S OWA KLUCZOWE: prawo sportowe Ustawa o kulturze fizycznej sport profesjonalny podstawy prawne dzia³ania sportowej spó³ki akcyjnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S OWA KLUCZOWE: prawo sportowe Ustawa o kulturze fizycznej sport profesjonalny podstawy prawne dzia³ania sportowej spó³ki akcyjnej."

Transkrypt

1 Prawo sportowe 51 Prawid³owemu funkcjonowaniu sportowych spó³ek akcyjnych s³u ¹ zarówno instytucje przypisane zwyk³ym spó³kom akcyjnym, jak równie specyficzne wymogi, przyjête w Ustawie o kulturze fizycznej. Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej W artykule opisano zasady dzia³ania sportowych spó³ek akcyjnych, w ramach mo liwoœci, stworzonych przez regulacje Ustawy o kulturze fizycznej (oraz jej nowelizacjê), a tak e przepisy Kodeksu spó³ek handlowych, odnosz¹ce siê do spó³ek kapita³owych. Specjaln¹ uwagê poœwiêcono zasadom kszta³towania kapita³u zak³adowego oraz, specyficznym dla sportu, wk³adom niepieniê nym. Opisano te czynnoœci, dotycz¹ce procedury rejestracyjnej oraz w³aœciwoœci organów statutowych spó³ki. Zwrócono uwagê na zmiany, dokonane w pierwotnej treœci Ustawy przez jej nowelizacjê z 4 listopada 1999 roku. S OWA KLUCZOWE: prawo sportowe Ustawa o kulturze fizycznej sport profesjonalny podstawy prawne dzia³ania sportowej spó³ki akcyjnej. Obowi¹zuj¹ce dzisiaj prawne podstawy dzia³alnoœci sportowej spó³ki akcyjnej ró ni¹ siê nieco od swego pierwowzoru, stworzonego Ustaw¹ o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 113, ze zm.; dalej jako - ukf), poniewa 4 listopada 1999 roku uchwalono Ustawê o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. 1 Bior¹c to pod uwagê, przedstawiamy poni ej analizê aktualnego charakteru prawnego sportowej spó³ki akcyjnej, z uwzglêdnieniem stanu pierwotnego, z odniesieniem do 1 Dz. U. Nr 96, poz Sport Wyczynowy 2001, nr 7-8/

2 52 zwyk³ych spó³ek akcyjnych prawa handlowego (wg Kodeksu spó³ek handlowych - dalej jako KSH 2 ). 1. Art. 31 ust. 2 ukf stanowi, e sportowe spó³ki akcyjne dzia³aj¹ na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego, dotycz¹cych spó³ek akcyjnych, z uwzglêdnieniem zmian, wynikaj¹cych z Ustawy o kulturze fizycznej. W zwi¹zku z tym sportowa spó³ka akcyjna (SSA) jest - jak wszystkie spó³ki akcyjne - osob¹ prawn¹ (art. 12 KSH). Wymogiem kodeksowym jest, aby w spó³kach akcyjnych ca³y kapita³ zak³adowy, który musi wynosiæ co najmniej piêæset tysiêcy z³otych 3, dzieli³ siê na akcje o równej wartoœci nominalnej (art. 302 KSH). Powy szy kapita³ powinien byæ pokryty albo gotówk¹, albo wk³adem niepieniê nym (aportem). Gdy przyszli akcjonariusze zdecyduj¹ siê na jego pokrycie aportem, musz¹ dokonaæ tego w ca³oœci, przed zarejestrowaniem spó³ki. Natomiast akcje, pokrywane wk³adem pieniê nym (gotowizn¹), musz¹ byæ op³acone przynajmniej w 25% ich wartoœci nominalnej (art KSH). Dla przysz³ych akcjonariuszy korzystniejsze jest wiêc drugie rozwi¹zanie. Mo e to mieæ niebagatelne znaczenie, gdy spó³ka bêdzie mia³a rozpocz¹æ dzia³alnoœæ za jakiœ czas (np. rok) po zarejestrowaniu. W przypadku sportowych spó³ek akcyjnych przyszli akcjonariusze wnosz¹ zarówno wk³ady pieniê ne, jak te aporty. W sytuacji pokrywania kapita³u akcyjnego gotówk¹ nie powinno byæ adnych 2 Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 roku Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). 3 Por. art KHS. problemów. Te mog¹ siê pojawiæ w sytuacji wnoszenia aportów, zazwyczaj specyficznych, nie wystêpuj¹cych na gruncie zwyk³ych spó³ek akcyjnych 4, takich jak: obiekty sportowe (stadiony, boiska treningowe, itp.), nieruchomoœci budynkowe (obiekty klubowe wraz z ich wyposa eniem, hotele klubowe itp.), samochody, wyposa enie obiektów klubowych (np. gabinety odnowy biologicznej, sprzêt treningowy itp.), baza treningowa w oœrodkach szkoleniowych, jak równie - choæ jest to, moim zdaniem, kwestia wysoce w¹tpliwa - tzw. karty zawodnicze. Niebezpieczeñstwo, wystêpuj¹ce przy wnoszeniu powy szych aportów (oprócz karty zawodniczej), wi¹ e siê z trudnoœci¹ prawid³owej ich wyceny, choæ ustawodawca przewidzia³ pewne mechanizmy, zapobiegaj¹ce mo liwoœci nara enia spó³ki na zwi¹zane z tym straty. Z inn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia np. w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, gdzie udzia³owcy sk³adaj¹ jedynie oœwiadczenia o wartoœci wnoszonych aportów, a ich odpowiedzialnoœæ, jedynie za znaczne zawy enie tych danych, wynika z dyspozycji art. 175 KSH. Poza tym w spó³ce z o.o. cz³onkowie zarz¹du sk³adaj¹ oœwiadczenie, e wk³ady na pokrycie kapita³u zak³adowego zosta³y przez wszystkich wspólników w ca³oœci wniesione (art. 167). W spó³ce akcyjnej mamy do czynienia z wieloma wymogami formalnymi w stosunku do jej za³o ycieli. Sk³adaj¹ oni m. in. sprawozdanie aportowe 4 Por. A. Koch, Status prawny sportowej spó³ki akcyjnej [w:] Status prawny polskich klubów i zwi¹zków sportowych, pod red. A. J. Szwarca, PTPS, seria Sport i prawo, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 2000, s. 72 i nast.

3 Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej 53 (art. 311 KSH), które musi byæ poddane szczegó³owemu badaniu przez zewnêtrznych bieg³ych rewidentów (art. 312 KSH). Dokonanie dzia³añ potencjalnie szkodliwych dla spó³ki jest tu o wiele trudniejsze. Przepisy stanowi¹ równie, e przedmiot aportu musi posiadaæ tzw. zdolnoœæ aportow¹ 5. Jak trafnie zauwa a S. So³tysiñski, posiada j¹ ka dy aktyw (rzecz lub maj¹tkowe dobro niematerialne): przeniesione lub ustanowione na rzecz S.A.; maj¹ce wymiern¹ wartoœæ bilansow¹, zgodnie z przepisami o rachunkowoœci; które mo e byæ przedmiotem egzekucji. Moim zdaniem obowi¹zek posiadania przez przedmiot aportu wymiernej wartoœci bilansowej stanowi przeszkodê dla praktycznego uznania zdolnoœci aportowej karty zawodniczej. Posiada ona co prawda pewn¹ wymiern¹ wartoœæ (tzw. rynkow¹ wartoœæ zawodnika, która stanowi ekwiwalent za jego wyszkolenie i promocjê), lecz jest ona zmienna. Zawodnik na pocz¹tku swej profesjonalnej kariery przedstawia mniejsz¹ wartoœæ ni np. po kilku latach gry w dru ynie mistrza kraju czy w reprezentacji narodowej, choæ przez ca³y czas ma jedn¹ kartê zawodnicz¹. Poza tym podczas wykonywania swej pracy jest nara ony na kontuzje, które mog¹ powodowaæ co najmniej czasowe obni enie jego wartoœci rynkowej wzglêdnie zakoñczenie w sposób nag³y kariery sportowej. 5 Zob. S. So³tysiñski [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz. Warszawa 1998, Wydawnictwo C. H. BECK, tom II, s Co w tej sytuacji nale a³oby zrobiæ z akcjami, które nie znajdowa³yby pokrycia w kapitale zak³adowym, uprzednio pokrytym kart¹ kontuzjowanego zawodnika (czy te takiego, który zakoñczy³ karierê)? Czy trzeba by³oby dokonaæ umorzenia tych akcji (art. 359 i nast. KSH), choæ niekiedy kwesti¹ tygodni jest ponowne dojœcie przez zawodnika do wysokiej formy sportowej i, co siê z tym wi¹ e, ponowne zwiêkszenie jego wartoœci? Czy wtedy nale a³oby dokonaæ nowej emisji akcji, przydzielonych nastêpnie akcjonariuszom, w zamian za nowy wk³ad, pokrywaj¹cy powiêkszony kapita³ akcyjny? W tej sytuacji uznanie zdolnoœci aportowej kart zawodniczych nie mo e zostaæ zaakceptowane, gdy wprowadza³oby do instytucji sportowej spó³ki akcyjnej ogromny baga niepewnoœci co do aktualnego jej maj¹tku, a wiêc tak e wyp³acalnoœci i wiarygodnoœci. Przepisy stanowi¹, e w trakcie zak³adania sportowej spó³ki akcyjnej musz¹ mieæ miejsce takie dzia³ania, jak: 1) zawi¹zanie spó³ki, w tym podpisanie statutu przez za³o ycieli, 2) wniesienie przez akcjonariuszy wk³adów na pokrycie ca³ego kapita³u zak³adowego, z uwzglêdnieniem art i 4, 3) ustanowienie zarz¹du i rady nadzorczej, 4) wpis do rejestru. Dokonanie ostatniej czynnoœci (wpis do rejestru) pozostawi³ ustawodawca w wy³¹cznej gestii zarz¹du dzia³aj¹cego in corpore. Co do samego pojêcia zarejestrowanie, to godne podkreœlenia jest to, i oznacza on wpis spó³ki do rejestru, a nie sam fakt wydania postanowienia o jej

4 54 6 Por. S. So³tysiñski, op. cit., s. 227 i nast.; oraz A. Wiœniewski, Polemika w sprawach zawi¹zywania i rejestracji spó³ek handlowych, Palestra 1991/1-2/3. zarejestrowaniu przez s¹d. Jak zauwa- a S. So³tysiñski 6 - czynnoœæ «materialno-techniczna», polegaj¹ca na wype³nieniu i podpisaniu arkusza rejestru handlowego, powoduje skutek, o którym mowa w art KH. Poniewa jednak od chwili uchwalenia aktu za³o- ycielskiego spó³ki akcyjnej do momentu jej zarejestrowania min¹æ mo e doœæ d³ugi okres czasu, powstaje pytanie, co mog¹, a co powinni, zrobiæ za³o yciele spó³ki w miêdzyczasie? Od uchwalenia aktu za³o ycielskiego do rozpoczêcia dzia³alnoœci mamy do czynienia z dwoma rodzajami spó³ek. Najpierw funkcjonuje tzw. spó³ka w organizacji, a od momentu wpisu do rejestru handlowego - normalna spó³ka akcyjna. Za wszelkie zobowi¹zania spó³ki powsta- ³e w fazie jej organizacji odpowiadaj¹ spó³ka i osoby, które dzia³a³y w jej imieniu. Natomiast akcjonariusz spó³ki akcyjnej w organizacji odpowiada solidarnie ze spó³k¹ za jej zobowi¹zania do wartoœci nie wniesionego wk³adu, okreœlonego w statucie spó³ki. W momencie rejestracji skutki wszelkich, uprzednio podejmowanych czynnoœci prawnych i faktycznych, dokonywanych w imieniu i interesie spó³ki w okresie jej tworzenia, przechodz¹ na spó³kê w³aœciw¹. Aby sta³a siê ona stron¹ tych czynnoœci, wymagane jest ich potwierdzenie ze strony spó³ki, w przeciwnym razie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ ponosiæ bêd¹ za³o yciele. Kiedy czynnoœci podejmowane w celu za³o enia spó³ki akcyjnej spe³zn¹ na niczym, np. zostanie podpisany jej statut, lecz w efekcie ró nych póÿniejszych okolicznoœci i czynnoœci nie bêdzie mog³a byæ ona zarejestrowana, np. w zwi¹zku z niezgromadzeniem wymaganych przez prawo dokumentów, albo z odst¹pienie od zamiaru jej zarejestrowania 7, odpowiedzialnoœæ bêd¹ ponosiæ: a) jej pierwsze w³adze (przede wszystkim zarz¹d), b) za³o yciele spó³ki, czyli ci jej wspólnicy, którzy przestali byæ zainteresowani rejestracj¹. Powy sze uwagi s¹ aktualne tak e na gruncie sportowych spó³ek akcyjnych. Trzeba tu dodaæ, e ju w fazie uchwalania statutu spó³ki powinien nast¹piæ wybór jej nazwy. 8 Ustawodawca w dyspozycji art. 31 ust. 3 ukf postanowi³, e Nazwa sportowej spó³ki akcyjnej mo e byæ obrana dowolnie, powinna jednak zawieraæ dodatek «Sportowa Spó³ka Akcyjna». W praktyce przyjmuje ona formê skrócon¹ SSA, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby u ywaæ ca³ego zwrotu przewidzianego w treœci tego artyku³u. 2. Po dokonaniu wszystkich opisanych czynnoœci sportowa spó³ka akcyjna jest gotowa do podjêcia dzia³alnoœci. Stosownie do przepisów Kodeksu spó³ek handlowych mamy ju wówczas do czynienia z takimi jej organami, jak: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (najwy sza w³adza), Zarz¹d (wybierany 7 Jednoczeœnie nie bêdzie nale a³a do zakresu omawianego pojêcia sytuacja, w której potencjalni partnerzy w ogóle nie podpisali statutu spó³ki akcyjnej, a ich czynnoœci ograniczaj¹ siê tylko do prowadzenia negocjacji w celu utworzenia w przysz³oœci spó³ki akcyjnej. 8 Szerzej pisze o tym R. Skubisz, Zasady prawa firmowego, Rejent 1993/1/9 i nast.

5 Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej Art. 385 KSH. 10 W sytuacji milczenia Ustawy, nale y przyj¹æ, i chodzi tu o tzw. zwyk³¹ wzglêdn¹ wiêkszoœæ. 11 Por. A. Koch - op. cit., s. 65 i nast. przez Radê Nadzorcz¹, jeœli statut nie stanowi inaczej 9 ), Rada Nadzorcza (organ wybierany przez Walne Zgromadzenie). Ustawodawca, kszta³tuj¹c przepisy o sportowej spó³ce akcyjnej, nie wprowadzi³ do Ustawy o kulturze fizycznej z 1996 roku adnych szczególnych odmiennoœci w stosunku do zwyk³ej spó³ki akcyjnej prawa handlowego. W tej sytuacji maj¹ wiêc do niej zastosowanie wszelkie przepisy Kodeksu. Odmiennoœci dotycz¹ kompetencji poszczególnych organów. W art. 33 ukf postanowiono, e Zarz¹d sportowej spó³ki akcyjnej musi uzyskaæ zgodê, udzielon¹ wiêkszoœci¹ g³osów walnego zgromadzenia akcjonariuszy 10, na przyjêcie preliminarza wydatków w dziedzinie dzia³alnoœci sportowej, co odnosi siê do specyficznego charakteru SSA, która oprócz dzia³alnoœci w zakresie sportu profesjonalnego mo e i powinna prowadziæ inn¹, pozasportow¹, dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 11 Uzasadnione jest twierdzenie, i œrodki na dzia³alnoœæ klubu sportowego powinna spó³ka czerpaæ w g³ównej mierze ze zwyk³ej dzia³alnoœci (np. produkcji butów sportowych, us³ug budowlanych, itp.), a nastêpnie np. z szeroko pojmowanych dzia³añ marketingowych, transferów zawodników, itp. Pozwoli³by to ustabilizowaæ sytuacjê polskiego sportu profesjonalnego, w którym kluby sportowe (SSA) utrzymuj¹ siê g³ównie ze sprzeda y zawodników oraz praw do transmisji telewizyjnych, nie dostrzegaj¹c mo liwoœci, a nawet koniecznoœci, prowadzenia pozasportowej dzia³alnoœci gospodarczej. Z faktu uzyskania osobowoœci prawnej przez sportow¹ spó³kê akcyjn¹ wynika, e dzia³a ona przez swoje organy. W praktyce wystêpowaæ mog¹ jednak ró ne sytuacje, e ktoœ zawrze umowê o pracê (profesjonalny kontrakt sportowy) z zawodnikiem profesjonalnym nie bêd¹c jej organem albo przekraczaj¹c zakres umocowania takiego organu. 12 Co w takiej sytuacji nale y uczyniæ? Jak siê wydaje - zgodnie z dyspozycj¹ art. 39 KC - osoba ta obowi¹zana jest do zwrotu tego, co otrzyma³a od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, któr¹ druga strona ponios³a przez to, e zawar³a umowê, nie wiedz¹c o braku umocowania. 13 Wobec spó³ki czynnoœci takie s¹ bezwzglêdnie niewa - ne (art. 39 KC w zw. z art KC), i co siê z tym wi¹ e - bezskuteczne. Przepisem, reguluj¹cym proces powstawania spó³ki akcyjnej (w tym tak- e sportowej), jest art. 301 KSH, który stanowi: Zawi¹zaæ spó³kê akcyjn¹ mo e jedna albo wiêcej osób. Statut 12 Patrz np. sprawa litewskiego zawodnika Preiksaitisa, którego pozyska³ do GKS Katowice SSA nieuprawniony pracownik klubu, po czym w³adze klubu odmówi³y uregulowania nale noœci transferowych dla macierzystego klubu zawodnika algirisu Wilno, powo³uj¹c siê na przekroczenie kompetencji organu. 13 Por. np. M. Pazdan [w:] pracy zbiorowej pod redakcj¹ K.Pietrzykowskiego - Kodeks cywilny. Komentarz - Tom I, Warszawa 1997, Wydawnictwo C. H. BECK, s. 100; S. Dmowski [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki - Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga Pierwsza. Czêœæ Ogólna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998, s. 94 i 95 oraz powo³ywane w tych opracowaniach literatura i orzecznictwo.

6 56 14 Zob. szerzej J. Fr¹ckowiak [w:] pracy zbiorowej pod red. K. Kruczalaka, Kodeks handlowy. Komentarz. Warszawa PWN, s. 402 i nast. spó³ki akcyjnej powinien byæ sporz¹dzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisuj¹ce statut s¹ za³o ycielami spó³ki. Akcjonariusze s¹ zobowi¹zani jedynie do œwiadczeñ okreœlonych w statucie. Akcjonariusze nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki. Statut spó³ki akcyjnej, nazywany zbiorem norm postêpowania dla akcjonariuszy oraz organów spó³ki 14, powinien okreœlaæ m.in. (art KSH): 11) firmê i siedzibê spó³ki, 12) przedmiot dzia³alnoœci spó³ki, 13) czas trwania spó³ki, je eli jest oznaczony, 14) wysokoœæ kapita³u zak³adowego oraz kwotê wp³acon¹ przed zarejestrowaniem na pokrycie kapita- ³u zak³adowego, 15) wartoœæ nominaln¹ akcji i ich liczbê ze wskazaniem, czy akcje s¹ imienne, czy na okaziciela, 16) liczbê akcji poszczególnych rodzajów i zwi¹zane z nimi uprawnienia, je eli maj¹ byæ wprowadzone akcje ró nych rodzajów, 17) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) za³o ycieli, 18) liczbê cz³onków zarz¹du i rady nadzorczej albo co najmniej minimaln¹ lub maksymaln¹ liczbê cz³onków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia sk³adu zarz¹du lub rady nadzorczej, 19) co najmniej przybli on¹ wielkoœæ wszystkich kosztów poniesionych lub obci¹ aj¹cych spó³kê w zwi¹zku z jej utworzeniem, ustalon¹ na dzieñ zawi¹zania spó³ki, 10) pismo do og³oszeñ, je eli spó³ka zamierza dokonywaæ og³oszeñ równie poza Monitorem S¹dowym i Gospodarczym. Poza tym ustawodawca na³o y³ na sportowe spó³ki akcyjne w treœci art. 35 ust. 2 ukf dodatkowy wymóg, zgodnie z którym oprócz ujawnienia wszelkich zmian statutu, sk³adu w³adz i regulaminów spó³ki w rejestrze handlowym, sportowe spó³ki akcyjne maj¹ obowi¹zek informowania prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki o wszelkich zmianach w statucie, sk³adach w³adz i regulaminach w terminie 30 dni od daty uchwalenia tych zmian. Oprócz powy szego w statucie powinny siê znaleÿæ postanowienia, które zgodnie z dyspozycj¹ art. 31 ukf, okreœlaæ bêd¹ podstawowe zadania spó³ki, wyartyku³owane w treœci Ustawy o kulturze fizycznej - uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocjê sportu oraz prowadzenie dzia³alnoœci na rzecz jego rozwoju. Akcje wydawane w SSA, zgodnie z przepisem art. 334 KSH, mog¹ byæ imienne lub na okaziciela. Stosownie do dyspozycji art. 32 ust. 4 ukf nie mog¹ to byæ natomiast akcje uprzywilejowane 15, co jest wyraÿnym odstêpstwem od regulacji art. 351 KSH. Wszystkie akcje wydane w SSA s¹ wiêc równe co do g³osu, jak równie udzia³u w dywidendzie i maj¹tku likwidowanej spó³ki. Wniosek taki rodzi siê z zastosowania przepisu art zd. 1 KSH, zgodnie z któ- 15 Krytycznie o tej konstrukcji prawnej wypowiedzia³ siê A. Koch, op. cit., s. 79 i nast.

7 Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej Por.. Gasiñski, Dopuszczalnoœæ wprowadzenia z³otej akcji do konstrukcji spó³ki, PPH 1999/3/27; oraz zdanie odmienne - A. Szumañski, Z³ota akcja w prawie polskim, PPH 1998/12/1. 17 Por. A. Koch, op. cit., s Patrz Ustawa z 4 listopada 1999 roku (przypis - 1). 19 Obecnie - zgodnie z art. 308 KSH - jest to kwota z³otych. rym akcja daje prawo do jednego g³osu na walnym zgromadzeniu. 16 Zgodnie z opini¹ A. Kocha 17 [...] sam zakaz wydawania akcji uprzywilejowanych nie eliminuje mo liwoœci uzyskania stosownie wiêkszego wp³ywu na sprawy spó³ki przez tych akcjonariuszy, którzy w sposób znaczniejszy od innych przyczynili siê do zebrania kapita³u akcyjnego lub nabyli (póÿniej) wiêksz¹ liczbê akcji. To samo odnosi siê do wyp³at z zysku (dywidenda) oraz prawa do udzia³u w kwocie likwidacyjnej. O intensywnoœci uprawnieñ akcjonariuszy w tych p³aszczyznach decyduje liczba posiadanych akcji. Najwa niejszym ze wzglêdów praktycznych przepisem Ustawy o kulturze fizycznej, reguluj¹cym problematykê sportowych spó³ek akcyjnych, by³ do niedawna 18 art. 32 ust. 1, w którym w 1996 roku postanowiono, e Kapita³ akcyjny sportowej spó³ki akcyjnej nie mo e byæ mniejszy ni jeden milion z³otych, chocia analogiczny przepis ówczeœnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu Handlowego (art ) przewidywa³, e Kapita³ akcyjny spó³ki powinien wynosiæ przynajmniej z³otych (wyr. autora). Jak siê wydaje, prawodawcy chodzi- ³o o zagwarantowanie pewnoœci obrotu w sporcie profesjonalnym (udzia³ w rozgrywkach mocnych finansowo podmiotów, którym nie grozi³oby wycofanie siê z rywalizacji podczas sezonu, co z kolei nara aæ mog³oby inne podmioty - np. inne kluby, stacje telewizyjne i radiowe, reklamodawców itp. - na ewentualne straty) oraz jednoczeœnie o zabezpieczenie interesów zawodników profesjonalnych, bêd¹cych pracownikami sportowych spó³ek akcyjnych. 20 Obecnie, po wejœciu w ycie ostatniej nowelizacji Ustawy o kulturze fizycznej z 4 listopada 1999 roku, na mocy której skreœlono ust. 1 art. 32 ukf, minimalny kapita³ sportowej spó³ki akcyjnej, identycznie jak przy zwyk³ych spó³kach akcyjnych prawa handlowego, okreœlono na piêæset tysiêcy z³otych (por. - art. 308 KSH). W tym miejscu rodzi siê pytanie o sens i praktyczne skutki powy szej decyzji. Przecie podmiot, który zamierza uczestniczyæ w profesjonalnej rywalizacji sportowej, z czym wi¹ ¹ siê m. in. o wiele wiêksze tzw. wymagania organizatorskie ni w stosunku do amatorskiego klubu sportowego (stowarzyszenia), a jednoczeœnie nie dysponuje kwot¹ miliona z³otych, nie mo e - w mojej ocenie - byæ traktowany powa nie. Zabezpieczeniu ewentualnych roszczeñ zawodników s³u yæ ma, zgodnie z dyspozycj¹ art. 34 ust. 2 ukf, kapita³ zapasowy, którym spó³ka nie mo e dys- 20 Nale y stwierdziæ, i bezpoœredni¹ konsekwencj¹ przyjêcia przez ustawodawcê modelu wiêzi prawnej ³¹cz¹cej zawodnika profesjonalnego z klubem sportowym (SSA) w postaci stosunku pracy (patrz art. 22 ust. 2 ukf) jest mo liwoœæ stosowania do takiego pracownika przepisów Ustawy z 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, ze zm.).

8 58 ponowaæ. Musi on byæ tworzony przez spó³kê z dywidendy, której nie mo na dzieliæ miêdzy akcjonariuszy, a do czasu jego zebrania, w wysokoœci co najmniej po³owy œredniej wydatków z dwóch ostatnich lat obrachunkowych. Gdy sportowa spó³ka akcyjna zaczyna sw¹ dzia- ³alnoœæ, po³owa œredniej wydatków jest równoznaczna z po³ow¹ bud etu pocz¹tkowego lub po³ow¹ œredniej wydatków z ostatniego roku obrachunkowego (art. 34 ust. 1 ukf). Czy instytucja ta bêdzie w stanie, przy zmniejszonym pu- ³apie kapita³u akcyjnego, zabezpieczyæ wszelkie pojawiaj¹ce siê roszczenia finansowe zawodników? Wydaje siê to bardzo w¹tpliwe. Art. 32 ust. 5 ukf, stanowi¹cy, e: Osoba fizyczna b¹dÿ prawna posiadaj¹ca wiêcej ni 1% kapita³u akcyjnego w jednej sportowej spó³ce akcyjnej nie mo e posiadaæ wiêcej ni 1% kapita³u akcyjnego w jakiejkolwiek innej sportowej spó³ce akcyjnej, wprowadza ograniczenia swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, znajduj¹ce g³êbokie uzasadnienie na gruncie prawa sportowego oraz dzia³alnoœci sportowej. Zapobiega bowiem zmonopolizowaniu rozgrywek profesjonalnych w danej dyscyplinie przez jedn¹ sportow¹ spó³kê akcyjn¹, a œciœlej mówi¹c - przez jednych w³aœcicieli (akcjonariuszy) i jako taki zas³uguje na akceptacjê. Z tego samego powodu akcjonariuszom lub cz³onkom w³adz statutowych sportowej spó³ki akcyjnej nie wolno udzielaæ po yczek lub ich porêczania innej spó³ce dzia³aj¹cej w tej samej dyscyplinie sportu (patrz - art. 32 ust. 6 ukf.). Ze wzmiankowanymi przepisami ³¹czy siê postanowienie art. 35 ust. 1 ukf, przewiduj¹ce, i : Sportowa spó³ka akcyjna mo e byæ klubem sportowym jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym. W danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu sportowa spó³ka akcyjna mo e prowadziæ tylko jedn¹ sekcjê sportow¹. Nale y tu zauwa yæ, i do niedawna powa ne w¹tpliwoœci prawne budzi³ przepis art. 32 ust. 3 ukf, w którym przewidziano, e: Co najmniej 70% kapita- ³u akcyjnego sportowych spó³ek akcyjnych powinno byæ w posiadaniu wy³¹cznie krajowych osób prawnych i fizycznych, nie bêd¹cych podmiotami zale nymi od podmiotów zagranicznych w rozumieniu przepisów o spó³kach z udzia³em zagranicznym. Takiego ograniczenia nie by³o w Kodeksie Handlowym i nie ma tak e w przepisach Kodeksu spó³ek handlowych. 21 By³o ono tak e niezgodne ze standardami prawa Unii Europejskiej, gdzie obowi¹zuj¹ zasady swobodnego przep³ywu kapita³u oraz wolnej przedsiêbiorczoœci, co w obliczu aspiracji Polski do przyst¹pienia do grona pañstw - cz³onków UE nie pozostawa³o bez znaczenia. W obliczu s³aboœci polskiej gospodarki (przejawiaj¹cej siê m.in. brakiem silnych podmiotów gospodarczych - sponsorów, anga uj¹cych siê w nasz sport profesjonalny) to ograniczenie wp³ywa³o negatywnie na sytuacjê naszego sportu (co zdolniejsi i lepsi zawodnicy przechodz¹ do klubów zagranicznych). W zwi¹zku z powy szym na aprobatê zas³uguje skreœlenie powy - szego przepisu na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o kulturze fizycznej z 4 listopada 1999 roku. Powy sz¹ nowelizacj¹ skreœlono tak- e art. 32 ust. 2 ukf, który przewidywa³, e sportowe spó³ki akcyjne musz¹ mieæ 21 Por. A. Koch, op. cit., s

9 Sportowa spó³ka akcyjna - szczególny rodzaj spó³ki kapita³owej 59 siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zauwa a A. Baczewski 22, skreœlenie ust. 1-3 art. 32 ukf dostosowa³o Ustawê [...] do wymogów «Kodeksu Handlowego» [...]. Prima facie mo na dojœæ do wniosku, i jest to krok w kierunku globalizacji dzia³alnoœci gospodarczej (a tak¹ jest sport profesjonalny), lecz wówczas rodziæ siê mo e pytanie: Czy nie jest on zbyt szybki i zbyt daleki? Przecie na podstawie lektury Ustawy mo na dojœæ do wniosku, i obecnie siedziba sportowej spó³ki akcyjnej mo e byæ usytuowana w dowolnym miejscu. Tak te jest w istocie, gdy - jak stanowi art. 307 KSH - Spó³ki akcyjne maj¹ce siedzibê za granic¹ mog¹ tworzyæ oddzia³y lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnim specyficznym postanowieniem Ustawy o kulturze fizycznej, reguluj¹cym status prawny sportowych spó³ek akcyjnych, jest art. 36a, dodany do jej treœci na mocy ostatniej nowelizacji z 4 listopada 1999 r. Zgodnie z nim Sportowa spó³ka akcyjna przystêpuj¹ca do ligi zawodowej w miejsce sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej, przejmuje z dniem zg³oszenia do ligi zawodowej ogó³ praw i obowi¹zków maj¹tkowych oraz niemaj¹tkowych tej sekcji. Powy szy przepis powsta³ pod wp³ywem praktyki, polegaj¹cej na uciekaniu przez kluby sportowe, dzia³aj¹ce w formie stowarzyszeñ kultury fizycznej, od wszelkich zobowi¹zañ (g³ównie finansowych) powsta³ych w zwi¹zku z poprzedni¹ ich dzia³alnoœci¹. 22 A. Baczewski, Ustawa o kulturze fizycznej po nowelizacji. Sport Wyczynowy 1999, nr 11-12, s. 37. Podkreœliæ tu nale y, i jakiekolwiek twierdzenie o braku sukcesji pomiêdzy starym a nowym klubem (bez wzglêdu na ich formê prawn¹), jest pozbawione podstaw prawnych. Przecie aden nowy klub sportowy nie rozpoczyna³ swej dzia³alnoœci od rywalizacji w ramach najni szej klasy rozgrywkowej, wstêpuj¹c (sukcesja) w miejsce poprzednika (zad³u onego klubu sportowego). Koniecznoœci¹ sta³o siê wiêc wprowadzenie do treœci Ustawy o kulturze fizycznej, wyraÿnie ujêtej zasady odpowiedzialnoœci sportowej spó³ki akcyjnej, która przystêpuj¹c do ligi zawodowej w miejsce sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej, przejmuje z dniem zg³oszenia do ligi zawodowej ogó³ praw i obowi¹zków maj¹tkowych oraz niemaj¹tkowych tej sekcji (swego poprzednika). 3. Reasumuj¹c, nale y zauwa yæ, i prawid³owemu funkcjonowaniu sportowych spó³ek akcyjnych, przeznaczonych wy- ³¹cznie dla klubów sportowych funkcjonuj¹cych w realiach sportu profesjonalnego, s³u ¹ zarówno instytucje przypisane zwyk³ym spó³kom akcyjnym, jak równie wy ej wzmiankowane specyficzne wymogi. Mam nadziejê, i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego rodzaju spó³ki akcyjnej jest w stanie unormalniæ sytuacjê prawn¹ i faktyczn¹ polskiego sportu profesjonalnego. Na tej operacji powinni zyskaæ wszyscy: zawodnicy, kluby sportowe, kontrahenci klubów sportowych, polskie zwi¹zki sportowe, reprezentacje kraju oraz kibice, którym wzruszeñ i emocji dostarczaæ bêd¹ usytuowane na mocnych podstawach sportowe spó³ki akcyjne.

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym

Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym Rafał Mroczkowski Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym kto, kiedy i jak powinien podpisać dokumenty skutki wadliwej reprezentacji pełnomocnictwo i prokura wzory Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa Spis Wykaz treœci skrótów Literatura Przedmowa XIX XXIII XXV Czêœæ A. Testy Test 1. Czêœæ historyczna 1 Odpowiedzi do testu 1 61 Test 2. Krajowy Rejestr S¹dowy 3 Odpowiedzi do testu 2 61 Test 3. Przepisy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III

Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III Spółki kapitałowe - osoby prawne Spółki kapitałowe są formą działalności wybieraną najczęściej przy prowadzeniu dużych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 10:48:55 Numer KRS: 0000617032

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 10:48:55 Numer KRS: 0000617032 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 10:48:55 Numer KRS: 0000617032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 15:38:25 Numer KRS: 0000521742

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 15:38:25 Numer KRS: 0000521742 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 15:38:25 Numer KRS: 0000521742 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci S³owo wstêpne... Spis treœci Wykaz skrótów... Literatura... V XIII XVII Wstêp... 1 Rozdzia³ 1. Pojêcie i charakter prawny umorzenia akcji... 19 1.1. Podmiot czynnoœci umorzenia... 19 1.1.1. Spó³ka jako

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne w ramach projektu Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności 8 października 2009 roku Elbląg Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego o Funduszu Rolnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Spis treści Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Część A. Testy Test 1. Część historyczna 1 Test 2. Krajowy Rejestr Sądowy 3 Test 3. Przepisy Kodeksu cywilnego związane z prawem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2016 godz. 12:16:24 Numer KRS: 0000428873

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2016 godz. 12:16:24 Numer KRS: 0000428873 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2016 godz. 12:16:24 Numer KRS: 0000428873 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo