1. Informacje ogólne o Spółce: 2. Przedmiot działalności: 3. Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (stan na r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Informacje ogólne o Spółce: 2. Przedmiot działalności: 3. Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (stan na 31.12.2006r."

Transkrypt

1 1. Informacje ogólne o Spółce: 1.1. Powstanie Spółki 1.2. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 1.3. Kapitał zakładowy Spółki 1.4. Organy Spółki 1.5. Zatrudnienie 2. Przedmiot działalności: 2.2. Przedmiot działalności spółki, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego z dn r Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych i prawnych na terenie gm. Kosakowo Rozprowadzanie wody, usługa przesyłowa odbiór ścieków Usługi pozostałe Roboty budowlano montaŝowe, usuwanie awarii Uzgodnienia, warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola techniczna; 2.4. Usługi świadczone na rzecz Gminy Kosakowo Gospodarka komunalna Organizacja i pomoc [ ] Roboty budowlano montaŝowe; Dokumentacje techniczne, nadzory; Przetargi; 3. Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (stan na r.) 1. Długości eksploatowanych sieci, ilość obiektów 2. Ilość odbiorców wody 2.1. Ilość odbiorców korzystających z kanalizacji sanitarnej 3. Wydobycie wody na hydroforniach; 4. Dane kontaktowe 5. Telefony alarmowe 6. Pliki do pobrania

2 1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE CE: 1.1. Powstanie Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało dnia 29 lipca 1997 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Kosakowo, którego za podstawowe zadanie uznano prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kosakowo Numer Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana w KRS pod nr w dniu 1 października 2001r. ( uprzednio od r. Spółka została zarejestrowana pod nr RHB w Rejestrze Handlowym ) Kapitał zakładowy Spółki Na dzień r. Kapitał zakładowy Spółki wynosił , 18 zł. i do dnia dzisiejszego wartość ta nie uległa zmianie. Kapitał zakładowy dzieli się na udziałów w kwocie po 161, 73 zł. kaŝdy. Udziały zostały pokryte wkładem pienięŝnym niepienięŝnym. Wszystkie udziały w Kapitale zakładowym Spółki obejmuje Wspólnik Gmina Kosakowo Organy Spółki Organami Spółki są: Zarząd; Rada Nadzorcza; Zgromadzenie Wspólników; Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Spółkę reprezentuje samodzielnie Dyrektor. Od dnia 1 lutego 2001 roku stanowisko Dyrektora Zarządu Spółki pełni Pan Marian Hanczarek. W skład Rady Nadzorczej wchodzą trzy osoby, powołane na mocy Uchwały nr 5/ 2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn r. oraz Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn r., są to: Pan Andrzej Klemenski Przewodniczący Pan Jerzy Włudzik - Członek Pani Krystyna Schmidt - Członek

3 1.5. Zatrudnienie W Spółce PEKO dzień 1 października 2007r. zatrudnionych jest 21 osób, w przeliczeniu na etaty 20, 5: Dyrektor Zarządu Spółki Kierownik ds. Administracyjno Technicznych Główna Księgowa Pracownicy administracyjni Inkasent Pracownicy obsługi i eksploatacji sieci, hydroforni i przepompowni, Dozorcy pracownicy dozoru mienia, urządzeń, obsługi Monitoringu przepompownii na terenie gm. Kosakowo 1 etat 1 etat 1 etat 2 etaty 1 etat 10,5 etatu 3 etaty 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: 2.2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, ZGODNIE Z ODPISEM Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DN ROKU SĄ: Pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody; Roboty budowlane; Gospodarka ściekami, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne; Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inŝynierskich; Transport lądowy, transport rurociągowy; Pozostała działalność wspomagająca transport Działalność związana z turystyką; Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoŝyczanie artykułów osobistego i domowego; SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami; Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaŝy pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów uŝytku osobistego i domowego; Hotele i restauracje; Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; Badania rynku i opinii publicznej; Reklama; Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi;

4 Działalność kurierska; Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych; usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; Usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów; Usługi parkingowe; Usługi związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny; Usługi wynajmowania nieruchomości stanowiących majątek własny; Usługi reklamowe; Świadczenie usług szkoleniowych; Usługi sprzątania i czyszczeni obiektów; Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą; usługi związane ze sportem; Usługi rekreacyjne pozostałe; Usługi pozostałe; Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane; 2.3. USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO: Rozprowadzanie wody, usługa przesyłowa odbiór ścieków: Wymienione usługi są podstawową działalnością Spółki, generującą zarówno największą ilość przychodów jak i kosztów. Spółka PEKO posiada zezwolenie nr 010/MSz/VI/6/190/2003 wydane dn r. przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze ( dla miejscowości Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierowszyno, Pogórze, Suchy Dwór) oraz zbiorowego odprowadzania ścieków ( dla miejscowości Dębogórze i Suchy Dwór ). Zezwolenie to zostało następnie rozszerzone decyzją 010/MSz/VI/12/1335/2004 z dn r. poprzez dopisanie do obszaru działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kosakowo w miejscowościach Kosakowo, Mosty, Mechelinki, Rewa i Pogórze.

5 Ponadto Spółkę PEKO w zakresie realizacji opisywanej działalności obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który został przyjęty uchwałą nr 4/ 2006 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki w dniu 13 lutego 2006r., a następnie zmieniony uchwałą nr 16/2006 z dn. 25 września 2006r. Na podstawie umowy GKOŚ/27/2006/jk z dn r. zawartej z Gminą Kosakowo, Spółka PEKO posiada w eksploatacji sieć wodociągową wraz z hydroforniami oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gm. Kosakowo. W myśl postanowień zawartych w umowie Spółka PEKO jest zobowiązana do przeprowadzania prac w zakresie remontów bieŝących polegających na zapewnieniu ciągłości dostawy usług odbiorcom oraz utrzymaniu właściwego stanu technicznego i sanitarnego powierzonych obiektów, koszty związane z realizacją wymienionych zadań ponosi Spółka PEKO. Remonty kapitalne hydroforni, przepompownii i sieci wykonuje wspólnie Spółka PEKO oraz Gmina Kosakowo, na podstawie odrębnych porozumień. UWAGA!!! Eksploatatorem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie oraz Pogórze jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni. W celu podłączenia do sieci wodociągowej bądź kanalizacji sanitarnej w pierwszej kolejności naleŝy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych na podłączenie. Do wniosku naleŝy dołączyć: kopię aktualnej tj. nie starszej niŝ dwa lata mapy do celów projektowych bądź do celów informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem terenu; kopię wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku gdy plan nie został uchwalony decyzję o warunkach zabudowy; dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami naleŝy złoŝyć lub przesłać do siedziby Spółki PEKO. W terminie 14 dni zostaną wydane warunki

6 techniczne, określające moŝliwości podłączenia nieruchomości do sieci. Warunki techniczne moŝna odebrać w godzinach pracy biura ( podane poniŝej ) bądź po wcześniejszym ustaleniu, równieŝ w godzinach późniejszych. Zasadą jest osobisty odbiór dokumentacji, jednakŝe na wyraźną prośbę istnieje moŝliwość ich wysyłki. Warunki techniczne waŝne są dwa lata, wydawane są bezpłatnie. Warunki techniczne są podstawą do sporządzenia przez osobę uprawnioną dokumentacji techniczno-projektowej dla zamierzenia budowy przyłączy, która winna być na etapie projektowania uzgodniona w Spółce PEKO. Gotowy projekt tj. posiadający wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje, naleŝy złoŝyć do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Pucku ( w przypadku budowy sieci wystąpić o pozwolenie na budowę). KaŜdy inwestor, ma prawo wybrać dowolnego wykonawcę posiadającego uprawnienia w zakresie branŝy wod. kan., jednakŝe włączenie do istniejących sieci mogą wykonywać wyłącznie pracownicy Spółki PEKO. Po wykonaniu wyŝej opisanych czynności Inwestor jest zobowiązany ( zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi ) zgłosić się do siedziby Spółki celem zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozliczanie ilości zuŝytej wody, odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie wskazań wodomierzy. 1. Nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej: Odbiorca jest obciąŝany zgodnie ze wskazaniem wodomierza, za wodę zuŝytą od daty ostatniego odczytu, przyjmując stawkę określoną zgodnie z ogłaszaną taryfą. 2. Nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej: Odbiorca jest obciąŝany zgodnie ze wskazaniem wodomierza, za wodę zuŝytą od daty ostatniego odczytu, za tą samą ilość m3 naliczana jest opłata za ścieki, stosuje się stawki określone w taryfą.

7 UWAGA!!! Istnieje moŝliwość zamontowania drugiego wodomierza do wskazywania ilości wody bezpowrotnie zuŝytej np. do podlewania ogrodu, który to odbiorca montuje na własny koszt po uprzednim wystąpieniu do Spółki PEKO o określenie warunków montaŝu. 3. Nieruchomość podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej: Odbiorca jest zobowiązany do zamontowania urządzenia pomiarowego ( np. na hydroforze ), określającego ilość zuŝytej wody na tej podstawie naliczana jest opłata za zrzucone ścieki zgodnie ze stawką obowiązującą w taryfie. Odczyty wodomierze dokonywane są raz na kwartał, przez upowaŝnionego pracownika posiadającego legitymację słuŝbową. Osoba ta dokona odczytu, wystawi na miejscu fakturę, moŝna takŝe za jej pośrednictwem uregulować naleŝność. W przypadku kiedy inkasent nie zastanie w domu odbiorcy, pozostawia w skrzynce pocztowej wiadomość z prośba o skontaktowanie się z biurem w celu podania odczytu, w przypadku braku takiego kontaktu Spółka PEKO ma prawo wystawić fakturę z naliczonym średnim zuŝyciem. Reklamacje w sprawie naleŝności za zuŝytą wodę i odprowadzone ścieki moŝna składać bezpośrednio w biurze Spółki PEKO bądź telefonicznie. Informujemy, Ŝe istnieje moŝliwość częstszego, samodzielnego podawania odczytów Spółka PEKO nie pobiera z tego tytułu dodatkowych opłat. NaleŜności za wodę moŝna regulować na rachunek bankowy przedsiębiorstwa, bądź bezpośrednio w kasie przedsiębiorstwa. ( dane zawarto poniŝej ) Usługi pozostałe: Roboty budowlano montaŝowe, usuwanie awarii ( branŝa wodociągowo kanalizacyjna ) infrastruktura zewnętrzna: Budowa sieci wodociągowych; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej fekalnej; Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;

8 Włączenia do istniejących sieci; MontaŜe wodomierzy; MontaŜe zasuw odcinających; Plombowanie wodomierzy; Usuwanie awari na przyłączach wodociągowych; Usuwanie awarii na przyłączach kanalizacji sanitarnej; W celu zlecenia, wyŝej wymienionych prac niezbędne jest skontaktowanie się ze Spółką PEKO w zaleŝności od zakresu przewidzianych robót konieczne jest bądź podpisanie zlecenia wykonania robót ( osobiście w siedzibie Spółki PEKO ) bądź ustne zgłoszenie ( wpisanie do dziennika zgłoszeń przez pracownika firmy ). Naliczanie opłat następuje na podstawie cennika wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2007 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o. z dn r. ( do pobrania poniŝej ) Uzgodnienia, warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola techniczna; Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie Uzgodnienia projektów wykonawczych sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej Uzgodnienia lokalizacji obiektu budowlanego lub kolizji; Udostępnianie do wglądu mapy szczegółowej Kontrola techniczna przyłącza wodociągowego; Kontrola techniczna przykanalika sanitarnego; Odbiór przyłącza wodociągowego; Odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej; Kompleksowy odbiór przyłączy wod. kan.; Naliczanie opłat następuje na podstawie cennika wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2007 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o. z dn r. ( do pobrania poniŝej ) USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ GMINY KOSAKOWO ( za podstawę przyjęto zakres zleceń, umów zawartych i zrealizowanych w roku 2006 ) Gospodarka komunalna na terenie gminy:

9 Czyszczenie rowów melioracyjnych małej retencji, studnii chłonnych; UdroŜnienia studni deszczowych; MontaŜ słupków drogowych, znaków drogowych, informacyjnych z nazwami ulic, luster ulicznych; Usługi z zakresu hydrauliki w obiektach gminnych; Ustawianie koszy betonowych, donic, ławek; Wymiana pisaku w piaskownicach na terenie placów zabaw; Odpiaszczanie jezdni, usuwanie wyrw, uprzątnięcie gałęzi z poboczy dróg; Koszenie trawy na terenach nie objętych umową na obsługę gminy ( o samej umowie patrz niŝej ); Zagospodarowanie terenów wokół pomników przyrody; Organizacja i pomoc przy: Zabezpieczeniu i organizacji ruchu w dniu Święta Zmarłych; Festynach organizowanych przez przedstawicieli Gminy Kosakowo; Rekonstrukcji historycznej Kępa Oksywska Kosakowo ; DoŜynkach gminnych; Roboty budowlano montaŝowe: MontaŜ i demontaŝ pomostów pływających w Rewie; MontaŜ i demontaŝ schodów drewnianych w Mechelinkach; Naprawa wiat przystankowych; MontaŜ progów zwalniających; Osadzanie krawęŝników, układanie kostki brukowej, wykonywanie wjazdów, układanie płyt drogowych, utwardzanie nawierzchni, Wykonanie i osadzanie studni chłonnych; Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej; MontaŜ bramek do piłki noŝnej na terenie boisk; Dokumentacje techniczne, nadzory: Nadzór inwestorski w branŝy sanitarnej nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Kosakowo; Dokumentacje projektowo techniczne dla budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gm. Kosakowo;

10 Przetargi Spółka PEKO z powodzeniem startuje w przetargach nieograniczonych o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanych przez Urząd Gminy Kosakowo. Dotyczą one zarówno infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, jak i działalności innego profilu: Roboty budowlane, montaŝowe; Roboty związane z rozbudową kanalizacji deszczowej; Od 01 lipca 2006 roku do dnia 30 września 2008 roku w ramach zawartej umowy Spółka PEKO zajmuje się letnią obsługą plaŝ ( tylko miesiące letnie od czerwca do września ), w zakres umowy wchodzą: Przygotowanie plaŝ do sezonu; Sprzątanie plaŝ i terenów przyległych; Ustawianie plaŝowych koszy na śmieci i ich opróŝnianie ( częstotliwość opróŝniania ściśle określona w umowie ); W dni plaŝowe utrzymanie porządku na terenie Rewy; Od 01 lipca 2006 roku do dnia 31 marca 2009 roku w ramach zawartej umowy Spółka PEKO zajmuje się obsługą terenów gminnych utrzymaniem czystości i porządku na terenach gminnych i terenach przyplaŝowych w zakres umowy wchodzą: Zorganizowanie i utrzymanie w okresie trwania umowy bazy materiałowo sprzętowej; Utrzymanie czystości pasa drogowego oraz gminnych terenów utwardzonych zamiatanie zanieczyszczeń ( bez odpiaszczania ) z dróg, poboczy, chodników i zagospodarowanie zanieczyszczeń we własnym zakresie; OpróŜnianie małych koszy na śmieci i ich wywóz na wysypisko; utrzymanie czystości pasa drogowego dróg gruntowych; utrzymywanie trawników oraz gminnych terenów zielonych; utrzymywanie w okresie letnim zieleni, kwietników i gazonów z kwiatami, rabatów ( w tym równieŝ sadzenie kwiatów );

11 przycinanie suchych gałęzi, odrostów drzew i krzaków; utrzymywanie czystości i porządku na terenach przyplaŝowych; likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci do 2m3; utrzymywanie czystości wiat przystankowych ( umowa przewiduje mycie raz w miesiącu ); usuwanie martwych zwierząt; Umowa powyŝsza dotyczy obsługi tylko i wyłącznie terenów gminnych, określonych szczegółowo w załączniku nr 1. Nie obejmuje ona utrzymywania czystości i opróŝniania koszy na przystankach autobusowych. 3. DANE DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA W WODĘ i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (stan na roku) 1. ZBIOROWE ZAOPTRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEDMIOT EKSPLOATACJI 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK Długość sieci wodociągowej: 40,3 km 45,4 km 48,5 km Długość sieci kanalizacji sanitarnej: 54 km 57,5 km 59,9 km Ilość obsługiwanych hydrofornii: Ilość obsługiwanych przepompowni ścieków: ILOŚĆ ODBIORCÓW ( stan na ) Nazwa ujęcia Ilość odbiorców wody 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK Stosunek do roku poprzed. Mosty ( Mosty, Mechelinki ) Mosty II ( Rewa ) Kosakowo ( Kosakowo, Pierwoszyno ) Dębogórze Suchy Dwór Pogórze - zakup Łącznie

12 2. 1. ILOŚĆ ODBIORCÓW ( stan na ) Nazwa ujęcia Ilość odb. korzystających z sieci kanalizacji sanit. Stosunek do 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK roku ubiegłego Mosty ( Mosty, Mechelinki ) Mosty II ( Rewa ) Kosakowo Dębogórze Suchy Dwór Pogórze - zakup Łącznie HYDROFORNIE H Nazwa ujęcia Roczne wydobycie Wzrost Wydajność 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK / spadek Mosty Q max/d = 430 m3/d m m m m3 Mosty II Q max/d = 1 872m3/d m m m m3 Kosakowo Q max/d = 415 m3/d m m m m3 Dębogórze Q max/d = 300m3/d m m m m3 Suchy Dwór Q max/d = 400 m3/d m m m m3 Łącznie m m m m3 RóŜnica wydobycia pomiędzy ujęciami Mosty i Mosty II w stosunku do roku 2005 wynika z zasilania w okresie letnim 2006 roku części wsi Mosty wodą z ujęcia Mosty II, które to ma większą wydajność dobową i umoŝliwia dostawę wody pod odpowiednim ciśnieniem w okresie wzmoŝonego poboru. 4. DANE KONTAKTOWE Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44 tel./fax.:

13 NIP: REGON: Numer rachunku bankowego: Bank Rumia Spółdzielczy Biuro Spółki PEKO mieści się w Kosakowie, przy ul. Chrzanowskiego 44 Dojazd komunikacją miejską: - od strony Kosakowa : 173, 105, od strony Dębogórza: 173, 145 Godziny urzędowania: Biuro Spółki PEKO od pon. do pt. w godz. od 7.30 do Kasa od pon. do pt. w godz. od 8.00 do Dyrektor przyjmuje interesantów od pon. do pt. w godz. od 8.00 do TELEFONY ALARMOWE Biuro Obsługi od. pon. do pt. w godz. od 7.30 do tel DYSPOZYTORNIA ( CAŁODOBOWO 7 DNI W TYGODNIU ) tel KONSERWATORZY HYDROFORNI: Rewa Pan Franciszek Sojke tel Mosty, Kosakowo Dla miejscowości Mosty, Mechelinki, Kosakowo, Pierwoszyno Pan Karsznia Mieczysław tel Dębogórze Pan Majkowski Roman tel Suchy Dwór Pan Sikorski Marian tel PLIKI DO POBRANIA Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci Wniosek o wydanie warunków technicznych dla montaŝu drugiego wodomierza Cennik z dn r. ( obowiązujący )

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. WPROWADZONY DO STOSOWANIA Z DNIEM 1 LUTEGO 2008 ROKU ZARZĄDZENIEM NR 1/ 2008 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY GMINY MURÓW z dnia listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr RADY GMINY MURÓW z dnia listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr RADY GMINY MURÓW z dnia listopada 2013 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Poniższa instrukcja opisuje proces budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza Warszawa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza Warszawa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza 5 02 015 Warszawa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW realizowane

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi w PKWiU // nazwa usługi w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o.

Nazwa usługi w PKWiU // nazwa usługi w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 z 10 kwietnia 2015 roku Cennik opłat za roboty budowlano - montażowe oraz pozostałe usługi świadczone przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. obowiązujący od 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXXIV/510/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 listopada 2009 roku TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malechowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzka ul.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzka ul. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Młynarska 4 tel. 74 811 17 40, fax 74 811 41 26, e-mail:zwik@bystrzyca.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI K O M U N I K A T Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA KOMUNIKAT Na podstawie artykułu 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 123, poz. 858), Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. ul. Kilińskiego 15 89 650 Czersk TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od 01.04.2011 r. do 31.03.2012

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXVIII/240/2007 z dnia 29. listopada 2007 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2008

Bardziej szczegółowo

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABIERZOWIE ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE ZABIERZÓW w okresie od.03.07r - 8.0.08r.. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/457/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r

UCHWAŁA Nr XXXIX/457/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r UCHWAŁA Nr XXXIX/457/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. w Tychach Spółka Akcyjna Tychy, ul. Sadowa 4 TARYFA

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. w Tychach Spółka Akcyjna Tychy, ul. Sadowa 4 TARYFA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V / 27 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 3 lutego 2011 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4 TARYFA DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XLI/411/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r.

Załącznik do uchwały nr XLI/411/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. Załącznik do uchwały nr XLI/411/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA MIASTA OPOLA ORAZ TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Do Uchwały Nr IV/3/011 z dnia 8 lutego 011 r. Rady Miasta Mława w sprawie: "zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r.

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r. UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. ul. Leśna 11 89 650 Czersk TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Informacje wstępne. 2. Rodzaje prowadzonej działalności

SPIS TREŚCI. 1. Informacje wstępne. 2. Rodzaje prowadzonej działalności Załącznik do Uchwały Nr LVI/643/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. Taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY GMINY BRENNA. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY GMINY BRENNA. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY GMINY BRENNA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6476 UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010

Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010 Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010 I. Postanowienia ogólne Zakład Komunalny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dziemianach Nr.XX/100/04 z dnia 7 października 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana brzmienia 6. Dotychczasowe brzmienie

1. Zmiana brzmienia 6. Dotychczasowe brzmienie Proponowane zmiany w Statucie Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w Kielnarowej nr 440 do wprowadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2009 roku. 1. Zmiana brzmienia 6 (1) Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/294/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała Nr LIV/294/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. Uchwała Nr LIV/294/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2016 r. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta Mieroszów oraz położonych na terenie Gminy Mieroszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr xv / 147/2012. Rady Miasta Mława. z dnia 28 lutego 2012 roku

Uchwała Nr xv / 147/2012. Rady Miasta Mława. z dnia 28 lutego 2012 roku Uchwała Nr xv / 47/202 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 202 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Mława

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/276/2011 Rady Miejskiej w Elblągu

Uchwała Nr IX/276/2011 Rady Miejskiej w Elblągu Pobrano 2011-12-30 z http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/19116 Uchwała Nr IX/276/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4946 UCHWAŁA NR XXIX/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nadania statutu jednostce

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

Pobrano z

Pobrano z Załącznik nr 2 do Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA MIASTA OPOLA ORAZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE Pobrano 26.02.2015: http://www.pgkim.ozimek.pl/files/taryfaw.pdf PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r. Projekt z dnia 13 października 2016 roku zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 na podstawie Uchwały Nr XVIII/142/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r.

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r. Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.12 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od r. do r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od r. do r. Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. ul. Kilińskiego 15 89 650 Czersk TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały Nr XXIV/547/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie miasta Elbląga Odbiorców usług wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Załącznik nr 1 do Uchwały nr... z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Łaziska Górne. T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z

Bardziej szczegółowo

KASA Tel. 8509-653. DZIAŁ ZBYTU Tel. 8509-683, 8509 694. Dział Techniczny Tel. 8509-671, (-667, - 676)

KASA Tel. 8509-653. DZIAŁ ZBYTU Tel. 8509-683, 8509 694. Dział Techniczny Tel. 8509-671, (-667, - 676) CO, GDZIE, KIEDY w MPWiK... Temat sprawy Gdzie i kiedy można temat zrealizować Wymagane dokumenty i inne warunki potrzebne dla zrealizowania tematu Cena jednostkowa usługi (netto), forma rozliczania, czasokres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pabianice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13 58-210 Łagiewniki tel. (74) 89-39-364 fax: (74) 89-40-092 e-mail: zuk@lagiewniki.pl Łagiewniki 18.01.2012 r. Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG RÓŻNYCH obowiązuje od dnia 4.I.2010

CENNIK USŁUG RÓŻNYCH obowiązuje od dnia 4.I.2010 1 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 26 b CENNIK USŁUG RÓŻNYCH obowiązuje od dnia 4.I.2010 I. WODOCIĄGI I KANALIZACJA a/ opłaty(uzgodnienia, wydawanie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 355/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 sierpnia 2009 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG AQUANET SA

CENNIK USŁUG AQUANET SA Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Nr 342/24/III/2015 z dnia 25.03.2015 r. CENNIK USŁUG AQUANET SA OBOWIĄZUJE OD 004.2015 R. Cennik zawiera netto oraz brutto usług. Ceny brutto zawierają doliczony podatek

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 58a 64-761 Krzyż Wlkp. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku STATUT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Zarząd Dróg Miejskich zwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej Kraków taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/270/2005 Rady w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

b) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

b) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubartowie Niniejszy Regulamin opracowany został przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2014 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE CENNIK USŁUG (ceny netto, bez podatku VAT) Wołomin, 2 kwiecień 2012 roku SPIS TREŚCI (WYKAZ USŁUG

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Borowa Nr XIII/53/2015 z dnia 26 listopada. 2015 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/10/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/10/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/10/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Kunów w zakresie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. I. Informacje ogólne Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Bardziej szczegółowo

NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ T A R Y F A NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Wodociągi ESOX Spółka z o.o. ul. Odległa 138 44-310 Radlin Radlin, październik 2015r. SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne... 3 2. Rodzaj prowadzonej działalności...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Jeziorzanach z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Jeziorzanach z dnia 21 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Jeziorzanach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23.02.2012 r. STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2012 r.

Uchwała Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2012 r. Uchwała Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2012 r. w sprawie powierzenia Usługom Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kędzierzynie-Koźlu zadań własnych Gminy. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r I. Informacje

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr 59/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

NIP , Kapitał zakładowy: zł, Nr KRS Sąd Gospodarczy IX Wydział KRS w Koszalinie,

NIP , Kapitał zakładowy: zł, Nr KRS Sąd Gospodarczy IX Wydział KRS w Koszalinie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko Pomorskie tel./fax (94) 36334-67, www.zwikdrawsko.pl, zwikdrawsko@post.pl Drawsko Pomorskie 18 kwiecień

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim

CENNIK USŁUG. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim CENNIK USŁUG Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki 2014 1 Spis treści 1. Informacje dodatkowe 2 2. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostępu

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych I. Przyłącze do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych może wykonać wyłącznie firma która: 1. posiada zarejestrowaną działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo