Warszawa, ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ. Nr 101/4/15/AS. MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2015-06 - ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ. Nr 101/4/15/AS. MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ]"

Transkrypt

1 Warszawa, ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ Data Nr 101/4/15/AS MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ] Nr ^ 3 0 SEKRETARZ STRONY RZ4DOWEJ KOMISJI WSPOLNEJ RZ^DU I SAMORZ^DU Pan Szymon WROBEL ul. Krolewska Warszawa Szanowny Panic Stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 349), w zwi^ku z 38 ust. 2 iichwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. poz. 979), zwracam si? do Pana zuprzejm^ prosb^ o spowodowanie wydania opinii do Zal^czonego projektu uchwaly Rady Ministrow w sprawie ustanowienia Programu Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 2022". Zat.: projekt. Z powaianiem KOWSKI STANU MZ Tl/21/1

2 UCHWALA NR RADY MINISTROW zdnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wsparcia Bezpieczeiistwa Regionu 2022" Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 349) Rada Ministrow uchwala, co nast^puje: 1. Ustanawia si^ Prograni Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 2022", zwany dalej Programem ReSAP", ktory jest okreslony w zal^czniku do uchwaly. 2. Program ReSAP zostal utworzony w celu realizacji Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Program ReSAP realizewany jest przez organy i podmioty w nim wymienione. 4. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji Programu ReSAP powierza si^ Ministrowi Obrony Narodowej. 5, Uchwala wchodzi w zycie z dniem nast^puj^cym po dniu ogloszenia. PREZES RADY MINISTROW

3 Zal^cznik do Uchwaly Nr Rady Ministrow zdnia 2015 r. PROJEKT Program Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 2022 Program wykonawczy do Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 Warszawa, 2015 r.

4 Spis tresci Wykaz skrotow 1. Wst^p 2. Aktualny system promocji obronnosci i wsparcia eksportu polskiego przemystu obronnego przez administracj? rz^dow^ 2.1 Ministerstwo Gospodarki 2.2Ministerstwo Finansow 2.3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2.4 Ministerstwo Obrony Narodowej 3. Aktualny system fmansowego wsparcia eksportu z Polski 4. Eksport sprz^tu wojskowego 5. Zalozenia, cele i miemiki Programu ReSAP 5.1 Glowne zalozenia Programu ReSAP 5.2 Cele i miemiki Programu ReSAP 6. Wdrozenie Programu Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 6.1. Ministerstwo Obrony Narodowej Edukacja i szkolenie Promocja SZ RP i przemyslu obronnego Odsprzedaz lub nieodplatne przekazywanie SpW 6.2. Ministerstwo Gospodarki 6.3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 6.4. Ministerstwo Finansow 6.5. Ministerstwo Skarbu Paristwa 6.6. Bank Gospodarstwa Krajowego 6.7. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 7. System monitorowania realizacji zadan 8. Zgodnosc Programu ReSAP z celami Strategii 9. Plan fmansowy Programu ReSAP 10. Potencjalne zagrozenie realizacji Programu ReSAP.

5 Wykaz skrotow B3 - panstwa Baltyckie (Litwa, Lotwa, Estonia) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego KUKE S.A. - Korporacja Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S.A. MF - Ministerstwo Finansow MG - Ministerstwo Gospodarki MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSP - Ministerstwo Skarbu Panstwa MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych MW RP - Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej NATO - Organizacja Traktatu Polnocnoatlantyckiego OECD - Organizacja Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju PGZ S.A. - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzib^ w Radomiu PKB - Produkt Krajowy Brutto POIG - Program Operacyjny Irmowacyjna Gospodarka" SpW - sprz^t wojskowy SZ RP - Sily Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej TFUE - Traktat o fiinkcjonowaniu Unii Europejskiej UE - Unia Europejska V4 - panstwa Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Siowacja, W?gry)

6 1. Wst^p. Wspolczesne srodowisko bezpieczenstwa jest bardziej niz kiedykolwiek w historii ztozone i niesie ze sob^ szereg wyzwan i zagrozen. Dzisiaj jestesmy swiadkami dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, a z drugiej strony pogl^biaj^cych si? roznic rozwojowych pomi^dzy paristwami. Zmiany te prowadz^ do narastaj^cej niepewnosci i nieprzewidywalnosci dalszego rozwoju sytuacji w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i globalnym. W mi^dzynarodowej polityce bezpieczenstwa systematycznie rosnie znaczenie wspolpracy regionalnej. Dla Polski kluczowymi ugrupowaniami w tym zakresie s^ Trojk^t Weimarski i Grupa Wyszehradzka. W ich ramach dobrze rozwijaj^ si? takze dwustronne relacje polityczno-wojskowe z tworzqcymi je panstwami. Poszukiwane s^ nowe plaszczyzny wspoldzialania mi?dzy innymi z Litw^, Lotw^, Estonia, Rumuni^ oraz Bulgaria, a takze w innych rejonach Europy. Kryzys gospodarczy ostatnich lat istotnie wplywa na globalnq sytuacj? w sferze bezpieczenstwa. Wyst^puje koniecznosc wyci^gni?cia, wnioskow z kryzysu fmansowego i potraktowanie kryzysu jako szansy na solidam^ realizacj? bardziej odwaznych i nieszablonowych projektow sluz^cych rozwojowi zdolnosci i wzmocnieniu interoperacyjnosci sii zbrojnych, poprawie systemu planowania, wzmocnieniu synergii cywilno-wojskowej, wspolpracy z partnerami oraz redukowaniu ryzyka powielania tych samych inicjatyw w Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE). Inicjatywa smart defence, ktora w okresie ograniczania budzetow obronnych panstw czlonkowskich NATO jest propozycj^ wspolpracy w zakresie optymalizowania wydatkow na rozwoj zdolnosci obronnych, przy jednoczesnym poszanowaniu suwerermych interesow poszczegolnych panstw. Wazne jest aby prace nad rozwoj em inicjatyw NATO, ktorych przykladem jest przywoiana inicjatywa, byiy prowadzone z uwzgl?dnieniem dzialah podj^tych przez UE w ramach inicjatywy pooling and sharing. Polska dysponuje znacz^cym potencjaiem w zakresie rozwoju oraz produkcji wybranych rodzajow uzbrojenia, na ktory sklada si? kilkadziesi^t podmiotow wytwarzaj^cych wyroby finalne, porownywalna liczba firm pelniqcych funkcj? glownych kooperantow oraz znacz^ce i efektywne zaplecze w formie instytutow badawczych dzialaj^cych na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa panstwa. W kilku obszarach techniki wojskowej oraz technologii podwqjnego przeznaczenia mozemy pochwalic si? znacz^cymi dokonaniami i jestesmy postrzegani, jako atrakcyjny i perspektywiczny partner we wspolpracy.

7 Zainteresowanie wzbudzajq zarowno wyroby nowe, jak i technologic opracowane wcelu modemizacji, modyfikacji lub przedluzenia eksploatacji sprz^tu wojskowego. Zainteresowanie to najcz^sciej jednak nie prowadzi do ulokowania zamowien w polskim przemysle. Glown^ przyczyn? takiego stanu rzeczy stanowi^ ograniczenia budzetowe poszczegolnych panstw, co jest szczegolnie mocno widoczne w czasie kryzysu gospodarczego ostatnich lat. Na przykiadzie panstw Unii Europejskiej szukanie oszcz^dnosci rozpoczyna si? od redukcji budzetow obronnych (wobec zalecanego przez NATO 2% produktu krajowego brutto (PKB) na obrormosc panstwa V4 przeznaczaj^ ok. 1% PKB). Ograniczenia budzetow obronnych przekiadaj^ si? bezposrednio na zdolnosci przemyslowo-obronne. Niemniej o ile np. potencjal obronny Francji wskutek ci?c budzetowych ucierpial raczej w obszarze rozwoju nowych typow uzbrojenia, to dla partnerow z Grupy Wyszehradzkiej (V4) ci?cia budzetowe oznaczaly utrat? (cz?sto nieodwracaln^) kluczowych zdolnosci zwi^anych z bojowym wykorzystaniem techniki lotniczej, pancemej ipojazdow wojskowych oraz wielu iimych obszarow. Geopolityczne uwarunkowania polozenia Panstw Grupy Wyszehradzkiej (V4), Panstw Bahyckich (B3), Bulgarii oraz Rumunii - okreslanych l^cznie jako V4+ - nie powinny pozwolic na utrat? kluczowych z punktu widzenia regionu zdolnosci obrormych. Z tego powodu w strategicznym interesie Polski lezy wsparcie dla partnerow V4+ w utrzymaniu i rozwijaniu zdolnosci obrormych oraz zwi?kszenia zakresu wspolpracy wojskowo przemyslowej. Ograniczenia budzetow obronnych panstw V4+ mozna postrzegac rowniez jako szanse na ekspansj? polskiej techniki wojskowej, pod warunkiem, ze wraz z propozycj^ handlow^ przedstawi si? atrakcyjny dla potencjalnych odbiorcow pakiet fmansowy maj^cy na celu sfmansowanie wydatk6w zwi^zanych z przysziymi zamowieniami. Nalezy przy tym mice na uwadze fakt nasycenia rynkow danym produktem i potrzeb? poszukiwania (rozszerzania) tego mechanizmu na kolejne panstwa (np. Batkany, Europa Wschodnia). Celem Programu Wsparcia Bezpieczenstwa Regionu 2022 (ReSAP) (zwanego dalej Programem ReSAP") jest pogl?bienie relacji polityczno-wojskowych i przemysiowych z pahstwami Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Slowacja i W?gry), battyckimi (Litwa, Lotwa, Estonia) oraz Rumuni^ i Bulgaria oraz udzielenie pomocy krajom obj?tym programem w osi^ganiu zdolnosci bojowych poprzez zapewnienie mozliwosci ksztalcenia w krajowych uczelniach wojskowych, centrach i osrodkach szkolenia oraz wyposazenia w sprz?t wojskowy (produkowany w Polsce).

8 W efekcie wdrozenia Programu ReSAP, powinno nast^pic scislejsze powi^zanie potencjaiow obronnych w naszym regionie - wykorzystywanie tych samych typow uzbrojenia, wyspecjalizowane osrodki serwisowo-remontowe, ujednolicone procesy szkolenia i wspolne cwiczenia - co powinno przelozyc si? na wzmocnienie polskiego przemysiu obronnego. Przyj^te w dokumencie cele i dzialania zgodne s^ ze Strategic Rozwoju Systemu Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022'' i stanowiq instrument ich realizacji, w powi^zaniu ze Strategic Innowacyjnosci i Efektywnosci Gospodarki Dynamiczna Polska 2020"^' i Programem Rozwoju Przedsi^biorstw do 2020 T?\ Cele i dzialania wpisuj^ si? rowniez w obszar strategiczny konkurencyjna gospodarka" Strategii Rozwoju Kraju 2020"*^ 2. Aktualny system promocji obronnosci i wsparcia eksportu polskiego przemysiu obronnego przez administracj^ rz^dow^. Promocja eksportu sprz^tu wojskowego kazdego panstwa jest wypadkow^ czynnikow geopolitycznych, wojskowych, ekonomicznych oraz marketingowych. W krajach znaczqcych pod wzgl^dem produkcji i eksportu sprz?tu wojskowego funkcjonuj^ instytucje i agencje o roznym statusie wyspecjalizowane w promocji i eksporcie tego sprz^tu. Najcz?sciej s^ to departamenty b^dz komorki rz^du, umiejscowione w ministerstwach obrony, ktore prezentuj^ sprz?t wojskowy, negocjuj^ sprzedaz i organizuj^ dostawy. W wielu krajach problematyk^ tq zajmuj^ si? rowniez organizacje pozarz^dowe zrzeszaj^ce producentow broni np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Izraelu. Specyfik^ wielu krajow jest rowniez istnienie instytucji lub organizacji zajmuj^cych si? promocjq malych i srednich przedsi?biorstw w dziedzinie eksportu wyrobow o charakterze militamym. Istnieje potrzeba dokonania analizy polozenia ekonomicznego i otoczenia biznesowego polskich firm przemysiu obrormego, ktora bylaby prowadzona w sposob zorganizowany, prowadz^cy do wskazywania nowych mozliwosci promocji lub kooperacji przemyslowej. W promocj? sprz?tu wojskowego zaangazowane s^ nast?puj4ce organa administracji rz^dowej: 1) Ministerstwo Gospodarki; 2) Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Przyj?ta uchwat^ Nr 62 Rady Ministrow z dnia 9 itwietnia 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 377) Przyj?ta uchwaly Nr 7 Rady Ministrow z dnia 15 stycznia 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 73) Przyj?ty uchwaly Rady Ministrow z dnia 8 kwietnia 2014 r. - uchwala niepublikowana. Przyj^ta uchwaly Nr 157 Rady Ministrow z dnia 25 wrzesnia 2012 r. (M. P. z 2012 r. poz. 882).

9 3) Ministerstwo Finansow; 4) Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Gospodarki - odpowiada za promocj? polskiej gospodarki oraz umacnianie polskiej marki na rynku mi^dzynarodowym. Przemysl obronny zostal uznany za jedn^ z pi^tnastu branz priorytetowych wspieranych w ramach projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach mi^dzynarodowych, poddzialanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dla branzy przemyslu obronnego zostal przygotowany program promocji, ktory zrealizowano w okresie od maja 2012 r. do polowy grudnia 2014 r. Realizatorem programu bylo konsorcjum pod przewodnictwem Polskiej Izby Producentow na Rzecz Obronnosci Kraju. Dzialania promuj^ce dla przemyslu obronnego byly prowadzone na terenie Indii, Indonezji, Malezji, Czech, Kazachstanu, Libanu, Jordanii, Ukrainy, Algierii, Armenii oraz Egiptu i obejmowaty dwa rodzaje przedsi^wzi^c; - dzialania promuj^ce produkty i uslugi przedsi^biorcow z branzy przemyslu obronnego, - dzialania promuj^ce cal^ branz? przemyslu obronnego. Przedsi?biorcy uczestnicz^cy w programie promocji mogli wzi^c udzial w wybranych zagranicznych i krajowych imprezach targowo-wystawienniczych, w misjach gospodarczych, w szkoleniach i seminariach, a takze mogli uzyskac pomoc doradcz^ w zakresie procedur zwi^anych z importem wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ponadto przygotowywane byly dla nich materialy promocyjne oraz spoty reklamowe. W targach krajowych i zagranicznych oraz w misjach wyjazdowych wzi?io udzial ponad 60 polskich przedsi?biorc6w. W ramach dzialan promuj^cych cal^ branz? wydawane byly informatory o polskim przemysle obronnym oraz roznego rodzaju materialy promocyjno-informacyjne, przygotowywane byly spoty reklamowe promuj^ce polski przemysl. Podczas targow krajowych i zagranicznych organizowane byly stoiska informacyjne. Organizowane byly takze seminaria i konferencje krajowe i za granic^ prezentuj^ce ofert? produktowq polskiego przemyslu obronnego. Ponadto zorganizowane zostaly misje przyjazdowe do Polski dla dziennikarzy i urz?dnik6w oraz potencjalnych kontrahentow. Na realizacj? programu promocji wydano ok. 6,2 mln zl.

10 Przedsi?biorcy uczestnicz^cy w programie promocji mogli otrzymac wsparcie finansowe stanowiqce pomoc de minimis w ramach poddziaiania PO IG. Wsparcie otrzymaio 10 przedsi?biorc6w z branzy obronnej na kwot? dofinansowania w wysokosci ok. 7,4 mln zl Ministerstwo Spraw Zagranicznych - wspiera polskich producentow oraz eksporterow sprz?tu wojskowego poprzez prezentowanie i promowanie polskiej oferty w zakresie wyrobow obronnych w kontaktach dyplomatycznych. Dzialania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym podleglych mu placowek dyplomatycznych, z zakresu promocji wspolpracy przemyslow obronnych polegaj^ w szczegolnosci na: - inicjowaniu wizyt mi?dzypanstwowych oraz misji gospodarczych w celu wspierania kontaktow handlowych, - umieszczaniu kwestii wspolpracy przemyslow obrormych w agendzie rozmow dwustronnych podczas spotkan politycznych wyzszego szczebla, - analizowaniu miejscowych rynkow pod kqtem mozliwosci zbytu sprz?tu wojskowego oraz uwarunkowan prawnych i fmansowych majqcych istotne znaczenie dla postrzegania oferty polskiego przemyslu obronnego na tych rynkach, - uczestniczeniu w instytucjonalnych formach wspolpracy dwustronnej (grupy robocze, komisje) dotycz^cych produkcji oraz handlu wyrobami obronnymi, - dzialaniach wspieraj^cych i promuj^cych konkretne projekty dotycz^ce dostaw uzbrojenia i sprz?tu wojskowego (w tym udziai w imprezach wystawienniczych i towarzysz^cych im konferencjach), - wspieraniu proj ekto w wspolpracy woj sko wo-technicznej, - analizie mi?dzynarodowych uwarunkowan bezpieczenstwa i ocenie strategicznych kierunkow eksportu uzbrojenia. Polskie placowki dyplomatyczne, w tym Wydziaiy Polityczno-Ekonomiczne i Wydziaiy Promocji Handlu i Inwestycji podlegle pod Ministra Gospodarki, odpowiadaj^ za prowadzenie calosciowej polityki wobec panstwa, w tym za promocj? wspolpracy przemyslow obronnych. Dzialania te obejmuj^ m.in.: - lobbing polityczny na rzecz polskich firm zbrojeniowych ze strony szefow placowek i personelu dyplomatycznego, - opraw? protokolam^ i medialn^ wydarzeh zwi^anych z promocj^ uzbrojenia i sprz?tu wojskowego.

11 - monitorowanie rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach broni, w tym pianowanych przetargow na dostawy uzbrojenia i sprz?tu wojskowego, - wspieranie krajowych producentow w organizacji spotkah biznesowych i politycznych, przygotowaniach do udzialu w przetargach oraz udziale w wystawach i salonach przemyslu obrormego Ministerstwo Finansow - jest wlasciwym resortem w zakresie tworzenia i rozwijania systemu fmansowego wspierania eksportu. Zadania zwi^zane z t^ tematykq wykonuje Departament Gwarancji i Por?czeh Ministerstwo Obrony Narodowei - udziela pomocy krajowym przedsi?biorcom sektora obrormego w przedsi?wzi?ciach promocyjnych skierowanych na rynki zagraniczne. Reguluje to Kodeks etycznego post?powania pracownikow i zolnierzy, stanowi^cy zal^cznik do decyzji Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego postqpowania pracownikow i zolnierzy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 8, poz. 100). W oparciu o przepisy tego dokumentu SZ RP organizujq na terenie Polski pokazy sprz?tu b?d^cego na wyposazeniu SZ RP dla przedstawicieli innych panstw. Demonstrowanie dzialania sprz?tu wojskowego w warunkach poligonowych odbywa si? przy okazji prowadzonych na poligonach cwiczen i szkoleh. Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje zadania w zakresie ksztahowania, w kraju i za granic^ pozytywnego wizerunku zolnierza polskiego, SZ RP oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednym z zadan w obszarze promocji obroimosci jest organizacja stoisk promocyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej podczas mi?dzynarodowych targow przemyslu obronnego. Brak udzialu przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej w dzialaniach promuj^cych wyroby polskiego przemyslu obrormego zasadniczo zmniejsza szanse powodzenia tego typu przedsi?wzi?c. Jednym ze sposobow skutecznego kreowania zainteresowania ze strony innych panstw produkowanym w Polsce SpW jest udziai w targach mi?dzynarodowych i towarzysz^cych im imprezach (np. konferencjach) kierownictwa MON i organizowanie na nich stoisk promocyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w s^siedztwie krajowych podmiotow przemyslu obrormego. Taki spos6b prezentacji oferty eksportowej polskiego przemyslu obrormego umozliwi udzielenie bardziej efektywnego wsparcia promocyjnego krajowym producentom uzbrojenia, wzmocni wiarygodnosc polskiego przemyslu obrormego oraz zwroci uwag? licznych delegacji zagranicznych przybylych na spotkania z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej.

12 Dotychczas stoiska promocyjne MON organizowane byly podczas Mi?dzynarodowej Wystawy Przemysiu Obronnego IDEB w Bratyslawie, Mi?dzynarodowych Targow Obronnosci i Technik Ochrony IDET w Bmie, Mi?dzynarodowych Targow Przemysiu Obronnego IDEF w Stambule, Targow Przemysiu Obronnego EUROSATORY w Paryzu, Mi?dzynarodowego Salonu Przemysiu Obronnego MSPO w Kielcach oraz Baltyckich Targow Militamych BALT MILITARY EXPO w Gdahsku. Powyzsze stoiska byly fmansowane w ramach planu priorytetowych przedsi?wzi?c promocyjnych resortu obrony narodowej. Ksztalcenie przedstawicieli innych armii odbywa si? na podstawie listow intencyjnych, umow dwustronnych mi?dzy Rz^dami lub Ministerstwami Obrony Narodowej obu stron oraz kontraktow szkoleniowych podpisywanych przed rozpocz?ciem szkolenia, okreslaj^cych m.in. status oficerow iimych panstw podczas ich pobytu na terytorium RP, sposob przeprowadzenia szkolenia oraz tryb regulowania odplatnosci za szkolenie. W przypadku braku takich umow decyzj? o ksztalceniu moze podj^c Minister Obrony Narodowej (zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy zdnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pozn. zm.). Instytucje koordynujqc^ przygotowanie i organizacj? procesu ksztaicenia cudzoziemcow w uczelniach wojskowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i doskonal^cych, w tym rocznych kursach przygotowawczych do podj?cia nauki wj?zyku polskim (decyzj^ Nr70/MON Ministra z dnia 10 marca 2009 r. wsprawie koordynacji procesu ksztaicenia cudzoziemcow podejmuj^cych studia bqdz uczestnicz^cych w kursach i stazach na podstawie umow miqdzynarodowych i kontraktow szkoleniowych oraz systemu stypendialnego dla cudzoziemcow b^dqcych stypendystami strony polskief^ jest Dyrektor Departamentu Nauki 1 Szkolnictwa Wojskowego. W celu zapoznania partnerow zagranicznych z ofert^ uczelni wojskowych Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego opracowal informator Military Higher Education System. Outline of Trainings for International Students" zawieraj^cy informacje nt. polskich uczelni wojskowych oraz organizowanych przez nie studiow i kursow. Informator ten, poprzez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych, jest cyklicznie przekazywany attache obrony akredytowanym w Polsce, celem jego dystrybucji w poszczegolnych panstwach. Decyzj a niepublikowana. 10

13 SZ RP posiadaj^ w swoim skladzie 10 centrow szkolenia przeznaczonych glownie do realizacji przygotowania specjalistycznego zolnierzy okreslonych specjalnosci wojskowych. Zakres tego przygotowania dotyczy przede wszystkim budowy, eksploatacji i bojowego uzycia sprz?tu wojskowego b^d^cego na wyposazeniu SZ RP. Centra szkolenia prowadz^ rowniez szereg kurs6w, ktorych zadaniem jest wyposazenie szkolonych w konkretn^ wiedz? i umiej?tnosci niezb?dne do wykonywania obowi^zkow na okreslonych stanowiskach sluzbowych. W centrach szkolenia przeszkalanych jest rocznie ponad 35 tys. zolnierzy. 3. Aktualny systemflnansowegowsparcia eksportu z Polski. Wsparcie polskich produktow przemyslu obronnego realizowane jest w nast?puj^cych formach: 1) kredyty mi^dzyrz^dowe, udzielane rz^dom panstw zainteresowanych takimi kredytami, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupow wytwarzanego w Polsce sprz?tu wojskowego, atakze 2) kredyty eksportowe udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla zagranicznych podmiotow zainteresowanych nabyciem wytwarzanych w Polsce towarow i uslug; 3) ubezpieczenia eksportowe realizowane przez Korporacj? Ubezpieczeri Kredytow Eksportowych S.A. (KUKE) prowadz^c^ dzialalnosc w tym zakresie na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pahstwa ubezpieczeniach eksportowych^^ Wsparcie eksportu w formie fmansowania i ubezpieczenia kredytow srednio i dlugoterminowych odbywa si? w oparciu o zasady uj?te w dokumencie OECD pt. Porozumienie w sprawie oficjalnie wspieranych kredytow eksportowych (Arrangement on Officially Supported Export Credits - Konsensus OECD). Konsensus OECD: 1) tworzy ramy dla uporzqdkowanego, nie zaklocaj^cego konkurencji kredytowania eksportu, tak, aby eksporterzy konkurowali cenq i jakosci^ produktow, a nie oferowanymi importerowi warunkami finansowania; 2) nie reguluje jednak kwestii zwi^zanych z udzielaniem kredytow eksportowych na finansowanie sprz?tu obronnego oraz artykulow rolnych. W tym zakresie kraj (kredytodawca) posiada swobod? okreslania warunk6wfinansowychudzielanego kredytu. Ad.l) Kredyty mi?dzyrz4dowe Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z p6zn. zm. 11

14 Zasady zawierania umow o udzielaniu kredytow rz^dowych oparte s^ o przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi?dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, zpozn. zm.). Umowy negocjowane s^ w oparciu o instrukcje zatwierdzane przez Prezesa Rady Ministrow. Zgoda na zawarcie umowy wydawana jest przez Rad? Ministrow w formie uchwaly. Kredyty te s^ udzielane ze srodkow budzetu panstwa przeznaczonych na udzielanie kredytow i pozyczek rz^dom innych panstw. W budzecie panstwa na rok 2014 przewidziano na ten eel kwot? 930 mln zl, natomiast kwota planowana na 2015 r. to mln zl. Kwota ta planowana jest w cz?sci 98 budzetu panstwa dotycz^cejfinansowaniazagranicznego. W 2013 r. do Ministerstwa Finansow nie wplyn^l zaden wniosek innego panstwa o udzielenie kredytu mi?dzyrz4dowego nafinansowaniedostaw sprz?tu obronnego z Polski. W 2014 r. do Ministerstwa Finansow wplyn^l wniosek Republiki Ugandy o udzielenie kredytu mi?dzyrz4dowego nafinansowaniedostaw sprz?tu obronnego z Polski (smiglowce), ktory jest w chwili obecnej rozpatrywany. Ad. 2) Kredyty eksportowe Podstaw? instrumentufinansowegowsparcia eksportu stanowi rz^dowy program pn. Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez BGK kredytow dla zagranicznych nabywcow polskich towarow i uslug lub ich bankow z ochron^ ubezpieczeniow^ Korporacj? Ubezpieczeh Kredytow Eksportowych S.A." (zwany dalej Program BGK"), przyj?ty przez Rad? Ministrow w dniu 28 lipca 2009 r. i nast?pnie zmodyfikowany w dniu 12 grudnia 2012 r. na program pt. Finansowe Wspieranie Eksportu". Jednoczesnie w ramach wiasnego mandatu BGK moze oferowac kredyty komercyjne wybranym pahstwom i podmiotom prywatnym bez koniecznosci ubezpieczenia ich przez Korporacj? Ubezpieczeh Kredytow Eksportowych S.A. Przy czym wartosc udzielonych kredytow bez polisy ubezpieczeniowej nie moze przekraczac limitow wyznaczanych na dany kraj zgodnie z wewn?trznymi procedurami oceny ryzyka kredytowego. Warunkiem udzielenia finansowania bez polisy ubezpieczeniowej jest rowniez pelna odpowiedzialnosc rz^du danego kraju za zobowi^zania kredytobiorcy (np. poprzez gwarancj? rz^dow^ lub zaci4gni?cie zobowi^zania bezposrednio w imieniu Skarbu Panstwa). Na mocy ww. Programu BGK oraz mandatu wiasnego BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezposrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytowfinansuj^cychzakup polskich towarow i uslug. Srodki z kredytow wyplacane s^ bezposrednio krajowym eksporterom a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/uslugi dokonuj^ splaty kredytow. 12

15 Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom w ramach Programu BGK obj?te jest ochron^ ubezpieczeniow^ Korporacji Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S. A. Schematy finansowania przez BGK Polski Eksporter 1 KontraW 4 Dostawa usitiga Polski Eksporter 1 Kontrakt ^*latno5c do ekspoilera Dohumenty 2 umowa krcxlytu oraz umowy y, zabezptocibt\.! <- > Importer 7 Spwa krekiytu potskich ddbr Paiixftc do ekiiponeta go [JoKiimflnty j umowa kredytii ofaz liftiowy Importer potekich (J6br ' 3 Ubeii>tec/en.e 3 G*aranc 8 Rz^ Kraju Importera > Pri«plvwv- tlokiimefttoi* > Pfzeptywy towaiii* Dla transakcji ubezpieczanych przez Korporacj? Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S.A. BGK jest gotowe rozwazyc wsparcie nawet bardzo duzych kontraktow (przekraczaj^cych 100 mln EUR). Mozliwoscfinansowaniabez potrzeby uzyskania polisy ubezpieczeniowej (w oparciu o mandat wlasny BGK) jest nakierowana na mniejsze kontrakty i zalezy od dost?pnosci limitu kredytowego na dany kraj, ktore s^ wyznaczane zgodnie z wewn?trznymi procedurami Banku. Wedlug stanu na 30 marca 2015 r. zaangazowanie BGK z tytulu kredytow udzielonych w ramach rz^dowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu" wynosilo l^cznie 1.004,75 mln zl, w tym: finansowanie srednio i dlugoterminowe 837,66 mln zl ifinansowaniekrotkoterminowe 167,09 mln zl. W ramach ww. kwot nie odnotowuje si? zaangazowania dotycz^cego dostaw przemyslu obrormego. Ad. 3) Ubezpieczenia eksportowe KUKE S.A. w ramach ubezpieczen i gwarancji gwarantowanych przez Skarb Panstwa oferuje: - ubezpieczenia kontraktow eksportowych realizowanych w kredycie ponizej 2 lat (ryzyko nierynkowe), w tym: polisy obrotowe, polisy indywidualne oraz ubezpieczenia faktoringu eksportowego, - gwarancje zaplaty naleznosci zwi^zanych z akredytywami, - ubezpieczenia kredytow i kontraktow eksportowych o okresie splaty 2 lata i wi?cej, w tym ubezpieczenia: kredytu dostawcy, kredytu dla nabywcy, forfaitingu eksportowego oraz leasingufinansowegow eksporcie, 13

16 - gwarancje kontraktowe, w tym: przetargowe, zwrotu zaliczki, wykonania kontraktu, dobrego wykonania kontraktu eksportowego oraz regwarancje, - ubezpieczenia inwestycji bezposrednich za granic^, - gwarancje dotycz^ce splaty krotkoterminowych kredytow finansuj^cych kontrakty eksportowe. Wedlug stanu na 30 marca 2015 r. zaangazowanie KUKE S.A. z tytulu ubezpieczeh igwarancji eksportowych udzielonych w ramach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 gwarantowanych przez Skarb Panstwa ubezpieczeniach eksportowych wynosilo l^cznie 7.436,96 mln zl, w tym z tytulu: ubezpieczen srednio i dlugoterminowych 5.671,06 mln zi, ubezpieczen krotkoterminowych 1.454,64 mln zl, i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych 307,59 mln zl. Zaangazowanie Korporacji z tytulu dostaw specjalnych wynosi obecnie 18,5 mln USD i dotyczy udzielonej regwarancji do bankowej gwarancji wykonania kontraktu. Wszystkie przedstawione mozliwoscifinansowaniapolskiego eksportu wpisuj^ si? w ide? Programu ReSAP, jednak s^ nie w pelni wykorzystywane. 4. Eksport sprzftu wojskowego. W 2013 roku Ministerstwo Gospodarki wydalo 648 licencji na eksport sprz?tu wojskowego, o l^cznej wartosci nieco ponad 858 mln EUR (3,6 mid zl). Wartosc rzeczywistego eksportu wyniosla 336,5 mln EUR (1,4 mid zl), co stanowilo 39,2 % wartosci wydanych zezwolen. Tab. 1. Polski eksport ogolem w latach Wartosc licencji razem (w EUR) Rzeczywisty eksport (w EUR) RoklOlO Rok2011 Rok2012 Rok Brak danych Brak danych Brak danych *opracowano na podstawie danych MSZ zawartych w Eksport Uzbrojenia i Sprz^tu Wojskowego z Polski - Raportzarok 2013" Najistotniejsz4 pozycj? eksportu stanowi kategoria LU10^\ ktorej wartosc wynosz^ca prawie 268 mln EUR (1,12 mid zl) stanowi 80% calkowitej wartosci rzeczywistego eksportu. LU I. Bron gladkolufowa o kalibrze mniejszym niz 20 mm, inne uzbrojenie i bron automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposazenie i specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 2. Bron gladkolufowa o kalibrze 20 mm lub wi^kszym, inna bron i uzbrojenie o kalibrze wi^kszym niz 12,7 mm (0,50 cala), miotacze oraz wyposazenie i specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 3. Amunicja i zapalniki nastawcze oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 4. Bomby, torpedy, rakiety, pociski rakietowe, inne urz^dzenia i ladunki wybuchowe oraz zwi^ane z nimi wyposazenie i akcesoria specjalnie zaprojektowane do celow wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 5. Sprz^t kierowania ogniem oraz zwi^zany z nim sprz^t ostrzegania i alarmowania, a takze powi^ane z nimi systemy oraz sprz^t do testowania, strojenia i zaklocania specjalnie zaprojektowany do celow wojskowych, a takze 14

17 Jest to wynik eksportu kooperacyjnego przedsi^biorstw wspolpracujqcych z koncematni zagranicznymi lub tez b^d^cych ich firmami zaleznymi. Przedsi^biorstwa te, produkuj^ce podzespoiy do samolotow, smiglowcow i pojazdow l^dowych, nadal pozostajq glownymi polskimi eksporterami sprz^tu, a ich wyniki rzutuj^ na l^czny wynik eksportu firm sektora przemysiu obronnego. De facto jednak nie s^ one producentami i eksporterami finalnych produktow, a ich zezwolenia eksportowe obejmuj^ schemat przekazania wyrobu od spolkicorki - spoice-matce. Ta zas dopiero jest ostatecznym podmiotem ewentualnej wlasciwej transakcji eksportowej poza systemem rejestracyjnym naszego kraju. Krajowy przemysi obronny, dzialajqcy w obszarach niezwi^zanych z sektorem lotniczym, pobral w 2013 roku zezwolenia eksportowe na kwot? 191,9 mln EUR. Wartosc eksportu wyniosla 68,8 mln EUR. Cz?sc tej kwoty uzyskano nie z eksportu nowych wyrobow krajowego przemysiu, ale z wyprzedazy zb^dnego sprz^tu z magazynow wojskowych, a takze z reeksportu. Tab. 2. Zestawienie danych o eksporcie w 2013 r. w poszczegolnych kategoriach Listy Uzbrojenia. Numer kategorii Listy Warto 6 wydanych Rzeczywisty eksport zezwolea (w EUR) (weur) % calkowitego eksportu LU ,40 LU ,53 LU ,05 LU ,03 LU ,83 LU ,13 LU ,05 LU ,04 LU ,26 specjalnie zaprojektowane do nich komponenty i wyposazenie, LU 6. Pojazdy l^dowe i ich komponenty, LU 7. Chemiczne lub biologiczne irodki truj^ce, ^rodki rozpraszania tlumu", materialy radioaktywne oraz zwi^zany z nimi sprz^t, komponenty i materiaty, LU 8. Materialy wysokoenergetyczne" oraz substancje pokrewne, LU 9. Wojenne jednostki plywaj^ce, specjalny sprz^t morski i wyposazenie oraz komponenty do nich specjalnie zaprojektowane do celow wojskowych, LU 10. Statki powietrzne", statki powietrzne Izejsze od powietrza", bezzalogowe statki powietrzne, silniki lotnicze i wyposazenie statk6w powietrznych", pokrewne wyposazenie i komponenty specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow wojskowych, LU 11. Sprz?t elektroniczny nie wyszczeg61niony w innym miejscu Wykazu uzbrojenia oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty, LU 12. Systemy broni opartej na energii kinetycznej duzych pr^dko^ci oraz sprz^t pokrewny i specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 13. Sprzft opancerzony lub ochronny, konstrukcje oraz ich komponenty, LU 14. Sprz?t specjalistyczny do szkolenia wojskowego" lub do symulacji gier wojennych, symulatory specjalnie zaprojektowane do treningu uzytkowania jakiejkolwiek broni palnej lub uzbrojenia wymienionego w pozycjach LUl lub LU2 oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty i akcesoria, LU 15. Sprz?t do zobrazowywania lub przeciwdziaiania, specjalnie zaprojektowany do celow wojskowych, oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty i akcesoria, LU 16. Odkuwki, odiewy i inne poifabrykaty, kt(3rych wykorzystanie w produkcie objftym wykazem jest mozliwe do zidentyfikowania na podstawie skladu materiatu, geometrii lub funkcji, a ktore zostaly specjalnie zaprojektowane dla ktoregokolwiek z produktow okreslonych w pozycjach od LUl do LU4, LU6, LU9, LUlO, LU12 lub LU19, LU17. Roznorodny sprz^t, materialy i 'biblioteki' oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 18. Sprz?t i komponenty do produkcji uzbrojenia wymienianego w Wykazie, LU 19. Systemy broni o ukierunkowanej energii, sprz^t pokrewny lub przeciwdziaiania, modele badawcze oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, LU 20. Sprz?t kriogeniczny i nadprzewodz^cy" oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty i akcesoria, LU 21. Oprogramowanie", LU 22. Technologia". 15

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* * ..ifc' n * -. 3 j { 0 V- 'J* * LRZ-41U1-012-00/2014 Nr ewid. 197/MW/P/14/107/LRZ Informacja o wynikach kontroli Dzialania os spolecznej w zakresi acji spolec; DEtEGATURA WRZESZOVVIE Najwyzszej Izby Kontroii

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki:

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki: 35 kwalifikowalnosci okreslone w Wytycznych, 6. Do wspotfinansowania ze srodkow UE nie mozna przedtozyc projektu, ktory zostal fizycznie ukoficzony lub w petni zrealizowany przed przedlozeniem IZ wniosku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob.

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob. UZASADNIENIE 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi kontynuacj({ realizacji zapowiedzi zmian legislacxjnych wskazanych w expose Premiera

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ Warszawa, 23 października 2008 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp 3 1. Diagnoza stanu wyjściowego 5 1.1. Sytuacja polskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ekspertyza Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięć w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1)

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Barbara Mrówka * Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Pozyskiwanie funduszy jest jedną z ważnych dziedzin aktywności samorządów po reformie

Bardziej szczegółowo