o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki :"

Transkrypt

1 SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI iltlo 5p6tko okcyjno za okres od r. do 91.12,2011 r. obejmujqce: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANS 2. BILANS 3. RACHUNEKZYSKOW I STRAT 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM s. RAcHUNEK przept.ywow nrerurq2nych 6. DoDATKowE tnformacje t oe_resntenta o*t GO Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki : 1. Andrzej Endler Prezes Zorzqdu?. Krzysztof Przezok Czlonek Zorzqdu osobo odpowiedziolno zo prowodzenie ksiqg rochun(,owych : i sporzgdzenie sprowozdanio w imieniu sp6lki: 3. Piotr Bolmifiski Warszawa, dnia 28.02,2A1.2

2 1. Nozwo jednostki, odres siedziby, przedmiot dziotolno$ci orqz nr w rejestrze sgdowym Sprowozdanie dotyczy Sprilki pod firmqmlo Sp<itko akclyjna z siedzibqw Zdur4skiej Woli przy ulicy Getto Zydowskiego t6, zorejestrowanqw Krojowym Rejestrze sqdowym pod numerem o00o3g 6o79. Przedmiotem dziohlnosci sp6tki iesi prowqdzenie dzidolnoici badowczej. rozwpjowej i licencyjnp.j w obszorze tzw. qutohqtdw qlgorytm6w i inwestycyinych. celem iest tworzenie i wykorrystywqnie tzw. outorndtdrv inwestycy.ihych dziolqjqrych w opqrcau qrgorytlry o oprocowone przez spdlkq i/lub firny trzecie. odpowiqdqiqq/ch zo pqdejnowonie decyzji inwestycyjnych. Sp{'ka bqdzie iworryi grupy tqkich qutomqt6r, (portfolio) pozwqlqjqce osiqgqi wysoki stopiei dywersyfikqcji stosunkowo niskie ryzyko prry stosunkowo wysokich zwrotoch. Autotnqty inf,,esiycyjne (ong. qutonoted trdding systems) to specjolne oprogrqmowonie, ktdre sklodo zleceniq kudnq lub sprzedq2y aktywdw finonsowych (np. qkcii, koniroktdw terminowych czy wolui) bez udziolu (lub z niewielkim udzioten) czlowieko. Przedmioten dzidqlno6ci roku kt6ry obejmqje sprowozdonie finqnsof,,e nie siqftowi dziotolnogi operocyjno spdlki (ticencje qufomqty no inwestycyjne). Spdtko koncenirqie sie nq prococh przygotowqiqcych pierf,,sze outonoty inwestycyjhe, ich wszestronnyh testowoniem, w szczeg6lno3ci rozpoczqtyni testomi outomqtdw inwesiycyjnych w warunkoch rzeczywistych (rynkowych). 2. Czos dzialonio jadnostki okre5lony w okcie zololycielskim: Umowo Spdlki zoworto zosiolo nq czqs nieozhdczotry. 3- Okres obj?ty sprowozdaniem finonsowym Sprawozdqnie obejmuje okres od do A011 r. Jesi to pierwsry rok dziohlnolci sp6lki. 4. Wskozonie czy sprawozdonie fincnsowe zawiero done lqczne: w skhd Spr5lki nie wchodzq wewhetrzne jednostki orgonizocyjne. wigc sprqvi,ozcqnie nie zqwierq donych lqcznych. 5. Podstawo sporzqdzenio sprawozdanio finonsowego: sprqwozdonie finqnsowe sporzqdzone zostolo w oporciu o zqsody rochunkowo3ci wynikojqce z irrzepisdw ustowy z dniq 29 wrzeinio 1994 r. o rqchunkowoici. 6. Zalo2enie kontynuacji dzialolnoici: sprcwozdonie finqnsowe zostqlo sporzqdzone Przy zolo2eniu kontynuowonio dzi{olnogci gospodorczej w dqlqcej si? przewidziei przyszlogci Nie istniejqiodne okolicznosci wskqzujqce no zdgro:enie konlynuowqniq przez spdlkq dziohlhogci, 7. Informacje na temot polqczenia sp6,tek Nie dotyczy. 8. omr6wicnia przyietych zosod (porityki) nochunkowosci. rv tym metod wyceny oktyw6w i posyw5w (toki" W zqkresie ewidencji Srodkdw trwatych Srodki trwote w ciqgu roku wyc nione sqw cenie nobyciq z uf,,zgrqdnieniem dokonywcnych odpisdw omortyzccyjhych. Srodki trwole amortyzqie siq netod4liniowq, drogqsystemctycznego. plonowonggo rozlotenio jego woriogci poczqfkowej no ustalony okres ornortyzqcji RozpoczQcie omortyzocji nqstepuje nie wczeiniej nli w nosiqpnym rniesiqcu po przyjqciu srodko trwolego do utywqnid. odpisdw dokonqjq siq w rdwnych rotoch co rniesiqc. przy pstolqniu okresu qmortyzocji qtnortyzocyjhej i rocznej stowki uwzglqdnio sie okres ekonomicznej uiyieczhojci lrodka trworqgo. Amortyzocio niskocenrrych Srodkriw trwoly_ch o wqrtolci hie przekroczajccej zl dokonywoha jest jednorazowo w mresaqcu Przyieciq grodkdw trwotych do u2ywonic. Srodki trwde niewielkiei wartogci nie Frzekrqczdjqcej looo t sqodnoszone w koszty spdki bezpo3rednio po oddoniu ich do ulywqnio. Srodki nie obiqte ewidencjq bitqnsowq (nd kontoch grodkdw irwolych) np. obce Srodki trwqle lub o niezhqcznej worlogci powinny byc objate ewidencg4pozobiloqsow4 $"t qj

3 w przypqdkuzmionytechnologii,wycofonioz u2ywqniolub innychprzycrynpoqlrodqjqcych trwolqufrote wqrioscidokonujesie w cieior pozostovchkoszt6woperqcyjnychodpisriwoktuqlizl{qcychtvqrtosi gredko trwqlaao. W zqkresieewidenciitvortojci niemoteriolnych i prqwne wqrtogci niemoteriolne i prownepodlegqlquhorzcniu i omoriyzowoniu m todqtliniowqprzyzosiosor{,oniu stowkiqmortyzqyjnej uwzglqdniqiqcei okresekohotnicznei uiyteczho3ci.woriogci niemqteriolnei pfowneo wortojcinniejszaj ni2 3soo totych sq uhqrzonejednorqzowo w miesiqcunqbyciolub rozpoczqciq pobiercniokorzygciz wykorzystywqnio tych prqw.w innych kwestiochdotyczqcychwyceny,o ila to noiliwe rnotnastosowqc zosqdyokredlpnedla jrodkdw tfwolych. W zokresieewidencjisrodkdwpieniethvch: Kraiowelrodki Pienie2ne wykqzuiesiqw kiggoch rochunkowych w wqrfoscinominolnej. Srodki pieniq2new walutochobcych u,ykozqjesie w ksiqgoch rochunkowych w wortogcinotninalnej, przeliczonejodpowiednio po kursisr - fdktyczniezqstosowonym w tym dniu,wyhikqiqcym z chordkteruoperocji- w prrypodkusprzedqryrubkupnowqrut. - sredhimogloszonytn dlo danej worutyprzez Norodowygonkporskiz dnio poprfedzqiqcego ten dziei - w prrypqdkuzqprory nqletnogcilub zobowiqzqi. znoiduiqcesiq w kdsqchirodki PieniQ2ne muszqbyc inwantqryzowone w drodzgspisuz nqturynq ostqtni dzierlko2degoroku obrotow o, noiomioslzgromcdzone no rochunkachbonkowych w drodzeuryslgniood bdnkdwpotwierdzenioich srqnu. Ewentualne rdrnice nuszqbyi wyjognione i rozliczonew ksiqgochroku,zq ktdry sporzqdzosie bilqns. Pozostologiwqlutobrych w kasie,rqchunkochbonkowych no dziei bilqnsowy(nq koniecroku);no ktdry sporzqdzosi? bilons PrzeliczasiQPoobowiqzqjacym noten dziefisrednimkursieogloszonyrn dlo donpjwolutyprzez NorodowyBqnkpolski. R6:nicakursowepowstolenoskutekstosowqnia rd:nej wysoko3cikursriwdla olliczenicwplywdwi rozchodriwokrejlonych srodkr5w pieniq2nych bonkowych w wolulochobcych.ioktei w zwiqzkuz zqstospwoniem kursuobowiqtqjqcego w dniukoiczqcyn rok obrotowy.zoliczqsie: - L(jelnne - do pozosicvchkosztdvi, fincnsowycn, - dodqtnie- do pozostotych przychoddwfinonsowych W zqkresieewidencjikredyirjwbonkowycn Kredytybqnkowewykozqjesiq w ksiqgochrochunkowych w worto6cinominalnejr nqioniqsi hie rzqdziej hi, nodziei bilqnsowy zobowiqzoniq z tyf. kredytdwwyceniosiq w kwociewynqgonejzophty. tzn. w kr4rocie powiqkszixejo noliczonena dzierl bilonsowyodsetki'kredyiybdnkoweviryrqtone w wqlutochobcychwykozqjesie ti, ciqguroku wortogciprzeliczonejnq zlote polskieodpowiednio po kursiesrednimogrtoszonyn dlo doneiwolutyprzez Naro{owyBonkpolskiz dniopop"z.d.{q".9o, nolomiostnq dzie{ bilansowypo obowiqtuiqrym nc ten dzietlsrednimkrrsi ogtqszoryhdlq danej $rolutyprzez Norodowy Bcnk Polski. W zokresieewidencjiinstrumentdwfinonsowych rnshunenty finonsoweq tokie sklqdnikiinstrumentuwprowodzcsiq do ksiqgrochunkowych no dzierizoworciokontroktui - oktywq findnsowew cahienobycid. lo iest w worlogcigodziweiponiesionych u,lyddtk6w lub pizekozcnychw zomiqninnych sklodnikdw rnqjqtkowych, - zobowiqtonio finonsowew wortoscigodziweiuzyskqneihvoty lub wqrtogciotreymonych innychsklodnikriw mqjqtr<owycn. rnstrumentyfinonsowew tym instrumehty wyceniosiq na dzieribilonspwy.nie p6tniej nit no koniecokresu Pochodne sprowozdawczego w zqle2hogci od kotegoriiinsfrumeniufinonsowsgor w wiorygognieustolonejwortogci godziwejbezjei pomnieiszqhiq o kosztytrqnsokcii,iokie iednostkqpohioshbyzbywqiqcte qktywo. lub skorygowonej cenynqbyciqoszocowqnej zq pomocqefektywnejstopy procehtowej. spdtkomo:e odstqpicod wycenyinstrumentdrv finonsowychw skorygowonej cenienabyciohq rzecz cenynobycic,je2eli rdlhice w wycenietymi melodqnisqnieislotnei istnieja ryryko. przyjqte Przewidywqne wskoznikidyskontonogqpowodowod le bledy w wycenie. wyrol'onew wolutochobrychoperccjegospodqrcze no instrumeniochfinqnsowychqjnqje sie w ksiegqchrachunkowycn no dzieriich przeprowodzsniq odpof,,iednio po kursiel - fqktyczniezqstosorvqnym w ty'n dniu,je,eli kurs tqki wystepuje,wynikojqcywfrostz chqrokteru operocji, - Srednirnogfoszonyh dlo donejwolutyprzez NorodowyBonkpolskiz dniopoprzgdzqiqcego ten dziei, il,ff-[

4 Nole2nosci i zobowiqtonio wyceniane sq w ciqgu roku obrot owego w worto6ci nominolnej. Nie rzorcziej nii no koniec roku obrotowego nole2noici wycenio siq w kwocie wymagonej zoplaty, z zachowanieqr zosody ostro2nej wyceny, z uwzglqdnienieniem odpisr5w oktuolizujqcych dot. nole2noici wqtpliwych o zobowiqtqnia w kwocie wymogojccej zoplot,y, (sqto kwoty uwzglqdniojqce np. przypodojqce do dnio bilonsowego odsetki zwtoki z tytufu nieterminowych pfotno6ci). Koszty dziotolnoici sprilki rozliczaneczosie zgodniez zor:howaniem zosody wsp<ftmiernojci kosztdiw i przychodrjw. W celu wyelminowonio z okresu sprowozdowczego kosztdw przyszlych okresriw prowad]zi siq ewidencjq,,llozlic zeft miqdzyokresowych koszt6w". Rozrdin iamy dwa ro d zaj e r o zli czefr: - czynne, - bierne. Spritko zolicza koszty poniesione w okresie realizocji prac rozwojowych, badowpzyc h zw. zbudowqoutomotdw inwestycyjnych do czosu zoliczenio ich do wartosci niemqteriotnych i prawn'ych lub odpisonia, joko czynnerozliczeni,o miqdzyokr esowekosztrjw. wynik finonsowy sprilki bqdqcy rr52nicqpomiqdzy przychodomi a kosztami ich utyskonia w wybronym okresie sprowozdawczym generowony jest no podstawie rachunku zyskr5w i strot sporzqdzanego wg. worigntu porr5wnowczego. Rochunek przeplyw'w pienig2nych jest onolitycznym rozwiniqciem przedstowioqrych w bilonsie informocji o zmionie stonu Srodkdw pienig2nych dokonywanej w okresie sprowozdowczym. Sprilka sporzqd4a rochunek przeplyw6wpieniq2nych metodq posredniqpolegajqcqno korygowaniu zysku netto w taki spos<ib, aby zostolon sprowodzony do zmian netto w irodkach pieniq2nych no skutek dziotolnosci operocyj nei, zuwzglqdnieniem wszystkich wptywr5w i wydotkrjw z dziclolno6cinwestycyjnej i f inansowej. 9. rnne informocje nq temot zotqczonego sprowozdqniq finonsowego Ksiggi handlowe sprilki prowadzi i sporzqdzo sprowozdanira w imieniu sprilki biuro rachunkowe, joko podmiot uprowniony do usfugowego prowodzenio ksiqg rochunkowych: f,epurn RochunkowoSci Sp. z o.o. ul. Odrowqio 1b, O3i-310 Worszawo. Dodotkowe noty iobjosnienio do sprowozdanio finosowago zowierojqinformocjg okre$lone zolqcznikiem nr 1do ustowy o rochunkowo$ci. Andrzej Endler - prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmiriski - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn,

5 0-{ AKTYWA A. AKTYWA TRWALE L WartoSci niematerialne i prawne '1. Koszty zakoriczonych prac rozwojowych 2. WartoS6 firmy 3. Inne warto5ci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na warto6ci niematerialne i prawne ll. Rzeczowy maiatek tnrvaly 1. Srodki lll. tv. truvate a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, tokale i obiekty in2ynierii lqdowej i wodnej c) urz4dzenia techniczne i maszyny d) Srodkitransportu e) inne Srodkitrwale 2. Srodki tnnale w budowie 3. Zaliczki na Srodki trwale w budowie NaleinoSci dlugoterminowe 1. Od jednostek powiqzanych 2. Od pozostalych jednostek lnwestycje dlugoterminowe Nieruchomo$ci WaftoSci niematerialne i prawne Nug oterm i n owe aktywa fi n an sowe a) w jednostkach powiqzanych udziaty lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone po2yczki in ne dlugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach udzialy lub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone po2yczki inne dlu goterminowe aktywa finansowe 4. lnne inwestycje dlugoterminowe V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia migdzyokresowe BO ,29 0,oo i 9190, ,33 4,00 4,00 I 190, ,00 4,00 0,oo i 36127, , ,95

6 BILANS - AKTYWA Sp6tki M10 S.A. na dzie i B. AKTYWA OBROTOWE l. Zapasy '1. Materialy 2. P6lprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy ll. Naleino6ci kr6tkoterminowe 1. Naleino$ci od jednosfek powi4zanych a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: do 12 miesigcy powyhej 12 miesiqcy b) inne 2. NaleinoSci od pozostatych jednostek a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: do 12 miesiqcy powyzej 12 miesiqcy b) z tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczefi spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczeri c) inne d) dochodzone na drodze sqdowej lll. Inwestycje kr6tkoterminowe 1. Krdtkoterm i n owe aktywa fi nansowe a) w jednostkach powiqzanych udzialy tub akcje inne papiery wartosciowe udzielone po2yczki inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach udzialy tub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone po2yczki inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe c) Srodki pieniqhne iinne aktywa pieniphne Srodki pieniq2ne w kasie i na rachunkacn inne Srodki pieniq2ne inne aktywa pieniq2ne 2. lnne i nwestycje kr6tkoterm i nowe lv. Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe AKTYWA RAZEM i ,96 4,00 92,25 0,40 92, ,84 I ,94 I , , ,22 I ,14 Andrzej Endler - Prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmifiski - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn A12

7 BILANS - PASYWA sp6rki M10 s.a. na dtieri ,2011 A. L il. il. tv. V. vt. vil. vilt. tx. B. t. 1. ll PASYWA KAPTTAL (FUNDUSZ) WLASNY Kapital (fundusz) podstawowy Naleine wptaty na kapitat podstawowy (-) Udziaty (akcje) wtasne (-) Kapital (fundusz) zapasowy Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubieglych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku nefto w ciqgu roku obrotowego(,.) zobowtazanta I REZERVyY NA ZOBOWTA:ZAN A Rezerwy na zobowiqzania Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochod<>wego Rezenua na Swiadczenia emerytalne i podobne dlugoterminowa kr6tkoterminowa Pozostale rezerwy dlugoterminowe kr6tkoterminowe Zobowiqzaniadlugoterminowe 1. Wobec jednostek powiqzanych 2. Wobec pozostalych jednostek a) kredyty i po2yczki b) z tytulu emisji dluznych papier6w warto5ciowvch c) inne zobowiqzania finansowe d) inne lll. Zobowi4zania kr6tkoterminowe 1. Wobec jednostek powiyzanych a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiqcy powy2ej 12 miesiqcy b) inne 2. Wobec pozostalych jednostek a) kredyty i po2yczki b) z tytulu emisji diuznych papier6w warto6ciowvch c) inne zobowiqzania finansowe d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiqcy powyzejl2 miesigcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiqzan ia wekslowe g) z tytulu podatkow, cel, ubezpieczeri i innych Swiadczei h) z tytulu wynagrodzefi i) inne 3. Fundusze specjalne ZFSS inne fundusze lv. Rozliczenia migdzyokresowe 1. Ujemna wartos firmy 2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe dlugoterminowe kr6tkoterminowe PASYWA RAZEM BO , , , t00, t10, , , , ' ' (),00 6t,00 t9,00 12,00 i o"oo t1, , , , , , , , ,14 Andrzej Endler - prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmifrski - osoba odpowiedziarna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn

8 RACHUNEK ZYSKow I srrat sp6lki Mi0 s.a. na dziefi 3i.i2.20ii A. Przychody netto ze sprzed ahy i zr6wnane z nirni - w tym od jednostek powiqzanych l. Przychody netto ze sprzeda2y produktow ll' Zmiana stanu produkt6w (zwiqkszenie - warto66 dodatnia, zmniejszenie - warto66 ujemnp) lll. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki lv. Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w B. Kosztydzialalno6cioperacyinej l. Amortyzacja ll. Zu2ycie material6w i energii lll. Uslugiobce lv. Podatkioptaty, - wtym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia Vll. Pozostate koszty rodzajowe Vlll. Warto66 sprzedanych towarow i material6w C. Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) D. Pozostale przychody operacyjne l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych ll. Dotacje lll. Inne przychody operacyjne E. Pozostale koszty operacyjne l. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w truvalych , 't, , , , Q, ,91 8,80 8,80 2,82 I l. Aktual izacja wa rto6ci aktyw6w n ief inansowych lll. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z dziatatnosci operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe l. Dywidendy i udzialy w zyskach - w tym od jednostek powiqzanych ll. Odsetki - w tym od jednostek powiqzanych 2, , g2g,g ,95 lll. Zysk zezbycia inwestycji lv. Aktualizacja warto6ci inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe l. Odsetki, w tym: - w tym od jednostek powiqzanych ll. Strata ze zbycia inwestycji lll. Aktualizacja warto6ci inwestycji lv. Inne l. Zysk (strata) z dzialatno6cigospodarczei F+G-H) J. Wynik zdarzefi nadzwyczajnych (J..-J.il.) l. Zyski nadzwyczalne ll. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (l+hj) L. Podatek dochodowy w tym: - w tym czqsd odroczona (dodatnia lub ujemna) M. Pozostale obowi4zkowe zmniejszenie zysku (zwigkszenie straty) ZYSK NETTO ,OO ,{1 608, , , V59, ,09 Andrzej Endler - Prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzadu Piotr Bolmi6ski - osoba odpowiedziarna za prowadzenie ksiqg rachunkowycn Warszawa, dn. 28.e2.ZOl 2

9 Kapital wlasny na poczqtek okresu -korekty blgd6w podstawowych -zmiana pzyjgtych zasad rachunkowo6ci Kapital wlasny na poczqtek okresu po korektach Kapital zakladowy na poczqtek okresu Zmiany kapitatu zakladowego zwiqkszenia (z tytulu) - emisji akcji serii A - emisji akcji serii B zm n iejszenia (z tytulu) - umozenia udzial6w (akcji) - pokrycia straty Kapital zakladowy na koniec okresu Nale2ne wplaty na kapital zakladowy na poczqtek okresu Zmiany nale2nych wplat na kapital zakladowy: zwiqkszenia (z tytutu) zm niejszenia (z tytulu) Nale2ne wplaty na kapital zakladowy na koniec okresu Udzialy (akcje) wlasne na poczqtek okresu Zmiany (akcji) udziat6w wlasnych: zwiqkszenia zmniejszenia Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu Kapital zapasowy na poczqtek okresu Zmiany kapitalu zapasowego: zwigkszenia (z tytulu) - emisji akcji powy2ej warto6ci nominalnej - z podzialu zysku (ustawowo) - z podzialu zysku (ponad wymagane ustawowo minimalnqwartosi) - z kapitalu z aktualizacji zm niejszen ia (z tytulu) - pokrycia straty - korekty blqd6w podstawowych Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu Kapitalu z aktualizacji wyceny na poczqtek okresu Zmiany kapitalu z aktualizacji wyceny zwiekszenia (z tytulu) i BO }fi , , , , ,10 ( ,10) ( ,10) ,10 zm n iej sze ni a (z tytulu ) - zbycia Srodk6w tnvalych Kapitat z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostale kapitaly rezerwowe na poczetek okresu Zmiany pozostalych kapital6w rezenruowych zwiqkszenia (z tytufu) - a4cje serii B nie zarejestrowane w KRS zm niejsze nia (z tytulu) - akcje serii B zarejestrowane w KRS Pozostale kapitaty rezerwowe na koniec okresu ( ) ( )

10 ZESTAWIENIE ZMIAN W MPITALE WLASNYM Seotki Ml0 S.A. za otres oo oz.ogleott do st.tz.zott Zysk (strata) z lat ubieglych na poczqtek okresu Zyskz lat ubieglych na poczqtek okresu -korekty blgd6w podstawowych -zmiana pzyjgtych zasad rachunkowosci Zyskz lat ubieglych na poczqtek okresu po korektach zwiqkszenia (z tytulu) - podzial zysku z lat ubieglych zm ntelszenia (z tytulu) - podzial wyniku finansowego: - pokrycie straty z lat ubieglych - zwigkszenie kapitalu zapasowego - wyplata dywidendy Zyskz lat ubieglych na koniec okresu Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu -korekty blgd6w podstawowych -zmiana pzyjetych zasad rachunkowosci Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu po korektach zwiqkszenia (z tytulu) - paeniesienie straty z lat ubieglych do pokrycia - korekty blgd6w podstawowych zm n iejszenia (z tytulu) - pokryte z obniienia kapitalu podstawowego - pokryte z kapitalu zapasowego Strata z lat ubieglych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegtych na koniec okresu Wynik nefto zysk netto strata netto odpisy z zysku Kapital wlasny na koniec okresu pro po n owa n y podzi al wy n i ku fi n a n soweg o - zwiqkszenie kapitalu zapasowego Kapital wlasny, po uwzglednieniu proponowanego podzialu zysku (pokrycia straty) _- ( ,09) , ,01 Andzej Endler - prezes Zarz4du Kaysztof Przezak- Czlonek Zazadu Piotr Bolmiriski - osoba odpowiedziarna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn z 10

11 P rzeptywy Srod k6w pien iq2nych z dzialal nosci operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja (Zysk)/Strata z tytulu r62nic kursowych Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) (Zysk)/Strata z dzialalnosci inwestycyj nej Zmiana stanu rezerw Zmianastanu zapas6w Zmiana stanu nale2no6ci zmiana stanu zobowiqzai kr.tkoterminowych, z wyjqtkiem po2yczeki kredyt6w Zmiana stanu rozliczeri m igdzyokresowych Inne korekty Przepfywy pieniqine netto z dzialalno5ci operacyjnej Przeplywy Srodk6w pien iq*nych z dzialal nosci i nwestycyjnej Wplywy Wydatki Zbycie wartosci niemateriarnych i prawnych oraz rzeczowch aktyw6w trwa{ych Zbycie inwestycji w nieruchomo6ciwnip Z aktyw6w finansowych, w tym: w jednostkach powiqzanych w pozostalych jednostkach - zbycie aktyw6w finansowych - dywidendy i udzia{y w zyskach - splata udzielonych po2yczek dlugoterminowych - odsetki - inne wplywy z aktyw6w finansowych I nne wplywy inwestycyjne Nabycie wartosci niemateriarnych i prawnych oraz rzeczowch aktyw6w trwarvch Inwestycje w nieruchomo6ci oraz wartosci niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiqzanych w pozostalych jednostkach - nabycie aktyw6w finansowych - udzielone po2yczki dlugoterm inowe Inne wydatki inwestycyjne Przeptywy pienig2ne netto z dziatalno5ci inwestycyjnej Srodk6w pieniq2nych z dziatatnosci finansowej W:y netto z wvdania udzial6w (emisji akcji) i innvch instrumentdw kapitalowych Hliffi oraz doptat d$ Wydatki Kredyty i po2yczki Emisja dlu2nych papier6w wartosciowych Inne wplywy finansowe Nabycie udzial6w (akcji) wlasnych Dywidendy i inne wyplaty na rzeczwla6cicieli Inne, ni2 wyplaty na rzecz wla6cicieli, wydatki z tytulu podzialu zysku Splaty kredyt6w i po2yczek Wykup dlu2nych papier6w warto6ciowych Z tytulu innych zobowiqzai finansowych Platno6ci zobowi4zari z tytulu um6w leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe pienig2ne lo"pty*y netto z dzialatno6ci Przepfywy pienig2ne netto razem finansowej Bilansowa zmiana stanu Srodk6w pieniq2nycn, w tym: -.zmiana stanu Srodk6w pieniqinych z tytulu r6inic kursowych Srodki pienig2ne na poczqtek okresu Srodki pienig2ne na koniec okresu, w tym: - o ograniczonej mohliwosci dysponowania _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Andzej Endler - prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmiriski - osoba odpowiedziarn a za prowadzenie ksiag rachunkowych podpis:. Warszawa, dn

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo