MATERIAŁY PROMOCYJNO-INFORMACYJNE DLA OSÓB PROMUJĄCYCH SPÓŁKĘ OPIEKA INTER JOB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY PROMOCYJNO-INFORMACYJNE DLA OSÓB PROMUJĄCYCH SPÓŁKĘ OPIEKA INTER JOB"

Transkrypt

1 MATERIAŁY PROMOCYJNO-INFORMACYJNE DLA OSÓB PROMUJĄCYCH SPÓŁKĘ OPIEKA INTER JOB

2

3 SPIS TREŚCI I. BLOK PROMOCYJNY 1. Promocja spółki Opieka Inter Job sp. z o.o. sp. komandytowa 2. Zasady rekrutacji i pojęcia współpracy ze spółką Opieka Inter Job sp. z o.o. sp. komandytowa 3. Zalety legalnego zatrudnienia 4. Zmiany, jakie niesie Nowa Dyrektywa w zakresie stosowania przepisów dot. pracy transgranicznej (praca w krajach UE) 5. Zapobieganie dyskryminacji - mężczyzna także może zostać opiekunem w spółce Opieka Inter Job II. BLOK INFORMACYJNY 1. Zakres zadań i ramowy plan dnia opiekunki 2. Zasady higieny przy opiece nad osobą starszą, chorą 3. Najważniejsze choroby przewlekłe wieku geriatrycznego 4. Choroby układu trawiennego i właściwa dieta dla osoby starszej 5. Demencja u osób starszych 6. Zapobieganie różnego rodzaju bólom 7. Udary i wylewy 8. Choroby skóry 9. Zaburzenia snu 10. Zespół Alzheimera 11. Zespół Parkinsona Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. 3

4 BLOK PROMOCYJNY 4 Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k.

5 1. Promocja spółki Opieka Inter Job sp. z o.o. sp. komandytowa Przedstawienie spółki zarówno Właściciele, jak i personel mają duże doświadczenie w branży, są to osoby z długoletnim stażem zawodowym. Swój pierwszy oddział Spółka otworzyła w Lubinie. Dzięki zaangażowaniu członków zarządu w rozwój spółki, poszerzanie horyzontów oraz podążanie za oczekiwaniami klientów, oferowane usługi bardzo szybko spotkały się z uznaniem osób starszych zarówno w kraju, jak i za granicą. W czasie swojej bytności spółka zdobyła spore doświadczenie w działalności paramedycznej. Obecnie prowadzi współpracę z wieloma firmami, instytucjami jak i klientami indywidualnymi. Opis branży, w której działa spółka - rynek opieki nad osobami starszymi w Polsce stoi obecnie u progu dynamicznego rozwoju co potwierdza ciągle rosnące zainteresowanie ze strony podmiotów zagranicznych nawiązywaniem współpracy z polskimi przedsiębiorstwami branży opieki. Do kluczowych czynników warunkujących wysoką atrakcyjność branży można zaliczyć: Starzenie się społeczeństwa polskiego; Wydłużenie długości życia ludności; Upodabnianie się Polaków do większości krajów Europy Zachodniej; Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. 5

6 Wzrost zamożności społeczeństwa i siły nabywczej; Duży odsetek ludzi starszych, nie otrzymujących wystarczającej opieki, pomimo zgłaszanego popytu; Długi czas oczekiwania na miejsce w domu opieki społecznej (w odniesieniu do wszystkich domów opieki społecznej, zarówno prywatnych, jak i publicznych); Niski wskaźnik wolnych miejsc w istniejących placówkach; Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia; Rosnące zainteresowanie ze strony inwestorów. Spółka Opieka Inter Job stworzono głównie z myślą o osobach chcących opiekować się osobami starszymi. Ma ona na celu skierowanie oferty usług opiekuńczych zarówno do osób starszych i ich rodzin, jak i do osób zainteresowanych świadczeniem usług opieki w Polsce i za granicą. Misja i wizja - naszym podstawowym celem jest pomoc seniorom w ich codziennym życiu w ich własnych domach. przekazanie danych teleadresowych, osoby do kontaktu Opieka Inter Job sp.z o.o. sp.k. NIP ,REGON , KRS Koordynatorzy tel ; strona internetowa: 6 Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k.

7 przekazanie materiałów promocyjnych: ulotki, wizytówki,itp. 2. Zasady rekrutacji i pojęcia współpracy ze spółką Opieka Inter Job sp. z o.o. sp. komandytowa Formularz zgłoszeniowy, aplikacyjny - formularz rekrutacyjny stosowany w spółce Opieka Inter Job sp. z o.o. sp. komandytowa występuje w formie elektronicznej i papierowej. W formie elektronicznej można go wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej i automatycznie wysłać do spółki. Formularz papierowy można wypełnić tylko w siedzibie spółki. Formularz zgłoszeniowy kandydata lub kandydatki na stanowisko opiekuna lub opiekunki składa się z pięciu głównych części. Pierwsza część zawiera informacje o danych personalnych kandydata, druga część to dane kontaktowe, trzecia część to pytania do kandydatów, czwarta zawiera opis doświadczenia i piąta część to załączniki, które kandydat może zamieścić o sobie. Rozmowa kwalifikacyjna przebieg - wstępna rozmowa jest przeprowadzana najczęściej osobiście lub w formie telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej. Trwa ona zwykle krótko i jej główny cel to wyrobienie sobie ogólnej opinii o osobie i jej kwafiikacjach. Osoba przeprowadzająca rozmowę stara się w jej trakcie zdobyć jak najwięcej informacji na temat kwalifikacji, Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. 7

8 motywacji, przekonaniach i uzdolnieniach aplikanta. Wypytuje o jej doświadczenie zawodowe oraz nabyte w jego trakcie umiejętności i kwalifikacje. Możliwość rozmowy telefonicznej (przykładowe pytania) - Dlaczego Pan/Pani chce zostać opiekunem/opiekunką osób starszych w naszym przedsiębiorstwie? - Czy jest Pan/Pani pewny, że Pana/Pani kwalifikacje są wystarczające do wykonywania usług opieki? - Proszę przedstawić swoje doświadczenie zawodowe. - Jakie są Pana/Pani mocne strony? - Dlaczego mielibyśmy z Panen / Panią podjąć współpracę? - Jakie są Pana/Pani zainteresowania? - Czy jest Pan/Pani gotowy/a podjąć szkolenie dokształcające? - Kiedy mógłby Pan/Pani podjąć zlecenie? 3. Zalety legalnego zatrudnienia Pisemna umowa mimo braku wymogu pisemnego zawierania umów cywilno - prawnych, pisemna umowa gwarantuje dotrzymanie zapisanych w niej warunków, lub w przypadku gdy jedna ze stron nie wywiąże się należycie ze swoich powinności, dochodzenia swoich roszczeń. Stanowi swoisty materiał dowodowy, a zapisane w niej warunki są wiążące dla obu stron. 8 Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k.

9 Pakiet ubezpieczeń zleceniobiorcy wg Przepisów obowiązujących na dzień dzisiejszy podlegają ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo lub dobrowolnie w zależności od tego czy podpisują pierwszą umowę zlecenie (obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne [emerytalne i rentowe] oraz zdrowotna, składka chorobowa [płatne zasiłki chorobowe po 90 dniach podlegania ubezpieczeniom] jest dobrowolna Zleceniobiorca decyduje czy chce je odprowadzać), czy kolejne druga, trzecia itp. (obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne bezpłatna Opieka medyczna), Zleceniodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych. Pomoc prawna zleceniodawca w miarę swoich możliwości pomaga w załatwianiu formalności w Urzędach i instytucjach państwowych takich jak ZUS, NFZ, w przypadku wykonywania zadań w zagranicznej podróży na zlecenie również w instytucjach państwa, do których Zleceniobiorca wyjeżdża. Wsparcie koordynatora - w Polsce jak również w państwach UE posiadamy swoich koordynatorów, którzy zawsze służą Państwu pomocą wsparciem. Chętnie odpowiedzą na Państwa pytania lub udzielą cennych porad. Gwarancja wypłaty wynagrodzenia umowa w formie pi- Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. 9

10 semnej gwarantuję wypłatę należnego wynagrodzenia oraz innych należnych Zleceniobiorcy świadczeń, zgodnie z zapisami umowy. Brak stresu związanego z pracą na czarno nie ma obawy przed jakąkolwiek kontrolą, nie ma obaw o wypłatę wynagrodzenia, komfort psychiczny, bo nie występuje łamanie prawa np. podatkowego, nie występuje problem w przypadku zachorowania, bo jest zapewniona bezpłatna opieka medyczna. Brak obaw przed wzmożonymi w ostatnim czasie kontrolami z urzędu celnego i policji, wydziału ds. obcokrajowców dotyczy sytuacji gdy Zleceniobiorca wykonuje zlecone umową zadania w podróży zagranicznej. 4. Zmiany, jakie niesie Nowa Dyrektywa w zakresie stosowania przepisów dot. pracy transgranicznej (praca w krajach UE) praca w dwóch krajach (faktycznie wykonana i udokumentowana) r. Parlament Europejski przegłosował przepisy o delegowaniu. Dyrektywa reguluje nowe pojęcie zdolności pracownika/zleceniobiorcy do bycia delegowanym za granicę. 10 Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k.

11 Delegowani mogą być tylko ci pracownicy/zleceniobiorcy, którzy zazwyczaj świadczą prace w Polsce i tylko tymczasowo są delegowani za granicę. Aby ocenić, czy delegowany pracownik tymczasowo wykonuje swoją pracę w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym zwyczajowo pracuje (czyli w Polsce), uwzględnia się wszystkie elementy faktyczne cechujące taką pracę i sytuację danego pracownika. Do elementów tych mogą należeć następujące kwestie: Czy praca jest wykonywana przez ograniczony okres w innym państwie członkowskim; Czy pracownik delegowany jest do innego państwa członkowskiego niż państwo, w którym lub z którego dany pracownik zwyczajowo wykonuje swoją pracę zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 593/2008 lub z konwencją rzymską; Czy po wykonaniu pracy lub usług, do wykonania których został delegowany, pracownik wraca do państwa członkowskiego, z którego został delegowany, lub ma w tym państwie ponownie podjąć pracę; Czy pracodawca delegujący pracownika opłaca koszty jego podróży, utrzymania i zakwaterowania lub zapewnia zwrot tych kosztów, a także w jaki sposób się to odbywa; Czy na danym stanowisku pracował w poprzednich okresach ten sam lub inny pracownik (delegowany). Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. 11

12 Wszystkie w/w elementy faktyczne mają charakter orientacyjny w całościowej ocenie, którą należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia wątpliwości, i związku z tym nie mogą być rozpatrywane osobno. Ocenę tych elementów dostosowywuje się do konkretnego przypadku oraz uwzględnia się specyfikę sytuacji. Wyjaśnienia i omówienia wymagają dwie trudne przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Wdrożeniowej: Przesłanka pracownika do państwa członkowskiego, z którego został delegowany; Przesłanka tymczasowego wykonywania pracy w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym pracownik zwyczajowo pracuje. Należy jeszcze przytoczyć orzeczenie, w którym Trybunał orzekł, że miejsce, w którym zleceniobiorca wywiązywał się ze swoich obowiązków wobec drugiego zleceniodawcy, może być miejscem, w którym zazwyczaj świadczył usługę, jeśli w interesie pierwszego zleceniodawcy było w chwili zawierania drugiej umowy, by zleceniobiorca świadczył usługi na rzecz drugiego zleceniodawcy w miejscu określonym przez tego drugiego zleceniodawcę. Biorąc pod uwagę całokształt orzecznictwa należy przyjąć za Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, że łącznikiem decydującym jest miejsce, w którym lub z którego zleceniobiorca wywiązuje się z zasadniczej części swoich obowiązków wo- 12 Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k.

13 bec zleceniodawcy i że miejsce to powinno być określone przy uwzględnieniu okoliczności każdego indywidualnego przypadku. W każdym przypadku należy uwzględnić cechy szczególne działalności danego przedsiębiorcy/danych przedsiębiorców, zarówno w aspekcie metody wykonywania tej działalności, jak i w aspekcie rodzaju narzędzi pracy. 5. Zapobieganie dyskryminacji - mężczyzna także może zostać opiekunem w spółce Opieka Inter Job Zdarzają się sytuacje, w których to właśnie mężczyzna może sprawdzić się na tym stanowisku lepiej niż niejedna kobieta. Jeśli opieka ma być sprawowana nad mężczyzną, osobą częściowo lub całkowicie unieruchomioną, lub otyłą - to bycie mężczyzną może być wręcz atutem. Przebieranie czy mycie osoby leżącej, czy poruszającej się na wózku inwalidzkim na pewno będzie łatwiejsze dla mężczyzny, pomoc w codziennych czynnościach osobie otyłej także. W przypadku opieki nad seniorem-mężczyzną, często rodzina oraz sam zainteresowany woleliby, aby opiekunem był właśnie mężczyzna. Więcej siły przy dźwiganiu osoby leżącej bądź otyłej; Brak bariery wstydu u podopiecznego, który jest mężczyzną przy wykonywaniu codziennych czynności higienicznych. Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. 13

14 BLOK INFORMACYJNY 14 Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k.

15 1. Zakres zadań i ramowy plan dnia opiekunki Stały kontakt z lekarzem prowadzącym podopiecznego (ewentualnie dodatkowy personel medyczny, pielęgniarka). Zakres podstawowy: Przygotowywanie posiłków (lekko strawnych, łatwych do pogryzienia), pomoc przy jedzeniu (karmienie); Pomoc w dojściu do toalety, wstawaniu/kładzeniu się z/do łóżka, chodzeniu, staniu, rozbieraniu, ubieraniu; Pomoc przy toalecie, myciu, goleniu, pielęgnacji włosów, ciała, korzystaniu z wanny/prysznica; Przygotowanie potraw, robienie zakupów, zmywanie naczyń; Przygotowywanie i podawanie kilka razy dziennie napojów; Umawianie wizyt lekarskich; Towarzystwo na spacerach, wizytach u lekarza, u rodziny, w kinie, w teatrze itp. Zakres pomocniczy: Robienie prania, prasowania; Wycieranie kurzu i odkurzanie; Dbanie o czystość okien; Bieżące utrzymywanie czystości w kuchni i pomieszczeniach; Wykonywanie innych łatwych czynności wg. potrzeb klienta; Opieka nad zwierzętami domowymi, roślinami (podlewanie). Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. 15

16 2. Zasady higieny przy opiece nad osobą starszą, chorą Czynności higieniczne wykonywać w rękawiczkach jednorazowych; Przedmioty sanitarne (przenośna toaleta, wodny masażer,itp.) dezynfekować przynajmniej raz dziennie; Pielęgnacja skóry przy pampersie - mycie, zabezpieczenie skóry, właściwe założenie pampersa, dopasowanie częstotliwości zmiany; Higiena jamy ustnej, również przy protezie zębowej; Higiena skóry, głowy i włosów; Pielęgnacja paznokci dłoni i stóp; Dbanie o odleżyny. 3. Najważniejsze choroby przewlekłe wieku geriatrycznego Problemy ruchowe - drżenie kończyn; Nadciśnienie tętnicze i choroby serca; Udary i wylewy - powikłania; Demencja, nietrzmanie moczu; Zaburzenia zdrowia psychicznego; Choroba zwyrodnieniowa stawów. 4. Choroby układu trawiennego i właściwa dieta dla osoby starszej Wrzody żołądka i dalszego odcinka układu trawiennego; 16 Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k.

17 Reflux żołądka i zgaga; Zespół jelita drażliwego; Dieta lekkostrawna; Zaburzenia łaknienia; Suplementy diety. 5. Demencja u osób starszych Czym charakteryzuje się otępienie? Utrata orientacji czasowo-przestrzennej; Obniżenie sprawności intelektualnej; Upośledzenie w funkcjonowaniu w życiu codziennym i społecznym; Ubytki pamięci krótkotrwałej; Stany lękowe; Upośledzenie artykułowania (majaczenie). Jak postępować z osobami cierpiącymi z powodu otępienia? Farmakologia; Stabilizacja warunków najbliższego otoczenia; Stały harmonogram dnia; Oznakowanie przedmiotów codziennego użytku; Używanie prostego języka; Codzienne treningi pamięci - wyliczanki, czytanie gazet; Cierpliwość i wyrozumiałość oraz empatia ze strony opiekuna. Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. 17

18 6. Zapobieganie różnego rodzaju bólom Bóle głowy, migrenowe - można podać środki zawierające paracetamol i kofeinę; Bóle żołądka i przełyku- zgaga- podać środki zobojętniające kwas solny (syrop, tabletki do ssania); Bóle i gorączka w stanach grypowych i grypopodobnych - zaleca sie Ibuprom lub paracetamol; Zalecana konsultacja z lekarzem rodzinnym, prowadzącym przed podaniem jakiegokolwiek leku dostępnego również bez recepty. 7. Udary i wylewy Profilaktyka przeciwodleżynowa i usprawniająca; Odpowiednie umeblowanie pokoju w którym przebywa podopieczny, tak aby ułatwiał pielęgnacją i opiekę; Zapewnienie materaca przeciwodleżynowego (zmiennociśnieniowego) oraz wózek inwalidzki. 8. Choroby skóry Plamy starcze (plamy wątrobowe); Przerost gruczołów łojowych - alergie; Zmiany naczyniowe i guzkowe; Suchość skóry, liszaje, półpasiec, grzybica. 18 Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k.

19 9. Zaburzenia snu Bezsenność; Zaburzenia oddychania podczas snu; Ruchy kończyn podczas snu i zespół niespokojnych nóg; Zaburzenia snu (zaburzenia rytmu okołodobowego); Zaburzenia snu w zespołach otępionych; Fizjologiczne zmiany struktury snu zachodzące z wiekiem. 10. Zespół Alzheimera - objawy Zaburzenia pamięci; Trudności w skupianiu się na codziennych zajęciach; Przygnębienie, agresja i rozdrażnienie; Apatia. 11. Zespół Parkinsona - objawy Upośledzenie zmysłu ruchu, smaku; Nieprawidłowe rozpoznawanie kolorów; Stany lękowe lub depresja; Zaparcia; Drżenie mięśniowe; Przygarbiona, sztywna sylwetka; Specyficzny sposób poruszania się (drobne kroczki). Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. 19

20 Outsourcing Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. tel NIP KRS zrealizowano dla: Opieka Inter Job Sp. z o.o. Sp.k. Rynek 11/20, Lubin tel./fax NIP KRS

Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania

Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania Krzysztof Balon, Joanna Staręga Piasek, Grażyna Rutkiewicz, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania Projekt

Bardziej szczegółowo

Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania

Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania Wersja robocza z dnia 1.06.2011 r. Zespół ekspercki do spraw osób starszych w składzie: Joanna Staręga- Piasek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA.

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA. PIPS Nr 8/2013 MIESIĘCZNIK ISSN 2080 7996 NUMER INDEKSU 256900 SIERPIEŃ 2013 Cena 39,90 zł (w tym 5% VAT) PORADNIK Instytucji Pomocy Społecznej DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 8/2013

Bardziej szczegółowo

PACJENT PO PIERWSZE NR 2 (4) JESIEŃ 2014. Temat numeru ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

PACJENT PO PIERWSZE NR 2 (4) JESIEŃ 2014. Temat numeru ODDZIAŁ GERIATRYCZNY NR 2 (4) JESIEŃ 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ODDZIAŁ GERIATRYCZNY Wywiad z ordynatorem Oddziału Geriatrycznego Choroby wieku podeszłego

Bardziej szczegółowo

OSOBY. Gabriela Hadyk. Redakcja, skład, korekta: Gabriela Hadyk Druk: PPHU DRUKPOL s.j. ul. Kochanowskiego 27 42-600 Tarnowskie Góry

OSOBY. Gabriela Hadyk. Redakcja, skład, korekta: Gabriela Hadyk Druk: PPHU DRUKPOL s.j. ul. Kochanowskiego 27 42-600 Tarnowskie Góry Gabriela Hadyk PORADNIK PRACODAWCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Wszystkie prawa zastrzeżone Redakcja, skład, korekta: Gabriela Hadyk Druk: PPHU DRUKPOL s.j. ul. Kochanowskiego 27 42-600 Tarnowskie Góry Szanowny

Bardziej szczegółowo

Model działania Społecznej Instytucji Rynku Pracy (SIRP)

Model działania Społecznej Instytucji Rynku Pracy (SIRP) Model działania Społecznej Instytucji Rynku Pracy (SIRP) FUNDACJA IMAGO WROCŁAW 2014 Projekt "Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych" jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy RUMUNIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Rumunii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Rumunii... 2 2.1.1 Pobyt na terytorium Rumunii... 2 2.1.2. Meldunek... 3 2.1.3. Zasady dostępu obywateli Polski

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II Podręcznik dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski

ABC Biznesu. Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski ABC Biznesu Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci gabinetu kosmetyczno-fryzjerskiego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu!

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu! Prawny Proboszcza Nr 1 Październik 2011 ISSN 1212-1212 PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE Czcigodny Księże Proboszczu! Z przyjemnością oddajemy do rąk Księdza pierwszy numer a Prawnego Proboszcza.

Bardziej szczegółowo

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Joanna Pieczyńska Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Koalicja Powrót do wolności Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Warszawa 2007 Koalicja Potwrót do wolności Poszukiwany Poszukiwana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

OSOBOM 50+ Informator o uprawnieniach, ulgach i usługach. Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego

OSOBOM 50+ Informator o uprawnieniach, ulgach i usługach. Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego MAPA POMOCY OSOBOM 50+ i ICH RODZINOM Informator o uprawnieniach, ulgach i usługach Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ KRAKÓW 2009 MAPA

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy Ramowej Ubezpieczenia zawartej

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka. poradnik dla osób starszych

Prawa człowieka. poradnik dla osób starszych Prawa człowieka poradnik dla osób starszych Dziękujemy Brytyjskiemu Instytutowi Praw Człowieka (British Institute of Human Rights BIHR), którego poradnik dla osób starszych był inspiracją i wzorem w trakcie

Bardziej szczegółowo