o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki :"

Transkrypt

1 SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI iltlo 5p6tko okcyjno za okres od r. do 91.12,2011 r. obejmujqce: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANS 2. BILANS 3. RACHUNEKZYSKOW I STRAT 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM s. RAcHUNEK przept.ywow nrerurq2nych 6. DoDATKowE tnformacje t oe_resntenta o*t GO Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki : 1. Andrzej Endler Prezes Zorzqdu?. Krzysztof Przezok Czlonek Zorzqdu osobo odpowiedziolno zo prowodzenie ksiqg rochun(,owych : i sporzgdzenie sprowozdanio w imieniu sp6lki: 3. Piotr Bolmifiski Warszawa, dnia 28.02,2A1.2

2 1. Nozwo jednostki, odres siedziby, przedmiot dziotolno$ci orqz nr w rejestrze sgdowym Sprowozdanie dotyczy Sprilki pod firmqmlo Sp<itko akclyjna z siedzibqw Zdur4skiej Woli przy ulicy Getto Zydowskiego t6, zorejestrowanqw Krojowym Rejestrze sqdowym pod numerem o00o3g 6o79. Przedmiotem dziohlnosci sp6tki iesi prowqdzenie dzidolnoici badowczej. rozwpjowej i licencyjnp.j w obszorze tzw. qutohqtdw qlgorytm6w i inwestycyinych. celem iest tworzenie i wykorrystywqnie tzw. outorndtdrv inwestycy.ihych dziolqjqrych w opqrcau qrgorytlry o oprocowone przez spdlkq i/lub firny trzecie. odpowiqdqiqq/ch zo pqdejnowonie decyzji inwestycyjnych. Sp{'ka bqdzie iworryi grupy tqkich qutomqt6r, (portfolio) pozwqlqjqce osiqgqi wysoki stopiei dywersyfikqcji stosunkowo niskie ryzyko prry stosunkowo wysokich zwrotoch. Autotnqty inf,,esiycyjne (ong. qutonoted trdding systems) to specjolne oprogrqmowonie, ktdre sklodo zleceniq kudnq lub sprzedq2y aktywdw finonsowych (np. qkcii, koniroktdw terminowych czy wolui) bez udziolu (lub z niewielkim udzioten) czlowieko. Przedmioten dzidqlno6ci roku kt6ry obejmqje sprowozdonie finqnsof,,e nie siqftowi dziotolnogi operocyjno spdlki (ticencje qufomqty no inwestycyjne). Spdtko koncenirqie sie nq prococh przygotowqiqcych pierf,,sze outonoty inwestycyjhe, ich wszestronnyh testowoniem, w szczeg6lno3ci rozpoczqtyni testomi outomqtdw inwesiycyjnych w warunkoch rzeczywistych (rynkowych). 2. Czos dzialonio jadnostki okre5lony w okcie zololycielskim: Umowo Spdlki zoworto zosiolo nq czqs nieozhdczotry. 3- Okres obj?ty sprowozdaniem finonsowym Sprawozdqnie obejmuje okres od do A011 r. Jesi to pierwsry rok dziohlnolci sp6lki. 4. Wskozonie czy sprawozdonie fincnsowe zawiero done lqczne: w skhd Spr5lki nie wchodzq wewhetrzne jednostki orgonizocyjne. wigc sprqvi,ozcqnie nie zqwierq donych lqcznych. 5. Podstawo sporzqdzenio sprawozdanio finonsowego: sprqwozdonie finqnsowe sporzqdzone zostolo w oporciu o zqsody rochunkowo3ci wynikojqce z irrzepisdw ustowy z dniq 29 wrzeinio 1994 r. o rqchunkowoici. 6. Zalo2enie kontynuacji dzialolnoici: sprcwozdonie finqnsowe zostqlo sporzqdzone Przy zolo2eniu kontynuowonio dzi{olnogci gospodorczej w dqlqcej si? przewidziei przyszlogci Nie istniejqiodne okolicznosci wskqzujqce no zdgro:enie konlynuowqniq przez spdlkq dziohlhogci, 7. Informacje na temot polqczenia sp6,tek Nie dotyczy. 8. omr6wicnia przyietych zosod (porityki) nochunkowosci. rv tym metod wyceny oktyw6w i posyw5w (toki" W zqkresie ewidencji Srodkdw trwatych Srodki trwote w ciqgu roku wyc nione sqw cenie nobyciq z uf,,zgrqdnieniem dokonywcnych odpisdw omortyzccyjhych. Srodki trwole amortyzqie siq netod4liniowq, drogqsystemctycznego. plonowonggo rozlotenio jego woriogci poczqfkowej no ustalony okres ornortyzqcji RozpoczQcie omortyzocji nqstepuje nie wczeiniej nli w nosiqpnym rniesiqcu po przyjqciu srodko trwolego do utywqnid. odpisdw dokonqjq siq w rdwnych rotoch co rniesiqc. przy pstolqniu okresu qmortyzocji qtnortyzocyjhej i rocznej stowki uwzglqdnio sie okres ekonomicznej uiyieczhojci lrodka trworqgo. Amortyzocio niskocenrrych Srodkriw trwoly_ch o wqrtolci hie przekroczajccej zl dokonywoha jest jednorazowo w mresaqcu Przyieciq grodkdw trwotych do u2ywonic. Srodki trwde niewielkiei wartogci nie Frzekrqczdjqcej looo t sqodnoszone w koszty spdki bezpo3rednio po oddoniu ich do ulywqnio. Srodki nie obiqte ewidencjq bitqnsowq (nd kontoch grodkdw irwolych) np. obce Srodki trwqle lub o niezhqcznej worlogci powinny byc objate ewidencg4pozobiloqsow4 $"t qj

3 w przypqdkuzmionytechnologii,wycofonioz u2ywqniolub innychprzycrynpoqlrodqjqcych trwolqufrote wqrioscidokonujesie w cieior pozostovchkoszt6woperqcyjnychodpisriwoktuqlizl{qcychtvqrtosi gredko trwqlaao. W zqkresieewidenciitvortojci niemoteriolnych i prqwne wqrtogci niemoteriolne i prownepodlegqlquhorzcniu i omoriyzowoniu m todqtliniowqprzyzosiosor{,oniu stowkiqmortyzqyjnej uwzglqdniqiqcei okresekohotnicznei uiyteczho3ci.woriogci niemqteriolnei pfowneo wortojcinniejszaj ni2 3soo totych sq uhqrzonejednorqzowo w miesiqcunqbyciolub rozpoczqciq pobiercniokorzygciz wykorzystywqnio tych prqw.w innych kwestiochdotyczqcychwyceny,o ila to noiliwe rnotnastosowqc zosqdyokredlpnedla jrodkdw tfwolych. W zokresieewidencjisrodkdwpieniethvch: Kraiowelrodki Pienie2ne wykqzuiesiqw kiggoch rochunkowych w wqrfoscinominolnej. Srodki pieniq2new walutochobcych u,ykozqjesie w ksiqgoch rochunkowych w wortogcinotninalnej, przeliczonejodpowiednio po kursisr - fdktyczniezqstosowonym w tym dniu,wyhikqiqcym z chordkteruoperocji- w prrypodkusprzedqryrubkupnowqrut. - sredhimogloszonytn dlo danej worutyprzez Norodowygonkporskiz dnio poprfedzqiqcego ten dziei - w prrypqdkuzqprory nqletnogcilub zobowiqzqi. znoiduiqcesiq w kdsqchirodki PieniQ2ne muszqbyc inwantqryzowone w drodzgspisuz nqturynq ostqtni dzierlko2degoroku obrotow o, noiomioslzgromcdzone no rochunkachbonkowych w drodzeuryslgniood bdnkdwpotwierdzenioich srqnu. Ewentualne rdrnice nuszqbyi wyjognione i rozliczonew ksiqgochroku,zq ktdry sporzqdzosie bilqns. Pozostologiwqlutobrych w kasie,rqchunkochbonkowych no dziei bilqnsowy(nq koniecroku);no ktdry sporzqdzosi? bilons PrzeliczasiQPoobowiqzqjacym noten dziefisrednimkursieogloszonyrn dlo donpjwolutyprzez NorodowyBqnkpolski. R6:nicakursowepowstolenoskutekstosowqnia rd:nej wysoko3cikursriwdla olliczenicwplywdwi rozchodriwokrejlonych srodkr5w pieniq2nych bonkowych w wolulochobcych.ioktei w zwiqzkuz zqstospwoniem kursuobowiqtqjqcego w dniukoiczqcyn rok obrotowy.zoliczqsie: - L(jelnne - do pozosicvchkosztdvi, fincnsowycn, - dodqtnie- do pozostotych przychoddwfinonsowych W zqkresieewidencjikredyirjwbonkowycn Kredytybqnkowewykozqjesiq w ksiqgochrochunkowych w worto6cinominalnejr nqioniqsi hie rzqdziej hi, nodziei bilqnsowy zobowiqzoniq z tyf. kredytdwwyceniosiq w kwociewynqgonejzophty. tzn. w kr4rocie powiqkszixejo noliczonena dzierl bilonsowyodsetki'kredyiybdnkoweviryrqtone w wqlutochobcychwykozqjesie ti, ciqguroku wortogciprzeliczonejnq zlote polskieodpowiednio po kursiesrednimogrtoszonyn dlo doneiwolutyprzez Naro{owyBonkpolskiz dniopop"z.d.{q".9o, nolomiostnq dzie{ bilansowypo obowiqtuiqrym nc ten dzietlsrednimkrrsi ogtqszoryhdlq danej $rolutyprzez Norodowy Bcnk Polski. W zokresieewidencjiinstrumentdwfinonsowych rnshunenty finonsoweq tokie sklqdnikiinstrumentuwprowodzcsiq do ksiqgrochunkowych no dzierizoworciokontroktui - oktywq findnsowew cahienobycid. lo iest w worlogcigodziweiponiesionych u,lyddtk6w lub pizekozcnychw zomiqninnych sklodnikdw rnqjqtkowych, - zobowiqtonio finonsowew wortoscigodziweiuzyskqneihvoty lub wqrtogciotreymonych innychsklodnikriw mqjqtr<owycn. rnstrumentyfinonsowew tym instrumehty wyceniosiq na dzieribilonspwy.nie p6tniej nit no koniecokresu Pochodne sprowozdawczego w zqle2hogci od kotegoriiinsfrumeniufinonsowsgor w wiorygognieustolonejwortogci godziwejbezjei pomnieiszqhiq o kosztytrqnsokcii,iokie iednostkqpohioshbyzbywqiqcte qktywo. lub skorygowonej cenynqbyciqoszocowqnej zq pomocqefektywnejstopy procehtowej. spdtkomo:e odstqpicod wycenyinstrumentdrv finonsowychw skorygowonej cenienabyciohq rzecz cenynobycic,je2eli rdlhice w wycenietymi melodqnisqnieislotnei istnieja ryryko. przyjqte Przewidywqne wskoznikidyskontonogqpowodowod le bledy w wycenie. wyrol'onew wolutochobrychoperccjegospodqrcze no instrumeniochfinqnsowychqjnqje sie w ksiegqchrachunkowycn no dzieriich przeprowodzsniq odpof,,iednio po kursiel - fqktyczniezqstosorvqnym w ty'n dniu,je,eli kurs tqki wystepuje,wynikojqcywfrostz chqrokteru operocji, - Srednirnogfoszonyh dlo donejwolutyprzez NorodowyBonkpolskiz dniopoprzgdzqiqcego ten dziei, il,ff-[

4 Nole2nosci i zobowiqtonio wyceniane sq w ciqgu roku obrot owego w worto6ci nominolnej. Nie rzorcziej nii no koniec roku obrotowego nole2noici wycenio siq w kwocie wymagonej zoplaty, z zachowanieqr zosody ostro2nej wyceny, z uwzglqdnienieniem odpisr5w oktuolizujqcych dot. nole2noici wqtpliwych o zobowiqtqnia w kwocie wymogojccej zoplot,y, (sqto kwoty uwzglqdniojqce np. przypodojqce do dnio bilonsowego odsetki zwtoki z tytufu nieterminowych pfotno6ci). Koszty dziotolnoici sprilki rozliczaneczosie zgodniez zor:howaniem zosody wsp<ftmiernojci kosztdiw i przychodrjw. W celu wyelminowonio z okresu sprowozdowczego kosztdw przyszlych okresriw prowad]zi siq ewidencjq,,llozlic zeft miqdzyokresowych koszt6w". Rozrdin iamy dwa ro d zaj e r o zli czefr: - czynne, - bierne. Spritko zolicza koszty poniesione w okresie realizocji prac rozwojowych, badowpzyc h zw. zbudowqoutomotdw inwestycyjnych do czosu zoliczenio ich do wartosci niemqteriotnych i prawn'ych lub odpisonia, joko czynnerozliczeni,o miqdzyokr esowekosztrjw. wynik finonsowy sprilki bqdqcy rr52nicqpomiqdzy przychodomi a kosztami ich utyskonia w wybronym okresie sprowozdawczym generowony jest no podstawie rachunku zyskr5w i strot sporzqdzanego wg. worigntu porr5wnowczego. Rochunek przeplyw'w pienig2nych jest onolitycznym rozwiniqciem przedstowioqrych w bilonsie informocji o zmionie stonu Srodkdw pienig2nych dokonywanej w okresie sprowozdowczym. Sprilka sporzqd4a rochunek przeplyw6wpieniq2nych metodq posredniqpolegajqcqno korygowaniu zysku netto w taki spos<ib, aby zostolon sprowodzony do zmian netto w irodkach pieniq2nych no skutek dziotolnosci operocyj nei, zuwzglqdnieniem wszystkich wptywr5w i wydotkrjw z dziclolno6cinwestycyjnej i f inansowej. 9. rnne informocje nq temot zotqczonego sprowozdqniq finonsowego Ksiggi handlowe sprilki prowadzi i sporzqdzo sprowozdanira w imieniu sprilki biuro rachunkowe, joko podmiot uprowniony do usfugowego prowodzenio ksiqg rochunkowych: f,epurn RochunkowoSci Sp. z o.o. ul. Odrowqio 1b, O3i-310 Worszawo. Dodotkowe noty iobjosnienio do sprowozdanio finosowago zowierojqinformocjg okre$lone zolqcznikiem nr 1do ustowy o rochunkowo$ci. Andrzej Endler - prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmiriski - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn,

5 0-{ AKTYWA A. AKTYWA TRWALE L WartoSci niematerialne i prawne '1. Koszty zakoriczonych prac rozwojowych 2. WartoS6 firmy 3. Inne warto5ci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na warto6ci niematerialne i prawne ll. Rzeczowy maiatek tnrvaly 1. Srodki lll. tv. truvate a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, tokale i obiekty in2ynierii lqdowej i wodnej c) urz4dzenia techniczne i maszyny d) Srodkitransportu e) inne Srodkitrwale 2. Srodki tnnale w budowie 3. Zaliczki na Srodki trwale w budowie NaleinoSci dlugoterminowe 1. Od jednostek powiqzanych 2. Od pozostalych jednostek lnwestycje dlugoterminowe Nieruchomo$ci WaftoSci niematerialne i prawne Nug oterm i n owe aktywa fi n an sowe a) w jednostkach powiqzanych udziaty lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone po2yczki in ne dlugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach udzialy lub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone po2yczki inne dlu goterminowe aktywa finansowe 4. lnne inwestycje dlugoterminowe V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia migdzyokresowe BO ,29 0,oo i 9190, ,33 4,00 4,00 I 190, ,00 4,00 0,oo i 36127, , ,95

6 BILANS - AKTYWA Sp6tki M10 S.A. na dzie i B. AKTYWA OBROTOWE l. Zapasy '1. Materialy 2. P6lprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy ll. Naleino6ci kr6tkoterminowe 1. Naleino$ci od jednosfek powi4zanych a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: do 12 miesigcy powyhej 12 miesiqcy b) inne 2. NaleinoSci od pozostatych jednostek a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: do 12 miesiqcy powyzej 12 miesiqcy b) z tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczefi spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczeri c) inne d) dochodzone na drodze sqdowej lll. Inwestycje kr6tkoterminowe 1. Krdtkoterm i n owe aktywa fi nansowe a) w jednostkach powiqzanych udzialy tub akcje inne papiery wartosciowe udzielone po2yczki inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach udzialy tub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone po2yczki inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe c) Srodki pieniqhne iinne aktywa pieniphne Srodki pieniq2ne w kasie i na rachunkacn inne Srodki pieniq2ne inne aktywa pieniq2ne 2. lnne i nwestycje kr6tkoterm i nowe lv. Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe AKTYWA RAZEM i ,96 4,00 92,25 0,40 92, ,84 I ,94 I , , ,22 I ,14 Andrzej Endler - Prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmifiski - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn A12

7 BILANS - PASYWA sp6rki M10 s.a. na dtieri ,2011 A. L il. il. tv. V. vt. vil. vilt. tx. B. t. 1. ll PASYWA KAPTTAL (FUNDUSZ) WLASNY Kapital (fundusz) podstawowy Naleine wptaty na kapitat podstawowy (-) Udziaty (akcje) wtasne (-) Kapital (fundusz) zapasowy Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubieglych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku nefto w ciqgu roku obrotowego(,.) zobowtazanta I REZERVyY NA ZOBOWTA:ZAN A Rezerwy na zobowiqzania Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochod<>wego Rezenua na Swiadczenia emerytalne i podobne dlugoterminowa kr6tkoterminowa Pozostale rezerwy dlugoterminowe kr6tkoterminowe Zobowiqzaniadlugoterminowe 1. Wobec jednostek powiqzanych 2. Wobec pozostalych jednostek a) kredyty i po2yczki b) z tytulu emisji dluznych papier6w warto5ciowvch c) inne zobowiqzania finansowe d) inne lll. Zobowi4zania kr6tkoterminowe 1. Wobec jednostek powiyzanych a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiqcy powy2ej 12 miesiqcy b) inne 2. Wobec pozostalych jednostek a) kredyty i po2yczki b) z tytulu emisji diuznych papier6w warto6ciowvch c) inne zobowiqzania finansowe d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiqcy powyzejl2 miesigcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiqzan ia wekslowe g) z tytulu podatkow, cel, ubezpieczeri i innych Swiadczei h) z tytulu wynagrodzefi i) inne 3. Fundusze specjalne ZFSS inne fundusze lv. Rozliczenia migdzyokresowe 1. Ujemna wartos firmy 2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe dlugoterminowe kr6tkoterminowe PASYWA RAZEM BO , , , t00, t10, , , , ' ' (),00 6t,00 t9,00 12,00 i o"oo t1, , , , , , , , ,14 Andrzej Endler - prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmifrski - osoba odpowiedziarna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn

8 RACHUNEK ZYSKow I srrat sp6lki Mi0 s.a. na dziefi 3i.i2.20ii A. Przychody netto ze sprzed ahy i zr6wnane z nirni - w tym od jednostek powiqzanych l. Przychody netto ze sprzeda2y produktow ll' Zmiana stanu produkt6w (zwiqkszenie - warto66 dodatnia, zmniejszenie - warto66 ujemnp) lll. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki lv. Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w B. Kosztydzialalno6cioperacyinej l. Amortyzacja ll. Zu2ycie material6w i energii lll. Uslugiobce lv. Podatkioptaty, - wtym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia Vll. Pozostate koszty rodzajowe Vlll. Warto66 sprzedanych towarow i material6w C. Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) D. Pozostale przychody operacyjne l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych ll. Dotacje lll. Inne przychody operacyjne E. Pozostale koszty operacyjne l. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w truvalych , 't, , , , Q, ,91 8,80 8,80 2,82 I l. Aktual izacja wa rto6ci aktyw6w n ief inansowych lll. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z dziatatnosci operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe l. Dywidendy i udzialy w zyskach - w tym od jednostek powiqzanych ll. Odsetki - w tym od jednostek powiqzanych 2, , g2g,g ,95 lll. Zysk zezbycia inwestycji lv. Aktualizacja warto6ci inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe l. Odsetki, w tym: - w tym od jednostek powiqzanych ll. Strata ze zbycia inwestycji lll. Aktualizacja warto6ci inwestycji lv. Inne l. Zysk (strata) z dzialatno6cigospodarczei F+G-H) J. Wynik zdarzefi nadzwyczajnych (J..-J.il.) l. Zyski nadzwyczalne ll. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (l+hj) L. Podatek dochodowy w tym: - w tym czqsd odroczona (dodatnia lub ujemna) M. Pozostale obowi4zkowe zmniejszenie zysku (zwigkszenie straty) ZYSK NETTO ,OO ,{1 608, , , V59, ,09 Andrzej Endler - Prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzadu Piotr Bolmi6ski - osoba odpowiedziarna za prowadzenie ksiqg rachunkowycn Warszawa, dn. 28.e2.ZOl 2

9 Kapital wlasny na poczqtek okresu -korekty blgd6w podstawowych -zmiana pzyjgtych zasad rachunkowo6ci Kapital wlasny na poczqtek okresu po korektach Kapital zakladowy na poczqtek okresu Zmiany kapitatu zakladowego zwiqkszenia (z tytulu) - emisji akcji serii A - emisji akcji serii B zm n iejszenia (z tytulu) - umozenia udzial6w (akcji) - pokrycia straty Kapital zakladowy na koniec okresu Nale2ne wplaty na kapital zakladowy na poczqtek okresu Zmiany nale2nych wplat na kapital zakladowy: zwiqkszenia (z tytutu) zm niejszenia (z tytulu) Nale2ne wplaty na kapital zakladowy na koniec okresu Udzialy (akcje) wlasne na poczqtek okresu Zmiany (akcji) udziat6w wlasnych: zwiqkszenia zmniejszenia Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu Kapital zapasowy na poczqtek okresu Zmiany kapitalu zapasowego: zwigkszenia (z tytulu) - emisji akcji powy2ej warto6ci nominalnej - z podzialu zysku (ustawowo) - z podzialu zysku (ponad wymagane ustawowo minimalnqwartosi) - z kapitalu z aktualizacji zm niejszen ia (z tytulu) - pokrycia straty - korekty blqd6w podstawowych Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu Kapitalu z aktualizacji wyceny na poczqtek okresu Zmiany kapitalu z aktualizacji wyceny zwiekszenia (z tytulu) i BO }fi , , , , ,10 ( ,10) ( ,10) ,10 zm n iej sze ni a (z tytulu ) - zbycia Srodk6w tnvalych Kapitat z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostale kapitaly rezerwowe na poczetek okresu Zmiany pozostalych kapital6w rezenruowych zwiqkszenia (z tytufu) - a4cje serii B nie zarejestrowane w KRS zm niejsze nia (z tytulu) - akcje serii B zarejestrowane w KRS Pozostale kapitaty rezerwowe na koniec okresu ( ) ( )

10 ZESTAWIENIE ZMIAN W MPITALE WLASNYM Seotki Ml0 S.A. za otres oo oz.ogleott do st.tz.zott Zysk (strata) z lat ubieglych na poczqtek okresu Zyskz lat ubieglych na poczqtek okresu -korekty blgd6w podstawowych -zmiana pzyjgtych zasad rachunkowosci Zyskz lat ubieglych na poczqtek okresu po korektach zwiqkszenia (z tytulu) - podzial zysku z lat ubieglych zm ntelszenia (z tytulu) - podzial wyniku finansowego: - pokrycie straty z lat ubieglych - zwigkszenie kapitalu zapasowego - wyplata dywidendy Zyskz lat ubieglych na koniec okresu Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu -korekty blgd6w podstawowych -zmiana pzyjetych zasad rachunkowosci Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu po korektach zwiqkszenia (z tytulu) - paeniesienie straty z lat ubieglych do pokrycia - korekty blgd6w podstawowych zm n iejszenia (z tytulu) - pokryte z obniienia kapitalu podstawowego - pokryte z kapitalu zapasowego Strata z lat ubieglych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegtych na koniec okresu Wynik nefto zysk netto strata netto odpisy z zysku Kapital wlasny na koniec okresu pro po n owa n y podzi al wy n i ku fi n a n soweg o - zwiqkszenie kapitalu zapasowego Kapital wlasny, po uwzglednieniu proponowanego podzialu zysku (pokrycia straty) _- ( ,09) , ,01 Andzej Endler - prezes Zarz4du Kaysztof Przezak- Czlonek Zazadu Piotr Bolmiriski - osoba odpowiedziarna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn z 10

11 P rzeptywy Srod k6w pien iq2nych z dzialal nosci operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja (Zysk)/Strata z tytulu r62nic kursowych Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) (Zysk)/Strata z dzialalnosci inwestycyj nej Zmiana stanu rezerw Zmianastanu zapas6w Zmiana stanu nale2no6ci zmiana stanu zobowiqzai kr.tkoterminowych, z wyjqtkiem po2yczeki kredyt6w Zmiana stanu rozliczeri m igdzyokresowych Inne korekty Przepfywy pieniqine netto z dzialalno5ci operacyjnej Przeplywy Srodk6w pien iq*nych z dzialal nosci i nwestycyjnej Wplywy Wydatki Zbycie wartosci niemateriarnych i prawnych oraz rzeczowch aktyw6w trwa{ych Zbycie inwestycji w nieruchomo6ciwnip Z aktyw6w finansowych, w tym: w jednostkach powiqzanych w pozostalych jednostkach - zbycie aktyw6w finansowych - dywidendy i udzia{y w zyskach - splata udzielonych po2yczek dlugoterminowych - odsetki - inne wplywy z aktyw6w finansowych I nne wplywy inwestycyjne Nabycie wartosci niemateriarnych i prawnych oraz rzeczowch aktyw6w trwarvch Inwestycje w nieruchomo6ci oraz wartosci niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiqzanych w pozostalych jednostkach - nabycie aktyw6w finansowych - udzielone po2yczki dlugoterm inowe Inne wydatki inwestycyjne Przeptywy pienig2ne netto z dziatalno5ci inwestycyjnej Srodk6w pieniq2nych z dziatatnosci finansowej W:y netto z wvdania udzial6w (emisji akcji) i innvch instrumentdw kapitalowych Hliffi oraz doptat d$ Wydatki Kredyty i po2yczki Emisja dlu2nych papier6w wartosciowych Inne wplywy finansowe Nabycie udzial6w (akcji) wlasnych Dywidendy i inne wyplaty na rzeczwla6cicieli Inne, ni2 wyplaty na rzecz wla6cicieli, wydatki z tytulu podzialu zysku Splaty kredyt6w i po2yczek Wykup dlu2nych papier6w warto6ciowych Z tytulu innych zobowiqzai finansowych Platno6ci zobowi4zari z tytulu um6w leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe pienig2ne lo"pty*y netto z dzialatno6ci Przepfywy pienig2ne netto razem finansowej Bilansowa zmiana stanu Srodk6w pieniq2nycn, w tym: -.zmiana stanu Srodk6w pieniqinych z tytulu r6inic kursowych Srodki pienig2ne na poczqtek okresu Srodki pienig2ne na koniec okresu, w tym: - o ograniczonej mohliwosci dysponowania _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Andzej Endler - prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmiriski - osoba odpowiedziarn a za prowadzenie ksiag rachunkowych podpis:. Warszawa, dn

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008 S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo