MSiG 52/2008 (2901) poz. 3258

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSiG 52/2008 (2901) poz. 3258"

Transkrypt

1 przeznaczone w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., Spółce Przejmującej, staną się aktywami i pasywami Spółki Przejmującej według stanu na dzień poprzedzający Dzień Podziału. Składniki majątku, w tym uprawnienia (należności) i zobowiązania (długi), które weszły do majątku Spółki Dzielonej, w okresie pomiędzy dniem, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., a Dniem Podziału, w zamian za składniki majątkowe nie przeznaczone w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h. Spółce Dzielonej, pozostaną aktywami i pasywami Spółki Dzielonej. Składniki majątku, w tym uprawnienia (należności) i zobowiązania (długi), które weszły do majątku Spółki Dzielonej, w okresie pomiędzy dniem, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., a dniem poprzedzającym Dzień Podziału, związane w sposób funkcjonalny i organizacyjny z działalnością Działu Sprzedaży i Marketingu i nie wykazane w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., staną się aktywami i pasywami Spółki Przejmującej według stanu na dzień poprzedzający Dzień Podziału. Składniki majątku, w tym uprawnienia (należności) i zobowiązania (długi), które weszły do majątku Spółki Dzielonej, w okresie pomiędzy dniem, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., a dniem poprzedzającym Dzień Podziału, związane w sposób funkcjonalny i organizacyjny z działalnością Działu Produkcyjnego i niewykazane w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., pozostaną aktywami i pasywami Spółki Dzielonej. Na dzień poprzedzający Dzień Podziału Spółka Dzielona w oparciu o zasady określone w Notach nr 1-14 sporządzi bilans i rachunek wyników Spółki Dzielonej z podziałem na aktywa i pasywa przypadające Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej. Kwalifikacja danego składnika majątkowego jako elementu majątku Spółki Dzielonej lub elementu majątku Spółki Przejmującej na Dzień Podziału będzie dokonywana w oparciu o ww. bilans z uwzględnieniem zasad określonych w Planie podziału. Składniki majątkowe, których nie da się przypisać zgodnie z zasadami określonymi w Planie podziału do Spółki Dzielonej albo Spółki Przejmującej pozostają składnikami majątkowymi Spółki Dzielonej po Dniu Podziału. Ilekroć w niniejszym Załączniku nr 1 lub w Planie podziału mówi się o: a) Dniu Podziału należy przez to rozumieć dzień wydzielenia określony w art k.s.h., tj. dzień, w którym zostanie dokonany wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, b) dniu, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., należy przez to rozumieć 1 stycznia 2008 r., c) stosunkach cywilnoprawnych w odniesieniu do stosunków prawnych pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1 to wyrażenie to należy interpretować szeroko, w szczególności uznaje się, że obejmuje ono: - wszystkie stosunki prawne wynikające z umów zawartych w dowolnej formie pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1, w tym z umów zawartych w formie ustnej, w sposób dorozumiany, per facta concludentia etc., - wszystkie stosunki prawne pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w tabeli nr 1, wynikające z jednostronnych czynności prawnych dokonanych przez Unilever Polska SA albo przez osoby trzecie wymienione w Tabeli nr 1, - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia, o ile uzyskanie korzyści majątkowej prowadzącej do powstania roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia przez Unilever Polska SA lub przez osobę trzecią wymienioną w Tabeli nr 1 nastąpiło przed Dniem Podziału, - wszystkie stosunki prawne powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Unilever Polska SA lub osoby trzecie wymienionymi w Tabeli nr 1 zobowiązań o charakterze obligacyjnym wiążących Unilever Polska SA z osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązań o charakterze obligacyjnym miało miejsce przed Dniem Podziału, - wszelkie stosunki prawne mające swe źródło w czynach niedozwolonych popełnionych przez Unilever Polska SA lub przez osoby trzecie wymienione w Tabeli nr 1, o ile popełnienie tych czynów w całości lub w części miało miejsce przed Dniem Podziału, - wszelkie stosunki prawne mające swe źródło w decyzjach administracyjnych lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile prowadziły do powstania jakichkolwiek praw lub obowiązków o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1 przed Dniem Podziału, - wszelkie stosunki prawne mające swe źródło w innych zdarzeniach niż wymienione powyżej, o ile zdarzenia te prowadziły do powstania jakichkolwiek praw lub obowiązków o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1 przed Dniem Podziału. AKTYWA Unilever Polska SA - przed podziałem r. Spółka Dzielona r. Spółka Przejmująca r. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Inne wartości niematerialne i prawne MARCA 2008 R. 15 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe W jednostkach powiązanych - inne długoterminowe aktywa finansowe W pozostałych jednostkach - udziały lub akcje Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy Inne Należności od pozostałych jednostek Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Inne Dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

3 PASYWA Unilever Polska SA - przed podziałem r. Spółka Dzielona r. Spółka Przejmująca r. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Strata z lat ubiegłych Zysk netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy Inne Wobec pozostałych jednostek Kredyty i pożyczki Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń Z tytułu wynagrodzeń Inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe RAZEM PASYWA Tabela 1 - kontrahenci krajowi Lp. Firma Siedziba NIP FIRMA ZABLOCKI MICHAL BAJOREK MAX WIDAMID SP. Z O.O. ABC ANNA S.C. AURA HANDEL USLUGI S.C. DANA HANDEL DETALICZNY DS-PRESS DARIUSZ SOLTYSINSKI GEA SPOLKA CYWILNA, WA-WA MARKET-FJ DUDZINSKI ANDRZEJ MIS 2000 NAKLO LANCUT NADARZYN Nieporet KONSTANCIN- JEZIORNA NADARZYN SRODMIESCIE GORA KALWARIA MARCA 2008 R. 17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 SUBIEKT S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. A I M ALICJA KOPOWSKA A.CZAJAK A.M.B. SLASK AGENCJA REKLAMOWA MARCIN STEPNIEWSKI A.SKAWYRA AB HANDEL JANUSZ HASCILO SP. K. ABC BEDYNSKA URSZULA ABC DELIKATESY ABER SP. Z O.O. ABIKA BEATA SZEWC ABN AMRO BANK POLSKA S.A. ABRA,, ABSYSCO SP. Z O.O. ACCENTURE SP. Z O.O. ACNIELSEN POLSKA SP. Z O.O. ADAM MITREGA ADA-X- FIRMA HANDLOWA ADJAN SPOLKA Z O.O. ADMA S.C. MACIEJ ZEBROWSKI, ADOTANK KINGA KACZMARZYK ADRIAN FUTRYN ADRIANA WIEJA AFK ANETA FLAMA AGAMA, AGNIESZKA CHROSCICKA AGAMAX SC A. MATYJA & M. MAKOWSKI AGANIOK AGATA MADEJSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA MAX B.ZIOLKOWS AGENCJA HANDLOWO USLUGOWA OMEGA BIS S.C.LECH POLAKOWSKI, ADAM MALINOWSKI AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA AGENCJA REKLAMOWA CALIFORNIA KATARZYNA RUTKOWSKA AGENCJA REKLAMOWA LOFT ALEKSANDRA ZAREMBA AGENCJA REKLAMOWA V&P SP. Z O.O. AGENCJA REKLAMOWO PROMOCYJNA MARCO MAREK JAGORA AGENCJA TLUMACZEN JOANNA MALGORZATA BARANIECKA AGENCJA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA TADEUSZ I KRZYSZTOF ZEPIELSKI AGENT HANDLOWY ZABRZESKI PIOTR AGENTIS PHU AGKO KORNEL LABECKI AGNIESZKA JAKUBOWSKA AGNO ADA KONCZALSKA AGWAR S.C. AHA POLSKA SP Z O.O. AIB, SPOLKA CYWILNA AKSONET SP Z O.O. ALDEK 34 SP. Z O.O. ALEKSANDRA MAZURKIEWICZ ALERT MEDIA COMMUNICATION SP ZOO ALEXIA MARLENA BARSZCZEWSKA ALFA SP. Z O.O. ALICJA KOC ALICJA SKLEP WINNO-CUKIERNICZY ALINA BAR KAWOWY ALINA LEWANDOWSKA ALINA MANJURA STEFANIA MANJURA ALINA POTERSKA ALKOR ALMA ALPINEX S.A. ALMA MARKET S.A. PruszkOw PIOTRKOW TRYBUNALSKI MIKOSZEWO GLIWICE NOWY DWOR I PIECHOWICE PRUSZKOW PSZCZYNA KONIN BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KIELCE LODZ BIALYSTOK JOZEFOW SLUPSK WALBRZYCH SIEMIANOWICE PILA MARKI SZCZAWNICA SZYDLOWIEC CZELADZ BRODNICA ZAMOSC GRODZISK MAZOWIECKI BYDGOSZCZ SZCZECIN ELBLAG CHORZOW SWARZEDZ SIERAKOWICE KIELCE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

5 ALPI ALTRI SP. Z O.O. ALWA PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWE AMADEX WOJCIECH SNARSKI AMAX SIEC HANDLOWA SP. Z O.O. AMBRA SP. Z O.O. AMEKS AMPLICO UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE AMW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- ANABES.C. ANDA MITROS DARIUSZ PAWEL ANDRZEJ GRZYWNA ANDRZEJ PAPROTNYZAKLAD USLUGOWO ANDRZEJ PARTYKA ANEX D.H. WIELOBRANZOWY ANEX PLUS SP Z O.O. ANICA SYSTEM S.A. ANIDAR FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ANIELA BRZEZINA ANITA DZIELNIK ANNA FRATCZAK ANNA GROCHOWSKA ANNA I HENRYK MACHNIK ANNA JAWORSKA ANNA JENTA ANNA KLIS HANKA ANNA MUSIAL ANNA WOZNIKOWSKA, JANUSZ WOZNIKOWSKI ANNA ZADYLAK ANNA ZASKALSKA ANTIS MARTAGRZYBOWSKA ANTOSIEWICZ JOANNA ANWIL TRANSPORT SP. Z O.O. SP.K. ANWIM S.A. APERITIF URSZULA DZIEMSZA APOLONIA UKLEJA AP-POL S.C. ARA TOMASZ PIWKOWSKI ARAL SERVICE ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER WEJHEROWO KOSTRZYN BIALYSTOK PIOTRKOW TRYBUNALSKI CZECHOWICE-DZIEDZICE MYSLOWICE Poznan SUWALKI Piastow USTKA LUBLIN BOGUSZOW GORCE MYSLOWICE PSZCZYNA TYCHY ELBLAG TYCHY SUCHY KORNIK BRZEZNO PRUSZCZ I KETRZYN RYBNIK ZYWIEC BYDGOSZCZ INO ANDRYCHOW KALISZ OSWIECIM Kolobrzeg PRZEMYSL GLOGOW SWARZEDZ Poznan Poznan Szczecin Stargard DEBICA TARNOW TORUN MARCA 2008 R. 19 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTERS.C. ARAL SERVICE CENTER BARBARA KOBRYN ARAL SERVICE CENTER KANIA SC ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. GRAZYNA I ARAL SERVICE CENTER S.C. RAL ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SP. J. ARAL SERVICE CENTER SP. J. ARAL SERVICE CENTER SP. JAWNA ARAL SERVICE CENTER SP. JAWNA ARAL SERVICE CENTER SP. JAWNA, ARAL SERVICE CENTER STACJA PALIW ARAL SERVICE CENTER T.W. SMOLKA ARAL SERVICE CENTER,R ARAL SERVIS CENTER ARAL SERWIS CENTER S.C. ARC RYNEK I OPINIA SP. Z O.O. ARCHIMEDES, SKLEP SPOZYWCZY ARES SP Z O.O. ARIA, ANITA MAZUREK, IWONA ARNIKA SP. Z O.O. ART - DELFIN ART FM SP. Z O.O. ART. MOTORYZACYJNE MALA GASTRONOMIA ART. SPOZ.-PRZEM.IZA ART. SPOZ. TRIO ART. SPOZYWCZY I WEDLINY ARTA BIS A.OKAPIEC ARTEGENCE SP. Z O.O. ARTELARTUR TYSZKIEWICZ ARTEO TOMASZ KACPRZAK SPOLKA JAWNA ARTI 34 S.C. STAWOMIR KISIEL ARTICO ARTKRIS ARTUR SZCZECINSKI ARTYKULY SPOZYWCZE ARTYKULY SPOZYWCZE ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP Z O.O. ASAN J. A. MOREK SPOLKA JAWNA ASKAR SLAWOMIR DUSZKIEWICZ ASMIR FILIPEK B. FILIPEK S. NOWA SOL ZIELONA GORA Poznan OPOLE LODZ SIEMIANOWICE Gorzow Wlkp. JELENIA GORA GLIWICE PIEKARY SLASKIE OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI KROSNO Rawicz srem MIELEC KNUROW Poznan LUBLINIEC ZABRZE KLODZKO LEGNICA GLIWICE RACIBORZ LODZ LODZ OLSZTYN Doluje OSTROW WLKP. NOWY DWOR MAZOWIECKI OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI TOMASZOW JABLONNA GRODZISK WIELKOPOLSKI Karczew Piotrowice MilanOwek POLKOWICE Legionowo KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ZASPA TOMASZOW MAZOWIECKI MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

7 ASS SP. Z O.O. ASTA HANDEL SPOLKA Z O.O. ASTORIA GROUP SP. Z O.O. ATIPS.C. ATL POLSKA SP. Z O.O. ATOPIK KRZYSZTOF MIARA ATT SP. Z O.O. ATUT SPOLKA SP. Z O.O. AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. AUDE SP. Z O.O. AUDIO-VIDEO GACEK WITOLD AUGUSTO - FROST AUGUSTO- SOPEL AUGUSTO-LIMARO AURA SLAWOMIR ORTMANN AUTO-ARGAZ AWI SPOKA CYWILNA W.MISIAK M.SOKOL G.MISIAK AXEL SPRINGER POLSKA SP. Z OO B & M SKLEP WIELBRANZOWY BEATE ZAKRZEWSKA, MARTA KSIESAK B.B. BACA TOMASZTAB SC. BAC-POL BAC-POL S.A. BAJ-KAMS.C. B.A.J. KAMINSCY BAKAR BALKON S.C. BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ SA BAR AKRIM BAR GASTRONOMICZNY BAR HOTELOWY BAR KAWOWY AGRYKOLA BARANSKI A. WARZYWA-OWOCE. BARBARA BARNACH BARBARA JURCZYK BARBARA KOBRYN, ZBIGNIEW KOBRYN BARBARA PONIATOWSKA BARENT SPOLKA CYWILNA BARON BEATASPOZYWCZYMINI MARKET BART S.C. ANNA I WALDEMAR PAST BARTEK MAREK BEDNARZ BARTOCHA W.G.T. B&B SC OGOLNOSPOZ. BAT-POL BATIDA SP. Z O.O. BAWARIA MOTORS SP. Z O.O. BAYARD AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. BBH SKLEP WIELOBRANZOWY S.C. BEATA I WIESLAW KAMINSCY BEATA SWIATKIEWICZ BEKPOL FHU SYLWESTER KUNICKI BELCHATOWDIS SP. Z O.O. BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O. BEM MALGORZATA DZIMIRA, BOGDAN BEMAR SP. Z O.O. BEMATEX SP. Z O.O. BEPOL PRZEDSIEBIORSTWO BERCO SP. Z O.O. BERTECH -BIS EUR ING JERZY BERNATOWICZ BETA SP. Z O.O. BETLEJ COMMUNICATIONS SP. Z O.O. BEVERLY HILLS VIDEO S.A. BGM S.C. SZYMANSCY GRZEGORZ SWIETOCHLOWICE SZCZECIN SULEJÓWEK PIASECZNO KOLBUSZOWA TORUN KALISZ JELENIA GORA TCZEW RADOM SOCHACZEW SZCZECIN SARNOW RZESZOW RZESZOW SWIETOCHLOWICE WLADYSLAWOWO GLIWICE ZABRZE LODZ GLIWICE RADOM JANOW LUBELSKI GLIWICE NAKLO SLASKIE STAROGARD I PRUSZCZ I GLIWICE BELCHATOW BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KATY MIKOLOW MARCA 2008 R. 21 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 BIANCO BIEL - MARS.C. BIENIAS T.SKLEP SPOZYW. BIK-BOX BARBARA BIK BILINSKA ZOFIA BILLA POLSKA SP. Z O.O. BIMAR MARIA, MIROSLAW, JAKUB BIELASINSKA BIS-EMIR 34 S.J. E. KASZKOWIAK M. KASZKOWIAK Bitamex Krakow BIURO MARKETINGOWE BJS STOLARZ SLAWOMIR BOBI-RED FIRMA HANDLOWA R. BASAK & P. REDESTOWICZ SP. J. BOGACKA ELZBIETA BOGDAN DROBISZ BOGDAN GUDRA BOGDAN HALASA PRUSZKOW BOGDAN STRZALKOWSKI BOGUSLAW BALINSKI BOGUSLAW CWIKALOWSKI BOGUSLAW NICER BOGUSLAWA I KAROL GRUCHALA BOKAR BON APPETIT PASCAL BRODNICKI BONJOUR POLSKA SP. Z O.O. BOR-LEN BORYNIANKA WOJTYCZKA ANIELA I WSPOLNICY SPOLKA JAWNA BOS S.A. BOZENA CIESLAR BOZENA I BRONISLAW GRZYWOK BOZENA PATYNA BOZENA PROSZYNSKA BOZENA SOSNOWSKA MALA GASTRONOMIA BP POLSKA SP. Z O.O. BP POLSKA SP. Z O.O. I SPOLKA BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BARTLOMIEJ BP SERVICE CENTER JERZY RYMARCZUK BP SERVICE CENTER S.C BP SERVICE CENTER S.C. BP SERVICE CENTER S.C. BP SERVICE CENTER S.C. BP SERVICE CENTER SIEMIENIUCH S.C. BRAND SUPPORT SP. Z O.O. BRESSE POL SP. Z O.O. BRZESKA SP. Z O.O. BT POLAND SP. Z O.O. BTPIS BIURO TLUMACZY PRZYSIEGLYCH I SPECJALISTYCZNYCH BUFET KESIK S.C. BUFET STOLOWKI, JAN KRYSTOSIK BZW PARA SPOLKA JAWNA C.ROWNICKI PUNKT GASTRONOMICZNY CAFE BAR CALFROST SP. Z O.O. CAM MEDIA SP. Z O.O. CAMIL ROMAN LIPINSKI CARGO J.CZYZEWSKI, R. CZYZEWSKA CAROS.C. CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. CASABLANCA CAFE WOLA GLIWICE MIKOLOW GOMUNICE PRUSZCZ MIASTO WLOCLAWEK OTYN LUBLIN LEDZINY WISLA CHORZOW STEGNA TYCHY KARTUZY KONSTANCIN-JEZIORNA JASTRZEBIE BIALYSTOK CHORZOW MIKOLOW SOPOT KIELCE OLSZTYN LUBLINIEC LEGNICA MUCHARZ SWIECIE TARNOWSKIE GORY TORUN Poznan BUSKO-ZDROJ MALBORK KALISZ OLSZTYN WLOCLAWEK PRUSZCZ I MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

9 CASYS SP. Z O.O. CATERING MARKETING SERVIS CDC FARO K.PIECHACZEK, CDC FHHURTO-POL CDG CYPRIAN PIOTROWSKI CEDAR PLUS S.C. CENTER CITY SP Z O.O. CENTRUM DYSTRYBUCJI AUGUSTO CENTRUM DYSTRYBUCJI AB PLUS SP.Z O. CENTRUM DYSTRYBUCJI CATERINGOWEJ CENTRUM FALENTY SP. Z O.O. CENTRUM HANDLOWE KLAUDIA KAZIMIERZ RAPACZ CENTRUM HANDLOWE OMEGA D&R SOBIERAJ CENTRUM JEZYKOWE IDEA SP. Z O.O. CENTRUM KONFERENCYJNO SZKOLENIOWE HOTEL BOSS SP. Z O.O. CENTRUM MARKET DZIEDZIC ROMAN CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA SP. Z O.O. CENTRUM MEDYCZNE LIM SP. Z O.O. CENTRUM SPRZEDAZY CENTRUM USLUGOWO-HANDLOWE GLOB CEVA LOGISTICS SP. Z O.O. CEZAR S.C. CEZAR SP. Z O.O. CHADULA-CHADULA CHATA POLSKA S.A. CHATKA PUCHATKAS.C. CHENKPOL, EWA DOLEGA, CHLODNIA BIALYSTOK CHLODNIA KRAUS SP. Z O.O. CHLODNIA MAZOWSZE, CHLODNIA MILAGROS SP. Z O.O. CHLODNIA MILAGROS-BALDI SP. Z O.O. CHLODNIE BIELSKIE IGLOKRAK CHLODNIE PANDA REX - IGLOKRAK CHLODNIE SLASKIE IGLOKRAK CHLODNIE WIELKOPOLSKIE Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. CHROBOK CECYLIA CHYCKA MARTASKLEP WIELOBRANZ. CKI - MARKETING SERVICES CENTRUM KORESPONDENCYJNO- -INFORMACYJ CLIWIA COLDSERWIS S.C. COLEPCCL POLSKA SP. Z O.O COMERS DRUKARNIA COMERS KRZYSZTOF WYZINSKI COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. CONFEX SP. Z O.O. CONSTANS PR KAROLINA SZAMAREK KEDER COOL TEAM S.C. CP SP. Z O.O. CREATIVE FORCE SP. Z O.O. CTM GALICJA SP. Z O.O. CUKIERNIA GRZES I ART. SPOZYWCZE CUKIERNIA MOCCA CUKIERNIA POKUSA CUKIERNIA SUGUS, LECH WYSOCKI CURSOR SP. Z O.O. CURYLO-ASTERIX S.A. CURYLO-ASTERIX S.A. CWYNAR CZESLAWA CYTAR KRZYSZTOF CYTARSKI SZCZECIN OSTROW WLKP KARWIA PRUSZKOW JOZEFOW BIALYSTOK RASZYN MSZANA GORZYCE TRZCIANA WoLomin ZASCIANKI BEDZIN RZESZOW BIALYSTOK LODYGOWICE SOCHACZEW SKIERNIEWICE LODZ WODZISLAW SLASKI Grudziądz BIERUN CZELADZ KONSTANCIN JEZIORNA RADLIN KLESZCZOW OTWOCK CZELADZ MYSLOWICE TORUN MARCA 2008 R. 23 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 CYTRO-HURT HURTOWNIA OWOCOW I WARZYW SP. J. M.L. LUCZAK CZAGA 5 CZWARNOG PAWEL D&J TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. D. CZERWINSKI DAKO SP. Z O.O. DAMIAN SKIBA DANA - 34 DANA A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, DANA SKLEP OGOLNOSPOZYWCZY DANIA FAST FOOD SP. Z O.O. DANISIUK BOGDAN SPOZ. DANMAR S. C. A.N. CIESIELCZYK, M.D. CHMIELINSCY DANTOM HANDEL HURT-DETAL, DANUTA I EDMUND LEPECCY DANUTA PASIERB IWONA PASIERB S.C. DANUTA WADOLOWSKA DANUTA WUJEC - MAREK WUJEC DARIUSZ KLOSEK DARIUSZ KOPEC DARIUSZ MAKURAT DARIUSZ WIECHA DARIWIUSZ DARIUSZ KOWALSKI DARS PHU DDB SP. Z O.O. DEALER REMA 1000 DEF SP. Z O.O. DEGA DARIUSZ GRZYWNA DEKO MALA GASTRONOMIA DELFIN SP. Z O.O. DELICJA MALGORZATA LUBARSKA DELIKATESY DELIKATESY DELIKATESY DELIKATESY DELIKATESY JAGODA DELIKATESYHE-MAN DELIKATESYNA TRAKCIE DELIKATESY 2 DELIKATESY 34 DELIKATESY A.PIOTROWSKA M.ZORAN DELIKATESY AGNIESZKA SWISLOCKA DELIKATESY ANDER S.C. DELIKATESY B&T DELIKATESY BELLCOR SP. Z O.O. DELIKATESY BLASK DELIKATESY BLASK DELIKATESY BZYK DELIKATESY DORO DELIKATESY DORO D. GORALCZYK, DELIKATESY HETMAN DELIKATESY HURT DETAL MAREK ROSIAK DELIKATESY JEDYNKA DELIKATESY K&K, UL. POWSTANCOW DELIKATESY KASZUBSKIE DELIKATESY KRESY DELIKATESY LIMARKO-34 S.C. DELIKATESY MINI EUROPA DELIKATESY MIROSLAW CIERPIAL DELIKATESY MM S.C. DELIKATESY NON STOP- LECH S.C. DELIKATESY OMEGA KONIN MYSLOWICE BANINO KIELCE WRZESZCZ JAROCIN ELBLAG RASZYN GLIWICE SZCZECIN KOBYLKA ZABRZE MILANOWEK MIEDZYZDROJE Poznan BIALYSTOK TOMASZOW MAZOWIECKI JOZEFOW ANDERSPOL MALBORK JASTRZEBIA GORA ZAbki Babice Nowe KLESZCZOW NEKLA LOMIANKI PYSKOWICE Celestynow LEGIONOWO OLAWA KONSTANCIN JEZIORNA PRZODKOWO OTWOCK MYSZKOW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

11 DELIKATESY POD DEBEM DELIKATESY POMORSKIE S.C. DELIKATESY RARYTAS DELIKATESY RS ROBERT SKOCZEK DELIKATESY S.C. DELIKATESY S.C. DELIKATESY S.C. DELIKATESY SAGINA DELIKATESY SE-DEN DELIKATESY SOSNOWICZANKA DELIKATESY SPOLKA CYWILNA DELIKATESY SPOZYWCZE TIP S.C. DELIKATESY U GRAZYNY DELIKATESY WIEJSKIE NOWAK MARIANNA DELL COMPUTER POLAND SP. Z O.O. DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O. DEMA PROMOTION POLSKA SP. Z O.O. DETAL 590 SP. Z O.O. DEVELOPMENT AND BUSINESS CONSULTING GNIAZDOWSKI I PARTNERZY SP. K. DHL EXPRESS POLAND SP. Z O.O. DIK S.C. DJM CHLODNIA GRUDZIADZ SP. Z O.O. DLS S.A. DOKTOR LEKS S.A. DOLACINSKI ANDRZEJ DOM HANDLOWY KAROLINKA ROMAN BLASZAK DOM HANDLOWY M.W.BAJKOWSCY SP. J. DOM HANDLOWY MODEL S.C. DOM HANDLOWY TARCHOMIN DOM MEDIOWY PENTAGRAM DOMATOR PLUS SP. Z O.O. DOMICAR DOMINIK DANIEL BARANKIEWICZ DONAT S.C. DORADO CENTRUM SP. Z O.O. DORADO CHLODNIE SP. Z O.O. DORADO CHLODNIE SP. Z O.O. DOROTA ANDRZEJ SACEWICZ DOROTA DUBIELLA SZREMKE DPD POLSKA SP. Z O.O. DPJ DROGERIE SP. Z O.O. DRAGON ROUGE HAAS SP. Z O.O. DRET ROMAN TATARCZUK DRIMPOLPRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO DRIMPOL M. D. RYKOWSCY SP. JAWNA DROGERIA I MARKET GRUPA EKO SP. Z O.O. DROGERIE KOLIBER SP. Z O.O. DRUKPOL S.A. DRUKPOL ZAKLAD POLIGRAFICZNY KRZYSZTOF KWIATKOWSKI DS SMITH POLSKA S.A. DUET DUO-TEST S.C. T.SIBILSKI E.SIBILSKA DUSMA DWOJKA FHPU IRENA KLACZKA DZIALALNOSC HANDLOWO - USLUGOWA DZIEWULSKI KRZYSZTOF E I A GLOWACCY SP. Z O.O. E. BAK, H. BAK, I. MARKOWICZ EAST-TRANS S.C. EC HARRIS SP. Z O.O. ATRIUM PLAZA ECOPACK S.C. IRENA BEDNAREK, KATARZYNA BEDNAREK Piaseczno LEGIONOWO Raszyn ZABRZE Babice Stare SWIETOCHLOWICE SWIETOCHLOWICE LIGOTA SWIECIE LODZ GRUDZIADZ PLOCK LODZ TUCZNO BABOSZEWO KONIN SZCZECIN LODZ BIELSKO BIALA TCZEW TCZEW LEZAJSK RZESZOW GLIWICE SULEJOWEK SULEJOWEK KIELCE KOLBIEL ZIELONA GORA WILCZA SUWALKI WARSZWA MIKOLOW LOMZA MARCA 2008 R. 25 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 EDDA G. KIESLICH SP. J. EDEN SPRINGS SP. Z O.O. EDEX EDWARD RZODKIEWICZ EDIPRESSE POLSKA SPOLKA Z O.O. EDMAR SP. JAWNA EDWARD SALAMUCHA EDWARD SMETEK EDYTA GABRIELA SEMRAK EDYTA SEWERYN EKO - EKSPRES S.C. EKO - FACH - POL EKO HOLDING SP. Z O.O. EKO OIL ZDZISLAW RYDZEWSKI EKO SP. Z O.O. ELA S.J. ELBLAGDIS ELBO S.C. ELDORADO SP. Z O.O. ELEA POLSKA SP. Z O.O. ELEKTRO ELFOOD-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. ELJOS SP. Z O.O. ELPIKO PHU S.C. PIOTR KOCIALKOWSKI, ELROJ S.C. ELZBIETA RADZIKOWSKA ELSTAR ELZBIETA HWASTEK ELZBIETA PATYK BUFET SZKOLNY ELZBIETA SUCHOCKA ELZBIETA SZPERNALOWSKA ELZBIETA WOLDANSKA EMDI MARIUSZ DABROWSKI EMT SELECT EWA TOMCZYK ENTER ADAM BACZKOWSKI ENZO KRZYSZTOF JEDYNAK ERON-TRANS SP. JAWNA HENRYK I KARIN ERON ERTOM TRADE SP. Z O.O. ESCAPE TOMASZ FRACZEK ESENCJA RESTAURACJA L.ZIELINSKI,A.WOJCIK,J.KOLTUN SP.J. ESSO ESSOT TRANSPORT SPEDYCJA ETA BEATA ROJAN ETMANK S.C. EUREST POLAND SP. Z O.O. EURO NOVA BIS SP. Z O.O. EURO SP. JAWNA W.JASKOT EUROCASH S.A. EUROGATE POLAND SP. Z O.O. EUROPA S.C. EUROPEJSKIE KONSORCJUM PROJEKTOWE EVA-TEC WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA GASTRO- NOMII EVERX EWA - JAROSLAW SYNOWIEC EWA FRAS EWA I ANDRZEJ DYKOWSCY EWA KRZYZOWSKA EWA MALECKA EWA PARZYSZEK EWA RYCHLIKSKLEP SPOZ-PRZEM. EWA SOCHAN EWELINA BIALA EXPERT MONITOR SP. Z O.O. KRZESZOWICE ZGORZELEC GORZOW WIELKOPOLSKI KOSCIERZYNA WYBUDOWANE BYDGOSZCZ CZELADZ LUBLIN STAROGARD GD. ELBLAG GLIWICE LUBLIN PIASECZNO KOSZALIN CIESZYN DABROWA GORNICZA SKORZEC ZUKOWO JOZEFOW LUBLIN ZYRARDOW SZCZECIN BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KOMORNIKI ZYCHLIN Piaseczno WISLINA TYCHY NOWY DWOR I MALBORK BYDGOSZCZ SZCZECIN MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

13 EXPORT-IMPORT HANDEL EXPORT-IMPORT EX-PRES SP. Z O.O. EXPRESS PODLASKI SP. Z O.O. F H HURT DETAL IMPORT EKSPORT RYSZARD JANKOWSKI F H MIROSLAW PALKA F.H. IWONA DZIUROK F.H. PLUS-JEDYNKA S.C. F.H. NOVA EXPORT-IMPORT F.H. ANNA S.C. F.H. ASTRA S.C. F.H. BESKIDEK PRZEMYSLAWBAK F.H. GASTROMAX MAREK DUDKIEWICZ F.H. KONSTANS F.H. MAREK MAREK ZUK F.H. MAT CUKIERNIA F.H. PIOTROWSCYS.C. F.H. PLUS F.H. RUMCAJS F.H. STABEXS.C. F.H. TAGAT, JACEK GOLUCH F.H. TOMI SKLEP. AL. 1 MAJA 11 F.H. TRIADA AUGUSTO POMORZE S.C. F.H. WIK HENRYK WICZKOWSKI F.H.G. GIELATA BRONISLAWA, F.H.G.U. KONSUM F.H.U KUMOROWSKI KAMIL KUMOROWSKI F.H.U. P. BLAUT F.H.U.ZBIGNIEW OZIMKIEWICZ F.H.U. A&W WOJCIECH WYLEZOL F.H.U. IN PLUS AGATA MAREK F.H.U. MARTEX KAROL CHOWANIAK F.H.U. ADAM BOGUSZEWICZ F.H.U. BAJMAR F.H.U. DAW-KON S.C. F.H.U. JACEK ZYCH F.H.U. JAROSLAW STARCZEWSKI F.H.U. KAROLINA F.H.U. KWINTO-SKLEP F.H.U. MATEOL HURT DETAL ART.CHEMICZNYCH SEBASTIAN SZYMANSKI F.H.U. MORGAN Piotr Piekarski F.H.U. NOCKA F.H.U. 'PETRO-BENZ' F.H.U. RARYTAS F.H.U. SUNDAY F.H.U. TERESA II S.C. F.H.U. TOKAJSC F.H.U.HIT S.C. F.P.H. AERODYNAMIC F.U.H. BARON F.U.H. PETRO-AWA SP. Z O.O. F.U.H. MBG I WEKA S.C. F.U.H. TEAM FAAN SP. Z O.O. FABRYKA OPAKOWAN FOLIOWYCH ROSSO-PLAST FABRYKA PORCELANY AS CMIELOW ADAM SPALA FALCON ROMAN MUSIELINSKI FAMI SP. Z O.O. FAMI SP. Z O.O. FAMILY-AUGUSTO HANDEL HURT I DETAL FANTAZJA BIALYSTOK KAMIEN SUCHA PIEKARY SLASKIE WLADYSLAWOWO ZABKI CZESTOCHOWA LODZ CZELADZ LUBLIN ZABRZE WLADYSLAWOWO CHORZOW SZAMOTULY CHWASZCZYNO BYTOW BRENNA BRENNA LOMZA WALBRZYCH LUBLIN CZERWIONKA-LESZCZYNY GLIWICE KOLOBRZEG MASLOW TAPKOWICE KROSNO DALESZYCE TRZEBIATOW TARNOW BiaLa Podlaska PIEKARY SLASKIE DABROWA GORNICZA SWARZEDZ DEBNO MYSLOWICE ZORY LIDZBARK CMIELOW KOBYLNICA RASZYN MARCA 2008 R. 27 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 FARELL MAZURKIEWICZ DAMIAN FARUTEX SP. Z O.O. FEEDBACK / HILL & KNOWLTON SPOLKA Z O.O. FENIX S.C. FERO-LUX SP. Z O.O. FH AGA FH BUMERANG II BOZENA BAKOWSKA FH ELZBIETA MIKULIN FH GRAGO FH MAREK T. FHP VILEDA SP. Z O.O. FHPU WESSPOL FHU 44 ZBIGNIEW GNUTEK FHU AG-NES GRUBICH ARKADIUSZ FHU CONCEPT RAFAL SIWEK FHU EGO-2 JACEK KLAPINSKI FHU GABRYSIA KRYSTYNA PILECKA FHU GRAP ROBERT ANTON FHU HARP-JAN CZESLAWA LIDIA KRYZA FHU INTER - RAFAL JEZIERSKI FHU KONKO FHU KRZYSZTOF SZTWIOROK FHU MERCATOR MIECZYSLAW MOCZADLO FHU NEXUS MAREK RUSIN FHU NOVUM ANNA WOJS KRZYSZTOF WOJS FHU OLA ELZBIETA I SEBASTIAN GRZELKA FHU PETROL FHU RACING MARGULSKI DARIUSZ FHU RAFIX RAFAL WROBEL FHU RAM FHU STANDART JANUSZ WORONOW FIGARO FILIA QUCK-MARKET FIRMAADI2 FIRMASAMS.C. FIRMA ANKA S.C. KOWALCZYK JACEK FIRMA MIRAND MIROSLAW JASKOLA FIRMA OKTAN FIRMA ASPEKT MONIKA KALINOWSKA FIRMA AUGUSTO-TOPAZ, A. CISZEWSKI FIRMA DYNAMO HALINA SKUZA FIRMA DYSTRYBUCYJNA IGLOLAND FIRMA GOREXS.C. HURT-DETAL FIRMA HANDLOWA FIRMA HANDLOWA FIRMA HANDLOWA FIRMA HANDLOWA BETA FIRMA HANDLOWAGALEON FIRMA HANDLOWAMARCOS.C. FIRMA HANDLOWA WIRAP FIRMA HANDLOWA ADA FIRMA HANDLOWA DELIKAT 1 S.C. FIRMA HANDLOWA FAMILY-ICE FIRMA HANDLOWA PLUS-DWOJKA S.C. FIRMA HANDLOWA TERWIT FIRMA HANDLOWA ANNA SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA ARKAN I KARECKA KATARZYNA FIRMA HANDLOWA BARBARA FIRMA HANDLOWA DRACOREZLER IRENA FIRMA HANDLOWA GOSEK KRZYSZTOF FIRMA HANDLOWA HANNA WILCZEK FIRMA HANDLOWA IGLO SZCZECIN SZCZECIN WLADYSLAWOWO KRZYZOWA CZESTOCHOWA GLIWICE LODZ LECZNA PIEKARY SLASKIE MOGILANY BOCHNIA BYDGOSZCZ BRZEZINA RZESZOW MIELEC TUCHOLA KRAPKOWICE MYSLOWICE GNOJNIK SKARZYSKO-KAM TCZEW TORUN KOSZECIN KEDZIERZYN-KOZLE PIASECZNO KOSTRZYN WLOSTOW LUBLIN RADOMSKO ORZESZE CHORZOW JAWORZNO TYCHY TWOROG ZABRZE KOBYLNICA WLADYSLAWOWO REDA JASTRZEBIE CIESZYN TCZEW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

15 FIRMA HANDLOWA JAGO FIRMA HANDLOWA JAROSLAW DEBINSKI FIRMA HANDLOWA JEZIERSKI FIRMA HANDLOWA JOZEF BRZOSKOWSKI FIRMA HANDLOWA K.T. S.C. FIRMA HANDLOWA KONTRA FIRMA HANDLOWA M & R FIRMA HANDLOWA MARPOL MARCIN SZLENCKA SEBASTIAN KUSIAK FIRMA HANDLOWA MARPOL SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA MOTYL RENATA FIRMA HANDLOWA PIGWA FIRMA HANDLOWA PIOTR PLASUN FIRMA HANDLOWA RABAT S.C. T.SLOWIKOWSKIT.KOSIOR FIRMA HANDLOWA RADOSLAW TROKA FIRMA HANDLOWA REMI FIRMA HANDLOWA S.C. FIRMA HANDLOWA SAVANA FIRMA HANDLOWA SAWEX SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA SCOTT FIRMA HANDLOWA SZYNECZKA FIRMA HANDLOWA TOMASZ MACIOLEK FIRMA HANDLOWA WAM MASAJADA WANDA S S P FIRMA HANDLOWA WEGRZYN SZCZEPAN FIRMA HANDLOWA WOMAR WOJCIECH WENDT FIRMA HANDLOWA ZYGMUNT SP. JAWNA FIRMA HANDLOWA JOLANTA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA LASUCH FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA TAKO FIRMA HANDLOWO USLUGOWA FIRMA HANDLOWO USLUGOWA FIRMA HANDLOWO USLUGOWA FIRMA HANDLOWO -USLUGOWA FIRMA HANDLOWO- USLUGOWA ROBIN FIRMA HANDLOWO USLUGOWA EWA GREN FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ZALEWSKI FIRMA HANDLOWO-DYSTRYBUCYJNO- FIRMA HANDLOWO-USLGOWA DANUTA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWAASIA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA JUTRZENKA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA TAWERNA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA BONO FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA JURAND FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA KAJA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, FIRMA JACEK FIRMA MARCO S.C. FIRMA MARKETINGOWO-USLUGOWA FIRMA MIRAND S.C.MIROSLAW JASKOLA FIRMA PEX II FIRMA PRYWATNA FIRMA SUND-MANN KRZESZOWICE LAZY KIELCE KOSCIERZYNA TARNOWSKIE GORY ZGLOBICE SIEMIANOWICE WOLOMIN STARZYNO PILICA KOSCIEZYNA IZABELIN TYCHY OLSZTYN RADOM BOCHNIA PUCK OSTROLEKA KOBYLNICA DZIERZONIOW WLADYSLAWOWO KOSCIAN PODLEZE WALBRZYCH ZIELONA GORA BRENNA OSTROW MAZOWIECKI BUDZISLAW KOSCIELNY KOBIERZYCE JASTARNIA OPOLE CHELMNO USTRON RYBARZOWICE STAROGARD I PSZCZYNA BISKUPIEC KOSTRZYN GLIWICE GOLESZOW PNIEWY MARCA 2008 R. 29 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 FIRMA TOMASZ DOROTA FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA AGA FIRMA ZORBA PRZEDSIEB.WIELOBRANZOWE FM POLSKA SP. Z O.O. - MSZCZONOW FOKSA PAWEL FORTIS BANK POLSKA S.A. FORTIS S.C. FORTRESS SP. Z O.O. FPH HIT MASON HENRYK FPHU PUBLIMA GRZEGORZ LICHOTA FRANCISZEK MAZURKIEWICZ FRAPO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. FRIGO LOGISTICS SP. Z O.O. FROZEN FOOD LOGISTIC SP. Z O.O. FRUZA, HANDEL DETALICZNY, SIEDZIBA: FRYTKI STOVER SP. Z O.O. FTG DOMTUR ZBIGNIEW DOMKA FUH DOX DYNAMIC MAJEWSKI MARIUSZ FUH ORKON FUKS S.C. MAREK DRGAS, EUGENIUSZ KACZMAREK FULL FUNDACJA EUROPEJSKIE SPOTKANIA FUNDACJA SZCZESLIWE MACIERZYNSTWO G + J GRUNER + JAHR POLSKA G&G GOLAB GRZEGORZ G. G. WOJDAT, W. WPJDAT SP. J. G.E.A. MATYJASEK,DEPTULA,BOZIMOWSKI G.M.S. G7 SP. Z O.O. GABI FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA GABINET MASAZU KRZYSZTOF PALICKI GAJEWSKA DOROTA SKLEP SPOZYWCZY GAJOS DARIUSZ GALEO S.C. GALEO S.C. SIKORA MARCIN I WIOLETTA GALUSEK TOMASZ GASTROMAX BIALOZYT BOZENA GASTROSERWIS SP. Z O.O. GAURA INVESTMENTS SP. Z O.O. GEANT POLSKA SP. Z O.O. GEBKA KRZYSZTOF GEFCO POLSKA SP. Z O.O. GEMAR SUPERMARKET SP. Z O.O. GENOWEFA RANACHOWSKA GEOPOL SP. Z O.O. GFK POLONIA INSTYTUT BADANIA OPINII SP. Z O.O. GIANT POLSKA SP. Z O.O. GIELAS R, IR BUDZYNSKA-GIELAS GJP PROMOTION GLEN SP. Z O.O. GM RECORDS MAREK GRELA ZPCHR GMD DANIELA I MAREK GLUSZCZ GMINNA SPOLDZ. S.CH W JELENIOWIE GMINNA SPOLDZIELNIA GMINNA SPOLDZIELNIA GMINNA SPOLDZIELNIA S.CH. GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC CHLOPSKA GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC CHLOPSKA GMINNY OSRODEK SPORTU I REKREACJI SLUPCA BYDGOSZCZ CZECHOWICE-DZIEDZICE MSZCZONOW ZAGNANSK WARSAW ZIELONA BORONOW OSTROWIEC ZABRZE KONIN ZNIN BOBROWICE ZAWIERCIE KUZNICA ROKIETNICA KROKOWA NOWY SACZ OTWOCK PRZEJAZDOWO BYDGOSZCZ MIEDARY DABROWA GORNICZA BIELSKO BIALA PSZCZYNA TYCHY GRODKOW GLOGOW PUSZCZYKOWO ZABRZE WEGRZCE LEWIN KLODZKI WISLA WOJKOWICE SZCZYRK PABIANICE ZDZIESZOWICE CHOJNA SWIERKLANIEC MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

17 GMS KRZYSZTOF GODLEWSKI GOBO SPOLKA JAWNA GOCYLA PAWEL GOJA GOLEC GRZEGORZ GOMARK - SKLEP SPOZYWCZY GOSPODARSTWO ROLNE SKARBU PANSTWA GRAAL S.C. GRABINSKI KONRADOGOLNOSPOZYWCZY GRAMULA LUCYNA OGOLNOSPOZYWCZY GRAND SKLEP S.C. GRAZYNA BOROWSKA GRAZYNA GAJDA GRAZYNA HINC GRAZYNA JAKUBIEC, LUKASZ JAKUBIEC GRAZYNA KINAL GRAZYNA KOWALSKA FIRMA PRYWATNA GRAZYNA MATUS DELIKATESY GREENEX SP. Z O.O. GREG - KOMPLEKSOWA NAPRAWA GRINMAR SP. Z O.O. GROCHOWSKA ANNASPOZYWCZY GROSZEK SP. Z O.O. GROUPE SEB POLSKA SP. Z O.O. GRUPA ENERGETYCZNA ENEA S.A. GRUPA MEDYCZNA PULS SP. Z O.O. GRUPA ONET.PL SA GRUPA TSO SP. Z O.O. GRUPPA 66 OGILVY SP. Z O.O. W ORGANIZACJI GRZECHNIK ANDRZEJOGOLNOSPOZYWCZY GRZEGORZ LEWANDOWSKI GRZELCZYKOWIE - KRYSTYNA S.J. GSSAMOPOMOC CHLOPSKA GS SCH GOLKOW GSS CHLOPSKA W PIENSKU GTC MARS SP. Z O.O. GTL - SERVICESPOLKA Z O.O. GULBA-WOJACZEK-GULBA GUNIA MARTA, PAKIELA ANNA GYMNASION SP. Z O.O. H A S ARMEX H.DZIECINIAK H.WYSIECKI SKL.SPOZ.-MIESNY HABENDA SP. Z O.O. HABREX HACHETTE FILIPACCHI POLSKA SP. Z O.O. HALAS IRENA HALINA, MARIOLA,LESZEK MROWIEC HALINA BANYS I S-KA HALINA BANYS I SPOLKA HALINA DUROK HALINA NOWACKA HALINA OSTROWSKA HALINA PIOTROWSKA HALINA TOMASZEWSKA HALINA WILCZOK HALINA ZYGMUNT FISCHER HALINEX HAMBEX HAMMER SP. Z O.O. HAND. ARTYKUL. PRZEMYSL. GALANT. CHEMIA KOSMETYKI PUCUS HANDEL ART. SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWYMI ZAKOPANE WOJKOWICE RASZYN JANOW LUBELSKI ZIELONKA NOWE CHECHLO KOSCIERZYNA SZCZYRK CHOJNICE ZABRZE ZIELONA GORA GLIWICE MIERZESZYN ZABKI KORNIK Piaseczno PIENSK PYRZOWICE TARNOWSKIE GORY PLOCK SOPOT TCZEW BUDZYN DABROWA GORNICZA JANKOWICE TYCHY MALBORK MALBORK DABROWA GORNICZA CHORZOW TARNOWO ZAWIERCIE LEKNICA MARCA 2008 R. 31 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 HANDEL ART.SPOZYWCZYMI I PRZEMYSLO. HANDEL ARTYKULAMI HANDEL ARTYKULAMI PRZEMYSLOWYMI HANDEL ARTYKULAMI PRZEMYSLOWYMI TADEUSZ JEDRZEJCZYK HANDEL ARTYKULAMI SPOZYWCZO- HANDEL ARTYKULAMI SPOZYWCZYMI HANDEL DETALICZNY HANDEL DETALICZNY ART.SPOZ.-PRZEM. HANDEL DETALICZNY ARTYKULY SPOZYW- HANDEL HURT DETAL JANICKA DANUTA HANDEL HURTOWY I DETALART SPOZ PRZEM JOANNA STEPNIAK HANDEL HURTOWY I DETALICZNY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY HANDEL JADWIGA WOJCIECHOWSKA HANDEL OBWOZNO DYSTRYBUCYJNY HANDEL OBWOZNY ART. SPOZYWCZYMI HURT-DETAL JAN TRACZ HANDEL SPOZ.-PRZEM.S.C., HANDEL USLUGI HANDEL,PRODUKCJA,USUGIPORWIT HANDEL-DYSTRYBUCJA-EXPORT- HANDLOWA SPOLDZIELNIA INWALIDOW HANDROG SPOLKA Z O.O. HARTES SP. JAWNA P.POLAKOWSKI, HAXEL ADVENTURE TOURS SP. Z O.O. HCPWARTUZ HDS POLSKA SP. Z O.O. HELENA HABA ELZBIETA KAWLEWSKA HENRYK I MARIA CIACH HENRYK KOSTYRA HEUREKA MICHAL ADAMKIEWICZ - WOLNIAK HEWEA 1 SP. Z O.O. HEWLETT PACKARD POLSKA SP. Z O.O. HHR POLAND TRS SP. Z O.O. HIGRO HINT SP. Z O.O. HORST I ARKADIUSZ ZENTLIK HOTEL ADMIRAL SC HOTEL PRZEPIORECZKA SP. Z O.O. HOTEL REST. PETIT FLEUR PW B.B.B. SYSTEM B. BARSZCZEWSKI HOTEL RESTAURACJA DAGLEZJA HOUSE OF SKILLS SP. Z O.O. HURT DETAL ACIP KAJTEK HURT DETAL ART. SPOZ-WIELOBRANZOWYC JADWIGA NYGA HURT DETAL ART.CHEMICZNO-KOSMETYCZN RADOSLAW MUSIALOWSKI HURT DETAL R.SWINIARSKI HURT. ROLNO-SPOZ. MIX Hurt.Spoz.Cz.Macuda HURT-DETAL WLODZIMIERZ SKRZYPCZAK HURTOWNIA ANIA ANNA APA BRZUSCIE HURTOWNIA AUGUSTO HURTOWNIA ART. SPOZ. I PRZEMYSL. HURTOWNIA ART. SPOZYWCZYCH HURTOWNIA ARTYKULOW SPOZYWCZYCH HURTOWNIA BARTEK ARTUR BANACZEK HURTOWNIA KAROLINA ILONA DYMEK HURTOWNIA KORALM. KORALEWSKI HANDEL ART. SPOZ.- PRZEMYSLOWYMI HURTOWNIA LODOW I MROZONEK HURTOWNIA LODOW I MROZONEK HURTOWNIA LODOW I MROZONEK ZIELONA HURTOWNIA MIX ARTYKULY SPOZYWCZE KRYSTYNA JUCHA KOZY ELBLAG LEBA ZLOTOW PODOLSZYN NOWY NOWY DWOR MAZOWIECKI NADARZYN TARNOWSKIE GORY BOGDANIEC WEGROW GOLUB-DOBRZYN OSTROLEKA GLIWICE KOSCIERZYNA ZABKI PSZCZYNA TCZEW ELBLAG RADOM TYCHY BOJSZOWY MICHALOWICE LUBLIN TORUN KORNIK KIELCE BABIMOST SRODA GRUDZIADZ PIEKARY SLASKIE MIASTO KAZMIERZ TCZEW ZMIGROD TORUN RADOM ZAKOPANE SKARZYSKO-KAM WLOSZCZOWA KWIDZYN CIECHANOW SZELKOW MYSLENICE JASIENICA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

19 HURTOWNIA MROZONEK I RYB HURTOWNIA OGOLNOSPOZYWCZA MALWINA HURTOWNIA RYB I OPAKOWAN BOSMAN S.C. HURTOWNIA TABAK DOROTA LOZYNIAK HURTOWNIA TLUSZCZOW ROSLINNYCH HURTOWY HANDEL SPOZYWCZY SP. Z O.O. HURT-TRANS HZ TRANSPORT POLAND SP. Z O.O. I.J.BRODOCZ PAWILON HANDLOWY MERCES I.T.K.S.C. IBM BTO BUSINESS CONSULTING SERVICES SP. Z O.O. ICE NET OTWOCK IGLOMAK II JOLANTA PALECKA - IGLOTEX S.A. IGLOTEX TORUN SP. Z O.O. IKA EUGENIUSZ ROSZAK ILCO ILONA SWIERCZYK ILONA KULIS IMC SA WINKOWSKI GROUP IMMOMOK SP. Z O.O. IMPACT MEDIA SP. Z.O.O. IMPACT MUSIAL SLABECKI IMPORT-EXPORT ART. PRZEM. I SPOZ. ING CAR LEASE POLSKA SP. Z O.O. INITIATIVE MEDIA SP. Z O.O. INPUT-BIS MARIA CHODAKOWSKA MALKIEWICZ HURT.KOSME- TYKOW LEWEL INSPEKTORAT ZBYTU MARGARYNY INSTYTUT ZYWNOSCI I ZYWIENIA IM. PROF. ALEKSANDRA SZCZYGLA INTEK WIESLAW INTER ROYAL S.A. INTERCHEM S.A. INTERDRUK CORPORATION SP. Z O.O. INTERGALACTIC SP. Z O.O. INTERNATIONAL CARD CENTRE LTD INTERPUCHSP. Z O.O. INTROGRAF LUBLIN SP. Z O.O. IQ MARKETING (POLAND) SP. Z O.O. IQS AND OUANT GROUP SP. Z O.O. IRA SP. CYWILNA IRENA BOBROWSKA IRENA I RYSZARD GRUSZECCY IRENA PAWLIK IRENA RADLINSKA IRENA SZUSTAK IRENEUSZ OSIAL IRENKASKLEP IREX IRENEUSZ GRYZIK IZABELA BACIA, ARKADIUSZ BACIA IZABELA KROL MEDAX IZINEK, JERZY ZIMOLAK J I W SPOLKA CYWILNA J. KANIA, A. MUCHA, A. KALBARCZYK J. STANEK J. WALTER THOMPSON-PARINTEX SPOLKA Z O.O. J.CICHOSZ J.K.K. PUBLIC RELATION J.PATEK S.SPOZYWCZY J.R. KONIECZNI SP. Z O.O. J.T.A. PIEKARSCY JACEK CIEKLINSKI SKARZYSKO KAMIENNA JELENIA GORA MYSLENICE KOZUCHOW ZABRZE CHOJNICE KAMIENICA CHORZOW OTWOCK OTMUCHOW SKORCZ TORUN LUBON ROSOSZYCA SZCZYRK LODZ KOSZALIN DLUGOLEKA SUNBURY GLIWICE LUBLIN KOSTRZYN ZUKOWO -JASIEN MALBORK SLUPSK BOBROWNIKI TARNOWSKIE GORY CHORZOW TARNOWSKIE GORY ZUKOWO MALBORK MARCA 2008 R. 33 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 JACEK KAMINSKI JACEK KORZENIEWSKI JACEK PPHU HALINOW JACEK SIKORSKI JACEK THEUS JADWIGA WISNIEWSKA JALEK SP. Z O.O. JAN I URSZULA OLSZAR JAN PIKUL JAN SKLEP- SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWY JAN, SYLWIA PRONOBIS JANINA PATOLA, JANUSZ PATOLA JANUS KRZYSZTOFCUKIERNIA JANUSZ DZICZEK JANUSZ KACZMARCZYK JANUSZ WISNIEWSKI JARMARK S.C. JAROSLAW SMYK JAROSLAW TYLEK JARTOM SP. J. JASKULA HENRYKSPOZYWCZY JASO SP. Z O.O. JASPER SP. Z O.O. JAVENA PRZEDSIEBIORSTWO JAZAL SP. Z O.O. JERONIMO MARTINS JERZY JARNO JERZY SLIZ JERZY TOMALA JEZIORSKA WLADYSLAWA JM SC JOLANTA BIENIEK JNET DESIGNA CUSTOMER JOANNA WYCHOWANIEC JOBPILOT POLSKA SP. Z O.O. JOGO-HURT SP. JAWNA WAGROWSKI JOHNSONDIVERSEY POLSKA SP. Z O.O. JOLANTA GRUSZKA PH GALA JOLANTA SKORZUS JORA RAFAL SKOTARCZAK JOZEF MALGORZATA BUDZISZ JSL CONCEPTS LTD SP. Z O.O. ODDZIAL W POLSCE JULIETTA GASTRONOMIA JULIA MATUSIK JUR JERZY SOROCIAK JURIST JERZY JAZDZYK JURWALD KONCERN SPOZYWCZO-CHLODNICZY SA JUSTYNA AUGUSTYNIAK ELZBIETA BYLAK JUSTYNA P.H.U. BANICKA JUSTYNA JUSZCZYK KRYSTYNA SPOZYWCZY K & K S.C. K&K CAFE SP. Z O.O. K&L DELIKATESY S.C. K.KOPERCZAK I G.KOZLOWSKI K+K SP. Z O.O. KACY JERZY FIRMA HANDLOWA LUX KACZMARCZYK SPOLKA Z O.O. KAIZIK MAREK KAJA S.C. KALAF KRZYSZTOF KOPEC KALISKIE ZAKLADY PRZEMYSLU TERENOWEGO KALWEX DELIKATESY KA-MA S.C., MARIUSZ RYCIUK I KAMA SPRZEDAZ ARTYKULOW SPOZYWCZO- GORZOW WIELKOPOLSKI Halinow ZABRZE PRZYLEP BRENNA MALBORK SWIETOCHLOWICE SIEMIANOWICE TCZEW TARNOWSKIE GORY GOra Kalwaria SUWALKI DABROWKA KOSTRZYN CZELADZ ORUNIA TARNOWSKIE GORY RADOM LODZ LODZ CHORZOW WLADYSLAWOWO ZABRZE SZCZECIN GRUDZIADZ Dabrowka TYCHY MYSLOWICE INO PIEKARY SLASKIE Strzelce Krajenskie Legionowo KALISZ PIASECZNO MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne 1 Jacek K. Puławy 2 Katarzyna G. Kraków 3 Katarzyna K. Puławy 4 Marta K. Sosnowiec 5 Zofia K. Dąbrowa Górnicza 6 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ Bilans na dzień 31.12.2012 r. Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0.00 0.00 I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 1 Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W.

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W. Lista zwycięzców: imię i nazwisko Anita H. Tomasz Z. Krystian B. Marta K. Bogusława B. Irena O. Krzysztof D. Małgorzata G. Miłosz K. Angelika K. Ewelina Z. Damian R. Jacek R. Bogumiła J. Sylwia Z. Joanna

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland)

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) 検 査 機 関 名 (Name) 検 査 機 関 住 所 (Address) コード A 公 的 検 査 機 関 (Official laboratories) 1 Veterinary Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Development. 30 Wspolna Str.,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

III PERŁY MAŁOPOLSKI 2015 EDYCJA 1 SKAŁA. Wyniki Open Bieg Krótki

III PERŁY MAŁOPOLSKI 2015 EDYCJA 1 SKAŁA. Wyniki Open Bieg Krótki III PERŁY MAŁOPOLSKI 2015 EDYCJA 1 SKAŁA Wyniki Open L.p. 1 2018 VALLEJO EDUARDO KRAKÓW 2 2031 KELLER DARIUSZ KRAKÓW 3 2896 JARMUŁA MIREK RACIBÓRZ 4 2065 TWARÓG KAMIL TOPORZYSKO 00:25:08 14.3 1 00:00:00

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland)

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) 検 査 機 関 名 (Name) 検 査 機 関 住 所 (Address) コード A 公 的 検 査 機 関 (Official laboratories) 1 Veterinary Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Development. 30 Wspolna, 00-930

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Justyna S. zabierzów Agnieszka J. Kretomino Monika B. brochów Andrea C. zabrze Barbara Z. nałęczów Elżebieta K. łomża Bożena O. Słupsk Klaudia O. Skoc

Justyna S. zabierzów Agnieszka J. Kretomino Monika B. brochów Andrea C. zabrze Barbara Z. nałęczów Elżebieta K. łomża Bożena O. Słupsk Klaudia O. Skoc Kamila H. Anita S. Marta S. Elżbieta K. izbica Kujawska Małgorzata O. Wojciech B. Agnieszka K. Teresa K. Lublin Międzyrzec Podlaski Grażyna M. Kamila J. Łukasz S. Agnieszka P. dęblin Sanok Skarżysko-Kamienna

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Descendants of Wojciech FONS

Descendants of Wojciech FONS Page 1 1. Wojciech FONS sp: Michalina Tetzlaf 2. Wincenty FONS (b.23 Jan 1875-Skic nearby Zlotow (germ. Flatow);d.12 Dec 1949) sp: Maria Fąs (b.16 Apr 1877;d.26 Nov 1974) 3. Wincenty FONS (b.1910-?;d.1939-?)

Bardziej szczegółowo

Lp. IMIĘ WIEK MIASTO

Lp. IMIĘ WIEK MIASTO Finaliści O!Błędnego Dyktanda Po zweryfikowaniu rankingu pod kątem wieku uczestników oraz autentyczności podanych danych osobowych i adresów e-mail, prezentujemy listę osób, które 7 stycznia, wezmą udział

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY II ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY II ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY II ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce W mbanku wygodne i proste Orange doładowanie, drugiego takiego nigdzie nie dostaniesz! Pan Marcin, Węgrów

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy "Wiosennej promocji kart debetowych Maestro"

Zwycięzcy Wiosennej promocji kart debetowych Maestro Zwycięzcy "Wiosennej promocji kart debetowych Maestro" lp nazwisko i imię adres nagroda 1 MICHAŁ S. TYCHY ipad 2 MICHAŁ S. TYCHY voucher Decathlon 3 MICHAŁ Ż. POZNAŃ Play Station 4 JOANNA G. CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015. Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015. Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

DYZURY-GRUDZIEN 2015 PIĄTEK SOBOTA

DYZURY-GRUDZIEN 2015 PIĄTEK SOBOTA DYZURY-GRUDZIEN 2015 P Jakubiec Andrzej Teresa 12/4/2015 P Janik Piotr Grazyna 12/4/2015 P Klesk Marcin Agnieszka 12/18/2015 P Kloczkowski Norbert Alina 12/18/2015 1 Czernik Stanislaw Maria 12/5/2015 1

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych:

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Lista przedstawicieli KIDP z poszczególnych regionów

Lista przedstawicieli KIDP z poszczególnych regionów Lista osób wskazanych przez do udziału w przeszukaniu Lista przedstawicieli z poszczególnych regionów Województwo Nr telefonu komórkowego Nr Miejscowość wpisu Nazwisko i Imię Stanowisko Dolnośląskie 0601543634

Bardziej szczegółowo

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 26-230 Radoszyce

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 26-230 Radoszyce LISTA SPONSORÓW 2015 1. GS- Samopomoc Chłopska Teresa Pietrusiewicz 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 3. Bank Spółdzielczy w Końskich ul. Zamkowa 26-200 Końskie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km : Gdynia - 2012-07-07 płeć kat. 1 54 KOZAKOWSKI TOMASZ M 1 M 16-39 1 KWIDZYN CHODZĘZKIJAMI 0:10:00 2 128 TOFIL ADRIAN M 2 M 16-39 2 GDYNIA GDYNIA 0:10:19 3 163 BUZAK KONRAD M 3 M 40-49 1 GDYNIA III LO

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZAWODÓW. 2. Sobótczańska Dziesiątka Run Masters. Prawnicy K20 .T.

WYNIKI ZAWODÓW. 2. Sobótczańska Dziesiątka Run Masters. Prawnicy K20 .T. Prawnicy K20 1 503 SOBCZAK Karolina Biskupice Ołoboczne POL 87 PK20/1 (K)10 00:49:18 04.55 2 448 POPOWICZ Anna 87 PK20/2 (K)22 00:52:18 05.13 20.09.2014 11:48:18 Prawnicy K30 1 328 DOMAŃSKA Emilia Gdynia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych. OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych. Na podstawie 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo