MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA"

Transkrypt

1 MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA Przykład I. Spółdzielnia handlowa PERŁA na podstawie spisu inwentaryzacyjnego, na dzień X jest w posiadaniu: lokale (sklep i magazyny) zł, wyposażenie sklepów zł, zapasy towarów zł, środki pieniężne na rachunku bankowym w mbanku zł. Członkowie spółdzielni wnieśli udziały w postaci środków pieniężnych oraz aportu na łączną kwotę zł. Zysk wypracowany w poprzednich okresach zasilił fundusz własny i wynosi zł. Pozostała wartość aktywów finansowana jest kapitałem obcym. Polecenie: 1. Proszę sporządzić bilans uproszczony spółdzielni PERŁA. 2. Scharakteryzuj składniki grupy pasywów spółdzielni. Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Fundusz własny I. Wartości niematerialne i prawne 0 I. Fundusz podstawowy II. Rzeczowe aktywa trwałe II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 1. Budynki i budowle III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna) 0 2. Pozostałe środki trwałe 8000 IV. Fundusz zapasowy 3000 B. Aktywa obrotowe 9000 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 I. Zapasy Towary 3000 II. Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne na rachunku bankowym 6000 B. Fundusze obce (Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) AKTYWA RAZEM III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 RAZEM PASYWA Główny księgowy (.) Dyrektor jednostki ( ) 1

2 Zadanie 1. Państwowe przedsiębiorstwo produkcyjne STALE dokonało spisu inwentaryzacyjnego na dzień x r., który wykazał następujące składniki majątku i kapitałów: Nazwa składnika majątku Wartość księgowa (zł.) Hala produkcyjna o wartości Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne na rachunku bankowym Materiały a) 10 kg po 30 zł b) 20 kg po 40 zł Produkty gotowe a) 50 szt. po 100 zł b) 30 szt. po 40 zł Maszyny produkcyjne o łącznej wartości Kredyt bankowy w BGŻ Zobowiązania wobec dostawcy HALIX 700 Polecenie: 1. Proszę sporządzić inwentarz przedsiębiorstwa STALE na dzień X Ustalając w nim kwotę funduszu własnego. Fundusz założycielski wynosi zł, pozostałą kwotę stanowi fundusz przedsiębiorstwa. 2. Na podstawie inwentarza sporządzić bilans przedsiębiorstwa STALE. Zadanie 2. Dokonaj klasyfikacji składników majątku (aktywów) i źródeł jego finansowania (pasywów) przedsiębiorstwa ALFA według podanego wzoru: a) gotówka w kasie 100 zł aktywa (A), aktywa obrotowe (AO), inwestycje krótkoterminowe (IK) b) krótkoterminowa pożyczka pasywa (P), zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (kapitał obcy KO), zobowiązania krótkoterminowe (Zktr) Lp. NAZWA SKŁADNIKA CHARAKTERYSTYKA 1 Grunty leśne. 2 Paliwa do samochodów dostawczych.. 3 Kapitał akcyjny. 4 Budynek administracyjny.. 5 Weksle obce.. 6 Zobowiązanie wobec dostawcy A letni kredyt na rozwój przedsiębiorstwa.. 8 Akcje przedsiębiorstwa XYZ przeznaczone do sprzedaży.. 9 Półprodukty.. 10 Środki pieniężne w walucie obcej.. 11 Należności od pracowników.. 12 Materiały pomocnicze.. 13 Kapitał podstawowy.. 14 Udzielona pożyczka 3-miesięczna dla przedsiębiorstwa XXX.. 15 Towary.. 16 Hala produkcyjna.. 17 Komputer stacjonarny o wartości 3000 zł.. 18 Weksle własne.. 19 Program komputerowy letnie obligacje Skarbu Państwa.. 2

3 21 Prawo wieczystego użytkowania gruntu. 22 Maszyna produkcyjna. 23 Produkty gotowe. 24 Zysk netto roku ubiegłego. 25 Wartość firmy. 26 Koszty zakończonych prac rozwojowych. 27 Części zamienne do samochodów dostawczych. 28 Opakowania. 29 Zaliczki wpłacone na poczet przyszłej dostawy. 30 Zaliczki otrzymane od odbiorców. Zadanie 3. Na podstawie posiadanych wiadomości podaj kilka przykładów składników majątkowych, które zostaną zakwalifikowane do różnych grup aktywów w zależności od charakteru działalności przedsiębiorstwa, które aktualnie będzie właścicielem danego składnika majątku. Przykład 1(wzór): Mąka 1. Piekarnia materiał 2. Sklep spożywczy towar 3. Młyn produkt gotowy Przykład 3: Przykład 4: Przykład 5: środek trwały towar produkt gotowy materiał półprodukt produkt gotowy materiał towar produkt gotowy Zadanie 4. W spółce cywilnej BETA, zajmującej się handlem artykułami kosmetyczno-chemicznymi komisja inwentaryzacyjna sporządziła na dzień 1 stycznia 200X r. inwentarz. Inwentaryzacja składników majątku i długów spółki BETA wykazała: Lp. Nazwa składnika Wartość księgowa (zł) AKTYWA 1 Hala magazynowa A Hala magazynowa B Lokal sklepowy nr I Lokal sklepowy nr II Budynek administracyjny Regały magazynowe 50 szt. po 100 zł Lady sklepowe 2 szt. po 700 zł Biurka 4 szt. po 300 zł Szafy biurowe 2 szt. po 400 zł Towary kosmetyczne 100 szt. po 10 zł Towary przemysłowe 50 szt. po 120 zł

4 12 Towary chemiczne 20 l po 15 zł Środki pieniężne w kasie (stwierdzone protokołem) Środki pieniężne w banku (stwierdzone wyciągiem bankowym) Należności: Od spółki cywilnej ZETA Od spółdzielni ROLNIK w Pobiedziskach SUMA AKTYWÓW PASYWA 1 Udziały właścicieli,łącznie według zapisów w księgach rachunkowych Długoterminowy kredyt w MBank-u Zobowiązania: Przedsiębiorstwo MAX za dostarczony towar Spółdzielnia ROLNIK za wyposażenie sklepu w meble Naliczone, ale nie zapłacone podatki (wartość według ksiąg rachunkowych) SUMA PASYWÓW Polecenie: 1. Na podstawie inwentarza sporządź uproszczony bilans przedsiębiorstwa 2. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy bilansem a inwentarzem. Zadanie 5. Przedsiębiorstwo EDEN Sp. Z o. o. produkujące zapałki, charakteryzowały następujące wielkości na dzień X r.: Lp. Nazwa składnika majątku Wartość w zł. 1 Kapitał zakładowy Rachunek bankowy Materiały do produkcji Weksle własne Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z odbiorcami Wynik finansowy 8 3-letnie obligacje Skarbu Państwa Weksle obce płatne do 3 miesięcy Maszyny i urządzenia produkcyjne Gotówka w kasie Komputery Na podstawie powyższych informacji należy: 1. Podać wartość aktywów przedsiębiorstwa EDEN z podziałem na AT i AO Wartość aktywów trwałych Wartość aktywów obrotowych.. SUMA AKTYWÓW.. 2. Podać wartość pasywów przedsiębiorstwa EDEN z podziałem na KW i Zobowiązania Wartość kapitałów własnych Wartość kapitałów obcych.. SUMA PASYWÓW.. 3. Korzystając z równania bilansowego ustalić wynik finansowy przedsiębiorstwa EDEN na dzień X.. 4

5 Zadanie 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FOTO, produkującej armaturę łazienkową w drodze spisu z natury ujawniono następujące składniki środków gospodarczych i źródeł ich finansowania: Lp. Nazwa składnika majątkowego Wartość w zł. 1 Budynek magazynu Paliwo do samochodu dostawczego Gotówka w kasie Komputer stacjonarny Program komputerowy do projektowania łazienek Środki barwiące Arkusze pleksi (wykorzystywane w produkcji kabin prysznicowych) Wanny narożnikowe Środki pieniężne zgromadzone na lokatach bankowych Hala produkcyjna Wyposażenie biurowe (meble) letnie obligacje państwowe Samochód dostawczy Brodziki Należności od odbiorcy X Zobowiązania wobec dostawcy Z Kapitał zakładowy Należności od przedsiębiorstwa HONEY Części zamienne do maszyn produkcyjnych Kredyt bankowy długoterminowy Kapitał zapasowy 22 Wynik finansowy Na podstawie powyższego zestawienia należy dokonać: 1. pogrupowania wymienionych składników majątku i źródeł jego finansowania, 2. sporządzić uproszczony bilans, 3. na podstawie równania bilansowego ustalić wartość kapitału zapasowego. Grupowanie poszczególnych składników majątku: I. Wartości niematerialne i prawne -a). II. Aktywa trwałe a).. b).. c).. d).. e).. f) SUMA III. Długoterminowe aktywa finansowe a).. IV. Materiały a).. b).. c).. d).. e).. SUMA V. Produkty gotowe a).. b).. SUMA

6 Pozostałe pozycje bilansowe można ustalić bezpośrednio z wykazu aktywów i pasywów. Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 1. Wartości niematerialne i prawne 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 2. Środki trwałe 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 3. Długoterminowe aktywa finansowe 3. Kapitał (fundusz) zapasowy 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny B. Aktywa obrotowe 5. Zysk (strata) netto 1. Materiały B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2. Produkty gotowe 1. Rezerwy na zobowiązania 3. Rozrachunki z odbiorcami 2. Zobowiązania długoterminowe 4. Kasa 3. Rozrachunki z dostawcami 5. Rachunki Bankowe 4. Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM RAZEM PASYWA Główny księgowy (.) Dyrektor jednostki ( ) Zadanie 7. Proszę przeczytać uważnie poniższe pytania i zaznaczyć prawidłową odpowiedź (możliwa jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź). 1. Które z wymienionych pozycji mają wpływ na kapitał własny? a) zysk b) strata c) dopłata właściciela d) spłata długu. 2. Zobowiązania powstają, gdy przedsiębiorstwo: a) zakupi środek trwały za gotówkę b) sprzeda kontrahentom usługi na kredyt c) zakupi aktywa na kredyt. 3. Uregulowanie należności przez dłużnika oznacza: a) wzrost wartości aktywów ogółem b) zmniejszenie wartości kapitałów obcych c) brak zmiany w wartości aktywów ogółem d) zmniejszenie wartości aktywów ogółem. 4. Podejście jednostkowe do równania bilansowego charakteryzuje zapis: a) A = P b) A = K + Z 5. Aktywa dzielą się na: a) kapitały własne i kapitały obce b) przychody i koszty c) środki pieniężne i długi d) aktywa trwałe i aktywa obrotowe 6. Samochody dostawcze w przedsiębiorstwie transportowym są składnikiem: a) aktywów obrotowych b) kapitałów c) aktywów trwałych. 7. Do zapasów nie zaliczamy: a) towary b) zaliczki na dostawy c) półprodukty i produkty w toku. 8. Zakup samochodu na kredyt oznacza: a) zwiększenie straty przedsiębiorstwa b) zmniejszenie wartości aktywów c) zwiększenie wartości aktywów d) zwiększenie wartości zobowiązań. 9. Wpływ na kapitał własny mają: a) zakup gruntu za gotówkę b) spłata odsetek od kredytu c) zaciągnięcie kredytu w banku. 10. Gdy dłużnik zapłaci należność to: a) zwiększy się suma aktywów b) nie zmieni się suma aktywów c) zmniejszy się suma aktywów d) zwiększy się wartość kapitału własnego. 6

7 Zadanie 8. W bilansie PHU ZŁOMIX sporządzonym na dzień X r. popełniono błędy. Należy dokonać korekty bilansu przedsiębiorstwa, zachowując układ zgodny z uregulowaniami ustawy o rachunkowości, które dotyczą układu bilansu. Aktywa Pasywa A. Aktywa obrotowe ,00 A. Kapitał (fundusz) własny ,00 I. Zapasy I. Kapitał udziałowy ,00 1) Towary ,00 II. Kapitał zapasowy ,00 2) Materiały ,00 II. Należności B. Zobowiązania długoterminowe ,00 1) Należności z tyt. dostaw i usług ,00 1) Pożyczki i obligacje ,00 2) Należności z tyt. podatków 5 000,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 1) Środki pieniężne w kasie 1 000,00 2) Kredyty bankowe ,00 IV. Papiery przeznaczone do obrotu 3 000,00 C. Zobowiązania krótkoterminowe ,00 B. Aktywa trwałe ,00 1. Środki pieniężne w banku ,00 I. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Zobowiązania z tytułu dostaw ,00 1) Budynki i budowle ,00 3. Inne środki pieniężne 9 000,00 2) Środki transportu ,00 II. Wartości niematerialne i prawne RAZEM PASYWA ,00 1) Wartość firmy AKTYWA RAZEM ,00 7

8 Przykład I. Przedsiębiorstwo usługowe FENIX, którego właścicielem jest pan Wiesław B. posiada następujące składniki majątkowe, które zostały wykazane w bilansie sporządzonym na 01 stycznia 20XX roku. AKTYWA zł PASYWA zł Aktywa trwałe Kapitał zakładowy 9500 Materiały 1800 Wynik finansowy (zysk) 3000 Należności krótkoterminowe 1100 Kredyty bankowe 2000 Środki pieniężne w kasie 2700 Zobowiązania krótkoterminowe 3000 Środki pieniężne na rachunku bankowym 900 Suma Aktywów Suma Pasywów W styczniu, w wyniku działalności tego przedsiębiorstwa zaistniały następujące operacje gospodarcze: 1. Zakupiono dodatkową maszynę pakującą 2500 zł 2. Kontrahent X uregulował należność płacąc przelewem 600 zł 3. Zakupiono za gotówkę 3-letnie obligacje Skarbu Państwa 500 zł 4. Udziałowiec A wniósł w drodze aportu samochód ciężarowy o wartości 7000 zł 5. Zapłacono zobowiązanie wobec dostaw kontrahenta A 300 zł 6. Zapłacono ratę kredytu 650 zł 7. Zaciągnięto dodatkowy kredyt na rozwój działalności w kwocie 2500 zł Na podstawie powyższych informacji o przedsiębiorstwie KILLER należy: a) otworzyć konta bilansowe na początek okresu b) zaksięgować na odpowiednich kontach operacje od 1 do 7 Środki trwałe Kapitał zakładowy Sp Sp. 1) (4 4) Materiały Wynik finansowy Sp Sp. Rozrachunki z odbiorcami Kredyty bankowe Sp ) Sp (7 Środki pieniężne w kasie Rozrachunki z dostawcami Sp (3 5) Sp. Środki pieniężne na rachunku bankowym Sp (1 3) 500 2) (5 7) (6 Inwestycje długoterminowe 8

9 Zadanie 1. Pierwszego stycznia 200X roku w przedsiębiorstwie SKR stan zasobów gospodarczych i źródeł ich finansowania kształtował się następująco: Aktywa Pasywa Towary 8000 Kapitał podstawowy Należności od odbiorców 6000 Zobowiązania wobec dostawców 5000 Środki pieniężne na rachunku bankowym 3000 Suma aktywów Suma pasywów W miesiącu maju w przedsiębiorstwie SKR miały miejsce następujące operacje gospodarcze: Lp. Treść operacji gospodarczych Kwota (zł) 1. Kontrahent Z uregulował przelewem należność Pobrano z banku do kasy środki na bieżące wydatki Uregulowano zobowiązanie wobec dostawcy C płacąc przelewem Zakupiono towary płacąc przelewem (towary przyjęto do magazynu) 1500 Na podstawie zestawienia majątku i źródeł finansowania należy otworzyć odpowiednie konta księgowe oraz sporządzić bilans zamknięcia na koniec okresu. Zadanie 2. Podczas normalnej działalności przedsiębiorstwa mogą wystąpić różne operacje gospodarcze. Przykład kilku takich operacji został zamieszczony poniżej. Należy dokonać dekretacji operacji gospodarczych wpisując nazwy kont w poszczególne rubryki oraz określić charakter każdej z operacji. 1. Zakupiono przelewem 3-letnie obligacje Skarbu Państwa 2. Udziałowcy wpłacili gotówką zł na rozszerzenie działalności 3. Część towarów (zakupionych na kredyt) zwrócono dostawcy z powodu ich złej jakości 4. Spłacono część długu wobec dostawców 5. Zakupiono materiały biurowe za gotówkę i przeznaczono je do bezpośredniego zużycia 6. Na potrzeby działalności usługowej zakupiono części zamienne do napraw sprzętu rtv 7. Zakupiono towary na kredyt kupiecki, płatność nastąpi za 20 dni 8. Zakupiono za gotówkę nową maszynę pakującą 9

10 9. Pobrano z banku do kasy gotówkę na bieżące potrzeby w kwocie 1500 zł 10. Opłacono gotówką i zaksięgowano w koszty rachunek za usługę obcą 11. Dokonano księgowania amortyzacji programu komputerowego w kwocie 200 zł 12. W drodze aportu udziałowiec A wniósł do spółki XYZ maszynę pakującą o wartości 3200 zł Zadanie 3. Przedsiębiorstwo ESTTLE S. A. zajmuje się produkcja lamp samochodowych różnego typu. Działalność gospodarczą przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym charakteryzują zapisy na kontach księgowych: Materiały Kapitał zapasowy sp ( sp. 2) 8000 Rozrachunki z odbiorcami Zobowiązania wobec dostawców sp (4 10) sp. 11) (5 Rachunek bankowy Kredyt bankowy sp (1 1) sp. 4) (2 50 (9 600 (11 Kasa Przychody ze sprzedaży usług sp ( (6 6) (10 Zużycie materiałów Koszty finansowe 3) ) 50 Rozrachunki z Usługi obce tytułu wynagrodzeń 5) (8 Wynagrodzenia 7) )

11 Należy: 1. Zastanowić się nad treścią zaksięgowanych operacji gospodarczych. 2. Otworzyć i rozliczyć konto Wynik finansowy oraz podać interpretację sald tego konta. 3. Uzupełnić wzorcowe zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz scharakteryzować potrzebę jego sporządzania. Lp. konto ksiegowe 1 2 ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD stan BO obroty miesiąca obroty narastajaco stan BZ SUMA Zadanie 4. Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe MIKS wykazało w bilansie sporządzonym na dzień X wykazało następujące stany składników bilansowych: Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne 5500 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Rzeczowe aktywa trwałe IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3000 IV. Inwestycje długoterminowe 1250 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2500 B. Aktywa obrotowe VIII. Zysk (strata) netto I. Zapasy 4000 II. Należności krótkoterminowe 3200 III. Inwestycje krótkoterminowe 7000 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kasa 2500 II. Zobowiązania długoterminowe Rachunek bankowy 4500 III. Zobowiązania krótkoterminowe 3600 AKTYWA RAZEM RAZEM PASYWA

12 W ciągu roku obrotowego miały miejsce następujące operacje gospodarcze: Lp. Treść operacji gospodarczej Kwota (zł) 1 Zakupiono za gotówkę komputer, który przyjęto do użytkowania (FV) Spłacono przelewem z rachunku bieżącego zobowiązanie wobec dostawcy A Zakupiono i przyjęto dostawę materiałów (zapłata kwoty faktury otrzymanej od 2000 dostawcy nastąpi w terminie późniejszym) 4 Otrzymano w gotówce pożyczkę z banku Zakupiono za gotówkę akcje przedsiębiorstwa RYTM przeznaczone do 1500 dalszej sprzedaży 6 Zakupiono płacąc przelewem długoterminowe obligacje wyemitowane przez 700 UM Poznań 7 Kontrahent XY uregulował należność płacąc gotówką 450 Na podstawie powyższych informacji należy: 1. Korzystając z bilansu otwarcia otworzyć konta księgowe i zaksięgować na nich stany początkowe. 2. Zaksięgować kolejno 7 operacji gospodarczych oraz dokonać ich charakterystyki. 3. Zamknąć konta księgowe i sporządzić bilans zamknięcia ustalając kwotę zysku netto za pomocą równania bilansowego. Zadanie 5. Proszę podać, które z wymienionych przedsiębiorstw ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz z późn. zm.): Lp. Charakter działalności 1 Spółka z o. o. 2 Spółka jawna 3 Spółka cywilna osób prawnych 4 Spółka partnerska 5 Spółka komandytowo-akcyjna 6 Spółka komandytowa 7 Spółka akcyjna 8 Spółka cywilna osób fizycznych Zadanie 6. W przedsiębiorstwie JACA Sp. z o. o. w czerwcu br. Wystąpiły następujące operacje gospodarcze: KW 50/05 zakupiono materiały płacąc gotówką zł Fa 32/05 otrzymano fakturę za usługi transportowe zł Kp 24/05 kontrahent A uregulował należność płacąc gotówką zł Wb 128/05 zakupiono komputer przenośny płacąc przelewem zł Rw/89/01 wydano materiały do bezpośredniego zużycia zł Na podstawie zaprezentowanych danych należy: 1. Zarejestrować operacje od 1 do 5 w dzienniku. 2. Ująć operacje od 1 do 5 na kontach księgi głównej (stany początkowe oznaczyć symbolem X) 12

13 Dziennik księgi głównej Lp. Data Dowód księgowy Treść operacji gospodarczej Kwota operacji Zadanie 7. W przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym FISKAR będącym pracowniczą spółką akcyjną w październiku 200X roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze: Lp. Treść operacji i dowód księgowy Kwota operacji 1 Przedsiębiorstwo KS przekazało nieodpłatnie maszynę pakującą PAK III zł (PT nr 2) 2 Uregulowano zobowiązanie wobec kontrahenta A (WB nr 115) 1500 zł 3 Przyjęto do magazynu zakupione materiały (PZ nr 41) 2400 zł 4 Sprzedano za gotówkę wyroby gotowe (KP nr 111) 1900 zł 5 Pracownik Kowalski pobrał zaliczkę na koszty podróży służbowej (KW nr 32) 1250 zł Posiadając powyższe informacje należy: 1. Zaksięgować powyższe operacje gospodarcze w dzienniku (wzór w zadaniu 6) określając samodzielnie daty operacji gospodarczych (stany początkowe na kontach oznaczyć symbolem X). 2. Zaksięgować powyższe operacje na kontach syntetycznych. 13

14 Zadanie 8. Proszę o przypisanie odpowiedniej zasady rachunkowości do następujących rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwo: 1. Stosowanie uproszczeń w ewidencji operacji gospodarczych niewywierających istotnego wpływu na wynik finansowy 2. Wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki 3. Stosowanie w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego 4. Stosowanie niezmiennych metod dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez cały okres użytkowania środka trwałego 5. Zmiana zasad (polityki) rachunkowości od pierwszego dnia roku obrotowego 6. Ustalenie wpływu zmian zasad (polityki) rachunkowości na wynik finansowy, z podaniem przyczyn tych zmian 7. Przyjęcie założenia, że jednostka będzie kontynuować w dającej się przewidzieć przyszłości działalność niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości 8. Ujęcie wszystkich osiągniętych, przypadających na rzecz jednostki, przychodów obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty 9. Zaliczenie do aktywów i pasywów danego okresu gospodarczego kosztów lub przychodów dotyczących przyszłych okresów oraz przypadających na ten okres, kosztów, które jeszcze nie zostały poniesione 10. Ujęcie w ewidencji wszystkich pozostałych kosztów operacyjnych strat nadzwyczajnych. Stosowane rozwiązanie Odpowiednia zasada rachunkowości Zadanie 9. W spółce cywilnej ERIS w styczniu 200X roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze: Dowód Lp. Data Treść operacji gospodarczej Kwota operacji księgowy WB 23 Spłacono ratę kredytu długoterminowego płacąc przelewem 3450 zł PZ 55 Otrzymano dostawę materiałów 2900 zł KW 21 Wypłacono pracownikowi zaliczę na delegację służbową 650 zł R-k 28 Wydano odbiorcom wyroby gotowe, wystawiając jednocześnie rachunek 2800 zł Na podstawie powyższych informacji należy: 1. Dokonać dekretacji poszczególnych operacji gospodarczych. 2. Uzgodnić zapisy w dzienniku i księdze głównej. 14

15 Lp. Data Nr. Dowodu Treść operacji Suma ogólna 1. Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Suma Lp. Data Nr. Dowodu Treść operacji Suma ogólna 1. Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Suma 15

16 Zadanie 10*. W przedsiębiorstwie GRYF sp. z o. o. księgowa dokonała następujących księgowań operacji gospodarczych na kontach księgi głównej: 200 Rozrachunki z odbiorcami 810 Pozostałe kapitały (fundusze) 600 Produkty gotowe (X) sp. (X) sp. sp. (X) 900 ( (2 4) Materiały 010 Środki trwałe 200 Rozrachunki z odbiorcami sp. (X) 500 (4 sp. (X) 5000 (5 sp. (X) 1) 900 2) ) Środki trwałe w budowie 138 Kredyty bankowe sp. (X) (X) sp. 6) ) ( (7 234 Inne rozrachunki z pracownikami 131 Rachunek bankowy sp. (X) 7) Treść poszczególnych operacji gospodarczych była następująca: Lp. Treść operacji i dowód księgowy Kwota operacji (zł) 1 Otrzymano wraz z fakturą dostawę materiałów Przyjęto w formie aportu wniesiony przez udziałowca środek trwały Wydano z magazynu sprzedane wyroby gotowe Wydano materiały do produkcji Przyjęto do użytkowania maszynę zgrzewającą po jej zamontowaniu Pracownik pobrał w gotówce zaliczkę na zakup materiałów Na rachunek bankowy wpłynęła I transza kredytu bankowego Znając treść poszczególnych operacji gospodarczych należy: 1. Ustalić czy księgowa przedsiębiorstwa GRYF poprawnie zaksięgowała wszystkie operacje gospodarcze. 2. Jeżeli księgowa popełniła błędy w operacjach od 1 do 4, należy poprawić zapisy na kontach stosując storno czerwone. 3. Jeżeli księgowa popełniła błędy w pozostałych operacjach należy poprawić zapisy na kontach stosując storno czarne. 4. Proszę zastanowić się nad zastosowanymi korektami błędów księgowych. 16

17 Zadanie 11*. Stan majątkowy przedsiębiorstwa handlowo usługowego Jantar w Ustce kształtował się następująco na początek okresu sprawozdawczego: Lp. Składnik majątku przedsiębiorstwa Wartość (zł) 1 Środki pieniężne w kasie Inwestycje długoterminowe Kapitał zapasowy Towary handlowe Środki pieniężne na rachunku bankowym Zobowiązania wobec dostawców Kapitał podstawowy Środki trwałe letni kredyt bankowy Należności od odbiorców Krótkoterminowe należności od pracowników Zobowiązania publicznoprawne 9000 W ciągu okresu sprawozdawczego miały miejsce następujące operacje gospodarcze: Lp. Treść operacji gospodarczej i dowód księgowy Kwota operacji (zł) 1 Sprzedano za gotówkę towary handlowe w cenie sprzedaży Cena zakupu Sprzedano usługi za gotówkę Właściciel Karlik wniósł w drodze aportu środek trwały Otrzymano rachunek za energię elektryczną Spłacono przelewem ratę kredytu wraz z odsetkami Zapłacono czynsz za dzierżawę hali magazynowej Zakupiono paliwo do samochodów dostawczych (zapłata nastąpi za 21 dni) Uregulowano zobowiązanie wobec ZUS (przelew) Uregulowano zobowiązanie wobec kontrahenta Fula Wypłacono z kasy zaległe wynagrodzenie dla pracownika Patka 4000 Na podstawie powyższych informacji należy: 1. Sporządzić bilans otwarcia przedsiębiorstwa Jantar. 2. Otworzyć konta i zaksięgować na nich stany początkowe oraz operacje gospodarcze od 1 do Ustalić wynik działalności (konto Wynik finansowy). 4. Sporządzić zestawienie obrotów i sald. 5. Na podstawie zestawienia obrotów i sald sporządzić bilans zamknięcia. 17

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety

Bardziej szczegółowo

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze Organizacje rachunkowości w Polsce reguluje ustaw o rachunkowości ( prawo bilansowe) po nowelizacji z 9,11,2000 Dz. U. 113 poz. 1186 Ustawa określa obowiązek prowadzenia rachunkowości przez podmioty :

Bardziej szczegółowo

Jak to opisać? Definicja rachunkowości. Główne uregulowania prawne. Cel rachunkowości. Rachunkowość jednostki obejmuje:

Jak to opisać? Definicja rachunkowości. Główne uregulowania prawne. Cel rachunkowości. Rachunkowość jednostki obejmuje: ) Panowie X i Y założyli spółkę, wpłacając po 00 000 PLN do kasy ) Za 90 000 PLN kupili budynek 3) lecz zabrakło im pieniędzy na maszynę i materiały, wzięli więc 00 000 kredytu w banku i kupili: 4) maszynę

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem Wstęp Niniejsza dokumentacja została

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aneta Łabędzka Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 30.11.2013 r. Polityka Rachunkowości Uchwała nr 87/2013 podjęta na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013 Zagadka bilansowa 1 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo