DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o"

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWASTRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o UNIAEUROPEJSKA PLNDUS2 SPOJNOSCI Tuchow, dn r. Ldz. JRP/353/PZ/P/XV-2/05/2012/657 Zainteresowani udziatem w postqpowaniu nr POIS.Ol /08 - XV Etap 2-5 Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego orowadzonego wtrvbie przetargu nieograniczonego na,,przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wodv w Cfezkow/cach - Etap II", podczas Proiektu on.,,uoorz^dkowanie gosoodarki wodno - sdekowej ziewni rzeki Biafa w ramach programu Czvstv Dunaiec" realizowanv w ramach Programu Ooeracvinego Infrastruktura i Srodowisko pod numerem POIS.Ol /08. Nr postepowania POIS.Ol /08 - XV Etao 2-5. ZMZANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Zamawiaja^cy: Spolka Komunalna,,Dorzecze Biatej" Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 Poz. 759 ze zm.) informuje, ze zmienia tresc Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: 1. W pkt 5.a) Instrukcji DIa Wykonawcow (IDW).oraz w pkt 1.3.a) Programu Funkcjonaino - Uzytkowego (PFU), usuwa sie, zapis,,z pomiarem depresji" \e otrzymuje on brzmienie: wyposazenie 5 studni uj^ciowych w nowe pompy z pfynn$ regulacj^ obrotow falownikiem, dostosowane do wydajnosci optymalnej studni oraz w nowa. armatur^ odcinaj^ca. i pomiarowa. 2. W pkt 11.1 b. A) 1. Programu Funkcjonaino - Uzytkowego (PFU), usuwa sie_ zapis,,z pomiarem depresji" oraz,,pomiary poziomu depresji"\e otrzymuje on brzmienie: Do obowia.zku Wykonawcy nalezec b^dzie dobor pomp gt^binowych z wydajnosci^ i wysokoscia, podnoszenia dostosowana. do mozliwosci poszczegolnych studni. Wszystkie 5 studni oraz dwie nowe studnie powinny zostac wyposazone w nowe pompy z ptynna. regulacja. obrotow falownikiem, dostosowane do wydajnosci optymalnej studni oraz w nowa. armatur^ odcinaja,ca. i pomiarowa.. Studnie gt^binowe nalezy wyposazyc; w pomiary przepfywu wody, bezposrednia. stref^ ochrony sanitarnej, zamykanie patentowe z sygnalizacja. otwarcia do dyspozytorni regulacje_ obrotow falownikiem SpoHco Komunalna "Dorzecze Bialej" Sp. z o.o., wwwdorzeczebialflj.pl ut JaiX) III Sobieskiego 69C, Tychow, projekt pi tei +48 U REGON NIP: , KRS: Tudw* Rz^itmnlk

2 3. W pkt 5.c) Instrukcji Dla Wykonawcow (IDW) oraz w pkt 1.3.c) Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU), w ten sposob, ze: budowa, (na dzialce 839), nowego budynku technicznego stacji dolnej o kubaturze potrzebnej dla kpl. linii technologicznej przeniesionej z Etapu I rozbudowy i dopelniaja.cej dla Etapu II. W nowym budynku nalezy przewidziec takze osobne pomieszczenie sterowni, rozdzielni NN oraz we.zel sanitarny. Nowy budynek nalezy zaprojektowac i wykonac w standardzie obecnie istnieja.cego budynku stacji filtrow. W nowym budynku rze.dna izolacji poziomej budynku bedzie na poziomie o 1,2 metra wyzszym niz posadzka obecnie istnieja_cego budynku stacji filtrow na dziatce 839 v' powinno bye: budowa lub rozbudowa (na dziatce 839) budynku technicznego stacji dolnej o kubaturze potrzebnej dla kpl. linii technologicznej przeniesionej z Etapu I rozbudowy i dopelniaja.cej dla Etapu II. W budynku nalezy przewidziec takze osobne pomieszczenie sterowni, rozdzielni NN oraz we.zel sanitarny. Budynek nalezy zaprojektowac i wykonac w standardzie obecnie istniejacego budynku stacji filtrow. W budynku rzedna izolacji poziomej be_dzie na poziomie o 1,2 metra wyzszym niz posadzka obecnie istniejqcego budynku stacji filtrow. 4. W pkt 11.1 b. A) 6. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU), w ten sposob, ze: J zamiast: Budowa na dziatee 839 Stacji Dolnej nowego budynku technologicznego dla uzyskania. "powierzchni uzytkowej odpowiedniej dla kpl. linii technologicznej: przeniesionej z budynku nr 2 Etapu I rozbudowy i dopelniaj^cej dla Etapu II. W budynku nalezy przewidzfec odre.bne pomieszczenie sterowni, pomieszczenia szafy zasilajqcej i automatyki, sterownie i we,zet socjalny. Budynek winien bye wykonany w istniej^cym standardzie. W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplania sie. pary wodnej na zbiornikach i rurociqgach stalowych nalezy zastosowac 2 osuszacze powietrza kondensacyjne o wydajnosci Q=750 m3/h i max mocy l,okw. Nalezy zaadaptowac, zmodernizowac budynek nr 2 (istnieja.cy) i przystosowac jako PUNKT OBtSUGI KLIENTA przy zachowaniu wszelkich z tym zwia.zanych przepisow. Oczekuje sie. ze zastosowane materiaty be,da, co najmniej w standardzie minimalnym. s powinno bvc: Budowa lub rozbudowa (na dziatce 839) budynku technologicznego dla uzyskania. powierzchni uzytkowej odpowiedniej dla kpl. linii technologicznej: przeniesionej z budynku nr 2 Etapu I rozbudowy i dopelniaja.cej dla Etapu II. W budynku nalezy przewidziec odre.bne pomieszczenie sterowni, pomieszczenia szafy zasilajqcej i automatyki, sterownie i we,zel socjalny. Budynek winien bye wykonany w istniej$cym standardzie. W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplania sie. pary wodnej na zbiornikach i rurocia.gach stalowych nalezy zastosowac 2 osuszacze powietrza kondensacyjne o wydajnosci Q=750 m3/h i max mocy l,okw. W przypadku budowy budynku technologicznego, nalezy zaadaptowac, zmodernizowac budynek nr 2 (istnieja_cy) i przystosowac jako PUNKT OBLSUGI KLIENTA przy zachowaniu wszelkich z tym zwia.zanych przepisow. Oczekuje sie, ze zastosowane materiajy be.da. co najmniej w standardzie minimalnym.

3 5. W pkt 11.1 b. A) 7. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU), w ten sposob, ze: Przewiduje sie. wykonanie sterowni w jednym z pomieszczeh nowego budynku Stacji Fittrow z przeniesieniem danych do centralnej dyspozytorni w Lubaszowej w zakresie: s powinno bye: Przewiduje sie. wykonanie sterowni w jednym z pomieszczeh rozbudowanego lub nowego budynku Stacji Filtrow z przeniesieniem danych do centralnej dyspozytorni w Lubaszowej w zakresie: 6. W pkt 2.3.c) Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU), w ten sposob, ze: Budynek nalezy zaadaptowac na budynek zaplecza technicznego natomiast istnieja.ce w tym budynku sterownie. i hydrofornie. nalezy przeniesc do nowego budynku s powinno bvc: W przypadku budowy budynku technicznego, istniejacy budynek nalezy zaadaptowac na budynek zaplecza technicznego, a istnieja.ce w tym budynku sterownie. i hydrofornie. nalezy przeniesc do nowego budynku. 7. W pkt 5.g) Instrukcji Dla Wykonawcow (IDW) oraz w pkt l.s.g) Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU), w ten sposob, ze: budowa nowego budynku hydroforni na dzialce 839 wraz wyposazeniem w nowy zestaw hydroforowy, lub ziokalizowanie hydroforni w odpowiednio zwie.kszonej kubaturze nowego budynku technicznego stacji dolnej. Nowy zestaw hydroforowy be.dzie wyposazony w instalacje. kompensuja.ca_ uderzenia hydrauliczne. Wydajnosc zestawu hydroforowego bedzie uwzgle.dniac potrzeby p.poz s powinno bvc: budowa nowego budynku hydroforni na dziatce 839 wraz wyposazeniem w nowy zestaw hydroforowy, lub ziokalizowanie hydroforni w odpowiednio zwie.kszonej kubaturze budynku technicznego stacji dolnej. Nowy zestaw hydroforowy be.dzie wyposazony w instalacje, kompensuj^cq uderzenia hydrauliczne. Wydajnosc zestawu hydroforowego be.dzie uwzgle.dniac potrzeby p.poz 8. W pkt VI. 6. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU), po slowach "(...) na dziatce 954/3 cfo"dodaje sie, zapis,,rozbudowanego lub" \e otrzymuje on brzmienie: Nalezy zaprojektowac i wybudowac nowe zasilanie energetyczne od stacji trafo znajduj^cej sie. na dziatce 954/3 do rozbudowanego lub nowego budynku stacji filtrow.

4 9. W pkt 5.k) Instrukcji DIa Wykonawcow (IDW) oraz w pkt 1.3.k) Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU), usuwa si$ slowo ffzelbetowym" \e otrzymuje on brzmienie: Wykonanie odstojnika wod popjucznych dla redukcji zawiesin i kanalu odprowadzaj$cego sklarowane wody do rzeki; odstojnik ma bye zbiornikiem o odpowiedniej kubaturze spetniajqcej wymagania technologii uzdatniania. 10. W pkt 10.1 a. i. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) usuwa sie, stowo,,prefabrykowany"\e zdanie otrzymuje brzmienie: Odstojnik nalezy wykonac jako monolityczny zbiornik wylany z betonu lub zastosowac gotowy zbiornik o odpowiedniej pojemnosci. 11. W pkt 4.2 poz. 2.3 kol 2,,0p/s"Wykazu Cen, w ten sposob, ze: Budowa nowego budynku technicznego na potrzeby technologii (Stacja dolna) z remontem i ociepleniem do aktualnej normy cze.sci istniejqcej ^ powinno bye: Budowa lub rozbudowa budynku technicznego na potrzeby technologii ociepleniem do aktualnej normy cze.sci istnieja_cej (Stacja dolna) z remontem i 12. W pkt 4.5 poz. 5.8 kol 2,,Opis" Wykazu Cen, usuwa si$ stowo,,swiatiowpdowe" \e otrzymuje on Zewn^trzne kable sterownicze,y ' * 13. W pkt 11.1 b. 7.C) 2. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) usuwa si$ stowa J swiattowodowych pomiqdzy obiektami" \e otrzymuje on brzmienie: Wykonanie kanatow telekomunikacyjnych 14. W pkt 11.1 b. 7.E) 6. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) usuwa sie. stowa irswiatfowocsowych" Wykonanie zewn^trznych kabli sterowniczych \e otrzymuje on brzmienie: * 15. W pkt VI.7. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU), w ten sposob, ze: ^ zamiast: Nalezy zaprojektowac siec potqczeri mte.dzyobiektowych pomiedzy obiektami be_da_cymi przedmiotem zamowienia a systemem wizualizacji i sterowania dla potrzeb naste.puj^cych instalacji: instalacja komputerowa, instalacja sterowania i pomiarow, instalacja alarmowa.

5 Siec pota.czeh miedzyobiektowych w/w instalacji nalezy realizowac na bazie odpowiednich kabli swiatlowodowych uktadanych w rurach RHDPE 0 40/3,7, na kazdej zmianie kierunku nalezy umiescic studzienki. Ze wzgl^du na znaczna. odleglosc, poja.czenie zbiornika magazynowego wody (zbiornik gorny) ze sterowni^ centralna. w budynku stacji dolnej nalezy zrealizowac przy uzyciu technologii pakietowego przesylu danych GSM/GPRS. s powinno bye: Nalezy zaprojektowac siec pc4a.czeri mie.dzyobiektowych pomi^dzy obiektami be_da.cymi przedmiotem zamowienia a systemem wizualizacji i sterowania dla potrzeb nast^pujqcych instalacji: instalacja komputerowa, instalacja sterowania i pomiarow, instalacja alarmowa. Siec pola.czen mi^dzyobiektowych w/w instalacji nalezy realizowac na bazie odpowiednich kabli ukladanych w rurach przewodowych,. Ze wzgle,du na znaczna. odleglosc, pola.czenie zbiornika magazynowego wody (zbiornik gorny) ze sterownia. centralna. w budynku stacji dolnej nalezy zrealizowac przy uzyciu technologii pakietowego przesytu danych GSM/GPRS. 16. W pkt VI.8. Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) po stowie,>am"usuwa SIQ stowo,,swiatfowodowych ". 17. W pkt 19.1 Instrukcji dla Wykonawcow (IDW), w ten sposob, ze: ^ zamiast: Ofert^ nalezy ztozyc w siedzibie JRP: STACJA UZDATNIANIA WODY LUBASZOWA Siedliska 1, Siedliska, Polska w nieprzekraczalnym terminie: Llll'do'dnia do godz. IlQ:0<C i' >' f ^ powinno bye: Oferts nalezy ztozyc w siedzibie JRP: STACJA UZDATNIANIA WODY LUBASZOWA Siedliska 1, Siedliska, Polska w nieprzekraczalnym terminie: do dnia do godz. 1Q:00 1. W pkt 21 Instrukcji dla Wykonawcow (IDW), w ten sposob, ze: ^ zamiast: Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajacego w: Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa- siedziba JRP, Siedliska 1, Siedliska, Polska Tel: Fax: W dniu '''l7.ol.2qi2^' I o^godz. 110:15.

6 s powinno bye: Otwarcie ofert nasta.pi w siedzibie Zamawiajqcego w: Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa- siedziba JRP, Siedliska 1, Siedliska, Polska Tel: Fax: W dniu _l J o gpdz.. 10:15 Powyzsze zmiany odnosza. sie. do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i nalezy je traktowac jako obowi^zuj^ce przez Wykonawcow i Zamawiaja_cego. Pozostate zapisy SIWZ nie nlpnais ulegaja, zmianie. 7mi3nip PROKURENT Kierownik Dziatu Technicznego z Bernal

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn. 21.06.2011r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY REMONTU BIBLIOTEKI GL6WNEJ ORAZ HALLU BUDYNKU GL6WNEGO NAZWA OPRACOWANIA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY REMONTU BIBLIOTEKI GL6WNEJ ORAZ HALLU BUDYNKU GL6WNEGO NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY REMONTU BIBLIOTEKI GL6WNEJ ORAZ HALLU BUDYNKU GL6WNEGO * NAZWA ZAM6WIENIA: REMONT POMIESZCZEN BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE GLOWNEJ W CELU ZWIE.KSZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: " II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego,, Modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20.01.2015r.

Białystok, dnia 20.01.2015r. ZP/I/15/21 Białystok, dnia 20.01.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Lokalizacja obiektu: Gmina Dobra, miejscowość Dobra, Jurków i Porąbka Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Dobra tel.18

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Dostawa i montaż wyposażenia przepompowni ścieków w miejscowości Niedzica

Bardziej szczegółowo

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II.

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II. Gmina Zaleszany Zaleszany,28.01.2013r GKM.IV.IV.1-1.2014 Do oferentów,którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy przetargu p.n. Rozbudowa Budowa,modernizacja systemu uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 1 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....4 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o. Adres: 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015

Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015 Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015 Zalączntk nr 12 do S/wz PNP 2112015 zawarta w Brzeszczach w dniu, pomiędzy: NADWiŚLAŃSKĄ SPÓŁKĄ ENERGETYCZNĄ SP. Z 0.0. z siedzibą w Brzeszczach, 32-620, ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZNAK: ZGGŚ-2222sc/14/2007 Bodzentyn, dnia 20.12.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo

Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 NAZWA INWESTYCJI Projekt budowlany Stacji Uzdatniania Wody INWESTOR ADRES INWESTYCJI Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3 Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY 0pracował : Jarosław Pospieszyński Poznań; 20 grudzień. 2007r. Spis treści I. Opis techniczny 1. Wstęp 1.1. Inwestor 1.2. Tytuł inwestycji 1.3. Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poznań: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią, oraz wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej, wraz z osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DATA

Bardziej szczegółowo