OprNra,I RAPCRT TERMO-REX. Sp6lki Akcyjnej. R*Til. scem/ A L, D YTO Fa KRs oooo341a62. w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2i. l.--ilt=..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OprNra,I RAPCRT TERMO-REX. Sp6lki Akcyjnej. R*Til. scem/ A L, D YTO Fa KRs oooo341a62. w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2i. l.--ilt=.."

Transkrypt

1 41-200Ssnwiec,ul.KilinskiegS4/lll/3,tel.: , telefax: '14 rafin.cm.pl biurrafin.cm.pl IP Bank Przemyshw - Handlwy S.A. I O/Ssnwiec r Regn A L, D YTO Fa KRs 341a62 l.--ilt=.. scem/ rt --- / R*Til Oprra,I RAPCRT z badania sprawzdania finansweg za kres d r. d r. TERMO-REX Sp6lki Akcyjnej w Jawrznie, ul. Wjska Plskieg 2i Ssnwiec, marzec 2014 rk

2 Spis tresci TEMAT Strna: Opinia niezale2neg biegleg rewidenta I 2 Klauzula weryfikacji Wprwadzenie d Sprawzdania Finansweg Bilans Rachunek zysk6w i strat Zestawienie zmian w kapitale wlasnym Rachunek przepl,,u,6w pieniqznych Ddatkwe infrmacje i bjasnienia Raprt uzupelniaj4cy "Opinig niezalezn g biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg" za rk 2013 TERMO-REX S.A. w Jawrznie A. czesc c,6la 2 B. CZESC SZCZEGOI-OWA RAPORTU 6 C. OCEA AKTYVr'6W T PASYWW ORAZ OCEA SYTUACJI FIASO'IVEJ l0 D. BADAIE WI-ASCIWE AKTYW6W I PASYW6W ORAZ POZYCJI KSZTATTUJACYCH WYIK DZIAIAIOSCI JEDOSTKI _ OMWIEIE ISTOTYCH POZYCJI l5 I. AKTYWATRWAIE l5 II. AKTYWAOBROTOWE 18 III. KAPITAI- WI-ASY 21 IV. zblvr4zara r REZERWY A ZOBOWTAZATA 2t V. WYIK FIASOWY 23 E. ZOBOW4ZAIA WART KOWE, OGRAICZEIA W PRAWACH WLASOSCI I ISTOTE ZDARZEIA PO DACIE, A KT6R4 SPORZADZOO SPRAWOZDAIE FIASOWE 27 F. ZESTAWIEIE ZMIA W KAPITATE WLASYM, RACHIJEK PRZEPLYWW PIEI4ZYCH, DODATKOWE IFORMACJE I OBJASIEIA, SPRAWOZDAIE Z DZIALALOSCI 2't G. ARUSZEIE PRAWA 28 H. OCEA SPRAWOZDAIA FIASOWECO ZA OKRES OD I.OI.2OI3 R. DO 3I.I2.20I3 R. 29 I. USTALEIA KOCOWE 29

3 illfd y$; ;T'"i'a';x'ni;i:fhw'; Ssnwiec, ul. Ktlinskieg 54/lll/3,tel.: , telefax: ' biurrafin.cm.pl IP Bank Paemystw - Handlwy S.A. t O/Sasnwiec 511A A r Regn AL'DYTOF' KRS ,/1il5 \Gtrffi7 11.,,""'"",11 Ry iil Oprr.l ttzx,nitec Brncrnc Rpwrnr.r. Dla Zgrmadzenia Akcjnariuszy i Rady adzrczej TERMO-REX Sp6lki Akcyjnej z siedzibq w Jawe nie, ul. Wjska Plskieg 2i PzeprwadziliSmy badanie zalqczneg sprawzdania finansweg TERMO-REX S.A. z siedziba w Jawrznie, ul. Wjska Plskleg 2i, na kt6re sklada sie: 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg, 2) bilans sprzqdzny na dzief 31 grudnia 2013 rku, kt6ry p strnie aktyw6w i pasyw6w zamyka sig sumq 3) rachunek zysk6w i strat za rk brtwy d 1 stycznia 2013 rku d ,21 zl., 31 grudnia 2013 rku, wykazujqcy strate neft w wysksci ,64 zl., 4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rk brtwy d 1 stycznia 20'13 rku d 31 grudnia 2013 rku, wykazujace zmniejszenie kapitalu wlasneg kwte 5) rachunek przeptyw6w pienieznych za rk brtwy d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku, wykazujqcy zmniejszenie stanu Srdk6w pienie2nych kwte 6) ddatkwe infrmacje i bjasnienia ,64 zl., ,15 zt., Za sprzedzenie zgdneg z bwiqzujqcymi pzepisami sprawzdania finansweg raz sprawzdania z dzialalnsci dpwiedzialny jestzazqd TERMO-REX S.A. w Jawznie. ZazEd TERMO-REX S.A. w Jawznie raz czlnkwie Rady adzrczej se zbwiezani d zapewnienia, aby sprawzdanie finanswe raz sprawzdanie z dzialalnsci spelnialy wymagania pzewidziane w ustawie z dnia 29 wzesnia 1994 r. rachunkwsci (Dz. U r., pz. 330, z p62n. zmianami), zwanej dalej "ustawq rachunkwsci". aszym zadaniem byl zbadanie iwyrazenie pinii zgdnsci z wymagajqcymi zastswania zasadami (plityke) rachunkw6ci teg sprawzdania finansweg taz qy zetelnie i jasn pzedstawia n, we wszystkich isttnych aspektach, sytuacje majqtkwq i finanswq, jak te2 wynik tinanswy TERMO-REX S.A. w Jawznie raz prawidlwsci ksieg rachunkwych stanwiqcych pdstawe jeg spzadzenia.,l bt

4 Badanie sprawzdania finansweg pzeprwadzilismy stswnie d pstanwie6: 1) rzdzialu 7 ustawy rachunkw6ci, 2) krajwych standard6w rewizji finanswej, wydanych pzez Krajwq Radq Bieglych Rewident6w w Plsce. Badanie sprawzdania flnansweg zaplanwali6my i pzeprwadzili6my w taki sps6b, aby uzyska6 racjnalnq pewn56, pzwala)qcq na wyrazenie pinii sprawzdaniu. W szczeg6lnsci badanie bejmwat sprawdzenie pprawnsci zastswanych pzez TERMO-REX S.A. w Jawznie zasad (plityki) rachunkwsci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w pzewa2eqcej mieze w sps6b wyrywkwy - dwd6w i zapis6w ksiegwych, z kt6rych wynikajq liczby i infrmacje zawafte w sprawzdaniu finanswym, jak i calsciwq cene sprawzdania finansweg. Uwa2amy, 2e badanie dstarczyl wystarczalqcei pdstawy d wyrazenia pinii. aszym zdaniem, zbadane sprawzdanie finanswe we wszystkich isttnych aspektach: a) pzedstawia zetelnie i jasn infrmacje isttne dla ceny sytuacji majetkwej i finanswej TERMO-REX S.A. w Jawznie na dziefi 31 grudnia 2013 rku, jak tez jej wyniku finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 3'l grudnia 2013 rku, b) zstal spzadzne zgdnie z wymagajqcymi zastswania zasadami (plityka) rachunkwsci raz na pdstawie prawidlw prwadznych ksiqg rachunkwych, c) jest zgdne z wplywajqcymi na tre56 sprawzdania finansweg pzepisami prawa i pstanwieniami statutu TERMO-REX S.A. w Jawznie. Sprawzdanie z dzialalnsci TERMO-REX S.A. w Jawznie jest kmpletne w rzumieniu art. 49 ust. 2 ustawy rachunkw6ci, a zawarte w nim infrmacje, pchdzece ze zbadaneg sprawzdania finansweg, sq z nim zgdne. Anna Jbzirska-Hesse lltut nr. e*ialglbs Kluczwy Biegly Rewident pzeprwadzajqcy badanie w imieniu lvlw RAFI Sp. z.. Sp6lka Kmandytwa nr ewid ]k Sl ssnwtec I' '. \ 3076 Ji fa\---1"{ Pdmit uprawniny MW RAFI Splk. z 69 ranicrnl dpcwiedzia!nsci{ SPOLKA KOMADYTOWA Ssnwiec,!l Kllliskie!0 54/lil/3 Pdmit uprawniny nr 3076 bl I PIlEDES Biegly Rbwident I u.fi*!w.trt, nr ewid 5424 Ssnwiec, dnia 26 marca 2014 tku.

5 d[irrrtrt rfl y#; i:;'"i'3x;xff;!;rhi;;; -lllll Ssnwiec, ul. Kilinskieg 54/lll/3, tel.: , http ://www. rafi n. cm. pl e - m ai I : bi u rrafin. cm. p I Bank Pnemyslw - Handlwy S.A. I O/Ssnwiec AL'DYTOF? telefax: IP r Regn KRS ll--ilil=..11 ll\emzll rt ntiiil - Ssnwiec, dnia 26 marca 2014 r. KIaUzUlRWERYFIKACII Sprawzdanie finanswe sprzqdzne za kres d l stycznia 2013 r. d 31 grudnia 2O!3 r., na dzieri 31 grudnia 2OL3 t. p.z.ez TERMO-REX S.A. w Jawrznie,. ul. Wjska Plskieg 2i - zstal zweryfikwane. W sprawzdaniu tym bilans wykazuje p strnie aktyw6w i pasyw6w sumq a rachunek zysk6w i strat strate nett w kwcie L ,2t zl., L ,6421. /*! */ S(t: q3' / I / PREZES Bi cryvt/wid6nt Matlan Wclel nr ewid 5424

6 RAPORT IEZALEzEGO BIEGLEGO REWIDETA z badania sprawzdania finansweg uzupelniajqcy piniq TERMO-REX Sp5lkiAkcyjnej w Jawrznie, ul. Wjska Plskieg 2 i WPROWADZEIE DO RAPORTU 1. Badaniem bjet sprawzdanie finanswe za kres d r. d r. Badanie pzeprwadzn w siedzibie Term-Rex S.A. w kresie: d r. d r. 2. Badanie teg sprawzdania finansweg pzeprwadzil kluczwy biegly rewident Anna Jezirska-Hesse nr ewid Sklad Rady adzrczej na dzieh zakhczenia badania, tj. na date wydania pinii i raprtu z badania ( r.) byl nastqpujqcy: - Pzewdniczacy - - Wicepzewdniczqcy - - Czlnek - - Czlnek - - Czlnek - Pan Tmasz Obarski, Pan Tmasz Kamifiski, Pani Katazyna Leda, Pani Marila Mendakiewicz, Pan Jarslaw Skrag. 4. Sklad Zazqdu Term-Rex S.A. na dziefi zakficzenia badania, tj. na date wydania pinii i raprtu z badania ( r.) byl nastqpujqcy: - P.ezes Zarzqdu - Pan Jacek Jussak - Wiceprezes Zazadu - Pani Barbara Krakwska - Czlnekzatzedu - Pan Tmasz Mazur 5. Odpwiedzialnq za prwadzenie ksiqg rachunkwych i spzqdzenie sprawzdania finansweg byla Pani Barbara Krakwska - Wiceprezes Zazqdu Sp6lki. l,,t

7 A. CZESCOGOLA l. Frma prawna iednstki, adres siedzibv Term-Rex" S.A. jest sp6lkq akcyjnq. W badanym rku brachunkwym i d zak6czenia badania nie wystepily zmiany frmy prawnej. ll. Eed-Ei.l-dzieE!-Es! Pzedmit dzialalnsci zgdny jest z numerem REGO-u raz Statutem Sp6lki. Term-Rex S.A. w Statucie Sp6lki wykazuje szerki zakres Swiadcznych uslug, z kt6rych najwa2niejszymi se: 25,61,2 br6bka metali i nakladanie pwlk na metale, 46,90,2 Spzedaz hurtwa niewyspecjalizwana, 47,30,2 Spzeda2 detaliczna paliw d pjazd6w silnikwych na stacjach paliw. lll. Pdstawa prawna dzialaln6ci 1) Statut Sp6lki - akt ntarialny Rep. A nr , spzqdzny przed ntariuszem Pzemyslawem Czuk prwadzqcym Kancelarie tarialnq w Siemianwicach Slaskich pzy ul. Swierczewskieg 2; 2) Akty ntarialne zmieniajece treij6 statutu Sp6lki. Ostatnia zmiana miala miejsce dnia r. - akt ntarialny Rep. A nr 6895/2013, sptzadzny ptzez ntariusza Pzemyslawa Czuk z Kancelarii tarialnej w Siemianwicach Slqskich pzy ul. Swierczewskieg 2; 3) Ustawa z dnia r. - Kdeks sp6lek handlwych (tekst jednlity Dz. U r., pz. 1030); Sp6lka pwlana zstala na czas niekreslny. lv, Orqan reiestrwv i data wisu d reiestru Wpis d Rejestru Pzedsiqbirc6w mial miejsce w Sqdzie Rejnwym Katwice-Wsch6d w Katwicach, Wydzial Vlll Gspdarczy Krajweg Rejestru Sedweg w dniu r. Term-Rex Sp6lka Akcyjna wpisana zstala pd numerem KRS Aktualny dpis z rejestru pzedsiebirc6w pchdzi z dnia r. izawiera statni wpis z dnia r. Reiestracia pdatkwa i statvstvczna IP ptwierdzenie zarejestrwania z dnia r. REGO zaswiadczenie z dnia r. t\ Raprt uzupelniajqcy 'Opinie niezale2neg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawrznie'

8 Wvsk66 kapitalu wlasneq w tym: - kapital pdstawwy - pzstale kapitaty - strata rku biezqceg Kapital pdstawwy na dzief r. skladal sie z: - akcji imiennych upzywilejwanych - akcji na kaziciela ,40 zl ,00 zl ,04 zl ,64 zl szt szt szt. Warts6 nminalna akcji wynsi 0,10 zl. Kapital, zgdnie z litere prawa, zstal w calsci bjqty i pkmy. Oq6lna charaktervstvka strukturv wla6cicielskiei a dzief 31 j r. struktura akcjnariatu pzedstawiala sie j.n.: Akcinariusz llse akcji w szt. Udzlal w kapitale zakladwym ll056 gls6w na WZA Udziat w kapitale zakladwym Jawel-Centrum Sp. z ,05% ,25% Pzstali akcjnariusze ,95% ,75% RAZEM ,00% ,00% Vll. Przeksztalcenia kapitalwe irqanizacvine vil. tx. W rku 2013 raz d zaknczenia badania nie mialy miejsca 2adne zmiany frmy rganizacyjn-prawnej, nazwy firmy, adresu siedziby. ie wystqpily pzejqcia, pdzialy, pstepwania restrukturyzacyjne. Wielk66 Srednirczneq zatrudnienia - 47 s6b lnfrmacie dtvczace Zarzadu raz Radv adzrczei a pzestzeni rku 2013 taz d zak(tczenia badania sklad Zazqdu Term-Rex S.A. nie ulegl zmianie. Sklad Rady adzrczej w rku 2013 id zakiczenia badania byl nastqpujqcy: -wkresied r.d r. - Pan Jarslaw Skrag, - Pani Dagmara Pluta-Obarska, - Pan Tmasz Obarski, - Pani Katazyna Leda, - Pan Tmasz Kamifiski. Raprt uzupelniajqcy 'Opinig niezalezneg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawrznie" 3 1,,{

9 - w kresie d r. d nadal - Pan Jarslaw Skrag, - Pani Marila Mendakiewicz, - Pan Tmasz Obarski, - Pani Katazyna Leda, - Pan Tmasz Kami6ski. Zbadane sprawzdanie finanswe sprzadzne za kres d 1.0' r. d '13 r., sklada sie z: - wprwadzenia d sprawzdania finansweg - bilansu spzqdzneg na dzien r., kt6ry p strnie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sume - rachunku zysk6w i strat za rk brtwy 2013 wykazujqceg strate nett - zestawienia zmian w kapitale wlasnym za rk brtwy 2013 wykazujqceg zmniejszenie kapitalu wlasneg w kwcie - rachunku pzeptyw6w pienie2nych za rk brtwy 20'13 wykazujqceg zmniejszenie Srdk6w pienieznych nett w ciqgu kresu brtweg na sume - ddatkwychinfrmacjiibjasnief ,21 zl ,64 zl ,64 zl ,15 zl. Xl. Pdstawa badaniasprawzdaniafinansweq jest umwa ff z dnia r. zawarla pmigdzy TERMO-REX S.A. w Jawznie, ul. Wjska Plskieg 2i, a MW RAFI Sp. z granlcznq dpwiedzialnsciq Sp6lka kmandytwa z siedzibq w Ssnwcu, ul. Kiliriskieg 54/lll/3, wpisane na liste pdmit6w uprawninych d badania sprawzdah finanswych prwadznq pzez Krajwq lzbe Bieglych Rewident6w pd nr Umwa ta zstala zawarta w wyknaniu Uchwaly r 3/2013 Rady adzrczej TERMO- REX S.A pdjetej na psiedzeniu w dniu r. Upwa2nienie Rady adzrczej d wybru audytra wynika z $22 ust. 2 p. 10 Statutu Sp6lki TERMO-REX S.A. Pdmit uprawniny MW RAFI Sp6lka z granicznq dpwiedzialnsciq Sp6tka kmandytwa w Ssnwcu raz biegly rewident przeprwadzajqcy badanie wraz z sbami wsp6lpracujqcymi swiadczaja, 2e sq w pelni niezale2ni w stsunku d TERMO- REX S.A. w Jawrznie, zgdnie z art. 56 ust.3 i4 ustawy z dnia r. biegtych rewidentach iich samzqdzie, pdmitach uprawninych d badania sprawzdafl finanswych raz nadzze publicznym (Dz. U. z 2009 t., nt 77, pz. 649). Xll. Kierwnik iednstki zl2vl wszvstkie iadane przez bieqleq rewidenta 5wiadczenia. wviasnienia i infrmacie W czasie badania nie nastqpily graniczenia zakresu ani metd badania. 4 l-i Raprt uzupelniajqcy 'Opinie niezalezneg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawrznie'

10 Xlll. Sprawzdanie finanswe iednstki za ubiefu kres brtwv 1. Byl badane pzez Kancelarie AudytrskE 2A Sp. z.. z siedzibq w Gliwicach pzy ul. Dekabryst6w 22 i uzyskal pinig bez zastrze2e6. 2. Zstal zatwierdzne w dniu 15 lipca 2013 r. Uchwalq nr 6 Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Sp6lki TERMO-REX Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Jawznie. 3. Bilans zamkniqcia zstal wprwadzny d ksiqg kresu badaneg jak bilans twarcia. 4. Zysk za rk 2012 wynszecy ,91 zl., zgdnie z Uchwalq nr 7 Zwczineg Walneg Zgrmadzenia Sp6lki TERMO-REX Splka Akcyjna z siedzibq w Jawznie z dnia 1 5 lipca r., ptzeznaczny zstal w calsci na kapital zapaswy Sp6lki. 5. Wpis d KRS nastapit dnia 2 sierpnia r. 6. D Pierwszeg Slqskieg Uzqdu Skarbweg w Ssnwcu zstal pzekazane dnia 26 lipca 2013 t. XlV. Wniski i zalecenia bieqlvch rewident6w z badania sprawzdania finanswe za pprzedni kres brtwv - nie wystqpity. XV. Kntrlezewnetrzne W rku 2013 miala miejsce kntrla: Organ kntrlujqcy i czas kntrli Pzedmit kntrli Ustalenia ZUS Wydzial Kntrli Platnik6w Skladek w Ssnwcu, w kresie d r. d r. PrawidlwS6 bliczania skladek i prawidlws6 innych czynnsci dt. ubezpieczei Prtkt kntrli platnika skladek z dnia r. Zalecenia pkntrlne zstaly wprwadzne d ksiqg rachunkwych rku xvt. Sps6b wvkrzvstania peez biele rewidenta ustalefi: inne bieqleq rewidenta. dzialaiace w imieniu inne dmitu uprawnlne. audvtu wewnetrzne lub rzeczznawcv - nie dtyczy. Wvkaz iednstek pwiazanvch Sp6lka nie psiada sp6lek pdpzqdkwanych. Term-Rex S.A. jest zalezna d Jawel-Centrum Sp. z.. w Jawrznie, kt6ra psiada 83,05 % udzialu w kapitale Term-Rex S.A. az 88,25 % gls6w na Walnym Zgrmadzeniu Akcjnariuszy. xvl[. lnfrmacia sprzadzeniu raprt6w czastkwvch. adreswanvch d kierwnika iednstki wvstapieniach raz wvnikach badania ddatkwvch zaadniefi - nie dtyczy. Raprt uzupelniajecy 'Opinie niezalezneg biegteg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie" jr{

11 CZESC SZCZEGOLOWA RAPORTU l. Prawidlw56 stswaneg systemu rachunkwsci w rzumieniu rczdzialu 2 ustawy rachunkwsci, a w szczeg6lnsci: 1. Plityka rachunkwsci bwiqzujqca aktualnie w Sp6lce zstala wprwadzna w 2ycie Zatzqdzeniem ff Prezesa Zazqdu Term-Rex S.A. z dnia r. Ksiegi rachunkwe prwadzne sq zgdnie z wytycznymi ustawy rachunkwsci. Od mmentu wej6cia w 2ycie plityki rachunkwsci przyjqte zasady w zakresie wyceny aktyw6w i pasyw6w, ustalania wyniku finansweg i spzqdzania sprawzdah finanswych stswane sa w sps6b ciqgly. Obecnie Sp6lka pracwuje nwq plityke rachunkw6ci, kt6ra bgdzie uwzglgdni nwq specyfikq i prfil dzialalnsci firmy raz wymgi zwiqzane z wej5ciem na regulwany rynek gieldwy. 2. Bie2qce zapisy w ksiggach rachunkwych wynikajq z dkument6w ksiegwych zadekretwanych i zaakceptwanych. Dane ksiqg, zgdnie z bwiqzujecymi przepisami, pzenszne zstajq d sprawzdan finanswych. Operacje gspdarcze se w badanej jednstce prawidlw dkumentwane. Dkumenty bedece pzedmitem ksiqgwania pddawane sq kntrli frmalnej, merytrycznej i rachunkwej. Skntrlwane dkumenty zstajq dekretwane zgdnie z bwiezujacymi zasadami i jak dwdy 2r6dlwe wprwadzne d ewidencji ksiqgwej. 3. Ksiegi rachunkwe prwadzne se zetelnie i sprawdzalnie, w tym w zakresach: - funkcjnwania knt syntetycznych i analitycznych, - zasad ewidencji, rzliczania ikalkulacji kszt6w, - zapis6w dziennika i ksiqg rachunkwych raz spsbu udkumentwania danych i pzenszenia ich na tmale n6niki w dzienniku i ksiggach rachunkwych, - przeprwadzania i rzliczania inwentarfzacji, - systemu chrny raz archiwizacji danych ksiqgwych. 4. Ksiggi rachunkwe prwadzne sq technikq kmputerwq, bazujqcq na prgramach Cmarch ERP. W sklad prgramwania wchdzq miedzy innymi: - Optima Ksiega Handlwa Plus, - Optima Analizy Bl, - Optima Obieg Dkument6w, - Optima Handel, - Optima Place i Kadry Plus, - Optima Srdki Trwate, - Optima Kasa Bank Plus. Splka jest w psiadaniu CerMkatu rejestracji prgramwania Cmarch ERP. 6 I,i Raprt uzupelniajqcy 'Opinig niezalezneg biegteg rewidenta z badania sprawzdania,inansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie'

12 E Stswany system infrmatyczny wymusza zachwanie bwiqzujqcych regul ksiqgwsci, zar6wn w zakresie zachwania kres6w brachunkwych jak ifrmy raz terminu biegu dkument6w ksiggwych. Pzeiwazanie danych za pmcq kmputera w stswanych pzez jednstkq prgramach infrmatycznych jest bezpieczne. Ksiggi rachunkwe prwadzne se biezqc, zetelnie i sprawdzalnie. Sps6b, w jaki sq prwadzne sprawia, 2e infrmac.je dstarczane pzez ksiggi ddajq prawdziwy braz firmy. Dzialanie w jednstce systemu kntrli wewngtrznej pwiqzanej z systemem rachunkw6ci Dzialanie systemu knhli wewnqtznej parte jest kntrlq funkcjnalnq sprawwanq pzez zatrudniny persnel jednstki. W Splce istnieje pdzial bwiqzk6w zwiqzanych z dyspzycje, wyknaniem i rejestracjq peracji gspdarczych. Dkumenty ksiggwe sq sprawdzane pzez pracwnik6w pd wzglgdem merytrycznym, frmalnym i rachunkwym. Funkcjnalna kntrla wewnetrzna w Term-Rex S.A. parta jest instrukcje wewnetzne, w tym w szczeg6ln6ci: - instrukcje biegu i kntrli dkument6wflnansw-ksiegwych, - instrukcje inwentaryzacyjnq, - instrukcjq za zqdzania systemami infrmatycznymi. System kntrli wewnetznej zapewnia kmpletne ujecie i prawidlwe udkumentwanie w bszarach: zakupu izaplat faktur, spzedazy iwplat naleznsci, systemu kalkulacji kszt6w iwyceny prdukt6w, wynagrdzefi, pzstalych kszt6w i pzychd6w. W bszaze brtu Srdkami majqtkwymi dknywane jest uzgadnianie sald. Efektem sprawwanej kntrli wewngtznej jest zapewnienie prawidlw5ci dkumentwania prces6w gspdarczych raz pprawnsci ewidencji ksiqgwej tych prces6w. Badanie kntrli wewnqtznej byl pzeprwadzne jedynie w takim zakresie, w jakim wiq2e sie n ze sprawzdaniem finanswym. ie mial n na celu ujawnienie wszelkich nieprawidlw6ci i slab6ci teg systemu, w at{iqzku z czym nie m2e stanwi6 pdstawy d wydawania pinii dnsnie efektywnsci systemu kntrli wewnetznej. lll. lnwentaryzacja Sp6lka w rku 2013 dknala rcznej inwentarfzacjl zgdnie z Zatzqdzeniem ff Prezesa Zazqdu Term-Rex S.A. z dnia r. raz lnstrukcji lnwentaryzacyjnej wprwadznej w zycie w dniu t. Raprt uzupelniajqcy 'OpiniQ niezalezneg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawenie' 7 1,4

13 Spisem z natury bjqte zstaly: - twary handlwe (prdukty instalacyjne) na dzie r. - twary handlwe (paliwa) na dzien r. - twary handlwe (sklep na stacji paliw) na dziei 30.1 'l r. - Srdki pieniq2ne w kasach na dzien t. Biegty rewident dnia r. uczestniczyl w spisie z natury w magazynie prdukt6w instalacyjnych. lnwentaryzacja w drdze ptwierdzenia sald biqte zstaly: - rzrachunki z kntrahentami - salda rachunk6w bankwych lnwentaryzacjq w drdze werylikacii stanu ewidencyineg biqte zstalyi - kapitaly - aktywa tmale - rezerwy - rzliczenia miedzykreswe - pzstale rzrachunki na dziei r. na dzieh r. na dzieh r. na dzieh t. na dziei 31.' t. na dziei r. na dzieft 31 j t. Ostatni spis z natury zeczwych aktylv6w trwatych mial miejsce na dziei r. Dnia 16 stycznia 2014 r. Decyzjq Prezesa Zazqdu zstal zat\ivierdzne kncwe rzliczenie inwentaryzacji rcznej. Decyzja pdjqta zstala na pdstawie sprawzdania z inwentarfzacji raz prtklu z tzliczenia r62nic inwentaryzacyjnych spzqdznych pzez Kmisje lnwentaryzacyjnq. iezawinine niedbry w kwcie 5.118,18 zl raz nadwyzki w kwcie 6.093,32 zl. zslaly przyjqte d ksiqg rachunkwych. lv. Ocena pracwanla i stswania w jednstce dkumentacji transakcji z pdmitami pwlqzanymi Sp6lka spradycznie zawiera transakcje gspdarcze pdmitami pwiqzanymi. Transakcje te nie siqgajq prg6w, kt6re sq wymagane d ustalania cen transferwych zgdnie z art. 9a Ustawy z dnia r. (iednlity tekst Dz. U. z 2011 t. nt 74, pz.397 z p62n. zmianami). Ustalenie prawidlwsci stswanych pmiqdzy jednstkami pwiqzanymi cen transakcyjnych nie stanwil pzedmitu badania. V. Klauzula pdatkwa W tku badania biegly rewident pzeprwadzajqcy badanie sprawdzil prawidlws6 tzlicze^ z lflulu zbwiqzan pdatkwych, celnych i ubezpieczen splecznych, lecz tylk w takim zakresie, w jakim uznal za stswne d spzqdzenia pinii i raprtu z badania. W zwiqzku 8 l"t Raprt uzupetniajqcy 'Opinie niezalezneg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie'

14 z tym spzqdzenie pinii i uzupelniajqceg je raprtu nie m2e byd uznane za wyrazenie pinii dnsnie prawidlwsci i terminwsci wwiqzywania sie pzez Term-Rex S.A. z zbwiqza1 publicznprawnych. Vl. Ocena wla5ciweg przechwywania ksiqg rachunkwych, dkumentacji ksiggwej i sprawzdaf finanswych Dane ksiag rachunkwych zapisane w systemie infrmatycznym pzechwwane sq na dedykwanych zwirtualizwanych serwerach plik6w raz seruerach baz danych. Za twzenie kpii zapaswych na dstepnych nsnikach elektrnicznych (tasmy magnetyczne i dyski twarde) dpwiedzialny jest lnfrmatyk. Kpie zapaswe wyknywane sq dwukrtnie w ciqgu dnia (tzw. snapsht) raz p zakhczeniu pracy w nastepujacy sps6b: - p zakficzeniu ka2deg dnia pracy: kpia pzyrstwa dkument6w elektrnicznych, - p zak6czeniu ka2deg dnia pracy: petna kpia danych system6w finansw-kadrwksiegwych, - taz na tydziefi (pelna kpia danych) za pmcq prgramwania Symantec Backup Exec raz mechanizmy wbudwane w serwerwy system peracyjny Windws 2012 Server. Kpie zapaswe pzechwywane se i chrnine w gnidprnej szafie zlkalizwanej w dzrwanym pmieszczeniu. Kpie zapaswe sq znaczane czytelnie z pdaniem daty spzqdzenia kpii zapaswej i nr tasmy. W frmie wydruk6w przechwywane sq miesigczne zestawienia brt6w i sald knt analitycznych. Dkumentacja ksiqgwa, ksiegi rachunkwe i sprawzdania finanswe pzechwywane sq w sps6b wlasciwy w siedzibie Sp6lki. Raprt uzupelniajqcy 'Opini? niezale2neg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie' 9 l,'1

15 c. OCEA AKTYWOW I PASYWOW ORAZ OCEA SYTUACJI F]ASOWEJ 1. Zmiana stanu a*w6w (majqtku) na r. w stasunku d stanu na r. raz ieg struktura se nastepujece: w tys. zl. Aktywa trwale Sktadniki aktyw6w Wartsci niematerialne i prawne Rzeczwe akt)rwa trwale Dfu gterminwe rzliczenia miedzykresr/e Aktywe brtwe 1. Zapasy 2. aleznsci kr6tkterminwe 3. lnwestyc.ie k6tkterminwe 4. Kr6tkterminwerzliczenia miedzvkreswe (. 31j22012 t. kwta struklura kwta struktura w / w% , ,2 28, , ,1 1248,1 529, Dynamika 2:4 w% ,1%,2Y 76,704,ZY 22,9% 10,80/ 7,20/ 3,10/ 1.8/ 13287,8 63, ,6 40,2 5292, , ,5 301,6 2fi.7 71,5/ 0,370 71,O/ 0,20h 28,Sh 8,20h 17,20/n 1,6% ,1% 60,5% 100,3% 7O,9Y 74,7% 121,504 39,0% 175,70k 122.OV AKTYVVA RAZETI '2 100,0% ,0 100,0% 92,8% Udzial prcentwy aktyw6w Aktyrfla trwale laktywa bmtwe t. 71,5% 3'l t. 77,1% Ak0/wa Sp6lki wg stanu r., w pr6wnaniu d stanu na kniec rku 2012, zmniejszyly siq 7,2/, wartsciw kwtq 1.333,8 tys. zl. a zmniejszenie aktyw6w najwiekszy wplyw mial spadek nale2nsci, K6re zmniejs4dy sie 61%, wartsciw 1.954,4 tys. zl. Udzial aktyw6w tmalych wg stanu na r. w aktywach glem, w pr6wnaniu d stanu na kniec 2012 rku, a\riekszyl siq 5,6 punk6w prcentwych i tyle zmniejszyl siq udzial akgw6w brtwych. Ka2da zlt6wka zaangazwana w prdukcyjnym zeczwym majetku trwalym w rku l0 irt Raprt uzupelniajqcy 'Opinie niezaleinsg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie"

16 2013 pzynsila 1,44 zl. wartsci sprzeda2y. W rku 2012 relacja ta wynsila 1,13 zt. 2. Zmiana stanu 2r6dd pchdzenia aww6w (maj4tku) na r. w stsunku d stanu na m12 r. nz jeg struruun sq nastepuiece: w tys. zl. Skladniki pasyw6w Kapital (fundusz) tidatny 1. Kapital pdstawwy 2. Pzstale kapitaly 3. Zysk/strata nett Zbwi qzania i rezrwy na zbwiqzania 1. RezeMy na zbwiqzania 2. Zbwiazania dlugterminwe 3. Zbwiqzania kr6tkterm inwe PASYIA'A RAZEM t. 31.' t. kwta struktura kwta struktura w% w / Dynamika 2'.4 w\ , , , , ,9 86,4 3170, ,1 17 U6,2 66,4% 65,5% 8,90/ 4,0% 33,6/ 0,506 18,40/ 14,80/ '100, , ,0 't46, ,5 5747,8 39,1 3243, ,2 16 5E0,0 69,1% 60,8%,8Y 7,50/" 30,9%,20/ 17,50/ 13,30/ 100,0% 89,2% 100,0% 1044,40/ -100, ,9% 221,O/ 97,70/ 103,2/ 92,8% udzial prcentwy pasyw6w Kapital (fundusz) wlasny lzbwiqzania i rezemy na zbwiqzania 31j22012(. 80,1% t. 68,4% W pr6wnaniu d rku pprzednieg, kapital $*asny ulegl bnizeniu 10,8 /, wartsciw 1.386,9 tys. z{. Obnizenie t spl rdwane zstab stratq nett za rk W pr6wnaniu d stanu kriczqceg rk 20'12, prcentwy udzial kapitalu wlasneg w g6lnej sumie bilanswej zmniejszf sie 2,7 punk6w prcentwych i tyle zwiqkszyl sie udzial kredytwania Sp6lki kapitahmi bcymi - z 30,9% d 33,6%. Raprt uzupelniajqcy "Opinie niezale2neg biegileg rewidenla z badenia sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie" 1l 1,4

17 Pkrycie kapitalem wlasnym wynsil: - aktyw6w trwalych - aktyw6w g6lem t t. 86,'l% 96,6% 66,4% 69,1% Wedlug stanu na '13 r. wystgpuje ddatni statnich 2 lat kapital pracujqcy ksztaltwal sie j.n.: kapital brtwy. a pzestzeni Stan na kniec rku r t. - kapital wlasny - rezemy dlugterminwe - zbwiqzania dlugterminwe - kapital staly - aktywa trwale - kapital brtwy: ,40 zl ,O4 zl ,38 zl ,00 zl. 3.17O.415,44 zl ,27 zl ,22 zl ,31 zl ,51 zl ,83 zl ,71 zl , Wyniki finanswe w kresie badanym w stsunku nastepujace: d rku ubiegleg se w tys. zl. L.p. Tre56 Rk 2013 (+) zysk C) strata Rk 2012 (+) zysk G) strata Zmiana stanu (+) pprawa f-) Drszenie Wskarnik zmianv stanu "/" (5:it) 1. Wynik na sprzedazy a w tym: 1) prduktdw 2) twa,6w i mateial6w -517, ,5, ,8 425, , , ,3% -549,3% -30.1% 2. Wynik na pzstalych przychdach i ksztach eracvinvch % Wvnik dzialalnsci eracvinei / 3. Wynik na pzychdach i ksaach finanswvch % 4. Wvnik bruft -t / 5. Pdatek dchdwv x x 6. Wynik nett 'l Y t2 l,t Raprl uzupelniajqcy "Opinie niezale2neg biegleg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie'

18 struktura wynak6w 3 000, , , , ,0 500,0 0,0-500, , , ,0 s+" 3 "-- ") nut" s" q *$*, -.- ss s' e*" Rk 20'13 +Rk2012 """,ss W rku 2013 Sp6lka pnisla strate nett ze sprzedazy w wysksci 517,2 tys. zl. Ujemny wynik na pzstalych przychdach i kszach w wysksci 758,6 tys. zl. raz ujemny wynik z dzialalnsci finanswej w kwcie 84,8 tys. zl. wplynqly na uksztaltwanie sie straty brutt w wysksci 1.360,6 tys. zl. P uwzglednienie drczneg pdatku dchdweg, wynik nett stanwi strate w wysksci 't.386,9 tys. zl. lsttne wskaaniki Wnn6ci finanswej nz wskaaniki pneptyww pienie,nych se nastgpujqce 1. Pkrycia bie2qcych zbwiqzan 2. Plynnsci - szybki 3. Plynnsci - bardz szybki 4. Obrtu nale2nsci zt. dstaw 5. Obrtu zblmiqzah z nl.. dstaw 6. Obrtu zapasami twar6w 7. Zadtuienia g6lneg 8. Pkrycia aktlm6w kapitalem wlasnym 9. Trwalsd struktury finanswania 10. Vwpracwania Srdk6w pieniq2nych 1,55 0,70 0,06 30 dni 19 dni 39 dni 0,33 0,66 0,85 2,15 1,42,12 55 dni 19 dni 63 dni 0,31 0,69 0,87-0,60 -,72-0, dni +24 dni -0,02-0, z dzialalnsci peracyjnej 0,94 0,28 +0,66 Raprt uzupelniajqsl "Opinae niezale2neg biegileg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMGREX S.A. w Jawznie" l3 l;q

19 11. Pienieznej wydajns6 aktyw6w 12. PieniQ2nejwydajnse sprzedazy 0,06 0,06 0,09 0,13-0,03-0,07 W pr6wnaniu d rku 2012, wskazniki ptynnsci finanswej za rk 2013 ulegly pgrszeniu ale ich pzimy nie dbiegajq d pzim6w wzrcwych. Wska2nik pkrycia bie2qcych zbwiqzari zmniejszyl siq 60 punkt6w prcentwych, wskaznik szybki 72 punkty prcentwe, wska2nik bardz szybki 6 punkt6w prcentwych. Wska2nik brtu naleznsciami z dbircami w rku 2013 pprawil sie 25 dni w pr6wnaniu d rku ppzednieg, natmiast wskazniki brtu zbwiqzaniami z q. dstaw i uslug pzstal na tym samym pzimie i wynsi 19 dni. Splata zbwiqzafi jest kr6tsza 1'l dni d regulwania naleznsci z q ulu dstaw i uslug. W rku 2013, w pr6wnaniu d rku ppzednieg, skr6ceniu ulegla brtwsd twar6w 24 dni. W pr6wnaniu d rku 2012, w rku 2013 pgrszyly siq wska2niki zadlu2enia, w tym wska2nik zadlu2enia g6lneg raz struktury finanswania zmniejszyly siq 2 punkty prcentwe, natmiast wskaznik pkrycia aktyw6w kapitalem wlasnym 3 punkty prcentwe. Ddatnie pzeptywy pieniezne z dzialalnsci peracyjnej wygenerwane w rku 2013 SwiadczA efektywnym pzeptywie Srdk6w pieniqznych. Ddatnie wska2niki pieniq2nej wydajnsci aktyw6w i pieniqznej wydajnsci spzeda2y ptwierdzajq kaswe pkrycie przychd6w ze spzeda2y. Znac,znej pprawie ulegl wska2nik zdlnsci wypracwania Srdk6w pienieznych z dzialalnsci peracyjnej, kt6ry w rku 2013 wyni6sl 0,94. Szczeg6lwa prezentacja wska2nik6w plynn5ci finanswej, rtacji nale2nsci, zbwiqzafi i zapas6w, wska2nik6w zadfu2enia raz wska2nik6w z rachunku pzeptyw6w pieniq2nych znajduje sie w zalqcznikach nr 3 i 4 niniejszeg raprtu. Ocena kntynuacji dziatalnici na bazie sytuacii finanswej iednstki W tku badania sprawzdania finansweg za rk 2013 nie stwierdzn zjawisk negatrynie wptywajqcych na sytuacjq majqtkwq i finanswa Sp6tki, kt6re mglyby Swiadczy6 zagrzeniu kntynuacji dzialalnsci w najblizszej pzyszlsci. Zdaniem Zarzqdu TERMO-REX S.A., w najblizszym kresie brachunkwym, nie wystqpiq zagr2enia, kt6re spwdwalyby graniczenie dzialaln5ci Sp6lki. l4 il,( Raprt uzupelniajqcy 'Opinig niezalezneg biegteg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERMO-REX S.A. w Jawznie'

20 D. BADAIE WLASCIWE AKTYWOW I PASYWOW ORAZ POZYCJI KSZTALTUJACYCH VVYIK OZIALALOSCI JEDOSTKI - OMOWIEIE ISTOTYCH POZYCJI AKTYWA TRWALE 1. Wart6ci niematerialne iprawne WartSci niematerialne i prawne Dtychczaswe umzenie Wart6d nett na dzief r. Udzial / w sumie bilanswej Amrtyzacja dniesina w kszty pdstawwej dzialalnsci Amrtyzacja dniesina w pzstale kszty peracyjne ,26 zl ,87 zl ,39 zl. 0,2 0/ ,80 zl. dt. wartsci firmy ,04 zl. Ewidencja wartsci niematerialnych i prawnych jest kmpletna ijest prwadzna prawidlw na pdstawie pprawnych dkument6w 2r6dlwych. Wycena bazuje na ksztach nabycia pmniejsznych dtychczaswe dpisy amrtyzacyjne. Wartsci niematerialne i prawne zstaly prawidlw ujgte w sprawzdaniu finanswym. Stany i brty w badanym kresie pzedstawialy sie j.n.: - stan na 1.O r. - zakupy - bie2qce umzenie - stan na 31.'12.20'13 r. WartS6 brutt ,26 zl ,00 zl. Umzenie WartS6 nett ,03 zl ,23 zl ,84 zl ,26 zl ,87 zr ,39 zl. Rzeczwe aktywa tnarale Srdki tnrvale - warts6 pczetkwa Dtychczaswe umzenie Warts6 nett na dzien 31j t. Srdki trwale w budwie Zaliczki na Srdki truvale Razem rzeczwe aktywa trwale na r. Udzial % w sumie bilanswej Amrtyzacja rczna ,81 zl ,23 zl ,58 zl ,63 zl. 0,00 zl ,21 zl. 76,7 0/ ,68 zl. Wycena Srdk6w trwalych bazuje na ksztach nabycia pmniejsznych dtychczaswe dpisy amrtfzacyjne. Srdki trwale amrtyzwane byly drge systematyczneg rzlzenia wartsci pczqtkwej, w kresie dpwiadajqcym kreswi ich eknmicznej u2ytecznsci. Zmiany stanu zeczwych aktyw6w trwalych raz ich bie2qce dpisy umzeniwe (wg ustalnych stawek amrtyzacyjnych) generwane sq w pdsystemie infrmatycznym Raprt uzupelniajqcy 'Opinig niezale2neg biegteg rewidenta z badania sprawzdania finansweg za rk 2013 r. TERM-REX S.A. w Jawznie' l5 1,,,1

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

S PRAW OZDAN IE FI NANS OWE. za OKRES OD 01.01.2014 DO 31,.1_2.201,4. Fundacja ROSA. ul. Ruska L7/LZ,S0-0Tg Wroclaw. /q-

S PRAW OZDAN IE FI NANS OWE. za OKRES OD 01.01.2014 DO 31,.1_2.201,4. Fundacja ROSA. ul. Ruska L7/LZ,S0-0Tg Wroclaw. /q- S PRAW OZDA IE FI AS OWE za OKRES OD 01.01.2014 DO 31,.1_2.201,4 Fundacja ROSA ul. Ruska L7/LZ,S0-0Tg Wrclaw /q- Sprawzdanie finanswe Fundacja ROSA za kres d g1,o1.2014 d J1.12.2014 Spis tre6ci r. wprwadzete

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAN I E FINAN SOWE za 0KRES OD 01.01.2012 DO 31.12.20L2

SPRAWOZDAN I E FINAN SOWE za 0KRES OD 01.01.2012 DO 31.12.20L2 SPRAWOZDAN I E FINAN SOWE za 0KRES OD 01.01.2012 DO 31.12.20L2 Fundacia ROSA ul. Ruska 77/L2,50-079 Wrclaw Sprawzdanie finanswe Fundacja ROSA za ktes d 01 O1 '2012 d 31.12 2012 t. il. il1. tv. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010 II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2014 rku d 31 grudnia 2014 rku Białystk, marzec 2015 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Truri 20.09.2013 rku StwarryszenieBadar{nad Zrildłamii Funkcjami Prawa'Fntes" Z siedzibw Rzeszwie (35.225) Ul. Sucharskieg2D26 RA KRS 0000436773 Regn 180912721 D Waln egzgr madzenia CzłnkÓw Stwarzyszenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA IFRMACJA DDATKWA I BJAŚIEIA D SPRAWZDAIA FIASWEG ZA 2014 RK MIEJSKIEG PRZEDSIĘBIRSTWA KMUIKACYJEG SPÓŁKA Z.. WE WŁCŁAWKU IFRMACJA DDATKWA i bjaśnienia d sprawzdania finansweg za rk 2014 Miejskieg Przedsiębirstwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11 BURMISTR.Z GMIY i MIASTA Crerwinka-Leszzyny Zarzqdzenie r 503/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrinka-Leszzyny z dnia 30 grudnia 20'11 w sprawte ustalenia zasad prawywania bilansu sknslidwaneg Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2012 rku d 31 grudnia 2012 rku Białystk, marzec 2013 Wprwadzenie d sprawzdania finansweg AC S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d 01.01.2013 d 31.12.2013r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury

Bardziej szczegółowo

konserwacji system6w Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim przy ul. Piast6w 10 L oraz Sqdu

konserwacji system6w Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim przy ul. Piast6w 10 L oraz Sqdu Krsn Odrzariskie: UsJugi chrniarskie, mnitringu raz knserwacji systemw S~du Rejnweg w Krsnie Odrzariskim przy ul. Piastw 10 L raz S~du Rejnweg w Krsnie Odrzariskim WydziaJy Zamiejscwe z siedzib~ w Gubinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany:

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany: Plityka rachunkwści ROZDZIAŁ I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Działając na pdstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. rachunkwści (Dz. U. nr 121 z 1994 r.) raz zgdnie z MSSF 1 i MSR 8 wprwadza się pniższe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgkim.pl Małkinia: Kmplekswa dstawa gazu ziemneg (sprzedaż raz dystrybucja) d budynku Gminneg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pi S~ Warszawa, dnia 15.04.2013 r. 24.0'-1. WI/.3

tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pi S~ Warszawa, dnia 15.04.2013 r. 24.0'-1. WI/.3 \ Reginalna Izba Obrachunkwa w Warszawie ul. Kszykwa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.ri.gv.pi Biur tel. (22) 621 49 37; 625 20 97 KI.0011.181.2013 S~ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

» Wnoszelwnosimy 0 zastosowanie ulgi podatkowej w formie ( wlasciwe podkreslie):

» Wnoszelwnosimy 0 zastosowanie ulgi podatkowej w formie ( wlasciwe podkreslie): WNIOSEK DOTYCZACY ZASTOSOWANIA ULGI PODATKOWEJ OSOBIE/OSOBOM FIZYCZNEJ/FIZYCZNYM 1. Nazwa rganu d ktreg zstaje zlzny wnisek: Dane wnszaceg/wnszacych, adresu ( miejsca zamieszkania, pbytu, tel. kntaktweg)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezn.ibip.pl Brzeźn: Zakup średnieg samchdu ratwnicz-gaśniczeg dla OSP w Brzeżnie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Warszawa: Sukcesywne dstawy mebli wlnstjących, zabudów stałych i wypsażenia meblweg

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/ dres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: gtechnlgy.pl/ Grzów Wlkp.: Udzielenie kredytu długterminweg na refinanswanie zadania inwestycyjneg. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena", ul. Piastów 10,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Syrena, ul. Piastów 10, Mieln: Zakup energii elektrycznej dla Ośrdka Rehabilitacyjn-Wypczynkweg SYRENA ul. Piastów 10, 76-032 Mieln. Numer głszenia: 303598-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Numer głszenia: 233000-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU 1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściweg sądu rejestrweg i numeru

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku materiałów reklamwych na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok. Infrmacja ddatkwa Ostrwskieg Stwarzyszenia Osób Chrych na Stwardnienie Rzsiane za 215 rk. Infrmacja ddatkwa dla rganizacji nieprwadzącej działalnści gspdarczej: 1) Objaśnienie stswanych metd wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.rg.pl/ Kraków: usługę przygtwywania i dwżenia psiłków dla pacjentów wraz z dstawą prduktów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzp.reszei.pl Reszel: Sukcesywna dstawa psiłków Numer głszenia: 170011-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

meritu ~.b'egli rewide c-

meritu ~.b'egli rewide c- m meritu ~.b'egli rewide c- OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES d 1 STYCZNIA 2014 r. d 31 GRUDNIA 2014 r. dla AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29 OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budwy Urządzeń Chemicznych Zakład Prdukcji Dświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskieg 29 Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.poznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.pznan.pl Pznań: Dstawa nwych urządzeń nagłśnienia sceny Teatru Muzyczneg w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Organizacja Plenerwej Imprezy Festyn Ludwy Z Klbergiem p Gminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91-

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa sprzętu teleinfrmatyczneg dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ń ń Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę ć Ę ć Ę Ę ć Ę Ą Ę Ł ledtyczy 1 Prsimy infrmacj, czy na Państwa rachuńach w bankach cizajcta egzekrrcyjne. Jeeli tał t prsimy pdanie kwty zajć egzekucyjnych (węs. PL): IE Prsimy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.aps.wrclaw.p Wrcław: Usługi sprzątania pmieszczeń i terenu zewnętrzneg Stmatlgiczne Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo