ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Andrzej JANDA: Aspekty prawne i podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego... 5 Dorota KAMUDA: Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Andrzej KIEŁTYKA: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Marian LIWO: Dostosowywanie polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa Wspólnot Europejskich Zdzisław NOWAKOWSKI: Spółka jawna Marta POMYKAŁA: Ochrona znaków towarowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Kazimierz RAJCHEL: Spółka partnerska Irena SKOWRON: Funkcja dyskontowa weksla w obrocie bankowym Paweł ŻUKOWSKI: Podstawy budowy i symulacja dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą (ujęcie modelowe) Kazimierz RAJCHEL, Paweł ŻUKOWSKI: Podstawowe teorie motywowania Kazimierz RAJCHEL, Stanisław WIECZOREK: Systemy zarządzania ruchem drogowym determinantem jakości pracy kierowcy Stanisław WIECZOREK: Wiedza z zakresu psychologicznych i fizjologicznych możliwości człowieka podstawą przewidywania błędów Andrzej GAZDA: Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym Renata PIĘTOWSKA-LASKA: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy jako przesłanka wzrostu produktywności pracy w przedsiębiorstwie

2 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 215 Zarządzanie i Marketing z Andrzej JANDA Politechnika Rzeszowska ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania problemów, z jakimi mogą zetknąć się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, chcące przekształcić dotychczas prowadzoną działalność w formie spółki cywilnej w nową spółkę osobową prawa handlowego. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje prawne i podatkowe takiego przekształcenia oraz na korzyści z tego płynące dla prowadzenia działalności gospodarczej w nowej formie. WIADOMOŚCI OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCANIA SPÓŁEK Przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy to najczęściej przeniesienie go z dotychczasowej formy prawnej do innej z różnych przyczyn. Może ono nastąpić z powodu dążenia do ograniczenia odpowiedzialności za długi, zwiększenia możliwości powiększenia kapitału, zmiany sytuacji lub polityki gospodarczej, zmiany prawa podatkowego. W innych przypadkach zmiana formy prawnej może się wiązać z sytuacją losową. Obowiązujące do r. rozwiązania Kodeksu handlowego (k.h.) dopuszczały możliwość przekształcenia jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, i odwrotnie. Skutkowało ono zmianą formy ustrojowej dotychczasowego podmiotu z zachowaniem jego bytu prawnego. Tego rodzaju kontynuacja była ciągłością osoby prawnej, która zmieniła tylko formę swego ustroju. Przekształcenie nie oznaczało rozwiązania i likwidacji dotychczasowej spółki oraz utworzenia nowej, ale z chwilą wpisu przekształcenia do rejestru handlowego spółka przekształcana stawała się spółką przekształconą. Nie było żadnego okresu przejściowego, który mógłby rzutować na byt prawny spółki. Konsekwentnie przyjmowano, że przekształcona spółka z mocy samego prawa przejmuje majątek, wierzytelności lub zobowiązania spółki, która przed przekształceniem funkcjonowała w innej formie. W praktyce należało dokonać prawie wszystkich czynności związanych z utworzeniem nowej spółki. Oparta na tych zasadach zmiana formy prawnej spółki cywilnej w spółkę prawa han-

3 6 A. Janda dlowego nie była jednak pod rządami dawnego k.h. możliwa (jedyny wyjątek dotyczył przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną na skutek osiągnięcia przez spółkę cywilną większych rozmiarów, czyli tak zwanego następczego powstania spółki jawnej, choć co do możliwości takiego przekształcenia istniały liczne kontrowersje, dziś tę kwestię rozstrzyga art Kodeksu spółek handlowych k.s.h.). Sytuacja zmieniła się od r., to jest z chwilą wejścia w życie k.s.h. Obecnie dopuszcza on przekształcenie spółek osobowych w kapitałowe, kapitałowych w osobowe i kapitałowych w inne kapitałowe. Zgodnie z art , spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowoakcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być zamieniona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Artykuł mówi o tym, że spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową przez jej wspólników. Na gruncie nowego prawa możliwe jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. lub akcyjną, bez konieczności jej likwidacji. Zatem według nowych przepisów spółka cywilna może być, przy analogicznym zastosowaniu przepisów dotyczących w tym względzie spółki jawnej, przekształcona w każdą spółkę handlową według unormowań Działu III Tytułu IV k.s.h. Istotnym elementem tego rodzaju przekształcenia jest zatem zasada kontynuacji zamiast zasady sukcesji uniwersalnej pełnej lub częściowej. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej, przekształcona spółka nie ulega zmianie, zmienia się jedynie jej forma prawna, to jest typ spółki i bezpośrednia aktywna rola wspólników spółki przekształcanej, którzy składają oświadczenia o uczestniczeniu w spółce przekształconej. Przekształcenie spółek obejmuje fazę czynności przygotowawczych, fazę podejmowania uchwał przez wspólników, fazę rejestracji i ogłoszenia przekształcenia. W Kodeksie spółek handlowych zamieszczono przepis o możliwości wzajemnych przekształceń spółek handlowych. Regulacją tą objęto również spółkę cywilną. Obecnie przepis art. 551 i k.s.h. stwierdza, że spółka partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna i z o.o. może być przekształcona w inną spółkę handlową. Przepisy art i art k.s.h. określają podstawowe obowiązki znamionujące rejestrację spółki jawnej, do przekształcenia zaś spółki cywilnej w handlową należy stosować przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w handlową. Proces ten będzie procesem polegającym na przekształceniu spółki cywilnej spółki osobowej w spółkę kapitałową. Fundamentem przekształcenia jest sporządzenie jego planu, który powinien zawierać w swej treści ustalenie wartości bilansowej na określony dzień, w miesiącu poprzedzającym przedłożenie go wspólnikom, i określać wartość udziałów przekształconej spółki. Dołączyć do niego trzeba projekt uchwały przekształceniowej, projekt umowy bądź statutu spółki po przekształceniu, wycenę składników majątku spółki, która ulega przekształceniu, oraz sprawozdanie finansowe

4 Aspekty prawne i podatkowe... 7 sporządzone metodą ostatniego planu rocznego na dzień wynikający z planu przekształcenia. Plan przekształcenia podlega ocenie biegłego rewidenta pod względem poprawności i rzetelności, przy czym w wypadku spółki cywilnej badanie dotyczy tylko wyceny aktywów i pasywów spółki. Przepis art k.s.h. statuuje obowiązek złożenia do sądu rejestrowego planu przekształcenia wraz z załącznikami dopiero wówczas, gdy biegły rewident sporządzi swoją opinię. Czynność ta rozpoczyna kolejny etap procesu przekształcania, mianowicie obowiązek powiadomienia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Żadne z tych wymagań nie dotyczą przekształcenia spółek cywilnej i jawnej, w których wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki. Obowiązkowe elementy uchwały przekształceniowej podaje art. 563 k.s.h. Na spółce ciąży obowiązek wezwania wspólników do wypowiedzenia się w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały przekształceniowej, czy zamierzają uczestniczyć w nowym podmiocie, co nie dotyczy tych wspólników, którzy złożyli takie oświadczenie w dniu podjęcia uchwały. Pamiętać jednak należy o tym, iż spółkę osobową można przekształcić w spółkę kapitałową wyłącznie za zgodą wszystkich wspólników (art. 571 k.s.h.). Przy przekształceniu spółki cywilnej w kapitałową takie oświadczenia wspólnicy powinni złożyć w chwili podjęcia uchwały. Wspólnikowi, który nie zamierza przystąpić do nowej spółki, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty będącej równowartością jego udziału w spółce przekształcanej, co oznacza, iż wspólnik niezadowolony z wyceny może się domagać ponownej wyceny, a w razie odmowy ma roszczenie o ustalenie wartości udziałów. Zarzut dotyczący wyceny nie może być jedynym powodem zaskarżenia uchwały o przekształceniu. Ostatnim krokiem jest zgłoszenie wniosku o wpis do rejestru, przy czym przekształcenie spółki cywilnej w kapitałową wymaga wniosku wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki. Wspólnicy spółki przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie za spółkę przekształconą za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia przez 3 lata, licząc od dnia przekształcenia. Wspólnicy spółki osobowej przekształcanej w inną spółkę osobową odpowiadają za jej zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez 3 lata. Przepis art. 553 k.s.h. określa, iż spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształconej, co dotyczy wszystkich czterech ogólnych rodzajów przekształceń spółek handlowych. ASPEKTY PRAWNE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Każda spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną, ale tylko niektóre spółki cywilne mają taki obowiązek. Obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną powstaje wtedy, kiedy spółka cywilna prowadzi przedsiębiorstwo w większym rozmiarze.

5 8 A. Janda Jak wynika z postanowień art k.s.h., przepis ten wprowadza obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, jeżeli osiąga ona w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych przychody netto sięgające równowartości co najmniej euro. Przedsiębiorstwa takie są określane jako przedsiębiorstwa większych rozmiarów. Spółka jawna w myśl kodeksu jest osobową spółką handlową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jest ona wyposażona we wszelkie instrumenty, które daje kodeks, by działać w obrocie gospodarczym jako samodzielny podmiot. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną. Mając na uwadze, iż cytowany przepis nakłada obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w jawną, przyjęto zasadę kontynuacji między spółką przekształconą a przekształcaną. Wynika z tego, że spółce jawnej będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki spółki cywilnej. Pozostanie ona podmiotem wszelkich zwolnień, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że umowa lub decyzja o udzieleniu tego zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Ponadto z punktu widzenia struktury organizacyjnej nie ma zasadniczej różnicy między dotychczas działającą w obrocie gospodarczym spółką cywilną a spółką jawną. Dlatego zmiany w zakresie praw i obowiązków nie będą dotkliwe dla wspólników przekształconej spółki. Jeśli przekształca się spółkę cywilną w spółkę jawną, nie ma konieczności unieważniania dotychczasowej umowy spółki cywilnej. Umowę można dostosować do wymagań kodeksu przez spisanie odpowiedniego aneksu do umowy, z tym że i w umowie, i w aneksie ważne jest, żeby zostały umieszczone wszystkie wymagane elementy umowy spółki jawnej. Zgodnie z art. 23 i 25 k.s.h. umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zgłoszenie spółki jawnej (w którą przekształca się spółka cywilna) powinno zawierać: nazwę firmy i adres siedziby spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Możliwe jest także dobrowolne przekształcenie spółki cywilnej w dowolną spółkę handlową (nawet kapitałową). Nie może być jednak przekształcona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości (art k.s.h.). Należy jednak zwrócić uwagę na to, że przekształcenie w handlowe spółki osobowe jest znacznie mniej kłopotliwe niż przekształcenie w spółki kapitałowe, gdyż w tym ostatnim przypadku następuje zmiana opodatkowania (spółki kapitałowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych), z którą wiąże się choćby utrata prawa do kontynuacji ulgi inwestycyjnej.

6 Aspekty prawne i podatkowe... 9 W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami związanymi z przepisami dotyczącymi spółek cywilnych Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło następujący komunikat [4, s ]: (...) II Wejście w życie kodeksu spółek handlowych i prawa działalności gospodarczej nie wprowadza żadnych zmian co do umowy spółki cywilnej w sferze rejestracji statystycznej i nadania jej numeru regon. Oznacza to, że wspólnicy spółki cywilnej nadal prowadzą działalność na podstawie tej umowy, zachowując ten sam nr regon. W razie przekształcenia spółki cywilnej w jawną czy też inną spółkę handlową nowy podmiot przejmuje dotychczasowy nr regon. Gdy przedsiębiorca osoba fizyczna wykonuje działalność indywidualnie oraz inną działalność w ramach spółki cywilnej, posiada dwa numery regon. III. 1.) W odniesieniu do Numeru Identyfikacji Podatkowej nadanego spółkom cywilnym organy finansowe przyjęły jako zasadę, gdy przekształcenie spółki cywilnej nastąpiło z mocy prawa na podstawie art i art. 626 k.s.h., że NIP nadany tej spółce cywilnej zostaje zachowany przez spółkę jawną, bowiem spółka ta wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki cywilnej. 2.) Gdy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową nastąpi z woli wspólników, na podstawie art. 551 i nast., nie zachodzi podstawa do kontynuacji numeru NIP nadanego spółce cywilnej. W takiej sytuacji należy wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o nadanie nowego numeru NIP. IV. Kolejny problem dotyczy wątpliwości interpretacyjnych na tle art i art. 626 k.s.h. Wątpliwości budzi sposób przeliczania przychodu spółki, określonego w przepisach na kwotę euro, które z dwóch kolejnych lat obrotowych przyjmuje się za okres obliczenia wspomnianego przychodu. W przypadku przeliczenia przychodów spółki cywilnej, zachowując jednolitość systemu prawa, należy odesłać do zasady przewidzianej w art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Podaną w walucie euro wartość przychodów spółki powinno się przeliczać według średniego kursu NBP, obowiązującego na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Dwa kolejne lata obrotowe, o których mowa w art. 26 k.s.h., to lata 1999 i Wynika to wprost z brzmienia tego przepisu, gdyż spełnienie warunku prowadzenia przedsiębiorstwa większych rozmiarów musi mieć miejsce w dniu wejścia w życie k.s.h., a więc 1 stycznia 2001 r. Dlatego też kolejne (tzn. następujące po sobie) lata obrotowe należy liczyć wstecz od tej daty. Przy odesłaniu do przepisów ustawy o rachunkowości może powstać wątpliwość, czy kryterium przychodów użyte w tej samej ustawie jest tożsame z kryterium przychodów przyjętym przez k.s.h. Kodeks używa sformułowania przychody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług, natomiast ustawa o rachunkowości posługuje się pojęciem przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji fi-

7 10 A. Janda nansowych. Należy tu przyjąć, że mimo różnego opisu technicznego chodzi o ten sam zakres pojęciowy przychodów spółki. Zgłoszenie spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego powinno zawierać: nazwę firmy, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki, nazwiska, imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników lub ich adresy do doręczeń, nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji. Do wniosku o rejestrację należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Ponadto należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym spółka zamierza wykonywać działalność objętą wnioskiem. Współmałżonek wspólnika może żądać wpisania wzmianki o umowie dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. ASPEKTY PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Z powodu braku przedmiotowych regulacji przekształcenia na mocy kodeksu handlowego i odrębnych ustaw rodziło się do niedawna dużo problemów w zakresie sukcesji praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Wstąpienie w ogół praw i obowiązków przekształconego podmiotu dotyczyło jedynie przekształcenia tej spółki w spółkę jawną. Wszelkie inne przekształcenia spółek cywilnych mogły być dokonywane przez likwidację spółki cywilnej i założenie nowego podmiotu, co wiązało się z dużymi kosztami, wynikającymi z konieczności uiszczenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, a także podatku VAT oraz przeniesienia praw majątkowych spółki przekształconej na nowy podmiot. Wyjątkiem było przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale wtedy z kolei spółka cywilna i powstała w wyniku takiego działania spółka prawa handlowego, w świetle prawa podatkowego, były traktowane jako dwa odrębne podmioty, to znaczy nie było kontynuacji dawnego podmiotu. Większość negatywnych skutków podatkowych związanych dotychczas ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności została wyeliminowana z chwilą wejścia w życie nowego Kodeksu spółek handlowych, a więc r. Przepisy kodeksu wprowadzają możliwość przekształcenia spółki cywilnej w każdą spółkę handlową, a ponieważ przy przekształceniu zostanie zachowany byt prawny dotychczasowej spółki, nie będzie konieczności ustalania dochodu z remanentu likwidacyjnego ani też odprowadzania podatku VAT od

8 Aspekty prawne i podatkowe wartości niesprzedanych towarów. Kodeks spółek handlowych wprowadza istotne zmiany w przepisach ordynacji podatkowej dotyczących sukcesji uprawnień i obowiązków podatkowych. W myśl znowelizowanego art ordynacji podatkowej, spółka niemająca osobowości prawnej (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna), powstałe w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, wstępują we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconego podmiotu. Zakres tej sukcesji może być jednak ograniczony szczegółowymi przepisami ustaw podatkowych. Spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej na skutek sukcesji uprawnień podatkowych nabywa na przykład uprawnienie do zwrotu i nadpłaty VAT zapłaconego przez spółkę cywilną, do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów przez spółkę cywilną, jak również inne prawa, na przykład prawo do zwrotu nadpłaty czy płatność podatku w odroczonym terminie. Nowo powstała spółka nie zgłasza ponownie do rejestracji NIP ani nie wykreśla z rejestru podatników dotychczasowej spółki, powinna jednak dokonać aktualizacji takiego zgłoszenia w związku z faktem przekształcenia spółki. W razie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową nie dochodzi natomiast do sukcesji numeru NIP, zgodnie bowiem z obowiązującą ustawą o zasadzie ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zasadą jest, że nadany NIP nie przechodzi na następcę prawnego. Spółka powstała w wyniku przekształcenia otrzymuje nowy numer NIP. Co się tyczy podatku dochodowego, to w razie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę osobową prawa handlowego podatnikami tego podatku zostają nadal wspólnicy spółki, ale już spółki handlowej. Kontynuując działalność w innej formie prawnej, zachowują nabyte uprawnienia związane na przykład z odliczeniem ulg inwestycyjnych czy odliczeniem straty z działalności gospodarczej prowadzanej w formie spółki cywilnej i tutaj nie występują wątpliwości. Jednak gdy spółka cywilna przekształci się w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną), podatnikiem podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z działalności spółki staje się spółka, a nie wspólnicy. Wątpliwości wiążą się przede wszystkim z tym, że wspólnicy spółki cywilnej nabyli te uprawnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podczas gdy spółka po przekształceniu rozlicza się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne r. utraciły prawo do korzystania z ulgi inwestycyjnej (z zachowaniem praw nabytych), przepisy przejściowe zaś umożliwiają jedynie odliczenie wydatków poniesionych przed r. (ewentualnie wydatków poniesionych w tym dniu, jeżeli są kontynuacją inwestycji rozpoczętych przed tym dniem), i to tylko tym podatnikom, którzy nabyli prawo do odliczeń na podstawie art. 18 tej ustawy. Brak jest natomiast podstawy prawnej do odliczenia od

9 12 A. Janda dochodu osoby prawnej wydatków inwestycyjnych poniesionych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wspólników spółki cywilnej, która uległa przekształceniu. Może się również okazać, że wspólnicy przekształconej spółki utracą prawo do już dokonanych odliczeń wydatków inwestycyjnych, na podstawie bowiem unormowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26a) utrata prawa do ulgi następuje w każdym przypadku przeniesienia przed upływem trzech lat od końca roku, w którym dokonano odliczeń, w jakiejkolwiek formie własności składników majątkowych, z którymi były związane odliczenia. Tymczasem, w wyniku przekształcenia, mamy do czynienia ze zmianą właściciela majątku dotąd własność przysługiwała łącznie wszystkim wspólnikom spółki cywilnej, po przekształceniu zaś właścicielem staje się spółka kapitałowa. Jeśli chodzi o możliwość odliczenia straty spółki cywilnej przez spółkę kapitałową powstałą w wyniku jej przekształcenia, to przy ustalaniu dochodu lub straty osoby prawnej nie uwzględnia się straty przedsiębiorców przekształconych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształconych na podstawie przepisów działu XIII k.h. Przepis ten nie został znowelizowany przez nowy Kodeks spółek handlowych, dlatego też należy postąpić zgodnie z dyspozycją art. 629 k.s.h., który odsyła do właściwych przepisów nowego k.s.h. we wszystkich wypadkach, gdy obowiązujące przepisy ustaw szczegółowych powołują się na przepisy uchylonego kodeksu handlowego. Przepisy działu XII i Kodeksu handlowego dotyczą przekształcenia spółek kapitałowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, i odwrotnie. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, jako nowość w k.s.h., nie jest uwzględnione w nadal obowiązujących przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym nie podlega zawartym tam rozwiązaniom. Zatem osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia spółki osobowej nie będzie mogła uwzględnić straty poniesionej przez wspólników spółki cywilnej. Spółki prawa handlowego zarówno osobowe, jak i kapitałowe, powstałe w wyniku przekształcenia, dokonują odpisów amortyzacyjnych, uwzględniając dotychczasową wysokość odpisów oraz kontynuując stosowanie zasad i stawek przyjętych przez podmiot przekształcony, czyli spółkę cywilną. Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu przekształconego, czyli spółki cywilnej. Spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej przejmuje uprawnienia, obowiązki i zobowiązania podatkowe przekształcanej spółki. Pewne wątpliwości budzi jednak kwestia odpowiedzialności spółki kapitałowej za zaległości podatkowe wspólników przekształconej spółki cywilnej, szczególnie zaś w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości, które powstały w związku z działalnością spółki cywilnej. Wydaje się, że spółka kapitałowa ponosić będzie odpowiedzialność w tym wypadku jako osoba

10 Aspekty prawne i podatkowe trzecia nabywca przedsiębiorstwa na równi z byłymi wspólnikami spółki cywilnej. Są tu bowiem dwa rodzaje podmiotów i dwa reżimy odpowiedzialności w podatku dochodowym (początkowo osoby fizyczne, a w następstwie przekształcenia jedna osoba prawna). Osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych mogą prowadzić rachunkowość uproszczoną bądź w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź też w formie ewidencji przychodów, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych za ubiegły rok były niższe od równowartości w walucie polskiej euro, chyba że dobrowolnie prowadzą pełną rachunkowość. Spółki handlowe natomiast są zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Wiąże się to z zamknięciem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, opracowaniem dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, przeprowadzeniem inwentaryzacji poszczególnych składników majątkowych, ustaleniem aktywów i pasywów na podstawie danych z inwentaryzacji i jej rozliczenia, opracowaniem bilansu otwarcia, założeniem ewidencji syntetycznej i analitycznej. Zmiana księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe jest związana z poniesieniem dużych nakładów finansowych, a ponadto wymaga większych kwalifikacji niż przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, której postanowienia zaczęły obowiązywać od r., zawarcie umowy spółki lub podpisanie aktu założycielskiego są, co do zasady, jednymi z czynności cywilnoprawnych, które podlegają przedmiotowemu podatkowi. Jednakże gdy, zgodnie z odrębnymi przepisami, spółka, która powstała w wyniku przekształcenia innej spółki lub połączenia się innych spółek, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej lub każdej z łączących się spółek, podatek od czynności cywilnoprawnych, zapłacony od umowy lub zmiany umowy spółki, która uległa przekształceniu lub połączeniu, podlega zaliczeniu na poczet podatku należnego od umowy spółki, która powstała w wyniku przekształcenia spółki lub łączenia się spółek. WYŻSZOŚĆ SPÓŁKI JAWNEJ NAD CYWILNĄ Ze względu na konieczność ujednolicenia polskiego prawa z Unią Europejską spółki cywilne są skazane na wymarcie. Należy sądzić, że w wyniku przystąpienia Polski do Unii wszystkie spółki cywilne będą musiały ulec przekształceniu [2]. Spółka jawna jest osobową spółką handlową. Praktycznie stanowi ona odpowiednik spółki cywilnej. Każdy jej wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

11 14 A. Janda Przepisy definiują spółkę jawną jako spółkę osobową (czyli spółkę, której funkcjonowanie jest oparte na bezpośrednim udziale i zaangażowaniu wspólników nie tylko wnoszących majątek, lecz także poświęcających spółce swój czas i pracujących na jej rzecz, a także reprezentujących ją na zewnątrz w kontaktach z innymi podmiotami), która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Słowo firma użyte w tym kontekście oznacza nazwę, pod którą spółka handlowa prowadzi swoje przedsiębiorstwo. Nazwa ta podlega specjalnej ochronie (tymczasem oznaczenia przybierane przez spółki cywilne i jednoosobowych przedsiębiorców nie są firmami i ich ochrona nie jest tak silna) [1]. Zaletą spółki jawnej jest to, że stosunkowo łatwo jest ją utworzyć i nie wymaga to bardzo dużych nakładów finansowych. Dodatkowo każdy wspólnik ma prawo reprezentowania spółki (chyba że w umowie znalazły się przeciwne postanowienia) i kontroli jej działalności. Istotną wadą spółki jawnej jest to, że każdy jej wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel może dowolnie wybrać, od kogo ze zobowiązanych będzie żądać zapłaty całości lub części należności, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych dłużników). Jednakże jest to odpowiedzialność subsydiarna (czyli pomocnicza), co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Ponadto wspólnik spółki jawnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe (a także zaległości wobec ZUS) spółki lub wspólników, wynikające z działalności spółki. Podobnie jak w wypadku spółki cywilnej, od zysków osiągniętych ze spółki jawnej należy płacić podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach identycznych z zasadami dotyczącymi indywidualnej działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o podatek VAT, to spółka będzie odrębnym od wspólników podatnikiem i w żadnym razie nie może ona korzystać z numeru NIP wspólnika. Decydując się na utworzenie spółki jawnej, trzeba wiedzieć, że podmiot ten jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i w związku z tym ewentualne wydatki na biuro rachunkowe będą wyższe niż w wypadku spółki cywilnej prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów [1]. Spółka jawna jest zrzeszeniem dwóch lub więcej osób, których celem jest wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w większym rozmiarze. Zwykle uczestniczy w niej niewielu wspólników, więc powinni, tak jak w spółce cywilnej, darzyć się pełnym zaufaniem. Nie powinno się tworzyć spółki z niepewnymi osobami, żeby później nie spłacać za nie długów. Należy też wziąć pod uwagę to, że zgodnie z art. 32 i 33 k.s.h. osoba przystępująca do spółki odpowiada także za zobowiązania powstałe przed dniem jej przystąpienia do spółki, ten zaś, kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym,

12 Aspekty prawne i podatkowe odpowiada także za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez tego przedsiębiorcę przed dniem utworzenia spółki. Wahając się, czy wybrać spółkę jawną czy cywilną, należy wziąć pod uwagę to, jak duże środki można zaangażować oraz jakie istnieją szanse szybkiego rozwoju tego przedsięwzięcia w przyszłości. Jeżeli wszystko wskazuje, że za dwa lata i tak trzeba będzie zgłosić tę spółkę do rejestru jako spółkę jawną, to może lepiej to zrobić wcześniej, niż potem dostosowywać istniejącą działalność do wymagań nowej formy prawnej. Jeżeli natomiast firma jest planowana jako nieduże przedsięwzięcie, to lepiej utworzyć spółkę cywilną, którą zawsze można przekształcić w spółkę jawną, jeśli obroty niespodziewanie wzrosną. Spółka jawna ma wszelkie instrumenty, które daje k.s.h., by działać w obrocie jako samodzielny podmiot. Może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 8 1 k.s.h.). Może być więc podmiotem praw. Spółka osobowa handlowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jest wyposażona w instrumenty konieczne do tego, by traktować ją jako odrębny podmiot (ma własną strukturę organizacyjną), a jednocześnie nie podlega podwójnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym jak osoby prawne (to znaczy osobno dochody osoby prawnej i osobno dochody jej udziałowców). Także wprost z przepisów wynika, że ogół praw i obowiązków wspólnika wynikających ze spółki (czyli jego udział ) może być przeniesiony na inne osoby (sprzedany, darowany itd.) [3]. Zaletą tego typu spółki jest szczególne uregulowanie odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. Co do zasady odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (art k.s.h.), z tym że odpowiedzialność majątkiem osobistym ma charakter pomocniczy (subsydiarny). Wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego wspólnika tylko gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 3 i 1 k.s.h.) [3]. Kodeks spółek handlowych, wprowadzając instytucję przekształcania spółek, zakłada, że wybór tej lub innej spółki jako formy prowadzenia działalności gospodarczej powinien przynosić bezpośrednie korzyści uczestnikom obrotu prawnego i gospodarczego. Spółka cywilna nie może być lepsza ani gorsza od spółki handlowej, co najwyżej jedna lub druga z tych form będzie lepiej odpowiadać skali i charakterowi działalności, którą przedsiębiorcy zamierzają podjąć. Spółka jawna została pomyślana jako konkurencja dla dominującego typu spółki, jakim była do niedawna spółka cywilna. Zatem u podstaw regulacji normatywnej spółki jawnej leży założenie, iż przepisy kodeksu cywilnego dotyczące spółki cywilnej nie ustanawiają wystarczających standardów organizacyjno- -prawnych prowadzenia przez dwóch lub też więcej wspólników działalności gospodarczej. Faktycznie też spółka jawna, w porównaniu z cywilną, zapewnia większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, i to zarówno potencjalnym wierzycielom takiej spółki, jak i jej wspólnikom.

13 16 A. Janda Spółki jawne osób fizycznych zwolniono, wraz ze spółkami partnerskimi, z obowiązku pełnej księgowości, aż do osiągnięcia limitu przychodu w wysokości euro. Pod względem księgowym to posunięcie zrównało sytuację wspólników obu spółek handlowych z sytuacją spółki cywilnej, przyczyniając się tym samym do niemałych oszczędności związanych z brakiem konieczności zakładania i prowadzenia ksiąg rachunkowych dla niektórych spółek osobowych jawnych i partnerskich. Dodatkowo wprowadzono, korzystniejszy dla wspólników jawnych, system odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ustanawiając zasadę, iż egzekucja z majątku wspólnika spółki jawnej jest możliwa dopiero wtedy, kiedy egzekucja majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 31 k.s.h.). Załącznik nr 1. Umowa spółki jawnej Spółka jawna Umowa spółki jawnej zawarta w Poznaniu dnia 11 stycznia 2001 r. między..., zamieszkałym w... i..., zamieszkałą w..., o następującej treści: 1 Strony, zwane dalej wspólnikami, zgodnie oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej określonej w 6 niniejszej umowy zawiązują spółkę jawną stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych. 2 Spółka będzie działać pod firmą J. Nowak i E. Kowalska spółka jawna. Siedzibą spółki jest miasto Rzeszów. 3 4 Czas trwania spółki jest nieograniczony. 5 Kapitał zakładowy spółki powstaje w ten sposób, że wspólnicy wkładają do kasy spółki na jej rzecz gotówkę po (piętnaście tysięcy) zł tak, że kapitał zakładowy wynosi w ten sposób (trzydzieści tysięcy) zł.

14 Aspekty prawne i podatkowe Przedmiotem działalności spółki jest: sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (52.25 PKD), sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych (52.26 PKD). 7 Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę, z tym że do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawnieni są obydwaj wspólnicy lub jeden z nich łącznie z prokurentem. 8 Za zaniechanie czynności odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy. Natomiast za czynności dokonane ponoszą odpowiedzialność tylko ci wspólnicy, którzy brali w nich udział. 9 Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek dokonania wszelkich czynności w zakresie zwykłego zarządu majątkiem spółki, w tym do przyjmowania oświadczeń woli oraz kwitowania odbioru towarów. 10 Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 11 Udziały wspólników w majątku spółki są równe, podobnie jak ich udziały w zyskach i stratach. 12 Wszyscy wspólnicy są zobowiązani do świadczenia pracy na rzecz spółki, ze starannością wymaganą w sprawach danego rodzaju, oraz do niepodejmowania innej pracy zarobkowej. Za świadczoną pracę na rzecz spółki wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie. 13 Środki pieniężne spółki umieszczone będą w Banku... na rachunku bieżącym spółki. Do dysponowania tymże rachunkiem są upoważnieni wspólnicy w taki sam sposób, jak do reprezentowania spółki w 7 niniejszej umowy. 14 Wspólnikom nie wolno się zajmować interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnikowi lub członkowi władz pod rygorem wydania pozostałym wspólnikom na rzecz spółki korzyści z dzia-

15 18 A. Janda łalności konkurencyjnej i odszkodowania. Wspólnicy mogą również zażądać ustąpienia wspólnika przekraczającego zakaz konkurencji. 15 W sprawach wewnętrznych spółki wspólnicy decydują w drodze uchwał podejmowanych jednomyślnie. Zatrudnianie pracowników należy do wspólników łącznie. Wypowiedzenia umowy może dokonać każdy ze wspólników z osobna. 16 Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne wspólnicy regulują zgodnie z podjętymi jednomyślnymi uchwałami. 17 Zbycie przez wspólnika udziału lub też praw wynikających z umowy spółki bez zgody pozostałych wspólników albo przybranie sobie bez zgody spółki nowego wspólnika jest wobec spółki bezskuteczne. 18 Spółka będzie prowadzić księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 19 Proporcjonalnie do posiadanych udziałów wspólnicy są zobowiązani do dopłat w gotówce, jeżeli okaże się, że jest to niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, ewentualnie podjęcia działań zmierzających do pozyskiwania kredytu bankowego dla spółki. 20 Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki wobec osób trzecich całym majątkiem i majątkiem spółki. 21 Zysk przypadający wspólnikowi, niepodjęty przez nikogo w ciągu roku obrotowego, przypada spółce, nie powiększając udziału wspólników. Jeżeli jednak udział został zmniejszony wskutek strat w stosunku do swej pierwotnej wysokości, to zysk należy przeznaczyć na jego uzupełnienie. 22 Rozwiązanie spółki następuje: a) gdy jednomyślnie wspólnicy postanowią rozwiązać spółkę, b) w razie ogłoszenia upadłości spółki, c) gdy rozwiązanie spółki będzie orzeczone wyrokiem sądowym.

16 Aspekty prawne i podatkowe Rozwiązania spółki nie powoduje śmierć któregoś ze wspólników. Na jego miejsce wchodzą spadkobiercy zmarłego. 24 W razie rozwiązania umowy spółki następuje jej likwidacja według przepisów kodeksu spółek handlowych. 25 Likwidatora wspólnicy wybierają jednomyślnie. W razie braku jednomyślności likwidatora ustanawia Sąd Rejestrowy na wniosek któregokolwiek ze wspólników, a w razie potrzeby także z urzędu. Do czasu ustanowienia likwidatora likwidację prowadzą wspólnicy lub osoby, które ostatnio reprezentowały spółkę. 26 W trakcie likwidacji wspólnicy nie są zobowiązani do żadnych świadczeń ani dopłat na rzecz spółki. 27 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. 28 Spory mogące wyniknąć w trakcie działania spółki rozpatruje właściwy przedmiotowo Sąd Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz potrzebne oświadczenia woli powinny być stwierdzone na piśmie, pod rygorem nieważności. 30 Koszty i wszelkie opłaty związane z zawarciem umowy ponosi spółka. Podpisy stron:......

17 20 A. Janda Załącznik nr 2. Spółka cywilna podstawy przekształcenia SPÓŁKA CYWILNA PODSTAWY PRZEKSZTAŁCENIA I Przychody netto ze sprzedaży w ciągu 2 kolejnych lat obrotowych przekraczające Euro II Bez względu na wartość osiąganych przychodów Przekształcenie obligatoryjne Przekształcenie dobrowolne Możliwość bezpośredniego przekształcenia w nową spółkę handlową (art k.s.h.) W spółkę jawną prawa handlowego (art k.s.h.) W dowolną spółkę prawa handlowego Możliwe dalsze przekształcenia w inną spółkę prawa handlowego

18 Aspekty prawne i podatkowe Literatura Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 17, poz. 209, z późn. zm.). 6. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r., Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502, z późn. zm.). 7. Komunikat Ministra Sprawiedliwości z 16 marca 2001 r. (nr P.III 470/56/01). 8. Haski K.: Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów 2003 r., Sigma, Skierniewice Feliński J.: Spółki cywilne w świetle znowelizowanych przepisów obowiązujących od 23 stycznia 2002 r. Sigma, Skierniewice Jacyszyn J., Wręczycka K.: Transformacja spółek osobowych. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Studio STO, Bielsko-Biała Korniłowicz M.: Spółki cywilne na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Monitor Prawniczy, 2001, nr Kotłowska-Rudnik J.: Z cywilnej w jawną. Gazeta Prawna, 2001, nr 58 i Strojny-Mazur R., Paczuła Cz.: Przekształcanie spółek cywilnych, aspekt prawny i podatkowy. Wszechnica Podatkowa, Kraków Stulig A.: Spółka jawna prosta i skuteczna forma działalności. Gazeta Prawna, 2003, nr 9. LEGAL AND TAX ASPECTS OF TRANSFORMING A CIVIL PARTENERSHIP INTO A COMERCIAL COMPANY Summary The present thesis aims at presenting problems economic subject running a civil partnership may face when transforming into a commercial company. A particular attention is paid to legal and tax implications of the transformation as well as the advantages of such an activity in its new form. Złożono w redakcji w lutym 2004 r.

19 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 215 Zarządzanie i Marketing z Dorota KAMUDA Politechnika Rzeszowska EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Artykuł stanowi krótką charakterystykę jednego ze sposobów egzekwowania spełnienia świadczenia przez wierzyciela względem dłużnika, jakim jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Przedstawiono pokrótce dwa podstawowe etapy egzekucji z wynagrodzenia za pracę: zajęcie wynagrodzenia oraz przekazywanie zajętego wynagrodzenia, omówiono wstąpienie wierzyciela w prawa dłużnika oraz zwrócono uwagę na odpowiedzialność prawną uczestników przedmiotowego rodzaju egzekucji w obowiązującym ustawodawstwie. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest to jeden z najczęściej i najbardziej efektywnie stosowanych sposobów egzekucji. Należy ona do najpopularniejszych środków przymusu stosowanych przez powołane do tego organy państwowe w celu uzyskania należnego wierzycielowi świadczenia. Prowadzi ją w całości komornik działający przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika, czyli komornik, w którego rewirze dłużnik ma miejsce zamieszkania lub pobytu. Wyjątek stanowią sprawy alimentacyjne, w których wniosek o wszczęcie egzekucji wierzyciel może zgłosić do komornika według właściwości ogólnej, którą przedstawiono powyżej, albo do komornika sądu właściwego według swojego miejsca zamieszkania. Wybór należy do wierzyciela. Jest to tak zwana właściwość przemienna. Z kolei, jeżeli przy sądzie rejonowym działa więcej niż jeden komornik, właściwość komornika określa podział czynności dokonany przez prezesa tego sądu. Ponadto prezes sądu może zlecić załatwienie konkretnej sprawy komornikowi niewłaściwemu według stałego podziału czynności. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli komornik prowadzi sprawę przeciwko jednemu ze współdłużników, jest również powołany do prowadzenia egzekucji przeciwko pozostałym z tego samego tytułu, ale tylko w sytuacji, gdy czynności egzekucyjne mają być dokonane w okręgu tego samego sądu rejonowego. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę następuje na wniosek wierzyciela albo na żądanie sądu lub uprawnionego organu. Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać, poza ogólnymi wymogami pisma procesowego, wskazanie wynagrodzenia za pracę, do którego ma być skierowana egzekucja z podaniem nazwy i adresu zakładu pracy dłużnika. W tym miejscu należy zauważyć, że pojęcie wynagrodzenia za pracę w kontekście egzekucji z wynagro-

20 24 D. Kamuda dzenia za pracę należy rozumieć bardzo szeroko, albowiem chodzi tu o wszelkie wynagrodzenia przysługujące pracownikowi od zatrudniającego go zakładu pracy. Wynikać one mogą nie tylko ze stosunku pracy, ale także z umowy zlecenia, umowy agencyjnej, spółdzielczej umowy o pracę. Do wynagrodzenia za pracę podlegającego egzekucji należy zaliczyć również należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, a także należności członków spółdzielni pracy. Przedmiotowa egzekucja swym zakresem obejmuje premie i nagrody przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związany ze stosunkiem pracy zysk lub udział w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Egzekucji w tym trybie podlegają również emerytury, renty oraz zasiłki i dodatki przysługujące pracownikom z tytułu ubezpieczenia społecznego 1. Do wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę powinien być dołączony tytuł wykonawczy, czyli zaopatrzony w klauzulę wykonalności tytuł egzekucyjny, którym w wypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę może być: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu; ugoda zawarta przed sądem; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, gdy termin zapłaty jest w akcie wskazany; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. W toku egzekucji wynagrodzenie za pracę podlega potrąceniu po odliczeniu od niego składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych: w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, natomiast w wypadku egzekucji innych należności do wysokości połowy wynagrodzenia. Suma wszystkich potrąceń z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych również nie może przekraczać łącznie trzech piątych wynagrodzenia, a suma potrąceń z tytułu egzekucji innych należności niż alimentacyjne łącznie połowy wynagrodzenia. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.06.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę:

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę: UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ W dniu... w... pomiędzy 1. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 2. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... zawarto następującą

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Co to jest Spółka Partnerska?

Co to jest Spółka Partnerska? SPÓŁKA PARTNERSKA Co to jest Spółka Partnerska? Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. Spółka działać będzie pod firmą..., a siedzibą jej będzie... Kapitał zakładowy spółki wynosi... zł. (słownie... zł.

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. Spółka działać będzie pod firmą..., a siedzibą jej będzie... Kapitał zakładowy spółki wynosi... zł. (słownie... zł. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Dnia... w... pomiędzy: 1.... synem/córką... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... legitymującym/-ą się dow. osob. seria i numer... wydanym przez... 2.... synem/córką... zamieszkałym/-ą w...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. (kontynuuje jej działalność). Sporządzone sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 2 Firmy zagraniczne mogą tworzyć na terenie Węgier swoje filie lub przedstawicielstwa handlowe. Podstawę prawną stanowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1254 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe Potrącanie należności z tytułów wykonawczych z wynagrodzenia pracownika Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek Przekazywane dane przyczyniają się do wyrównania asymetrii informacyjnej, z jaką mamy do czynienia na rynku kapitałowym, a w ślad za tym - do ochrony praw właścicieli. Sprawozdanie finansowe to dla odbiorców

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności,

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i jakie są tego konsekwencje? Adam Szurpicki - radca prawny PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI W SP.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja to następstwo prawne jest to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw zbywającego. Wyróżniane są dwa typy sukcesji: sukcesja uniwersalna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU Załącznik Nr 1 UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik Księgowego

Niezbędnik Księgowego Niezbędnik Księgowego Wskaźniki i stawki I kwartał 2014 r. styczeń 2014 r. Jednostki dominujące, które mogą zrezygnować ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. Zawarta w... w dniu... pomiędzy:

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. Zawarta w... w dniu... pomiędzy: UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Zawarta w... w dniu... pomiędzy: 1...... (imię i nazwisko, dowód osob., PESEL, NIP) 2...... (imię i nazwisko, dowód osob., PESEL, NIP) 3...... (imię i nazwisko, dowód osob., PESEL,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69 Rozporządzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc Strona 1 z 5 Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc W przypadku połączenia nowo powstała spółka wstępuje w prawa i obowiązki poprzedników.

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Wn-W część I

WNIOSEK Wn-W część I .. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK Wn-W część I O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba,

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, ew. doświadczenie w zakresie zarządzania (zasobami, personelem,

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Spółki osobowe a spółki kapitałowe Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych, które wraz ze spółkami kapitałowymi nazywane są spółkami prawa handlowego. Cechą charakterystyczną

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks spółek handlowych 1

1. Kodeks spółek handlowych 1 KSH 1 1. Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. 2001, Nr 102, poz. 1117; 2003, Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276; 2005, Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

adwokat dr Artur Rycak, Uczelnia Łazarskiego Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

adwokat dr Artur Rycak, Uczelnia Łazarskiego Potrącenia z wynagrodzenia za pracę , Uczelnia Łazarskiego uregulowane są w: - kodeksie pracy: art. 87-91, - kodeksie postępowania cywilnego: art. 880-888, - Konwencji MOP nr 95 dotyczącej ochrony pracy. Konwencja MOP nr 95 (art. 8). 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Autor: Adam Makosz Wspólnika można zwolnić od ponoszenia strat, ale nie można go wyłączyć od udziału w zyskach. Zawarcie umowy spółki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo