PLAN PODZIALU SPOT.KI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIALU SPOT.KI"

Transkrypt

1 PLAN PODZIALU SPOT.KI limarky sp. z o.o. ibq w Rzeszowie w trybi przez przeniesienie c nowo zawi4zanq (pod czgsci majqtk art.529 $ 1 pkt4 k.s.h. i majqtku sponki Qzielonej na spqnke ian przez wydzielenie) i pozostawie4ie spolki Polimarky w tej sp6nce., r.

2 Niniejszy plan podzialu zostal sporzqdzony w dniu rokur przez Zarzqd Polimarky Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z sierizibq w Rzeszowie przy ul. Bieszczadzkiej 10A, Rzeszow, wpisanej do Krajowego Rejestru Siqdowego prowadzonego przez Sqd ftejonowy w Rzeszowie Xll Wldzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 1J (dalej.,,polimarky" lub,,spolka Dzielona"). lstotq planowanego podzialu sponki Polimarky jest dokonanie jej podziatu poprzez wydzielenie ze spolki Polimarky, Spotki Polimarky Pedormance PolSlmers; Spotki z ograniczonq odpowiedzialno6ciq (dalej:,,polimarky Performance Polyrners" lub,,sp6lka Nowo Zawiqzana") w trybie art- 529 $ 1 pkt 4 k.s.h., ptzez pozoslariyienie czg6ci majqtku spolki Polimarky w tej spotce oraz przez przeniesienie czq6,ci majqtl.iu spotki Polimarky na Spolkq Polimarky Performance Polymers - Spotil<q Novvcl Zawiqzanq przy dokonywaniu podzialu, ktora bqdzie dzialaa rowniez w formie spolki z og raniczonq odpowiedzialnosciq. DziaNajEc na podstawie ar S 2 k.s.h. oraz art..534 k.s.l^r. w zwiqzku z z:amiarem podzialu, Zarzqd Polimarky sporzqdzin i przyjql uchwalq z dnia 27,11.201:3 roku niniejszy Plan Podzialu: czescr-oprspodzlat-u t. Okre6lenie typu, firmy i siedziby ka2dej ze spolek uczestniczqc$ch w podziale 1. Spotka Dzielona: Firma: Forma prawna: Siedziba: Pol i ma rky sponka z ograniczonq od powiedzia I no6ci q Spolka z ograniczon q od powiedzia I nosciq ul. Bieszczadzka 10A: Rzeszow

3 KRS: NIP. REGON: Sqd Rejonowy w Rzeszowie Xll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Wydzial 2. Spolka Nowo Zawiqzana Firma: Polimarky Pedormance Polymers sp6lka z ogranrqzone odpowiedzialnosciq Forma prawna: Siedziba: Spotka z ograniczonq o{ powiedzialnosciq RogoZnica 304; Glog6w MaNopolski il. Sposob podzianu 1. Podziat Polimarky zostanie dokonany w trybie arl. 529 S 1 pkt 4 k.s.h., \. prze;z przeniesienie na SpoNkq Nowo ZawiqzanqczqSci majqtku Polimarky. 2. Do Nowo Zawiqzanej Spolki zostanie przeniesiony majqtek Polimarky w postaci zorganizowanej czqsci przedsiqbiorstwa obejmujqcej skfadniki niematerihlne i materialne przeznaczone do prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej - dzialalnosc;i produkcyjnej w zakresie produkcjitworzyw sztucznych, zlokalizowane w Rogo2nicy nr 304, gdzie mie6ci siq zaktad produkcyjny Polimarky (dalej,,zorganizqwana Czqsc Przeds iqb iorstwa"). 3. Doktadny opis wyodrqbnionych sktadnikow majqtku (akltywow i pasfwow) Polimarky, przypadajqcych Spolce Nowo Zawiqzanei, zostal zamieszczqny * czqsci ll niniejszego Planu Podzialu. 4. Podzial skladnikow majqtku Polimarky zostal dokonany wedlug stanu na dzien roku

4 5. Wszystkie skladniki majqtku Polimarky (w tym wierzytelnosci i zobowiqzania), nieprzypisane w niniejszym Planie Podziafu tworzonej Sp6lce Nowo Ziawiqzanel, pozostajq przy Polimarky. 6. Za dzien wydzielenia uznaje siq dzien wpisania SpoNki Nowo Zawialzariej clcr rejestru w rozumieniu a S 2 k.s.h. (dalej:,,dziert Wydzielenia"). 7. Rzeczowe skladniki majqtku trwanego lub uzyskane po dniu r. do Dnia Wydzielenia przypadajq Polimarky, z uwzglqdnieniem tre6ci prkt Zmiany w zapasach, naleznosciach handlowych i zaliczkach nar nabycie sktadnikow majqtku trwalego i warto6ci niematerialnych, w zobowiqzqniach handlowych i zobowiqzaniach z tytutu zakupu skladnikow majqtku trwaiego i warlosci niematerialnych, w umowach, nastgpujqce po 11A.2013 r. do Dnia Wydzielenia, zwiqzane z dzialalno6ciq Zorganizowanej Czq6ci Przeds;igbiqrstwa opisanej w punkcie 2 przypadajq Spolce Nowo Zawiqzanej.,Analogiczna zasada dotyczy nowych umow zawartych po ' r. oraz zezwalen, konces;ji lub utlg L Od dnia podpisania niniejszego Planu Podzialu do Dnia Wyclzielenia, Poli6arl<y bgdzie prowadzilo swojq dzialalnosc w taki sposob, aby nie doszlo do zmian struktury bilansu i warto6ci ekonomicznej czq6ci majqtku Polir;retrky, przypadajqcego Spolce Nowo ZawiqzaneJ, przy uwzglqdnieniu normalnej dzialalnosci. '10. lstotne zmiany skladnikow majqtku, o ktorych mowa w pkt 7-9 bqdq monitorowane odrqbnie dla sk{adnikow majqtku przypadajqcych SpriNc;er Nowtt Zawiqzanej oraz pozostaiych sktadnikow majqtku Polimarky i ;zqstanil uwzglqdnione w sprawozdaniu finansowym, obejmujqcyrn skladnikl majqtku przypadajqce Spolce Nowo Zawiqzanej, sporzqdzonym na d.zien popr,zed4alec'y Dzien Wydzielenia. 11. Po dokonaniu podzialu Spolka Dzielona bqdzie prowadzita cl;u ialalno(;ci gospodarcze w oparciu o PozostalqCzq6c Przedsigbiorstwa, tj. nieprzenttszonq tjrc Sp6tki Nowo Zawiqzanel. 12.W zwiqzku ze zgodqwyralonqw oparciu o art k.s.h. przez wspolnik6w spolek uczestniczqcych w podziale, przy dokonywaniu niniejszego podziatu riie jes;t wymagane:

5 1) 2) 3) sporzqdzenie o6wiadczehia, o ktorym mowa w art. 534 S 2 pkt 4', udzielenie informacji, o kt6rych mowa w aft. 536 S 4; oraz badanie planu podzialu przez biegfego ijego opinia. lll. Stosunek wymiany udzianow Sp6lki Dzielonej na udzialy SpoNki Nowo Zawiqzanej 1. Struktura wfa6cicielska Polimarky Spotka z ograniczonq oripowiedzialno6ciq na roku przedstawia siq nastgpujqco: Wspolnikami se Marek Jakub udzialow o lqcznej warto6ci 31 Kyc oraz Renata Kyc, posiadajqr;y 3' zl na prawach wspolnosci ustawowej malzef skiej. 2. Kapital zakladowy Polimarky spolka z ograniczonq odpowierdzialno6c;ii1 r,rlync,si (trzydziesci jeden milion6w piqcset tysigcy) zbtych i dzieli qiq na (trzydzie6cijeden tysiqcy piqcset) udziatow o wado6ci 1000 ;zl kttldy. 3 KapitaNy wlasne Polimarky na dzief r. wynoszq f'.'16 zl. 4. Wobec powyzszego Zarzqd planuje wydzielic z majqtku Polimarky' majqtel.i i zobowiqzania przynalezne do Zorganizowanej Czgsci Przeds;iqbicjrstwil poprzez obnizenie kapitalu zakladowego Spolki. 5. Obnizenie kapitatu zakladowego Polimarky nastqpi o kwotq (siedent milionow sto trzydzie6ci sze6c tysiqcy) zl, odpowiadajqcq (siederm tlsiqr:,r, sto trzydzie6ci sze6c) udzialom po 1000 zlkazdy. Wartosd obnizoneeo kapitalu zakladowego zostala ustalona na podstawie warto6ci Zorganizowarrer.j Ozg6c;i Przedsiebiorstwa. 6. W wyniku obnizenia kapitalu zaktadowego Polimarkv obnizeniu ulegnlie dotychczasowa ilo6c udzialow przypadajqcych udziatowr:om Spolki D,ziplonrej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niech udzialow. 7. llo6c udziatow ulegnie obnizeniu o (siedem tysiqcy sto trzydziesci qzesc) udzialow przypadajqcych PP. Markowi i Renacie Kyc fl? p131ry26h tivspolno6ci ustawowej matzef skiej.

6 Kapital zakladowy Spotki Dzielonej po obnizeniu wyniesie 24 3(i4 000,ClC) (dwadziescia cztery miliony trzysta sze6cdziesiqt cztery tysiqce) ztotych i bqdzier przypadat w catosci PP. Markowi i Renacie Kyc na prawach wspolnosci ustawowej matzen skiej. Wartosc obnizonego w Spolce Dzielonej kapitatu zakladowego bqdzie stanowila kapitat zakladowy Spotki Nowo Zawiqzanej. Stosunek wy'p11"ny udzialpw w Spolce Dzielonej na udziaty w Spotce Nowo Zawiqzanej bttdzie wynosil 1:1 z zachowaniem dotychczasowej proporcji posiadanych udzialow przezt udzialowcow w Spolce Dzielonej. Wobec powyzszego kapital zakladowy $p6nki Nowo Zawiqzanej bqdzie wynosil (siedem milionow sto trzydziesci sze6ctysigcy) zl,ibqdzie siq dzielil7.136 (siedem tysiqcy sto trzydziesci qzesc) udzialow po'1000 zlkaldy udziatow o wartosci nominalnei 1000 zlotvch Ra dy. 9. W ramach podziatu nie bqdq dokonywane doplaty, o ktory s;tanowi art. 5!9 $ 3 i$4k.sh. lv. Zasady dotyczqce przyznania udzianow w Sp6lce Nowo Zawi4zanei. 1. Udziaty w Spolce Nowo Zawiqzanej zostanq ptzyznane dotychozasowyn'l udzialowcom Spolki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych uclzialpw w Spolce Dzielonej w stosunku wymiany 1 :1. 2 PP. Marek i Renata Kyc obejmq7.136 (siedem tysigcy s;to trzydziesci $zesc) udzialow Sp6tki Nowo Zawiqzanej o wado6ci nominalnej 1000 ztotttch [<azdy, czyli o lqcznej wartosci nominalnej (siedem milionow sto tnzydzies;c;i sze6c tysiqcy) zl, stanowiqcych 100% kapitanu zakladowego Sp(tlki Now<l Zawiqzanei na prawach wspolnosci ustawowej malzenskiej Udzialy zostanq pokryte przenoszonym na SpoNkq Nowo Zawiqzanq rnajqtkiem Po I i ma rky, sta nowiq cy m Zorgan izowanq Czq5c Przedsiqb io rstwa polozoneg<t w RogoZnicy, na ktorq sktadajq siq aktywa i pasywa o Nqcznej sumie bilansowej ,31 (dziewigtna6cie milion6w siedemdziesiqt cztery tysiqce s:zescset dziewiqc zlotych 31/00) zlotych i warlo6ci aktywirw trwalyr;h r[wnrerj ,81 (czternascie milionow dwie6cie trzydziesc;i tysiqc), cztbrystil trzydziesci siedem B1l00) zlotych, obejmujqcego skladniki majqtku szczeqolowo wskazane w Cze6ci ll Planu Podzialu.

7 V. Dzien, od ktorego udzialy uprawniajq do uczestnictwa w zysku Sp6Nki Nowo Zawi4zanej. Udziaty bgdq uprawnialy do uczestnictwa w zysku Spotki Nowo Zawiqzane.i za r<>k crbrotowy 2014, poczqwszy od Dnia Wydzielenia, wyplacanego wsp6lnikorn po z:atwi e rd ze n i u s p rawo zdania f i n a n soweg o S polki N owo Zawi4zanel za Vf. Prawa przyznane przez Spolkg Nowo Zawiqzanq wspolnikom oraz osobom szczeg6lnie uprawnionym w Spolce Dzielorlej' W Polimarky nie istniejq wspolnicy ani inne osoby o szczegolnych uprawnieniac;h, <t ktorych mowa w art. 174 S 2 do $ 5, aft oraz 196 k.s.h. Wspolnikorn Poliparky ani innym osobom nie zostane przyznane pzez Spolkg Nowo Zawiqzitnq 4adne szczegolne uprawnienia w zwiqzku z podzianem Polimarky. Vll. Szczeg6lne korzy6ci dla cznonkow organ6w Spolek, a takze i{nyclt os6b uczestniczqcych w podziale, je2eli takie zostaly przyznane. (lzlonkom organow Spotek uczestniczqcych w podziale Polirnarky ani tez inny'nn osobom biorqcym udzial w podziale nie zostanq pvyznane Zadne szr:zegolne korzysci. czesc l - DoKLADNY OPIS ll PODZIAI- SKAD,I-NIKOW MAJATKIJ (AKTYWOW I PASYWOW) ORAZ ZEZWOLE], XONCeSJI LUB ULG PRZYPADAJACYC H SPOLC E NOWO ZAW\ AZAZEJ. l. Podstawowe zasady wyodrqbnienia skladnikow rnajqtku Polimarky przypadajqcych SpoNce Nowo Zawiqzanel. 1. W ramach podzialu Spotce Nowo Zawiqzanel przypadnq okreslone aktyw'a i pasywa Polimarky w postaci Zorganizowanej Czqsci Przeds;iqbigrstwa, 7

8 4 - obejmujqcej sktadniki majqtkowe opisane w czq6ci I pkt ll. 2 niniejszego lanrr oodzialu. 2. Podstawowq zasadq przyjqtq dla okre6lenia, ktore sktadniki PolimarkV ial'io Spotki Dzielonej, przypadaje w ramach podziatu Spotce Nowo Zawiqzanei, jest zasada, aby Spolce Nowo Zawiqzanei przypadhl te skladniki majqtku, ktore zwiqzane sqz dzialalnosciq zakladu produkcyjnego w Rogoznicy. 3. OkreSlenie, ktore sktadniki majqtku przypadajq Spotce Nowo ZitwiQzanej o dokonuje siq na podstawie ewidencji ksiggowej prowardzonej zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w Polimarky. Wraz z przeniesieniem majqtku przynaleznego do Zorganizowanej Czqsc;i Przedsiqbiorstwa, Spotce Nowo Zawiqzanej przypadnq prawa, clbowiilzki, nalezno6ci i zobowiqzania wynikajqce z umow, ktorych prrz:edmiot wiqze siq z dzialalnos ciq Zorganizowanej Czqsci Pzedsiqbiorstwa w RogoZnicy. Przejqcie ptzez Spolkq Nowo Zawiqzanq pracownikow Spotki Dziglonej zatrudnionych w Zorganizowanej Czqsci Przedsiqbiorstwat nastqpi zgodnie z oostanowieniami art Kodeksu Pracy. Przejqcie bqdzie dotyr:zyto tych pracownikow, ktorzy Swiadczq pracg w zakladzie w Rogrc2nicy, a ich praca odnosi sig do zakladu w Rogoznicy, jak rowniez tych ktorzy SwiadczE pfliacq w siedzibie Spotki Dzielonej, ale ich praca odnosi siq do zaklaldu w Roglozriic;y. Skladniki majqtku przypadajqce w ramach podzia{u Polirnarky Perl'ormance polymers zostaty opisane zgodnie ze stanem na dzien 1 pa2dzie:rnika 2013 roku. Stan ten moze ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w zwra,.,pku z prowadzeniem przez spotkg Dzielonq biezqcej dzialalno6ci otaz zastosowaniem zasad, o ktorych mowa w niniejszym Plani'e Podzialu. 7. W przypadku wqtpliwo6ci czy konkretny sktadnik majqtkowy, prawo, olroluiqzek, decyzja administracyjna, zezwolenie, koncesja lub ulga se zvvtqt-ane ze Zorganizowanq Czqsciq Przedsiqbiorstwa w Rogoznicy, a tym sarnynt czty zostaly przeniesione na Polimarky Performance Polymers, po Dniu Wydzielenia, spotki uczestniczqce w podziale sporzi4dzq porozurrienie potwierdzajqce przeniesienie takiego konkretnego sktadnika majqtkqwelgo, prawa, obowiqzku, decyzli administracyjnej, zezwolenia, koncesji lub ulgi. 8. Jezeli ktorakolwiek z umow wskazanych w Zestawieniu nr 2 do Planu lpodzialu wygasnie lub ulegnie rozwiezaniu, prawa i obowiqzki,z takiej urnotvy nie podlegajq przeniesieniu do Spolki Nowo Zawiqzanej. Jezeli ktorqkol[ruiel< z

9 q umow wskazanych w Zestawieniu nr 2 Strony zastilprily nowil un1lowq, przeniesieniu na Spolkq Nowo Zawiqzanq podlegajq prawa i obowiqzki wynikajqce z tei nowej umowy. Wszystkie nalezece do Polimarky aktywa, pasywa, prawa i obowiqzki, decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi, ktore nie zostaly wyszczeg6lnione lub opisane w Planie Podzialu jako przypadajqce Polymers, pozostajq przynalezne Polimarky. Polinrarky Performance 10. Skladniki majqtku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za sknpdnik.i majqtku podlegajqce wydzieleniu do Polimarky Pedormance Polymers w Planie podzialu, przypadajq Polimarky Performance Polymers. Skladniki mgjqtku nabyte lub uzyskane w zamian za skladniki majqtku nieprzypadajqce Poliinarky Per.formance Polymers w Planie Podzialu, przypadajq Polinrarky. il. Wykaz skladnikow Zawiqzanej: majqtku przenoszonego do Spolki Nowo Polimarky PerfQrmance AKTYWA Polvmers A. Aktywa trwate M 23A $7,81 l. Warto6ci niematerialne i Prawne ,01 1 Koszty zakohczonych prac rozwojowych 2 Warto6c firmy lnne warto6ci niematerialne i prawne 905,01 4 Zaliczki na warto6ci ntematerialne i prawne il. Rzeczowe aktywa trwale I Srodki trwale ) zot. tl d) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) 763 5'15,86 l'\ I budynki, lokale i obiekty inzynierii lqdowej i wodnej ,79 urzadzenia techniczne i maszyny i i,30.l\ Srodki transportu 1 8:3 4cl6i,'1 I inne Srodki tnvale 34 2 Srodkitruvale w budowie ,68 3 ill Nalezno5ci dlugoterminowe 0,00

10 1 Od jednostek powiqzanych a Z Od pozostalych jednostek tv. I nwestycje dlu gotermi nowe 0,00 1. NieruchomoSci 2 Warlo6ci niematerialne i prawne Dlugoterm i nowe aktywa fi nansowe 0,00 a) w jednostkach powiqzanych 0,00 udzialy lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone po2yczkt inne dlugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach 0,00 udziany lub akcje Inne paplery wanosclowe udzielone po2yczkr inne dlugotermtnowe aktywa finansowe 4 I nne inwestycje dlugoterminowe V. DNu goterm i nowe rozliczenia m igdzyokresowe 1 Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00 o Z lnne r ozlicze n i a m iqdzyokresowe B. Aktywa obrotowe L Zapasy Materiaty t P6tprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 77 6nn 6q 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy tl Na le2nosci krotkotermi nowe NaleznoSci od jednostek powiqzanych 0,00 z tytulu dostaw i uslug, o okresie sptaty. 0,00 do 12 miesiqcy powyzej 12 miesiqcy b) tnne a Z NaleznoSci od pozostalych jednostek ", z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 2 et7 ) 595,14 do 12 miesiqcy ,14 powyzej 12 miesigcy b) z tytulu podatk6w, dotacji, cet, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczeh tnne L 7 BeiT,10 A\ dochodzone na drodze sqdowej lil I nwestycje kr6tkotermi nowe 944,69 1 Krotkoterm i nowe aktywa fina nsowe 944,69 0,00

11 a) w jednostkach powiqzanych 0.00 udzialy lub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone po2yczkr inne krotkoterminowe aktvwa finansowe b) w pozostatych jednostkach cr.00 udzialy lub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone pozyczkt inne krotkoterminowe aktvwa finansowe c) Srodki pieniqzne i inne aktywa pieniqzne srodki pienrqzne w kasie i na rachunkach 944,69 inne Srodki pienigzne inne aktywa pienigzne z Inne inwestycje krotkoterminowe tv. Krotkoterm i nowe rozl iczen ia m igdzyokresowe Aktywa razem 19 A Polimarky Pertot man0e PASYWA Polvmers 01 10,201 A. Kapital (fundusz) wlasny 7 '1'3e 000,00 ll. KapitaN (fu ndusz) podstawowy ,00 Nale2ne wplaty na kapitan podstawowy (wielko56 ujemna) lll. Udzialy (akcje) wlasne (wielko6c ujemna) tv. KapitaN (fundusz) zapasowy V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny vl. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe vil. Zysk (strata)z lat ubieglych vill Zysk (strata) netto lx. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielko5c ujemna) B. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania ,31 I Rezerwy na zobowi qzania 0,00 1 Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne 000 dlugoterminowa krotkoterminowa Pozostale rezetwy 0,00 dlugoterminowe krotkoterminowe TT

12 il. Zobowiqzan ia dnu g oterm i n owe 2', Wobec jednostek powiqzanych 2 Wobec pozostanych jednostek a) kredyty i po2yczki " ,(10 b) z tytulu emisji dluznych papierow warto6ciowych c) i nne zobowiazania finansowe d) tnne il1. Zobowiazania kr6tkoterm i nowe Wobec jednostek powiqzanych 0,00 b) tnne z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci: 0,00 oo 12 mresrqcy powyzej 12 miesiqcy Z Wobec pozostalych jed nostek ,98 a) kredyty i po2yczki b) z tytulu emisji dluznych papier6w wafto6ciowych c) i nne zobowiazania finansowe ,00 d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci: 1 '7:3-, 892,33 do 12 miesiqcy 1 7i3 powyzej '12 miesiqcy zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe s) z tytulu podatkow, cel, ubezpieczen i innych Swiadczef 17V 276,44 h) z tytulu wynagrodzen ,70 i) tnne Fundusze specjalne tv. Rozl iczen ia m iqdzyokresowe Ujemna warto6c firmy a Z lnne r ozlicze n i a m i qdzyo kresowe t; ,33 dlugoterminowe ,33 krotkoterminowe 0,00 Pasywa razem 19 A74 609,31 2 Majqtek trwaly - wykaz srodkow trwalych przenoszonych do Spolki Nowo Zawiqzanejzawierazestawienie nr 1 dolqczone rjo Planu Podzialu, stanqwiqce jego integralnq czq$c. Umowy -wykaz umow, ktorych przedmiot wiqze siq ze ZorganizowartE Czqst:iq Przedsigbiorstwa w Rogo2nicY, okreslajqcych prawa i oklowiqzki przenqszone L2

13 do Spolki Nowo Zawiqzanej zawiera zestawienie nr 2 dolqczone do flanu Podzialu, stanowiqce jego integralnq czq Wykaz zezwolen, koncesji i ulg, kt6rych przedmiot wiqze sig ze Zorganizo,wanE Czqsciq Przedsiqbiorstwa w RogoZnicy, przenoszonych do Spolki Nowo Zawiqzanejzawiera zestawienie nr 3 dotqczone do Planu Podzialu, stanotruiqce jego integralnq czgsc. 4. Srodki pienigzne w wysokosci 944,69 zl. Plan podzialu, stosownie do postanowieri przepisu art. 535 $ 3 k.s.h. jest udostqpniony na stronie internetowej Spolki Dzielonej od dnia sporzqdzenia. Zestawienia do Planu PodziaNu: 1) Zestawienie nr '1 '. wykaz srodkow trwalych przenoszonyc;h do Spotki Zawiqzanej Now<r 2) Zestawienie nr 2'.wykaz um6w, kt6rych przedmiot wiq?e siq ze ZorEanizQ\/anitr Czqsciq Przedsiqbiorstwa w Rogo2nicy, okreslajqcych prawa i obo$,viqzki przenoszone do Spotki Nowo Zawiqz.Vnej 3) Zestawienie nr 3: wykaz ezwolen, koncesji i ulg, ktorych przedmiot wiqpe sig ze Zorganizowanq Czqsciq Przedsiqbiorstwa w RogoZnicy, przenos;zon;{ch do Spotki Nowo Zawi4zanei. Polimarky sp. z siedzibq w 13

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r. BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

sporzadzone na dzien r. dla celów polaczenia

sporzadzone na dzien r. dla celów polaczenia Zalacznik nr... do planu polaczenia OSWIADCZENIE O STANIE KSIEGOWYM Przedsiebiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z 0.0. w Gliwicach sporzadzone na dzien 31.01.2013r. dla celów polaczenia Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Ń .': wporowadznie Do SPRA\ryOZDANIA FINA {SOWEGO ZA20l4 RoK Nazwa: Jarociski Klub Sportowy JAROTA Siedziba: 63200 Jarocin, ul. Sportowa 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy PozraNowe Miasto i Wilda

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ Bilans na dzień 31.12.2012 r. Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0.00 0.00 I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 1 Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ul. Smolna Warszawa Klient: XYZ Sp. z o.o. Nr Klienta: 0000 Termin: Normalny

ul. Smolna Warszawa   Klient: XYZ Sp. z o.o. Nr Klienta: 0000 Termin: Normalny 1 RAPORT O FIRMIE Klient: XYZ Sp. z o.o. Nr Klienta: 0000 Termin: Normalny Sp. z o.o. 00-001 Warszawa Dobrowolna 81 A Tel. 4822 8263416 Fax 4822 8568184 www.infocredit.pl e-mail: sklep@infocredit.pl DATA

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

nur" v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

nur v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego / ^\\ l\ xl/ nur" v,1, 'L t Uwaga: wypelnienia ka2dej z rubryk. o Sw t AD c zen t E M AJ AT KowE radnego powiatu 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690 ul. Zeromskiego 85/25 90502 Lodz NIP 7272609457 Rachunek zyskow i strat nadzieri Urza^d Skarbowy A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownanie z nimi w tym: od jednostek powiqzanych 1. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z OGRANICZONt\ ODPOWIEDZIALNOSCIt\ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKONCZONY DNIA 3 GRUDNIA 0 ROKU Marki, marca 03 roku MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z 0.0. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201

za r oko b rotowrt$j'i=,xx:fi I llltuiu o n,  201 FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa NIP: 526-23-85-452 REGON: 012642114 za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201 2ro k u I Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU

Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU Dzialajqc zgodnie z aft- 533 i 534 Kodeksu sp6lek handlowych, zwanego dalej,,k.s.h_,,, Zarzqd Spolki Suder & Suder Sp6lka z ograniczona odpowiedzialnosci4

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE

SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE Zachodniopomorskiej S poldz i elczej Kasy Oszczqd n os c i owo-kred ytowej z siedzibq w 71-201 Szczecinie przy ulicy Czorsztynskiej 17 tel. 91 44 12 350 za rok obrotowy 201 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 N* Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 DOM SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA 53-526 Wrocław, ul. Wincentego Stysia 16 a RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT NA 31.12.2013 DOM SPOTKAŃ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo