TYCHY NOWY DWOR I MALBORK BYDGOSZCZ SZCZECIN MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

13 EXPORT-IMPORT HANDEL EXPORT-IMPORT EX-PRES SP. Z O.O. EXPRESS PODLASKI SP. Z O.O. F H HURT DETAL IMPORT EKSPORT RYSZARD JANKOWSKI F H MIROSLAW PALKA F.H. IWONA DZIUROK F.H. PLUS-JEDYNKA S.C. F.H. NOVA EXPORT-IMPORT F.H. ANNA S.C. F.H. ASTRA S.C. F.H. BESKIDEK PRZEMYSLAWBAK F.H. GASTROMAX MAREK DUDKIEWICZ F.H. KONSTANS F.H. MAREK MAREK ZUK F.H. MAT CUKIERNIA F.H. PIOTROWSCYS.C. F.H. PLUS F.H. RUMCAJS F.H. STABEXS.C. F.H. TAGAT, JACEK GOLUCH F.H. TOMI SKLEP. AL. 1 MAJA 11 F.H. TRIADA AUGUSTO POMORZE S.C. F.H. WIK HENRYK WICZKOWSKI F.H.G. GIELATA BRONISLAWA, F.H.G.U. KONSUM F.H.U KUMOROWSKI KAMIL KUMOROWSKI F.H.U. P. BLAUT F.H.U.ZBIGNIEW OZIMKIEWICZ F.H.U. A&W WOJCIECH WYLEZOL F.H.U. IN PLUS AGATA MAREK F.H.U. MARTEX KAROL CHOWANIAK F.H.U. ADAM BOGUSZEWICZ F.H.U. BAJMAR F.H.U. DAW-KON S.C. F.H.U. JACEK ZYCH F.H.U. JAROSLAW STARCZEWSKI F.H.U. KAROLINA F.H.U. KWINTO-SKLEP F.H.U. MATEOL HURT DETAL ART.CHEMICZNYCH SEBASTIAN SZYMANSKI F.H.U. MORGAN Piotr Piekarski F.H.U. NOCKA F.H.U. 'PETRO-BENZ' F.H.U. RARYTAS F.H.U. SUNDAY F.H.U. TERESA II S.C. F.H.U. TOKAJSC F.H.U.HIT S.C. F.P.H. AERODYNAMIC F.U.H. BARON F.U.H. PETRO-AWA SP. Z O.O. F.U.H. MBG I WEKA S.C. F.U.H. TEAM FAAN SP. Z O.O. FABRYKA OPAKOWAN FOLIOWYCH ROSSO-PLAST FABRYKA PORCELANY AS CMIELOW ADAM SPALA FALCON ROMAN MUSIELINSKI FAMI SP. Z O.O. FAMI SP. Z O.O. FAMILY-AUGUSTO HANDEL HURT I DETAL FANTAZJA BIALYSTOK KAMIEN SUCHA PIEKARY SLASKIE WLADYSLAWOWO ZABKI CZESTOCHOWA LODZ CZELADZ LUBLIN ZABRZE WLADYSLAWOWO CHORZOW SZAMOTULY CHWASZCZYNO BYTOW BRENNA BRENNA LOMZA WALBRZYCH LUBLIN CZERWIONKA-LESZCZYNY GLIWICE KOLOBRZEG MASLOW TAPKOWICE KROSNO DALESZYCE TRZEBIATOW TARNOW BiaLa Podlaska PIEKARY SLASKIE DABROWA GORNICZA SWARZEDZ DEBNO MYSLOWICE ZORY LIDZBARK CMIELOW KOBYLNICA RASZYN MARCA 2008 R. 27 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 FARELL MAZURKIEWICZ DAMIAN FARUTEX SP. Z O.O. FEEDBACK / HILL & KNOWLTON SPOLKA Z O.O. FENIX S.C. FERO-LUX SP. Z O.O. FH AGA FH BUMERANG II BOZENA BAKOWSKA FH ELZBIETA MIKULIN FH GRAGO FH MAREK T. FHP VILEDA SP. Z O.O. FHPU WESSPOL FHU 44 ZBIGNIEW GNUTEK FHU AG-NES GRUBICH ARKADIUSZ FHU CONCEPT RAFAL SIWEK FHU EGO-2 JACEK KLAPINSKI FHU GABRYSIA KRYSTYNA PILECKA FHU GRAP ROBERT ANTON FHU HARP-JAN CZESLAWA LIDIA KRYZA FHU INTER - RAFAL JEZIERSKI FHU KONKO FHU KRZYSZTOF SZTWIOROK FHU MERCATOR MIECZYSLAW MOCZADLO FHU NEXUS MAREK RUSIN FHU NOVUM ANNA WOJS KRZYSZTOF WOJS FHU OLA ELZBIETA I SEBASTIAN GRZELKA FHU PETROL FHU RACING MARGULSKI DARIUSZ FHU RAFIX RAFAL WROBEL FHU RAM FHU STANDART JANUSZ WORONOW FIGARO FILIA QUCK-MARKET FIRMAADI2 FIRMASAMS.C. FIRMA ANKA S.C. KOWALCZYK JACEK FIRMA MIRAND MIROSLAW JASKOLA FIRMA OKTAN FIRMA ASPEKT MONIKA KALINOWSKA FIRMA AUGUSTO-TOPAZ, A. CISZEWSKI FIRMA DYNAMO HALINA SKUZA FIRMA DYSTRYBUCYJNA IGLOLAND FIRMA GOREXS.C. HURT-DETAL FIRMA HANDLOWA FIRMA HANDLOWA FIRMA HANDLOWA FIRMA HANDLOWA BETA FIRMA HANDLOWAGALEON FIRMA HANDLOWAMARCOS.C. FIRMA HANDLOWA WIRAP FIRMA HANDLOWA ADA FIRMA HANDLOWA DELIKAT 1 S.C. FIRMA HANDLOWA FAMILY-ICE FIRMA HANDLOWA PLUS-DWOJKA S.C. FIRMA HANDLOWA TERWIT FIRMA HANDLOWA ANNA SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA ARKAN I KARECKA KATARZYNA FIRMA HANDLOWA BARBARA FIRMA HANDLOWA DRACOREZLER IRENA FIRMA HANDLOWA GOSEK KRZYSZTOF FIRMA HANDLOWA HANNA WILCZEK FIRMA HANDLOWA IGLO SZCZECIN SZCZECIN WLADYSLAWOWO KRZYZOWA CZESTOCHOWA GLIWICE LODZ LECZNA PIEKARY SLASKIE MOGILANY BOCHNIA BYDGOSZCZ BRZEZINA RZESZOW MIELEC TUCHOLA KRAPKOWICE MYSLOWICE GNOJNIK SKARZYSKO-KAM TCZEW TORUN KOSZECIN KEDZIERZYN-KOZLE PIASECZNO KOSTRZYN WLOSTOW LUBLIN RADOMSKO ORZESZE CHORZOW JAWORZNO TYCHY TWOROG ZABRZE KOBYLNICA WLADYSLAWOWO REDA JASTRZEBIE CIESZYN TCZEW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

15 FIRMA HANDLOWA JAGO FIRMA HANDLOWA JAROSLAW DEBINSKI FIRMA HANDLOWA JEZIERSKI FIRMA HANDLOWA JOZEF BRZOSKOWSKI FIRMA HANDLOWA K.T. S.C. FIRMA HANDLOWA KONTRA FIRMA HANDLOWA M & R FIRMA HANDLOWA MARPOL MARCIN SZLENCKA SEBASTIAN KUSIAK FIRMA HANDLOWA MARPOL SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA MOTYL RENATA FIRMA HANDLOWA PIGWA FIRMA HANDLOWA PIOTR PLASUN FIRMA HANDLOWA RABAT S.C. T.SLOWIKOWSKIT.KOSIOR FIRMA HANDLOWA RADOSLAW TROKA FIRMA HANDLOWA REMI FIRMA HANDLOWA S.C. FIRMA HANDLOWA SAVANA FIRMA HANDLOWA SAWEX SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA SCOTT FIRMA HANDLOWA SZYNECZKA FIRMA HANDLOWA TOMASZ MACIOLEK FIRMA HANDLOWA WAM MASAJADA WANDA S S P FIRMA HANDLOWA WEGRZYN SZCZEPAN FIRMA HANDLOWA WOMAR WOJCIECH WENDT FIRMA HANDLOWA ZYGMUNT SP. JAWNA FIRMA HANDLOWA JOLANTA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA LASUCH FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA TAKO FIRMA HANDLOWO USLUGOWA FIRMA HANDLOWO USLUGOWA FIRMA HANDLOWO USLUGOWA FIRMA HANDLOWO -USLUGOWA FIRMA HANDLOWO- USLUGOWA ROBIN FIRMA HANDLOWO USLUGOWA EWA GREN FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ZALEWSKI FIRMA HANDLOWO-DYSTRYBUCYJNO- FIRMA HANDLOWO-USLGOWA DANUTA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWAASIA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA JUTRZENKA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA TAWERNA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA BONO FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA JURAND FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA KAJA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, FIRMA JACEK FIRMA MARCO S.C. FIRMA MARKETINGOWO-USLUGOWA FIRMA MIRAND S.C.MIROSLAW JASKOLA FIRMA PEX II FIRMA PRYWATNA FIRMA SUND-MANN KRZESZOWICE LAZY KIELCE KOSCIERZYNA TARNOWSKIE GORY ZGLOBICE SIEMIANOWICE WOLOMIN STARZYNO PILICA KOSCIEZYNA IZABELIN TYCHY OLSZTYN RADOM BOCHNIA PUCK OSTROLEKA KOBYLNICA DZIERZONIOW WLADYSLAWOWO KOSCIAN PODLEZE WALBRZYCH ZIELONA GORA BRENNA OSTROW MAZOWIECKI BUDZISLAW KOSCIELNY KOBIERZYCE JASTARNIA OPOLE CHELMNO USTRON RYBARZOWICE STAROGARD I PSZCZYNA BISKUPIEC KOSTRZYN GLIWICE GOLESZOW PNIEWY MARCA 2008 R. 29 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 FIRMA TOMASZ DOROTA FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA AGA FIRMA ZORBA PRZEDSIEB.WIELOBRANZOWE FM POLSKA SP. Z O.O. - MSZCZONOW FOKSA PAWEL FORTIS BANK POLSKA S.A. FORTIS S.C. FORTRESS SP. Z O.O. FPH HIT MASON HENRYK FPHU PUBLIMA GRZEGORZ LICHOTA FRANCISZEK MAZURKIEWICZ FRAPO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. FRIGO LOGISTICS SP. Z O.O. FROZEN FOOD LOGISTIC SP. Z O.O. FRUZA, HANDEL DETALICZNY, SIEDZIBA: FRYTKI STOVER SP. Z O.O. FTG DOMTUR ZBIGNIEW DOMKA FUH DOX DYNAMIC MAJEWSKI MARIUSZ FUH ORKON FUKS S.C. MAREK DRGAS, EUGENIUSZ KACZMAREK FULL FUNDACJA EUROPEJSKIE SPOTKANIA FUNDACJA SZCZESLIWE MACIERZYNSTWO G + J GRUNER + JAHR POLSKA G&G GOLAB GRZEGORZ G. G. WOJDAT, W. WPJDAT SP. J. G.E.A. MATYJASEK,DEPTULA,BOZIMOWSKI G.M.S. G7 SP. Z O.O. GABI FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA GABINET MASAZU KRZYSZTOF PALICKI GAJEWSKA DOROTA SKLEP SPOZYWCZY GAJOS DARIUSZ GALEO S.C. GALEO S.C. SIKORA MARCIN I WIOLETTA GALUSEK TOMASZ GASTROMAX BIALOZYT BOZENA GASTROSERWIS SP. Z O.O. GAURA INVESTMENTS SP. Z O.O. GEANT POLSKA SP. Z O.O. GEBKA KRZYSZTOF GEFCO POLSKA SP. Z O.O. GEMAR SUPERMARKET SP. Z O.O. GENOWEFA RANACHOWSKA GEOPOL SP. Z O.O. GFK POLONIA INSTYTUT BADANIA OPINII SP. Z O.O. GIANT POLSKA SP. Z O.O. GIELAS R, IR BUDZYNSKA-GIELAS GJP PROMOTION GLEN SP. Z O.O. GM RECORDS MAREK GRELA ZPCHR GMD DANIELA I MAREK GLUSZCZ GMINNA SPOLDZ. S.CH W JELENIOWIE GMINNA SPOLDZIELNIA GMINNA SPOLDZIELNIA GMINNA SPOLDZIELNIA S.CH. GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC CHLOPSKA GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC CHLOPSKA GMINNY OSRODEK SPORTU I REKREACJI SLUPCA BYDGOSZCZ CZECHOWICE-DZIEDZICE MSZCZONOW ZAGNANSK WARSAW ZIELONA BORONOW OSTROWIEC ZABRZE KONIN ZNIN BOBROWICE ZAWIERCIE KUZNICA ROKIETNICA KROKOWA NOWY SACZ OTWOCK PRZEJAZDOWO BYDGOSZCZ MIEDARY DABROWA GORNICZA BIELSKO BIALA PSZCZYNA TYCHY GRODKOW GLOGOW PUSZCZYKOWO ZABRZE WEGRZCE LEWIN KLODZKI WISLA WOJKOWICE SZCZYRK PABIANICE ZDZIESZOWICE CHOJNA SWIERKLANIEC MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

17 GMS KRZYSZTOF GODLEWSKI GOBO SPOLKA JAWNA GOCYLA PAWEL GOJA GOLEC GRZEGORZ GOMARK - SKLEP SPOZYWCZY GOSPODARSTWO ROLNE SKARBU PANSTWA GRAAL S.C. GRABINSKI KONRADOGOLNOSPOZYWCZY GRAMULA LUCYNA OGOLNOSPOZYWCZY GRAND SKLEP S.C. GRAZYNA BOROWSKA GRAZYNA GAJDA GRAZYNA HINC GRAZYNA JAKUBIEC, LUKASZ JAKUBIEC GRAZYNA KINAL GRAZYNA KOWALSKA FIRMA PRYWATNA GRAZYNA MATUS DELIKATESY GREENEX SP. Z O.O. GREG - KOMPLEKSOWA NAPRAWA GRINMAR SP. Z O.O. GROCHOWSKA ANNASPOZYWCZY GROSZEK SP. Z O.O. GROUPE SEB POLSKA SP. Z O.O. GRUPA ENERGETYCZNA ENEA S.A. GRUPA MEDYCZNA PULS SP. Z O.O. GRUPA ONET.PL SA GRUPA TSO SP. Z O.O. GRUPPA 66 OGILVY SP. Z O.O. W ORGANIZACJI GRZECHNIK ANDRZEJOGOLNOSPOZYWCZY GRZEGORZ LEWANDOWSKI GRZELCZYKOWIE - KRYSTYNA S.J. GSSAMOPOMOC CHLOPSKA GS SCH GOLKOW GSS CHLOPSKA W PIENSKU GTC MARS SP. Z O.O. GTL - SERVICESPOLKA Z O.O. GULBA-WOJACZEK-GULBA GUNIA MARTA, PAKIELA ANNA GYMNASION SP. Z O.O. H A S ARMEX H.DZIECINIAK H.WYSIECKI SKL.SPOZ.-MIESNY HABENDA SP. Z O.O. HABREX HACHETTE FILIPACCHI POLSKA SP. Z O.O. HALAS IRENA HALINA, MARIOLA,LESZEK MROWIEC HALINA BANYS I S-KA HALINA BANYS I SPOLKA HALINA DUROK HALINA NOWACKA HALINA OSTROWSKA HALINA PIOTROWSKA HALINA TOMASZEWSKA HALINA WILCZOK HALINA ZYGMUNT FISCHER HALINEX HAMBEX HAMMER SP. Z O.O. HAND. ARTYKUL. PRZEMYSL. GALANT. CHEMIA KOSMETYKI PUCUS HANDEL ART. SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWYMI ZAKOPANE WOJKOWICE RASZYN JANOW LUBELSKI ZIELONKA NOWE CHECHLO KOSCIERZYNA SZCZYRK CHOJNICE ZABRZE ZIELONA GORA GLIWICE MIERZESZYN ZABKI KORNIK Piaseczno PIENSK PYRZOWICE TARNOWSKIE GORY PLOCK SOPOT TCZEW BUDZYN DABROWA GORNICZA JANKOWICE TYCHY MALBORK MALBORK DABROWA GORNICZA CHORZOW TARNOWO ZAWIERCIE LEKNICA MARCA 2008 R. 31 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 HANDEL ART.SPOZYWCZYMI I PRZEMYSLO. HANDEL ARTYKULAMI HANDEL ARTYKULAMI PRZEMYSLOWYMI HANDEL ARTYKULAMI PRZEMYSLOWYMI TADEUSZ JEDRZEJCZYK HANDEL ARTYKULAMI SPOZYWCZO- HANDEL ARTYKULAMI SPOZYWCZYMI HANDEL DETALICZNY HANDEL DETALICZNY ART.SPOZ.-PRZEM. HANDEL DETALICZNY ARTYKULY SPOZYW- HANDEL HURT DETAL JANICKA DANUTA HANDEL HURTOWY I DETALART SPOZ PRZEM JOANNA STEPNIAK HANDEL HURTOWY I DETALICZNY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY HANDEL JADWIGA WOJCIECHOWSKA HANDEL OBWOZNO DYSTRYBUCYJNY HANDEL OBWOZNY ART. SPOZYWCZYMI HURT-DETAL JAN TRACZ HANDEL SPOZ.-PRZEM.S.C., HANDEL USLUGI HANDEL,PRODUKCJA,USUGIPORWIT HANDEL-DYSTRYBUCJA-EXPORT- HANDLOWA SPOLDZIELNIA INWALIDOW HANDROG SPOLKA Z O.O. HARTES SP. JAWNA P.POLAKOWSKI, HAXEL ADVENTURE TOURS SP. Z O.O. HCPWARTUZ HDS POLSKA SP. Z O.O. HELENA HABA ELZBIETA KAWLEWSKA HENRYK I MARIA CIACH HENRYK KOSTYRA HEUREKA MICHAL ADAMKIEWICZ - WOLNIAK HEWEA 1 SP. Z O.O. HEWLETT PACKARD POLSKA SP. Z O.O. HHR POLAND TRS SP. Z O.O. HIGRO HINT SP. Z O.O. HORST I ARKADIUSZ ZENTLIK HOTEL ADMIRAL SC HOTEL PRZEPIORECZKA SP. Z O.O. HOTEL REST. PETIT FLEUR PW B.B.B. SYSTEM B. BARSZCZEWSKI HOTEL RESTAURACJA DAGLEZJA HOUSE OF SKILLS SP. Z O.O. HURT DETAL ACIP KAJTEK HURT DETAL ART. SPOZ-WIELOBRANZOWYC JADWIGA NYGA HURT DETAL ART.CHEMICZNO-KOSMETYCZN RADOSLAW MUSIALOWSKI HURT DETAL R.SWINIARSKI HURT. ROLNO-SPOZ. MIX Hurt.Spoz.Cz.Macuda HURT-DETAL WLODZIMIERZ SKRZYPCZAK HURTOWNIA ANIA ANNA APA BRZUSCIE HURTOWNIA AUGUSTO HURTOWNIA ART. SPOZ. I PRZEMYSL. HURTOWNIA ART. SPOZYWCZYCH HURTOWNIA ARTYKULOW SPOZYWCZYCH HURTOWNIA BARTEK ARTUR BANACZEK HURTOWNIA KAROLINA ILONA DYMEK HURTOWNIA KORALM. KORALEWSKI HANDEL ART. SPOZ.- PRZEMYSLOWYMI HURTOWNIA LODOW I MROZONEK HURTOWNIA LODOW I MROZONEK HURTOWNIA LODOW I MROZONEK ZIELONA HURTOWNIA MIX ARTYKULY SPOZYWCZE KRYSTYNA JUCHA KOZY ELBLAG LEBA ZLOTOW PODOLSZYN NOWY NOWY DWOR MAZOWIECKI NADARZYN TARNOWSKIE GORY BOGDANIEC WEGROW GOLUB-DOBRZYN OSTROLEKA GLIWICE KOSCIERZYNA ZABKI PSZCZYNA TCZEW ELBLAG RADOM TYCHY BOJSZOWY MICHALOWICE LUBLIN TORUN KORNIK KIELCE BABIMOST SRODA GRUDZIADZ PIEKARY SLASKIE MIASTO KAZMIERZ TCZEW ZMIGROD TORUN RADOM ZAKOPANE SKARZYSKO-KAM WLOSZCZOWA KWIDZYN CIECHANOW SZELKOW MYSLENICE JASIENICA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

19 HURTOWNIA MROZONEK I RYB HURTOWNIA OGOLNOSPOZYWCZA MALWINA HURTOWNIA RYB I OPAKOWAN BOSMAN S.C. HURTOWNIA TABAK DOROTA LOZYNIAK HURTOWNIA TLUSZCZOW ROSLINNYCH HURTOWY HANDEL SPOZYWCZY SP. Z O.O. HURT-TRANS HZ TRANSPORT POLAND SP. Z O.O. I.J.BRODOCZ PAWILON HANDLOWY MERCES I.T.K.S.C. IBM BTO BUSINESS CONSULTING SERVICES SP. Z O.O. ICE NET OTWOCK IGLOMAK II JOLANTA PALECKA - IGLOTEX S.A. IGLOTEX TORUN SP. Z O.O. IKA EUGENIUSZ ROSZAK ILCO ILONA SWIERCZYK ILONA KULIS IMC SA WINKOWSKI GROUP IMMOMOK SP. Z O.O. IMPACT MEDIA SP. Z.O.O. IMPACT MUSIAL SLABECKI IMPORT-EXPORT ART. PRZEM. I SPOZ. ING CAR LEASE POLSKA SP. Z O.O. INITIATIVE MEDIA SP. Z O.O. INPUT-BIS MARIA CHODAKOWSKA MALKIEWICZ HURT.KOSME- TYKOW LEWEL INSPEKTORAT ZBYTU MARGARYNY INSTYTUT ZYWNOSCI I ZYWIENIA IM. PROF. ALEKSANDRA SZCZYGLA INTEK WIESLAW INTER ROYAL S.A. INTERCHEM S.A. INTERDRUK CORPORATION SP. Z O.O. INTERGALACTIC SP. Z O.O. INTERNATIONAL CARD CENTRE LTD INTERPUCHSP. Z O.O. INTROGRAF LUBLIN SP. Z O.O. IQ MARKETING (POLAND) SP. Z O.O. IQS AND OUANT GROUP SP. Z O.O. IRA SP. CYWILNA IRENA BOBROWSKA IRENA I RYSZARD GRUSZECCY IRENA PAWLIK IRENA RADLINSKA IRENA SZUSTAK IRENEUSZ OSIAL IRENKASKLEP IREX IRENEUSZ GRYZIK IZABELA BACIA, ARKADIUSZ BACIA IZABELA KROL MEDAX IZINEK, JERZY ZIMOLAK J I W SPOLKA CYWILNA J. KANIA, A. MUCHA, A. KALBARCZYK J. STANEK J. WALTER THOMPSON-PARINTEX SPOLKA Z O.O. J.CICHOSZ J.K.K. PUBLIC RELATION J.PATEK S.SPOZYWCZY J.R. KONIECZNI SP. Z O.O. J.T.A. PIEKARSCY JACEK CIEKLINSKI SKARZYSKO KAMIENNA JELENIA GORA MYSLENICE KOZUCHOW ZABRZE CHOJNICE KAMIENICA CHORZOW OTWOCK OTMUCHOW SKORCZ TORUN LUBON ROSOSZYCA SZCZYRK LODZ KOSZALIN DLUGOLEKA SUNBURY GLIWICE LUBLIN KOSTRZYN ZUKOWO -JASIEN MALBORK SLUPSK BOBROWNIKI TARNOWSKIE GORY CHORZOW TARNOWSKIE GORY ZUKOWO MALBORK MARCA 2008 R. 33 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 JACEK KAMINSKI JACEK KORZENIEWSKI JACEK PPHU HALINOW JACEK SIKORSKI JACEK THEUS JADWIGA WISNIEWSKA JALEK SP. Z O.O. JAN I URSZULA OLSZAR JAN PIKUL JAN SKLEP- SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWY JAN, SYLWIA PRONOBIS JANINA PATOLA, JANUSZ PATOLA JANUS KRZYSZTOFCUKIERNIA JANUSZ DZICZEK JANUSZ KACZMARCZYK JANUSZ WISNIEWSKI JARMARK S.C. JAROSLAW SMYK JAROSLAW TYLEK JARTOM SP. J. JASKULA HENRYKSPOZYWCZY JASO SP. Z O.O. JASPER SP. Z O.O. JAVENA PRZEDSIEBIORSTWO JAZAL SP. Z O.O. JERONIMO MARTINS JERZY JARNO JERZY SLIZ JERZY TOMALA JEZIORSKA WLADYSLAWA JM SC JOLANTA BIENIEK JNET DESIGNA CUSTOMER JOANNA WYCHOWANIEC JOBPILOT POLSKA SP. Z O.O. JOGO-HURT SP. JAWNA WAGROWSKI JOHNSONDIVERSEY POLSKA SP. Z O.O. JOLANTA GRUSZKA PH GALA JOLANTA SKORZUS JORA RAFAL SKOTARCZAK JOZEF MALGORZATA BUDZISZ JSL CONCEPTS LTD SP. Z O.O. ODDZIAL W POLSCE JULIETTA GASTRONOMIA JULIA MATUSIK JUR JERZY SOROCIAK JURIST JERZY JAZDZYK JURWALD KONCERN SPOZYWCZO-CHLODNICZY SA JUSTYNA AUGUSTYNIAK ELZBIETA BYLAK JUSTYNA P.H.U. BANICKA JUSTYNA JUSZCZYK KRYSTYNA SPOZYWCZY K & K S.C. K&K CAFE SP. Z O.O. K&L DELIKATESY S.C. K.KOPERCZAK I G.KOZLOWSKI K+K SP. Z O.O. KACY JERZY FIRMA HANDLOWA LUX KACZMARCZYK SPOLKA Z O.O. KAIZIK MAREK KAJA S.C. KALAF KRZYSZTOF KOPEC KALISKIE ZAKLADY PRZEMYSLU TERENOWEGO KALWEX DELIKATESY KA-MA S.C., MARIUSZ RYCIUK I KAMA SPRZEDAZ ARTYKULOW SPOZYWCZO- GORZOW WIELKOPOLSKI Halinow ZABRZE PRZYLEP BRENNA MALBORK SWIETOCHLOWICE SIEMIANOWICE TCZEW TARNOWSKIE GORY GOra Kalwaria SUWALKI DABROWKA KOSTRZYN CZELADZ ORUNIA TARNOWSKIE GORY RADOM LODZ LODZ CHORZOW WLADYSLAWOWO ZABRZE SZCZECIN GRUDZIADZ Dabrowka TYCHY MYSLOWICE INO PIEKARY SLASKIE Strzelce Krajenskie Legionowo KALISZ PIASECZNO MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII LP NAZWA ULICA MIASTO KOD POCZTOWY SIECI HANDLOWE 1 CARREFOUR UL. 10 MARCA 2 BOLESŁAWIEC 59 700 2 CARREFOUR UL. FORDO]SKA 141 BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Stan na: 25/05/2015 Nazwa Miasto Ulica Numer domu Kod pocztowy ZAKLAD USLUGOWY REMONTOWO-BUDOWLANY BAKS RYSZARD KIERUL SKLEP OGOLNO BUDOWLANY GOROWO

Stan na: 25/05/2015 Nazwa Miasto Ulica Numer domu Kod pocztowy ZAKLAD USLUGOWY REMONTOWO-BUDOWLANY BAKS RYSZARD KIERUL SKLEP OGOLNO BUDOWLANY GOROWO Stan na: 25/05/2015 Nazwa Miasto Ulica Numer domu Kod pocztowy ZAKLAD USLUGOWY REMONTOWO-BUDOWLANY BAKS RYSZARD KIERUL SKLEP OGOLNO BUDOWLANY GOROWO ILAWECKIE PRZEMYSLOWA 9A 11220 CYBER TECH CIECHANOW

Bardziej szczegółowo

1 Bank BGZ Ostrow Wielkopolski 63-400 Gimnazjalna 6 miejsce Bank BGZ 2 Bank BGZ Jaroslaw 37-500 Piekarska 5 miejsce Bank BGZ 3 Bank BGZ Szczecinek

1 Bank BGZ Ostrow Wielkopolski 63-400 Gimnazjalna 6 miejsce Bank BGZ 2 Bank BGZ Jaroslaw 37-500 Piekarska 5 miejsce Bank BGZ 3 Bank BGZ Szczecinek 1 Bank BGZ Ostrow Wielkopolski 63-400 Gimnazjalna 6 miejsce Bank BGZ 2 Bank BGZ Jaroslaw 37-500 Piekarska 5 miejsce Bank BGZ 3 Bank BGZ Szczecinek 78-400 Pl. Wolnosci 18 miejsce Bank BGZ 4 Bank BGZ Zagan

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku BPH uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową (zgodnie z art. 6a-6d ustawy

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank.

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank. Lista przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Getin Noble Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

"AKURAT"- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21

AKURAT- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21 Lista przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Euro Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji chronionych

Bardziej szczegółowo

LISTA SKLEPÓW PROGRAM ZAPROSZONYCH PROFESJONALNY DO PROGRAMU MALARZ PROFESJONALNY MALARZ Sprawdź, czy Twój sklep dołączył już do Programu.

LISTA SKLEPÓW PROGRAM ZAPROSZONYCH PROFESJONALNY DO PROGRAMU MALARZ PROFESJONALNY MALARZ Sprawdź, czy Twój sklep dołączył już do Programu. TROPS S. A. Al. Marii Danielewicz Aleksandrów Kujawski Regulamin dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi Zielińskiej malarskie 29 uczestniczących w Programie P.P.H.U. JANBUD Profesjonalny JAN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

Lista przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2012

Lista przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2012 Lista przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2012 l.p Nazwa instytucji NIP instytucji 1 MN TEC Sp. z o.o. 5472051740 2 K&J' S.C. 6351669789

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A. Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Prawa Bankowego informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz. Lp. 1

Bardziej szczegółowo

Zakres powierzonych czynności. Nazwa Adres NIP Regon

Zakres powierzonych czynności. Nazwa Adres NIP Regon Lista przedsiębiorców, którzy w imieniu i na rzecz Getin Noble Bank S.A. pośredniczą w wykonywaniu niektórych czynności bankowych lub wykonują czynności faktyczne wg stanu na dzień 31.03.2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Biuo Rachunowe MAGA Małgorzata Kuczynko Boya-Żeleńskiego 28, 15-198 Białystok 5421514733 MAGIC

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Biuo Rachunowe MAGA Małgorzata Kuczynko Boya-Żeleńskiego 28, 15-198 Białystok 5421514733 Neo

Bardziej szczegółowo

2 FH IRENA ZAJDEL UL. FREDRY 28, 38-420 KORCZYNA 1 208,49 1 563,16 Faks 22 531 8564

2 FH IRENA ZAJDEL UL. FREDRY 28, 38-420 KORCZYNA 1 208,49 1 563,16 Faks 22 531 8564 LP NAZWA DŁUŻNIKA ADRES KAPITAŁ (stan na dzień 11.08.2010) ODSETKI I OPŁATY (stan na dzień 11.08.2010) OSOBA DO KONTAKTU (ZE STRONY BANKU BPH S.A.) 1 S-TRANS GÓRCZYŃSKI SŁAWOMIR WADOWICE GÓRNE 42, 39-308

Bardziej szczegółowo

cenie! 999,- 290,- ceny promocja super! w super super super okazja 499,- 1269,- meble wszystkich pokoleń NOWOŚĆ 789,-

cenie! 999,- 290,- ceny promocja super! w super super super okazja 499,- 1269,- meble wszystkich pokoleń NOWOŚĆ 789,- promocja oferta promocyjna ważna od 23.07.2010 do 14.08.2010 r. www.brw.com.pl www.brw.com.pl www.brw.com.pl meble wszystkich pokoleń R058/01.07.10/BRW półka podświetlana diodami LED NOWOŚĆ cenie! w super

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZO-PRODUKCYJNE "BAZALT" SPÓŁKA AKCYJNA W WILKOWIE Wilków, Dolnośląskie 213 304,00

PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZO-PRODUKCYJNE BAZALT SPÓŁKA AKCYJNA W WILKOWIE Wilków, Dolnośląskie 213 304,00 Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania Działanie 8.2 PO IG Lp. Nr wniosku o dofinansowanie Nazwa Beneficjenta Siedziba (miasto i województwo) Kwota wsparcia w PLN 1 WND-POIG.08.02.00-02-085/13

Bardziej szczegółowo

Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz. LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon pon-pt sobota niedziela

Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz. LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon pon-pt sobota niedziela MEBLE bez VAT - CZERWIEC 2013 Czas trwania promocji : 2013-06-07 / 2013-06-11 Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz Godziny otwarcia salonu LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon

Bardziej szczegółowo

Gdansk Elblag. Ostroda. Grudziadz. Kujawsko- Pomorskie. Torun. Wloclawek. Plock. Konin. Lodz. Lodzkie Piotrkow Trybunalski.

Gdansk Elblag. Ostroda. Grudziadz. Kujawsko- Pomorskie. Torun. Wloclawek. Plock. Konin. Lodz. Lodzkie Piotrkow Trybunalski. Poland VALID FROM 1 DECEMBER 2014 Zachodniopomorskie Szczecin Kolobrzeg Gorzo Wielkopolski Swiebodzin Lubuskie Koszalin Glogow Legnica Slupsk Poznan Wielkopolskie Gdynia Pomorskie Bydgoszcz Leszno Inowroclaw

Bardziej szczegółowo

Promocja ważna od 25 listopada do 24 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów. 5,99 3,99 33% taniej 189,00 149,00. - porcelana w kolorze

Promocja ważna od 25 listopada do 24 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów. 5,99 3,99 33% taniej 189,00 149,00. - porcelana w kolorze ZIMOWE obniżki cenowe Promocja ważna od listopada grudnia0 0 r. lub Promocja ważna od listopada dodogrudnia lub do dowyczerpania wyczerpaniazapasów. zapasów. 699, 9,- 9, 9,- 0 PROM OCJA do % na wybra ny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba przedsiębiorcy NIP BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa 5260215088 BRE CENTRUM OPERACJI Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa, które otrzymały tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2008 oraz PLATYNOWY LAUR.

Przedsiębiorstwa, które otrzymały tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2008 oraz PLATYNOWY LAUR. oraz PLATYNOWY LAUR. (Platynowy Laur otrzymują przedsiębiorstwa, które nieprzerwanie dziewięć lat brały udział w programie i każdorazowo uzyskały tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play ) AKME Krzysztof

Bardziej szczegółowo

44 % 349 zł PRODUKT W SUPERCENIE. 3x0 10 RAT 0. 599 zł. 99 zł TANIEJ. Adresy salonów biorących udział w promocji znajdziesz na str.

44 % 349 zł PRODUKT W SUPERCENIE. 3x0 10 RAT 0. 599 zł. 99 zł TANIEJ. Adresy salonów biorących udział w promocji znajdziesz na str. Szkoło! Promocja ważna od 9.08 do.09.0 lub do wyczerpania zapasów magazynowych Meblościanka Barato 9 zł 9 zł % 5 TANIEJ na wybrany asortyment Black Red White Kolor: śliwa wallis/czarny połysk. wys./szer./gł.:

Bardziej szczegółowo

INWAZJA 999,- 699,- OSZCZĘDZASZ 300,- Biurko TIP TOP TBIU 60 kolor: klon nida (fot.), olcha miodowa wys./szer./dł.: 74,5/50,5/60 cm 99,- 69,-

INWAZJA 999,- 699,- OSZCZĘDZASZ 300,- Biurko TIP TOP TBIU 60 kolor: klon nida (fot.), olcha miodowa wys./szer./dł.: 74,5/50,5/60 cm 99,- 69,- INWAZJA niskich cen Oferta handlowa ważna od 01.08.2012 do 31.08.2012 albo do wyczerpania zapasów magazynowych. Szafa KODA 218,5/200/60,5 cm Dostępne kolory: korpus: wenge fronty: wenge/białe szkło(fot.),

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UMÓW OUTSOURCINGOWYCH

WYKAZ UMÓW OUTSOURCINGOWYCH Duma Przedsiębiorcy 1/35 WYKAZ UMÓW OUTSOURCINGOWYCH 1 2ID SP.ZO.O. ŁYSZCZ, KRYJOM 2 7 LAURA NARANOWICZ-KIEPURA 3 A&G BUSINESS CONSULTING SAJA ANNA 4 A&M ADVICE MAŁGORZATA ROMANCIO 5 A. G. S. AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz umów outsourcingowych

Wykaz umów outsourcingowych Duma Przedsiębiorcy. 1/32 Wykaz umów outsourcingowych LP. NAZWA FIRMY 1 2ID SP.ZO.O. ŁYSZCZ, KRYJOM 2 7 LAURA NARANOWICZ-KIEPURA 3 A&G BUSINESS CONSULTING SAJA ANNA 4 A&M ADVICE MAŁGORZATA ROMANCIO 5 A.

Bardziej szczegółowo

Wykaz umów outsourcingowych

Wykaz umów outsourcingowych Wykaz umów outsourcingowych LP. NAZWA FIRMY 1 2ID SP.ZO.O. ŁYSZCZ, KRYJOM 2 7 LAURA NARANOWICZ-KIEPURA 3 A&G BUSINESS CONSULTING SAJA ANNA 4 A&M ADVICE MAŁGORZATA ROMANCIO 5 A. G. S. AGNIESZKA SZOŁOMICKA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - ODPADY ZMIESZANE. 2 ŚM - druga środa miesiąca NAZWA PODMIOTU ULICA TERMIN

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - ODPADY ZMIESZANE. 2 ŚM - druga środa miesiąca NAZWA PODMIOTU ULICA TERMIN HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - ODPADY ZMIESZANE WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW: - ostatni wtorek miesiąca WF - wtorek, piątek Ś / S - środa - ostatni poniedziałek miesiąca 2PA - poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Skorygowany wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL

Skorygowany wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Wdrażania Priorytetu VIII PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST

WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST XI Półmaraton Świętych Mikołajów WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST OPEN Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński Data: 08 grudnia 2013 r. Miejsce: Toruń Dystans: 21,1 km Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo