Data założenia 12 marca 1990 r. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data założenia 12 marca 1990 r. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń"

Transkrypt

1 Data założenia 12 marca 1990 r. Spółka z o. o. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń Tadeusz Jóźwik Kielce, 13 marca 2015 roku

2

3 Data założenia 12 marca 1990 r. Spółka z o. o. Działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń Początki działalności spółki Pomysłodawcą utworzenia podmiotu gospodarczego pod nazwą TEDSPAW był Tadeusz Jóźwik Dnia roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Kielcach przed notariuszemmgr Stanisławem Banasikiem stawili się: Ob. Janusz Arabski, Ob. Jerzy Farbisz, Ob. Tadeusz Jóźwik, Ob. Włodzimierz Kozub, którzy jako Wspólnicy oświadczyli, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie TEDSPAW z siedzibą Kielce, ul. Spacerowa 22. Kapitał zakładowy Spółki wynosił zł (około 4 kg szynki 1 kg kosztował zł) i dzielił się na cztery równe części. 12 marca 1990 roku Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Gospodarczy na posiedzeniu jawnym któremu przewodniczył sędzia Janusz Putowski dokonał wpisu w rejestr spółek sygnatura akt RHB 786. Wspólnicy uzgodnili, że Dyrektorem został Janusz Arabski, a Zastępcą Dyrektora Tadeusz Jóźwik. 20 maja 2002 roku podniesiono kapitał zakładowy do kwoty ,00 zł 16 marca 2005 roku ustalono kapitał zakładowy na kwotę ,00 zł 19 marca 2003 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał spółkę z o. o. TEDSPAW do KRS Rejestru Przedsiębiorców pod numerem TEDSPAW 25 lat historii firmy 3

4 Tadeusz Jóźwik Janusz Arabski Jerzy Farbisz Włodzimierz Kozub Redaktor Andrzej Orlicz - w początkowym organizacyjnym okresie tworzenia spółki wykazał się bezinteresowną, bardzo merytoryczną pomocą 4 TEDSPAW 25 lat historii firmy

5 Kierownictwo zarządzające spółką 12 marca 1990 roku Janusz Arabski Dyrektor Spółki oraz Tadeusz Jóźwik Zastępca Dyrektora, 11 marca 1993 roku decyzją Zgromadzenia Wspólników, dyrekcja spółki (zarząd) miał składać się z trzech osób, na nowego Zastępcę Dyrektora powołano Józefa Gąsiora, 15 listopada 1994 roku odwołano Józefa Gąsiora, a jego miejsce powołano Witolda Mazura, 3 lutego 1995 roku odwołano Tadeusza Jóźwika, w jego miejsce powołano Lidię Jóźwik, 20 maja 2002 roku zgromadzenie wspólników dokonało zmian w zarządzie Lidia Jóźwik Prezes Zarządu, Jerzy Farbisz i Witold Mazur członkowie Zarządu, Począwszy od listopada 2011 roku do obecnego okresu skład Zarządu jest następujący Lidia Jóźwik Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu Witold Mazur i Tadeusz Jóźwik. Józef Gąsior - były Zastępca Dyrektora Tadeusz Jóźwik Członek Zarządu Od lewej Witold Mazur Członek Zarządu, Lidia Jóźwik Prezes Zarządu, Jerzy Farbisz były Członek Zarządu, Jerzy Gil Pełnomocnik Prawny Zarządu. TEDSPAW 25 lat historii firmy 5

6 Właściciele spółki z o.o. TEDSPAW Początki 1990 rok kapitał zakładowy objęli: Janusz Arabski (5 udziałów), Jerzy Farbisz (5 udziałów), Tadeusz Jóźwik (5 udziałów), Włodzimierz Kozub (5 udziałów), roku odkupiono udziały od Włodzimierza Kozuba: Janusz Arabski (7 udziałów), Jerzy Farbisz (6 udziałów), Tadeusz Jóźwik (7 udziałów), Lidia Jóźwik roku dokonano zmian ilości udziałów i ostatecznie podział był następujący: Janusz Arabski (2 udziały), Jerzy Farbisz (2 udziały), Tadeusz Jóźwik (16 udziałów), 9 września 2008 roku Andrzej Arabski jako spadkobierca nabył udziały Janusza Arabskiego, które 18 stycznia 2009 roku odsprzedał Lidii Jóźwik. W roku 2011 udziały Jerzego Farbisza nabył Piotr Jóźwik, Piotr Jóźwik Od 24 listopada 2011 roku stan właścicielski jest następujący: Lidia Jóźwik Piotr Jóźwik. 6 TEDSPAW 25 lat historii firmy

7 Siedziba spółki TEDSPAW Od 23 lutego 1990 roku - Kielce, ul. Spacerowa 22, 20 lutego 1998 do 27 listopada Kielce, ul. Sandomierska 105, 27 listopada 1998 do 1 marca 2005 roku - Kielce, ul. Kolberga 4, 1 marca 2005 roku - obecnie - Kielce ul. Klembowskiego 4, 1 lipca 2008 roku z inicjatywy Tadeusza Jóźwika utworzono nową spółkę z o.o. Diagnostyka Techniczna Badania w której TEDSPAW posiada 25% udziałów. Jednym z celów powołania nowego podmiotu gospodarczego była realizacja opracowanego przez Tadeusza Jóźwika Biznes Planu, a także próba i nadzieja uaktywnienia osób fizycznych którzy tworzyli pierwotną grupę właścicielską. Innym dodatkowym celem było stworzenie struktury gospodarczej która w uzasadnionych przypadkach mogłaby przejąć wartości niematerialne spółki TED- SPAW wygaszanie działalności spółki TEDSPAW. Fakt ten powodował także nieformalne korzystanie z siedziby spółki z o.o. Diagnostyka Techniczna Badania - Kielce, ul.druckiego Lubeckiego 1. Siedziba spółki przy ul. Kolberga 4 Budynek spółki z o.o. TEDSPAW przy ul. Klembowskiego 4 stan po zakupie w 2005 roku Na lewo budynek przy ul. Klembowskiego 4 stan obecny, na prawo siedziba spółki DT-B przy ul. Druckiego Lubeckiego 1 TEDSPAW 25 lat historii firmy 7

8 Zakres działania spółki Pierwotny zakres oferowanych prac opracowywanie dokumentacji konstrukcyjno technologicznej dla wyrobów spajanych; organizowanie nadzoru i kontrola prac związanych ze spajaniem; doractwo techniczne w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji wyrobów, obróbki cieplnej i spawalnictwa; wykonywanie prac z zakresu remontu, modernizacji, montażu urządzeń podlegających UDT; organizowanie i prowadzenie kursów spawalniczych; wytwarzanie wyrobów z tworzyw metalowych i tworzyw sztucznych; prowadzenie działalności handlowej wyrobami i usługami własnymi oraz obcymi. Ogólny podany w aktualnej Umowie spółki zakres oferowanych prac obróbka metali i nakładanie powłok na metale oraz obróbka mechaniczna elementów metalowych (EKD 28.5); produkcja wytwornicy pary (EDK 28.3); produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (EKD 28.7); produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną (EKD 29.1); Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (EKD 29.2); prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (EKD 73.1); badania i analizy techniczne (EKD 74.3); szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (EKD 80.4); handel detaliczny poza siecią sklepową (EKD 52.6) Główne kierunki działania spółki TEDSPAW które aktualnie dominują w realizowanych zleceniach to: Diagnostyka techniczna urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania. Badania, remonty oraz modernizacja armatury przemysłowej i zabezpieczającej. Wykonywanie jednostkowej armatury dla przemysłu energetycznego i chemicznego. Opracowanie instrukcji technologicznych i kontroli spawanych konstrukcji spawanych. Badania metodami nieniszczącymi i niszczącymi wyrobów metalowych. Opracowywanie ekspertyz technicznych z zakresu inżynierii materiałowej spajania oraz planów kontroli 8 TEDSPAW 25 lat historii firmy

9 Zakres działania spółki Wyszczególnione wyżej badania realizowane były przez Laboratorium Kontrolno-Badawczego które od 1994 roku działało w ramach spółki z o.o. TEDSPAW. Praktycznie od 2011 roku działalności ta z uwagi na powstanie nowego podmiotu gospodarczego Diagnostyka Techniczna - Badania jest marginalizowana. Do tego okresu spółka posiadała nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego L I 165/10. Laboratorium Badawcze w strukturze organizacyjnej spółki TEDSPAW zostało wyodrębnione w 1999 roku. Na podstawie wymagań podanych w Warunkach Technicznych Dozoru Technicznego Laboratoria DT-L/95, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 2/95 Prezesa Dozoru Technicznego z dnia 23 lutego 1995 roku, opracowano wewnętrznie obowiązujący System Jakości Laboratorium. Spółki TEDSPAW współpracowała i współpracuje z uznanymi instytucjami naukowo technicznymi: Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Instytutem Energetyki w Warszawie, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, Politechnikami Śląską, Łódzką i Świętokrzyską, Oddziałami terenowymi Urzędu Dozoru Technicznego. TEDSPAW 25 lat historii firmy 9

10 Wykaz świadectw, certyfikatów i uprawnień 10 TEDSPAW 25 lat historii firmy

11 Wykaz świadectw, certyfikatów i uprawnień TEDSPAW 25 lat historii firmy 11

12 Osoby związane z TEDSPAWEM W minionym okresie zmieniająca się kadra zarządzająca miała decydujący wpływ na zapewnienie spółce bieżącego bezpieczeństwa finansowego, a także kształtowaniu efektywnych ofert dla klientów zewnętrznych. Początkowy okres działania spółki, to bardzo trudne uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe, nie pozwalały one na jej stabilizacje finansową. Dzięki Januszowi Arabskiemu i Jego odpowiednią współpracę z Bankiem, Urzędem Skarbowym, a przede wszystkim z Sądem Rejonowym w Kielcach, ten trudny okres, bez przychodów spółka przeżyła, bez urzędowej likwidacji. Później ciężar obowiązków związany z pozyskiwaniem klientów, z przedstawianiem im własnych nowoczesnych ofert oraz organizowanie wykonawczych zespołów pracowniczych spoczywał na Tadeuszu Jóźwiku. Do dzisiaj te obowiązki są realizowane przez Niego można stwierdzić, że jest on inspiratorem działań i gwarantem istnienia spółki z o.o. TEDSPAW. Oprócz wymienionych osób w okresie 25 letniej działalności spółki było z nią związanych wielu kolegów którzy znacząco wpływali na pozytywnie wizerunek. Niezastąpionym w pozytywnym tworzeniu wizerunku spółki, w wypracowywaniu nowych ofert i produktów spółki był Janusz Redlica. Osoba o zdolnościach innowacyjnych, odważna w podejmowaniu się realizacji trudnych zleceń, to właśnie On był głównym autorem uzyskanego przez spółkę certyfikatu zarządzania jakością zgodnego z DIN EN ISO 9001:2000. W obecnym okresie spółka korzysta również z wiedzy i doświadczenia Janusza Redlicy. W historii spółki pozytywnie zapisał się Ryszard Małas, który w pracach realizowanych w Elektrowniach i Elektrociepłowniach, a związanych z armaturą przemysłową i zabezpieczającą, wykazywał się wysoką znajomością problemów i umiejętnością współpracy z klientem. Wiele pozytywnego oddziaływania na rzecz spółki i kształtowania wiedzy pracowników w zakresie badań własności mechanicznych metali i stopów spółka otrzymała od Stanisława Łazarskiego. Jego wiedza metaloznawcza, a także profesjonalne prowadzone badania własności mechanicznych jest na najwyższym poziomie. Do tych osób zaliczyć należy Józefa Gąsiora i Zygmunta Felisa najdłużej i do dzisiaj współpracującymi ze spółką. Stwierdzić należy, że ich wiedza zawodowa, zdolności, odpowiedzialność i pracowitość była i jest na najwyższym poziomie. Od lewej Józef Gąsior, Jerzy Mulik 12 TEDSPAW 25 lat historii firmy

13 Osoby związane z TEDSPAWEM współpracującymi z nimi Edward Molenda oraz Bartosz Salwa. Stanisław Łazarski Od lewej Janusz Redlica, Tadeusz Jóźwik, Ryszard Małas, Lidia Jóźwik, Jan Rudkowski (audytor TUV), Jerzy Farbisz Kolejnym kolegą, a jednocześnie profesorem w zagadnieniach związanych wysokoprężnymi rurociągami energetycznymi i ich zamocowaniami był i jest Józef Dubiński. Kopalnia wiedzy, wspaniały i odpowiedzialny nasz nauczyciel. Oferowanie prac diagnostycznych i remontowych napędów elektromechanicznych eksploatowanych w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych możliwe było wyłącznie przez posiadanie wybitnie uzdolnionego duetu, a nawet tercetu pracowniczego. Do tego zespołu zaliczają się Józef Gąsior i Ryszard Krzyk oraz okresowo Osobne słowa uznania należy również skierować w stosunku do Edwarda Molendy. Jego wzorowe odpowiedzialne traktowanie pracy i stanowiska pracy, ogromne doświadczenie i wiedza techniczna też przyczynia się do pozytywnego wizerunku spółki. Jednym z głównych sukcesów spółki było i jest niczym nie ograniczona możliwość korzystania z wiedzy i dorobku wymienionych pracowników. Innym pozytywnym osiągnięciem spółki jest autentyczny szacunek do swoich starszych pracowników, którzy zawsze są otwarci w przekazywaniu wiedzy. Obecni pracownicy stanowiący trzon wykonawczy mini przedsiębiorstwa - spółki z o.o. TEDSPAW, korzystając z dorobku swoich poprzedników, w sposób umiejętny i odpowiedzialny realizują obecne zlecenia. Jedną wspólną cechą wszystkich kolegów jest z jednej strony dobre wykształcenie techniczne, różne z racji wieku doświadczenie zawodowe, zrozumienie potrzeby odpowiedzialnego angażowania się w codziennych zadaniach, z drugiej zaś nie wstydzenie się pracy fizycznej, pracy brudnej. Podczas tej fizycznej pracy dobrze weryfikuje się teoretyczne rozważania i techniczne dylematy. TEDSPAW 25 lat historii firmy 13

14 Osoby związane z TEDSPAWEM Edward Molenda Jacek Pala Bartosz Salwa Ł. Wawrzeńczyk, J. Redlica, E. Molenda, T. Jóźwik Łukasz Wawrzeńczyk Od lewej Jacek Pala, Paweł Szydziak, Michał Krzywobok, Łukasz Wawrzeńczyk, Tadeusz Jóźwik, Tadeusz Strąk Paweł Szydziak Tadeusz Jóźwik (w środku) 14 TEDSPAW 25 lat historii firmy

15 Osoby związane z TEDSPAWEM Zygmunt Felis (pierwszy od lewej) Edward Molenda Pątnów Janusz Redlica Paweł Szydziak Marian Wójcik z unikalną maszyną do wykonywania siedlisk w zaworach w miejscach ich eksploatacji Jacek Pala - Jaworzno TEDSPAW 25 lat historii firmy 15

16 Osoby związane z TEDSPAWEM Na zakończenie przedstawiania ludzi związanych ze spółką TEDSPAW wymienię osoby które odpowiedzialne były za prawidłowe jej funkcjonowanie w wymiarze finansowo księgowym. W pierwszym pionierskim okresie na tzw. logiczny rozum sprawy te prowadził Tadeusz Jóźwik. Pomimo braku wiedzy w tym zakresie nie doprowadził do znaczących dla spółki pomyłek. Począwszy od 1996 roku do 2003 roku zagadnieniami księgowymi zajmowała się księgowa Helena Smurzyńska, a po tym okresie do obecnego czasu zagadnienia finansowo księgowe prowadzi biuro Usług F-K, z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 18A/6. Biuro to kierowane przez Panią Annę Derlatkę w sposób profesjonalny, nie tylko nadzoruje problematykę finansowo-księgową, ale jest jednocześnie strażnikiem przestrzegania zasad panujących w tej dziedzinie, a także służy pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów wynikających z bieżącej działalności spółki. Osobą do bezpośrednich kontaktów ze wspomnianym biurem jest Pani Małgorzata Kobiec. Wymienionym osobom składam gorące podziękowania za dotychczasową współpracę. Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Głównym osiągnięciem spółki z o.o. TED- SPAW jest jej długoletnia działalność gospodarcza, podczas której zdobyła ona uznanie wśród dużej ilości klientów. Fakt ten spowodowany został wykonanymi pracami zawsze o wysokiej jakości, solidności i w terminach wymaganych przez klienta. Dodatkowo pracownicy spółki spełniali rolę doradców w rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych jakie wielokrotnie występowały u zleceniodawcy. Oto kilka przykładów analizowanych wspólnie z pracownikami elektrowni przyczyn zaistniałych awarii, po których spółka TEDSPAW dokonała oceny przyczyn i zalecenia na przyszłość. Również w wielu przypadkach po takich ocena spółka wykonała nowe części których jakość znacznie przewyższała oryginały. 16 TEDSPAW 25 lat historii firmy

17 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Elementy gięte wody zasilającej, które w wyniku procesów technologicznych wytwarzania posiadały niezgodny z wymaganiami wskaźnik owalizacji. Głowice schładzaczy pary - zły materiał w stosunku do temperatury pary i wody wtryskowej (chłodzącej) Wrzeciono stacji redukcyjno-schładzającej eksploatowane bez okresowej oceny jego jakości i przy parametrach niezgodnych z projektowymi TEDSPAW 25 lat historii firmy 17

18 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Inny przykład wrzeciona stacji redukcyjno-schładzającej które w wyniku naszej, na czas przeprowadzonej diagnostyki zostało uratowane i nie doprowadziło do awarii, a przez spółkę zostało naprawione materiałami o znacznie większej odporności na erozję i kawitację. Siedliska zaworów bezpieczeństwa z pęknięciami powstałymi w wyniku naprężeń termicznych na skutek różnej rozszerzalności tradycyjnych napoin - siedlsko spółka napawała nowymi materiałami spawalniczymi. Pełzaniowe, awaryjne zniszczenie kolana φ 323,9 x 38 ze stali 13HMF na skutek niekontrolowanego wzrostu zewnętrznych obciążeń źle funkcjonujące zamocowania spółka przeprowadziła pełne badania materiałowe, dokonała przeliczeń samokompensacyjnych i oceny stanu zamocowań. 18 TEDSPAW 25 lat historii firmy

19 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Najpoważniejsza awaria w której bezpośrednio uczestniczyli pracownicy spółki TEDSPAW pęknięcie elementu rurociągowego pary świeżej podczas nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa układu walczak para świeża tzw. metodą konserwatywnego inspektora dozoru technicznego, niestety na nierozważne życzenie zleceniodawcy. Awaria ta stworzyła bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników, na szczęście obyło się bez tragedii. Od tej pory pracownicy spółki TEDSPAW na żadne życzenie w przypadku pracy zaworów i urządzeń zabezpieczanych ponad godzin, nie wykonują i nie będą realizować nastaw metodą konwencjonalną. Spółka już przed tę awaria opracowała relatywnie bezpieczny sposób wykonywania tych czynności. Na ten sposób spółka posiada własny patent o numerze P pt. : Sposób i urządzenie do nastawy ciśnienia początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Autorami patentu są Tadeusz Jóźwik, Paweł Szydziak i Łukasz Wawrzeńczyk. Opisany własny sposób nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa zaliczyć należy do jednych z najważniejszych osiągnięć spółki TEDSPAW. TEDSPAW 25 lat historii firmy 19

20 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Certyfikacja w CLDT z Poznania nowego sposobu kontroli i nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa Inne sukcesy to przede wszystkim: ugruntowana rola TEDSPAW w formalnym i technicznym porządkowaniu w Polsce zagadnień związanych z diagnostyką techniczną urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania, w tym głównie ponad projektowy czas eksploatacji, remonty powierzchni uszczelniających armatury zabezpieczającej bez konieczności wycinania jej z instalacji, opracowanie procedur (wytycznych) dotyczących prac spawalniczych w których jeden z materiałów był długotrwale eksploatowany (zdegradowany) próby efektywnego kojarzenia przemysłu z nauka na rzecz bezpieczeństwa eksploatacyjnego w energetyce własne konstrukcyjne opracowanie i wykonanie przyrządów do nowoczesnych nastaw i kontroli działania zaworów bezpieczeństwa efektywne wykorzystanie wiedzy pracowników spółki, związanej z właściwościami metali i ich stopów oraz w szerokim zrozumieniu inżynierii powierzchni do poprawy jakości eksploatowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach, a także w przemyśle chemicznym wyrobów i części działalność dydaktyczna związana z zagadnieniami technicznymi poprzez opracowywanie artykułów w krajowych pismach technicznych oraz wygłaszanie referatów na krajowych konferencjach i seminariach. rewitalizacja długotrwale eksploatowanych wyrobów przewracająca im pierwotne cechy użytkowe. 20 TEDSPAW 25 lat historii firmy

21 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Tadeusz Jóźwik podczas spotkań z pracownikami Elektrowni Opole oraz na międzynarodowej konferencji o tematyce spawalniczej w Jarnołtówku k/głuchołaz Stanisław Łazarski, Tadeusz Jóźwik, Roman Zaborek przy turbinowym zaworze szybkozamykającym który poddany zostanie całkowitej rewitalizacji zawór po tym procesie pracuje dalej w jednej z elektrociepłowni TEDSPAW 25 lat historii firmy 21

22 Przykłady wyrobów wykonywanych lub remontowanych (modernizowanych) przez spółkę TEDSPAW Zawory bezpieczeństwa Si ak-GS Uszczelnienie mieszkowe zaworów bezpieczeństwa Głowice, dyszki oraz wrzeciona z tłoczkami i pierścieniami sprężystymi do schładzaczy pary 22 TEDSPAW 25 lat historii firmy

23 Przykłady wyrobów wykonywanych lub remontowanych (modernizowanych) przez spółkę TEDSPAW Zawory bezpieczeństwa i przykładowe części (zespół sprężyn talerzowych i grzybowrzeciona) Turbinowy zawór regulujący do turbiny angielskiej Allen Grzyb do stacji stacji RH 1-4 bl. 500 MW konstrukcji TEDSPAW TEDSPAW 25 lat historii firmy 23

24 Przykłady wyrobów wykonywanych lub remontowanych (modernizowanych) przez spółkę TEDSPAW Urządzenia sterujące zaworami bezpieczeństwa firmy B&R oraz FIRMY Chemar po modernizacji wykonanej przez TEDSPAW Schładzacze pary w EC Cukrownia Krasnystaw po eksploatacji i nowe konstrukcja własna Napędy firmy ROTORK Napędy firmy Chemar 24 TEDSPAW 25 lat historii firmy

25 Zakończenie Dotychczasowa 25 letnia działalność Spółki z o.o. TEDSPAW, pomimo zaliczania jej do mikro przedsiębiorstw, pozwoliła na wypracowanie szeregu korzystnych dla jej przyszłości cech, przede wszystkim: pozytywny, zewnętrzny wizerunek spółki, rozpoznawalność wśród krajowych przedsiębiorców branże energetycznej, chemicznej i petrochemicznej, znalezienia się w gronie liderów którzy prowadzą odpowiedzialną pracę ze sfery diagnostyki technicznej urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania, w tym również przez bardzo długi czas sięgający niekiedy ponad projektowy czas stosowania głównej zasady, że jakość pracy, szacunek do klienta, dbanie o bezpieczeństwo otoczenia tam gdzie wykorzystywane są efekty pracy spółki, mają priorytet, a nie wyłącznie komercja i bezwzględna, nieuczciwa walka z konkurencją, pozytywne efekty wynikające równoprawnego partnerstwa (w sensie merytorycznym) z pracownikami nauki ( uczelnie, instytuty) w rozstrzyganiu problemów które wymagają kontaktu nauka przemysł, innowacyjny stosunek do wykonywanych prac i autentyczne zadowolenie pracownikówz osiąganych efektów, które w wielu przypadkach jest również zadowoleniem klienta. Przykłady z ostatniego okresu świadczące o efektywnym innowacyjnym myśleniu to między innymi niekonwencjonalne traktowanie problemów występujących podczas eksploatacji armatury zabezpieczającej. Wprowadzono nowy opatentowany sposób nastaw ciśnień początku otwarcia (patent nr P ), zaprojektowano i wykonano specjalistyczną mobilną maszynę do wykonywania remontu siedlisk wspomnianej armatury bezpośrednio u klienta. Rozwiązania techniczne tego urządzenia daleko przewyższają oferowane przez zagranicznych producentów, Wspomniane unikalne mobilne urządzenie do innowacyjnego sposobu wykonywania prac remontowych powierzchni uszczelniających głównym wykonawcą urządzenia jest Marian Wójcik, pomysł Tadeusz Jóźwik, Paweł Szydziak. TEDSPAW 25 lat historii firmy 25

26 kontaktu z otoczeniem poprzez wygłaszane referaty na różnego rodzaju konferencjach, seminariach i spotkaniach u klienta, a także artykuły w krajowych czasopismach technicznych posiadania formalnie usankcjonowanej współpracy z utworzonym z inicjatywy spółki TEDSPAW, Laboratorium Badawczym które znajduje się w strukturze wspólnej spółki z o.o. Diagnostyka Techniczna - Badania Wspomniane wyżej niektóre cechy spółki z o.o. TEDSPAW, nakazują wyrazić słowa podziękowania tym wszystkim którzy mieli pozytywny wpływ na ich wypracowanie, a także wyrazić nadzieję, że przyszłość Jubilata może być również korzystna jak i przeszłość. Opracował Tadeusz Jóźwik Kielce, 13 marca 2015 roku 26 TEDSPAW 25 lat historii firmy

27

28

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

powierzchnię i nie nadawały się do prowadzonej przez Instytut działalności naukowobadawczej. Sytuacja ta nie mogła zatem trwać długo. W 1954 r.

powierzchnię i nie nadawały się do prowadzonej przez Instytut działalności naukowobadawczej. Sytuacja ta nie mogła zatem trwać długo. W 1954 r. 60 LAT MINĘŁO W roku 2012 Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie kończy sześćdziesiąt lat swojej działalności. Przez wszystkie te lata Instytut prowadził wszechstronną, interdyscyplinarną

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH!

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! Tylko teraz zbierając punkty z wybranych produktów 3M* możecie Państwo wygrać atrakcyjne nagrody: I nagroda Wycieczka do Turcji dla dwóch osób II nagroda Palmtop z GPRS III nagroda

Bardziej szczegółowo

rok założenia 1928 dawniej

rok założenia 1928 dawniej Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda wydawnicza simp, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 warszawa tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 4 79 e-mail: pspaw@ps.pl,

Bardziej szczegółowo

DWADZIEŚCIA LAT DZIAŁALNOŚCI ALPEX PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DWADZIEŚCIA LAT DZIAŁALNOŚCI ALPEX PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DWADZIEŚCIA LAT DZIAŁALNOŚCI ALPEX PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wydawca: ALPEX Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego Spółka z o.o. www.alpex.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w 2005 roku 30 marca 2006 roku SPIS TREŚCI Wstęp...1 Ważniejsze daty z historii powstania i zmian własnościowych Spółki:...2 I.

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 Raport sporządzony został przez spółkę Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Binary Helix Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Czerwiec 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Technologie przyszłości

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 2. ORGANY PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 5

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 2. ORGANY PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ... 5 2013 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET W KUŹNI RACIBORSKIEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2010 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU... 3 OŚWIADCZENIE PREZESA... 4 INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH... 5 Władze Grupy Apator... 12 Struktura organizacyjna.... 13

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubawa S.A. za 2010 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubawa S.A. za 2010 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubawa S.A. za 2010 rok 2010 Zawartość I. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI... 2 A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI i podmiotów stowarzyszonych... 5 B. Ważniejsze

Bardziej szczegółowo