ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o."

Transkrypt

1 ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, październik 2011r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Podsumowanie zarządcze 5 3. Prezentacja Szpitala w Szczecinku 7 4. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Oddziały szpitalne Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne Pracownie specjalistyczne Ratownictwo medyczne Analiza konkurencji i infrastruktury służby zdrowia w rejonie działania Szpitala Wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne dla regionu Analiza obecnej sytuacji finansowej Szpitala Analiza rachunku wyników Analiza przychodów ze sprzedaży Analiza kosztów działalności operacyjnej Wyliczenie progów rentowności za rok Analiza pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych Analiza przychodów i kosztów finansowych Analiza bilansów Analiza przepływów pieniężnych Analiza stanu majątkowego i opis planowanej inwestycji Analiza zatrudnienia Analiza wskaźnikowa Analiza działań restrukturyzacyjnych w okresie trzech ostatnich lat Opis stanu obecnego wraz ze wskazaniem głównych obszarów problematycznych Plany Szpitala w Szczecinku na następne lata po rozbudowie Projekcja finansowa inwestycji- terminy realizacji i źródła finansowania Terminy realizacji Źródła finansowania Środki obce -wykorzystanie do finansowania operacji Opis stanu obecnego od strony operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych 96 2

3 obszarów problematycznych gdzie występują nieefektywności analiza SWOT 16. Podsumowanie prognoz-wyniki Identyfikacja głównych ryzyk Identyfikacja głównych ryzyk Analiza wrażliwości Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel Spis rysunków i wykresów 125 3

4 1. WSTĘP Celem przygotowania biznesplanu jest złożenie skutecznego wniosku do wybranego w przetargu banku, w celu pozyskania długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.. Od strony ekonomicznej celem przygotowania biznesplanu jest wykazanie możliwości i niezbędnych warunków dla funkcjonowania spółki kapitałowej, w okresie, co najmniej piętnastu lat okresu spłaty kredytu inwestycyjnego. Adresatem niniejszego biznesplanu są: Wspólnicy spółki Starostwo Powiatowe Szczecinek i Miasto Szczecinek, Rada Nadzorcza Spółki Szpital w Szczecinku, Bank wybrany w procedurze przetargowej Wykonawcą opracowania jest Zarząd Spółki. W sprawach związanych z szczegółami merytorycznymi i technicznymi biznesplanu można kontaktować się z: Prezesem spółki Adam Bielicki lub Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym spółki Ewa Mikłasz

5 2. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE Szpital w Szczecinku prowadzi działalność w formie spółki z o.o. od stycznia W obrębie jednostki powołany został NZOZ. Spółka prowadzi działalność głównie na terenie powiatu szczecineckiego, w niektórych zakresach udzielanych świadczeń swym oddziaływaniem obejmuje powiaty ościenne. Wartość realizowanego w ramach NFZ kontraktu w 2010 roku wyniosła ,11 zł. W Szpitalu pracuje zespół pracowników na 178 etatach łącznie oraz 91 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Majątek spółki stanowią rzeczowe aktywa trwałe w kwocie netto ,82 zł według stanu na roku. Kapitał własny w kwocie ,57 według stanu na Szpital prowadzi działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego, poradni specjalistycznych i diagnostyki, ma podpisany również kontrakt w zakresie ratownictwa medycznego i profilaktycznych programów zdrowotnych. Szpital realizuje również świadczenia komercyjne, poza kontraktem zawartym z NFZ. Działalność spółki w zakresie lecznictwa zamkniętego prowadzona jest w oparciu o siedem oddziałów szpitalnych: OIT, chirurgii ogólnej z pododdziałem urologicznym, chorób wewnętrznych, pediatryczny, chirurgii urazowo ortopedycznej, ginekologiczno położniczy i SOR. Szpital realizuje swoje zadania w oparciu o 187 łóżek, w 2010 roku hospitalizowano 7903 tys. pacjentów i zrealizowano łącznie osobodni. Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne prowadzone jest w jedenastu poradniach: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo ortopedycznej, dermatologicznej, gruźlicy i chorób płuc, diabetologicznej, onkologicznej, ginekologiczno położniczej, okulistycznej, urologicznej, chorób naczyń, i medycyny sportowej. W 2010 roku w poradniach udzielono porad. Ponadto w strukturach Szpitala znajdują się następujące komórki organizacyjne: pracownia diagnostyki obrazowej RTG, USG, TK, mammograficzna, pracownia badań kardiologicznych, pracownia badań endoskopowych i apteka szpitalna. Najbliższe szpitale, które realizują zadania częściowo podobne to Szpital w Połczynie Zdroju, Drawsku Pomorskim i Wałczu. W ocenie Zarządu szansą rozwoju dla Szpitala w Szczecinku jest przede wszystkim jakość świadczonych usług, a dzięki rozbudowie Szpitala uda się uzyskać lepsze warunki pobytu dla pacjentów hospitalizowanych. Przeprowadzona inwestycja pozwoli również spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 w 5

6 sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ (Dz. U z 2011 Nr 31 poz.15). Możemy również konkurować wykorzystując posiadany potencjał w zakresie leczenia specjalistycznego w kierunku jego większego wykorzystania na nowej powierzchni poprzez oferowanie m.in. krótkich pobytów diagnostycznych skierowanych do bardziej zasobnych grup społecznych. W opracowaniu zaproponowano również rozszerzenie działalności poprzez oddanie w obrębie nowo nadbudowanego oddziału wewnętrznego(na dwóch kondygnacjach) dwóch pododdziałów kardiologicznego i neurologicznego. Ważnym elementem zachęcającym Zarząd do rozbudowy Szpitala jest planowany nielimitowany sposób opłacania przez NFZ wykonywanych usług. Głównym zagrożeniem planowanej rozbudowy jest możliwość zmniejszenia kontraktów z NFZ lub brak możliwości zakontraktowania nowych usług oraz brak uzyskiwania przez spółkę środków za wykonywane tzw. ponadlimity. Zagrożenia związane ze wzrostem konkurencyjności są bardziej odległe, a Szpital w Szczecinku będzie im zapobiegać rozbudowując się, zatrudniając nową kadrę, doposażając się w nowoczesny sprzęt, utrzymując systemy zarządzania jakością i akredytację oddziałów co tym samym podniesie jakość świadczonych usług. Pozostałe ryzyka mają mniejsze znaczenie i zostały opisane w odpowiednim rozdziale. Podsumowując, co do planów najbliższych działań, polegających na rozbudowie Szpitala uważamy, że spółka ma szansę umocnić swoje miejsce na mapie usług medycznych województwa zachodniopomorskiego oraz, przy odpowiednim zarządzaniu, rozwijać się w sposób bezpieczny i zrównoważony zarówno od strony finansowej, jak organizacyjno rzeczowej w planowanym okresie piętnastu lat, co potwierdzone jest planem finansowym obrazującym kształtowanie się sytuacji finansowej Szpitala. 6

7 3. PREZENTACJA SZPITALA W SZCZECINKU 1. Pełna nazwa zakładu: Szpital w Szczecinku spółka z o.o. 2. Adres: Szczecinek ul. Kościuszki Numer telefonu: Numer faxu: Adres e mail: 6. Adres strony www: 7. Numer NIP: Numer REGON: Forma prawna: spółka z o.o. 9. Numer KRS: Numer wpisu w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej: Wspólnicy: Powiat Szczecinek, Miasto Szczecinek 11. Główna działalność wg nr PKD: Z Działalność Szpitali 12. Stopień referencyjności 1 : I stopień. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych (Dz. U. Nr 98 poz.164) 7

8 Działalność Szpitala regulują następujące przepisy: 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr 112, poz.654) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), 3. Kodeks spółek handlowych 4. Inne przepisy dotyczące zakładów opieki zdrowotnej i spółek. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje Rada Nadzorcza. Siedzibą Szpitala jest miejscowość Szczecinek w województwie zachodniopomorskim. Zakład posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Podstawowa działalność Szpitala polega na udzielaniu i świadczeniu usług w zakresie: 1. sprawowania specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i urazowo ortopedycznej, urologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, neonatologii, ginekologii, położnictwa, i oddziału ratunkowego. 2. udzielania specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie porad chirurgicznych, ortopedycznych, dermatologicznych, pulmonologicznych, diabetologicznych, onkologicznych, ginekologiczno położniczych, okulistycznych, urologicznych, chorób naczyń, i medycyny sportowej. 3. wykonywania badań diagnostycznych w zakresie tomografii, RTG, mammografii, endoskopii 4. prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, chirurgii urazowo ortopedycznej, pediatrii, 5. orzecznictwa lekarskiego 6. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dzierżawy obiektów i gruntów pozostających z zarządzie Zakładu, 7. wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, 8. wykonywania innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów, 8

9 9. wykonywania innych zadań wynikających z odrębnych przepisów W wykonywaniu zadań Szpital współdziała z: 1. Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, 2. innymi zakładami opieki zdrowotnej, 3. jednostkami kontrolującymi i nadzorującymi służbę zdrowia, 4. instytucjami wykonującymi zadania w dziedzinie pomocy społecznej, 5. organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami. W okresie ostatnich dwóch lat realizowano w zakładzie lub rozpoczęto realizacje wielu projektów modernizacyjnych, m.in.: zakończono inwestycję Apteka i Krwiodawstwo, wyremontowano poradnię chorób piersi, poradnię ginekologiczno położniczą, poradnię chorób naczyń i poradnię onkologiczną, - dokonano cyfryzacji pracowni RTG z transmisją danych w teleradiologii, - wyremontowano łącznik międzyszpitalny i piwnicę. wyremontowano oddział ginekologii i położnictwa, chirurgii urazowo ortopedycznej, chirurgii ogólnej i pomieszczenia administracji wyremontowano i uruchomiono oddział SOR - dokonano termomodernizacji budynku Szpitala - zagospodarowano teren zieleni wokół Szpitala Nastąpiło również rozpoczęcie inwestycji zabezpieczenia przeciwpożarowego, powstanie miejsc utwardzonej powierzchni w okolicy planowanej rozbudowy szpitala, ułożenie planów rozbudowy, uruchomienie sal wczesnego nadzoru we wszystkich oddziałach szpitala, kontynuacja szpitalnej sieci komputerowej z przygotowaniem do uruchomienia programu analizator kosztów medycznych, rozpoczęcie inwestycji uruchomienia zapasowego źródła wody. Przy zaangażowaniu środków zewnętrznych i Starostwa Powiatowego udało się zakupić dwie nowe karetki, cyfrowe RTG i mammograf, respirator transportowy i USG. Zakład zatrudnia na umowach o pracę i cywilnoprawnych 269 osób personelu różnego szczebla. Na oddziałach szpitalnych w 2010 roku hospitalizowano 7903 tys. pacjentów. 9

10 4. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZPITALA Głównym celem działalności Szpitala jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, mających zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom powiatu szczecineckiego oraz uzyskanie silnej pozycji rynkowej. Podstawowymi źródłami finansowania Szpitala są: 1. środki finansowe pochodzące ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia; 2. środki finansowe z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług oraz dzierżawy obiektów pozostających z zarządzie Szpitala; 3. środki finansowe uzyskane z darowizn i dopłat 4. środki finansowe pochodzące z odpłatnych świadczeń zdrowotnych 4.1. ODDZIAŁY SZPITALNE Szpital w Szczecinku spółka zoo dysponuje 187 łóżkami szpitalnymi. W ciągu roku w placówce hospitalizowanych jest około 8000 tys. pacjentów. Parametry charakteryzujące działalność szpitala zawiera Tabela 1. Tabela 1. Parametry charakteryzujące działalność oddziałów Szpitala Nazwa oddziału Nazwa parametru Oddział chorób wewnętrznych Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 5,4 5,4 5,5 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 54% 55,30% 57,60% Oddział chirurgii ogólnej Oddział chirurgii urazowo Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 3,9 4 4 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 47,40% 46,20% 51% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych

11 ortopedycznej Liczba osobodni OIT Oddział ginekologiczny Oddział położniczy Oddział pediatryczny Oddział neonatologiczny SOR (uruchomiony od ) Średnia długość pobytu w dniach 3,5 3,2 2,7 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 41,40% 40,70% 52,00% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 9,3 6,4 6,4 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 56,80% 64,70% 75% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 2,1 2,1 1,9 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 30,20% 32,70% 36,40% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 4,8 4,9 5 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 55,80% 58,40% 54,60% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 2,9 3 3,7 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 57,70% 50,40% 65,70% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 3,6 3,4 3,1 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 42,80% 41,40% 37,10% Średnia liczba łóżek w okresie 8 Liczba osób leczonych 5685 Liczba osobodni 4881 Średnia długość pobytu w dniach 0,9 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) Źródło: sprawozdania: Dział Statystyki Medycznej Szpitala w Szczecinku 337,10% 11

12 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Na oddziale chorób wewnętrznych tutejszego Szpitala hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami układu oddechowego, układu krążenia i zaburzeniami neurologicznymi. Oddział zajmuje się również leczeniem chorób jamy brzusznej, dróg moczowych i ośrodkowego układu nerwowego. Wykonuje biopsje szpiku, punkcje lędźwiowe, opłucne, brzuszne. Oddział dysponuje 54 łóżkami szpitalnymi w tym 4 łóżkami na sali intensywnego nadzoru medycznego. Liczba leczonych pacjentów na oddziale w I półroczu 2011 roku kształtowała się na poziomie 1023 osób. Liczba osobodni wyniosła Średnia długość pobytu w dniach to 5,5 dnia, zaś średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 57,6%. Struktura zatrudnienia na oddziale kształtuje się następująco: 2 lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 4 lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 19 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 3 na podstawie umów cywilnoprawnych, 3 salowe, 1 sekretarka medyczna. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni gruźlicy i chorób płuc i diabetologicznej. Oddział realizuje kontrakt podpisany z NFZ. W 2010 roku oddział wypracował przychody w wysokości ,77 zł. Koszty całkowite oddziału w tym okresie wyniosły ,76 zł, z czego ,90 zł to koszty bezpośrednie, a ,86 zł koszty pośrednie. Oddział wypracował w 2010 roku dodatni wynik finansowy na poziomie ,01 zł. ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM W oddziale chirurgii ogólnej diagnozowane i leczone są choroby z zakresu chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, urologii oraz wykonywane są zabiegi w sposób tradycyjny lub laparoskopowy. W oddziale wykonywanych jest wiele zabiegów laparoskopowych idących w kierunku chirurgii małoinwazyjnej. Metoda ta polega na wykorzystaniu kamery i zestawu narzędzi do wykonywania zabiegów operacyjnych w jamach ciała bez konieczności rozległego nacinania powłok. Oddział działa w oparciu o 35 łóżek szpitalnych. W I półroczu 2011 liczba leczonych pacjentów na oddziale wyniosła 814 osób, liczba zrealizowanych osobodni to Średnia długość pobytu wyniosła 4,0 dnia. Wykorzystanie łóżek wyniosło 51 %. Na oddziale zatrudnionych jest jeden lekarz na umowę o pracę i 4 lekarzy na podstawie umowy 12

13 cywilnoprawnej, 8 pielęgniarek, oraz 1 salowa na podstawie umowy o pracę. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni chirurgii ogólnej, urologicznej oraz w pracowni endoskopii. Oddział chirurgii uzyskuje przychody realizując świadczenia dla osób ubezpieczonych w oparciu o kontrakt z NFZ. W 2010 roku łączny przychód oddziału wyniósł ,64. W tym czasie oddział wygenerował koszty całkowite w wysokości ,91 zł, z czego ,37 zł to koszty bezpośrednie, a ,54 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął rok 2010 stratą w kwocie ,27 zł. ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej prowadzi działalność medyczną w zakresie wykonywanych zabiegów operacyjnych: traumatologie narządu ruchu, artroskopie stawów z artroskopową rekonstrukcją struktur śródstawowych, alloplastyki pierwotne i wtórne stawów biodrowych i kolanowych oraz szeroki zakres zabiegów operacyjnych w obrębie kończyn górnych i dolnych. Oddział dysponuje 17 łóżkami. Liczba leczonych pacjentów w oddziale w I połowie 2011 roku wyniosła 594. Liczba zrealizowanych osobodni wyniosła Średnia długość pobytu to 2,7 dnia. Średnie wykorzystanie łóżek kształtowało się na poziomie 52%. Personel wyższy oddziału to dwóch lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, trzech na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pozostały personel stanowi 8 pielęgniarek, 1 salowa, sekretarka medyczna, oraz 2 techników fizjoterapii wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni ortopedycznej. W 2010 roku oddział zrealizował świadczenia medyczne w ramach kontraktu z NFZ w wysokości ,17. Koszty całkowite oddziału w tym okresie to ,35 zł, z czego ,88 zł to koszty bezpośrednie, natomiast ,47 zł to koszty pośrednie. Oddział zakończył rok zyskiem w wysokości ,82 zł. ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII OIT wykonuje następujące procedury medyczne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii anestezję, tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego lub regionalnego do zbiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych i leczonych, intensywna terapię tj. postępowanie mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w 13

14 stanie zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, leczenie bólu ostrego i przewlekłego, niezależnie od przyczyny, resuscytację, tj. działania przywracającego funkcję organizmu po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia. Oddział wykonuje świadczenia na bazie 4 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 85 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła 543. Średnia długość pobytu była na poziomie 6,4 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 75 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,30 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,35 zł, z czego ,56 zł to koszty bezpośrednie, a ,79 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się stratą na poziomie ,05 zł. Personel oddziału stanowi czterech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, 7 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 6 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jedna salowa. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY Oddział ginekologiczno-położniczy sprawuje opiekę stacjonarną i ambulatoryjną nad ciężarnymi oraz schorzeniami narządu płciowego kobiety. Zakres działalności oddziału położniczego to opieka nad ciężarnymi, prowadzenie porodów oraz porodów rodzinnych w jednoosobowych salach z łazienkam i, pobyt położnicy wraz z noworodkiem oraz możliwość odwiedzin bliskich po porodzie. Oddział położniczy wykonuje świadczenia na bazie 25 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 490 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła Średnia długość pobytu była na poziomie 5 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 54,6 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,31 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,83 zł, z czego ,26 zł to koszty bezpośrednie, a ,57 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się stratą na poziomie ,52 zł. Zakres działalności oddziału ginekologicznego to operacje i zabiegi diagnostyczne drogą brzuszną i pochwową, operacje i zabiegi endoskopowe (histeroskopia i laparoskopia) oraz naprawa statyki narządów miednicy mniejszej u kobiet minimalnie inwazyjna technika z użyciem implantów (siatki, taśmy). Oddział ginekologiczny wykonuje świadczenia na bazie 12 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 418 osób. Liczba 14

15 osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła 791. Średnia długość pobytu była na poziomie 1,9 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 36,4 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,51 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,69 zł, z czego ,77 zł to koszty bezpośrednie, a ,92 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się stratą na poziomie ,18 zł. Personel oddziału ginekologiczno-położniczego stanowi czterech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, pięć pielęgniarek, jedenaście położnych oraz pięć salowych zatrudnionych na podstawie umowy. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni ginekologiczno-położniczej. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Z PODODDZIAŁEM NEONATOLOGICZNYM Oddział pediatryczny świadczy usługi w zakresie pediatrii ogólnej. Diagnozowane są tu dzieci do szesnastego roku życia. Dzieci są hospitalizowane głównie z powodu ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego oraz stanów nagłych. Oddział wykonuje gastroskopie u dzieci starszych, TK głowy, diagnozuje choroby alergiczne i niedokrwistości oraz diagnozuje i leczy żółtaczkę okresu noworodkowego. Oddział wykonuje świadczenia na bazie 15 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 483 osoby. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła Średnia długość pobytu była na poziomie 3,7 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 65,7 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,96 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,39 zł, z czego ,94 zł to koszty bezpośrednie, a ,45 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się zyskiem na poziomie ,57 zł. Pododdział neonatologiczny zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską wszystkim noworodkom. W trakcie pobytu dzieci są zaszczepione przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz objęte są badaniami przesiewowymi w kierunku hypotyreozy, fenylokelonurii oraz mukowiscydozy. Pododdział uczestniczy od wielu lat w realizacji Programu Wczesnego wykrywania Wad Słuchu, posiadając niezbędny sprzęt wszystkim noworodkom wykonywane są badania słuchu. Oddział wykonuje świadczenia na bazie 19 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 411 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła Średnia długość pobytu była na poziomie 3,1 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 37,1 %. Kontrakt zawarty NFZ w 15

16 2010 roku wynosił ,19 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,63 zł, z czego ,45 zł to koszty bezpośrednie, a ,18 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się zyskiem na poziomie ,56 zł. Personel oddziału stanowi czterech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, 12 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 2 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Oddział uruchomiony od stycznia 2011 roku. Oddział udziela pomocy nagłych przypadkach, zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską całodobowo. W SOR udzielane są porady lekarskie oraz wykonywane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii urazowej. Oddział realizuje świadczenia na bazie 8 łóżek. W I półroczu 2011 roku liczba leczonych pacjentów w oddziale wyniosła 5685, zaś liczba zrealizowanych osobodni to Średnia długość pobytu kształtowała się na poziomie 0,9 dni. Wykorzystanie łóżek szpitalnych w analizowanym okresie wyniosło 337,10 %. Zatrudnienie na oddziale jest następujące: dwóch lekarzy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, dziesięć pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę, jeden ratownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej i jeden audytor zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Oddział realizuje kontrakt zawarty z NFZ. W okresie I półrocza 2011 roku oddział osiągnął przychody w wysokości ,58 zł. Koszty całkowite oddziału to ,36 zł, z czego ,70 zł to koszty bezpośrednie, a ,66 zł to koszty pośrednie. Oddział uzyskał ujemny wynik finansowy na poziomie ,78 zł AMBULATORYJNE LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE W zakresie specjalistycznego lecznictwa otwartego Szpital realizuje świadczenia w niżej wymienionych poradniach: a. Poradnia chirurgii ogólnej b. Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej c. Poradnia urologiczna d. Poradnia ginekologiczno-położnicza e. Poradnia chorób naczyń 16

17 f. Poradnia diabetologiczna g. Poradnia dermatologiczna h. Poradnia okulistyczna i. Poradnia medycyny sportowej j. Poradnia gruźlicy i chorób płuc k. Poradnia onkologiczna W jedenastu poradniach wykonywana jest pełna diagnostyka i stosowane terapie specjalistyczne niewymagające pobytu w szpitalu, m.in. wykonywane są badania RTG, TK, mammograficzne, EMG, pobierany jest materiał do badań cytologicznych i bakteriologicznych. Parametry charakteryzujące działalność poradni Szpitala w Szczecinku zawiera Tabela 2. Tabela 2. Parametry charakteryzujące działalność poradni Szpitala w Szczecinku Nazwa poradni Nazwa parametru Poradnia chirurgii ogólnej Liczba udzielonych porad Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej Liczba udzielonych porad Poradnia urologiczna Liczba udzielonych porad Poradnia ginekologicznopołożnicza Liczba udzielonych porad Poradnia chorób naczyń (uruchomiona od ) Liczba udzielonych porad

18 Poradnia diabetologiczna Liczba udzielonych porad Poradnia dermatologiczna Liczba udzielonych porad Poradnia okulistyczna Liczba udzielonych porad Poradnia medycyny sportowej Liczba udzielonych porad Poradnia gruźlicy i chorób płuc Liczba udzielonych porad Poradnia onkologiczna (uruchomiona od ) Liczba udzielonych porad 692 Razem liczba udzielonych porad Źródło: Działu Statystyki Medycznej Szpitala w Szczecinku PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie chorób całego ciała. Poradnia zajmuje się usuwaniem wszelkich zmian skórnych z badaniem histopatologicznym tych zmian, leczeniem zmian ropnych skóry, przygotowaniem i kwalifikacją chorych do operacji, prowadzeniem chorych po zabiegach operacyjnych, leczeniem oparzeń oraz diagnostyką i leczeniem świeżych i przewlekłych ran, owrzodzeń żylakowych i cukrzycowych. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 2962 porad. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,53 zł koszty ,40 zł, w tym koszty bezpośrednie 18

19 ,49 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 niewielką stratą w kwocie 5.711,87 zł. PORADNIA CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie pacjentów po urazach oraz ze schorzeniami układu kostno-stawowego. Zakres działalności poradni obejmuje konsultacje ortopedyczne, blokady przeciwbólowe, punkcje stawowe, zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych i innych, drobne zabiegi ambulatoryjne, dobór i dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 2813 porad. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,29 zł, koszty ,23 zł, w tym koszty bezpośrednie ,07 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 zyskiem w kwocie ,06 zł. PORADNIA UROLOGICZNA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie chorób układu moczowego. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 1079 porad. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,87 zł, koszty ,23 zł, w tym koszty bezpośrednie ,06 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 niewielką stratą w kwocie 2.515,36 zł. PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie zaburzeń cyklu miesiączkowego, niepłodności, stanów zapalnych narządu rodnego, zespołów bólowych miednicy mniejszej, antykoncepcji, klimakterium, menopauzy, nieotrzymania moczu, diagnostyki cytologicznej i kolposkopowej, kwalifikacji do leczenia schorzeń gruczołu piersiowego, kontrole pooperacyjne oraz prowadzenie pacjentek w ciąży. Ponadto w poradni wykonywane jest USG schorzeń narządu rodnego, gruczołu piersiowego, ciąży oraz badanie dopplerowskie płodu. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 2423 porady. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,05 zł koszty ,00 zł, w tym koszty bezpośrednie ,72 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 zyskiem w kwocie ,05 zł. 19

20 PORADNIA CHORÓB NACZYŃ Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie konsultacji w chorobach tętnic i żył, wewnątrznaczyniowym, laserowym leczeniu żylaków kończyn dolnych, chirurgicznego leczenia żylaków metodą miniflebectomii, leczenie owrzodzeń żylnych goleni, USG Doppler tętnic i żył. W I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 914 porad. Przychody poradni za I półrocze 2011 roku wyniosły ,08 zł koszty ,67 zł, w tym koszty bezpośrednie ,23 zł. Poradnia zamknęła I półrocze 2011 zyskiem w kwocie ,41zł. PORADNIA DIABETOLOGICZNA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie pacjentów z cukrzycą. Poradnia wykonuje badania i prowadzi edukację pacjentów w zakresie obsługi glukometrów, nauki techniki podawania insuliny oraz miejsc jej podawania, nauki podstawowych zasad żywienia i wymienników węglowodanowych, diety, umiejętności samokontroli, postępowania w czasie hipoglikemii i hiperglikemii. W I półroczu 2011 poradnia udzieliła 139 porad. Przychody poradni za 2010 rok wyniosły 9.382,39 zł koszty ,23 zł, w tym koszty bezpośrednie 9.070,45 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 stratą w kwocie 2.159,84 zł. PORADNIA DERMATOLOGICZNA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie chorób łojotokowych: trądzik pospolity, trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca, grzybice skóry i paznokci, choroby gruczołów potowych, choroby włosów oraz choroby bakteryjne i wirusowe skóry. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 892 porady. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,15 zł koszty ,91 zł, w tym koszty bezpośrednie ,11 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 zyskiem w kwocie 5.890,24 zł. 20

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ Consulting-Med Wrocław 2015 1 Spis treści Wstęp 5 I Audyt Stanu Brzeskiego Centrum Medycznego 7 I.1 Analiza otoczenia i konkurencji 7 I.1.1 Analiza otoczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Szczecin, lipiec 2012 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORAMCJA Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. DLA PODMIOTÓW ZAINTERSOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W RAMACH SPÓŁKI CELOWEJ

INFORAMCJA Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. DLA PODMIOTÓW ZAINTERSOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W RAMACH SPÓŁKI CELOWEJ INFORAMCJA Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. DLA PODMIOTÓW ZAINTERSOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W RAMACH SPÓŁKI CELOWEJ Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. zostało zawiązane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 roku jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą: PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013 pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/17/15/IPW Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 r. DECYZJA Nr DKK - 79/15 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 BYDGOSZCZ 2013 Spis treści I. PLAN FINANSOWY...3 1. ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU...3 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Podstawowe informacje o Spółce Firma: VOXEL Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r 1 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. 3 SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI. 4 ISTOTNE WYDARZENIA W 2013 R. I PO DNIU BILANSOWYM 5 ZATRUDNIENIE. 6 PLANOWANY

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo