Silorane Wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie materiałów kompozytowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Silorane Wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie materiałów kompozytowych"

Transkrypt

1 okladka filtek silorane.indd 1 8/3/7 2:8:48 PM

2 Silorane Wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie materiałów kompozytowych W porównaniu z pierwszymi materiałami na bazie ywic, nowoczesne materiały kompozytowe charakteryzuje doskonała wytrzymałoêç, odpornoêç na Êcieranie oraz dost pnoêç szerokiej gamy przeziernoêci i kolorów. Choç cechy te, w połàczeniu z poprawionymi właêciwoêciami systemów łàczàcych, umo liwiajà uzyskanie trwałych i estetycznych wypełnieƒ w wi kszoêci sytuacji klinicznych, istotnym problemem pozostaje nadal właêciwa integracja brze na materiału z tkankami w rozległych ubytkach w z bach bocznych. Elementem, który decyduje o jakoêci wykonanego wypełnienia jest optymalne połàczenie materiału ze szkliwem i z binà, bez pozostawienia szczelin pomi dzy kompozytem, a brzegiem ubytku. Nawet je eli zastosowana przez lekarza technika nakładania materiału jest perfekcyjna, osiàgni cie właêciwego efektu jest trudne, ze wzgl du na procesy zachodzàce w trakcie utwardzania materiałów kompozytowych. Procesy te prowadzi y do skurczu polimeryzacyjnego, którego efekty sprawiały, e uzyskanie szczelnego wypełnienia było cz sto prawdziwym wyzwaniem a do teraz, dzi ki nowemu rozwiàzaniu zaproponowanemu przez 3M ESPE. Po 1 latach prac badawczych stworzyliêmy Filtek Silorane, materiał oparty na siloranach innowacyjnej technologii, która nie była dotàd znana w stomatologii. Ten naukowy przełom jest długo oczekiwanym rozwiàzaniem, które łàczy wyjàtkowo niski skurcz obj toêciowy z biozgodnoêcià, a przy zastosowaniu z dedykowanym samotrawiàcym systemem łàczàcym umo liwia uzyskanie idealnej szczelnoêci brze nej. Dlaczego uzyskanie idealnych brzegów wypełnienia jest takie wa ne? Zjawisko skurczu obj toêciowego wyst pujàcego w trakcie utwardzania materiałów kompozytowych oraz powstajàcych przy tym napr eƒ polimeryzacyjnych i szczelin brze nych prowadzi do wielu niepo àdanych efektów klinicznych. mikroprzeciek próchnica wtórna mikrop kni cia szkliwa przebarwienia adaptacja nadwra liwoêç pozabiegowa Filtek_Silorane_PL.indd 2 8/7/7 9:12:2 AM

3 NARESZCIE! Kompozyt do wypełnieƒ w z bach bocznych o skurczu obj toêciowym poni ej 1%* Od 195 roku głównà strategià obni ania skurczu polimeryzacyjnego było zwi kszanie iloêci wypełniacza, prowadzàce do zmniejszenia obj toêci ywic kompozytowych w materiale. Zwi kszajàc iloêç wypełniacza bardzo szybko osiàgni to wartoêç granicznà, przy której dalsza redukcja skurczu stała si niemo liwa. Przełom uzyskano dopiero w momencie wprowadzenia przez 3M ESPE innowacyjnej technologii otwierajàcych si pierêcieni zwanych siloranami, zastosowanej w materiale Filtek Silorane Skurcz w % obj toêci Tetric EvoCeram Premise ELS Estelite Sigma QuiXfil Grandio CeramX XtraFil Filtek P6 Herculite XRV EsthetX Venus Spectrum TPH 3 Porównanie skurczu materiału Filtek Silorane ze skurczem kompozytów opartych na metakrylanach. Badania wykonano metodà bonded disc. èródło: Uniwersytet w Menczesterze Rewolucyjna, oparta na siloranach technologia otwierajàcych si pierêcieni umo liwiła uzyskanie PIERWSZEGO kompozytu ze skurczem poni ej 1% Technologia oparta na siloranach jest podstawà powstania przełomowego produktu w dziedzinie kompozytów: Filtek Silorane. Rycina (z lewej) pokazuje jak otwierajàce si pierêcienie wpływajà na znaczne zmniejszenie skurczu, w porównaniu z tradycyjnymi kompozytami, opartymi na metakrylanach. Silorany skurcz obj toêciowy <1% Metakrylany skurcz obj toêciowy W trakcie utwardzania kompozytu opartego na siloranach, pierêcienie monomerów otwierajà si. Proces otwierania pierêcieni prowadzi do prostowania i ROZSZERZENIA monomerów, które łàczà si z innymi monomerami. Taki sposób łàczenia si cz stek monomerów wpływa na znacznà redukcj skurczu w porównaniu z kompozytami opartymi na metakrylanach. W trakcie polimeryzacji kompozytów opartych na metakrylanach czàsteczki liniowych monomerów łàczà si PRZESUWAJÑC si wzgl dem siebie. Skutkiem jest znaczna utrata obj toêci. *<1% skurcz obj toêciowy testowany metodà bonded disc Filtek_Silorane_PL.indd 3 8/7/7 9:12:7 AM

4 Niski skurcz minimalizuje napr enia polimeryzacyjne W trakcie badaƒ za pomocà tensilometru Filtek Silorane wykazał najni sze napr enia polimeryzacyjne w porównaniu ze wszystkimi badanymi kompozytami (wartoêci po 3 minutach od momentu utwardzenia). èród o: Uniwersytet w Amsterdamie (ACTA) W przypadku Filtek Silorane redukcja napr eƒ polimeryzacyjnych wynosi nawet 8%* W warunkach klinicznych skurcz materiału powoduje powstanie na granicy wypełnienia z tkankami napr eƒ, które deformujà zàb. Obni enie tych napr eƒ zmniejsza niebezpieczeƒstwo przemieszczania guzków, a tym samym ryzyko powstania mikrop kni ç szkliwa oraz nadwra liwoêci pozabiegowej. Redukuje tak e ryzyko tworzenia si szczelin brze nych oraz mikroprzecieku. * èródło: Uniwersytet w Amsterdamie Wykres przedstawia zestawienie skurczu obj toêciowego z napr eniami polimeryzacyjnymi ró nych materiałów kompozytowych. Skurcz materiału Filtek Silorane jest najni szy spoêród przedstawionych materiałów, co wpływa na znacznà redukcj napr eƒ powstałych w trakcie utwardzania. Badanie napr eƒ: tensilometr; badanie skurczu: metoda bonded disc. èródło: Uniwersytet w Menczesterze Napr enia polimeryzacyjne [MPa] Venus TPH 3 EsthetX CeramX Duo Herculite XRV Tetric EvoCeram Premise ELS Filtek P6 QuiXfil Filtek Supreme Grandio Estelite Silorane XtraFil Kompozyty oparte na metakrylanach Skurcz [obj. %] Analiza elementów skoƒczonych pokazuje, jak zastosowanie Filtek Silorane ogranicza problemy zwiàzane z napr eniami polimeryzacyjnymi Wypełnienie wykonane kompozytem opartym na siloranach wykazuje brak szarych obszarów oznaczajàcych wysokie napr enia, w przypadku których mogà wystàpiç p kni cia szkliwa i mikroprzeciek. Najwy sze napr enia 5 MPa Wype nienie: Filtek Silorane Wype nienie: QuiXfil Najni sze napr enia èródło: Uniwersytet w Minesocie Filtek_Silorane_PL.indd 4 8/7/7 9:12:19 AM

5 Ograniczona deformacja z ba jest dowodem na obni one napr enia polimeryzacyjne Badania porównawcze wykazały, e w przypadku zastosowania Filtek Silorane przesuni cie guzków z ba w ubytkach MOD było ni sze ni w przypadku zastosowania kompozytów opartych na metakrylanach. 7 Przesuni cie guzków [mikrony] Premise Tetric Flow Tetric Ceram QuiXfil Czas [sekundy] Metoda ESPI èród o: Uniwersytet w Genewie Filtek Silorane w połàczeniu z dedykowanym systemem wià àcym to gwarancja idealnej szczelnoêci brze nej Dedykowany, samotrawiàcy system wià àcy gwarantujàcy optymalne siły łàczenia System wià àcy Silorane jest łatwym w u yciu dwuetapowym systemem łàczàcym VI generacji. Eliminacja oddzielnego etapu wytrawiania tkanek umo liwia ograniczenie wyst powania zjawiska nadwra liwoêci pozabiegowej. Dzi ki zastosowaniu odpowiedniej technologii system wià àcy Silorane zapewnia optymalne łàczenie Filtek Silorane ze szkliwem i z binà. UWAGA: Systemu wià àcego Silorane nie nale y stosowaç do materiałów kompozytowych opartych na metakrylanach Si a àczenia [MPa] Dentin Tetric EvoCeram / AdheSE Enamel Dentin Enamel / System wià àcy Silorane Po termocyklach system wià àcy Silorane wykazuje znacznie wi ksze siły łàczenia w porównaniu z systemem wià àcym opartym na metakrylanach. èród o: Uniwersytet w Zurychu Filtek_Silorane_PL.indd 5 8/7/7 9:12:2 AM

6 Niskie napr enia polimeryzacyjne oraz optymalna siła łàczenia podstawa sukcesu klinicznego Idealnà szczelnoêç brze nà uzyskano dzi ki wykorzystaniu zwiàzków pierêcieniowych. Po 1 latach prac badawczych, 3M ESPE wprowadziło Filtek Silorane, niezwykły kompozyt o obni onym skurczu obj toêciowym wraz z odpowiednim system łàczàcym stworzony do optymalizacji wyników klinicznych tj.: Idealna szczelnoêç brze na Ograniczenie powstawania szczelin brze nych, mikroprzecieku i przebarwieƒ Zahamowanie mo liwoêci rozwoju próchnicy wtórnej Redukcja przesuni ç guzków z ba Zmniejszenie ryzyka p kni ç szkliwa w wyniku napr eƒ polimeryzacyjnych Ograniczenie zjawiska nadwra liwoêci pozabiegowej Si a àczenia Napr enia polimeryzacyjne Tradycyjne kompozyty: Napr enia polimeryzacyjne przewy szajà siły łàczenia prowadzàc do uszkodzenia granicy pomi dzy wypełnieniem i tkankami z ba. Si a àczenia Napr enia polimerycacyjne Filtek Silorane: Niskie napr enia w połàczeniu z du ymi siłami łàczenia zapewniajà uzyskanie idealnej szczelnoêci brze nej. Idealna szczelnoêç brze na 1 SzczelnoÊç brze na [%] Przed Po Przed Po Przed Po Tetric EvoCeram / AdheSE QuixFil / Xeno III / System wià àcy Silorane Badania dowodzà, e Filtek Silorane gwarantuje lepszà szczelnoêç brze nà przed i po symulacji ucia w porównaniu z wiodàcymi systemami opartymi na metakrylanach (analiza SEM). èród o: dane wewn trzne 3M ESPE Filtek_Silorane_PL.indd 6 8/7/7 9:12:21 AM

7 Wszystko, co najwa niejsze w materiałach do wypełnieƒ ubytków w z bach bocznych Doskona e w aêciwoêci u ytkowe Ju pierwsze doêwiadczenia w pracy z Filtek Silorane wyka à doskonałe właêciwoêci u ytkowe materiału: Bardzo dobra adaptacja do powierzchni systemu wià àcego ułatwiajàca umieszczenie materiału w ubytku Doskonała stabilnoêç w Êwietle lampy operacyjnej umo liwiajàca właêciwe wymodelowanie powierzchni wypełnienia Utrzymanie nadanego kształtu do momentu utwardzania Łatwe i szybkie polerowanie Uszkodzone wypełnienie w obcià onym zgryzowo, rozległym ubytku klasy I. Widoczna próchnica wtórna. Estetyka wypełnieƒ W dzisiejszej praktyce celem lekarzy jest nie tylko odtworzenie funkcji uz bienia, ale tak e przywrócenie jego naturalnego wyglàdu. Filtek Silorane dost pny jest w najbardziej popularnych odcieniach, które doskonale 6 dopasowujà si do tkanek z ba: Venus 5 Premise Grandio 4 popularne odcienie: A2, A3, B2, C2 4 G stoêç ułatwiajàca modelowanie Tetric Estelite EvoCeram Sigma i uzyskanie doskonałych estetycznie, 3 naturalnie wyglàdajàcych wypełnieƒ 2 CeramX Dobra polerowalnoêç 1 Mniejsza sorpcja wody oraz zmniejszona tendencja do przebarwiania powierzchni Sorpcja wody [µg/mm 3 ], zgodnie z ISO 449 Zmniejszona adhezja bakterii w porównaniu z testowanymi, materiałami kompozytowymi èródło: dane wewn trzne 3M ESPE Przebarwienie powierzchni Badania sorpcji wody (zgodnie z ISO 449) oraz test pochłaniania barwników wykazały, e Filtek Silorane jest bardziej hydrofobowy i mniej podatny na przebarwienia w porównaniu z innymi testowanymi materiałami kompozytowymi. Odporny i trwały Filtek Silorane zastosowany do wypełnienia ubytku i przywrócenia funkcji z ba. Naturalnà estetyk uzyskano technikà z jednym odcieniem. TrwałoÊç wypełnienia Wybierajàc materiał kompozytowy do wypełnieƒ w z bach bocznych lekarz chce mieç gwarancj, e wypełnienie jest odporne na siły działajàce podczas ucia. Filtek Silorane jest wytrzymały i chroni wypełnienie przed uszkodzeniem mechanicznym stabilizujàc jednoczeênie struktury z ba: Doskonała odpornoêç na 14 Êciskanie umo liwiajàca 12 zastosowanie w obszarach 1 8 poddanych działaniu sił ucia 6 Wysoka odpornoêç na zginanie 4 stabilizujàca zàb i zapobiegajàca 2 uszkodzeniom mechanicznym tkanek twardych OdpornoÊç na Êcieranie Klinicznie udowodniona wytrzymałoêç oraz trwałoêç èródło: dane wewn trzne 3M ESPE OdpornoÊç na zginanie [MPa] Filtek P6 Herculite Grandio QuiXfil XtraFil CeramX Venus Tetric EvoCeram Premise Estelite Sigma OdpornoÊç na zginanie materiału Filtek Silorane znacznie przekracza wyznaczony limit (8 MPa, ISO 449) i jest du o wi ksza ni w wielu sprawdzonych klinicznie materiałów kompozytowych. Filtek_Silorane_PL.indd 7 8/7/7 9:12:23 AM

8 Oferta Handlowa Materiał kompozytowy o obni onym skurczu polimeryzacyjnym do wypełnieƒ w z bach bocznych Filtek Silorane zestaw wprowadzajàcy Nr kat. 4712I 4712TK ZawartoÊç Zestaw wprowadzajàcy 4 strzykawki (po 4g) w kolorach A2, A3, B2, C2, Primer (5 ml), Bond (5 ml), 1 aplikatorów (5 czarnych i 5 zielonych), tacka do mieszania, kolornik Zestaw próbny 1 strzykawka (4g) w kolorze A3, Primer (5 ml), Bond (5 ml), 1 aplikatorów (5 czarnych i 5 zielonych), tacka do mieszania Uzupe nienia 4712A2 4712A3 4712B2 4712C2 Strzykawka 4g, kolor A2 Strzykawka 4g, kolor A3 Strzykawka 4g, kolor B2 Strzykawka 4g, kolor C System łàczàcy Silorane Primer (5 ml), Bond (5 ml), 1 aplikatorów (5 czarnych i 5 zielonych) 4713P 4713B Primer Silorane (5 ml) Bond Silorane (5 ml) 3M Poland Sp. z o.o. 3M ESPE Dzia Stomatologiczny Al. Katowicka 117, Kajetany 5-83 Nadarzyn tel.: (-78) fax: M, ESPE, Filtek sà znakami handlowymi 3M i 3M ESPE AG. AdheSE, CeramX, ELS, Estelite, EsthetX, EvoCeram, Grandio, Herculite, Premise, QuiXfil, Spectrum, TPH, Tetric, Venus, Xeno oraz Xtrafil nie sà znakami handlowymi 3M. Wydrukowano w Polsce, 3M 27 Filtek_Silorane_PL.indd 8 8/7/7 9:11:32 AM

W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji. Filtek. i przyjaciele. Wype nienia kompozytowe

W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji. Filtek. i przyjaciele. Wype nienia kompozytowe W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji Filtek i przyjaciele Wype nienia kompozytowe Filtek Supreme Najbardziej innowacyjny dzi ki nanotechnologii Filtek Supreme otrzyma od The Dental Advisor tytu Najlepszego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniach

Informacja o zamówieniach Mat.-Nr 1.009.0520 07/11 pl Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych. Niewielkie ró nice w kolorach mogà wynikaç z procesu drukowania. Copyright KaVo Dental GmbH. Informacja o zamówieniach

Bardziej szczegółowo

Adper. Silne łàczenie. gwarancja efektu. Rodzina systemów łàczàcych

Adper. Silne łàczenie. gwarancja efektu. Rodzina systemów łàczàcych Adper Rodzina systemów łàczàcych Silne łàczenie gwarancja efektu Adper SE Plus Widocznie odró niajàcy si system, któremu mo esz zaufaç Nanowypełniacz gwarancja efektu Adper SE Plus jest łatwym w u yciu

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Technologia przysz oêci w kompozytach. WłaÊnie dost pna!

Technologia przysz oêci w kompozytach. WłaÊnie dost pna! Technologia przysz oêci w kompozytach. WłaÊnie dost pna! Materiał z o ony do szybkich wype nieƒ w odcinku bocznym Tetric EvoCeram Kompozyt do modelowania w jednej warstwie Tetric EvoCeram Nowa technologia

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX. Rodzina cementów 3M ESPE

Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX. Rodzina cementów 3M ESPE Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX Rodzina cementów 3M ESPE RelyX Unicem samoprzylegajàcy, uniwersalny cement do ostatecznego osadzania ceramicznych, metalowych i kompozytowych uzupe nieƒ

Bardziej szczegółowo

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka IPS Empress Pierwsze porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress

Bardziej szczegółowo

Tetric EvoFlow Kompozyt płynny

Tetric EvoFlow Kompozyt płynny Płynny kiedy tego potrzebujesz. Stabilny kiedy tego oczekujesz. _PRO_pol.indd 3 01.02.13 12:28 Nowy wyglàd sprawdzonego produktu Dr Eduardo Mahn P ynne kompozyty sà to produkty, które majà du e znaczenie

Bardziej szczegółowo

Materiały do wypełnień. Filtek TM. Ultimate Uniwersalne i płynne materiały do wypełnień estetycznych

Materiały do wypełnień. Filtek TM. Ultimate Uniwersalne i płynne materiały do wypełnień estetycznych Materiały do wypełnień Filtek TM Ultimate Uniwersalne i płynne materiały do wypełnień estetycznych Piękny kolor Przywróć pacjentowi piękny uśmiech i pewność siebie. Każdy z nas pragnie cieszyć się zdrowym

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka Pierwsze,, porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress kojarzona

Bardziej szczegółowo

Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Charisma Diamond.

Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Charisma Diamond. Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Charisma Diamond. Naturalne piękno Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Przedstawiamy Charisma Diamond. Po pięciu latach badań, Heraeus z dumą wprowadza Charisma

Bardziej szczegółowo

Po àczenie w ka dej sytuacji. Adper. Systemy àczàce 3M ESPE

Po àczenie w ka dej sytuacji. Adper. Systemy àczàce 3M ESPE Po àczenie w ka dej sytuacji Adper Systemy àczàce 3M ESPE Adper Scotchbond Multi-Purpose System klasyczny Trzyetapowy system àczàcy stosowany w klinikach od ponad 12 lat Âwiat outwardzalny system àczàcy

Bardziej szczegółowo

System X DENTSPLY. GABINET STOMATOLOGICZNY Potrzeby lekarzy i pacjentów

System X DENTSPLY. GABINET STOMATOLOGICZNY Potrzeby lekarzy i pacjentów System X DENTSPLY Doskona e naêladownictwo naturalnej estetyki z bów dla najbardziej wymagajàcych pacjentów, do wszystkich klas ubytków: nanoceramiczna technologia, warstwowa technika aplikacji zgodna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Vertise Flow. Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Kompozyty / Vertise Flow. Ewolucja technologii adhezyjnej

Biuletyn techniczny. Vertise Flow. Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Kompozyty / Vertise Flow. Ewolucja technologii adhezyjnej Kompozyty / Vertise Biuletyn techniczny Vertise Ewolucja technologii adhezyjnej 1955 Buonocore proponuje zwi kszenie adhezji do szkliwa poprzez jego wytrawienie kwasem ortofosforowym. Pomimo tego systemy

Bardziej szczegółowo

Amaris naturalnie PrOsTy, PO PrOsTu ładny.

Amaris naturalnie PrOsTy, PO PrOsTu ładny. Naturalnie prosty, po prostu ładny. Amaris Naturalne wypełnienia Dwa proste kroki naturalna technika nakładania warstwami wspaniały efekt Prosta technika Przez dziesięciolecia lekarze stomatolodzy stosowali

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

Tetric EvoCeram Bulk Fill Wysokiej jakości kompozyt do odcinka bocznego

Tetric EvoCeram Bulk Fill Wysokiej jakości kompozyt do odcinka bocznego Tetric EvoCeram Bulk Fill Wysokiej jakości kompozyt do odcinka bocznego Najbardziej efektywne wypełnienia w odcinku bocznym! TERAZ RÓWNIEŻ W POSTACI FLOW! Tetric EvoCeram Bulk Fill Kompozyt do modelowania

Bardziej szczegółowo

System do wybielania zębów. Wybielanie. Poznaj prawdę o wybielaniu zębów

System do wybielania zębów. Wybielanie. Poznaj prawdę o wybielaniu zębów Zaris White & Brite System do wybielania zębów Wybielanie Poznaj prawdę o wybielaniu zębów Zaris White & Brite Wybielanie Wybielacze zakupione w sklepie czy profesjonalne wybielanie zębów? Istnieje widoczna

Bardziej szczegółowo

Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent!

Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent! Warszawa, 0.0.4 Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent! Ivoclar Vivadent wprowadza na rynek nowy cement kompozytowy Variolink Esthetic. Nowy materiał - Variolink Esthetic

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

Przyjemność wyboru. Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów

Przyjemność wyboru. Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów Przyjemność wyboru Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów Łatwe, wysoce estetyczne odbudowy Ceram.X duo to unikalne połączenie prostej, dwuwarstwowej techniki pracy z możliwością

Bardziej szczegółowo

nowość: Unikalna technologia SphereTEC

nowość: Unikalna technologia SphereTEC zostań pertem nowość: bazując na www.spheretec.pl uniwersalny kompozyt nanoceramiczny VITA is not a registered trademark of DENTSPLY International Inc. Unikalna technologia SphereTEC Pomysłowy system doboru

Bardziej szczegółowo

Admira Fusion. Admira Fusion x-tra. Nanohybrydowe materiały typu ORMOCER do wypełnień

Admira Fusion. Admira Fusion x-tra. Nanohybrydowe materiały typu ORMOCER do wypełnień Admira Fusion Admira Fusion Admira Fusion x-tra Nanohybrydowe materiały typu ORMOCER do wypełnień Admira Fusion Oparte na czystej ceramice Wysoce innowacyjna technologia ORMOCER opracowana w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Express XT. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE

Express XT. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE Express XT 3M ESPE A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji Idealnie za pierwszym razem! 3M ESPE Âwiatowy lider w dziedzinie mas wyciskowych 3M ESPE ponad 40 lat doêwiadczeƒ w dziedzinie mas wyciskowych

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 %

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 % HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.10.2012 do 31.03.2013 r. System, który gwarantuje sukces! Chciałbyś szybko i wydajnie wykonywać wkłady koronowe albo odbudowy zrębu na bazie wkładów korzeniowych? Pełne zestawy

Bardziej szczegółowo

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE Express 3M ESPE XT A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji Idealnie za pierwszym razem! 3M ESPE Âwiatowy lider w dziedzinie mas wyciskowych 3M ESPE ponad 40 lat doêwiadczeƒ w dziedzinie mas wyciskowych

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka RelyX TM Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy Wyjątkowa siła wiązania i estetyka Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania.

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2Bond. Więcej korzyści bez bólu. Silne łączenie.

GLUMA 2Bond. Więcej korzyści bez bólu. Silne łączenie. GLUMA 2Bond Więcej korzyści bez bólu Silne łączenie. GLUMA silne łączenie 25 lat doświadczenia w rozwijaniu bezpiecznych i wygodnych w użyciu systemów łączących GLUMA firmy Heraeus jest uznaną marką o

Bardziej szczegółowo

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY Jeden krok do niezawodnego cementowania NOWY KOLOR Silne cementowanie nie jest zależne od liczby kroków roboczych. Samoadhezyjny cement SoloCem

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym 5 /2010 STOMATOLOGIA z a c h o w a w c z a Robert A. Lowe, DDS Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym Obniżenie wielkości naprężenia skurczowego jest czynnikiem krytycznym, który determinuje

Bardziej szczegółowo

ABY ODMIENIå YCIE SKÓRY WRA LIWEJ. NOWOÂå. Piel gnacja przeciwzmarszczkowa dedykowana skórze wra liwej

ABY ODMIENIå YCIE SKÓRY WRA LIWEJ. NOWOÂå. Piel gnacja przeciwzmarszczkowa dedykowana skórze wra liwej ABY ODMIENIå YCIE SKÓRY WRA LIWEJ NOWOÂå redermic Piel gnacja przeciwzmarszczkowa dedykowana skórze wra liwej La Roche-Posay od lat jest partnerem kobiet w walce z oznakami starzenia si skóry. Od 5. lat

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł Promocje styczniowe 01.01.2012 31.01.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych Open Access Library Volume 2 211 12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych 12.1 Wyznaczanie relacji diagnostycznych w badaniach ultrad wi kowych

Bardziej szczegółowo

Franke Diana Fragranit

Franke Diana Fragranit Franke Diana DIG 651 1 128,78 z 925,23 z 068 009 085 068 009 086 068 009 088 odwracalny 970 x 500 wyci cie 950 x 480 (promieƒ zaokràglenia 20 mm) komory 345/400/160 170/320/135 podbudowa od 60 cm zawór

Bardziej szczegółowo

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na:

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na: Zyskaj na czasie! Nowa zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 Innowacja 2w1 Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na: szybsze ukoƒczenie

Bardziej szczegółowo

Direct. IPS Empress. Wypełnienia o naturalnym i estetycznym wyglądzie HIGH EASY. Wysoce etetyczny materiał kompozytowy HANDLING ESTHETICS

Direct. IPS Empress. Wypełnienia o naturalnym i estetycznym wyglądzie HIGH EASY. Wysoce etetyczny materiał kompozytowy HANDLING ESTHETICS IPS Empress Wysoce etetyczny materiał kompozytowy Direct Wypełnienia o naturalnym i estetycznym wyglądzie HIGH EASY ESTHETICS HANDLING Materiał do wykonywania wysoce estetycznych wypełnień Łatwe modelowanie

Bardziej szczegółowo

Fill-Up! Głęboko. Szybko. Precyzyjnie.

Fill-Up! Głęboko. Szybko. Precyzyjnie. PODWÓJNIE UTWARDZALNY KOMPOZYT DO WYPEŁNIEŃ TYPU "BULK FILL" Fill-Up! Głęboko. Szybko. Precyzyjnie. www.coltene.com Głęboko Nieograniczona grubość warstwy wypełnienia, ponieważ Fill-Up! jest podwójnie

Bardziej szczegółowo

Ketac TM Cem Plus RelyX TM U200 RelyX TM Ultimate

Ketac TM Cem Plus RelyX TM U200 RelyX TM Ultimate 3M Poland Sp. z o.o. 3M ESPE Dział Stomatologiczny Al. Katowicka 117, Kajetany 05-830 Nadarzyn tel. 22 739 60 85 3mespepl@mmm.com 3M, ESPE, Clicker, Ketac, Lava, RelyX, Single Bond są znakami handlowymi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Po co stosuje się systemy wiążące? Aby zapewnić trwałe utrzymanie wypełnienia

Bardziej szczegółowo

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy.

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. EcuSphere Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Bezpieczny, przyjemny i o najwyższych walorach estetycznych system EcuSphere spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji.

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji. NOWOŚĆ Adhese Uniwersalny materiał łączący Jedno kliknięcie... do 19 aplikacji. Selektywne trawienie szkliwa Samowytrawianie Całkowite trawienie szkliwa i zębiny Uzupełnienia bezpośrednie Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Promocja. letnia

Promocja. letnia Promocja letnia 01.05.2012 31.08.2012 Tetric EvoCeram Bulk Fill nagrodzony Medalem Najwyższej Jakości Krakdent 2012 NOWOŚCI Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 x 3g IVA (IVA odpowiednik A2/A3) Światłoutwardzalny

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH SIŁA HYBRYDY Cechą systemu jest zdolność przenikania światła rozproszonego analogiczna do szkliwa i zębiny, niezwykła plastyczność materiału

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Kompozyty Estelite. Estelite perła wśród kompozytów

Kompozyty Estelite. Estelite perła wśród kompozytów Estelite perła wśród kompozytów Kompozyty Estelite Utwardzalne swiatłem kompozyty z submikrowypełniaczami przeznaczone do wykonywania uzupełnien metoda bezposrednia Przegląd zalet ESTELITE : Jedyny w swoim

Bardziej szczegółowo

Fill-Up! Głęboko. Szybko. Precyzyjnie.

Fill-Up! Głęboko. Szybko. Precyzyjnie. PODWÓJNIE UTWARDZALNY KOMPOZYT DO WYPEŁNIEŃ TYPU BULK FILL Fill-Up! Głęboko. Szybko. Precyzyjnie. www.coltene.com Głęboko Nieograniczona grubość warstwy wypełnienia, ponieważ Fill-Up! jest podwójnie utwardzalny

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych

FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych System indywidualnego dopasowania utrzymania daje lekarzom i technikom całkowicie

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Materiał posiada hydrofobową matrycę żywiczną i charakteryzuje się bardzo niskim skurczem polimeryzacyjnym oraz niską sorpcją wody.

Materiał posiada hydrofobową matrycę żywiczną i charakteryzuje się bardzo niskim skurczem polimeryzacyjnym oraz niską sorpcją wody. Filtek Silorane Opis produktu Materiał o niskim skurczu do wypełnień w zębach bocznych Filtek Silorane, produkowany przez 3M ESPE, jest światłoutwardzalnym, widocznym na zdjęciach rtg materiałem kompozytowym

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Admira Fusion. wypełnieniowy

Admira Fusion. wypełnieniowy Admira Fusion Admira Fusion Nanohybrydowy ORMOCER materiał wypełnieniowy Admira Fusion OPARTY NA CZYSTEJ CERAMICE Wysoko innowacyjna technologia ORMOCER opracowana w Instytucie Fraunhofera, dotycząca badań

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjenta. Marzysz. o pi kniejszym. uêmiechu? all ceramic all you need. IPSe.max

Informacja dla pacjenta. Marzysz. o pi kniejszym. uêmiechu? all ceramic all you need. IPSe.max Informacja dla pacjenta Marzysz o pi kniejszym uêmiechu? IPSe.max all ceramic all you need Marzenie o pi kniejszym uêmiechu mo e si spe niç Nie wszystkich natura obdarowa a idealnym uêmiechem. Z by mogà

Bardziej szczegółowo

prosto i łatwo, piękny UŚMIECH

prosto i łatwo, piękny UŚMIECH prosto i łatwo, piękny UŚMIECH logiczny, innowacyjny system do uzupełnień stworzony, aby za każdym razem oszczędzać czas Your Smile. Our Vision. Jak skład zęba wpływa na jego kolor. Ponieważ kolor zęba

Bardziej szczegółowo

Kompozytowa. Właściwe rozwiązanie każdego przypadku ZOBACZ ZDJĘCIA KLINICZNE

Kompozytowa. Właściwe rozwiązanie każdego przypadku ZOBACZ ZDJĘCIA KLINICZNE Kompozytowa REVOlucja Właściwe rozwiązanie każdego przypadku ZOBACZ ZDJĘCIA KLINICZNE Z ogromna przyjemnos cia prezentujemy Pan stwu najlepsze w swoich kategoriach materiały kompozytowe. Kaz dy z nich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation Podział Kolorowe drukarki proszkowe: Technologia 3DP Utwardzanie żywic światłem: Technologia DLP 2010 Z Corporation 2

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Oferta. promocyjna. Oferta wa na od 15.09.2008 do 31.12.2008 r.

Oferta. promocyjna. Oferta wa na od 15.09.2008 do 31.12.2008 r. Oferta promocyjna Oferta wa na od 15.09.2008 do 31.12.2008 r. NOWOŚCI Clinpro Prophy Powder 239 zł 4 butelki z proszkiem (po 100 g). Mało abrazyjny proszek do profilaktyki, przeznaczony do piaskarek Zabiegi

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych dla John Deere Forestry Oy Najnowocześniejsze technologie do najcięższych zastosowań. Niezawodność i oporność na zużywanie się są najważniejszymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

ERA amalgamatów. ERA kompozytów. ERA szkło-jonomerów ERA. Zbiór badań naukowych. SingleFill Composite System

ERA amalgamatów. ERA kompozytów. ERA szkło-jonomerów ERA. Zbiór badań naukowych. SingleFill Composite System ERA amalgamatów ERA kompozytów ERA szkło-jonomerów ERA Zbiór badań naukowych SingleFill Composite System 1 2 Kerr Corporation - SonicFill - zbiór badań naukowych Wstęp SonicFill aktywowany energią dźwiękową

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47 ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW SUNBRELLA DUO SPF 30+ Mleczko ochronne, 200g + Chłodzący balsam po opalaniu, 200g SUNBRELLA

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

SYNERGY D6. proste piękno

SYNERGY D6. proste piękno Uniwersalny kompozyt SYNERGY D6 proste piękno SYNERGY D6 proste piękno SYNERGY D6 ŁATWOŚĆ STOSOWANIA, DOSKONAŁA ESTETYKA REFERENCJE Kompozyt Synergy D6 jest kompozytem znacznie upraszczającym proces odbudowy

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

VIP. OliCo XP ulepszona mechanicznie i estetycznie wersja cenionego OliCo. 0,05 1,5 µm 0,05 0,9 µm. Kompozytowa Revolucja. Podstawowe informacje VIP

VIP. OliCo XP ulepszona mechanicznie i estetycznie wersja cenionego OliCo. 0,05 1,5 µm 0,05 0,9 µm. Kompozytowa Revolucja. Podstawowe informacje VIP Kompozytowa REVOlucja Właściwe rozwiązanie każdego przypadku rewolucyjny expert OliCo XP klasyczny VIP esthetic specjalistyczny VIP Posterior płynny OliFlow NOWY OliFlow SE Kompozytowa Revolucja Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zaznacz odpowiedê, w której do ka dej substancji przyporzàdkowano êródło jej pochodzenia. F. potrójne H. odbarwiajà jà

Zaznacz odpowiedê, w której do ka dej substancji przyporzàdkowano êródło jej pochodzenia. F. potrójne H. odbarwiajà jà Grupaa W giel i jego zwiàzki z wodorem I Naturalne êródła w glowodorów to: 1 p. I. gaz ziemny II. w gle kopalne np. w giel kamienny III. ropa naftowa. Zaznacz odpowiedê w której do ka dej substancji przyporzàdkowano

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo