AD-IV Toruń, 29 sierpnia 2011 roku MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AD-IV.272.43.2011. Toruń, 29 sierpnia 2011 roku MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 AD-IV Toruń, 29 sierpnia 2011 roku MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informuję, iŝ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale II ust. 1 dodaje się literę d) oraz e) i nadaje się temu ustępowi następujące brzmienie: 1. Przedmiotem zamówienia jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych zgodnie z niniejszą SIWZ i jej załącznikami w szczególności istotnymi postanowieniami umownymi stanowiącymi załącznik nr 3 oraz szczegółowym opisem nośników zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ). Promocja odbywać się będzie za pomocą następujących nośników: a) Zamieszczenie reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia na stronie internetowej przewoźnika lotniczego świadczącego rejsowe usługi przewozu osób na międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy przez okres do 28 tygodni w ciągu okresu wykonywania przedmiotu zamówienia, b) Zamieszczenie reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego. Zamawiający zamówi w ciągu okresu wykonywania przedmiotu zamówienia łącznie reklamę na maksymalnie 4 stronach. KaŜda zamieszczona reklama będzie widniała w czasopiśmie pokładowym przez jeden miesiąc. Czasopismo pokładowe, w którym zamieszczone zostanie reklama Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia musi być dostępne na pokładach samolotów pasaŝerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na czterech międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy. c) Zamieszenie reklam Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego na szafkach bagaŝowych przez okres do 84 tygodni w ciągu okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. Reklama Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia musi zostać umieszczona wewnątrz samolotów pasaŝerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na czterech międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy. d) Przesyłanie pocztą mailową wiadomości zawierające materiały promocyjne dostarczone przez zlecającego i zawierające informacje o ofercie turystycznej i inwestycyjnej. Minimalna oczekiwana lista subskrybentów jednej akcji mailingowej

2 125 tys. osób. Do 15 akcji mailingowych w ciągu okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. (Mailing). e) Zamieszczenia na kadłubie 2 samolotów przewoźnika obsługującego loty zagraniczne z i do Bydgoszczy reklamy (napisu lub innej formy graficznej) promującej zamawiającego. Czas ekspozycji do 38 miesięcy.

3 W związku z wyŝej dokonaną zmianą Zamawiający modyfikuje załączniki nr 2, 3 i 4 do SIWZ i nadaje im następujące brzmienie: Załącznik nr 4 Szczegółowy opis nośników 1. Pismo pokładowe: a. Udostępnienie zlecającemu jednej całej strony na zamieszczenie materiału promocyjnego /o treści i formie decyduje zlecający/ b. Charakter pisma i. miesięcznik ii. Pismo pokładowe dystrybuowane w samolotach przewoźnika. KaŜda zamieszczona reklama będzie widniała w czasopiśmie pokładowym przez jeden miesiąc. Czasopismo pokładowe, w którym zamieszczone zostanie reklama Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia musi być dostępne na pokładach samolotów pasaŝerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na czterech międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy. 2. Internet: a. Na stronie głównej przewoźnika zamieszczone następujące elementy i. Banner promocyjny na stronie internetowej przewoźnika, stały bardzo widoczny element na premiowym miejscu serwisu, na Stronie Głównej przewoźnika, typ banneru medium rectangle nie mniejszy niŝ 300 na 250 pikseli /według standardu przyjętego przez Europejskie Stowarzyszenie Reklamy Interaktywnej (EIAA) oraz Biuro Reklamy Interaktywnej w Europie (IAB Europe) ii. Link do stron promujących województwo i miasta umieszczony na stronie głównej przewoźnika w sekcji poświęconej atrakcjom turystycznym destylacji 3. Bannery promocyjny na szafkach bagaŝowych na pokładzie samolotu a. Bannery wyklejana na zewnętrznej ścianie szafek bagaŝowych b. W trakcie jednostkowej /tygodniowej kampanii/ ekspozycja na wszystkich szafkach dostępnych na pokładzie samolotu c. Rozmiar banneru dostosowany do powierzchni zamknięcia szafki, zgodny ze standardami ekspozycji przyjętymi przez przewoźnika d. Powierzchnia zajmowana przez reklamę na jednej szafce będzie nie mniejsza niŝ 75% całkowitej powierzchni pokrywy szafki.

4 Reklama Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia musi zostać umieszczona wewnątrz samolotów pasaŝerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na czterech międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy. 4. Mailing a. Wykonawca roześle do swoich klientów subskrybujących wiadomości o promocjach przesyłane pocztą mailową wiadomości zawierające materiały promocyjne dostarczone przez zlecającego i zawierające informacje o ofercie turystycznej i inwestycyjnej b. Minimalna oczekiwana lista subskrybentów 125 tys. osób. 5. Reklama umieszczona na kadłubie samolotu - zamieszczenia na kadłubie 2 samolotów przewoźnika obsługującego loty zagraniczne z i do Bydgoszczy napisu lub innej formy graficznej promującej zamawiającego - minimalny rozmiar powierzchni przeznaczonej na reklamę na kadłubie powinien wynosić 850 cm na 400 cm - oczekiwany czas ekspozycji max. 38 miesięcy.

5 załącznik nr 2 (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data) tel.:... fax:... FORMULARZ OFERTOWY Województwo Kujawsko- Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pl. Teatralny Toruń Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na promocje Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych (sprawa nr AD-IV ), zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, iŝ: 1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za poniŝszych zasadach: nośnik Cena brutto za Łączny wymiar czasu wykorzystania danego w całym okresie promocji, dla artykułów łączna ilość stron wykorzystanych w całym okresie promocji, a dla akcji mailingowej ilość tych akcji w całym okresie promocji Razem cena brutto za cały okres promocji Artykuł reklama w piśmie (magazynie) pokładowym.. (jedną stronę reklamy na okres jednego miesiąca) 4 strony Reklama na stronie internetowej Reklama na szafce bagaŝowej na pokładzie samolotu.. (jeden tydzień).. (jeden tydzień) 28 tygodni 84 tygodni

6 nośnik Cena brutto za Łączny wymiar czasu wykorzystania danego w całym okresie promocji, dla artykułów łączna ilość stron wykorzystanych w całym okresie promocji, a dla akcji mailingowej ilość tych akcji w całym okresie promocji Razem cena brutto za cały okres promocji Mailing.. (jedna akcja mailingowa) 15 akcji mailingowych Reklama umieszczona na kadłubie samolotu Razem cena brutto za cały okres promocji.. (jeden miesiąc) X 38 miesięcy X Cena brutto za cały okres promocji słownie:... 2.Wymagany termin realizacji w okresie od zawarcia umowy do 31 października 2014 roku. 3.Oświadczamy, Ŝe w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 4.Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz stanowiącymi jej integralna część załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 5.Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7.Oferta została złoŝona na...zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr... do nr... (uwaga na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty, formularze, oświadczenia, zaświadczenia, itp.). 8.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**: 1)odpis z właściwego rejestru, 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 4)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 5)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 7)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

7 8)wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie, 9)podpisane (zaparafowane) na kaŝdej zapisanej stronie istotne postanowienia umowne (załącznik nr 3), 10)podpisany (zaparafowany) na kaŝdej zapisanej stronie załączniku nr 4a lub 4b (w zaleŝności od wybranego pakietu) do niniejszej SIWZ (opis działań promocyjnych)., 11)wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom, 12)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeśli dotyczy 13)inne: odpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy UWAGA: *Niepotrzebne skreślić. **JeŜeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

8 Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy I 1) Przedmiotem umowy jest Promocja Województwa Kujawsko- Pomorskiego Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych. 2) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie za pomocą następujących nośników: a) Zamieszczenie reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia na stronie internetowej przewoźnika lotniczego świadczącego rejsowe usługi przewozu osób na międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy przez okres do 28 tygodni w ciągu okresu wykonywania przedmiotu zamówienia, b) Zamieszczenie reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego Zamawiający zamówi w ciągu okresu wykonywania przedmiotu zamówienia łącznie reklamę na maksymalnie 4 stronach. KaŜda zamieszczona reklama będzie widniała w czasopiśmie pokładowym przez jeden miesiąc. c) Zamieszenie reklam Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego na szafkach bagaŝowych przez okres do 84 tygodni w ciągu okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. d) Przesyłane pocztą mailową wiadomości zawierające materiały promocyjne dostarczone przez zlecającego i zawierające informacje o ofercie turystycznej i inwestycyjnej. Minimalna oczekiwana lista subskrybentów jednej akcji mailingowej 125 tys. osób. Do 15 akcji mailingowych w ciągu okresu wykonywania przedmiotu zamówienia. e) Zamieszczenia na kadłubie 2 samolotów przewoźnika obsługującego loty zagraniczne z i do Bydgoszczy reklamy (napisu lub innej formy graficznej) promującej zamawiającego. Czas ekspozycji do 38 miesięcy. 3) Szczegółowy opis miejsca zamieszczenia reklamy, sposobu umieszczania reklamy oraz wyglądu reklamy na poszczególnych nośnikach zawarty jest w załączniku do umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). II 1) Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od zawarcia umowy do 31 października 2014 roku. w terminach uzgodnionych przez strony umowy. 2) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kaŝdej akcji reklamowej w następujących terminach: a) najpóźniej na dwa tygodnie przed uzgodnionym z Wykonawcą terminem rozpoczęcia kaŝdej akcji polegającej na zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy, Miasta Torunia na stronie internetowej przewoźnika lotniczego, b) najpóźniej na dwa tygodnie przed uzgodnionym z Wykonawcą terminem rozpoczęcia kaŝdej akcji polegającej na zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy, Miasta Torunia wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego na szafkach bagaŝowych, c) najpóźniej na miesiąc przed uzgodnionym z Wykonawcą terminem

9 rozpoczęcia kaŝdej akcji polegającej na zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy, Miasta Torunia w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego, d) najpóźniej na dwa tygodnie przed uzgodnionym z Wykonawcą terminem rozpoczęcia kaŝdej akcji polegającej przesłaniu pocztą mailową wiadomości zawierające materiały promocyjne dostarczone przez zlecającego i zawierające informacje o ofercie turystycznej i inwestycyjnej, e) najpóźniej na miesiąc przed uzgodnionym z Wykonawcą terminem rozpoczęcia kaŝdej akcji polegającej na zamieszczeniu na kadłubie 2 samolotów przewoźnika obsługującego loty zagraniczne z i do Bydgoszczy reklamy (napisu lub innej formy graficznej) promującej zamawiającego. 3) Wykonawca rozpocznie kaŝdą akcję reklamową jedynie na wniosek Zamawiającego. 4) Akcje reklamowe realizowane będą w terminach uzgodnionych przez strony umowy. III 1) Wykonawca zobowiązany będzie do składnia comiesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu umowy. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy. IV 1) Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie w częściach, miesięcznie w wysokości odpowiadającej wartości działań promocyjnych faktycznie i prawidłowo wykonanych w danym miesiącu. KaŜdy spośród Zamawiających (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń) dokona miesięcznych płatności we własnym zakresie w wysokości wynikającej z otrzymanej od Wykonawcy faktury. 2) Wykonawca zobowiązuje się kaŝdorazowo do dokonania podziału kaŝdej miesięcznej części wynagrodzenia między Zamawiających (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń) i wystawienia co miesiąc kaŝdemu spośród Zamawiających faktury opiewającej na kwotę wynikającej z tego podziału. (Proporcja w oparciu o którą dokonywany będzie ten podział zostania Wykonawcy wskazany w umowie). 3) Płatności dokonywane będą kaŝdorazowo przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby kaŝdego spośród Zamawiających (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń) prawidłowo wystawionej faktury i sprawozdania za dany miesiąc. 4) Wartość danego działania promocyjnego w danym miesiącu będzie zgodna z wartością wskazaną w formularzu ofertowym wybranego Wykonawcy. 5) Za dzień zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 6) Płatnikami wynagrodzenia, są a) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń, NIP , Regon b) Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz, NIP: , REGON: c) Urząd Miasto Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, Toruń, NIP: , REGON: ) Suma wszystkich części wynagrodzenia nie moŝe przekroczyć kwoty wskazanej w formularzu ofertowym jako cena brutto za cały okres promocji.

10 8) Strony przyjmują, Ŝe kwota wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy pokrywa takŝe wszelkie wydatki, które poczynił Wykonawca w celu naleŝytego wykonania umowy. 9) Wszystkie wynikające z niniejszej umowy faktury zostaną wystawione przez (dotyczy sytuacji gdy umowa zawierana będzie z konsorcjum ). 10) Wzajemne rozliczenia pomiędzy nastąpią poza Zamawiającym (dotyczy sytuacji gdy umowa zawierana będzie z konsorcjum ). V 1) Strony zobowiązane są do bieŝących konsultacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 2) Strony wyznaczą po jednej osobie do bieŝących konsultacji. a) ze strony Zamawiającego. tel..., fax..., .. b) ze strony Wykonawcy. tel..., fax..., .. VI 1) KaŜda strona umowy zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony o zaistnieniu okoliczności uniemoŝliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie z umową. 2) W wypadku gdy wykonawca planuje zaprzestanie prowadzenia choćby jednego działania promocyjnego stanowiącego element przedmiotu umowy jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym terminem zaprzestaniem prowadzenia tego działania. VII 1) Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w wypadku otrzymania od Wykonawcy informacji o planowanym zaprzestaniu prowadzenia choćby jednego działania promocyjnego stanowiącego element przedmiotu umowy. 2) Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w wypadku gdy Wykonawca nie zrealizował zgodnie z umową choćby jednego działania promocyjnego stanowiącego element przedmiotu umowy, chyba Ŝe Wykonawca nie zrealizował tego działania z wyłącznej winy Zamawiającego. 3) Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w wypadku gdy Zamawiający zalega z co najmniej dwiema częściami wynagrodzenia. 4) wypowiedzenie niniejszej umowy moŝe nastąpić z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 5) Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 6) Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie dotarło do drugiej Strony niniejszej umowy. 7) Strony zgodnie oświadczają, iŝ za termin, w którym wypowiedzenie, o którym mowa wyŝej dotarło do drugiej strony, uznają dzień, w którym strona wypowiadająca umowę przesłała wypowiedzenie na numer fax lub adres wskazany do kontaktów (rozdział V pkt. 2 niniejszych postanowień umowy), pod warunkiem, iŝ wypowiedzenie to dotarło w formie pisemnej do drugiej strony umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia przesłania go na numer fax lub adres wskazany do kontaktów (rozdział V pkt. 2 niniejszych postanowień umowy). VIII 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie wykonanie lub

11 wykonanie niezgodnie z umową działania promocyjnego stanowiącego element przedmiotu umowy, w wysokości 10 % wartości tego działania w danym miesiącu. 2) Karze nie podlega nie wykonanie lub wykonanie niezgodnie z umową działania promocyjnego stanowiącego element przedmiotu umowy w wypadku gdy nie wykonanie lub wykonanie niezgodnie z umową nastąpi z winy Zamawiającego lub w wyniku zaistnieniu okoliczności obiektywnych niezaleŝnych od stron umowy. 3) Kara umowna nie wyłącza moŝliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 4) W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wystawionej noty. IX 1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w kwocie.. zł. (5% sumy wynagrodzeń naleŝnych Wykonawcy przez cały okres, na który umowa zostanie zawarta (brutto). w formie... 2) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 3) Z kwoty o której mowa w ust. 1 Zamawiający moŝe potrącić kary umowne naliczone w związku z nienaleŝytym wykonaniem umowy. X 1) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 3) Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 4) Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Informuje, iŝ w związku z dokonanymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy składania i otwarcia ofert: Termin składania ofert: 22 sierpnia 2011 roku godz. 09:00 Termin otwarcia ofert: 22 sierpnia 2011 roku godz. 09:30 Wadium naleŝy wnieść do dnia 22 sierpnia 2011 roku godz. 9:00.

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 7/2013 sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

2... -... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: 1... -..., 2... -... zwanym dalej Wykonawcą.

2... -... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: 1... -..., 2... -... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA (wzór) Zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel. (022) 844 18 68 fax (022) 646 52 51 www.koweziu.edu.pl Nr sprawy: 1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.2.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet ZP.271.87.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo