Data założenia 12 marca 1990 r. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data założenia 12 marca 1990 r. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń"

Transkrypt

1 Data założenia 12 marca 1990 r. Spółka z o. o. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń Tadeusz Jóźwik Kielce, 13 marca 2015 roku

2

3 Data założenia 12 marca 1990 r. Spółka z o. o. Działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń Początki działalności spółki Pomysłodawcą utworzenia podmiotu gospodarczego pod nazwą TEDSPAW był Tadeusz Jóźwik Dnia roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Kielcach przed notariuszemmgr Stanisławem Banasikiem stawili się: Ob. Janusz Arabski, Ob. Jerzy Farbisz, Ob. Tadeusz Jóźwik, Ob. Włodzimierz Kozub, którzy jako Wspólnicy oświadczyli, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie TEDSPAW z siedzibą Kielce, ul. Spacerowa 22. Kapitał zakładowy Spółki wynosił zł (około 4 kg szynki 1 kg kosztował zł) i dzielił się na cztery równe części. 12 marca 1990 roku Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Gospodarczy na posiedzeniu jawnym któremu przewodniczył sędzia Janusz Putowski dokonał wpisu w rejestr spółek sygnatura akt RHB 786. Wspólnicy uzgodnili, że Dyrektorem został Janusz Arabski, a Zastępcą Dyrektora Tadeusz Jóźwik. 20 maja 2002 roku podniesiono kapitał zakładowy do kwoty ,00 zł 16 marca 2005 roku ustalono kapitał zakładowy na kwotę ,00 zł 19 marca 2003 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał spółkę z o. o. TEDSPAW do KRS Rejestru Przedsiębiorców pod numerem TEDSPAW 25 lat historii firmy 3

4 Tadeusz Jóźwik Janusz Arabski Jerzy Farbisz Włodzimierz Kozub Redaktor Andrzej Orlicz - w początkowym organizacyjnym okresie tworzenia spółki wykazał się bezinteresowną, bardzo merytoryczną pomocą 4 TEDSPAW 25 lat historii firmy

5 Kierownictwo zarządzające spółką 12 marca 1990 roku Janusz Arabski Dyrektor Spółki oraz Tadeusz Jóźwik Zastępca Dyrektora, 11 marca 1993 roku decyzją Zgromadzenia Wspólników, dyrekcja spółki (zarząd) miał składać się z trzech osób, na nowego Zastępcę Dyrektora powołano Józefa Gąsiora, 15 listopada 1994 roku odwołano Józefa Gąsiora, a jego miejsce powołano Witolda Mazura, 3 lutego 1995 roku odwołano Tadeusza Jóźwika, w jego miejsce powołano Lidię Jóźwik, 20 maja 2002 roku zgromadzenie wspólników dokonało zmian w zarządzie Lidia Jóźwik Prezes Zarządu, Jerzy Farbisz i Witold Mazur członkowie Zarządu, Począwszy od listopada 2011 roku do obecnego okresu skład Zarządu jest następujący Lidia Jóźwik Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu Witold Mazur i Tadeusz Jóźwik. Józef Gąsior - były Zastępca Dyrektora Tadeusz Jóźwik Członek Zarządu Od lewej Witold Mazur Członek Zarządu, Lidia Jóźwik Prezes Zarządu, Jerzy Farbisz były Członek Zarządu, Jerzy Gil Pełnomocnik Prawny Zarządu. TEDSPAW 25 lat historii firmy 5

6 Właściciele spółki z o.o. TEDSPAW Początki 1990 rok kapitał zakładowy objęli: Janusz Arabski (5 udziałów), Jerzy Farbisz (5 udziałów), Tadeusz Jóźwik (5 udziałów), Włodzimierz Kozub (5 udziałów), roku odkupiono udziały od Włodzimierza Kozuba: Janusz Arabski (7 udziałów), Jerzy Farbisz (6 udziałów), Tadeusz Jóźwik (7 udziałów), Lidia Jóźwik roku dokonano zmian ilości udziałów i ostatecznie podział był następujący: Janusz Arabski (2 udziały), Jerzy Farbisz (2 udziały), Tadeusz Jóźwik (16 udziałów), 9 września 2008 roku Andrzej Arabski jako spadkobierca nabył udziały Janusza Arabskiego, które 18 stycznia 2009 roku odsprzedał Lidii Jóźwik. W roku 2011 udziały Jerzego Farbisza nabył Piotr Jóźwik, Piotr Jóźwik Od 24 listopada 2011 roku stan właścicielski jest następujący: Lidia Jóźwik Piotr Jóźwik. 6 TEDSPAW 25 lat historii firmy

7 Siedziba spółki TEDSPAW Od 23 lutego 1990 roku - Kielce, ul. Spacerowa 22, 20 lutego 1998 do 27 listopada Kielce, ul. Sandomierska 105, 27 listopada 1998 do 1 marca 2005 roku - Kielce, ul. Kolberga 4, 1 marca 2005 roku - obecnie - Kielce ul. Klembowskiego 4, 1 lipca 2008 roku z inicjatywy Tadeusza Jóźwika utworzono nową spółkę z o.o. Diagnostyka Techniczna Badania w której TEDSPAW posiada 25% udziałów. Jednym z celów powołania nowego podmiotu gospodarczego była realizacja opracowanego przez Tadeusza Jóźwika Biznes Planu, a także próba i nadzieja uaktywnienia osób fizycznych którzy tworzyli pierwotną grupę właścicielską. Innym dodatkowym celem było stworzenie struktury gospodarczej która w uzasadnionych przypadkach mogłaby przejąć wartości niematerialne spółki TED- SPAW wygaszanie działalności spółki TEDSPAW. Fakt ten powodował także nieformalne korzystanie z siedziby spółki z o.o. Diagnostyka Techniczna Badania - Kielce, ul.druckiego Lubeckiego 1. Siedziba spółki przy ul. Kolberga 4 Budynek spółki z o.o. TEDSPAW przy ul. Klembowskiego 4 stan po zakupie w 2005 roku Na lewo budynek przy ul. Klembowskiego 4 stan obecny, na prawo siedziba spółki DT-B przy ul. Druckiego Lubeckiego 1 TEDSPAW 25 lat historii firmy 7

8 Zakres działania spółki Pierwotny zakres oferowanych prac opracowywanie dokumentacji konstrukcyjno technologicznej dla wyrobów spajanych; organizowanie nadzoru i kontrola prac związanych ze spajaniem; doractwo techniczne w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji wyrobów, obróbki cieplnej i spawalnictwa; wykonywanie prac z zakresu remontu, modernizacji, montażu urządzeń podlegających UDT; organizowanie i prowadzenie kursów spawalniczych; wytwarzanie wyrobów z tworzyw metalowych i tworzyw sztucznych; prowadzenie działalności handlowej wyrobami i usługami własnymi oraz obcymi. Ogólny podany w aktualnej Umowie spółki zakres oferowanych prac obróbka metali i nakładanie powłok na metale oraz obróbka mechaniczna elementów metalowych (EKD 28.5); produkcja wytwornicy pary (EDK 28.3); produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (EKD 28.7); produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną (EKD 29.1); Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (EKD 29.2); prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (EKD 73.1); badania i analizy techniczne (EKD 74.3); szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (EKD 80.4); handel detaliczny poza siecią sklepową (EKD 52.6) Główne kierunki działania spółki TEDSPAW które aktualnie dominują w realizowanych zleceniach to: Diagnostyka techniczna urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania. Badania, remonty oraz modernizacja armatury przemysłowej i zabezpieczającej. Wykonywanie jednostkowej armatury dla przemysłu energetycznego i chemicznego. Opracowanie instrukcji technologicznych i kontroli spawanych konstrukcji spawanych. Badania metodami nieniszczącymi i niszczącymi wyrobów metalowych. Opracowywanie ekspertyz technicznych z zakresu inżynierii materiałowej spajania oraz planów kontroli 8 TEDSPAW 25 lat historii firmy

9 Zakres działania spółki Wyszczególnione wyżej badania realizowane były przez Laboratorium Kontrolno-Badawczego które od 1994 roku działało w ramach spółki z o.o. TEDSPAW. Praktycznie od 2011 roku działalności ta z uwagi na powstanie nowego podmiotu gospodarczego Diagnostyka Techniczna - Badania jest marginalizowana. Do tego okresu spółka posiadała nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego L I 165/10. Laboratorium Badawcze w strukturze organizacyjnej spółki TEDSPAW zostało wyodrębnione w 1999 roku. Na podstawie wymagań podanych w Warunkach Technicznych Dozoru Technicznego Laboratoria DT-L/95, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 2/95 Prezesa Dozoru Technicznego z dnia 23 lutego 1995 roku, opracowano wewnętrznie obowiązujący System Jakości Laboratorium. Spółki TEDSPAW współpracowała i współpracuje z uznanymi instytucjami naukowo technicznymi: Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Instytutem Energetyki w Warszawie, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, Politechnikami Śląską, Łódzką i Świętokrzyską, Oddziałami terenowymi Urzędu Dozoru Technicznego. TEDSPAW 25 lat historii firmy 9

10 Wykaz świadectw, certyfikatów i uprawnień 10 TEDSPAW 25 lat historii firmy

11 Wykaz świadectw, certyfikatów i uprawnień TEDSPAW 25 lat historii firmy 11

12 Osoby związane z TEDSPAWEM W minionym okresie zmieniająca się kadra zarządzająca miała decydujący wpływ na zapewnienie spółce bieżącego bezpieczeństwa finansowego, a także kształtowaniu efektywnych ofert dla klientów zewnętrznych. Początkowy okres działania spółki, to bardzo trudne uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe, nie pozwalały one na jej stabilizacje finansową. Dzięki Januszowi Arabskiemu i Jego odpowiednią współpracę z Bankiem, Urzędem Skarbowym, a przede wszystkim z Sądem Rejonowym w Kielcach, ten trudny okres, bez przychodów spółka przeżyła, bez urzędowej likwidacji. Później ciężar obowiązków związany z pozyskiwaniem klientów, z przedstawianiem im własnych nowoczesnych ofert oraz organizowanie wykonawczych zespołów pracowniczych spoczywał na Tadeuszu Jóźwiku. Do dzisiaj te obowiązki są realizowane przez Niego można stwierdzić, że jest on inspiratorem działań i gwarantem istnienia spółki z o.o. TEDSPAW. Oprócz wymienionych osób w okresie 25 letniej działalności spółki było z nią związanych wielu kolegów którzy znacząco wpływali na pozytywnie wizerunek. Niezastąpionym w pozytywnym tworzeniu wizerunku spółki, w wypracowywaniu nowych ofert i produktów spółki był Janusz Redlica. Osoba o zdolnościach innowacyjnych, odważna w podejmowaniu się realizacji trudnych zleceń, to właśnie On był głównym autorem uzyskanego przez spółkę certyfikatu zarządzania jakością zgodnego z DIN EN ISO 9001:2000. W obecnym okresie spółka korzysta również z wiedzy i doświadczenia Janusza Redlicy. W historii spółki pozytywnie zapisał się Ryszard Małas, który w pracach realizowanych w Elektrowniach i Elektrociepłowniach, a związanych z armaturą przemysłową i zabezpieczającą, wykazywał się wysoką znajomością problemów i umiejętnością współpracy z klientem. Wiele pozytywnego oddziaływania na rzecz spółki i kształtowania wiedzy pracowników w zakresie badań własności mechanicznych metali i stopów spółka otrzymała od Stanisława Łazarskiego. Jego wiedza metaloznawcza, a także profesjonalne prowadzone badania własności mechanicznych jest na najwyższym poziomie. Do tych osób zaliczyć należy Józefa Gąsiora i Zygmunta Felisa najdłużej i do dzisiaj współpracującymi ze spółką. Stwierdzić należy, że ich wiedza zawodowa, zdolności, odpowiedzialność i pracowitość była i jest na najwyższym poziomie. Od lewej Józef Gąsior, Jerzy Mulik 12 TEDSPAW 25 lat historii firmy

13 Osoby związane z TEDSPAWEM współpracującymi z nimi Edward Molenda oraz Bartosz Salwa. Stanisław Łazarski Od lewej Janusz Redlica, Tadeusz Jóźwik, Ryszard Małas, Lidia Jóźwik, Jan Rudkowski (audytor TUV), Jerzy Farbisz Kolejnym kolegą, a jednocześnie profesorem w zagadnieniach związanych wysokoprężnymi rurociągami energetycznymi i ich zamocowaniami był i jest Józef Dubiński. Kopalnia wiedzy, wspaniały i odpowiedzialny nasz nauczyciel. Oferowanie prac diagnostycznych i remontowych napędów elektromechanicznych eksploatowanych w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych możliwe było wyłącznie przez posiadanie wybitnie uzdolnionego duetu, a nawet tercetu pracowniczego. Do tego zespołu zaliczają się Józef Gąsior i Ryszard Krzyk oraz okresowo Osobne słowa uznania należy również skierować w stosunku do Edwarda Molendy. Jego wzorowe odpowiedzialne traktowanie pracy i stanowiska pracy, ogromne doświadczenie i wiedza techniczna też przyczynia się do pozytywnego wizerunku spółki. Jednym z głównych sukcesów spółki było i jest niczym nie ograniczona możliwość korzystania z wiedzy i dorobku wymienionych pracowników. Innym pozytywnym osiągnięciem spółki jest autentyczny szacunek do swoich starszych pracowników, którzy zawsze są otwarci w przekazywaniu wiedzy. Obecni pracownicy stanowiący trzon wykonawczy mini przedsiębiorstwa - spółki z o.o. TEDSPAW, korzystając z dorobku swoich poprzedników, w sposób umiejętny i odpowiedzialny realizują obecne zlecenia. Jedną wspólną cechą wszystkich kolegów jest z jednej strony dobre wykształcenie techniczne, różne z racji wieku doświadczenie zawodowe, zrozumienie potrzeby odpowiedzialnego angażowania się w codziennych zadaniach, z drugiej zaś nie wstydzenie się pracy fizycznej, pracy brudnej. Podczas tej fizycznej pracy dobrze weryfikuje się teoretyczne rozważania i techniczne dylematy. TEDSPAW 25 lat historii firmy 13

14 Osoby związane z TEDSPAWEM Edward Molenda Jacek Pala Bartosz Salwa Ł. Wawrzeńczyk, J. Redlica, E. Molenda, T. Jóźwik Łukasz Wawrzeńczyk Od lewej Jacek Pala, Paweł Szydziak, Michał Krzywobok, Łukasz Wawrzeńczyk, Tadeusz Jóźwik, Tadeusz Strąk Paweł Szydziak Tadeusz Jóźwik (w środku) 14 TEDSPAW 25 lat historii firmy

15 Osoby związane z TEDSPAWEM Zygmunt Felis (pierwszy od lewej) Edward Molenda Pątnów Janusz Redlica Paweł Szydziak Marian Wójcik z unikalną maszyną do wykonywania siedlisk w zaworach w miejscach ich eksploatacji Jacek Pala - Jaworzno TEDSPAW 25 lat historii firmy 15

16 Osoby związane z TEDSPAWEM Na zakończenie przedstawiania ludzi związanych ze spółką TEDSPAW wymienię osoby które odpowiedzialne były za prawidłowe jej funkcjonowanie w wymiarze finansowo księgowym. W pierwszym pionierskim okresie na tzw. logiczny rozum sprawy te prowadził Tadeusz Jóźwik. Pomimo braku wiedzy w tym zakresie nie doprowadził do znaczących dla spółki pomyłek. Począwszy od 1996 roku do 2003 roku zagadnieniami księgowymi zajmowała się księgowa Helena Smurzyńska, a po tym okresie do obecnego czasu zagadnienia finansowo księgowe prowadzi biuro Usług F-K, z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 18A/6. Biuro to kierowane przez Panią Annę Derlatkę w sposób profesjonalny, nie tylko nadzoruje problematykę finansowo-księgową, ale jest jednocześnie strażnikiem przestrzegania zasad panujących w tej dziedzinie, a także służy pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów wynikających z bieżącej działalności spółki. Osobą do bezpośrednich kontaktów ze wspomnianym biurem jest Pani Małgorzata Kobiec. Wymienionym osobom składam gorące podziękowania za dotychczasową współpracę. Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Głównym osiągnięciem spółki z o.o. TED- SPAW jest jej długoletnia działalność gospodarcza, podczas której zdobyła ona uznanie wśród dużej ilości klientów. Fakt ten spowodowany został wykonanymi pracami zawsze o wysokiej jakości, solidności i w terminach wymaganych przez klienta. Dodatkowo pracownicy spółki spełniali rolę doradców w rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych jakie wielokrotnie występowały u zleceniodawcy. Oto kilka przykładów analizowanych wspólnie z pracownikami elektrowni przyczyn zaistniałych awarii, po których spółka TEDSPAW dokonała oceny przyczyn i zalecenia na przyszłość. Również w wielu przypadkach po takich ocena spółka wykonała nowe części których jakość znacznie przewyższała oryginały. 16 TEDSPAW 25 lat historii firmy

17 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Elementy gięte wody zasilającej, które w wyniku procesów technologicznych wytwarzania posiadały niezgodny z wymaganiami wskaźnik owalizacji. Głowice schładzaczy pary - zły materiał w stosunku do temperatury pary i wody wtryskowej (chłodzącej) Wrzeciono stacji redukcyjno-schładzającej eksploatowane bez okresowej oceny jego jakości i przy parametrach niezgodnych z projektowymi TEDSPAW 25 lat historii firmy 17

18 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Inny przykład wrzeciona stacji redukcyjno-schładzającej które w wyniku naszej, na czas przeprowadzonej diagnostyki zostało uratowane i nie doprowadziło do awarii, a przez spółkę zostało naprawione materiałami o znacznie większej odporności na erozję i kawitację. Siedliska zaworów bezpieczeństwa z pęknięciami powstałymi w wyniku naprężeń termicznych na skutek różnej rozszerzalności tradycyjnych napoin - siedlsko spółka napawała nowymi materiałami spawalniczymi. Pełzaniowe, awaryjne zniszczenie kolana φ 323,9 x 38 ze stali 13HMF na skutek niekontrolowanego wzrostu zewnętrznych obciążeń źle funkcjonujące zamocowania spółka przeprowadziła pełne badania materiałowe, dokonała przeliczeń samokompensacyjnych i oceny stanu zamocowań. 18 TEDSPAW 25 lat historii firmy

19 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Najpoważniejsza awaria w której bezpośrednio uczestniczyli pracownicy spółki TEDSPAW pęknięcie elementu rurociągowego pary świeżej podczas nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa układu walczak para świeża tzw. metodą konserwatywnego inspektora dozoru technicznego, niestety na nierozważne życzenie zleceniodawcy. Awaria ta stworzyła bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników, na szczęście obyło się bez tragedii. Od tej pory pracownicy spółki TEDSPAW na żadne życzenie w przypadku pracy zaworów i urządzeń zabezpieczanych ponad godzin, nie wykonują i nie będą realizować nastaw metodą konwencjonalną. Spółka już przed tę awaria opracowała relatywnie bezpieczny sposób wykonywania tych czynności. Na ten sposób spółka posiada własny patent o numerze P pt. : Sposób i urządzenie do nastawy ciśnienia początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Autorami patentu są Tadeusz Jóźwik, Paweł Szydziak i Łukasz Wawrzeńczyk. Opisany własny sposób nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa zaliczyć należy do jednych z najważniejszych osiągnięć spółki TEDSPAW. TEDSPAW 25 lat historii firmy 19

20 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Certyfikacja w CLDT z Poznania nowego sposobu kontroli i nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa Inne sukcesy to przede wszystkim: ugruntowana rola TEDSPAW w formalnym i technicznym porządkowaniu w Polsce zagadnień związanych z diagnostyką techniczną urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania, w tym głównie ponad projektowy czas eksploatacji, remonty powierzchni uszczelniających armatury zabezpieczającej bez konieczności wycinania jej z instalacji, opracowanie procedur (wytycznych) dotyczących prac spawalniczych w których jeden z materiałów był długotrwale eksploatowany (zdegradowany) próby efektywnego kojarzenia przemysłu z nauka na rzecz bezpieczeństwa eksploatacyjnego w energetyce własne konstrukcyjne opracowanie i wykonanie przyrządów do nowoczesnych nastaw i kontroli działania zaworów bezpieczeństwa efektywne wykorzystanie wiedzy pracowników spółki, związanej z właściwościami metali i ich stopów oraz w szerokim zrozumieniu inżynierii powierzchni do poprawy jakości eksploatowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach, a także w przemyśle chemicznym wyrobów i części działalność dydaktyczna związana z zagadnieniami technicznymi poprzez opracowywanie artykułów w krajowych pismach technicznych oraz wygłaszanie referatów na krajowych konferencjach i seminariach. rewitalizacja długotrwale eksploatowanych wyrobów przewracająca im pierwotne cechy użytkowe. 20 TEDSPAW 25 lat historii firmy

21 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Tadeusz Jóźwik podczas spotkań z pracownikami Elektrowni Opole oraz na międzynarodowej konferencji o tematyce spawalniczej w Jarnołtówku k/głuchołaz Stanisław Łazarski, Tadeusz Jóźwik, Roman Zaborek przy turbinowym zaworze szybkozamykającym który poddany zostanie całkowitej rewitalizacji zawór po tym procesie pracuje dalej w jednej z elektrociepłowni TEDSPAW 25 lat historii firmy 21

22 Przykłady wyrobów wykonywanych lub remontowanych (modernizowanych) przez spółkę TEDSPAW Zawory bezpieczeństwa Si ak-GS Uszczelnienie mieszkowe zaworów bezpieczeństwa Głowice, dyszki oraz wrzeciona z tłoczkami i pierścieniami sprężystymi do schładzaczy pary 22 TEDSPAW 25 lat historii firmy

23 Przykłady wyrobów wykonywanych lub remontowanych (modernizowanych) przez spółkę TEDSPAW Zawory bezpieczeństwa i przykładowe części (zespół sprężyn talerzowych i grzybowrzeciona) Turbinowy zawór regulujący do turbiny angielskiej Allen Grzyb do stacji stacji RH 1-4 bl. 500 MW konstrukcji TEDSPAW TEDSPAW 25 lat historii firmy 23

24 Przykłady wyrobów wykonywanych lub remontowanych (modernizowanych) przez spółkę TEDSPAW Urządzenia sterujące zaworami bezpieczeństwa firmy B&R oraz FIRMY Chemar po modernizacji wykonanej przez TEDSPAW Schładzacze pary w EC Cukrownia Krasnystaw po eksploatacji i nowe konstrukcja własna Napędy firmy ROTORK Napędy firmy Chemar 24 TEDSPAW 25 lat historii firmy

25 Zakończenie Dotychczasowa 25 letnia działalność Spółki z o.o. TEDSPAW, pomimo zaliczania jej do mikro przedsiębiorstw, pozwoliła na wypracowanie szeregu korzystnych dla jej przyszłości cech, przede wszystkim: pozytywny, zewnętrzny wizerunek spółki, rozpoznawalność wśród krajowych przedsiębiorców branże energetycznej, chemicznej i petrochemicznej, znalezienia się w gronie liderów którzy prowadzą odpowiedzialną pracę ze sfery diagnostyki technicznej urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania, w tym również przez bardzo długi czas sięgający niekiedy ponad projektowy czas stosowania głównej zasady, że jakość pracy, szacunek do klienta, dbanie o bezpieczeństwo otoczenia tam gdzie wykorzystywane są efekty pracy spółki, mają priorytet, a nie wyłącznie komercja i bezwzględna, nieuczciwa walka z konkurencją, pozytywne efekty wynikające równoprawnego partnerstwa (w sensie merytorycznym) z pracownikami nauki ( uczelnie, instytuty) w rozstrzyganiu problemów które wymagają kontaktu nauka przemysł, innowacyjny stosunek do wykonywanych prac i autentyczne zadowolenie pracownikówz osiąganych efektów, które w wielu przypadkach jest również zadowoleniem klienta. Przykłady z ostatniego okresu świadczące o efektywnym innowacyjnym myśleniu to między innymi niekonwencjonalne traktowanie problemów występujących podczas eksploatacji armatury zabezpieczającej. Wprowadzono nowy opatentowany sposób nastaw ciśnień początku otwarcia (patent nr P ), zaprojektowano i wykonano specjalistyczną mobilną maszynę do wykonywania remontu siedlisk wspomnianej armatury bezpośrednio u klienta. Rozwiązania techniczne tego urządzenia daleko przewyższają oferowane przez zagranicznych producentów, Wspomniane unikalne mobilne urządzenie do innowacyjnego sposobu wykonywania prac remontowych powierzchni uszczelniających głównym wykonawcą urządzenia jest Marian Wójcik, pomysł Tadeusz Jóźwik, Paweł Szydziak. TEDSPAW 25 lat historii firmy 25

26 kontaktu z otoczeniem poprzez wygłaszane referaty na różnego rodzaju konferencjach, seminariach i spotkaniach u klienta, a także artykuły w krajowych czasopismach technicznych posiadania formalnie usankcjonowanej współpracy z utworzonym z inicjatywy spółki TEDSPAW, Laboratorium Badawczym które znajduje się w strukturze wspólnej spółki z o.o. Diagnostyka Techniczna - Badania Wspomniane wyżej niektóre cechy spółki z o.o. TEDSPAW, nakazują wyrazić słowa podziękowania tym wszystkim którzy mieli pozytywny wpływ na ich wypracowanie, a także wyrazić nadzieję, że przyszłość Jubilata może być również korzystna jak i przeszłość. Opracował Tadeusz Jóźwik Kielce, 13 marca 2015 roku 26 TEDSPAW 25 lat historii firmy

27

28

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA. 5-6 czerwca 2014 r.

KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA. 5-6 czerwca 2014 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA 5-6 czerwca 2014 r. HOTEL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania Konferencja UDT Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących ZAMEK KSIĄŻ ul. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego 2 października 2013 1 Urząd Dozoru Technicznego jest polską instytucją działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych od ponad

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wywodzące się ze struktur KGHM Polska Miedź S.A./ Oddział Huta Miedzi Głogów. Nasze usługi, oparte na doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej Zakład Towaroznawstwa Zasady organizacji i odbywania praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Towaroznawstwo Z a s a d y o r g a n i

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH 16-18 WRZEŚNIA 2015 r. HOTEL STOK**** Jawornik

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała 6 stycznia 2004 roku. Została utworzona na bazie Rejonu Elektrowni Wodnych byłego Zakładu Energetycznego Jelenia Góra S.A. (obecnie EnergiaPro Koncern

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 20:49:47 Numer KRS: 0000537117

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 20:49:47 Numer KRS: 0000537117 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2015 godz. 20:49:47 Numer KRS: 0000537117 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA, PODCZAS REMONTU

WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA, PODCZAS REMONTU TurboCare Sp. z o.o. Problemy obróbki cieplnej korpusów turbin parowych Jerzy Laska WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.07.2015 godz. 08:39:00 Numer KRS: 0000211361

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.07.2015 godz. 08:39:00 Numer KRS: 0000211361 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.07.2015 godz. 08:39:00 Numer KRS: 0000211361 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:05:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:05:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:23 Numer KRS: 0000585828 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 15:52:08 Numer KRS: 0000021546

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 15:52:08 Numer KRS: 0000021546 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 15:52:08 Numer KRS: 0000021546 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r. RAPORT Program spotkania: Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW WYSOKOPĘŻNYCH - DOBÓR KRYTERIÓW

OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW WYSOKOPĘŻNYCH - DOBÓR KRYTERIÓW PL0800176 OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW WYSOKOPĘŻNYCH - DOBÓR KRYTERIÓW JANUSZ KOMOROWSKI*, WITOLD SZTEKE**, PIOTR ZAJĄCZKOWSKI* *MEGA-ERG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe, Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.08.2015 godz. 19:26:28 Numer KRS: 0000554857

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.08.2015 godz. 19:26:28 Numer KRS: 0000554857 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.08.2015 godz. 19:26:28 Numer KRS: 0000554857 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie innowacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Paweł Zych

Wdrażanie innowacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Paweł Zych Wdrażanie innowacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej Paweł Zych Historia-początki W roku 1996 Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o tworzeniu jednostek pozawydziałowych, które z założenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:37:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:37:10 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 11:37:10 Numer KRS: 0000191209 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 AGENDA Profil działalności 3 Wyniki finansowe 4-9 Wskaźniki finansowe 10 Dane rynkowe 11 Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012, 12-13

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Strategia zrównoważonego rozwoju firmy BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2013 godz. 10:10:37 Numer KRS: 0000413147

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2013 godz. 10:10:37 Numer KRS: 0000413147 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2013 godz. 10:10:37 Numer KRS: 0000413147 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2015 godz. 14:29:12 Numer KRS: 0000445446

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2015 godz. 14:29:12 Numer KRS: 0000445446 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2015 godz. 14:29:12 Numer KRS: 0000445446 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2016 godz. 11:30:59 Numer KRS: 0000597624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2016 godz. 11:30:59 Numer KRS: 0000597624 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2016 godz. 11:30:59 Numer KRS: 0000597624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 16:56:23 Numer KRS: 0000047875

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 16:56:23 Numer KRS: 0000047875 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 16:56:23 Numer KRS: 0000047875 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2010 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym

USTAWA. z dnia.2010 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym USTAWA Projekt z dnia.2010 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010 A. Sędek, J. Czuchryj NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie moŝe być w pełni sprawdzony przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział Metaloznawstwa i Korozji DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne usługi pomiarowe, badawcze i doradcze

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG Kopalnia Doświadczalna "BARBARA" CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Małgorzata Zielińska 1 Przyczyny wypadków przy pracy w Polsce w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa. Zawór zaporowy prosty kołnierzowy Nr Katalogowy: 530

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa. Zawór zaporowy prosty kołnierzowy Nr Katalogowy: 530 Strona: 1 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Temat dokumentacji: Zawór zaporowy prosty kołnierzowy Nr Katalogowy: 530 Zawór zaporowy prosty z końcówkami do spawania Nr Katalogowy: 530S -2004- Strona: 2

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 03:17:55 Numer KRS: 0000024336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 03:17:55 Numer KRS: 0000024336 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 03:17:55 Numer KRS: 0000024336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.06.2015 godz. 13:31:53 Numer KRS: 0000564079

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.06.2015 godz. 13:31:53 Numer KRS: 0000564079 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.06.2015 godz. 13:31:53 Numer KRS: 0000564079 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA

GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA Nasz dorobek Doświadczenie zobowiązuje do doskonałości. Od ponad 65-ciu lat dostarczamy rozwiązania inżynierskie, które rozwijają potencjał

Bardziej szczegółowo

Wojciech Chmielewski. Kompetencje. Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu

Wojciech Chmielewski. Kompetencje. Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu Wojciech Chmielewski Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu Kompetencje Podsekretarz Stanu Wojciech Chmielewski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych: 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.08.2012 godz. 13:58:09 Numer KRS: 0000407469

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.08.2012 godz. 13:58:09 Numer KRS: 0000407469 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.08.2012 godz. 13:58:09 Numer KRS: 0000407469 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.05.2014 godz. 10:46:01 Numer KRS: 0000089915

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.05.2014 godz. 10:46:01 Numer KRS: 0000089915 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.05.2014 godz. 10:46:01 Numer KRS: 0000089915 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący KRT KTOGOW Monoblok Izolujący Monoblok izolujący jest metalowo izolacyjną nierozbieralną prefabrykowaną konstrukcją z iskiernikiem lub bez iskiernika zapewniającą przerwanie ciągłości elektrycznej rurociągu,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo