Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A )"

Transkrypt

1 Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A ) 1. Wybierz właściwe słowo lub znak - : eg. A lot of businesswoman / businesswomen / businesswomans buy clothes here. a) I can't get in. The door are / is/ were closed. b) There isn't much / many / a milk in the bottle. c) I hope somebody / anybody / nobody remembered to buy bread. d) This is the boy which / who / what lives next door. e) The video is much worse / the worst / bad than the old one. f) Mary is learning to play the / - / a piano. g) This is my fathers' / father's / fathers's notebook. h) I think this school is not as good as my / mine / me. i ) Its / There's / It's raining outside. j) They showed us / we / our the baby. 2. Przetłumacz słowa i wyrażenia w nawiasach. eg. The weather is ( jest ) wonderful today. a) You... ( nie możesz ) eat in the library. b)... ( Chodźmy ) to the rock concert. c)... ( Są ) 32 letters in Polish alphabet. d) John... ( nie był ) very happy about the results of the match. e)... ( Czy znasz ) any foreign languages? f)... ( Kup ) the tickets today. g) Ned is... ( ma zamiar ) get a driving licence. h) My sister... ( nie lubi ) rainy days. i ) My dad is going to give up... ( palenie ). j) Father... ( nie czyta ) a newspaper now. 3. Przekształć poniższe zdania używając podanych już słów. eg. This is my book. This book is mine. a) Jim doesn't play golf. Jim never... b) What's your father's job? What does...? c) What's the price of this dictionary? How...? d) This house belongs to Tim. This is.... e) What's his age? How...? f) Where do they come from? Where are...? (... / 20 p )

2 4. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, tak aby powstały poprawne zdania lub pytania. eg. he / not / at / was / yesterday / home. He was not at home yesterday. a) you / why / always / late / do / come /so?... b) tall / is / as / sister / me / as / not / my.... c) like / walk / for /they /a / go / to / would.... d) good / maths / at / is/ he.... e) did / which / colour / she / choose?... f) more / dolphins / intelligent / than / are / penguins. 5. Wybierz właściwe słowo lub wyrażenie. eg. We do / make the shopping on Saturday. a) He has to work hard / heavy. b) The train to London lives / leaves at c) Everybody can do it. It's not difficult / different. d) I gave / got a camera from my aunt last week. e) I am very working / busy today. f) I don't want to listen / hear to the radio now. g) Can you speak / say slowly and clearly, please? h) Mount Everest is higher / taller than Giewont. i ) I'll make the tea. The water is cooking / boiling. j ) There are no clean socks. I must do the washing / do the washing up. 6. Uzupełnij luki w zdaniach używając tylko jednego wyrazu.. eg. Hello! Come in, and sit down! a) I feel so tired. I must... a bath. b) He speaks too fast. I can't... him. c) It's dark -... on the light, please. d) What a mess!... your room! e) Hot milk is horrible! I... it. f) Did you... a good time at Sam's party? g) We have a hobby. We... postcards and stamps. h) Do you... where Cambodia is? i ) Don't touch this vase. You may... it. j ) I have a cold. I must... a doctor.

3 7. Wybierz właściwy przyimek lub przysłówek. eg. There is a good gilm in / on TV today. a) Look on / at the map and find it. b) Are you afraid for / of the dark? c) Don't turn off / out the TV. I want to watch the film. d) Look! This is the photo with / of my house. e) There aren't many people in / at the bus stop. f) Cracow is in / on the south of Poland. g) I am really sorry about / for coming so late. h) They invited me to / at their party. i ) I know that you are in love with / in my cousin. j ) Don't call me when I am in / at work. (... /10 p ) 8. Uzupełnij zdania używając odpowiedniej formy czasowników podanych w nawiasach. eg. Where did he go ( go ) last summer? a)... you... ( do ) this exercise now? b) We... ( have ) a test yesterday. c) While I... ( run ), I fell and broke my leg. d) Do you enjoy... ( study )? e) They... ( be ) here for two hours. f) What time... you... ( meet ) friends tomorrow? g) Let's... ( go ) to the club together. h) There... ( not / be ) any coffee in the kitchen. i ) If we... ( come ) too late, we'll be in trouble. j) She... ( want ) to be vet one day. 9. Podaj przeciwieństwa wyrazów. eg. small big a) poor... b) safe... c) easy... d) early... e ) right... f) fast... g) start... h) close... i ) modern... j) cheap... k) soft... l) beautiful... m) fat... n) sunny... (... / 20 p ) (... / 14 p )

4 10. Popraw błędy ortograficzne. eg. I love musrooms. / I love mushrooms. a) Do you want a mag of hot chocolate?... b) Don't run on the ice! You'll brake your leg.... c) Buy some buter. We 'll make a cake.... d ) I haven't got any many. Could you give me some?... e) My favourite foot is chicken.... f) Can you spill that, please? Yes, it's W- H- A-L-E Uzupełnij brakujące części dialogów. eg. How are you? I'm fine, thanks. a)...? I'm cooking dinner. b)... tomorrow? It'll be windy. c)... the film start? It starts at 6. d)...? She was born on 13 th July, e)...? No, thanks. I don't like fish. f)... your pen? Of course, you can. 12. Przeczytaj teksty i dopasuj numery akapitów do tytułów. Dinner The World's View Drinks First meal of the day Lunch time Eating out (... / 12 p ) 1. People all over the world have ideas about British food- the breakfasts are huge, fish and chips is the national dish, the food is boring. But how true is this? 2. It is true that traditional English breakfast is a large meal. The full traditional English breakfast is fried eggs, bacon, mushrooms, sausages, beans and toast. Not a lot of people eat this every day now. People will usually have a toast and cereal.

5 3. The British usually have lunch at some time between 12 o'clock and 2 o'clock. This is usually a small meal like a salad or a sandwich. Sandwich shops are very popular in the UK. 4. Then the evening meal is normally at 6 or 7 o'clock. It is some meat, two kinds of vegetables and potatoes. These days people like to cook food from all over the world. There are many cooking shows on the TV, and this helps to try new things. 5. When they go out to eat, the British hardly ever have fish and chips. That is usually a takeway meal. Indian food is probably the most popular in the UK, but you can find restaurants from all over the world here: Chinese, Italian, Mexican, Japanese. The British really like trying new types of food when they eat out. 6. One thing is true. They really drink lots of tea. The average British drinks three cups of tea a day, but many people drink much more than that. Beer is also a national drink, but wine is becoming more popular every year. 13. W każdym z podanych zdań złożonych brakuje zdania składowego. Uzupełnij je, tak aby całe zdanie miało sens. 1. Przechodnie przemykali pod ścianami domów, zręcznie omijając kałuże, czasem je przeskakując, czasem brnąc przez rozlewiska na nierównych trotuarach,. a) pełnych błota. b) które pamiętały czasy króla Ćwieczka. c) które łączyły się z sobą w jedną wielką kałużę. d) którzy mieli kalosze. 2. Kiedy francuski filmowiec Melies filmował ulicę w Paryżu, jego kamera na chwilę się zacięła. Wróciwszy do domu, wyciął zmarnowany kawałek taśmy, skleił ją na nowo, odtworzył film i wówczas wręcz osłupiał. a) bowiem widoczny na ekranie mężczyzna stał się kobietą! b) bowiem nic się nie stało. c) bowiem projektor się zaciął. d) bowiem zgasło światło. 3. Ferdynand Magellan,., iż Amerykę przedziela morski przesmyk, zamierzał odkryć ten przesmyk i tą drogą dotrzeć do Wysp Korzennych. a) wierzył b) który wierzył c) który wierzył, że d) portugalski żeglarz w hiszpańskiej służbie

6 4. Wycieczka podzieliła się na grupy, które nie współpracowały,., bo każda miała swoje upodobania i realizowała własny plan spędzania wolnego czasu. a) ze sobą b) w żaden sposób ze sobą c) ale też nie rywalizowały ze sobą d) choć nie było to niemożliwe (... / 4 p ) 13. W podanych zdaniach zamień podkreślone wyrazy na synonimy, zaznaczając prawidłową odpowiedź spośród oznaczonych literami. 1. Józef odsunął się od okna. Natrętne przyglądanie się żołnierzom zawsze mogło spowodować ich nerwową reakcję. a) niechętne b) natarczywe c) wstrętne d) nakręcone 2. Chmara Moskali na przełaj sunie na nas, a z drugiej strony już kozacy rozsypali się wokół i z karabinów strzelają z zamiarem widocznym wstrzymania naszego pochodu. a) mara b) miara c) mrowie d) mrowisko 3. Estońskie miasto Tallin jako pierwsze wśród europejskich stolic zdecydowało się na wdrożenie nowatorskiego pomysłu bezpłatnej komunikacji publicznej. a) wprowadzenie b) wyrażenie c) podrożenie d) odróżnienie 4. Z powodu oblodzonych dróg w Polsce doszło do wielu kraks. a) poślizgów b) wypadków c) zdarzeń d) afer 5. Jeśli moje obietnice za czcze przechwałki bierzesz, to jesteś w wielkim błędzie. a) głodne b) czyste c) puste d) bzdurne 6. Nasza fundacja finansuje opiekę medyczną 178 emerytom i rencistom. a) kupuje b) ofiaruje c) opłaca d) sprzedaje GOOD LUCK! TOTAL :... / 140 p

7 Test diagnostyczny z języka angielskiego do I klasy gimnazjum ( B) 1. Wybierz właściwe słowo lub znak - : eg. A lot of businesswoman / businesswomen / businesswomans buy clothes here. a) Money are / is / be important. b) Can you play the / - / a guitar? c) I didn't buy some / any / a sugar. d) This is not my aunt's / aunts's / aunt house. e) John. Come here! Somebody / Anybody / Nobody wants to talk to you. f) Its / There's / It's twenty past eleven. g) Who is much / most / the most handsome actor in Poland? h) Can you see these / those / this mountains on the horizon? i) His test looks much better than my / mine / me. j) Are there / here / they any good restaurants in this city? 2. Przetłumacz słowa i wyrażenia w nawiasach. eg. The weather is ( jest ) wonderful today. a)... ( Czy oni są ) engineers? b) The boys... ( byli ) hungry. c) Bob... ( nie czeka ) for a taxi at the moment. d) Her friend... ( umie ) ride a horse. e) We... ( musimy ) thank him for help. f)... ( Czy pracujesz ) in an office? g) Some men like... ( wędkowanie ). h) She... ( nie ma ) any friends here. i)... ( Nie zatrzymuj się ) here! j) Her parents are... ( mają zamiar ) buy that house. 3. Przekształć poniższe zdania używając podanych już słów. eg. This is my book. This book is mine. a) What's your mother's job? What does...? b) My uncle doesn't travel by bus. My uncle never.... c) Where do those people come from? Where are...? d) What's the price of this printer? How much...? e) What's their age? How...? f) That bag belonged to Susan. This was.... (... / 20 p )

8 4. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, tak aby powstały poprawne zdania lub pytania. eg. he / not / at / was / yesterday / home. He was not at home yesterday. a) the / can / telephone / I / use /?... b) old / are / as/ theirs / sons / our / as... c) did / which / coat / she / buy /?... d) more / cinema / is / than / popular / theatre.... e) how / the / horses / there / many / on / are / farm /?... f) they / why / early / usually / do / leave / so /? Wybierz właściwe słowo lub wyrażenie. eg. We do / make the shopping on Saturday. a) They don't eat meat / meet on Friday. b) A lot of people eat quick / fast food. c) My mother is a very good cook / cooker. d) The last train to Warsaw leaves / lives at e) Can you go / walk on your hands? f) I'm going out. I must do / make some shopping. g) The student must teach / learn 30 words for tomorrow. h) John is higher / taller than me. i) I'm sorry I'm late. Don't be bad / angry. j) The alarm clock wakes / gets me up every day. 6. Uzupełnij luki w zdaniach używając tylko jednego wyrazu.. eg. Hello! Come in, and sit down! a) Your face is dirty. You must... it. b) Hot milk is horrible! I... it. c) It's dark -... on the light, please. d) You can't go out. You must... at home. e) Did you... a good time at her party? f) My little sister can... a bike. g) Let's... for Bob. He will come soon. h) I must... you a good joke. i) My aunt from Australia is going to... us next month. j) Help me to... the keys. They must be somewhere here.

9 7. Wybierz właściwy przyimek lub przysłówek. eg. There is a good gilm in / on TV today. a) I can see seven people on / in the picture. b) I see you are interested about / in wild animals. c) I often have cornflakes on / for breakfast. d) They wrote two letters for / to their parents. e) Her children are afraid for / of spiders. f) We must borrow some money from / to the bank. g) Some people eat turkey at / on Christmas. h) I woke up on / in the middle of the night. i) The cat slept on / in the sun. j) They weren't sure for / of the right answer. 8. Uzupełnij zdania używając odpowiedniej formy czasowników podanych w nawiasach. eg. Where did he go ( go ) last summer? a) At the moment, my dad... ( wash ) the car. b)... ( be ) you late for school yesterday? c) My brother loves... ( play ) computer games. d)... you... ( be ) to the USA yet? e) If you... ( not / read ) the book carefully, you won't understand it. f) While she... ( cook ) dinner, the guests arrived. g) I... (do ) the shopping yesterday. h) What time... he... ( come ) tonight? i ) Do you fancy... ( swim )? j) How often... she... ( play ) with her children? 9. Podaj przeciwieństwa wyrazów. eg. small big a) never... b) tall... c) expensive... d) dangerous... e) stop... f) good... g) happy... h) like... i) hard... j) come... k) single... l) old... m) high... n) easy... (... / 20 p ) (... / 14 p )

10 10. Popraw błędy ortograficzne. eg. I love musrooms. / I love mushrooms. a) I don't like see food, only fish.... b) You can't drink bear, you are too young!... c) Please, don't put any onons in the salad.... d) My food hurts. I must go to the doctor.... e) Thank you very much, you were very helpfull.... f) I ate too much. My stomac hurts Uzupełnij brakujące części dialogów. eg. How are you? I'm fine, thanks. a)...? Never. I hate eating chocolate. b)...? Yes, please. I'm looking for a sweater. c)...? They are two pounds each. d)... get up yesterday? Seven o'clock. e)... go out tonight? No, thanks. I'm tired. f)... Japan? It was fantastic. (... / 12 p ) 12. Przeczytaj teksty i dopasuj numery akapitów do tytułów. Dinner The World's View Drinks First meal of the day Lunch time Eating out People all over the world have ideas about British food- the breakfasts are huge, fish and chips is the national dish, the food is boring. But how true is this? 2. It is true that traditional English breakfast is a large meal The full traditional English breakfast is fried eggs, bacon, mushrooms, sausages, beans and toast. Not a lot of people eat this every day now. People will usually have a toast and cereal.

11 3. The British usually have lunch at some time between 12 o'clock and 2 o'clock. This is usually a small meal like a salad or a sandwich. Sandwich shops are very popular in the UK. 4. Then the evening meal is normally at 6 or 7 o'clock. It is some meat, two kinds of vegetables and potatoes. These days people like to cook food from all over the world. There are many cooking shows on the TV, and this helps to try new things. 5. When they go out to eat, the British hardly ever have fish and chips. That is usually a takeway meal. Indian food is probably the most popular in the UK, but you can find restaurants from all over the world here: Chinese, Italian, Mexican, Japanese. The British really like trying new types of food when they eat out. 6. One thing is true. They really drink lots of tea. The average British drinks three cups of tea a day, but many people drink much more than that. Beer is also a national drink, but wine is becoming more popular every year 13. W każdym z podanych zdań złożonych brakuje zdania składowego. Uzupełnij je, tak aby całe zdanie miało sens. 1. Przechodnie przemykali pod ścianami domów, zręcznie omijając kałuże, czasem je przeskakując, czasem brnąc przez rozlewiska na nierównych trotuarach,. a) pełnych błota. b) które pamiętały czasy króla Ćwieczka. c) które łączyły się z sobą w jedną wielką kałużę. d) którzy mieli kalosze. 2. Kiedy francuski filmowiec Melies filmował ulicę w Paryżu, jego kamera na chwilę się zacięła. Wróciwszy do domu, wyciął zmarnowany kawałek taśmy, skleił ją na nowo, odtworzył film i wówczas wręcz osłupiał. a) bowiem widoczny na ekranie mężczyzna stał się kobietą! b) bowiem nic się nie stało. c) bowiem projektor się zaciął. d) ) bowiem zgasło światło. 3. Ferdynand Magellan,., iż Amerykę przedziela morski przesmyk, zamierzał odkryć ten przesmyk i tą drogą dotrzeć do Wysp Korzennych. a) wierzył b) który wierzył c) który wierzył, że d) portugalski żeglarz w hiszpańskiej służbie

12 4. Wycieczka podzieliła się na grupy, które nie współpracowały,., bo każda miała swoje upodobania i realizowała własny plan spędzania wolnego czasu. a) ze sobą b) w żaden sposób ze sobą c) ale też nie rywalizowały ze sobą d) choć nie było to niemożliwe (... / 4 p ) 14. W podanych zdaniach zamień podkreślone wyrazy na synonimy, zaznaczając prawidłową odpowiedź spośród oznaczonych literami. 1. Józef odsunął się od okna. Natrętne przyglądanie się żołnierzom zawsze mogło spowodować ich nerwową reakcję. a) niechętne b) natarczywe c) wstrętne d) nakręcone 2. Chmara Moskali na przełaj sunie na nas, a z drugiej strony już kozacy rozsypali się wokół i z karabinów strzelają z zamiarem widocznym wstrzymania naszego pochodu. a) mara b) miara c) mrowie d) mrowisko 3. Estońskie miasto Tallin jako pierwsze wśród europejskich stolic zdecydowało się na wdrożenie nowatorskiego pomysłu bezpłatnej komunikacji publicznej. a) wprowadzenie b) wyrażenie c) podrożenie d) odróżnienie 4. Z powodu oblodzonych dróg w Polsce doszło do wielu kraks. a) poślizgów b) wypadków c) zdarzeń d) afer 5. Jeśli moje obietnice za czcze przechwałki bierzesz, to jesteś w wielkim błędzie. a) głodne b) czyste c) puste d) bzdurne 6. Nasza fundacja finansuje opiekę medyczną 178 emerytom i rencistom. a) kupuje b) ofiaruje c) opłaca d) sprzedaje GOOD LUCK! TOTAL:... / 140 p

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2008 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 20 listopada 2012 r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 1. (Czy Kasia ma) two sisters?

Bardziej szczegółowo

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Treger ANGIELSKI Megatest Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans - Jenny Dooley. korisultacja: Bozena Sendor-Lis. Exp re:

Virginia Evans - Jenny Dooley. korisultacja: Bozena Sendor-Lis. Exp re: Virginia Evans - Jenny Dooley korisultacja: Bozena Sendor-Lis Exp re: I Rozumlenle ze sluchu,e:e:owyah () Us{yszysz dwukrotnie piçd krotkich tekstow. Na podstawie informacji infortnaaji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 47 2.3. Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! Witaj na III etapie konkursu z języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo