BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł)."

Transkrypt

1 Data: 16 kwietnia 2007 IPO Wycena: 16,6 zł Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa Tel.: (48-22) , Fax.: (48-22) Analityk: Zbigniew Bętlewski, makler p.w. BUDVAR Centrum Materiały budowlane Warunki publicznej oferty akcji BUDVAR Centrum (maj 2007): Łączna liczba oferowanych akcji: w tym: Transza Detaliczna Transza Instytucjonalna Cena akcji (zł): Wartość oferowanych akcji (zł): zł mln Dane (tys. zł) P 2008P SprzedaŜ Zysk operacyjny Zysk netto Liczba akcji (mln) 8,30 8,30 9,90 9,90 Cena = 10 zł Wartość księgowa Kapitalizacja P/E 21,7 15,5 14,2 10,6 P/BV 6,28 4,47 2,38 1,94 Cena = 15 zł Wartość księgowa Kapitalizacja P/E 32,6 23,3 21,3 15,9 P/BV 9,42 6,70 3,00 2,52 P - prognoza AmerBrokers Akcjonariusze* % akcji % głosów Marek Trzciński 74,7% 74,7% Urszula Trzcińska 4,5% 4,5% Helena Trzcińska 4,5% 4,5% Pozostali 16,2% 16,2% Razem 100,0% 100,0% * po emisji 1,6 mn akcji serii D Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł). Jednocześnie zwracamy uwagę, Ŝe ze względu na moŝliwość uzyskania przez BUDVAR Centrum lepszych wyników od zakładanych przez nas, duŝy optymizm inwestorów na GPW, małą wielkość oferty (maksymalnie 24 mln zł) i niski free float, akcje spółki na giełdzie mogą być wyceniane znacznie wyŝej od podanej powyŝej wyceny. W krańcowym przypadku spółka moŝe się stać celem ataku spekulantów giełdowych. BUDVAR Centrum naleŝy do największych polskich producentów okien pvc. Jednak ze względu na bardzo duŝe rozdrobnienie, udział spółki w rynku okien pvc waha się w okolicach 2%. BUDVAR Centrum jest jednym z liderów sektora jeśli chodzi o nowoczesność i innowacyjność oferty. Bardzo dobrze naleŝy ocenić nowoczesne linie produkcyjne posiadane przez spółkę, duŝą automatyzację produkcji oraz wysoką informatyzację procesu zbierania zamówień od klientów i przygotowania produkcji. Pozytywne jest to, Ŝe środki pozyskane z emisji akcji BUDVAR Centrum chce w całości przeznaczyć na zwiększenie skali działania (obecne moce produkcyjne są wykorzystywane w 100%). Powinno to pozwolić na skokowy wzrost sprzedaŝy i zysków, generowanych przez BUDVAR. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe spółka ma szanse otrzymać z Unii Europejskiej bardzo duŝe (14,43 mln zł) dofinansowanie kosztów planowanej inwestycji. Mogłaby ona przeznaczyć te środki na dalszy rozwój lub wejście w nowy segment rynku (np. poprzez akwizycje). Pozytywnie naleŝy równieŝ ocenić deklarację Zarządu o moŝliwości przeznaczania około 35-50% zysku na dywidendę. Czynniki ryzyka związane ze spółką, to: moŝliwość niezrealizowania w terminie celów emisji oraz potencjalny konflikt interesów, związany z najmem nieruchomości od przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum Marek Trzciński (jednakŝe jest to mała liczba lokali, w stosunku do ogólnie posiadanych przez spółkę). Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

2 Informacje o ofercie publicznej Wielkość oferty Do publicznego obrotu wprowadza się dotychczasowe akcje BUDVAR Centrum S.A., czyli akcji serii A, B i C (o wartości nominalnej 1 zł kaŝda), a takŝe akcji serii D (dalej zwane Akcjami ) w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji). Łącznie do obrotu publicznego zostanie więc wprowadzonych akcji spółki. Podział na Transze Akcje serii D oferowane będą w dwóch transzach: Transzy Detalicznej Akcji. Transzy Instytucjonalnej Akcji. Zapisy na akcje Oferta publiczna Akcji serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej będzie poprzedzona budowaniem księgi popytu ( book-building ). Zapisy na Akcje w ramach Transzy Detalicznej będą przyjmowane w biurach maklerskich, wchodzących w skład konsorcjum. Zapisy na Akcje w ramach Transzy Instytucjonalnej będą przyjmowane wyłącznie przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. Minimalna liczba Akcji, na jaką inwestor moŝe złoŝyć zapis w ramach Transzy Detalicznej wynosi 10 sztuk, natomiast maksymalna liczba nie moŝe być wyŝsza niŝ ilość Akcji oferowana w ramach tej transzy. Inwestor, który wziął udział w budowaniu księgi popytu i otrzymał zaproszenie do złoŝenia zapisu w ramach Transzy Instytucjonalnej, powinien złoŝyć zapis na liczbę Akcji, wskazaną w zaproszeniu do jego złoŝenia, wystosowanym przez DM AmerBrokers S.A. Inwestor, który nie otrzyma zaproszenia do złoŝenia zapisu, moŝe zapisać się na co najmniej Akcji i nie więcej, niŝ liczba Akcji serii D oferowana w ramach Transzy Instytucjonalnej. Przydział Akcji serii D w ramach Transzy Detalicznej będzie dokonany przy wykorzystaniu systemu informatycznego GPW. Na etapie dokonywania przydziału, istnieje moŝliwość dokonania przesunięcia Akcji pomiędzy obydwoma transzami, jednakŝe tylko w takim przypadku, gdy w jednej z transz wystąpi nadsubskrypcja, a w drugiej nie wszystkie Akcje zostaną właściwie subskrybowane i opłacone. Cena akcji Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona przez spółkę przy uwzględnieniu wyników procesu budowy księgi popytu, w którym będą mogli wziąć udział inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna będzie się mieścić w przedziale zł. Harmonogram oferty Szczegółowy harmonogram publicznej oferty Akcji serii D przedstawia się następująco: Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji serii D nastąpi w dniu 8 maja 2007 roku. Przyjmowanie Deklaracji Nabycia Akcji w ramach Transzy Instytucjonalnej będzie odbywało się od 8 do 10 maja 2007 roku, do godziny 12:00. Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 11 maja 2007 roku. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje - 14 maja 2007 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje - 16 maja 2007 roku. Dokonanie przydziału Akcji nastąpi w dniu 18 maja 2007 roku. Zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji serii D nastąpi w dniu 18 maja 2007 roku. Wydział Analiz AmerBrokers 2

3 Sytuacja w branŝy Rynek stolarki otworowej w Polsce Na polskim rynku stolarki otworowej (m.in.: okna, drzwi, bramy, ślusarka otworowa) działa obecnie około 3 tys. firm, zajmujących się produkcją okien i drzwi. Dane te pochodzą ze Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów "Polskie Okna i Drzwi". Obok niewielkiego grona duŝych producentów, osiągających przychody liczone w dziesiątkach - setkach milionów złotych, funkcjonuje bardzo duŝa ilość firm, zatrudniających nawet zaledwie po kilka osób. Polski rynek stolarki otworowej jest bardzo rozdrobniony, co wynika z faktu, iŝ jest on młody. W najbliŝszych latach moŝna się spodziewać konsolidacji rynku. Nie naleŝy oczekiwać łączenia się firm, ale raczej bankructw najsłabszych. Głównym powodem bankructw mogą być rzetelnie przeprowadzane inspekcje nadzoru budowlanego, eliminujące małe wytwórnie i stolarnie, nie ponoszące kosztów przystosowania swych zakładów do wymagań Ustawy o wprowadzaniu wyrobów budowlanych, a więc działające w szarej strefie, ocenianej nawet na 30% rynku krajowego. Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów "Polskie Okna i Drzwi" ocenia teŝ, Ŝe nawet 90% wytwórni stolarki otworowej nie bada jakości swoich wyrobów, choć mają taki obowiązek. Gdyby inspekcje nadzoru budowlanego egzekwowały obowiązującą od 2005 roku ustawę o wyrobach budowlanych, to juŝ w 2006 roku zniknęłaby z rynku co najmniej jedna trzecia tych wytwórni. Wielkość rynku stolarki W 2005 roku zwiększyła się łączna wartość sprzedaŝy stolarki otworowej, w porównaniu z rokiem poprzednim. Po słabszym 2004 roku, ze względu na wprowadzenie stawki VAT na materiały budowlane, producenci sprzedali na krajowym rynku wyroby za ponad 9 mld złotych. Nastąpił takŝe wyraźny wzrost eksportu. Według prognoz, rok 2006 miał być dla branŝy lepszy. Szacuje się, Ŝe zostanie wyprodukowane ponad 9 mln sztuk okien oraz ponad 10 mln sztuk drzwi, a wartość sprzedaŝy moŝe przekroczyć kwotę 13 mld złotych. Jest to o tyle realne, Ŝe w pierwszej połowie 2006 roku producenci stolarki drewnianej odnotowali ponad 25% wzrost sprzedaŝy w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Przyczyn wzrostowych tendencji w rozwoju branŝy naleŝy szukać w coraz lepszej koniunkturze w budownictwie, duŝej ilości remontów starego budownictwa (80% sprzedawanych okien wykorzystywana jest przy remontach), jak równieŝ powaŝnym wzroście eksportu (w ubr. miał on wynieść około 30% produkcji). Struktura sprzedaŝy Rynek okien Struktura sprzedaŝy wyrobów stolarki otworowej zmieniła się radykalnie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jeśli chodzi o produkcję okien, jeszcze w 1996 roku wśród materiałów uŝytych do ich produkcji dominowało drewno. Obecnie prawie 70% okien wykonane jest z tworzyw sztucznych. I właśnie ten segment rynku rozwija się najszybciej. Działa tu ponad 2 tysiące przedsiębiorstw. Przyczyn tego stanu rzeczy moŝna doszukiwać się, między innymi w niŝszej cenie okien z tworzyw sztucznych na rynku. Okna drewniane są natomiast bardzo dobrym towarem eksportowym. Wśród podmiotów porównywalnych ze spółką BUDVAR Centrum pod względem profilu produkcji, największym polskim producentem okien jest spółka Drutex, która w 2005 roku wygenerowała 152 mln zł przychodów ze sprzedaŝy N ajw ięk si p o lscy p ro d u cen ci o k ien p o d w zg lęd em p rzych o d ó w ze sp rzed aŝy za 2005 ro k (w m ln zł)* D rutex O knoplast- K raków O kno-p last Rąbień S tolarka W ołom in Velux Polska Stolbud W łoszczowa Sokółka Okna i D rzw i B U D V A R C entrum *wyłącznie podmioty porównywalne z BUDVAR Centrum pod względem profilu produkcji Ź ródło - Prospekt em isyjny Wydział Analiz AmerBrokers 3

4 PowyŜej 100 mln zł sprzedaŝy miała takŝe spółka Oknoplast-Kraków, natomiast firma Okno-Plast Rąbień zanotowała 92 mln zł przychodów. Kolejne 4 spółki generują obroty w przedziale mln zł. Z nimi moŝe się juŝ porównywać spółka BUDVAR Centrum, która w 2005 roku miała niespełna 54 mln zł przychodów ze sprzedaŝy. Rynek drzwi Inwestycje zagraniczne w sektorze Na rynku drzwi dominują głównie drzwi płytowe. Istnieją jednak setki mniejszych firm mających w ofercie drzwi drewniane. Jeśli chodzi o drzwi antywłamaniowe, pierwszą pozycję od wielu lat zajmuje Gerda i nic nie wskazuje na to, by miała ją utracić. Podobnie jak do wielu innych dziedzin produkcji materiałów budowlanych, do sektora stolarki otworowej napłynęło w ostatnich 15 latach duŝo kapitału zagranicznego, głównie w postaci inwestycji bezpośrednich. Wynikało to m.in. z faktu, Ŝe przemysł stolarki otworowej naleŝał do tej grupy sektorów polskiej gospodarki, w których stosunkowo wcześnie rozpoczęto procesy przekształceń i restrukturyzacji. Istotnym czynnikiem przyciągającym i stymulującym ten transfer kapitału był potencjał polskiego rynku stolarki otworowej i przewidywane tempo rozwoju właściwie wszystkich dziedzin budownictwa w naszym kraju. Sporą rolę odegrało równieŝ istnienie w Polsce o wiele tańszej aniŝeli w Europie Zachodniej, a przy tym dobrze przygotowanej kadry specjalistów. Trzeba takŝe pamiętać, Ŝe dla wielu zagranicznych inwestorów Polska stanowi bardzo dogodny pomost do ekspansji na jeszcze chłonniejsze i przyszłościowe rynki wschodnie, zwłaszcza na rynek rosyjski. W rezultacie tego, na polskim rynku stolarki otworowej pojawiła się w ostatnich latach duŝa liczba renomowanych firm zagranicznych z tej branŝy, głównie niemieckich. Wiele z nich dokonało tutaj inwestycji liczonych w setkach tysięcy dolarów, a więc nie rejestrowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ale bardzo istotnych z punktu widzenia rozszerzenia gamy asortymentowej i unowocześnienia produkcji, transferu nowoczesnej technologii, wymuszenia zmian w procesach produkcyjnych u miejscowych konkurentów. Były jednak równieŝ takie zagraniczne firmy z branŝy stolarki otworowej, które zainwestowały w naszym kraju pokaźniejsze kwoty, zdecydowanie przekraczające wspomniany próg 1 mln USD. Wśród inwestorów zagranicznych do największych naleŝą firmy niemieckie Frankische Plastiks GmbH (naleŝy do nich Rechau Sp. z o.o.) i Mercurat Beteilgungs GmbH (Winkhaus Sp. z o.o.), austriacka firma Aluplast Austria GmbH oraz włoska Metra. Prognozy dla sektora Na kondycję sektora stolarki otworowej największy wpływ wywiera sytuacja gospodarcza kraju, w tym zwłaszcza koniunktura na rynku budowlanym. W finansowaniu budownictwa niezmiernie waŝną rolę odgrywają warunki kredytowe, które w ostatnich miesiącach były bardzo korzystne, co wpłynęło na znaczne oŝywienie branŝy budowlanej, szczególnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Popyt na stolarkę budowlaną determinowany jest przez dwa główne czynniki: nowe budownictwo mieszkaniowe oraz wymianę stolarki, zwłaszcza okien, w istniejących zasobach. Ponadto popyt na wymianę okien w Polsce wspiera proces kompleksowego docieplania zewnętrznych ścian, w połączeniu z wymianą starej stolarki przez indywidualnych inwestorów i spółdzielnie mieszkaniowe. Polska ma wysoki potencjał wzrostowy w budownictwie. Ze wskaźnikiem około 300 mieszkań na 1000 mieszkańców znajdujemy się na jednym z ostatnich miejsc w Europie, gdzie wskaźnik ten kształtuje się średnio na poziomie około 400 mieszkań. Szacunkowy niedobór mieszkań wynosi około 1,5 miliona. Dodatkowy potencjał rozwoju dla firm produkujących stolarkę otworową istnieje w rynku usług remontowych. Rynek ten ma bardzo duŝą, trudną do oszacowania, wartość. Ocenia się, Ŝe prawie 8 mln istniejących juŝ mieszkań wymaga wymiany okien. Według zachodnich ekspertów, aŝ 33 mln okien w Polsce nadaje się do wymiany. Ostatnio prawie 2/3 ogólnej sprzedaŝy stolarki budowlanej stanowiła wymiana okien starych na nowe. Producenci liczą jednak przede wszystkim na rozwój budownictwa. W ostatnim czasie koniunktura w budownictwie mieszkaniowym jest bardzo dobra. Równie korzystne są takŝe przewidywania obejmujące dłuŝszy horyzont czasowy. W najbliŝszych latach przewidywane jest utrzymanie się trendu wzrostowego w budownictwie mieszkaniowym. Prawdopodobny jest równieŝ wzrost nakładów gospodarstw domowych na remonty zasobów mieszkaniowych. Sytuacja taka stwarza korzystne perspektywy, dotyczące popytu na wyroby stolarki otworowej. Wydział Analiz AmerBrokers 4

5 Zakłada się, Ŝe stabilny popyt restytucyjny oraz oŝywienie koniunktury w polskiej gospodarce będą miały pozytywny wpływ na wzrost popytu na stolarkę otworową w nadchodzących latach i stworzą korzystne perspektywy dla rozwoju tej branŝy. Ponadto wraz z rozwojem gospodarki i dostępem do funduszy unijnych, prognozuje się wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw, co z kolei moŝe pozytywnie wpłynąć na rozwój budownictwa i produkcji wyrobów stolarki otworowej. Znaczący wpływ na branŝę powinny mieć równieŝ zwiększone moŝliwości eksportu, zwłaszcza drzwi i okien oraz ram do nich z tworzyw sztucznych i drewna. JuŜ w 2006 roku nastąpił znaczący wzrost produkcji stolarki otworowej w Polsce. Jeszcze według prognoz z 2005 roku miała ona wynieść nieco ponad 6 mld zł. Wartość ta została osiągnięta juŝ w połowie 2006 roku. Na koniec tego roku prognozuje się wartość produkcji na ponad 13 mld zł. Prognoza produkcji wyrobów stolarki otworowej w Polsce do 2010 roku Rok Produkcja (w mld zł) Zmiana % ,0 44,4% ,0 23,1% ,0 6,3% ,0 17,6% ,0 25,0% Źródło: Raport Rynek stolarki otworowej... przygotowany przez Incona Międzynarodową Agencję Konsultingową W końcu prognozowanego okresu (2010 rok) wartość polskiej produkcji wyrobów stolarki otworowej powinna przekroczyć poziom 25 mld zł, co oznaczałoby niemal dwukrotny wzrost w stosunku do prognozy na 2006 rok. RównieŜ zdaniem ekspertów Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, do roku 2010 utrzyma się dalszy wzrost zapotrzebowania na stolarkę otworową. Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek, w latach prognozowane jest podwojenie produkcji stolarki otworowej. 1 1 Źródła: Raport Rynek stolarki otworowej... przygotowany przez Incona Międzynarodową Agencję Konsultingową z Warszawy, Prospekt emisyjny Wydział Analiz AmerBrokers 5

6 Działalność spółki Historia spółki Historia BUDVAR Centrum S.A. sięga marca 1997 roku, kiedy została zarejestrowana spółka akcyjna. Kapitał zakładowy spółki wynosił 100 tys. zł i dzielił się na akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł kaŝda. Z tego 998 akcji objął obecny główny akcjonariusz i Prezes Zarządu, Pan Marek Trzciński. Po zarejestrowaniu spółka nie podjęła działalności aŝ do 12 lipca 2004 roku. Do tego czasu dominujący akcjonariusz spółki - Marek Trzciński prowadził działalność jako przedsiębiorca (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Miasta w Zduńskiej Woli). W związku ze znaczącym zwiększeniem skali działalności, realizowanej przez przedsiębiorcę, a takŝe długoterminowymi planami rozwoju, produkcja okien przejęta została przez spółkę akcyjną. Natomiast przedsiębiorstwo BUDVAR Centrum Marek Trzciński zaprzestało działalności, polegającej na produkcji okien. Początkowo spółka prowadziła działalność w oparciu o majątek i pracowników przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum Marek Trzciński (na podstawie umowy dzierŝawy). Od początku 2005 roku BUDVAR Centrum S.A. prowadzi działalność w oparciu o własne nieruchomości oraz własne środki trwałe (wniesione do spółki aportem przez BUDVAR Centrum Marek Trzciński). Warto przy tym dodać, Ŝe od połowy 2003 roku do grudnia 2004 roku, spółka prowadziła działalność pod firmą Thyssen Okna S.A. Działalność SprzedaŜ Produkcja okien Dostawcy Siedziba BUDVAR Centrum S.A. znajduje się w Zduńskiej Woli. Tam prowadzona jest produkcja stolarki budowlanej. W ramach podstawowych obszarów swojej działalności spółka zajmuje się: 1. Produkcją, sprzedaŝą oraz montaŝem stolarki budowlanej z pvc. 2. SprzedaŜą oraz montaŝem towarów uzupełniających: parapetów wewnętrznych oraz okapników zewnętrznych, rolet aluminiowych zewnętrznych, w tym nasadowych, roletek materiałowych wewnętrznych, Ŝaluzji wewnętrznych, drobnych akcesoriów np. klamek. 3. Dostawą produktów i towarów. Spółka zajmuje się wyłącznie produkcją stolarki pvc w oparciu o złoŝone przez klientów zamówienia. Nie jest realizowana produkcja na magazyn. Zamówienia, a następnie sprzedaŝ dokonywana jest w oparciu o następujące kanały dystrybucji: sieć własnych biur handlowych, obejmująca ponad 80 jednostek w 11 województwach, sieć pośredników krajowych i zagranicznych, działających we własnym imieniu i na własny rachunek (dealerzy), rynek przetargów, w tym przetargów publicznych. ZłoŜone przez klientów zamówienia wprowadzane są przez handlowców do systemu informatycznego, opartego o specjalistyczne oprogramowanie WindowMaker. Oprogramowanie to umoŝliwia precyzyjną kalkulację ceny, przygotowanie oferty oraz eksport przyjętego zamówienia do systemu informatycznego wykorzystywanego w centrali spółki. Wraz z zamówieniem przyjmowana jest od klientów zaliczka, bądź innego rodzaju gwarancja przyszłej zapłaty. Zamówienia kaŝdego dnia przesyłane są drogą elektroniczną do Działu Przygotowania Produkcji, w którym w sposób zautomatyzowany ustalany jest harmonogram produkcji, wysyłki, a takŝe zapisywane są informacje w systemie księgowym oraz generowane faktury zaliczkowe. Na podstawie przetworzonych zamówień, następuje zakup surowców niezbędnych do wytworzenia kolejnych partii produkcyjnych oraz powstają pliki słuŝące sterowaniu maszyn wykorzystywanych do wytwarzania okien. Partia produkcyjna kierowana jest do realizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem produkcji. Gotowe okna wraz z towarami towarzyszącymi, przewoŝone są do magazynów pośredników współpracujących ze spółką, skąd w uzgodnionych terminach trafiają do montaŝu. Spółka udziela pięcioletniej gwarancji na produkowane okna. Stolarka plastikowa wykonywana jest w oparciu o trzy podstawowe surowce: profile plastikowe ich dostawcą jest Profine Polska Sp. z o.o., szyby zespolone dostarczane przez Press-Glas Sp. z o.o., okucia ich dostawcą jest ROTO Sp. z o.o. Wydział Analiz AmerBrokers 6

7 PowyŜsze podmioty są jedynymi dostawcami, z jakimi współpracuje BUDVAR Centrum przy dostawie wymienionych asortymentów do produkcji szyb. Pomimo tego uzaleŝnienie spółki od dostawców jest nieznaczne i ograniczone czasowo. W ciągu kilku dni moŝliwe jest bowiem dostosowanie się spółki do innych profili, okuć i szyb, oferowanych przez konkurencyjnych dostawców. Dostosowanie to polega głównie na zmianie oprogramowania maszyn i urządzeń, które moŝe być wykonane w oparciu o własny zespół informatyków, a rynek dostawców powyŝszych elementów konstrukcyjnych jest bardzo konkurencyjny. Parametry okien Przewagi BUDVAR Centrum Dzięki róŝnorodności systemów profili okiennych w BUDVAR Centrum, moŝliwe jest wykonanie praktycznie kaŝdego okna, o kaŝdym kształcie i w kaŝdym budynku. Stolarka okienna wytwarzana przez spółkę charakteryzuje się optymalnymi parametrami, z których najistotniejszymi są: izolacyjność cieplna współczynnik przenikania ciepła U mieści się w przedziale wartości 1,1-1,6 W/m2K; umoŝliwia to dotrzymanie najbardziej surowych norm o ochronie ciepła, izolacyjność akustyczna wielokomorowa budowa profili wykorzystywanych do produkcji okien, specyficzny ich kształt oraz zastosowanie odpowiedniego pakietu szybowego gwarantują ciszę. DąŜąc do zróŝnicowania swoich produktów w stosunku do oferty rynku, BUDVAR Centrum wprowadził następujące modyfikacje w stosunku do standardowej oferty rynkowej: 1. Od maja 2006 roku w produkcji stolarki wykorzystywanie są wyłącznie profile plastikowe, pozbawionych tzw. modyfikatorów ołowiowych. Modyfikatory wykorzystywane w profilach pvc odpowiadają za trwałość barwy, odporność na warunki atmosferyczne oraz starzenie. Zawierają one zwykle domieszki ołowiu. W profilach wykorzystywanych przez spółkę zrezygnowano z tego typu modyfikatorów, zastępując je innymi substancjami, które są oparte o związki cynkowo-wapniowe. Spółka jest jedynym w Polsce producentem okien plastikowych wydającym certyfikat na brak ołowiu. 2. W odróŝnieniu od innych producentów, od początku działalności spółki ramy okien powstają przez połączenie profili przy pomocy zgrzewania. Technologia ta, powszechnie wykorzystywana poza granicami kraju, w Polsce praktycznie nie jest stosowana. Technologia zgrzewania słupka pozwala wyeliminować wady (polegające na nieszczelności okien), jakie występują w oknach, w których słupki połączone są z ramami przy pomocy śrub. 3. Na rynku standardowymi produktami w zakresie stolarki plastikowej są okna wykonywane z profili 3 komorowych. W ostatnich latach pojawiło się jednak coraz więcej producentów, oferujących okna o lepszych parametrach wytrzymałościowych oraz akustycznych, wykonanych z profili 5 komorowych. DąŜąc do zróŝnicowania swojej oferty w stosunku do konkurencji, w sierpniu 2006 roku BUDVAR wprowadził na rynek jako swój sztandarowy produkt, stolarkę w systemie Elegance Premium, w której wykorzystywane jest unikalne, produkowane wyłącznie dla spółki skrzydło 6 komorowe. Profile te nie są dostępne dla innych producentów stolarki w Polsce. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe spółka jest jedynym producentem w Polsce, który oferuje stolarkę posiadającą łącznie wszystkie wymienione cechy. Struktura sprzedaŝy Struktura sprzedaŝy BUDVAR Centrum (w tys. zł) Rodzaj sprzedaŝy wartość udział wartość udział wartość udział SprzedaŜ produktów (okna) ,5% ,6% ,4% SprzedaŜ towarów 55 0,5% 657 1,2% 665 1,3% Usługi 0 0,0% 116 0,2% ,4% Razem ,0% ,0% ,0% Źródło:Prospekt emisyjny W strukturze sprzedaŝy BUDVAR Centrum zdecydowanie przewaŝają przychody ze sprzedaŝy produkowanych przez spółkę okien. SprzedaŜ towarów (parapety, okapniki, rolety, Ŝaluzje, klamki itp.) stanowią marginalną część dochodów, mają więc znikomy wpływ na sytuację finansową spółki. Wydział Analiz AmerBrokers 7

8 SprzedaŜ kraj/export Zdecydowana większość produkcji BUDVAR Centrum trafia na rynek krajowy. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2006 roku było to 89,9% przychodów ze sprzedaŝy (w 2005 roku było to 92% sprzedaŝy ogółem). Z tego 75% sprzedaŝy wygenerowały biura handlowe spółki, przychody osiągnięte przez dealerów stanowiły 11,9% sprzedaŝy, pozostała sprzedaŝ krajowa dała 3% obrotów. Większość obrotów generowanych przez najwaŝniejszy kanał dystrybucji, jakim są biura handlowe, trafia do klientów w województwach: łódzkim, mazowieckim i dolnośląskim. W przypadku sprzedaŝy eksportowej, trafia ona do Niemiec, Czech, Włoch i Austrii. Spółka chce w dalszym ciągu rozwijać sprzedaŝ eksportową, jednak i tak na rynek krajowy powinna trafiać zdecydowana większość sprzedaŝy (ponad 80%). Inwestycje Spółka BUDVAR Centrum przeprowadziła w latach duŝe inwestycje. Główne działania inwestycyjne w 2004 roku polegały na wniesieniu aportem do spółki środków trwałych o łącznej wartości ponad 8 mln zł (w sumie inwestycje w tym roku wyniosły 8,56 mln zł). Aport obejmował: grunty - o wartości 105 tys. zł, budynek przemysłowy - 5,8 mln zł, maszyny i urządzenia - 1,34 mln zł, środki transportu tys. zł, pozostałe środki trwałe tys. Nakłady inwestycyjne poniesione w 2005 roku (7,17 mln zł) przeznaczone były w przewaŝającym zakresie na zakup maszyn, urządzeń oraz środków transportu. Nakłady na maszyny i urządzenia przeznaczono na zakup zgrzewarek, oczyszczarek i zestawów komputerowych. Nakłady na środki transportu przeznaczone były na zakup samochodów cięŝarowych i osobowych. Efektem dokonanych inwestycji była dalsza modernizacja urządzeń produkcyjnych poprzez wykorzystanie maszyn sterowanych komputerami, wykorzystanie sieci informatycznej do łączności elektronicznej pomiędzy centralą, a biurami handlowymi oraz usprawnienie dystrybucji produkowanej stolarki okiennej. W 2005 roku nakłady na inwestycje objęte były dofinansowaniem z Unii Europejskiej (UE) w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W sumie na podstawie umów podpisanych w 2005 roku spółka otrzymała 2,48 mln zł dotacji z UE. Środki te wpłynęły do spółki w 2006 roku. Od stycznia do września 2006 spółka BUDVAR Centrum poniosła niewielkie nakłady inwestycyjne (760 tys. zł). JednakŜe podjęła ona działania, zmierzające do przeprowadzenia szerokiego programu inwestycyjnego, o którym mowa poniŝej. Cele emisji W latach wolumen produkcji okien przez BUDVAR Centrum został ograniczony z powodu pełnego wykorzystania moŝliwości produkcyjnych. Ograniczenia te wyniknęły zarówno w związku z wykorzystaniem powierzchni produkcyjnej, jak i wydajności stosowanych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Dalszy rozwój działalności spółki, zwiększenie wielkości realizowanej sprzedaŝy oraz znacząca poprawa wyników finansowych, moŝliwe będą jedynie w przypadku zwiększenia produkcji BUDVAR Centrum. W opinii spółki konieczne staje się podjęcie inwestycji polegających na: wybudowaniu nowej hali produkcyjno-magazynowej, połączonej z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi. Zarząd przewiduje, Ŝe powierzchnia uŝytkowa części biurowej będzie wynosiła 1,39 tys. m 2, natomiast powierzchnia uŝytkowa części produkcyjnej 5,85 tys. m 2. Przewidywany koszt tej inwestycji będzie wynosił około 13 mln zł; zainstalowaniu nowych linii do produkcji okien oraz modernizacji linii istniejących; łączny szacunkowy koszt tych inwestycji wyniesie około 11 mln zł; zakupie środków transportu (samochodów cięŝarowych), niezbędnych do transportu dodatkowo produkowanych okien. Przewidywany koszt zakupu tych środków transportu wyniesie około 1 mln zł; rozbudowie sieci dystrybucji poprzez zwiększenie do końca 2007 roku liczby własnych biur handlowych do około 100. Przewidywany koszt rozbudowy sieci wyniesie około 1 mln zł. Łączny koszt powyŝszych inwestycji wyniesie około 26 mln zł. Ich realizacja pozwoli zwiększyć w Wydział Analiz AmerBrokers 8

9 perspektywie najbliŝszych 2 lat wolumen sprzedaŝy o około 70%, co powinno mieć wpływ na wyniki spółki juŝ w bieŝącym roku obrotowym. Finansowanie inwestycji Cena emisyjna oferowanych akcji serii D znajdzie się w przedziale zł. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji (1,6 mln sztuk), w zaleŝności od ceny emisyjnej akcji, wpływy brutto z emisji wyniosą mln zł. W zaleŝności od wpływów, jakie osiągnie spółka, całkowite koszty emisji powinny wynieść tys. zł. W przypadku wpływów w wysokości 16 mln zł, planowane inwestycje zostaną sfinansowane dodatkowo ze środków własnych (5 mln zł) oraz kredytu bankowego (5 mln zł). W przypadku wpływów na poziomie 24 mln zł, inwestycje zostaną uzupełnione wyłącznie wkładem własnym spółki. W zakresie źródeł finansowania inwestycji, bardzo waŝną informacją jest złoŝenie przez BUDVAR w dniu 31 stycznia 2007 roku wniosku o dofinansowanie kosztów planowanej inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Spółka oczekuje przyznania dotacji w wysokości 14,43 mln zł. Gdyby rzeczywiście doszło do otrzymania dotacji z Unii Europejskiej, spółka pozyskałaby dodatkowe środki, znaczące w stosunku do planowanych wpływów z emisji. Wśród celów, na jakie mogłaby je przeznaczyć, Prezes Zarządu Pan Marek Trzciński wymienił m.in.: ewentualne przejęcia innych firm, dywersyfikację działalności w zakresie produkcji okien drewnianych, czy teŝ produkcję we własnym zakresie szyb zespolonych (obecnie spółka kupuje je od poddostawców). JeŜeli spółka nie uzyskałaby wymienionej wyŝej dotacji, postara się ona o uzyskanie dodatkowych korzyści z tytułu planowanych inwestycji inną drogą. BUDVAR Centrum podpisał bowiem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (ŁSSE) porozumienie, w sprawie objęcia części nieruchomości gruntowej (naleŝącej do spółki), statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Wówczas spółka mogłaby się ubiegać o inwestowanie z wykorzystaniem instrumentów, skutkujących zaniechaniem płacenia podatku dochodowego do czasu pokrycia tym podatkiem 65% inwestycyjnych wydatków kwalifikowanych, lecz nie dłuŝej niŝ do 2017 roku. Warto przy tym dodać, Ŝe spółka ma decyzję administracyjną o warunkach zabudowy dla nieruchomości, które mają być efektem pozyskania środków z emisji akcji i rozpoczęły się juŝ wstępne prace budowlane. Przychody ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy BUDVAR Centrum S.A. (w mln zł) 26,4% W zrost 35,0% 40,0% 99,5 45% 40% 35% 30% ,7 53,7 42,5 42,0 71,1 25% 20% 15% 10% 20-1,9% 5% 0 1,0% 2003* 2004* P 2008P 0% -5% * dane dla przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum Marek Trzciński P - prognoza AmerBrokers W celu zapewnienia porównywalności danych, w latach na powyŝszym wykresie zaprezentowano przychody ze sprzedaŝy przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum Marek Trzciński. Widać, Ŝe BUDVAR Centrum dotychczas rozwijało się nierównomiernie, skokowo zwiększając przychody w jednym okresie, po którym następowała stagnacja. Ta sytuacja powinna się zmienić w najbliŝszym czasie o tyle, Ŝe głównie dzięki pozyskaniu środków z emisji akcji, w kolejnych dwóch latach powinno nastąpić niemal podwojenie sprzedaŝy. Później spółka powinna wejść w fazę bardziej zrównowaŝonego rozwoju, chyba Ŝe pojawią się kolejne koncepcje szybkiego skoku do przodu. Wydział Analiz AmerBrokers 9

Teta coraz bardziej międzynarodowa

Teta coraz bardziej międzynarodowa Teta S.A. 11 lutego 2008 ticker: TET sektor / branŝa: IT ISIN: PLTETA000010 KUPUJ 20,96 PLN Opis spółki Działalność Teta obejmuje produkcję własnych rozwiązań IT do zarządzania biznesem Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-50 40 321, fax. 022-629 71 50 e-mail: T.Binkiewicz@bossa.pl http://bossa.pl Hoopla.pl SA Raport analityczny Październik 2007 Wszystkie opracowania i komentarze

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Duda. Kupuj 1,89 zł. Sektor: spożywczy Data: 20.04.2011. Analityk: Robert Kurowski, makler p.w.

Duda. Kupuj 1,89 zł. Sektor: spożywczy Data: 20.04.2011. Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. Sektor: spożywczy Data: 20.04.2011 Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. Duda Kupuj 1,89 zł Podstawowe dane Kurs bieżący (zł): 1,56 Liczba akcji (tys. szt): 308891 Kapitalizacja (tys. zł): 481871 Free

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku PROSPEKT EMISYJNY KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku Sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 3.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012 HAWE S.A. Raport analityczny HAWE S.A. to przedsiębiorstwo realizujące wieloletni program inwestycyjny w sektorze telekomunikacji. Swoją drogę rozpoczęło w lutym 27 roku, lecz po dwóch latach znalazło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach za okres 01 01 2009 do 30 06 2009 1. Akt załoŝycielski Grupa Kapitałowa PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach została

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo

SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl

SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl PROSPEKT EMISYJNY SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl Niniejszy Prospekt emisyjny został przygotowany w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Dom EmisyjnySp. z o.o. Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Sporządzony w związku z ofertą publiczną 34 500 000 Akcji Serii E oraz 13 000 000

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2)

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) Prospekt emisyjny akcji zwykłych na okaziciela Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, www.decora.pl Wprowadzający: Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny, Saniku Holding S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo