SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S I W Z )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S I W Z )"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S I W Z ) ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ OKIEN W LOKALACH MIESZKALNYCH I UśYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO ŁĘCZYCA 1. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o., Łęczyca ul. Tumska 2 w imieniu Gminy Miasta Łęczyca, zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadań pn: Wymiana okien w lokalach mieszkalnych i uŝytkowych Gminy Miasto Łęczyca Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) - wartość poniŝej kwoty określonej na podstawie art. 4 ust.8 ustawy < EURO. 2. Informacje o przedmiocie przetargu 1. Zakres rzeczowy robót obejmuje : 1) Wykonanie 33 szt. okien dla lokali mieszkalnych i uŝytkowych z PCV z szybą K< 1,1, okucia standardowe i mikrowentylacja, kolor biały ( z wyjątkiem okna nr 20 kolor brązowy). 2) Wstawienie okien wraz z pełną obróbką i em wskazanych parapetów zewnętrznych gotowych z blachy powlekanej. 3) Wybrany oferent dokona sprawdzenia pomiaru stolarki okiennej i pomiar parapetów przed przystąpieniem do robót. - cena ofertowa obejmuje : 1) Wymianę okien sumę cen pełnej wymiany wszystkich okien wg załącznika do specyfikacji. 2) Cena obejmuje podatek VAT. 2. Realizacja zamówienia - rozpoczęcie zakończenie Płatność będzie następowała na podstawie faktury końcowej w ciągu 28 dni. 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez strony. 5. Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy. 3. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. zapewnią wykonanie dostawy o parametrach zgodnych z określonymi w SIWZ, 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a takŝe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w SIWZ oraz umowie warunków płatności za przedmiot przetargu. 5. złoŝą ofertę na druku załączonym do niniejszej specyfikacji 4. W niniejszym przetargu oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: Numer 1 - Proponowana cena ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniŝszą ceną Opis kryteriów: Numer 1 - najniŝsza cena - waga 100 % Oferent, który zaoferuje najniŝszą cenę otrzyma 10 pkt. Wartość punktowa kolejnych ofert określona zostanie na podstawie wyliczenia: NajniŜsza cena Wartość punktowa oferty = x 10 pkt Wysokość ceny danej oferty 5. Opakowanie i znakowanie ofert. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert

2 2. Oferenci przedstawiają oferty w dwóch zamkniętych kopertach: Koperta - powinna być zaadresowana według wzoru nr 1 - z pieczątką oferenta 3. Ofertę składaną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki Kurierskiej, naleŝy złoŝyć w trzech kopertach: Koperta zewnętrzna 1 - NaleŜy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o., Łęczyca, ul. Tumska 2 oraz zaopatrzyć dodatkowym napisem Uwaga wewnątrz znajduje się oferta przetargowa - przetarg dnia 11 sierpnia 2014 roku" - wewnątrz naleŝy umieścić ofertę zapakowaną następująco: Koperta - powinna być zaadresowana według wzoru nr 1- z pieczątką oferenta 6. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać na adres: PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o., Łęczyca, ul. Tumska 2 (sekretariat ) nie później niŝ do dnia 11 sierpnia 2014 roku, do godz Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2014 roku o godz. 10 w PGKiM sp. z o.o w Łęczycy, ul. Tumska 2, sala konferencyjna. 7. Wymagane dokumenty. 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta) 2. Opis oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty dotyczące profili szyb i okuć lub gotowego wyrobu dla okien. 3. Wykaz robót danego typu wykonywanych w ostatnich pięciu latach. 8. Uwagi końcowe 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 2. Wyklucza się moŝliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części zamówienia. 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. 4. Osoby upowaŝnione do kontaktów z oferentami Zbigniew Gluba Kierownik Zakładu Zarządzania Nieruchomościami PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o Barbara Kubiak Dział Techniczny PGKiM w Łęczycy spółka z o.o. 5. Kontakt: telefon fax Załącznik do SIWZ rysunki okien z opisem ZATWIERDZAM SPECYFIKACJĘ WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI Dyrektor ds. Technicznych Robert Chodkowski ŁĘCZYCA......

3 Załącznik Nr 1... (pieczątka firmy oferenta) OFERTA WYKONAWCY Do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o Łęczyca, ul. Tumska 2 Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na stronie internetowej www. pgkimleczyca. pl. 1. Oferujemy wykonanie zadania: Wymiana okien w lokalach mieszkalnych i uŝytkowych Gminy Miasto Łęczyca 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje : 1) Wykonanie 33 szt. okien dla lokali mieszkalnych i uŝytkowych z PCV z szybą K< 1,1, okucia standardowe i mikrowentylacja, kolor biały ( z wyjątkiem okna nr 20 kolor brązowy). 2) Wstawienie okien wraz z pełną obróbką i em wskazanych parapetów zewnętrznych gotowych z blachy powlekanej. 3) Wybrany oferent dokona sprawdzenia pomiaru stolarki okiennej i pomiar parapetów przed przystąpieniem do robót. - cena ofertowa obejmuje : 1) Wymianę okien sumę cen pełnej wymiany wszystkich okien wg załącznika do specyfikacji. 2) Cena obejmuje podatek VAT. 3. Realizacja zamówienia - rozpoczęcie zakończenie Płatność będzie następowała na podstawie faktury końcowej w ciągu 28 dni. 5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez strony. 6. Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru technicznego. 7. Przedmiot przetargu określa się następująco: A/ cena netto wymiany okien na z PCV zgodnie z wykazem okien będącym załącznikiem do specyfikacji : 1/ Okno nr 1 : (... zł +...zł) x 1 szt. =. zł 2/ Okno nr 2 : (... zł +...zł) x 2 szt. =. zł 3/ Okno nr 3 : (... zł +...zł) x 1 szt. =. zł 4/ Okno nr 4 : (... zł +...zł) x 1 szt. =. zł 5/ Okno nr 5 : (... zł +...zł) x 1 szt. =. zł 6/ Okno nr 6 : (... zł +...zł) x 1 szt. =. zł 7/ Okno nr 7 : (... zł +...zł +...zł) x 1 szt. =. zł cena parapetu 8/ Okno nr 8 : (... zł +...zł +...zł) x 1 szt. =. zł cena parapetu

4 9/ Okno nr 9 : (... zł +...zł) x 1 szt. =. zł 10/ Okno nr 10 : (... zł +...zł) x 2 szt. =. zł 11/ Okno nr 11 : (... zł +...zł) x 1 szt. =. zł 12/ Okno nr 12 : (... zł +...zł +...zł) x 1 szt. =. zł cena parapetu 13/ Okno nr 13 : (... zł +...zł +...zł) x 1 szt. =. zł cena parapetu 14/ Okno nr 14 : (... zł +...zł +...zł) x 3 szt. =. zł cena parapetu 15/ Okno nr 15: (... zł +...zł +...zł) x 3 szt. =. zł cena parapetów 16/ Okno nr 16: (... zł +...zł +...zł) x 1 szt. =. zł cena parapetów 17/ Okno nr 17: (... zł +...zł +...zł) x 1 szt. =. zł cena parapetu 18/ Okno nr 18: (... zł +...zł +...zł) x 3 szt. =. zł cena parapetu 19/ Okno nr 19: (... zł +...zł +...zł) x 2 szt. =. zł cena parapetu 20/ Okno nr 20: (... zł +...zł) x 1 szt. =... zł 21/ Okno nr 21 : (... zł +...zł) x 3 szt. =. zł 22/ Okno nr 22: (... zł +...zł) x 1 szt. =. zł ogółem cena wymiany okien netto:... zł 1) Lokale uŝytkowe Cena wymiany okien brutto:... zł +... zł ( 23%) =... zł cena netto poz. 20,21,22 podatek VAT 1) Lokale mieszkalne Cena wymiany okien brutto:... zł +... zł ( 8%) =... zł cena netto poz. 1 do 19 podatek VAT. Ogółem cena wymiany okien brutto: zł

5 Słownie: Cena obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania dostawy objętej umową i uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy Realizacja robót rozpoczęcie zakończenie r Oferent informuje, Ŝe uwaŝa się związanym niniejszą ofertą w okresie 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert. 2. Oferent zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy, z istotnymi postanowieniami zawartymi w specyfikacji. 4. Oświadczam, Ŝe Przedsiębiorstwo zapoznało się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeŝeń. 5. Oświadczam, Ŝe Przedsiębiorstwo zapoznało się z treścią umowy będącej załącznikiem do SIWZ a w szczególności warunkami płatności za przedmiot zamówienia i nie zgłasza do niej uwag Oferent oświadcza, Ŝe: 1. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a takŝe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w aspekcie warunków płatności i określonych przez zamawiającego. 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Ofertę swoją składam na... słownie (...) kolejno ponumerowanych stronach. ( data ) ( pieczątka imienna, podpis oferenta )

6 WZÓR PRAWIDŁOWO ZAADRESOWANYCH KOPERT Załącznik Nr 2 1. OPAKOWANIE KOPERTY - WZÓR NR 1 ( PIECZĘĆ OFERENTA ) OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE WYMIANA OKIEN W LOKALACH MIESZKALNYCH i UśYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO ŁĘCZCA W ROKU 2014 UWAGA NIE OTWIERAĆ PRZED 11 sierpnia 2014 PRZED GODZINĄ 10:00

7 Załącznik nr 3 U M O W A NR.../2014 projekt Zawarta w Łęczycy w dniu r. pomiędzy: Właścicielem Budynków Gmina Miasto Łęczyca NIP zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której występuje Zarządca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o Łęczyca, ul. Tumska 2 wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS NIP REGON reprezentowane przez: 1. Jana Chuckiego - Prezesa Zarządu Spółki a... z siedzibą w..., ul.... wpisanym w dniu...do ewidencji działalności gospodarczej pod nr... z dnia... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: -... NIP... Urząd Skarbowy w... REGON... została zawarta umowa następującej treści: 1 Zgodnie z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia... roku strony zawierają umowę na wykonanie zadania pn.: Wymiana okien w lokalach mieszkalnych i uŝytkowych Gminy Miasto Łęczyca 2 Przedmiotem niniejszej umowy jest : 1. a) Wykonanie 33 szt. okien dla lokali mieszkalnych i uŝytkowych z PCV z szybą K< 1,1, okucia standardowe i mikrowentylacja, kolor biały ( z wyjątkiem okna nr 20 kolor brązowy). b) Wstawienie okien wraz z pełną obróbką i em wskazanych parapetów zewnętrznych gotowych z blachy powlekanej. c) Sprawdzenie pomiaru stolarki okiennej i pomiaru parapetów przed przystąpieniem do robót. 2. Prace, o których mowa w 2 pkt. 1 obejmują: a) de starego okna, b) de wskazanych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych c) nowego okna, d) uzupełnienie i tynkowanie ościeŝy, e) wskazanych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej i ewentualnie wewnętrznych z PCV. 3. Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy. 3 Strony zgodnie ustalają, Ŝe przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, obmiarem, ofertą stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 4 1.Strony uzgadniają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: - rozpoczęcie robót - 28 sierpnia 2014 r. - zakończenie robót - 15 października 2014r. 2. Przez termin zakończenia robót naleŝy rozumieć datę odbioru końcowego robót potwierdzonego protokółem odbioru robót. 5 Do obowiązków Wykonawcy naleŝy w szczególności: 1. Terminowe wykonanie robót.

8 2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, o której mowa w 2 i 3, obowiązującym prawem i sztuką budowlaną. 3. Sprawdzenia pomiaru stolarki okiennej i pomiar parapetów przed przystąpieniem do robót. 4. Zawiadomienie Zamawiającego o wykonywaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. 5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane roboty, których natychmiastowe wykonanie wynika z zapewnienia bezpieczeństwa lub konieczności zapobieŝenia awarii. 6. Zabezpieczenie materiałów słuŝących do wykonania przedmiotu umowy. 7. Przedstawienie przedmiotu umowy do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją pozwalającą na ocenę wykonania przedmiotu umowy i dokonania odbioru. 8. Ustanowienie Kierownika Robót w osobie... 6 Do obowiązków Zamawiającego naleŝy : 1. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu w terminie 10 dni od daty zgłoszenia gotowości wykonanych robót. 2. Zapłata umówionej ceny. 3. Ustanowienie inspektora nadzoru w osobie: Zbigniew Gluba. 7 1.Wynagrodzenie za roboty brutto:... zł (słownie:... zł) zgodnie z cenami w złoŝonej ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 2. Ewentualne roboty dodatkowe zostaną ustalone w formie pisemnej i uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem, wartość ich zostanie określona w oparciu o przedłoŝony kosztorys. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać je na dodatkowe zamówienie udzielone przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i cen określonych w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy NaleŜność płatna z konta: Gminy Miasta Łęczyca. 2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru robót przez zamawiającego, po doręczeniu przez Wykonawcę / faktury/ rachunku w terminie 28 dni. 3. NaleŜność wykonawcy wynikająca ze złoŝonej faktury będzie przekazana na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze Wykonawca powiadamia zamawiającego o gotowości wykonanych robót do odbioru. 2. JeŜeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający moŝe odmówić odbioru i wyznaczyć termin do ich usunięcia. 3. JeŜeli wady nie moŝna usunąć to Zamawiający moŝe Ŝądać jego wykonania po raz drugi na koszt Wykonawcy Z czynności odbioru strony spisują protokół. 2. W przypadku robót zakwestionowanych przez Zamawiającego jako wadliwe Wykonawca po usunięciu wad wyznacza termin na odbiór zakwestionowanych robót. 11 Strony ustalają następujące kary umowne: 1. za niedotrzymanie terminu zakończenia robót - 1% wartości robót brutto określonej zgodnie z 7 umowy za kaŝdy dzień zwłoki 2. za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze - 1 % wartości robót nieodebranych liczonych zgodnie z 7 umowy za kaŝdy dzień zwłoki w usuwaniu wady 3. niezaleŝnie od kar umownych Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Wykonawca na wykonane roboty udziela Zamawiającemu gwarancji na 36 miesięcy. 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru robót. 13 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności.

9 14 1. Ewentualne spory powstałe w związku w wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 15 Umowa została sporządzona w 2-ech jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. "WYKONAWCA" "ZAMAWIAJĄCY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-13/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D IZBA CELNA w KIELCACH 25-363 Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) 36-42-810; faks: (041) 36-42-847 www.ickielce.pl Kielce, dn. 28.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r.

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka 49 87-800 WŁOCŁAWEK Dział Inwestycji i Zaopatrzenia tel. (0...54) 412 91 40 fax. (0...54) 412 94 32 NIP: 888 23 34 270 Regon: 910859070 (SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) 3513-363 Fax.: (0-prefix-32) 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: sekretariat@srk.com.pl Witryna WWW: www.srk.com.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiaj cego Regon: 240837054 NIP: 644-337-38-32 Tel. (032) 296-41-50 Fax (032) 263-57-19

I. Nazwa i adres Zamawiaj cego Regon: 240837054 NIP: 644-337-38-32 Tel. (032) 296-41-50 Fax (032) 263-57-19 I. Nazwa i adres Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec Regon: 240837054 NIP: 644-337-38-32 Tel. (032) 296-41-50

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bielsk Podlaski 7 marca 2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca zakupu materiałów w ramach zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomkowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Urząd Miasta Poręba 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1 Regon: 000990451 NIP: 649-15-31-878 Tel.: (032) 677 13 55 Znak: PZ-341/03/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu

Bardziej szczegółowo