1. Informacje ogólne o Spółce: 2. Przedmiot działalności: 3. Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (stan na r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Informacje ogólne o Spółce: 2. Przedmiot działalności: 3. Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (stan na 31.12.2006r."

Transkrypt

1 1. Informacje ogólne o Spółce: 1.1. Powstanie Spółki 1.2. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 1.3. Kapitał zakładowy Spółki 1.4. Organy Spółki 1.5. Zatrudnienie 2. Przedmiot działalności: 2.2. Przedmiot działalności spółki, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego z dn r Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych i prawnych na terenie gm. Kosakowo Rozprowadzanie wody, usługa przesyłowa odbiór ścieków Usługi pozostałe Roboty budowlano montaŝowe, usuwanie awarii Uzgodnienia, warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola techniczna; 2.4. Usługi świadczone na rzecz Gminy Kosakowo Gospodarka komunalna Organizacja i pomoc [ ] Roboty budowlano montaŝowe; Dokumentacje techniczne, nadzory; Przetargi; 3. Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (stan na r.) 1. Długości eksploatowanych sieci, ilość obiektów 2. Ilość odbiorców wody 2.1. Ilość odbiorców korzystających z kanalizacji sanitarnej 3. Wydobycie wody na hydroforniach; 4. Dane kontaktowe 5. Telefony alarmowe 6. Pliki do pobrania

2 1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE CE: 1.1. Powstanie Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało dnia 29 lipca 1997 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Kosakowo, którego za podstawowe zadanie uznano prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kosakowo Numer Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana w KRS pod nr w dniu 1 października 2001r. ( uprzednio od r. Spółka została zarejestrowana pod nr RHB w Rejestrze Handlowym ) Kapitał zakładowy Spółki Na dzień r. Kapitał zakładowy Spółki wynosił , 18 zł. i do dnia dzisiejszego wartość ta nie uległa zmianie. Kapitał zakładowy dzieli się na udziałów w kwocie po 161, 73 zł. kaŝdy. Udziały zostały pokryte wkładem pienięŝnym niepienięŝnym. Wszystkie udziały w Kapitale zakładowym Spółki obejmuje Wspólnik Gmina Kosakowo Organy Spółki Organami Spółki są: Zarząd; Rada Nadzorcza; Zgromadzenie Wspólników; Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Spółkę reprezentuje samodzielnie Dyrektor. Od dnia 1 lutego 2001 roku stanowisko Dyrektora Zarządu Spółki pełni Pan Marian Hanczarek. W skład Rady Nadzorczej wchodzą trzy osoby, powołane na mocy Uchwały nr 5/ 2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn r. oraz Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn r., są to: Pan Andrzej Klemenski Przewodniczący Pan Jerzy Włudzik - Członek Pani Krystyna Schmidt - Członek

3 1.5. Zatrudnienie W Spółce PEKO dzień 1 października 2007r. zatrudnionych jest 21 osób, w przeliczeniu na etaty 20, 5: Dyrektor Zarządu Spółki Kierownik ds. Administracyjno Technicznych Główna Księgowa Pracownicy administracyjni Inkasent Pracownicy obsługi i eksploatacji sieci, hydroforni i przepompowni, Dozorcy pracownicy dozoru mienia, urządzeń, obsługi Monitoringu przepompownii na terenie gm. Kosakowo 1 etat 1 etat 1 etat 2 etaty 1 etat 10,5 etatu 3 etaty 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: 2.2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, ZGODNIE Z ODPISEM Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DN ROKU SĄ: Pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody; Roboty budowlane; Gospodarka ściekami, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne; Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inŝynierskich; Transport lądowy, transport rurociągowy; Pozostała działalność wspomagająca transport Działalność związana z turystyką; Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoŝyczanie artykułów osobistego i domowego; SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami; Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaŝy pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów uŝytku osobistego i domowego; Hotele i restauracje; Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; Badania rynku i opinii publicznej; Reklama; Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi;

4 Działalność kurierska; Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych; usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; Usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów; Usługi parkingowe; Usługi związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny; Usługi wynajmowania nieruchomości stanowiących majątek własny; Usługi reklamowe; Świadczenie usług szkoleniowych; Usługi sprzątania i czyszczeni obiektów; Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą; usługi związane ze sportem; Usługi rekreacyjne pozostałe; Usługi pozostałe; Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane; 2.3. USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO: Rozprowadzanie wody, usługa przesyłowa odbiór ścieków: Wymienione usługi są podstawową działalnością Spółki, generującą zarówno największą ilość przychodów jak i kosztów. Spółka PEKO posiada zezwolenie nr 010/MSz/VI/6/190/2003 wydane dn r. przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze ( dla miejscowości Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierowszyno, Pogórze, Suchy Dwór) oraz zbiorowego odprowadzania ścieków ( dla miejscowości Dębogórze i Suchy Dwór ). Zezwolenie to zostało następnie rozszerzone decyzją 010/MSz/VI/12/1335/2004 z dn r. poprzez dopisanie do obszaru działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kosakowo w miejscowościach Kosakowo, Mosty, Mechelinki, Rewa i Pogórze.

5 Ponadto Spółkę PEKO w zakresie realizacji opisywanej działalności obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który został przyjęty uchwałą nr 4/ 2006 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki w dniu 13 lutego 2006r., a następnie zmieniony uchwałą nr 16/2006 z dn. 25 września 2006r. Na podstawie umowy GKOŚ/27/2006/jk z dn r. zawartej z Gminą Kosakowo, Spółka PEKO posiada w eksploatacji sieć wodociągową wraz z hydroforniami oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gm. Kosakowo. W myśl postanowień zawartych w umowie Spółka PEKO jest zobowiązana do przeprowadzania prac w zakresie remontów bieŝących polegających na zapewnieniu ciągłości dostawy usług odbiorcom oraz utrzymaniu właściwego stanu technicznego i sanitarnego powierzonych obiektów, koszty związane z realizacją wymienionych zadań ponosi Spółka PEKO. Remonty kapitalne hydroforni, przepompownii i sieci wykonuje wspólnie Spółka PEKO oraz Gmina Kosakowo, na podstawie odrębnych porozumień. UWAGA!!! Eksploatatorem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie oraz Pogórze jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni. W celu podłączenia do sieci wodociągowej bądź kanalizacji sanitarnej w pierwszej kolejności naleŝy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych na podłączenie. Do wniosku naleŝy dołączyć: kopię aktualnej tj. nie starszej niŝ dwa lata mapy do celów projektowych bądź do celów informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem terenu; kopię wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku gdy plan nie został uchwalony decyzję o warunkach zabudowy; dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami naleŝy złoŝyć lub przesłać do siedziby Spółki PEKO. W terminie 14 dni zostaną wydane warunki

6 techniczne, określające moŝliwości podłączenia nieruchomości do sieci. Warunki techniczne moŝna odebrać w godzinach pracy biura ( podane poniŝej ) bądź po wcześniejszym ustaleniu, równieŝ w godzinach późniejszych. Zasadą jest osobisty odbiór dokumentacji, jednakŝe na wyraźną prośbę istnieje moŝliwość ich wysyłki. Warunki techniczne waŝne są dwa lata, wydawane są bezpłatnie. Warunki techniczne są podstawą do sporządzenia przez osobę uprawnioną dokumentacji techniczno-projektowej dla zamierzenia budowy przyłączy, która winna być na etapie projektowania uzgodniona w Spółce PEKO. Gotowy projekt tj. posiadający wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje, naleŝy złoŝyć do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Pucku ( w przypadku budowy sieci wystąpić o pozwolenie na budowę). KaŜdy inwestor, ma prawo wybrać dowolnego wykonawcę posiadającego uprawnienia w zakresie branŝy wod. kan., jednakŝe włączenie do istniejących sieci mogą wykonywać wyłącznie pracownicy Spółki PEKO. Po wykonaniu wyŝej opisanych czynności Inwestor jest zobowiązany ( zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi ) zgłosić się do siedziby Spółki celem zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozliczanie ilości zuŝytej wody, odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie wskazań wodomierzy. 1. Nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej: Odbiorca jest obciąŝany zgodnie ze wskazaniem wodomierza, za wodę zuŝytą od daty ostatniego odczytu, przyjmując stawkę określoną zgodnie z ogłaszaną taryfą. 2. Nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej: Odbiorca jest obciąŝany zgodnie ze wskazaniem wodomierza, za wodę zuŝytą od daty ostatniego odczytu, za tą samą ilość m3 naliczana jest opłata za ścieki, stosuje się stawki określone w taryfą.

7 UWAGA!!! Istnieje moŝliwość zamontowania drugiego wodomierza do wskazywania ilości wody bezpowrotnie zuŝytej np. do podlewania ogrodu, który to odbiorca montuje na własny koszt po uprzednim wystąpieniu do Spółki PEKO o określenie warunków montaŝu. 3. Nieruchomość podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej: Odbiorca jest zobowiązany do zamontowania urządzenia pomiarowego ( np. na hydroforze ), określającego ilość zuŝytej wody na tej podstawie naliczana jest opłata za zrzucone ścieki zgodnie ze stawką obowiązującą w taryfie. Odczyty wodomierze dokonywane są raz na kwartał, przez upowaŝnionego pracownika posiadającego legitymację słuŝbową. Osoba ta dokona odczytu, wystawi na miejscu fakturę, moŝna takŝe za jej pośrednictwem uregulować naleŝność. W przypadku kiedy inkasent nie zastanie w domu odbiorcy, pozostawia w skrzynce pocztowej wiadomość z prośba o skontaktowanie się z biurem w celu podania odczytu, w przypadku braku takiego kontaktu Spółka PEKO ma prawo wystawić fakturę z naliczonym średnim zuŝyciem. Reklamacje w sprawie naleŝności za zuŝytą wodę i odprowadzone ścieki moŝna składać bezpośrednio w biurze Spółki PEKO bądź telefonicznie. Informujemy, Ŝe istnieje moŝliwość częstszego, samodzielnego podawania odczytów Spółka PEKO nie pobiera z tego tytułu dodatkowych opłat. NaleŜności za wodę moŝna regulować na rachunek bankowy przedsiębiorstwa, bądź bezpośrednio w kasie przedsiębiorstwa. ( dane zawarto poniŝej ) Usługi pozostałe: Roboty budowlano montaŝowe, usuwanie awarii ( branŝa wodociągowo kanalizacyjna ) infrastruktura zewnętrzna: Budowa sieci wodociągowych; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej fekalnej; Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;

8 Włączenia do istniejących sieci; MontaŜe wodomierzy; MontaŜe zasuw odcinających; Plombowanie wodomierzy; Usuwanie awari na przyłączach wodociągowych; Usuwanie awarii na przyłączach kanalizacji sanitarnej; W celu zlecenia, wyŝej wymienionych prac niezbędne jest skontaktowanie się ze Spółką PEKO w zaleŝności od zakresu przewidzianych robót konieczne jest bądź podpisanie zlecenia wykonania robót ( osobiście w siedzibie Spółki PEKO ) bądź ustne zgłoszenie ( wpisanie do dziennika zgłoszeń przez pracownika firmy ). Naliczanie opłat następuje na podstawie cennika wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2007 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o. z dn r. ( do pobrania poniŝej ) Uzgodnienia, warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola techniczna; Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie Uzgodnienia projektów wykonawczych sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej Uzgodnienia lokalizacji obiektu budowlanego lub kolizji; Udostępnianie do wglądu mapy szczegółowej Kontrola techniczna przyłącza wodociągowego; Kontrola techniczna przykanalika sanitarnego; Odbiór przyłącza wodociągowego; Odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej; Kompleksowy odbiór przyłączy wod. kan.; Naliczanie opłat następuje na podstawie cennika wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2007 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o. z dn r. ( do pobrania poniŝej ) USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ GMINY KOSAKOWO ( za podstawę przyjęto zakres zleceń, umów zawartych i zrealizowanych w roku 2006 ) Gospodarka komunalna na terenie gminy:

9 Czyszczenie rowów melioracyjnych małej retencji, studnii chłonnych; UdroŜnienia studni deszczowych; MontaŜ słupków drogowych, znaków drogowych, informacyjnych z nazwami ulic, luster ulicznych; Usługi z zakresu hydrauliki w obiektach gminnych; Ustawianie koszy betonowych, donic, ławek; Wymiana pisaku w piaskownicach na terenie placów zabaw; Odpiaszczanie jezdni, usuwanie wyrw, uprzątnięcie gałęzi z poboczy dróg; Koszenie trawy na terenach nie objętych umową na obsługę gminy ( o samej umowie patrz niŝej ); Zagospodarowanie terenów wokół pomników przyrody; Organizacja i pomoc przy: Zabezpieczeniu i organizacji ruchu w dniu Święta Zmarłych; Festynach organizowanych przez przedstawicieli Gminy Kosakowo; Rekonstrukcji historycznej Kępa Oksywska Kosakowo ; DoŜynkach gminnych; Roboty budowlano montaŝowe: MontaŜ i demontaŝ pomostów pływających w Rewie; MontaŜ i demontaŝ schodów drewnianych w Mechelinkach; Naprawa wiat przystankowych; MontaŜ progów zwalniających; Osadzanie krawęŝników, układanie kostki brukowej, wykonywanie wjazdów, układanie płyt drogowych, utwardzanie nawierzchni, Wykonanie i osadzanie studni chłonnych; Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej; MontaŜ bramek do piłki noŝnej na terenie boisk; Dokumentacje techniczne, nadzory: Nadzór inwestorski w branŝy sanitarnej nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Kosakowo; Dokumentacje projektowo techniczne dla budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gm. Kosakowo;

10 Przetargi Spółka PEKO z powodzeniem startuje w przetargach nieograniczonych o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanych przez Urząd Gminy Kosakowo. Dotyczą one zarówno infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, jak i działalności innego profilu: Roboty budowlane, montaŝowe; Roboty związane z rozbudową kanalizacji deszczowej; Od 01 lipca 2006 roku do dnia 30 września 2008 roku w ramach zawartej umowy Spółka PEKO zajmuje się letnią obsługą plaŝ ( tylko miesiące letnie od czerwca do września ), w zakres umowy wchodzą: Przygotowanie plaŝ do sezonu; Sprzątanie plaŝ i terenów przyległych; Ustawianie plaŝowych koszy na śmieci i ich opróŝnianie ( częstotliwość opróŝniania ściśle określona w umowie ); W dni plaŝowe utrzymanie porządku na terenie Rewy; Od 01 lipca 2006 roku do dnia 31 marca 2009 roku w ramach zawartej umowy Spółka PEKO zajmuje się obsługą terenów gminnych utrzymaniem czystości i porządku na terenach gminnych i terenach przyplaŝowych w zakres umowy wchodzą: Zorganizowanie i utrzymanie w okresie trwania umowy bazy materiałowo sprzętowej; Utrzymanie czystości pasa drogowego oraz gminnych terenów utwardzonych zamiatanie zanieczyszczeń ( bez odpiaszczania ) z dróg, poboczy, chodników i zagospodarowanie zanieczyszczeń we własnym zakresie; OpróŜnianie małych koszy na śmieci i ich wywóz na wysypisko; utrzymanie czystości pasa drogowego dróg gruntowych; utrzymywanie trawników oraz gminnych terenów zielonych; utrzymywanie w okresie letnim zieleni, kwietników i gazonów z kwiatami, rabatów ( w tym równieŝ sadzenie kwiatów );

11 przycinanie suchych gałęzi, odrostów drzew i krzaków; utrzymywanie czystości i porządku na terenach przyplaŝowych; likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci do 2m3; utrzymywanie czystości wiat przystankowych ( umowa przewiduje mycie raz w miesiącu ); usuwanie martwych zwierząt; Umowa powyŝsza dotyczy obsługi tylko i wyłącznie terenów gminnych, określonych szczegółowo w załączniku nr 1. Nie obejmuje ona utrzymywania czystości i opróŝniania koszy na przystankach autobusowych. 3. DANE DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA W WODĘ i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (stan na roku) 1. ZBIOROWE ZAOPTRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEDMIOT EKSPLOATACJI 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK Długość sieci wodociągowej: 40,3 km 45,4 km 48,5 km Długość sieci kanalizacji sanitarnej: 54 km 57,5 km 59,9 km Ilość obsługiwanych hydrofornii: Ilość obsługiwanych przepompowni ścieków: ILOŚĆ ODBIORCÓW ( stan na ) Nazwa ujęcia Ilość odbiorców wody 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK Stosunek do roku poprzed. Mosty ( Mosty, Mechelinki ) Mosty II ( Rewa ) Kosakowo ( Kosakowo, Pierwoszyno ) Dębogórze Suchy Dwór Pogórze - zakup Łącznie

12 2. 1. ILOŚĆ ODBIORCÓW ( stan na ) Nazwa ujęcia Ilość odb. korzystających z sieci kanalizacji sanit. Stosunek do 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK roku ubiegłego Mosty ( Mosty, Mechelinki ) Mosty II ( Rewa ) Kosakowo Dębogórze Suchy Dwór Pogórze - zakup Łącznie HYDROFORNIE H Nazwa ujęcia Roczne wydobycie Wzrost Wydajność 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK / spadek Mosty Q max/d = 430 m3/d m m m m3 Mosty II Q max/d = 1 872m3/d m m m m3 Kosakowo Q max/d = 415 m3/d m m m m3 Dębogórze Q max/d = 300m3/d m m m m3 Suchy Dwór Q max/d = 400 m3/d m m m m3 Łącznie m m m m3 RóŜnica wydobycia pomiędzy ujęciami Mosty i Mosty II w stosunku do roku 2005 wynika z zasilania w okresie letnim 2006 roku części wsi Mosty wodą z ujęcia Mosty II, które to ma większą wydajność dobową i umoŝliwia dostawę wody pod odpowiednim ciśnieniem w okresie wzmoŝonego poboru. 4. DANE KONTAKTOWE Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44 tel./fax.:

13 NIP: REGON: Numer rachunku bankowego: Bank Rumia Spółdzielczy Biuro Spółki PEKO mieści się w Kosakowie, przy ul. Chrzanowskiego 44 Dojazd komunikacją miejską: - od strony Kosakowa : 173, 105, od strony Dębogórza: 173, 145 Godziny urzędowania: Biuro Spółki PEKO od pon. do pt. w godz. od 7.30 do Kasa od pon. do pt. w godz. od 8.00 do Dyrektor przyjmuje interesantów od pon. do pt. w godz. od 8.00 do TELEFONY ALARMOWE Biuro Obsługi od. pon. do pt. w godz. od 7.30 do tel DYSPOZYTORNIA ( CAŁODOBOWO 7 DNI W TYGODNIU ) tel KONSERWATORZY HYDROFORNI: Rewa Pan Franciszek Sojke tel Mosty, Kosakowo Dla miejscowości Mosty, Mechelinki, Kosakowo, Pierwoszyno Pan Karsznia Mieczysław tel Dębogórze Pan Majkowski Roman tel Suchy Dwór Pan Sikorski Marian tel PLIKI DO POBRANIA Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci Wniosek o wydanie warunków technicznych dla montaŝu drugiego wodomierza Cennik z dn r. ( obowiązujący )

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. WPROWADZONY DO STOSOWANIA Z DNIEM 1 LUTEGO 2008 ROKU ZARZĄDZENIEM NR 1/ 2008 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi w PKWiU // nazwa usługi w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o.

Nazwa usługi w PKWiU // nazwa usługi w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 z 10 kwietnia 2015 roku Cennik opłat za roboty budowlano - montażowe oraz pozostałe usługi świadczone przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. obowiązujący od 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Poniższa instrukcja opisuje proces budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA KOMUNIKAT Na podstawie artykułu 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 123, poz. 858), Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY GMINY BRENNA. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY GMINY BRENNA. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY GMINY BRENNA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

KASA Tel. 8509-653. DZIAŁ ZBYTU Tel. 8509-683, 8509 694. Dział Techniczny Tel. 8509-671, (-667, - 676)

KASA Tel. 8509-653. DZIAŁ ZBYTU Tel. 8509-683, 8509 694. Dział Techniczny Tel. 8509-671, (-667, - 676) CO, GDZIE, KIEDY w MPWiK... Temat sprawy Gdzie i kiedy można temat zrealizować Wymagane dokumenty i inne warunki potrzebne dla zrealizowania tematu Cena jednostkowa usługi (netto), forma rozliczania, czasokres

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG AQUANET SA

CENNIK USŁUG AQUANET SA Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Nr 342/24/III/2015 z dnia 25.03.2015 r. CENNIK USŁUG AQUANET SA OBOWIĄZUJE OD 004.2015 R. Cennik zawiera netto oraz brutto usług. Ceny brutto zawierają doliczony podatek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13 58-210 Łagiewniki tel. (74) 89-39-364 fax: (74) 89-40-092 e-mail: zuk@lagiewniki.pl Łagiewniki 18.01.2012 r. Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/270/2005 Rady w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG RÓŻNYCH obowiązuje od dnia 4.I.2010

CENNIK USŁUG RÓŻNYCH obowiązuje od dnia 4.I.2010 1 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 26 b CENNIK USŁUG RÓŻNYCH obowiązuje od dnia 4.I.2010 I. WODOCIĄGI I KANALIZACJA a/ opłaty(uzgodnienia, wydawanie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE CENNIK USŁUG (ceny netto, bez podatku VAT) Wołomin, 2 kwiecień 2012 roku SPIS TREŚCI (WYKAZ USŁUG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych I. Przyłącze do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych może wykonać wyłącznie firma która: 1. posiada zarejestrowaną działalność

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr 59/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/889/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/889/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/889/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE OPOCZNO

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE OPOCZNO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1 Nazwa skrócona: P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie tel 044 754 76 11 fax 44 789 06 47 e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r.

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/341/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2005 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r.

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r. U C H W Ł A Nr 119/X/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.12.2003 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody w gminie Woźniki. Na podstawie art. 18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Siedlce

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Siedlce Projekt z dnia 10 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Siedlce

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudnie Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) opracowany

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lipca 2011 r. LKA-4101-06-02/2011/P/11/148 Pan Arkadiusz Ziemba Wójt Gminy Bobrowniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Ostrołęki

Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr (projekt z dnia 03.03.2014r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ TYPOWEGO BOISKA Z ZAPLECZEM TYPU ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyce, dnia 15.12.2014r. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

GZWiK 15. Udostępnienie wody z hydrantu.

GZWiK 15. Udostępnienie wody z hydrantu. Wydanie z dn. 03.04.2015 r. GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GZWiK 15. Udostępnienie wody z hydrantu. Wymagane dokumenty: 1. Wniosek. 2. Oświadczenie odbiorcy o przeszkoleniu w zakresie obsługi zestawu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r

U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r. Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie : uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 22 października 2013 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 22 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie gminy Lubicz na okres: od dnia. 01.04.2007 roku do dnia. 31.03.2008 roku Spis treści: I. Informacje

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odbiorze ścieków spowodowane:

Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odbiorze ścieków spowodowane: UMOWA Nr.../ŚO /... o odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych Zawarta dnia... w Kątach Wrocławskich pomiędzy : Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul.1

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 578 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

Opole, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 578 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 578 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kobierzyce 2015 r. 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków GZUKIM W KSIĘGINICACH TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków KSIĘGINICE, PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. Pojęcia stosowane w taryfie. II. III. IV. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

Bardziej szczegółowo

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach Spółka z o.o. TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: 1. Rodzaje prowadzonej działalności...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice Podstawa prawna: 1. Zarządzenie nr 28/2012/RGPOŚiI Wójta Gminy Krośnice z dnia 31 maja

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 333 UCHWAŁA NR III/31/2014 RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 333 UCHWAŁA NR III/31/2014 RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 333 UCHWAŁA NR III/31/2014 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA z O.O. W KONINIE ========================================================= TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE GOSPODAROWANIA ŚCIEKAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI

UWARUNKOWANIA PRAWNE GOSPODAROWANIA ŚCIEKAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI UWARUNKOWANIA PRAWNE GOSPODAROWANIA ŚCIEKAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI r.pr. Łukasz Ciszewski Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Słupsk 28 listopada 2013 r. WODY OPADOWE I ROZTOPOWE

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE Rozdział I Postanowienia ogólne Minimalny poziom usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały nr XXXII/371/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2013 r. TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie

Bardziej szczegółowo

Suchy Dąb, 31.12.2013 r. Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Fax 58-682-86-85

Suchy Dąb, 31.12.2013 r. Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Fax 58-682-86-85 Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Fax 58-682-86-85 Suchy Dąb, 31.12.2013 r. Dot.: Koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/198/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 października 2013 r. Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r. RADA GMINY w Krupskim Młynie UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo