UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r."

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku. Majątku Rogalin Sp. z o. o. w Rogalinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: Zatwierdza się taryf, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 18 sierpnia 2014 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r., opracowane przez Majątek Rogalin Sp. o. o., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 taryfy koszty, Projekt UZASADNIENIE Stosownie do art. 24 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy i obowiązują przez okres 1 roku. Majątek Rogalin Sp. o. o., w dniu 9 czerwca 2014 r. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 18 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2015 r. na terenie objętym zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Gminy Mosina z dnia r., tj. na obszarze prowadzonej działalności, w miejscowościach: Rogalin, Rogalinek, Mieczewo, Świątniki, Radzewice i Sasinowo Do wniosku załączono sprawozdanie flnansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. W związku z powyższym, do wniosku nie został dołączony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego, zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy wskazuje, że: zostały opracowane zgodnie z przepisami Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, tj. rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), oraz o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 Ustawy (koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy) nie budzą zastrzeżeń pod względem celowości ich ponoszenia. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. U. Lun istrza

3 MOSINA p1. 20 Października 1 Pr?,gJ,jrmjstrz Gminy Mosina ł NIP 778-0l-)-66!. Rcgun tt/fax (0t tel. (061) Rog2lin, iii. Nowa 3, Świątniki SPÓŁKA Z O.O. MAJĄTEK ROGALIN Dołączamy analizę przewidzianąw p. 3.3 koncesji. Poza tym niektórzy odbiorcy zbudowali własne studnie do podlewania upraw. Wyjaśniamy jednocześnie, że ilość sprzedanej wody zależna jest od przebiegu pogody w Wahania mogą być znaczne. Także wprowadzenie zakazu podlewania poza porą nocną ogranicza jest przemysłu, który mógłby mieć ze względu na swoje stałe potrzeby wpływ stabilizujący na okresie wiosenno-letnim w danym roku oraz od rodzaju odbiorców. Na obsługiwanym terenie brak zużycie. Mimo że cena jest niższa, niż u wielu innych operatorów, działa w pewnym stopniu motywująco do zużycie wody. oszczędności wody, którą mierzy się wodomierzem, a nie ryczałtowo. przedkiada przy niniejszym nowy wniosek taryfowy. W odpowiedzi na list tutejszego urzędu z dnia 11 czerwca br. Majątek Rogalin Sp. z o.o. Rogalin, dnia 12 czerwca 2014 r.

4 odpowiada wymogom jakościowym. Epidemiologiczną w Poznaniu oraz przez certyfikowane laboratorium w Poznaniu. Woda AI. Jakość wody jest monitorowana z urzędu przez Wojewódzką Stację Sanitarno- 1. Analiza jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę drogą, którą nadeszły do operatora. robocze w godz do w biurze w Rogalinie przy ul. Nowej 3. Zgłaszane awarie są odnotowywane w zeszycie awarii. Na skargi i wnioski odpowiada się bez zbędnej zwłoki tą samą udzielane są najczęściej telefonicznie ( ) lub mailem (rogaiin,post.pl). Nowe ceny usług komunikowane są za pomocą metod zwyczajowo przyjętych np. w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń itp. AI. Pełne informacje dla odbiorców i osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej stacji pośredniczącej. Awarie głównie dotyczyły sieci lub indywidualnych przyłączy należących do odbiorców. wymianą lub montażem nowych zasuw. Nie zanotowano awarii w stacji uzdatniania wody czy w kształtuje się na poziomie 5 godz. W ostatnich latach awarie oraz zakłócenia związane były z przyjąć można 30% strat. El. Straty wody z sieci wodociągowej kształtują się różnie w zależności od pory roku. Średnio małego zużycia wody. W razie awarii przyłączy zdarzają się przypadki, kiedy konieczne jest zamknięcie na zasuwie odcinków wodociągu na czas naprawy. Problemem w dostawie wody sezonie letnim. bywają spadki ciśnienia wywołane zwiększonym rozbiorem na skutek podlewania ogrodów w niezawodny. Płukanie wodociągów odbywające się 2x w roku organizowane jest w godzinach D). Za wyjątkiem ewentualnych nielicznych awarii woda dostarczana jest w sposób ciągły i przy okazji odczytów oraz po zgłoszeniu podejrzenia awarii i podlegają okresowej wymianie. stacji pośredniczącej w Swiątnikach. W celu zapobiegania burmistrz gminy wprowadza Jednakże w okresach suszy letnich, nas końcówkach wodociągu, szczególnie we wsi Mieczewo występuje okresowy spadek ciśnienia spowodowany zwielokrotnionym rozbiorem (podlewanie ogrodów), co spowodowane jest długością sieci wodociągowej, przekrojem rur oraz wydolnością zarządzeniami okresowe zakazy podlewania poza porą nocną. ANALIZA ZGODNIE Z WYMOGAMI KONCESJ L I I I / I BI. W sieci wodociągowej utrzymywane jest ciśnienie w zakresie od min. 2 MPa i max. 4 MPa. CI. Przyłącza obsługiwane przez operatora są wyposażone w wodomierze, które są kontrolowane FI. Czas usuwania awarii oraz zakłóceń funkcjonowania urządzeń wodociągowych jest niewielki i 2. Jakość obsługi odbiorców usług BI. Zgłaszający się w siedzibie operatora w celu wniesienia skarg i wniosków obsługiwani są w dni

5 biura. usług. Wpłat dokonywać można u inkasenta, w kasie operatora czynnej w godzinach pracy terenie gminy uznać można za konkurencyjny. odczytów wodomierzy lub czasowej weryfikacji odczytów podawanych przez odbiorców 4. Naliczanie i egzekucja opłat od odbiorców usług odbywa się w drodze okresowych 3. Poziom cen i stawek za zaopatrzenie w wodę w porównaniu do innych operatorów na D/. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa jest bez przeszkód. biura operatora lub na jego konto bankowe. W razie zaległości wysyłane są monity, a w odcięcie przyłączy w celu zapobieżenia narastaniu długu. dochodzenie należności w drodze egzekucji sądowej. W ostatnim okresie nie nastąpiło dalszej kolejności wezwanie przedsądowe. W niektórych przypadkach konieczne jest w zakresie awarii przez całą dobę. Poczta elektroniczna odbierana jest w godzinach funkcjonowania Ci. Telefon w zakresie spraw zwykłych obsługiwany jest w godzinach 8.00 do 15.00, a

6 wodę. Majątek Rogalin Sp. z o.o., działając jako przedsiębiorstwo wodociągowe, kieruje WNIOSEK NIP 778_0I_tQ_$. Rego 6j008ii9 13. Oo. L0ł4 J Rada Miejska 4 tel/fax (0(,1) 813-6OIO, teł (061) 83-8I-Si I Rogalin, ul. Nowa 3, świnki S1urJAZO.O. W LI1Ii3 9,MAJĄTEK ROGALIN RogIie 20 14r. dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem zmian oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Cenę i stawki obliczono na podstawie niezbędnych przychodów potrzebnych do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w Majątek Rogalin Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego w dniu 13 grudnia 2005 r. Przedmiotem działalności wysokości 2,16 zł + VAT tj. 2,33 zł/miesiąc brutto od każdego odbiorcy i przyjęcie w/w cen na okres od 18 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2015 roku. związanej z zezwoleniem jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą posiadanych urządzeń. Spółka nie korzysta z zakupu wody z innych źródeł. przez naszą Spółkę we wsiach: Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Swiątniki, Mieczewo i Radzewice, położonych na terenie tutejszej gminy Mosina. niniejszym wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzonego Z wyrazami należnego szacunku W załączeniu 1m3 wody w wysokości 2,96 zł + VAT, tj. 3,20 zł/m3 brutto oraz opłaty abonamentowej w tabele zaświadczenie ostatnie (informacja dodatkowa). Nowa taryfa ma umożliwić utrzymanie dotychczasowego poziomu usług. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. Postulujemy przyjęcie (utrzymania dotychczasowej) dwuczłonowej taryfy, określającej cenę Wnosi się o przyjęcie dwuczłonowej taryfy opłat dla wszystkich odbiorców ushig. Stawki opłat zawarte w taryfie opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z na r., rachunek zysków i strat za rok 2012 oraz wprowadzenie do sprawozdania litery A,C,D,E,F,G,H o posiadaniu zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2012 r., na które składa się bilans ikołaj Pietraszak-Dmowski prokurent spółki O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

7 I Wyszczególnienie Taryfa Taryfa nowa Zmiana % z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp obowiązująca 4/3 Taryfowa grupa odbiorców rodzaje cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat netto Usług O I Gosp.domowe,przemysł [pozostali Cena za m3 dostarczonej wody Stawka opłaty abonamentowej za goto wość zł/odbiorcę/m-cznie 2,96 zł 2,16 zł 2,96 zł 2,16 zł 1 Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku

8 Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Lp Wyszczególnienie rok obrachunkowy rok obowiązywania taryf poprzedzający nowych taryf wprowadzenie nowych b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 zł 0,00 zł umorzeniowe a) amortyzacja lub odpisy , ,39 zł 1) koszty eksploatacji i utrzymania, W tym: , ,39 zł Zaopatrzenie w wodę Ó I 2 3 1) I(Wartość z wiersza 1.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 1,6 kolumna 2)1 x 100% 3 2) l(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 2,6 kolumna 2)1 x 100% Uwagi: Średnia zmiana wartości przychodów- 2) odprowadzanie ścieków w % x zaopatrzenia w wodę w % x 94% a) amortyzacja lub odpisy 0,00 zł 0,00 zł Spółki urządzeń niebędących w posiadaniu 0,00 zł 0,00 zł b) koszty odprowadzania ścieków do umorzeniowe 1 koszty eksdloatacii i utrzymania. w tym: 0,00 zł 0,00 zł 5) marża zysku ,00 zł ,61 zł 2 Odprowadzanie ścieków 3 Srednia zmiana wartości przychodów- 1) 4) należności nieregularne 0,00 zł 0,00 zł 4) należności nieregularne 0,00 zł 0,00 zł 6) wartość niezbędnych przychodów ,00 zł ,00 zł 3)odsetki 0,OOzł 0,OOzł 3)odsetki 0,OOzł 0,OOzł amortyzacji 0,00 zł 0,00 zł amortyzacji 0,00 żł 0,00 zł 2) raty kapitałowe ponad wartość 2) raty kapitałowe ponad wartość 5) marża zysku 0,00 zł 0,OOzł 6) wartość niezbędnych przychodów 0,00 zł 0,00 zł Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

9 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Lp Wyszczególnienie Współ czynnik alokacji wg tabe E Taryfowa grupa odbiorców usług Gosp.domowe,przemysł i pozostali Ogółem i i 2 3 j 4 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A ,39 z ,3l - wynagrodzenia z narzutami A ,00 z ,00 z - materiały A z ,00 z - energia A ,00 z ,00 z - opłaty za korzystanie ze środowiska B ,00 z ,00 z - podatki i opłaty - inne A 1 500,00 z I 500,00 z - usługi obce A ,00 z ,00 z - pozostałe koszty A ,00 z ,00 z b) ałok: koszty pośrednie - rozliczanie kosztów wydziałowych i dział,pomocniczej A 0,00 z 0,00 z - alokowane koszty ogólne A 0,00 z 0,00 z ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 0,00 z 0,00 z ) odsetki A 0,00 z 0,00 z ) należności nieregularne A 0,00 z 0,00 z 5) marża zysku A ,6 1 z ,61 z ) razem wartość niezbędnych przychodów ,00 z Z 2 Ddprowadzanie ścieków 1 koszty eksploatacji i utrzymania, w Wrn: a) koszty bezpośrednie - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C 0,00 z 0,00 z - wynagrodzenia z narzutami C 0,00 z 0,00 z -materiały C 0,OOz 0,00 - energia C 0,00 z 0,00 z - opłaty za korzystanie ze środowiska D 0,00 z 0,00 z - podatki i opłaty- inne C 0,00 z 0,00 z - usługi obce C 0,00 z 0,00 z - pozostałe koszty C 0,00 z 0,00 z b) alok: koszty pośrednie - rozliczanie kosztów wydziałowych C i dział.pomocniczej 0,00 z 0,00 z - alokowane koszty ogólne C 0,00 Z 0,00 z ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 0,00 z 0,00 z 3) odsetki C 0,00 z 0,00 z ) należności nieregularne C 0,00 z 0,00 z 5) marża zysku C 0,00 z 0,00 z 3) razem wartość niezbędnych przychodów 0,00 z 0,00 Z 4

10 m m3 zaopatrzenia w wodę % 100,00% pozosta Jedn. Taryfowa grupa odbiorców usług 3 C Ilość roczna dostarczonych ścieków % 100,00% 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi m3 % zł odprowadzania ścieków Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zł ,00 zł ,00 zł lp. Współ- Wyszczególnienie miary czynnik Gosp.domowe, Ogółem alokacji przemysł i O I A Sprzedaż roczna wody S

11 6 2) zużycie wody w m3/rok Zaopatrzenie w wodę abonamentowej za rok ,00 zł b) wartość niezbędnych przychodów opłaty 1)wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,00 zł rozliczanych za ilość dostarczonej wody ,00 zł a) war[ość niezbędnych przychodów W tym: 2 Odprowadzanie ścieków 0,00 zł 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 2) odprowadzone ścieki w m3/rok 0,00 3 0,00 zł 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 0,00 zł 4) cena 1 m3 wody w zł/m 3 2,96 zł 3) liczba odbiorców (wodomierzy głównych) ) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę Gosp.domowe,przemysł_i_pozostali lp Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji ;rostei Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą O I 2 wzł/m-c 2,16 zł

12 Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych lp Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług gosp.dom. przemysł Ogółem I_pozostali O I 2 3 Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m3/rok )cenazam 3wodywzłim 2,96zł 2,96zł 3) stawka opłaty abonamentowej 0,00 zł 0,00 zł 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok) ,00 zł ,OOzł 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok ,00 zł ,00 zł Wartość przychodów w zł/rok ,00 zł ,00 zł 2 Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odrówadzanych rocznie m3/rok 0,00 0,00 2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 0,00 zł 0,00 zł 3) stawka opłaty abonamentowej 0,00 zł 0,00 zł 4) przychody wg należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok) 0,00 zł 0,00 zł 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 0,00 zł 0,00 zł Wartość przychodów w złlrok 0,00 zł 0,00 zł 7

13 gosp.dom. Wyszczegó nienie Taryfowa grupa odbiorców usług przemysł Ogółem wprowadzenie nowych taryf ,00 zł ,00 zł 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 1) w roku obowiązywania nowych taryf ,00 zł ,00 zł Wartość przychodów Zaopatrzenie wwodę O I 2 3 i_pozostali S Wzrost przychodów Wzrost przychodów wprowadzenie nowych taryf 0,00 zł 0,00 zł 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 1) w roku obowiązywania nowych taryf 0,00 zł 0,00 zł Wartość przychodów 2 Odprowadzanie ścieków I odprowadzanie ścieków Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

14 dostarczana wodociągiem zakładowym do 6 Wsi W gminie Mosina: Rogalin, Rogalinek, zakładowym gospodarstwa w Rogalinie, korzystającym ze studni głębinowych. Woda jest Majątek Rogalin Sp. z o. o. jest zbiorowym dostawcą wody ujmowanej i uzdatnianej w ujęciu 1. Zakres świadczenia usług 9 taryfy. Nie jest spodziewana znacząca zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania 3. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf Nie przewiduje się nowych metod alokacji kosztów. konserwacji i remontów infrastruktury technicznej oraz modernizacji i odnowy posiadanych poprawy warunków dostawy wody do Mieczewa w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Zwiększono m. in. objętość zbiorników retencyjnych, dokonano renowacji studni, zwiększono przyłączonych do sieci. 2. Standardy jakościowe usług W roku obowiązywania taryfy przewiduje się modernizację przepompowni w Mieczewie w celu przedstawił tutejszej Gminie w dwóch specjalistycznych opracowaniach. Operator dokonuje urządzeń wodociągowych. Możliwości oraz potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę operator przez niego urządzeń. Na inwestycje modernizacyjne oraz odnowę i modernizację urządzeń, infrastruktury, nie opracowuje i nie przedkłada wieloletniego planu rozwoju i modernizacji które nie są jego własnością, przeznacza środki pozyskiwane z kalkulowanego w taryfie zysku. udostępniona jest przez gminę Mosina. Jako że Majątek Rogalin nie jest właścicielem Jako szczególnie trudne uznać trzeba zaopatrzenie w wodę w okresach suszy letnich tych Wsi, standardów jakościowych, jak również ilościowych, w odniesieniu do odbiorców już ostatnich latach silnie zurbanizowanych, do których jednak na dużych odległościach prowadzą Wnioskowane ceny zapewnią przychody niezbędne do utrzymania dotychczasowych do których wodę dostarcza się wodociągiem gminnym, tj. Mieczewa i Radzewic. Wsi w rurociągi o małych przekrojach. filtry itd. ogranicza inwestycje realizowane z pozyskiwanego zysku od modernizacji stacji wodociągowej. wymogi określone w przepisach wydany na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w infrastruktura dzierżawiona jest z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, w około 1/3 wodę. Ze względu na ograniczone możliwości planowania i realizacji inwestycji Majątek Rogalin wyjątkami) właścicielem infrastruktury, na której opiera swoją działalność. W około 2/3 Majątek Rogalin jako przedsiębiorstwo wodociągowe jest operatorem nie będącym (z drobnymi Majątek Rogalin utrzymuje urządzenia wodociągowe tak, że dostarczają one wodę spełniającą Przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności w zakresie zbiorowego odbioru ścieków. Przedsiębiorstwo nie dokupuje wody od innych operatorów z powodu braku takich możliwości technicznych. Sasinowo i Swiątniki oraz, za pomocą wodociągu gminnego, do wsi Mieczewo I Radzewice. UZASADNIEME WNIOSKU

15 Do wszystkich pozycji dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. gospodarstwa domowe, będące częściowo gospodarstwami rolnymi. Z wody korzysta niewiele wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres miesięczny wysokości 2,16 zł. kwotę wyrażoną w złotych za I m3 dostarczonej wody oraz opłatę abonamentową kwotę Jako zbiorowy dostawca wody przedsiębiorstwo ód 2 maja 2012 r. stosuje cenę wody 2,96 zł tj. zapewnia łatwość ustalania opłat za usługę. przemysłu. Dtegc też utrzymuje s tradycyjną, jednolitą taryfę na wodę, co dodatkowo zakładów produkcyjnych, głównie niedużych, rodzinnych. W obsługiwanych wsiach brak jest Na obsługiwanym terenie zasadniczo występuje jedna, jednolita grupa odbiorców wody, tj. Nowa taryfa winna obowiązywać od dnia r. do r. Taryfa ta była przedłużana na wniosek operatora. Stosowana dotychczas i wnioskowana wysokość stawek wpływa na racjonalne gospodarowanie wodą przez odbiorców usług. 1

16 Rogalin fax: centrala: wniosku o zatwierdzenie taryfy wodociągowej przez Radę Miejską w Mosinie ZAŚWIADCZENIE Maj ątek Rogalin sp.z o.o. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o jest posiadaczem na podstawie umowy poddzierżawy nr 2803/R/D/2014 z dnia 10 marca Zaświadczenie wydaje się na prośbę spółki Majątek Rogalin celem przedłożenia do wodociągowej w tym stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , o kapitale zakładowym ,00 zł Skład Zarządu: Zdzisław Paszkiewicz Prezes Zarządu, NIP REGON Konto: BGŻ S.A. O/Środa Wlkp tulce zarzadpbr.pi, Z poważaniem 2014 roku powyższych nieruchomości oraz zlokalizowanej na nich infrastruktury Obiektu Majątek Rogalin niniejszym zaświadcza iż spółka Majątek Rogalin Sp. z o.o. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. w Tulcach, jako dzierżawca nieruchomości L.dz. A/Ą /2014 Tulce, dnia 27 maja 2014 roku Tulce, ul. Kasztanowa 5

17 1 (pieczęć jednosikl 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0O 1 długoterminowa Wobec fnansowe 000 0,00 prawne A. Aktywa trwałe , ,72 A. Kapitał (fundusz) własny , ,96 2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwowe 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,80 (wielkość ujemna) ujemna) O0 0,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy jednostka obliczeniowa BILANS NIP 778.Oi.4-86I, Rego td.ifax (061) 1) , tel. (061) RogaiM, iii. Nowa 3, ÓZ-022 Świątnik, S?ŁK.4 Z QQ MAJĄTEK ROGALIN I. Wartości niematerialnej prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 NIP 775_Ol.5n5r fl (Cc, 8( l. (OSI S Rog:ilin, ił Now 3, 52O22 \yiąrrlh; MAJiJEK ROGALif SPÓŻKA Z O. O. ( C lądowej i wodnej obrotowego (wielkość ujemna) 0, ,00 IX. budynki, lokale I obiekty inżynierii wieczystego gruntu) grunty (w tym prawo użytkowania 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,16 1. Środki trwałe , ,06 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,72 VI c) urządzenia techniczne i maszyny , ,02 B. d) środki transportu , ,37 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,05 e) inne środki trwałe , ,67 1. III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 2. Środki trwale w budowie 0,00 0,00 2 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0, ,05 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 853,66-2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,05 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 a) wjednostkach powiązanych 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki ,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0, udziały lub akcje 0,00 0,00 a) 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,40 0,00 dochodowego. międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia - podobne - udziały lub akcje 0,00 0,00 b) 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,64 0,00 Zaliczki na wartości niematerialne i - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,77 finansowe inne dtugoterminowe aktywa - udzielone pożyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0, ,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 sporządzony na dzień : r. Udzlał (akcje) własne (wielkość Odpisy z zysku netto w ciągu roku Pozostałe kapitały (fundusze) zobowiązania Zobowiązania i rezerwy na dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku Rezerwa na świadczenia emerytalne i pozostałych jednostek , ,21 wartościowych z tytułu emisji dłuznych papierów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: wartościowycl 0,00 0,00 b) Aktywa z tytułu odroczonego podałku z tytułu emisji dłużnych papierów 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 . zdrowotnych - do - do - powyżej - udziały - _. _i._ do powyżej B. Aktywa obrotowe , ,06 d) I. zapasy , ,64-1. Materiały , ,84 - Z tytułu dostawi usług, o okresie , miesięcy , ,07 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku ,97 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 3. Produkty gotowe , ,83 f) zobowiązania wekslowe - 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 ceł, ubezpieczeń ,85 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń , ,49 II. Należności krótkoterminowe , ,62 i) inne 292, ,80 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 5 629, ,56 ztytulu dostawi usług, o okresie 0, IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 12 miesięcy 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 a) inne 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 Należności od pozostałych jednostek , ,62 - krótkoterminowe 0,00 0,00 z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: , ,80 12 miesięcy , ,80 i 12 miesięcy 0,00 0,00 z tytułu podatków, dotacji, cal, b) ubezpieczeń społecznych , ,00 oraz innych świadczeń c) inne 0, ,82 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 lii. Inwestycje krótkoterminowe , ,05 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,05 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pienięzne środki pieniężne w kasie I na rachunkach , , , ,07 - inne środki pieniężne 0, ,98 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia ulędzyokresowe (I.. iaktywa razeb 2 Ę Pasywara W 3Ą r, Sporządzono dnia: r. WICEPZAR ZĄDU prez)trządu MAJĄT ROGIN* Sp. z o.o Mirosława stak-pestka \ parte ll I,21 :4. :. ł:ii..:- Iy1AJA FE K (UA L I SPÓLĄ.j Z ().Q.. Rogiiir ui.s1i w: j i2_c)22 \i ti./l (Qi) P-O k!. l)(.i Ii 77.; r;i.;_,1 i.::i1,, MikołaJ trzakdmow5k :;

19 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,59 L Amortyzacja , ,83 H. Zużycie materiałów i energii , ,92 40,48 B. Koszty działalności operacyjnej , ,42 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,65 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,69 - od jednostek powiązanych 000 0,00 P Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym: , ,93 ) sporządzony na dzień : ę.1/i:x (()ui -6-16, t.1 (1)6!) Xl)-U- ro:,31 z o.o. NIP %i. Re:or % N!1 77)(_fl)..I))_h). ROCA L tel. (O1) 13-8l-8,4 jyąrwr i 1% VIII. Wartość sprzedanych towarów materiałów 0, ,90 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , IV. Podatki i opiaty, w tym: , ,91 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 III. Usługi obce , V. Wynagrodzenia , ,28 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,49 III. Inne przychody operacyjne , ,66 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,50 III. Inne koszty operacyjne 6 300,00 44,29 E. Pozostałe koszty operacyjne 6 300,00 44,29 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 G. Przychody finansowe 5 537, ,05 II. Dotacje , ,84 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,72 l\l Inne 0, ,05 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 H. Koszty finansowe. II, Odsetki, W tym: 5 537, ,05 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (l±j) , ,16 li. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 N. Zysk ta) netto (K-L-M) , ,16 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.-J.II.) , ,00 II. Straty nadzwyczajne ,30 0,00 WICEPS ZARĄDU. -FARTNER rr Larzą U L. Podatek dochodowy 0, I. Odsetki, w tym: 40, ,56 - od jednostek powiązanych 0,00 0, ,61 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,16 I. Zyski nadzwyczajne , ,00 Inne 0,00 0,00 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 Sporzadzono dnia r MAJ%JALIN 9p Z O O RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ii ()22. 1:.! Rolj I Nowa 3, 2-O22 świtnil 7

20 ul. rnoy 3. )2 (J22 S\\ j,j -: WPROWADZENI E (Or. ) 778-0! $.( 3Q 1o, LL -!P-N( 3)C M 8 P L r Si : O. O. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krajowy Rejestr Sądowy w Poznaniu Za okreś Rogalin, ulica Nowa 3 MAJĄTEK ROGALIN REGON NIP 778-Ol PKD Ol-30-Z rok Sprcn1ozdanie finansowe za 2012 rok

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Fundacja Platforma Równych Szans

Fundacja Platforma Równych Szans Fundacja Platforma Równych Szans Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.01.2012 roku obejmujące: 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET T K Z t C; EGO WIEKU 9O-i "(3 Łódź ji.traugutta 8. «/ f a x - '0-42) 632--93 NIP 725-0-8~-278 REG. 47079882 Łóc»-Śródmteście INFORMACJA DODATKOWA 3 O -03-20 (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A NIP: 677-222-15-66, REGON: 356746471 INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo