ADUMA S.A., Ul. Duńska Wrocław, Polska tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADUMA S.A., Ul. Duńska 9 54-427 Wrocław, Polska tel. +48 71 72 77 057 E-maiL: info@aduma.pl"

Transkrypt

1 ADUMA S.A. - JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ADUMA S.A., Ul. Duńska Wrocław, Polska tel Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, , przy ul. Duńskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: Kapitał zakładowy ,10 PLN, w całości opłacony.

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Aduma S.A. jest innowacyjną firmą technologiczną specjalizującą się w systemach Human-Computer Interaction. Spółka jest ekspertem w przygotowaniu systemów reagujących na ruch, kinetycznych, dotykowych, mobilnych i augmented reality. Autorskie rozwiązania, projektowane w oparciu o naturalny interfejs użytkownika (NUI), znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach, gdzie ma znaczenie sprawna, funkcjonalna i angażująca komunikacja człowieka z komputerem w marketingu, edukacji, informacji i wielu innych. Do grona klientów Aduma S.A. należą najbardziej wymagające globalne marki od technologicznych i komunikacyjnych po branżę retail oraz sektor publiczny. Aduma oferuje klientom szeroki wybór najwyższej jakości systemów dotykowych, interaktywnych i autorskich rozwiązań pozwalających na zdalne zarządzanie sieciami innowacyjnych nośników multimedialnych, wykorzystujących najnowsze technologie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom software owym tworzonym przez Aduma S.A. powstają efektywne systemy edukacyjne, zaskakujące kampanie, eventy, reklamy i instalacje multimedialne obok których nikt nie przejdzie obojętnie! Oferowane Usługi: Sprzedaż systemów interaktywnych i dotykowych: wszędzie tam gdzie zaskoczenie, interakcja, zaangażowanie i zabawa służą skutecznej komunikacji (muzea, placówki edukacyjne, bary i puby, punkty sprzedaży itd.); Planowanie i sprzedaż angażujących kampanii interaktywnych w ramach sieci Aduma Interactive Network i innych lokalizacji ambientowych; Wynajem systemów interaktywnych i dotykowych: uatrakcyjnianie eventów, konferencji, targów, itd.; Produkcja i sprzedaż aplikacji interaktywnych i dotykowych; Sprzedaż multimediów. Władze Spółki: W skład Zarządu Aduma S.A. wchodzą: Marcin Ćmiech Prezes Zarządu Maciej Mielcarek Wiceprezes Zarządu Zbigniew Wantuła Wiceprezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej Aduma S.A. wchodzą: adw. Rafał Syska Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Ogibowska Adam Michalewicz dr Grzegorz Mielcarek dr Zbigniew Wójtowicz 2

3 2. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym W skład grupy kapitałowej na dzień wchodziły następujące jednostki: Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9 Aduma Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9 Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Aduma S.A. posiadała 285 z 500 udziałów (57%) o wartości nominalnej 50,00 zł na każdy udział w Aduma Mobile Sp. z o.o. Stan ten nie uległ zmianie na dzień publikacji raportu kwartalnego. 3

4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ADUMA S.A. Tabela: Wybrane Dane Finansowe z JEDNOSTKOWEGO Rachunku Zysków i Strat ADUMA S.A. w zł Wyszczególnienie II Kwartał 2012 II Kwartał 2013 II kwartał 2012 narastająco II kwartał 2013 narastająco Amortyzacja ,74 zł ,19 zł ,76 zł ,57 zł Przychody netto ze sprzedaży ,96 zł ,46 zł ,10 zł ,14 zł Zysk (strata) ze sprzedaży ,87 zł ,18 zł ,97 zł ,95 zł Zysk (strata)z działalności operacyjnej (EBIT) ,60 zł ,66 zł ,76 zł ,47 zł Zysk (strata) brutto ,45 zł ,55 zł ,63 zł ,23 zł Zysk (strata) netto ,45 zł ,55 zł ,63 zł ,23 zł EBITDA ,34 zł ,47 zł ,52 zł ,90 zł Tabela: Wybrane Dane Finansowe z JEDNOSTKOWEGO Bilansu ADUMA S.A. w zł Stan na Stan na Należności Długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł Należności Krótkoterminowe ,90 zł ,06 zł Środki Pieniężne i Inne Aktywa Pieniężne ,22 zł ,29 zł Kapitał (fundusz) własny ,92 zł ,45 zł Zobowiązania Długoterminowe ,06 zł ,96 zł Zobowiązania Krótkoterminowe ,55 zł ,47 zł 4

5 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY ADUMA S.A. Tabela: Wybrane Dane Finansowe ze SKONSOLIDOWANEGO Rachunku Zysków i Strat GRUPY ADUMA S.A. w zł Wyszczególnienie II Kwartał 2012 II Kwartał 2013 II kwartał 2012 narastająco II kwartał 2013 narastająco Amortyzacja ,91 zł ,29 zł Przychody netto ze sprzedaży ,51 zł ,45 zł Zysk (strata) ze sprzedaży ,49 zł ,38 zł Zysk (strata)z działalności operacyjnej n.d. n.d. (EBIT) ,97 zł ,90 zł Zysk (strata) brutto ,86 zł ,77 zł Zysk (strata) netto ,86 zł ,77 zł EBITDA ,06 zł ,61 zł Tabela: Wybrane Dane Finansowe ze SKONSOLIDOWANEGO Bilansu GRUPY ADUMA S.A. w zł Należności Długoterminowe Należności Krótkoterminowe Środki Pieniężne i Inne Aktywa Pieniężne Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania Długoterminowe Zobowiązania Krótkoterminowe Stan na n.d. Stan na ,00 zł ,97 zł ,50 zł ,98 zł ,96 zł ,34 zł Brak danych porównawczych z wcześniejszych okresów wynika z faktu, iż Grupa Aduma S.A. nie konsolidowała wcześniej wyników na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości (dane jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Aduma Mobile Sp. z o.o. powstała w październiku 2012 roku, a w całym 2012 roku nie wystąpiły transakcje między Aduma S.A. a jednostką powiązaną Aduma Mobile Sp. z o.o. 5

6 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ADUMA S.A. i GRUPY ADUMA S.A. Przychody Aduma S.A. w II kwartale 2013 roku wyniosły 596 tys. złotych i były o 74% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kwartale spółka odnotowała stratę netto w wysokości 869 tys. złotych, co stanowi pogorszenie wyniku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (w którym spółka wypracowała zysk w wys. 461 tys. złotych). Przychody Grupy Aduma S.A. w II kwartale 2013 roku wyniosły 616 tys. złotych, a skonsolidowana strata 906 tys. zł. Na wyniki spółki w drugim kwartale wpłynęły przede wszystkim największe w historii inwestycje w rozwój produktu, które spowodowały zaangażowanie zasobów Adumy w projekty niegenerujące przychodów w okresie objętym raportem. Podstawowym motywatorem do podjęcia inwestycji był wysoki stopień zaawansowania rozmów i negocjacji z partnerami handlowymi i dystrybutorami oprogramowania m.in. na rynku amerykańskim. Dodatkowo na wynikach spółki negatywnie odbiły się przesunięcia projektów w czasie i opóźnienia związane z odbiorami projektów będących w fazie realizacji. W drugim kwartale Aduma S.A. realizowała projekty m.in. dla Auchan, Trias S.A., Helios S.A., Carlsberg Polska, a także klientów publicznych takich jak Ministerstwo Gospodarki i Muzeum Pałac w Wilanowie. Spółka wykonała także jeden z pierwszych na polskim rynku barów interaktywnych, zainstalowany w klubie Element w Warszawie. W ramach realizacji dla Auchan Polska w Łomiankach Aduma wdrożyła m.in. rozwiązania wprowadzone do komercjalizacji w poprzednim kwartale takie jak Family Square i zaawansowane systemy do zarzadzania informacją i ruchem na terenie galerii handlowych (Wayfindery Multitouch z mapami 3d i zaawansowanym systemem CMS). Sukces realizacji, jakość produktu i prawdopodobnie najszerszy globalnie zakres rozwiązań technologicznych dla centrów handlowych, skutkował zaproszeniem Adumy do rozmów z centralą grupy Auchan we Francji i jej spółką odpowiedzialną za budowę i zarządzanie centrami handlowymi na świecie. Aduma S.A. finalizuje obecnie rozmowy handlowe z Grupą Auchan, które powinny przerodzić się w pierwsze zlecenia w 3 kwartale 2013 roku. W drugim kwartale ciekawymi realizacjami może pochwalić się także Aduma Mobile. Zakończone zostało wdrożenie aplikacji opartych o Augmented Reality dla Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a także nowej aplikacji mobilnej Make it dla sieci KFC. W obrębie sprzedaży międzynarodowej Aduma S.A. zrealizowała mniejsze zlecenia dla klientów na rynku holenderskim, brytyjskim i w Zjednodnoczonych Emiratach Arabskich. Intensyfikowane były także rozmowy handlowe związane z wprowadzeniem do dystrybucji na kluczowych rynkach autorskich rozwiązań software-owych Aduma S.A. Z końcem drugiego kwartału kończy się główna część tegorocznych, komunikowanych inwestycji produktowych Adumy, które wymagały od Spółki poniesienia znacznych kosztów jak i rezygnacji z części projektów, generujących przychody w I połowie roku. Krótkoterminowo płynność Spółki została zabezpieczona za pomocą uruchomionych kredytów obrotowych. W III kwartale Zarząd Aduma S.A. będzie skupiał się przede wszystkim na komercjalizacji wytworzonych półproduktów technologicznych, budowie dystrybucji dla produktów gotowych, a także nad racjonalizacją struktury Spółki w związku z zakończeniem znacznej części planowych na ten rok działań badawczo-rozwojowych i intensyfikacją działań handlowych. Zarząd prognozuje, iż w już trzecim i czwartym kwartale 2013 działania te zaowocują obniżeniem kosztów stałych, zwiększeniem marży i istotną poprawą wyników finansowych. Dzięki poczynionym inwestycjom w perspektywie następnych okresów spodziewane jest trwałe zwiększenie przewidywalności i skalowalności modelu biznesowego Aduma S.A. 6

7 6. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności ADUMA S.A. i GRUPY ADUMA S.A. W drugim kwartale Grupa Aduma S.A. przyśpieszyła prowadzone prace rozwojowe związane z produktami gotowymi i półproduktami technologicznymi. Na bazie analiz i reakcji płynących z rynku wprowadzona została nowa, usprawniona wersja oprogramowania MultiTouch Pack, zaprezentowana na targach Infocomm w Olrando (USA). Targi w Orlando były także okazją do finalizacji prowadzonych od kilku miesięcy rozmów handlowych i podpisania pierwszej umowy dystrybucyjnej na nasze oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych z Qomo HiteVision jednym z leaderów rynku tablic i ekranów interaktywnych. Oprogramowanie Adumy będzie dodawane do ekranów wielodotykowych sprzedawanych przez Qomo na terenie całego kraju. Podpisanie umowy z Qomo to przełomowy moment w historii spółki - stanowi szansę do wprowadzenia rozwiązań Adumy na rynek masowy, okazję do zaistnienia na rynku amerykańskim i jednocześnie możliwości budowy poważnej pozycji w kluczowym sektorze edukacyjnym. Jest to także podstawa do dalszej ekspansji w obrębie oprogramowania na ekrany dotykowe. Potencjał i dynamikę rynku doskonale obrazuje raport Juniper Research wedle którego całkowita wartość rynku ekranów dotykowych w 2011 roku wynosiła 13,5 miliarda dolarów, a do 2017 r. ma wzrosnąć do poziomu niemal 24 miliardów. Jednym z celów Adumy, oferującej rewolucyjne i łatwe w użyciu narzędzia do produkcji aplikacji i prezentacji dotykowych jest stać się liderem oprogramowania na tego typu nośniki. Obecnie trwają pracę operacyjne i marketingowe (w tym uruchomienie zakupowej platformy webowej) związane z planowym rozpoczęciem dystrybucji w USA. Oprogramowanie Adumy zostanie udostępnione do sprzedaży poprzez sieć dealerów Qomo na rynku amerykańskim na przełomie 3 i 4 kwartału. Spółka prowadzi obecnie rozmowy z producentami ekranów jak i dystrybutorami na temat rozwoju siatki dealerów i wprowadzenia oprogramowania do sprzedaży także w innych krajach. Prace rozwojowe w okresie obejmowały także dalszy rozwój portfolio technologiczno-produktowego Adumy obejmującego narzędzia do tworzenia, odtwarzania i zarządzania najbardziej zaawansowanymi systemami multimedialnymi i interaktywnymi. W drugim kwartale powstały komponenty, istotnie skracające prace deweloperskie przy wytwarzaniu systemów interaktywnych i tym samym pozwalające zwiększyć efektywność zespołu programistycznego Adumy. Komponenty te w wersji licencyjnej mogą stanowić podstawę dla deweloperów na całym świecie do łatwego tworzenia zaawansowanych aplikacji interaktywnych w oparciu o gotowe narzędzia dostarczone przez Spółkę. Aduma obecnie analizuje możliwość wprowadzenia ich do szerszej międzynarodowej dystrybucji. W okresie objętym raportem Aduma Mobile Sp. z o.o. intensyfikowała prace nad rozwojem oferty aplikacji mobilnych i we współpracy z jednym z kluczowych integratorów AV na terenie kraju rozpoczęła realizacje największego jak dotąd zlecenia na wykonanie zintegrowanego systemu opartego o aplikacje mobilne i Augmented Reality dla jednej z krajowych instytucji publicznych. W ramach prowadzonej działalności Grupa Aduma S.A. konsekwentnie rozwijała kluczowe obszary związane z interakcją, technologiami wielodotykowymi, kinetycznymi, mobilnymi i Augmented Reality. 7

8 7. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce skład akcjonariatu Aduma S.A. na 30 czerwca 2013 roku wyglądał następująco: Akcjonariusz Liczba Akcji Liczba Głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Zbigniew Wantuła ,45% Marcin Ćmiech ,49% Maciej Mielcarek ,10% Beriot Holding Limited, Cypr ,62% CAM Media S.A ,37% Altus TFI S.A. (poprzez fundusze zależne) ,29% Miley Company Limited, Cypr ,18% Pozostali ,51% Wrocław, Marcin Ćmiech Maciej Mielcarek Zbigniew Wantuła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 8

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2013r do 30.06.2013r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

I. Opis działalności grupy kapitałowej emitenta.

I. Opis działalności grupy kapitałowej emitenta. I. Opis działalności grupy kapitałowej emitenta. 1 I. Opis działalności grupy kapitałowej emitenta. Grupa kapitałowa CAM Media S.A. zajmuje się rozwojem niestandardowych mediów w dwóch wymiarach komunikacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014 Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. Raport EXAMOBILE S.A. za III kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o sprawozdaniach skonsolidowanych... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.12.2012

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 sierpnia 2013 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony I Informacje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT

SKONSOLIDOWANY RAPORT SKONSOLIDOWANY RAPORT za IV kwartał 2013 r. okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. ICP Group S.A. Warszawa, 12 lutego 2014 roku Spis treści Spis treści... 2 I. List Zarządu do Akcjonariuszy ICP

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 22 STYCZNIA 2014 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 22 STYCZNIA 2014 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny IV kwartał 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 22 STYCZNIA 2014 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) z siedzibą w Poznaniu (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Poznań, 15 maja 2014 roku strona 1 z 29 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 9

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 15 maja 2012 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r.

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. Raport z dnia 16 lutego 2015 r. w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za IV kwartał 2014 roku oraz wstępne dane za cały rok. Przy 77% wzroście przychodów

Bardziej szczegółowo