PLAN PODZIALU SPOT.KI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIALU SPOT.KI"

Transkrypt

1 PLAN PODZIALU SPOT.KI limarky sp. z o.o. ibq w Rzeszowie w trybi przez przeniesienie c nowo zawi4zanq (pod czgsci majqtk art.529 $ 1 pkt4 k.s.h. i majqtku sponki Qzielonej na spqnke ian przez wydzielenie) i pozostawie4ie spolki Polimarky w tej sp6nce., r.

2 Niniejszy plan podzialu zostal sporzqdzony w dniu rokur przez Zarzqd Polimarky Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z sierizibq w Rzeszowie przy ul. Bieszczadzkiej 10A, Rzeszow, wpisanej do Krajowego Rejestru Siqdowego prowadzonego przez Sqd ftejonowy w Rzeszowie Xll Wldzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 1J (dalej.,,polimarky" lub,,spolka Dzielona"). lstotq planowanego podzialu sponki Polimarky jest dokonanie jej podziatu poprzez wydzielenie ze spolki Polimarky, Spotki Polimarky Pedormance PolSlmers; Spotki z ograniczonq odpowiedzialno6ciq (dalej:,,polimarky Performance Polyrners" lub,,sp6lka Nowo Zawiqzana") w trybie art- 529 $ 1 pkt 4 k.s.h., ptzez pozoslariyienie czg6ci majqtku spolki Polimarky w tej spotce oraz przez przeniesienie czq6,ci majqtl.iu spotki Polimarky na Spolkq Polimarky Performance Polymers - Spotil<q Novvcl Zawiqzanq przy dokonywaniu podzialu, ktora bqdzie dzialaa rowniez w formie spolki z og raniczonq odpowiedzialnosciq. DziaNajEc na podstawie ar S 2 k.s.h. oraz art..534 k.s.l^r. w zwiqzku z z:amiarem podzialu, Zarzqd Polimarky sporzqdzin i przyjql uchwalq z dnia 27,11.201:3 roku niniejszy Plan Podzialu: czescr-oprspodzlat-u t. Okre6lenie typu, firmy i siedziby ka2dej ze spolek uczestniczqc$ch w podziale 1. Spotka Dzielona: Firma: Forma prawna: Siedziba: Pol i ma rky sponka z ograniczonq od powiedzia I no6ci q Spolka z ograniczon q od powiedzia I nosciq ul. Bieszczadzka 10A: Rzeszow

3 KRS: NIP. REGON: Sqd Rejonowy w Rzeszowie Xll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Wydzial 2. Spolka Nowo Zawiqzana Firma: Polimarky Pedormance Polymers sp6lka z ogranrqzone odpowiedzialnosciq Forma prawna: Siedziba: Spotka z ograniczonq o{ powiedzialnosciq RogoZnica 304; Glog6w MaNopolski il. Sposob podzianu 1. Podziat Polimarky zostanie dokonany w trybie arl. 529 S 1 pkt 4 k.s.h., \. prze;z przeniesienie na SpoNkq Nowo ZawiqzanqczqSci majqtku Polimarky. 2. Do Nowo Zawiqzanej Spolki zostanie przeniesiony majqtek Polimarky w postaci zorganizowanej czqsci przedsiqbiorstwa obejmujqcej skfadniki niematerihlne i materialne przeznaczone do prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej - dzialalnosc;i produkcyjnej w zakresie produkcjitworzyw sztucznych, zlokalizowane w Rogo2nicy nr 304, gdzie mie6ci siq zaktad produkcyjny Polimarky (dalej,,zorganizqwana Czqsc Przeds iqb iorstwa"). 3. Doktadny opis wyodrqbnionych sktadnikow majqtku (akltywow i pasfwow) Polimarky, przypadajqcych Spolce Nowo Zawiqzanei, zostal zamieszczqny * czqsci ll niniejszego Planu Podzialu. 4. Podzial skladnikow majqtku Polimarky zostal dokonany wedlug stanu na dzien roku

4 5. Wszystkie skladniki majqtku Polimarky (w tym wierzytelnosci i zobowiqzania), nieprzypisane w niniejszym Planie Podziafu tworzonej Sp6lce Nowo Ziawiqzanel, pozostajq przy Polimarky. 6. Za dzien wydzielenia uznaje siq dzien wpisania SpoNki Nowo Zawialzariej clcr rejestru w rozumieniu a S 2 k.s.h. (dalej:,,dziert Wydzielenia"). 7. Rzeczowe skladniki majqtku trwanego lub uzyskane po dniu r. do Dnia Wydzielenia przypadajq Polimarky, z uwzglqdnieniem tre6ci prkt Zmiany w zapasach, naleznosciach handlowych i zaliczkach nar nabycie sktadnikow majqtku trwalego i warto6ci niematerialnych, w zobowiqzqniach handlowych i zobowiqzaniach z tytutu zakupu skladnikow majqtku trwaiego i warlosci niematerialnych, w umowach, nastgpujqce po 11A.2013 r. do Dnia Wydzielenia, zwiqzane z dzialalno6ciq Zorganizowanej Czq6ci Przeds;igbiqrstwa opisanej w punkcie 2 przypadajq Spolce Nowo Zawiqzanej.,Analogiczna zasada dotyczy nowych umow zawartych po ' r. oraz zezwalen, konces;ji lub utlg L Od dnia podpisania niniejszego Planu Podzialu do Dnia Wyclzielenia, Poli6arl<y bgdzie prowadzilo swojq dzialalnosc w taki sposob, aby nie doszlo do zmian struktury bilansu i warto6ci ekonomicznej czq6ci majqtku Polir;retrky, przypadajqcego Spolce Nowo ZawiqzaneJ, przy uwzglqdnieniu normalnej dzialalnosci. '10. lstotne zmiany skladnikow majqtku, o ktorych mowa w pkt 7-9 bqdq monitorowane odrqbnie dla sk{adnikow majqtku przypadajqcych SpriNc;er Nowtt Zawiqzanej oraz pozostaiych sktadnikow majqtku Polimarky i ;zqstanil uwzglqdnione w sprawozdaniu finansowym, obejmujqcyrn skladnikl majqtku przypadajqce Spolce Nowo Zawiqzanej, sporzqdzonym na d.zien popr,zed4alec'y Dzien Wydzielenia. 11. Po dokonaniu podzialu Spolka Dzielona bqdzie prowadzita cl;u ialalno(;ci gospodarcze w oparciu o PozostalqCzq6c Przedsigbiorstwa, tj. nieprzenttszonq tjrc Sp6tki Nowo Zawiqzanel. 12.W zwiqzku ze zgodqwyralonqw oparciu o art k.s.h. przez wspolnik6w spolek uczestniczqcych w podziale, przy dokonywaniu niniejszego podziatu riie jes;t wymagane:

5 1) 2) 3) sporzqdzenie o6wiadczehia, o ktorym mowa w art. 534 S 2 pkt 4', udzielenie informacji, o kt6rych mowa w aft. 536 S 4; oraz badanie planu podzialu przez biegfego ijego opinia. lll. Stosunek wymiany udzianow Sp6lki Dzielonej na udzialy SpoNki Nowo Zawiqzanej 1. Struktura wfa6cicielska Polimarky Spotka z ograniczonq oripowiedzialno6ciq na roku przedstawia siq nastgpujqco: Wspolnikami se Marek Jakub udzialow o lqcznej warto6ci 31 Kyc oraz Renata Kyc, posiadajqr;y 3' zl na prawach wspolnosci ustawowej malzef skiej. 2. Kapital zakladowy Polimarky spolka z ograniczonq odpowierdzialno6c;ii1 r,rlync,si (trzydziesci jeden milion6w piqcset tysigcy) zbtych i dzieli qiq na (trzydzie6cijeden tysiqcy piqcset) udziatow o wado6ci 1000 ;zl kttldy. 3 KapitaNy wlasne Polimarky na dzief r. wynoszq f'.'16 zl. 4. Wobec powyzszego Zarzqd planuje wydzielic z majqtku Polimarky' majqtel.i i zobowiqzania przynalezne do Zorganizowanej Czgsci Przeds;iqbicjrstwil poprzez obnizenie kapitalu zakladowego Spolki. 5. Obnizenie kapitatu zakladowego Polimarky nastqpi o kwotq (siedent milionow sto trzydzie6ci sze6c tysiqcy) zl, odpowiadajqcq (siederm tlsiqr:,r, sto trzydzie6ci sze6c) udzialom po 1000 zlkazdy. Wartosd obnizoneeo kapitalu zakladowego zostala ustalona na podstawie warto6ci Zorganizowarrer.j Ozg6c;i Przedsiebiorstwa. 6. W wyniku obnizenia kapitalu zaktadowego Polimarkv obnizeniu ulegnlie dotychczasowa ilo6c udzialow przypadajqcych udziatowr:om Spolki D,ziplonrej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niech udzialow. 7. llo6c udziatow ulegnie obnizeniu o (siedem tysiqcy sto trzydziesci qzesc) udzialow przypadajqcych PP. Markowi i Renacie Kyc fl? p131ry26h tivspolno6ci ustawowej matzef skiej.

6 Kapital zakladowy Spotki Dzielonej po obnizeniu wyniesie 24 3(i4 000,ClC) (dwadziescia cztery miliony trzysta sze6cdziesiqt cztery tysiqce) ztotych i bqdzier przypadat w catosci PP. Markowi i Renacie Kyc na prawach wspolnosci ustawowej matzen skiej. Wartosc obnizonego w Spolce Dzielonej kapitatu zakladowego bqdzie stanowila kapitat zakladowy Spotki Nowo Zawiqzanej. Stosunek wy'p11"ny udzialpw w Spolce Dzielonej na udziaty w Spotce Nowo Zawiqzanej bttdzie wynosil 1:1 z zachowaniem dotychczasowej proporcji posiadanych udzialow przezt udzialowcow w Spolce Dzielonej. Wobec powyzszego kapital zakladowy $p6nki Nowo Zawiqzanej bqdzie wynosil (siedem milionow sto trzydziesci sze6ctysigcy) zl,ibqdzie siq dzielil7.136 (siedem tysiqcy sto trzydziesci qzesc) udzialow po'1000 zlkaldy udziatow o wartosci nominalnei 1000 zlotvch Ra dy. 9. W ramach podziatu nie bqdq dokonywane doplaty, o ktory s;tanowi art. 5!9 $ 3 i$4k.sh. lv. Zasady dotyczqce przyznania udzianow w Sp6lce Nowo Zawi4zanei. 1. Udziaty w Spolce Nowo Zawiqzanej zostanq ptzyznane dotychozasowyn'l udzialowcom Spolki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych uclzialpw w Spolce Dzielonej w stosunku wymiany 1 :1. 2 PP. Marek i Renata Kyc obejmq7.136 (siedem tysigcy s;to trzydziesci $zesc) udzialow Sp6tki Nowo Zawiqzanej o wado6ci nominalnej 1000 ztotttch [<azdy, czyli o lqcznej wartosci nominalnej (siedem milionow sto tnzydzies;c;i sze6c tysiqcy) zl, stanowiqcych 100% kapitanu zakladowego Sp(tlki Now<l Zawiqzanei na prawach wspolnosci ustawowej malzenskiej Udzialy zostanq pokryte przenoszonym na SpoNkq Nowo Zawiqzanq rnajqtkiem Po I i ma rky, sta nowiq cy m Zorgan izowanq Czq5c Przedsiqb io rstwa polozoneg<t w RogoZnicy, na ktorq sktadajq siq aktywa i pasywa o Nqcznej sumie bilansowej ,31 (dziewigtna6cie milion6w siedemdziesiqt cztery tysiqce s:zescset dziewiqc zlotych 31/00) zlotych i warlo6ci aktywirw trwalyr;h r[wnrerj ,81 (czternascie milionow dwie6cie trzydziesc;i tysiqc), cztbrystil trzydziesci siedem B1l00) zlotych, obejmujqcego skladniki majqtku szczeqolowo wskazane w Cze6ci ll Planu Podzialu.

7 V. Dzien, od ktorego udzialy uprawniajq do uczestnictwa w zysku Sp6Nki Nowo Zawi4zanej. Udziaty bgdq uprawnialy do uczestnictwa w zysku Spotki Nowo Zawiqzane.i za r<>k crbrotowy 2014, poczqwszy od Dnia Wydzielenia, wyplacanego wsp6lnikorn po z:atwi e rd ze n i u s p rawo zdania f i n a n soweg o S polki N owo Zawi4zanel za Vf. Prawa przyznane przez Spolkg Nowo Zawiqzanq wspolnikom oraz osobom szczeg6lnie uprawnionym w Spolce Dzielorlej' W Polimarky nie istniejq wspolnicy ani inne osoby o szczegolnych uprawnieniac;h, <t ktorych mowa w art. 174 S 2 do $ 5, aft oraz 196 k.s.h. Wspolnikorn Poliparky ani innym osobom nie zostane przyznane pzez Spolkg Nowo Zawiqzitnq 4adne szczegolne uprawnienia w zwiqzku z podzianem Polimarky. Vll. Szczeg6lne korzy6ci dla cznonkow organ6w Spolek, a takze i{nyclt os6b uczestniczqcych w podziale, je2eli takie zostaly przyznane. (lzlonkom organow Spotek uczestniczqcych w podziale Polirnarky ani tez inny'nn osobom biorqcym udzial w podziale nie zostanq pvyznane Zadne szr:zegolne korzysci. czesc l - DoKLADNY OPIS ll PODZIAI- SKAD,I-NIKOW MAJATKIJ (AKTYWOW I PASYWOW) ORAZ ZEZWOLE], XONCeSJI LUB ULG PRZYPADAJACYC H SPOLC E NOWO ZAW\ AZAZEJ. l. Podstawowe zasady wyodrqbnienia skladnikow rnajqtku Polimarky przypadajqcych SpoNce Nowo Zawiqzanel. 1. W ramach podzialu Spotce Nowo Zawiqzanel przypadnq okreslone aktyw'a i pasywa Polimarky w postaci Zorganizowanej Czqsci Przeds;iqbigrstwa, 7

8 4 - obejmujqcej sktadniki majqtkowe opisane w czq6ci I pkt ll. 2 niniejszego lanrr oodzialu. 2. Podstawowq zasadq przyjqtq dla okre6lenia, ktore sktadniki PolimarkV ial'io Spotki Dzielonej, przypadaje w ramach podziatu Spotce Nowo Zawiqzanei, jest zasada, aby Spolce Nowo Zawiqzanei przypadhl te skladniki majqtku, ktore zwiqzane sqz dzialalnosciq zakladu produkcyjnego w Rogoznicy. 3. OkreSlenie, ktore sktadniki majqtku przypadajq Spotce Nowo ZitwiQzanej o dokonuje siq na podstawie ewidencji ksiggowej prowardzonej zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w Polimarky. Wraz z przeniesieniem majqtku przynaleznego do Zorganizowanej Czqsc;i Przedsiqbiorstwa, Spotce Nowo Zawiqzanej przypadnq prawa, clbowiilzki, nalezno6ci i zobowiqzania wynikajqce z umow, ktorych prrz:edmiot wiqze siq z dzialalnos ciq Zorganizowanej Czqsci Pzedsiqbiorstwa w RogoZnicy. Przejqcie ptzez Spolkq Nowo Zawiqzanq pracownikow Spotki Dziglonej zatrudnionych w Zorganizowanej Czqsci Przedsiqbiorstwat nastqpi zgodnie z oostanowieniami art Kodeksu Pracy. Przejqcie bqdzie dotyr:zyto tych pracownikow, ktorzy Swiadczq pracg w zakladzie w Rogrc2nicy, a ich praca odnosi sig do zakladu w Rogoznicy, jak rowniez tych ktorzy SwiadczE pfliacq w siedzibie Spotki Dzielonej, ale ich praca odnosi siq do zaklaldu w Roglozriic;y. Skladniki majqtku przypadajqce w ramach podzia{u Polirnarky Perl'ormance polymers zostaty opisane zgodnie ze stanem na dzien 1 pa2dzie:rnika 2013 roku. Stan ten moze ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w zwra,.,pku z prowadzeniem przez spotkg Dzielonq biezqcej dzialalno6ci otaz zastosowaniem zasad, o ktorych mowa w niniejszym Plani'e Podzialu. 7. W przypadku wqtpliwo6ci czy konkretny sktadnik majqtkowy, prawo, olroluiqzek, decyzja administracyjna, zezwolenie, koncesja lub ulga se zvvtqt-ane ze Zorganizowanq Czqsciq Przedsiqbiorstwa w Rogoznicy, a tym sarnynt czty zostaly przeniesione na Polimarky Performance Polymers, po Dniu Wydzielenia, spotki uczestniczqce w podziale sporzi4dzq porozurrienie potwierdzajqce przeniesienie takiego konkretnego sktadnika majqtkqwelgo, prawa, obowiqzku, decyzli administracyjnej, zezwolenia, koncesji lub ulgi. 8. Jezeli ktorakolwiek z umow wskazanych w Zestawieniu nr 2 do Planu lpodzialu wygasnie lub ulegnie rozwiezaniu, prawa i obowiqzki,z takiej urnotvy nie podlegajq przeniesieniu do Spolki Nowo Zawiqzanej. Jezeli ktorqkol[ruiel< z

9 q umow wskazanych w Zestawieniu nr 2 Strony zastilprily nowil un1lowq, przeniesieniu na Spolkq Nowo Zawiqzanq podlegajq prawa i obowiqzki wynikajqce z tei nowej umowy. Wszystkie nalezece do Polimarky aktywa, pasywa, prawa i obowiqzki, decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi, ktore nie zostaly wyszczeg6lnione lub opisane w Planie Podzialu jako przypadajqce Polymers, pozostajq przynalezne Polimarky. Polinrarky Performance 10. Skladniki majqtku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za sknpdnik.i majqtku podlegajqce wydzieleniu do Polimarky Pedormance Polymers w Planie podzialu, przypadajq Polimarky Performance Polymers. Skladniki mgjqtku nabyte lub uzyskane w zamian za skladniki majqtku nieprzypadajqce Poliinarky Per.formance Polymers w Planie Podzialu, przypadajq Polinrarky. il. Wykaz skladnikow Zawiqzanej: majqtku przenoszonego do Spolki Nowo Polimarky PerfQrmance AKTYWA Polvmers A. Aktywa trwate M 23A $7,81 l. Warto6ci niematerialne i Prawne ,01 1 Koszty zakohczonych prac rozwojowych 2 Warto6c firmy lnne warto6ci niematerialne i prawne 905,01 4 Zaliczki na warto6ci ntematerialne i prawne il. Rzeczowe aktywa trwale I Srodki trwale ) zot. tl d) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) 763 5'15,86 l'\ I budynki, lokale i obiekty inzynierii lqdowej i wodnej ,79 urzadzenia techniczne i maszyny i i,30.l\ Srodki transportu 1 8:3 4cl6i,'1 I inne Srodki tnvale 34 2 Srodkitruvale w budowie ,68 3 ill Nalezno5ci dlugoterminowe 0,00

10 1 Od jednostek powiqzanych a Z Od pozostalych jednostek tv. I nwestycje dlu gotermi nowe 0,00 1. NieruchomoSci 2 Warlo6ci niematerialne i prawne Dlugoterm i nowe aktywa fi nansowe 0,00 a) w jednostkach powiqzanych 0,00 udzialy lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone po2yczkt inne dlugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach 0,00 udziany lub akcje Inne paplery wanosclowe udzielone po2yczkr inne dlugotermtnowe aktywa finansowe 4 I nne inwestycje dlugoterminowe V. DNu goterm i nowe rozliczenia m igdzyokresowe 1 Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00 o Z lnne r ozlicze n i a m iqdzyokresowe B. Aktywa obrotowe L Zapasy Materiaty t P6tprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 77 6nn 6q 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy tl Na le2nosci krotkotermi nowe NaleznoSci od jednostek powiqzanych 0,00 z tytulu dostaw i uslug, o okresie sptaty. 0,00 do 12 miesiqcy powyzej 12 miesiqcy b) tnne a Z NaleznoSci od pozostalych jednostek ", z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 2 et7 ) 595,14 do 12 miesiqcy ,14 powyzej 12 miesigcy b) z tytulu podatk6w, dotacji, cet, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczeh tnne L 7 BeiT,10 A\ dochodzone na drodze sqdowej lil I nwestycje kr6tkotermi nowe 944,69 1 Krotkoterm i nowe aktywa fina nsowe 944,69 0,00

11 a) w jednostkach powiqzanych 0.00 udzialy lub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone po2yczkr inne krotkoterminowe aktvwa finansowe b) w pozostatych jednostkach cr.00 udzialy lub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone pozyczkt inne krotkoterminowe aktvwa finansowe c) Srodki pieniqzne i inne aktywa pieniqzne srodki pienrqzne w kasie i na rachunkach 944,69 inne Srodki pienigzne inne aktywa pienigzne z Inne inwestycje krotkoterminowe tv. Krotkoterm i nowe rozl iczen ia m igdzyokresowe Aktywa razem 19 A Polimarky Pertot man0e PASYWA Polvmers 01 10,201 A. Kapital (fundusz) wlasny 7 '1'3e 000,00 ll. KapitaN (fu ndusz) podstawowy ,00 Nale2ne wplaty na kapitan podstawowy (wielko56 ujemna) lll. Udzialy (akcje) wlasne (wielko6c ujemna) tv. KapitaN (fundusz) zapasowy V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny vl. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe vil. Zysk (strata)z lat ubieglych vill Zysk (strata) netto lx. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielko5c ujemna) B. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania ,31 I Rezerwy na zobowi qzania 0,00 1 Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne 000 dlugoterminowa krotkoterminowa Pozostale rezetwy 0,00 dlugoterminowe krotkoterminowe TT

12 il. Zobowiqzan ia dnu g oterm i n owe 2', Wobec jednostek powiqzanych 2 Wobec pozostanych jednostek a) kredyty i po2yczki " ,(10 b) z tytulu emisji dluznych papierow warto6ciowych c) i nne zobowiazania finansowe d) tnne il1. Zobowiazania kr6tkoterm i nowe Wobec jednostek powiqzanych 0,00 b) tnne z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci: 0,00 oo 12 mresrqcy powyzej 12 miesiqcy Z Wobec pozostalych jed nostek ,98 a) kredyty i po2yczki b) z tytulu emisji dluznych papier6w wafto6ciowych c) i nne zobowiazania finansowe ,00 d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci: 1 '7:3-, 892,33 do 12 miesiqcy 1 7i3 powyzej '12 miesiqcy zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe s) z tytulu podatkow, cel, ubezpieczen i innych Swiadczef 17V 276,44 h) z tytulu wynagrodzen ,70 i) tnne Fundusze specjalne tv. Rozl iczen ia m iqdzyokresowe Ujemna warto6c firmy a Z lnne r ozlicze n i a m i qdzyo kresowe t; ,33 dlugoterminowe ,33 krotkoterminowe 0,00 Pasywa razem 19 A74 609,31 2 Majqtek trwaly - wykaz srodkow trwalych przenoszonych do Spolki Nowo Zawiqzanejzawierazestawienie nr 1 dolqczone rjo Planu Podzialu, stanqwiqce jego integralnq czq$c. Umowy -wykaz umow, ktorych przedmiot wiqze siq ze ZorganizowartE Czqst:iq Przedsigbiorstwa w Rogo2nicY, okreslajqcych prawa i oklowiqzki przenqszone L2

13 do Spolki Nowo Zawiqzanej zawiera zestawienie nr 2 dolqczone do flanu Podzialu, stanowiqce jego integralnq czq Wykaz zezwolen, koncesji i ulg, kt6rych przedmiot wiqze sig ze Zorganizo,wanE Czqsciq Przedsiqbiorstwa w RogoZnicy, przenoszonych do Spolki Nowo Zawiqzanejzawiera zestawienie nr 3 dotqczone do Planu Podzialu, stanotruiqce jego integralnq czgsc. 4. Srodki pienigzne w wysokosci 944,69 zl. Plan podzialu, stosownie do postanowieri przepisu art. 535 $ 3 k.s.h. jest udostqpniony na stronie internetowej Spolki Dzielonej od dnia sporzqdzenia. Zestawienia do Planu PodziaNu: 1) Zestawienie nr '1 '. wykaz srodkow trwalych przenoszonyc;h do Spotki Zawiqzanej Now<r 2) Zestawienie nr 2'.wykaz um6w, kt6rych przedmiot wiq?e siq ze ZorEanizQ\/anitr Czqsciq Przedsiqbiorstwa w Rogo2nicy, okreslajqcych prawa i obo$,viqzki przenoszone do Spotki Nowo Zawiqz.Vnej 3) Zestawienie nr 3: wykaz ezwolen, koncesji i ulg, ktorych przedmiot wiqpe sig ze Zorganizowanq Czqsciq Przedsiqbiorstwa w RogoZnicy, przenos;zon;{ch do Spotki Nowo Zawi4zanei. Polimarky sp. z siedzibq w 13

Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU

Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU Dzialajqc zgodnie z aft- 533 i 534 Kodeksu sp6lek handlowych, zwanego dalej,,k.s.h_,,, Zarzqd Spolki Suder & Suder Sp6lka z ograniczona odpowiedzialnosci4

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o.

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o. P L A N P O D Z I A Ł U B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND Sp. z o.o. SPORZĄDZONY DNIA 05-04-2013 PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI B. C. P - BORGHI CHEMICALS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSICACH Art. 534, paragraf

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, 02-677

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 N* Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 DOM SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA 53-526 Wrocław, ul. Wincentego Stysia 16 a RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT NA 31.12.2013 DOM SPOTKAŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu PLAN POŁĄCZENIA Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został uzgodniony i sporządzony dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo