ROMANA AGNEL ROMANA AGNEL BANDURA TELLS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROMANA AGNEL ROMANA AGNEL BANDURA TELLS"

Transkrypt

1 ROMANA AGNEL ukoñczy³a studia historii sztuki na Uniwersytecie Sorbony w Pary u. Kszta³ci³a siê w Pary u jako tancerka, choreograf, specjalista tañców dworskich. Jest za³o ycielk¹ zespo³u tañców dworskich i historycznych Ardente Sole. Tañczy w zespole tañców œredniowiecznych i renesansowych Le Bal Paré w Pary u. Wystêpuje równie jako solistka i w duetach wraz z licznymi zespo- ³ami muzyki dawnej. Jako choreograf wspó³ pracuje z zespo³em Le Bal Paré, Warszawsk¹ Opera Kameraln¹, Teatrem Groteska i Teatrem Buckleina w Krakowie, prowadzi sta³e zajêcia tañców historycznych na Akademii Muzycznej Krakowie, a tak e liczne kursy i warsztaty tañca w Polsce i zagranic¹, W 1992 r. tancerka zdoby³a drugie miejsce na konkursie La Scene Francaise w Pary u, w kategorii tañca charakterystycznego. ROMANA AGNEL graduated in art history at the Sorbonne in Paris. Educated as a dancer in Paris, specializing in court dances. Founder of Ardente Sole historical dance ensemble. A member of the medieval and renaissance dance ensemble Le Bal Paré in Paris. She also performs as a soloist and in duets with many early music ensembles and is involved in choreography work for Le Bal Paré, the Warsaw Chamber Opera, theatres Groteska and Bucklein a Theater in Cracow. She also conducts historical dance classes at the Music Academy in Cracow as well as numerous courses and workshops in Poland and in other countries. In 1992 she took 2nd place at the La Scene Francaise competition in Paris in the character dance category. BANDURA TELLS jest duetem bandurowym (Taras azurkewycz i Oleh Sozanœkyj) powsta³ym w 1994 roku. Jego pomys³odawc¹ by³ V. Herasymenko, profesor Pañstwowej Akademii Muzycznej im. ysenki we Lwowie. Doskonali³ on zawodowy poziom gry bandurzystów i uczy³ ich nie tylko klasycznej techniki bandurowej, ale i przez d³ugie lata, zapomnianej na Ukrainie techniki charkowskiej. Artyzm duetu doceniano niejednokrotnie podczas ukraiñskich i miêdzynarodowych konkursów oraz festiwali. Taras azurkewycz nagrodzony zosta³ dyplomem pierwszego Wszechukraiñskiego Festiwalu Muzyki Ludowej Czerwona Ruta (Czerniowce, Ukraina, 1989), by³ zdobywc¹ nagrody na I Miêdzynarodowym Konkursie Bandurzystów im Hotkiewycza (Kijów, Ukraina 1993) oraz na Ukrañskim Festiwalu Muzyki im. ysenki (Toronto, Kanada 1993). Oleh Sozanœkyj zdoby³ pierwsz¹ nagrodê na Wszechukraiñskim Konkursie bandurzystów (Dniepropietrowsk, Ukraina 1992) oraz na Miêdzynarodowym Konkursie im. S. Luidkiewycza (Toronto, Kanada 1992). Duet Bandura Tells z sukcesami koncertuje na Ukrainie, odbywa³ tournee po Polsce, Rosji, Austrii, Niemczech, Francji, Kanadzie i USA. Systematycznie bierze udzia³ w miêdzynarodowych i ukraiñskich festiwalach muzycznych w Kijowie ( ), Charkowie (1998), Lwowie ( ), Polsce ( ), Kanadzie (1999, 2000). Otrzyma³ wiele honorowych dyplomów i wyró nienieñ, a wœród nich w 2001 r. tytu³ oraz Nagrodê Muzyk Roku we Lwowie. Muzycy nagrali w duecie lub jako soliœci nastêpuj¹ce p³yty: Ancestors Live in the Sound of Bandura (1994), Parallels of Time Taras azurkewycz; Bajda (1995), Banduryst (1998) Oleh Sozanœkyj; w duecie Bandura Tells (2000), VCD Voice & Strings (2005). W swoim dorobku maj¹ archiwalne rejestracje dokonane dla publicznych stacji radiowych i telewizyjnych. Duet Bandura Tells dokona³ tak e nagrañ o filmu Jerzego Hoffmana Ogniem i mieczem. Taras azurkewycz jest dyrektorem Chóru Bandurzystów Pañstwowej Akademii Muzycznej im. ysenki we Lwowie. Obaj muzycy s¹ instruktorami wydzia³u instrumentów ludowych lwowskiej Szko³y Muzycznej im. Solomii Kruszelnickiej, za³o ycielami Charytatywnej Fundacji Artystycznej

2 Kobzar, autorami opracowañ muzyki bandurowej. BANDURA TELLS Taras Lazurkevych and Oleh Sozansky, the distinguished bandura players, singers and virtuosos, possessors of the most brilliant talent among contemporary Ukrainian performers successfully joined their efforts in 1994 and created a duo Bandura Tells. The creative inspirer and initiator of the formation of this duo is V. Herasymenko, Professor of the Lysenko Lviv State Musical Academy. He perfected the professional level of the bandura players and instructed them not only in classical bandura technique but also in long-forgotten in Ukraine Kharkiv-type bandura technique. The uniqueness and skills of the bandura players were properly appreciated at various Ukrainian and international competitions and festivals. Taras Lazurkevych was awarded a diploma at the First All-Ukrainian Festival of Popular Music Chervona Ruta (Chernivtsi, Ukraine, 1989), he was the prize-winner at the H. Khotkevych First International Bandurists Competition (Kyiv, Ukraine, 1993), and the Lysenko Ukrainian Music Festival (Toronto, Canada, 1993). Oleh Sozansky was the first prize winner at All-Ukrainian Bandurists Competition (Dnipropetrovsk, Ukraine, 1992) and at the S. Luidkevych International Competition (Toronto, Canada, 1995). The Bandura Tells duo successfully performs in many Ukrainian cities, goes on tours in Russia, Poland, Austria, Germany, France, Canada and the U.S. They systematically participate in international and All-Ukrainian musical festivals in Kyiv ( ), Kharkiv (1998), Lviv ( ), Poland ( ), Canada (1999, 2000). Many honorable certificates and titles were awarded to the duo, especially The Musician of the Year Award in Lviv, Ukraine, The bandura duo recorded their solo and duet compact discs: Ancestors live in sounds of bandura (1994), Parallels of time (1999) Taras Lazurkevych; Bayda (1995), Banduryst (1998) Oleh Sozansky; duet CD Bandura Tells (2000), VCD Voice & String (2005); they have archived recordings at the state-owned radio and television channels. The Bandura Tells duo was involved in the recording of audio tracks to the Hoffman s movie With Fire and Sword. Taras Lazurkevych is the director of Lysenko Lviv State Musical Academy Bandurist Chorus. They are the instructors of folk musical instruments department of Solomia Krushelnytska Lviv Special Musical Boarding School, they are the founders of Artistic Charitable Foundation Kobzar, they published their research works, arranged publications of sheet music for bandura. BAROCKTROMPETEN ENSEMBLE BERLIN za³o ony przez Johanna Plietzscha w 1990 specjalizuje siê w muzyce tr¹bkowej z okresu Repertuar zespo³u siêga od najstarszych zachowanych utworów procesyjnych i ceremonialnych dla kapel trêbaczy dworskich, poprzez okres rozkwitu sztuki gry clarino, od koñca XVII do po³. XVIII w., a po partie tr¹bkowe w utworach na orkiestrê klasyczn¹. Trzon zespo³u to cztery tr¹bki barokowe i kot³y. Wspó³praca ze œpiewakami i innymi instrumentalistami pozwala na pokazanie odbiorcy bogactwa i ró norodnoœci muzyki dawnej wykonywanej z u yciem instrumentów historycznych oraz jej rozmaitych wcieleñ, od intymnej muzyki kameralnej po potê ne brzmienia ceremonialnej muzyki dworskiej. Barocktrompeten Ensemble Berlin wspó³pracowa³ dot¹d przy okazji koncertów i nagrañ z takimi zespo³ami jak Bremer Barockorchester, Musica Alta Ripa z Hanoweru, Sächsisches Barockorchester z Lipska, Batzdorfer Hofkapelle oraz Lautten Compagney z Berlina. Zespó³ bra³ udzia³ w koncertach podczas Bach-Tage w Berlinie oraz innych festiwali w Saksonii-Anhalt, Meklemburgii, na zamku w Weikersheim, a tak e podczas Hohenloher Kultursommer-Festival. Wa nym osi¹gniêciem zespo³u by³ cykl doskonale przyjêtych koncertów w sezonie 2002/2003, m.in. z Muzyk¹ ogni sztucznych Händla w wersji z 1749 na wielki zespó³ dêty, wykonanej na historycznych instrumentach podczas festiwalu na zamku Weikersheim, w ramach Hohenloher

3 Kultursommer-Festivals w klasztorze Schöntal, podczas Händel-Festspielen w Getyndze oraz Musikfestspielen w Poczdamie-Sanssouci. Barocktrompeten Ensemble Berlin koncertowa³ w Austrii, Szwajcarii, W³oszech, Norwegii, Izraelu, Francji i w Polsce. Oprócz licznych koncertów i nagrañ z innymi zespo³ami Barocktrompeten Ensemble Berlin corocznie prezentuje jeden lub dwa w³asne programy koncertowe, podczas których oprócz znanego barokowego repertuaru tr¹bkowego prezentuje tak e nowo odkryte dzie³a muzyki dawnej w barwnych obsadach. BAROCKTROMPETEN ENSEMBLE BERLIN founded by Johann Plietzsch in 1990 specializes in trumpet music from the period The repertoire of the ensemble ranges from the oldest preserved processional and ceremonial pieces written for the ensembles of the court trumpeters, through the period of the ourishing art of playing clarino, since the end of the 17 th century till the half of the 18 th century, up to the trumpet parts in pieces written for the orchestra of the Classicism period. The main core of the ensemble consists of four trumpets and timpani. Cooperation with singers and other instrumentalists enables to demonstrate to the audience the richness and variety of early music performed on period instruments with its many incarnations from the intimate chamber compositions to mighty sounds of the ceremonial court music. On the occasion of concerts and recordings Barocktrompeten Ensemble Berlin has cooperated with many ensembles, such as Bremer Barockorchester, Musica Alpa Ripa from Hanover, Sächsisches Barockorchester from Leipzig, Batzdorfer Hofkapelle and Lauten Compagney from Berlin. The ensemble was also taking part in the concerts during Bach-Tage in Berlin and other festivals in Saxony-Anhalt, at the castle of Weikerheim (Meklemburg) and during Hohenloher Kultursommer-Festival. An important achievement of the ensemble was a series of warmly accepted concerts in the season 2002/2003 including Fireworks Music by G.F. Händel performed in 1749 version for huge wind ensemble played on period instruments during the festival at the Weikersheim castle, in Schöntal monastery during Hohenloher Kultursommer-Festivals, and during Musikfestspielen in Potsdam - Sanssouci. Barocktrompeten Ensemble Berlin was also concerting in Austria, Switzerland, Italia, Norway, Israel, France and Poland. Apart from numerous concerts and recordings with other ensembles, every year Barocktrompeten Ensemble Berlin presents one or two of its own concert programs, in which besides well-known Baroque trumpet repertoire the newly-discovered pieces of music in colourful instrumental combinations are played. FRANK DE BRUINE studiowa³ w klasie oboju wspó³czesnego u Heinza Friesena i w klasie oboju barokowego u Bruce a Haynesa i Ku Ebinge w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Ukoñczy³ je z wyró nieniem i nagrod¹ Nicolai Prize. Przez wiele lat by³ pierwszym oboist¹ w The Academy of Ancient Music i Hanover Band. Jest dobrze znany jako solista. Nagra³ kilka koncertów obojowych Vivaldiego i Albinioniego z Academy of Ancient Music dla L Oiseau-Lyre. Jest tak e aktywnym muzykiem kameralnym - za³o ycielem Biedermeier Wind Quintet. Regularnie wystêpuje z Schönbrunn Ensemble oraz z The Academy of Ancient Music Chamber Ensemble. Prowadzi klasê dawnego oboju w Konserwatorium w Utrechcie. FRANK DE BRUINE studied the modern oboe with Heinz Friesen and the baroque oboe with Bruce Haynes and Ku Ebbinge at the Royal Conservatory in The Hague. He graduated with distinction and was awarded the Nicolai Prize. For many years he has been Principal Oboist with The Academy of Ancient Music and The Hanover Band. He is also well-known as a soloist. He has recorded several oboe concertos by Vivaldi and Albinioni with the Academy of Ancient

4 Musc for the L Oiseau Lyre label. Frank de Bruine is also an active chamber musician. He is a founding member of the Biedermaier Wind Quintet and regularly performs with the Schönbrunn Ensemble as well with The Academy of Ancient Music Chamber Ensemble. He teaches early oboe at the Utrecht Conservatory. WILLIAM CARTER uzyska³ magisterium i dyplom mistrzowski na Uniwersytecie Stanu Floryda. Gdy przyznano mu stypendium Fulbrighta, porzuci³ stanowisko wyk³adowcy gry na gitarze na Uniwersytecie Stanu Pensylwania i uda³ siê do Londynu, by jako uczeñ Nigela Northa studiowaæ grê na lutni. Obecnie mieszka i pracuje w Londynie, nagrywaj¹c i regularnie uczestnicz¹c w wystêpach takich zespo³ów jak: The English Concert, London Baroque czy Kings Consort. Kieruje wlasnym zespo³em The Palladian Ensemble, który zosta³ nagrodzony Diapason d Or. WILLIAM CARTER received his bachelor and master of music degree from Florida State University. He left his post as professor of guitar at the Pennsylvania State University to study the lute in London with Nigel North as a Fulbright scholar. He now lives and works in London as a freelance lutenist, recording and performing regularly with such groups as The English Concert, London Baroque and the Kings Consort as well as his own trio sonata group The Palladian Ensemble, which has been awarded the Diapason d Or. MARK CAUDLE wiolonczelista barokowy i gambista, jest znanym angielskim wykonawc¹ muzyki dawnej od ponad 30 lat. W swojej bogatej karierze zawodowej jako pierwszy wiolonczelista, wykonawca continuo i solista takich zespo³ów jak Academy of Ancient Music i wielu innych zespo³ów barokowych i renesansowych przyczyni³ siê w znacznej mierze do rozwoju i pe³nego rozkwitu barokowej praktyki wykonawczej w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych w Londynie. Od tego czasu koncertuje i uczestniczy w nagraniach studyjnych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Japonii, a od roku dziewiêædziesi¹tego równie w Polsce z takimi zespo³ami jak L Arte dei Suonatori, Il Tempo i Concerto Polacco. Jego gruntowna znajomoœæ i zainteresowanie historycznymi strunowymi instrumentami sprawi³y, e dziœ zajmuje siê równie lutnicz¹ rekonstrukcj¹ i konserwacj¹ instrumentów dawnych. Jego dzia³alnoœæ w roku 2005 to równie prowadzenie kursów w Anglii i Polsce, koncerty z The Parley of Instruments (solowy koncert w Wigmore Hall w Londynie), Florilegium, The Sixteen, Festiwal Lufthansy, opery Haendla, koncerty z Rachel Brown i nagrania studyjne z Alison Balsom wykonawstwo muzyki filmowej skomponowanej na gambê. Jego solowe nagrania dla wytwórni Hyperion The Noble Bass Viol zyska³y znakomite recenzje. MARK CAUDLE has been performing on Baroque cello and viola da gamba for 30 years. He has been principal, continuo and solo cello participating as an important figure in the revival of baroque performing practice in London in the 70 s and 80 s with the Academy of Ancient Music and many other ensembles both baroque and renaissance, and in Poland, where he now lives, in the 90 s with L Arte dei Suonatori, Il Tempo, Concerto Polacco. He has participated in around 200 CD recordings. A particular interest has always been to understand the detail of how baroque string instruments work and sound and this has led to work on constructing and restoring instruments. In 2005 engagements include courses in England and Poland, concerts with The Parley of Instruments (solo viol music at the Wigmore Hall in London), Florilegium, London Handel

5 Festival, The Sixteen, Lufthansa Festival, specially composed film music. His recording: The Noble Bass Viol for Hyperion has been well reviewed. CLAUDIO CAVINA rozpocz¹³ studia wokalne w Bolonii pod kierunkiem Candace Smith i kontynuowa³ je później u Kurta Widmera i Renè Jacobsa w Schola Cantorum Basiliensis. Dziœ wystêpuje regularnie z zespo³ami takimi jak Clemencic Consort, Huelgas Ensemble, La Colombina, Elyma Ensemble, Concerto Italiano, Europa Galante, Al Ayre Español, Le Parlement de Musique, Fitzwilliam Ensemble, wystêpowa³ tak e jako goœæ wielu presti owych festiwali w Europie (Madryt, Barcelona, Pary, Ambronnay, Genewa, Brugia, Antwerpia, Utrecht, Amsterdam, Londyn, Glasgow) i na œwiecie (Tel Aviv, Tokio, Mexico City). Claudio Cavina by³ uczestnikiem tournée podczas którego pod dyrekcj¹ Sergio Vartolo wykonywano oratorium G.A. Pertiego Gesù al Sepolcro. Utwór ten wykonywano we Francji (Metz, Lille, Lourdes, La Chaise Dieu) oraz we W³oszech (Teatro La Fenice w Wenecji i Teatro La Scala w Mediolanie). Jego operowa kariera zaznaczona jest tak e wystêpem w L Orfeo C. Monteverdiego podczas Arena di Verona (1990) oraz Opera di Roma. W tym czasie œpiewa³ tak e w Constanza e Fortezza J. J. Fuxa w Music Verein (Wiedeñ), a tak e w La Purpura de la Rosa Torrejona y Velasco w Teatro Comunale (Bolonia, Messyna), oraz w Atenaide A. Vivaldiego pod batut¹ Fabio Biondiego. W 1994 roku odby³ tournee z zespo³em Concerto Köln prowadzonym przez Gustava Leonhardta. W roku 2000 œpiewa³ w L Orfeo C. Monteverdiego pod dyrekcj¹ Renè Jacobsa (Teatr Miejski, Florencja). Claudio Cavina ma w swoim dorobku ponad 70 p³yt CD opublikowanych przez tak znane firmy jak Duetsche Harmonia Mundi, Sony Classical, Opus 111, Arcana, K 617, Stradivarius, Glossa, Accent i Cantus. Jego p³yta z muzyk¹ niemieckiego baroku De Vita Fugacitate (Glossa) spotka³a siê z entuzjastycznym przyjêciem miêdzynarodowej prasy specjalistycznej. W roku 1996 Claudio Cavina stworzy³ zespó³ La Venexiana, w³osk¹ grupê madrygalistów, która za interpretacjê w³oskich madryga³ów zdoby³a Prix Cecilia 1999 oraz Premio Fondazione Cini w Wenecji (za IX ksiêgê madryga³ów Marenzia), Grammophone Award 2000 oraz Cannes Classical Award 2001 (za IV ksiêgê madryga³ów Gesualda), Prix Amadeus 2002 (za VI ksiêgê madryga³ów Marenzia). La Venexiana uznana zosta³a za Nowego Orfeusza w³oskiego madryga³u. Claudio Cavina jest wyk³adowc¹ Corsi Internazionali di Belluno we W³oszech. CLAUDIO CAVINA began his vocal studies in Bologna with Candace Smith, and continued his training with Kurt Widmer and Renè Jacobs at the Schola Cantorum Basiliensis. He performs regulary with many early music groups such as Clemencic Consort, Huelgas Ensemble, La Colombina, Elyma Ensemble, Concerto Italiano, Europa Galante, Al Ayre Espanol, Le Parlement de Musique, Fitzwilliam Ensemble, and has performed as guest artist in many prestigious festivals in Europe (Madrid, Barcelona, Paris, Ambronay, Geneve, Brugge, Antwerp, Utrecht, Amsterdam, London, Glasgow) and throughout the world (Tel Aviv, Tokyo, Mexico City). With the Oratorio Gesù al Sepolcro by G.A. Perti, conducted by Sergio Vartolo, he has toured in France (Metz, Lille, Lourdes, La Chaise Dieu) and in Italy (Teatro La Fenice in Venice, and Teatro La Scala in Milan). His operatic career has led him to sing in Monteverdi s Orfeo at the Arena di Verona (1990), Opera di Roma, and also in J.J. Fux s Costanza e Fortezza at the MusikVerein in Vienna he has sung in La Purpura de la Rosa by Torrejon y Velasco at the Teatro Comunale di Bologna and in Messina, and in A. Vivaldi s Atenaide, conducted by Fabio Biondi. In 1994 he toured with Concerto Koeln conducted by G. Leonhardt. In 2000 singed in Monteverdi s Orfeo conducted by Renè Jacobs (Teatro Comunale of Florence). Claudio Cavina has been featured in more than 70 CDs released by such well-known labels as Duetsche Harmonia Mundi, Sony Classical, Opus 111, Arcana, K 617, Stradivarius, Glossa, Accent and Cantus. His CD of baroque German music entitled De Vita Fugacitate (Glossa) has been

6 welcomed with great enthusiasm by the specialized international press. In 1996 he fouded La Venexiana, the Italian madrigal group that won Prix Cecilia 1999 and Premio Fondazione Cini of Venice (Marenzio s 9 th book of madrigals), the Gramophone Award 2000 and Cannes Classical Award 2001 (Gesualdo s 4 th Book of Madrigals) for their interpratation of Italian madrigal s, Prix Amadeus 2002 (Marenzio s 6 th Book of Madrigals). La Venexiana is considered as New Orpheus of Italian madrigal music. Claudio Cavina teaches at the Corsi Internazionali di Belluno in Italy. COLLEGIUM MUSICUM 90 za³o ony przez Simona Standage a i Richarda Hickoxa cieszy siê najwy sz¹ renom¹ za interpretacje muzyki baroku i klasycyzmu, a jego repertuar siêga od utworów kameralnych a po dzie³a na chór i orkiestrê. Nagra³ ponad piêædziesi¹t p³yt dla Chandos Records, z któr¹ ma podpisany kontrakt na wy³¹cznoœæ. Wœród tych nagrañ z udzia³em Simona Standage a jako dyrygenta i skrzypka solisty znajduje siê komplet koncertów skrzypcowych Bacha i Leclaire a, Concerti grossi op. 6 Haendla, koncerty na smyczki Johna Stanleya, koncerty skrzypcowe Vivaldiego oraz spora liczba p³yt z muzyk¹ Telemanna i Albinoniego, a tak e p³yta z muzyk¹ Torellego. Zespó³ kameralny Collegium Musicum 90 zarejestrowa³ muzykê Leclaire a i Telemanna oraz z okazji wystêpów estradowych w Zjednoczonym Królestwie komplet sonat triowych Williama Boyce a i Thomasa Arne a. COLLEGIUM MUSICUM 90, founded by Simon Standage and Richard Hickox, is a wellestablished name for the performance of Baroque and Classical music, with repertoire ranging from chamber music to large-scale works for choir and orchestra. It has recorded over 50 CDs on its exclusive contract with Chandos Records. With Simon Standage as director and violin soloist, recordings include all the violin concertos of Bach and Leclair, Handel s Concerti grossi Op. 6, Stanley s Concertos for Strings, Vivaldi String Concertos, a number of discs of Telemann and Albinoni and a disc devoted to Torelli. The Collegium Musicum 90 chamber ensemble has recorded music by Leclair and Telemann and the complete trio sonatas of William Boyce and Thomas Arne in addition to making concert appearances throughout the United Kingdom. TOMASZ DOBRZAÑSKI ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹ we Wroc³awiu w klasie klarnetu prof. Mieczyslawa Stachury. Flet prosty studiowa³ w Centrum Muzyki Dawnej w Genewie u Gabriela Garrido oraz w Schola Cantorum Basiliensis u Michela Pigueta, gdzie równoczeœnie studiowa³ klarnet historyczny w klasie Pierre André Taillarda. Jest wspó³za³o ycielem Wroc³awskiego Tria Barokowego oraz kierownikiem zespolu Ars Cantus, wykonuj¹cego muzykê œredniowiecza i renesansu. Prowadzi klasê fletu prostego we wroc³awskiej Akademii Muzycznej oraz w sekcji muzyki dawnej PSM II st. we Wroc³awiu, Zajmuje siê równie kopiowaniem i rekonstrukcj¹ dawnych instrumentów muzycznych. TOMASZ DOBRZAÑSKI studied clarinet at the Music Academy in Wroc³aw with prof. Mieczys³aw Stachura. He studied recorder at the Centre de Musique Ancienne in Geneva with Gabriel Garrido and at Schola Cantorum Basiliensis with Michel Piguet. Member and founder of the Wroc³aw Baroque Trio and leader of Ars Cantus, a group dedicated to Medieval and Renaissance music. Recorder teacher at the early music section of the Music College and the Academy of Music in Wroclaw. He is also a maker of historical instruments.

7 JANE GOWER jest wychowank¹ Akademii Muzycznej w Canberze, gdzie w 1992 roku otrzyma³a tytu³ Bachelor of Music z wyró - nieniem. W œlad za tym przysz³y stypendia Rz¹du Holandii i fundacji Królowej, umo liwiaj¹ce jej studia nad histori¹ gry na fagocie w Królewskim Konserwatorium w Hadze. W tym czasie rozpoczê³a te intensywne podró e koncertowe po Europie, Australii i Ameryce, wystêpuj¹c z orkiestrami takimi jak Freiburger Barockorchester, Les Arts Florissants, The Academy of Ancient Music, Philharmonia Baroque (San Francisco) oraz La Petite Bande. Jest cz³onkiem sekstetu dêtego Nachtmusique, i za³o ycielk¹ kwartetu Island. Posiada stale rosn¹c¹ kolekcjê oryginalnych instrumentów, na których równie gra na koncertach. Cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ jako wykonawczyni solowych partii fagotowych z epoki. Wystêpowa³a w charakterze solisty razem z The Australian Chamber Orchestra, Concerto Copenhagen oraz Orchester von Damals und Heute. W tym roku wykona³a i nagra³a dla Anima Eterna p³ytê z koncertem na fagot W.A. Mozarta. JANE GOWER received her Bachelor of Music, with High Distinction, from the Canberra School of Music in Subsequently, she was awarded a Netherlands Government Scholarship and Queens Trust grant for study of historical bassoon at the Royal Conservatory in The Hague, The Netherlands. Since then she has embarked upon a busy performance career throughout Europe, Australia and America, appearing as principal bassoonist with orchestras such as the Freiburger Barockorchester, Les Arts Florissants, The Academy of Ancient Music, Philharmonia Baroque (San Francisco) and La Petite Bande. She is a member of the wind sextet Nachtmusique, and founder of the quartet Island. With a growing collection of original instruments on which she also performs, Jane enjoys growing popularity as a soloist on the historical bassoon. She has appeared as a soloist with The Australian Chamber Orchestra, Concerto Copenhagen, and the Orchester von Damals und Heute. This year she performed and recorded for CD Mozart s bassoon concerto with Anima Eterna. PIOTR KUSIEWICZ jeden z najwybitniejszych polskich œpiewaków (tenor). Studia ukoñczy³ w Akademii Muzycznej w Gdañsku, uzyskuj¹c dyplom w klasie fortepianu profesora Zbigniewa Œliwiñskiego oraz dyplom z wyró nieniem w klasie œpiewu profesora Jerzego Szymañskiego. W 1978 roku otrzyma³ I Nagrodê i dwa wyró nienia na XIII Miêdzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Antonina Dworzaka w Karlovych Varach. Artysta wystêpuje na estradach koncertowych (jako pianista i œpiewak) oraz na scenach operowych w Polsce i na œwiecie. Œpiewa³ m.in. we wszystkich filharmoniach w kraju, w Teatrach Wielkich w Warszawie i odzi, operach: krakowskiej, wroc³awskiej, Ba³tyckiej, Alte-Oper we Frankfurcie n/menem, w Théâtre des Champs-Élysées, w filharmoniach: berliñskiej, monachijskiej, loloñskiej, w Palais des Beaux Arts w Brukseli, Royal Festival Hall w Londynie, w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Gewandhaus w Lipsku, Musikverein w Wiedniu, w Montrealu, Mediolanie, Sztokholmie, Moskwie oraz w Jerozolimie, Seulu, Tokio i na Gwadelupie. W swoim repertuarze posiada ponad 90 dzie³ oratoryjnych, opery Haendla, Monteverdiego oraz cykle pieœni. Piotr Kusiewicz jest cenionym interpretatorem muzyki wspó³czesnej, wykonuje m.in. dzie³a Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutos³awskiego, Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera. Kompozytorzy czêsto powierzaj¹ mu prawykonania swoich utworów - œpiewa³ m.in. podczas festiwali Warszawska Jesieñ i Gaude Mater w Czêstochowie oraz Festiwali Krzysztofa Pendereckiego. Artysta jest pierwszym i jak dot¹d jedynym polskim wykonawc¹ niezwyk³ego dzie³a W. Lutos³awskiego Paroles tissées, które nagra³ dla firmy fonograficznej NAXOS. Jako

8 pianista wielokrotnie wystêpowa³ ze znakomitymi polskimi œpiewakami (Urszula Mitrêga, Jadwiga Rappé, Jerzy Mechliñski). Jednym z najwa niejszych wydarzeñ w yciu artystycznym Piotra Kusiewicza by³ udzia³ w wykonaniu opery Król Roger Szymanowskiego pod dyrekcj¹ Charlesa Dutoit w Pary u, Montrealu, nowojorskiej Carnegie Hall, a tak e w Tokio w latach Piotr Kusiewicz jest profesorem œpiewu i kierownikiem Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Gdañsku oraz profesorem œpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne nagrania CD dla firm fonograficznych, m.in. Polskie Nagrania, ERATO, Naxos, Aperto, ACCORD, CD Accord, DUX, KOCH oraz nagrania DVD (C.Orff - Carmina Burana, W.Kilar - Missa pro pace). PIOTR KUSIEWICZ one of the most outstanding Polish oratorio singers. He started to play the piano aged four under the guidance of his mother. He studied piano with Prof. Zbigniew Œliwiñski and singing (honours degree) with Prof. Jerzy Szymañski at the Gdansk Musical Academy. In 1978 he received the first prize and two distinctions in the 13 th International Dvo ák Vocal Competition in Karlove Vary. The artist appears in concerts and operas both in Poland and abroad. He has sung at all Polish philharmonic halls, the Grand Theatre in Warsaw and ódź, the operas of Cracow and Wroc³aw, the Baltic Opera, the Alte Oper in Frankfurt, the Théâtre des Champs-Élysées, the Philharmonics of Berlin, Munich, Cologne, the Palais des Beaux Arts in Brussels, the Royal Festival Hall in London, the Carnegie Hall, the Gewandhaus in Leipzig, the Musikverein in Vienna, as well as at concert halls in Stockholm, Montreal, Milan, Moscow, Jerusalem, Seoul and Guadeloupe. He has collaborated with such prominent conductors as Leonard Bernstein, Charles Dutoit, Daniele Gatti, Adrian Leaper, Kazimierz Kord, Jerzy Katlewicz, Antoni Wit, Tomasz Bugaj, Jacek Kaspszyk, Stefan Stuligrosz, Krzysztof Penderecki. His repertory includes over 90 oratorio works, operas by Haendel and Monteverdi, as well as song cycles. Piotr Kusiewicz is much sought after for his interpretations of contemporary music. He performs works by Krzysztof Penderecki, Witold Lutos³awski, Krzysztof Baculewski, Edward Pa³³asz, Juliusz uciuk, Pawe³ ukaszewski and Zbigniew Preisner. Composers often trust him to premiere their works and he sings at festivals, including the Warsaw Autumn, the Gaude Mater (Czêstochowa) and the Krzysztof Penderecki Festival. The artist collaborates with early music ensembles and the Warsaw Chamber Opera. An important point in his career is a role in Karol Szymanowski s King Roger under Charles Dutoit in Paris, Montreal, New York (Carnegie Hall) and Tokyo. Piotr Kusiewicz is the head and professor of the Vocal Department at the Gdañsk Musical Academy (where he teaches singing). He also teaches solo singing at the Musical Academy in Bydgoszcz. He is one of the few Polish singers who run courses in the interpretation of Baroque music. He has recorded 30 CD s with a different kinds of music - from 15th century to contemporary music (Lutoslawski, Penderecki) and even pop-jazz. He has done them for ERATO, NAXOS, Aperto, Dynamic, ACCORD, CD Accord, DUX, Polskie Nagrania. RICHARD MAUNDER (Dr), autor publikacji: Mozart s Requiem (Oxford University Press, 1988), Keyboard Instruments in Eighteenh-century Vienna (Oxford University Press 1998), The Scoring of Baroque Concerto (Boydell&Brewer 2004) oraz licznych artyku³ów dotycz¹cych g³ównie instrumentoznawstwa i historycznej praktyki wykonawczej zamieszczanych w pismach muzycznych. Ma w swoim dorobku liczne edycje XVII i XVIII-wiecznych utworów muzycznych, wœród nich 13 tomów dzie³ zebranych Johanna Christianna Bacha (Nowy Jork i Londyn ), a tak e źród³owe

9 edycje Requiem KV 626 (Oxford University Press 1988) oraz Mszy c-moll KV 427 (Oxford 1990) W. A. Mozarta. Jego dokonaniem jest tak e pierwsze wspó³czesne sceniczne wykonanie Endimione J.C. Bacha (Cambridge 1994). Gra na barokowej i klasycystycznej altówce oraz na violone. W chwilach wolnych zajmuje siê tak e odnow¹ i budow¹ historycznych instrumentów klawiszowych RICHARD MAUNDER (Dr), author of Mozart s Requiem (Oxford University Press, 1988), Keyboard Instruments in Eighteenth-Century Vienna (OUP, 1998), The Scoring of Baroque Concertos (Boydell & Brewer, 2004), and many articles in musicological journals, mainly on organology and historical performance practice. Numerous editions of seventeenth- and eighteenth-century music, including thirteen volumes of J. C. Bach s Collected Works (New York and London, ), and radical new versions of Mozart s Requiem, K.626 (OUP,1988), and C minor Mass, K.427 (Oxford, 1990). Performer on baroque/classical viola and violone; conductor of the first modern staged performance of J. C. Bach s Endimione (Cambridge, 1994); occasional maker and restorer of historical keyboard instruments. EWA OBNISKA ukoñczy³a studia muzykologiczne na Wydziale Historycznym Uniwerystetu Warszawskiego. Jest wyk³adowc¹ w Uniwersytecie im. Kardyna³a S. Wyszyñskiego (dawna ATK), gdzie 1989 obroni³a pracê doktorsk¹ Claudio Monteverdi ycie i twórczoœæ wydan¹ w 1993 roku w Gdañsku. Od wielu lat jest redaktorem programu 2 Polskiego Radia przygotowuj¹cym audycje z muzyka dawn¹. Jest tak e autork¹ komentarzy programowych dla Filharmonii Narodowej, Polskiego Radia, renomowanych festiwali, nagrañ p³ytowych, hase³ encyklopedycznych, artyku³ów naukowych i audycji radiowych (Z³oty Mikrofon 1992). Wspó³pracownik Ruchu Muzycznego i Canora. EWA OBNISKA graduated from the faculty of history (specialization: musicology) of the Warsaw University. She is a lecturer at the Stefan Wyszyñski University of Warsaw, where she obtained her Ph. D. in 1989 for her doctorate on Life and Work of Claudio Monteverdi, published 1993 in Gdañsk. She is an editor of the early music programmes in Polish Radio 2. She is the author of commentaries for the National Philharmonic, Polish Radio, distinguished festivals, records, encyclopaedic entries, scholarly papers, radio programmes (awarded Golden Microphone 1992). She is a contributor to Ruch Muzyczny and Canor. PIOTR OLECH ukoñczy³ z wyró nieniem studia na Wydziale Wokalno Aktorskim Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdañsku w klasie œpiewu prof. Piotra Kusiewicza. Jest tak- e absolwentem Wydzia³u Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Swoje umiejêtnoœci wokalne doskonali³ podczas licznych kursów mistrzowskich u takich artystów, jak Paul Eswood, Kai Wessel, Stephen Taylor oraz u cz³onków zespo³u wokalnego The King s Singers. W latach by³ cz³onkiem Kameralnego Zespo³u Wokalnego Cantus, z którym zdoby³ II nagrodê na Pierwszym Konkursie Muzyki Dawnej Przesz³oœæ dla przysz³oœci w Warszawie oraz nagrodê za najlepszy debiut na VIII Festiwalu Muzyki Dawnej w Warszawie. Wspó³pracuje z Warszawsk¹ Oper¹ Kameraln¹ (opery C. Monteverdiego, G. F. Haendla, W. A. Mozarta), z wybitnymi solistami, zespo³ami specjalizuj¹cymi siê w wykonawstwie muzyki dawnej (Ars Cantus, Ars Nova, Concerto Polacco, Dekameron, Il Tempo, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense), a tak e z filharmoniami i orkiestrami kameralnymi. Wystêpuje na znacz¹cych festiwalach muzycznych w Polsce i za granic¹ (Francja, Holandia, Niemcy, Portugalia, W³ochy).

10 W roku 2003, w ramach Europejskiej Akademii Barokowej Ambronay we Francji, bra³ udzia³ w spektaklach operowych Athalia G. F. Haendla, pod dyrekcj¹ Paula McCreesha. Dokonuje nagrañ muzycznych dla Polskiego Radia i Telewizji. Ma w swoim dorobku tak e nagrania p³ytowe m.in. z cyklu Opera Omnia M. Mielczewskiego, Mesjasz G. F. Haendla, Magnificat M. J. ebrowskiego czy Via Crucis P. ukaszewskiego. Piotr Olech prowadzi te, jako adiunkt, zajêcia emisji g³osu w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie Sk³odowskiej w Lublinie. PIOTR OLECH graduated with distinction from the Vocal and Acting Department of the Stanis³aw Moniuszko Music Academy in Gdañsk, in the class of professor Piotr Kusiewicz. He is also a graduate of the Music Education Faculty of the Frederic Chopin Music Academy in Warsaw. He has participated in numerous master courses with artists such as Paul Esswood, Kai Wessel, Stephen Taylor and members of The King s Singers ensemble. From 1995 to 2000 he was part of the Cantus vocal ensemble, awarded with the 2 nd Prize at the First Early Music Competition in Warsaw. He was also awarded for the best debut at the 8 th Early Music Festival in Warsaw. Piotr Olech works, among others, with the Warsaw Chamber Opera (he has appeared in operas by C. Monteverdi, G. F. Handel, W. A. Mozart and others) and with leading soloists and ensembles specializing in early music performance (e.g. Ars Cantus, Ars Nova, Concerto Polacco, Dekameron, Il Tempo, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense) as well as philharmonic and chamber orchestras. He sings at renowned music festivals in Poland and abroad (to mention France, the Netherlands, Germany, Portugal and Italy). In 2003, at the European Baroque Academy in Ambronay, France, he took part in the production of G. F. Handel s Athalia conducted by Paul McCreesh. Piotr Olech has made numerous recordings for Polish Radio and Television, and on CD within the series Opera Omnia with music by M. Mielczewski, G. F. Handel s Messiah, M. J. ebrowski s Magnificat and P. ukaszewski s Via Crucis. He is also an assistant professor, teaching vocal emission at the Music Institute of the Marie Sk³odowska-Curie University in Lublin. JAMES OXLEY studiowa³ w Royal College of Music, w Oksfordzie i prywatnie u Rudolfa Piernay, W 1994 r otrzyma³ pierwsz¹ nagrodê na konkursie wokalnym w s-hertogenbosch. Debiutowa³ w sali St.John s przy Smith Square w Londynie, œpiewaj¹c Brittena Les Illuminations. Od tego czasu wystêpowa³ we wszystkich g³ównych salach koncertowych w Londynie, w Birmingham i Liverpool, a tak e na Festiwalu Trzech Chórów i w wielu krajach Europy, a szczególnie we Francji, gdzie wspó³pracuje z Philippem Herreweghem, Hervé Niquetem oraz Christophem Rousset. W 1996 r uczestniczy³ w wykonaniu War Requiem Brittena w San Sebastian i Amiens. Wystêpowa³ tak e w Tel Awiwie z koncertami Bacha, oraz w Hong Kongu i Singapurze, a z towarzyszeniem pianisty Davida Owena Norrisa zaœpiewa³ Dichterliebe Schumanna na Festiwalu w Huntington (Australia). W zesz³ym roku debiutowa³ w USA z orkiestr¹ Philharmonia Baroque w San Francisco. Regularnie wystêpuje w Opéra de Rennes, a wœród jego najnowszych ról znalaz³ siê Antinous w Penelopie Faurego, Leñski w Eugeniuszu Onieginie, Belmonte w Seraju oraz Chór Mêski w Porwaniu Lukrecji. Œpiewa³ w dwóch inscenizacjach oper Straussa w Garsington: Die Liebe der Danae oraz Intermezzo, a tak e partiê Lucano w s³awnym przedstawieniu Koronacji Poppei przygotowanym przez English National Opera. Wystêpowa³ m.in. w operze Acis i Galatea, zrealizowanej w Kent Opera, Pigmalionie Rameau na Festiwalu w Cheltenham, uczestniczy³ w koncercie muzyki francuskiego baroku, transmitowanej z Kaplicy Królewskiej w Wersalu oraz Requiem Verdiego w Katedrze w Gloucester.

11 Wystêpuje te w Cosi fan Tutte wystawianym przez Opéra de Rennes oraz Serenadzie Brittena w Limerick, Dublinie i w Operze w Sydney. JAMES OXLEY studied at the Royal College of Music, at Oxford and privately with Rudolf Piernay. In 1994, he was awarded 1st prize at the renowned International Vocalisten Concours at s-hertogenbosch. He made his London debut at St John s, Smith Square, singing Britten s Les Illuminations. Since then, he has appeared at all the major concert halls in London, at the Symphony Hall (Birmingham) and Philharmonic Hall (Liverpool), as well as at the Three Choirs Festival. His engagements have taken him to all the major European countries, especially to France where he has worked with Philippe Herreweghe, Hervé Niquet and Christophe Rousset. In 1996 he gave performances of Britten s War Requiem in San Sebastian and Amiens. Further afield, he has sung in Tel Aviv in concerts of Bach, in Hong Kong and Singapore, and he sang Schumann s Dichterliebe with the pianist David Owen Norris at the Huntington Festival in Australia. Last year he made his North American debut with Philharmonia Baroque in San Francisco. James Oxley sings regularly for Opéra de Rennes, his recent roles including Antinous in Faure s Penelope, Lensky in Eugene Onegin, Belmonte in Seraglio and Male Chorus (The Rape of Lucretia). He has sung in two Strauss operas at Garsington: Die Liebe der Danae and Intermezzo and sang the role of Lucano in ENO s acclaimed Coronation of Poppea. His recent engagements include Acis & Galatea for Kent Opera, Rameau s Pygmalion at the Cheltenham Festival, a broadcast of French baroque music from the Royal Chapel at Versailles and Verdi s Requiem at Gloucester Cathedral. This year, he will give performances of Cosi fan Tutte for Opéra de Rennes and the Britten Serenade in Limerick, Dublin, and at the Sydney Opera House. SZYMON PACZKOWSKI ukoñczy³ studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zosta³ zatrudniony jako asystent, a od 1996 adiunkt. W 1996 uzyska³ na Uniwersytecie Warszawskim stopieñ doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Nauka o afektach w myœli muzycznej I po³. XVII wieku. Odbywa³ sta e naukowe na uniwersytetach we Fryburgu Bryzgowijskim (1991), Londynie (1995) i Tybindze ( ). W roku akademickim 1998/99 goœcinnie wyk³ada³ równie na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. W Instytucie Muzykologii UW prowadzi zajêcia z historii i analizy muzyki baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej zaanga owany jest w dzia³alnoœæ artystyczn¹, organizatorsk¹ i popularyzacyjn¹. W sezonie artystycznym 1991/92 by³ konsultantem artystycznym Filharmonii Narodowej w Warszawie, z któr¹ odt¹d stale wspó³pracuje jako autor licznych omówieñ koncertów czy prelegent. Wspó³pracuje równie z 2 Programem Polskiego Radia, dla którego komentuje od kilku lat m.in. transmisje spektakli Wagnerowskich z Bayreuth, a w roku 2003 przygotowa³ m.in. cykl 13 godzinnych audycji Wielka Msza h-moll Jana Sebastiana Bacha. Tradycja i znaczenie. W latach by³ pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Akademickiego Unwiersytetu Warszawskiego, z którym przygotowa³ do wykonania takie m.in. dzie³a jak Weihnachts-Oratorium J.S. Bacha, Requiem G. Verdiego czy Juda Macchabeus J.F. Handla. Z Chórem UW koncertowa³ m.in. w Warszawie, Berlinie, Las Palmas i Moskwie. Jest równie œpiewakiem Chóru Kameralnego Warszawskiej Opery Kameralnej. W dzia³alnoœci naukowej koncentruje siê na zagadnieniach teorii i estetyki epoki baroku oraz na historii opery XVII-XIX w. Aktualnie realizuje grant badawczy finansowany przez Komitet Badañ Naukowych Styl polski w muzyce niemieckiej XVIII wieku na przyk³adzie twórczoœci Jana Sebastiana

12 Bacha. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych, m.in. ksi¹ ki Nauka o afektach w myœli muzycznej I po³owy XVII wieku (1998), redaktorem prac zbiorowych: Johann Adolf Hasse w swojej epoce i we wspó³czesnoœci. Analiza źróde³ i stylu (2002) i Muzyka wobec tradycji. Idee - Dzie³o -Recepcja (2004). SZYMON PACZKOWSKI is a graduate of the Institute of Musicology at the University of Warsaw and he was employed here first as an assistant, then from 1996 as an adjunct. In 1996 he received the degree of doctor of liberal arts at the University of Warsaw for his dissertation Study of Affects in the Musical Concept in the First half of the 17 th Century. He has completed his scientific training at the universities in Freiburg (1991), London (1995) and Tybingen ( ). In the academic year 1998/99 he was lecturing as a guest at the University of Nikolaus Copernicus in Toruñ. Szymon Paczkowski runs classes of history and analysis of the music of Baroque, Classicism and Romanticism period. Apart from his scientific and didactic work, he is involved in organization and popularization of artistic activities. In the artistic season 1991/1992 he was an artistic advisor of the National Philharmonic in Warsaw and since them he permanently cooperates with it as an author of numerous liner notes or lectures. He also cooperates with the 2 nd program of the Polish Radio, where for the last several years he has been commenting, among others, transmissions of Wagner performances in Bayreuth, and in 2003 he prepared a cycle of one-hour programmes Wielka Msza h-moll Jana Sebastiana Bacha, tradycja i znaczenie (Great B-minor Mass of J. S. Bach Tradition and Significance). In the years he was the first conductor and artistic director of the Academic Choir of the University of Warsaw, with whom he prepared for performance such works as Weihnachts- Oratorium by J.S. Bach, Judas Maccabeaus by. G.F. Haendel. With the University Choir he has been giving concerts in Warsaw, Berlin, Las Palmas, Moscow and other places. He is also a singer of the chamber choir of the Warsaw Chamber Opera. In his scientific activity he concentrates on the subjects of theory and aesthetic of the Baroque era and history of opera of the 17 th -19 th century. At present he is working on a research program financed by the Committee of Scientific Research (KBN), entitled Polish style in the German Music of the 18 th century exemplified by the works of Johann Sebastian Bach. He is also an author of many publications scientific and popular, among others the book Study of Affects in the Musical Concept of the First Half of the 17 th Century (1998), and edition of collective works: Johann Adolf Hasse in His Time and Nowadays. Analysis of Sources and Style (2002) and Music in the View of Tradition. Ideas Work Perception (2004). NICHOLAS PARLE ukoñczy³ w 1985 r studia na Uniwersytecie w Sydney w klasie klawesynu Davida Kinsela. Uzyskawszy Queen Elizabeth II Silver Jubilee Trust Award for Young Australians, rozpocz¹³ studia muzyczne w Londynie u Trevora Pinnocka. W tym samym roku zosta³ laureatem English Early Music Network Competition. W 1987 rozpocz¹³ wspó³pracê z London Baroque, z którym to zespo³em wielokrotnie koncertowa³ w Europie, USA i Japonii. W 1989 uzyska³ pierwsz¹ nagrodê na IX Miêdzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Brugii. Wystêpuje jako solista i w zespo³ach, realizuj¹c basso continuo (m.in. The English Concert, Academy of Ancient Music, Parley of Instruments, Collegium Musicum 90). Regularnie koncertuje i nagrywa w Anglii, RFN, Holandii i Polsce. W latach r. prowadzi³ klasê klawesynu w Hochschule for Musik w Lipsku. Obecnie naucza w Guildhall School of Music w Londynie, College of Music w Cardiff oraz w Drezdeñskiej Akademii Muzyki Dawnej.

13 NICHOLAS PARLE graduated with a Bachelor of Music degree from the University of Sydney in 1985 (David Kinsel s harpsichord class). Winning the Queen Elizabeth II Silver Jubilee Trust Award for Young Australians enabled his further studies in London with Trevor Pinnock. The same year he joined London Baroque, with this ensemble he toured extensively for two years through Europe, the United States and Japan both as continuo player and soloist. In August 1989 he was awarded First Prize at the 9 th International Harpsichord Competition in Brugge (in the Competition s history a First Prize has been awarded only three times). He has recorded for the BBC, the ABC, for EMI, and WDR with London Baroque and has made a solo recording for the 2MBS-FM label. He cooperated with The English Concert, The Academy of Ancient Music, Parley of Instruments, Collegium Musicum 90. From he taught harpsichord at the Hochschule for Music in Leipzig. Now he has classes at the Guildhall School of Music, London, and the Welsh College of Music, Cardiff as well as the Dresdner Akademie für Alte Musik. NATALYA PASIECZNIK (PASICHNYK) to jedna z najbardziej niezwyk³ych pianistek naszych czasów. W czasach kiedy show, rozrywka zajmuj¹ coraz wiêcej miejsca we wszystkich dziedzinach kultury ona pod¹ a swoj¹ nie-komercyjna drog¹, g³êbokim zatopieniem siê w muzyce z wysoce intelektualnymi, niemal uduchowionymi interpretacjami. Dlatego w³aœnie wykonywana przez ni¹ muzyka stawia s³uchaczowi najwy sze wymagania, nape³niaj¹c go wewnêtrzna energi¹ i nigdy nie zostawiaj¹c obojêtnym. Natalya szybko odkry³a swoje powo³anie. Jej ycie przepe³nione jest muzyk¹ od urodzenia, tote decyzja o wyborze szko³y muzycznej z internatem dla uzdolnionych muzycznie dzieci we Lwowie na Ukrainie, gdzie przysz³a na œwiat - by³a czymœ oczywistym. Później, podczas studiów w konserwatorium we Lwowie, w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie zdobywa³a liczne nagrody w konkursach fortepianowych, wœród nich Noric Piano Competition w Danii, World Piano Competition w Cincinnati (USA), International Piano Competition Umberto Micheli, (W³ochy). Szybko jednak zrozumia³a, e konkursy nie s¹ najlepsz¹ drog¹, jak¹ powinien pod¹ aæ pianista o silnej artystycznej osobowoœci. Natalya bardzo du o podró uje, wystêpuj¹c jako solistka w USA i ca³ej Europie. Dokona³a nagrañ dla Polskiego Radia, szwedzkiego Radio P2,, francuskiej firmy p³ytowej OPUS 111, BBC Radio 3, Pro Musica Camerata i innych. Wspó³pracowa³a z wieloma dyrygentami, a jeden z nich - Jewgieij Swiet³anow napisa³ o niej: opanowa³a instrument w niezwyk³y sposób. Wydaje siê, e takie rzeczy jak technika, paleta dźwiêkowa i interpretacja nie stanowi¹ dla niej problemu. Wszystko to brzmi niezwykle sugestywnie. NATALYA PASIECZNIK (PASICHNYK) is one of the most unusual pianists of our time. The time when show, entertainment takes more and more place in all spheres of culture, she goes her own non-commercial way deep immersion in music with highly intellectual almost spiritual interpretations. That is why her music puts high demands on the listener gives him a lot of energy and never leaves him indifferent. Natalya early understood her vocation. Her life was filled with music since she was born so it was very natural for her to go to study at a boarding school for musically inclined children in the city of Lviv (Ukrain, where she was born). Later, during her studies at the Lviv conservatory, the Chopin Academy of Music in Warsaw and the Royal Music Academy in Stockholm she won prizes in several international piano competitions: Noric piano competition in Denmark, World Piano Competition in Cincinnati, USA, the Innternational Piano Competition Umberto Micheli, Italy), but she understood very soon that competitions were not the way to go for a pianist with a very strong personal profile. Natalya travels extensively, performing concerts as a soloist in the USA and throughout Europe.

14 She made several recordings for Swedish Radio P2, the Polish radio, the French recording company OPUS 111, BBC Radio 3, Pro Musica Camerata and others. She collaborated with many conductors and one of them, Jevgeny Svetlanov, once wrote about her that she masters the instrument in an extraordinary way. It is as such elements as technique, sound palette and interpretation do not exist for her. All of it sounds very convincing. OLGA PASIECZNIK (PASICHNYK) urodzi³a siê na Ukrainie. Studiowa³a fortepian i pedagogikê muzyczn¹ w rodzinnym Równem. Studia wokalne odby³a w Kijowskim Konserwatorium, zaœ studia podyplomowe w Warszawskiej Akademii Muzycznej. Od 1992 roku jest solistk¹ Warszawskiej Opery Kameralnej. Ma na swoim koncie szereg licz¹cych siê ról, m. in. w operach Monteverdiego, Händla, Mozarta, Rossiniego, Verdiego, Pucciniego, Debussy ego, Czajkowskiego. Role te przynios³y jej wielkie uznanie krytyki i publicznoœci. Wystêpuje tak e w repertuarze kameralnym oraz licznych koncertach oratoryjnych i symfonicznych we wszystkich niemal krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii. Odnosi³a sukcesy œpiewaj¹c na wielu presti owych scenach m.in. Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre Châtelet, Salle Pleyel (Pary ), Concertgebouw (Amsterdam), Palais des Beaux-Arts, Théâtre Royal de la Monnaie (Bruksela), Bayerische Staatsoper, Flamandzkiej Operze, Operach Narodowych w Warszawie i Helsinkach. Niejednokrotnie wspó³pracowa³a z Orkiestr¹ Symfoniczn¹ Filharmonii Narodowej, Sinfoni¹ Varsovi¹, NOSPRem, Narodow¹ Orkiestr¹ Symfoniczn¹ Belgii, orkiestrami Opery Narodowej w Kijowie, Narodow¹ Filharmoniczn¹ orkiestr¹ Rosji, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Florencja), RTVE (Hiszpania), La Grande Ecurie et La Chambre du Roy, Orchestre Colonne (Francja), Das Neue Orchester (Kolonia), The English Concert (Wielka Brytania), European Union Baroque Orchestra, Academy of Ancient Music, Akademie für Alte Musik Berlin, Freiburger Barockorchester, Orliestr¹ XVIII wieku, z zespo³em Collegium Vocale Gent, i in. pod batut¹ m.in. H. Bicketa, F. Brüggena, M. Creeda, R. Goodmana, W. K³osiewicza, Ph. Herreweghe a, K. Korda, J.-C. Malgoire a, A. de Marchi, P. Neumanna, K. Ono, A. Parrota, K. Pendereckiego, T. Pinnocka, M. Soustrot a, C. Speringa, M. Viottiego, A. Wita, M. Zanettiego. W repertuarze œpiewaczki specjalne miejsce zajmuje muzyka barokowa i klasyczna, romantyczna i impresjonistyczna pieœñ oraz muzyka wspó³czesna. Jest laureatk¹ miêdzynarodowych konkursów wokalnych w s Hertogenbosch (Holandia, II nagroda), im. Mirjam Helin w Helsinki (Finlandia, II nagroda) oraz im. Królowej El biety w Brukseli (III nagroda, Nagroda specjalna w dziedzinie muzyki oratoryjnej oraz Nagroda publicznoœci). Zosta³a wyró niona tak e w Polsce - Paszportem tygodnika Polityka (1997), nagrod¹ Fryderyk za najlepsze solowe nagranie (Pieœni kurpiowskie K. Szymanowskiego), nagrod¹ Orfeusz festiwalu Warszawska Jesieñ (1999), Z³otym Krzy em Zas³ugi (2001) oraz nagrod¹ im. A. Hiolskiego (2004) za najlepsz¹ rolê operow¹ (Melisanda, opera C. Debussy ego Pelleas i Melisanda, Teatr Wielki - Opera Narodowa. Ma w swoim dorobku fonograficznym ponad 30 p³yt, które nagra³a miêdzy innymi dla NAXOSa i OPUS 111. OLGA PASICHNYK (PASIECZNIK) born in Ukraine. She studied piano and musical pedagogy in native Rivne, voice at the Kiev Conservatory and at the Chopin Academy of Music in Warsaw (postgraduate studies). In 1992 she became a soloist of the Warsaw Chamber Opera. She sang with success major roles in operas of Monteverdi, Handel, Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Debussy, Tchaikovsky, contemporary composers in the most countries of Europe, in USA, Canada and Japan. Olga Pasichnyk performed at numerous concerts and international music festivals in the famous concert halls and theatres, incl. Théâtre des Champs-Élysées,

15 Théâtre Châtelet, Salle Pleyel (Paris), Concertgebouw (Amsterdam), Bayerische Staatsoper, Berliner Konzerthaus, Palais des Beaux-Arts, Théâtre Royal de la Monnaie (Brussels), Finnish National Opera, Flemish Opera, Polish National Opera etc., collaborate with Belgium and Polish National Philharmonic Orchestra, RTVE (Spain), Polish National Radio Orchestra, with orchestras Sinfonia Varsovia (Poland), National Phylharmonic of Russia, of Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Florence), Orchestre Colonne (Paris), Das Neue Orchester (Cologne), La Grande Ecurie et La Chambre du Roy (France), The English Concert, European Union Baroque Orchestra, Academy of Ancient Music, Akademie für Alte Musik Berlin, Freiburger Barockorchester, Collegium Vocale Gent, Orchestra of 18 th Century conducted by H. Bicket, F. Brüggen, M. Creed, R. Goodman, Ph. Herreweghe, K. Kord, J.-C. Malgoire, A. de Marchi, P. Neumann, K. Ono, A. Parrot, K. Penderecki, T. Pinnock, M. Soustrot, C. Spering, M. Viotti, A. Wit, M. Zanetti. Olga Pasichnyk is the Prizewinner of the International Vocal Competition in s Hertogenbosch (the Netherlands, II prize), Mirjam Helin International Singing Competition in Helsinki (Finland, II prize) and The Queen Elisabeth International Music Competition (Belgium, III prize, Special Oratorio Prize and Public Prize). She recorded more than 30 CD for different labels including NAXOS and OPUS 111. JOHANN PLIETZSCH studiowa³ grê na tr¹bce w Musikhochschule w Dreźnie w klasie prof. Ludwiga Güttlera i Güntera Rößlera (Gewandhausorchester Lipsk) oraz w Hochschule der Künste w Berlinie u Roberta Platta (Berliner Philharmoniker). Kontynuowa³ studia w zakresie muzyki dawnej i gry na tr¹bce barokowej w Musikhochschule Kolonii u Friedemanna Immera, uczestniczy³ te w kursach tr¹bki barokowej prowadzonych przez Edwarda H. Tarra (Schola Cantorum Basiliensis). W 1990 za³o y³ Barocktrompeten Ensemble Berlin, zespó³ wyspecjalizowany w muzyce tr¹bkowej z okresu wykonywanej na instrumentach historycznych. Centrum jego zainteresowañ stanowi¹ poszukiwania niepublikowanych wspó³czeœnie utworów zachowanych w dawnych rêkopisach i drukach, ich opracowanie i edycja, co pozwala na sta³e poszerzanie repertuaru w³asnego i zespo³u. Oprócz bogatej dzia³alnoœci koncertowej, zespo³owej i solistycznej, bierze udzia³ w licznych nagraniach radiowych i p³ytowych. Od 1994 r. jest nauczycielem gry na tr¹bce w Domsingschule przy katedrze œw. Jadwigi w Berlinie. W ramach przedsiêwziêæ organizowanych przez Werkgemeinschaft Musik w Düsseldorfie regularnie prowadzi kursy gry na tr¹bce, tr¹bce barokowej oraz muzyki kameralnej. W 2002 Johann Plietzsch zadebiutowa³ jako dyrygent podczas koncertów festiwalowych na zamku Weikersheim podczas Hohenloher Kultursommer-Festival, prowadz¹c wykonania Muzyki ogni sztucznych Händla w pierwotnej wersji na wielki zespó³ dêty (na historycznych instrumetach gra³y wówczas zespo³y Barocktrompeten Ensemble Berlin oraz Les Hautboïstes de Prusse). JOHANN PLIETZSCH studied trumpet in Musikhochschule in Dresden with professors Ludwig Güttler and Günter Rößler (Gewandhausorchester Leipzig) and with Robert Platt (Berliner Philharmoniker) in Hochschule der Künste (Berlin). He continued his studies of early music and baroque trumpet with Friedemann Immer in Musikhochschule (Cologne). He also took part in the courses of Baroque trumpet run by Edward H. Tarr (Schola Cantorum Basieliensis). In 1990 he established the Barocktrompeten Ensemble Berlin, specializing in music from performed on original instruments. The focal point of his interest is a research of the unpublished in our time compositions preserved in the early manuscripts and prints, their elaboration and edition, which enables to expand his and his ensemble s repertoire. Besides rich orchestral and solo concert activity he also takes part in numerous radio and CD recordings. Since 1994 Johann Plietzsch is a teacher of trumpet in Dosingschule with St. Hedwig Church in

16 Berlin. Within the enterprises organized by Werkgemeinschaft musik in Düsseldorf on regular basis he runs courses of modern and early trumpet as well as of chamber music. In 2002 Johann Plietzsch made his debut as a conductor during festival concerts at the Weikersheim castle during Hohenloher Kultursommer-Festival conducting the performance Music for Royal Fireworks by G.F. Händel in its original version for the grand wind ensemble (period instruments were played by Barocktrompeten Ensemble Berlin and Les Hautboïstes de Prusse). BEATA POPIS ukoñczy³a z wyró nieniem warszawsk¹ Akademiê Muzyczn¹ w klasie fortepianu prof. Andrzeja Stefañskiego oraz w klasie klawesynu prof. W³adys³awa K³osiewicza. Studiowa³a tak e na wydziale muzyki dawnej Królewskiego Konserwatorium w Brukseli u Hermana Stindersa. Wspó³pracuje z zespo³ami muzyki dawnej. Z wilanowsk¹ Akademi¹ zwi¹zana jest od wielu lat pocz¹tkowo jako studentka, obecnie jako akompaniatorka w klasach mistrzowskich. BEATA POPIS graduated with distinction from the Warsaw Academy of Music, where she studied with Andrzej Stefañski (piano) and W³adys³aw K³osiewicz (harpsichord) She studied at the Royal Conservatoire in Brussels with Herman Stinders. She has cooperated with early music ensembles and with the International Summer Academy of Early Music in Wilanów for years first as a student, now as an accompanist at masterclasses. AGATA SAPIECHA po studiach w warszawskiej Akademii Muzycznej i sta u w Konserwatorium Moskiewskim u Olega Krysy wielokrotnie uczestniczy³a w miêdzynarodowych kursach muzyki dawnej. W latach studiowa³a w klasie Simona Standage a w Dresdner Akademie für Alte Musik, ktor¹ ukoñczy³a z dyplomem. Jest za³o ycielem i kierownikiem artystycznym zespo³u Il Tempo. Dla potrzeb zespo³u rekonstruuje g³osy i opracowuje wykonywane utwory. Na zamówienie Polskiego Radia nagra³a na kopiach instrumentów œredniowiecznych improwizacje inspirowane gr¹ polskich skrzypków ludowych. Wspó³pracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi zespo³ami i solistami, miêdzy innymi z Simonem Standagem w repertuarze zespo³u Il Tempo i w cyklu koncertow duetów skrzypcowych Barokowy dialog. Wystêpowa³a tak e jako solistka z zespo³em Ars Nova graj¹c muzykê œredniowiecza i renesansu na rebeku, fideli i mazankach. Koncertuje na znacz¹cych festiwalach w Polsce i na œwiecie. Nagrywa dla radia, telewizji oraz firm fonograficznych. Od 1992 r. prezentuje swoje programy na antenie Programu 2 Polskiego Radia. Od 1996 r. kieruje Miêdzywydzia³owym Studium Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Warszawie, prowadz¹c jednoczeœnie klasê skrzypiec historycznych i orkiestrê barokow¹. Jest za³o ycielem, dyrektorem i wyk³adowc¹ Miêdzynarodowych Letnich Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie. W 1999 r. za³o y³a Fundacjê Concert Spirituel, której zadaniem jest wspomaganie i promowanie inicjatyw muzycznych z zakresu interpretacji muzyki dawnej zgodnie z za³o eniami epoki. Sprawuje w niej funkcjê przewodnicz¹cej Rady Programowej. Agata Sapiecha jest zapraszana do jury konkursów muzyki dawnej i kameralnej w Polsce i na œwiecie (Festiwal Flandryjski w Brugii, Schola Cantorum w Kaliszu, Githaralia w Przemyœlu). Do 2000 roku pe³ni³a funkcjê wiceprezesa warszawskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej. Jest cz³onkiem zarz¹du Central European Festivals of Early Music Association. W roku 2000 i 2001 by³a trzykrotnie nominowana do Paszportu tygodnika Polityka.

17 AGATA SAPIECHA graduated from the Music Academy in Warsaw and perfected her skills with Oleg Krysa at the Moscow Conservatory. She has attended many international courses in early music performance. In she studied with Simon Standage at the Dresdner Akademie für alte Musik, where she took her diploma. She is the founder and artistic director of the Il Tempo Ensemble. She collaborates with many Polish and foreign early music ensembles as well as soloists, including Simon Standage, with whom she has taken part in the cycle of concerts The Baroque Dialogue featuring violin duos. As a soloist she has recorded for Polish Radio improvisations inspired by Polish folk violinists performing on the replicas of medieval instruments. She also appeared with Ars Nova playing rebec, vielle and the mazanki (Polish violin). She has performed at many prestigious festivals in Poland and abroad, and has recorded extensively for radio, television and on various labels. Since 1996 she has been in charge of the Early Music Department at the Music Academy in Warsaw, also leading the Baroque violin class and the Baroque orchestra. She is the founder, director and tutor of the International Summer Academy of Early Music in Wilanów. In 1999 she founded the Concert Spirituel Foundation, which promotes a wide range of initiatives in the field of the interpretation of early music in authentic style. She is President of the Foundation s Programming Council. She has sat on the juries of many early and chamber music competitions in Poland and abroad (the Flanders Festival in Brugge, Schola Cantorum in Kalisz, Githaralia in Przemyœl). She served as deputy president of the Warsaw section of the Polish Early Music Society. She is a board member of the Central European Festivals Early Music Association. She won three nominations for the prestigious Passport Award of the Polityka weekly for her outstanding achievements (2000, 2001). SIMON STANDAGE jest œwiatowej s³awy specjalist¹ w dziedzinie muzyki XVII i XVIII wieku. Wspó³za³o yciel, wieloletni solista i koncertmistrz The English Concert, z którym dokona³ wielu nagrañ (w tym uhonorowane nagrod¹ Grammy Cztery Pory Roku A. Vivaldiego). Równie z Academy of Ancient Music nagra³ jako solista koncerty La Cetra A. Vivaldiego i wszystkie koncerty W. A. Mozarta. W 1981 r. za³o y³ Salomon String Quartet, specjalizuj¹cy sie w wykonywaniu muzyki klasycznej, a w 1990 zespó³ Collegium Musicum 90, z którym dokonuje serii nagrañ dla wytwórni Chandos, a który prowadzi wspólnie z Richardem Hickoxem. W 1991 S. Standage zosta³ obrany Associate Director of Early Music i pe³ni³ tê rolê wraz z Ch. Hogwoodem do roku Jest profesorem Royal Academy of Music w Londynie i Akademie für Alte Musik w Dreźnie, gdzie prowadzi klasê skrzypiec barokowych. Z Letni¹ Akademi¹ Muzyki Dawnej w Wilanowie zwi¹zany jest od 1994 r. SIMON STANDAGE is a well-known specialist in 17th and 18th-century music. He was a founder member of The English Concert, with which he played for many years as soloist and leader, and made many solo recordings, of which Vivaldi s Four Seasons was nominated for a Grammy Award. He has also made solo recordings with the Academy of Early Music, including Vivaldi s La Cetra concertos and all the concertos of Mozart. In 1981 he formed the Salomon String Quartet, which specialises in historical performance of the classical repertoire and has made numerous recordings. He is Professor of Baroque Violin at the Royal Academy of Music and the Dresdner Akademie für Alte Musik. In 1990 he formed his own ensemble, Collegium Musicium 90, codirected by Richard Hickox, which records exclusively for Chandos Records, and from 1991 to 1995 he was Associate Director, with Christopher Hogwood, of the Academy of Early Music. Simon Standage has given masterclasses at Wilanów since 1994.

18 LILIANNA STAWARZ w 1988 r. ukoñczy³a z wyró nieniem studia w klasie klawesynu Warszawskiej Akademii Muzycznej prof. W³adys³awa K³osiewicza, a w 1990 r. uzyska³a dyplom Conservatoire National de Reyon de Region de Rueil-Malmaisen w klasie Huguette Dreyfus. Jest laureatk¹ pierwszego ogólnopolskiego konkursu klawesynowego im. Wandy Landowskiej w Krakowie (II nagroda), festiwalu pianistyki polskiej w S³upsku, finalistk¹ miêdzynarodowego konkursu klawesynowego w Pary u. Uczestniczy³a w licznych kursach mistrzowskich poœwiêconych problemom wykonawczym muzyki baroku, Aktualnie wspó³pracuje z zespo³em muzyki dawnej Il Tempo, z którym nagra³a kilka CD, oraz Warszawsk¹ Oper¹ Kameraln¹ - kierownictwo muzyczne i prowadzenie od klawesynu Pasji wg œw. Marka J. S. Bacha, opery Dydona i Eneasz H. Purcella, cyklu szesciu koncertów - Marcin Mielczewski znany i nieznany. Nagra³a tak e szeœæ p³yt kompaktowych z muzyk¹ instrumentaln¹ i wokalno-instrumentalnq XVII wieku: Opera Omnia M. Mielczewskiego. Wspó³pracowa³a tak e z Jean-Claude Malgoire m przy przygotowaniu oper: Alceste J. B. Lully ego (1997) i A. Vivaldiego Catone in Utica (1998). Od 1993 r. jest wyktadowc¹ na letnich kursach Miêdzynarodowej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie. LILIANNA STAWARZ graduated with honours (in 1988) from the Music Academy in Warsaw (harpsichord, class of W. K³osiewicz) and (in 1991) from Conservatoire National de Region de Rueil-Malmaisen (under Huguette Dreyfus). She is a laureate of the Wanda Landowska First Polish Harpsichord Competition in Cracow (II prize) and of the Polish Piano Playing Festival in S³upsk, as well as finalist of the International Harpsichord Competition in Paris. Lilianna Stawarz has participated in many harpsichord master courses devoted to the interpretative problems of Baroque music. She has cooperated with II Tempo from the beginning of the ensemble, and with the Warsaw Chamber Orchestra as a musical director of the performances: Henry Purcell s Dido and Aeneas, J.S. Bach St. Matthew Passion and Marcin Mielczewski known and unknown. She has recorded six CDs with instrumental and vocal instrumental music of the 17 th century: Opera Omnia featuring M. Mielczewski. She also performs as soloist. She has worked with J.C. Malgoire preparing the performances of operas Alceste by J. B. Lully (1997) and Catone in Utica by A.Vivaldi (1998), Since 1993 she has led the harpsichord and basso continuo class at the International Summer Academy in Wilanów. KORNELIUS UNCKELL studiowa³ w Kolonii i Amsterdamie pod kierunkiem Güntera Höllera, Marijke Miessen oraz Jeanette van Wingerden. Egzaminy zda³ z wyró nieniem. W 1992r otrzyma³ nagrodê na konkursie Blockflötensymposium Calw w Niemczech. Prowadzi dzia³alnoœæ koncertow¹ i nagraniow¹ we wspó³pracy z zespo³ami takimi jak Musica Antiqua Köln, Cantus Cölln, MDR Kammerphilharmonie oraz innymi. Od 1995 roku mieszka i pracuje w mieœcie Bacha - Lipsku. Uczy w miejscowym Konserwatorium i prowadzi ró norodne kursy fletu prostego oraz praktyki wykonañ historycznych. KORNELIUS UNCKELL studied at Cologne and at Amsterdam with Günter Höller, Marijke Miessen and Jeanette van Wingerden. He passed his exams summa cum laude. In 1992 he received an award at the competition Blockflötensymposium Calw, Germany. He appeared in concerts and recordings with Musica Antiqua Köln, Cantus Cölln, MDR Kammerphilharmonie and others. Since 1995 he lives and works in the Bach s city - Leipzig. He teaches at the Leipzig Conservatory and at various courses for recorder and historical performance practice.

19 Nazwa LA VENEXIANA zaczerpniêta zosta³a z tytu³u anonimowej w³oskiej komedii renesansowej, jednego z najwa niejszych punktów odniesieñ we w³oskim teatrze tej epoki jeœli chodzi o pos³ugiwanie siê s³owem, mieszank¹ literackiego jêzyka w³oskiego oraz dialektu, a tak e jeœli idzie o staranny przekaz informacji o w³oskim spo³eczeñstwie tamtej doby, jego yciu i zwyczajach. By³a sztuk¹ zapowiadaj¹c¹ komediê dell arte. Nawi¹zuj¹c do tej wspania³ej tradycji, La Venexiana d¹ y do w³¹czania do swych muzycznych interpretacji intensywnej œwiadomoœci teatru, przywi¹zuje baczn¹ uwagê do jêzyka we wszystkich jego subtelnoœciach, podkreœla pierwiastek duchowy i œwiecki, co charakteryzuje tak e nasz¹ wspó³czesn¹ kulturê. Fonograficzna kariera zespo³u La Venexiana rozpoczê³a siê w roku 1996 wspó³prac¹ z parysk¹ wytwórni¹ Opus 111. Później zespó³ nagra³ dwie p³yty kompaktowe dla wytwórni Cantus mieszcz¹cej siê w Madrycie. Od pocz¹tku 1998 roku La Venexiana wspó³pracuje wy³¹cznie z hiszpañsk¹ wytwórni¹ Glossa. Pierwszy owoc tego zwi¹zku - Terzo Libro di Madrigali Sigismondo d Indii otrzyma³ presti ow¹ nagrodê francuskiego pisma Diapason Diapason d Or. P³yta La Venexiana zatytu³owana Il Madrigale Italiano, a zawieraj¹ca utwory pochodz¹ce z Settimo Libre di Madrigali Claudia Monteverdiego, Quito Librze di Madrigali Luzzasco Luzzaschiego, Nono Libro di Madrigali Luki Marenzia otrzyma³a nagrodê Prix Cecilia oraz Prix Cini Za Quarto Libro di Madrigali Gesualda da Venosa zespó³ La Venexiana otrzyma³ presti owe nagrody Prix Amadeus 2000, Grammophona Award 2001, oraz Cannes Classical Award Interpretacja madryga³ów d Indii, Luzzaschiego, Marenzia i Gesualda przynios³a zespo³owi miêdzynarodow¹ s³awê oraz uznanie w postaci miêdzynarodowych wyró nieñ takich jak Diapason d Or (wrzesieñ i listopad 1999, październik 2001), Editor s Choice of Repertoire (grudzieñ 1999), CD of the Month w Luister (Holandia) i Goldberg (Hiszpania), CD of the Year 2001 of Amadeus, Prix Fondazione Cini Venice 1999, Prix Cecilia 1999, Gramophone Award W zwi¹zku z tym ostatnim wyró nieniem zespó³ La Venexiana og³oszony zosta³ Nowym Orfeuszem w³oskiego repertuaru madryga³owego. Nowym ambitnym projektem zespo³u jest nagranie ca³oœci madryga³ów Monteverdiego (Monteverdi Edition) i Gesualda (Gesualdo Edition). Cz³onkowie La Venexiana s¹ jednymi z najbardziej doœwiadczonych artystów europejskich w dziedzinie interpretacji muzyki dawnej, zw³aszcza na gruncie w³oskiego repertuaru madryga³owego. Œpiewali na najwa niejszych festiwalach i w seriach koncertów organizowanych na œwiecie: od MusikVerein Golden Halla w Wiedniu, poprzez De Singel w Antwerpii, festiwal w Brugii, w Barcelonie, Brukseli, Utrechcie, Strasburgu, Amiens, a po San Sebastian, Mexico City, Tokio, Nowy Jork, Bogotê, San Franciscko, Tucson, San Diego, Seattle. We wszystkich tych miejscach ich wystêpy spotyka³y siê z najwy szym uznaniem. Rosanna Bertini, Claudio Cavina, Giuseppe Maleto, Sandro Naglia, Daniele Carnovich œpiewaj¹ razem od wielu lat i przez ten czas dopracowali siê w³asnego stylu wykonawczego we w³oskiej muzyce dawnej. Charakteryzuje go ciep³a, typowo œródziemnomorska mieszanka recytacji tekstu, retorycznej barwy i wyrafinowania harmonicznego. The name LA VENEXIANA is taken from an anonymous renaissance comedy, one of the cardinal points of reference in Italian renaissance theater both for its use of language, a combination of Italian and dialect, and for its acute rendering of a society and manners. It was, in fact, a precursor of the commedia dell arte. In styling itself after this glorious tradition, La Venexiana aims to incorporate into its musical

20 interpretation the theatrically, attention to language in all of its subtlety, and exultation of contrasts between refined and popular, sacred and profane, that characterize our culture today. La Venexiana s recording carrer has started in 1996 with Opus 111 (Paris), and subsequently the ensemble has recorded two CDs for Cantus (Madrid). Since the beginning of 1998 La Venexiana collaborates only with the Spanish label Glossa. The first fruit of this new relationship, the Terzo libro di Madrigali by Sigismondo D India, has won the prestigious Diapason D Or of the French review Diapason. La Venexiana s collection, nominated Il Madrigale Italiano, included also the Settimo Libro di Madrigali by Claudio Monteverdi, the Quinto Libro di Madrigali by Luzzasco Luzzaschi, the Nono Libro di Madrigali by Luca Marenzio (Prix Cecilia 1999, Prix Cini 2000). With the Quarto Libro di Madrigali by Gesualdo da Venosa La Venexiana received the prestigious Prix Amadeus 2000, Gramophone Award 2001, Cannes Classical Award For their interpretation of Sigismondo s, Luzzaschi s, Marenzio s and Gesualdo s madrigals La Venexiana becamed famous in all the word and recents prestigious international rewiews s recognitions, as the Diapason d Or of September 1999, November 1999 and October 2001, Editor Choice of Répertoire of December 1999, CD of the Month of Luister (Holland) and Goldberg (Spain), CD of the Year 2001 of Amadeus, Prix Fondazione Cini Venice 1999, Prix Cecilia 1999, Gramophone Award 2001, proclaimed La Venexiana as the New Orpheus of the Italian madrigal repertoire. A New ambitious project at the ensemble is the recording integral of Monteverdi s Madrigals (Monteverdi Edition) and Gesualdo Madrigals (Gesualdo Edition). The members of La Venexiana are some of the most experienced European performers in the early music field, especially in the Italian madrigal repertoire. They have sung together in the most famous festivals and concert series throughout the word: from the MusikVerein Golden Hall in Vienna to De Singel in Antwerpen, from the Brugge Festival to Barcellona, Bruxelles, Utrecht, Strasbourg, Amiens, passing through San Sebastian, Mexico City, Tokyo, New York, Bogotà, San Francisco, Tucson, San Diego, Seattle, they have everywhere been highly praised. Rossana Bertini, Claudio Cavina, Giuseppe Maletto, Sandro Naglia, Daniele Carnovich, have been singing together for many years, and have established a new style in Italian early music performance: a warm, truly Mediterranean blend of textual declamation, rethorical colour and harmonic refinement. PIOTR WILCZYÑSKI ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹ im. F. Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha oraz klawesynu prof. Leszka Kêdrackiego. Bra³ udzia³ w kursach mistrzowskich prowadzonych miêdzy innymi przez Boba van Asperena, Jeana Guillou, Jacquesa Ogga, Michaela Radulescu, Knuda Vada. Zainteresowania wykonawstwem muzyki kameralnej pog³êbia³ pod kierunkiem Marii i Gustava Leonhardtów. Koncertuje jako organista, klawesynista i kameralista w kraju i za granic¹. Wspó³pracuje z zespo³ami: Chórem i Orkiestr¹ Filharmonii Narodowej, Sinfonia Varsovia, Concerto Polacco. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni prowadz¹c zajêcia z organów, klawesynu, zespo³ów kameralnych i realizaji basso continuo. PIOTR WILCZYÑSKI graduated from the Frederic Chopin Music Academy in Warsaw in organ (under professor Joachim Grubich) and harpsichord (professor Leszek Kêdracki). He has taken part in masterclasses held by Bob van Asperen, Jean Guillou, Jacques Ogg, Michael Radulescu and Knud Vad, among others. He pursued his interest in chamber music with Maria and Gustav Leonhardt. Piotr Wilczyñski has appeared on concert stages in Poland and abroad as an organist, harpsichordist and performer of chamber music. He collaborates with the Choir

Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej

Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej Tatiana SHEBANOVA 1 Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej klasie prof. Wiktora Mierżanowa.

Bardziej szczegółowo

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 Festiwal Muzyki Lusławice Małopolska TOMASZ STAŃKO a także Wojciech Myrczek oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 www.emanacje.pl

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Pieśni Ballady 24 Etiudy

Pieśni Ballady 24 Etiudy Pieśni Aleksandra Kurzak młoda, polska utalentowana sopranistka oraz Mariusz Kwiecień baryton, słynący z ogromnej muzykalności, absolwent Metropolitan Opera s Lindeman Young Artist Development po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

MUZYKA W STARYCH BALICACH

MUZYKA W STARYCH BALICACH Gmina Zabierzów Małopolska Manufaktura Sztuki Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na koncert z cyklu: MUZYKA W STARYCH BALICACH Maciej Negrey- słow ce Małopolska Manufaktura Sztuki,

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

12 24 lipca 2004. Ÿród³a i inspiracje FORTEPIAN KOMPOZYCJA ŒPIEW KURSY MISTRZOWSKIE W KLASACH. VI miêdzynarodowy festiwal i kurs muzyczny. im.

12 24 lipca 2004. Ÿród³a i inspiracje FORTEPIAN KOMPOZYCJA ŒPIEW KURSY MISTRZOWSKIE W KLASACH. VI miêdzynarodowy festiwal i kurs muzyczny. im. AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA 12 24 lipca 2004 WARSZAWA od Chopina VI miêdzynarodowy festiwal i kurs muzyczny do Góreckiego Ÿród³a i inspiracje Dyrektor artystyczny: prof. dr Andrzej Dutkiewicz

Bardziej szczegółowo

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H.

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H. Działalność dydaktyczna 1993-2015 26-31 lipca 1993 II Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Basso Contiunuo 4-10 lipca 1994 III Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Retoryka 3-9 lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia

Bardziej szczegółowo

2) Bisy, 15 17 drobnych znanych utworów Bach, Scarlatti, Paradisi. Daquin. Galuppi. Chopin. Chopin-Liszt, Liszt, Lutosławski Polish Radio

2) Bisy, 15 17 drobnych znanych utworów Bach, Scarlatti, Paradisi. Daquin. Galuppi. Chopin. Chopin-Liszt, Liszt, Lutosławski Polish Radio 1) Fryderyk Chopin PIANO CONCERTOS IN CHAMBER VERSION PIANO CONCERTO No.1 in E minor op.11 PIANO CONCERTO No.2 in F minor op.21 Marek Drewnowski piano/conductor The Chopin Soloists Ensemble 2) Bisy, 15

Bardziej szczegółowo

Laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2006r.) Urodzona 09.V.1987 w Warszawie.

Laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2006r.) Urodzona 09.V.1987 w Warszawie. Maria Machowska 1 Laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2006r.) Urodzona 09.V.1987 w Warszawie. Córka wybitnego polskiego aktora Ignacego Machowskiego

Bardziej szczegółowo

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych.

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych. 2 OCTAVA ensemble szybko uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych, zostając uznanym przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych polskich zespołów wokalnych młodego pokolenia.

Bardziej szczegółowo

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii.

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. Muzyczna podróż do Italii Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz. 17.00 zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. V Koncert z cyklu Aria w Galerii odbędzie się w salonie

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Jerzy Artysz Jerzy Artysz, który przy swojej prawdziwie uniwersalnej technice wokalnej potrafi zaśpiewać wszystko co na baryton napisano, poradził sobie również z partią Makbeta. Jak zwykle daje on z siebie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kątny. Composer Producer Performer. (0048)

Arkadiusz Kątny. Composer Producer Performer.  (0048) Arkadiusz Kątny Composer Producer Performer www.arkadiuszkatny.com info@arkadiuszkatny.com (0048) 692 801 642 Arkadiusz Katny (b. 1990) is a composer, music producer and performer currently living and

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

Friends and Collaborators - About us - Chór Akademii Techniczno - Humanistycznej

Friends and Collaborators - About us - Chór Akademii Techniczno - Humanistycznej Various people collaborate with the choir, though some of them are especially close. Beata Borowska A conductor of the Bielsko Chamber Choir; co-founder of the Choir of University of Bielsko-Biała. The

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na koncerty organizowane w ramach kursów i seminariów wokalnych i orkiestwoych, które odbywają sie od sierpnia w Suwałkach.

Zapraszamy na koncerty organizowane w ramach kursów i seminariów wokalnych i orkiestwoych, które odbywają sie od sierpnia w Suwałkach. Kursy Wokalne i Orkiestowe oraz seminarium Barokowe w Suwałkach Zapraszamy na koncerty organizowane w ramach kursów i seminariów wokalnych i orkiestwoych, które odbywają sie od 22-29 sierpnia w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI (PŁYTY CD, DVD) BIBLIOTEKI KULTUROZNAWSTWA I MUZYKOLOGII. Lipiec-Wrzesień 2016

NOWOŚCI (PŁYTY CD, DVD) BIBLIOTEKI KULTUROZNAWSTWA I MUZYKOLOGII. Lipiec-Wrzesień 2016 NOWOŚCI (PŁYTY CD, DVD) BIBLIOTEKI KULTUROZNAWSTWA I MUZYKOLOGII Lipiec-Wrzesień 2016 M 580 Bronisław Płoch - Kapela Widelanie. Kolbuszowa : Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, [2015]. (Muzykanci z Puszczy

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) DATA TYTUŁ GODZ. MIEJSCE II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10.

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) DATA TYTUŁ GODZ. MIEJSCE II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10. REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2010 (WERSJA 25.08.2010.) II FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ 1-17 PAŹDZIERNIKA 2010 1.10.2010 2.10.2010 3.10.2010 4.10.2010 5.10.2010 6.10.2010 7.10.2010 8.10.2010 9.10.2010 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

009 /A TOURNÉE 06.01. 23.02.1961 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ / UNITED STATES OF AMERICA KANADA / CANADA SZWAJCARIA / SWITZERLAND

009 /A TOURNÉE 06.01. 23.02.1961 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ / UNITED STATES OF AMERICA KANADA / CANADA SZWAJCARIA / SWITZERLAND TOURNÉE 06.01. 23.02.1961 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ / UNITED STATES OF AMERICA KANADA / CANADA SZWAJCARIA / SWITZERLAND Wykonawcy / Performers Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej Warsaw

Bardziej szczegółowo

Adam Zdunikowski Karierę rozpoczął już w wieku siedmiu lat od występów w warszawskim chórze Lutnia. Jego muzyczne fascynacje były na tyle silne, że po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego podjął studia

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

XIII Dni Muzyki Dawnej 22 25 II 2015 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Z problemów wykonawstwa muzyki dawnej

XIII Dni Muzyki Dawnej 22 25 II 2015 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Z problemów wykonawstwa muzyki dawnej Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej XIII Dni Muzyki Dawnej 22 25 II 2015 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Z problemów wykonawstwa muzyki dawnej

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Głos kontratenorowy - barokowy czy uniwersalny. Streszczenie Tytuł pracy: Słowa kluczowe:

Głos kontratenorowy - barokowy czy uniwersalny. Streszczenie Tytuł pracy: Słowa kluczowe: Akademia Muzyczna w Krakowie Wydział Wokalno-Aktorski Łukasz Dulewicz Głos kontratenorowy - barokowy czy uniwersalny. Charakterystyka głosu w kontekście jego przydatności i roli w wokalistyce na przykładzie

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Balet Dworski Cracovia Danza

Balet Dworski Cracovia Danza Balet Dworski Cracovia Danza Miejska Instytucja Kultury w Krakowie Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę artystyczną Baletu Dworskiego Cracovia Danza - Miejskiej Instytucji Kultury w Krakowie

Bardziej szczegółowo

(skrzypce) urodził się w 1976 roku na Węgrzech. Zaczął studia na Akademii im. Franza

(skrzypce) urodził się w 1976 roku na Węgrzech. Zaczął studia na Akademii im. Franza SYLWETKI ARTYSTÓW Sándor Jávorkai (skrzypce) urodził się w 1976 roku na Węgrzech. Zaczął studia na Akademii im. Franza Liszta w Budapeszcie, a następnie przeniósł się na University of Music and the Performing

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

2014 Academy of Music in Kraków, PhD programme, composition (Magdalena Długosz s class)

2014 Academy of Music in Kraków, PhD programme, composition (Magdalena Długosz s class) piotr peszat born 29.06.1990, Cracow contact: tel. +48 502 115 962 tel. +45 50 22 57 85 piotrpeszat@gmail.com http://piotrpeszatdotcom.wordpress.com/ education: 2014 Academy of Music in Kraków, PhD programme,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM EMIGRACJI w Gdyni Powrót Panufnika 100-lecie urodzin kompozytora Gdynia, 6-7 września 2014

MUZEUM EMIGRACJI w Gdyni Powrót Panufnika 100-lecie urodzin kompozytora Gdynia, 6-7 września 2014 MUZEUM EMIGRACJI w Gdyni Powrót Panufnika 100-lecie urodzin kompozytora Gdynia, 6-7 września 2014 koncerty spotkania wykłady gra miejska warsztaty pokazy filmowe 6 września 2014 SOBOTA WARSZTATY MUZYCZNE

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Kolędy Ukraińskie. Zoriana Grzybowska. Ukrainian Christmas Carols

Kolędy Ukraińskie. Zoriana Grzybowska. Ukrainian Christmas Carols Zoriana Grzybowska Zoriana Łużecka-Grzybowska was born in Cherson, Ukraine, on April 22nd, 1979. Her mother s family, however, came from Nadvirna in Hutsulshina, located south of Stanislavov (the present

Bardziej szczegółowo

PIOTR SZYCHOWSKI. ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, tel. (0048) 503081150, kontakt@piotrszychowski.pl www.piotrszychowski.pl PIOTR SZYCHOWSKI

PIOTR SZYCHOWSKI. ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, tel. (0048) 503081150, kontakt@piotrszychowski.pl www.piotrszychowski.pl PIOTR SZYCHOWSKI PIOTR SZYCHOWSKI fortepian Jeden z najwybitniejszych pianistów młodego pokolenia w Polsce Piotr Szychowski należy do najwybitniejszych pianistów polskich młodego pokolenia. Ukończył z wyróżnieniem Akademię

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Maria Sławek-skrzypce Piotr Różański-fortepian

Maria Sławek-skrzypce Piotr Różański-fortepian Maria Sławek-skrzypce Piotr Różański-fortepian Maria Sławek Maria Sławek urodziła się w roku 1988 w Gdańsku i w wieku czterech lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. W 2011 ukończyła z wyróżnieniem Akademię

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

studia stacjonarne drugiego stopnia (2 letnie)

studia stacjonarne drugiego stopnia (2 letnie) kierunek: INSTRUMENTALISTYKA studia stacjonarne drugiego stopnia (2 letnie) Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz

Bardziej szczegółowo

MARLENA BOROWSKA SOPRAN

MARLENA BOROWSKA SOPRAN Recital Wokalny 26.04.2016, V Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki AVANTI, Kowno / Litwa Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalno - Aktorskim w klasie śpiewu

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Koncert oratoryjny z utworami W.A. Mozarta w OiFP

Koncert oratoryjny z utworami W.A. Mozarta w OiFP Koncert oratoryjny z utworami W.A. Mozarta w OiFP Pierwszy koncert abonamentowy w tym kwartale już w piątek. Styczeń rozpoczniemy koncertem oratoryjnym z utworami Mozarta: Symfonią g-moll nr 25 i wspaniałą

Bardziej szczegółowo

lata swej kariery artystycznej wzbudzała zachwyt i uwielbienie publiczności, a także uznanie polskich i zagranicznych recenzentów.

lata swej kariery artystycznej wzbudzała zachwyt i uwielbienie publiczności, a także uznanie polskich i zagranicznych recenzentów. Jolanta Żmurko - Moja przygoda ze śpiewem rozpoczęła się w szkole średniej - wspomina Jolanta Żmurko - W Technikum Rolniczym występowałam w zespole młodzieżowym. Zgłosiliśmy się na festiwal piosenki radzieckiej

Bardziej szczegółowo

instrument główny flet prosty I2-01 Uzyskanie dyplomu I st. i zdanie egzaminu wstępnego na studia II stopnia.

instrument główny flet prosty I2-01 Uzyskanie dyplomu I st. i zdanie egzaminu wstępnego na studia II stopnia. Kod przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu Kod przedmiotu Kierunek Specjalność Typ studiów Wymagania wstępne Wymagania końcowe 2-letnie studia II st. niestacjonarne instrument główny flet prosty I2-01

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011 16. 09. Piątek Hotel Bukovina / Bukowina Tatrzańska Wystawa poświęcona Stanisławowi Wisłockiemu połączona

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI BIBLIOTEKI KULTUROZNAWSTWA I MUZYKOLOGII (PŁYTY) KWIECIEŃ 2015

NOWOŚCI BIBLIOTEKI KULTUROZNAWSTWA I MUZYKOLOGII (PŁYTY) KWIECIEŃ 2015 NOWOŚCI BIBLIOTEKI KULTUROZNAWSTWA I MUZYKOLOGII (PŁYTY) KWIECIEŃ 2015 M 525 Pamiątki przeszłości z archiwum wydobyte [Dokument dźwiękowy] : pieśni i muzyka Kielecczyzny / [wybór nagrań i opracowanie zespołów

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Klawesyn Kod modułu: Xxx Koordynator modułu: dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła Punkty ECTS: 66 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce!

Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce! Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce! WROCŁAW, TARNOWSKIE GÓRY, KRAKÓW, GDAŃSK, KOBYLNICA (28 VI 2016) Tokijyo Hanasaki to japońska artystka tańca jiutamai, niezwykłej

Bardziej szczegółowo

X LETNIE KURSY METODYCZNE MUZYKI DAWNEJ /seminaria, wykłady tematyczne, praktyka wykonawcza/

X LETNIE KURSY METODYCZNE MUZYKI DAWNEJ /seminaria, wykłady tematyczne, praktyka wykonawcza/ X LETNIE KURSY METODYCZNE MUZYKI DAWNEJ /seminaria, wykłady tematyczne, praktyka wykonawcza/ Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, 25.VI 2.VII 2016 www.muzykadawna.org

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

MARLENA BOROWSKA SOPRAN

MARLENA BOROWSKA SOPRAN MARLENA BOROWSKA SOPRAN Recital Wokalny 26.04.2016, V Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki AVANTI, Kowno / Litwa MARLENA BOROWSKA SOPRAN Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ w roku szkolnym 2014 / 2015

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ w roku szkolnym 2014 / 2015 PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ w roku szkolnym 2014 / 2015 dla klas IV i V cyklu 6-letniego oraz III cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia i dla zespołów kameralnych szkół muzycznych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

fot. Władysław Justyński.

fot. Władysław Justyński. Zoriana Łużecka-Grzybowska urodziła się 22.04.1979 roku w Chersonie na Ukrainie, ale jej rodzina ze strony matki pochodzi z Huculszczyzny, z Nadwórnej (ukr. Nadwirnej), położonej na południe od Stanisławowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Anna Asieieva - skrzypce Indira Rahmatulla - wiolonczela Lidia Nochovska - fortepian

Anna Asieieva - skrzypce Indira Rahmatulla - wiolonczela Lidia Nochovska - fortepian Anna Asieieva - skrzypce Indira Rahmatulla - wiolonczela Lidia Nochovska - fortepian Trio Areti powstało w 2011r. w Królewskiej Akademii Muzycznej w Madrycie. Skrzypaczka Anna Asieieva i pianistka Lidia

Bardziej szczegółowo

Historia muzyki Baroku. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Muzykologii

Historia muzyki Baroku. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Muzykologii Historia muzyki Baroku Nazwa Wydziału Wydział Historyczny Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Muzykologii Nazwa modułu kształcenia Historia muzyki Baroku Kod modułu H 222 Język kształcenia polski

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

KONKURSY GITAROWE. Europien Guitar Competition Premio Enrico Mercatali, Gorizia, Włochy http://www.ccmg.it/concorso (solo, duo)

KONKURSY GITAROWE. Europien Guitar Competition Premio Enrico Mercatali, Gorizia, Włochy http://www.ccmg.it/concorso (solo, duo) KONKURSY GITAROWE Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Śląska Jesień Gitarowa, Tychy, Polska http://www.guitar.tychy.pl Międzynarodowy Kurs i Konkurs Gitarowy, Olsztyn, Polska http://www.gitara.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Obchodów Chopin 2010 Pl. Piłsudskiego 9 00-078 Warszawa tel. / fax: +48 22 6920 715 NIP 525-20-59-432 REGON 013055028 www.chopin2010.

Biuro Obchodów Chopin 2010 Pl. Piłsudskiego 9 00-078 Warszawa tel. / fax: +48 22 6920 715 NIP 525-20-59-432 REGON 013055028 www.chopin2010. Biuro Obchodów Chopin 2010 Pl. Piłsudskiego 9 00-078 Warszawa tel. / fax: +48 22 6920 715 NIP 525-20-59-432 REGON 013055028 www.chopin2010.pl Szlak Polska Chopina szlak turystyczny Chopina Warszawa miastem

Bardziej szczegółowo

1988-1998 solista w Kammeroper we Wiedniu, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, oraz w Operze Narodowej w Pradze.

1988-1998 solista w Kammeroper we Wiedniu, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, oraz w Operze Narodowej w Pradze. Aleksander Teliga Polski śpiewak, zaliczany do czołówki europejskich solistów. Ukończył wydział wokalno-aktorski w konserwatorium we Lwowie w klasie śpiewu A. Wrabela Gościł na scenach takich teatrów jak:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej Kod modułu: xxx Koordynator modułu:

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TECHNICAL TRANSACTIONS FUNDAMENTAL SCIENCES CZASOPISMO TECHNICZNE NAUKI PODSTAWOWE -NP/015 JAN KOROŃSKI* STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS STANISŁAW KĘPIŃSKI

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 47 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Repertuar Filharmonii Podkarpackiej na II część sezonu: luty - lipiec 2013. FILHARMONIA PODKARPACKA REPERTUAR LUTY 2013 01 II 2013, pi±tek, godz. 19:00 Bogus³aw Kaczyñski zaprasza 02 II 2013, sobota, godz.

Bardziej szczegółowo

KURS MISTRZOWSKI Salony u Mistrza w stronę Artura Rubinsteina

KURS MISTRZOWSKI Salony u Mistrza w stronę Artura Rubinsteina MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PAŃSTWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy FUNDACJA na rzecz młodzieży muzykującej VIVA-MUSICA EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARTYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Lutosławski Quartet. Lutosławski Quartet

Lutosławski Quartet. Lutosławski Quartet Lutosławski Quartet Jakub Jakowicz: 1 st violin Marcin Markowicz: 2 nd violin Artur Rozmysłowicz: viola Maciej Młodawski: cello Lutosławski Quartet Jakub Jakowicz: I skrzypce Marcin Markowicz: II skrzypce

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

Ewa Vesin. Stanisław Kufluk

Ewa Vesin. Stanisław Kufluk Ewa Vesin Śpiewaczka i pedagog. Studiowała śpiew w Akademii Muzycznej w Krakowie i Wrocławiu. Karierę wokalną rozpoczęła już w trakcie studiów, debiutując na scenie Opery Wrocławskiej w Czarodziejskim

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi. Wokalistyka

Wojewódzki Urz d Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi. Wokalistyka Opis kierunku Celem kierunku wokalistyka jest wykształcenie absolwenta, który b dzie wszechstronnie wykształconym muzykiem wokalist posiadaj cym wiedz teoretyczn i praktyczn w zakresie wokalistyki, umo

Bardziej szczegółowo

II Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego

II Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego II Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego 10 pięknych koncertów! Tylko wybitni artyści! 7. VIII WIELISZEW Kościół Przemienienia Pańskiego, g. 18 MAURIZIO MAFFEZZOLI (Włochy) - organy

Bardziej szczegółowo