S OWA KLUCZOWE: prawo sportowe Ustawa o kulturze fizycznej sport profesjonalny podstawy prawne dzia³ania sportowej spó³ki akcyjnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S OWA KLUCZOWE: prawo sportowe Ustawa o kulturze fizycznej sport profesjonalny podstawy prawne dzia³ania sportowej spó³ki akcyjnej."

Transkrypt

1 Prawo sportowe 51 Prawid³owemu funkcjonowaniu sportowych spó³ek akcyjnych s³u ¹ zarówno instytucje przypisane zwyk³ym spó³kom akcyjnym, jak równie specyficzne wymogi, przyjête w Ustawie o kulturze fizycznej. Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej W artykule opisano zasady dzia³ania sportowych spó³ek akcyjnych, w ramach mo liwoœci, stworzonych przez regulacje Ustawy o kulturze fizycznej (oraz jej nowelizacjê), a tak e przepisy Kodeksu spó³ek handlowych, odnosz¹ce siê do spó³ek kapita³owych. Specjaln¹ uwagê poœwiêcono zasadom kszta³towania kapita³u zak³adowego oraz, specyficznym dla sportu, wk³adom niepieniê nym. Opisano te czynnoœci, dotycz¹ce procedury rejestracyjnej oraz w³aœciwoœci organów statutowych spó³ki. Zwrócono uwagê na zmiany, dokonane w pierwotnej treœci Ustawy przez jej nowelizacjê z 4 listopada 1999 roku. S OWA KLUCZOWE: prawo sportowe Ustawa o kulturze fizycznej sport profesjonalny podstawy prawne dzia³ania sportowej spó³ki akcyjnej. Obowi¹zuj¹ce dzisiaj prawne podstawy dzia³alnoœci sportowej spó³ki akcyjnej ró ni¹ siê nieco od swego pierwowzoru, stworzonego Ustaw¹ o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 113, ze zm.; dalej jako - ukf), poniewa 4 listopada 1999 roku uchwalono Ustawê o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. 1 Bior¹c to pod uwagê, przedstawiamy poni ej analizê aktualnego charakteru prawnego sportowej spó³ki akcyjnej, z uwzglêdnieniem stanu pierwotnego, z odniesieniem do 1 Dz. U. Nr 96, poz Sport Wyczynowy 2001, nr 7-8/

2 52 zwyk³ych spó³ek akcyjnych prawa handlowego (wg Kodeksu spó³ek handlowych - dalej jako KSH 2 ). 1. Art. 31 ust. 2 ukf stanowi, e sportowe spó³ki akcyjne dzia³aj¹ na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego, dotycz¹cych spó³ek akcyjnych, z uwzglêdnieniem zmian, wynikaj¹cych z Ustawy o kulturze fizycznej. W zwi¹zku z tym sportowa spó³ka akcyjna (SSA) jest - jak wszystkie spó³ki akcyjne - osob¹ prawn¹ (art. 12 KSH). Wymogiem kodeksowym jest, aby w spó³kach akcyjnych ca³y kapita³ zak³adowy, który musi wynosiæ co najmniej piêæset tysiêcy z³otych 3, dzieli³ siê na akcje o równej wartoœci nominalnej (art. 302 KSH). Powy szy kapita³ powinien byæ pokryty albo gotówk¹, albo wk³adem niepieniê nym (aportem). Gdy przyszli akcjonariusze zdecyduj¹ siê na jego pokrycie aportem, musz¹ dokonaæ tego w ca³oœci, przed zarejestrowaniem spó³ki. Natomiast akcje, pokrywane wk³adem pieniê nym (gotowizn¹), musz¹ byæ op³acone przynajmniej w 25% ich wartoœci nominalnej (art KSH). Dla przysz³ych akcjonariuszy korzystniejsze jest wiêc drugie rozwi¹zanie. Mo e to mieæ niebagatelne znaczenie, gdy spó³ka bêdzie mia³a rozpocz¹æ dzia³alnoœæ za jakiœ czas (np. rok) po zarejestrowaniu. W przypadku sportowych spó³ek akcyjnych przyszli akcjonariusze wnosz¹ zarówno wk³ady pieniê ne, jak te aporty. W sytuacji pokrywania kapita³u akcyjnego gotówk¹ nie powinno byæ adnych 2 Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 roku Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). 3 Por. art KHS. problemów. Te mog¹ siê pojawiæ w sytuacji wnoszenia aportów, zazwyczaj specyficznych, nie wystêpuj¹cych na gruncie zwyk³ych spó³ek akcyjnych 4, takich jak: obiekty sportowe (stadiony, boiska treningowe, itp.), nieruchomoœci budynkowe (obiekty klubowe wraz z ich wyposa eniem, hotele klubowe itp.), samochody, wyposa enie obiektów klubowych (np. gabinety odnowy biologicznej, sprzêt treningowy itp.), baza treningowa w oœrodkach szkoleniowych, jak równie - choæ jest to, moim zdaniem, kwestia wysoce w¹tpliwa - tzw. karty zawodnicze. Niebezpieczeñstwo, wystêpuj¹ce przy wnoszeniu powy szych aportów (oprócz karty zawodniczej), wi¹ e siê z trudnoœci¹ prawid³owej ich wyceny, choæ ustawodawca przewidzia³ pewne mechanizmy, zapobiegaj¹ce mo liwoœci nara enia spó³ki na zwi¹zane z tym straty. Z inn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia np. w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, gdzie udzia³owcy sk³adaj¹ jedynie oœwiadczenia o wartoœci wnoszonych aportów, a ich odpowiedzialnoœæ, jedynie za znaczne zawy enie tych danych, wynika z dyspozycji art. 175 KSH. Poza tym w spó³ce z o.o. cz³onkowie zarz¹du sk³adaj¹ oœwiadczenie, e wk³ady na pokrycie kapita³u zak³adowego zosta³y przez wszystkich wspólników w ca³oœci wniesione (art. 167). W spó³ce akcyjnej mamy do czynienia z wieloma wymogami formalnymi w stosunku do jej za³o ycieli. Sk³adaj¹ oni m. in. sprawozdanie aportowe 4 Por. A. Koch, Status prawny sportowej spó³ki akcyjnej [w:] Status prawny polskich klubów i zwi¹zków sportowych, pod red. A. J. Szwarca, PTPS, seria Sport i prawo, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 2000, s. 72 i nast.

3 Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej 53 (art. 311 KSH), które musi byæ poddane szczegó³owemu badaniu przez zewnêtrznych bieg³ych rewidentów (art. 312 KSH). Dokonanie dzia³añ potencjalnie szkodliwych dla spó³ki jest tu o wiele trudniejsze. Przepisy stanowi¹ równie, e przedmiot aportu musi posiadaæ tzw. zdolnoœæ aportow¹ 5. Jak trafnie zauwa a S. So³tysiñski, posiada j¹ ka dy aktyw (rzecz lub maj¹tkowe dobro niematerialne): przeniesione lub ustanowione na rzecz S.A.; maj¹ce wymiern¹ wartoœæ bilansow¹, zgodnie z przepisami o rachunkowoœci; które mo e byæ przedmiotem egzekucji. Moim zdaniem obowi¹zek posiadania przez przedmiot aportu wymiernej wartoœci bilansowej stanowi przeszkodê dla praktycznego uznania zdolnoœci aportowej karty zawodniczej. Posiada ona co prawda pewn¹ wymiern¹ wartoœæ (tzw. rynkow¹ wartoœæ zawodnika, która stanowi ekwiwalent za jego wyszkolenie i promocjê), lecz jest ona zmienna. Zawodnik na pocz¹tku swej profesjonalnej kariery przedstawia mniejsz¹ wartoœæ ni np. po kilku latach gry w dru ynie mistrza kraju czy w reprezentacji narodowej, choæ przez ca³y czas ma jedn¹ kartê zawodnicz¹. Poza tym podczas wykonywania swej pracy jest nara ony na kontuzje, które mog¹ powodowaæ co najmniej czasowe obni enie jego wartoœci rynkowej wzglêdnie zakoñczenie w sposób nag³y kariery sportowej. 5 Zob. S. So³tysiñski [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz. Warszawa 1998, Wydawnictwo C. H. BECK, tom II, s Co w tej sytuacji nale a³oby zrobiæ z akcjami, które nie znajdowa³yby pokrycia w kapitale zak³adowym, uprzednio pokrytym kart¹ kontuzjowanego zawodnika (czy te takiego, który zakoñczy³ karierê)? Czy trzeba by³oby dokonaæ umorzenia tych akcji (art. 359 i nast. KSH), choæ niekiedy kwesti¹ tygodni jest ponowne dojœcie przez zawodnika do wysokiej formy sportowej i, co siê z tym wi¹ e, ponowne zwiêkszenie jego wartoœci? Czy wtedy nale a³oby dokonaæ nowej emisji akcji, przydzielonych nastêpnie akcjonariuszom, w zamian za nowy wk³ad, pokrywaj¹cy powiêkszony kapita³ akcyjny? W tej sytuacji uznanie zdolnoœci aportowej kart zawodniczych nie mo e zostaæ zaakceptowane, gdy wprowadza³oby do instytucji sportowej spó³ki akcyjnej ogromny baga niepewnoœci co do aktualnego jej maj¹tku, a wiêc tak e wyp³acalnoœci i wiarygodnoœci. Przepisy stanowi¹, e w trakcie zak³adania sportowej spó³ki akcyjnej musz¹ mieæ miejsce takie dzia³ania, jak: 1) zawi¹zanie spó³ki, w tym podpisanie statutu przez za³o ycieli, 2) wniesienie przez akcjonariuszy wk³adów na pokrycie ca³ego kapita³u zak³adowego, z uwzglêdnieniem art i 4, 3) ustanowienie zarz¹du i rady nadzorczej, 4) wpis do rejestru. Dokonanie ostatniej czynnoœci (wpis do rejestru) pozostawi³ ustawodawca w wy³¹cznej gestii zarz¹du dzia³aj¹cego in corpore. Co do samego pojêcia zarejestrowanie, to godne podkreœlenia jest to, i oznacza on wpis spó³ki do rejestru, a nie sam fakt wydania postanowienia o jej

4 54 6 Por. S. So³tysiñski, op. cit., s. 227 i nast.; oraz A. Wiœniewski, Polemika w sprawach zawi¹zywania i rejestracji spó³ek handlowych, Palestra 1991/1-2/3. zarejestrowaniu przez s¹d. Jak zauwa- a S. So³tysiñski 6 - czynnoœæ «materialno-techniczna», polegaj¹ca na wype³nieniu i podpisaniu arkusza rejestru handlowego, powoduje skutek, o którym mowa w art KH. Poniewa jednak od chwili uchwalenia aktu za³o- ycielskiego spó³ki akcyjnej do momentu jej zarejestrowania min¹æ mo e doœæ d³ugi okres czasu, powstaje pytanie, co mog¹, a co powinni, zrobiæ za³o yciele spó³ki w miêdzyczasie? Od uchwalenia aktu za³o ycielskiego do rozpoczêcia dzia³alnoœci mamy do czynienia z dwoma rodzajami spó³ek. Najpierw funkcjonuje tzw. spó³ka w organizacji, a od momentu wpisu do rejestru handlowego - normalna spó³ka akcyjna. Za wszelkie zobowi¹zania spó³ki powsta- ³e w fazie jej organizacji odpowiadaj¹ spó³ka i osoby, które dzia³a³y w jej imieniu. Natomiast akcjonariusz spó³ki akcyjnej w organizacji odpowiada solidarnie ze spó³k¹ za jej zobowi¹zania do wartoœci nie wniesionego wk³adu, okreœlonego w statucie spó³ki. W momencie rejestracji skutki wszelkich, uprzednio podejmowanych czynnoœci prawnych i faktycznych, dokonywanych w imieniu i interesie spó³ki w okresie jej tworzenia, przechodz¹ na spó³kê w³aœciw¹. Aby sta³a siê ona stron¹ tych czynnoœci, wymagane jest ich potwierdzenie ze strony spó³ki, w przeciwnym razie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ ponosiæ bêd¹ za³o yciele. Kiedy czynnoœci podejmowane w celu za³o enia spó³ki akcyjnej spe³zn¹ na niczym, np. zostanie podpisany jej statut, lecz w efekcie ró nych póÿniejszych okolicznoœci i czynnoœci nie bêdzie mog³a byæ ona zarejestrowana, np. w zwi¹zku z niezgromadzeniem wymaganych przez prawo dokumentów, albo z odst¹pienie od zamiaru jej zarejestrowania 7, odpowiedzialnoœæ bêd¹ ponosiæ: a) jej pierwsze w³adze (przede wszystkim zarz¹d), b) za³o yciele spó³ki, czyli ci jej wspólnicy, którzy przestali byæ zainteresowani rejestracj¹. Powy sze uwagi s¹ aktualne tak e na gruncie sportowych spó³ek akcyjnych. Trzeba tu dodaæ, e ju w fazie uchwalania statutu spó³ki powinien nast¹piæ wybór jej nazwy. 8 Ustawodawca w dyspozycji art. 31 ust. 3 ukf postanowi³, e Nazwa sportowej spó³ki akcyjnej mo e byæ obrana dowolnie, powinna jednak zawieraæ dodatek «Sportowa Spó³ka Akcyjna». W praktyce przyjmuje ona formê skrócon¹ SSA, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby u ywaæ ca³ego zwrotu przewidzianego w treœci tego artyku³u. 2. Po dokonaniu wszystkich opisanych czynnoœci sportowa spó³ka akcyjna jest gotowa do podjêcia dzia³alnoœci. Stosownie do przepisów Kodeksu spó³ek handlowych mamy ju wówczas do czynienia z takimi jej organami, jak: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (najwy sza w³adza), Zarz¹d (wybierany 7 Jednoczeœnie nie bêdzie nale a³a do zakresu omawianego pojêcia sytuacja, w której potencjalni partnerzy w ogóle nie podpisali statutu spó³ki akcyjnej, a ich czynnoœci ograniczaj¹ siê tylko do prowadzenia negocjacji w celu utworzenia w przysz³oœci spó³ki akcyjnej. 8 Szerzej pisze o tym R. Skubisz, Zasady prawa firmowego, Rejent 1993/1/9 i nast.

5 Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej Art. 385 KSH. 10 W sytuacji milczenia Ustawy, nale y przyj¹æ, i chodzi tu o tzw. zwyk³¹ wzglêdn¹ wiêkszoœæ. 11 Por. A. Koch - op. cit., s. 65 i nast. przez Radê Nadzorcz¹, jeœli statut nie stanowi inaczej 9 ), Rada Nadzorcza (organ wybierany przez Walne Zgromadzenie). Ustawodawca, kszta³tuj¹c przepisy o sportowej spó³ce akcyjnej, nie wprowadzi³ do Ustawy o kulturze fizycznej z 1996 roku adnych szczególnych odmiennoœci w stosunku do zwyk³ej spó³ki akcyjnej prawa handlowego. W tej sytuacji maj¹ wiêc do niej zastosowanie wszelkie przepisy Kodeksu. Odmiennoœci dotycz¹ kompetencji poszczególnych organów. W art. 33 ukf postanowiono, e Zarz¹d sportowej spó³ki akcyjnej musi uzyskaæ zgodê, udzielon¹ wiêkszoœci¹ g³osów walnego zgromadzenia akcjonariuszy 10, na przyjêcie preliminarza wydatków w dziedzinie dzia³alnoœci sportowej, co odnosi siê do specyficznego charakteru SSA, która oprócz dzia³alnoœci w zakresie sportu profesjonalnego mo e i powinna prowadziæ inn¹, pozasportow¹, dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 11 Uzasadnione jest twierdzenie, i œrodki na dzia³alnoœæ klubu sportowego powinna spó³ka czerpaæ w g³ównej mierze ze zwyk³ej dzia³alnoœci (np. produkcji butów sportowych, us³ug budowlanych, itp.), a nastêpnie np. z szeroko pojmowanych dzia³añ marketingowych, transferów zawodników, itp. Pozwoli³by to ustabilizowaæ sytuacjê polskiego sportu profesjonalnego, w którym kluby sportowe (SSA) utrzymuj¹ siê g³ównie ze sprzeda y zawodników oraz praw do transmisji telewizyjnych, nie dostrzegaj¹c mo liwoœci, a nawet koniecznoœci, prowadzenia pozasportowej dzia³alnoœci gospodarczej. Z faktu uzyskania osobowoœci prawnej przez sportow¹ spó³kê akcyjn¹ wynika, e dzia³a ona przez swoje organy. W praktyce wystêpowaæ mog¹ jednak ró ne sytuacje, e ktoœ zawrze umowê o pracê (profesjonalny kontrakt sportowy) z zawodnikiem profesjonalnym nie bêd¹c jej organem albo przekraczaj¹c zakres umocowania takiego organu. 12 Co w takiej sytuacji nale y uczyniæ? Jak siê wydaje - zgodnie z dyspozycj¹ art. 39 KC - osoba ta obowi¹zana jest do zwrotu tego, co otrzyma³a od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, któr¹ druga strona ponios³a przez to, e zawar³a umowê, nie wiedz¹c o braku umocowania. 13 Wobec spó³ki czynnoœci takie s¹ bezwzglêdnie niewa - ne (art. 39 KC w zw. z art KC), i co siê z tym wi¹ e - bezskuteczne. Przepisem, reguluj¹cym proces powstawania spó³ki akcyjnej (w tym tak- e sportowej), jest art. 301 KSH, który stanowi: Zawi¹zaæ spó³kê akcyjn¹ mo e jedna albo wiêcej osób. Statut 12 Patrz np. sprawa litewskiego zawodnika Preiksaitisa, którego pozyska³ do GKS Katowice SSA nieuprawniony pracownik klubu, po czym w³adze klubu odmówi³y uregulowania nale noœci transferowych dla macierzystego klubu zawodnika algirisu Wilno, powo³uj¹c siê na przekroczenie kompetencji organu. 13 Por. np. M. Pazdan [w:] pracy zbiorowej pod redakcj¹ K.Pietrzykowskiego - Kodeks cywilny. Komentarz - Tom I, Warszawa 1997, Wydawnictwo C. H. BECK, s. 100; S. Dmowski [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki - Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga Pierwsza. Czêœæ Ogólna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998, s. 94 i 95 oraz powo³ywane w tych opracowaniach literatura i orzecznictwo.

6 56 14 Zob. szerzej J. Fr¹ckowiak [w:] pracy zbiorowej pod red. K. Kruczalaka, Kodeks handlowy. Komentarz. Warszawa PWN, s. 402 i nast. spó³ki akcyjnej powinien byæ sporz¹dzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisuj¹ce statut s¹ za³o ycielami spó³ki. Akcjonariusze s¹ zobowi¹zani jedynie do œwiadczeñ okreœlonych w statucie. Akcjonariusze nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki. Statut spó³ki akcyjnej, nazywany zbiorem norm postêpowania dla akcjonariuszy oraz organów spó³ki 14, powinien okreœlaæ m.in. (art KSH): 11) firmê i siedzibê spó³ki, 12) przedmiot dzia³alnoœci spó³ki, 13) czas trwania spó³ki, je eli jest oznaczony, 14) wysokoœæ kapita³u zak³adowego oraz kwotê wp³acon¹ przed zarejestrowaniem na pokrycie kapita- ³u zak³adowego, 15) wartoœæ nominaln¹ akcji i ich liczbê ze wskazaniem, czy akcje s¹ imienne, czy na okaziciela, 16) liczbê akcji poszczególnych rodzajów i zwi¹zane z nimi uprawnienia, je eli maj¹ byæ wprowadzone akcje ró nych rodzajów, 17) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) za³o ycieli, 18) liczbê cz³onków zarz¹du i rady nadzorczej albo co najmniej minimaln¹ lub maksymaln¹ liczbê cz³onków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia sk³adu zarz¹du lub rady nadzorczej, 19) co najmniej przybli on¹ wielkoœæ wszystkich kosztów poniesionych lub obci¹ aj¹cych spó³kê w zwi¹zku z jej utworzeniem, ustalon¹ na dzieñ zawi¹zania spó³ki, 10) pismo do og³oszeñ, je eli spó³ka zamierza dokonywaæ og³oszeñ równie poza Monitorem S¹dowym i Gospodarczym. Poza tym ustawodawca na³o y³ na sportowe spó³ki akcyjne w treœci art. 35 ust. 2 ukf dodatkowy wymóg, zgodnie z którym oprócz ujawnienia wszelkich zmian statutu, sk³adu w³adz i regulaminów spó³ki w rejestrze handlowym, sportowe spó³ki akcyjne maj¹ obowi¹zek informowania prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki o wszelkich zmianach w statucie, sk³adach w³adz i regulaminach w terminie 30 dni od daty uchwalenia tych zmian. Oprócz powy szego w statucie powinny siê znaleÿæ postanowienia, które zgodnie z dyspozycj¹ art. 31 ukf, okreœlaæ bêd¹ podstawowe zadania spó³ki, wyartyku³owane w treœci Ustawy o kulturze fizycznej - uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocjê sportu oraz prowadzenie dzia³alnoœci na rzecz jego rozwoju. Akcje wydawane w SSA, zgodnie z przepisem art. 334 KSH, mog¹ byæ imienne lub na okaziciela. Stosownie do dyspozycji art. 32 ust. 4 ukf nie mog¹ to byæ natomiast akcje uprzywilejowane 15, co jest wyraÿnym odstêpstwem od regulacji art. 351 KSH. Wszystkie akcje wydane w SSA s¹ wiêc równe co do g³osu, jak równie udzia³u w dywidendzie i maj¹tku likwidowanej spó³ki. Wniosek taki rodzi siê z zastosowania przepisu art zd. 1 KSH, zgodnie z któ- 15 Krytycznie o tej konstrukcji prawnej wypowiedzia³ siê A. Koch, op. cit., s. 79 i nast.

7 Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej Por.. Gasiñski, Dopuszczalnoœæ wprowadzenia z³otej akcji do konstrukcji spó³ki, PPH 1999/3/27; oraz zdanie odmienne - A. Szumañski, Z³ota akcja w prawie polskim, PPH 1998/12/1. 17 Por. A. Koch, op. cit., s Patrz Ustawa z 4 listopada 1999 roku (przypis - 1). 19 Obecnie - zgodnie z art. 308 KSH - jest to kwota z³otych. rym akcja daje prawo do jednego g³osu na walnym zgromadzeniu. 16 Zgodnie z opini¹ A. Kocha 17 [...] sam zakaz wydawania akcji uprzywilejowanych nie eliminuje mo liwoœci uzyskania stosownie wiêkszego wp³ywu na sprawy spó³ki przez tych akcjonariuszy, którzy w sposób znaczniejszy od innych przyczynili siê do zebrania kapita³u akcyjnego lub nabyli (póÿniej) wiêksz¹ liczbê akcji. To samo odnosi siê do wyp³at z zysku (dywidenda) oraz prawa do udzia³u w kwocie likwidacyjnej. O intensywnoœci uprawnieñ akcjonariuszy w tych p³aszczyznach decyduje liczba posiadanych akcji. Najwa niejszym ze wzglêdów praktycznych przepisem Ustawy o kulturze fizycznej, reguluj¹cym problematykê sportowych spó³ek akcyjnych, by³ do niedawna 18 art. 32 ust. 1, w którym w 1996 roku postanowiono, e Kapita³ akcyjny sportowej spó³ki akcyjnej nie mo e byæ mniejszy ni jeden milion z³otych, chocia analogiczny przepis ówczeœnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu Handlowego (art ) przewidywa³, e Kapita³ akcyjny spó³ki powinien wynosiæ przynajmniej z³otych (wyr. autora). Jak siê wydaje, prawodawcy chodzi- ³o o zagwarantowanie pewnoœci obrotu w sporcie profesjonalnym (udzia³ w rozgrywkach mocnych finansowo podmiotów, którym nie grozi³oby wycofanie siê z rywalizacji podczas sezonu, co z kolei nara aæ mog³oby inne podmioty - np. inne kluby, stacje telewizyjne i radiowe, reklamodawców itp. - na ewentualne straty) oraz jednoczeœnie o zabezpieczenie interesów zawodników profesjonalnych, bêd¹cych pracownikami sportowych spó³ek akcyjnych. 20 Obecnie, po wejœciu w ycie ostatniej nowelizacji Ustawy o kulturze fizycznej z 4 listopada 1999 roku, na mocy której skreœlono ust. 1 art. 32 ukf, minimalny kapita³ sportowej spó³ki akcyjnej, identycznie jak przy zwyk³ych spó³kach akcyjnych prawa handlowego, okreœlono na piêæset tysiêcy z³otych (por. - art. 308 KSH). W tym miejscu rodzi siê pytanie o sens i praktyczne skutki powy szej decyzji. Przecie podmiot, który zamierza uczestniczyæ w profesjonalnej rywalizacji sportowej, z czym wi¹ ¹ siê m. in. o wiele wiêksze tzw. wymagania organizatorskie ni w stosunku do amatorskiego klubu sportowego (stowarzyszenia), a jednoczeœnie nie dysponuje kwot¹ miliona z³otych, nie mo e - w mojej ocenie - byæ traktowany powa nie. Zabezpieczeniu ewentualnych roszczeñ zawodników s³u yæ ma, zgodnie z dyspozycj¹ art. 34 ust. 2 ukf, kapita³ zapasowy, którym spó³ka nie mo e dys- 20 Nale y stwierdziæ, i bezpoœredni¹ konsekwencj¹ przyjêcia przez ustawodawcê modelu wiêzi prawnej ³¹cz¹cej zawodnika profesjonalnego z klubem sportowym (SSA) w postaci stosunku pracy (patrz art. 22 ust. 2 ukf) jest mo liwoœæ stosowania do takiego pracownika przepisów Ustawy z 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, ze zm.).

8 58 ponowaæ. Musi on byæ tworzony przez spó³kê z dywidendy, której nie mo na dzieliæ miêdzy akcjonariuszy, a do czasu jego zebrania, w wysokoœci co najmniej po³owy œredniej wydatków z dwóch ostatnich lat obrachunkowych. Gdy sportowa spó³ka akcyjna zaczyna sw¹ dzia- ³alnoœæ, po³owa œredniej wydatków jest równoznaczna z po³ow¹ bud etu pocz¹tkowego lub po³ow¹ œredniej wydatków z ostatniego roku obrachunkowego (art. 34 ust. 1 ukf). Czy instytucja ta bêdzie w stanie, przy zmniejszonym pu- ³apie kapita³u akcyjnego, zabezpieczyæ wszelkie pojawiaj¹ce siê roszczenia finansowe zawodników? Wydaje siê to bardzo w¹tpliwe. Art. 32 ust. 5 ukf, stanowi¹cy, e: Osoba fizyczna b¹dÿ prawna posiadaj¹ca wiêcej ni 1% kapita³u akcyjnego w jednej sportowej spó³ce akcyjnej nie mo e posiadaæ wiêcej ni 1% kapita³u akcyjnego w jakiejkolwiek innej sportowej spó³ce akcyjnej, wprowadza ograniczenia swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, znajduj¹ce g³êbokie uzasadnienie na gruncie prawa sportowego oraz dzia³alnoœci sportowej. Zapobiega bowiem zmonopolizowaniu rozgrywek profesjonalnych w danej dyscyplinie przez jedn¹ sportow¹ spó³kê akcyjn¹, a œciœlej mówi¹c - przez jednych w³aœcicieli (akcjonariuszy) i jako taki zas³uguje na akceptacjê. Z tego samego powodu akcjonariuszom lub cz³onkom w³adz statutowych sportowej spó³ki akcyjnej nie wolno udzielaæ po yczek lub ich porêczania innej spó³ce dzia³aj¹cej w tej samej dyscyplinie sportu (patrz - art. 32 ust. 6 ukf.). Ze wzmiankowanymi przepisami ³¹czy siê postanowienie art. 35 ust. 1 ukf, przewiduj¹ce, i : Sportowa spó³ka akcyjna mo e byæ klubem sportowym jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym. W danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu sportowa spó³ka akcyjna mo e prowadziæ tylko jedn¹ sekcjê sportow¹. Nale y tu zauwa yæ, i do niedawna powa ne w¹tpliwoœci prawne budzi³ przepis art. 32 ust. 3 ukf, w którym przewidziano, e: Co najmniej 70% kapita- ³u akcyjnego sportowych spó³ek akcyjnych powinno byæ w posiadaniu wy³¹cznie krajowych osób prawnych i fizycznych, nie bêd¹cych podmiotami zale nymi od podmiotów zagranicznych w rozumieniu przepisów o spó³kach z udzia³em zagranicznym. Takiego ograniczenia nie by³o w Kodeksie Handlowym i nie ma tak e w przepisach Kodeksu spó³ek handlowych. 21 By³o ono tak e niezgodne ze standardami prawa Unii Europejskiej, gdzie obowi¹zuj¹ zasady swobodnego przep³ywu kapita³u oraz wolnej przedsiêbiorczoœci, co w obliczu aspiracji Polski do przyst¹pienia do grona pañstw - cz³onków UE nie pozostawa³o bez znaczenia. W obliczu s³aboœci polskiej gospodarki (przejawiaj¹cej siê m.in. brakiem silnych podmiotów gospodarczych - sponsorów, anga uj¹cych siê w nasz sport profesjonalny) to ograniczenie wp³ywa³o negatywnie na sytuacjê naszego sportu (co zdolniejsi i lepsi zawodnicy przechodz¹ do klubów zagranicznych). W zwi¹zku z powy szym na aprobatê zas³uguje skreœlenie powy - szego przepisu na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o kulturze fizycznej z 4 listopada 1999 roku. Powy sz¹ nowelizacj¹ skreœlono tak- e art. 32 ust. 2 ukf, który przewidywa³, e sportowe spó³ki akcyjne musz¹ mieæ 21 Por. A. Koch, op. cit., s

9 Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej 59 siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zauwa a A. Baczewski 22, skreœlenie ust. 1-3 art. 32 ukf dostosowa³o Ustawê [...] do wymogów «Kodeksu Handlowego» [...]. Prima facie mo na dojœæ do wniosku, i jest to krok w kierunku globalizacji dzia³alnoœci gospodarczej (a tak¹ jest sport profesjonalny), lecz wówczas rodziæ siê mo e pytanie: Czy nie jest on zbyt szybki i zbyt daleki? Przecie na podstawie lektury Ustawy mo na dojœæ do wniosku, i obecnie siedziba sportowej spó³ki akcyjnej mo e byæ usytuowana w dowolnym miejscu. Tak te jest w istocie, gdy - jak stanowi art. 307 KSH - Spó³ki akcyjne maj¹ce siedzibê za granic¹ mog¹ tworzyæ oddzia³y lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnim specyficznym postanowieniem Ustawy o kulturze fizycznej, reguluj¹cym status prawny sportowych spó³ek akcyjnych, jest art. 36a, dodany do jej treœci na mocy ostatniej nowelizacji z 4 listopada 1999 r. Zgodnie z nim Sportowa spó³ka akcyjna przystêpuj¹ca do ligi zawodowej w miejsce sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej, przejmuje z dniem zg³oszenia do ligi zawodowej ogó³ praw i obowi¹zków maj¹tkowych oraz niemaj¹tkowych tej sekcji. Powy szy przepis powsta³ pod wp³ywem praktyki, polegaj¹cej na uciekaniu przez kluby sportowe, dzia³aj¹ce w formie stowarzyszeñ kultury fizycznej, od wszelkich zobowi¹zañ (g³ównie finansowych) powsta³ych w zwi¹zku z poprzedni¹ ich dzia³alnoœci¹. 22 A. Baczewski, Ustawa o kulturze fizycznej po nowelizacji. Sport Wyczynowy 1999, nr 11-12, s. 37. Podkreœliæ tu nale y, i jakiekolwiek twierdzenie o braku sukcesji pomiêdzy starym a nowym klubem (bez wzglêdu na ich formê prawn¹), jest pozbawione podstaw prawnych. Przecie aden nowy klub sportowy nie rozpoczyna³ swej dzia³alnoœci od rywalizacji w ramach najni szej klasy rozgrywkowej, wstêpuj¹c (sukcesja) w miejsce poprzednika (zad³u onego klubu sportowego). Koniecznoœci¹ sta³o siê wiêc wprowadzenie do treœci Ustawy o kulturze fizycznej, wyraÿnie ujêtej zasady odpowiedzialnoœci sportowej spó³ki akcyjnej, która przystêpuj¹c do ligi zawodowej w miejsce sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej, przejmuje z dniem zg³oszenia do ligi zawodowej ogó³ praw i obowi¹zków maj¹tkowych oraz niemaj¹tkowych tej sekcji (swego poprzednika). 3. Reasumuj¹c, nale y zauwa yæ, i prawid³owemu funkcjonowaniu sportowych spó³ek akcyjnych, przeznaczonych wy- ³¹cznie dla klubów sportowych funkcjonuj¹cych w realiach sportu profesjonalnego, s³u ¹ zarówno instytucje przypisane zwyk³ym spó³kom akcyjnym, jak równie wy ej wzmiankowane specyficzne wymogi. Mam nadziejê, i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego rodzaju spó³ki akcyjnej jest w stanie unormalniæ sytuacjê prawn¹ i faktyczn¹ polskiego sportu profesjonalnego. Na tej operacji powinni zyskaæ wszyscy: zawodnicy, kluby sportowe, kontrahenci klubów sportowych, polskie zwi¹zki sportowe, reprezentacje kraju oraz kibice, którym wzruszeñ i emocji dostarczaæ bêd¹ usytuowane na mocnych podstawach sportowe spó³ki akcyjne.

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne JANUSZ KOCZANOWSKI Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne Uwagi wprowadzające Przygotowania akcesyjne Polski w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej znalaz³y swój

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ 1. Wstêp Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ ju od ponad

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY ZBYWANIA WIERZYTELNOŒCI BANKOWYCH

MECHANIZMY ZBYWANIA WIERZYTELNOŒCI BANKOWYCH TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 1/2006 ISSN 1641 1609 KRZYSZTOF HA ADYJ * MECHANIZMY ZBYWANIA WIERZYTELNOŒCI BANKOWYCH Aktualne rozwi¹zania prawne pozwalaj¹ bankom na wzglêdnie swobodny obrót wierzytelnoœciami.

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe Czêœæ I. Prawo wspólnotowe 1. Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej z 10 wrzeœnia 1984 r. OJ L 250 z 19 wrzeœnia 1994 t. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG z 10.9.1984

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARWALA * UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTA W CELU SFINANSOWANIA UMOWY SPRZEDA Y NIERUCHOMOŒCI W WARUNKACH AKWIZYCJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 85/577/EWG

Bardziej szczegółowo