PLAN PODZIALU SPOT.KI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIALU SPOT.KI"

Transkrypt

1 PLAN PODZIALU SPOT.KI limarky sp. z o.o. ibq w Rzeszowie w trybi przez przeniesienie c nowo zawi4zanq (pod czgsci majqtk art.529 $ 1 pkt4 k.s.h. i majqtku sponki Qzielonej na spqnke ian przez wydzielenie) i pozostawie4ie spolki Polimarky w tej sp6nce., r.

2 Niniejszy plan podzialu zostal sporzqdzony w dniu rokur przez Zarzqd Polimarky Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z sierizibq w Rzeszowie przy ul. Bieszczadzkiej 10A, Rzeszow, wpisanej do Krajowego Rejestru Siqdowego prowadzonego przez Sqd ftejonowy w Rzeszowie Xll Wldzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 1J (dalej.,,polimarky" lub,,spolka Dzielona"). lstotq planowanego podzialu sponki Polimarky jest dokonanie jej podziatu poprzez wydzielenie ze spolki Polimarky, Spotki Polimarky Pedormance PolSlmers; Spotki z ograniczonq odpowiedzialno6ciq (dalej:,,polimarky Performance Polyrners" lub,,sp6lka Nowo Zawiqzana") w trybie art- 529 $ 1 pkt 4 k.s.h., ptzez pozoslariyienie czg6ci majqtku spolki Polimarky w tej spotce oraz przez przeniesienie czq6,ci majqtl.iu spotki Polimarky na Spolkq Polimarky Performance Polymers - Spotil<q Novvcl Zawiqzanq przy dokonywaniu podzialu, ktora bqdzie dzialaa rowniez w formie spolki z og raniczonq odpowiedzialnosciq. DziaNajEc na podstawie ar S 2 k.s.h. oraz art..534 k.s.l^r. w zwiqzku z z:amiarem podzialu, Zarzqd Polimarky sporzqdzin i przyjql uchwalq z dnia 27,11.201:3 roku niniejszy Plan Podzialu: czescr-oprspodzlat-u t. Okre6lenie typu, firmy i siedziby ka2dej ze spolek uczestniczqc$ch w podziale 1. Spotka Dzielona: Firma: Forma prawna: Siedziba: Pol i ma rky sponka z ograniczonq od powiedzia I no6ci q Spolka z ograniczon q od powiedzia I nosciq ul. Bieszczadzka 10A: Rzeszow

3 KRS: NIP. REGON: Sqd Rejonowy w Rzeszowie Xll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Wydzial 2. Spolka Nowo Zawiqzana Firma: Polimarky Pedormance Polymers sp6lka z ogranrqzone odpowiedzialnosciq Forma prawna: Siedziba: Spotka z ograniczonq o{ powiedzialnosciq RogoZnica 304; Glog6w MaNopolski il. Sposob podzianu 1. Podziat Polimarky zostanie dokonany w trybie arl. 529 S 1 pkt 4 k.s.h., \. prze;z przeniesienie na SpoNkq Nowo ZawiqzanqczqSci majqtku Polimarky. 2. Do Nowo Zawiqzanej Spolki zostanie przeniesiony majqtek Polimarky w postaci zorganizowanej czqsci przedsiqbiorstwa obejmujqcej skfadniki niematerihlne i materialne przeznaczone do prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej - dzialalnosc;i produkcyjnej w zakresie produkcjitworzyw sztucznych, zlokalizowane w Rogo2nicy nr 304, gdzie mie6ci siq zaktad produkcyjny Polimarky (dalej,,zorganizqwana Czqsc Przeds iqb iorstwa"). 3. Doktadny opis wyodrqbnionych sktadnikow majqtku (akltywow i pasfwow) Polimarky, przypadajqcych Spolce Nowo Zawiqzanei, zostal zamieszczqny * czqsci ll niniejszego Planu Podzialu. 4. Podzial skladnikow majqtku Polimarky zostal dokonany wedlug stanu na dzien roku

4 5. Wszystkie skladniki majqtku Polimarky (w tym wierzytelnosci i zobowiqzania), nieprzypisane w niniejszym Planie Podziafu tworzonej Sp6lce Nowo Ziawiqzanel, pozostajq przy Polimarky. 6. Za dzien wydzielenia uznaje siq dzien wpisania SpoNki Nowo Zawialzariej clcr rejestru w rozumieniu a S 2 k.s.h. (dalej:,,dziert Wydzielenia"). 7. Rzeczowe skladniki majqtku trwanego lub uzyskane po dniu r. do Dnia Wydzielenia przypadajq Polimarky, z uwzglqdnieniem tre6ci prkt Zmiany w zapasach, naleznosciach handlowych i zaliczkach nar nabycie sktadnikow majqtku trwalego i warto6ci niematerialnych, w zobowiqzqniach handlowych i zobowiqzaniach z tytutu zakupu skladnikow majqtku trwaiego i warlosci niematerialnych, w umowach, nastgpujqce po 11A.2013 r. do Dnia Wydzielenia, zwiqzane z dzialalno6ciq Zorganizowanej Czq6ci Przeds;igbiqrstwa opisanej w punkcie 2 przypadajq Spolce Nowo Zawiqzanej.,Analogiczna zasada dotyczy nowych umow zawartych po ' r. oraz zezwalen, konces;ji lub utlg L Od dnia podpisania niniejszego Planu Podzialu do Dnia Wyclzielenia, Poli6arl<y bgdzie prowadzilo swojq dzialalnosc w taki sposob, aby nie doszlo do zmian struktury bilansu i warto6ci ekonomicznej czq6ci majqtku Polir;retrky, przypadajqcego Spolce Nowo ZawiqzaneJ, przy uwzglqdnieniu normalnej dzialalnosci. '10. lstotne zmiany skladnikow majqtku, o ktorych mowa w pkt 7-9 bqdq monitorowane odrqbnie dla sk{adnikow majqtku przypadajqcych SpriNc;er Nowtt Zawiqzanej oraz pozostaiych sktadnikow majqtku Polimarky i ;zqstanil uwzglqdnione w sprawozdaniu finansowym, obejmujqcyrn skladnikl majqtku przypadajqce Spolce Nowo Zawiqzanej, sporzqdzonym na d.zien popr,zed4alec'y Dzien Wydzielenia. 11. Po dokonaniu podzialu Spolka Dzielona bqdzie prowadzita cl;u ialalno(;ci gospodarcze w oparciu o PozostalqCzq6c Przedsigbiorstwa, tj. nieprzenttszonq tjrc Sp6tki Nowo Zawiqzanel. 12.W zwiqzku ze zgodqwyralonqw oparciu o art k.s.h. przez wspolnik6w spolek uczestniczqcych w podziale, przy dokonywaniu niniejszego podziatu riie jes;t wymagane:

5 1) 2) 3) sporzqdzenie o6wiadczehia, o ktorym mowa w art. 534 S 2 pkt 4', udzielenie informacji, o kt6rych mowa w aft. 536 S 4; oraz badanie planu podzialu przez biegfego ijego opinia. lll. Stosunek wymiany udzianow Sp6lki Dzielonej na udzialy SpoNki Nowo Zawiqzanej 1. Struktura wfa6cicielska Polimarky Spotka z ograniczonq oripowiedzialno6ciq na roku przedstawia siq nastgpujqco: Wspolnikami se Marek Jakub udzialow o lqcznej warto6ci 31 Kyc oraz Renata Kyc, posiadajqr;y 3' zl na prawach wspolnosci ustawowej malzef skiej. 2. Kapital zakladowy Polimarky spolka z ograniczonq odpowierdzialno6c;ii1 r,rlync,si (trzydziesci jeden milion6w piqcset tysigcy) zbtych i dzieli qiq na (trzydzie6cijeden tysiqcy piqcset) udziatow o wado6ci 1000 ;zl kttldy. 3 KapitaNy wlasne Polimarky na dzief r. wynoszq f'.'16 zl. 4. Wobec powyzszego Zarzqd planuje wydzielic z majqtku Polimarky' majqtel.i i zobowiqzania przynalezne do Zorganizowanej Czgsci Przeds;iqbicjrstwil poprzez obnizenie kapitalu zakladowego Spolki. 5. Obnizenie kapitatu zakladowego Polimarky nastqpi o kwotq (siedent milionow sto trzydzie6ci sze6c tysiqcy) zl, odpowiadajqcq (siederm tlsiqr:,r, sto trzydzie6ci sze6c) udzialom po 1000 zlkazdy. Wartosd obnizoneeo kapitalu zakladowego zostala ustalona na podstawie warto6ci Zorganizowarrer.j Ozg6c;i Przedsiebiorstwa. 6. W wyniku obnizenia kapitalu zaktadowego Polimarkv obnizeniu ulegnlie dotychczasowa ilo6c udzialow przypadajqcych udziatowr:om Spolki D,ziplonrej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niech udzialow. 7. llo6c udziatow ulegnie obnizeniu o (siedem tysiqcy sto trzydziesci qzesc) udzialow przypadajqcych PP. Markowi i Renacie Kyc fl? p131ry26h tivspolno6ci ustawowej matzef skiej.

6 Kapital zakladowy Spotki Dzielonej po obnizeniu wyniesie 24 3(i4 000,ClC) (dwadziescia cztery miliony trzysta sze6cdziesiqt cztery tysiqce) ztotych i bqdzier przypadat w catosci PP. Markowi i Renacie Kyc na prawach wspolnosci ustawowej matzen skiej. Wartosc obnizonego w Spolce Dzielonej kapitatu zakladowego bqdzie stanowila kapitat zakladowy Spotki Nowo Zawiqzanej. Stosunek wy'p11"ny udzialpw w Spolce Dzielonej na udziaty w Spotce Nowo Zawiqzanej bttdzie wynosil 1:1 z zachowaniem dotychczasowej proporcji posiadanych udzialow przezt udzialowcow w Spolce Dzielonej. Wobec powyzszego kapital zakladowy $p6nki Nowo Zawiqzanej bqdzie wynosil (siedem milionow sto trzydziesci sze6ctysigcy) zl,ibqdzie siq dzielil7.136 (siedem tysiqcy sto trzydziesci qzesc) udzialow po'1000 zlkaldy udziatow o wartosci nominalnei 1000 zlotvch Ra dy. 9. W ramach podziatu nie bqdq dokonywane doplaty, o ktory s;tanowi art. 5!9 $ 3 i$4k.sh. lv. Zasady dotyczqce przyznania udzianow w Sp6lce Nowo Zawi4zanei. 1. Udziaty w Spolce Nowo Zawiqzanej zostanq ptzyznane dotychozasowyn'l udzialowcom Spolki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych uclzialpw w Spolce Dzielonej w stosunku wymiany 1 :1. 2 PP. Marek i Renata Kyc obejmq7.136 (siedem tysigcy s;to trzydziesci $zesc) udzialow Sp6tki Nowo Zawiqzanej o wado6ci nominalnej 1000 ztotttch [<azdy, czyli o lqcznej wartosci nominalnej (siedem milionow sto tnzydzies;c;i sze6c tysiqcy) zl, stanowiqcych 100% kapitanu zakladowego Sp(tlki Now<l Zawiqzanei na prawach wspolnosci ustawowej malzenskiej Udzialy zostanq pokryte przenoszonym na SpoNkq Nowo Zawiqzanq rnajqtkiem Po I i ma rky, sta nowiq cy m Zorgan izowanq Czq5c Przedsiqb io rstwa polozoneg<t w RogoZnicy, na ktorq sktadajq siq aktywa i pasywa o Nqcznej sumie bilansowej ,31 (dziewigtna6cie milion6w siedemdziesiqt cztery tysiqce s:zescset dziewiqc zlotych 31/00) zlotych i warlo6ci aktywirw trwalyr;h r[wnrerj ,81 (czternascie milionow dwie6cie trzydziesc;i tysiqc), cztbrystil trzydziesci siedem B1l00) zlotych, obejmujqcego skladniki majqtku szczeqolowo wskazane w Cze6ci ll Planu Podzialu.

7 V. Dzien, od ktorego udzialy uprawniajq do uczestnictwa w zysku Sp6Nki Nowo Zawi4zanej. Udziaty bgdq uprawnialy do uczestnictwa w zysku Spotki Nowo Zawiqzane.i za r<>k crbrotowy 2014, poczqwszy od Dnia Wydzielenia, wyplacanego wsp6lnikorn po z:atwi e rd ze n i u s p rawo zdania f i n a n soweg o S polki N owo Zawi4zanel za Vf. Prawa przyznane przez Spolkg Nowo Zawiqzanq wspolnikom oraz osobom szczeg6lnie uprawnionym w Spolce Dzielorlej' W Polimarky nie istniejq wspolnicy ani inne osoby o szczegolnych uprawnieniac;h, <t ktorych mowa w art. 174 S 2 do $ 5, aft oraz 196 k.s.h. Wspolnikorn Poliparky ani innym osobom nie zostane przyznane pzez Spolkg Nowo Zawiqzitnq 4adne szczegolne uprawnienia w zwiqzku z podzianem Polimarky. Vll. Szczeg6lne korzy6ci dla cznonkow organ6w Spolek, a takze i{nyclt os6b uczestniczqcych w podziale, je2eli takie zostaly przyznane. (lzlonkom organow Spotek uczestniczqcych w podziale Polirnarky ani tez inny'nn osobom biorqcym udzial w podziale nie zostanq pvyznane Zadne szr:zegolne korzysci. czesc l - DoKLADNY OPIS ll PODZIAI- SKAD,I-NIKOW MAJATKIJ (AKTYWOW I PASYWOW) ORAZ ZEZWOLE], XONCeSJI LUB ULG PRZYPADAJACYC H SPOLC E NOWO ZAW\ AZAZEJ. l. Podstawowe zasady wyodrqbnienia skladnikow rnajqtku Polimarky przypadajqcych SpoNce Nowo Zawiqzanel. 1. W ramach podzialu Spotce Nowo Zawiqzanel przypadnq okreslone aktyw'a i pasywa Polimarky w postaci Zorganizowanej Czqsci Przeds;iqbigrstwa, 7

8 4 - obejmujqcej sktadniki majqtkowe opisane w czq6ci I pkt ll. 2 niniejszego lanrr oodzialu. 2. Podstawowq zasadq przyjqtq dla okre6lenia, ktore sktadniki PolimarkV ial'io Spotki Dzielonej, przypadaje w ramach podziatu Spotce Nowo Zawiqzanei, jest zasada, aby Spolce Nowo Zawiqzanei przypadhl te skladniki majqtku, ktore zwiqzane sqz dzialalnosciq zakladu produkcyjnego w Rogoznicy. 3. OkreSlenie, ktore sktadniki majqtku przypadajq Spotce Nowo ZitwiQzanej o dokonuje siq na podstawie ewidencji ksiggowej prowardzonej zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w Polimarky. Wraz z przeniesieniem majqtku przynaleznego do Zorganizowanej Czqsc;i Przedsiqbiorstwa, Spotce Nowo Zawiqzanej przypadnq prawa, clbowiilzki, nalezno6ci i zobowiqzania wynikajqce z umow, ktorych prrz:edmiot wiqze siq z dzialalnos ciq Zorganizowanej Czqsci Pzedsiqbiorstwa w RogoZnicy. Przejqcie ptzez Spolkq Nowo Zawiqzanq pracownikow Spotki Dziglonej zatrudnionych w Zorganizowanej Czqsci Przedsiqbiorstwat nastqpi zgodnie z oostanowieniami art Kodeksu Pracy. Przejqcie bqdzie dotyr:zyto tych pracownikow, ktorzy Swiadczq pracg w zakladzie w Rogrc2nicy, a ich praca odnosi sig do zakladu w Rogoznicy, jak rowniez tych ktorzy SwiadczE pfliacq w siedzibie Spotki Dzielonej, ale ich praca odnosi siq do zaklaldu w Roglozriic;y. Skladniki majqtku przypadajqce w ramach podzia{u Polirnarky Perl'ormance polymers zostaty opisane zgodnie ze stanem na dzien 1 pa2dzie:rnika 2013 roku. Stan ten moze ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w zwra,.,pku z prowadzeniem przez spotkg Dzielonq biezqcej dzialalno6ci otaz zastosowaniem zasad, o ktorych mowa w niniejszym Plani'e Podzialu. 7. W przypadku wqtpliwo6ci czy konkretny sktadnik majqtkowy, prawo, olroluiqzek, decyzja administracyjna, zezwolenie, koncesja lub ulga se zvvtqt-ane ze Zorganizowanq Czqsciq Przedsiqbiorstwa w Rogoznicy, a tym sarnynt czty zostaly przeniesione na Polimarky Performance Polymers, po Dniu Wydzielenia, spotki uczestniczqce w podziale sporzi4dzq porozurrienie potwierdzajqce przeniesienie takiego konkretnego sktadnika majqtkqwelgo, prawa, obowiqzku, decyzli administracyjnej, zezwolenia, koncesji lub ulgi. 8. Jezeli ktorakolwiek z umow wskazanych w Zestawieniu nr 2 do Planu lpodzialu wygasnie lub ulegnie rozwiezaniu, prawa i obowiqzki,z takiej urnotvy nie podlegajq przeniesieniu do Spolki Nowo Zawiqzanej. Jezeli ktorqkol[ruiel< z

9 q umow wskazanych w Zestawieniu nr 2 Strony zastilprily nowil un1lowq, przeniesieniu na Spolkq Nowo Zawiqzanq podlegajq prawa i obowiqzki wynikajqce z tei nowej umowy. Wszystkie nalezece do Polimarky aktywa, pasywa, prawa i obowiqzki, decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi, ktore nie zostaly wyszczeg6lnione lub opisane w Planie Podzialu jako przypadajqce Polymers, pozostajq przynalezne Polimarky. Polinrarky Performance 10. Skladniki majqtku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za sknpdnik.i majqtku podlegajqce wydzieleniu do Polimarky Pedormance Polymers w Planie podzialu, przypadajq Polimarky Performance Polymers. Skladniki mgjqtku nabyte lub uzyskane w zamian za skladniki majqtku nieprzypadajqce Poliinarky Per.formance Polymers w Planie Podzialu, przypadajq Polinrarky. il. Wykaz skladnikow Zawiqzanej: majqtku przenoszonego do Spolki Nowo Polimarky PerfQrmance AKTYWA Polvmers A. Aktywa trwate M 23A $7,81 l. Warto6ci niematerialne i Prawne ,01 1 Koszty zakohczonych prac rozwojowych 2 Warto6c firmy lnne warto6ci niematerialne i prawne 905,01 4 Zaliczki na warto6ci ntematerialne i prawne il. Rzeczowe aktywa trwale I Srodki trwale ) zot. tl d) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) 763 5'15,86 l'\ I budynki, lokale i obiekty inzynierii lqdowej i wodnej ,79 urzadzenia techniczne i maszyny i i,30.l\ Srodki transportu 1 8:3 4cl6i,'1 I inne Srodki tnvale 34 2 Srodkitruvale w budowie ,68 3 ill Nalezno5ci dlugoterminowe 0,00

10 1 Od jednostek powiqzanych a Z Od pozostalych jednostek tv. I nwestycje dlu gotermi nowe 0,00 1. NieruchomoSci 2 Warlo6ci niematerialne i prawne Dlugoterm i nowe aktywa fi nansowe 0,00 a) w jednostkach powiqzanych 0,00 udzialy lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone po2yczkt inne dlugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach 0,00 udziany lub akcje Inne paplery wanosclowe udzielone po2yczkr inne dlugotermtnowe aktywa finansowe 4 I nne inwestycje dlugoterminowe V. DNu goterm i nowe rozliczenia m igdzyokresowe 1 Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00 o Z lnne r ozlicze n i a m iqdzyokresowe B. Aktywa obrotowe L Zapasy Materiaty t P6tprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 77 6nn 6q 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy tl Na le2nosci krotkotermi nowe NaleznoSci od jednostek powiqzanych 0,00 z tytulu dostaw i uslug, o okresie sptaty. 0,00 do 12 miesiqcy powyzej 12 miesiqcy b) tnne a Z NaleznoSci od pozostalych jednostek ", z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 2 et7 ) 595,14 do 12 miesiqcy ,14 powyzej 12 miesigcy b) z tytulu podatk6w, dotacji, cet, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczeh tnne L 7 BeiT,10 A\ dochodzone na drodze sqdowej lil I nwestycje kr6tkotermi nowe 944,69 1 Krotkoterm i nowe aktywa fina nsowe 944,69 0,00

11 a) w jednostkach powiqzanych 0.00 udzialy lub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone po2yczkr inne krotkoterminowe aktvwa finansowe b) w pozostatych jednostkach cr.00 udzialy lub akcje inne papiery warto6ciowe udzielone pozyczkt inne krotkoterminowe aktvwa finansowe c) Srodki pieniqzne i inne aktywa pieniqzne srodki pienrqzne w kasie i na rachunkach 944,69 inne Srodki pienigzne inne aktywa pienigzne z Inne inwestycje krotkoterminowe tv. Krotkoterm i nowe rozl iczen ia m igdzyokresowe Aktywa razem 19 A Polimarky Pertot man0e PASYWA Polvmers 01 10,201 A. Kapital (fundusz) wlasny 7 '1'3e 000,00 ll. KapitaN (fu ndusz) podstawowy ,00 Nale2ne wplaty na kapitan podstawowy (wielko56 ujemna) lll. Udzialy (akcje) wlasne (wielko6c ujemna) tv. KapitaN (fundusz) zapasowy V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny vl. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe vil. Zysk (strata)z lat ubieglych vill Zysk (strata) netto lx. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielko5c ujemna) B. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania ,31 I Rezerwy na zobowi qzania 0,00 1 Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne 000 dlugoterminowa krotkoterminowa Pozostale rezetwy 0,00 dlugoterminowe krotkoterminowe TT

12 il. Zobowiqzan ia dnu g oterm i n owe 2', Wobec jednostek powiqzanych 2 Wobec pozostanych jednostek a) kredyty i po2yczki " ,(10 b) z tytulu emisji dluznych papierow warto6ciowych c) i nne zobowiazania finansowe d) tnne il1. Zobowiazania kr6tkoterm i nowe Wobec jednostek powiqzanych 0,00 b) tnne z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci: 0,00 oo 12 mresrqcy powyzej 12 miesiqcy Z Wobec pozostalych jed nostek ,98 a) kredyty i po2yczki b) z tytulu emisji dluznych papier6w wafto6ciowych c) i nne zobowiazania finansowe ,00 d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci: 1 '7:3-, 892,33 do 12 miesiqcy 1 7i3 powyzej '12 miesiqcy zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe s) z tytulu podatkow, cel, ubezpieczen i innych Swiadczef 17V 276,44 h) z tytulu wynagrodzen ,70 i) tnne Fundusze specjalne tv. Rozl iczen ia m iqdzyokresowe Ujemna warto6c firmy a Z lnne r ozlicze n i a m i qdzyo kresowe t; ,33 dlugoterminowe ,33 krotkoterminowe 0,00 Pasywa razem 19 A74 609,31 2 Majqtek trwaly - wykaz srodkow trwalych przenoszonych do Spolki Nowo Zawiqzanejzawierazestawienie nr 1 dolqczone rjo Planu Podzialu, stanqwiqce jego integralnq czq$c. Umowy -wykaz umow, ktorych przedmiot wiqze siq ze ZorganizowartE Czqst:iq Przedsigbiorstwa w Rogo2nicY, okreslajqcych prawa i oklowiqzki przenqszone L2

13 do Spolki Nowo Zawiqzanej zawiera zestawienie nr 2 dolqczone do flanu Podzialu, stanowiqce jego integralnq czq Wykaz zezwolen, koncesji i ulg, kt6rych przedmiot wiqze sig ze Zorganizo,wanE Czqsciq Przedsiqbiorstwa w RogoZnicy, przenoszonych do Spolki Nowo Zawiqzanejzawiera zestawienie nr 3 dotqczone do Planu Podzialu, stanotruiqce jego integralnq czgsc. 4. Srodki pienigzne w wysokosci 944,69 zl. Plan podzialu, stosownie do postanowieri przepisu art. 535 $ 3 k.s.h. jest udostqpniony na stronie internetowej Spolki Dzielonej od dnia sporzqdzenia. Zestawienia do Planu PodziaNu: 1) Zestawienie nr '1 '. wykaz srodkow trwalych przenoszonyc;h do Spotki Zawiqzanej Now<r 2) Zestawienie nr 2'.wykaz um6w, kt6rych przedmiot wiq?e siq ze ZorEanizQ\/anitr Czqsciq Przedsiqbiorstwa w Rogo2nicy, okreslajqcych prawa i obo$,viqzki przenoszone do Spotki Nowo Zawiqz.Vnej 3) Zestawienie nr 3: wykaz ezwolen, koncesji i ulg, ktorych przedmiot wiqpe sig ze Zorganizowanq Czqsciq Przedsiqbiorstwa w RogoZnicy, przenos;zon;{ch do Spotki Nowo Zawi4zanei. Polimarky sp. z siedzibq w 13

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

Ń .': wporowadznie Do SPRA\ryOZDANIA FINA {SOWEGO ZA20l4 RoK Nazwa: Jarociski Klub Sportowy JAROTA Siedziba: 63200 Jarocin, ul. Sportowa 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy PozraNowe Miasto i Wilda

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

nur" v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

nur v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego / ^\\ l\ xl/ nur" v,1, 'L t Uwaga: wypelnienia ka2dej z rubryk. o Sw t AD c zen t E M AJ AT KowE radnego powiatu 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z OGRANICZONt\ ODPOWIEDZIALNOSCIt\ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKONCZONY DNIA 3 GRUDNIA 0 ROKU Marki, marca 03 roku MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z 0.0. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU

Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU Dzialajqc zgodnie z aft- 533 i 534 Kodeksu sp6lek handlowych, zwanego dalej,,k.s.h_,,, Zarzqd Spolki Suder & Suder Sp6lka z ograniczona odpowiedzialnosci4

Bardziej szczegółowo

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690 ul. Zeromskiego 85/25 90502 Lodz NIP 7272609457 Rachunek zyskow i strat nadzieri Urza^d Skarbowy A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownanie z nimi w tym: od jednostek powiqzanych 1. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201

za r oko b rotowrt$j'i=,xx:fi I llltuiu o n,  201 FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa NIP: 526-23-85-452 REGON: 012642114 za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201 2ro k u I Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE

SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE Zachodniopomorskiej S poldz i elczej Kasy Oszczqd n os c i owo-kred ytowej z siedzibq w 71-201 Szczecinie przy ulicy Czorsztynskiej 17 tel. 91 44 12 350 za rok obrotowy 201 4

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53

FUNDACJA NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4' FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 r. Fundacja,,Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 N* Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 DOM SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA 53-526 Wrocław, ul. Wincentego Stysia 16 a RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT NA 31.12.2013 DOM SPOTKAŃ

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa 31.12.2007

Bilans - Aktywa 31.12.2007 Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2007 AKTYWA 31.12.2006 31.12.2007 I Urząd Skarbowy A. Aktywa trwałe 1 751,00 1 751,00 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

MSiG 132/2010 (3490) poz. 8672

MSiG 132/2010 (3490) poz. 8672 MSiG 1/1 (9) poz. 8 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. SPÓŁKI Z O.O. (1) WAŻNOŚĆ STATUTU Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu zapisania spółki w rejestrze handlowym. ZAŁĄCZNIK NR

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r ATLANTIS S.A. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Piock, marzec 2010 r Spolka Atlantis S.A. z siedzibq w Plocku, przy ul. Padlewskiego

Bardziej szczegółowo

o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki :

o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki : SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI iltlo 5p6tko okcyjno za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. obejmujqce: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANS 2. BILANS 3. RACHUNEKZYSKOW I STRAT 4. ZESTAWIENIE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu

PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan Podziału ) został sporządzony przez MAVERICK NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15 / 2010

Raport bieżący nr 15 / 2010 EUROCASH RB-W 15 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2010 Data sporządzenia: 2010-04-21 Skrócona nazwa emitenta EUROCASH Temat Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1 1)Czy prawdą jest ze warunkiem koniecznym kontroli aktywów jest ich wlasność? a) nie b) tak c) to zależy od ich wartości 2)Aktywa to zasoby majątkowe: a) kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

31.12.2005 31.12.2006 A.

31.12.2005 31.12.2006 A. Fundacja Arna Canem Rachunek zysków Przeznaczenie: ul. Żeromskiego 85/25 i strat Urząd Skarbowy 90-502 Łódź na dzień 31.12.2006 Łódź Polesie NIP 7272609457 AS A INKASSO 31.12.2005 31.12.2006 A. Przychody

Bardziej szczegółowo

czesc A t. Zasoby pieniqzne: -Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 268 tys. zt oswladczente MAJATKOWE radnego powiatu

czesc A t. Zasoby pieniqzne: -Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 268 tys. zt oswladczente MAJATKOWE radnego powiatu oswladczente MAJATKOWE radnego powiatu Uwaga: Biala Rawska, dnia 31-1 2-201,r r. (miejscowosc) 1. osoba sknadaiqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawde, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Z DZTAX-ALNOSCI BTBLIOTE,KT PUBLICZNBJ W CZERWIONCE _LESZCZYNACH ZA2OI2 ROK. Informacj e podstawowe :

INFORMACJA DODATKOWA Z DZTAX-ALNOSCI BTBLIOTE,KT PUBLICZNBJ W CZERWIONCE _LESZCZYNACH ZA2OI2 ROK. Informacj e podstawowe : BIBtr-TOTEKA FUBLICZNA 44-2fi Czerwionka-Lesz:crYnY ul.3 Meitl 15 tel'ltey"a31'29s7 ruip exi:i+l$404 REGoH 27i518103 Czerwionk a-leszczyny, 09.04.2013t. INFORMACJA DODATKOWA Z DZTAX-ALNOSCI BTBLIOTE,KT

Bardziej szczegółowo