PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu"

Transkrypt

1 PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan Podziału ) został sporządzony przez MAVERICK NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: Osiedle Piastowskie nr 40, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (dalej jako: Spółka Dzielona ). Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH ) tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która działać będzie pod firmą: MAVERICK POZNAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Spółka Nowo Zawiązana ). Stosownie do treści art KSH wydzielenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru Spółki Nowo Zawiązanej (dalej jako: Dzień Wydzielenia ). Na podstawie art w zw. z art. 534 KSH zarząd Spółki Dzielonej sporządził i przyjął Plan Podziału o treści jak poniżej. 1. Określenie typu, firmy i siedziby każdej ze spółek uczestniczących w podziale 1.1. Spółka Dzielona Forma prawna (typ): spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Firma: MAVERICK NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Poznań Adres siedziby: Osiedle Piastowskie nr 40, Poznań Numer KRS: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1.2. Spółka Nowo Zawiązana Forma prawna (typ): spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Firma: MAVERICK POZNAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Poznań Adres siedziby: Osiedle Piastowskie nr 40, Poznań Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 2. Sposób podziału 1

2 Podział Spółki Dzielonej jest dokonywany w trybie art pkt 4) KSH. Celem podziału jest przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną istniejącej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, wyodrębnionej stosownie do uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 1 kwietnia 2014 r., obejmującej powiązany organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług dostawy telewizji, Internetu oraz telefonii na terytorium miasta Poznania (dalej jako: Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa lub ZCP ). Przeniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiązaną nastąpi w zamian za udziałów Spółki Nowo Zawiązanej, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, wydane w związku z podziałem, które zostaną objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej. Podział zostanie dokonany poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Pomimo przeprowadzonego podziału Spółka Dzielona będzie dalej istnieć. Podział zostanie dokonany na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji w sprawie podziału. Projekty uchwał podziałowych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz nr 2 do Planu Podziału. Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału. Na skutek zgody wyrażonej przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej na podstawie art KSH, przy dokonywaniu niniejszego podziału nie jest wymagane: sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art pkt. 4) KSH, udzielenie informacji, o których mowa w art KSH, badania Planu Podziału przez biegłego i jego opinia. 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat 3.1. Spółka Dzielona Kapitał zakładowy (podstawowy) Spółki Dzielonej wynosi zł i dzieli się na równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Na dzień 1 maja 2014 r. Planu Podziału struktura właścicielska Spółki Dzielonej prezentuje się następująco: Imię i nazwisko jedynego wspólnika Liczba posiadanych udziałów Wartość nominalna udziałów Procentowy udział w kapitale zakładowym Procentowy udział głosów w łącznej liczbie głosów MARCIN zł 100 % 100 % 2

3 PIETRUCHA Wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 maja 2014 r. wynosi ,77 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem 77/100), a wartość majątku przypadającego na wydzielaną Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa ,15 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa 15/100), co stanowi 15, % wartości bilansowej majątku Spółki Dzielonej. Wartość bilansowa 1-go udziału Spółki Dzielonej na dzień 1 maja 2014 r. wynosi 99, zł ( ,77 zł / 7.860). Zarząd Spółki Dzielonej planuje wydzielić z majątku Spółki Dzielonej majątek i zobowiązania wyodrębnione w ramach istniejącego ZCP poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nastąpi o kwotę ,00 zł, poprzez umorzenie udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział. Kwota obniżenia kapitału zakładowego została ustalona w takim stosunku, jaki stanowi wartość wydzielanego majątku Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w ogólnej wartości majątku Spółki Dzielonej, po zaokrągleniu w górę do pełnych setek z uwagi na chęć utrzymania wartości nominalnej 1-go udziału w Spółce Dzielonej na poziomie 100 zł oraz przyjęcia identycznej wartości nominalnej 1-go udziału w Spółce Nowo Zawiązanej. W wyniku opisanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, umorzeniu ulegnie część udziałów Spółki Dzielonej z liczby udziałów o udziałów tj. do liczby udziałów. Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki Dzielonej struktura właścicielska prezentowała będzie się następująco: Imię i nazwisko jedynego wspólnika MARCIN PIETRUCHA Liczba posiadanych udziałów Wartość nominalna udziałów Procentowy udział w kapitale zakładowym Procentowy udział głosów w łącznej liczbie głosów zł 100 % 100 % W związku z dokonanym zaokrągleniem w górę do pełnych setek kwoty ,801 zł 1 konieczne jest wniesienie dopłaty przez wspólnika Spółki Dzielonej, o czy mowa w pkt. 4 Planu Podziału Spółka Nowo Zawiązana Wartość obniżonego kapitału zakładowego Spółki Dzielonej stanowić będzie kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił ,00 zł i będzie dzielił się na udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział. 1 Kwota stanowiąca iloczyn kwoty zł (kapitał zakładowy Spółki Dzielonej) oraz współczynnika 15, % - stosunek stanowi wartość wydzielanego majątku Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w ogólnej wartości majątku Spółki Dzielonej. 3

4 W ramach podziału nie będą dokonywane dopłaty od Spółki Nowo Zawiązanej na rzecz wspólnika Spółki Dzielonej. 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, przy czym liczba udziałów przypadająca wspólnikowi Spółki Dzielonej w Spółce Nowo Zawiązanej będzie odpowiadała liczbie udziałów umorzonych w Spółce Dzielonej, w konsekwencji czego Marcin Pietrucha obejmie udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, stanowiące 100 % kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiązanej. Udziały zostaną pokryte przenoszoną na Spółkę Nowo Zawiązaną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa stanowiąca część majątku Spółki Dzielonej, na który składają się aktywa i pasywa o łącznej sumie bilansowej ,42 zł i wartości aktywów trwałych równej ,02 zł, obejmującej składniki majątku szczegółowo określone w punkcie 8 Planu Podziału. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wskazanemu powyżej wspólnikowi w dniu powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej uchwały w sprawie podziału. Dotychczasowy jedyny wspólnik Spółki Dzielonej zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Spółki Przejmującej dopłaty w wysokości 63,10 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 10/100). Wysokość dopłaty została ustalona jako iloczyn wartości bilansowej 1-go udziału Spółki Dzielonej (99, zł) oraz liczby udziałów stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą udziałów obejmowanych przez Marcina Pietruchę w Spółce Nowo Zawiązanej (1219) a liczbą tych udziałów ustaloną w oparciu o stosunek wartości majątku wydzielanego majątku Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w ogólnej wartości majątku Spółki Dzielonej (1218,36081). Powyższe prezentuje następujące równanie: 99, zł x ( ,36801) = 63, zł 2. Wysokość przedmiotowej dopłaty nie przekracza ustawowych limitów wysokości dopłat określonych w art w zw. z 4 KSH. 5. Dzień, od którego udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej Udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od Dnia Wydzielenia tj. dnia rejestracji podziału przez właściwy sąd rejestrowy. 6. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną jedynemu wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej W Spółce Dzielonej nie istnieją wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art , art. 176, art. 177 oraz art. 196 KSH. Jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Nowo 2 Kwota dopłaty została zaokrąglona do pełnych groszy. 4

5 Zawiązaną żadne szczególne uprawnienia w związku z podziałem Spółki Dzielonej, o których mowa w art pkt 5) KSH. 7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej lub Spółki Nowo Zawiązanej oraz innych osób uczestniczących w podziale Członkom organów Spółki Dzielonej oraz Spółki Nowo Zawiązanej ani też innym osobom biorącym udział w podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6) KSH. 8. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej 8.1. Podstawowe zasady rozdziału (wyodrębnienia) poszczególnych składników majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiązanej W skutek podziału do Spółki Nowo Zawiązanej wydzielona zostanie istniejąca Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa obejmująca w szczególności część sieci teleinformatycznej Spółki Dzielonej zlokalizowana w Poznaniu wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą włącznie z przyłączem do gniazdka abonenckiego oraz wszelkie należące do Spółki Dzielonej aktywa i pasywa, majątek trwały i obrotowy, prawa, obowiązki, decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi związane z tą częścią sieci teleinformatycznej Spółki Dzielonej. Na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej przypadają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, których zakres przedmiotowy dotyczy wyłącznie sieci teleinformatycznej Spółki Dzielonej zlokalizowanej w Poznaniu. Dodatkowo na Spółkę Nowo Zawiązaną przypadają te prawa i obowiązki wynikające z innych umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, które to prawa i obowiązki są związane z częścią sieci teleinformatycznej Spółki Dzielonej podlegającej wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej, podczas gdy pozostałe prawa i obowiązki wynikające z takich umów pozostają przynależne Spółce Dzielonej. Spółce Nowo Zawiązanej przypadają wszystkie obowiązujące w Dniu Wydzielenia decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi związane wyłącznie z tą częścią sieci teleinformatycznej Spółki Dzielonej, która podlega wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej. Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Nowo Zawiązanej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 1 maja 2014 r. Stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności gospodarczej. Po dniu podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność gospodarczą, zatrudniać nowych pracowników, nabywać nowe składniki majątku (materialne i niematerialne), zaciągać nowe zobowiązania i nabywać nowe prawa, w tym także wierzytelności i roszczenia wobec osób trzecich. Tacy nowi pracownicy, nowe składniki majątkowe, zobowiązania i prawa powstałe po dacie podpisania Planu Podziału i dotyczące Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, istniejące w Dniu Wydzielenia zostaną przeniesione na odpowiednią Spółkę Nowo Zawiązaną w Dniu Wydzielenia. Pozostali 5

6 pracownicy oraz wszelkie pozostałe nowe składniki majątkowe, prawa i zobowiązania pozostaną w Spółce Dzielonej. Jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje postępowanie sądowe, pozasądowe lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Nowo Zawiązana stanie się stroną takiego postępowania jedynie wtedy, gdy postępowanie to będzie dotyczyło przejętej przez nią Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Stroną pozostałych postępowań pozostanie Spółka Dzielona. Jeżeli jakiekolwiek prawa i obowiązki wynikające z umów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, licencji lub ulg nie mogą zostać skutecznie przejęte przez Spółkę Nowo Zawiązaną zgodnie z niniejszym Planem Podziału, Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiązana będą ze sobą współpracować, przekażą sobie nawzajem wszelkie informacje oraz udzielą sobie nawzajem wszelkiej pomocy jaka może być zasadnie konieczna do przeniesienia takich praw i obowiązków, decyzji, zezwoleń, ulg i koncesji. W przypadku wątpliwości czy konkretny składnik majątkowy, prawo, obowiązek, decyzja, zezwolenie, koncesja lub ulga są związane z częścią działalności gospodarczej Spółki Dzielonej dotyczącej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa podlegającej wydzieleniu w ramach Planu Podziału, a tym samym czy zostały przeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną, po Dacie Wydzielenia Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiązana uczestniczące w podziale sporządzą stosowne porozumienie, potwierdzające przeniesienie konkretnego składnika majątkowego, prawa, obowiązku, decyzji, zezwolenia, koncesji lub ulgi. Jeżeli którakolwiek z umów wskazanych w załącznikach lub tablicach do Planu Podziału wygasła, prawa i obowiązki z takiej umowy nie podlegają przeniesieniu do Spółki Nowo Zawiązanej. Jeżeli którąkolwiek z umów wskazanych w załącznikach lub tablicach do Planu Podziału strony zastąpiły nową umową, wydzieleniu na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej podlegają prawa i obowiązki wynikające z nowej umowy. Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent (surogat) składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej zgodnie z Planem Podziału, w tym w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, przypadają Spółce Nowo Zawiązanej. Składniki majątku nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent majątku nie przypadającego Spółce Nowo Zawiązanej przypadają Spółce Dzielonej. Od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej oraz profilu prowadzenia działalności w zakresie części majątku Spółki Dzielonej przypadającej Spółce Nowo Zawiązanej, innych niż wynikające z normalnej działalności Składniki majątku Spółce Nowo Zawiązanej przypisuje się aktywa i pasywa Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, której bilans na dzień r., prezentujący poszczególne składniki aktywów i pasywów: Spółki Dzielonej (SD) przed podziałem oraz Spółki Nowo Zawiązanej (SNZ) przedstawia się następująco: BILANS MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. NA DZIEŃ r. SD SNZ A. AKTYWA TRWAŁE , ,02 6

7 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,02 1. Środki trwałe , ,02 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,24 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe , ,02 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1.Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,40 I. Zapasy , ,47 1. Materiały , ,47 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,97 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,97 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty , ,07 - do 12 miesięcy , ,07 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczen społecznych i zdrowotnych oraz innych ,43 0,00 7

8 c) inne ,11 167,90 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 1 759,09 20,96 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 759,09 20,96 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 759,09 20,96 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 759,09 20,96 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 RAZEM AKTYWA , ,42 PASYWA SD SNZ A. KAPITAŁ WŁASNY , ,15 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 VIII. Zysk (strata) netto ,23 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 X. Kapitał wynikający z podziału ,15 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,27 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 2. Wobec jednostek pozostałych 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 8

9 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,27 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,27 a) kredyty i pożyczki ,40 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: , ,73 - do 12 miesięcy , ,73 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,54 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i) inne zobowiązania 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,37 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,37 0,00 - długoterminowe ,95 0,00 - krótkoterminowe ,42 0,00 RAZEM PASYWA , ,42 [Środki trwałe i wyposażenie] W skład przenoszonej na Spółkę Nowo Zawiązaną Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności środki trwałe zgodnie z wykazem ujętym w Tablicy nr 1 do Planu Podziału. Wykaz sprzętu i urządzeń nie objętych zestawieniem środków trwałych wchodzących w skład ZCP i przenoszonych na Spółkę Nowo Zawiązano ujęto w Tablicy nr 1A do Planu Podziału. W ramach podziału na Spółkę Nowo Zawiązaną przejdzie również wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych Spółki Dzielonej, które wykorzystywane jest do prowadzenia działalności przez ZCP, w tym w szczególności kompletne wyposażenie osób zatrudnionych przez Spółkę Dzieloną, które przypisane są do ZCP w tym m.in.: meble biurowe, urządzenia biurowe, materiały eksploatacyjne. [Zapasy] Na kwotę zapasów przenoszonych na Spółkę Nowo Zawiązaną w łącznej wysokości ,47 zł składają się zapasy szczegółowo zaprezentowane w Tablicy nr 2 do Planu Podziału. [Należności] Na kwotę należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy, przenoszonych na Spółkę Nowo Zawiązaną w łącznej wysokości 9

10 ,07 zł składają się należności szczegółowo zaprezentowane w Tablicy nr 3 do Planu Podziału. [Zobowiązania] Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy, przenoszonych na Spółkę Nowo Zawiązaną w łącznej wysokości ,73 zł składają się zobowiązania szczegółowo zaprezentowane w Tablicy nr 4 do Planu Podziału. Na kwotę zobowiązań z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społecznych przenoszonych na Spółkę Nowo Zawiązaną w łącznej wysokości 9.906,54 zł składają się: kwota 1.386,00 zł z tytułu podatku od osób fizycznych, kwota 8.520,54 zł z tytułu składek na ZUS, [Umowy] Wykaz umów z podziałem na umowy z abonentami oraz inne umowy, których stroną jest Spółka Dzielona przypadających w całości Spółce Nowo Zawiązanej został zaprezentowany odpowiednio w Tablicy nr 5A oraz Tablicy nr 5B do Planu Podziału, przy czym Spółka Dzielona wskazuje, iż na Spółkę Nowo Zawiązaną przechodzą także wszelkie umowy nie ujęte w przedmiotowych tablicach, które pozostają w związku z działalnością prowadzoną przez ZCP tj. działalnością dotyczącą sieci teleinformatycznej zlokalizowanej w Poznaniu, w szczególności umowy z abonentami nie wymienione w Tablicy nr 5A oraz umowy dotyczące dzierżawy kanałów komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci teleinformatycznej Spółki Dzielonej położonej w Poznaniu zawarte z innymi podmiotami aniżeli Telekomunikacja Polska S.A. W odniesieniu do umowy o współpracy przy oferowaniu usług telewizyjnych zawartej w dniu r. z SGT S.A. z siedzibą w Gliwicach, której stroną aktualnie jest Spółka Dzielona odpowiednia część praw, obowiązków, należności i zobowiązań wynikających z tej umowy, w zakresie związanym ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, przypadnie Spółce Nowo Zawiązanej. [Domeny internetowe] Spółki uczestniczące w podziale ustalają, że na Spółkę Nowo Zawiązaną zostaną przeniesione następujące domeny internetowe: sarmacka.net, milczanska.net, piastlan.net. [Sprawy pracownicze] Prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy z pracownikami świadczącymi pracę związaną z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, którzy w Dniu Wydzielenia będą pozostawali w stosunku pracy ze Spółką Dzieloną, zostaną przeniesione 10

11 na podstawie art Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94; ze zm.) na Spółkę Nowo Zawiązaną. W związku z powyższym, Spółka Nowo Zawiązana stanie się stroną dotychczasowych stosunków pracy w odniesieniu do następujących pracowników: Magdalena Widerska pracownik biurowy, Monika Sierczyńska pracownik biurowy, Tomasz Matuszewski instalator sieci teleinformatycznych, Paweł Zaucha - technik instalator sieci teleinformatycznych, Andrzej Pokrzywniak instalator sieci teleinformatycznych, Marcin Kaczmarek instalator sieci teleinformatycznych, Łukasz Olszewski dyrektor. [Wykaz decyzji administracyjnych przypadających Spółce Nowo Zawiązanej] Spółce Nowo Zawiązanej przypadają następujące decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane Spółce Dzielonej konieczne dla prowadzenia działalności: Decyzja nr UZ-ZP-PS/5548/ŁUŻ-4/1262/07 z dnia r. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w przedmiocie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia przyłącza światłowodowego, Spółki uczestniczące w podziale ustalają, że na Spółkę Nowo Zawiązaną zostanie przeniesiony zbiór danych osobowych o nazwie: Abonenci MAVERICK związanych z działalnością prowadzoną przez Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa tj. odnoszący się w szczególności do abonentów przyłączonych do sieci teleinformatycznej zlokalizowanej w Poznaniu. 9. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiązanej oraz zasady podziału. W ramach podziału udziały w Spółce Nowo zawiązanej zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej stosownie do postanowień punktu 4 Planu Podziału. 10. Załączniki do Planu Podziału Załączniki do Planu Podziału stanowią: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału, obejmujący projekt zmiany umowy Spółki Dzielonej projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału Załącznik nr 3 projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej 11

12 Załącznik nr 4 ustalenie wartości Spółki Dzielonej na dzień 1 maja 2014 r. Zarząd Maverick Network sp. z o.o. Marcin Pietrucha Prezes zarządu 12

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. uzgodniony między: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowoutworzoną

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ Bilans na dzień 31.12.2012 r. Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0.00 0.00 I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 1 Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28 stycznia 2017r Niniejszy plan podziału (dalej jako Plan Podziału ) został przygotowany i uzgodniony na piśmie w związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU Lubin, dnia 25 lutego 2015 r. Uwagi wstępne PLAN PODZIAŁU Ogólne założenia podziału

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu sporządzony w dniu 4 czerwca 2015 r. przez Zarząd spółki INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo