OprNra,I RAPCRT TERMO-REX. Sp6lki Akcyjnej. R*Til. scem/ A L, D YTO Fa KRs oooo341a62. w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2i. l.--ilt=..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OprNra,I RAPCRT TERMO-REX. Sp6lki Akcyjnej. R*Til. scem/ A L, D YTO Fa KRs oooo341a62. w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2i. l.--ilt=.."

Transkrypt

1 41-200Ssnwiec,ul.KilinskiegS4/lll/3,tel.: , telefax: '14 rafin.cm.pl biurrafin.cm.pl IP Bank Przemyshw - Handlwy S.A. I O/Ssnwiec r Regn A L, D YTO Fa KRs 341a62 l.--ilt=.. scem/ rt --- / R*Til Oprra,I RAPCRT z badania sprawzdania finansweg za kres d r. d r. TERMO-REX Sp6lki Akcyjnej w Jawrznie, ul. Wjska Plskieg 2i Ssnwiec, marzec 2014 rk

2 Spis tresci TEMAT Strna: Opinia niezale2neg biegleg rewidenta I 2 Klauzula weryfikacji Wprwadzenie d Sprawzdania Finansweg Bilans Rachunek zysk6w i strat Zestawienie zmian w kapitale wlasnym Rachunek przepl,,u,6w pieniqznych Ddatkwe infrmacje i bjasnienia Raprt uzupelniaj4cy "Opinig niezalezn g biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg" za rk 2013 TERMO-REX S.A. w Jawrznie A. czesc c,6la 2 B. CZESC SZCZEGOI-OWA RAPORTU 6 C. OCEA AKTYVr'6W T PASYWW ORAZ OCEA SYTUACJI FIASO'IVEJ l0 D. BADAIE WI-ASCIWE AKTYW6W I PASYW6W ORAZ POZYCJI KSZTATTUJACYCH WYIK DZIAIAIOSCI JEDOSTKI _ OMWIEIE ISTOTYCH POZYCJI l5 I. AKTYWATRWAIE l5 II. AKTYWAOBROTOWE 18 III. KAPITAI- WI-ASY 21 IV. zblvr4zara r REZERWY A ZOBOWTAZATA 2t V. WYIK FIASOWY 23 E. ZOBOW4ZAIA WART KOWE, OGRAICZEIA W PRAWACH WLASOSCI I ISTOTE ZDARZEIA PO DACIE, A KT6R4 SPORZADZOO SPRAWOZDAIE FIASOWE 27 F. ZESTAWIEIE ZMIA W KAPITATE WLASYM, RACHIJEK PRZEPLYWW PIEI4ZYCH, DODATKOWE IFORMACJE I OBJASIEIA, SPRAWOZDAIE Z DZIALALOSCI 2't G. ARUSZEIE PRAWA 28 H. OCEA SPRAWOZDAIA FIASOWECO ZA OKRES OD I.OI.2OI3 R. DO 3I.I2.20I3 R. 29 I. USTALEIA KOCOWE 29

3 illfd y$; ;T'"i'a';x'ni;i:fhw'; Ssnwiec, ul. Ktlinskieg 54/lll/3,tel.: , telefax: ' biurrafin.cm.pl IP Bank Paemystw - Handlwy S.A. t O/Sasnwiec 511A A r Regn AL'DYTOF' KRS ,/1il5 \Gtrffi7 11.,,""'"",11 Ry iil Oprr.l ttzx,nitec Brncrnc Rpwrnr.r. Dla Zgrmadzenia Akcjnariuszy i Rady adzrczej TERMO-REX Sp6lki Akcyjnej z siedzibq w Jawe nie, ul. Wjska Plskieg 2i PzeprwadziliSmy badanie zalqczneg sprawzdania finansweg TERMO-REX S.A. z siedziba w Jawrznie, ul. Wjska Plskleg 2i, na kt6re sklada sie: 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg, 2) bilans sprzqdzny na dzief 31 grudnia 2013 rku, kt6ry p strnie aktyw6w i pasyw6w zamyka sig sumq 3) rachunek zysk6w i strat za rk brtwy d 1 stycznia 2013 rku d ,21 zl., 31 grudnia 2013 rku, wykazujqcy strate neft w wysksci ,64 zl., 4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rk brtwy d 1 stycznia 20'13 rku d 31 grudnia 2013 rku, wykazujace zmniejszenie kapitalu wlasneg kwte 5) rachunek przeptyw6w pienieznych za rk brtwy d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku, wykazujqcy zmniejszenie stanu Srdk6w pienie2nych kwte 6) ddatkwe infrmacje i bjasnienia ,64 zl., ,15 zt., Za sprzedzenie zgdneg z bwiqzujqcymi pzepisami sprawzdania finansweg raz sprawzdania z dzialalnsci dpwiedzialny jestzazqd TERMO-REX S.A. w Jawznie. ZazEd TERMO-REX S.A. w Jawznie raz czlnkwie Rady adzrczej se zbwiezani d zapewnienia, aby sprawzdanie finanswe raz sprawzdanie z dzialalnsci spelnialy wymagania pzewidziane w ustawie z dnia 29 wzesnia 1994 r. rachunkwsci (Dz. U r., pz. 330, z p62n. zmianami), zwanej dalej "ustawq rachunkwsci". aszym zadaniem byl zbadanie iwyrazenie pinii zgdnsci z wymagajqcymi zastswania zasadami (plityke) rachunkw6ci teg sprawzdania finansweg taz qy zetelnie i jasn pzedstawia n, we wszystkich isttnych aspektach, sytuacje majqtkwq i finanswq, jak te2 wynik tinanswy TERMO-REX S.A. w Jawznie raz prawidlwsci ksieg rachunkwych stanwiqcych pdstawe jeg spzadzenia.,l bt

4 Badanie sprawzdania finansweg pzeprwadzilismy stswnie d pstanwie6: 1) rzdzialu 7 ustawy rachunkw6ci, 2) krajwych standard6w rewizji finanswej, wydanych pzez Krajwq Radq Bieglych Rewident6w w Plsce. Badanie sprawzdania flnansweg zaplanwali6my i pzeprwadzili6my w taki sps6b, aby uzyska6 racjnalnq pewn56, pzwala)qcq na wyrazenie pinii sprawzdaniu. W szczeg6lnsci badanie bejmwat sprawdzenie pprawnsci zastswanych pzez TERMO-REX S.A. w Jawznie zasad (plityki) rachunkwsci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w pzewa2eqcej mieze w sps6b wyrywkwy - dwd6w i zapis6w ksiegwych, z kt6rych wynikajq liczby i infrmacje zawafte w sprawzdaniu finanswym, jak i calsciwq cene sprawzdania finansweg. Uwa2amy, 2e badanie dstarczyl wystarczalqcei pdstawy d wyrazenia pinii. aszym zdaniem, zbadane sprawzdanie finanswe we wszystkich isttnych aspektach: a) pzedstawia zetelnie i jasn infrmacje isttne dla ceny sytuacji majetkwej i finanswej TERMO-REX S.A. w Jawznie na dziefi 31 grudnia 2013 rku, jak tez jej wyniku finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 3'l grudnia 2013 rku, b) zstal spzadzne zgdnie z wymagajqcymi zastswania zasadami (plityka) rachunkwsci raz na pdstawie prawidlw prwadznych ksiqg rachunkwych, c) jest zgdne z wplywajqcymi na tre56 sprawzdania finansweg pzepisami prawa i pstanwieniami statutu TERMO-REX S.A. w Jawznie. Sprawzdanie z dzialalnsci TERMO-REX S.A. w Jawznie jest kmpletne w rzumieniu art. 49 ust. 2 ustawy rachunkw6ci, a zawarte w nim infrmacje, pchdzece ze zbadaneg sprawzdania finansweg, sq z nim zgdne. Anna Jbzirska-Hesse lltut nr. e*ialglbs Kluczwy Biegly Rewident pzeprwadzajqcy badanie w imieniu lvlw RAFI Sp. z.. Sp6lka Kmandytwa nr ewid ]k Sl ssnwtec I' '. \ 3076 Ji fa\---1"{ Pdmit uprawniny MW RAFI Splk. z 69 ranicrnl dpcwiedzia!nsci{ SPOLKA KOMADYTOWA Ssnwiec,!l Kllliskie!0 54/lil/3 Pdmit uprawniny nr 3076 bl I PIlEDES Biegly Rbwident I u.fi*!w.trt, nr ewid 5424 Ssnwiec, dnia 26 marca 2014 tku.

5 d[irrrtrt rfl y#; i:;'"i'3x;xff;!;rhi;;; -lllll Ssnwiec, ul. Kilinskieg 54/lll/3, tel.: , http ://www. rafi n. cm. pl e - m ai I : bi u rrafin. cm. p I Bank Pnemyslw - Handlwy S.A. I O/Ssnwiec AL'DYTOF? telefax: IP r Regn KRS ll--ilil=..11 ll\emzll rt ntiiil - Ssnwiec, dnia 26 marca 2014 r. KIaUzUlRWERYFIKACII Sprawzdanie finanswe sprzqdzne za kres d l stycznia 2013 r. d 31 grudnia 2O!3 r., na dzieri 31 grudnia 2OL3 t. p.z.ez TERMO-REX S.A. w Jawrznie,. ul. Wjska Plskieg 2i - zstal zweryfikwane. W sprawzdaniu tym bilans wykazuje p strnie aktyw6w i pasyw6w sumq a rachunek zysk6w i strat strate nett w kwcie L ,2t zl., L ,6421. /*! */ S(t: q3' / I / PREZES Bi cryvt/wid6nt Matlan Wclel nr ewid 5424

6 RAPORT IEZALEzEGO BIEGLEGO REWIDETA z badania sprawzdania finansweg uzupelniajqcy piniq TERMO-REX Sp5lkiAkcyjnej w Jawrznie, ul. Wjska Plskieg 2 i WPROWADZEIE DO RAPORTU 1. Badaniem bjet sprawzdanie finanswe za kres d r. d r. Badanie pzeprwadzn w siedzibie Term-Rex S.A. w kresie: d r. d r. 2. Badanie teg sprawzdania finansweg pzeprwadzil kluczwy biegly rewident Anna Jezirska-Hesse nr ewid Sklad Rady adzrczej na dzieh zakhczenia badania, tj. na date wydania pinii i raprtu z badania ( r.) byl nastqpujqcy: - Pzewdniczacy - - Wicepzewdniczqcy - - Czlnek - - Czlnek - - Czlnek - Pan Tmasz Obarski, Pan Tmasz Kamifiski, Pani Katazyna Leda, Pani Marila Mendakiewicz, Pan Jarslaw Skrag. 4. Sklad Zazqdu Term-Rex S.A. na dziefi zakficzenia badania, tj. na date wydania pinii i raprtu z badania ( r.) byl nastqpujqcy: - P.ezes Zarzqdu - Pan Jacek Jussak - Wiceprezes Zazadu - Pani Barbara Krakwska - Czlnekzatzedu - Pan Tmasz Mazur 5. Odpwiedzialnq za prwadzenie ksiqg rachunkwych i spzqdzenie sprawzdania finansweg byla Pani Barbara Krakwska - Wiceprezes Zazqdu Sp6lki. l,,t

7 A. CZESCOGOLA l. Frma prawna iednstki, adres siedzibv Term-Rex" S.A. jest sp6lkq akcyjnq. W badanym rku brachunkwym i d zak6czenia badania nie wystepily zmiany frmy prawnej. ll. Eed-Ei.l-dzieE!-Es! Pzedmit dzialalnsci zgdny jest z numerem REGO-u raz Statutem Sp6lki. Term-Rex S.A. w Statucie Sp6lki wykazuje szerki zakres Swiadcznych uslug, z kt6rych najwa2niejszymi se: 25,61,2 br6bka metali i nakladanie pwlk na metale, 46,90,2 Spzedaz hurtwa niewyspecjalizwana, 47,30,2 Spzeda2 detaliczna paliw d pjazd6w silnikwych na stacjach paliw. lll. Pdstawa prawna dzialaln6ci 1) Statut Sp6lki - akt ntarialny Rep. A nr , spzqdzny przed ntariuszem Pzemyslawem Czuk prwadzqcym Kancelarie tarialnq w Siemianwicach Slaskich pzy ul. Swierczewskieg 2; 2) Akty ntarialne zmieniajece treij6 statutu Sp6lki. Ostatnia zmiana miala miejsce dnia r. - akt ntarialny Rep. A nr 6895/2013, sptzadzny ptzez ntariusza Pzemyslawa Czuk z Kancelarii tarialnej w Siemianwicach Slqskich pzy ul. Swierczewskieg 2; 3) Ustawa z dnia r. - Kdeks sp6lek handlwych (tekst jednlity Dz. U r., pz. 1030); Sp6lka pwlana zstala na czas niekreslny. lv, Orqan reiestrwv i data wisu d reiestru Wpis d Rejestru Pzedsiqbirc6w mial miejsce w Sqdzie Rejnwym Katwice-Wsch6d w Katwicach, Wydzial Vlll Gspdarczy Krajweg Rejestru Sedweg w dniu r. Term-Rex Sp6lka Akcyjna wpisana zstala pd numerem KRS Aktualny dpis z rejestru pzedsiebirc6w pchdzi z dnia r. izawiera statni wpis z dnia r. Reiestracia pdatkwa i statvstvczna IP ptwierdzenie zarejestrwania z dnia r. REGO zaswiadczenie z dnia r. t\ Raprt uzupelniajqcy 'Opinie niezale2neg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawrznie'

8 Wvsk66 kapitalu wlasneq w tym: - kapital pdstawwy - pzstale kapitaty - strata rku biezqceg Kapital pdstawwy na dzief r. skladal sie z: - akcji imiennych upzywilejwanych - akcji na kaziciela ,40 zl ,00 zl ,04 zl ,64 zl szt szt szt. Warts6 nminalna akcji wynsi 0,10 zl. Kapital, zgdnie z litere prawa, zstal w calsci bjqty i pkmy. Oq6lna charaktervstvka strukturv wla6cicielskiei a dzief 31 j r. struktura akcjnariatu pzedstawiala sie j.n.: Akcinariusz llse akcji w szt. Udzlal w kapitale zakladwym ll056 gls6w na WZA Udziat w kapitale zakladwym Jawel-Centrum Sp. z ,05% ,25% Pzstali akcjnariusze ,95% ,75% RAZEM ,00% ,00% Vll. Przeksztalcenia kapitalwe irqanizacvine vil. tx. W rku 2013 raz d zaknczenia badania nie mialy miejsca 2adne zmiany frmy rganizacyjn-prawnej, nazwy firmy, adresu siedziby. ie wystqpily pzejqcia, pdzialy, pstepwania restrukturyzacyjne. Wielk66 Srednirczneq zatrudnienia - 47 s6b lnfrmacie dtvczace Zarzadu raz Radv adzrczei a pzestzeni rku 2013 taz d zak(tczenia badania sklad Zazqdu Term-Rex S.A. nie ulegl zmianie. Sklad Rady adzrczej w rku 2013 id zakiczenia badania byl nastqpujqcy: -wkresied r.d r. - Pan Jarslaw Skrag, - Pani Dagmara Pluta-Obarska, - Pan Tmasz Obarski, - Pani Katazyna Leda, - Pan Tmasz Kamifiski. Raprt uzupelniajqcy 'Opinig niezalezneg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawrznie" 3 1,,{

9 - w kresie d r. d nadal - Pan Jarslaw Skrag, - Pani Marila Mendakiewicz, - Pan Tmasz Obarski, - Pani Katazyna Leda, - Pan Tmasz Kami6ski. Zbadane sprawzdanie finanswe sprzadzne za kres d 1.0' r. d '13 r., sklada sie z: - wprwadzenia d sprawzdania finansweg - bilansu spzqdzneg na dzien r., kt6ry p strnie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sume - rachunku zysk6w i strat za rk brtwy 2013 wykazujqceg strate nett - zestawienia zmian w kapitale wlasnym za rk brtwy 2013 wykazujqceg zmniejszenie kapitalu wlasneg w kwcie - rachunku pzeptyw6w pienie2nych za rk brtwy 20'13 wykazujqceg zmniejszenie Srdk6w pienieznych nett w ciqgu kresu brtweg na sume - ddatkwychinfrmacjiibjasnief ,21 zl ,64 zl ,64 zl ,15 zl. Xl. Pdstawa badaniasprawzdaniafinansweq jest umwa ff z dnia r. zawarla pmigdzy TERMO-REX S.A. w Jawznie, ul. Wjska Plskieg 2i, a MW RAFI Sp. z granlcznq dpwiedzialnsciq Sp6lka kmandytwa z siedzibq w Ssnwcu, ul. Kiliriskieg 54/lll/3, wpisane na liste pdmit6w uprawninych d badania sprawzdah finanswych prwadznq pzez Krajwq lzbe Bieglych Rewident6w pd nr Umwa ta zstala zawarta w wyknaniu Uchwaly r 3/2013 Rady adzrczej TERMO- REX S.A pdjetej na psiedzeniu w dniu r. Upwa2nienie Rady adzrczej d wybru audytra wynika z $22 ust. 2 p. 10 Statutu Sp6lki TERMO-REX S.A. Pdmit uprawniny MW RAFI Sp6lka z granicznq dpwiedzialnsciq Sp6tka kmandytwa w Ssnwcu raz biegly rewident przeprwadzajqcy badanie wraz z sbami wsp6lpracujqcymi swiadczaja, 2e sq w pelni niezale2ni w stsunku d TERMO- REX S.A. w Jawrznie, zgdnie z art. 56 ust.3 i4 ustawy z dnia r. biegtych rewidentach iich samzqdzie, pdmitach uprawninych d badania sprawzdafl finanswych raz nadzze publicznym (Dz. U. z 2009 t., nt 77, pz. 649). Xll. Kierwnik iednstki zl2vl wszvstkie iadane przez bieqleq rewidenta 5wiadczenia. wviasnienia i infrmacie W czasie badania nie nastqpily graniczenia zakresu ani metd badania. 4 l-i Raprt uzupelniajqcy 'Opinie niezalezneg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawrznie'

10 Xlll. Sprawzdanie finanswe iednstki za ubiefu kres brtwv 1. Byl badane pzez Kancelarie AudytrskE 2A Sp. z.. z siedzibq w Gliwicach pzy ul. Dekabryst6w 22 i uzyskal pinig bez zastrze2e6. 2. Zstal zatwierdzne w dniu 15 lipca 2013 r. Uchwalq nr 6 Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Sp6lki TERMO-REX Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Jawznie. 3. Bilans zamkniqcia zstal wprwadzny d ksiqg kresu badaneg jak bilans twarcia. 4. Zysk za rk 2012 wynszecy ,91 zl., zgdnie z Uchwalq nr 7 Zwczineg Walneg Zgrmadzenia Sp6lki TERMO-REX Splka Akcyjna z siedzibq w Jawznie z dnia 1 5 lipca r., ptzeznaczny zstal w calsci na kapital zapaswy Sp6lki. 5. Wpis d KRS nastapit dnia 2 sierpnia r. 6. D Pierwszeg Slqskieg Uzqdu Skarbweg w Ssnwcu zstal pzekazane dnia 26 lipca 2013 t. XlV. Wniski i zalecenia bieqlvch rewident6w z badania sprawzdania finanswe za pprzedni kres brtwv - nie wystqpity. XV. Kntrlezewnetrzne W rku 2013 miala miejsce kntrla: Organ kntrlujqcy i czas kntrli Pzedmit kntrli Ustalenia ZUS Wydzial Kntrli Platnik6w Skladek w Ssnwcu, w kresie d r. d r. PrawidlwS6 bliczania skladek i prawidlws6 innych czynnsci dt. ubezpieczei Prtkt kntrli platnika skladek z dnia r. Zalecenia pkntrlne zstaly wprwadzne d ksiqg rachunkwych rku xvt. Sps6b wvkrzvstania peez biele rewidenta ustalefi: inne bieqleq rewidenta. dzialaiace w imieniu inne dmitu uprawnlne. audvtu wewnetrzne lub rzeczznawcv - nie dtyczy. Wvkaz iednstek pwiazanvch Sp6lka nie psiada sp6lek pdpzqdkwanych. Term-Rex S.A. jest zalezna d Jawel-Centrum Sp. z.. w Jawrznie, kt6ra psiada 83,05 % udzialu w kapitale Term-Rex S.A. az 88,25 % gls6w na Walnym Zgrmadzeniu Akcjnariuszy. xvl[. lnfrmacia sprzadzeniu raprt6w czastkwvch. adreswanvch d kierwnika iednstki wvstapieniach raz wvnikach badania ddatkwvch zaadniefi - nie dtyczy. Raprt uzupelniajecy 'Opinie niezalezneg biegteg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie" jr{

11 CZESC SZCZEGOLOWA RAPORTU l. Prawidlw56 stswaneg systemu rachunkwsci w rzumieniu rczdzialu 2 ustawy rachunkwsci, a w szczeg6lnsci: 1. Plityka rachunkwsci bwiqzujqca aktualnie w Sp6lce zstala wprwadzna w 2ycie Zatzqdzeniem ff Prezesa Zazqdu Term-Rex S.A. z dnia r. Ksiegi rachunkwe prwadzne sq zgdnie z wytycznymi ustawy rachunkwsci. Od mmentu wej6cia w 2ycie plityki rachunkwsci przyjqte zasady w zakresie wyceny aktyw6w i pasyw6w, ustalania wyniku finansweg i spzqdzania sprawzdah finanswych stswane sa w sps6b ciqgly. Obecnie Sp6lka pracwuje nwq plityke rachunkw6ci, kt6ra bgdzie uwzglgdni nwq specyfikq i prfil dzialalnsci firmy raz wymgi zwiqzane z wej5ciem na regulwany rynek gieldwy. 2. Bie2qce zapisy w ksiggach rachunkwych wynikajq z dkument6w ksiegwych zadekretwanych i zaakceptwanych. Dane ksiqg, zgdnie z bwiqzujecymi przepisami, pzenszne zstajq d sprawzdan finanswych. Operacje gspdarcze se w badanej jednstce prawidlw dkumentwane. Dkumenty bedece pzedmitem ksiqgwania pddawane sq kntrli frmalnej, merytrycznej i rachunkwej. Skntrlwane dkumenty zstajq dekretwane zgdnie z bwiezujacymi zasadami i jak dwdy 2r6dlwe wprwadzne d ewidencji ksiqgwej. 3. Ksiegi rachunkwe prwadzne se zetelnie i sprawdzalnie, w tym w zakresach: - funkcjnwania knt syntetycznych i analitycznych, - zasad ewidencji, rzliczania ikalkulacji kszt6w, - zapis6w dziennika i ksiqg rachunkwych raz spsbu udkumentwania danych i pzenszenia ich na tmale n6niki w dzienniku i ksiggach rachunkwych, - przeprwadzania i rzliczania inwentarfzacji, - systemu chrny raz archiwizacji danych ksiqgwych. 4. Ksiggi rachunkwe prwadzne sq technikq kmputerwq, bazujqcq na prgramach Cmarch ERP. W sklad prgramwania wchdzq miedzy innymi: - Optima Ksiega Handlwa Plus, - Optima Analizy Bl, - Optima Obieg Dkument6w, - Optima Handel, - Optima Place i Kadry Plus, - Optima Srdki Trwate, - Optima Kasa Bank Plus. Splka jest w psiadaniu CerMkatu rejestracji prgramwania Cmarch ERP. 6 I,i Raprt uzupelniajqcy 'Opinig niezalezneg biegteg rewidenta z badania sprawzdania,inansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie'

12 E Stswany system infrmatyczny wymusza zachwanie bwiqzujqcych regul ksiqgwsci, zar6wn w zakresie zachwania kres6w brachunkwych jak ifrmy raz terminu biegu dkument6w ksiggwych. Pzeiwazanie danych za pmcq kmputera w stswanych pzez jednstkq prgramach infrmatycznych jest bezpieczne. Ksiggi rachunkwe prwadzne se biezqc, zetelnie i sprawdzalnie. Sps6b, w jaki sq prwadzne sprawia, 2e infrmac.je dstarczane pzez ksiggi ddajq prawdziwy braz firmy. Dzialanie w jednstce systemu kntrli wewngtrznej pwiqzanej z systemem rachunkw6ci Dzialanie systemu knhli wewnqtznej parte jest kntrlq funkcjnalnq sprawwanq pzez zatrudniny persnel jednstki. W Splce istnieje pdzial bwiqzk6w zwiqzanych z dyspzycje, wyknaniem i rejestracjq peracji gspdarczych. Dkumenty ksiggwe sq sprawdzane pzez pracwnik6w pd wzglgdem merytrycznym, frmalnym i rachunkwym. Funkcjnalna kntrla wewnetrzna w Term-Rex S.A. parta jest instrukcje wewnetzne, w tym w szczeg6ln6ci: - instrukcje biegu i kntrli dkument6wflnansw-ksiegwych, - instrukcje inwentaryzacyjnq, - instrukcjq za zqdzania systemami infrmatycznymi. System kntrli wewnetznej zapewnia kmpletne ujecie i prawidlwe udkumentwanie w bszarach: zakupu izaplat faktur, spzedazy iwplat naleznsci, systemu kalkulacji kszt6w iwyceny prdukt6w, wynagrdzefi, pzstalych kszt6w i pzychd6w. W bszaze brtu Srdkami majqtkwymi dknywane jest uzgadnianie sald. Efektem sprawwanej kntrli wewngtznej jest zapewnienie prawidlw5ci dkumentwania prces6w gspdarczych raz pprawnsci ewidencji ksiqgwej tych prces6w. Badanie kntrli wewnqtznej byl pzeprwadzne jedynie w takim zakresie, w jakim wiq2e sie n ze sprawzdaniem finanswym. ie mial n na celu ujawnienie wszelkich nieprawidlw6ci i slab6ci teg systemu, w at{iqzku z czym nie m2e stanwi6 pdstawy d wydawania pinii dnsnie efektywnsci systemu kntrli wewnetznej. lll. lnwentaryzacja Sp6lka w rku 2013 dknala rcznej inwentarfzacjl zgdnie z Zatzqdzeniem ff Prezesa Zazqdu Term-Rex S.A. z dnia r. raz lnstrukcji lnwentaryzacyjnej wprwadznej w zycie w dniu t. Raprt uzupelniajqcy 'OpiniQ niezalezneg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawenie' 7 1,4

13 Spisem z natury bjqte zstaly: - twary handlwe (prdukty instalacyjne) na dzie r. - twary handlwe (paliwa) na dzien r. - twary handlwe (sklep na stacji paliw) na dziei 30.1 'l r. - Srdki pieniq2ne w kasach na dzien t. Biegty rewident dnia r. uczestniczyl w spisie z natury w magazynie prdukt6w instalacyjnych. lnwentaryzacja w drdze ptwierdzenia sald biqte zstaly: - rzrachunki z kntrahentami - salda rachunk6w bankwych lnwentaryzacjq w drdze werylikacii stanu ewidencyineg biqte zstalyi - kapitaly - aktywa tmale - rezerwy - rzliczenia miedzykreswe - pzstale rzrachunki na dziei r. na dzieh r. na dzieh r. na dzieh t. na dziei 31.' t. na dziei r. na dzieft 31 j t. Ostatni spis z natury zeczwych aktylv6w trwatych mial miejsce na dziei r. Dnia 16 stycznia 2014 r. Decyzjq Prezesa Zazqdu zstal zat\ivierdzne kncwe rzliczenie inwentaryzacji rcznej. Decyzja pdjqta zstala na pdstawie sprawzdania z inwentarfzacji raz prtklu z tzliczenia r62nic inwentaryzacyjnych spzqdznych pzez Kmisje lnwentaryzacyjnq. iezawinine niedbry w kwcie 5.118,18 zl raz nadwyzki w kwcie 6.093,32 zl. zslaly przyjqte d ksiqg rachunkwych. lv. Ocena pracwanla i stswania w jednstce dkumentacji transakcji z pdmitami pwlqzanymi Sp6lka spradycznie zawiera transakcje gspdarcze pdmitami pwiqzanymi. Transakcje te nie siqgajq prg6w, kt6re sq wymagane d ustalania cen transferwych zgdnie z art. 9a Ustawy z dnia r. (iednlity tekst Dz. U. z 2011 t. nt 74, pz.397 z p62n. zmianami). Ustalenie prawidlwsci stswanych pmiqdzy jednstkami pwiqzanymi cen transakcyjnych nie stanwil pzedmitu badania. V. Klauzula pdatkwa W tku badania biegly rewident pzeprwadzajqcy badanie sprawdzil prawidlws6 tzlicze^ z lflulu zbwiqzan pdatkwych, celnych i ubezpieczen splecznych, lecz tylk w takim zakresie, w jakim uznal za stswne d spzqdzenia pinii i raprtu z badania. W zwiqzku 8 l"t Raprt uzupetniajqcy 'Opinie niezalezneg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie'

14 z tym spzqdzenie pinii i uzupelniajqceg je raprtu nie m2e byd uznane za wyrazenie pinii dnsnie prawidlwsci i terminwsci wwiqzywania sie pzez Term-Rex S.A. z zbwiqza1 publicznprawnych. Vl. Ocena wla5ciweg przechwywania ksiqg rachunkwych, dkumentacji ksiggwej i sprawzdaf finanswych Dane ksiag rachunkwych zapisane w systemie infrmatycznym pzechwwane sq na dedykwanych zwirtualizwanych serwerach plik6w raz seruerach baz danych. Za twzenie kpii zapaswych na dstepnych nsnikach elektrnicznych (tasmy magnetyczne i dyski twarde) dpwiedzialny jest lnfrmatyk. Kpie zapaswe wyknywane sq dwukrtnie w ciqgu dnia (tzw. snapsht) raz p zakhczeniu pracy w nastepujacy sps6b: - p zakficzeniu ka2deg dnia pracy: kpia pzyrstwa dkument6w elektrnicznych, - p zak6czeniu ka2deg dnia pracy: petna kpia danych system6w finansw-kadrwksiegwych, - taz na tydziefi (pelna kpia danych) za pmcq prgramwania Symantec Backup Exec raz mechanizmy wbudwane w serwerwy system peracyjny Windws 2012 Server. Kpie zapaswe pzechwywane se i chrnine w gnidprnej szafie zlkalizwanej w dzrwanym pmieszczeniu. Kpie zapaswe sq znaczane czytelnie z pdaniem daty spzqdzenia kpii zapaswej i nr tasmy. W frmie wydruk6w przechwywane sq miesigczne zestawienia brt6w i sald knt analitycznych. Dkumentacja ksiqgwa, ksiegi rachunkwe i sprawzdania finanswe pzechwywane sq w sps6b wlasciwy w siedzibie Sp6lki. Raprt uzupelniajqcy 'Opini? niezale2neg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie' 9 l,'1

15 c. OCEA AKTYWOW I PASYWOW ORAZ OCEA SYTUACJI F]ASOWEJ 1. Zmiana stanu a*w6w (majqtku) na r. w stasunku d stanu na r. raz ieg struktura se nastepujece: w tys. zl. Aktywa trwale Sktadniki aktyw6w Wartsci niematerialne i prawne Rzeczwe akt)rwa trwale Dfu gterminwe rzliczenia miedzykresr/e Aktywe brtwe 1. Zapasy 2. aleznsci kr6tkterminwe 3. lnwestyc.ie k6tkterminwe 4. Kr6tkterminwerzliczenia miedzvkreswe (. 31j22012 t. kwta struklura kwta struktura w / w% , ,2 28, , ,1 1248,1 529, Dynamika 2:4 w% ,1%,2Y 76,704,ZY 22,9% 10,80/ 7,20/ 3,10/ 1.8/ 13287,8 63, ,6 40,2 5292, , ,5 301,6 2fi.7 71,5/ 0,370 71,O/ 0,20h 28,Sh 8,20h 17,20/n 1,6% ,1% 60,5% 100,3% 7O,9Y 74,7% 121,504 39,0% 175,70k 122.OV AKTYVVA RAZETI '2 100,0% ,0 100,0% 92,8% Udzial prcentwy aktyw6w Aktyrfla trwale laktywa bmtwe t. 71,5% 3'l t. 77,1% Ak0/wa Sp6lki wg stanu r., w pr6wnaniu d stanu na kniec rku 2012, zmniejszyly siq 7,2/, wartsciw kwtq 1.333,8 tys. zl. a zmniejszenie aktyw6w najwiekszy wplyw mial spadek nale2nsci, K6re zmniejs4dy sie 61%, wartsciw 1.954,4 tys. zl. Udzial aktyw6w tmalych wg stanu na r. w aktywach glem, w pr6wnaniu d stanu na kniec 2012 rku, a\riekszyl siq 5,6 punk6w prcentwych i tyle zmniejszyl siq udzial akgw6w brtwych. Ka2da zlt6wka zaangazwana w prdukcyjnym zeczwym majetku trwalym w rku l0 irt Raprt uzupelniajqcy 'Opinie niezaleinsg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie"

16 2013 pzynsila 1,44 zl. wartsci sprzeda2y. W rku 2012 relacja ta wynsila 1,13 zt. 2. Zmiana stanu 2r6dd pchdzenia aww6w (maj4tku) na r. w stsunku d stanu na m12 r. nz jeg struruun sq nastepuiece: w tys. zl. Skladniki pasyw6w Kapital (fundusz) tidatny 1. Kapital pdstawwy 2. Pzstale kapitaly 3. Zysk/strata nett Zbwi qzania i rezrwy na zbwiqzania 1. RezeMy na zbwiqzania 2. Zbwiazania dlugterminwe 3. Zbwiqzania kr6tkterm inwe PASYIA'A RAZEM t. 31.' t. kwta struktura kwta struktura w% w / Dynamika 2'.4 w\ , , , , ,9 86,4 3170, ,1 17 U6,2 66,4% 65,5% 8,90/ 4,0% 33,6/ 0,506 18,40/ 14,80/ '100, , ,0 't46, ,5 5747,8 39,1 3243, ,2 16 5E0,0 69,1% 60,8%,8Y 7,50/" 30,9%,20/ 17,50/ 13,30/ 100,0% 89,2% 100,0% 1044,40/ -100, ,9% 221,O/ 97,70/ 103,2/ 92,8% udzial prcentwy pasyw6w Kapital (fundusz) wlasny lzbwiqzania i rezemy na zbwiqzania 31j22012(. 80,1% t. 68,4% W pr6wnaniu d rku pprzednieg, kapital $*asny ulegl bnizeniu 10,8 /, wartsciw 1.386,9 tys. z{. Obnizenie t spl rdwane zstab stratq nett za rk W pr6wnaniu d stanu kriczqceg rk 20'12, prcentwy udzial kapitalu wlasneg w g6lnej sumie bilanswej zmniejszf sie 2,7 punk6w prcentwych i tyle zwiqkszyl sie udzial kredytwania Sp6lki kapitahmi bcymi - z 30,9% d 33,6%. Raprt uzupelniajqcy "Opinie niezale2neg biegileg rewidenla z badenia sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie" 1l 1,4

17 Pkrycie kapitalem wlasnym wynsil: - aktyw6w trwalych - aktyw6w g6lem t t. 86,'l% 96,6% 66,4% 69,1% Wedlug stanu na '13 r. wystgpuje ddatni statnich 2 lat kapital pracujqcy ksztaltwal sie j.n.: kapital brtwy. a pzestzeni Stan na kniec rku r t. - kapital wlasny - rezemy dlugterminwe - zbwiqzania dlugterminwe - kapital staly - aktywa trwale - kapital brtwy: ,40 zl ,O4 zl ,38 zl ,00 zl. 3.17O.415,44 zl ,27 zl ,22 zl ,31 zl ,51 zl ,83 zl ,71 zl , Wyniki finanswe w kresie badanym w stsunku nastepujace: d rku ubiegleg se w tys. zl. L.p. Tre56 Rk 2013 (+) zysk C) strata Rk 2012 (+) zysk G) strata Zmiana stanu (+) pprawa f-) Drszenie Wskarnik zmianv stanu "/" (5:it) 1. Wynik na sprzedazy a w tym: 1) prduktdw 2) twa,6w i mateial6w -517, ,5, ,8 425, , , ,3% -549,3% -30.1% 2. Wynik na pzstalych przychdach i ksztach eracvinvch % Wvnik dzialalnsci eracvinei / 3. Wynik na pzychdach i ksaach finanswvch % 4. Wvnik bruft -t / 5. Pdatek dchdwv x x 6. Wynik nett 'l Y t2 l,t Raprl uzupelniajqcy "Opinie niezale2neg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie'

18 struktura wynak6w 3 000, , , , ,0 500,0 0,0-500, , , ,0 s+" 3 "-- ") nut" s" q *$*, -.- ss s' e*" Rk 20'13 +Rk2012 """,ss W rku 2013 Sp6lka pnisla strate nett ze sprzedazy w wysksci 517,2 tys. zl. Ujemny wynik na pzstalych przychdach i kszach w wysksci 758,6 tys. zl. raz ujemny wynik z dzialalnsci finanswej w kwcie 84,8 tys. zl. wplynqly na uksztaltwanie sie straty brutt w wysksci 1.360,6 tys. zl. P uwzglednienie drczneg pdatku dchdweg, wynik nett stanwi strate w wysksci 't.386,9 tys. zl. lsttne wskaaniki Wnn6ci finanswej nz wskaaniki pneptyww pienie,nych se nastgpujqce 1. Pkrycia bie2qcych zbwiqzan 2. Plynnsci - szybki 3. Plynnsci - bardz szybki 4. Obrtu nale2nsci zt. dstaw 5. Obrtu zblmiqzah z nl.. dstaw 6. Obrtu zapasami twar6w 7. Zadtuienia g6lneg 8. Pkrycia aktlm6w kapitalem wlasnym 9. Trwalsd struktury finanswania 10. Vwpracwania Srdk6w pieniq2nych 1,55 0,70 0,06 30 dni 19 dni 39 dni 0,33 0,66 0,85 2,15 1,42,12 55 dni 19 dni 63 dni 0,31 0,69 0,87-0,60 -,72-0, dni +24 dni -0,02-0, z dzialalnsci peracyjnej 0,94 0,28 +0,66 Raprt uzupelniajqsl "Opinae niezale2neg biegileg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMGREX S.A. w Jawznie" l3 l;q

19 11. Pienieznej wydajns6 aktyw6w 12. PieniQ2nejwydajnse sprzedazy 0,06 0,06 0,09 0,13-0,03-0,07 W pr6wnaniu d rku 2012, wskazniki ptynnsci finanswej za rk 2013 ulegly pgrszeniu ale ich pzimy nie dbiegajq d pzim6w wzrcwych. Wska2nik pkrycia bie2qcych zbwiqzari zmniejszyl siq 60 punkt6w prcentwych, wskaznik szybki 72 punkty prcentwe, wska2nik bardz szybki 6 punkt6w prcentwych. Wska2nik brtu naleznsciami z dbircami w rku 2013 pprawil sie 25 dni w pr6wnaniu d rku ppzednieg, natmiast wskazniki brtu zbwiqzaniami z q. dstaw i uslug pzstal na tym samym pzimie i wynsi 19 dni. Splata zbwiqzafi jest kr6tsza 1'l dni d regulwania naleznsci z q ulu dstaw i uslug. W rku 2013, w pr6wnaniu d rku ppzednieg, skr6ceniu ulegla brtwsd twar6w 24 dni. W pr6wnaniu d rku 2012, w rku 2013 pgrszyly siq wska2niki zadlu2enia, w tym wska2nik zadlu2enia g6lneg raz struktury finanswania zmniejszyly siq 2 punkty prcentwe, natmiast wskaznik pkrycia aktyw6w kapitalem wlasnym 3 punkty prcentwe. Ddatnie pzeptywy pieniezne z dzialalnsci peracyjnej wygenerwane w rku 2013 SwiadczA efektywnym pzeptywie Srdk6w pieniqznych. Ddatnie wska2niki pieniq2nej wydajnsci aktyw6w i pieniqznej wydajnsci spzeda2y ptwierdzajq kaswe pkrycie przychd6w ze spzeda2y. Znac,znej pprawie ulegl wska2nik zdlnsci wypracwania Srdk6w pienieznych z dzialalnsci peracyjnej, kt6ry w rku 2013 wyni6sl 0,94. Szczeg6lwa prezentacja wska2nik6w plynn5ci finanswej, rtacji nale2nsci, zbwiqzafi i zapas6w, wska2nik6w zadfu2enia raz wska2nik6w z rachunku pzeptyw6w pieniq2nych znajduje sie w zalqcznikach nr 3 i 4 niniejszeg raprtu. Ocena kntynuacji dziatalnici na bazie sytuacii finanswej iednstki W tku badania sprawzdania finansweg za rk 2013 nie stwierdzn zjawisk negatrynie wptywajqcych na sytuacjq majqtkwq i finanswa Sp6tki, kt6re mglyby Swiadczy6 zagrzeniu kntynuacji dzialalnsci w najblizszej pzyszlsci. Zdaniem Zarzqdu TERMO-REX S.A., w najblizszym kresie brachunkwym, nie wystqpiq zagr2enia, kt6re spwdwalyby graniczenie dzialaln5ci Sp6lki. l4 il,( Raprt uzupelniajqcy 'Opinig niezalezneg biegteg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie'

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

sp.z o.o. w ROKU 2009

sp.z o.o. w ROKU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZADU ZDT,IuJLILLNOSCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO sp.z.. w ROKU 2009 Krak6w, kwieciefi 2010 r. 1. Dane wstqpne 1.1 Infrmacje g6lne sp6lce Rk 2009 byl dwunastym rkiem dzialalnsci

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d 01.01.2013 d 31.12.2013r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo