BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł)."

Transkrypt

1 Data: 16 kwietnia 2007 IPO Wycena: 16,6 zł Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa Tel.: (48-22) , Fax.: (48-22) Analityk: Zbigniew Bętlewski, makler p.w. BUDVAR Centrum Materiały budowlane Warunki publicznej oferty akcji BUDVAR Centrum (maj 2007): Łączna liczba oferowanych akcji: w tym: Transza Detaliczna Transza Instytucjonalna Cena akcji (zł): Wartość oferowanych akcji (zł): zł mln Dane (tys. zł) P 2008P SprzedaŜ Zysk operacyjny Zysk netto Liczba akcji (mln) 8,30 8,30 9,90 9,90 Cena = 10 zł Wartość księgowa Kapitalizacja P/E 21,7 15,5 14,2 10,6 P/BV 6,28 4,47 2,38 1,94 Cena = 15 zł Wartość księgowa Kapitalizacja P/E 32,6 23,3 21,3 15,9 P/BV 9,42 6,70 3,00 2,52 P - prognoza AmerBrokers Akcjonariusze* % akcji % głosów Marek Trzciński 74,7% 74,7% Urszula Trzcińska 4,5% 4,5% Helena Trzcińska 4,5% 4,5% Pozostali 16,2% 16,2% Razem 100,0% 100,0% * po emisji 1,6 mn akcji serii D Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł). Jednocześnie zwracamy uwagę, Ŝe ze względu na moŝliwość uzyskania przez BUDVAR Centrum lepszych wyników od zakładanych przez nas, duŝy optymizm inwestorów na GPW, małą wielkość oferty (maksymalnie 24 mln zł) i niski free float, akcje spółki na giełdzie mogą być wyceniane znacznie wyŝej od podanej powyŝej wyceny. W krańcowym przypadku spółka moŝe się stać celem ataku spekulantów giełdowych. BUDVAR Centrum naleŝy do największych polskich producentów okien pvc. Jednak ze względu na bardzo duŝe rozdrobnienie, udział spółki w rynku okien pvc waha się w okolicach 2%. BUDVAR Centrum jest jednym z liderów sektora jeśli chodzi o nowoczesność i innowacyjność oferty. Bardzo dobrze naleŝy ocenić nowoczesne linie produkcyjne posiadane przez spółkę, duŝą automatyzację produkcji oraz wysoką informatyzację procesu zbierania zamówień od klientów i przygotowania produkcji. Pozytywne jest to, Ŝe środki pozyskane z emisji akcji BUDVAR Centrum chce w całości przeznaczyć na zwiększenie skali działania (obecne moce produkcyjne są wykorzystywane w 100%). Powinno to pozwolić na skokowy wzrost sprzedaŝy i zysków, generowanych przez BUDVAR. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe spółka ma szanse otrzymać z Unii Europejskiej bardzo duŝe (14,43 mln zł) dofinansowanie kosztów planowanej inwestycji. Mogłaby ona przeznaczyć te środki na dalszy rozwój lub wejście w nowy segment rynku (np. poprzez akwizycje). Pozytywnie naleŝy równieŝ ocenić deklarację Zarządu o moŝliwości przeznaczania około 35-50% zysku na dywidendę. Czynniki ryzyka związane ze spółką, to: moŝliwość niezrealizowania w terminie celów emisji oraz potencjalny konflikt interesów, związany z najmem nieruchomości od przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum Marek Trzciński (jednakŝe jest to mała liczba lokali, w stosunku do ogólnie posiadanych przez spółkę). Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

2 Informacje o ofercie publicznej Wielkość oferty Do publicznego obrotu wprowadza się dotychczasowe akcje BUDVAR Centrum S.A., czyli akcji serii A, B i C (o wartości nominalnej 1 zł kaŝda), a takŝe akcji serii D (dalej zwane Akcjami ) w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji). Łącznie do obrotu publicznego zostanie więc wprowadzonych akcji spółki. Podział na Transze Akcje serii D oferowane będą w dwóch transzach: Transzy Detalicznej Akcji. Transzy Instytucjonalnej Akcji. Zapisy na akcje Oferta publiczna Akcji serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej będzie poprzedzona budowaniem księgi popytu ( book-building ). Zapisy na Akcje w ramach Transzy Detalicznej będą przyjmowane w biurach maklerskich, wchodzących w skład konsorcjum. Zapisy na Akcje w ramach Transzy Instytucjonalnej będą przyjmowane wyłącznie przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. Minimalna liczba Akcji, na jaką inwestor moŝe złoŝyć zapis w ramach Transzy Detalicznej wynosi 10 sztuk, natomiast maksymalna liczba nie moŝe być wyŝsza niŝ ilość Akcji oferowana w ramach tej transzy. Inwestor, który wziął udział w budowaniu księgi popytu i otrzymał zaproszenie do złoŝenia zapisu w ramach Transzy Instytucjonalnej, powinien złoŝyć zapis na liczbę Akcji, wskazaną w zaproszeniu do jego złoŝenia, wystosowanym przez DM AmerBrokers S.A. Inwestor, który nie otrzyma zaproszenia do złoŝenia zapisu, moŝe zapisać się na co najmniej Akcji i nie więcej, niŝ liczba Akcji serii D oferowana w ramach Transzy Instytucjonalnej. Przydział Akcji serii D w ramach Transzy Detalicznej będzie dokonany przy wykorzystaniu systemu informatycznego GPW. Na etapie dokonywania przydziału, istnieje moŝliwość dokonania przesunięcia Akcji pomiędzy obydwoma transzami, jednakŝe tylko w takim przypadku, gdy w jednej z transz wystąpi nadsubskrypcja, a w drugiej nie wszystkie Akcje zostaną właściwie subskrybowane i opłacone. Cena akcji Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona przez spółkę przy uwzględnieniu wyników procesu budowy księgi popytu, w którym będą mogli wziąć udział inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna będzie się mieścić w przedziale zł. Harmonogram oferty Szczegółowy harmonogram publicznej oferty Akcji serii D przedstawia się następująco: Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji serii D nastąpi w dniu 8 maja 2007 roku. Przyjmowanie Deklaracji Nabycia Akcji w ramach Transzy Instytucjonalnej będzie odbywało się od 8 do 10 maja 2007 roku, do godziny 12:00. Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 11 maja 2007 roku. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje - 14 maja 2007 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje - 16 maja 2007 roku. Dokonanie przydziału Akcji nastąpi w dniu 18 maja 2007 roku. Zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji serii D nastąpi w dniu 18 maja 2007 roku. Wydział Analiz AmerBrokers 2

3 Sytuacja w branŝy Rynek stolarki otworowej w Polsce Na polskim rynku stolarki otworowej (m.in.: okna, drzwi, bramy, ślusarka otworowa) działa obecnie około 3 tys. firm, zajmujących się produkcją okien i drzwi. Dane te pochodzą ze Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów "Polskie Okna i Drzwi". Obok niewielkiego grona duŝych producentów, osiągających przychody liczone w dziesiątkach - setkach milionów złotych, funkcjonuje bardzo duŝa ilość firm, zatrudniających nawet zaledwie po kilka osób. Polski rynek stolarki otworowej jest bardzo rozdrobniony, co wynika z faktu, iŝ jest on młody. W najbliŝszych latach moŝna się spodziewać konsolidacji rynku. Nie naleŝy oczekiwać łączenia się firm, ale raczej bankructw najsłabszych. Głównym powodem bankructw mogą być rzetelnie przeprowadzane inspekcje nadzoru budowlanego, eliminujące małe wytwórnie i stolarnie, nie ponoszące kosztów przystosowania swych zakładów do wymagań Ustawy o wprowadzaniu wyrobów budowlanych, a więc działające w szarej strefie, ocenianej nawet na 30% rynku krajowego. Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów "Polskie Okna i Drzwi" ocenia teŝ, Ŝe nawet 90% wytwórni stolarki otworowej nie bada jakości swoich wyrobów, choć mają taki obowiązek. Gdyby inspekcje nadzoru budowlanego egzekwowały obowiązującą od 2005 roku ustawę o wyrobach budowlanych, to juŝ w 2006 roku zniknęłaby z rynku co najmniej jedna trzecia tych wytwórni. Wielkość rynku stolarki W 2005 roku zwiększyła się łączna wartość sprzedaŝy stolarki otworowej, w porównaniu z rokiem poprzednim. Po słabszym 2004 roku, ze względu na wprowadzenie stawki VAT na materiały budowlane, producenci sprzedali na krajowym rynku wyroby za ponad 9 mld złotych. Nastąpił takŝe wyraźny wzrost eksportu. Według prognoz, rok 2006 miał być dla branŝy lepszy. Szacuje się, Ŝe zostanie wyprodukowane ponad 9 mln sztuk okien oraz ponad 10 mln sztuk drzwi, a wartość sprzedaŝy moŝe przekroczyć kwotę 13 mld złotych. Jest to o tyle realne, Ŝe w pierwszej połowie 2006 roku producenci stolarki drewnianej odnotowali ponad 25% wzrost sprzedaŝy w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Przyczyn wzrostowych tendencji w rozwoju branŝy naleŝy szukać w coraz lepszej koniunkturze w budownictwie, duŝej ilości remontów starego budownictwa (80% sprzedawanych okien wykorzystywana jest przy remontach), jak równieŝ powaŝnym wzroście eksportu (w ubr. miał on wynieść około 30% produkcji). Struktura sprzedaŝy Rynek okien Struktura sprzedaŝy wyrobów stolarki otworowej zmieniła się radykalnie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jeśli chodzi o produkcję okien, jeszcze w 1996 roku wśród materiałów uŝytych do ich produkcji dominowało drewno. Obecnie prawie 70% okien wykonane jest z tworzyw sztucznych. I właśnie ten segment rynku rozwija się najszybciej. Działa tu ponad 2 tysiące przedsiębiorstw. Przyczyn tego stanu rzeczy moŝna doszukiwać się, między innymi w niŝszej cenie okien z tworzyw sztucznych na rynku. Okna drewniane są natomiast bardzo dobrym towarem eksportowym. Wśród podmiotów porównywalnych ze spółką BUDVAR Centrum pod względem profilu produkcji, największym polskim producentem okien jest spółka Drutex, która w 2005 roku wygenerowała 152 mln zł przychodów ze sprzedaŝy N ajw ięk si p o lscy p ro d u cen ci o k ien p o d w zg lęd em p rzych o d ó w ze sp rzed aŝy za 2005 ro k (w m ln zł)* D rutex O knoplast- K raków O kno-p last Rąbień S tolarka W ołom in Velux Polska Stolbud W łoszczowa Sokółka Okna i D rzw i B U D V A R C entrum *wyłącznie podmioty porównywalne z BUDVAR Centrum pod względem profilu produkcji Ź ródło - Prospekt em isyjny Wydział Analiz AmerBrokers 3

4 PowyŜej 100 mln zł sprzedaŝy miała takŝe spółka Oknoplast-Kraków, natomiast firma Okno-Plast Rąbień zanotowała 92 mln zł przychodów. Kolejne 4 spółki generują obroty w przedziale mln zł. Z nimi moŝe się juŝ porównywać spółka BUDVAR Centrum, która w 2005 roku miała niespełna 54 mln zł przychodów ze sprzedaŝy. Rynek drzwi Inwestycje zagraniczne w sektorze Na rynku drzwi dominują głównie drzwi płytowe. Istnieją jednak setki mniejszych firm mających w ofercie drzwi drewniane. Jeśli chodzi o drzwi antywłamaniowe, pierwszą pozycję od wielu lat zajmuje Gerda i nic nie wskazuje na to, by miała ją utracić. Podobnie jak do wielu innych dziedzin produkcji materiałów budowlanych, do sektora stolarki otworowej napłynęło w ostatnich 15 latach duŝo kapitału zagranicznego, głównie w postaci inwestycji bezpośrednich. Wynikało to m.in. z faktu, Ŝe przemysł stolarki otworowej naleŝał do tej grupy sektorów polskiej gospodarki, w których stosunkowo wcześnie rozpoczęto procesy przekształceń i restrukturyzacji. Istotnym czynnikiem przyciągającym i stymulującym ten transfer kapitału był potencjał polskiego rynku stolarki otworowej i przewidywane tempo rozwoju właściwie wszystkich dziedzin budownictwa w naszym kraju. Sporą rolę odegrało równieŝ istnienie w Polsce o wiele tańszej aniŝeli w Europie Zachodniej, a przy tym dobrze przygotowanej kadry specjalistów. Trzeba takŝe pamiętać, Ŝe dla wielu zagranicznych inwestorów Polska stanowi bardzo dogodny pomost do ekspansji na jeszcze chłonniejsze i przyszłościowe rynki wschodnie, zwłaszcza na rynek rosyjski. W rezultacie tego, na polskim rynku stolarki otworowej pojawiła się w ostatnich latach duŝa liczba renomowanych firm zagranicznych z tej branŝy, głównie niemieckich. Wiele z nich dokonało tutaj inwestycji liczonych w setkach tysięcy dolarów, a więc nie rejestrowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ale bardzo istotnych z punktu widzenia rozszerzenia gamy asortymentowej i unowocześnienia produkcji, transferu nowoczesnej technologii, wymuszenia zmian w procesach produkcyjnych u miejscowych konkurentów. Były jednak równieŝ takie zagraniczne firmy z branŝy stolarki otworowej, które zainwestowały w naszym kraju pokaźniejsze kwoty, zdecydowanie przekraczające wspomniany próg 1 mln USD. Wśród inwestorów zagranicznych do największych naleŝą firmy niemieckie Frankische Plastiks GmbH (naleŝy do nich Rechau Sp. z o.o.) i Mercurat Beteilgungs GmbH (Winkhaus Sp. z o.o.), austriacka firma Aluplast Austria GmbH oraz włoska Metra. Prognozy dla sektora Na kondycję sektora stolarki otworowej największy wpływ wywiera sytuacja gospodarcza kraju, w tym zwłaszcza koniunktura na rynku budowlanym. W finansowaniu budownictwa niezmiernie waŝną rolę odgrywają warunki kredytowe, które w ostatnich miesiącach były bardzo korzystne, co wpłynęło na znaczne oŝywienie branŝy budowlanej, szczególnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Popyt na stolarkę budowlaną determinowany jest przez dwa główne czynniki: nowe budownictwo mieszkaniowe oraz wymianę stolarki, zwłaszcza okien, w istniejących zasobach. Ponadto popyt na wymianę okien w Polsce wspiera proces kompleksowego docieplania zewnętrznych ścian, w połączeniu z wymianą starej stolarki przez indywidualnych inwestorów i spółdzielnie mieszkaniowe. Polska ma wysoki potencjał wzrostowy w budownictwie. Ze wskaźnikiem około 300 mieszkań na 1000 mieszkańców znajdujemy się na jednym z ostatnich miejsc w Europie, gdzie wskaźnik ten kształtuje się średnio na poziomie około 400 mieszkań. Szacunkowy niedobór mieszkań wynosi około 1,5 miliona. Dodatkowy potencjał rozwoju dla firm produkujących stolarkę otworową istnieje w rynku usług remontowych. Rynek ten ma bardzo duŝą, trudną do oszacowania, wartość. Ocenia się, Ŝe prawie 8 mln istniejących juŝ mieszkań wymaga wymiany okien. Według zachodnich ekspertów, aŝ 33 mln okien w Polsce nadaje się do wymiany. Ostatnio prawie 2/3 ogólnej sprzedaŝy stolarki budowlanej stanowiła wymiana okien starych na nowe. Producenci liczą jednak przede wszystkim na rozwój budownictwa. W ostatnim czasie koniunktura w budownictwie mieszkaniowym jest bardzo dobra. Równie korzystne są takŝe przewidywania obejmujące dłuŝszy horyzont czasowy. W najbliŝszych latach przewidywane jest utrzymanie się trendu wzrostowego w budownictwie mieszkaniowym. Prawdopodobny jest równieŝ wzrost nakładów gospodarstw domowych na remonty zasobów mieszkaniowych. Sytuacja taka stwarza korzystne perspektywy, dotyczące popytu na wyroby stolarki otworowej. Wydział Analiz AmerBrokers 4

5 Zakłada się, Ŝe stabilny popyt restytucyjny oraz oŝywienie koniunktury w polskiej gospodarce będą miały pozytywny wpływ na wzrost popytu na stolarkę otworową w nadchodzących latach i stworzą korzystne perspektywy dla rozwoju tej branŝy. Ponadto wraz z rozwojem gospodarki i dostępem do funduszy unijnych, prognozuje się wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw, co z kolei moŝe pozytywnie wpłynąć na rozwój budownictwa i produkcji wyrobów stolarki otworowej. Znaczący wpływ na branŝę powinny mieć równieŝ zwiększone moŝliwości eksportu, zwłaszcza drzwi i okien oraz ram do nich z tworzyw sztucznych i drewna. JuŜ w 2006 roku nastąpił znaczący wzrost produkcji stolarki otworowej w Polsce. Jeszcze według prognoz z 2005 roku miała ona wynieść nieco ponad 6 mld zł. Wartość ta została osiągnięta juŝ w połowie 2006 roku. Na koniec tego roku prognozuje się wartość produkcji na ponad 13 mld zł. Prognoza produkcji wyrobów stolarki otworowej w Polsce do 2010 roku Rok Produkcja (w mld zł) Zmiana % ,0 44,4% ,0 23,1% ,0 6,3% ,0 17,6% ,0 25,0% Źródło: Raport Rynek stolarki otworowej... przygotowany przez Incona Międzynarodową Agencję Konsultingową W końcu prognozowanego okresu (2010 rok) wartość polskiej produkcji wyrobów stolarki otworowej powinna przekroczyć poziom 25 mld zł, co oznaczałoby niemal dwukrotny wzrost w stosunku do prognozy na 2006 rok. RównieŜ zdaniem ekspertów Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, do roku 2010 utrzyma się dalszy wzrost zapotrzebowania na stolarkę otworową. Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek, w latach prognozowane jest podwojenie produkcji stolarki otworowej. 1 1 Źródła: Raport Rynek stolarki otworowej... przygotowany przez Incona Międzynarodową Agencję Konsultingową z Warszawy, Prospekt emisyjny Wydział Analiz AmerBrokers 5

6 Działalność spółki Historia spółki Historia BUDVAR Centrum S.A. sięga marca 1997 roku, kiedy została zarejestrowana spółka akcyjna. Kapitał zakładowy spółki wynosił 100 tys. zł i dzielił się na akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł kaŝda. Z tego 998 akcji objął obecny główny akcjonariusz i Prezes Zarządu, Pan Marek Trzciński. Po zarejestrowaniu spółka nie podjęła działalności aŝ do 12 lipca 2004 roku. Do tego czasu dominujący akcjonariusz spółki - Marek Trzciński prowadził działalność jako przedsiębiorca (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Miasta w Zduńskiej Woli). W związku ze znaczącym zwiększeniem skali działalności, realizowanej przez przedsiębiorcę, a takŝe długoterminowymi planami rozwoju, produkcja okien przejęta została przez spółkę akcyjną. Natomiast przedsiębiorstwo BUDVAR Centrum Marek Trzciński zaprzestało działalności, polegającej na produkcji okien. Początkowo spółka prowadziła działalność w oparciu o majątek i pracowników przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum Marek Trzciński (na podstawie umowy dzierŝawy). Od początku 2005 roku BUDVAR Centrum S.A. prowadzi działalność w oparciu o własne nieruchomości oraz własne środki trwałe (wniesione do spółki aportem przez BUDVAR Centrum Marek Trzciński). Warto przy tym dodać, Ŝe od połowy 2003 roku do grudnia 2004 roku, spółka prowadziła działalność pod firmą Thyssen Okna S.A. Działalność SprzedaŜ Produkcja okien Dostawcy Siedziba BUDVAR Centrum S.A. znajduje się w Zduńskiej Woli. Tam prowadzona jest produkcja stolarki budowlanej. W ramach podstawowych obszarów swojej działalności spółka zajmuje się: 1. Produkcją, sprzedaŝą oraz montaŝem stolarki budowlanej z pvc. 2. SprzedaŜą oraz montaŝem towarów uzupełniających: parapetów wewnętrznych oraz okapników zewnętrznych, rolet aluminiowych zewnętrznych, w tym nasadowych, roletek materiałowych wewnętrznych, Ŝaluzji wewnętrznych, drobnych akcesoriów np. klamek. 3. Dostawą produktów i towarów. Spółka zajmuje się wyłącznie produkcją stolarki pvc w oparciu o złoŝone przez klientów zamówienia. Nie jest realizowana produkcja na magazyn. Zamówienia, a następnie sprzedaŝ dokonywana jest w oparciu o następujące kanały dystrybucji: sieć własnych biur handlowych, obejmująca ponad 80 jednostek w 11 województwach, sieć pośredników krajowych i zagranicznych, działających we własnym imieniu i na własny rachunek (dealerzy), rynek przetargów, w tym przetargów publicznych. ZłoŜone przez klientów zamówienia wprowadzane są przez handlowców do systemu informatycznego, opartego o specjalistyczne oprogramowanie WindowMaker. Oprogramowanie to umoŝliwia precyzyjną kalkulację ceny, przygotowanie oferty oraz eksport przyjętego zamówienia do systemu informatycznego wykorzystywanego w centrali spółki. Wraz z zamówieniem przyjmowana jest od klientów zaliczka, bądź innego rodzaju gwarancja przyszłej zapłaty. Zamówienia kaŝdego dnia przesyłane są drogą elektroniczną do Działu Przygotowania Produkcji, w którym w sposób zautomatyzowany ustalany jest harmonogram produkcji, wysyłki, a takŝe zapisywane są informacje w systemie księgowym oraz generowane faktury zaliczkowe. Na podstawie przetworzonych zamówień, następuje zakup surowców niezbędnych do wytworzenia kolejnych partii produkcyjnych oraz powstają pliki słuŝące sterowaniu maszyn wykorzystywanych do wytwarzania okien. Partia produkcyjna kierowana jest do realizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem produkcji. Gotowe okna wraz z towarami towarzyszącymi, przewoŝone są do magazynów pośredników współpracujących ze spółką, skąd w uzgodnionych terminach trafiają do montaŝu. Spółka udziela pięcioletniej gwarancji na produkowane okna. Stolarka plastikowa wykonywana jest w oparciu o trzy podstawowe surowce: profile plastikowe ich dostawcą jest Profine Polska Sp. z o.o., szyby zespolone dostarczane przez Press-Glas Sp. z o.o., okucia ich dostawcą jest ROTO Sp. z o.o. Wydział Analiz AmerBrokers 6

7 PowyŜsze podmioty są jedynymi dostawcami, z jakimi współpracuje BUDVAR Centrum przy dostawie wymienionych asortymentów do produkcji szyb. Pomimo tego uzaleŝnienie spółki od dostawców jest nieznaczne i ograniczone czasowo. W ciągu kilku dni moŝliwe jest bowiem dostosowanie się spółki do innych profili, okuć i szyb, oferowanych przez konkurencyjnych dostawców. Dostosowanie to polega głównie na zmianie oprogramowania maszyn i urządzeń, które moŝe być wykonane w oparciu o własny zespół informatyków, a rynek dostawców powyŝszych elementów konstrukcyjnych jest bardzo konkurencyjny. Parametry okien Przewagi BUDVAR Centrum Dzięki róŝnorodności systemów profili okiennych w BUDVAR Centrum, moŝliwe jest wykonanie praktycznie kaŝdego okna, o kaŝdym kształcie i w kaŝdym budynku. Stolarka okienna wytwarzana przez spółkę charakteryzuje się optymalnymi parametrami, z których najistotniejszymi są: izolacyjność cieplna współczynnik przenikania ciepła U mieści się w przedziale wartości 1,1-1,6 W/m2K; umoŝliwia to dotrzymanie najbardziej surowych norm o ochronie ciepła, izolacyjność akustyczna wielokomorowa budowa profili wykorzystywanych do produkcji okien, specyficzny ich kształt oraz zastosowanie odpowiedniego pakietu szybowego gwarantują ciszę. DąŜąc do zróŝnicowania swoich produktów w stosunku do oferty rynku, BUDVAR Centrum wprowadził następujące modyfikacje w stosunku do standardowej oferty rynkowej: 1. Od maja 2006 roku w produkcji stolarki wykorzystywanie są wyłącznie profile plastikowe, pozbawionych tzw. modyfikatorów ołowiowych. Modyfikatory wykorzystywane w profilach pvc odpowiadają za trwałość barwy, odporność na warunki atmosferyczne oraz starzenie. Zawierają one zwykle domieszki ołowiu. W profilach wykorzystywanych przez spółkę zrezygnowano z tego typu modyfikatorów, zastępując je innymi substancjami, które są oparte o związki cynkowo-wapniowe. Spółka jest jedynym w Polsce producentem okien plastikowych wydającym certyfikat na brak ołowiu. 2. W odróŝnieniu od innych producentów, od początku działalności spółki ramy okien powstają przez połączenie profili przy pomocy zgrzewania. Technologia ta, powszechnie wykorzystywana poza granicami kraju, w Polsce praktycznie nie jest stosowana. Technologia zgrzewania słupka pozwala wyeliminować wady (polegające na nieszczelności okien), jakie występują w oknach, w których słupki połączone są z ramami przy pomocy śrub. 3. Na rynku standardowymi produktami w zakresie stolarki plastikowej są okna wykonywane z profili 3 komorowych. W ostatnich latach pojawiło się jednak coraz więcej producentów, oferujących okna o lepszych parametrach wytrzymałościowych oraz akustycznych, wykonanych z profili 5 komorowych. DąŜąc do zróŝnicowania swojej oferty w stosunku do konkurencji, w sierpniu 2006 roku BUDVAR wprowadził na rynek jako swój sztandarowy produkt, stolarkę w systemie Elegance Premium, w której wykorzystywane jest unikalne, produkowane wyłącznie dla spółki skrzydło 6 komorowe. Profile te nie są dostępne dla innych producentów stolarki w Polsce. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe spółka jest jedynym producentem w Polsce, który oferuje stolarkę posiadającą łącznie wszystkie wymienione cechy. Struktura sprzedaŝy Struktura sprzedaŝy BUDVAR Centrum (w tys. zł) Rodzaj sprzedaŝy wartość udział wartość udział wartość udział SprzedaŜ produktów (okna) ,5% ,6% ,4% SprzedaŜ towarów 55 0,5% 657 1,2% 665 1,3% Usługi 0 0,0% 116 0,2% ,4% Razem ,0% ,0% ,0% Źródło:Prospekt emisyjny W strukturze sprzedaŝy BUDVAR Centrum zdecydowanie przewaŝają przychody ze sprzedaŝy produkowanych przez spółkę okien. SprzedaŜ towarów (parapety, okapniki, rolety, Ŝaluzje, klamki itp.) stanowią marginalną część dochodów, mają więc znikomy wpływ na sytuację finansową spółki. Wydział Analiz AmerBrokers 7

8 SprzedaŜ kraj/export Zdecydowana większość produkcji BUDVAR Centrum trafia na rynek krajowy. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2006 roku było to 89,9% przychodów ze sprzedaŝy (w 2005 roku było to 92% sprzedaŝy ogółem). Z tego 75% sprzedaŝy wygenerowały biura handlowe spółki, przychody osiągnięte przez dealerów stanowiły 11,9% sprzedaŝy, pozostała sprzedaŝ krajowa dała 3% obrotów. Większość obrotów generowanych przez najwaŝniejszy kanał dystrybucji, jakim są biura handlowe, trafia do klientów w województwach: łódzkim, mazowieckim i dolnośląskim. W przypadku sprzedaŝy eksportowej, trafia ona do Niemiec, Czech, Włoch i Austrii. Spółka chce w dalszym ciągu rozwijać sprzedaŝ eksportową, jednak i tak na rynek krajowy powinna trafiać zdecydowana większość sprzedaŝy (ponad 80%). Inwestycje Spółka BUDVAR Centrum przeprowadziła w latach duŝe inwestycje. Główne działania inwestycyjne w 2004 roku polegały na wniesieniu aportem do spółki środków trwałych o łącznej wartości ponad 8 mln zł (w sumie inwestycje w tym roku wyniosły 8,56 mln zł). Aport obejmował: grunty - o wartości 105 tys. zł, budynek przemysłowy - 5,8 mln zł, maszyny i urządzenia - 1,34 mln zł, środki transportu tys. zł, pozostałe środki trwałe tys. Nakłady inwestycyjne poniesione w 2005 roku (7,17 mln zł) przeznaczone były w przewaŝającym zakresie na zakup maszyn, urządzeń oraz środków transportu. Nakłady na maszyny i urządzenia przeznaczono na zakup zgrzewarek, oczyszczarek i zestawów komputerowych. Nakłady na środki transportu przeznaczone były na zakup samochodów cięŝarowych i osobowych. Efektem dokonanych inwestycji była dalsza modernizacja urządzeń produkcyjnych poprzez wykorzystanie maszyn sterowanych komputerami, wykorzystanie sieci informatycznej do łączności elektronicznej pomiędzy centralą, a biurami handlowymi oraz usprawnienie dystrybucji produkowanej stolarki okiennej. W 2005 roku nakłady na inwestycje objęte były dofinansowaniem z Unii Europejskiej (UE) w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W sumie na podstawie umów podpisanych w 2005 roku spółka otrzymała 2,48 mln zł dotacji z UE. Środki te wpłynęły do spółki w 2006 roku. Od stycznia do września 2006 spółka BUDVAR Centrum poniosła niewielkie nakłady inwestycyjne (760 tys. zł). JednakŜe podjęła ona działania, zmierzające do przeprowadzenia szerokiego programu inwestycyjnego, o którym mowa poniŝej. Cele emisji W latach wolumen produkcji okien przez BUDVAR Centrum został ograniczony z powodu pełnego wykorzystania moŝliwości produkcyjnych. Ograniczenia te wyniknęły zarówno w związku z wykorzystaniem powierzchni produkcyjnej, jak i wydajności stosowanych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Dalszy rozwój działalności spółki, zwiększenie wielkości realizowanej sprzedaŝy oraz znacząca poprawa wyników finansowych, moŝliwe będą jedynie w przypadku zwiększenia produkcji BUDVAR Centrum. W opinii spółki konieczne staje się podjęcie inwestycji polegających na: wybudowaniu nowej hali produkcyjno-magazynowej, połączonej z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi. Zarząd przewiduje, Ŝe powierzchnia uŝytkowa części biurowej będzie wynosiła 1,39 tys. m 2, natomiast powierzchnia uŝytkowa części produkcyjnej 5,85 tys. m 2. Przewidywany koszt tej inwestycji będzie wynosił około 13 mln zł; zainstalowaniu nowych linii do produkcji okien oraz modernizacji linii istniejących; łączny szacunkowy koszt tych inwestycji wyniesie około 11 mln zł; zakupie środków transportu (samochodów cięŝarowych), niezbędnych do transportu dodatkowo produkowanych okien. Przewidywany koszt zakupu tych środków transportu wyniesie około 1 mln zł; rozbudowie sieci dystrybucji poprzez zwiększenie do końca 2007 roku liczby własnych biur handlowych do około 100. Przewidywany koszt rozbudowy sieci wyniesie około 1 mln zł. Łączny koszt powyŝszych inwestycji wyniesie około 26 mln zł. Ich realizacja pozwoli zwiększyć w Wydział Analiz AmerBrokers 8

9 perspektywie najbliŝszych 2 lat wolumen sprzedaŝy o około 70%, co powinno mieć wpływ na wyniki spółki juŝ w bieŝącym roku obrotowym. Finansowanie inwestycji Cena emisyjna oferowanych akcji serii D znajdzie się w przedziale zł. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji (1,6 mln sztuk), w zaleŝności od ceny emisyjnej akcji, wpływy brutto z emisji wyniosą mln zł. W zaleŝności od wpływów, jakie osiągnie spółka, całkowite koszty emisji powinny wynieść tys. zł. W przypadku wpływów w wysokości 16 mln zł, planowane inwestycje zostaną sfinansowane dodatkowo ze środków własnych (5 mln zł) oraz kredytu bankowego (5 mln zł). W przypadku wpływów na poziomie 24 mln zł, inwestycje zostaną uzupełnione wyłącznie wkładem własnym spółki. W zakresie źródeł finansowania inwestycji, bardzo waŝną informacją jest złoŝenie przez BUDVAR w dniu 31 stycznia 2007 roku wniosku o dofinansowanie kosztów planowanej inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Spółka oczekuje przyznania dotacji w wysokości 14,43 mln zł. Gdyby rzeczywiście doszło do otrzymania dotacji z Unii Europejskiej, spółka pozyskałaby dodatkowe środki, znaczące w stosunku do planowanych wpływów z emisji. Wśród celów, na jakie mogłaby je przeznaczyć, Prezes Zarządu Pan Marek Trzciński wymienił m.in.: ewentualne przejęcia innych firm, dywersyfikację działalności w zakresie produkcji okien drewnianych, czy teŝ produkcję we własnym zakresie szyb zespolonych (obecnie spółka kupuje je od poddostawców). JeŜeli spółka nie uzyskałaby wymienionej wyŝej dotacji, postara się ona o uzyskanie dodatkowych korzyści z tytułu planowanych inwestycji inną drogą. BUDVAR Centrum podpisał bowiem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (ŁSSE) porozumienie, w sprawie objęcia części nieruchomości gruntowej (naleŝącej do spółki), statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Wówczas spółka mogłaby się ubiegać o inwestowanie z wykorzystaniem instrumentów, skutkujących zaniechaniem płacenia podatku dochodowego do czasu pokrycia tym podatkiem 65% inwestycyjnych wydatków kwalifikowanych, lecz nie dłuŝej niŝ do 2017 roku. Warto przy tym dodać, Ŝe spółka ma decyzję administracyjną o warunkach zabudowy dla nieruchomości, które mają być efektem pozyskania środków z emisji akcji i rozpoczęły się juŝ wstępne prace budowlane. Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy BUDVAR Centrum S.A. (w mln zł) 26,4% W zrost 35,0% 40,0% 99,5 45% 40% 35% 30% ,7 53,7 42,5 42,0 71,1 25% 20% 15% 10% 20-1,9% 5% 0 1,0% 2003* 2004* P 2008P 0% -5% * dane dla przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum Marek Trzciński P - prognoza AmerBrokers W celu zapewnienia porównywalności danych, w latach na powyŝszym wykresie zaprezentowano przychody ze sprzedaŝy przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum Marek Trzciński. Widać, Ŝe BUDVAR Centrum dotychczas rozwijało się nierównomiernie, skokowo zwiększając przychody w jednym okresie, po którym następowała stagnacja. Ta sytuacja powinna się zmienić w najbliŝszym czasie o tyle, Ŝe głównie dzięki pozyskaniu środków z emisji akcji, w kolejnych dwóch latach powinno nastąpić niemal podwojenie sprzedaŝy. Później spółka powinna wejść w fazę bardziej zrównowaŝonego rozwoju, chyba Ŝe pojawią się kolejne koncepcje szybkiego skoku do przodu. Wydział Analiz AmerBrokers 9

10 Sprawozdania finansowe Bilans Analiza sprawozdań finansowych BUDVAR Centrum jest utrudniona, ze względu na to, Ŝe spółka prowadziła działalność operacyjną (produkcja okien) od 12 lipca 2004 roku. Do czerwca 2004 roku, działalność operacyjna odbywała się w ramach przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum Marek Trzciński, które zaprzestało działalności, polegającej na wytwarzaniu okien (później wniosło posiadany majątek produkcyjny aportem do spółki akcyjnej BUDVAR Centrum). Od końca 2004 roku znacząco zmieniła się struktura zarówno aktywów, jak i pasywów spółki. W przypadku aktywów systematycznie spada udział aktywów trwałych (przede wszystkim budynki, środki techniczne i maszyny produkcyjne) w aktywach ogółem (na koniec grudnia 2004 roku było to 77% aktywów, a we wrześniu 2006 roku juŝ tylko 53%), kosztem szybko rosnącej wartości aktywów obrotowych. Stało się to przede wszystkim z powodu wzrostu poziomu zapasów (najbardziej wpłynęły na to zaliczki na poczet dostaw w kwocie 0,92 mln zł) oraz znaczącego zwiększenia inwestycji krótkoterminowych, które miały wartość 3,8 mln zł (w całości były to środki pienięŝne). Bilans struktura (w tys. zł) AKTYWA TRWAŁE ,8% 67,5% 52,8% Wartości niematerialne i prawne ,3% 0,6% 0,5% Rzeczowe aktywa trwałe ,7% 99,4% 99,4% NaleŜności długoterminowe ,0% 0,0% 0,0% Inwestycje długoterminowe ,0% 0,0% 0,0% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,0% 0,0% 0,0% AKTYWA OBROTOWE ,2% 32,5% 47,2% Zapasy ,6% 32,5% 35,1% NaleŜności krótkoterminowe ,4% 49,6% 30,5% Inwestycje krótkoterminowe ,5% 10,5% 32,3% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,5% 7,4% 2,1% AKTYWA RAZEM ,0% 100,1% 100,0% KAPITAŁ WŁASNY ,3% 61,7% 74,7% Kapitał zakładowy ,7% 62,8% 44,7% Kapitał zapasowy ,0% 8,3% 26,5% Pozostałe kapitały rezerwowe ,6% 0,0% 0,0% Niepodzielony wynik netto z lat ubiegłych 0,0% 0,0% 0,0% Zysk (strata) netto roku bieŝącego ,7% 28,9% 28,8% ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,7% 38,3% 25,3% Rezerwy na zobowiązania 1 0,0% 0,0% 0,0% Zobowiązania długoterminowe ,0% 11,5% 0,0% Zobowiązania krótkoterminowe ,0% 62,2% 67,5% Rozliczenia międzyokresowe ,0% 26,4% 32,5% PASYWA RAZEM ,0% 100,0% 100,0% Systematycznie zwiększa się wartość kapitałów własnych spółki, które stanowią główne źródło finansowania działalności BUDVAR Centrum (na koniec 2006 roku stanowiły 75% pasywów ogółem). W 2004 roku na wysokość kapitałów własnych decydujący wpływ miało wniesienie do spółki wcześniej wspomnianego aportu (8 mln zł), który w kolejnym roku został przeniesiony na kapitał podstawowy. Co ciekawe, na koniec grudnia 2006 roku spółka nie posiadała kredytów i poŝyczek. Świadczy to o bardzo bezpiecznej i konserwatywnej strukturze finansowania jej działalności. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie ponad 2 mln zł, dotyczyły otrzymanej dotacji z UE na środki trwałe. Kwota dotacji została zaliczone do przychodów przyszłych okresów i będzie wpływały na wynik finansowy jako pozostałe przychody operacyjne stopniowo w ciągu sześciu lat. Wydział Analiz AmerBrokers 10

11 W przypadku powodzenia emisji akcji, BUDVAR Centrum zostanie zasilony środkami w wysokości mln zł. Wpłynie to na dalsze zwiększenie poziomu kapitałów własnych i ich udziału w pasywach. W przypadku pozyskania z emisji akcji 24 mln zł, w najbliŝszym czasie spółka nie planuje zaciągania kredytów. Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaŝy za 2004 rok obejmują okres od 12 lipca do 31 grudnia. Nie moŝna więc porównywać przedstawionych danych z tymi osiągniętym w 2005 roku pierwszym pełnym rokiem kiedy była prowadzona działalność przez spółkę akcyjną. Jednak i tak widać, Ŝe BUDVAR Centrum osiągnął zdecydowanie lepsze rezultaty w 2005 roku. Przychody ze sprzedaŝy zwiększyły się w 2005 roku o w 362%, a zysk netto o 246% - wyraźnie więcej niŝ wynikałoby to z róŝnic w okresie prowadzenia produkcji przez spółkę (w 2004 roku działała ona przez nieco mniej niŝ pół roku). Warto dodać, Ŝe przedsiębiorstwo BUDVAR Centrum Marek Trzciński wygenerowało w 2004 roku 42,5 mln zł przychodów ze sprzedaŝy oraz 685 tys. zł zysku netto. DuŜy udział w przychodach miała sprzedaŝ towarów (16,9 mln zł), co wynikało głównie z tego, Ŝe przedsiębiorstwo zajmowało się sprzedaŝą okien wyprodukowanych przez BUDVAR Centrum S.A. Rachunek zysków i strat zmiana (w tys. zł) 2004* P 2008P 05/04 06/05 07/06P 08/07P Przychody netto ze sprzedaŝy ,2% -1,9% 35,0% 40,0% Przychody netto ze sprzedaŝy produktów ,9% Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów ,2% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,7% -10,6% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,7% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,6% Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy ,0% 24,4% Koszty sprzedaŝy ,8% Koszty ogólnego zarządu ,8% Zysk (strata) ze sprzedaŝy ,0% 25,2% Pozostałe przychody operacyjne ,4% Pozostałe koszty operacyjne ,5% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,3% 33,8% 28,9% 34,2% Przychody finansowe ,1% Koszty finansowe ,5% Zysk (strata) brutto ,4% 36,9% Podatek dochodowy ,4% 25,1% Zysk (strata) netto ,5% 40,1% 30,2% 34,3% * - dane za okres od do P - prognoza AmerBrokers W 2006 roku BUDVAR Centrum S.A. osiągnął lepsze rezultaty działalności niŝ w analogicznym okresie 2005 roku. SprzedaŜ nieznacznie spadła (o 1,9%), a jedną z głównych przyczyn takiej sytuacji była długotrwała, wyjątkowo sroga zima (temperatury spadające poniŝej -10ºC), która przeciągnęła się niemal do końca kwietnia 2006 roku. Z tego powodu spółka wyprodukowała mniej jednostek okiennych (powstają one na zamówienie klientów, a nie na magazyn ). Przyrost zysku brutto ze sprzedaŝy w 2006 roku, został osiągnięty dzięki znacznie większemu obniŝeniu kosztów bezpośrednich. Stało się tak w wyniku wynegocjowania przez spółkę korzystniejszych warunków dostaw surowców u poddostawców (przede wszystkim dotyczyło to profili plastikowych, które mają 30-40% udział w ogólnych kosztach zakupu surowców). NaleŜy zwrócić uwagę na znaczny wzrost kosztów sprzedaŝy spółki (+27%), który został spowodowany przede wszystkim wyŝszymi wynagrodzeniami dla kluczowych pracowników. Poprawiło się natomiast saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, co wynikało z przyznanej przez UE dotacji. W całym 2006 roku miała ona wpływ na wynik finansowy w kwocie 382 tys. zł (do rozliczenia pozostało jeszcze 2 mln zł w kolejnych 5 latach obrotowych). W efekcie tych zdarzeń zysk operacyjny spółki BUDVAR Centrum zwiększył się w 2006 roku o 34% do 6,6 mln zł, a zysk netto o 40% do 5,35 mln zł (nieco niŝsza niŝ w 2005 roku była efektywna stopy opodatkowania). Wydział Analiz AmerBrokers 11

12 Prognoza na lata Bazując na rozmowach z Prezesem Zarządu Panem Markiem Trzcińskim, ostroŝnie prognozujemy, Ŝe BUDVAR Centrum wygeneruje w 2007 roku sprzedaŝ na poziomie 71 mln zł (+35% w stosunku do wyniku za 2006 rok, chociaŝ spółka w swoim budŝecie zakłada 50% wzrost sprzedaŝy), natomiast w 2008 roku 99,5 mln zł (+40% w stosunku do prognozy na 2007 rok). Spółka ma przy tym zamiar utrzymać obecną wysoką rentowność, m.in. dzięki usprawnieniom w procesach produkcyjnych, jak równieŝ dobrym moŝliwościom negocjacyjnym z poddostawcami w zakresie cen. Jednak my prognozujemy spadek rentowności operacyjnej do 12% w 2007 roku i 11,5% w 2008 roku oraz rentowności netto odpowiednio do poziomu 9,8% oraz 9,4%. Oznaczałoby to wygenerowanie w 2007 roku zysku netto na poziomie 7 mln zł (+30%), a w kolejnym roku równego 9,35 mln zł (+34%). Prognozy zysków nie uwzględniają rozliczenia ewentualnej kolejnej dotacji z UE na kwotę 14,43 mln zł, która miałaby pozytywny wpływ na wyniki BUDVAR Centrum w ciągu kilku lat, poczynając od 2007 roku. Swoje załoŝenia w zakresie wzrostu sprzedaŝy opieramy na przesłankach dotyczących całego rynku okien, jak teŝ samej spółki. Na poprawę wyników producentów okien w 2007 roku powinna wpłynąć znacznie cieplejsza zima niŝ w sezonie 2005/2006. Według nas, utrzymująca się dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym, spowoduje wzrost zapotrzebowania na okna na rynku pierwotnym. Rozwijająca się gospodarka, która wpływa na rosnący optymizm konsumentów, jak teŝ wzrost ich siły nabywczej, powinna przełoŝyć się na coraz większą skłonność do wydawania pieniędzy na remonty mieszkań, w tym wymianę okien. Popyt na rynku wtórnym moŝe stymulować takŝe coraz większa liczba spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które decydują się na wymianę okien w całych budynkach (niezbędne w celu uzyskania dofinansowania na ich docieplanie), których stan techniczny pozostawia wiele do Ŝyczenia. W przypadku samego BUDVARU Centrum, mimo obecnego pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, moŝliwości wzrostu sprzedaŝy tkwią w samej reorganizacji produkcji. Spółka szacuje, Ŝe z tego powodu jest w stanie zwiększyć sprzedaŝ o około 30%. W przypadku pozyskania środków z emisji akcji, spółka zamierza wybudować halę produkcyjną oraz postawić tam 2 linie do produkcji okien do końca lipca br. PowyŜsze czynniki powinny pozytywnie wpłynąć na wzrost obrotów w roku bieŝącym. Natomiast dalszy etap inwestycji, zakładający budowę budynku biurowego do końca września br. oraz pozostałych 4 planowanych linii produkcyjnych do końca grudnia br., powinien przełoŝy się na dalszy wzrost sprzedaŝy dopiero w 2008 roku. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki finansowe 2004* Rentowność Wskaźnik rentowności EBITDA 12,5% 11,4% 16,5% Wskaźnik rentowności operacyjnej 11,7% 9,2% 12,6% Wskaźnik rentowności brutto 11,7% 9,0% 12,6% Wskaźnik rentowności netto 9,5% 7,1% 10,2% ROA - 23,5% 23,1% ROE - 33,8% 33,7% Płynność Kapitał obrotowy (w tys. zł) 935, , ,0 Wskaźnik bieŝący 1,6 1,4 2,8 Wskaźnik płynności szybkiej 1,3 0,9 1,8 ZadłuŜenie Wskaźnik zadłuŝenia 14,7% 38,3% 25,3% Wskaźnik zadłuŝenia kap. własnego 17,2% 62,2% 33,9% * na podstawie danych za okres od do Uwzględniając fakt, Ŝe BUDVAR Centrum prowadziła działalność operacyjną jedynie przez połowę 2004 roku (przez co niemoŝliwe jest rzetelne wyliczenie niektórych wskaźników), widać, Ŝe w 2006 roku spółka osiągnęła najwyŝsze w historii wskaźniki rentowności: EBITDA, operacyjnej, brutto i netto. Stopa zwrotu z kapitałów własnych oraz aktywów była nieco niŝsza od osiągniętej w 2005 roku (do ich obliczania uwzględniamy średnią z wartości kapitałów i aktywów Wydział Analiz AmerBrokers 12

13 na koniec dwóch kolejnych lat obrotowych). Jednak róŝnica jest nieznaczna, a ROE i ROA znajdują się na bardzo wysokich poziomach, szczególnie porównując je z analogicznymi wskaźnikami większości spółek giełdowych. Osiągnięcia w tym zakresie są tym bardziej imponujące, Ŝe spółka nie stosuje finansowania długiem (wówczas łatwiej byłoby jej uzyskiwać wysokie ROE). Wskaźniki płynności utrzymują się na poziomach wyŝszych od zalecanych. Pozyskanie duŝych środków z emisji akcji serii D, doprowadzi do przejściowego zwiększenia nadpłynności w spółce do momentu ich zainwestowania w rozwój potencjału produkcyjnego. Wskaźniki zadłuŝenia są bardzo niskie, w dodatku zmniejszyły się w stosunku do końca 2005 roku. PoniewaŜ BUDVAR Centrum w ogóle nie korzysta z długu odsetkowego, moŝna mówić o bardzo konserwatywnym i zachowawczym podejściu do finansowania działalności spółki. Podobnie jak w przypadku płynności, sytuacja ta ulegnie jeszcze wzmocnieniu po pozyskaniu środków z emisji akcji. Z drugiej strony zaistniała sytuacja daje spółce znaczące moŝliwości finansowania długiem, w przypadku planów dalszej ekspansji rynkowej. Wycena Metoda dochodowa Wycena metodą dochodową opiera się na następujących załoŝeniach dotyczących współczynnika dyskontowego (k): udział długu w finansowaniu (wd) = 0, udział kapitałów własnych w finansowaniu (we) = 100%, stopa wolna od ryzyka (Rf) = 4,967%, premia za ryzyko (Rm-Rf) = 5,0%, współczynnik beta (B) = 1 Przy szacowaniu współczynnika dyskontowego przyjmujemy współczynnik beta równy 1 (beta rynkowe). Liczbę akcji w wycenie dochodowej przyjmujemy na poziomie 9,9 mln sztuk (po uwzględnieniu emisji akcji serii D). Wycena dochodowa Przychody Rentowność Zysk Amortyzacja NadwyŜka Współczynnik Obecna Rok ze sprzedaŝy netto netto tys. zł) finansowa (CE) dyskontowy (k) wartość (tys. zł) tys. zł) tys. zł) 9,967% CE ,8% , ,4% , ,4% , ,4% , ,4% , Wartość rezydualna , Wartość firmy Liczba akcji (mln sztuk) 9 895,600 Wartość jednej akcji (zł) 15,6 Źródło: AmerBrokers Przy szacowaniu nadwyŝki finansowej BUDVAR Centrum na lata przyjmujemy przychody oraz zysk netto opisane w tabeli na 11 stronie analizy. Amortyzację w 2007 roku szacujemy na 2,5 mln zł ze względu na to, Ŝe większość nowych linii technologicznych zostanie zainstalowanych dopiero w grudniu br. Zakładamy, Ŝe w kolejnych trzech latach prognozy przychody będą się zwiększały o 10% rocznie, a rentowność netto utrzyma się na poziomie z 2008 roku. Sądzimy, Ŝe amortyzacja od 2008 roku będzie się utrzymywała na poziomie 3,7 mln zł. Po oznaczonym okresie prognozy zakładamy średnie roczne tempo wzrostu zysków na poziomie 2,5%. Wartość jednej akcji BUDVAR Centrum S.A. wyliczona metodą dochodową (przy przyjętych załoŝeniach odnośnie kształtowania nadwyŝki finansowej spółki) wynosi 15,6 zł. Wydział Analiz AmerBrokers 13

14 Metoda porównawcza Wycena porównawcza na dzień Spółka Kurs (w zł) P/E P/BV P/Sales Barlinek (s) 18,14 48,4 5,1 5,1 Cersanit (s) 44,50 40,1 8,0 7,8 Decora (s) 53,80 27,3 5,6 3,2 Koelner (s) 63,50 50,9 9,4 4,7 Nowa Gala (s) 6,90 24,9 2,1 2,4 Polcolorit (s) 2,65 36,7 1,5 2,5 ŚnieŜka (s) 47,19 23,9 4,0 1,8 Tras Intur (s) 4,70 80,5 10,8 1,3 Ulma (s) 289,00 42,2 13,9 9,2 Mediana x 40,1 5,6 3,2 Wycena BUDVAR Centrum z 20% dyskontem (w zł) x 20,7 10,0 16,1 Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, obliczenia własne na podstawie danych za 4 kwartały 2006 roku s - dane skonsolidowane Na giełdzie notowana jest tylko jedna spółka, zajmująca się produkcją okien (Tras Intur). W dodatku jest to spółka po długiej i bolesnej restrukturyzacji, która dopiero w ubiegłym roku odzyskała stabilność finansową i wyszła na plus (w poprzednich latach generowała straty i istniało ryzyko jej bankructwa). Poza duŝą liczbą akcji, niskimi zyskami oraz kapitałami własnymi (spowodowanymi kilkuletnimi stratami), spółka ta jest wyceniana przy zupełnie nieracjonalnych wskaźnikach P/E oraz P/BV. W związku z tym, w wycenie metodą porównawczą wzięto pod uwagę inne spółki z branŝ (głównie materiałów budowlanych), których sytuacja jest związana z koniunkturą w branŝy budowlanej pośrednio podobnie jak w przypadku producenta okien, jakim jest BUDVAR Centrum. Wybrano wyłącznie spółki charakteryzujące się, tak jak BUDVAR Centrum, dobrą sytuacją finansową i wysoką rentownością netto (od 6,9% dla Polcoloritu, do 21,74% dla Ulmy). W wycenie porównawczej uwzględniono zysk netto oraz sprzedaŝ za 2006 rok, wartość księgową na koniec grudnia 2006 roku. W przypadku spółki BUDVAR Centrum uwzględniono obecną liczbę akcji (ze względu na to, Ŝe dokonujemy porównania spółek za ostatni rok obrotowy, a emisja akcji pozwoli na znaczącą poprawę wyników w przyszłości). PoniewaŜ BUDVAR dopiero sprzedaje swoje walory w ofercie publicznej oraz biorąc pod uwagę wysoki poziom wycen osiąganych przez porównywane spółki (m.in. ze względu na duŝe oczekiwania co do poprawy wyników, w związku z dobrą sytuacją w budownictwie i rosnącą zamoŝnością Polaków), w wycenie metodą porównawczą przyjęliśmy dodatkowe 20% dyskonto, aby uwzględnić wyŝsze ryzyko inwestycji w akcje spółki na rynku pierwotnym (choć naleŝy pamiętać o tym, Ŝe po pozyskaniu środków z emisji akcji wyraźnie wzrośnie wartość księgowa spółki, a dzięki rozbudowie potencjału produkcyjnego, znacząco zwiększą się jej zyski). Wówczas wycena jednej akcji BUDVAR Centrum mieści się w przedziale 10-20,7 zł. Podsumowanie wyceny Końcowa wycena BUDVAR Centrum S.A. Spółka Waga Wycena Metoda dochodowa 0,50 15,6 Metoda P/E 0,30 20,7 Metoda P/BV 0,10 10,0 Metoda P/Sales 0,10 16,1 Końcowa wycena BUDVAR Centrum (w zł) 1,00 16,6 Źródło: obliczenia własne W celu uzyskania końcowej wyceny BUDVAR Centrum stosujemy odpowiednie wagi. Metoda dochodowa ma wagę 0,5 ze względu na jej największe znaczenie odnośnie oceny przyszłej sytuacji spółki. W metodzie porównawczej wycena uzyskana za pomocą wskaźnika P/E otrzymała wagę równą 0,3, natomiast P/BV oraz P/Sales wagi 0,1. Uzyskana wówczas końcowa wycena jednej akcji BUDVAR Centrum S.A. wynosi 16,6 zł. Wydział Analiz AmerBrokers 14

15 Informacje dodatkowe Niniejsza analiza jest skierowana do klientów Domu Maklerskiego AmerBrokers. Jest ona udostępniana nieodpłatnie. Autor analizy uŝył swojej najlepszej wiedzy i dołoŝył wszelkich starań aby analiza była sporządzona rzetelnie i obiektywnie. Autor analizy oraz Dom Maklerski AmerBrokers nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o ten dokument. Niniejsza analiza podlega ochronie wynikającej z Ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24, poz.83). W szczególności nie jest dozwolone powielanie i rozpowszechnianie powyŝszego bez zgody Domu Maklerskiego AmerBrokers. Źródło danych informacje ze spółki, prospekt emisyjny, raporty finansowe, opracowania branŝowe, informacje prasowe oraz dostępne w Internecie. Metody wyceny W niniejszej analizie zastosowano dwie metody wyceny akcji Spółki: metodę dochodową i metodę porównawczą. KaŜda z tych metod ma swoje zalety, ale teŝ jest obciąŝona wadami. Dlatego kaŝdą naleŝy traktować jako moŝliwe podejście do wyceny akcji. Metoda dochodowa (znana takŝe jako metoda zdyskontowanych przepływów pienięŝnych - DCF) opiera się na prognozie zdolności Spółki lub Grupy Kapitałowej do generowania nadwyŝki finansowej (CE) w ciągu najbliŝszych 5 lat (CE - cash earnings, to nadwyŝka finansowa wyraŝona jako zysk netto plus amortyzacja). Po oznaczonym okresie prognozy zakładamy średni roczny przyrost zysków na określonym poziomie. Współczynnik dyskontowy (k) został obliczony z następującego wzoru: k = [(wd*rd*(1-t)) + we*(rf+(rm-rf)*b)] gdzie: wd udział długu w finansowaniu działalności spółki, we udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności spółki, Rd - średnie oprocentowanie długu T stopa opodatkowania dochodów osób prawnych, Rf rentowność 5-letnich obligacji o stałym oprocentowaniu podczas ostatniego przetargu, (Rm-Rf) premia za ryzyko rynkowe, B współczynnik beta dla spółki. Silną stroną metody dochodowej jest bazowanie w wycenie na przyszłych przepływach pienięŝnych, które stanowią rzeczywistą wartość dla akcjonariuszy. Natomiast wadą tej metody jest jej opieranie się na szacunkach odnośnie kształtowania się nadwyŝki finansowej, a takŝe przyjmowanie innych załoŝeń, które mogą okazać się nieprecyzyjne, tj. przy szacowaniu współczynnika dyskontowego. Metoda porównawcza bazuje na porównaniu poziomów bieŝących wybranych wskaźników rynkowych Spółki lub Grupy Kapitałowej, takich jak chociaŝby: P/E (cena do zysku netto przypadającego na akcję), P/Sales (relacja ceny do przychodów ze sprzedaŝy na jedną akcję) oraz P/BV (relacja ceny do wartości księgowej na jedną akcję), z poziomami notowanymi przez spółki wybrane do porównania. Metoda porównawcza bazuje na załoŝeniu, iŝ akcje spółki powinny być wyceniane na relatywnie podobnych poziomach co wybrane do porównania spółki. Metodę tą cechuje więc bardzo rynkowe podejście do wyceny akcji, co moŝna uznać za jej zaletę. Natomiast wadą tej metody jest to, Ŝe nie dyskontuje ona przyszłych osiągnięć spółki, a takŝe zakłada iŝ spółka powinna być wyceniana na średnim poziomie w stosunku do innych spółek, co w niektórych przypadkach moŝe okazać się błędne biorąc pod uwagę róŝną kondycję finansową i perspektywy poszczególnych podmiotów. Wykaz rekomendacji wydanych dla spółki w ciągu ostatnich 12 miesięcy: DM AmerBrokers nie wydawał rekomendacji w tym okresie. Informacje o powiązaniach pomiędzy DM AmerBrokers, a spółką: DM AmerBrokers pełni funkcję oferującego podczas oferty publicznej BUDVAR Centrum S.A. Za prace z tym związane DM AmerBrokers otrzymał juŝ część wynagrodzenia. W przyszłości za pozostałe czynności związane z publiczną ofertą, jak teŝ moŝliwe inne formy współdziałania ze spółką, DM AmerBrokers moŝe otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Nadzór nad Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Wydział Analiz AmerBrokers 15

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005 Aneks nr 2 Do Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 23 października 2008 r. decyzją nr DEM/410/78/35/08 dla oferty publicznej Akcji Serii E oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski 1. W oparciu o poniŝsze informacje uzupełnij bilans analityczny: - wskaźnik płynności natychmiastowej 0,2 - wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 do Dokumentu Rejestracyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08

Aneks nr 13 do Dokumentu Rejestracyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08 Warszawa, dnia 14 listopada 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego 00-950 Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 1 Aneks nr 13 do Dokumentu Rejestracyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KONSORCJUM STALI USTALA PRZEDZIAŁ CENOWY I PRZEDŁUśA TERMINY BUDOWY KSIĘGI POPYTU

KONSORCJUM STALI USTALA PRZEDZIAŁ CENOWY I PRZEDŁUśA TERMINY BUDOWY KSIĘGI POPYTU Warszawa, 13 listopada 2007 r. KONSORCJUM STALI USTALA PRZEDZIAŁ CENOWY I PRZEDŁUśA TERMINY BUDOWY KSIĘGI POPYTU Spółka Konsorcjum Stali, jeden z wiodących dystrybutorów wyrobów hutniczych na polskim rynku,

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

- nowe wyzwania. Paweł Kominek

- nowe wyzwania. Paweł Kominek Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań, 05-01-2010 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji

Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Selena FM jest międzynarodowym producentem i dostawcą szerokiej gamy produktów chemii budowlanej przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Sponsor emisji W trakcie przyjmowania zapisów na akcje,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. do Prospektu emisyjnego akcji P.A. Nova S.A. z siedzibą w Gliwicach www.pa-nova.com.pl

Aneks nr 1. do Prospektu emisyjnego akcji P.A. Nova S.A. z siedzibą w Gliwicach www.pa-nova.com.pl Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego akcji P.A. Nova S.A. z siedzibą w Gliwicach www.pa-nova.com.pl Oferta Publiczna 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r.

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r. PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego zaleŝnie od zastosowanego modelu finansowego i kwalifikacji projektu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo