Drogie Kole anki i Drodzy Koledzy! Cz onkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ârodowiskowej oraz Sympatycy PTMÂ!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogie Kole anki i Drodzy Koledzy! Cz onkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ârodowiskowej oraz Sympatycy PTMÂ!"

Transkrypt

1 KOMUNIKATY ANNOUNCEMENTS Medycyna Ârodowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 1, Drogie Kole anki i Drodzy Koledzy! Cz onkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ârodowiskowej oraz Sympatycy PTMÂ! Wroc aw, dnia 5 marca 2013 W roku bie àcym mija kolejna kadencja Zarzàdu G ównego naszego Towarzystwa i zgodnie z naszym statutem paragraf 23 Zarzàd G ówny organizuje Walne Zebranie Cz onków podczas XVIII Mi dzynarodowej Konferencji Naukowej Aktualne problemy zdrowia Êrodowiskowego dzieci: Êrodowiskowe obcià enie metalami, alergia i astma, higiena powietrza, nara enie Êrodowiskowe na czynniki biologiczne, chemiczne, klimatyczne i spo eczne jaka odb dzie si w Legnicy w dniach maja Walne Zgromadzenie Cz onków PTMÂ odb dzie si w dniu 24 maja 2013 r. w sali wyk adowej Wy szej Szko y Zawodowej im. Witelona w Legnicy o godz I termin i o II termin. Przewidywany porzàdek Walnego Zgromadzenia cz onków PTMÂ: 1. Wybór przewodniczàcego i sekretarza Walnego Zebrania Cz onków PTMÂ 2. Sprawozdanie merytoryczne ust pujàcego Zarzàdu G ównego PTMÂ z dzia alnoêci Towarzystwa w okresie od r. do r. 3. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego czasopisma Medycyna Ârodowiskowa. 4. Sprawozdanie finansowe PTMÂ za okres sprawozdawczy 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 6. Zg oszenie propozycji zmian w Statucie PTMÂ. 7. G osowanie zmian w Statucie PTMÂ 8. Dyskusja nad sprawozdaniami 9. Przyj cie sprawozdaƒ. 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 11. Wybory nowych w adz PTMÂ. 12. Wolne wnioski Serdecznie zapraszamy i zach camy do wzi cia udzia u w Walnym Zgromadzeniu Cz onków oraz Konferencji. dr hab. Krystyna Pawlas, prof. AM Wroc aw Przewodniczàca PTMÂ Zdrowie dzieci w ró nych Êrodowiskach; problemy diagnostyczne, epidemiologiczne, leczenie, profilaktyka, promocja zdrowia Ârodowiskowe obcià enie metalami, alergia i astma, higiena powietrza, nara enie Êrodowiskowe na czynniki biologiczne, chemiczne, klimatyczne i spo eczne Szanowni Paƒstwo, Drogie Kole anki i Koledzy Mamy zaszczyt zaprosiç Paƒstwa do udzia u w XVIII Mi dzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Aktualne problemy zdrowia Êrodowiskowego dzieci: Êrodowiskowe obcià enie metalami, alergia i astma, higiena powietrza, nara enie Êrodowiskowe na czynniki biologiczne, chemiczne, klimatyczne i spo eczne, która odb dzie si w dniach maja 2013 r. w Legnicy. Do tej pory zorganizowaliêmy siedemnaêcie konferencji na temat zdrowia Êrodowiskowego, które cieszy y si uznaniem zarówno w Êrodowisku krajowym jak i za granicà. W za àczeniu przesy amy ramowy program konferencji. W gronie wybitnych specjalistów b dziemy mieli mo liwoêç dyskusji, wymiany doêwiadczeƒ oraz przedstawienia osiàgni ç naukowych dotyczàcych zdrowotnych problemów Êrodowiskowych Z zaproszeniem na spotkanie w Legnicy, z wyrazami szacunku Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski Przewodniczàcy Komitetu Naukowego dr n. med. Halina Struga a Stawik Prezes Fundacji

2 100 Medycyna Ârodowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 1 KOMUNIKAT II Zdrowie dzieci w ró nych Êrodowiskach; problemy diagnostyczne, epidemiologiczne, leczenie, profilaktyka, promocja zdrowia Ârodowiskowe obcià enie metalami, alergia i astma, higiena powietrza, nara enie Êrodowiskowe na czynniki biologiczne, chemiczne, klimatyczne i spo eczne Organizator: Fundacja na Rzecz Dzieci Zag bia Miedziowego, Legnica we wspó pracy z: Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego, Sosnowiec Polskim Towarzystwem Medycyny Ârodowiskowej Polskim Towarzystwem Pediatrycznym Paƒstwowà Wy szà Szko à Zawodowà im. Witelona w Legnicy Przewodniczàca Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Halina Struga a-stawik Przewodniczàcy Komitetu Naukowego Prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski Tematy wyk adów wiodàcych: Dzia alnoêç Fundacji na Rzecz Dzieci w latach Dr n. med. Halina Struga a-stawik Prezes Fundacji na Rzecz Dzieci Zag bia Miedziowego, Legnica Obcià enie Êrodowiskowe dzieci o owiem i dysruptorami endokrynnymi w Êwietle rekomendacji mi dzynarodowych Prof. dr n. med. Zbigniew Rudkowski Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego, Sosnowiec i Fundacja na Rzecz Dzieci Zag bia Miedziowego, Wczesne zagro enia Êrodowiskowe w okresie p odowym a ryzyko wystàpienia zaburzeƒ w uk adzie rozrodczym u dzieci i doros ych Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Instytut Medycyny Pracy im. Nofera, ódê Wybrane metody badaƒ terenowych stosowanych w ocenie zapachowej jakoêci powietrza wokó obiektów przemys owych Prof. dr hab. Jerzy Zwoêdziak The National Center for Air Quality Research / Narodowe Centrum Badaƒ JakoÊci Powietrza; dr hab. in. Izabela Sówka Politechnika Wroc awska Assessment of air odor quality in industrial plants surrounding JakoÊç powietrza a alergie dróg oddechowych u dzieci (polskie doêwiadczenia w ramach mi dzynarodowego projektu SINPHONIE) Dr n. med. Piotr Z. Brewczyƒski Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego, Sosnowiec Infradêwi ki i ha as niskocz stotliwoêciowy rzeczywistoêç i mity Zagro enia biologiczne zwiàzane z ociepleniem klimatu Prof. nadzw. dr hab Krystyna Pawlas Kierownik Katedry Higieny, Uniwersytet Medyczny, Wroc aw Cadmium and risk of breast cancer Loreta Strumylaite MD, DSc Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas (Lt) Wst pny program ramowy: Czwartek r., godz zamkni te posiedzenie Rady Naukowej Fundacji Piàtek r., godz otwarcie konferencji sesja I: Tematyka: Dzia alnoêç Fundacji, metale ci kie, chemia, ha as, infradêwi ki sesja II: Tematyka: Zagro enia Êrodowiskowe w okresie p odowym Walne Zgromadzenie Cz onków PTMÂ w dniu 24 maja o godzinie (I termin) lub o godzinie (II termin) Sesja plakatowa (z omawianiem plakatów) Spotkanie towarzyskie Sobota r. sesja III: Tematyka: JakoÊç powietrza wokó obiektów przemys owych sesja IV: Alergia i astma u dzieci sesja mi dzynarodowego projektu SINPHONIE sesja V: Tematyka: Ârodowiskowe czynniki biologiczne, klimatyczne i spo eczne Zakoƒczenie konferencji godz Komitet Organizacyjny uprzejmie prosi o nadsy anie na adres Biura Organizacyjnego wype nionych kart zg oszeƒ oraz tekstu streszczenia w j. polskim i angielskim do dnia r. Prosimy o zapisanie tekstu na p ycie CD w formacie edytora Word lub Excel i przes anie wraz z jednym wydrukowanym egzemplarzem. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie mo liwoêç zakwalifikowania pracy na konferencj jako doniesienie ustne lub plakatowe. Prace po pozytywnej recenzji mogà byç na wniosek Autora opublikowane w MEDYCY- NIE ÂRODOWISKOWEJ (5 pkt MEN). UWAGA: po àdana prezentacja przezroczy w j zyku angielskim. Op ata za uczestnictwo wynosi 350 z, a uiszczona do 30 marca 2013 wynosi 250 z. Koszt noclegów ponosi uczestnik. KOMITET ORGANIZACYJNY: Fundacja na Rzecz Dzieci Zag bia Miedziowego Legnica, ul. Okrzei 10 tel. (076) , fax. (076)

3 Medycyna Ârodowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 1 KOMUNIKAT II 101 KARTA UCZESTNICTWA Zdrowie dzieci w ró nych Êrodowiskach; problemy diagnostyczne, epidemiologiczne, leczenie, profilaktyka, promocja zdrowia Ârodowiskowe obcià enie metalami, alergia i astma, higiena powietrza, nara enie Êrodowiskowe na czynniki biologiczne, chemiczne, klimatyczne i spo eczne Nazwisko, imi, tytu naukowy Adres do korespondencji Miejsce pracy, tel./fax Forma wypowiedzi: referat poster Tytu prezentacji Dost pne Êrodki audiowizualne: rzutnik pisma, rzutnik multimedialny Op ata za uczestnictwo uiszczona do 30 marca 2013 wynosi 250 z, a po tym terminie wynosi 350 z (obejmuje: op at konferencyjnà, 2 obiady, spotkanie integracyjne w piàtek wieczorem). Zamawiam obiad: wegetariaƒski pozosta e Nale noêç za udzia w konferencji zobowiàzuj si wp aciç przelewem na konto bankowe: Deutsche Bank S.A. Oddzia Legnica Nr konta w kwocie 250 z, w terminie do dnia 30 marca 2013 r. w kwocie 350 z, w terminie do dnia 10 maja 2013 r. Faktury wystawiane sà po otrzymaniu dok adnych danych adresowych: Dok adna nazwa i adres kontrahenta/osoby fizycznej Numer NIP Rezerwacja noclegów we w asnym zakresie Podpis W hotelu Qubus istnienie mo liwoêç rezerwacji noclegów po obni onej dla uczestników cenie, rezerwacja na has o konferencja fundacja. Cena: pokój 1-os. 240 z ; pokój 2-os. 320 z. Qubus Hotel Legnica, ul. Skarbowa 2, Legnica, tel: +48(76) , fax: +48(76) , Inne dost pne w Legnicy hotele znajdà Paƒstwo na stronie internetowej Urz du Miasta Legnica (w zak adce: Co i gdzie w Legnicy). KOMITET Fundacja na Rzecz Dzieci Zag bia Miedziowego ORGANIZACYJNY: Legnica, ul. Okrzei 10 tel. (76) , fax. (76)

4 102 Medycyna Ârodowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 1 ANNOUNCEMENT II (with Preliminary Agenda) XVIII International Conference on Environmental Health in Children: Threat with Toxic Metals, Allergy and Asthma, Air Hygiene, Environmental Risks due to Biological, Chemical, Climate and Social Factors May 23 25, 2013 in Legnica, Poland Organized by Foundation for Children from Copper Mining Basin with cooperation of the Institute of Occupational Medicine & Environmental Health, Sosnowiec, Poland Polish Society of Environmental Medicine Polish Paediatric Society The Witelon University of Applied Sciences in Legnica, Poland Chair Prof. dr hab. med Zbigniew Rudkowski Dr med. Halina Strugala-Stawik Preliminary agenda: Leading lectures: Works of the Foundation for Children from Copper Mining Basin Dr n. med. Halina Struga a-stawik The President of Foundation for Children from Copper Miting in Legnica Some remarks on environmental burden with lead or with endocrine disruptors in children based on international recommendations Prof. dr n. med. Zbigniew Rudkowski the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec and Foundation for Children from Copper Miting in Legnica, Early life environmental threats to children s and adult s reproductive health Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz Assessment of air odor quality in surrounding of industrial plants Prof. dr hab. Jerzy Zwoêdziak The National Center for Air Quality Research / Narodowe Centrum Badaƒ JakoÊci Powietrza; dr hab. in. Izabela Sówka Politechnika Wroc awska Assessment of air odor quality in industrial plants surrounding Air quality and respiratory allergy in children (Polish experience based on international project Sinphonie) Dr n. med. Piotr Z. Brewczyƒski Head of the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec Infrasounds and low-frequency noise reality and myths Biological threats due to climate warming Prof. nadzw. dr hab Krystyna Pawlas Head of the Chair for Hygiene, Medical University at Wroclaw Cadmium and risk of breast cancer Loreta Strumylaite MD, DSc Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas (Lt) Venue: All sessions will be held in conference hall of the The Witelon University of Ñpplied Sciences in Legnica Preliminary agenda of sessions: Thursday r., h meeting of Members of Foundation Scientific Board Friday r., h Opening of the Conference Session I: h. Items: Works of the Foundation, heavy metals, chemicals, nosie, infrasounds Session II: h. Items: Environmental threats in foetal period General meeting of Members of PTMS on May 24 th at h (I) or h (II) Poster session h (with discussion) Social evening Saturday r. Session III: h. Items: Air quality in industrial plants surrounding Session IV: h. Items: Allergy and Asthma in Children a polish experience of international project Sinphony Session V: h. Items: Environmental, biological, climate and social factors Closure of the Conference h. The Organizing Committee kindly asks for sending by registration form deadline April 30, 2013 abstract deadline April 15, 2013 Please enclose file in Word or Excel. The official language of the conference is Polish [with abstract and dias in English] or English. Mailing address/conference Secretary: Foundation for Children from Copper Mining Basin, Phone: (+48) , fax: (+48) Conference fee: 90 EURO (for a limited number of participants from non-eu countries the conference fee can be reduced). In the conference fee are included coffee/tea breaks, lunches, social program (Friday evening).

5 Medycyna Ârodowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 1 ANNOUNCEMENT II (with Preliminary Agenda) 103 Payment till April 30, 2011 Account holder: Fundacja na Rzecz Dzieci Zaglebia Miedziowego International Bank account number: Deutsche Bank PBC S.A. Oddzia Legnica ul. Z otoryjska 63, Legnica, Poland Swiftcode: DEUTPLPK IBAN: PL Accommodation: Hotel reservation with reduced prices for registered participants, paid in hotel, on own responsibility. Please contact directly: Qubus Hotel Legnica Street Skarbowa 2, Legnica, Poland, tel. (+48) ; fax: (+48) Password: Conference Foundation. The number of rooms with reduced prices is limited; determines the order of entries. Prices: Single room about 70 EURO; Double room - about 60 EURO for 1 person Airport of arrival: WROCLAW (please contact the secretary office by indicating the date and the hour of arrival for providing a shuttle car service to Legnica). Railway station Legnica connected by bus or train with Wroclaw (two hours time travelling) If you have any questions or need assistance help, don t hesitate to contact us, please. REGISTRATION FORM First Name, Surname, Title Post and mailing address Organization/ Institution I would like to present a paper Preferred form of presentation: oral poster Title of the paper Special dietary requirements: none vegetarian no pork no seafood other CONFERENCE SECRETARY: Foundation for Children from Copper Basin (Fundacja na Rzecz Dzieci Zaglebia Miedziowego) Phone: (+48) , fax: (+48) A confirmation of registration and final programme will be sent.

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

HTA. & Health Insurance. Preliminary programme. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. Evidence-Based Health Care

HTA. & Health Insurance. Preliminary programme. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. Evidence-Based Health Care Central and Eastern European Society V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Health Insurance Preliminary programme Zarys programu Sympozjum Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE 1 Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiej Sekcji IEEE: Polecając Państwu lekturę jesiennego numeru Newslettera chciałbym poinformować o następujących wydarzeniach

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy!

Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XXII Kongresie Balneologicznym Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej z udzia³em goœci zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015 SLON ZDROWIE SENIOR 3-4.04.015 Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: ZGOSPODROWNIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ (ZUDOW W SN) FITTING OUT OF EXHIITION RE (ONSTRUTION ELONGING TO THE EXHIITOR) ul. Zak³adowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING 14-17.05.2009, Hotel Gołębiewski, Wisła Kongresowi towarzyszą Targi Stomatologiczne Congress with accompanying

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO . GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Micha³a Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz patronatem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

AGROTRAVEL 10-12.04.2015

AGROTRAVEL 10-12.04.2015 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL 10-1.04.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz. Op ata za z o enie wniosku POLISH

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz. Op ata za z o enie wniosku POLISH Application to visit Australia for tourism or other recreational activities Wniosek o wyjazd do Australii w celach turystycznych lub rekreacyjnych Form 48R POL POLISH PRZED wype nieniem wniosku nale y

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

Polityka Zdrowotna. Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç I. Journal of Health Policy, Insurance and Management

Polityka Zdrowotna. Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç I. Journal of Health Policy, Insurance and Management Polityka Zdrowotna Journal of Health Policy, Insurance and Management IX ISSN 1734-221X GRUDZIE 2011 Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç I KRAJOWY INSTYTUT UBEZPIECZEN Polityka

Bardziej szczegółowo

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku T h e I n t e r n a t i o n a l D i s a b l e d P e o p l e s

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009

publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009 publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009 Koniec transformacji? Udoskonalmy antyplagiat CEMBA z akredytacjà EPAS Studenci pstrykajà, perswadujà i negocjujà Czysta przyjemnoêç, czyli seks w SGH B

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 PONSORZY PARTNER RADIOLOGICZNY PATRONI MEDIALNI Scientific Chairman Dr Ewa Czochrowska Kierownik naukowy Dr n. med. Ewa Czochrowska

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Panów Andrzeja Halickiego,

Bardziej szczegółowo