GRUPA KAPITALOWA TRUST. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzqdzone na dzief 31 grudnia 2O12r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITALOWA TRUST. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzqdzone na dzief 31 grudnia 2O12r."

Transkrypt

1 GRUPA KAPTALOWA TRUST Skonsoldowne sprwozdne fnnsowe sporzqdzone n dzef 31 grudn 2O12r. (

2 Zo2en do nnejszego skonsoldownego sprwozdn fnnsowego spo.zqdzonego n dze 31 grudn 20 l2 r.: - doklmen przedsw ujwnen wymgne przez SSF w kszce zwerdzonym przez Une uropejskq (do dn 31,12,2012) dl sprwozdf fnnsowych z okresy rozpocrynace 5e 1 syczn 2012 p6nej; - zprezenowne w noch ujwnen sa opre n wybrnych do sosown zsdch opsnych w noce 12 ne uwzglednjq wszyskch loklnych przeps6w prwnych, specyfcznych brn2owych uregulow orz molwych do sosown rozw4z. Jednosk pownny uwn wszyske zsdy mjce znczene dl zrozumen sprwozdn, k wec korzysjqcy z dokumenu pownn me n uwdze fk, koneczn jes kulzcj mj4c n celu dososowne do fkyczne sosownych zd prryjeych rozwqz6. - dokumen zwer jeden z dopuszczonych sposob6w prezencj orz nzewnclw rchunku zysk6w sr (sprwozdn z dochod6w ckowych) orz sprwozdn z przepyw6w Srodk6w pene2nych. Sporz4dzjqcy sprwozdn fnnsowe pownn wybr spos6b prezencj njsosownejzy do syucj ch ednosk.

3 Grup XoplMo RUS Skohuldowde spowzdd^e spozqdzone no dzjen 31 grudno 2012 r. No 14 nformcje doyczqce segmen6w opercyjnych,.,.,.,.,.,

4 Gupo Kpolo o TRU'f Skoneldwone prowozdone sporzqdzne no dzen 31 gudn 2012 r.

5 orup ^opldowo KU\ de sponqdzone no dze 31 grudno 2012 r-

6 cruoo TRUST Skonsoljdowone sporzqdzone no dzeh 31 grudno skonsoldowan SPMWOZDAN Z DOCHODOW CALKOWWCH ZA OKRS ZAKONCZONY 31 GRUDNA 2012 R o11 Dz o no kony D uow no Pzychody ze sped:y ?6430,30? '17,34 Koe wsny spedzy , ,4 zysk Gr) bruo ze 5przed.y 7 080'f95,14 1 O4O 340,94 Koey og6lnego zzqdu Pozose przychody opercyjne Pzeszcowne neruchomosc nwesycyjnych Pozosle koszy opercyne 15, r , , , , , , n, , ,58 zyk (sr) n &llnoc opercyjnej , ,65 Udzl w wynku fnnsowyrjednosek sow szonych , M, , ,54 zrk (sr) przed opodkownem ,37 r , , ,63 Zysk (sr) neo z dzllnok konynuownej ,72 1 O14 229,02 Dzollnok zdnhn zysk (sr) z okres z dzllnosc zn{hnej 17 3U 324, ,07 oodkore jnformcje objnen do skonsodowneo sprwozdn

7 Grup KdpolM TRUST Skons.rldowone sponqdzone n dzq 31 gudnd 2012 r. SKONSOLDOWAN SPMWOZDAN Z DOCHODOW CALKOWTYCH ZA OKRS ZAKONCZONY 3 GRUDNTA 2012 R. (C AG DALSZY) Ronce ku lor4 z przeucz n jednosek zgrnnych Skuld wy.eny kywdw fnnsowych &sepnlrh do sftedzy Rchunloeo zberpee sku kuzc j mjnku Bleso Udl w nny.h dochodch c[owych jednocek so "r2yr.onych Podek d hodoey doydcy nnlrh dochodow clkowych nne lochody cdkowle neo Okre3 zkcny No , c.kowre do.nody ogoren , ,07 Akcjonrurom jednosk dmnujqcej Ak jomrurrom nekonrcluj4cym (mnejszo.$ym) Cu(sy d.hdd ogoem prapsny: Akjondurlon jednosk dom'rujc j A*cjonruson n konvolujc)n (mnejszocowym) ,7? , , , J74,n ,0 pl DodkM nfom.cje objsnjenr do skdelrd4nerp sprrczdn

8 GruD lgdlm TRUSf Skonso dowone spowozdne spon dzone M dzeh 31 grudn 2012 r. SKONSOLDOWAN SPMWOZDAN Z 31 GRUDNA 2012 R. SYTUACJ FNANSOWJ ZA OKRS ZAKONCZONY eruchomo4c nweycyjne ,5 Pozosle w(o( nefr edlne w jenn6kch pow4znych Akyw z rrulu podku odrczonego NleznoS.j z yulu lesngu zl ,20 125, , ,24 Nlenoc z rulu d6w usug orz pdcle nleno+ NLe2no. z yrul lesngu nnsfrego Pozonle kyw fnnsowe Nlqno. z y,oodlku vt,nny.h p.d-ubezpder nnych N lenoc z y. p.dku dochodowego Rozlczen melzyok.esore Srodk pene2^e ch ekwweny , ,11, ,21 1 u 812,57 kryw zklsyfkene jko dosqpne do spedy ^ \, 'Y Dod rkne nfo rm.j e j obj4ne n d o skonsoldmn ego s p rwozdnj fjn newego

9 SkonelldMone qrorcz.lne sponqdzone n dzen 31 grudn 2012 r. skonsolrdowan spmwozdan z syruacjl FNANSowJ za okrs zlxor(rczon 31 GRUDNA 20 2 R. (Cr+c DALSZY) WyemMny kp{ kcyjny Ndsyk ze kcjj l0.l 0.l 10., , , , ,00 6, , ,4J Weko3c ujee b4po3redno w kple, zne z kywm ksyfkoenymj Jko pdneme do spned} l(pjy puypdjce kcjonrueom jenngk domnujqcej Kply puypdjce kcjon.juszom nekonrrolujcym (mn j jro6co$rm &Ddln ddgdermmow pozyeh, Medyy fnn# zobe4zn z ryulu Md eme.yrlnych ReeN n pod k Reeuy dlqoermnowe Prrychody pryrlyh okrn6w ,63 393A1170, O41, , , , ,73 9 n1 567,0 zohe,{zdn z ryul r.h{w-usls o-o-onl- KnkoermjnM polzk kredly bnkm Pozdle zobown lns(re Bece rbnzn Reeey Pychody przye{ych ok*dw 33 l , , ,51 zobowjzn djne b zporedno z kyv.n Mlym kl,fkunyh jko peeeone do spedy ,77 r205212s4, ,f 530, o 124,94 DodkM nformcje objnen do skoneldenego fnnsoseso

10 d, s z z 6,lr '; * 6 < : q x.y 'n -< = n z = 3 T 3 U s 3 S 3 = = = F ; < 5 > 1 3 ' 2 z N S z o ; ; s 6 5 F 3, = B 5 'j r ; : ; 6 9 l m 9 o o; 6 = o B or- v5 3 \ [\4 lu

11 CruN TRUST skonso.lowone spr' ozdne spodqdzone u dzeh 31 grudno 2012 skonsoldowan spmwozdan z przplywow pnznych za okrs zakoczony 31 GRUDNA 2012 R. Peplywy penre 2 d$holc opencyjnej odsek j dywdendy, neo (Zyskl)n M dznhnodc nrcsycyjnej (Zwekzene)/nneFzene nnu nle2noc (zm kz ne)/zmnejszenje snu zps6{ (zwelszene)mn jejszsne snu zobom (Zvekszene)/zmnej5z ne snu dohcj rz4dorlrh n $4 24,n 2421r4, , ,1 /r 6?8,50 112n 497, ,08 6n4 74J,21 1,12.N ?29,4? 12877, ?39, ,79? , ,n , ,09 Podek dochodowy 6p{cony zmn sn,r rczlcze medzylkesowyd Amorrzcj kyw6w nrycll ljr wrdc ky^lw uych uje w z),sku ub srce (Dodrne) / ujemne 6nce k6owe neo Kory ujee w zfku lub smce z yuu plnoc w rome kcj ronnyh 16162, n3, , , ,24 45] 01,21 Ponesone kos-zy 5 n2 J72,2' ,74 Zmny w kphle obrcoryfl {zwekene) / nnjejszene sld nlenoc z yrulu donw uslug or: (ZMekeenle) / nejeene snu zps6w lzwjekeene) / znnejmne pozosych krvj{ zmnjejsene lld zobow z yulu dosw ullug orr pozosrlych l\djekeene / (zmnejeene) rer Zmn$nu medzylkesowych Srodk penkne wlsenerowne n dzlhon operryjnej 5m3n], 11466r7,74 Zpl.ony podek dochodow lmdk penne neo z dzllnojc opercyjnej 5n7y2, ,74 nromcje objsnen sprwddn fn]mgo

12 G.w KDlNo TRUS skonsoldnone sprowozdne sporzqdzqe no dzeh 31 gndno SKONSOLDOWAN sprawozdan z przplywow PN2NYCH za okrs zakonczony 31 GRUDNA 2011R. CAG DALSZY),lz.zolz Pep{rny dedene z dnhlnolcnwe3ycjne Sped ecowych k) djw B{ych wroc nembnrych NbyceeowychkdwMlych srok nemerlnych Tnemy nne dochody z dzjllnojc nwsycrner Drvdend orrymm od jednonek nowbaonych sped kbmjv rnbowych Nbycle kylvov nnowych ( ) wpyry z lulu spl poyczek 9ne2 jednosk pow4zne Pnon z ec.o{e kq^v rwle W ^q/ z yluu zbyc skldnk6w eorych kqevow Rlych Phno z neuchomoc nwsycyjne Pno( z wdoc nemerlne Zdcone kosy Pejece jednosek lenych wp\rvy z luu zbyc dzlhon Srodkj penezne neo (wydne) / "Benercwn-" w fr4zku z dzllnocq , , , ,9 1,4?5,82 l 681,41 1] 04,60 Pnepwy penm z dzlhlmn fnnryej Wplyry z ryemnnych ppero, dlury{h wpj4v z lulu emsj oblgel zfrcnnych Plnoc z lrulu koed{ emsj kcjl Plnoc z r4uu odkup kcj n ne(z. kcjomrury jed nosk domn uj cej. udzlowcdw.ekonlrolujqrych (mnejsrcsowh) Wdj vy z emsj uml rych komunlnych kcj Preferencyjnych Sd zobowrr z yulu Lesngu rnmowego Wdywy z yulu cq3njec pomk/kedydw Drdend/ *yplcone n ee:. kjonnusy j dnonk domnujcej udzlowcw nekmrolujrych lmne)eoceychl Srodk penqne neo s,ykoq4ne w dzllnoc rnnsowej rloo00m, ooo,oo ( ) ,25-4&J? 121, ,89-26n45, ,m 7671rn, ,81, , ,67 r ,91 zwelgzene neo rodkdw pen*n(h ch ekwwlen6w Srodk peojene ch ekwlwleny M poe4ek roku obroowego wpry zmn ku.sd{ wlu n 5do nodk6w penjenych w wlulch okych z?%274, ,94? 574r, ,71 Srodk llenle2ne ch ekvwlen n kone roku obrolowego 36{ 8r2, ,9'l nlomcje obj^en doskonodfrnego fnnsmgo

13 Grw XoDNd TRU' Skonsoldowne sponqdzqe n dzen 31 grudh 2012 r, DODATKOW NFORATACJ OBJASNNA No 1 nformcje og6lne Grup lgprlow TRUsT skld s z jednosk domnuj4cej TRUST S. A. jej sp6ek zle2nych (pz Nor 2). Skonsoldowne fnnrowe crupy ob jmuje rok zkoczony 11 grudn 20j2 roku orz zwr dne porownkze z rok zkoczony 31 srudn 2011 roku. Podswolvym pzedmoem dzllnocj crupy Kpowej jes: dzno( dewelopegk, o jes budow j sgzed2 lok merklnych uykowych. Podmoer. domnuj4cyrn clej Grupy Kpow j TRUST jestrusr S.A. sedzrb spolk, domrnuj(ej mejc re w Poznnu pzyul. Bej 6 spoll. domruj4c je5 wpsn do rejesru pzedsjeborc6w krjowego Rejesru Sqdorego prow&onego pl Rejonowy, Vlll Wydzl Gospodrczy (mjowego Rejesru 5dowego, pod numerem KRs Spolce domnljqcej ndno numer sysycny RGON Czs Mn sp6k domnujqcej orz jednosek wchodzqcych w skd Grupy Kporej jes neoznczonr. sqd w dr,g Podm l "1 jo 9 T (me 9'9h bj l"posnf prw _ nfljsko Lb kcj ser A Lb kcj ser B %pordnego kplu gosu Pwel ugjy n,47 soaf Tdeur Rjczk ,97% 34,87% Jrosw Sluj O 11,227% 1,,ZZ7% ,44% 1,44% l,rc % 100% No 2 Skd Grupy Kplowej w skld Grupy wchodztrust 5.A.or ndepujce sp6k ze:ne: o4d,d. s4 6c urd ul. &dej. 6c.rudom&,mddn FoFr6 dynryndr e4r fedej, d. w rcdh*1. er 6d6 u&4km re41ovdbs.x.. o4., d. ddj.4 rdnd, d. dde 6c rcddf.4n 6d6 6m{6 h*nrrr Am&. Nds}grbT],d4nd41{4DubndeylbspdlbNRAsp 4r{d :Ddkbfum[e*-4o{6*.6 ms{re$6}ry4bbnbko spq'dw4 Fnff v k4e o wryd&h,o'rudr. z$drd: rymzrdefn b4r 4hw. dkk Fryhrym rlerl'* cny kh en:rc4 h6o{ cn edu FdFR4dkv &{d ql{r z bbeel. * rld rrk w Fdm d{h r4ryh cr 6wry dzbbwr 6rud rrusr v kord& rfh Jedoder fomcje objnen do slonsoldownego sprwozdn

14 GruDo o rru't skonsoldowone sprowozdne spr2qdzone no dze 31 grudn 2012 r. No 3 skd zrzedu orz Rdy Ndzorczej sp6k Domnujqcej N dze roku skonsodowneso sprwozdnj fnnsowego skld z4du Sp6lk domnuj4cej b' nsepujcy: Pwel Bugjny Prezes zzqdu - Agnjeszk Holewsk wceprezes zqdu - Jn smoqof Czlonek Zzdu N dze roku skonsoldownego sprwozdn nnsoweso skld Rdy Ndzorczej sp6k domnuj4cej bv.wldcmr Srho d Ppuodlc/4cy Rdy NdTorej Mdrdr Goryn w c.pzuodnrz4ly Rddy Nd/orcTej 'Jcek Np r Czlonek Rdy Ndzorczej -.lrorlw Brczk czonek Rdy Ndzorczej Pwel Gubk Czlonek Rdy Ndzorczej No 4 Zwerdzene prwozdn fnnsowego Nnejsze skonsoldowne sprwozdne rnnswe ne zoslo zwerdzone do Pubkcj peez zz+d. No 5 Podsw sporzdzen skonsoldowneso sprwozdn fnnsowego Skonsoldowne sdrwozdne fnnsowe zoslo spopqdzone zgodne z zsd4 koszu hjsorlznego, z wyj4kem nekorych kywow Mlych orz nsrumfl6w nnso\ch, k6re s4 wycenne redug wrok godzwej. skonsoldowne sprwozdne fjnnsowe jes pr.edswone w zlolych (,,PLN"), wsyske wro6c, o le ne wskzno jnczej, podne s4w rscch PLN. Skonsoudowe sprwozdne rnnsowe zoso spoeqdzone przy zo2enju konynoown dzllnosc gospodrczej pfez sp6lk Grupy TRUsT w dj4.ej se pewdze p szc(c. N dzed zwerdzen nnejszego sprwozdn fnneweso ne swerdz se snen okolcznok wsktlj4cych nzgroene konynuown dzln o. p r2ez spol k Grupy. 5.1 Owdczene o zgodnocj Nnejre skonsoldowne sprwozdnje fnnsowe zoslo spo4dzone zgodne z Medrynrodow4n Sndrdm Sprwozdwczoc Fnnsowej zwerdzonym pe U. MSSF obejmujq sndrdy nrerprecje zkcepowne puez Rde Medzynrodowych sndrdow Rchunkowo (,,RMSR") orz Komsje ds. lnerp.ercj Medzynrodowej Sprwozdwczosc Nek6re jednosk crlpy prowdzq swoje kseg rchunkowe zgodne z polyk (zsdm) rchnkowok okreonym przez Uswe z dn 29 wzesn 1994.oku o rchunkowoc (,,Usw") wydny' n jej podslwe pzepsm (,,poske sndrdy rchunkowoc"). Skonsoldowne sprwozdne fnnsowe zwer koreky ne zwre w ksegch rchlnkowych jednosek crupywprowdzone w cefu doprowdzen sprwozd fnnsowych ych jednosek do zgodnogc z MSSF- 5.2 WLu funkcjonln wu sprwozdwcz Nnejsze skonsodowne sprwozdne fnnsowe zoslo porzqdzone w polskch zloych (PLN)- Posk zoy js wlu funkcjonlnq sprwozdwd crupy Kplowej. Dne w sprwozdnch fnnsowych zosly wykzne w ys4cch zloych, chyb e w konkrenych syucjch zosly podne z weksz4 dokldnokq. No 6 Sus zwerdzen sndrd6w w U M55F w krzce zlwerdzonym pez U ne r6znq sje obecne w 2ncz4cy spos6b od regucj Pyj ych pez Rd M drynrodowych 5lndrd6w Pchunkowo(c (RMSR), z wyjqkem pon2szych sndrd6w, nlerprecj orz zmn do nch, k6re wedlug snu n dzeh 5 luego 2013 roku ne zosly jeszcze przyjee do srosown:. M5SF 9,,nsrumeny rnnsowe" oplblkdny w dnu 12 sopd 2009 roku (z p6nejszym zmnm ),. M55F 10,,skonsodowne sprwozdn fnnsowe", opublkownyw dnu 12 mj 2011 roku (z p6:nejszym znnm). MSSF11 'Wsp6lne predsemec", opublkowny w dnu 12mj2011 roku (z po2nefzym zmnm). MSSF 12,,Ujwnen n em zng2ownj w nne jednosk", opubkowny w dnu 12 mj 2011 roku ( z p6njejszym zmnm) MsR 27,,Jednoskowe sprwozdn nnewe", opubukowny w dnu 12 mj 2011 roku (z p6nejeym zmnm) zmny w MSR 1,,Zsosowne M55F po rz peuszy", oplblkwne w dnu 13 mj 2012 rok', znjny Medzynrodowych sndrd6w Sprwozdwczojc Fnnsowej w dzku z coroenymj ulepenjm opublkowne 17 mj 2012 roku. jnrormcje j objnen o rkonsoldowne o sprwozdnj rnnsorego snowjq jeeo

15 C rupo l<dp olowo f R UST Skoneldowne sprwdune sponqdzone nq dze 31 grudnd 2012 r No 7 Nowe sndrdy nerprecje Nsepuj4ce nore ub zmenone sndrdy nerprecjezosly wydne przez Rde M dynrodowych 5ndrd6w Rchunkowoc lub Kome ds. nerprecj Medzynrodowej Sprwozdwczosc Fnnsowej obowqzuj4 od 1 syn zmny wm55f Znczc hpernlcj usunece slych d ' zmny w MSSF 7 Ujwnen Pzekzne kry6w rnnsowych. Zmn do MSR 12,,Podek odroczony: Odzskwlno kyw6w snow4cych podswe ego Lslen l.h zsosowne nrjo wpyw n wynk dzllnocj syucj fnnsowej crupy TRUST, skukowlo jedyne zmnm sosownych zsd rchunknosc lub ewenulne rozszezenem zkresu nezbednych ujmje6 czy e zmn uywnej Gr6wne kolrkwpncje zsosown rcwlch regllcj :. ZmnywMsSF 1 Zncz4c hpernflcj usun je sych d zmny w MSSF 1 zosy opubkowne w dnu 20 grudn 2010 rku mjq zsosownje do okres6w rocznych rozpoczynj4cych sg 1 lpc 2011 roku lub p6nej. zmny doyczq odnesen do slej dy,, 1 syczn 2004" jko dry zsosown MSSF po rz pjemzy zmenjq jq n "dze zsosown MssF po rz pemrzy" w celu wyeljmnown konjecznosc pzekszlcn rnskcj, kore mjy mejsce ped dnem ppejc jednosk n sosowne MssF. Pondo, do sndrdu zosj4 dodne wkz6wk odnone ponownego zsosown MSSF w okresch, kr6re nsepujq po okresch zne4cej hpernf cj, unemolwjcej pelnq zgod,rof z M55F. Grup TRUST zsoslje zmenony MssF 1 od dy wej5c w 2yce uslonej pez Komsjg uropefk4, j. od 1 srycznj 2013 ZmenonyMSSF 1 ne mwplyw n sprwozdne fnnsow GrupyTRUST.. Zmny w MSSF 7 Ujwnen Pzekzne klw6w fnnsowch zmny w M55F 7 zosly opublkowne w dnr 7 pdzemk 2010 roku mj zsosownje do okres6w rocznych rozpoc2ynj4cych se 1 Upc 2011 roku j p6ej. Celem zmn w sndrdze jes umozlwene dykomkom sprwozd fnnsowych lepszego zrozumen knskcj puekdn kry6w fnnrowych { np_ sekrryyzcj), w lym zrozumen polen.jnych efekow ryzyk, k6re zonj4 w jednosce, k6r pzekd krlv. zmny wymuszjq rke dodrkme ujwnenj w przypdku pzekzn kwow o zncej wrroc w pobzlr kodc okresu sprmzdwczego. ZrnjenonyMSSFT m wpyvu n sprwozdne fnnsowe GrupyTRUST.. zmn do MsR 12 Podek odroczony: orhyskwlno( kyvv6w snowqcych podsrwe jego uslen Zmjn do MsR 12 zos opubkwn w dnjl 20 grudn?010 roku m zsosowne do okresow rocznych rozpoczynjqcych se 1 sycn 2012 roku lub p6znej. Zmn doprecyzmuje m-n- spos6b wyceny kyw6w reeu z yuu podku odroczonego w pzypdku neruchomosc nwesycyjnych wycenonych zgodnje z modelem wrroc godzwej okreonynr w MSR 40 NerLchomo3c wesycyjne. wejfje w :yce zmjenonego sndrdu spowoduje e wycofne nerprecj sk 21 Podlek dochodowy. odzyskwno pzeszcownych kyw6w nepodlegjcych morlzcj. Grup TRUST zslosoje zmenony MsR 12 od dy wejc w yce uslonej pez Komsje uropejsku j. od 1 syczn 2oll Zmenony MsR 12 ne m wplywo n sprwozdne fnnsowe Grupy TRUST. No 8 Wczesnejsze zsosowne sndrd6w nerprec Grup ne skorzysl z molwosc wczenejszego zsosown jkchkolwek srndrd6w, zmn do sndrdow No 9 Zmny sosownych zsd rchunkowosc Zmn wyceny ujmown neruchomosc nwesycyjnych Uchwr zzdu Nr 5/Xll/2012 z df 27 sudn 2012 rckr, zz4d TRUsT Spolk Akcyjn podj4 de,zjq o zmne poyk nlormcje j objnen do skon$downego sprwddnj

16 Cup l6plno RUS Skoneldowone sprcwzdone sponqdzone M dz 31 srudno 2012 r. No 'l0 Korek bedu No 1 lsone wro3c opre n profesjonlnym os4dze szcunkch 11.1 Profesjonny osqd W plpdku, gdy dn rrnskcj ne j$ ur gulown w zdnym sndrdze bd neryrecj, ZQ4d, kerujqc se erbekrrr ocenq, okre sosuje polyk rchunkowo3c, k6re zp*nq, sprwozdne rnnsme bedze wjer wlcwe wrygodne nromcje orz bedze prwdlowo, jsno eelne pzsw yucje mj4kow rnnewq Grupy, wynkj pepywy od2werced res ekonomenq Vnskcj, spoz4dzone zgodnje z zsdq osroznej wyceny, kompene we wszskch sonych spekch. SubekywnocendokonnndzcnSlerudr20l2rohudoyczyre4Rnos4zen'sprrlsdow 11.2 Nepewno szcunk6w skon$ldwneso fnnsowego wymg od zqdu Spok dokonn szcunk6w, jko e MeLe nformcj zwrych w sprwozdnu rnnewym ne moe zc wyc none w sposob precy2yjny. zz4d remkuje przyjee szcunk w oprcu o zmny c2ynnkow brnych pod uwge prry ch dokonywnu, nowe nformcje lub dowdcen z peszok. Dego e szclnk dokonne n 31 srudn 2012 roku mogq zos w prz'szloc zmenone. Gdwne szcunk zorly Dpsne w nsepujqcych noch: ljlr wro6c jednosek wyprcowujcyrh +odk penene orz pojedyneych skldnkow nodk6w rw{ych wroc nemerlnvch Odpsy kuljzujqcewno( ne2nocj Rodz wnore nf omc G6wne zlozen pzyjqe w celu uslen wfojc odzyskwlnej: puennk wskzuj4 e n urg wrosc, modele, sopy dyskonne, c'wne zloen pzyee w celu uslen wno6c odzyskwlnej. Zlo:enj przyjee w celu rozpohn kywow z yuu podku Swdc2en prcownde sopy dyskonme, nflcj, Mr6 peceny okres wro( godzw nrrumenlow pochonnych or nnych nsvumen6w ModeL zloren przyjqre d wycfly wnoc godzw j. Rezen y doqrz4ce Swdcze z yuu roeqzn sosunku prcy orz resrukuryzcj: sopy dyskonowe nne zloen. zloen pzyj e dl wyceny rezem n rgzczen j sprwy s4dwe zosy ujmone w Okes ekonomcznej u4<znoc 6rodk6w rwlych or wroc Neruchomoc nwesycyjne okres ekonmcznej u,cnojc orz meode morlzcj kq/'v'ow wemkuje se co njmnej n konec kdego.oku fnnsorcgo. Peeco$/n njeruchomok nwesycyjnych jesl dokonywne rd do roku. Wlceny dokonuje nezleny mj4kovly, k6rego udrwnen s wemkowne orzez Zzd sdok No 12 Zsosowne zsdy rchunkowoc 12.1 Zsdy konsodcj skonsodowne fnnsowe obejmuje sprwozdne fnnsowe TRUST s.a. orz sprwozdn fnnsow jej jednosek zlenych spondzone z rok zkonczony dn 31 grudn 2012 roku. Sprwozdn rnnsowe jednosek zenych spou4dzne s4z en sm okres sprwozdwczy co sprwozdne domjnujqcej, przy wykozysnu sp6jnych zsd rchunkowojc, w oprcu o jednole zsdy rchunkwoc zsoswne Ql rnskcjj j zdfe gospodrczych o podobnym chrkeue. w ceu emncj jkchkolwek rozbdnocw sosownych,lhdch rchlnkowoc wprowdz se koreky. nformcje o bjn en d f n nrn 3o {now4

17 Grup Kpolo' o RUS Skonuldo\ one sqo ozdone porzqdzone no dzq 31 grudn 2A12. wszyske zoczqce sld rnskcje pomedzy jednoskm Grupy, w ym nezrelzowne zyskl wynkj4ce z rnskcjj w rmch Grupy, zosly w closc wyehnnowne. Njezrezowne sry s4 elmnowne chyb, e dowodz4 wysr en 12.2 nwesycje w jednosk zlene Jednosk zle2ne podesjq konsoldcj w okrese od dn obje. nd nm konrol pe Grupe, pnesj4 by konsodowne od dn rsn konlro. sprwowne konrol pzez 5p6lk donnuj4c4 m mefce wedy, gdy posjd on bezpovedno lub posredno, poprzez swoje jednosk,lene, wecej n2 polowg czby gos6w w dnej sp6ce, chyb, e mo:ljwe jes do udowodnen, e k wlsno3 ne s,row o sprwownu konrol. sprwownle konrol m mjefce rowne2 wedy, gdy Spok m molwos wplrryn n poyk fnnsw4 opercyjnqdnej jednosk nwesycje w jednoskch sowrzyszonych nwesycje w jednoskch sowrzyszonych s rjmowne meod4 plw wsnojc. Sq o jednosk, n kdre spolk domnuj4c bezposredno lub popzez spolk zlene w)ryjer znczqcy wpyw k6re ne s n jej jednoskm ze2n} n, n sp6lnym pzedsgme.m. Sprwozdn fnnsowe jednosek smzlvonych s4 podswq wyceny posdnych puez spoke domnujqcq udzlow meod prw wlsnoc. Rok obroowy jednoek nowzyszonych Spok domnuj4cej jesr jednkowy. spolk sowyszone sosuj zsdy rchunkowo. zwre w Uslwe- Pzed oblcrenern udzu w krvch neo jednosek sow,eonych dokonuje sje korek w celu doprowdzen dnych fnnsovych ych jednosek do zgodnojc z M55F sosownlm puez Grup. nwesycje w jedngkch slowrzyszonych s4 wykzlwne w blnse wedlug ceny nbyc powekszonej o ponejre zmny udzu Spolk domnujqcej w kyvvch neo y.h jednosek, pomnejszonej o ewenune odpjsy z yull ury wrrosc. Rchunek zyskow sr od&erced ud2l w wynkch dzllnok jedngek soweony.h. w pr2ypdku zmny ujeej bezposredno w kpe h.snym jednosek rowrzrrzonych, Sp6k domnujc ujmuje sw6j ldzl w krdej zmne ujwnr go, jel jes o s{scwe, w sp.wozdnu ze zmn w kple lsnym Udzy we wsp6lnych przedsewzecjch Wsp6lne pzedsemece jes o relcj umown, n mocy k6rej crup podejmuje dzllno gospodrczq podlegjc4 wspohej konlol, wec k4 w oku k6rej sregc2ne decrzje fnnsowe, opercyjn poryczne wymgj4 jednogonego poprc wvyrkch sron sprwujqcych Mpolne konrol. Kedy podmo nle4cy do Grupy podejmuj bezpo5redfo dzlno w rmch spdlnego ppedsjemec, udz crupy we w5p6lne konrolownych krylvch zobowqznch ponoszonych sp6ne z pozoslym Mp6lnkm ujmowny js w sprmzdnu fnnsowym odpowednego podmou klsyfkowny zgodne ze swom chrkerem. Doch6d ze spnedy lub wykoruysn udzlu Grupy w produkch wlwozonych pzez spolne konrolowne klyw orz Ldzl w koszch wsp6lnego pedsjem c rjmuje se w chw wysqpen prwdopodobesw uzyskn pez Grupe koysc ekonomcznych zw4znych z odpowednm lnskcjmj. wspolne pzeds wec uqzne z uwozenem oddzelnego podmou, w korym udzjy mj wszyky Mp6lncy, okreu se mnem jednosek podlegjqcych wsp6nej konrolj. crup wykzuje udzjy w kch jednoskch w forme konsoldcj proporcjonnej z wyjqkem syucj, kedy nwesycj zosl skls,,fkown jko peznczon do zbycj w rkm pzypdku rozlcz se jq zgodnje z MSSF 5,,Akryw Nle pueznczone do speedy oz dzlnoc znechn". Udzly 6rupy w klch, zobowqznch, pzychodch koszch jednosek podlesj4cych spblnej konrol l4czy se z nlogcznym pozycjm skonsodownego sprwozdnj fnnsoreso. wro frmy wynkjc z pzejec ldz6w Grupy w jednosce podlegjqcej wspolnej konro rozo se 2godne z zsdm rchunkowoc obow4zujqcym w Grupe w odnesenu do wroc rmy wynlj4cej z p?ej c jednoskj zle2nej. Kedy Grup prowdz rnskcje z jednoskm podegjqcym wspolnej konrol, fezrelzowne zysk sry wykzuje sg proporcjonlne do udzl6w Grupywesp6lnym cu Polqczen jednosek gospodrczych Pol4czen jednosek j wyodrebnonych Sc dznosc rozlcz se meod nbyc. (osz polqczen jednosek wycen se w wrojcj godzwej (n dzje6 dokonn zply) pzekzny.h kyrcw, ponesonych lub puejeych zobowqz orz nsrumen6w kpowych wyemownych pzez Grupe w zmn z pzejece konro nd jedngk ppejmownq, powekronej o koszy bezpoedno ryqzne z pol4czenem jednosek gospodrczych. Djce se zderyfkowkyw, zobow4zn zobow4zn wrlnkowe jednosk pzejmownej spelnj4ce wrunk ujec zgodnje z MSSF 3,.Polqczen jennosek gospodrczych" ujmuje sje w wrosc godzwej n dze pejqc, z wyjkem kylr6w fych (lub grup do zbyc) sksyrkownych jko pzeznczone do spzedzy zgodne z M55F 5 'Aklr Me pfeznczone do spedy or dz{lnoeznechn", ujmownych wycenjnych w wroc godzwej pomnefzonej o koszy spzedzy Przelczene pozycj wyrzonych w wluch obcych rnskcje wyrone w wluch nnych n2 polsk zloy sq przelczne n zloe polske p.zy zsosownu kursu obowzuj ego w dn zwrcl rnskcj. N dze blnsowy kyv zobow4zn penene wyrone w wluch nnych n2 polskl zloy s4 pelczne n zoe polske pzy zsosownu odpowed obow4zuj4cego n konec okresu sprwozdwczego nednego ku6u usoneso dl dnej wuy pez Nrodowy Bnk Polsk. Akry zobowqzn neplene2ne ujmowne wedug koszu hjsorycznego wyr:onego w wuce obcej s4 wykzywne po kurse hsorycznym z dn rnskcjj. Akyrv zobowzn nepen ne ujmowne wedlug wrosc god2wej wyrzonej w wluceobcej sq peczne po k6e z dn dokonn wyceny do kursy zosly puyjeed poeb wyceny bjnsowej: j obj<nenj doskonsordowneco sprwozdn fn

18 Grw KoDolMo TRUS Skonuldowde spoeqdzone rc dze 31 grudn 2012 r. Kurs obowzujcy n osn U5D URO ,0996 4,0882 3,4174 4,4168 Kuu gredn, lczony jko redn rymeyczn kurs6w obowqzujcych n osn dzeh kdego mesqc w u50 URO ,2312 4,1736 2,9679 4, Rzeczowe kyw rwe Rze.zowe kyw ue wyklvne sq wedlug ceny nbyc/koszu wylwoen pomnejeonych o umoene orz wszeke odpsy kulzuj4ce z yulu ury wrdc. wro( pocz4kw Srodk6w Mych obejmuje ch cene nbyc poweks2on4 o wszyske koszy bezposrednjo eqzne z zkupem pflsosownem skldnk mj4ku do snu zdnego do u2yvn. W skd kolzu wchodz rdwne koe wymny czesc skdowych msz)4l uz4fe6 w momencje ponesen, je3 spenone s kryer rozpoznn. kos2y ponesone po dce oddn rodk ulego do u:lvn, kje jk koszry konsemcj nprw, obcjq rchunek zyskow sv w momencje ch ponesen. Srodk Nle w momence ch nbyc zosj4 podzelone n czgsc skdowe bqdce pozycjm o sonej wrocj, do k6rych mozn pzypozdkow odrebny okres ekonomenej u).ecznoc. lsone czec zmenne FMsowe ujmmne jko ecwe kry Me sq moryzowne zgodne z pewdwvnym okresem uykown, le ne duzszym n okres urlkown odk6w ulych, k6re *Msjq. W wroc bnsowej rodk Mego ujmlje sje kosny regumych, znczqcych pzegld6w, kl6rych pzeprowdzenje jes nezb dne w celu zpobe2en rysqpen userek orz k6rych wros w poeceg6nych okrsch sprwozdwczych r6n se sone. wro pegl4du podleg moryzcj w okrese do nsepnego pzegldu lub do koc okresu ulkown dnego rodk Mlego w zlenof od ego, kory momen w)sqp wesnej. wenuln pozos wro. blnsow kosz6w popuednego pzegd jes usuwn z wrosc blnsowej Srodk rwlego. moryzcjjes nczn meod4 Unow4 pu ez szcowny okes u:ykown dnego skdnkkyw6w, rynosz4cy: Mszyny udzen echnne 1,5-3,5l 05l Jeel pzy spoz4dznu sprwozdn lnnsowego zsnly okocnoc, kore wskzujq n o, wro blnsow rzeczo\ych kyw6w ulych moe ne by molw do odzyskn, dokonywny jesr pzegl4d ych kywow pod k4em ewenulnej ury wrojc. Je2el snejq pfeslnk wskzrj4ce n o, e mogl nsqp ur wrlo6c, wro blnsow pzekrcz szcowna wros odzyskwlnr w6wczs wrro ych kryw6w b4d orodkdw wyprcowujqcych odk penezre, do k6rych e kylv nleq jesr obnn do pozomu wrosc cdz)skwlnej. wro odryskwn odpowd wyszej z nsepuj4cych dwnh wfocj: wnojc godzwej pomnejeonej o koszy spzedzy lub wro3c oykowej. Pzy uslnu wrosc uykowej, ecowne pysze peply$y penene s4 dyskonowne do wrof be24cej pzy zsosown sopy dyskonowej bruo odzwjercedljqcej kulne oceny rynkowe wrosc pendz w czse orz.y4k jqznego z dnym skdnjkem k,ryjw. w przypdku skldnk kywow, klory ne generuje wpllv:'w penenych w sposob hczqco smodzelny, wros odzyskwln jes urln dl orodk wyprcmj4cego nodk penene, do k6rego en skldnk nley. Odpsy kulzujqce z yuu ury wroc s ujfowne w rchunku zysk6w sr w pozycj pozose koey opercyjne. Dn pozycj eczowych kyvow Mlych moze zos usunez bnsu po dokonnu jej zbyc lub w pzypdku, gdy ne s spodzewne dne ekonomczne koyc wynkjce z dlszeso uykownj kjego skldnkkrv6w. Wszelke zrsk lub sry wynkjce z Lsunec dnego skdnk klmry z blnsu (obczone jko r6njc pomjedzy Mnulnymj wplywmj ze spzedy neo wdo6c4 blnsow4 dnej pozycjll s e w rchunku zysk6w sr w okrese, w korym dokonno kego lsun c. ormcje jobj3nen do skonsoljdownego sprmzdn fnnsow Bo snm4 jego

19 Grup Kpolow RUS Skonsol.l one sponqdzone n dze 31 grudno 2012 r, hwesycje rozpoczee doycz4rodldw Mlvch bedcych w oku budo*y lub monu s4 wykzywne w dug cen nbyc llb r6zl wlwozen Srodr Mle w budowe ne podlegjq mo.y2cj do czsu zkoczfl budowy prekzn Srodk Mego do uln, wros kocowq, okres ukown orz meode morrzcjskldnk6w kyw6w werlkuje se, w rze koneczno(cj. koryguje, n konjec kdego rokl obroowego, 12.8 Koszy fnnsown zewnerznego Kovy fnnsown zewnenego bezporedno zw4zne z nbycem ub wywozenem skdnjkow mj4ku wymgj4cych zncznego okrsu w celu doprowdzen ch do u2ykown s kplzowne jko cz( koszr nbyc ub wywouen do momenu, w korym krv re s4 goowe do ubkown Lub spedy _ N koszy fnnsown zemeznego skdjq s odsek orzrysk ub sry z yulu ronc kur$wych do wysokof odpowjdjqcej korekce koszu odseek. Pozosle koszy fnnsown zewneunego ujmune s4jko kos2y w mmence ch ponesen 12.9 Neruchomoc nwesycyjne Neruchomosc nwesycyjne s ujmowne wedugceny nbyc ub koszu wywouen zuwzglednenem koydw rnskcj. Po poczekowym uj cr wro neruchomo6c nwesycyj nych s4opne wycenne wedug wrosc godzwej. Neruchomosc nwesycyjne s4 usuwne z bnsu w prrypdku ch zbyc lub w przypdku slego wycofn dnej neruchomosc nwesycyjnej z urkown, gdy nle sq spodzewne dne pzysze kozyc z jej spzed:y. wszelke zr5k lub sry wynkjqce z usunec neruchomoc nwesycyjnej z bnsu s ujmowne w rchunku zysk6w sr w rm okresje, w korym dokonno kego usunecj. P?enesjenkywow do nerochomo6c nwesycyjnych dokonuje sg ylko w6wczs, sdy nsepuje zmjn sposobu ch u2ykown powerdzon przez zkoczene Lykown skldnkkryw6w pez wlccel, zwrce umowy esnqu opercyjnego lub nn zmn ppeznczen. w przypdk peenesen neruchomoc nwesycyjnej do kyw6w wykoysyrvnych ppez Mscce ub do zpsow, domnemny kosz kego skdokkywow, k6ry zosne pzyjey dl cel6w jego ujec w nnej kesor jesr r6wny wroc godzwej neuchomoc uslonej n dze zmny jej sposobu u2ykown. Jeel skldnk kywdw wykorrysywny pez wl6ccel Grupe sje s neruchomo(c4 nwesycyjnq, Grup soslje zsdy opsne w cze*l Rzeczowy ndjqek oy do dn zmny sposobuykown ej neruchomoc. w ppypdku pzenesjenjkyv6w z zpsow do neruchomoc nwesrycyjnych, r6nrce m dzy wnoc4 godzw4 neruchomoc uson4 n en dze, pzenesen jej popuedn4 wrocjq blnsw4 ujmrje sg w zlsku lub srce. Gdy crup konczy budowe ub wylworene neruchomoc nweycyjnej, r6nce medzy uslon n en dze wrofq godzwq rej neruchomosc jej poprzedn wnosc4 blnsowq ujmuje s w zysku Llb nrce Lesng prwo weczysego u2ykown grunu Umowy esngu n,rsowego, k6re ppenosz4 n Grupe zsdnczo ce ryzyko j Mzyske poyk wynkj4ce z posdn pzedmou lesngu, sq ujmowne w bnse n dze6 rozpoecj lesngu wedug nrej z nsepujcych dwoch wrosc: wrosc godzwej rodk Mlego snm4cego pzedmo lesngu []b wroc beqcej mnmnych opl {esngowych. oply lesngowe sq rozdzjelne pomedzy koszy fnnsowe j zmnefzene sld zobow4zn z yuu lesngu w spos6b umo:wjcy uzyskne sej sopy odseek od pozosego do spy zobowqzn. Koey rnnsowe s4 ujmowne bezporedno w c 2rchrnk zyskow sr. Srodk Mle lykowne n rnocy um6w Lesngu fnnsowego s4 rnorrzwne pze krdszy z dw6ch okres6w: rzcowny ol?s Jrllowdlu odc rmdlqo,ld ol.4leslgr. Umowy lesjngowe, zgodne, z k6rym Lesngodwc zchmuje zsdnc"o ce rzyko ws-45ke polk wynkjce z posdn pzedmou lesngu, zlczne sq do Lm6w esngu opercyjnego, Oply esngowe z yuu esjngu opercyjego ujmownes4jko koszy w rchlnku zysk6w sr meod4 Unowq pez okres Mn Lesngu Jee rmow leslngu objey jes zrowno srun, jk budynk, jednosk odrebne klsylkrje k:dy z ych eemen6w jko lesng nnrowy lub opercyjny. Usljqc, czy grun nlezy klslkowf do esng opercyjnego lub fnnsowego, umgledn fk, z grun m zwykle nsgrnjczony ekonomczny okres uykownj. Prwo weczysego uykown srun olmne pzez spolk Grupy neodplne n podswe dec)zj dmnsvcyjnej jes wyczoe z kylvow. w pypdku nby. kch prw n rynku M6rnym ujmowne sjko wroc nemerjlne mo.1yzowdlp w opewdwlvm olre cl' L^l,owdn Wroc frmy wroj frmy z yu puejec jednosk gospodrczej j6 pocz4kowo ujmown wedug ceny nbyc nnow4cej ndwy2ke koszow polczen jednosek gospodrczych nd udzlem jednosk pfejmujqcej w wnoc godzwej neo mowych do zdenlkown kywow, zobow4z zobowq2 wrunkowych. Po p(z4kowym ujecu, wro6 frnry jes wykzywn wedlus ceny nbyc pomnefzonej o szelke skumulowne odpsy kulzujqce z yulu uvy wro6c. Tes n ure wroc pueprud2 se rz n rok lub cze3cej, je wyrgplj4 przennk wskuj4ce n urfe wrloc. WroSc frmy ne podlegmor,zcj. N dze pzejec nby wro fnmy jes okown do k;dego z osrodk6wyprcowujcych +odkj penjene, kr6re mog4 skozys z synerg polczen. Ur wrojc usn jes poppez oelowne odzyskwnej wrro(c orodk wyprcowrjcego srolk penehe, k6rego doyczy dn wro6 rrmy. W py gdy odryskwln wros onodk nodk pen ne jes ne n wro bnsow, ujey zosj jnformcje jobjsnen no skonrolnownego sprwozdnj lnnsowego nnow j

20 Gruoo Kpolowo frust SkonsoLdo one sprowozdone sporzqdzone no d2e 31 grudno 2012 r. ryulu urry wro ne podleg odwrocenu w nsepnym okr4e, w przvpdku-, gdv wrof fny snow czes osrodk ;ryprcowuj4cego nodk penene dokonn zonne sprzed desc dzllnof w rmch ego osrodk, pv uslnu 'rsow Lu''".e spoe":y kej dznosc wrof rmy sqzn ze rpzednq dzllnoscq zosje wlczon do jej ;;roc blnsowe. w kch ok;cznocch spzedn wros frmv jes usln n podswe Mgednej wrlo6c sozedne dzllnoc wrojc zchownej czec orodk wvprcowuj4cego Srodk penene Wroc nemerlne wro6c nemerne nbye w oddzelne fnskcj poc4kowo wycen se w cene nbycj lub koszce $yworzenj. cen nbyc wrrocj nje;krlnych nbyrych w rnskcj pol4czsj jednosek gospodrczych jesl rown ch wrccj odzwer n dzen Doczen. Po ulecru pocz4ll,owym, wroc nemerjne wykylvne w cene nbyc lub kozce ;;";;." "".";*;"". o umon e, r Luu oprv <ulzujqce z vuu urrv wrof Nkdv ponjesone n wroc nllmerrrne *.6zo ' *e wlsr/- zdlrese, z wvqlk m kvlvown/(1 nlldow pon esonvch n p-dle -o?wojowe nje s4 kylvowne sa ujmowne w koszch okresu, w k6rym zosly Ponesone Grup usl, czy okres u2ykown wro nemerlnych jes osrnjczony czy neokrelony. wros. nlemrerlne o oerdnc/o1/m or ese r7r-<o*drd sq oryzowre p?fz o{e, Lvhown ol poddwne esom l Lr wno<r h;r;.;;.;;;, c"; s(rerq prardrr. *.o.r,.u " u e wrorc. okres mfod ;rorlr/n w(ojc nemerlnvco ogrnc-znnr okrese uyrkown s4 werlkowne p.zynjmnej n konec k'dego roku obroowego. zmnyw o;ekwnrn okres uykown b oczekwnvm sp6obe konumown korzvc ekonomenvch pochodzqcvch z dn69o skdnk;kvwow sq ujmowne popez zmne odpowednokesu lub meodv morvzcj, kkowne jk zmnv_ wnos. szcun[ow.h. odp morlzc]jnv skldnkdw wrof nemernych o ogrnczonym okrese,:vrjr-",;.r. "e *.clunru zy+ow sr; w c :r ej kegor, k6r odpowd funkcjj dnego sk{dnk wrlo3c wnosc nemerlne o neokreonym okrese uvkown orz e, kore ne s4 ukowne s coroene poddwne *..v. p" k4em ewenllnej Lrrry wrroc w odnesenu do poszczeg6nych kylvw ub n pozome orodk wyprco;jqcego Srodk penene. W pypdk pozoslvch wroc n mbnlnvch ocen se co roku' czv v)spnv przes{nk, k6re mog46wdczye o urce ch wrosc 7r{. llo \l dy wylfj4( e r LsJne( wdr osc n e r_frdlnvch / Dl.s sq w}cenlc w'dl4 r6tncv poredzv wplvlvm 'ooeou"._r," ":ro,- orld, ew4 dn.qo s^dd.k hrdow s4 ujmowre w 'chunhu zv\<ow sr w rorelce 12.'3 Odzyskwn wrol k.,6w dlugoermnowych N k2dy dzen bbnsowy GruP dokonle oceny hvryow pod l4em rsnen ppennek wshllqcvch n ulrg ch wrok: w przypdko ;hen kej peslnk, GruP dokonuje rormlneso ozcownr wroc odzvskwnej w ou ypolj, qy ;d, (osc b'l r\owd od.eo.{lr r< dk ywow ub 6 ool wvpr(nu lq.ego rodr prelzne pde}zsz eso *o.. oo'.*n Jz rre sg Jrre Jpeo wrloc do"onlje ooorsl rrul zl4cego jego w-ok do pozomj wrosc odzyskwl;j. wf; od;ysk nj;sj;dnqz dwoch wroc w zle2noc od eso, k6r z nch jes wvzsz: wroc4 qow pomnejszonq o k;szy zbycl lub wro3c4 vkw4 dnego skldrk kvw6w ub orodk nsrumenv f nnsowe ln*ruseny fnnsowe lnsrumen;m fnnsowm es k2d umow, kor powoduje powsne klvw fnnsov' go u jednej sronv zobowqzn fnnsowego LLb nsrufenu kpowego u druge sronv Grup ksfkuje nsrumeny nnsowe herrchczne, zgodne z zem g6wnvm pozomm wvceny wedug wrosc sod:wej,;dzwercedljcym podswe puyjeq do wvcenv kdeso z nsrumen6w Herrch wrof godzwej kszluje se nsepujqco: Pozom 1 - cenv noow rynkowych z kynvch rynkow dl denvcznych kylv6w j zobowqz (np noowne kcje Pozom 2 - ceny z k lvnych rynk6w, le.z nne n: ceny noow rvnkowvch _ usne bezporedno (poprzez Porownn'e z rkycznym ;nskcm lob posredno (popez {rnk wvcenv bzlce n rkvcznvch rnkcjch) np wekvo' nsrumenow Dochodnvch; Po/ o_ - Lely fle po, 'ooz4 e r dlyknv.l lnos Pozycj nsfrmenl fnnsowego w herrch wroc sodzjwejjes uze2non od njnzszej ponsly vryceny wplyvvjqcej n uslene jego wlok godzwe Akyw nnsowe 5p6k kls'fkuje do nsepuqcych kegor:. kylv fnnsowe v/ycenne w wroc Sodzrej p-ez wynk nnsowv,. po2yczk nlenoscj,. kyl fnnsowe uymrvne do ermnu wymglnoc,. kyw fnnsowe dosgpne do sped2y, Zobowzn lnnsowe dzeone s4 n: zobowzn fnnsowe wcenne w wroc godzwej pd wynk fj fnnsowe wycenne w zmoryzownym koszc. obn do skonsoldownego Prwozdn lnnsowego snow

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD.

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD. Knsulcje pąek serpn 98 rku Rk XL 8 (0979) N ndeksu 3004 PL N 02087707 ysąpenem pred OD ncy se rdy erek Trch krók pn m Ksprym erchu ermmery skyy emperurę mnus sp Celsjus pd nler prde ne ulrryb sę śnle pkry

Bardziej szczegółowo

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji,

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji, Obrdy sesj ydne A BE dnch 92 bm br Brukse sesj Mędyre0 Kmtetu Bepeceńst spóprcy Eurpe ude:n predstce 22 krjó eurpejkch r rgncj mędy rych dyskusj rcn ugę grźbę pgrsn sę ytucj mędyrej ąku tym ptrebą deg

Bardziej szczegółowo

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od Ler sny OPLATA POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁ rem śmerć Z Su pcjen onosą TŁejuy s ą oęgoy rop;ry onej sprę clr BnU!escego o sronego o Deumejęne eg euse pry p!eśenn prem Rogo nsqp śmerć pojm ZNU Bojon een sue

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

Antoni Gronowicz. Podstawy analizy uk³adów kinematycznych

Antoni Gronowicz. Podstawy analizy uk³adów kinematycznych nton Gronowcz Podstw nlz u³dów nemtcznch Ofcn Wdwncz Poltechn Wroc³wse Wroc³w Wdne pulc dofnnsowne przez nsterstwo Educ Nrodowe Sportu Opnodwc Frncsze SIEIENIKO Stns³w WOJCIECH Oprcowne redcne ln KCZK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo

Przeglqd prasy. 20 stycznia 2OL2 r.

Przeglqd prasy. 20 stycznia 2OL2 r. Preglqd prasy 20 stycna 2OL2 r. L. Recpospolta -,,Naucycele musa odej6"; str. 43 2. Recpospolta -,,Kamence ostajq w samoredach"; str. A7 3. Recpospolta -,,Samorqdowcy walcq o sqdy"; str. C3 4. Dennk Gaeta

Bardziej szczegółowo

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego nk Krd 5 5 www.nkkrd.np.p www.nkndcrd.np.p Prpłw cń kur wuow dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo Krn ń Ndłn: 7 kwn r. Zkcpown: pc r. rcn W rku prdwono wnk mprcngo dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo

Bardziej szczegółowo

Bank i Kredyt. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance

Bank i Kredyt. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance ROK I Bnk Krdy Bnk Krdy Czopmo NBP pośwęcon konom fnnom Nonl Bnk of Polnd Journl on Economc nd Fnnc luy 8 3 Andrá Bodor Dvd A. Roblno Mchł Rukowk How Mndory Pnon Affc Lbor Supply Dcon nd Humn Cpl Accumulon?

Bardziej szczegółowo

-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci

-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci *-,1u -Yu0 \pruflordani. Jiaa6ow za olae! od lstyc.nia 2012 toku do 31 arulnia 2012 roku zrealizowdy lub rezersa rozwi4zan4 przyjmuj4c za podslaw? stawk podatkowe (i przepisv podaikowe) obowi4zujqce na

Bardziej szczegółowo

l\*l 14, Aif;ilfif"F tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW0921-0053/0054/1 I KW0920-0045t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

l\*l 14, Aif;ilfifF tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW0921-0053/0054/1 I KW0920-0045t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH Tylko do uiyku sluzbowego -r'{,fr. i ZBA SKARBOWA W KATOWCACH. i,.. /r;""' :i KW0921-0053/0054/1 KW0920-00450046n1 PROTOKOL KONTROL WEWNBTRZNEJ z konroli wewnqrznych KW/0920-004511 i KW0920-0046/11, przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO prof. dr hab. n. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowe dr n. Roman BARCZEWSKI Polechnka Poznaska prof. dr hab. n. Waler BARTELMUS Polechnka Wrocawska prof. dr hab. n. Wojcech BATKO AGH w Krakowe prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~ WYDANE: ABCDE fp ATA Dllllero C eno CechosocJ GOhler Niemcech 7 fenigó Gdńsu fen gdńsich O rosg?j!%jff[fxj!fll!lf!ll!ll!i POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁTeM - Już ol!ie n : esoego i ] P 4(tm tygodni t {EJ [leronj

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ryzyka portfela kredytowego Cz Êç II*

Modelowanie ryzyka portfela kredytowego Cz Êç II* 72 BankowoÊç Komercyna BANK I KREDYT czerwec 2003 Modelowane ryzyka porfela kredyowego Cz Êç II* Wocech Kury ek W pon sze cz Êc aryku u zosanà szczegó owo zaprezenowane podsawowe podeêca do zarzàdzana

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi-

ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi- ŁóDt etmsk Order yd A ponedaek pca 98 r Rok XXXV nr 60 (904) Ceno 35ece Ludoego P Pryaźn bm byo sę Beedere spotkarue premcące g o Rady Państa prencącego OK FJN Bnryka Jabońskego prebyaącą ofcaną rlytą

Bardziej szczegółowo

580 milionów złotych był wart rynek gier w Polsce w 2010 roku! Dlaczego warto wyróżnić się na Konferencji GIT 2011?

580 milionów złotych był wart rynek gier w Polsce w 2010 roku! Dlaczego warto wyróżnić się na Konferencji GIT 2011? 28 29 lopd 2011 Cenlny Ben Ayyczny, ul. Konopnckej 6, Wzw 580 mlonów złoych był w ynek e w Polce w 2010 oku! Dlczeo wo wyóżnć ę n Konfeencj GIT 2011? Onzo Pne Wydzen Pon Pon bnżow Pon medln Bowem dne ynkowe

Bardziej szczegółowo

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz Mtk Dyrektork - Ktry Stchyr Pomoc nformtyc - Klud Wencer Zrąd: Redktor celny Mteus Prybylsk Z-c red. celnego skłd Gos Jsec II -c red. celnego korekt Mchł Lr W tym numere ystąpl: Al Luterbch Mrt Tomcyk

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo