Opis przedmiotu / Course description

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu / Course description"

Transkrypt

1 OGÓLNA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI/ GENERAL FOOD TECHNOLOGY Opis przedmiotu / Course description Nazwa przedmiotu Ogólna technologia żywności Course title General food technology 2 Kod przedmiotu.. Course code 3 Godziny zajęć wykłady 45 ćwiczenia 9 wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) laboratoria 36 Contact hours lectures 45 classes 9 trainings - other (specify) laboratory classes 36 Study time 4 Liczba punktów ECTS 6 ECTS credits 5 Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Type of the course obligatory 6 Poziom przedmiotu I stopnia Level of the course Bachelor's degree programme 7 Rok studiów II Year of study 8 Semester studiów letni (IV) Semester of study summer semester (IV) 9 Imię i nazwisko wykładowcy Bartosz SOŁOWIEJ (wykładowców) Name of lecturer(s) 10 Słowa klucze żywność, technologia, procesy jednostkowe Keywords food, technology, unit operations 11 Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranym programem i procesem technologicznym związanych z przetwarzaniem żywności oraz przemianom jakim ulegają składniki żywności w procesie przetwórstwa oraz ich właściwościami funkcjonalnymi. Objective of the course A student must be familiar with programme and technological process of food processing, and what changes occur in the manufacturing process of food ingredients, and functional properties of processed food. 12 Treści merytoryczne przedmiotu Wykłady: 1. Definicje, zakres i charakterystyka technologii żywności; procesy technologiczne, procesy i operacje 1

2 jednostkowe (3 h) 2. Funkcjonalne właściwości składników żywności: węglowodany, białka, tłuszcze; żywność funkcjonalna; żywność wygodna (6 h) 3. Właściwości funkcjonalne wybranych dodatków do żywności (3 h) 4. Definicja, zakres i charakterystyka wzbogacania (fortyfikacji) żywności (3 h) 5. Operacje termiczne w technologii żywności; śmierć cieplna drobnoustrojów, pasteryzacja i sterylizacja (3 h) 6. Zamrażanie żywności, przechowywanie w stanie zamrożonym, rozmrażanie; utrwalanie żywności oparte na odwodnieniu i dodatku substancji osmoaktywnych (3 h) 7. Chemiczne utrwalanie żywności; skojarzone metody utrwalania żywności (3 h) 8. Radiacyjne metody utrwalania żywności (3 h) 9. Tradycyjne i regionalne procesy otrzymywania żywności i ich produkty (3 h) 10. Metody fermentacyjne. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności (3 h) 11. Emulsje i emulgatory. Piany (3 h) 12. Smażenie, wędzenie, suszenie, procesy oksydacyjne (3 h) 13.Mikrokapsułkowanie, instantyzacja i teksturyzacja (3 h) 14. Pro i prebiotyki - definicja, charakterystyka i wpływ na zdrowie człowieka (3 h) Ćwiczenia: 1. Ćwiczenia wprowadzające (regulamin BHP, omówienie ćwiczeń i wymagań stawianych w ramach przedmiotu) (3 h) 2. Ćwiczenia obliczeniowe (3 h) 3. Zaliczenie (3 h) Laboratoria: 1. Ekstrakcja w przemyśle spożywczym (3h) 2. Woda w przemyśle spożywczym (3 h) 3. Procesy żelowania pektyny (3 h) 4. Otrzymywanie emulsji z wykorzystaniem emulgatorów o różnym HLB (3h) 5. Reakcje maillarda w technologii żywności (3 h) 6. Termiczne utrwalanie żywności (3 h) 7. Utrwalanie żywności przez zakwaszenie (3 h) 8. Zagęszczanie roztworów w technologii żywności (3 h) 9. Rozmrażanie żywności (3 h) 10. Suszenie produktów spożywczych (3 h) 11. Utrwalanie żywności poprzez dodatek konserwantów (3 h) 12. Mikrofale i ich zastosowanie w technologii żywności (3 h) 2

3 Course contents Lectures: 1. Definitions, scope and characteristics of food technology, manufacturing processes, processes and unit operations (3 h) 2. Functional properties of food components: carbohydrates, proteins, fats, functional food, convenient food (6 h) 3. Functional properties of selected food additives (3 h) 4. Definition, scope and characteristics of the food enrichment (fortification) (3 h) 5. Thermal operations in food technology, thermal death of microorganisms, pasteurization and sterilization (3 h) 6. Food freezing, storage in a frozen state, thawing, consolidation of food based on dehydration and the addition of osmoactive substances (3 h) 7. Chemical food preservation, combined methods of food preservation (3 h) 8. Radiation methods of food preservation (3 h) 9. Traditional and regional food preparation processes and their products (3 h) 10. Methods of fermentation. Unconventional methods of food preservation (3 h) 11. Emulsions and emulsifiers. Foams (3 h) 12. Frying, smoking, drying, oxidative processes (3 h) 13.Microencapsulation, instantization and texturization (3 h) 14. Pro and prebiotics - the definition, characteristics and impact on human health (3 h) Classes: 1. Introductory exercise (Health and Safety regulations, discussion of exercises and requirements of the course) (3 h) 2. Calculation exercises (3 h) 3. Credit (test) (3 h) Laboratories: 1. Extraction in the food industry (3h) 2. The water in the food industry (3 h) 3. Pectin gelation processes (3 h) 4. Preparation of emulsion using emulsifiers with different HLB factor (3h) 5. The Maillard reaction in food technology (3 h) 6. Thermal food preservation (3 h) 7. Preservation of food by acidification (3 h) 8. Thickening of the solutions in food technology (3 h) 9. Thawing of food (3 h) 10. Drying of food products (3 h) 11. Preservation of food by the addition of preservatives (3 h) 12. Microwaves and their application in food technology (3 h) 3

4 13 Wymagania wstępne i dodatkowe Inżynieria procesowa Chemia żywności Pre-requisities Process engineering, Food chemistry 14 Efekty kształcenia Student po zakończeniu kursu pt.: Ogólna technologia żywności nabywa znajomości przebiegu podstawowych procesów i operacji jednostkowych stosowanych w zakładach przetwórczych żywności. Na ćwiczeniach student zdobywa praktyczne umiejętności analityczne w zakresie oznaczania zawartości wybranych składników żywności oraz pomiaru fizykochemicznych cech próbek żywności poddanych wybranym operacjom i procesom jednostkowym. Efektem kształcenia studenta na kursie Ogólna technologia żywności jest posiadana przez niego umiejętność prawidłowego doboru oraz zastosowania praktycznego operacji jednostkowej lub procesu w celu przetworzenia surowca, półproduktu lub produktu spożywczego oraz jego utrwalenia, tak aby stanowił bezpieczny dla konsumenta wyrób. Student po zakończonym kursie pt.: Ogólna technologia żywności powinien prawidłowo dobrać rodzaj, czas trwania procesu, rodzaj maszyny lub urządzenia do wykonania określonej czynności przetwórczej (typ maszyny, forma uzyskanego półproduktu/produktu itd. Learning outcomes Student after completing the course "General food technology" acquired knowledge of the basic processes and unit operations used in food processing. Student gain practical, analytical skills in determining the content of selected food ingredients and measuring the physical and chemical characteristics of the food samples during unit operations and processes. The final effect of the course "General food technology" is the ability to properly select and apply the practical operation of the unit or process for processing raw materials, semi-product or final food product, and also its preservation, so that provide us safe final product for the consumer. Student after completing the course "General food technology" should properly choose the type, duration of the process, the type of production equipment to perform a specific processing action (machine type, the form of the resulting semiproduct/final product, etc.) 15 Materiały dydaktyczne - Teaching and learning material - 16 Zalecane lektury 1. Ogólna technologia żywności. Część I pod red. Włodzimierza Bednarskiego. Olsztyn: Wydaw. ART, Ogólna technologia żywności. Skrypt do ćwiczeń pod red. Hajduk E., Wyd. AR w Krakowie. Kraków, Skrypt ćwiczeniowy własny. Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności. 4. Substancje dodatkowe i składniki funkcjonalne żywności. Agro & Food Technology. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K., Czapski J., Kamiński E., Pluta A., Warszawa, 1997 References 1.Bender's Dictionary of Nutrition and Food Technology (8 ed.). Ed. by Bender D.A., Woodhead Publishing Ltd. and CRC Press LLC, Cambridge, England, Handbook of fermented functional foods. Ed. By Farnworth E.R., CRS Press. Boca Raton- London-N.Y. Washington D.C

5 3. Higiena produkcji żywności. Kołożyn-Krajewska M., Wyd. SGGW, Warszawa. 4. Handbook of food preservation. Rahman S. Marcel Dekker, Inc. New York Basel, Microbiological risk assessment in food processing. Ed. By Brown M., Stringer M. Woodhead Publishing Ltd. Cambridge, England, Laboratory guide. Department of Biotechnology, Human Nutrition and Food Commodities. 17 Metody nauczania wykłady, praca w laboratorium, zajęcia praktyczne, ćwiczenia Teaching methods lectures, labs, practical work, classes 18 Dodatkowe informacje o metodach nauczania Teoria w formie wykładów. Program zajęć i slajdy dostępne jako materiał do nauki. Na ćwiczeniach studenci wykonują doświadczenia i analizy. Dodatkowo pokazy. 19 Extra information on the teaching methods The theory will be given by means of lectures. A syllabus and slides are available as study material. For the practical exercises the students will perform experiments and analyses in the lab. Extra demonstrations will be given. 20 Metody oceny 1. Laboratoria: sprawozdanie, okresowe sprawdziany praktyczne i ustne. 2. Ćwiczenia: okresowe sprawdziany ustne i końcowy egzamin pisemny. Assessment methods 1.Laboratory classes: report, periodic practical and oral examinations. 2.Classes: periodic oral examinations and final written test 21 Metody egzaminowania Na zakończenie semestru egzamin pisemny obejmujący całośc materiału z wykładów i ćwiczeń. Examination methods Final written examination covering the whole contents of lectures and classes in the end of the semester. 22 Dodatkowe informacje o metodach - egzaminowania Extra information on the examination methods - 5

SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI

SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI studia magisterskie 1. Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Edward Szłyk Sylwetka absolwenta Student zdobywa wiadomości z zakresu produkcji, analizy i obrotu żywnością.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Nazwa w języku angielskim MANAGEMENT ECONOMICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST.

Bardziej szczegółowo

COURSE DESCRIPTION CARD

COURSE DESCRIPTION CARD COURSE DESCRIPTION CARD Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr /12 1. Course title: Personal Financial Planning in Polish: Planowanie finansów osobistych 3. Faculty: Finance and Insurance 2. Course code:

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE SYLLABUS Nazwa przedmiotu/course TITLE Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE Studia/DEGREE PROGRAMME Europejczyk

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT: Field of study: Occupational Health and Safety. Year: III. Semester: 6

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT: Field of study: Occupational Health and Safety. Year: III. Semester: 6 DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT: Field of study: Occupational Health and Safety Year: III Semester: 6 Occupational Health and Safety, 1 Institute: of Socio Legal Studies Study programme: Occupational

Bardziej szczegółowo

Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 204/205 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Współrzędnościowa Technika Pomiarowa Coordinate Metrology Subject Level

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. 1. Subject: Biotechnological methods in environmental protection 2. Prerequisites: No 3. Faculty: All faculties 4. Teaching form: Lecture

SYLLABUS. 1. Subject: Biotechnological methods in environmental protection 2. Prerequisites: No 3. Faculty: All faculties 4. Teaching form: Lecture SYLLABUS 1. Subject: Biotechnological methods in environmental protection 2. Prerequisites: No 3. Faculty: All faculties 4. Teaching form: Lecture Study period Level Lecture hours ECTS points Summer period

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Fundacja Techniki

Bardziej szczegółowo

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME)

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) University of Applied Sciences ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) Contents A. Introduction... 3 A.1. Change Management in SME s An innovative

Bardziej szczegółowo

ATTEMPT TO OBTAIN BEVERAGE CONTAINING VIABLE LACTIC ACID BACTERIA AND ESTIMATION OF THEIR SURVIVAL ABILITY AT THE SELECTED TEMPERATURES

ATTEMPT TO OBTAIN BEVERAGE CONTAINING VIABLE LACTIC ACID BACTERIA AND ESTIMATION OF THEIR SURVIVAL ABILITY AT THE SELECTED TEMPERATURES SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 2(2) 2003, 47-56 ATTEMPT TO OBTAIN BEVERAGE CONTAINING VIABLE LACTIC ACID BACTERIA AND ESTIMATION OF THEIR SURVIVAL ABILITY AT THE SELECTED TEMPERATURES

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: -

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Module name: Marketing Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4 Faculty of: Management Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Study level: First-cycle studies

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Management stacjonarne. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Management stacjonarne. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Subject Field of study Form of Study Poziom kwalifikacji PSYCHOLOGY IN MANAGEMENT Management stacjonarne II degree Year 1 Term

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Organizacja i przeprowadzenie kursów dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, uczestników projektu Twoja szansa - program aktywnej integracji w

Bardziej szczegółowo

Historia literatury angielskiej History of English literature

Historia literatury angielskiej History of English literature Filologia angielska II BA, studia stacjonarne Nauczycielska Historia literatury angielskiej History of English literature ECTS: 2 + 2 Rodzaj zajęć: ćwiczenia/classes Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja STOPIEŃ EDUKACJI Studia I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3

Bardziej szczegółowo

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32 Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32 WPŁYW ODWADNIANIA OSMOTYCZNEGO NA BARWĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE LIOFILIZOWANYCH TRUSKAWEK Agnieszka Ciurzyńska, Andrzej Lenart, Monika Siemiątkowska Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności

Nowe trendy w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności Anna Sylwia Tarczyńska * Jarosław Kowalik ** Stefan Ziajka *** Nowe trendy w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności Wstęp Szacowanie zagrożeń mikrobiologicznych, a właściwie narzędzie, jakim jest prognozowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 26 Przedmiot: Aparatura i inżynieria proc. produk. Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia KATALOG PRZEDMIOTÓW PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Statystyka stosowana ECTS 3 06.30.01 Applied statistics Wstęp. Statystyka jako

Bardziej szczegółowo