o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki :"

Transkrypt

1 SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI iltlo 5p6tko okcyjno za okres od r. do 91.12,2011 r. obejmujqce: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANS 2. BILANS 3. RACHUNEKZYSKOW I STRAT 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM s. RAcHUNEK przept.ywow nrerurq2nych 6. DoDATKowE tnformacje t oe_resntenta o*t GO Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki : 1. Andrzej Endler Prezes Zorzqdu?. Krzysztof Przezok Czlonek Zorzqdu osobo odpowiedziolno zo prowodzenie ksiqg rochun(,owych : i sporzgdzenie sprowozdanio w imieniu sp6lki: 3. Piotr Bolmifiski Warszawa, dnia 28.02,2A1.2

2 1. Nozwo jednostki, odres siedziby, przedmiot dziotolno$ci orqz nr w rejestrze sgdowym Sprowozdanie dotyczy Sprilki pod firmqmlo Sp<itko akclyjna z siedzibqw Zdur4skiej Woli przy ulicy Getto Zydowskiego t6, zorejestrowanqw Krojowym Rejestrze sqdowym pod numerem o00o3g 6o79. Przedmiotem dziohlnosci sp6tki iesi prowqdzenie dzidolnoici badowczej. rozwpjowej i licencyjnp.j w obszorze tzw. qutohqtdw qlgorytm6w i inwestycyinych. celem iest tworzenie i wykorrystywqnie tzw. outorndtdrv inwestycy.ihych dziolqjqrych w opqrcau qrgorytlry o oprocowone przez spdlkq i/lub firny trzecie. odpowiqdqiqq/ch zo pqdejnowonie decyzji inwestycyjnych. Sp{'ka bqdzie iworryi grupy tqkich qutomqt6r, (portfolio) pozwqlqjqce osiqgqi wysoki stopiei dywersyfikqcji stosunkowo niskie ryzyko prry stosunkowo wysokich zwrotoch. Autotnqty inf,,esiycyjne (ong. qutonoted trdding systems) to specjolne oprogrqmowonie, ktdre sklodo zleceniq kudnq lub sprzedq2y aktywdw finonsowych (np. qkcii, koniroktdw terminowych czy wolui) bez udziolu (lub z niewielkim udzioten) czlowieko. Przedmioten dzidqlno6ci roku kt6ry obejmqje sprowozdonie finqnsof,,e nie siqftowi dziotolnogi operocyjno spdlki (ticencje qufomqty no inwestycyjne). Spdtko koncenirqie sie nq prococh przygotowqiqcych pierf,,sze outonoty inwestycyjhe, ich wszestronnyh testowoniem, w szczeg6lno3ci rozpoczqtyni testomi outomqtdw inwesiycyjnych w warunkoch rzeczywistych (rynkowych). 2. Czos dzialonio jadnostki okre5lony w okcie zololycielskim: Umowo Spdlki zoworto zosiolo nq czqs nieozhdczotry. 3- Okres obj?ty sprowozdaniem finonsowym Sprawozdqnie obejmuje okres od do A011 r. Jesi to pierwsry rok dziohlnolci sp6lki. 4. Wskozonie czy sprawozdonie fincnsowe zawiero done lqczne: w skhd Spr5lki nie wchodzq wewhetrzne jednostki orgonizocyjne. wigc sprqvi,ozcqnie nie zqwierq donych lqcznych. 5. Podstawo sporzqdzenio sprawozdanio finonsowego: sprqwozdonie finqnsowe sporzqdzone zostolo w oporciu o zqsody rochunkowo3ci wynikojqce z irrzepisdw ustowy z dniq 29 wrzeinio 1994 r. o rqchunkowoici. 6. Zalo2enie kontynuacji dzialolnoici: sprcwozdonie finqnsowe zostqlo sporzqdzone Przy zolo2eniu kontynuowonio dzi{olnogci gospodorczej w dqlqcej si? przewidziei przyszlogci Nie istniejqiodne okolicznosci wskqzujqce no zdgro:enie konlynuowqniq przez spdlkq dziohlhogci, 7. Informacje na temot polqczenia sp6,tek Nie dotyczy. 8. omr6wicnia przyietych zosod (porityki) nochunkowosci. rv tym metod wyceny oktyw6w i posyw5w (toki" W zqkresie ewidencji Srodkdw trwatych Srodki trwote w ciqgu roku wyc nione sqw cenie nobyciq z uf,,zgrqdnieniem dokonywcnych odpisdw omortyzccyjhych. Srodki trwole amortyzqie siq netod4liniowq, drogqsystemctycznego. plonowonggo rozlotenio jego woriogci poczqfkowej no ustalony okres ornortyzqcji RozpoczQcie omortyzocji nqstepuje nie wczeiniej nli w nosiqpnym rniesiqcu po przyjqciu srodko trwolego do utywqnid. odpisdw dokonqjq siq w rdwnych rotoch co rniesiqc. przy pstolqniu okresu qmortyzocji qtnortyzocyjhej i rocznej stowki uwzglqdnio sie okres ekonomicznej uiyieczhojci lrodka trworqgo. Amortyzocio niskocenrrych Srodkriw trwoly_ch o wqrtolci hie przekroczajccej zl dokonywoha jest jednorazowo w mresaqcu Przyieciq grodkdw trwotych do u2ywonic. Srodki trwde niewielkiei wartogci nie Frzekrqczdjqcej looo t sqodnoszone w koszty spdki bezpo3rednio po oddoniu ich do ulywqnio. Srodki nie obiqte ewidencjq bitqnsowq (nd kontoch grodkdw irwolych) np. obce Srodki trwqle lub o niezhqcznej worlogci powinny byc objate ewidencg4pozobiloqsow4 $"t qj

3 w przypqdkuzmionytechnologii,wycofonioz u2ywqniolub innychprzycrynpoqlrodqjqcych trwolqufrote wqrioscidokonujesie w cieior pozostovchkoszt6woperqcyjnychodpisriwoktuqlizl{qcychtvqrtosi gredko trwqlaao. W zqkresieewidenciitvortojci niemoteriolnych i prqwne wqrtogci niemoteriolne i prownepodlegqlquhorzcniu i omoriyzowoniu m todqtliniowqprzyzosiosor{,oniu stowkiqmortyzqyjnej uwzglqdniqiqcei okresekohotnicznei uiyteczho3ci.woriogci niemqteriolnei pfowneo wortojcinniejszaj ni2 3soo totych sq uhqrzonejednorqzowo w miesiqcunqbyciolub rozpoczqciq pobiercniokorzygciz wykorzystywqnio tych prqw.w innych kwestiochdotyczqcychwyceny,o ila to noiliwe rnotnastosowqc zosqdyokredlpnedla jrodkdw tfwolych. W zokresieewidencjisrodkdwpieniethvch: Kraiowelrodki Pienie2ne wykqzuiesiqw kiggoch rochunkowych w wqrfoscinominolnej. Srodki pieniq2new walutochobcych u,ykozqjesie w ksiqgoch rochunkowych w wortogcinotninalnej, przeliczonejodpowiednio po kursisr - fdktyczniezqstosowonym w tym dniu,wyhikqiqcym z chordkteruoperocji- w prrypodkusprzedqryrubkupnowqrut. - sredhimogloszonytn dlo danej worutyprzez Norodowygonkporskiz dnio poprfedzqiqcego ten dziei - w prrypqdkuzqprory nqletnogcilub zobowiqzqi. znoiduiqcesiq w kdsqchirodki PieniQ2ne muszqbyc inwantqryzowone w drodzgspisuz nqturynq ostqtni dzierlko2degoroku obrotow o, noiomioslzgromcdzone no rochunkachbonkowych w drodzeuryslgniood bdnkdwpotwierdzenioich srqnu. Ewentualne rdrnice nuszqbyi wyjognione i rozliczonew ksiqgochroku,zq ktdry sporzqdzosie bilqns. Pozostologiwqlutobrych w kasie,rqchunkochbonkowych no dziei bilqnsowy(nq koniecroku);no ktdry sporzqdzosi? bilons PrzeliczasiQPoobowiqzqjacym noten dziefisrednimkursieogloszonyrn dlo donpjwolutyprzez NorodowyBqnkpolski. R6:nicakursowepowstolenoskutekstosowqnia rd:nej wysoko3cikursriwdla olliczenicwplywdwi rozchodriwokrejlonych srodkr5w pieniq2nych bonkowych w wolulochobcych.ioktei w zwiqzkuz zqstospwoniem kursuobowiqtqjqcego w dniukoiczqcyn rok obrotowy.zoliczqsie: - L(jelnne - do pozosicvchkosztdvi, fincnsowycn, - dodqtnie- do pozostotych przychoddwfinonsowych W zqkresieewidencjikredyirjwbonkowycn Kredytybqnkowewykozqjesiq w ksiqgochrochunkowych w worto6cinominalnejr nqioniqsi hie rzqdziej hi, nodziei bilqnsowy zobowiqzoniq z tyf. kredytdwwyceniosiq w kwociewynqgonejzophty. tzn. w kr4rocie powiqkszixejo noliczonena dzierl bilonsowyodsetki'kredyiybdnkoweviryrqtone w wqlutochobcychwykozqjesie ti, ciqguroku wortogciprzeliczonejnq zlote polskieodpowiednio po kursiesrednimogrtoszonyn dlo doneiwolutyprzez Naro{owyBonkpolskiz dniopop"z.d.{q".9o, nolomiostnq dzie{ bilansowypo obowiqtuiqrym nc ten dzietlsrednimkrrsi ogtqszoryhdlq danej $rolutyprzez Norodowy Bcnk Polski. W zokresieewidencjiinstrumentdwfinonsowych rnshunenty finonsoweq tokie sklqdnikiinstrumentuwprowodzcsiq do ksiqgrochunkowych no dzierizoworciokontroktui - oktywq findnsowew cahienobycid. lo iest w worlogcigodziweiponiesionych u,lyddtk6w lub pizekozcnychw zomiqninnych sklodnikdw rnqjqtkowych, - zobowiqtonio finonsowew wortoscigodziweiuzyskqneihvoty lub wqrtogciotreymonych innychsklodnikriw mqjqtr<owycn. rnstrumentyfinonsowew tym instrumehty wyceniosiq na dzieribilonspwy.nie p6tniej nit no koniecokresu Pochodne sprowozdawczego w zqle2hogci od kotegoriiinsfrumeniufinonsowsgor w wiorygognieustolonejwortogci godziwejbezjei pomnieiszqhiq o kosztytrqnsokcii,iokie iednostkqpohioshbyzbywqiqcte qktywo. lub skorygowonej cenynqbyciqoszocowqnej zq pomocqefektywnejstopy procehtowej. spdtkomo:e odstqpicod wycenyinstrumentdrv finonsowychw skorygowonej cenienabyciohq rzecz cenynobycic,je2eli rdlhice w wycenietymi melodqnisqnieislotnei istnieja ryryko. przyjqte Przewidywqne wskoznikidyskontonogqpowodowod le bledy w wycenie. wyrol'onew wolutochobrychoperccjegospodqrcze no instrumeniochfinqnsowychqjnqje sie w ksiegqchrachunkowycn no dzieriich przeprowodzsniq odpof,,iednio po kursiel - fqktyczniezqstosorvqnym w ty'n dniu,je,eli kurs tqki wystepuje,wynikojqcywfrostz chqrokteru operocji, - Srednirnogfoszonyh dlo donejwolutyprzez NorodowyBonkpolskiz dniopoprzgdzqiqcego ten dziei, il,ff-[

4 Nole2nosci i zobowiqtonio wyceniane sq w ciqgu roku obrot owego w worto6ci nominolnej. Nie rzorcziej nii no koniec roku obrotowego nole2noici wycenio siq w kwocie wymagonej zoplaty, z zachowanieqr zosody ostro2nej wyceny, z uwzglqdnienieniem odpisr5w oktuolizujqcych dot. nole2noici wqtpliwych o zobowiqtqnia w kwocie wymogojccej zoplot,y, (sqto kwoty uwzglqdniojqce np. przypodojqce do dnio bilonsowego odsetki zwtoki z tytufu nieterminowych pfotno6ci). Koszty dziotolnoici sprilki rozliczaneczosie zgodniez zor:howaniem zosody wsp<ftmiernojci kosztdiw i przychodrjw. W celu wyelminowonio z okresu sprowozdowczego kosztdw przyszlych okresriw prowad]zi siq ewidencjq,,llozlic zeft miqdzyokresowych koszt6w". Rozrdin iamy dwa ro d zaj e r o zli czefr: - czynne, - bierne. Spritko zolicza koszty poniesione w okresie realizocji prac rozwojowych, badowpzyc h zw. zbudowqoutomotdw inwestycyjnych do czosu zoliczenio ich do wartosci niemqteriotnych i prawn'ych lub odpisonia, joko czynnerozliczeni,o miqdzyokr esowekosztrjw. wynik finonsowy sprilki bqdqcy rr52nicqpomiqdzy przychodomi a kosztami ich utyskonia w wybronym okresie sprowozdawczym generowony jest no podstawie rachunku zyskr5w i strot sporzqdzanego wg. worigntu porr5wnowczego. Rochunek przeplyw'w pienig2nych jest onolitycznym rozwiniqciem przedstowioqrych w bilonsie informocji o zmionie stonu Srodkdw pienig2nych dokonywanej w okresie sprowozdowczym. Sprilka sporzqd4a rochunek przeplyw6wpieniq2nych metodq posredniqpolegajqcqno korygowaniu zysku netto w taki spos<ib, aby zostolon sprowodzony do zmian netto w irodkach pieniq2nych no skutek dziotolnosci operocyj nei, zuwzglqdnieniem wszystkich wptywr5w i wydotkrjw z dziclolno6cinwestycyjnej i f inansowej. 9. rnne informocje nq temot zotqczonego sprowozdqniq finonsowego Ksiggi handlowe sprilki prowadzi i sporzqdzo sprowozdanira w imieniu sprilki biuro rachunkowe, joko podmiot uprowniony do usfugowego prowodzenio ksiqg rochunkowych: f,epurn RochunkowoSci Sp. z o.o. ul. Odrowqio 1b, O3i-310 Worszawo. Dodotkowe noty iobjosnienio do sprowozdanio finosowago zowierojqinformocjg okre$lone zolqcznikiem nr 1do ustowy o rochunkowo$ci. Andrzej Endler - prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmiriski - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn,

5 0-{ AKTYWA A. AKTYWA TRWALE L WartoSci niematerialne i prawne '1. Koszty zakoriczonych prac rozwojowych 2. WartoS6 firmy 3. Inne warto5ci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na warto6ci niematerialne i prawne ll. Rzeczowy maiatek tnrvaly 1. Srodki lll. tv. truvate a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, tokale i obiekty in2ynierii lqdowej i wodnej c) urz4dzenia techniczne i maszyny d) Srodkitransportu e) inne Srodkitrwale 2. Srodki tnnale w budowie 3. Zaliczki na Srodki trwale w budowie NaleinoSci dlugoterminowe 1. Od jednostek powiqzanych 2. Od pozostalych jednostek lnwestycje dlugoterminowe Nieruchomo$ci WaftoSci niematerialne i prawne Nug oterm i n owe aktywa fi n an sowe a) w jednostkach powiqzanych udziaty lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone po2yczki in ne dlugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach udzialy lub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone po2yczki inne dlu goterminowe aktywa finansowe 4. lnne inwestycje dlugoterminowe V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia migdzyokresowe BO ,29 0,oo i 9190, ,33 4,00 4,00 I 190, ,00 4,00 0,oo i 36127, , ,95

6 BILANS - AKTYWA Sp6tki M10 S.A. na dzie i B. AKTYWA OBROTOWE l. Zapasy '1. Materialy 2. P6lprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy ll. Naleino6ci kr6tkoterminowe 1. Naleino$ci od jednosfek powi4zanych a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: do 12 miesigcy powyhej 12 miesiqcy b) inne 2. NaleinoSci od pozostatych jednostek a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: do 12 miesiqcy powyzej 12 miesiqcy b) z tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczefi spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczeri c) inne d) dochodzone na drodze sqdowej lll. Inwestycje kr6tkoterminowe 1. Krdtkoterm i n owe aktywa fi nansowe a) w jednostkach powiqzanych udzialy tub akcje inne papiery wartosciowe udzielone po2yczki inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach udzialy tub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone po2yczki inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe c) Srodki pieniqhne iinne aktywa pieniphne Srodki pieniq2ne w kasie i na rachunkacn inne Srodki pieniq2ne inne aktywa pieniq2ne 2. lnne i nwestycje kr6tkoterm i nowe lv. Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe AKTYWA RAZEM i ,96 4,00 92,25 0,40 92, ,84 I ,94 I , , ,22 I ,14 Andrzej Endler - Prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmifiski - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn A12

7 BILANS - PASYWA sp6rki M10 s.a. na dtieri ,2011 A. L il. il. tv. V. vt. vil. vilt. tx. B. t. 1. ll PASYWA KAPTTAL (FUNDUSZ) WLASNY Kapital (fundusz) podstawowy Naleine wptaty na kapitat podstawowy (-) Udziaty (akcje) wtasne (-) Kapital (fundusz) zapasowy Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubieglych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku nefto w ciqgu roku obrotowego(,.) zobowtazanta I REZERVyY NA ZOBOWTA:ZAN A Rezerwy na zobowiqzania Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochod<>wego Rezenua na Swiadczenia emerytalne i podobne dlugoterminowa kr6tkoterminowa Pozostale rezerwy dlugoterminowe kr6tkoterminowe Zobowiqzaniadlugoterminowe 1. Wobec jednostek powiqzanych 2. Wobec pozostalych jednostek a) kredyty i po2yczki b) z tytulu emisji dluznych papier6w warto5ciowvch c) inne zobowiqzania finansowe d) inne lll. Zobowi4zania kr6tkoterminowe 1. Wobec jednostek powiyzanych a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiqcy powy2ej 12 miesiqcy b) inne 2. Wobec pozostalych jednostek a) kredyty i po2yczki b) z tytulu emisji diuznych papier6w warto6ciowvch c) inne zobowiqzania finansowe d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiqcy powyzejl2 miesigcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiqzan ia wekslowe g) z tytulu podatkow, cel, ubezpieczeri i innych Swiadczei h) z tytulu wynagrodzefi i) inne 3. Fundusze specjalne ZFSS inne fundusze lv. Rozliczenia migdzyokresowe 1. Ujemna wartos firmy 2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe dlugoterminowe kr6tkoterminowe PASYWA RAZEM BO , , , t00, t10, , , , ' ' (),00 6t,00 t9,00 12,00 i o"oo t1, , , , , , , , ,14 Andrzej Endler - prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmifrski - osoba odpowiedziarna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn

8 RACHUNEK ZYSKow I srrat sp6lki Mi0 s.a. na dziefi 3i.i2.20ii A. Przychody netto ze sprzed ahy i zr6wnane z nirni - w tym od jednostek powiqzanych l. Przychody netto ze sprzeda2y produktow ll' Zmiana stanu produkt6w (zwiqkszenie - warto66 dodatnia, zmniejszenie - warto66 ujemnp) lll. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki lv. Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w B. Kosztydzialalno6cioperacyinej l. Amortyzacja ll. Zu2ycie material6w i energii lll. Uslugiobce lv. Podatkioptaty, - wtym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia Vll. Pozostate koszty rodzajowe Vlll. Warto66 sprzedanych towarow i material6w C. Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) D. Pozostale przychody operacyjne l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych ll. Dotacje lll. Inne przychody operacyjne E. Pozostale koszty operacyjne l. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w truvalych , 't, , , , Q, ,91 8,80 8,80 2,82 I l. Aktual izacja wa rto6ci aktyw6w n ief inansowych lll. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z dziatatnosci operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe l. Dywidendy i udzialy w zyskach - w tym od jednostek powiqzanych ll. Odsetki - w tym od jednostek powiqzanych 2, , g2g,g ,95 lll. Zysk zezbycia inwestycji lv. Aktualizacja warto6ci inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe l. Odsetki, w tym: - w tym od jednostek powiqzanych ll. Strata ze zbycia inwestycji lll. Aktualizacja warto6ci inwestycji lv. Inne l. Zysk (strata) z dzialatno6cigospodarczei F+G-H) J. Wynik zdarzefi nadzwyczajnych (J..-J.il.) l. Zyski nadzwyczalne ll. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (l+hj) L. Podatek dochodowy w tym: - w tym czqsd odroczona (dodatnia lub ujemna) M. Pozostale obowi4zkowe zmniejszenie zysku (zwigkszenie straty) ZYSK NETTO ,OO ,{1 608, , , V59, ,09 Andrzej Endler - Prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzadu Piotr Bolmi6ski - osoba odpowiedziarna za prowadzenie ksiqg rachunkowycn Warszawa, dn. 28.e2.ZOl 2

9 Kapital wlasny na poczqtek okresu -korekty blgd6w podstawowych -zmiana pzyjgtych zasad rachunkowo6ci Kapital wlasny na poczqtek okresu po korektach Kapital zakladowy na poczqtek okresu Zmiany kapitatu zakladowego zwiqkszenia (z tytulu) - emisji akcji serii A - emisji akcji serii B zm n iejszenia (z tytulu) - umozenia udzial6w (akcji) - pokrycia straty Kapital zakladowy na koniec okresu Nale2ne wplaty na kapital zakladowy na poczqtek okresu Zmiany nale2nych wplat na kapital zakladowy: zwiqkszenia (z tytutu) zm niejszenia (z tytulu) Nale2ne wplaty na kapital zakladowy na koniec okresu Udzialy (akcje) wlasne na poczqtek okresu Zmiany (akcji) udziat6w wlasnych: zwiqkszenia zmniejszenia Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu Kapital zapasowy na poczqtek okresu Zmiany kapitalu zapasowego: zwigkszenia (z tytulu) - emisji akcji powy2ej warto6ci nominalnej - z podzialu zysku (ustawowo) - z podzialu zysku (ponad wymagane ustawowo minimalnqwartosi) - z kapitalu z aktualizacji zm niejszen ia (z tytulu) - pokrycia straty - korekty blqd6w podstawowych Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu Kapitalu z aktualizacji wyceny na poczqtek okresu Zmiany kapitalu z aktualizacji wyceny zwiekszenia (z tytulu) i BO }fi , , , , ,10 ( ,10) ( ,10) ,10 zm n iej sze ni a (z tytulu ) - zbycia Srodk6w tnvalych Kapitat z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostale kapitaly rezerwowe na poczetek okresu Zmiany pozostalych kapital6w rezenruowych zwiqkszenia (z tytufu) - a4cje serii B nie zarejestrowane w KRS zm niejsze nia (z tytulu) - akcje serii B zarejestrowane w KRS Pozostale kapitaty rezerwowe na koniec okresu ( ) ( )

10 ZESTAWIENIE ZMIAN W MPITALE WLASNYM Seotki Ml0 S.A. za otres oo oz.ogleott do st.tz.zott Zysk (strata) z lat ubieglych na poczqtek okresu Zyskz lat ubieglych na poczqtek okresu -korekty blgd6w podstawowych -zmiana pzyjgtych zasad rachunkowosci Zyskz lat ubieglych na poczqtek okresu po korektach zwiqkszenia (z tytulu) - podzial zysku z lat ubieglych zm ntelszenia (z tytulu) - podzial wyniku finansowego: - pokrycie straty z lat ubieglych - zwigkszenie kapitalu zapasowego - wyplata dywidendy Zyskz lat ubieglych na koniec okresu Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu -korekty blgd6w podstawowych -zmiana pzyjetych zasad rachunkowosci Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu po korektach zwiqkszenia (z tytulu) - paeniesienie straty z lat ubieglych do pokrycia - korekty blgd6w podstawowych zm n iejszenia (z tytulu) - pokryte z obniienia kapitalu podstawowego - pokryte z kapitalu zapasowego Strata z lat ubieglych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegtych na koniec okresu Wynik nefto zysk netto strata netto odpisy z zysku Kapital wlasny na koniec okresu pro po n owa n y podzi al wy n i ku fi n a n soweg o - zwiqkszenie kapitalu zapasowego Kapital wlasny, po uwzglednieniu proponowanego podzialu zysku (pokrycia straty) _- ( ,09) , ,01 Andzej Endler - prezes Zarz4du Kaysztof Przezak- Czlonek Zazadu Piotr Bolmiriski - osoba odpowiedziarna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Warszawa, dn z 10

11 P rzeptywy Srod k6w pien iq2nych z dzialal nosci operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja (Zysk)/Strata z tytulu r62nic kursowych Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) (Zysk)/Strata z dzialalnosci inwestycyj nej Zmiana stanu rezerw Zmianastanu zapas6w Zmiana stanu nale2no6ci zmiana stanu zobowiqzai kr.tkoterminowych, z wyjqtkiem po2yczeki kredyt6w Zmiana stanu rozliczeri m igdzyokresowych Inne korekty Przepfywy pieniqine netto z dzialalno5ci operacyjnej Przeplywy Srodk6w pien iq*nych z dzialal nosci i nwestycyjnej Wplywy Wydatki Zbycie wartosci niemateriarnych i prawnych oraz rzeczowch aktyw6w trwa{ych Zbycie inwestycji w nieruchomo6ciwnip Z aktyw6w finansowych, w tym: w jednostkach powiqzanych w pozostalych jednostkach - zbycie aktyw6w finansowych - dywidendy i udzia{y w zyskach - splata udzielonych po2yczek dlugoterminowych - odsetki - inne wplywy z aktyw6w finansowych I nne wplywy inwestycyjne Nabycie wartosci niemateriarnych i prawnych oraz rzeczowch aktyw6w trwarvch Inwestycje w nieruchomo6ci oraz wartosci niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiqzanych w pozostalych jednostkach - nabycie aktyw6w finansowych - udzielone po2yczki dlugoterm inowe Inne wydatki inwestycyjne Przeptywy pienig2ne netto z dziatalno5ci inwestycyjnej Srodk6w pieniq2nych z dziatatnosci finansowej W:y netto z wvdania udzial6w (emisji akcji) i innvch instrumentdw kapitalowych Hliffi oraz doptat d$ Wydatki Kredyty i po2yczki Emisja dlu2nych papier6w wartosciowych Inne wplywy finansowe Nabycie udzial6w (akcji) wlasnych Dywidendy i inne wyplaty na rzeczwla6cicieli Inne, ni2 wyplaty na rzecz wla6cicieli, wydatki z tytulu podzialu zysku Splaty kredyt6w i po2yczek Wykup dlu2nych papier6w warto6ciowych Z tytulu innych zobowiqzai finansowych Platno6ci zobowi4zari z tytulu um6w leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe pienig2ne lo"pty*y netto z dzialatno6ci Przepfywy pienig2ne netto razem finansowej Bilansowa zmiana stanu Srodk6w pieniq2nycn, w tym: -.zmiana stanu Srodk6w pieniqinych z tytulu r6inic kursowych Srodki pienig2ne na poczqtek okresu Srodki pienig2ne na koniec okresu, w tym: - o ograniczonej mohliwosci dysponowania _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Andzej Endler - prezes Zarzqdu Krzysztof Przezak - Czlonek Zarzqdu Piotr Bolmiriski - osoba odpowiedziarn a za prowadzenie ksiag rachunkowych podpis:. Warszawa, dn

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 14/2016 (4899) poz. 1538 1538 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1538. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. [BMSiG-1056/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa 31.12.2007

Bilans - Aktywa 31.12.2007 Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2007 AKTYWA 31.12.2006 31.12.2007 I Urząd Skarbowy A. Aktywa trwałe 1 751,00 1 751,00 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5222. WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA. [BMSiG-4900/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wyższa Szkoła Menedżerska 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 Regon 011146123

Bardziej szczegółowo

31.12.2005 31.12.2006 A.

31.12.2005 31.12.2006 A. Fundacja Arna Canem Rachunek zysków Przeznaczenie: ul. Żeromskiego 85/25 i strat Urząd Skarbowy 90-502 Łódź na dzień 31.12.2006 Łódź Polesie NIP 7272609457 AS A INKASSO 31.12.2005 31.12.2006 A. Przychody

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690 ul. Zeromskiego 85/25 90502 Lodz NIP 7272609457 Rachunek zyskow i strat nadzieri Urza^d Skarbowy A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownanie z nimi w tym: od jednostek powiqzanych 1. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo