1. Informacje ogólne o Spółce: 2. Przedmiot działalności: 3. Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (stan na r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Informacje ogólne o Spółce: 2. Przedmiot działalności: 3. Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (stan na 31.12.2006r."

Transkrypt

1 1. Informacje ogólne o Spółce: 1.1. Powstanie Spółki 1.2. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 1.3. Kapitał zakładowy Spółki 1.4. Organy Spółki 1.5. Zatrudnienie 2. Przedmiot działalności: 2.2. Przedmiot działalności spółki, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego z dn r Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych i prawnych na terenie gm. Kosakowo Rozprowadzanie wody, usługa przesyłowa odbiór ścieków Usługi pozostałe Roboty budowlano montaŝowe, usuwanie awarii Uzgodnienia, warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola techniczna; 2.4. Usługi świadczone na rzecz Gminy Kosakowo Gospodarka komunalna Organizacja i pomoc [ ] Roboty budowlano montaŝowe; Dokumentacje techniczne, nadzory; Przetargi; 3. Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (stan na r.) 1. Długości eksploatowanych sieci, ilość obiektów 2. Ilość odbiorców wody 2.1. Ilość odbiorców korzystających z kanalizacji sanitarnej 3. Wydobycie wody na hydroforniach; 4. Dane kontaktowe 5. Telefony alarmowe 6. Pliki do pobrania

2 1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE CE: 1.1. Powstanie Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało dnia 29 lipca 1997 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Kosakowo, którego za podstawowe zadanie uznano prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kosakowo Numer Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana w KRS pod nr w dniu 1 października 2001r. ( uprzednio od r. Spółka została zarejestrowana pod nr RHB w Rejestrze Handlowym ) Kapitał zakładowy Spółki Na dzień r. Kapitał zakładowy Spółki wynosił , 18 zł. i do dnia dzisiejszego wartość ta nie uległa zmianie. Kapitał zakładowy dzieli się na udziałów w kwocie po 161, 73 zł. kaŝdy. Udziały zostały pokryte wkładem pienięŝnym niepienięŝnym. Wszystkie udziały w Kapitale zakładowym Spółki obejmuje Wspólnik Gmina Kosakowo Organy Spółki Organami Spółki są: Zarząd; Rada Nadzorcza; Zgromadzenie Wspólników; Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Spółkę reprezentuje samodzielnie Dyrektor. Od dnia 1 lutego 2001 roku stanowisko Dyrektora Zarządu Spółki pełni Pan Marian Hanczarek. W skład Rady Nadzorczej wchodzą trzy osoby, powołane na mocy Uchwały nr 5/ 2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn r. oraz Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn r., są to: Pan Andrzej Klemenski Przewodniczący Pan Jerzy Włudzik - Członek Pani Krystyna Schmidt - Członek

3 1.5. Zatrudnienie W Spółce PEKO dzień 1 października 2007r. zatrudnionych jest 21 osób, w przeliczeniu na etaty 20, 5: Dyrektor Zarządu Spółki Kierownik ds. Administracyjno Technicznych Główna Księgowa Pracownicy administracyjni Inkasent Pracownicy obsługi i eksploatacji sieci, hydroforni i przepompowni, Dozorcy pracownicy dozoru mienia, urządzeń, obsługi Monitoringu przepompownii na terenie gm. Kosakowo 1 etat 1 etat 1 etat 2 etaty 1 etat 10,5 etatu 3 etaty 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: 2.2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, ZGODNIE Z ODPISEM Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DN ROKU SĄ: Pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody; Roboty budowlane; Gospodarka ściekami, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne; Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inŝynierskich; Transport lądowy, transport rurociągowy; Pozostała działalność wspomagająca transport Działalność związana z turystyką; Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoŝyczanie artykułów osobistego i domowego; SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami; Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaŝy pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów uŝytku osobistego i domowego; Hotele i restauracje; Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; Badania rynku i opinii publicznej; Reklama; Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi;

4 Działalność kurierska; Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych; usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; Usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów; Usługi parkingowe; Usługi związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny; Usługi wynajmowania nieruchomości stanowiących majątek własny; Usługi reklamowe; Świadczenie usług szkoleniowych; Usługi sprzątania i czyszczeni obiektów; Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą; usługi związane ze sportem; Usługi rekreacyjne pozostałe; Usługi pozostałe; Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane; 2.3. USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO: Rozprowadzanie wody, usługa przesyłowa odbiór ścieków: Wymienione usługi są podstawową działalnością Spółki, generującą zarówno największą ilość przychodów jak i kosztów. Spółka PEKO posiada zezwolenie nr 010/MSz/VI/6/190/2003 wydane dn r. przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze ( dla miejscowości Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierowszyno, Pogórze, Suchy Dwór) oraz zbiorowego odprowadzania ścieków ( dla miejscowości Dębogórze i Suchy Dwór ). Zezwolenie to zostało następnie rozszerzone decyzją 010/MSz/VI/12/1335/2004 z dn r. poprzez dopisanie do obszaru działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kosakowo w miejscowościach Kosakowo, Mosty, Mechelinki, Rewa i Pogórze.

5 Ponadto Spółkę PEKO w zakresie realizacji opisywanej działalności obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który został przyjęty uchwałą nr 4/ 2006 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki w dniu 13 lutego 2006r., a następnie zmieniony uchwałą nr 16/2006 z dn. 25 września 2006r. Na podstawie umowy GKOŚ/27/2006/jk z dn r. zawartej z Gminą Kosakowo, Spółka PEKO posiada w eksploatacji sieć wodociągową wraz z hydroforniami oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gm. Kosakowo. W myśl postanowień zawartych w umowie Spółka PEKO jest zobowiązana do przeprowadzania prac w zakresie remontów bieŝących polegających na zapewnieniu ciągłości dostawy usług odbiorcom oraz utrzymaniu właściwego stanu technicznego i sanitarnego powierzonych obiektów, koszty związane z realizacją wymienionych zadań ponosi Spółka PEKO. Remonty kapitalne hydroforni, przepompownii i sieci wykonuje wspólnie Spółka PEKO oraz Gmina Kosakowo, na podstawie odrębnych porozumień. UWAGA!!! Eksploatatorem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie oraz Pogórze jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni. W celu podłączenia do sieci wodociągowej bądź kanalizacji sanitarnej w pierwszej kolejności naleŝy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych na podłączenie. Do wniosku naleŝy dołączyć: kopię aktualnej tj. nie starszej niŝ dwa lata mapy do celów projektowych bądź do celów informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem terenu; kopię wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku gdy plan nie został uchwalony decyzję o warunkach zabudowy; dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami naleŝy złoŝyć lub przesłać do siedziby Spółki PEKO. W terminie 14 dni zostaną wydane warunki

6 techniczne, określające moŝliwości podłączenia nieruchomości do sieci. Warunki techniczne moŝna odebrać w godzinach pracy biura ( podane poniŝej ) bądź po wcześniejszym ustaleniu, równieŝ w godzinach późniejszych. Zasadą jest osobisty odbiór dokumentacji, jednakŝe na wyraźną prośbę istnieje moŝliwość ich wysyłki. Warunki techniczne waŝne są dwa lata, wydawane są bezpłatnie. Warunki techniczne są podstawą do sporządzenia przez osobę uprawnioną dokumentacji techniczno-projektowej dla zamierzenia budowy przyłączy, która winna być na etapie projektowania uzgodniona w Spółce PEKO. Gotowy projekt tj. posiadający wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje, naleŝy złoŝyć do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Pucku ( w przypadku budowy sieci wystąpić o pozwolenie na budowę). KaŜdy inwestor, ma prawo wybrać dowolnego wykonawcę posiadającego uprawnienia w zakresie branŝy wod. kan., jednakŝe włączenie do istniejących sieci mogą wykonywać wyłącznie pracownicy Spółki PEKO. Po wykonaniu wyŝej opisanych czynności Inwestor jest zobowiązany ( zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi ) zgłosić się do siedziby Spółki celem zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozliczanie ilości zuŝytej wody, odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie wskazań wodomierzy. 1. Nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej: Odbiorca jest obciąŝany zgodnie ze wskazaniem wodomierza, za wodę zuŝytą od daty ostatniego odczytu, przyjmując stawkę określoną zgodnie z ogłaszaną taryfą. 2. Nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej: Odbiorca jest obciąŝany zgodnie ze wskazaniem wodomierza, za wodę zuŝytą od daty ostatniego odczytu, za tą samą ilość m3 naliczana jest opłata za ścieki, stosuje się stawki określone w taryfą.

7 UWAGA!!! Istnieje moŝliwość zamontowania drugiego wodomierza do wskazywania ilości wody bezpowrotnie zuŝytej np. do podlewania ogrodu, który to odbiorca montuje na własny koszt po uprzednim wystąpieniu do Spółki PEKO o określenie warunków montaŝu. 3. Nieruchomość podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej: Odbiorca jest zobowiązany do zamontowania urządzenia pomiarowego ( np. na hydroforze ), określającego ilość zuŝytej wody na tej podstawie naliczana jest opłata za zrzucone ścieki zgodnie ze stawką obowiązującą w taryfie. Odczyty wodomierze dokonywane są raz na kwartał, przez upowaŝnionego pracownika posiadającego legitymację słuŝbową. Osoba ta dokona odczytu, wystawi na miejscu fakturę, moŝna takŝe za jej pośrednictwem uregulować naleŝność. W przypadku kiedy inkasent nie zastanie w domu odbiorcy, pozostawia w skrzynce pocztowej wiadomość z prośba o skontaktowanie się z biurem w celu podania odczytu, w przypadku braku takiego kontaktu Spółka PEKO ma prawo wystawić fakturę z naliczonym średnim zuŝyciem. Reklamacje w sprawie naleŝności za zuŝytą wodę i odprowadzone ścieki moŝna składać bezpośrednio w biurze Spółki PEKO bądź telefonicznie. Informujemy, Ŝe istnieje moŝliwość częstszego, samodzielnego podawania odczytów Spółka PEKO nie pobiera z tego tytułu dodatkowych opłat. NaleŜności za wodę moŝna regulować na rachunek bankowy przedsiębiorstwa, bądź bezpośrednio w kasie przedsiębiorstwa. ( dane zawarto poniŝej ) Usługi pozostałe: Roboty budowlano montaŝowe, usuwanie awarii ( branŝa wodociągowo kanalizacyjna ) infrastruktura zewnętrzna: Budowa sieci wodociągowych; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej fekalnej; Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;

8 Włączenia do istniejących sieci; MontaŜe wodomierzy; MontaŜe zasuw odcinających; Plombowanie wodomierzy; Usuwanie awari na przyłączach wodociągowych; Usuwanie awarii na przyłączach kanalizacji sanitarnej; W celu zlecenia, wyŝej wymienionych prac niezbędne jest skontaktowanie się ze Spółką PEKO w zaleŝności od zakresu przewidzianych robót konieczne jest bądź podpisanie zlecenia wykonania robót ( osobiście w siedzibie Spółki PEKO ) bądź ustne zgłoszenie ( wpisanie do dziennika zgłoszeń przez pracownika firmy ). Naliczanie opłat następuje na podstawie cennika wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2007 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o. z dn r. ( do pobrania poniŝej ) Uzgodnienia, warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola techniczna; Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie Uzgodnienia projektów wykonawczych sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej Uzgodnienia lokalizacji obiektu budowlanego lub kolizji; Udostępnianie do wglądu mapy szczegółowej Kontrola techniczna przyłącza wodociągowego; Kontrola techniczna przykanalika sanitarnego; Odbiór przyłącza wodociągowego; Odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej; Kompleksowy odbiór przyłączy wod. kan.; Naliczanie opłat następuje na podstawie cennika wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2007 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o. z dn r. ( do pobrania poniŝej ) USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ GMINY KOSAKOWO ( za podstawę przyjęto zakres zleceń, umów zawartych i zrealizowanych w roku 2006 ) Gospodarka komunalna na terenie gminy:

9 Czyszczenie rowów melioracyjnych małej retencji, studnii chłonnych; UdroŜnienia studni deszczowych; MontaŜ słupków drogowych, znaków drogowych, informacyjnych z nazwami ulic, luster ulicznych; Usługi z zakresu hydrauliki w obiektach gminnych; Ustawianie koszy betonowych, donic, ławek; Wymiana pisaku w piaskownicach na terenie placów zabaw; Odpiaszczanie jezdni, usuwanie wyrw, uprzątnięcie gałęzi z poboczy dróg; Koszenie trawy na terenach nie objętych umową na obsługę gminy ( o samej umowie patrz niŝej ); Zagospodarowanie terenów wokół pomników przyrody; Organizacja i pomoc przy: Zabezpieczeniu i organizacji ruchu w dniu Święta Zmarłych; Festynach organizowanych przez przedstawicieli Gminy Kosakowo; Rekonstrukcji historycznej Kępa Oksywska Kosakowo ; DoŜynkach gminnych; Roboty budowlano montaŝowe: MontaŜ i demontaŝ pomostów pływających w Rewie; MontaŜ i demontaŝ schodów drewnianych w Mechelinkach; Naprawa wiat przystankowych; MontaŜ progów zwalniających; Osadzanie krawęŝników, układanie kostki brukowej, wykonywanie wjazdów, układanie płyt drogowych, utwardzanie nawierzchni, Wykonanie i osadzanie studni chłonnych; Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej; MontaŜ bramek do piłki noŝnej na terenie boisk; Dokumentacje techniczne, nadzory: Nadzór inwestorski w branŝy sanitarnej nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Kosakowo; Dokumentacje projektowo techniczne dla budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gm. Kosakowo;

10 Przetargi Spółka PEKO z powodzeniem startuje w przetargach nieograniczonych o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanych przez Urząd Gminy Kosakowo. Dotyczą one zarówno infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, jak i działalności innego profilu: Roboty budowlane, montaŝowe; Roboty związane z rozbudową kanalizacji deszczowej; Od 01 lipca 2006 roku do dnia 30 września 2008 roku w ramach zawartej umowy Spółka PEKO zajmuje się letnią obsługą plaŝ ( tylko miesiące letnie od czerwca do września ), w zakres umowy wchodzą: Przygotowanie plaŝ do sezonu; Sprzątanie plaŝ i terenów przyległych; Ustawianie plaŝowych koszy na śmieci i ich opróŝnianie ( częstotliwość opróŝniania ściśle określona w umowie ); W dni plaŝowe utrzymanie porządku na terenie Rewy; Od 01 lipca 2006 roku do dnia 31 marca 2009 roku w ramach zawartej umowy Spółka PEKO zajmuje się obsługą terenów gminnych utrzymaniem czystości i porządku na terenach gminnych i terenach przyplaŝowych w zakres umowy wchodzą: Zorganizowanie i utrzymanie w okresie trwania umowy bazy materiałowo sprzętowej; Utrzymanie czystości pasa drogowego oraz gminnych terenów utwardzonych zamiatanie zanieczyszczeń ( bez odpiaszczania ) z dróg, poboczy, chodników i zagospodarowanie zanieczyszczeń we własnym zakresie; OpróŜnianie małych koszy na śmieci i ich wywóz na wysypisko; utrzymanie czystości pasa drogowego dróg gruntowych; utrzymywanie trawników oraz gminnych terenów zielonych; utrzymywanie w okresie letnim zieleni, kwietników i gazonów z kwiatami, rabatów ( w tym równieŝ sadzenie kwiatów );

11 przycinanie suchych gałęzi, odrostów drzew i krzaków; utrzymywanie czystości i porządku na terenach przyplaŝowych; likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci do 2m3; utrzymywanie czystości wiat przystankowych ( umowa przewiduje mycie raz w miesiącu ); usuwanie martwych zwierząt; Umowa powyŝsza dotyczy obsługi tylko i wyłącznie terenów gminnych, określonych szczegółowo w załączniku nr 1. Nie obejmuje ona utrzymywania czystości i opróŝniania koszy na przystankach autobusowych. 3. DANE DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA W WODĘ i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (stan na roku) 1. ZBIOROWE ZAOPTRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEDMIOT EKSPLOATACJI 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK Długość sieci wodociągowej: 40,3 km 45,4 km 48,5 km Długość sieci kanalizacji sanitarnej: 54 km 57,5 km 59,9 km Ilość obsługiwanych hydrofornii: Ilość obsługiwanych przepompowni ścieków: ILOŚĆ ODBIORCÓW ( stan na ) Nazwa ujęcia Ilość odbiorców wody 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK Stosunek do roku poprzed. Mosty ( Mosty, Mechelinki ) Mosty II ( Rewa ) Kosakowo ( Kosakowo, Pierwoszyno ) Dębogórze Suchy Dwór Pogórze - zakup Łącznie

12 2. 1. ILOŚĆ ODBIORCÓW ( stan na ) Nazwa ujęcia Ilość odb. korzystających z sieci kanalizacji sanit. Stosunek do 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK roku ubiegłego Mosty ( Mosty, Mechelinki ) Mosty II ( Rewa ) Kosakowo Dębogórze Suchy Dwór Pogórze - zakup Łącznie HYDROFORNIE H Nazwa ujęcia Roczne wydobycie Wzrost Wydajność 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK / spadek Mosty Q max/d = 430 m3/d m m m m3 Mosty II Q max/d = 1 872m3/d m m m m3 Kosakowo Q max/d = 415 m3/d m m m m3 Dębogórze Q max/d = 300m3/d m m m m3 Suchy Dwór Q max/d = 400 m3/d m m m m3 Łącznie m m m m3 RóŜnica wydobycia pomiędzy ujęciami Mosty i Mosty II w stosunku do roku 2005 wynika z zasilania w okresie letnim 2006 roku części wsi Mosty wodą z ujęcia Mosty II, które to ma większą wydajność dobową i umoŝliwia dostawę wody pod odpowiednim ciśnieniem w okresie wzmoŝonego poboru. 4. DANE KONTAKTOWE Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44 tel./fax.:

13 NIP: REGON: Numer rachunku bankowego: Bank Rumia Spółdzielczy Biuro Spółki PEKO mieści się w Kosakowie, przy ul. Chrzanowskiego 44 Dojazd komunikacją miejską: - od strony Kosakowa : 173, 105, od strony Dębogórza: 173, 145 Godziny urzędowania: Biuro Spółki PEKO od pon. do pt. w godz. od 7.30 do Kasa od pon. do pt. w godz. od 8.00 do Dyrektor przyjmuje interesantów od pon. do pt. w godz. od 8.00 do TELEFONY ALARMOWE Biuro Obsługi od. pon. do pt. w godz. od 7.30 do tel DYSPOZYTORNIA ( CAŁODOBOWO 7 DNI W TYGODNIU ) tel KONSERWATORZY HYDROFORNI: Rewa Pan Franciszek Sojke tel Mosty, Kosakowo Dla miejscowości Mosty, Mechelinki, Kosakowo, Pierwoszyno Pan Karsznia Mieczysław tel Dębogórze Pan Majkowski Roman tel Suchy Dwór Pan Sikorski Marian tel PLIKI DO POBRANIA Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci Wniosek o wydanie warunków technicznych dla montaŝu drugiego wodomierza Cennik z dn r. ( obowiązujący )

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXXVIII/288/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁANIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁANIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁANIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. (tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5/XX/2010 Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r.

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 272...2014. 1. Przedmiot umowy

Umowa nr 272...2014. 1. Przedmiot umowy Umowa nr 272...2014 zawarta w Murowanej Goślinie, dnia..2014 roku w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 273 / XXXVII / 2008. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 października 2008 r.

Uchwała Nr 273 / XXXVII / 2008. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 października 2008 r. Uchwała Nr 273 / XXXVII / 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXIX/159/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 czerwca 2009 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska Załącznik do uchwały Nr XXXI/277/06 Rady Miejskiej w LeŜajsku z dnia 26 stycznia 2006 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1. POSTANOWIENIA OGOLNE REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1. POSTANOWIENIA OGOLNE 1 Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Miejska w Głubczycach UCHWAŁA Nr XLIV/ 415 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock Na podstawie art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Uchwała Nr XLIX/271/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 04 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Urzędu Gminy Waśniów oraz odbiorców usług, a takŝe zasady

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo