ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o."

Transkrypt

1 ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, październik 2011r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Podsumowanie zarządcze 5 3. Prezentacja Szpitala w Szczecinku 7 4. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Oddziały szpitalne Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne Pracownie specjalistyczne Ratownictwo medyczne Analiza konkurencji i infrastruktury służby zdrowia w rejonie działania Szpitala Wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne dla regionu Analiza obecnej sytuacji finansowej Szpitala Analiza rachunku wyników Analiza przychodów ze sprzedaży Analiza kosztów działalności operacyjnej Wyliczenie progów rentowności za rok Analiza pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych Analiza przychodów i kosztów finansowych Analiza bilansów Analiza przepływów pieniężnych Analiza stanu majątkowego i opis planowanej inwestycji Analiza zatrudnienia Analiza wskaźnikowa Analiza działań restrukturyzacyjnych w okresie trzech ostatnich lat Opis stanu obecnego wraz ze wskazaniem głównych obszarów problematycznych Plany Szpitala w Szczecinku na następne lata po rozbudowie Projekcja finansowa inwestycji- terminy realizacji i źródła finansowania Terminy realizacji Źródła finansowania Środki obce -wykorzystanie do finansowania operacji Opis stanu obecnego od strony operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych 96 2

3 obszarów problematycznych gdzie występują nieefektywności analiza SWOT 16. Podsumowanie prognoz-wyniki Identyfikacja głównych ryzyk Identyfikacja głównych ryzyk Analiza wrażliwości Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel Spis rysunków i wykresów 125 3

4 1. WSTĘP Celem przygotowania biznesplanu jest złożenie skutecznego wniosku do wybranego w przetargu banku, w celu pozyskania długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.. Od strony ekonomicznej celem przygotowania biznesplanu jest wykazanie możliwości i niezbędnych warunków dla funkcjonowania spółki kapitałowej, w okresie, co najmniej piętnastu lat okresu spłaty kredytu inwestycyjnego. Adresatem niniejszego biznesplanu są: Wspólnicy spółki Starostwo Powiatowe Szczecinek i Miasto Szczecinek, Rada Nadzorcza Spółki Szpital w Szczecinku, Bank wybrany w procedurze przetargowej Wykonawcą opracowania jest Zarząd Spółki. W sprawach związanych z szczegółami merytorycznymi i technicznymi biznesplanu można kontaktować się z: Prezesem spółki Adam Bielicki lub Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym spółki Ewa Mikłasz

5 2. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE Szpital w Szczecinku prowadzi działalność w formie spółki z o.o. od stycznia W obrębie jednostki powołany został NZOZ. Spółka prowadzi działalność głównie na terenie powiatu szczecineckiego, w niektórych zakresach udzielanych świadczeń swym oddziaływaniem obejmuje powiaty ościenne. Wartość realizowanego w ramach NFZ kontraktu w 2010 roku wyniosła ,11 zł. W Szpitalu pracuje zespół pracowników na 178 etatach łącznie oraz 91 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Majątek spółki stanowią rzeczowe aktywa trwałe w kwocie netto ,82 zł według stanu na roku. Kapitał własny w kwocie ,57 według stanu na Szpital prowadzi działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego, poradni specjalistycznych i diagnostyki, ma podpisany również kontrakt w zakresie ratownictwa medycznego i profilaktycznych programów zdrowotnych. Szpital realizuje również świadczenia komercyjne, poza kontraktem zawartym z NFZ. Działalność spółki w zakresie lecznictwa zamkniętego prowadzona jest w oparciu o siedem oddziałów szpitalnych: OIT, chirurgii ogólnej z pododdziałem urologicznym, chorób wewnętrznych, pediatryczny, chirurgii urazowo ortopedycznej, ginekologiczno położniczy i SOR. Szpital realizuje swoje zadania w oparciu o 187 łóżek, w 2010 roku hospitalizowano 7903 tys. pacjentów i zrealizowano łącznie osobodni. Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne prowadzone jest w jedenastu poradniach: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo ortopedycznej, dermatologicznej, gruźlicy i chorób płuc, diabetologicznej, onkologicznej, ginekologiczno położniczej, okulistycznej, urologicznej, chorób naczyń, i medycyny sportowej. W 2010 roku w poradniach udzielono porad. Ponadto w strukturach Szpitala znajdują się następujące komórki organizacyjne: pracownia diagnostyki obrazowej RTG, USG, TK, mammograficzna, pracownia badań kardiologicznych, pracownia badań endoskopowych i apteka szpitalna. Najbliższe szpitale, które realizują zadania częściowo podobne to Szpital w Połczynie Zdroju, Drawsku Pomorskim i Wałczu. W ocenie Zarządu szansą rozwoju dla Szpitala w Szczecinku jest przede wszystkim jakość świadczonych usług, a dzięki rozbudowie Szpitala uda się uzyskać lepsze warunki pobytu dla pacjentów hospitalizowanych. Przeprowadzona inwestycja pozwoli również spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 w 5

6 sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ (Dz. U z 2011 Nr 31 poz.15). Możemy również konkurować wykorzystując posiadany potencjał w zakresie leczenia specjalistycznego w kierunku jego większego wykorzystania na nowej powierzchni poprzez oferowanie m.in. krótkich pobytów diagnostycznych skierowanych do bardziej zasobnych grup społecznych. W opracowaniu zaproponowano również rozszerzenie działalności poprzez oddanie w obrębie nowo nadbudowanego oddziału wewnętrznego(na dwóch kondygnacjach) dwóch pododdziałów kardiologicznego i neurologicznego. Ważnym elementem zachęcającym Zarząd do rozbudowy Szpitala jest planowany nielimitowany sposób opłacania przez NFZ wykonywanych usług. Głównym zagrożeniem planowanej rozbudowy jest możliwość zmniejszenia kontraktów z NFZ lub brak możliwości zakontraktowania nowych usług oraz brak uzyskiwania przez spółkę środków za wykonywane tzw. ponadlimity. Zagrożenia związane ze wzrostem konkurencyjności są bardziej odległe, a Szpital w Szczecinku będzie im zapobiegać rozbudowując się, zatrudniając nową kadrę, doposażając się w nowoczesny sprzęt, utrzymując systemy zarządzania jakością i akredytację oddziałów co tym samym podniesie jakość świadczonych usług. Pozostałe ryzyka mają mniejsze znaczenie i zostały opisane w odpowiednim rozdziale. Podsumowując, co do planów najbliższych działań, polegających na rozbudowie Szpitala uważamy, że spółka ma szansę umocnić swoje miejsce na mapie usług medycznych województwa zachodniopomorskiego oraz, przy odpowiednim zarządzaniu, rozwijać się w sposób bezpieczny i zrównoważony zarówno od strony finansowej, jak organizacyjno rzeczowej w planowanym okresie piętnastu lat, co potwierdzone jest planem finansowym obrazującym kształtowanie się sytuacji finansowej Szpitala. 6

7 3. PREZENTACJA SZPITALA W SZCZECINKU 1. Pełna nazwa zakładu: Szpital w Szczecinku spółka z o.o. 2. Adres: Szczecinek ul. Kościuszki Numer telefonu: Numer faxu: Adres e mail: 6. Adres strony www: 7. Numer NIP: Numer REGON: Forma prawna: spółka z o.o. 9. Numer KRS: Numer wpisu w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej: Wspólnicy: Powiat Szczecinek, Miasto Szczecinek 11. Główna działalność wg nr PKD: Z Działalność Szpitali 12. Stopień referencyjności 1 : I stopień. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych (Dz. U. Nr 98 poz.164) 7

8 Działalność Szpitala regulują następujące przepisy: 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr 112, poz.654) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), 3. Kodeks spółek handlowych 4. Inne przepisy dotyczące zakładów opieki zdrowotnej i spółek. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje Rada Nadzorcza. Siedzibą Szpitala jest miejscowość Szczecinek w województwie zachodniopomorskim. Zakład posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Podstawowa działalność Szpitala polega na udzielaniu i świadczeniu usług w zakresie: 1. sprawowania specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i urazowo ortopedycznej, urologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, neonatologii, ginekologii, położnictwa, i oddziału ratunkowego. 2. udzielania specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie porad chirurgicznych, ortopedycznych, dermatologicznych, pulmonologicznych, diabetologicznych, onkologicznych, ginekologiczno położniczych, okulistycznych, urologicznych, chorób naczyń, i medycyny sportowej. 3. wykonywania badań diagnostycznych w zakresie tomografii, RTG, mammografii, endoskopii 4. prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, chirurgii urazowo ortopedycznej, pediatrii, 5. orzecznictwa lekarskiego 6. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dzierżawy obiektów i gruntów pozostających z zarządzie Zakładu, 7. wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, 8. wykonywania innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów, 8

9 9. wykonywania innych zadań wynikających z odrębnych przepisów W wykonywaniu zadań Szpital współdziała z: 1. Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, 2. innymi zakładami opieki zdrowotnej, 3. jednostkami kontrolującymi i nadzorującymi służbę zdrowia, 4. instytucjami wykonującymi zadania w dziedzinie pomocy społecznej, 5. organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami. W okresie ostatnich dwóch lat realizowano w zakładzie lub rozpoczęto realizacje wielu projektów modernizacyjnych, m.in.: zakończono inwestycję Apteka i Krwiodawstwo, wyremontowano poradnię chorób piersi, poradnię ginekologiczno położniczą, poradnię chorób naczyń i poradnię onkologiczną, - dokonano cyfryzacji pracowni RTG z transmisją danych w teleradiologii, - wyremontowano łącznik międzyszpitalny i piwnicę. wyremontowano oddział ginekologii i położnictwa, chirurgii urazowo ortopedycznej, chirurgii ogólnej i pomieszczenia administracji wyremontowano i uruchomiono oddział SOR - dokonano termomodernizacji budynku Szpitala - zagospodarowano teren zieleni wokół Szpitala Nastąpiło również rozpoczęcie inwestycji zabezpieczenia przeciwpożarowego, powstanie miejsc utwardzonej powierzchni w okolicy planowanej rozbudowy szpitala, ułożenie planów rozbudowy, uruchomienie sal wczesnego nadzoru we wszystkich oddziałach szpitala, kontynuacja szpitalnej sieci komputerowej z przygotowaniem do uruchomienia programu analizator kosztów medycznych, rozpoczęcie inwestycji uruchomienia zapasowego źródła wody. Przy zaangażowaniu środków zewnętrznych i Starostwa Powiatowego udało się zakupić dwie nowe karetki, cyfrowe RTG i mammograf, respirator transportowy i USG. Zakład zatrudnia na umowach o pracę i cywilnoprawnych 269 osób personelu różnego szczebla. Na oddziałach szpitalnych w 2010 roku hospitalizowano 7903 tys. pacjentów. 9

10 4. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZPITALA Głównym celem działalności Szpitala jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, mających zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom powiatu szczecineckiego oraz uzyskanie silnej pozycji rynkowej. Podstawowymi źródłami finansowania Szpitala są: 1. środki finansowe pochodzące ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia; 2. środki finansowe z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług oraz dzierżawy obiektów pozostających z zarządzie Szpitala; 3. środki finansowe uzyskane z darowizn i dopłat 4. środki finansowe pochodzące z odpłatnych świadczeń zdrowotnych 4.1. ODDZIAŁY SZPITALNE Szpital w Szczecinku spółka zoo dysponuje 187 łóżkami szpitalnymi. W ciągu roku w placówce hospitalizowanych jest około 8000 tys. pacjentów. Parametry charakteryzujące działalność szpitala zawiera Tabela 1. Tabela 1. Parametry charakteryzujące działalność oddziałów Szpitala Nazwa oddziału Nazwa parametru Oddział chorób wewnętrznych Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 5,4 5,4 5,5 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 54% 55,30% 57,60% Oddział chirurgii ogólnej Oddział chirurgii urazowo Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 3,9 4 4 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 47,40% 46,20% 51% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych

11 ortopedycznej Liczba osobodni OIT Oddział ginekologiczny Oddział położniczy Oddział pediatryczny Oddział neonatologiczny SOR (uruchomiony od ) Średnia długość pobytu w dniach 3,5 3,2 2,7 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 41,40% 40,70% 52,00% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 9,3 6,4 6,4 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 56,80% 64,70% 75% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 2,1 2,1 1,9 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 30,20% 32,70% 36,40% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 4,8 4,9 5 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 55,80% 58,40% 54,60% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 2,9 3 3,7 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 57,70% 50,40% 65,70% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 3,6 3,4 3,1 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 42,80% 41,40% 37,10% Średnia liczba łóżek w okresie 8 Liczba osób leczonych 5685 Liczba osobodni 4881 Średnia długość pobytu w dniach 0,9 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) Źródło: sprawozdania: Dział Statystyki Medycznej Szpitala w Szczecinku 337,10% 11

12 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Na oddziale chorób wewnętrznych tutejszego Szpitala hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami układu oddechowego, układu krążenia i zaburzeniami neurologicznymi. Oddział zajmuje się również leczeniem chorób jamy brzusznej, dróg moczowych i ośrodkowego układu nerwowego. Wykonuje biopsje szpiku, punkcje lędźwiowe, opłucne, brzuszne. Oddział dysponuje 54 łóżkami szpitalnymi w tym 4 łóżkami na sali intensywnego nadzoru medycznego. Liczba leczonych pacjentów na oddziale w I półroczu 2011 roku kształtowała się na poziomie 1023 osób. Liczba osobodni wyniosła Średnia długość pobytu w dniach to 5,5 dnia, zaś średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 57,6%. Struktura zatrudnienia na oddziale kształtuje się następująco: 2 lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 4 lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 19 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 3 na podstawie umów cywilnoprawnych, 3 salowe, 1 sekretarka medyczna. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni gruźlicy i chorób płuc i diabetologicznej. Oddział realizuje kontrakt podpisany z NFZ. W 2010 roku oddział wypracował przychody w wysokości ,77 zł. Koszty całkowite oddziału w tym okresie wyniosły ,76 zł, z czego ,90 zł to koszty bezpośrednie, a ,86 zł koszty pośrednie. Oddział wypracował w 2010 roku dodatni wynik finansowy na poziomie ,01 zł. ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM W oddziale chirurgii ogólnej diagnozowane i leczone są choroby z zakresu chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, urologii oraz wykonywane są zabiegi w sposób tradycyjny lub laparoskopowy. W oddziale wykonywanych jest wiele zabiegów laparoskopowych idących w kierunku chirurgii małoinwazyjnej. Metoda ta polega na wykorzystaniu kamery i zestawu narzędzi do wykonywania zabiegów operacyjnych w jamach ciała bez konieczności rozległego nacinania powłok. Oddział działa w oparciu o 35 łóżek szpitalnych. W I półroczu 2011 liczba leczonych pacjentów na oddziale wyniosła 814 osób, liczba zrealizowanych osobodni to Średnia długość pobytu wyniosła 4,0 dnia. Wykorzystanie łóżek wyniosło 51 %. Na oddziale zatrudnionych jest jeden lekarz na umowę o pracę i 4 lekarzy na podstawie umowy 12

13 cywilnoprawnej, 8 pielęgniarek, oraz 1 salowa na podstawie umowy o pracę. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni chirurgii ogólnej, urologicznej oraz w pracowni endoskopii. Oddział chirurgii uzyskuje przychody realizując świadczenia dla osób ubezpieczonych w oparciu o kontrakt z NFZ. W 2010 roku łączny przychód oddziału wyniósł ,64. W tym czasie oddział wygenerował koszty całkowite w wysokości ,91 zł, z czego ,37 zł to koszty bezpośrednie, a ,54 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął rok 2010 stratą w kwocie ,27 zł. ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej prowadzi działalność medyczną w zakresie wykonywanych zabiegów operacyjnych: traumatologie narządu ruchu, artroskopie stawów z artroskopową rekonstrukcją struktur śródstawowych, alloplastyki pierwotne i wtórne stawów biodrowych i kolanowych oraz szeroki zakres zabiegów operacyjnych w obrębie kończyn górnych i dolnych. Oddział dysponuje 17 łóżkami. Liczba leczonych pacjentów w oddziale w I połowie 2011 roku wyniosła 594. Liczba zrealizowanych osobodni wyniosła Średnia długość pobytu to 2,7 dnia. Średnie wykorzystanie łóżek kształtowało się na poziomie 52%. Personel wyższy oddziału to dwóch lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, trzech na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pozostały personel stanowi 8 pielęgniarek, 1 salowa, sekretarka medyczna, oraz 2 techników fizjoterapii wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni ortopedycznej. W 2010 roku oddział zrealizował świadczenia medyczne w ramach kontraktu z NFZ w wysokości ,17. Koszty całkowite oddziału w tym okresie to ,35 zł, z czego ,88 zł to koszty bezpośrednie, natomiast ,47 zł to koszty pośrednie. Oddział zakończył rok zyskiem w wysokości ,82 zł. ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII OIT wykonuje następujące procedury medyczne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii anestezję, tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego lub regionalnego do zbiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych i leczonych, intensywna terapię tj. postępowanie mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w 13

14 stanie zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, leczenie bólu ostrego i przewlekłego, niezależnie od przyczyny, resuscytację, tj. działania przywracającego funkcję organizmu po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia. Oddział wykonuje świadczenia na bazie 4 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 85 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła 543. Średnia długość pobytu była na poziomie 6,4 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 75 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,30 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,35 zł, z czego ,56 zł to koszty bezpośrednie, a ,79 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się stratą na poziomie ,05 zł. Personel oddziału stanowi czterech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, 7 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 6 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jedna salowa. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY Oddział ginekologiczno-położniczy sprawuje opiekę stacjonarną i ambulatoryjną nad ciężarnymi oraz schorzeniami narządu płciowego kobiety. Zakres działalności oddziału położniczego to opieka nad ciężarnymi, prowadzenie porodów oraz porodów rodzinnych w jednoosobowych salach z łazienkam i, pobyt położnicy wraz z noworodkiem oraz możliwość odwiedzin bliskich po porodzie. Oddział położniczy wykonuje świadczenia na bazie 25 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 490 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła Średnia długość pobytu była na poziomie 5 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 54,6 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,31 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,83 zł, z czego ,26 zł to koszty bezpośrednie, a ,57 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się stratą na poziomie ,52 zł. Zakres działalności oddziału ginekologicznego to operacje i zabiegi diagnostyczne drogą brzuszną i pochwową, operacje i zabiegi endoskopowe (histeroskopia i laparoskopia) oraz naprawa statyki narządów miednicy mniejszej u kobiet minimalnie inwazyjna technika z użyciem implantów (siatki, taśmy). Oddział ginekologiczny wykonuje świadczenia na bazie 12 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 418 osób. Liczba 14

15 osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła 791. Średnia długość pobytu była na poziomie 1,9 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 36,4 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,51 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,69 zł, z czego ,77 zł to koszty bezpośrednie, a ,92 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się stratą na poziomie ,18 zł. Personel oddziału ginekologiczno-położniczego stanowi czterech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, pięć pielęgniarek, jedenaście położnych oraz pięć salowych zatrudnionych na podstawie umowy. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni ginekologiczno-położniczej. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Z PODODDZIAŁEM NEONATOLOGICZNYM Oddział pediatryczny świadczy usługi w zakresie pediatrii ogólnej. Diagnozowane są tu dzieci do szesnastego roku życia. Dzieci są hospitalizowane głównie z powodu ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego oraz stanów nagłych. Oddział wykonuje gastroskopie u dzieci starszych, TK głowy, diagnozuje choroby alergiczne i niedokrwistości oraz diagnozuje i leczy żółtaczkę okresu noworodkowego. Oddział wykonuje świadczenia na bazie 15 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 483 osoby. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła Średnia długość pobytu była na poziomie 3,7 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 65,7 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,96 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,39 zł, z czego ,94 zł to koszty bezpośrednie, a ,45 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się zyskiem na poziomie ,57 zł. Pododdział neonatologiczny zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską wszystkim noworodkom. W trakcie pobytu dzieci są zaszczepione przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz objęte są badaniami przesiewowymi w kierunku hypotyreozy, fenylokelonurii oraz mukowiscydozy. Pododdział uczestniczy od wielu lat w realizacji Programu Wczesnego wykrywania Wad Słuchu, posiadając niezbędny sprzęt wszystkim noworodkom wykonywane są badania słuchu. Oddział wykonuje świadczenia na bazie 19 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 411 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła Średnia długość pobytu była na poziomie 3,1 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 37,1 %. Kontrakt zawarty NFZ w 15

16 2010 roku wynosił ,19 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,63 zł, z czego ,45 zł to koszty bezpośrednie, a ,18 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się zyskiem na poziomie ,56 zł. Personel oddziału stanowi czterech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, 12 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 2 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Oddział uruchomiony od stycznia 2011 roku. Oddział udziela pomocy nagłych przypadkach, zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską całodobowo. W SOR udzielane są porady lekarskie oraz wykonywane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii urazowej. Oddział realizuje świadczenia na bazie 8 łóżek. W I półroczu 2011 roku liczba leczonych pacjentów w oddziale wyniosła 5685, zaś liczba zrealizowanych osobodni to Średnia długość pobytu kształtowała się na poziomie 0,9 dni. Wykorzystanie łóżek szpitalnych w analizowanym okresie wyniosło 337,10 %. Zatrudnienie na oddziale jest następujące: dwóch lekarzy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, dziesięć pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę, jeden ratownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej i jeden audytor zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Oddział realizuje kontrakt zawarty z NFZ. W okresie I półrocza 2011 roku oddział osiągnął przychody w wysokości ,58 zł. Koszty całkowite oddziału to ,36 zł, z czego ,70 zł to koszty bezpośrednie, a ,66 zł to koszty pośrednie. Oddział uzyskał ujemny wynik finansowy na poziomie ,78 zł AMBULATORYJNE LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE W zakresie specjalistycznego lecznictwa otwartego Szpital realizuje świadczenia w niżej wymienionych poradniach: a. Poradnia chirurgii ogólnej b. Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej c. Poradnia urologiczna d. Poradnia ginekologiczno-położnicza e. Poradnia chorób naczyń 16

17 f. Poradnia diabetologiczna g. Poradnia dermatologiczna h. Poradnia okulistyczna i. Poradnia medycyny sportowej j. Poradnia gruźlicy i chorób płuc k. Poradnia onkologiczna W jedenastu poradniach wykonywana jest pełna diagnostyka i stosowane terapie specjalistyczne niewymagające pobytu w szpitalu, m.in. wykonywane są badania RTG, TK, mammograficzne, EMG, pobierany jest materiał do badań cytologicznych i bakteriologicznych. Parametry charakteryzujące działalność poradni Szpitala w Szczecinku zawiera Tabela 2. Tabela 2. Parametry charakteryzujące działalność poradni Szpitala w Szczecinku Nazwa poradni Nazwa parametru Poradnia chirurgii ogólnej Liczba udzielonych porad Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej Liczba udzielonych porad Poradnia urologiczna Liczba udzielonych porad Poradnia ginekologicznopołożnicza Liczba udzielonych porad Poradnia chorób naczyń (uruchomiona od ) Liczba udzielonych porad

18 Poradnia diabetologiczna Liczba udzielonych porad Poradnia dermatologiczna Liczba udzielonych porad Poradnia okulistyczna Liczba udzielonych porad Poradnia medycyny sportowej Liczba udzielonych porad Poradnia gruźlicy i chorób płuc Liczba udzielonych porad Poradnia onkologiczna (uruchomiona od ) Liczba udzielonych porad 692 Razem liczba udzielonych porad Źródło: Działu Statystyki Medycznej Szpitala w Szczecinku PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie chorób całego ciała. Poradnia zajmuje się usuwaniem wszelkich zmian skórnych z badaniem histopatologicznym tych zmian, leczeniem zmian ropnych skóry, przygotowaniem i kwalifikacją chorych do operacji, prowadzeniem chorych po zabiegach operacyjnych, leczeniem oparzeń oraz diagnostyką i leczeniem świeżych i przewlekłych ran, owrzodzeń żylakowych i cukrzycowych. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 2962 porad. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,53 zł koszty ,40 zł, w tym koszty bezpośrednie 18

19 ,49 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 niewielką stratą w kwocie 5.711,87 zł. PORADNIA CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie pacjentów po urazach oraz ze schorzeniami układu kostno-stawowego. Zakres działalności poradni obejmuje konsultacje ortopedyczne, blokady przeciwbólowe, punkcje stawowe, zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych i innych, drobne zabiegi ambulatoryjne, dobór i dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 2813 porad. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,29 zł, koszty ,23 zł, w tym koszty bezpośrednie ,07 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 zyskiem w kwocie ,06 zł. PORADNIA UROLOGICZNA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie chorób układu moczowego. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 1079 porad. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,87 zł, koszty ,23 zł, w tym koszty bezpośrednie ,06 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 niewielką stratą w kwocie 2.515,36 zł. PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie zaburzeń cyklu miesiączkowego, niepłodności, stanów zapalnych narządu rodnego, zespołów bólowych miednicy mniejszej, antykoncepcji, klimakterium, menopauzy, nieotrzymania moczu, diagnostyki cytologicznej i kolposkopowej, kwalifikacji do leczenia schorzeń gruczołu piersiowego, kontrole pooperacyjne oraz prowadzenie pacjentek w ciąży. Ponadto w poradni wykonywane jest USG schorzeń narządu rodnego, gruczołu piersiowego, ciąży oraz badanie dopplerowskie płodu. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 2423 porady. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,05 zł koszty ,00 zł, w tym koszty bezpośrednie ,72 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 zyskiem w kwocie ,05 zł. 19

20 PORADNIA CHORÓB NACZYŃ Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie konsultacji w chorobach tętnic i żył, wewnątrznaczyniowym, laserowym leczeniu żylaków kończyn dolnych, chirurgicznego leczenia żylaków metodą miniflebectomii, leczenie owrzodzeń żylnych goleni, USG Doppler tętnic i żył. W I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 914 porad. Przychody poradni za I półrocze 2011 roku wyniosły ,08 zł koszty ,67 zł, w tym koszty bezpośrednie ,23 zł. Poradnia zamknęła I półrocze 2011 zyskiem w kwocie ,41zł. PORADNIA DIABETOLOGICZNA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie pacjentów z cukrzycą. Poradnia wykonuje badania i prowadzi edukację pacjentów w zakresie obsługi glukometrów, nauki techniki podawania insuliny oraz miejsc jej podawania, nauki podstawowych zasad żywienia i wymienników węglowodanowych, diety, umiejętności samokontroli, postępowania w czasie hipoglikemii i hiperglikemii. W I półroczu 2011 poradnia udzieliła 139 porad. Przychody poradni za 2010 rok wyniosły 9.382,39 zł koszty ,23 zł, w tym koszty bezpośrednie 9.070,45 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 stratą w kwocie 2.159,84 zł. PORADNIA DERMATOLOGICZNA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie chorób łojotokowych: trądzik pospolity, trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca, grzybice skóry i paznokci, choroby gruczołów potowych, choroby włosów oraz choroby bakteryjne i wirusowe skóry. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 892 porady. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,15 zł koszty ,91 zł, w tym koszty bezpośrednie ,11 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 zyskiem w kwocie 5.890,24 zł. 20

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na objęcie funkcji Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz Kierownika Pracowni Endoskopii, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus 1 Spis treści Podstawowe dane Adres Zarząd Akcjonariat Historia Działalność Poradnie Mammobus Prognozy otoczenie prognozy finansowe Plany Podsumowanie POZNAŃ 2015 2 Podstawowe dane http://www.open.poznan.pl/

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20 Oddziały szpitala Administrator, 23.02.2012 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W oddziale przebywają chorzy w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r.

Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r. Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik Oddział Okulistyczny 2 108 898,02 zł 3 787 134,00 zł 1 678 235,98 zł Oddział Neonatologiczny i Oddział.Pat.Now.i

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 I. Kontrakt na świadczenia medyczne Głównym źródłem przychodu dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich był kontrakt

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków tel. (25) 798 2001 fax (25) 798 2603 spzoz@spzoz.lukow.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator Oddział Dziecięcy Ordynator lek. Ewa Sahaj Z-ca ordynatora lek. Irena Rybczak Pielęgniarka oddziałowa Wojtyna Joanna Telefony : ordynator 77 408 79 20 dyżurka lekarska 77 408 79 21 dyżurka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku.

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku. Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 7470 UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność. Załącznik Nr 3 do U c h w a ł y Nr XXXI/290/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr X/70/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011 r. Uchwała Nr X/70/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie Na

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I 000000025125 identyfikator jednostki podziału

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FUZJI SZPITALI

PROJEKT FUZJI SZPITALI PROJEKT FUZJI SZPITALI SPZOZ Nowy Dwór Gdański & NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Warszawa 2012r. Nasze powiaty w liczbach POWIAT NOWODWORSKI LUDNOŚĆ Mężczyźni: 17 646 Kobiety: 18 054

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

I PLAN w układzie rodzajowym. SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka Kraków ROK 2010

I PLAN w układzie rodzajowym. SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka Kraków ROK 2010 I PLAN w układzie rodzajowym SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków ROK 2010 Lp. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 1 Zużycie materiałów, w tym: 10075000,00 1. leki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rudzie Śląskiej. Uchwala

Rada Miejska w Rudzie Śląskiej. Uchwala U C H W A Ł A nr 323/XIV/03 RADY MIEJSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24.09.2003 r. w sprawie: przyjęcia programu restrukturyzacji i reorganizacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 2016

1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 2016 1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 0 Nazwa komórki LEKARZA POZ 7.00-18.00 Tel. (74)867 3 44 7.30-17.00 GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Znak sprawy: 2/ZP/216 INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający (Ubezpieczony/Ubezpieczający): SAMODZIELNY PUBLICZNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Edwarda Rittlera 2 16-5 Sejny PKD: 861 Z REGON: 7931734

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo