Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków"

Transkrypt

1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Dział Gospodarczy Kraków, dnia r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na dzierżawę części działki nr ewid.3/9 obr.8 j. ewid. Nowa Huta z przeznaczeniem na Inwestycję pn Ośrodek Radioterapii. I. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w związku z prowadzonym przetargiem pisemnym (oferta pisemna; licytacja), numer sprawy DGO /12, odpowiada na zapytania uczestników postępowania, o następującej treści: Zapytania do Regulaminu Przetargu Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie charakteru zobowiązania wynikającego z 1 ust. 5 Regulamin (zawarcie umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych). Czy wraz z zawarciem umowy dzierżawy zostanie zawarta umowa w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na czas określony do 2031 r.? W tym kontekście prosimy o wyjaśnienie, czy jest to przetarg na dzierżawę czy też na dzierżawę wraz ze zobowiązaniem do wykonywania świadczeń zdrowotnych? Ad. 1. Zapis zawarty w 1 ust. 5 Regulaminu dotyczy zobowiązania się przez Inwestora, tj. podmiot, który zaoferuje najwyższą stawkę wynagrodzenia tytułem czynszu dzierżawnego, do przystąpienia po zawarciu umowy dzierżawy do konkursu ofert ogłoszonego przez Spółkę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. Jeżeli w ramach wskazanego wyżej konkursu oferta złożona przez Inwestora będzie ofertą najkorzystniejszą, wówczas Strony będą zobligowane do zawarcia stosownej umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i brachyterapii, stanowiącej jednak odrębny stosunek obligacyjny od Umowy dotyczącej dzierżawy gruntu i realizacji inwestycji pn. Ośrodek Radioterapii. Reasumując, przetarg dotyczy dzierżawy opisanej w 1 Regulaminu (oraz projektu Umowy) części nieruchomości z określeniem jego przeznaczenia. Przedmiotowa Umowa będzie zawierała natomiast m.in. zobowiązanie Inwestora do przystąpienia do konkursu ofert ogłoszonego przez Spółkę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. Złożenie przez Inwestora najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w/w zakresie stosownie do zawartego w Umowie zobowiązania stron będzie uzasadniało zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy Inwestorem a Spółką.

2 Pytanie 2: W związku z postanowieniem 3 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu, prosimy o sprecyzowanie, czego ma dotyczyć pozytywna opinia Zarządu Województwa Małopolskiego i przez jaki okres strony będą oczekiwały na uzyskanie tej opinii i czy data jej wydania ma wpływ na terminy realizacji inwestycji. Ad. 2. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w Krakowie, jako jednoosobowa spółka prawa handlowego Województwa Małopolskiego może gospodarować nieruchomościami stanowiącymi jej własność, w tym oddawać nieruchomości w dzierżawę na zasadach określonych w stosownych uchwałach Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawa miejscowego Spółka jest zobligowana do uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Województwa na wydzierżawienie nieruchomości lub jej części. Taka pozytywna opinia została wyrażona przez Zarząd Województwa Małopolskiego w Uchwale nr 1183/11 z dnia 6 października 2011 r. Uzyskanie przedmiotowej opinii dotyczy natomiast umowy, której warunki zostaną wynegocjowane przez Strony, po wyłonieniu Inwestora (oferenta), który złoży najkorzystniejszą ofertę. Spółka nie może z przyczyn obiektywnych wskazać, w jakim terminie opinia zostanie wydana, albowiem kwestia ta leży w gestii Zarządu Województwa Małopolskiego. Data wydania opinii nie ma znaczenia dla terminu realizacji, który został w sposób,,sztywny określony w Umowie. Pytanie 3: W związku z postanowieniem 5 Regulaminu prosimy o poinformowanie o sposobie ustalenia ostatecznych warunków umowy dzierżawy, w szczególności o możliwości prowadzenia negocjacji co do ostatecznej treści umowy dzierżawy, bazujących na przygotowanych przez Szpital istotnych postanowieniach umowy. W świetle powyższego prosimy o sprecyzowanie, czy załącznik nr 2 do Regulaminu ma charakter projektu umowy, o którym mowa również w 1 ust. 2 Regulaminu, czy też istotnych postanowień umowy. Ad. 3. Ostateczny kształt postanowień Umowy zostanie ustalony w wyniku prowadzonych negocjacji z Inwestorem, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego. Załącznik nr 2 to Projekt Umowy, w którym zawarte są m.in. postanowienia dotyczące przedmiotu umowy, terminu realizacji inwestycji, zobowiązania dotyczącego warunków współpracy w zakresie udzielania świadczeń medycznych z zakresu radioterapii i brachyterapii, które nie podlegają negocjacji. Pozostałe ewentualne postanowienia Umowy, (nie zawarte w Projekcie) Strony będą mogły negocjować celem wypracowania optymalnych rozwiązań umożliwiających terminowe i należyte wykonanie Umowy.

3 Pytanie 4: W nawiązaniu do powyższego pytania nr 4, prosimy o wskazanie charakteru zobowiązania wynikającego z 6 Regulaminu tj. obowiązku zawarcia Umowy. Prosimy o wyjaśnienie o jakiej Umowie mowa jest w 6 Regulaminu, gdyż z treści 5 Regulaminu wprost wynika, że Szpital ogłasza jedynie istotne postanowienia umowy. Ad. 4. Zgodnie z warunkami przetargu Inwestor, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproszony do negocjacji warunków Umowy, które nie zostały zawarte w Projekcie stanowiącym załącznik do Regulaminu przetargu. Większość zapisów Projektu ma charakter postanowień, które nie mogą ulegać zmianie w wyniku negocjacji. Zakresem negocjacji będą natomiast objęte pozostałe kwestie, które Strony w ramach swobody kontraktowej mogą wspólnie uzgodnić. Przykładem może być potrzeba ustalenia zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy Stronami, a także wszelkie inne kwestie, które nie determinują wprost możliwości przystąpienia przez Spółkę do konkursu ofert ogłoszonego przez NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii, a mają w ocenie Stron znaczenie dla prawidłowego wykonania Umowy. Pytanie 5: Prosimy o informacje dotyczące przewidywanej daty rozstrzygnięcia przetargu i wskazanie czy ta data, a w konsekwencji data zawarcia umowy, ma wpływ na daty realizacji inwestycji? Ad. 5. Data realizacji inwestycji została określona na dzień 31 grudnia 2012 r. i tak ustalony termin nie podlega zmianie. Wymieniony termin dotyczy realizacji Inwestycji, o której mowa w art. 2 1 pkt 2, a ponadto obowiązku Inwestora, o którym mowa w art. 2 1 pkt 3. Zapytania do załącznika nr 2 Regulaminu Pytanie 1: Zapis art. 3 2 ust. 11 projektu umowy przewiduje de facto możliwość, w której na wydzierżawionym przez Dzierżawcę terenie i w wybudowanym przez Dzierżawcę Ośrodku Radioterapii, zupełnie inny podmiot (inny niż Dzierżawca) wykonywał będzie świadczenia zdrowotne. W związku z powyższym całkowicie niejasny jest przedmiot i cel postępowania przetargowego. Jeżeli przedmiotem przetargu ma być dzierżawa nieruchomości to należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 693 Kodeksu cywilnego Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Jeżeli więc projekt umowy zakłada, że Dzierżawca wydzierżawi nieruchomość i wybuduje na niej Ośrodek Radioterapii,

4 ale nie jest pewne czy będzie mógł korzystać z nieruchomości i wybudowanych przez siebie budynków, to projekt umowy i cel przetargu sprzeczny jest z istotą umowy dzierżawy. W tej sytuacji nasuwają się wątpliwości, czy projekt umowy nie ma charakteru umowy o roboty budowlane, na podstawie której Szpital zleca wykonanie i wyposażenie budynku Ośrodka Radioterapii. W takim wypadku, to Szpital winien być finansującym inwestycję w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Ad. 1. Zapis art. 3 2 ust. 11 Projektu Umowy nie przewiduje możliwości, w której na wydzierżawionym przez Spółkę terenie i w wybudowanym przez Inwestora Ośrodku Radioterapii, w okresie, w jakim strony będzie łączyła Umowa, inny podmiot aniżeli Inwestor będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i brachyterapii. W sytuacji, gdy Inwestor nie przystąpi do konkursu ofert ogłoszonego przez Spółkę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w/w zakresie lub innej przewidzianej prawem procedury zmierzającej do zawarcia umowy ze Spółką na świadczenia zdrowotne z przedmiotowego zakresu, nie wygra konkursu ofert lub będzie uchylał się od zawarcia umowy ze Spółką pomimo wygrania konkursu ofert, wówczas Umowa zostanie rozwiązana na warunkach w niej określonych. Postanowienia przedmiotowo istotne Umowy odpowiadają naturze i celowi gospodarczemu umowy dzierżawy, natomiast strony w zakresie swobody kontraktowej są uprawnione wprowadzić do umowy elementy dodatkowe, podmiotowo istotne, które będą określały np. przyczyny rozwiązania umowy dzierżawy, warunki rozliczeń pomiędzy stronami itp. Podsumowując - projekt umowy nie ma charakteru umowy o roboty budowlane, na podstawie której Szpital zleca wykonanie i wyposażenie budynku Ośrodka Radioterapii. Pytanie 2: W związku z charakterem planowanej inwestycji, robotami budowlanymi, a także oczekiwaniem na wykonanie procedur administracyjnych, proponujemy zawarcie umowy dzierżawy na okres 20 lat od daty rozpoczęcia działalności przez Ośrodek Radioterapii. Powyższe byłoby zgodne z dyspozycją uchwały nr 1183/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z r. w sprawie dwudziestoletniego okresu dzierżawy. Okres dzierżawy winien liczyć się od daty zakończenia prac budowlanych i rozpoczęcia działalności przez Ośrodek Radioterapii. Ad. 2. W Uchwale nr 1183/11 Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie zaopiniował wydzierżawienia na okres 20 lat, części działki 3/9 z przeznaczeniem,,na budowę Ośrodka Radioterapii. Określone precyzyjnie przeznaczenie dzierżawionego gruntu nie uzasadnia twierdzenia, że termin dzierżawy winien być liczony od dnia zakończenia inwestycji. Wręcz

5 przeciwnie, wskazany w treści Uchwały okres, na jaki może zostać wydzierżawiony przedmiotowy grunt ma charakter wiążący i czyni uzasadnionym zawarcie umowy do dnia 31 grudnia 2031 r. Pytanie 3: Art. 1 4 ust. 2 lit b projektu umowy uniemożliwia oddanie przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. Jakkolwiek zapis powyższy jest jednoznaczny i oczywisty, to prosimy jednak wziąć pod rozwagę możliwość udzielenia przez Szpital zgody na oddanie przedmiotu dzierżawy podmiotom należącym do grupy kapitałowej, w której znajduje się Dzierżawca. Zapis taki umożliwi sprawne wykonanie oraz finansowanie całości inwestycji. Ad. 3. Art. 1 4 pkt 2 lit. b wprost stanowi, że Inwestor będzie mógł oddać przedmiot dzierżawy w całości lub części w użytkowanie lub używanie osobie trzeciej, każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Pytanie 4: W związku z faktem, że terminowa realizacja inwestycji jest uzależniona od działań Szpitala, osób trzecich,a w szczególności organów administracyjnych, zapis o płatności trzykrotności czynszu w przypadku, o którym mowa w art. 1 5 ust. 6 projektu umowy (opóźnienie w wykonaniu inwestycji), powinien mieć zastosowanie wyłącznie do przypadków opóźnienia realizacji inwestycji z winy Dzierżawcy. Ponadto w wymienionym postanowieniu występuje prawdopodobnie błędna numeracja odniesienia do art. 2 1 ust. 5. Ad. 4. Pogląd wyrażony w przedmiotowym punkcie Zapytania nie jest uzasadniony. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z postanowieniami Projektu Umowy Inwestor zobowiązuje się do ukończenia inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchybienie powyższemu terminowi będzie powodowało, iż Spółka nie będzie miała możliwości przystąpienia do ewentualnego konkursu ogłoszonego przez NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. Inwestor podejmuje się realizacji inwestycji na własne ryzyko i odpowiedzialność, wobec czego w przypadku braku terminowej realizacji inwestycji Inwestor będzie zobowiązany do zapłacenia naliczonej przez Spółkę kary umownej w wysokości określonej w art. 1 5 ust. 6 Projektu Umowy.

6 Pytanie 5: Budowa budynku Ośrodka Radioterapii może być ukończona w ciągu 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Inny termin nie jest możliwy z uwagi na technologiczne uwarunkowania procesu budowlanego. Ad. 5. W przypadku uchybienia w terminowej realizacji inwestycji pn.,,ośrodek Radioterapii Spółka będzie uprawniona do naliczenia i pobierania czynszu w wysokości określonej w art. 1 5 pkt 6 Projektu Umowy. Art. 1 5 pkt 6 powinien mieć brzmienie: Jeżeli Inwestor przekroczy termin 31 grudnia 2012 r.zobowiązany będzie płacić miesięczny czynsz netto w kwocie równej trzykrotności stawki, o której mowa z art. 1 5 pkt 3Umowy. Pytanie 6: Zmniejszony w art. 1 5 ust. 5 do 50 % czynsz najmu winien być płacony do daty rozpoczęcia działalności przez Ośrodek Radioterapii. Ad. 6. Odstępstwo od zasady opłacania przez Inwestora czynszu dzierżawnego w pełnym wymiarze (100%) przewidziane w art. 1 1 pkt 5 Projektu Umowy dotyczy wyłącznie okresu, jaki został przewidziany do czasu planowego zakończenia realizacji inwestycji. Pytanie 7: Prosimy o sprecyzowanie, o jakiej gwarancji jest mowa w art. 1 5 ust. 8 projektu umowy i jakie wierzytelności ma zabezpieczać ta gwarancja. Ad. 7. Zapis odnosi się do wierzytelności dotyczących dzierżawy. Spółka dopuszcza możliwość udzielenia zabezpieczenia w innej formie. Pytanie 8: W związku z faktem, że to Dzierżawca prowadził będzie proces budowlanym, koniecznym jest, aby Szpital w umowie potwierdził prawo do dysponowania przez Dzierżawcę nieruchomością na cele budowlane.

7 Ad. 8 Spółka jest właścicielem przedmiotu dzierżawy, zatem posiada pełne prawo do udostępnienia Inwestorowi terenu pod inwestycję w zakresie niezbędnym do jej realizacji. Umowa jako stosunek obligacyjny łączący Inwestorem ze Spółką stanowi natomiast tytuł prawny uprawniający Inwestora do dysponowania nieruchomością na cele związane z budową Ośrodka Radioterapii, co wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pytanie 9: Umowa winna określać procedurę przeniesienia na Dzierżawcę pozwolenia na budowę oraz skutki odmowy dokonania takiego przeniesienia przez organ administracyjny. Ad. 9 Procedura przeniesienia na Inwestora pozwolenia na budowę jest determinowana przepisami prawa. Inicjatywa w tym zakresie będzie zatem należała do Inwestora, który jest zobligowany dokonać stosownych czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, celem uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Należy podkreślić, iż zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 w/w ustawy wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę nie stanowi decyzji uznaniowej, zatem dopełnienie przez Inwestora prawem przewidzianych wymogów pozwoli na uzyskanie przedmiotowej decyzji. Pytanie 10: Umowa winna ustalać zasady przeniesienia na Dzierżawcę majątkowych praw autorskich do projektów budowlanych posiadanych przez Szpital. Ad. 10. Majątkowe prawa autorskie dotyczące projektu budowlanego Ośrodka Radioterapii zostały przeniesione na Spółkę w formie aportu wniesionego przez Województwo Małopolskie w postaci przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i materialnych obejmujących m.in. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne (art pkt 7 k.c.). Postanowienia dotyczące ewentualnego przeniesienia na Inwestora majątkowych prawa autorskich dotyczących projektu budowlanego realizowanej inwestycji mogą stanowić przedmiot negocjacji stron. Pytanie 11: W art. 2 1 ust. 7 przewidziano wymóg przedłożenia harmonogramu m.in. w zakresie wyposażenia Ośrodka Radioterapii, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. Wymóg ten nie jest możliwy do

8 zrealizowania, z uwagi na fakt, że do planowania listy wyposażenia będzie można przystąpić po wybudowaniu budynku Ad. 11 Spółka dopuszcza zmianę wymienionego terminu. Ostateczny termin może zostać określony w wyniku negocjacji Stron. Pytanie 12: Art. 2 2 ust. 4 przewiduje konieczność przekazania Szpitalowi dokumentacji budowlanej. Zwracamy uwagę, że to Dzierżawca jako zarządzający budynkiem zobowiązany jest do posiadania oryginałów dokumentacji budowlanej, w związku z czym Dzierżawca będzie mógł przekazać do Szpitala jedynie kopie tej dokumentacji. Ad. 12. Przepis art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi, że inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Z kolei zgodnie z treścią art.63 w/w ustawy, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Cytowane regulacje nie posługują się terminem,,oryginał dokumentu, zatem ich odpisy sporządzone w przepisanej formie również będą miały zachowany tenże walor. Powyższe umożliwi Inwestorowi uczynienie zadość postanowieniom umowy oraz obowiązującym przepisom prawa. Podsumowując, przepisy prawa stanowią wyraźnie, że dokumentacja może znajdować się u właściciela obiektu tj. Spółki. Pytanie 13: Umowa powinna szczegółowo regulować zasady rozliczenia nakładów inwestycyjnych po jej rozwiązaniu. W przypadku braku takich uregulowań, Szpital po rozwiązaniu umowy zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Ad. 13. Postanowienia umowy dotyczące rozliczeń pomiędzy Spółką a Inwestorem w zakresie nakładów inwestycyjnych na przedmiot dzierżawy mogą zostać uregulowane w sposób odmienny od zasad ogólnych wyrażonych w Kodeksie cywilnym, wobec czego te elementy umowy, jako podmiotowo istotne strony mogą uzgodnić w ramach negocjacji.

9 Pytanie 14: Umowa powinna przewidywać możliwość zawarcia przez Dzierżawcę osobnej umowy z NFZ, w sposób który nie narusza praw Szpitala. Zapewni to pełne wykorzystanie możliwości Ośrodka Radioterapii. Ad. 14. Inwestor nie może zawierać odrębnych umów z NFZ, co nie wyklucza natomiast możliwości zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, jako podwykonawca z innymi świadczeniodawcami, którzy będą mieli zawarte umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i brachyterapii. Pytanie 15: Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga korzystania z nieruchomości nie będących przedmiotem dzierżawy (nieruchomości sąsiednie). Uważamy więc za konieczne uregulowanie zasad i warunków korzystania z tych nieruchomości przez Dzierżawcę w czasie procesu inwestycyjnego. Ad. 15. Kwestie związane z udostępnieniem Inwestorowi przez Spółkę nieruchomości, które nie stanowią przedmiotu Umowy, w związku z realizacją inwestycji będą stanowiły przedmiot negocjacji z Inwestorem, który złoży najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania przetargowego. Pytanie 16: W art. 2 1 ust. 5 przewidziano obowiązek płatności przez Dzierżawcę za koszty inwestycji poniesione przez Szpital przed datą zawarcia umowy. Prosimy o podanie wysokości tych kosztów na chwilę obecną i jej wysokości planowanej na datę podpisania umowy. Ad. 16. W przedmiotowym postanowieniu umownym chodzi o wszelkie, faktycznie poniesione przez Spółkę koszty przed zawarciem umowy związane z rozpoczęciem realizacji procesu inwestycyjnego. Jako że zawarcie Umowy jest zdarzeniem przyszłym, do którego ziszczenia się mogą powstawać koszty, a których obecnie Spółka nie jest w stanie przewidzieć, nie jest możliwym udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 16 poprzez wskazanie konkretnej kwoty kosztów. W zakresie rozliczeń będą one stanowiły koszty realne, niezbędne i faktycznie poniesione przez Spółkę w zakresie związanym z realizacją inwestycji. Pytanie 17: Prosimy o wyjaśnienie charakteru prawnego postanowień art. 3 projektu umowy (zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne). Czy zapisy te mają definitywnie charakter wiążący, czy też jest to umowa

10 przedwstępna, czy też list intencyjny dotyczący umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ad. 17. Postanowienia umowne dotyczące,,zobowiązania do współpracy mają charakter wiążący dla Stron. Szczegółowe warunki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii będą określone w odrębnej umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. Umowa tego typu będzie zawarta jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki określone w art. 3 Projektu Umowy, a strony zobowiązują się dopełnić wszystkich określonych w niej postanowień, które stanowią warunek niezbędny by ziściła się możliwość zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pytanie 18: Nie jest możliwe przyjęcie przez Dzierżawcę zobowiązania do nie prowadzenia działalności jako świadczeniodawca w znaczeniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (art. 3 2 ust. 9) i powiązanego z tym postanowienia o zobowiązaniu do zapłaty kary umownej (art. 3 2 ust. 10). Ad. 18. Zgodnie z ustawową definicją podmiotu leczniczego zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm.), podmiotem leczniczym jest każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą. Z kolei świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz ze zm.) jest każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. W zakresie, w jakim w Umowie przewidziano zakaz prowadzenia przez Inwestora działalności w charakterze świadczeniodawcy, obwarowanego sankcją kary umownej w kwocie zł oraz odszkodowania na zasadach ogólnych, za jego każdorazowe naruszenie, zawarte są postanowienia dotyczące zakazu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Inwestora, jako świadczeniodawcy na podstawie umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Inwestor może natomiast wykonywać przedmiotowe świadczenia jako podwykonawca, w oparciu o umowy zawarte z podmiotami, które podpisały kontrakty z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. Spółka dopuszcza możliwość doprecyzowania przedmiotowego zapisu umowy w drodze negocjacji stron.

11 Pytanie 19: W związku z faktem, że Szpital przewiduje możliwość nie zawarcia lub rozwiązania umowy na świadczenie usług medycznych pomiędzy Szpitalem a Dzierżawcą, prosimy o wyjaśnienie jak taka sytuacja będzie miała wpływ na wykonywanie i obowiązywanie umowy dzierżawy. Ad. 19. Sytuacje skutkujące wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym zostały uregulowane w art. 3 2 pkt 8 Projektu Umowy. W pozostałych przypadkach, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń medycznych z zakresu radioterapii i brachyterapii pomiędzy Inwestorem a Spółką, Inwestor będzie zobligowany do opłacania należnego czynszu dzierżawnego zachowując możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz innych podmiotów jako podwykonawca. Brak zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy Inwestorem a Spółką nie zwalnia inwestora z zakazu zawierania umów bezpośrednio z NFZ. Zapytania do załącznika nr 5 Regulaminu Pytanie : W załączniku nr 5 określono istotne postanowienia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. W postanowieniach tych m.in. w pkt 5 określono zasadę podziału należności. Prosimy o przekazanie wyjaśnień i powodów, dla których Szpital zatrzymywać ma 5 % kosztów leczenia w Ośrodku Radioterapii. Wyjaśnienia wymaga również zasada finansowania kosztów procesów prowadzonych przez Szpital Dzierżawca nie może być zobowiązany do opłacania kosztów spraw sądowych prowadzonych przez Szpital. Prosimy również o wyjaśnienie sformułowania przymus sądowy. Sformułowanie,,przymus sądowy oznacza zobowiązanie się Spółki do dochodzenia od MOW NFZ kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych na rzecz pacjentów Spółki w ramach tzw. nadwykonań. W granicach przewidzianych prawem procedur dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych Spółka, jako podmiot któremu przysługuje czynna legitymacja procesowa w omawianym zakresie, zobowiązuje się wystąpić do właściwego sądu powszechnego ze stosownym pozwem o zapłatę przeciwko MOW NFZ. Jako że przychód z nadwykonań będzie rozliczany w proporcji 95/100 Inwestor, 5/100 Spółka, zatem uzasadnionym pozostaje, by wszelkie koszty procesu również były rozliczane w tej proporcji. Beneficjentem 95% zasądzonych i wyegzekwowanych lub dobrowolnie zapłaconych przez NFZ kosztów za nadwykanania w zakresie radioterapii i brachyterapii będzie Inwestor, co uzasadnia ponoszenie przez niego 95% kosztów procesu. Spółka podtrzymuje także wyrażone w Załączniku nr 5 zasady podziału przychodu z tytułu udzielonych przez Inwestora świadczeń zdrowotnych.

12 tel. sekr. (012) , fax (012) , Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł,zni NIP: REGON:

Numer sprawy: DGO-221-25/12 Strona 1

Numer sprawy: DGO-221-25/12 Strona 1 ZAŁĄCZNIK nr 2 -PROJEKT- UMOWA zawarta w dniu.w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1, NIP: 678-31-05-119,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

najem powierzchni użytkowych

najem powierzchni użytkowych najem powierzchni użytkowych Warszawa, kwiecień 2013 Spis treści Wstęp. Przedsięwzięcia gospodarcze na Ziemi... 3 Zasady najmu lokali użytkowych m.st. Warszawy... 4 Uprawnienia najemcy w razie wad rzeczy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo