UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r."

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku. Majątku Rogalin Sp. z o. o. w Rogalinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: Zatwierdza się taryf, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 18 sierpnia 2014 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r., opracowane przez Majątek Rogalin Sp. o. o., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 taryfy koszty, Projekt UZASADNIENIE Stosownie do art. 24 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy i obowiązują przez okres 1 roku. Majątek Rogalin Sp. o. o., w dniu 9 czerwca 2014 r. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 18 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2015 r. na terenie objętym zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Gminy Mosina z dnia r., tj. na obszarze prowadzonej działalności, w miejscowościach: Rogalin, Rogalinek, Mieczewo, Świątniki, Radzewice i Sasinowo Do wniosku załączono sprawozdanie flnansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. W związku z powyższym, do wniosku nie został dołączony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego, zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy wskazuje, że: zostały opracowane zgodnie z przepisami Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, tj. rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), oraz o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 Ustawy (koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy) nie budzą zastrzeżeń pod względem celowości ich ponoszenia. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. U. Lun istrza

3 MOSINA p1. 20 Października 1 Pr?,gJ,jrmjstrz Gminy Mosina ł NIP 778-0l-)-66!. Rcgun tt/fax (0t tel. (061) Rog2lin, iii. Nowa 3, Świątniki SPÓŁKA Z O.O. MAJĄTEK ROGALIN Dołączamy analizę przewidzianąw p. 3.3 koncesji. Poza tym niektórzy odbiorcy zbudowali własne studnie do podlewania upraw. Wyjaśniamy jednocześnie, że ilość sprzedanej wody zależna jest od przebiegu pogody w Wahania mogą być znaczne. Także wprowadzenie zakazu podlewania poza porą nocną ogranicza jest przemysłu, który mógłby mieć ze względu na swoje stałe potrzeby wpływ stabilizujący na okresie wiosenno-letnim w danym roku oraz od rodzaju odbiorców. Na obsługiwanym terenie brak zużycie. Mimo że cena jest niższa, niż u wielu innych operatorów, działa w pewnym stopniu motywująco do zużycie wody. oszczędności wody, którą mierzy się wodomierzem, a nie ryczałtowo. przedkiada przy niniejszym nowy wniosek taryfowy. W odpowiedzi na list tutejszego urzędu z dnia 11 czerwca br. Majątek Rogalin Sp. z o.o. Rogalin, dnia 12 czerwca 2014 r.

4 odpowiada wymogom jakościowym. Epidemiologiczną w Poznaniu oraz przez certyfikowane laboratorium w Poznaniu. Woda AI. Jakość wody jest monitorowana z urzędu przez Wojewódzką Stację Sanitarno- 1. Analiza jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę drogą, którą nadeszły do operatora. robocze w godz do w biurze w Rogalinie przy ul. Nowej 3. Zgłaszane awarie są odnotowywane w zeszycie awarii. Na skargi i wnioski odpowiada się bez zbędnej zwłoki tą samą udzielane są najczęściej telefonicznie ( ) lub mailem (rogaiin,post.pl). Nowe ceny usług komunikowane są za pomocą metod zwyczajowo przyjętych np. w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń itp. AI. Pełne informacje dla odbiorców i osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej stacji pośredniczącej. Awarie głównie dotyczyły sieci lub indywidualnych przyłączy należących do odbiorców. wymianą lub montażem nowych zasuw. Nie zanotowano awarii w stacji uzdatniania wody czy w kształtuje się na poziomie 5 godz. W ostatnich latach awarie oraz zakłócenia związane były z przyjąć można 30% strat. El. Straty wody z sieci wodociągowej kształtują się różnie w zależności od pory roku. Średnio małego zużycia wody. W razie awarii przyłączy zdarzają się przypadki, kiedy konieczne jest zamknięcie na zasuwie odcinków wodociągu na czas naprawy. Problemem w dostawie wody sezonie letnim. bywają spadki ciśnienia wywołane zwiększonym rozbiorem na skutek podlewania ogrodów w niezawodny. Płukanie wodociągów odbywające się 2x w roku organizowane jest w godzinach D). Za wyjątkiem ewentualnych nielicznych awarii woda dostarczana jest w sposób ciągły i przy okazji odczytów oraz po zgłoszeniu podejrzenia awarii i podlegają okresowej wymianie. stacji pośredniczącej w Swiątnikach. W celu zapobiegania burmistrz gminy wprowadza Jednakże w okresach suszy letnich, nas końcówkach wodociągu, szczególnie we wsi Mieczewo występuje okresowy spadek ciśnienia spowodowany zwielokrotnionym rozbiorem (podlewanie ogrodów), co spowodowane jest długością sieci wodociągowej, przekrojem rur oraz wydolnością zarządzeniami okresowe zakazy podlewania poza porą nocną. ANALIZA ZGODNIE Z WYMOGAMI KONCESJ L I I I / I BI. W sieci wodociągowej utrzymywane jest ciśnienie w zakresie od min. 2 MPa i max. 4 MPa. CI. Przyłącza obsługiwane przez operatora są wyposażone w wodomierze, które są kontrolowane FI. Czas usuwania awarii oraz zakłóceń funkcjonowania urządzeń wodociągowych jest niewielki i 2. Jakość obsługi odbiorców usług BI. Zgłaszający się w siedzibie operatora w celu wniesienia skarg i wniosków obsługiwani są w dni

5 biura. usług. Wpłat dokonywać można u inkasenta, w kasie operatora czynnej w godzinach pracy terenie gminy uznać można za konkurencyjny. odczytów wodomierzy lub czasowej weryfikacji odczytów podawanych przez odbiorców 4. Naliczanie i egzekucja opłat od odbiorców usług odbywa się w drodze okresowych 3. Poziom cen i stawek za zaopatrzenie w wodę w porównaniu do innych operatorów na D/. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa jest bez przeszkód. biura operatora lub na jego konto bankowe. W razie zaległości wysyłane są monity, a w odcięcie przyłączy w celu zapobieżenia narastaniu długu. dochodzenie należności w drodze egzekucji sądowej. W ostatnim okresie nie nastąpiło dalszej kolejności wezwanie przedsądowe. W niektórych przypadkach konieczne jest w zakresie awarii przez całą dobę. Poczta elektroniczna odbierana jest w godzinach funkcjonowania Ci. Telefon w zakresie spraw zwykłych obsługiwany jest w godzinach 8.00 do 15.00, a

6 wodę. Majątek Rogalin Sp. z o.o., działając jako przedsiębiorstwo wodociągowe, kieruje WNIOSEK NIP 778_0I_tQ_$. Rego 6j008ii9 13. Oo. L0ł4 J Rada Miejska 4 tel/fax (0(,1) 813-6OIO, teł (061) 83-8I-Si I Rogalin, ul. Nowa 3, świnki S1urJAZO.O. W LI1Ii3 9,MAJĄTEK ROGALIN RogIie 20 14r. dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem zmian oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Cenę i stawki obliczono na podstawie niezbędnych przychodów potrzebnych do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w Majątek Rogalin Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego w dniu 13 grudnia 2005 r. Przedmiotem działalności wysokości 2,16 zł + VAT tj. 2,33 zł/miesiąc brutto od każdego odbiorcy i przyjęcie w/w cen na okres od 18 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2015 roku. związanej z zezwoleniem jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą posiadanych urządzeń. Spółka nie korzysta z zakupu wody z innych źródeł. przez naszą Spółkę we wsiach: Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Swiątniki, Mieczewo i Radzewice, położonych na terenie tutejszej gminy Mosina. niniejszym wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzonego Z wyrazami należnego szacunku W załączeniu 1m3 wody w wysokości 2,96 zł + VAT, tj. 3,20 zł/m3 brutto oraz opłaty abonamentowej w tabele zaświadczenie ostatnie (informacja dodatkowa). Nowa taryfa ma umożliwić utrzymanie dotychczasowego poziomu usług. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. Postulujemy przyjęcie (utrzymania dotychczasowej) dwuczłonowej taryfy, określającej cenę Wnosi się o przyjęcie dwuczłonowej taryfy opłat dla wszystkich odbiorców ushig. Stawki opłat zawarte w taryfie opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z na r., rachunek zysków i strat za rok 2012 oraz wprowadzenie do sprawozdania litery A,C,D,E,F,G,H o posiadaniu zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2012 r., na które składa się bilans ikołaj Pietraszak-Dmowski prokurent spółki O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

7 I Wyszczególnienie Taryfa Taryfa nowa Zmiana % z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp obowiązująca 4/3 Taryfowa grupa odbiorców rodzaje cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat netto Usług O I Gosp.domowe,przemysł [pozostali Cena za m3 dostarczonej wody Stawka opłaty abonamentowej za goto wość zł/odbiorcę/m-cznie 2,96 zł 2,16 zł 2,96 zł 2,16 zł 1 Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku

8 Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Lp Wyszczególnienie rok obrachunkowy rok obowiązywania taryf poprzedzający nowych taryf wprowadzenie nowych b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 zł 0,00 zł umorzeniowe a) amortyzacja lub odpisy , ,39 zł 1) koszty eksploatacji i utrzymania, W tym: , ,39 zł Zaopatrzenie w wodę Ó I 2 3 1) I(Wartość z wiersza 1.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 1,6 kolumna 2)1 x 100% 3 2) l(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 2,6 kolumna 2)1 x 100% Uwagi: Średnia zmiana wartości przychodów- 2) odprowadzanie ścieków w % x zaopatrzenia w wodę w % x 94% a) amortyzacja lub odpisy 0,00 zł 0,00 zł Spółki urządzeń niebędących w posiadaniu 0,00 zł 0,00 zł b) koszty odprowadzania ścieków do umorzeniowe 1 koszty eksdloatacii i utrzymania. w tym: 0,00 zł 0,00 zł 5) marża zysku ,00 zł ,61 zł 2 Odprowadzanie ścieków 3 Srednia zmiana wartości przychodów- 1) 4) należności nieregularne 0,00 zł 0,00 zł 4) należności nieregularne 0,00 zł 0,00 zł 6) wartość niezbędnych przychodów ,00 zł ,00 zł 3)odsetki 0,OOzł 0,OOzł 3)odsetki 0,OOzł 0,OOzł amortyzacji 0,00 zł 0,00 zł amortyzacji 0,00 żł 0,00 zł 2) raty kapitałowe ponad wartość 2) raty kapitałowe ponad wartość 5) marża zysku 0,00 zł 0,OOzł 6) wartość niezbędnych przychodów 0,00 zł 0,00 zł Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

9 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Lp Wyszczególnienie Współ czynnik alokacji wg tabe E Taryfowa grupa odbiorców usług Gosp.domowe,przemysł i pozostali Ogółem i i 2 3 j 4 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A ,39 z ,3l - wynagrodzenia z narzutami A ,00 z ,00 z - materiały A z ,00 z - energia A ,00 z ,00 z - opłaty za korzystanie ze środowiska B ,00 z ,00 z - podatki i opłaty - inne A 1 500,00 z I 500,00 z - usługi obce A ,00 z ,00 z - pozostałe koszty A ,00 z ,00 z b) ałok: koszty pośrednie - rozliczanie kosztów wydziałowych i dział,pomocniczej A 0,00 z 0,00 z - alokowane koszty ogólne A 0,00 z 0,00 z ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 0,00 z 0,00 z ) odsetki A 0,00 z 0,00 z ) należności nieregularne A 0,00 z 0,00 z 5) marża zysku A ,6 1 z ,61 z ) razem wartość niezbędnych przychodów ,00 z Z 2 Ddprowadzanie ścieków 1 koszty eksploatacji i utrzymania, w Wrn: a) koszty bezpośrednie - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C 0,00 z 0,00 z - wynagrodzenia z narzutami C 0,00 z 0,00 z -materiały C 0,OOz 0,00 - energia C 0,00 z 0,00 z - opłaty za korzystanie ze środowiska D 0,00 z 0,00 z - podatki i opłaty- inne C 0,00 z 0,00 z - usługi obce C 0,00 z 0,00 z - pozostałe koszty C 0,00 z 0,00 z b) alok: koszty pośrednie - rozliczanie kosztów wydziałowych C i dział.pomocniczej 0,00 z 0,00 z - alokowane koszty ogólne C 0,00 Z 0,00 z ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 0,00 z 0,00 z 3) odsetki C 0,00 z 0,00 z ) należności nieregularne C 0,00 z 0,00 z 5) marża zysku C 0,00 z 0,00 z 3) razem wartość niezbędnych przychodów 0,00 z 0,00 Z 4

10 m m3 zaopatrzenia w wodę % 100,00% pozosta Jedn. Taryfowa grupa odbiorców usług 3 C Ilość roczna dostarczonych ścieków % 100,00% 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi m3 % zł odprowadzania ścieków Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zł ,00 zł ,00 zł lp. Współ- Wyszczególnienie miary czynnik Gosp.domowe, Ogółem alokacji przemysł i O I A Sprzedaż roczna wody S

11 6 2) zużycie wody w m3/rok Zaopatrzenie w wodę abonamentowej za rok ,00 zł b) wartość niezbędnych przychodów opłaty 1)wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,00 zł rozliczanych za ilość dostarczonej wody ,00 zł a) war[ość niezbędnych przychodów W tym: 2 Odprowadzanie ścieków 0,00 zł 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 2) odprowadzone ścieki w m3/rok 0,00 3 0,00 zł 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 0,00 zł 4) cena 1 m3 wody w zł/m 3 2,96 zł 3) liczba odbiorców (wodomierzy głównych) ) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę Gosp.domowe,przemysł_i_pozostali lp Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji ;rostei Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą O I 2 wzł/m-c 2,16 zł

12 Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych lp Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług gosp.dom. przemysł Ogółem I_pozostali O I 2 3 Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m3/rok )cenazam 3wodywzłim 2,96zł 2,96zł 3) stawka opłaty abonamentowej 0,00 zł 0,00 zł 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok) ,00 zł ,OOzł 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok ,00 zł ,00 zł Wartość przychodów w zł/rok ,00 zł ,00 zł 2 Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odrówadzanych rocznie m3/rok 0,00 0,00 2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 0,00 zł 0,00 zł 3) stawka opłaty abonamentowej 0,00 zł 0,00 zł 4) przychody wg należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok) 0,00 zł 0,00 zł 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 0,00 zł 0,00 zł Wartość przychodów w złlrok 0,00 zł 0,00 zł 7

13 gosp.dom. Wyszczegó nienie Taryfowa grupa odbiorców usług przemysł Ogółem wprowadzenie nowych taryf ,00 zł ,00 zł 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 1) w roku obowiązywania nowych taryf ,00 zł ,00 zł Wartość przychodów Zaopatrzenie wwodę O I 2 3 i_pozostali S Wzrost przychodów Wzrost przychodów wprowadzenie nowych taryf 0,00 zł 0,00 zł 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 1) w roku obowiązywania nowych taryf 0,00 zł 0,00 zł Wartość przychodów 2 Odprowadzanie ścieków I odprowadzanie ścieków Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

14 dostarczana wodociągiem zakładowym do 6 Wsi W gminie Mosina: Rogalin, Rogalinek, zakładowym gospodarstwa w Rogalinie, korzystającym ze studni głębinowych. Woda jest Majątek Rogalin Sp. z o. o. jest zbiorowym dostawcą wody ujmowanej i uzdatnianej w ujęciu 1. Zakres świadczenia usług 9 taryfy. Nie jest spodziewana znacząca zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania 3. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf Nie przewiduje się nowych metod alokacji kosztów. konserwacji i remontów infrastruktury technicznej oraz modernizacji i odnowy posiadanych poprawy warunków dostawy wody do Mieczewa w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Zwiększono m. in. objętość zbiorników retencyjnych, dokonano renowacji studni, zwiększono przyłączonych do sieci. 2. Standardy jakościowe usług W roku obowiązywania taryfy przewiduje się modernizację przepompowni w Mieczewie w celu przedstawił tutejszej Gminie w dwóch specjalistycznych opracowaniach. Operator dokonuje urządzeń wodociągowych. Możliwości oraz potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę operator przez niego urządzeń. Na inwestycje modernizacyjne oraz odnowę i modernizację urządzeń, infrastruktury, nie opracowuje i nie przedkłada wieloletniego planu rozwoju i modernizacji które nie są jego własnością, przeznacza środki pozyskiwane z kalkulowanego w taryfie zysku. udostępniona jest przez gminę Mosina. Jako że Majątek Rogalin nie jest właścicielem Jako szczególnie trudne uznać trzeba zaopatrzenie w wodę w okresach suszy letnich tych Wsi, standardów jakościowych, jak również ilościowych, w odniesieniu do odbiorców już ostatnich latach silnie zurbanizowanych, do których jednak na dużych odległościach prowadzą Wnioskowane ceny zapewnią przychody niezbędne do utrzymania dotychczasowych do których wodę dostarcza się wodociągiem gminnym, tj. Mieczewa i Radzewic. Wsi w rurociągi o małych przekrojach. filtry itd. ogranicza inwestycje realizowane z pozyskiwanego zysku od modernizacji stacji wodociągowej. wymogi określone w przepisach wydany na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w infrastruktura dzierżawiona jest z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, w około 1/3 wodę. Ze względu na ograniczone możliwości planowania i realizacji inwestycji Majątek Rogalin wyjątkami) właścicielem infrastruktury, na której opiera swoją działalność. W około 2/3 Majątek Rogalin jako przedsiębiorstwo wodociągowe jest operatorem nie będącym (z drobnymi Majątek Rogalin utrzymuje urządzenia wodociągowe tak, że dostarczają one wodę spełniającą Przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności w zakresie zbiorowego odbioru ścieków. Przedsiębiorstwo nie dokupuje wody od innych operatorów z powodu braku takich możliwości technicznych. Sasinowo i Swiątniki oraz, za pomocą wodociągu gminnego, do wsi Mieczewo I Radzewice. UZASADNIEME WNIOSKU

15 Do wszystkich pozycji dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. gospodarstwa domowe, będące częściowo gospodarstwami rolnymi. Z wody korzysta niewiele wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres miesięczny wysokości 2,16 zł. kwotę wyrażoną w złotych za I m3 dostarczonej wody oraz opłatę abonamentową kwotę Jako zbiorowy dostawca wody przedsiębiorstwo ód 2 maja 2012 r. stosuje cenę wody 2,96 zł tj. zapewnia łatwość ustalania opłat za usługę. przemysłu. Dtegc też utrzymuje s tradycyjną, jednolitą taryfę na wodę, co dodatkowo zakładów produkcyjnych, głównie niedużych, rodzinnych. W obsługiwanych wsiach brak jest Na obsługiwanym terenie zasadniczo występuje jedna, jednolita grupa odbiorców wody, tj. Nowa taryfa winna obowiązywać od dnia r. do r. Taryfa ta była przedłużana na wniosek operatora. Stosowana dotychczas i wnioskowana wysokość stawek wpływa na racjonalne gospodarowanie wodą przez odbiorców usług. 1

16 Rogalin fax: centrala: wniosku o zatwierdzenie taryfy wodociągowej przez Radę Miejską w Mosinie ZAŚWIADCZENIE Maj ątek Rogalin sp.z o.o. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o jest posiadaczem na podstawie umowy poddzierżawy nr 2803/R/D/2014 z dnia 10 marca Zaświadczenie wydaje się na prośbę spółki Majątek Rogalin celem przedłożenia do wodociągowej w tym stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , o kapitale zakładowym ,00 zł Skład Zarządu: Zdzisław Paszkiewicz Prezes Zarządu, NIP REGON Konto: BGŻ S.A. O/Środa Wlkp tulce zarzadpbr.pi, Z poważaniem 2014 roku powyższych nieruchomości oraz zlokalizowanej na nich infrastruktury Obiektu Majątek Rogalin niniejszym zaświadcza iż spółka Majątek Rogalin Sp. z o.o. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. w Tulcach, jako dzierżawca nieruchomości L.dz. A/Ą /2014 Tulce, dnia 27 maja 2014 roku Tulce, ul. Kasztanowa 5

17 1 (pieczęć jednosikl 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0O 1 długoterminowa Wobec fnansowe 000 0,00 prawne A. Aktywa trwałe , ,72 A. Kapitał (fundusz) własny , ,96 2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwowe 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,80 (wielkość ujemna) ujemna) O0 0,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy jednostka obliczeniowa BILANS NIP 778.Oi.4-86I, Rego td.ifax (061) 1) , tel. (061) RogaiM, iii. Nowa 3, ÓZ-022 Świątnik, S?ŁK.4 Z QQ MAJĄTEK ROGALIN I. Wartości niematerialnej prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 NIP 775_Ol.5n5r fl (Cc, 8( l. (OSI S Rog:ilin, ił Now 3, 52O22 \yiąrrlh; MAJiJEK ROGALif SPÓŻKA Z O. O. ( C lądowej i wodnej obrotowego (wielkość ujemna) 0, ,00 IX. budynki, lokale I obiekty inżynierii wieczystego gruntu) grunty (w tym prawo użytkowania 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,16 1. Środki trwałe , ,06 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,72 VI c) urządzenia techniczne i maszyny , ,02 B. d) środki transportu , ,37 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,05 e) inne środki trwałe , ,67 1. III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 2. Środki trwale w budowie 0,00 0,00 2 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0, ,05 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 853,66-2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,05 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 a) wjednostkach powiązanych 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki ,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0, udziały lub akcje 0,00 0,00 a) 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,40 0,00 dochodowego. międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia - podobne - udziały lub akcje 0,00 0,00 b) 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,64 0,00 Zaliczki na wartości niematerialne i - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,77 finansowe inne dtugoterminowe aktywa - udzielone pożyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0, ,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 sporządzony na dzień : r. Udzlał (akcje) własne (wielkość Odpisy z zysku netto w ciągu roku Pozostałe kapitały (fundusze) zobowiązania Zobowiązania i rezerwy na dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku Rezerwa na świadczenia emerytalne i pozostałych jednostek , ,21 wartościowych z tytułu emisji dłuznych papierów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: wartościowycl 0,00 0,00 b) Aktywa z tytułu odroczonego podałku z tytułu emisji dłużnych papierów 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 . zdrowotnych - do - do - powyżej - udziały - _. _i._ do powyżej B. Aktywa obrotowe , ,06 d) I. zapasy , ,64-1. Materiały , ,84 - Z tytułu dostawi usług, o okresie , miesięcy , ,07 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku ,97 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 3. Produkty gotowe , ,83 f) zobowiązania wekslowe - 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 ceł, ubezpieczeń ,85 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń , ,49 II. Należności krótkoterminowe , ,62 i) inne 292, ,80 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 5 629, ,56 ztytulu dostawi usług, o okresie 0, IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 12 miesięcy 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 a) inne 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 Należności od pozostałych jednostek , ,62 - krótkoterminowe 0,00 0,00 z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: , ,80 12 miesięcy , ,80 i 12 miesięcy 0,00 0,00 z tytułu podatków, dotacji, cal, b) ubezpieczeń społecznych , ,00 oraz innych świadczeń c) inne 0, ,82 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 lii. Inwestycje krótkoterminowe , ,05 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,05 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pienięzne środki pieniężne w kasie I na rachunkach , , , ,07 - inne środki pieniężne 0, ,98 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia ulędzyokresowe (I.. iaktywa razeb 2 Ę Pasywara W 3Ą r, Sporządzono dnia: r. WICEPZAR ZĄDU prez)trządu MAJĄT ROGIN* Sp. z o.o Mirosława stak-pestka \ parte ll I,21 :4. :. ł:ii..:- Iy1AJA FE K (UA L I SPÓLĄ.j Z ().Q.. Rogiiir ui.s1i w: j i2_c)22 \i ti./l (Qi) P-O k!. l)(.i Ii 77.; r;i.;_,1 i.::i1,, MikołaJ trzakdmow5k :;

19 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,59 L Amortyzacja , ,83 H. Zużycie materiałów i energii , ,92 40,48 B. Koszty działalności operacyjnej , ,42 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,65 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,69 - od jednostek powiązanych 000 0,00 P Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym: , ,93 ) sporządzony na dzień : ę.1/i:x (()ui -6-16, t.1 (1)6!) Xl)-U- ro:,31 z o.o. NIP %i. Re:or % N!1 77)(_fl)..I))_h). ROCA L tel. (O1) 13-8l-8,4 jyąrwr i 1% VIII. Wartość sprzedanych towarów materiałów 0, ,90 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , IV. Podatki i opiaty, w tym: , ,91 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 III. Usługi obce , V. Wynagrodzenia , ,28 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,49 III. Inne przychody operacyjne , ,66 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,50 III. Inne koszty operacyjne 6 300,00 44,29 E. Pozostałe koszty operacyjne 6 300,00 44,29 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 G. Przychody finansowe 5 537, ,05 II. Dotacje , ,84 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,72 l\l Inne 0, ,05 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 H. Koszty finansowe. II, Odsetki, W tym: 5 537, ,05 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (l±j) , ,16 li. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 N. Zysk ta) netto (K-L-M) , ,16 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.-J.II.) , ,00 II. Straty nadzwyczajne ,30 0,00 WICEPS ZARĄDU. -FARTNER rr Larzą U L. Podatek dochodowy 0, I. Odsetki, w tym: 40, ,56 - od jednostek powiązanych 0,00 0, ,61 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,16 I. Zyski nadzwyczajne , ,00 Inne 0,00 0,00 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 Sporzadzono dnia r MAJ%JALIN 9p Z O O RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ii ()22. 1:.! Rolj I Nowa 3, 2-O22 świtnil 7

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa(firma) i siedziba; podstawowy przedmiot działalności jednostki; wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr. WISTIL S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A.

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA Rozdział VII - Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE Raport roczny SA-R 2004 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r. Data raportu: 13 luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo