ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o."

Transkrypt

1 ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, październik 2011r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Podsumowanie zarządcze 5 3. Prezentacja Szpitala w Szczecinku 7 4. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Oddziały szpitalne Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne Pracownie specjalistyczne Ratownictwo medyczne Analiza konkurencji i infrastruktury służby zdrowia w rejonie działania Szpitala Wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne dla regionu Analiza obecnej sytuacji finansowej Szpitala Analiza rachunku wyników Analiza przychodów ze sprzedaży Analiza kosztów działalności operacyjnej Wyliczenie progów rentowności za rok Analiza pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych Analiza przychodów i kosztów finansowych Analiza bilansów Analiza przepływów pieniężnych Analiza stanu majątkowego i opis planowanej inwestycji Analiza zatrudnienia Analiza wskaźnikowa Analiza działań restrukturyzacyjnych w okresie trzech ostatnich lat Opis stanu obecnego wraz ze wskazaniem głównych obszarów problematycznych Plany Szpitala w Szczecinku na następne lata po rozbudowie Projekcja finansowa inwestycji- terminy realizacji i źródła finansowania Terminy realizacji Źródła finansowania Środki obce -wykorzystanie do finansowania operacji Opis stanu obecnego od strony operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych 96 2

3 obszarów problematycznych gdzie występują nieefektywności analiza SWOT 16. Podsumowanie prognoz-wyniki Identyfikacja głównych ryzyk Identyfikacja głównych ryzyk Analiza wrażliwości Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel Spis rysunków i wykresów 125 3

4 1. WSTĘP Celem przygotowania biznesplanu jest złożenie skutecznego wniosku do wybranego w przetargu banku, w celu pozyskania długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.. Od strony ekonomicznej celem przygotowania biznesplanu jest wykazanie możliwości i niezbędnych warunków dla funkcjonowania spółki kapitałowej, w okresie, co najmniej piętnastu lat okresu spłaty kredytu inwestycyjnego. Adresatem niniejszego biznesplanu są: Wspólnicy spółki Starostwo Powiatowe Szczecinek i Miasto Szczecinek, Rada Nadzorcza Spółki Szpital w Szczecinku, Bank wybrany w procedurze przetargowej Wykonawcą opracowania jest Zarząd Spółki. W sprawach związanych z szczegółami merytorycznymi i technicznymi biznesplanu można kontaktować się z: Prezesem spółki Adam Bielicki lub Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym spółki Ewa Mikłasz

5 2. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE Szpital w Szczecinku prowadzi działalność w formie spółki z o.o. od stycznia W obrębie jednostki powołany został NZOZ. Spółka prowadzi działalność głównie na terenie powiatu szczecineckiego, w niektórych zakresach udzielanych świadczeń swym oddziaływaniem obejmuje powiaty ościenne. Wartość realizowanego w ramach NFZ kontraktu w 2010 roku wyniosła ,11 zł. W Szpitalu pracuje zespół pracowników na 178 etatach łącznie oraz 91 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Majątek spółki stanowią rzeczowe aktywa trwałe w kwocie netto ,82 zł według stanu na roku. Kapitał własny w kwocie ,57 według stanu na Szpital prowadzi działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego, poradni specjalistycznych i diagnostyki, ma podpisany również kontrakt w zakresie ratownictwa medycznego i profilaktycznych programów zdrowotnych. Szpital realizuje również świadczenia komercyjne, poza kontraktem zawartym z NFZ. Działalność spółki w zakresie lecznictwa zamkniętego prowadzona jest w oparciu o siedem oddziałów szpitalnych: OIT, chirurgii ogólnej z pododdziałem urologicznym, chorób wewnętrznych, pediatryczny, chirurgii urazowo ortopedycznej, ginekologiczno położniczy i SOR. Szpital realizuje swoje zadania w oparciu o 187 łóżek, w 2010 roku hospitalizowano 7903 tys. pacjentów i zrealizowano łącznie osobodni. Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne prowadzone jest w jedenastu poradniach: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo ortopedycznej, dermatologicznej, gruźlicy i chorób płuc, diabetologicznej, onkologicznej, ginekologiczno położniczej, okulistycznej, urologicznej, chorób naczyń, i medycyny sportowej. W 2010 roku w poradniach udzielono porad. Ponadto w strukturach Szpitala znajdują się następujące komórki organizacyjne: pracownia diagnostyki obrazowej RTG, USG, TK, mammograficzna, pracownia badań kardiologicznych, pracownia badań endoskopowych i apteka szpitalna. Najbliższe szpitale, które realizują zadania częściowo podobne to Szpital w Połczynie Zdroju, Drawsku Pomorskim i Wałczu. W ocenie Zarządu szansą rozwoju dla Szpitala w Szczecinku jest przede wszystkim jakość świadczonych usług, a dzięki rozbudowie Szpitala uda się uzyskać lepsze warunki pobytu dla pacjentów hospitalizowanych. Przeprowadzona inwestycja pozwoli również spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 w 5

6 sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ (Dz. U z 2011 Nr 31 poz.15). Możemy również konkurować wykorzystując posiadany potencjał w zakresie leczenia specjalistycznego w kierunku jego większego wykorzystania na nowej powierzchni poprzez oferowanie m.in. krótkich pobytów diagnostycznych skierowanych do bardziej zasobnych grup społecznych. W opracowaniu zaproponowano również rozszerzenie działalności poprzez oddanie w obrębie nowo nadbudowanego oddziału wewnętrznego(na dwóch kondygnacjach) dwóch pododdziałów kardiologicznego i neurologicznego. Ważnym elementem zachęcającym Zarząd do rozbudowy Szpitala jest planowany nielimitowany sposób opłacania przez NFZ wykonywanych usług. Głównym zagrożeniem planowanej rozbudowy jest możliwość zmniejszenia kontraktów z NFZ lub brak możliwości zakontraktowania nowych usług oraz brak uzyskiwania przez spółkę środków za wykonywane tzw. ponadlimity. Zagrożenia związane ze wzrostem konkurencyjności są bardziej odległe, a Szpital w Szczecinku będzie im zapobiegać rozbudowując się, zatrudniając nową kadrę, doposażając się w nowoczesny sprzęt, utrzymując systemy zarządzania jakością i akredytację oddziałów co tym samym podniesie jakość świadczonych usług. Pozostałe ryzyka mają mniejsze znaczenie i zostały opisane w odpowiednim rozdziale. Podsumowując, co do planów najbliższych działań, polegających na rozbudowie Szpitala uważamy, że spółka ma szansę umocnić swoje miejsce na mapie usług medycznych województwa zachodniopomorskiego oraz, przy odpowiednim zarządzaniu, rozwijać się w sposób bezpieczny i zrównoważony zarówno od strony finansowej, jak organizacyjno rzeczowej w planowanym okresie piętnastu lat, co potwierdzone jest planem finansowym obrazującym kształtowanie się sytuacji finansowej Szpitala. 6

7 3. PREZENTACJA SZPITALA W SZCZECINKU 1. Pełna nazwa zakładu: Szpital w Szczecinku spółka z o.o. 2. Adres: Szczecinek ul. Kościuszki Numer telefonu: Numer faxu: Adres e mail: 6. Adres strony www: 7. Numer NIP: Numer REGON: Forma prawna: spółka z o.o. 9. Numer KRS: Numer wpisu w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej: Wspólnicy: Powiat Szczecinek, Miasto Szczecinek 11. Główna działalność wg nr PKD: Z Działalność Szpitali 12. Stopień referencyjności 1 : I stopień. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych (Dz. U. Nr 98 poz.164) 7

8 Działalność Szpitala regulują następujące przepisy: 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr 112, poz.654) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), 3. Kodeks spółek handlowych 4. Inne przepisy dotyczące zakładów opieki zdrowotnej i spółek. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje Rada Nadzorcza. Siedzibą Szpitala jest miejscowość Szczecinek w województwie zachodniopomorskim. Zakład posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Podstawowa działalność Szpitala polega na udzielaniu i świadczeniu usług w zakresie: 1. sprawowania specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i urazowo ortopedycznej, urologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, neonatologii, ginekologii, położnictwa, i oddziału ratunkowego. 2. udzielania specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie porad chirurgicznych, ortopedycznych, dermatologicznych, pulmonologicznych, diabetologicznych, onkologicznych, ginekologiczno położniczych, okulistycznych, urologicznych, chorób naczyń, i medycyny sportowej. 3. wykonywania badań diagnostycznych w zakresie tomografii, RTG, mammografii, endoskopii 4. prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, chirurgii urazowo ortopedycznej, pediatrii, 5. orzecznictwa lekarskiego 6. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dzierżawy obiektów i gruntów pozostających z zarządzie Zakładu, 7. wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, 8. wykonywania innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów, 8

9 9. wykonywania innych zadań wynikających z odrębnych przepisów W wykonywaniu zadań Szpital współdziała z: 1. Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, 2. innymi zakładami opieki zdrowotnej, 3. jednostkami kontrolującymi i nadzorującymi służbę zdrowia, 4. instytucjami wykonującymi zadania w dziedzinie pomocy społecznej, 5. organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami. W okresie ostatnich dwóch lat realizowano w zakładzie lub rozpoczęto realizacje wielu projektów modernizacyjnych, m.in.: zakończono inwestycję Apteka i Krwiodawstwo, wyremontowano poradnię chorób piersi, poradnię ginekologiczno położniczą, poradnię chorób naczyń i poradnię onkologiczną, - dokonano cyfryzacji pracowni RTG z transmisją danych w teleradiologii, - wyremontowano łącznik międzyszpitalny i piwnicę. wyremontowano oddział ginekologii i położnictwa, chirurgii urazowo ortopedycznej, chirurgii ogólnej i pomieszczenia administracji wyremontowano i uruchomiono oddział SOR - dokonano termomodernizacji budynku Szpitala - zagospodarowano teren zieleni wokół Szpitala Nastąpiło również rozpoczęcie inwestycji zabezpieczenia przeciwpożarowego, powstanie miejsc utwardzonej powierzchni w okolicy planowanej rozbudowy szpitala, ułożenie planów rozbudowy, uruchomienie sal wczesnego nadzoru we wszystkich oddziałach szpitala, kontynuacja szpitalnej sieci komputerowej z przygotowaniem do uruchomienia programu analizator kosztów medycznych, rozpoczęcie inwestycji uruchomienia zapasowego źródła wody. Przy zaangażowaniu środków zewnętrznych i Starostwa Powiatowego udało się zakupić dwie nowe karetki, cyfrowe RTG i mammograf, respirator transportowy i USG. Zakład zatrudnia na umowach o pracę i cywilnoprawnych 269 osób personelu różnego szczebla. Na oddziałach szpitalnych w 2010 roku hospitalizowano 7903 tys. pacjentów. 9

10 4. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZPITALA Głównym celem działalności Szpitala jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, mających zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom powiatu szczecineckiego oraz uzyskanie silnej pozycji rynkowej. Podstawowymi źródłami finansowania Szpitala są: 1. środki finansowe pochodzące ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia; 2. środki finansowe z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług oraz dzierżawy obiektów pozostających z zarządzie Szpitala; 3. środki finansowe uzyskane z darowizn i dopłat 4. środki finansowe pochodzące z odpłatnych świadczeń zdrowotnych 4.1. ODDZIAŁY SZPITALNE Szpital w Szczecinku spółka zoo dysponuje 187 łóżkami szpitalnymi. W ciągu roku w placówce hospitalizowanych jest około 8000 tys. pacjentów. Parametry charakteryzujące działalność szpitala zawiera Tabela 1. Tabela 1. Parametry charakteryzujące działalność oddziałów Szpitala Nazwa oddziału Nazwa parametru Oddział chorób wewnętrznych Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 5,4 5,4 5,5 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 54% 55,30% 57,60% Oddział chirurgii ogólnej Oddział chirurgii urazowo Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 3,9 4 4 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 47,40% 46,20% 51% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych

11 ortopedycznej Liczba osobodni OIT Oddział ginekologiczny Oddział położniczy Oddział pediatryczny Oddział neonatologiczny SOR (uruchomiony od ) Średnia długość pobytu w dniach 3,5 3,2 2,7 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 41,40% 40,70% 52,00% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 9,3 6,4 6,4 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 56,80% 64,70% 75% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 2,1 2,1 1,9 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 30,20% 32,70% 36,40% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 4,8 4,9 5 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 55,80% 58,40% 54,60% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 2,9 3 3,7 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 57,70% 50,40% 65,70% Średnia liczba łóżek w okresie Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia długość pobytu w dniach 3,6 3,4 3,1 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) 42,80% 41,40% 37,10% Średnia liczba łóżek w okresie 8 Liczba osób leczonych 5685 Liczba osobodni 4881 Średnia długość pobytu w dniach 0,9 % wykorzystania łóżek (liczba osobodni / liczba łóżek x 365 dni) Źródło: sprawozdania: Dział Statystyki Medycznej Szpitala w Szczecinku 337,10% 11

12 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Na oddziale chorób wewnętrznych tutejszego Szpitala hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami układu oddechowego, układu krążenia i zaburzeniami neurologicznymi. Oddział zajmuje się również leczeniem chorób jamy brzusznej, dróg moczowych i ośrodkowego układu nerwowego. Wykonuje biopsje szpiku, punkcje lędźwiowe, opłucne, brzuszne. Oddział dysponuje 54 łóżkami szpitalnymi w tym 4 łóżkami na sali intensywnego nadzoru medycznego. Liczba leczonych pacjentów na oddziale w I półroczu 2011 roku kształtowała się na poziomie 1023 osób. Liczba osobodni wyniosła Średnia długość pobytu w dniach to 5,5 dnia, zaś średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 57,6%. Struktura zatrudnienia na oddziale kształtuje się następująco: 2 lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 4 lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 19 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 3 na podstawie umów cywilnoprawnych, 3 salowe, 1 sekretarka medyczna. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni gruźlicy i chorób płuc i diabetologicznej. Oddział realizuje kontrakt podpisany z NFZ. W 2010 roku oddział wypracował przychody w wysokości ,77 zł. Koszty całkowite oddziału w tym okresie wyniosły ,76 zł, z czego ,90 zł to koszty bezpośrednie, a ,86 zł koszty pośrednie. Oddział wypracował w 2010 roku dodatni wynik finansowy na poziomie ,01 zł. ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM W oddziale chirurgii ogólnej diagnozowane i leczone są choroby z zakresu chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, urologii oraz wykonywane są zabiegi w sposób tradycyjny lub laparoskopowy. W oddziale wykonywanych jest wiele zabiegów laparoskopowych idących w kierunku chirurgii małoinwazyjnej. Metoda ta polega na wykorzystaniu kamery i zestawu narzędzi do wykonywania zabiegów operacyjnych w jamach ciała bez konieczności rozległego nacinania powłok. Oddział działa w oparciu o 35 łóżek szpitalnych. W I półroczu 2011 liczba leczonych pacjentów na oddziale wyniosła 814 osób, liczba zrealizowanych osobodni to Średnia długość pobytu wyniosła 4,0 dnia. Wykorzystanie łóżek wyniosło 51 %. Na oddziale zatrudnionych jest jeden lekarz na umowę o pracę i 4 lekarzy na podstawie umowy 12

13 cywilnoprawnej, 8 pielęgniarek, oraz 1 salowa na podstawie umowy o pracę. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni chirurgii ogólnej, urologicznej oraz w pracowni endoskopii. Oddział chirurgii uzyskuje przychody realizując świadczenia dla osób ubezpieczonych w oparciu o kontrakt z NFZ. W 2010 roku łączny przychód oddziału wyniósł ,64. W tym czasie oddział wygenerował koszty całkowite w wysokości ,91 zł, z czego ,37 zł to koszty bezpośrednie, a ,54 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął rok 2010 stratą w kwocie ,27 zł. ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej prowadzi działalność medyczną w zakresie wykonywanych zabiegów operacyjnych: traumatologie narządu ruchu, artroskopie stawów z artroskopową rekonstrukcją struktur śródstawowych, alloplastyki pierwotne i wtórne stawów biodrowych i kolanowych oraz szeroki zakres zabiegów operacyjnych w obrębie kończyn górnych i dolnych. Oddział dysponuje 17 łóżkami. Liczba leczonych pacjentów w oddziale w I połowie 2011 roku wyniosła 594. Liczba zrealizowanych osobodni wyniosła Średnia długość pobytu to 2,7 dnia. Średnie wykorzystanie łóżek kształtowało się na poziomie 52%. Personel wyższy oddziału to dwóch lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, trzech na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pozostały personel stanowi 8 pielęgniarek, 1 salowa, sekretarka medyczna, oraz 2 techników fizjoterapii wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni ortopedycznej. W 2010 roku oddział zrealizował świadczenia medyczne w ramach kontraktu z NFZ w wysokości ,17. Koszty całkowite oddziału w tym okresie to ,35 zł, z czego ,88 zł to koszty bezpośrednie, natomiast ,47 zł to koszty pośrednie. Oddział zakończył rok zyskiem w wysokości ,82 zł. ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII OIT wykonuje następujące procedury medyczne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii anestezję, tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego lub regionalnego do zbiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych i leczonych, intensywna terapię tj. postępowanie mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w 13

14 stanie zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, leczenie bólu ostrego i przewlekłego, niezależnie od przyczyny, resuscytację, tj. działania przywracającego funkcję organizmu po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia. Oddział wykonuje świadczenia na bazie 4 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 85 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła 543. Średnia długość pobytu była na poziomie 6,4 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 75 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,30 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,35 zł, z czego ,56 zł to koszty bezpośrednie, a ,79 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się stratą na poziomie ,05 zł. Personel oddziału stanowi czterech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, 7 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 6 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jedna salowa. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY Oddział ginekologiczno-położniczy sprawuje opiekę stacjonarną i ambulatoryjną nad ciężarnymi oraz schorzeniami narządu płciowego kobiety. Zakres działalności oddziału położniczego to opieka nad ciężarnymi, prowadzenie porodów oraz porodów rodzinnych w jednoosobowych salach z łazienkam i, pobyt położnicy wraz z noworodkiem oraz możliwość odwiedzin bliskich po porodzie. Oddział położniczy wykonuje świadczenia na bazie 25 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 490 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła Średnia długość pobytu była na poziomie 5 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 54,6 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,31 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,83 zł, z czego ,26 zł to koszty bezpośrednie, a ,57 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się stratą na poziomie ,52 zł. Zakres działalności oddziału ginekologicznego to operacje i zabiegi diagnostyczne drogą brzuszną i pochwową, operacje i zabiegi endoskopowe (histeroskopia i laparoskopia) oraz naprawa statyki narządów miednicy mniejszej u kobiet minimalnie inwazyjna technika z użyciem implantów (siatki, taśmy). Oddział ginekologiczny wykonuje świadczenia na bazie 12 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 418 osób. Liczba 14

15 osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła 791. Średnia długość pobytu była na poziomie 1,9 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 36,4 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,51 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,69 zł, z czego ,77 zł to koszty bezpośrednie, a ,92 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się stratą na poziomie ,18 zł. Personel oddziału ginekologiczno-położniczego stanowi czterech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, pięć pielęgniarek, jedenaście położnych oraz pięć salowych zatrudnionych na podstawie umowy. Lekarze zatrudnieni na oddziale wykonują również pracę w poradni ginekologiczno-położniczej. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Z PODODDZIAŁEM NEONATOLOGICZNYM Oddział pediatryczny świadczy usługi w zakresie pediatrii ogólnej. Diagnozowane są tu dzieci do szesnastego roku życia. Dzieci są hospitalizowane głównie z powodu ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego oraz stanów nagłych. Oddział wykonuje gastroskopie u dzieci starszych, TK głowy, diagnozuje choroby alergiczne i niedokrwistości oraz diagnozuje i leczy żółtaczkę okresu noworodkowego. Oddział wykonuje świadczenia na bazie 15 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 483 osoby. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła Średnia długość pobytu była na poziomie 3,7 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 65,7 %. Kontrakt zawarty NFZ w 2010 roku wynosił ,96 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,39 zł, z czego ,94 zł to koszty bezpośrednie, a ,45 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się zyskiem na poziomie ,57 zł. Pododdział neonatologiczny zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską wszystkim noworodkom. W trakcie pobytu dzieci są zaszczepione przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz objęte są badaniami przesiewowymi w kierunku hypotyreozy, fenylokelonurii oraz mukowiscydozy. Pododdział uczestniczy od wielu lat w realizacji Programu Wczesnego wykrywania Wad Słuchu, posiadając niezbędny sprzęt wszystkim noworodkom wykonywane są badania słuchu. Oddział wykonuje świadczenia na bazie 19 łóżek. Liczba leczonych pacjentów w I półroczu 2011 roku wyniosła 411 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła Średnia długość pobytu była na poziomie 3,1 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 37,1 %. Kontrakt zawarty NFZ w 15

16 2010 roku wynosił ,19 zł. Koszty całkowite oddziału w 2010 r wyniosły ,63 zł, z czego ,45 zł to koszty bezpośrednie, a ,18 zł to koszty pośrednie. Oddział zamknął się zyskiem na poziomie ,56 zł. Personel oddziału stanowi czterech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, 12 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 2 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Oddział uruchomiony od stycznia 2011 roku. Oddział udziela pomocy nagłych przypadkach, zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską całodobowo. W SOR udzielane są porady lekarskie oraz wykonywane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii urazowej. Oddział realizuje świadczenia na bazie 8 łóżek. W I półroczu 2011 roku liczba leczonych pacjentów w oddziale wyniosła 5685, zaś liczba zrealizowanych osobodni to Średnia długość pobytu kształtowała się na poziomie 0,9 dni. Wykorzystanie łóżek szpitalnych w analizowanym okresie wyniosło 337,10 %. Zatrudnienie na oddziale jest następujące: dwóch lekarzy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, dziesięć pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę, jeden ratownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej i jeden audytor zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Oddział realizuje kontrakt zawarty z NFZ. W okresie I półrocza 2011 roku oddział osiągnął przychody w wysokości ,58 zł. Koszty całkowite oddziału to ,36 zł, z czego ,70 zł to koszty bezpośrednie, a ,66 zł to koszty pośrednie. Oddział uzyskał ujemny wynik finansowy na poziomie ,78 zł AMBULATORYJNE LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE W zakresie specjalistycznego lecznictwa otwartego Szpital realizuje świadczenia w niżej wymienionych poradniach: a. Poradnia chirurgii ogólnej b. Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej c. Poradnia urologiczna d. Poradnia ginekologiczno-położnicza e. Poradnia chorób naczyń 16

17 f. Poradnia diabetologiczna g. Poradnia dermatologiczna h. Poradnia okulistyczna i. Poradnia medycyny sportowej j. Poradnia gruźlicy i chorób płuc k. Poradnia onkologiczna W jedenastu poradniach wykonywana jest pełna diagnostyka i stosowane terapie specjalistyczne niewymagające pobytu w szpitalu, m.in. wykonywane są badania RTG, TK, mammograficzne, EMG, pobierany jest materiał do badań cytologicznych i bakteriologicznych. Parametry charakteryzujące działalność poradni Szpitala w Szczecinku zawiera Tabela 2. Tabela 2. Parametry charakteryzujące działalność poradni Szpitala w Szczecinku Nazwa poradni Nazwa parametru Poradnia chirurgii ogólnej Liczba udzielonych porad Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej Liczba udzielonych porad Poradnia urologiczna Liczba udzielonych porad Poradnia ginekologicznopołożnicza Liczba udzielonych porad Poradnia chorób naczyń (uruchomiona od ) Liczba udzielonych porad

18 Poradnia diabetologiczna Liczba udzielonych porad Poradnia dermatologiczna Liczba udzielonych porad Poradnia okulistyczna Liczba udzielonych porad Poradnia medycyny sportowej Liczba udzielonych porad Poradnia gruźlicy i chorób płuc Liczba udzielonych porad Poradnia onkologiczna (uruchomiona od ) Liczba udzielonych porad 692 Razem liczba udzielonych porad Źródło: Działu Statystyki Medycznej Szpitala w Szczecinku PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie chorób całego ciała. Poradnia zajmuje się usuwaniem wszelkich zmian skórnych z badaniem histopatologicznym tych zmian, leczeniem zmian ropnych skóry, przygotowaniem i kwalifikacją chorych do operacji, prowadzeniem chorych po zabiegach operacyjnych, leczeniem oparzeń oraz diagnostyką i leczeniem świeżych i przewlekłych ran, owrzodzeń żylakowych i cukrzycowych. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 2962 porad. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,53 zł koszty ,40 zł, w tym koszty bezpośrednie 18

19 ,49 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 niewielką stratą w kwocie 5.711,87 zł. PORADNIA CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie pacjentów po urazach oraz ze schorzeniami układu kostno-stawowego. Zakres działalności poradni obejmuje konsultacje ortopedyczne, blokady przeciwbólowe, punkcje stawowe, zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych i innych, drobne zabiegi ambulatoryjne, dobór i dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 2813 porad. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,29 zł, koszty ,23 zł, w tym koszty bezpośrednie ,07 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 zyskiem w kwocie ,06 zł. PORADNIA UROLOGICZNA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie chorób układu moczowego. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 1079 porad. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,87 zł, koszty ,23 zł, w tym koszty bezpośrednie ,06 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 niewielką stratą w kwocie 2.515,36 zł. PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie zaburzeń cyklu miesiączkowego, niepłodności, stanów zapalnych narządu rodnego, zespołów bólowych miednicy mniejszej, antykoncepcji, klimakterium, menopauzy, nieotrzymania moczu, diagnostyki cytologicznej i kolposkopowej, kwalifikacji do leczenia schorzeń gruczołu piersiowego, kontrole pooperacyjne oraz prowadzenie pacjentek w ciąży. Ponadto w poradni wykonywane jest USG schorzeń narządu rodnego, gruczołu piersiowego, ciąży oraz badanie dopplerowskie płodu. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 2423 porady. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,05 zł koszty ,00 zł, w tym koszty bezpośrednie ,72 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 zyskiem w kwocie ,05 zł. 19

20 PORADNIA CHORÓB NACZYŃ Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie konsultacji w chorobach tętnic i żył, wewnątrznaczyniowym, laserowym leczeniu żylaków kończyn dolnych, chirurgicznego leczenia żylaków metodą miniflebectomii, leczenie owrzodzeń żylnych goleni, USG Doppler tętnic i żył. W I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 914 porad. Przychody poradni za I półrocze 2011 roku wyniosły ,08 zł koszty ,67 zł, w tym koszty bezpośrednie ,23 zł. Poradnia zamknęła I półrocze 2011 zyskiem w kwocie ,41zł. PORADNIA DIABETOLOGICZNA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie pacjentów z cukrzycą. Poradnia wykonuje badania i prowadzi edukację pacjentów w zakresie obsługi glukometrów, nauki techniki podawania insuliny oraz miejsc jej podawania, nauki podstawowych zasad żywienia i wymienników węglowodanowych, diety, umiejętności samokontroli, postępowania w czasie hipoglikemii i hiperglikemii. W I półroczu 2011 poradnia udzieliła 139 porad. Przychody poradni za 2010 rok wyniosły 9.382,39 zł koszty ,23 zł, w tym koszty bezpośrednie 9.070,45 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 stratą w kwocie 2.159,84 zł. PORADNIA DERMATOLOGICZNA Przedmiotem działalności poradni jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie chorób łojotokowych: trądzik pospolity, trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca, grzybice skóry i paznokci, choroby gruczołów potowych, choroby włosów oraz choroby bakteryjne i wirusowe skóry. W roku I półroczu 2011 roku poradnia udzieliła 892 porady. Przychody poradni za 2010 wyniosły ,15 zł koszty ,91 zł, w tym koszty bezpośrednie ,11 zł. Poradnia zamknęła rok 2010 zyskiem w kwocie 5.890,24 zł. 20

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na objęcie funkcji Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz Kierownika Pracowni Endoskopii, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus 1 Spis treści Podstawowe dane Adres Zarząd Akcjonariat Historia Działalność Poradnie Mammobus Prognozy otoczenie prognozy finansowe Plany Podsumowanie POZNAŃ 2015 2 Podstawowe dane http://www.open.poznan.pl/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność. Załącznik Nr 3 do U c h w a ł y Nr XXXI/290/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania Komórek Organizacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zadania Komórek Organizacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy Zadania Komórek Organizacyjnych Działalności Podstawowej Zespołu I. Podstawowa Opieka Zdrowotna 1. Komórki Organizacyjne w zakresie

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FUZJI SZPITALI

PROJEKT FUZJI SZPITALI PROJEKT FUZJI SZPITALI SPZOZ Nowy Dwór Gdański & NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Warszawa 2012r. Nasze powiaty w liczbach POWIAT NOWODWORSKI LUDNOŚĆ Mężczyźni: 17 646 Kobiety: 18 054

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy Lp. nr umowy data zawarcia umowy 1. 91/2005 01.07.2005 grupowa Praktyja Lekarska HISTAMEDICA Piotr Paleń i Partnerzy 41-200 Sosnowiec ul. Grota Roweckiego 179 2. 202/05 149/2006 3. 308/06 224/06 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie zwany dalej Zakładem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Szpitale Tczewskie S.A. dynamicznie rozwijająca się spółka

Szpitale Tczewskie S.A. dynamicznie rozwijająca się spółka Szpitale Tczewskie S.A. dynamicznie rozwijająca się spółka Jak Powiat Tczewski wspólnie z Województwem Pomorskim zrestrukturyzował tczewskie szpitale? Mariusz Wiórek Marzena Mrozek Warszawa 2012.05.08

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Podmiot leczniczy pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

-Projekt- Uchwała Nr XXV/../2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2012 roku

-Projekt- Uchwała Nr XXV/../2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2012 roku -Projekt- Uchwała Nr XXV/../2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie : zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY

STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY przyjęty Uchwałą Nr 3N/VIII/2006 z dnia 10.08.2006r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYKONANIE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 980,90 12 843,90 13 546,20 14 054,00 14 059,10 15 765,36 l. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 1696 OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej. załącznik nr 1 OFERTA KONKURSOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetce transportowej

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo