UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r."

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku. Majątku Rogalin Sp. z o. o. w Rogalinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: Zatwierdza się taryf, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 18 sierpnia 2014 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r., opracowane przez Majątek Rogalin Sp. o. o., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 taryfy koszty, Projekt UZASADNIENIE Stosownie do art. 24 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy i obowiązują przez okres 1 roku. Majątek Rogalin Sp. o. o., w dniu 9 czerwca 2014 r. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 18 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2015 r. na terenie objętym zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Gminy Mosina z dnia r., tj. na obszarze prowadzonej działalności, w miejscowościach: Rogalin, Rogalinek, Mieczewo, Świątniki, Radzewice i Sasinowo Do wniosku załączono sprawozdanie flnansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. W związku z powyższym, do wniosku nie został dołączony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego, zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy wskazuje, że: zostały opracowane zgodnie z przepisami Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, tj. rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), oraz o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 Ustawy (koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy) nie budzą zastrzeżeń pod względem celowości ich ponoszenia. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. U. Lun istrza

3 MOSINA p1. 20 Października 1 Pr?,gJ,jrmjstrz Gminy Mosina ł NIP 778-0l-)-66!. Rcgun tt/fax (0t tel. (061) Rog2lin, iii. Nowa 3, Świątniki SPÓŁKA Z O.O. MAJĄTEK ROGALIN Dołączamy analizę przewidzianąw p. 3.3 koncesji. Poza tym niektórzy odbiorcy zbudowali własne studnie do podlewania upraw. Wyjaśniamy jednocześnie, że ilość sprzedanej wody zależna jest od przebiegu pogody w Wahania mogą być znaczne. Także wprowadzenie zakazu podlewania poza porą nocną ogranicza jest przemysłu, który mógłby mieć ze względu na swoje stałe potrzeby wpływ stabilizujący na okresie wiosenno-letnim w danym roku oraz od rodzaju odbiorców. Na obsługiwanym terenie brak zużycie. Mimo że cena jest niższa, niż u wielu innych operatorów, działa w pewnym stopniu motywująco do zużycie wody. oszczędności wody, którą mierzy się wodomierzem, a nie ryczałtowo. przedkiada przy niniejszym nowy wniosek taryfowy. W odpowiedzi na list tutejszego urzędu z dnia 11 czerwca br. Majątek Rogalin Sp. z o.o. Rogalin, dnia 12 czerwca 2014 r.

4 odpowiada wymogom jakościowym. Epidemiologiczną w Poznaniu oraz przez certyfikowane laboratorium w Poznaniu. Woda AI. Jakość wody jest monitorowana z urzędu przez Wojewódzką Stację Sanitarno- 1. Analiza jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę drogą, którą nadeszły do operatora. robocze w godz do w biurze w Rogalinie przy ul. Nowej 3. Zgłaszane awarie są odnotowywane w zeszycie awarii. Na skargi i wnioski odpowiada się bez zbędnej zwłoki tą samą udzielane są najczęściej telefonicznie ( ) lub mailem (rogaiin,post.pl). Nowe ceny usług komunikowane są za pomocą metod zwyczajowo przyjętych np. w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń itp. AI. Pełne informacje dla odbiorców i osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej stacji pośredniczącej. Awarie głównie dotyczyły sieci lub indywidualnych przyłączy należących do odbiorców. wymianą lub montażem nowych zasuw. Nie zanotowano awarii w stacji uzdatniania wody czy w kształtuje się na poziomie 5 godz. W ostatnich latach awarie oraz zakłócenia związane były z przyjąć można 30% strat. El. Straty wody z sieci wodociągowej kształtują się różnie w zależności od pory roku. Średnio małego zużycia wody. W razie awarii przyłączy zdarzają się przypadki, kiedy konieczne jest zamknięcie na zasuwie odcinków wodociągu na czas naprawy. Problemem w dostawie wody sezonie letnim. bywają spadki ciśnienia wywołane zwiększonym rozbiorem na skutek podlewania ogrodów w niezawodny. Płukanie wodociągów odbywające się 2x w roku organizowane jest w godzinach D). Za wyjątkiem ewentualnych nielicznych awarii woda dostarczana jest w sposób ciągły i przy okazji odczytów oraz po zgłoszeniu podejrzenia awarii i podlegają okresowej wymianie. stacji pośredniczącej w Swiątnikach. W celu zapobiegania burmistrz gminy wprowadza Jednakże w okresach suszy letnich, nas końcówkach wodociągu, szczególnie we wsi Mieczewo występuje okresowy spadek ciśnienia spowodowany zwielokrotnionym rozbiorem (podlewanie ogrodów), co spowodowane jest długością sieci wodociągowej, przekrojem rur oraz wydolnością zarządzeniami okresowe zakazy podlewania poza porą nocną. ANALIZA ZGODNIE Z WYMOGAMI KONCESJ L I I I / I BI. W sieci wodociągowej utrzymywane jest ciśnienie w zakresie od min. 2 MPa i max. 4 MPa. CI. Przyłącza obsługiwane przez operatora są wyposażone w wodomierze, które są kontrolowane FI. Czas usuwania awarii oraz zakłóceń funkcjonowania urządzeń wodociągowych jest niewielki i 2. Jakość obsługi odbiorców usług BI. Zgłaszający się w siedzibie operatora w celu wniesienia skarg i wniosków obsługiwani są w dni

5 biura. usług. Wpłat dokonywać można u inkasenta, w kasie operatora czynnej w godzinach pracy terenie gminy uznać można za konkurencyjny. odczytów wodomierzy lub czasowej weryfikacji odczytów podawanych przez odbiorców 4. Naliczanie i egzekucja opłat od odbiorców usług odbywa się w drodze okresowych 3. Poziom cen i stawek za zaopatrzenie w wodę w porównaniu do innych operatorów na D/. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa jest bez przeszkód. biura operatora lub na jego konto bankowe. W razie zaległości wysyłane są monity, a w odcięcie przyłączy w celu zapobieżenia narastaniu długu. dochodzenie należności w drodze egzekucji sądowej. W ostatnim okresie nie nastąpiło dalszej kolejności wezwanie przedsądowe. W niektórych przypadkach konieczne jest w zakresie awarii przez całą dobę. Poczta elektroniczna odbierana jest w godzinach funkcjonowania Ci. Telefon w zakresie spraw zwykłych obsługiwany jest w godzinach 8.00 do 15.00, a

6 wodę. Majątek Rogalin Sp. z o.o., działając jako przedsiębiorstwo wodociągowe, kieruje WNIOSEK NIP 778_0I_tQ_$. Rego 6j008ii9 13. Oo. L0ł4 J Rada Miejska 4 tel/fax (0(,1) 813-6OIO, teł (061) 83-8I-Si I Rogalin, ul. Nowa 3, świnki S1urJAZO.O. W LI1Ii3 9,MAJĄTEK ROGALIN RogIie 20 14r. dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem zmian oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Cenę i stawki obliczono na podstawie niezbędnych przychodów potrzebnych do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w Majątek Rogalin Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego w dniu 13 grudnia 2005 r. Przedmiotem działalności wysokości 2,16 zł + VAT tj. 2,33 zł/miesiąc brutto od każdego odbiorcy i przyjęcie w/w cen na okres od 18 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2015 roku. związanej z zezwoleniem jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą posiadanych urządzeń. Spółka nie korzysta z zakupu wody z innych źródeł. przez naszą Spółkę we wsiach: Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Swiątniki, Mieczewo i Radzewice, położonych na terenie tutejszej gminy Mosina. niniejszym wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzonego Z wyrazami należnego szacunku W załączeniu 1m3 wody w wysokości 2,96 zł + VAT, tj. 3,20 zł/m3 brutto oraz opłaty abonamentowej w tabele zaświadczenie ostatnie (informacja dodatkowa). Nowa taryfa ma umożliwić utrzymanie dotychczasowego poziomu usług. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. Postulujemy przyjęcie (utrzymania dotychczasowej) dwuczłonowej taryfy, określającej cenę Wnosi się o przyjęcie dwuczłonowej taryfy opłat dla wszystkich odbiorców ushig. Stawki opłat zawarte w taryfie opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z na r., rachunek zysków i strat za rok 2012 oraz wprowadzenie do sprawozdania litery A,C,D,E,F,G,H o posiadaniu zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2012 r., na które składa się bilans ikołaj Pietraszak-Dmowski prokurent spółki O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

7 I Wyszczególnienie Taryfa Taryfa nowa Zmiana % z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp obowiązująca 4/3 Taryfowa grupa odbiorców rodzaje cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat netto Usług O I Gosp.domowe,przemysł [pozostali Cena za m3 dostarczonej wody Stawka opłaty abonamentowej za goto wość zł/odbiorcę/m-cznie 2,96 zł 2,16 zł 2,96 zł 2,16 zł 1 Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku

8 Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Lp Wyszczególnienie rok obrachunkowy rok obowiązywania taryf poprzedzający nowych taryf wprowadzenie nowych b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 zł 0,00 zł umorzeniowe a) amortyzacja lub odpisy , ,39 zł 1) koszty eksploatacji i utrzymania, W tym: , ,39 zł Zaopatrzenie w wodę Ó I 2 3 1) I(Wartość z wiersza 1.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 1,6 kolumna 2)1 x 100% 3 2) l(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 2,6 kolumna 2)1 x 100% Uwagi: Średnia zmiana wartości przychodów- 2) odprowadzanie ścieków w % x zaopatrzenia w wodę w % x 94% a) amortyzacja lub odpisy 0,00 zł 0,00 zł Spółki urządzeń niebędących w posiadaniu 0,00 zł 0,00 zł b) koszty odprowadzania ścieków do umorzeniowe 1 koszty eksdloatacii i utrzymania. w tym: 0,00 zł 0,00 zł 5) marża zysku ,00 zł ,61 zł 2 Odprowadzanie ścieków 3 Srednia zmiana wartości przychodów- 1) 4) należności nieregularne 0,00 zł 0,00 zł 4) należności nieregularne 0,00 zł 0,00 zł 6) wartość niezbędnych przychodów ,00 zł ,00 zł 3)odsetki 0,OOzł 0,OOzł 3)odsetki 0,OOzł 0,OOzł amortyzacji 0,00 zł 0,00 zł amortyzacji 0,00 żł 0,00 zł 2) raty kapitałowe ponad wartość 2) raty kapitałowe ponad wartość 5) marża zysku 0,00 zł 0,OOzł 6) wartość niezbędnych przychodów 0,00 zł 0,00 zł Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

9 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Lp Wyszczególnienie Współ czynnik alokacji wg tabe E Taryfowa grupa odbiorców usług Gosp.domowe,przemysł i pozostali Ogółem i i 2 3 j 4 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A ,39 z ,3l - wynagrodzenia z narzutami A ,00 z ,00 z - materiały A z ,00 z - energia A ,00 z ,00 z - opłaty za korzystanie ze środowiska B ,00 z ,00 z - podatki i opłaty - inne A 1 500,00 z I 500,00 z - usługi obce A ,00 z ,00 z - pozostałe koszty A ,00 z ,00 z b) ałok: koszty pośrednie - rozliczanie kosztów wydziałowych i dział,pomocniczej A 0,00 z 0,00 z - alokowane koszty ogólne A 0,00 z 0,00 z ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 0,00 z 0,00 z ) odsetki A 0,00 z 0,00 z ) należności nieregularne A 0,00 z 0,00 z 5) marża zysku A ,6 1 z ,61 z ) razem wartość niezbędnych przychodów ,00 z Z 2 Ddprowadzanie ścieków 1 koszty eksploatacji i utrzymania, w Wrn: a) koszty bezpośrednie - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C 0,00 z 0,00 z - wynagrodzenia z narzutami C 0,00 z 0,00 z -materiały C 0,OOz 0,00 - energia C 0,00 z 0,00 z - opłaty za korzystanie ze środowiska D 0,00 z 0,00 z - podatki i opłaty- inne C 0,00 z 0,00 z - usługi obce C 0,00 z 0,00 z - pozostałe koszty C 0,00 z 0,00 z b) alok: koszty pośrednie - rozliczanie kosztów wydziałowych C i dział.pomocniczej 0,00 z 0,00 z - alokowane koszty ogólne C 0,00 Z 0,00 z ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 0,00 z 0,00 z 3) odsetki C 0,00 z 0,00 z ) należności nieregularne C 0,00 z 0,00 z 5) marża zysku C 0,00 z 0,00 z 3) razem wartość niezbędnych przychodów 0,00 z 0,00 Z 4

10 m m3 zaopatrzenia w wodę % 100,00% pozosta Jedn. Taryfowa grupa odbiorców usług 3 C Ilość roczna dostarczonych ścieków % 100,00% 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi m3 % zł odprowadzania ścieków Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zł ,00 zł ,00 zł lp. Współ- Wyszczególnienie miary czynnik Gosp.domowe, Ogółem alokacji przemysł i O I A Sprzedaż roczna wody S

11 6 2) zużycie wody w m3/rok Zaopatrzenie w wodę abonamentowej za rok ,00 zł b) wartość niezbędnych przychodów opłaty 1)wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,00 zł rozliczanych za ilość dostarczonej wody ,00 zł a) war[ość niezbędnych przychodów W tym: 2 Odprowadzanie ścieków 0,00 zł 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 2) odprowadzone ścieki w m3/rok 0,00 3 0,00 zł 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 0,00 zł 4) cena 1 m3 wody w zł/m 3 2,96 zł 3) liczba odbiorców (wodomierzy głównych) ) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę Gosp.domowe,przemysł_i_pozostali lp Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji ;rostei Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą O I 2 wzł/m-c 2,16 zł

12 Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych lp Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług gosp.dom. przemysł Ogółem I_pozostali O I 2 3 Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m3/rok )cenazam 3wodywzłim 2,96zł 2,96zł 3) stawka opłaty abonamentowej 0,00 zł 0,00 zł 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok) ,00 zł ,OOzł 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok ,00 zł ,00 zł Wartość przychodów w zł/rok ,00 zł ,00 zł 2 Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odrówadzanych rocznie m3/rok 0,00 0,00 2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 0,00 zł 0,00 zł 3) stawka opłaty abonamentowej 0,00 zł 0,00 zł 4) przychody wg należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok) 0,00 zł 0,00 zł 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 0,00 zł 0,00 zł Wartość przychodów w złlrok 0,00 zł 0,00 zł 7

13 gosp.dom. Wyszczegó nienie Taryfowa grupa odbiorców usług przemysł Ogółem wprowadzenie nowych taryf ,00 zł ,00 zł 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 1) w roku obowiązywania nowych taryf ,00 zł ,00 zł Wartość przychodów Zaopatrzenie wwodę O I 2 3 i_pozostali S Wzrost przychodów Wzrost przychodów wprowadzenie nowych taryf 0,00 zł 0,00 zł 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 1) w roku obowiązywania nowych taryf 0,00 zł 0,00 zł Wartość przychodów 2 Odprowadzanie ścieków I odprowadzanie ścieków Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

14 dostarczana wodociągiem zakładowym do 6 Wsi W gminie Mosina: Rogalin, Rogalinek, zakładowym gospodarstwa w Rogalinie, korzystającym ze studni głębinowych. Woda jest Majątek Rogalin Sp. z o. o. jest zbiorowym dostawcą wody ujmowanej i uzdatnianej w ujęciu 1. Zakres świadczenia usług 9 taryfy. Nie jest spodziewana znacząca zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania 3. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf Nie przewiduje się nowych metod alokacji kosztów. konserwacji i remontów infrastruktury technicznej oraz modernizacji i odnowy posiadanych poprawy warunków dostawy wody do Mieczewa w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Zwiększono m. in. objętość zbiorników retencyjnych, dokonano renowacji studni, zwiększono przyłączonych do sieci. 2. Standardy jakościowe usług W roku obowiązywania taryfy przewiduje się modernizację przepompowni w Mieczewie w celu przedstawił tutejszej Gminie w dwóch specjalistycznych opracowaniach. Operator dokonuje urządzeń wodociągowych. Możliwości oraz potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę operator przez niego urządzeń. Na inwestycje modernizacyjne oraz odnowę i modernizację urządzeń, infrastruktury, nie opracowuje i nie przedkłada wieloletniego planu rozwoju i modernizacji które nie są jego własnością, przeznacza środki pozyskiwane z kalkulowanego w taryfie zysku. udostępniona jest przez gminę Mosina. Jako że Majątek Rogalin nie jest właścicielem Jako szczególnie trudne uznać trzeba zaopatrzenie w wodę w okresach suszy letnich tych Wsi, standardów jakościowych, jak również ilościowych, w odniesieniu do odbiorców już ostatnich latach silnie zurbanizowanych, do których jednak na dużych odległościach prowadzą Wnioskowane ceny zapewnią przychody niezbędne do utrzymania dotychczasowych do których wodę dostarcza się wodociągiem gminnym, tj. Mieczewa i Radzewic. Wsi w rurociągi o małych przekrojach. filtry itd. ogranicza inwestycje realizowane z pozyskiwanego zysku od modernizacji stacji wodociągowej. wymogi określone w przepisach wydany na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w infrastruktura dzierżawiona jest z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, w około 1/3 wodę. Ze względu na ograniczone możliwości planowania i realizacji inwestycji Majątek Rogalin wyjątkami) właścicielem infrastruktury, na której opiera swoją działalność. W około 2/3 Majątek Rogalin jako przedsiębiorstwo wodociągowe jest operatorem nie będącym (z drobnymi Majątek Rogalin utrzymuje urządzenia wodociągowe tak, że dostarczają one wodę spełniającą Przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności w zakresie zbiorowego odbioru ścieków. Przedsiębiorstwo nie dokupuje wody od innych operatorów z powodu braku takich możliwości technicznych. Sasinowo i Swiątniki oraz, za pomocą wodociągu gminnego, do wsi Mieczewo I Radzewice. UZASADNIEME WNIOSKU

15 Do wszystkich pozycji dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. gospodarstwa domowe, będące częściowo gospodarstwami rolnymi. Z wody korzysta niewiele wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres miesięczny wysokości 2,16 zł. kwotę wyrażoną w złotych za I m3 dostarczonej wody oraz opłatę abonamentową kwotę Jako zbiorowy dostawca wody przedsiębiorstwo ód 2 maja 2012 r. stosuje cenę wody 2,96 zł tj. zapewnia łatwość ustalania opłat za usługę. przemysłu. Dtegc też utrzymuje s tradycyjną, jednolitą taryfę na wodę, co dodatkowo zakładów produkcyjnych, głównie niedużych, rodzinnych. W obsługiwanych wsiach brak jest Na obsługiwanym terenie zasadniczo występuje jedna, jednolita grupa odbiorców wody, tj. Nowa taryfa winna obowiązywać od dnia r. do r. Taryfa ta była przedłużana na wniosek operatora. Stosowana dotychczas i wnioskowana wysokość stawek wpływa na racjonalne gospodarowanie wodą przez odbiorców usług. 1

16 Rogalin fax: centrala: wniosku o zatwierdzenie taryfy wodociągowej przez Radę Miejską w Mosinie ZAŚWIADCZENIE Maj ątek Rogalin sp.z o.o. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o jest posiadaczem na podstawie umowy poddzierżawy nr 2803/R/D/2014 z dnia 10 marca Zaświadczenie wydaje się na prośbę spółki Majątek Rogalin celem przedłożenia do wodociągowej w tym stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , o kapitale zakładowym ,00 zł Skład Zarządu: Zdzisław Paszkiewicz Prezes Zarządu, NIP REGON Konto: BGŻ S.A. O/Środa Wlkp tulce zarzadpbr.pi, Z poważaniem 2014 roku powyższych nieruchomości oraz zlokalizowanej na nich infrastruktury Obiektu Majątek Rogalin niniejszym zaświadcza iż spółka Majątek Rogalin Sp. z o.o. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. w Tulcach, jako dzierżawca nieruchomości L.dz. A/Ą /2014 Tulce, dnia 27 maja 2014 roku Tulce, ul. Kasztanowa 5

17 1 (pieczęć jednosikl 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0O 1 długoterminowa Wobec fnansowe 000 0,00 prawne A. Aktywa trwałe , ,72 A. Kapitał (fundusz) własny , ,96 2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwowe 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,80 (wielkość ujemna) ujemna) O0 0,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy jednostka obliczeniowa BILANS NIP 778.Oi.4-86I, Rego td.ifax (061) 1) , tel. (061) RogaiM, iii. Nowa 3, ÓZ-022 Świątnik, S?ŁK.4 Z QQ MAJĄTEK ROGALIN I. Wartości niematerialnej prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 NIP 775_Ol.5n5r fl (Cc, 8( l. (OSI S Rog:ilin, ił Now 3, 52O22 \yiąrrlh; MAJiJEK ROGALif SPÓŻKA Z O. O. ( C lądowej i wodnej obrotowego (wielkość ujemna) 0, ,00 IX. budynki, lokale I obiekty inżynierii wieczystego gruntu) grunty (w tym prawo użytkowania 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,16 1. Środki trwałe , ,06 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,72 VI c) urządzenia techniczne i maszyny , ,02 B. d) środki transportu , ,37 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,05 e) inne środki trwałe , ,67 1. III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 2. Środki trwale w budowie 0,00 0,00 2 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0, ,05 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 853,66-2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,05 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 a) wjednostkach powiązanych 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki ,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0, udziały lub akcje 0,00 0,00 a) 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,40 0,00 dochodowego. międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia - podobne - udziały lub akcje 0,00 0,00 b) 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,64 0,00 Zaliczki na wartości niematerialne i - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,77 finansowe inne dtugoterminowe aktywa - udzielone pożyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0, ,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 sporządzony na dzień : r. Udzlał (akcje) własne (wielkość Odpisy z zysku netto w ciągu roku Pozostałe kapitały (fundusze) zobowiązania Zobowiązania i rezerwy na dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku Rezerwa na świadczenia emerytalne i pozostałych jednostek , ,21 wartościowych z tytułu emisji dłuznych papierów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: wartościowycl 0,00 0,00 b) Aktywa z tytułu odroczonego podałku z tytułu emisji dłużnych papierów 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 . zdrowotnych - do - do - powyżej - udziały - _. _i._ do powyżej B. Aktywa obrotowe , ,06 d) I. zapasy , ,64-1. Materiały , ,84 - Z tytułu dostawi usług, o okresie , miesięcy , ,07 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku ,97 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 3. Produkty gotowe , ,83 f) zobowiązania wekslowe - 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 ceł, ubezpieczeń ,85 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń , ,49 II. Należności krótkoterminowe , ,62 i) inne 292, ,80 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 5 629, ,56 ztytulu dostawi usług, o okresie 0, IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 12 miesięcy 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 a) inne 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 Należności od pozostałych jednostek , ,62 - krótkoterminowe 0,00 0,00 z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: , ,80 12 miesięcy , ,80 i 12 miesięcy 0,00 0,00 z tytułu podatków, dotacji, cal, b) ubezpieczeń społecznych , ,00 oraz innych świadczeń c) inne 0, ,82 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 lii. Inwestycje krótkoterminowe , ,05 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,05 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pienięzne środki pieniężne w kasie I na rachunkach , , , ,07 - inne środki pieniężne 0, ,98 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia ulędzyokresowe (I.. iaktywa razeb 2 Ę Pasywara W 3Ą r, Sporządzono dnia: r. WICEPZAR ZĄDU prez)trządu MAJĄT ROGIN* Sp. z o.o Mirosława stak-pestka \ parte ll I,21 :4. :. ł:ii..:- Iy1AJA FE K (UA L I SPÓLĄ.j Z ().Q.. Rogiiir ui.s1i w: j i2_c)22 \i ti./l (Qi) P-O k!. l)(.i Ii 77.; r;i.;_,1 i.::i1,, MikołaJ trzakdmow5k :;

19 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,59 L Amortyzacja , ,83 H. Zużycie materiałów i energii , ,92 40,48 B. Koszty działalności operacyjnej , ,42 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,65 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,69 - od jednostek powiązanych 000 0,00 P Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym: , ,93 ) sporządzony na dzień : ę.1/i:x (()ui -6-16, t.1 (1)6!) Xl)-U- ro:,31 z o.o. NIP %i. Re:or % N!1 77)(_fl)..I))_h). ROCA L tel. (O1) 13-8l-8,4 jyąrwr i 1% VIII. Wartość sprzedanych towarów materiałów 0, ,90 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , IV. Podatki i opiaty, w tym: , ,91 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 III. Usługi obce , V. Wynagrodzenia , ,28 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,49 III. Inne przychody operacyjne , ,66 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,50 III. Inne koszty operacyjne 6 300,00 44,29 E. Pozostałe koszty operacyjne 6 300,00 44,29 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 G. Przychody finansowe 5 537, ,05 II. Dotacje , ,84 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,72 l\l Inne 0, ,05 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 H. Koszty finansowe. II, Odsetki, W tym: 5 537, ,05 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (l±j) , ,16 li. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 N. Zysk ta) netto (K-L-M) , ,16 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.-J.II.) , ,00 II. Straty nadzwyczajne ,30 0,00 WICEPS ZARĄDU. -FARTNER rr Larzą U L. Podatek dochodowy 0, I. Odsetki, w tym: 40, ,56 - od jednostek powiązanych 0,00 0, ,61 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,16 I. Zyski nadzwyczajne , ,00 Inne 0,00 0,00 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 Sporzadzono dnia r MAJ%JALIN 9p Z O O RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ii ()22. 1:.! Rolj I Nowa 3, 2-O22 świtnil 7

20 ul. rnoy 3. )2 (J22 S\\ j,j -: WPROWADZENI E (Or. ) 778-0! $.( 3Q 1o, LL -!P-N( 3)C M 8 P L r Si : O. O. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krajowy Rejestr Sądowy w Poznaniu Za okreś Rogalin, ulica Nowa 3 MAJĄTEK ROGALIN REGON NIP 778-Ol PKD Ol-30-Z rok Sprcn1ozdanie finansowe za 2012 rok

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANII POPIOŁEK

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY za rok obrotowy 2005 I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było: -działalność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo