PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki"

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły Plan Połączenia tych Spółek, który, zgodnie z treścią art Kodeksu Spółek Handlowych, udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej łączących się Spółek. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej Spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Zarząd Spółki

2 PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ORACLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ I MICROS FIDELIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie ( Plan Połączenia ) został uzgodniony w dniu 4 listopada 2014 roku pomiędzy zarządami następujących spółek: 1. ORACLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, spółką utworzoną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31, Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00zł (zwana dalej: Spółką Przejmującą lub Oracle Polska sp. z o.o. ), reprezentowaną przez: Panią Katarzynę Pawlak Prezesa Zarządu Pana Simon a Thomas a Allison Członka Zarządu Pana William a Joseph a Mulcahy Członka Zarządu Pana Wiesława Emiliana Grabowskiego Członka Zarządu oraz 2. MICROS FIDELIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, spółką utworzoną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ul. Ruchliwa 15, Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00zł (zwana dalej: Spółką Przejmowaną lub Micros Fidelio Polska sp. z o.o. ), reprezentowaną przez: Pana Stephan a Walder a Członka Zarządu Panią Bożenę Urszulę Szpytma Członka Zarządu Oracle Polska sp. z o.o. oraz Micros Fidelio Polska sp. z o.o. zwane są dalej Spółkami Uczestniczącymi. PREAMBUŁA Zważywszy, że: I. Oracle Polska sp. z o.o. oraz Micros Fidelio Polska sp. z o.o. zamierzają połączyć się w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, a także w celu restrukturyzacji zobowiązań poprzez przejęcie całego majątku Micros Fidelio Polska sp. z o.o. przez Oracle Polska sp. o.o; II. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) (Artykuł 498 i następne, w szczególności artykuł 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) (dalej: k.s.h. ), w następstwie czego: A. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz 3

4 B. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz C. Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej; III. Oracle Polska sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Micros Fidelio Polska sp. z o.o. IV. Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Oracle Polska sp. z o.o. oraz Micros Fidelio Polska sp. z o.o. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły co następuje: 4 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 1.1. Spółka Przejmująca Oracle Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS Spółka Przejmowana Micros Fidelio Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy i wynosi łącznie ,00 złotych. 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA 2.1. Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) przez przeniesienie całego majątku spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej na Oracle Polska sp. z o.o. jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Micros Fidelio Polska sp. z o.o. bez przeprowadzania jej likwidacji ( Połączenie ) W wyniku Połączenia, Oracle Polska sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami art k.s.h., wstąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Oracle Polska sp. z o.o. ( Dzień Połączenia ) we wszystkie prawa i obowiązki Micros Fidelio Polska sp. z o.o Zważywszy, że Oracle Polska sp. z o.o. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Micros Fidelio Polska sp. z o.o.:

5 i. Połączenie będzie dokonane na podstawie art. 515 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego Oracle Polska sp. z o.o.; ii. Na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy; iii. Na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Oracle Polska sp. z o.o. oraz Micros Fidelio Polska sp. z o.o. 3. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 3.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw, o których mowa w art pkt 5) k.s.h., jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej Spółce Przejmującej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. 4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 4.1. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. 5. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 5.1. W związku z tym, że połączenie następuje w sposób przewidziany w art. 515 k.s.h., bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej, nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w Umowie Spółki Przejmującej. 6. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 6.1. Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2014 roku. Sposób określenia oraz wysokość tej wartości określona jest w Załączniku Nr 3 do Planu Przekształcenia. 7. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 7.1. Do Planu Połączenia zostaną dodane oświadczenia Zarządów, łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 października 2014 roku, sporządzone dla celów Połączenia, stanowiące Załącznik Nr 4 i 5 do Planu Połączenia. 8. WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA 5

6 8.1. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz. 804), zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 9.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym lub wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących. 10. ZAŁĄCZNIKI Do Planu Połączenia, zgodnie z art k.s.h., zostaną dołączone: 1) Załącznik Nr 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Oracle Polska sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek; 2) Załącznik Nr 2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Micros Fidelio Polska sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek; 3) Załącznik Nr 3 Ustalenie wartości majątku spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o. na dzień 1 października 2014 roku; 4) Załącznik Nr 4 Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o.; 5) Załącznik Nr 5 Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Oracle Polska sp. z o.o Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną całość. Podpisano w Warszawie, 4 listopada 2014r. Zarząd Spółki Oracle Polska sp. z o.o. - Spółka Przejmująca Katarzyna Pawlak Prezes Zarządu /-/ Simon Thomas Allison Członek Zarządu /-/ William Joseph Mulcahy Członek Zarządu /-/ Wiesław Emilian Grabowski Członek Zarządu /-/ Zarząd Spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o. - Spółka Przejmowana 6

7 Stephan Walder Członka Zarządu /-/ Bożena Urszula Szpytma Członek Zarządu /-/ 7

8 8 Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Micros Fidelio Polska sp. z o.o. (Projekt) Uchwała Nr 1 z dnia 2014 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Oracle Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Oracle Polska sp. z o.o. z Micros Fidelio Polska sp. z o.o. 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmująca ) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art pkt 1) k.s.h., Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod firmą Micros Fidelo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ( Spółka Przejmowana ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 4 listopada 2014r. ogłoszonym w dniu grudnia 2014r. na stronie internetowej ( Plan Połączenia ), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3 Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art k.s.h. w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową. 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. 5 Połączenie następuje w trybie art k.s.h., tj. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 6

9 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. 7 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w powyższym brzmieniu została jednomyślnie przyjęta przez wszystkich wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu. Zarząd Spółki Oracle Polska sp. z o.o. Katarzyna Pawlak Prezes Zarządu /-/ Simon Thomas Allison Członek Zarządu /-/ William Joseph Mulcahy Członek Zarządu /-/ Wiesław Emilian Grabowski Członek Zarządu /-/ 9

10 10 Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Micros Fidelio Polska sp. z o.o. (Projekt) Uchwała Nr 1 z dnia 2014 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Oracle Polska sp. z o.o. z Micros Fidelio Polska sp. z o.o. 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Micros Fidelio Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmowana ) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art pkt 1) k.s.h., Spółki Przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ( Spółka Przejmująca ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 4 listopada 2014r. ogłoszonym w dniu grudnia 2014r. na stronie internetowej ( Plan Połączenia ), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3 Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art k.s.h. w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, której wspólnikiem jest Spółka Przejmująca. 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. 5 Połączenie następuje w trybie art k.s.h., tj. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 6

11 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. 7 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w powyższym brzmieniu została jednomyślnie przyjęta przez cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu. Zarząd Spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o. Stephan Walder Członka Zarządu /-/ Bożena Urszula Szpytma Członek Zarządu /-/ 11

12 12 Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Micros Fidelio Polska sp. z o.o. OŚWIADCZENIE Zarządu spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wartości majątku spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o. na dzień 1 października 2014 roku Zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Zarząd Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ( Spółka Przejmowana ), oświadcza, że: wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2014 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 1 października 2014 roku wynosi ,57 PLN (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery i 57/100). Wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poniżej znajduje się zestawienie opisujące aktywa razem i zobowiązania razem, składające się na określoną kwotę aktywów/zobowiązań netto: AKTYWA - Wartości niematerialne i prawne ,68 - Rzeczowe aktywa trwałe ,57 - Zapasy ,62 - Należności krótkoterminowe ,95 - Inwestycje krótkoterminowe ,32 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,16 RAZEM: ,30 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA - Rezerwy na zobowiązania ,88 - Zobowiązania długoterminowe 0,00 - Zobowiązania krótkoterminowe ,51 - Rozliczenia międzyokresowe ,34 RAZEM: ,73 Zarząd Spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o. Stephan Walder Członka Zarządu /-/ Bożena Urszula Szpytma Członek Zarządu /-/

13 Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Micros Fidelio Polska sp. z o.o. OŚWIADCZENIE Zarządu Micros Fidelio Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 roku o stanie księgowym spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o. na dzień 1 października 2014 roku Działając na podstawie art pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ( Spółka ) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2014 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ,30 PLN (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden i 30/100). Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki, sporządzony na dzień 1 października 2014 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., nr 76, poz. 694, z późniejszymi zamianami), zaś w zakresie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ustalonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), w zakresie przyjętym przez Komisję Wspólnot Europejskich oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 października 2014 roku. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 października 2014 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na 1 października 2014 r.: Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = ,30 złotych Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = ,73 złotych Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = ,57 złotych 13

14 Poniżej znajduje się załączony fragment bilansu dotyczący aktywów (trwałych oraz obrotowych, w tym kwoty razem) oraz fragment dotyczący pasywów (kapitał własny, zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe, co daje kwotę pasywów razem). AKTYWA PLN PLN A. Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne , ,38 1. Koszty badań i rozwoju 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne , ,38 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,13 1. Rzeczowe aktywa trwałe , ,13 a) Grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego) b) Budynki, lokale I budowle inżynieryjne c) Wyposarzenie techniczne i maszyny , ,75 d) Pojazdy e) Inne środki trwałe , ,38 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki z tytułu środków trwałych w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Pochodzące od jednostek powiązanych 2. Pochodzące od osób trzecich IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości inwestycyjne 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) W jednostkach powiązanych - Udziały - Inne papiery wartościowe - Udzielone pożyczki - Inne długoterminowe aktywa finansowe b) W osobach trzecich - Udziały - Inne papiery wartościowe - Udzielone pożyczki - Inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14

15 B. Aktywa obrotowe , ,67 I. Zapasy , ,40 1. Surowce 2. Półprodukty 3. Wyroby gotowe 4. Towary , ,40 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe , ,23 1. Należności od jednostek powiązanych , ,37 a) Wymagalne należności handlowe: b) Inne - Do 12 miesięcy , ,37 - Po 12 miesiącach 2. Należności od osób trzecich , ,86 a) Wymagalne należności handlowe: - Do 12 miesięcy , ,58 - Po 12 miesiącach b) Podatki, dotacje, cła, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz inne świadczenia , ,39 c) Pozostałe należności ,89 d) Należności w sądzie III. Inwestycje krótkoterminowe , ,56 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,56 a) W jednostkach powiązanych - Udziały - Inne papiery wartościowe - Udzielone pożyczki - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) W osobach trzecich - Udziały - Inne papiery wartościowe - Udzielone pożyczki - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych I innych aktywów pieniężnych - Środki pieniężne w kasie I na rachunkach bankowych - Inne aktywa pieniężne - Inne aktywa , , , ,56 2. Inne inwestycje długoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,48 AKTYWA RAZEM: , ,18 15

16 PASYWA I ZOBOWIĄZANIA PLN PLN A. Kapitał własny , ,93 I. Kapitał zakładowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) III. IV. Akcje własne (wielkość ujemna) Kapitały rezerwowe V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,35 VIII. Zysk (strata) netto , ,28 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość IX. ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,25 I. Rezerwy na zobowiązania , ,45 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - Długoterminowe - Krótkoterminowe 3. Inne , ,74 - Długoterminowe - Krótkoterminowe , ,74 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec osób trzecich a) Kredyty i pożyczki b) Emisja dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe d) Inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,02 1. Wobec jednostek powiązanych , ,16 a) Zobowiązania z tytułu dostaw - Do 12 miesięcy , ,16 - Po 12 miesiącach b) Inne 2. Wobec osób trzecich , ,02 a) Kredyty i pożyczki b) Emisja dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe 16

17 d) Zobowiązania z tytułu dostaw - Do 12 miesięcy , ,40 - Po 12 miesiącach e) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) Zobowiązania wekslowe g) Podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,29 h) Wynagrodzenia , ,74 i) Inne 6.423, ,59 3. Fundusze specjalne , ,84 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,78 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - Długoterminowe - Krótkoterminowe , ,78 PASYWA RAZEM: , ,18 Zarząd Spółki Micros Fidelio Polska sp. z o.o. Stephan Walder Członka Zarządu /-/ Bożena Urszula Szpytma Członek Zarządu /-/ 17

18 Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Micros Fidelio Polska sp. z o.o. OŚWIADCZENIE Zarządu Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 roku o stanie księgowym spółki Oracle Polska sp. z o.o. na dzień 1 października 2014 roku Działając na podstawie art pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Oracle Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ( Spółka ) oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 1 października 2014 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i 00/100). Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki, sporządzony na dzień 1 października 2014 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., nr 76, poz. 694, z późniejszymi zamianami), zaś w zakresie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ustalonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), w zakresie przyjętym przez Komisję Wspólnot Europejskich oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 października 2014 roku. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 października 2014 roku wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 31 maja 2014 roku do 1 października 2014 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans oraz rachunek zysków i strat został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Oracle Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 1 października 2014 r.: Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = ,00 złotych Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = ,00 złotych Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = ,00 złotych 18

19 Poniżej znajduje się załączony fragment bilansu dotyczący aktywów (trwałych oraz obrotowych, w tym kwoty razem) oraz fragment dotyczący pasywów (kapitał własny, zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe, co daje kwotę pasywów razem), wraz z rachunkiem zysków i strat. ORACLE POLSKA SP. Z O.O. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU (kwoty wyrażone w tysiącach złotych) 01 Październik maja 2014 AKTYWA Aktywa trwałe 16581, ,2 Wartości niematerialne i prawne 2,7 3,4 Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne 2,7 3,4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe 6622,3 7364,5 Środki trwałe 6622,3 7364,5 a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2223,8 2577,,3 c) Urządzenia techniczne i maszyny 2053,0 2110,1 d) Środki transportu e) Inne środki trwałe 2345,5 2677,1 Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe 634,1 634,1 Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek 634,1 634,,1 Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) W jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9322,2 9322,2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9322,2 9322,2 Inne rozliczenia międzyokresowe 19

20 Aktywa obrotowe , ,6 Zapasy 0,00 0,00 Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe 82791, ,8 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) Inne Należności od pozostałych jednostek 82791, ,8 a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 76704, ,0 - do 12 miesięcy 76704, ,0 - powyżej 12 miesięcy b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 6024,5 5783,9 c) Inne 62,2 73,9 Inwestycje krótkoterminowe 24000, ,2 Krótkoterminowe aktywa finansowe 24000, ,2 a) W jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24000, ,2 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 23813, ,4 - inne środki pieniężne 186,8 186,8 - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40313, ,6 AKTYWA RAZEM , ,8 01 Październik maja 2014 PASYWA Kapitał (fundusz) własny 74003, ,4 Kapitał (fundusz) podstawowy 18174, ,6 Należne wpłaty na kapitał podstawowy <wielkość ujemna> Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna> Kapitał (fundusz) zapasowy 33401, ,60 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 75828, ,80 Zysk/(strata) z lat ubiegłych , ,3 Zysk/(strata) netto 6938,7 3740,40 20

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu PLAN POŁĄCZENIA Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został uzgodniony i sporządzony dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o.

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o. P L A N P O D Z I A Ł U B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND Sp. z o.o. SPORZĄDZONY DNIA 05-04-2013 PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI B. C. P - BORGHI CHEMICALS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSICACH Art. 534, paragraf

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: ATALIAN GLOBAL SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) (dalej łącznie: Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

17 grudnia 2007 roku PLAN POŁĄCZENIA. Cersanit S.A. oraz. Opoczno S.A.

17 grudnia 2007 roku PLAN POŁĄCZENIA. Cersanit S.A. oraz. Opoczno S.A. 17 grudnia 2007 roku PLAN POŁĄCZENIA Cersanit S.A. oraz Opoczno S.A. Niniejszy Plan Połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) zostało przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo