Warszawa, ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ. Nr 101/4/15/AS. MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2015-06 - ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ. Nr 101/4/15/AS. MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ]"

Transkrypt

1 Warszawa, ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ Data Nr 101/4/15/AS MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ] Nr ^ 3 0 SEKRETARZ STRONY RZ4DOWEJ KOMISJI WSPOLNEJ RZ^DU I SAMORZ^DU Pan Szymon WROBEL ul. Krolewska Warszawa Szanowny Panic Stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 349), w zwi^ku z 38 ust. 2 iichwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. poz. 979), zwracam si? do Pana zuprzejm^ prosb^ o spowodowanie wydania opinii do Zal^czonego projektu uchwaly Rady Ministrow w sprawie ustanowienia Programu Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 2022". Zat.: projekt. Z powaianiem KOWSKI STANU MZ Tl/21/1

2 UCHWALA NR RADY MINISTROW zdnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wsparcia Bezpieczeiistwa Regionu 2022" Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 349) Rada Ministrow uchwala, co nast^puje: 1. Ustanawia si^ Prograni Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 2022", zwany dalej Programem ReSAP", ktory jest okreslony w zal^czniku do uchwaly. 2. Program ReSAP zostal utworzony w celu realizacji Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Program ReSAP realizewany jest przez organy i podmioty w nim wymienione. 4. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji Programu ReSAP powierza si^ Ministrowi Obrony Narodowej. 5, Uchwala wchodzi w zycie z dniem nast^puj^cym po dniu ogloszenia. PREZES RADY MINISTROW

3 Zal^cznik do Uchwaly Nr Rady Ministrow zdnia 2015 r. PROJEKT Program Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 2022 Program wykonawczy do Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 Warszawa, 2015 r.

4 Spis tresci Wykaz skrotow 1. Wst^p 2. Aktualny system promocji obronnosci i wsparcia eksportu polskiego przemystu obronnego przez administracj? rz^dow^ 2.1 Ministerstwo Gospodarki 2.2Ministerstwo Finansow 2.3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2.4 Ministerstwo Obrony Narodowej 3. Aktualny system fmansowego wsparcia eksportu z Polski 4. Eksport sprz^tu wojskowego 5. Zalozenia, cele i miemiki Programu ReSAP 5.1 Glowne zalozenia Programu ReSAP 5.2 Cele i miemiki Programu ReSAP 6. Wdrozenie Programu Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 6.1. Ministerstwo Obrony Narodowej Edukacja i szkolenie Promocja SZ RP i przemyslu obronnego Odsprzedaz lub nieodplatne przekazywanie SpW 6.2. Ministerstwo Gospodarki 6.3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 6.4. Ministerstwo Finansow 6.5. Ministerstwo Skarbu Paristwa 6.6. Bank Gospodarstwa Krajowego 6.7. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 7. System monitorowania realizacji zadan 8. Zgodnosc Programu ReSAP z celami Strategii 9. Plan fmansowy Programu ReSAP 10. Potencjalne zagrozenie realizacji Programu ReSAP.

5 Wykaz skrotow B3 - panstwa Baltyckie (Litwa, Lotwa, Estonia) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego KUKE S.A. - Korporacja Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S.A. MF - Ministerstwo Finansow MG - Ministerstwo Gospodarki MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSP - Ministerstwo Skarbu Panstwa MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych MW RP - Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej NATO - Organizacja Traktatu Polnocnoatlantyckiego OECD - Organizacja Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju PGZ S.A. - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzib^ w Radomiu PKB - Produkt Krajowy Brutto POIG - Program Operacyjny Irmowacyjna Gospodarka" SpW - sprz^t wojskowy SZ RP - Sily Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej TFUE - Traktat o fiinkcjonowaniu Unii Europejskiej UE - Unia Europejska V4 - panstwa Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Siowacja, W?gry)

6 1. Wst^p. Wspolczesne srodowisko bezpieczenstwa jest bardziej niz kiedykolwiek w historii ztozone i niesie ze sob^ szereg wyzwan i zagrozen. Dzisiaj jestesmy swiadkami dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, a z drugiej strony pogl^biaj^cych si? roznic rozwojowych pomi^dzy paristwami. Zmiany te prowadz^ do narastaj^cej niepewnosci i nieprzewidywalnosci dalszego rozwoju sytuacji w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i globalnym. W mi^dzynarodowej polityce bezpieczenstwa systematycznie rosnie znaczenie wspolpracy regionalnej. Dla Polski kluczowymi ugrupowaniami w tym zakresie s^ Trojk^t Weimarski i Grupa Wyszehradzka. W ich ramach dobrze rozwijaj^ si? takze dwustronne relacje polityczno-wojskowe z tworzqcymi je panstwami. Poszukiwane s^ nowe plaszczyzny wspoldzialania mi?dzy innymi z Litw^, Lotw^, Estonia, Rumuni^ oraz Bulgaria, a takze w innych rejonach Europy. Kryzys gospodarczy ostatnich lat istotnie wplywa na globalnq sytuacj? w sferze bezpieczenstwa. Wyst^puje koniecznosc wyci^gni?cia, wnioskow z kryzysu fmansowego i potraktowanie kryzysu jako szansy na solidam^ realizacj? bardziej odwaznych i nieszablonowych projektow sluz^cych rozwojowi zdolnosci i wzmocnieniu interoperacyjnosci sii zbrojnych, poprawie systemu planowania, wzmocnieniu synergii cywilno-wojskowej, wspolpracy z partnerami oraz redukowaniu ryzyka powielania tych samych inicjatyw w Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE). Inicjatywa smart defence, ktora w okresie ograniczania budzetow obronnych panstw czlonkowskich NATO jest propozycj^ wspolpracy w zakresie optymalizowania wydatkow na rozwoj zdolnosci obronnych, przy jednoczesnym poszanowaniu suwerermych interesow poszczegolnych panstw. Wazne jest aby prace nad rozwoj em inicjatyw NATO, ktorych przykladem jest przywoiana inicjatywa, byiy prowadzone z uwzgl?dnieniem dzialah podj^tych przez UE w ramach inicjatywy pooling and sharing. Polska dysponuje znacz^cym potencjaiem w zakresie rozwoju oraz produkcji wybranych rodzajow uzbrojenia, na ktory sklada si? kilkadziesi^t podmiotow wytwarzaj^cych wyroby finalne, porownywalna liczba firm pelniqcych funkcj? glownych kooperantow oraz znacz^ce i efektywne zaplecze w formie instytutow badawczych dzialaj^cych na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa panstwa. W kilku obszarach techniki wojskowej oraz technologii podwqjnego przeznaczenia mozemy pochwalic si? znacz^cymi dokonaniami i jestesmy postrzegani, jako atrakcyjny i perspektywiczny partner we wspolpracy.

7 Zainteresowanie wzbudzajq zarowno wyroby nowe, jak i technologic opracowane wcelu modemizacji, modyfikacji lub przedluzenia eksploatacji sprz^tu wojskowego. Zainteresowanie to najcz^sciej jednak nie prowadzi do ulokowania zamowien w polskim przemysle. Glown^ przyczyn? takiego stanu rzeczy stanowi^ ograniczenia budzetowe poszczegolnych panstw, co jest szczegolnie mocno widoczne w czasie kryzysu gospodarczego ostatnich lat. Na przykiadzie panstw Unii Europejskiej szukanie oszcz^dnosci rozpoczyna si? od redukcji budzetow obronnych (wobec zalecanego przez NATO 2% produktu krajowego brutto (PKB) na obrormosc panstwa V4 przeznaczaj^ ok. 1% PKB). Ograniczenia budzetow obronnych przekiadaj^ si? bezposrednio na zdolnosci przemyslowo-obronne. Niemniej o ile np. potencjal obronny Francji wskutek ci?c budzetowych ucierpial raczej w obszarze rozwoju nowych typow uzbrojenia, to dla partnerow z Grupy Wyszehradzkiej (V4) ci?cia budzetowe oznaczaly utrat? (cz?sto nieodwracaln^) kluczowych zdolnosci zwi^anych z bojowym wykorzystaniem techniki lotniczej, pancemej ipojazdow wojskowych oraz wielu iimych obszarow. Geopolityczne uwarunkowania polozenia Panstw Grupy Wyszehradzkiej (V4), Panstw Bahyckich (B3), Bulgarii oraz Rumunii - okreslanych l^cznie jako V4+ - nie powinny pozwolic na utrat? kluczowych z punktu widzenia regionu zdolnosci obrormych. Z tego powodu w strategicznym interesie Polski lezy wsparcie dla partnerow V4+ w utrzymaniu i rozwijaniu zdolnosci obrormych oraz zwi?kszenia zakresu wspolpracy wojskowo przemyslowej. Ograniczenia budzetow obronnych panstw V4+ mozna postrzegac rowniez jako szanse na ekspansj? polskiej techniki wojskowej, pod warunkiem, ze wraz z propozycj^ handlow^ przedstawi si? atrakcyjny dla potencjalnych odbiorcow pakiet fmansowy maj^cy na celu sfmansowanie wydatk6w zwi^zanych z przysziymi zamowieniami. Nalezy przy tym mice na uwadze fakt nasycenia rynkow danym produktem i potrzeb? poszukiwania (rozszerzania) tego mechanizmu na kolejne panstwa (np. Batkany, Europa Wschodnia). Celem Programu Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 2022 (ReSAP) (zwanego dalej Programem ReSAP") jest pogl?bienie relacji polityczno-wojskowych i przemysiowych z pahstwami Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Slowacja i W?gry), battyckimi (Litwa, Lotwa, Estonia) oraz Rumuni^ i Bulgaria oraz udzielenie pomocy krajom obj?tym programem w osi^ganiu zdolnosci bojowych poprzez zapewnienie mozliwosci ksztalcenia w krajowych uczelniach wojskowych, centrach i osrodkach szkolenia oraz wyposazenia w sprz?t wojskowy (produkowany w Polsce).

8 W efekcie wdrozenia Programu ReSAP, powinno nast^pic scislejsze powi^zanie potencjaiow obronnych w naszym regionie - wykorzystywanie tych samych typow uzbrojenia, wyspecjalizowane osrodki serwisowo-remontowe, ujednolicone procesy szkolenia i wspolne cwiczenia - co powinno przelozyc si? na wzmocnienie polskiego przemysiu obronnego. Przyj^te w dokumencie cele i dzialania zgodne s^ ze Strategic Rozwoju Systemu Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022'' i stanowiq instrument ich realizacji, w powi^zaniu ze Strategic Innowacyjnosci i Efektywnosci Gospodarki Dynamiczna Polska 2020"^' i Programem Rozwoju Przedsi^biorstw do 2020 T?\ Cele i dzialania wpisuj^ si? rowniez w obszar strategiczny konkurencyjna gospodarka" Strategii Rozwoju Kraju 2020"*^ 2. Aktualny system promocji obronnosci i wsparcia eksportu polskiego przemysiu obronnego przez administracj^ rz^dow^. Promocja eksportu sprz^tu wojskowego kazdego panstwa jest wypadkow^ czynnikow geopolitycznych, wojskowych, ekonomicznych oraz marketingowych. W krajach znaczqcych pod wzgl^dem produkcji i eksportu sprz?tu wojskowego funkcjonuj^ instytucje i agencje o roznym statusie wyspecjalizowane w promocji i eksporcie tego sprz^tu. Najcz?sciej s^ to departamenty b^dz komorki rz^du, umiejscowione w ministerstwach obrony, ktore prezentuj^ sprz?t wojskowy, negocjuj^ sprzedaz i organizuj^ dostawy. W wielu krajach problematyk^ tq zajmuj^ si? rowniez organizacje pozarz^dowe zrzeszaj^ce producentow broni np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Izraelu. Specyfik^ wielu krajow jest rowniez istnienie instytucji lub organizacji zajmuj^cych si? promocjq malych i srednich przedsi?biorstw w dziedzinie eksportu wyrobow o charakterze militamym. Istnieje potrzeba dokonania analizy polozenia ekonomicznego i otoczenia biznesowego polskich firm przemysiu obrormego, ktora bylaby prowadzona w sposob zorganizowany, prowadz^cy do wskazywania nowych mozliwosci promocji lub kooperacji przemyslowej. W promocj? sprz?tu wojskowego zaangazowane s^ nast?puj4ce organa administracji rz^dowej: 1) Ministerstwo Gospodarki; 2) Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Przyj?ta uchwat^ Nr 62 Rady Ministrow z dnia 9 itwietnia 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 377) Przyj?ta uchwaly Nr 7 Rady Ministrow z dnia 15 stycznia 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 73) Przyj?ty uchwaly Rady Ministrow z dnia 8 kwietnia 2014 r. - uchwala niepublikowana. Przyj^ta uchwaly Nr 157 Rady Ministrow z dnia 25 wrzesnia 2012 r. (M. P. z 2012 r. poz. 882).

9 3) Ministerstwo Finansow; 4) Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Gospodarki - odpowiada za promocj? polskiej gospodarki oraz umacnianie polskiej marki na rynku mi^dzynarodowym. Przemysl obronny zostal uznany za jedn^ z pi^tnastu branz priorytetowych wspieranych w ramach projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach mi^dzynarodowych, poddzialanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dla branzy przemyslu obronnego zostal przygotowany program promocji, ktory zrealizowano w okresie od maja 2012 r. do polowy grudnia 2014 r. Realizatorem programu bylo konsorcjum pod przewodnictwem Polskiej Izby Producentow na Rzecz Obronnosci Kraju. Dzialania promuj^ce dla przemyslu obronnego byly prowadzone na terenie Indii, Indonezji, Malezji, Czech, Kazachstanu, Libanu, Jordanii, Ukrainy, Algierii, Armenii oraz Egiptu i obejmowaty dwa rodzaje przedsi^wzi^c; - dzialania promuj^ce produkty i uslugi przedsi^biorcow z branzy przemyslu obronnego, - dzialania promuj^ce cal^ branz? przemyslu obronnego. Przedsi?biorcy uczestnicz^cy w programie promocji mogli wzi^c udzial w wybranych zagranicznych i krajowych imprezach targowo-wystawienniczych, w misjach gospodarczych, w szkoleniach i seminariach, a takze mogli uzyskac pomoc doradcz^ w zakresie procedur zwi^anych z importem wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ponadto przygotowywane byly dla nich materialy promocyjne oraz spoty reklamowe. W targach krajowych i zagranicznych oraz w misjach wyjazdowych wzi?io udzial ponad 60 polskich przedsi?biorc6w. W ramach dzialan promuj^cych cal^ branz? wydawane byly informatory o polskim przemysle obronnym oraz roznego rodzaju materialy promocyjno-informacyjne, przygotowywane byly spoty reklamowe promuj^ce polski przemysl. Podczas targow krajowych i zagranicznych organizowane byly stoiska informacyjne. Organizowane byly takze seminaria i konferencje krajowe i za granic^ prezentuj^ce ofert? produktowq polskiego przemyslu obronnego. Ponadto zorganizowane zostaly misje przyjazdowe do Polski dla dziennikarzy i urz?dnik6w oraz potencjalnych kontrahentow. Na realizacj? programu promocji wydano ok. 6,2 mln zl.

10 Przedsi?biorcy uczestnicz^cy w programie promocji mogli otrzymac wsparcie finansowe stanowiqce pomoc de minimis w ramach poddziaiania PO IG. Wsparcie otrzymaio 10 przedsi?biorc6w z branzy obronnej na kwot? dofinansowania w wysokosci ok. 7,4 mln zl Ministerstwo Spraw Zagranicznych - wspiera polskich producentow oraz eksporterow sprz?tu wojskowego poprzez prezentowanie i promowanie polskiej oferty w zakresie wyrobow obronnych w kontaktach dyplomatycznych. Dzialania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym podleglych mu placowek dyplomatycznych, z zakresu promocji wspolpracy przemyslow obronnych polegaj^ w szczegolnosci na: - inicjowaniu wizyt mi?dzypanstwowych oraz misji gospodarczych w celu wspierania kontaktow handlowych, - umieszczaniu kwestii wspolpracy przemyslow obrormych w agendzie rozmow dwustronnych podczas spotkan politycznych wyzszego szczebla, - analizowaniu miejscowych rynkow pod kqtem mozliwosci zbytu sprz?tu wojskowego oraz uwarunkowan prawnych i fmansowych majqcych istotne znaczenie dla postrzegania oferty polskiego przemyslu obronnego na tych rynkach, - uczestniczeniu w instytucjonalnych formach wspolpracy dwustronnej (grupy robocze, komisje) dotycz^cych produkcji oraz handlu wyrobami obronnymi, - dzialaniach wspieraj^cych i promuj^cych konkretne projekty dotycz^ce dostaw uzbrojenia i sprz?tu wojskowego (w tym udziai w imprezach wystawienniczych i towarzysz^cych im konferencjach), - wspieraniu proj ekto w wspolpracy woj sko wo-technicznej, - analizie mi?dzynarodowych uwarunkowan bezpieczenstwa i ocenie strategicznych kierunkow eksportu uzbrojenia. Polskie placowki dyplomatyczne, w tym Wydziaiy Polityczno-Ekonomiczne i Wydziaiy Promocji Handlu i Inwestycji podlegle pod Ministra Gospodarki, odpowiadaj^ za prowadzenie calosciowej polityki wobec panstwa, w tym za promocj? wspolpracy przemyslow obronnych. Dzialania te obejmuj^ m.in.: - lobbing polityczny na rzecz polskich firm zbrojeniowych ze strony szefow placowek i personelu dyplomatycznego, - opraw? protokolam^ i medialn^ wydarzeh zwi^anych z promocj^ uzbrojenia i sprz?tu wojskowego.

11 - monitorowanie rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach broni, w tym pianowanych przetargow na dostawy uzbrojenia i sprz?tu wojskowego, - wspieranie krajowych producentow w organizacji spotkah biznesowych i politycznych, przygotowaniach do udzialu w przetargach oraz udziale w wystawach i salonach przemyslu obrormego Ministerstwo Finansow - jest wlasciwym resortem w zakresie tworzenia i rozwijania systemu fmansowego wspierania eksportu. Zadania zwi^zane z t^ tematykq wykonuje Departament Gwarancji i Por?czeh Ministerstwo Obrony Narodowei - udziela pomocy krajowym przedsi?biorcom sektora obrormego w przedsi?wzi?ciach promocyjnych skierowanych na rynki zagraniczne. Reguluje to Kodeks etycznego post?powania pracownikow i zolnierzy, stanowi^cy zal^cznik do decyzji Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego postqpowania pracownikow i zolnierzy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 8, poz. 100). W oparciu o przepisy tego dokumentu SZ RP organizujq na terenie Polski pokazy sprz?tu b?d^cego na wyposazeniu SZ RP dla przedstawicieli innych panstw. Demonstrowanie dzialania sprz?tu wojskowego w warunkach poligonowych odbywa si? przy okazji prowadzonych na poligonach cwiczen i szkoleh. Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje zadania w zakresie ksztahowania, w kraju i za granic^ pozytywnego wizerunku zolnierza polskiego, SZ RP oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednym z zadan w obszarze promocji obroimosci jest organizacja stoisk promocyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej podczas mi?dzynarodowych targow przemyslu obronnego. Brak udzialu przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej w dzialaniach promuj^cych wyroby polskiego przemyslu obrormego zasadniczo zmniejsza szanse powodzenia tego typu przedsi?wzi?c. Jednym ze sposobow skutecznego kreowania zainteresowania ze strony innych panstw produkowanym w Polsce SpW jest udziai w targach mi?dzynarodowych i towarzysz^cych im imprezach (np. konferencjach) kierownictwa MON i organizowanie na nich stoisk promocyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w s^siedztwie krajowych podmiotow przemyslu obrormego. Taki spos6b prezentacji oferty eksportowej polskiego przemyslu obrormego umozliwi udzielenie bardziej efektywnego wsparcia promocyjnego krajowym producentom uzbrojenia, wzmocni wiarygodnosc polskiego przemyslu obrormego oraz zwroci uwag? licznych delegacji zagranicznych przybylych na spotkania z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej.

12 Dotychczas stoiska promocyjne MON organizowane byly podczas Mi?dzynarodowej Wystawy Przemysiu Obronnego IDEB w Bratyslawie, Mi?dzynarodowych Targow Obronnosci i Technik Ochrony IDET w Bmie, Mi?dzynarodowych Targow Przemysiu Obronnego IDEF w Stambule, Targow Przemysiu Obronnego EUROSATORY w Paryzu, Mi?dzynarodowego Salonu Przemysiu Obronnego MSPO w Kielcach oraz Baltyckich Targow Militamych BALT MILITARY EXPO w Gdahsku. Powyzsze stoiska byly fmansowane w ramach planu priorytetowych przedsi?wzi?c promocyjnych resortu obrony narodowej. Ksztalcenie przedstawicieli innych armii odbywa si? na podstawie listow intencyjnych, umow dwustronnych mi?dzy Rz^dami lub Ministerstwami Obrony Narodowej obu stron oraz kontraktow szkoleniowych podpisywanych przed rozpocz?ciem szkolenia, okreslaj^cych m.in. status oficerow iimych panstw podczas ich pobytu na terytorium RP, sposob przeprowadzenia szkolenia oraz tryb regulowania odplatnosci za szkolenie. W przypadku braku takich umow decyzj? o ksztalceniu moze podj^c Minister Obrony Narodowej (zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy zdnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pozn. zm.). Instytucje koordynujqc^ przygotowanie i organizacj? procesu ksztaicenia cudzoziemcow w uczelniach wojskowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i doskonal^cych, w tym rocznych kursach przygotowawczych do podj?cia nauki wj?zyku polskim (decyzj^ Nr70/MON Ministra z dnia 10 marca 2009 r. wsprawie koordynacji procesu ksztaicenia cudzoziemcow podejmuj^cych studia bqdz uczestnicz^cych w kursach i stazach na podstawie umow miqdzynarodowych i kontraktow szkoleniowych oraz systemu stypendialnego dla cudzoziemcow b^dqcych stypendystami strony polskief^ jest Dyrektor Departamentu Nauki 1 Szkolnictwa Wojskowego. W celu zapoznania partnerow zagranicznych z ofert^ uczelni wojskowych Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego opracowal informator Military Higher Education System. Outline of Trainings for International Students" zawieraj^cy informacje nt. polskich uczelni wojskowych oraz organizowanych przez nie studiow i kursow. Informator ten, poprzez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych, jest cyklicznie przekazywany attache obrony akredytowanym w Polsce, celem jego dystrybucji w poszczegolnych panstwach. Decyzj a niepublikowana. 10

13 SZ RP posiadaj^ w swoim skladzie 10 centrow szkolenia przeznaczonych glownie do realizacji przygotowania specjalistycznego zolnierzy okreslonych specjalnosci wojskowych. Zakres tego przygotowania dotyczy przede wszystkim budowy, eksploatacji i bojowego uzycia sprz?tu wojskowego b^d^cego na wyposazeniu SZ RP. Centra szkolenia prowadz^ rowniez szereg kurs6w, ktorych zadaniem jest wyposazenie szkolonych w konkretn^ wiedz? i umiej?tnosci niezb?dne do wykonywania obowi^zkow na okreslonych stanowiskach sluzbowych. W centrach szkolenia przeszkalanych jest rocznie ponad 35 tys. zolnierzy. 3. Aktualny systemflnansowegowsparcia eksportu z Polski. Wsparcie polskich produktow przemyslu obronnego realizowane jest w nast?puj^cych formach: 1) kredyty mi^dzyrz^dowe, udzielane rz^dom panstw zainteresowanych takimi kredytami, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupow wytwarzanego w Polsce sprz?tu wojskowego, atakze 2) kredyty eksportowe udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla zagranicznych podmiotow zainteresowanych nabyciem wytwarzanych w Polsce towarow i uslug; 3) ubezpieczenia eksportowe realizowane przez Korporacj? Ubezpieczeri Kredytow Eksportowych S.A. (KUKE) prowadz^c^ dzialalnosc w tym zakresie na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pahstwa ubezpieczeniach eksportowych^^ Wsparcie eksportu w formie fmansowania i ubezpieczenia kredytow srednio i dlugoterminowych odbywa si? w oparciu o zasady uj?te w dokumencie OECD pt. Porozumienie w sprawie oficjalnie wspieranych kredytow eksportowych (Arrangement on Officially Supported Export Credits - Konsensus OECD). Konsensus OECD: 1) tworzy ramy dla uporzqdkowanego, nie zaklocaj^cego konkurencji kredytowania eksportu, tak, aby eksporterzy konkurowali cenq i jakosci^ produktow, a nie oferowanymi importerowi warunkami finansowania; 2) nie reguluje jednak kwestii zwi^zanych z udzielaniem kredytow eksportowych na finansowanie sprz?tu obronnego oraz artykulow rolnych. W tym zakresie kraj (kredytodawca) posiada swobod? okreslania warunk6wfinansowychudzielanego kredytu. Ad.l) Kredyty mi?dzyrz4dowe Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z p6zn. zm. 11

14 Zasady zawierania umow o udzielaniu kredytow rz^dowych oparte s^ o przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi?dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, zpozn. zm.). Umowy negocjowane s^ w oparciu o instrukcje zatwierdzane przez Prezesa Rady Ministrow. Zgoda na zawarcie umowy wydawana jest przez Rad? Ministrow w formie uchwaly. Kredyty te s^ udzielane ze srodkow budzetu panstwa przeznaczonych na udzielanie kredytow i pozyczek rz^dom innych panstw. W budzecie panstwa na rok 2014 przewidziano na ten eel kwot? 930 mln zl, natomiast kwota planowana na 2015 r. to mln zl. Kwota ta planowana jest w cz?sci 98 budzetu panstwa dotycz^cejfinansowaniazagranicznego. W 2013 r. do Ministerstwa Finansow nie wplyn^l zaden wniosek innego panstwa o udzielenie kredytu mi?dzyrz4dowego nafinansowaniedostaw sprz?tu obronnego z Polski. W 2014 r. do Ministerstwa Finansow wplyn^l wniosek Republiki Ugandy o udzielenie kredytu mi?dzyrz4dowego nafinansowaniedostaw sprz?tu obronnego z Polski (smiglowce), ktory jest w chwili obecnej rozpatrywany. Ad. 2) Kredyty eksportowe Podstaw? instrumentufinansowegowsparcia eksportu stanowi rz^dowy program pn. Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez BGK kredytow dla zagranicznych nabywcow polskich towarow i uslug lub ich bankow z ochron^ ubezpieczeniow^ Korporacj? Ubezpieczeh Kredytow Eksportowych S.A." (zwany dalej Program BGK"), przyj?ty przez Rad? Ministrow w dniu 28 lipca 2009 r. i nast?pnie zmodyfikowany w dniu 12 grudnia 2012 r. na program pt. Finansowe Wspieranie Eksportu". Jednoczesnie w ramach wiasnego mandatu BGK moze oferowac kredyty komercyjne wybranym pahstwom i podmiotom prywatnym bez koniecznosci ubezpieczenia ich przez Korporacj? Ubezpieczeh Kredytow Eksportowych S.A. Przy czym wartosc udzielonych kredytow bez polisy ubezpieczeniowej nie moze przekraczac limitow wyznaczanych na dany kraj zgodnie z wewn?trznymi procedurami oceny ryzyka kredytowego. Warunkiem udzielenia finansowania bez polisy ubezpieczeniowej jest rowniez pelna odpowiedzialnosc rz^du danego kraju za zobowi^zania kredytobiorcy (np. poprzez gwarancj? rz^dow^ lub zaci4gni?cie zobowi^zania bezposrednio w imieniu Skarbu Panstwa). Na mocy ww. Programu BGK oraz mandatu wiasnego BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezposrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytowfinansuj^cychzakup polskich towarow i uslug. Srodki z kredytow wyplacane s^ bezposrednio krajowym eksporterom a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/uslugi dokonuj^ splaty kredytow. 12

15 Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom w ramach Programu BGK obj?te jest ochron^ ubezpieczeniow^ Korporacji Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S. A. Schematy finansowania przez BGK Polski Eksporter 1 KontraW 4 Dostawa usitiga Polski Eksporter 1 Kontrakt ^*latno5c do ekspoilera Dohumenty 2 umowa krcxlytu oraz umowy y, zabezptocibt\.! <- > Importer 7 Spwa krekiytu potskich ddbr Paiixftc do ekiiponeta go [JoKiimflnty j umowa kredytii ofaz liftiowy Importer potekich (J6br ' 3 Ubeii>tec/en.e 3 G*aranc 8 Rz^ Kraju Importera > Pri«plvwv- tlokiimefttoi* > Pfzeptywy towaiii* Dla transakcji ubezpieczanych przez Korporacj? Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S.A. BGK jest gotowe rozwazyc wsparcie nawet bardzo duzych kontraktow (przekraczaj^cych 100 mln EUR). Mozliwoscfinansowaniabez potrzeby uzyskania polisy ubezpieczeniowej (w oparciu o mandat wlasny BGK) jest nakierowana na mniejsze kontrakty i zalezy od dost?pnosci limitu kredytowego na dany kraj, ktore s^ wyznaczane zgodnie z wewn?trznymi procedurami Banku. Wedlug stanu na 30 marca 2015 r. zaangazowanie BGK z tytulu kredytow udzielonych w ramach rz^dowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu" wynosilo l^cznie 1.004,75 mln zl, w tym: finansowanie srednio i dlugoterminowe 837,66 mln zl ifinansowaniekrotkoterminowe 167,09 mln zl. W ramach ww. kwot nie odnotowuje si? zaangazowania dotycz^cego dostaw przemyslu obrormego. Ad. 3) Ubezpieczenia eksportowe KUKE S.A. w ramach ubezpieczen i gwarancji gwarantowanych przez Skarb Panstwa oferuje: - ubezpieczenia kontraktow eksportowych realizowanych w kredycie ponizej 2 lat (ryzyko nierynkowe), w tym: polisy obrotowe, polisy indywidualne oraz ubezpieczenia faktoringu eksportowego, - gwarancje zaplaty naleznosci zwi^zanych z akredytywami, - ubezpieczenia kredytow i kontraktow eksportowych o okresie splaty 2 lata i wi?cej, w tym ubezpieczenia: kredytu dostawcy, kredytu dla nabywcy, forfaitingu eksportowego oraz leasingufinansowegow eksporcie, 13

16 - gwarancje kontraktowe, w tym: przetargowe, zwrotu zaliczki, wykonania kontraktu, dobrego wykonania kontraktu eksportowego oraz regwarancje, - ubezpieczenia inwestycji bezposrednich za granic^, - gwarancje dotycz^ce splaty krotkoterminowych kredytow finansuj^cych kontrakty eksportowe. Wedlug stanu na 30 marca 2015 r. zaangazowanie KUKE S.A. z tytulu ubezpieczeh igwarancji eksportowych udzielonych w ramach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 gwarantowanych przez Skarb Panstwa ubezpieczeniach eksportowych wynosilo l^cznie 7.436,96 mln zl, w tym z tytulu: ubezpieczen srednio i dlugoterminowych 5.671,06 mln zi, ubezpieczen krotkoterminowych 1.454,64 mln zl, i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych 307,59 mln zl. Zaangazowanie Korporacji z tytulu dostaw specjalnych wynosi obecnie 18,5 mln USD i dotyczy udzielonej regwarancji do bankowej gwarancji wykonania kontraktu. Wszystkie przedstawione mozliwoscifinansowaniapolskiego eksportu wpisuj^ si? w ide? Programu ReSAP, jednak s^ nie w pelni wykorzystywane. 4. Eksport sprzftu wojskowego. W 2013 roku Ministerstwo Gospodarki wydalo 648 licencji na eksport sprz?tu wojskowego, o l^cznej wartosci nieco ponad 858 mln EUR (3,6 mid zl). Wartosc rzeczywistego eksportu wyniosla 336,5 mln EUR (1,4 mid zl), co stanowilo 39,2 % wartosci wydanych zezwolen. Tab. 1. Polski eksport ogolem w latach Wartosc licencji razem (w EUR) Rzeczywisty eksport (w EUR) RoklOlO Rok2011 Rok2012 Rok Brak danych Brak danych Brak danych *opracowano na podstawie danych MSZ zawartych w Eksport Uzbrojenia i Sprz^tu Wojskowego z Polski - Raportzarok 2013" Najistotniejsz4 pozycj? eksportu stanowi kategoria LU10^\ ktorej wartosc wynosz^ca prawie 268 mln EUR (1,12 mid zl) stanowi 80% calkowitej wartosci rzeczywistego eksportu. LU I. Bron gladkolufowa o kalibrze mniejszym niz 20 mm, inne uzbrojenie i bron automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposazenie i specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 2. Bron gladkolufowa o kalibrze 20 mm lub wi^kszym, inna bron i uzbrojenie o kalibrze wi^kszym niz 12,7 mm (0,50 cala), miotacze oraz wyposazenie i specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 3. Amunicja i zapalniki nastawcze oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 4. Bomby, torpedy, rakiety, pociski rakietowe, inne urz^dzenia i ladunki wybuchowe oraz zwi^ane z nimi wyposazenie i akcesoria specjalnie zaprojektowane do celow wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 5. Sprz^t kierowania ogniem oraz zwi^zany z nim sprz^t ostrzegania i alarmowania, a takze powi^ane z nimi systemy oraz sprz^t do testowania, strojenia i zaklocania specjalnie zaprojektowany do celow wojskowych, a takze 14

17 Jest to wynik eksportu kooperacyjnego przedsi^biorstw wspolpracujqcych z koncematni zagranicznymi lub tez b^d^cych ich firmami zaleznymi. Przedsi^biorstwa te, produkuj^ce podzespoiy do samolotow, smiglowcow i pojazdow l^dowych, nadal pozostajq glownymi polskimi eksporterami sprz^tu, a ich wyniki rzutuj^ na l^czny wynik eksportu firm sektora przemysiu obronnego. De facto jednak nie s^ one producentami i eksporterami finalnych produktow, a ich zezwolenia eksportowe obejmuj^ schemat przekazania wyrobu od spolkicorki - spoice-matce. Ta zas dopiero jest ostatecznym podmiotem ewentualnej wlasciwej transakcji eksportowej poza systemem rejestracyjnym naszego kraju. Krajowy przemysi obronny, dzialajqcy w obszarach niezwi^zanych z sektorem lotniczym, pobral w 2013 roku zezwolenia eksportowe na kwot? 191,9 mln EUR. Wartosc eksportu wyniosla 68,8 mln EUR. Cz?sc tej kwoty uzyskano nie z eksportu nowych wyrobow krajowego przemysiu, ale z wyprzedazy zb^dnego sprz^tu z magazynow wojskowych, a takze z reeksportu. Tab. 2. Zestawienie danych o eksporcie w 2013 r. w poszczegolnych kategoriach Listy Uzbrojenia. Numer kategorii Listy Warto 6 wydanych Rzeczywisty eksport zezwolea (w EUR) (weur) % calkowitego eksportu LU ,40 LU ,53 LU ,05 LU ,03 LU ,83 LU ,13 LU ,05 LU ,04 LU ,26 specjalnie zaprojektowane do nich komponenty i wyposazenie, LU 6. Pojazdy l^dowe i ich komponenty, LU 7. Chemiczne lub biologiczne irodki truj^ce, ^rodki rozpraszania tlumu", materialy radioaktywne oraz zwi^zany z nimi sprz^t, komponenty i materiaty, LU 8. Materialy wysokoenergetyczne" oraz substancje pokrewne, LU 9. Wojenne jednostki plywaj^ce, specjalny sprz^t morski i wyposazenie oraz komponenty do nich specjalnie zaprojektowane do celow wojskowych, LU 10. Statki powietrzne", statki powietrzne Izejsze od powietrza", bezzalogowe statki powietrzne, silniki lotnicze i wyposazenie statk6w powietrznych", pokrewne wyposazenie i komponenty specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow wojskowych, LU 11. Sprz?t elektroniczny nie wyszczeg61niony w innym miejscu Wykazu uzbrojenia oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty, LU 12. Systemy broni opartej na energii kinetycznej duzych pr^dko^ci oraz sprz^t pokrewny i specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 13. Sprzft opancerzony lub ochronny, konstrukcje oraz ich komponenty, LU 14. Sprz?t specjalistyczny do szkolenia wojskowego" lub do symulacji gier wojennych, symulatory specjalnie zaprojektowane do treningu uzytkowania jakiejkolwiek broni palnej lub uzbrojenia wymienionego w pozycjach LUl lub LU2 oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty i akcesoria, LU 15. Sprz?t do zobrazowywania lub przeciwdziaiania, specjalnie zaprojektowany do celow wojskowych, oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty i akcesoria, LU 16. Odkuwki, odiewy i inne poifabrykaty, kt(3rych wykorzystanie w produkcie objftym wykazem jest mozliwe do zidentyfikowania na podstawie skladu materiatu, geometrii lub funkcji, a ktore zostaly specjalnie zaprojektowane dla ktoregokolwiek z produktow okreslonych w pozycjach od LUl do LU4, LU6, LU9, LUlO, LU12 lub LU19, LU17. Roznorodny sprz^t, materialy i 'biblioteki' oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 18. Sprz?t i komponenty do produkcji uzbrojenia wymienianego w Wykazie, LU 19. Systemy broni o ukierunkowanej energii, sprz^t pokrewny lub przeciwdziaiania, modele badawcze oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 20. Sprz?t kriogeniczny i nadprzewodz^cy" oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty i akcesoria, LU 21. Oprogramowanie", LU 22. Technologia". 15

Program Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022

Program Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2015 r. PROJEKT Program Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022 Program wykonawczy do Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2015 r. Poz. 1019. UCHWAŁA Nr 173 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 20 października 2015 r. Poz. 1019. UCHWAŁA Nr 173 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 października 2015 r. Poz. 1019 UCHWAŁA Nr 173 RADY MINISTRÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu

Finansowe Wspieranie Eksportu Finansowe Wspieranie Eksportu Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego GO IRAN Warszawa 2015 1 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A.

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. Warszawa, wrzesień 2016 AGENDA 1.O KUKE S.A. 2.NOWA FILOZOFIA DZIAŁANIA 3.OFERTA NA RYNEK IRAŃSKI 2 Spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa Podmiot

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Rządowy Program Warszawa 2015 Agenda 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 2. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu 3. Krótkoterminowe instrumenty wspierania eksportu 4.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU DO KRAJÖW POZAUNIJNYCH. Redakcja naukowa. Stanistaw Wydymus. Bozena Pera. Difira

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU DO KRAJÖW POZAUNIJNYCH. Redakcja naukowa. Stanistaw Wydymus. Bozena Pera. Difira PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU DO KRAJÖW POZAUNIJNYCH Redakcja naukowa Stanistaw Wydymus Bozena Pera Difira Spis tresci WstQP 11 Rozdziaf 1 Sytuacja gospodarcza krajöw pozaunijnych w latach 2004-2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego 2) Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2016 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI. Oczekiwania i rezultaty

Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI. Oczekiwania i rezultaty Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI Oczekiwania i rezultaty 1 Pierwsze dyrektywy ( PAKIET 0 ) - 91 / 440 w sprawie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Promocja pod jednym, wspólnym hasłem i godłem Marki Polskiej Gospodarki: Priorytety

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE REKTORA Nr 53/0101/2012

ZARZ^DZENIE REKTORA Nr 53/0101/2012 REKTOR Pahstwowej Wyzszej Szkofy Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim ZARZ^DZENIE REKTORA Nr 53/0101/2012 z dnia 9 lipiec 2012 r. w sprawie ustalenia Zasad realizacji wyjazdow pracownikow Paristwowej Wyzszej

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu 2010 Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu Andrzej Ślączko Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Warszawa, 20 października 2010r. BGK wspiera polski eksport

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Warszawa, 20 marca 2013 Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Anna Awdiejewa Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran polskich przedsiębiorstw: Iran Konferencja Iran post sanctions Warszawa, 2 września 2016 Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji Wsparcie ze strony Grupy BGK Wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań eksportowych. Konin, 19 marzec 2015

Wsparcie działań eksportowych. Konin, 19 marzec 2015 Wsparcie działań eksportowych Konin, 19 marzec 2015 Wsparcie dla Eksporterów COIE UMWW/MG WPHI + WWW 2 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Współpraca COIE - EKSPORTER Wykazy kontaktów do potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r.

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Sustainable zarządzanie realizacja strategii biznesowej, transparentność działań, przestrzeganie standardów etycznych, dbałość o wysoką jakość produktów Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW Działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA LEASING MOBILNOŚĆ UBEZPIECZENIA BANK Volkswagen Financial Services dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen, na 51 rynkach świata. Bank. Leasing. Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUS^ ROZWOJU REGIONALNEGo Krakow, 2014.07.03 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT NIP: 676-005-26-78 http://www.dqelpro.pl serdecznie

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE Krajowa Izba Gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ KIG W RELACJACH BIZNESOWYCH INDYJSKO - POLSKICH Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZałoŜona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Warszawa, marzec2017

Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Warszawa, marzec2017 Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Warszawa, marzec2017 Od 25 lat wspieramy polskie firmy Spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa Podmiot funkcjonujący w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

RAFAt PAWLICKI STRATEGIA FINANSOWA DLA POLSKI 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSI^BIORCZYCH. Di# Sri

RAFAt PAWLICKI STRATEGIA FINANSOWA DLA POLSKI 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSI^BIORCZYCH. Di# Sri RAFAt PAWLICKI STRATEGIA FINANSOWA DLA POLSKI 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSI^BIORCZYCH Di# Sri Spis tresci 1. Unia Europejska - jej istota, cele i etapy tworzenia 11 Uwagi wstgpne 11 1.1. Proces

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP Fakty - zakresy analizy Nauka: wybrane aspekty Kształcenie: wybrane aspekty lata: 2012-2017 źródła: DBNiWZ,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Artur Habza Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekty Marketing

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa Bartłomiej Lewandowski Koordynator Go Africa Department Promocji Gospodarczej Kraków,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych ALEKSANDER MAKSIMCZUK GRANICE PANSTWOWE, RELACJE Z SASIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE POGRANICZE POLSKI W DOBIE TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015 Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2015 Z BGK przyszłośćzaczyna siędziś MisjąBGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW 2Q:5-12-11. BlURO PELNOMOCNIKA RZ^DU. Warszawa,^^grudnia 2015 r. BPRT.ZAPL.141.4.5.2015.MD. Pani. Justyna Mieszalska

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW 2Q:5-12-11. BlURO PELNOMOCNIKA RZ^DU. Warszawa,^^grudnia 2015 r. BPRT.ZAPL.141.4.5.2015.MD. Pani. Justyna Mieszalska KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW BlURO PELNOMOCNIKA RZ^DU DO SPRAW ROWNEGOTRAKTOWANIA Barbara Szymborska DYREKTOR BPRT.ZAPL.141.4.5.2015.MD RPU/165951/201S P Data:2015-12-21 ID.00a902 089796B Warszawa,^^grudnia

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego V POI.SKA AKADF.MIA NAUK Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015 Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 2016-01-25 RPW/4360/2016 P odpowiadaj^c na pismo

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r.

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR z dnia 30.03.2015 r. Uchwala nr 7/2015 Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulammu rozliczania kosztow inwestycji oraz ustalania czlonkowskiego kosztu

Bardziej szczegółowo

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Lp. OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Nazwa Programu Kraj Opis Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia

Bardziej szczegółowo

BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012

BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 AGENDA.. Bio International Convention 2012.. BIO 2012, założenia, cel Zaproszenie do współpracy.. Bioregiony, program branżowy Ministerstwa Gospodarki Polski Pawilon 2012..

Bardziej szczegółowo

Biznes na polu minowym?

Biznes na polu minowym? Biznes na polu minowym? Nadużycia w czasach zwiększonego ryzyka Badanie Nadużyć Gospodarczych Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka (EMEIA) Maj 2013 Sposób badania i profil uczestników Między listopadem

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

MTNISTERSTWO INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAZANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ. Warszawa, 1 kwietnia 2014 r.

MTNISTERSTWO INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAZANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ. Warszawa, 1 kwietnia 2014 r. MTNISTERSTWO INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAZANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, 1 kwietnia 2014 r. RPW/25214/2014 P Data.-2014-04-02 DKF-Y;J-X>21,0-^MI/14 NK. Pan Szymon Wrobel

Bardziej szczegółowo

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP 2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo