MSiG 52/2008 (2901) poz. 3258

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSiG 52/2008 (2901) poz. 3258"

Transkrypt

1 przeznaczone w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., Spółce Przejmującej, staną się aktywami i pasywami Spółki Przejmującej według stanu na dzień poprzedzający Dzień Podziału. Składniki majątku, w tym uprawnienia (należności) i zobowiązania (długi), które weszły do majątku Spółki Dzielonej, w okresie pomiędzy dniem, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., a Dniem Podziału, w zamian za składniki majątkowe nie przeznaczone w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h. Spółce Dzielonej, pozostaną aktywami i pasywami Spółki Dzielonej. Składniki majątku, w tym uprawnienia (należności) i zobowiązania (długi), które weszły do majątku Spółki Dzielonej, w okresie pomiędzy dniem, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., a dniem poprzedzającym Dzień Podziału, związane w sposób funkcjonalny i organizacyjny z działalnością Działu Sprzedaży i Marketingu i nie wykazane w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., staną się aktywami i pasywami Spółki Przejmującej według stanu na dzień poprzedzający Dzień Podziału. Składniki majątku, w tym uprawnienia (należności) i zobowiązania (długi), które weszły do majątku Spółki Dzielonej, w okresie pomiędzy dniem, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., a dniem poprzedzającym Dzień Podziału, związane w sposób funkcjonalny i organizacyjny z działalnością Działu Produkcyjnego i niewykazane w bilansie sporządzonym na dzień, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., pozostaną aktywami i pasywami Spółki Dzielonej. Na dzień poprzedzający Dzień Podziału Spółka Dzielona w oparciu o zasady określone w Notach nr 1-14 sporządzi bilans i rachunek wyników Spółki Dzielonej z podziałem na aktywa i pasywa przypadające Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej. Kwalifikacja danego składnika majątkowego jako elementu majątku Spółki Dzielonej lub elementu majątku Spółki Przejmującej na Dzień Podziału będzie dokonywana w oparciu o ww. bilans z uwzględnieniem zasad określonych w Planie podziału. Składniki majątkowe, których nie da się przypisać zgodnie z zasadami określonymi w Planie podziału do Spółki Dzielonej albo Spółki Przejmującej pozostają składnikami majątkowymi Spółki Dzielonej po Dniu Podziału. Ilekroć w niniejszym Załączniku nr 1 lub w Planie podziału mówi się o: a) Dniu Podziału należy przez to rozumieć dzień wydzielenia określony w art k.s.h., tj. dzień, w którym zostanie dokonany wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, b) dniu, o którym mowa w art pkt 3 k.s.h., należy przez to rozumieć 1 stycznia 2008 r., c) stosunkach cywilnoprawnych w odniesieniu do stosunków prawnych pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1 to wyrażenie to należy interpretować szeroko, w szczególności uznaje się, że obejmuje ono: - wszystkie stosunki prawne wynikające z umów zawartych w dowolnej formie pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1, w tym z umów zawartych w formie ustnej, w sposób dorozumiany, per facta concludentia etc., - wszystkie stosunki prawne pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w tabeli nr 1, wynikające z jednostronnych czynności prawnych dokonanych przez Unilever Polska SA albo przez osoby trzecie wymienione w Tabeli nr 1, - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia, o ile uzyskanie korzyści majątkowej prowadzącej do powstania roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia przez Unilever Polska SA lub przez osobę trzecią wymienioną w Tabeli nr 1 nastąpiło przed Dniem Podziału, - wszystkie stosunki prawne powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Unilever Polska SA lub osoby trzecie wymienionymi w Tabeli nr 1 zobowiązań o charakterze obligacyjnym wiążących Unilever Polska SA z osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązań o charakterze obligacyjnym miało miejsce przed Dniem Podziału, - wszelkie stosunki prawne mające swe źródło w czynach niedozwolonych popełnionych przez Unilever Polska SA lub przez osoby trzecie wymienione w Tabeli nr 1, o ile popełnienie tych czynów w całości lub w części miało miejsce przed Dniem Podziału, - wszelkie stosunki prawne mające swe źródło w decyzjach administracyjnych lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile prowadziły do powstania jakichkolwiek praw lub obowiązków o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1 przed Dniem Podziału, - wszelkie stosunki prawne mające swe źródło w innych zdarzeniach niż wymienione powyżej, o ile zdarzenia te prowadziły do powstania jakichkolwiek praw lub obowiązków o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy Unilever Polska SA a osobami trzecimi wymienionymi w Tabeli nr 1 przed Dniem Podziału. AKTYWA Unilever Polska SA - przed podziałem r. Spółka Dzielona r. Spółka Przejmująca r. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Inne wartości niematerialne i prawne MARCA 2008 R. 15 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe W jednostkach powiązanych - inne długoterminowe aktywa finansowe W pozostałych jednostkach - udziały lub akcje Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy Inne Należności od pozostałych jednostek Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Inne Dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

3 PASYWA Unilever Polska SA - przed podziałem r. Spółka Dzielona r. Spółka Przejmująca r. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Strata z lat ubiegłych Zysk netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy Inne Wobec pozostałych jednostek Kredyty i pożyczki Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń Z tytułu wynagrodzeń Inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe RAZEM PASYWA Tabela 1 - kontrahenci krajowi Lp. Firma Siedziba NIP FIRMA ZABLOCKI MICHAL BAJOREK MAX WIDAMID SP. Z O.O. ABC ANNA S.C. AURA HANDEL USLUGI S.C. DANA HANDEL DETALICZNY DS-PRESS DARIUSZ SOLTYSINSKI GEA SPOLKA CYWILNA, WA-WA MARKET-FJ DUDZINSKI ANDRZEJ MIS 2000 NAKLO LANCUT NADARZYN Nieporet KONSTANCIN- JEZIORNA NADARZYN SRODMIESCIE GORA KALWARIA MARCA 2008 R. 17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 SUBIEKT S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. A I M ALICJA KOPOWSKA A.CZAJAK A.M.B. SLASK AGENCJA REKLAMOWA MARCIN STEPNIEWSKI A.SKAWYRA AB HANDEL JANUSZ HASCILO SP. K. ABC BEDYNSKA URSZULA ABC DELIKATESY ABER SP. Z O.O. ABIKA BEATA SZEWC ABN AMRO BANK POLSKA S.A. ABRA,, ABSYSCO SP. Z O.O. ACCENTURE SP. Z O.O. ACNIELSEN POLSKA SP. Z O.O. ADAM MITREGA ADA-X- FIRMA HANDLOWA ADJAN SPOLKA Z O.O. ADMA S.C. MACIEJ ZEBROWSKI, ADOTANK KINGA KACZMARZYK ADRIAN FUTRYN ADRIANA WIEJA AFK ANETA FLAMA AGAMA, AGNIESZKA CHROSCICKA AGAMAX SC A. MATYJA & M. MAKOWSKI AGANIOK AGATA MADEJSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA MAX B.ZIOLKOWS AGENCJA HANDLOWO USLUGOWA OMEGA BIS S.C.LECH POLAKOWSKI, ADAM MALINOWSKI AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA AGENCJA REKLAMOWA CALIFORNIA KATARZYNA RUTKOWSKA AGENCJA REKLAMOWA LOFT ALEKSANDRA ZAREMBA AGENCJA REKLAMOWA V&P SP. Z O.O. AGENCJA REKLAMOWO PROMOCYJNA MARCO MAREK JAGORA AGENCJA TLUMACZEN JOANNA MALGORZATA BARANIECKA AGENCJA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA TADEUSZ I KRZYSZTOF ZEPIELSKI AGENT HANDLOWY ZABRZESKI PIOTR AGENTIS PHU AGKO KORNEL LABECKI AGNIESZKA JAKUBOWSKA AGNO ADA KONCZALSKA AGWAR S.C. AHA POLSKA SP Z O.O. AIB, SPOLKA CYWILNA AKSONET SP Z O.O. ALDEK 34 SP. Z O.O. ALEKSANDRA MAZURKIEWICZ ALERT MEDIA COMMUNICATION SP ZOO ALEXIA MARLENA BARSZCZEWSKA ALFA SP. Z O.O. ALICJA KOC ALICJA SKLEP WINNO-CUKIERNICZY ALINA BAR KAWOWY ALINA LEWANDOWSKA ALINA MANJURA STEFANIA MANJURA ALINA POTERSKA ALKOR ALMA ALPINEX S.A. ALMA MARKET S.A. PruszkOw PIOTRKOW TRYBUNALSKI MIKOSZEWO GLIWICE NOWY DWOR I PIECHOWICE PRUSZKOW PSZCZYNA KONIN BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KIELCE LODZ BIALYSTOK JOZEFOW SLUPSK WALBRZYCH SIEMIANOWICE PILA MARKI SZCZAWNICA SZYDLOWIEC CZELADZ BRODNICA ZAMOSC GRODZISK MAZOWIECKI BYDGOSZCZ SZCZECIN ELBLAG CHORZOW SWARZEDZ SIERAKOWICE KIELCE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

5 ALPI ALTRI SP. Z O.O. ALWA PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWE AMADEX WOJCIECH SNARSKI AMAX SIEC HANDLOWA SP. Z O.O. AMBRA SP. Z O.O. AMEKS AMPLICO UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE AMW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- ANABES.C. ANDA MITROS DARIUSZ PAWEL ANDRZEJ GRZYWNA ANDRZEJ PAPROTNYZAKLAD USLUGOWO ANDRZEJ PARTYKA ANEX D.H. WIELOBRANZOWY ANEX PLUS SP Z O.O. ANICA SYSTEM S.A. ANIDAR FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ANIELA BRZEZINA ANITA DZIELNIK ANNA FRATCZAK ANNA GROCHOWSKA ANNA I HENRYK MACHNIK ANNA JAWORSKA ANNA JENTA ANNA KLIS HANKA ANNA MUSIAL ANNA WOZNIKOWSKA, JANUSZ WOZNIKOWSKI ANNA ZADYLAK ANNA ZASKALSKA ANTIS MARTAGRZYBOWSKA ANTOSIEWICZ JOANNA ANWIL TRANSPORT SP. Z O.O. SP.K. ANWIM S.A. APERITIF URSZULA DZIEMSZA APOLONIA UKLEJA AP-POL S.C. ARA TOMASZ PIWKOWSKI ARAL SERVICE ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER WEJHEROWO KOSTRZYN BIALYSTOK PIOTRKOW TRYBUNALSKI CZECHOWICE-DZIEDZICE MYSLOWICE Poznan SUWALKI Piastow USTKA LUBLIN BOGUSZOW GORCE MYSLOWICE PSZCZYNA TYCHY ELBLAG TYCHY SUCHY KORNIK BRZEZNO PRUSZCZ I KETRZYN RYBNIK ZYWIEC BYDGOSZCZ INO ANDRYCHOW KALISZ OSWIECIM Kolobrzeg PRZEMYSL GLOGOW SWARZEDZ Poznan Poznan Szczecin Stargard DEBICA TARNOW TORUN MARCA 2008 R. 19 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTER ARAL SERVICE CENTERS.C. ARAL SERVICE CENTER BARBARA KOBRYN ARAL SERVICE CENTER KANIA SC ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. ARAL SERVICE CENTER S.C. GRAZYNA I ARAL SERVICE CENTER S.C. RAL ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SC ARAL SERVICE CENTER SP. J. ARAL SERVICE CENTER SP. J. ARAL SERVICE CENTER SP. JAWNA ARAL SERVICE CENTER SP. JAWNA ARAL SERVICE CENTER SP. JAWNA, ARAL SERVICE CENTER STACJA PALIW ARAL SERVICE CENTER T.W. SMOLKA ARAL SERVICE CENTER,R ARAL SERVIS CENTER ARAL SERWIS CENTER S.C. ARC RYNEK I OPINIA SP. Z O.O. ARCHIMEDES, SKLEP SPOZYWCZY ARES SP Z O.O. ARIA, ANITA MAZUREK, IWONA ARNIKA SP. Z O.O. ART - DELFIN ART FM SP. Z O.O. ART. MOTORYZACYJNE MALA GASTRONOMIA ART. SPOZ.-PRZEM.IZA ART. SPOZ. TRIO ART. SPOZYWCZY I WEDLINY ARTA BIS A.OKAPIEC ARTEGENCE SP. Z O.O. ARTELARTUR TYSZKIEWICZ ARTEO TOMASZ KACPRZAK SPOLKA JAWNA ARTI 34 S.C. STAWOMIR KISIEL ARTICO ARTKRIS ARTUR SZCZECINSKI ARTYKULY SPOZYWCZE ARTYKULY SPOZYWCZE ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP Z O.O. ASAN J. A. MOREK SPOLKA JAWNA ASKAR SLAWOMIR DUSZKIEWICZ ASMIR FILIPEK B. FILIPEK S. NOWA SOL ZIELONA GORA Poznan OPOLE LODZ SIEMIANOWICE Gorzow Wlkp. JELENIA GORA GLIWICE PIEKARY SLASKIE OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI KROSNO Rawicz srem MIELEC KNUROW Poznan LUBLINIEC ZABRZE KLODZKO LEGNICA GLIWICE RACIBORZ LODZ LODZ OLSZTYN Doluje OSTROW WLKP. NOWY DWOR MAZOWIECKI OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI TOMASZOW JABLONNA GRODZISK WIELKOPOLSKI Karczew Piotrowice MilanOwek POLKOWICE Legionowo KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ZASPA TOMASZOW MAZOWIECKI MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

7 ASS SP. Z O.O. ASTA HANDEL SPOLKA Z O.O. ASTORIA GROUP SP. Z O.O. ATIPS.C. ATL POLSKA SP. Z O.O. ATOPIK KRZYSZTOF MIARA ATT SP. Z O.O. ATUT SPOLKA SP. Z O.O. AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. AUDE SP. Z O.O. AUDIO-VIDEO GACEK WITOLD AUGUSTO - FROST AUGUSTO- SOPEL AUGUSTO-LIMARO AURA SLAWOMIR ORTMANN AUTO-ARGAZ AWI SPOKA CYWILNA W.MISIAK M.SOKOL G.MISIAK AXEL SPRINGER POLSKA SP. Z OO B & M SKLEP WIELBRANZOWY BEATE ZAKRZEWSKA, MARTA KSIESAK B.B. BACA TOMASZTAB SC. BAC-POL BAC-POL S.A. BAJ-KAMS.C. B.A.J. KAMINSCY BAKAR BALKON S.C. BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ SA BAR AKRIM BAR GASTRONOMICZNY BAR HOTELOWY BAR KAWOWY AGRYKOLA BARANSKI A. WARZYWA-OWOCE. BARBARA BARNACH BARBARA JURCZYK BARBARA KOBRYN, ZBIGNIEW KOBRYN BARBARA PONIATOWSKA BARENT SPOLKA CYWILNA BARON BEATASPOZYWCZYMINI MARKET BART S.C. ANNA I WALDEMAR PAST BARTEK MAREK BEDNARZ BARTOCHA W.G.T. B&B SC OGOLNOSPOZ. BAT-POL BATIDA SP. Z O.O. BAWARIA MOTORS SP. Z O.O. BAYARD AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. BBH SKLEP WIELOBRANZOWY S.C. BEATA I WIESLAW KAMINSCY BEATA SWIATKIEWICZ BEKPOL FHU SYLWESTER KUNICKI BELCHATOWDIS SP. Z O.O. BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O. BEM MALGORZATA DZIMIRA, BOGDAN BEMAR SP. Z O.O. BEMATEX SP. Z O.O. BEPOL PRZEDSIEBIORSTWO BERCO SP. Z O.O. BERTECH -BIS EUR ING JERZY BERNATOWICZ BETA SP. Z O.O. BETLEJ COMMUNICATIONS SP. Z O.O. BEVERLY HILLS VIDEO S.A. BGM S.C. SZYMANSCY GRZEGORZ SWIETOCHLOWICE SZCZECIN SULEJÓWEK PIASECZNO KOLBUSZOWA TORUN KALISZ JELENIA GORA TCZEW RADOM SOCHACZEW SZCZECIN SARNOW RZESZOW RZESZOW SWIETOCHLOWICE WLADYSLAWOWO GLIWICE ZABRZE LODZ GLIWICE RADOM JANOW LUBELSKI GLIWICE NAKLO SLASKIE STAROGARD I PRUSZCZ I GLIWICE BELCHATOW BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KATY MIKOLOW MARCA 2008 R. 21 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 BIANCO BIEL - MARS.C. BIENIAS T.SKLEP SPOZYW. BIK-BOX BARBARA BIK BILINSKA ZOFIA BILLA POLSKA SP. Z O.O. BIMAR MARIA, MIROSLAW, JAKUB BIELASINSKA BIS-EMIR 34 S.J. E. KASZKOWIAK M. KASZKOWIAK Bitamex Krakow BIURO MARKETINGOWE BJS STOLARZ SLAWOMIR BOBI-RED FIRMA HANDLOWA R. BASAK & P. REDESTOWICZ SP. J. BOGACKA ELZBIETA BOGDAN DROBISZ BOGDAN GUDRA BOGDAN HALASA PRUSZKOW BOGDAN STRZALKOWSKI BOGUSLAW BALINSKI BOGUSLAW CWIKALOWSKI BOGUSLAW NICER BOGUSLAWA I KAROL GRUCHALA BOKAR BON APPETIT PASCAL BRODNICKI BONJOUR POLSKA SP. Z O.O. BOR-LEN BORYNIANKA WOJTYCZKA ANIELA I WSPOLNICY SPOLKA JAWNA BOS S.A. BOZENA CIESLAR BOZENA I BRONISLAW GRZYWOK BOZENA PATYNA BOZENA PROSZYNSKA BOZENA SOSNOWSKA MALA GASTRONOMIA BP POLSKA SP. Z O.O. BP POLSKA SP. Z O.O. I SPOLKA BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BP SERVICE CENTER BARTLOMIEJ BP SERVICE CENTER JERZY RYMARCZUK BP SERVICE CENTER S.C BP SERVICE CENTER S.C. BP SERVICE CENTER S.C. BP SERVICE CENTER S.C. BP SERVICE CENTER SIEMIENIUCH S.C. BRAND SUPPORT SP. Z O.O. BRESSE POL SP. Z O.O. BRZESKA SP. Z O.O. BT POLAND SP. Z O.O. BTPIS BIURO TLUMACZY PRZYSIEGLYCH I SPECJALISTYCZNYCH BUFET KESIK S.C. BUFET STOLOWKI, JAN KRYSTOSIK BZW PARA SPOLKA JAWNA C.ROWNICKI PUNKT GASTRONOMICZNY CAFE BAR CALFROST SP. Z O.O. CAM MEDIA SP. Z O.O. CAMIL ROMAN LIPINSKI CARGO J.CZYZEWSKI, R. CZYZEWSKA CAROS.C. CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. CASABLANCA CAFE WOLA GLIWICE MIKOLOW GOMUNICE PRUSZCZ MIASTO WLOCLAWEK OTYN LUBLIN LEDZINY WISLA CHORZOW STEGNA TYCHY KARTUZY KONSTANCIN-JEZIORNA JASTRZEBIE BIALYSTOK CHORZOW MIKOLOW SOPOT KIELCE OLSZTYN LUBLINIEC LEGNICA MUCHARZ SWIECIE TARNOWSKIE GORY TORUN Poznan BUSKO-ZDROJ MALBORK KALISZ OLSZTYN WLOCLAWEK PRUSZCZ I MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

9 CASYS SP. Z O.O. CATERING MARKETING SERVIS CDC FARO K.PIECHACZEK, CDC FHHURTO-POL CDG CYPRIAN PIOTROWSKI CEDAR PLUS S.C. CENTER CITY SP Z O.O. CENTRUM DYSTRYBUCJI AUGUSTO CENTRUM DYSTRYBUCJI AB PLUS SP.Z O. CENTRUM DYSTRYBUCJI CATERINGOWEJ CENTRUM FALENTY SP. Z O.O. CENTRUM HANDLOWE KLAUDIA KAZIMIERZ RAPACZ CENTRUM HANDLOWE OMEGA D&R SOBIERAJ CENTRUM JEZYKOWE IDEA SP. Z O.O. CENTRUM KONFERENCYJNO SZKOLENIOWE HOTEL BOSS SP. Z O.O. CENTRUM MARKET DZIEDZIC ROMAN CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA SP. Z O.O. CENTRUM MEDYCZNE LIM SP. Z O.O. CENTRUM SPRZEDAZY CENTRUM USLUGOWO-HANDLOWE GLOB CEVA LOGISTICS SP. Z O.O. CEZAR S.C. CEZAR SP. Z O.O. CHADULA-CHADULA CHATA POLSKA S.A. CHATKA PUCHATKAS.C. CHENKPOL, EWA DOLEGA, CHLODNIA BIALYSTOK CHLODNIA KRAUS SP. Z O.O. CHLODNIA MAZOWSZE, CHLODNIA MILAGROS SP. Z O.O. CHLODNIA MILAGROS-BALDI SP. Z O.O. CHLODNIE BIELSKIE IGLOKRAK CHLODNIE PANDA REX - IGLOKRAK CHLODNIE SLASKIE IGLOKRAK CHLODNIE WIELKOPOLSKIE Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. CHROBOK CECYLIA CHYCKA MARTASKLEP WIELOBRANZ. CKI - MARKETING SERVICES CENTRUM KORESPONDENCYJNO- -INFORMACYJ CLIWIA COLDSERWIS S.C. COLEPCCL POLSKA SP. Z O.O COMERS DRUKARNIA COMERS KRZYSZTOF WYZINSKI COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. CONFEX SP. Z O.O. CONSTANS PR KAROLINA SZAMAREK KEDER COOL TEAM S.C. CP SP. Z O.O. CREATIVE FORCE SP. Z O.O. CTM GALICJA SP. Z O.O. CUKIERNIA GRZES I ART. SPOZYWCZE CUKIERNIA MOCCA CUKIERNIA POKUSA CUKIERNIA SUGUS, LECH WYSOCKI CURSOR SP. Z O.O. CURYLO-ASTERIX S.A. CURYLO-ASTERIX S.A. CWYNAR CZESLAWA CYTAR KRZYSZTOF CYTARSKI SZCZECIN OSTROW WLKP KARWIA PRUSZKOW JOZEFOW BIALYSTOK RASZYN MSZANA GORZYCE TRZCIANA WoLomin ZASCIANKI BEDZIN RZESZOW BIALYSTOK LODYGOWICE SOCHACZEW SKIERNIEWICE LODZ WODZISLAW SLASKI Grudziądz BIERUN CZELADZ KONSTANCIN JEZIORNA RADLIN KLESZCZOW OTWOCK CZELADZ MYSLOWICE TORUN MARCA 2008 R. 23 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 CYTRO-HURT HURTOWNIA OWOCOW I WARZYW SP. J. M.L. LUCZAK CZAGA 5 CZWARNOG PAWEL D&J TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. D. CZERWINSKI DAKO SP. Z O.O. DAMIAN SKIBA DANA - 34 DANA A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, DANA SKLEP OGOLNOSPOZYWCZY DANIA FAST FOOD SP. Z O.O. DANISIUK BOGDAN SPOZ. DANMAR S. C. A.N. CIESIELCZYK, M.D. CHMIELINSCY DANTOM HANDEL HURT-DETAL, DANUTA I EDMUND LEPECCY DANUTA PASIERB IWONA PASIERB S.C. DANUTA WADOLOWSKA DANUTA WUJEC - MAREK WUJEC DARIUSZ KLOSEK DARIUSZ KOPEC DARIUSZ MAKURAT DARIUSZ WIECHA DARIWIUSZ DARIUSZ KOWALSKI DARS PHU DDB SP. Z O.O. DEALER REMA 1000 DEF SP. Z O.O. DEGA DARIUSZ GRZYWNA DEKO MALA GASTRONOMIA DELFIN SP. Z O.O. DELICJA MALGORZATA LUBARSKA DELIKATESY DELIKATESY DELIKATESY DELIKATESY DELIKATESY JAGODA DELIKATESYHE-MAN DELIKATESYNA TRAKCIE DELIKATESY 2 DELIKATESY 34 DELIKATESY A.PIOTROWSKA M.ZORAN DELIKATESY AGNIESZKA SWISLOCKA DELIKATESY ANDER S.C. DELIKATESY B&T DELIKATESY BELLCOR SP. Z O.O. DELIKATESY BLASK DELIKATESY BLASK DELIKATESY BZYK DELIKATESY DORO DELIKATESY DORO D. GORALCZYK, DELIKATESY HETMAN DELIKATESY HURT DETAL MAREK ROSIAK DELIKATESY JEDYNKA DELIKATESY K&K, UL. POWSTANCOW DELIKATESY KASZUBSKIE DELIKATESY KRESY DELIKATESY LIMARKO-34 S.C. DELIKATESY MINI EUROPA DELIKATESY MIROSLAW CIERPIAL DELIKATESY MM S.C. DELIKATESY NON STOP- LECH S.C. DELIKATESY OMEGA KONIN MYSLOWICE BANINO KIELCE WRZESZCZ JAROCIN ELBLAG RASZYN GLIWICE SZCZECIN KOBYLKA ZABRZE MILANOWEK MIEDZYZDROJE Poznan BIALYSTOK TOMASZOW MAZOWIECKI JOZEFOW ANDERSPOL MALBORK JASTRZEBIA GORA ZAbki Babice Nowe KLESZCZOW NEKLA LOMIANKI PYSKOWICE Celestynow LEGIONOWO OLAWA KONSTANCIN JEZIORNA PRZODKOWO OTWOCK MYSZKOW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

11 DELIKATESY POD DEBEM DELIKATESY POMORSKIE S.C. DELIKATESY RARYTAS DELIKATESY RS ROBERT SKOCZEK DELIKATESY S.C. DELIKATESY S.C. DELIKATESY S.C. DELIKATESY SAGINA DELIKATESY SE-DEN DELIKATESY SOSNOWICZANKA DELIKATESY SPOLKA CYWILNA DELIKATESY SPOZYWCZE TIP S.C. DELIKATESY U GRAZYNY DELIKATESY WIEJSKIE NOWAK MARIANNA DELL COMPUTER POLAND SP. Z O.O. DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O. DEMA PROMOTION POLSKA SP. Z O.O. DETAL 590 SP. Z O.O. DEVELOPMENT AND BUSINESS CONSULTING GNIAZDOWSKI I PARTNERZY SP. K. DHL EXPRESS POLAND SP. Z O.O. DIK S.C. DJM CHLODNIA GRUDZIADZ SP. Z O.O. DLS S.A. DOKTOR LEKS S.A. DOLACINSKI ANDRZEJ DOM HANDLOWY KAROLINKA ROMAN BLASZAK DOM HANDLOWY M.W.BAJKOWSCY SP. J. DOM HANDLOWY MODEL S.C. DOM HANDLOWY TARCHOMIN DOM MEDIOWY PENTAGRAM DOMATOR PLUS SP. Z O.O. DOMICAR DOMINIK DANIEL BARANKIEWICZ DONAT S.C. DORADO CENTRUM SP. Z O.O. DORADO CHLODNIE SP. Z O.O. DORADO CHLODNIE SP. Z O.O. DOROTA ANDRZEJ SACEWICZ DOROTA DUBIELLA SZREMKE DPD POLSKA SP. Z O.O. DPJ DROGERIE SP. Z O.O. DRAGON ROUGE HAAS SP. Z O.O. DRET ROMAN TATARCZUK DRIMPOLPRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO DRIMPOL M. D. RYKOWSCY SP. JAWNA DROGERIA I MARKET GRUPA EKO SP. Z O.O. DROGERIE KOLIBER SP. Z O.O. DRUKPOL S.A. DRUKPOL ZAKLAD POLIGRAFICZNY KRZYSZTOF KWIATKOWSKI DS SMITH POLSKA S.A. DUET DUO-TEST S.C. T.SIBILSKI E.SIBILSKA DUSMA DWOJKA FHPU IRENA KLACZKA DZIALALNOSC HANDLOWO - USLUGOWA DZIEWULSKI KRZYSZTOF E I A GLOWACCY SP. Z O.O. E. BAK, H. BAK, I. MARKOWICZ EAST-TRANS S.C. EC HARRIS SP. Z O.O. ATRIUM PLAZA ECOPACK S.C. IRENA BEDNAREK, KATARZYNA BEDNAREK Piaseczno LEGIONOWO Raszyn ZABRZE Babice Stare SWIETOCHLOWICE SWIETOCHLOWICE LIGOTA SWIECIE LODZ GRUDZIADZ PLOCK LODZ TUCZNO BABOSZEWO KONIN SZCZECIN LODZ BIELSKO BIALA TCZEW TCZEW LEZAJSK RZESZOW GLIWICE SULEJOWEK SULEJOWEK KIELCE KOLBIEL ZIELONA GORA WILCZA SUWALKI WARSZWA MIKOLOW LOMZA MARCA 2008 R. 25 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 EDDA G. KIESLICH SP. J. EDEN SPRINGS SP. Z O.O. EDEX EDWARD RZODKIEWICZ EDIPRESSE POLSKA SPOLKA Z O.O. EDMAR SP. JAWNA EDWARD SALAMUCHA EDWARD SMETEK EDYTA GABRIELA SEMRAK EDYTA SEWERYN EKO - EKSPRES S.C. EKO - FACH - POL EKO HOLDING SP. Z O.O. EKO OIL ZDZISLAW RYDZEWSKI EKO SP. Z O.O. ELA S.J. ELBLAGDIS ELBO S.C. ELDORADO SP. Z O.O. ELEA POLSKA SP. Z O.O. ELEKTRO ELFOOD-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. ELJOS SP. Z O.O. ELPIKO PHU S.C. PIOTR KOCIALKOWSKI, ELROJ S.C. ELZBIETA RADZIKOWSKA ELSTAR ELZBIETA HWASTEK ELZBIETA PATYK BUFET SZKOLNY ELZBIETA SUCHOCKA ELZBIETA SZPERNALOWSKA ELZBIETA WOLDANSKA EMDI MARIUSZ DABROWSKI EMT SELECT EWA TOMCZYK ENTER ADAM BACZKOWSKI ENZO KRZYSZTOF JEDYNAK ERON-TRANS SP. JAWNA HENRYK I KARIN ERON ERTOM TRADE SP. Z O.O. ESCAPE TOMASZ FRACZEK ESENCJA RESTAURACJA L.ZIELINSKI,A.WOJCIK,J.KOLTUN SP.J. ESSO ESSOT TRANSPORT SPEDYCJA ETA BEATA ROJAN ETMANK S.C. EUREST POLAND SP. Z O.O. EURO NOVA BIS SP. Z O.O. EURO SP. JAWNA W.JASKOT EUROCASH S.A. EUROGATE POLAND SP. Z O.O. EUROPA S.C. EUROPEJSKIE KONSORCJUM PROJEKTOWE EVA-TEC WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA GASTRO- NOMII EVERX EWA - JAROSLAW SYNOWIEC EWA FRAS EWA I ANDRZEJ DYKOWSCY EWA KRZYZOWSKA EWA MALECKA EWA PARZYSZEK EWA RYCHLIKSKLEP SPOZ-PRZEM. EWA SOCHAN EWELINA BIALA EXPERT MONITOR SP. Z O.O. KRZESZOWICE ZGORZELEC GORZOW WIELKOPOLSKI KOSCIERZYNA WYBUDOWANE BYDGOSZCZ CZELADZ LUBLIN STAROGARD GD. ELBLAG GLIWICE LUBLIN PIASECZNO KOSZALIN CIESZYN DABROWA GORNICZA SKORZEC ZUKOWO JOZEFOW LUBLIN ZYRARDOW SZCZECIN BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KOMORNIKI ZYCHLIN Piaseczno WISLINA TYCHY NOWY DWOR I MALBORK BYDGOSZCZ SZCZECIN MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

13 EXPORT-IMPORT HANDEL EXPORT-IMPORT EX-PRES SP. Z O.O. EXPRESS PODLASKI SP. Z O.O. F H HURT DETAL IMPORT EKSPORT RYSZARD JANKOWSKI F H MIROSLAW PALKA F.H. IWONA DZIUROK F.H. PLUS-JEDYNKA S.C. F.H. NOVA EXPORT-IMPORT F.H. ANNA S.C. F.H. ASTRA S.C. F.H. BESKIDEK PRZEMYSLAWBAK F.H. GASTROMAX MAREK DUDKIEWICZ F.H. KONSTANS F.H. MAREK MAREK ZUK F.H. MAT CUKIERNIA F.H. PIOTROWSCYS.C. F.H. PLUS F.H. RUMCAJS F.H. STABEXS.C. F.H. TAGAT, JACEK GOLUCH F.H. TOMI SKLEP. AL. 1 MAJA 11 F.H. TRIADA AUGUSTO POMORZE S.C. F.H. WIK HENRYK WICZKOWSKI F.H.G. GIELATA BRONISLAWA, F.H.G.U. KONSUM F.H.U KUMOROWSKI KAMIL KUMOROWSKI F.H.U. P. BLAUT F.H.U.ZBIGNIEW OZIMKIEWICZ F.H.U. A&W WOJCIECH WYLEZOL F.H.U. IN PLUS AGATA MAREK F.H.U. MARTEX KAROL CHOWANIAK F.H.U. ADAM BOGUSZEWICZ F.H.U. BAJMAR F.H.U. DAW-KON S.C. F.H.U. JACEK ZYCH F.H.U. JAROSLAW STARCZEWSKI F.H.U. KAROLINA F.H.U. KWINTO-SKLEP F.H.U. MATEOL HURT DETAL ART.CHEMICZNYCH SEBASTIAN SZYMANSKI F.H.U. MORGAN Piotr Piekarski F.H.U. NOCKA F.H.U. 'PETRO-BENZ' F.H.U. RARYTAS F.H.U. SUNDAY F.H.U. TERESA II S.C. F.H.U. TOKAJSC F.H.U.HIT S.C. F.P.H. AERODYNAMIC F.U.H. BARON F.U.H. PETRO-AWA SP. Z O.O. F.U.H. MBG I WEKA S.C. F.U.H. TEAM FAAN SP. Z O.O. FABRYKA OPAKOWAN FOLIOWYCH ROSSO-PLAST FABRYKA PORCELANY AS CMIELOW ADAM SPALA FALCON ROMAN MUSIELINSKI FAMI SP. Z O.O. FAMI SP. Z O.O. FAMILY-AUGUSTO HANDEL HURT I DETAL FANTAZJA BIALYSTOK KAMIEN SUCHA PIEKARY SLASKIE WLADYSLAWOWO ZABKI CZESTOCHOWA LODZ CZELADZ LUBLIN ZABRZE WLADYSLAWOWO CHORZOW SZAMOTULY CHWASZCZYNO BYTOW BRENNA BRENNA LOMZA WALBRZYCH LUBLIN CZERWIONKA-LESZCZYNY GLIWICE KOLOBRZEG MASLOW TAPKOWICE KROSNO DALESZYCE TRZEBIATOW TARNOW BiaLa Podlaska PIEKARY SLASKIE DABROWA GORNICZA SWARZEDZ DEBNO MYSLOWICE ZORY LIDZBARK CMIELOW KOBYLNICA RASZYN MARCA 2008 R. 27 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 FARELL MAZURKIEWICZ DAMIAN FARUTEX SP. Z O.O. FEEDBACK / HILL & KNOWLTON SPOLKA Z O.O. FENIX S.C. FERO-LUX SP. Z O.O. FH AGA FH BUMERANG II BOZENA BAKOWSKA FH ELZBIETA MIKULIN FH GRAGO FH MAREK T. FHP VILEDA SP. Z O.O. FHPU WESSPOL FHU 44 ZBIGNIEW GNUTEK FHU AG-NES GRUBICH ARKADIUSZ FHU CONCEPT RAFAL SIWEK FHU EGO-2 JACEK KLAPINSKI FHU GABRYSIA KRYSTYNA PILECKA FHU GRAP ROBERT ANTON FHU HARP-JAN CZESLAWA LIDIA KRYZA FHU INTER - RAFAL JEZIERSKI FHU KONKO FHU KRZYSZTOF SZTWIOROK FHU MERCATOR MIECZYSLAW MOCZADLO FHU NEXUS MAREK RUSIN FHU NOVUM ANNA WOJS KRZYSZTOF WOJS FHU OLA ELZBIETA I SEBASTIAN GRZELKA FHU PETROL FHU RACING MARGULSKI DARIUSZ FHU RAFIX RAFAL WROBEL FHU RAM FHU STANDART JANUSZ WORONOW FIGARO FILIA QUCK-MARKET FIRMAADI2 FIRMASAMS.C. FIRMA ANKA S.C. KOWALCZYK JACEK FIRMA MIRAND MIROSLAW JASKOLA FIRMA OKTAN FIRMA ASPEKT MONIKA KALINOWSKA FIRMA AUGUSTO-TOPAZ, A. CISZEWSKI FIRMA DYNAMO HALINA SKUZA FIRMA DYSTRYBUCYJNA IGLOLAND FIRMA GOREXS.C. HURT-DETAL FIRMA HANDLOWA FIRMA HANDLOWA FIRMA HANDLOWA FIRMA HANDLOWA BETA FIRMA HANDLOWAGALEON FIRMA HANDLOWAMARCOS.C. FIRMA HANDLOWA WIRAP FIRMA HANDLOWA ADA FIRMA HANDLOWA DELIKAT 1 S.C. FIRMA HANDLOWA FAMILY-ICE FIRMA HANDLOWA PLUS-DWOJKA S.C. FIRMA HANDLOWA TERWIT FIRMA HANDLOWA ANNA SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA ARKAN I KARECKA KATARZYNA FIRMA HANDLOWA BARBARA FIRMA HANDLOWA DRACOREZLER IRENA FIRMA HANDLOWA GOSEK KRZYSZTOF FIRMA HANDLOWA HANNA WILCZEK FIRMA HANDLOWA IGLO SZCZECIN SZCZECIN WLADYSLAWOWO KRZYZOWA CZESTOCHOWA GLIWICE LODZ LECZNA PIEKARY SLASKIE MOGILANY BOCHNIA BYDGOSZCZ BRZEZINA RZESZOW MIELEC TUCHOLA KRAPKOWICE MYSLOWICE GNOJNIK SKARZYSKO-KAM TCZEW TORUN KOSZECIN KEDZIERZYN-KOZLE PIASECZNO KOSTRZYN WLOSTOW LUBLIN RADOMSKO ORZESZE CHORZOW JAWORZNO TYCHY TWOROG ZABRZE KOBYLNICA WLADYSLAWOWO REDA JASTRZEBIE CIESZYN TCZEW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

15 FIRMA HANDLOWA JAGO FIRMA HANDLOWA JAROSLAW DEBINSKI FIRMA HANDLOWA JEZIERSKI FIRMA HANDLOWA JOZEF BRZOSKOWSKI FIRMA HANDLOWA K.T. S.C. FIRMA HANDLOWA KONTRA FIRMA HANDLOWA M & R FIRMA HANDLOWA MARPOL MARCIN SZLENCKA SEBASTIAN KUSIAK FIRMA HANDLOWA MARPOL SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA MOTYL RENATA FIRMA HANDLOWA PIGWA FIRMA HANDLOWA PIOTR PLASUN FIRMA HANDLOWA RABAT S.C. T.SLOWIKOWSKIT.KOSIOR FIRMA HANDLOWA RADOSLAW TROKA FIRMA HANDLOWA REMI FIRMA HANDLOWA S.C. FIRMA HANDLOWA SAVANA FIRMA HANDLOWA SAWEX SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA SCOTT FIRMA HANDLOWA SZYNECZKA FIRMA HANDLOWA TOMASZ MACIOLEK FIRMA HANDLOWA WAM MASAJADA WANDA S S P FIRMA HANDLOWA WEGRZYN SZCZEPAN FIRMA HANDLOWA WOMAR WOJCIECH WENDT FIRMA HANDLOWA ZYGMUNT SP. JAWNA FIRMA HANDLOWA JOLANTA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA LASUCH FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA TAKO FIRMA HANDLOWO USLUGOWA FIRMA HANDLOWO USLUGOWA FIRMA HANDLOWO USLUGOWA FIRMA HANDLOWO -USLUGOWA FIRMA HANDLOWO- USLUGOWA ROBIN FIRMA HANDLOWO USLUGOWA EWA GREN FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ZALEWSKI FIRMA HANDLOWO-DYSTRYBUCYJNO- FIRMA HANDLOWO-USLGOWA DANUTA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWAASIA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA JUTRZENKA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA TAWERNA FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA BONO FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA JURAND FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA KAJA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, FIRMA JACEK FIRMA MARCO S.C. FIRMA MARKETINGOWO-USLUGOWA FIRMA MIRAND S.C.MIROSLAW JASKOLA FIRMA PEX II FIRMA PRYWATNA FIRMA SUND-MANN KRZESZOWICE LAZY KIELCE KOSCIERZYNA TARNOWSKIE GORY ZGLOBICE SIEMIANOWICE WOLOMIN STARZYNO PILICA KOSCIEZYNA IZABELIN TYCHY OLSZTYN RADOM BOCHNIA PUCK OSTROLEKA KOBYLNICA DZIERZONIOW WLADYSLAWOWO KOSCIAN PODLEZE WALBRZYCH ZIELONA GORA BRENNA OSTROW MAZOWIECKI BUDZISLAW KOSCIELNY KOBIERZYCE JASTARNIA OPOLE CHELMNO USTRON RYBARZOWICE STAROGARD I PSZCZYNA BISKUPIEC KOSTRZYN GLIWICE GOLESZOW PNIEWY MARCA 2008 R. 29 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 FIRMA TOMASZ DOROTA FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA AGA FIRMA ZORBA PRZEDSIEB.WIELOBRANZOWE FM POLSKA SP. Z O.O. - MSZCZONOW FOKSA PAWEL FORTIS BANK POLSKA S.A. FORTIS S.C. FORTRESS SP. Z O.O. FPH HIT MASON HENRYK FPHU PUBLIMA GRZEGORZ LICHOTA FRANCISZEK MAZURKIEWICZ FRAPO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. FRIGO LOGISTICS SP. Z O.O. FROZEN FOOD LOGISTIC SP. Z O.O. FRUZA, HANDEL DETALICZNY, SIEDZIBA: FRYTKI STOVER SP. Z O.O. FTG DOMTUR ZBIGNIEW DOMKA FUH DOX DYNAMIC MAJEWSKI MARIUSZ FUH ORKON FUKS S.C. MAREK DRGAS, EUGENIUSZ KACZMAREK FULL FUNDACJA EUROPEJSKIE SPOTKANIA FUNDACJA SZCZESLIWE MACIERZYNSTWO G + J GRUNER + JAHR POLSKA G&G GOLAB GRZEGORZ G. G. WOJDAT, W. WPJDAT SP. J. G.E.A. MATYJASEK,DEPTULA,BOZIMOWSKI G.M.S. G7 SP. Z O.O. GABI FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA GABINET MASAZU KRZYSZTOF PALICKI GAJEWSKA DOROTA SKLEP SPOZYWCZY GAJOS DARIUSZ GALEO S.C. GALEO S.C. SIKORA MARCIN I WIOLETTA GALUSEK TOMASZ GASTROMAX BIALOZYT BOZENA GASTROSERWIS SP. Z O.O. GAURA INVESTMENTS SP. Z O.O. GEANT POLSKA SP. Z O.O. GEBKA KRZYSZTOF GEFCO POLSKA SP. Z O.O. GEMAR SUPERMARKET SP. Z O.O. GENOWEFA RANACHOWSKA GEOPOL SP. Z O.O. GFK POLONIA INSTYTUT BADANIA OPINII SP. Z O.O. GIANT POLSKA SP. Z O.O. GIELAS R, IR BUDZYNSKA-GIELAS GJP PROMOTION GLEN SP. Z O.O. GM RECORDS MAREK GRELA ZPCHR GMD DANIELA I MAREK GLUSZCZ GMINNA SPOLDZ. S.CH W JELENIOWIE GMINNA SPOLDZIELNIA GMINNA SPOLDZIELNIA GMINNA SPOLDZIELNIA S.CH. GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC CHLOPSKA GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC CHLOPSKA GMINNY OSRODEK SPORTU I REKREACJI SLUPCA BYDGOSZCZ CZECHOWICE-DZIEDZICE MSZCZONOW ZAGNANSK WARSAW ZIELONA BORONOW OSTROWIEC ZABRZE KONIN ZNIN BOBROWICE ZAWIERCIE KUZNICA ROKIETNICA KROKOWA NOWY SACZ OTWOCK PRZEJAZDOWO BYDGOSZCZ MIEDARY DABROWA GORNICZA BIELSKO BIALA PSZCZYNA TYCHY GRODKOW GLOGOW PUSZCZYKOWO ZABRZE WEGRZCE LEWIN KLODZKI WISLA WOJKOWICE SZCZYRK PABIANICE ZDZIESZOWICE CHOJNA SWIERKLANIEC MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

17 GMS KRZYSZTOF GODLEWSKI GOBO SPOLKA JAWNA GOCYLA PAWEL GOJA GOLEC GRZEGORZ GOMARK - SKLEP SPOZYWCZY GOSPODARSTWO ROLNE SKARBU PANSTWA GRAAL S.C. GRABINSKI KONRADOGOLNOSPOZYWCZY GRAMULA LUCYNA OGOLNOSPOZYWCZY GRAND SKLEP S.C. GRAZYNA BOROWSKA GRAZYNA GAJDA GRAZYNA HINC GRAZYNA JAKUBIEC, LUKASZ JAKUBIEC GRAZYNA KINAL GRAZYNA KOWALSKA FIRMA PRYWATNA GRAZYNA MATUS DELIKATESY GREENEX SP. Z O.O. GREG - KOMPLEKSOWA NAPRAWA GRINMAR SP. Z O.O. GROCHOWSKA ANNASPOZYWCZY GROSZEK SP. Z O.O. GROUPE SEB POLSKA SP. Z O.O. GRUPA ENERGETYCZNA ENEA S.A. GRUPA MEDYCZNA PULS SP. Z O.O. GRUPA ONET.PL SA GRUPA TSO SP. Z O.O. GRUPPA 66 OGILVY SP. Z O.O. W ORGANIZACJI GRZECHNIK ANDRZEJOGOLNOSPOZYWCZY GRZEGORZ LEWANDOWSKI GRZELCZYKOWIE - KRYSTYNA S.J. GSSAMOPOMOC CHLOPSKA GS SCH GOLKOW GSS CHLOPSKA W PIENSKU GTC MARS SP. Z O.O. GTL - SERVICESPOLKA Z O.O. GULBA-WOJACZEK-GULBA GUNIA MARTA, PAKIELA ANNA GYMNASION SP. Z O.O. H A S ARMEX H.DZIECINIAK H.WYSIECKI SKL.SPOZ.-MIESNY HABENDA SP. Z O.O. HABREX HACHETTE FILIPACCHI POLSKA SP. Z O.O. HALAS IRENA HALINA, MARIOLA,LESZEK MROWIEC HALINA BANYS I S-KA HALINA BANYS I SPOLKA HALINA DUROK HALINA NOWACKA HALINA OSTROWSKA HALINA PIOTROWSKA HALINA TOMASZEWSKA HALINA WILCZOK HALINA ZYGMUNT FISCHER HALINEX HAMBEX HAMMER SP. Z O.O. HAND. ARTYKUL. PRZEMYSL. GALANT. CHEMIA KOSMETYKI PUCUS HANDEL ART. SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWYMI ZAKOPANE WOJKOWICE RASZYN JANOW LUBELSKI ZIELONKA NOWE CHECHLO KOSCIERZYNA SZCZYRK CHOJNICE ZABRZE ZIELONA GORA GLIWICE MIERZESZYN ZABKI KORNIK Piaseczno PIENSK PYRZOWICE TARNOWSKIE GORY PLOCK SOPOT TCZEW BUDZYN DABROWA GORNICZA JANKOWICE TYCHY MALBORK MALBORK DABROWA GORNICZA CHORZOW TARNOWO ZAWIERCIE LEKNICA MARCA 2008 R. 31 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 HANDEL ART.SPOZYWCZYMI I PRZEMYSLO. HANDEL ARTYKULAMI HANDEL ARTYKULAMI PRZEMYSLOWYMI HANDEL ARTYKULAMI PRZEMYSLOWYMI TADEUSZ JEDRZEJCZYK HANDEL ARTYKULAMI SPOZYWCZO- HANDEL ARTYKULAMI SPOZYWCZYMI HANDEL DETALICZNY HANDEL DETALICZNY ART.SPOZ.-PRZEM. HANDEL DETALICZNY ARTYKULY SPOZYW- HANDEL HURT DETAL JANICKA DANUTA HANDEL HURTOWY I DETALART SPOZ PRZEM JOANNA STEPNIAK HANDEL HURTOWY I DETALICZNY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY HANDEL JADWIGA WOJCIECHOWSKA HANDEL OBWOZNO DYSTRYBUCYJNY HANDEL OBWOZNY ART. SPOZYWCZYMI HURT-DETAL JAN TRACZ HANDEL SPOZ.-PRZEM.S.C., HANDEL USLUGI HANDEL,PRODUKCJA,USUGIPORWIT HANDEL-DYSTRYBUCJA-EXPORT- HANDLOWA SPOLDZIELNIA INWALIDOW HANDROG SPOLKA Z O.O. HARTES SP. JAWNA P.POLAKOWSKI, HAXEL ADVENTURE TOURS SP. Z O.O. HCPWARTUZ HDS POLSKA SP. Z O.O. HELENA HABA ELZBIETA KAWLEWSKA HENRYK I MARIA CIACH HENRYK KOSTYRA HEUREKA MICHAL ADAMKIEWICZ - WOLNIAK HEWEA 1 SP. Z O.O. HEWLETT PACKARD POLSKA SP. Z O.O. HHR POLAND TRS SP. Z O.O. HIGRO HINT SP. Z O.O. HORST I ARKADIUSZ ZENTLIK HOTEL ADMIRAL SC HOTEL PRZEPIORECZKA SP. Z O.O. HOTEL REST. PETIT FLEUR PW B.B.B. SYSTEM B. BARSZCZEWSKI HOTEL RESTAURACJA DAGLEZJA HOUSE OF SKILLS SP. Z O.O. HURT DETAL ACIP KAJTEK HURT DETAL ART. SPOZ-WIELOBRANZOWYC JADWIGA NYGA HURT DETAL ART.CHEMICZNO-KOSMETYCZN RADOSLAW MUSIALOWSKI HURT DETAL R.SWINIARSKI HURT. ROLNO-SPOZ. MIX Hurt.Spoz.Cz.Macuda HURT-DETAL WLODZIMIERZ SKRZYPCZAK HURTOWNIA ANIA ANNA APA BRZUSCIE HURTOWNIA AUGUSTO HURTOWNIA ART. SPOZ. I PRZEMYSL. HURTOWNIA ART. SPOZYWCZYCH HURTOWNIA ARTYKULOW SPOZYWCZYCH HURTOWNIA BARTEK ARTUR BANACZEK HURTOWNIA KAROLINA ILONA DYMEK HURTOWNIA KORALM. KORALEWSKI HANDEL ART. SPOZ.- PRZEMYSLOWYMI HURTOWNIA LODOW I MROZONEK HURTOWNIA LODOW I MROZONEK HURTOWNIA LODOW I MROZONEK ZIELONA HURTOWNIA MIX ARTYKULY SPOZYWCZE KRYSTYNA JUCHA KOZY ELBLAG LEBA ZLOTOW PODOLSZYN NOWY NOWY DWOR MAZOWIECKI NADARZYN TARNOWSKIE GORY BOGDANIEC WEGROW GOLUB-DOBRZYN OSTROLEKA GLIWICE KOSCIERZYNA ZABKI PSZCZYNA TCZEW ELBLAG RADOM TYCHY BOJSZOWY MICHALOWICE LUBLIN TORUN KORNIK KIELCE BABIMOST SRODA GRUDZIADZ PIEKARY SLASKIE MIASTO KAZMIERZ TCZEW ZMIGROD TORUN RADOM ZAKOPANE SKARZYSKO-KAM WLOSZCZOWA KWIDZYN CIECHANOW SZELKOW MYSLENICE JASIENICA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

19 HURTOWNIA MROZONEK I RYB HURTOWNIA OGOLNOSPOZYWCZA MALWINA HURTOWNIA RYB I OPAKOWAN BOSMAN S.C. HURTOWNIA TABAK DOROTA LOZYNIAK HURTOWNIA TLUSZCZOW ROSLINNYCH HURTOWY HANDEL SPOZYWCZY SP. Z O.O. HURT-TRANS HZ TRANSPORT POLAND SP. Z O.O. I.J.BRODOCZ PAWILON HANDLOWY MERCES I.T.K.S.C. IBM BTO BUSINESS CONSULTING SERVICES SP. Z O.O. ICE NET OTWOCK IGLOMAK II JOLANTA PALECKA - IGLOTEX S.A. IGLOTEX TORUN SP. Z O.O. IKA EUGENIUSZ ROSZAK ILCO ILONA SWIERCZYK ILONA KULIS IMC SA WINKOWSKI GROUP IMMOMOK SP. Z O.O. IMPACT MEDIA SP. Z.O.O. IMPACT MUSIAL SLABECKI IMPORT-EXPORT ART. PRZEM. I SPOZ. ING CAR LEASE POLSKA SP. Z O.O. INITIATIVE MEDIA SP. Z O.O. INPUT-BIS MARIA CHODAKOWSKA MALKIEWICZ HURT.KOSME- TYKOW LEWEL INSPEKTORAT ZBYTU MARGARYNY INSTYTUT ZYWNOSCI I ZYWIENIA IM. PROF. ALEKSANDRA SZCZYGLA INTEK WIESLAW INTER ROYAL S.A. INTERCHEM S.A. INTERDRUK CORPORATION SP. Z O.O. INTERGALACTIC SP. Z O.O. INTERNATIONAL CARD CENTRE LTD INTERPUCHSP. Z O.O. INTROGRAF LUBLIN SP. Z O.O. IQ MARKETING (POLAND) SP. Z O.O. IQS AND OUANT GROUP SP. Z O.O. IRA SP. CYWILNA IRENA BOBROWSKA IRENA I RYSZARD GRUSZECCY IRENA PAWLIK IRENA RADLINSKA IRENA SZUSTAK IRENEUSZ OSIAL IRENKASKLEP IREX IRENEUSZ GRYZIK IZABELA BACIA, ARKADIUSZ BACIA IZABELA KROL MEDAX IZINEK, JERZY ZIMOLAK J I W SPOLKA CYWILNA J. KANIA, A. MUCHA, A. KALBARCZYK J. STANEK J. WALTER THOMPSON-PARINTEX SPOLKA Z O.O. J.CICHOSZ J.K.K. PUBLIC RELATION J.PATEK S.SPOZYWCZY J.R. KONIECZNI SP. Z O.O. J.T.A. PIEKARSCY JACEK CIEKLINSKI SKARZYSKO KAMIENNA JELENIA GORA MYSLENICE KOZUCHOW ZABRZE CHOJNICE KAMIENICA CHORZOW OTWOCK OTMUCHOW SKORCZ TORUN LUBON ROSOSZYCA SZCZYRK LODZ KOSZALIN DLUGOLEKA SUNBURY GLIWICE LUBLIN KOSTRZYN ZUKOWO -JASIEN MALBORK SLUPSK BOBROWNIKI TARNOWSKIE GORY CHORZOW TARNOWSKIE GORY ZUKOWO MALBORK MARCA 2008 R. 33 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 JACEK KAMINSKI JACEK KORZENIEWSKI JACEK PPHU HALINOW JACEK SIKORSKI JACEK THEUS JADWIGA WISNIEWSKA JALEK SP. Z O.O. JAN I URSZULA OLSZAR JAN PIKUL JAN SKLEP- SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWY JAN, SYLWIA PRONOBIS JANINA PATOLA, JANUSZ PATOLA JANUS KRZYSZTOFCUKIERNIA JANUSZ DZICZEK JANUSZ KACZMARCZYK JANUSZ WISNIEWSKI JARMARK S.C. JAROSLAW SMYK JAROSLAW TYLEK JARTOM SP. J. JASKULA HENRYKSPOZYWCZY JASO SP. Z O.O. JASPER SP. Z O.O. JAVENA PRZEDSIEBIORSTWO JAZAL SP. Z O.O. JERONIMO MARTINS JERZY JARNO JERZY SLIZ JERZY TOMALA JEZIORSKA WLADYSLAWA JM SC JOLANTA BIENIEK JNET DESIGNA CUSTOMER JOANNA WYCHOWANIEC JOBPILOT POLSKA SP. Z O.O. JOGO-HURT SP. JAWNA WAGROWSKI JOHNSONDIVERSEY POLSKA SP. Z O.O. JOLANTA GRUSZKA PH GALA JOLANTA SKORZUS JORA RAFAL SKOTARCZAK JOZEF MALGORZATA BUDZISZ JSL CONCEPTS LTD SP. Z O.O. ODDZIAL W POLSCE JULIETTA GASTRONOMIA JULIA MATUSIK JUR JERZY SOROCIAK JURIST JERZY JAZDZYK JURWALD KONCERN SPOZYWCZO-CHLODNICZY SA JUSTYNA AUGUSTYNIAK ELZBIETA BYLAK JUSTYNA P.H.U. BANICKA JUSTYNA JUSZCZYK KRYSTYNA SPOZYWCZY K & K S.C. K&K CAFE SP. Z O.O. K&L DELIKATESY S.C. K.KOPERCZAK I G.KOZLOWSKI K+K SP. Z O.O. KACY JERZY FIRMA HANDLOWA LUX KACZMARCZYK SPOLKA Z O.O. KAIZIK MAREK KAJA S.C. KALAF KRZYSZTOF KOPEC KALISKIE ZAKLADY PRZEMYSLU TERENOWEGO KALWEX DELIKATESY KA-MA S.C., MARIUSZ RYCIUK I KAMA SPRZEDAZ ARTYKULOW SPOZYWCZO- GORZOW WIELKOPOLSKI Halinow ZABRZE PRZYLEP BRENNA MALBORK SWIETOCHLOWICE SIEMIANOWICE TCZEW TARNOWSKIE GORY GOra Kalwaria SUWALKI DABROWKA KOSTRZYN CZELADZ ORUNIA TARNOWSKIE GORY RADOM LODZ LODZ CHORZOW WLADYSLAWOWO ZABRZE SZCZECIN GRUDZIADZ Dabrowka TYCHY MYSLOWICE INO PIEKARY SLASKIE Strzelce Krajenskie Legionowo KALISZ PIASECZNO MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MARCA 2008 R.

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland)

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) 検 査 機 関 名 (Name) 検 査 機 関 住 所 (Address) コード A 公 的 検 査 機 関 (Official laboratories) 1 Veterinary Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Development. 30 Wspolna Str.,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland)

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) 検 査 機 関 名 (Name) 検 査 機 関 住 所 (Address) コード A 公 的 検 査 機 関 (Official laboratories) 1 Veterinary Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Development. 30 Wspolna, 00-930

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

III PERŁY MAŁOPOLSKI 2015 EDYCJA 1 SKAŁA. Wyniki Open Bieg Krótki

III PERŁY MAŁOPOLSKI 2015 EDYCJA 1 SKAŁA. Wyniki Open Bieg Krótki III PERŁY MAŁOPOLSKI 2015 EDYCJA 1 SKAŁA Wyniki Open L.p. 1 2018 VALLEJO EDUARDO KRAKÓW 2 2031 KELLER DARIUSZ KRAKÓW 3 2896 JARMUŁA MIREK RACIBÓRZ 4 2065 TWARÓG KAMIL TOPORZYSKO 00:25:08 14.3 1 00:00:00

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy "Wiosennej promocji kart debetowych Maestro"

Zwycięzcy Wiosennej promocji kart debetowych Maestro Zwycięzcy "Wiosennej promocji kart debetowych Maestro" lp nazwisko i imię adres nagroda 1 MICHAŁ S. TYCHY ipad 2 MICHAŁ S. TYCHY voucher Decathlon 3 MICHAŁ Ż. POZNAŃ Play Station 4 JOANNA G. CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 26-230 Radoszyce

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 26-230 Radoszyce LISTA SPONSORÓW 2015 1. GS- Samopomoc Chłopska Teresa Pietrusiewicz 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 3. Bank Spółdzielczy w Końskich ul. Zamkowa 26-200 Końskie

Bardziej szczegółowo

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych:

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km : Gdynia - 2012-07-07 płeć kat. 1 54 KOZAKOWSKI TOMASZ M 1 M 16-39 1 KWIDZYN CHODZĘZKIJAMI 0:10:00 2 128 TOFIL ADRIAN M 2 M 16-39 2 GDYNIA GDYNIA 0:10:19 3 163 BUZAK KONRAD M 3 M 40-49 1 GDYNIA III LO

Bardziej szczegółowo

Lista przedstawicieli KIDP z poszczególnych regionów

Lista przedstawicieli KIDP z poszczególnych regionów Lista osób wskazanych przez do udziału w przeszukaniu Lista przedstawicieli z poszczególnych regionów Województwo Nr telefonu komórkowego Nr Miejscowość wpisu Nazwisko i Imię Stanowisko Dolnośląskie 0601543634

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Gdansk Elblag. Ostroda. Grudziadz. Kujawsko- Pomorskie. Torun. Wloclawek. Plock. Konin. Lodz. Lodzkie Piotrkow Trybunalski.

Gdansk Elblag. Ostroda. Grudziadz. Kujawsko- Pomorskie. Torun. Wloclawek. Plock. Konin. Lodz. Lodzkie Piotrkow Trybunalski. Poland VALID FROM 1 DECEMBER 2014 Zachodniopomorskie Szczecin Kolobrzeg Gorzo Wielkopolski Swiebodzin Lubuskie Koszalin Glogow Legnica Slupsk Poznan Wielkopolskie Gdynia Pomorskie Bydgoszcz Leszno Inowroclaw

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZAWODÓW. 2. Sobótczańska Dziesiątka Run Masters. Prawnicy K20 .T.

WYNIKI ZAWODÓW. 2. Sobótczańska Dziesiątka Run Masters. Prawnicy K20 .T. Prawnicy K20 1 503 SOBCZAK Karolina Biskupice Ołoboczne POL 87 PK20/1 (K)10 00:49:18 04.55 2 448 POPOWICZ Anna 87 PK20/2 (K)22 00:52:18 05.13 20.09.2014 11:48:18 Prawnicy K30 1 328 DOMAŃSKA Emilia Gdynia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych. OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych. Na podstawie 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B I połowa roku Teoria Praktyka Teoria Praktyka 1 00043064 WIERZBAK SZKOŁA JAZDY 2013 102 52,94% 275 34,18% 2013 156

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa 31.12.2007

Bilans - Aktywa 31.12.2007 Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2007 AKTYWA 31.12.2006 31.12.2007 I Urząd Skarbowy A. Aktywa trwałe 1 751,00 1 751,00 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

Warsztaty w dniu 15 września 2010 roku

Warsztaty w dniu 15 września 2010 roku SALA 3 WARSZTATY ZAAWANSOWANE Prowadzący: Mateusz Paradowski 1 Arkabus Agata Częstochowa 2 Bogdanowicz Małgorzata Warszawa 3 Jóźwiak Katarzyna Łódź 4 Kula - Lubaszewska Anna Chełm 5 Lewandowska Bożena

Bardziej szczegółowo

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione M NR. PARA KLUB SENIOR I START (HOBBY) ST 1 9 Nowak Rafał - Nowak Agnieszka Studio Tańca Krystian Krzemiński - Błonie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

w Aleksandrowie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Aleksandrowie Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów 54, 21-400 Łuków 1 Filipczak Monika Przewodniczący 2 Kurowska Zofia Zastępca 3 Chudowolska

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Publiczne Przedszkole, Otmuchów ul. Władysława Łokietka 10 Lp. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski Masters 2015

Puchar Polski Masters 2015 Puchar Polski Masters 2015 Puchar Polski Masters [25 m] Tychy 21-22.03.2015 XV Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Masters [25 m] Poznań 2015-02-14 Poz. Nazwisko, imię 1. DUDA Anna

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010 Nr krajowy 1 EIC 1602/3 Fredro 15:23 Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna, Poznań Główny, Leszno - Wrocław Główny 20:34 w (1) - (5), (7) dodatkowy postój na stacji Wrocław Mikołajów 2 TLK 1810/1 14:18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Laureatki II etapu konkursu Szarość? Nie piszę się na to!

Laureatki II etapu konkursu Szarość? Nie piszę się na to! Laureatki II etapu konkursu Szarość? Nie piszę się na to! NAGODY I STOPINIA 223327 AGA B. OSTRÓW WIELKOPOLSKI 433723 AGNIESZKA K. JAWORZNO 442027 MALGORZATA K. GLIWICE 457063 JOANNA K. OPOLE 491652 JUSTYNA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r.

Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r. Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r. 1. KLEJ PLAST Andrzej Sosnowski, Sadłogoszcz 2. Sklep Wielobranżowy HIT Henryk Jagodziński, Barcin 3.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkolenia Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- 28.01.2008 r.

Lista uczestników szkolenia Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- 28.01.2008 r. Lista uczestników szkolenia Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- 28.01.2008 r. Lp. Nazwisko i imię Nazwa instytucji 1. AUGUSTYNIAK MACIEJ INTEGRACJA 2. BACHLEDA ANETA PUP ZAKOPANE 3. BANASZAK ADAM

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust.1-4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R.

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej w Tlusccu, Tlusciec 112, 21-560 Mi^dzyrzec Podlaski podaje do publicznej wiadomosci nast^puja_ca_ informacje:

w Szkole Podstawowej w Tlusccu, Tlusciec 112, 21-560 Mi^dzyrzec Podlaski podaje do publicznej wiadomosci nast^puja_ca_ informacje: Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Szkole Podstawowej w Tlusccu (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z p6zn. zm,) w zwi^zku z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia poz. 706) Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w

Bardziej szczegółowo

Najlepsi w konkurencji: 50m st. Dowolnym MĘŻCZYZN. 50m st. Dowolnym KOBIET. 50m st. Motylkowym MĘŻCZYZN

Najlepsi w konkurencji: 50m st. Dowolnym MĘŻCZYZN. 50m st. Dowolnym KOBIET. 50m st. Motylkowym MĘŻCZYZN Najlepsi w konkurencji: 50m st. Dowolnym MĘŻCZYZN 1 Leszek Madej 26.98 710 Warsaw Masters Team 50 2 Łukasz Drzewiński 25.50 695 Legia Warszawa 25 3 Maciej Szymański 25.60 681 Warsaw Masters Team 30 4 Mirosław

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2011 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2011 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ. PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2011 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ. Lp. Nazwa /nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 5 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 5 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia maja 0 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień maja

Bardziej szczegółowo

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r.

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lp. Nazwisko Imię Reprezentowana instytucja / organizacja Sektor 1. Abram Józef społeczny 2. Abram Jerzy KORONKA BOBOWA Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo