Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków"

Transkrypt

1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Dział Gospodarczy Kraków, dnia r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na dzierżawę części działki nr ewid.3/9 obr.8 j. ewid. Nowa Huta z przeznaczeniem na Inwestycję pn Ośrodek Radioterapii. I. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w związku z prowadzonym przetargiem pisemnym (oferta pisemna; licytacja), numer sprawy DGO /12, odpowiada na zapytania uczestników postępowania, o następującej treści: Zapytania do Regulaminu Przetargu Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie charakteru zobowiązania wynikającego z 1 ust. 5 Regulamin (zawarcie umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych). Czy wraz z zawarciem umowy dzierżawy zostanie zawarta umowa w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na czas określony do 2031 r.? W tym kontekście prosimy o wyjaśnienie, czy jest to przetarg na dzierżawę czy też na dzierżawę wraz ze zobowiązaniem do wykonywania świadczeń zdrowotnych? Ad. 1. Zapis zawarty w 1 ust. 5 Regulaminu dotyczy zobowiązania się przez Inwestora, tj. podmiot, który zaoferuje najwyższą stawkę wynagrodzenia tytułem czynszu dzierżawnego, do przystąpienia po zawarciu umowy dzierżawy do konkursu ofert ogłoszonego przez Spółkę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. Jeżeli w ramach wskazanego wyżej konkursu oferta złożona przez Inwestora będzie ofertą najkorzystniejszą, wówczas Strony będą zobligowane do zawarcia stosownej umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i brachyterapii, stanowiącej jednak odrębny stosunek obligacyjny od Umowy dotyczącej dzierżawy gruntu i realizacji inwestycji pn. Ośrodek Radioterapii. Reasumując, przetarg dotyczy dzierżawy opisanej w 1 Regulaminu (oraz projektu Umowy) części nieruchomości z określeniem jego przeznaczenia. Przedmiotowa Umowa będzie zawierała natomiast m.in. zobowiązanie Inwestora do przystąpienia do konkursu ofert ogłoszonego przez Spółkę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. Złożenie przez Inwestora najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w/w zakresie stosownie do zawartego w Umowie zobowiązania stron będzie uzasadniało zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy Inwestorem a Spółką.

2 Pytanie 2: W związku z postanowieniem 3 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu, prosimy o sprecyzowanie, czego ma dotyczyć pozytywna opinia Zarządu Województwa Małopolskiego i przez jaki okres strony będą oczekiwały na uzyskanie tej opinii i czy data jej wydania ma wpływ na terminy realizacji inwestycji. Ad. 2. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w Krakowie, jako jednoosobowa spółka prawa handlowego Województwa Małopolskiego może gospodarować nieruchomościami stanowiącymi jej własność, w tym oddawać nieruchomości w dzierżawę na zasadach określonych w stosownych uchwałach Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawa miejscowego Spółka jest zobligowana do uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Województwa na wydzierżawienie nieruchomości lub jej części. Taka pozytywna opinia została wyrażona przez Zarząd Województwa Małopolskiego w Uchwale nr 1183/11 z dnia 6 października 2011 r. Uzyskanie przedmiotowej opinii dotyczy natomiast umowy, której warunki zostaną wynegocjowane przez Strony, po wyłonieniu Inwestora (oferenta), który złoży najkorzystniejszą ofertę. Spółka nie może z przyczyn obiektywnych wskazać, w jakim terminie opinia zostanie wydana, albowiem kwestia ta leży w gestii Zarządu Województwa Małopolskiego. Data wydania opinii nie ma znaczenia dla terminu realizacji, który został w sposób,,sztywny określony w Umowie. Pytanie 3: W związku z postanowieniem 5 Regulaminu prosimy o poinformowanie o sposobie ustalenia ostatecznych warunków umowy dzierżawy, w szczególności o możliwości prowadzenia negocjacji co do ostatecznej treści umowy dzierżawy, bazujących na przygotowanych przez Szpital istotnych postanowieniach umowy. W świetle powyższego prosimy o sprecyzowanie, czy załącznik nr 2 do Regulaminu ma charakter projektu umowy, o którym mowa również w 1 ust. 2 Regulaminu, czy też istotnych postanowień umowy. Ad. 3. Ostateczny kształt postanowień Umowy zostanie ustalony w wyniku prowadzonych negocjacji z Inwestorem, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego. Załącznik nr 2 to Projekt Umowy, w którym zawarte są m.in. postanowienia dotyczące przedmiotu umowy, terminu realizacji inwestycji, zobowiązania dotyczącego warunków współpracy w zakresie udzielania świadczeń medycznych z zakresu radioterapii i brachyterapii, które nie podlegają negocjacji. Pozostałe ewentualne postanowienia Umowy, (nie zawarte w Projekcie) Strony będą mogły negocjować celem wypracowania optymalnych rozwiązań umożliwiających terminowe i należyte wykonanie Umowy.

3 Pytanie 4: W nawiązaniu do powyższego pytania nr 4, prosimy o wskazanie charakteru zobowiązania wynikającego z 6 Regulaminu tj. obowiązku zawarcia Umowy. Prosimy o wyjaśnienie o jakiej Umowie mowa jest w 6 Regulaminu, gdyż z treści 5 Regulaminu wprost wynika, że Szpital ogłasza jedynie istotne postanowienia umowy. Ad. 4. Zgodnie z warunkami przetargu Inwestor, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproszony do negocjacji warunków Umowy, które nie zostały zawarte w Projekcie stanowiącym załącznik do Regulaminu przetargu. Większość zapisów Projektu ma charakter postanowień, które nie mogą ulegać zmianie w wyniku negocjacji. Zakresem negocjacji będą natomiast objęte pozostałe kwestie, które Strony w ramach swobody kontraktowej mogą wspólnie uzgodnić. Przykładem może być potrzeba ustalenia zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy Stronami, a także wszelkie inne kwestie, które nie determinują wprost możliwości przystąpienia przez Spółkę do konkursu ofert ogłoszonego przez NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii, a mają w ocenie Stron znaczenie dla prawidłowego wykonania Umowy. Pytanie 5: Prosimy o informacje dotyczące przewidywanej daty rozstrzygnięcia przetargu i wskazanie czy ta data, a w konsekwencji data zawarcia umowy, ma wpływ na daty realizacji inwestycji? Ad. 5. Data realizacji inwestycji została określona na dzień 31 grudnia 2012 r. i tak ustalony termin nie podlega zmianie. Wymieniony termin dotyczy realizacji Inwestycji, o której mowa w art. 2 1 pkt 2, a ponadto obowiązku Inwestora, o którym mowa w art. 2 1 pkt 3. Zapytania do załącznika nr 2 Regulaminu Pytanie 1: Zapis art. 3 2 ust. 11 projektu umowy przewiduje de facto możliwość, w której na wydzierżawionym przez Dzierżawcę terenie i w wybudowanym przez Dzierżawcę Ośrodku Radioterapii, zupełnie inny podmiot (inny niż Dzierżawca) wykonywał będzie świadczenia zdrowotne. W związku z powyższym całkowicie niejasny jest przedmiot i cel postępowania przetargowego. Jeżeli przedmiotem przetargu ma być dzierżawa nieruchomości to należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 693 Kodeksu cywilnego Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Jeżeli więc projekt umowy zakłada, że Dzierżawca wydzierżawi nieruchomość i wybuduje na niej Ośrodek Radioterapii,

4 ale nie jest pewne czy będzie mógł korzystać z nieruchomości i wybudowanych przez siebie budynków, to projekt umowy i cel przetargu sprzeczny jest z istotą umowy dzierżawy. W tej sytuacji nasuwają się wątpliwości, czy projekt umowy nie ma charakteru umowy o roboty budowlane, na podstawie której Szpital zleca wykonanie i wyposażenie budynku Ośrodka Radioterapii. W takim wypadku, to Szpital winien być finansującym inwestycję w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Ad. 1. Zapis art. 3 2 ust. 11 Projektu Umowy nie przewiduje możliwości, w której na wydzierżawionym przez Spółkę terenie i w wybudowanym przez Inwestora Ośrodku Radioterapii, w okresie, w jakim strony będzie łączyła Umowa, inny podmiot aniżeli Inwestor będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i brachyterapii. W sytuacji, gdy Inwestor nie przystąpi do konkursu ofert ogłoszonego przez Spółkę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w/w zakresie lub innej przewidzianej prawem procedury zmierzającej do zawarcia umowy ze Spółką na świadczenia zdrowotne z przedmiotowego zakresu, nie wygra konkursu ofert lub będzie uchylał się od zawarcia umowy ze Spółką pomimo wygrania konkursu ofert, wówczas Umowa zostanie rozwiązana na warunkach w niej określonych. Postanowienia przedmiotowo istotne Umowy odpowiadają naturze i celowi gospodarczemu umowy dzierżawy, natomiast strony w zakresie swobody kontraktowej są uprawnione wprowadzić do umowy elementy dodatkowe, podmiotowo istotne, które będą określały np. przyczyny rozwiązania umowy dzierżawy, warunki rozliczeń pomiędzy stronami itp. Podsumowując - projekt umowy nie ma charakteru umowy o roboty budowlane, na podstawie której Szpital zleca wykonanie i wyposażenie budynku Ośrodka Radioterapii. Pytanie 2: W związku z charakterem planowanej inwestycji, robotami budowlanymi, a także oczekiwaniem na wykonanie procedur administracyjnych, proponujemy zawarcie umowy dzierżawy na okres 20 lat od daty rozpoczęcia działalności przez Ośrodek Radioterapii. Powyższe byłoby zgodne z dyspozycją uchwały nr 1183/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z r. w sprawie dwudziestoletniego okresu dzierżawy. Okres dzierżawy winien liczyć się od daty zakończenia prac budowlanych i rozpoczęcia działalności przez Ośrodek Radioterapii. Ad. 2. W Uchwale nr 1183/11 Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie zaopiniował wydzierżawienia na okres 20 lat, części działki 3/9 z przeznaczeniem,,na budowę Ośrodka Radioterapii. Określone precyzyjnie przeznaczenie dzierżawionego gruntu nie uzasadnia twierdzenia, że termin dzierżawy winien być liczony od dnia zakończenia inwestycji. Wręcz

5 przeciwnie, wskazany w treści Uchwały okres, na jaki może zostać wydzierżawiony przedmiotowy grunt ma charakter wiążący i czyni uzasadnionym zawarcie umowy do dnia 31 grudnia 2031 r. Pytanie 3: Art. 1 4 ust. 2 lit b projektu umowy uniemożliwia oddanie przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. Jakkolwiek zapis powyższy jest jednoznaczny i oczywisty, to prosimy jednak wziąć pod rozwagę możliwość udzielenia przez Szpital zgody na oddanie przedmiotu dzierżawy podmiotom należącym do grupy kapitałowej, w której znajduje się Dzierżawca. Zapis taki umożliwi sprawne wykonanie oraz finansowanie całości inwestycji. Ad. 3. Art. 1 4 pkt 2 lit. b wprost stanowi, że Inwestor będzie mógł oddać przedmiot dzierżawy w całości lub części w użytkowanie lub używanie osobie trzeciej, każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Pytanie 4: W związku z faktem, że terminowa realizacja inwestycji jest uzależniona od działań Szpitala, osób trzecich,a w szczególności organów administracyjnych, zapis o płatności trzykrotności czynszu w przypadku, o którym mowa w art. 1 5 ust. 6 projektu umowy (opóźnienie w wykonaniu inwestycji), powinien mieć zastosowanie wyłącznie do przypadków opóźnienia realizacji inwestycji z winy Dzierżawcy. Ponadto w wymienionym postanowieniu występuje prawdopodobnie błędna numeracja odniesienia do art. 2 1 ust. 5. Ad. 4. Pogląd wyrażony w przedmiotowym punkcie Zapytania nie jest uzasadniony. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z postanowieniami Projektu Umowy Inwestor zobowiązuje się do ukończenia inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchybienie powyższemu terminowi będzie powodowało, iż Spółka nie będzie miała możliwości przystąpienia do ewentualnego konkursu ogłoszonego przez NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. Inwestor podejmuje się realizacji inwestycji na własne ryzyko i odpowiedzialność, wobec czego w przypadku braku terminowej realizacji inwestycji Inwestor będzie zobowiązany do zapłacenia naliczonej przez Spółkę kary umownej w wysokości określonej w art. 1 5 ust. 6 Projektu Umowy.

6 Pytanie 5: Budowa budynku Ośrodka Radioterapii może być ukończona w ciągu 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Inny termin nie jest możliwy z uwagi na technologiczne uwarunkowania procesu budowlanego. Ad. 5. W przypadku uchybienia w terminowej realizacji inwestycji pn.,,ośrodek Radioterapii Spółka będzie uprawniona do naliczenia i pobierania czynszu w wysokości określonej w art. 1 5 pkt 6 Projektu Umowy. Art. 1 5 pkt 6 powinien mieć brzmienie: Jeżeli Inwestor przekroczy termin 31 grudnia 2012 r.zobowiązany będzie płacić miesięczny czynsz netto w kwocie równej trzykrotności stawki, o której mowa z art. 1 5 pkt 3Umowy. Pytanie 6: Zmniejszony w art. 1 5 ust. 5 do 50 % czynsz najmu winien być płacony do daty rozpoczęcia działalności przez Ośrodek Radioterapii. Ad. 6. Odstępstwo od zasady opłacania przez Inwestora czynszu dzierżawnego w pełnym wymiarze (100%) przewidziane w art. 1 1 pkt 5 Projektu Umowy dotyczy wyłącznie okresu, jaki został przewidziany do czasu planowego zakończenia realizacji inwestycji. Pytanie 7: Prosimy o sprecyzowanie, o jakiej gwarancji jest mowa w art. 1 5 ust. 8 projektu umowy i jakie wierzytelności ma zabezpieczać ta gwarancja. Ad. 7. Zapis odnosi się do wierzytelności dotyczących dzierżawy. Spółka dopuszcza możliwość udzielenia zabezpieczenia w innej formie. Pytanie 8: W związku z faktem, że to Dzierżawca prowadził będzie proces budowlanym, koniecznym jest, aby Szpital w umowie potwierdził prawo do dysponowania przez Dzierżawcę nieruchomością na cele budowlane.

7 Ad. 8 Spółka jest właścicielem przedmiotu dzierżawy, zatem posiada pełne prawo do udostępnienia Inwestorowi terenu pod inwestycję w zakresie niezbędnym do jej realizacji. Umowa jako stosunek obligacyjny łączący Inwestorem ze Spółką stanowi natomiast tytuł prawny uprawniający Inwestora do dysponowania nieruchomością na cele związane z budową Ośrodka Radioterapii, co wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pytanie 9: Umowa winna określać procedurę przeniesienia na Dzierżawcę pozwolenia na budowę oraz skutki odmowy dokonania takiego przeniesienia przez organ administracyjny. Ad. 9 Procedura przeniesienia na Inwestora pozwolenia na budowę jest determinowana przepisami prawa. Inicjatywa w tym zakresie będzie zatem należała do Inwestora, który jest zobligowany dokonać stosownych czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, celem uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Należy podkreślić, iż zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 w/w ustawy wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę nie stanowi decyzji uznaniowej, zatem dopełnienie przez Inwestora prawem przewidzianych wymogów pozwoli na uzyskanie przedmiotowej decyzji. Pytanie 10: Umowa winna ustalać zasady przeniesienia na Dzierżawcę majątkowych praw autorskich do projektów budowlanych posiadanych przez Szpital. Ad. 10. Majątkowe prawa autorskie dotyczące projektu budowlanego Ośrodka Radioterapii zostały przeniesione na Spółkę w formie aportu wniesionego przez Województwo Małopolskie w postaci przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i materialnych obejmujących m.in. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne (art pkt 7 k.c.). Postanowienia dotyczące ewentualnego przeniesienia na Inwestora majątkowych prawa autorskich dotyczących projektu budowlanego realizowanej inwestycji mogą stanowić przedmiot negocjacji stron. Pytanie 11: W art. 2 1 ust. 7 przewidziano wymóg przedłożenia harmonogramu m.in. w zakresie wyposażenia Ośrodka Radioterapii, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. Wymóg ten nie jest możliwy do

8 zrealizowania, z uwagi na fakt, że do planowania listy wyposażenia będzie można przystąpić po wybudowaniu budynku Ad. 11 Spółka dopuszcza zmianę wymienionego terminu. Ostateczny termin może zostać określony w wyniku negocjacji Stron. Pytanie 12: Art. 2 2 ust. 4 przewiduje konieczność przekazania Szpitalowi dokumentacji budowlanej. Zwracamy uwagę, że to Dzierżawca jako zarządzający budynkiem zobowiązany jest do posiadania oryginałów dokumentacji budowlanej, w związku z czym Dzierżawca będzie mógł przekazać do Szpitala jedynie kopie tej dokumentacji. Ad. 12. Przepis art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi, że inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Z kolei zgodnie z treścią art.63 w/w ustawy, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Cytowane regulacje nie posługują się terminem,,oryginał dokumentu, zatem ich odpisy sporządzone w przepisanej formie również będą miały zachowany tenże walor. Powyższe umożliwi Inwestorowi uczynienie zadość postanowieniom umowy oraz obowiązującym przepisom prawa. Podsumowując, przepisy prawa stanowią wyraźnie, że dokumentacja może znajdować się u właściciela obiektu tj. Spółki. Pytanie 13: Umowa powinna szczegółowo regulować zasady rozliczenia nakładów inwestycyjnych po jej rozwiązaniu. W przypadku braku takich uregulowań, Szpital po rozwiązaniu umowy zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Ad. 13. Postanowienia umowy dotyczące rozliczeń pomiędzy Spółką a Inwestorem w zakresie nakładów inwestycyjnych na przedmiot dzierżawy mogą zostać uregulowane w sposób odmienny od zasad ogólnych wyrażonych w Kodeksie cywilnym, wobec czego te elementy umowy, jako podmiotowo istotne strony mogą uzgodnić w ramach negocjacji.

9 Pytanie 14: Umowa powinna przewidywać możliwość zawarcia przez Dzierżawcę osobnej umowy z NFZ, w sposób który nie narusza praw Szpitala. Zapewni to pełne wykorzystanie możliwości Ośrodka Radioterapii. Ad. 14. Inwestor nie może zawierać odrębnych umów z NFZ, co nie wyklucza natomiast możliwości zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, jako podwykonawca z innymi świadczeniodawcami, którzy będą mieli zawarte umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i brachyterapii. Pytanie 15: Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga korzystania z nieruchomości nie będących przedmiotem dzierżawy (nieruchomości sąsiednie). Uważamy więc za konieczne uregulowanie zasad i warunków korzystania z tych nieruchomości przez Dzierżawcę w czasie procesu inwestycyjnego. Ad. 15. Kwestie związane z udostępnieniem Inwestorowi przez Spółkę nieruchomości, które nie stanowią przedmiotu Umowy, w związku z realizacją inwestycji będą stanowiły przedmiot negocjacji z Inwestorem, który złoży najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania przetargowego. Pytanie 16: W art. 2 1 ust. 5 przewidziano obowiązek płatności przez Dzierżawcę za koszty inwestycji poniesione przez Szpital przed datą zawarcia umowy. Prosimy o podanie wysokości tych kosztów na chwilę obecną i jej wysokości planowanej na datę podpisania umowy. Ad. 16. W przedmiotowym postanowieniu umownym chodzi o wszelkie, faktycznie poniesione przez Spółkę koszty przed zawarciem umowy związane z rozpoczęciem realizacji procesu inwestycyjnego. Jako że zawarcie Umowy jest zdarzeniem przyszłym, do którego ziszczenia się mogą powstawać koszty, a których obecnie Spółka nie jest w stanie przewidzieć, nie jest możliwym udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 16 poprzez wskazanie konkretnej kwoty kosztów. W zakresie rozliczeń będą one stanowiły koszty realne, niezbędne i faktycznie poniesione przez Spółkę w zakresie związanym z realizacją inwestycji. Pytanie 17: Prosimy o wyjaśnienie charakteru prawnego postanowień art. 3 projektu umowy (zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne). Czy zapisy te mają definitywnie charakter wiążący, czy też jest to umowa

10 przedwstępna, czy też list intencyjny dotyczący umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ad. 17. Postanowienia umowne dotyczące,,zobowiązania do współpracy mają charakter wiążący dla Stron. Szczegółowe warunki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii będą określone w odrębnej umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. Umowa tego typu będzie zawarta jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki określone w art. 3 Projektu Umowy, a strony zobowiązują się dopełnić wszystkich określonych w niej postanowień, które stanowią warunek niezbędny by ziściła się możliwość zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pytanie 18: Nie jest możliwe przyjęcie przez Dzierżawcę zobowiązania do nie prowadzenia działalności jako świadczeniodawca w znaczeniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (art. 3 2 ust. 9) i powiązanego z tym postanowienia o zobowiązaniu do zapłaty kary umownej (art. 3 2 ust. 10). Ad. 18. Zgodnie z ustawową definicją podmiotu leczniczego zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm.), podmiotem leczniczym jest każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą. Z kolei świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz ze zm.) jest każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. W zakresie, w jakim w Umowie przewidziano zakaz prowadzenia przez Inwestora działalności w charakterze świadczeniodawcy, obwarowanego sankcją kary umownej w kwocie zł oraz odszkodowania na zasadach ogólnych, za jego każdorazowe naruszenie, zawarte są postanowienia dotyczące zakazu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Inwestora, jako świadczeniodawcy na podstawie umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Inwestor może natomiast wykonywać przedmiotowe świadczenia jako podwykonawca, w oparciu o umowy zawarte z podmiotami, które podpisały kontrakty z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. Spółka dopuszcza możliwość doprecyzowania przedmiotowego zapisu umowy w drodze negocjacji stron.

11 Pytanie 19: W związku z faktem, że Szpital przewiduje możliwość nie zawarcia lub rozwiązania umowy na świadczenie usług medycznych pomiędzy Szpitalem a Dzierżawcą, prosimy o wyjaśnienie jak taka sytuacja będzie miała wpływ na wykonywanie i obowiązywanie umowy dzierżawy. Ad. 19. Sytuacje skutkujące wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym zostały uregulowane w art. 3 2 pkt 8 Projektu Umowy. W pozostałych przypadkach, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń medycznych z zakresu radioterapii i brachyterapii pomiędzy Inwestorem a Spółką, Inwestor będzie zobligowany do opłacania należnego czynszu dzierżawnego zachowując możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz innych podmiotów jako podwykonawca. Brak zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy Inwestorem a Spółką nie zwalnia inwestora z zakazu zawierania umów bezpośrednio z NFZ. Zapytania do załącznika nr 5 Regulaminu Pytanie : W załączniku nr 5 określono istotne postanowienia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i brachyterapii. W postanowieniach tych m.in. w pkt 5 określono zasadę podziału należności. Prosimy o przekazanie wyjaśnień i powodów, dla których Szpital zatrzymywać ma 5 % kosztów leczenia w Ośrodku Radioterapii. Wyjaśnienia wymaga również zasada finansowania kosztów procesów prowadzonych przez Szpital Dzierżawca nie może być zobowiązany do opłacania kosztów spraw sądowych prowadzonych przez Szpital. Prosimy również o wyjaśnienie sformułowania przymus sądowy. Sformułowanie,,przymus sądowy oznacza zobowiązanie się Spółki do dochodzenia od MOW NFZ kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych na rzecz pacjentów Spółki w ramach tzw. nadwykonań. W granicach przewidzianych prawem procedur dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych Spółka, jako podmiot któremu przysługuje czynna legitymacja procesowa w omawianym zakresie, zobowiązuje się wystąpić do właściwego sądu powszechnego ze stosownym pozwem o zapłatę przeciwko MOW NFZ. Jako że przychód z nadwykonań będzie rozliczany w proporcji 95/100 Inwestor, 5/100 Spółka, zatem uzasadnionym pozostaje, by wszelkie koszty procesu również były rozliczane w tej proporcji. Beneficjentem 95% zasądzonych i wyegzekwowanych lub dobrowolnie zapłaconych przez NFZ kosztów za nadwykanania w zakresie radioterapii i brachyterapii będzie Inwestor, co uzasadnia ponoszenie przez niego 95% kosztów procesu. Spółka podtrzymuje także wyrażone w Załączniku nr 5 zasady podziału przychodu z tytułu udzielonych przez Inwestora świadczeń zdrowotnych.

12 tel. sekr. (012) , fax (012) , Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł,zni NIP: REGON:

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą,

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą, Jako załącznik do zapytania ofertowego poniżej został zamieszczony wzór Umowy Dzierżawy pomiędzy Oferentem a WSSE INVEST-PARK. Spółka zastrzega, iż niektóre zapisy w poniższej Umowie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Przez umowę dzierżawy jedna strona umowy zobowiązuje się oddać rzecz do używania

Przez umowę dzierżawy jedna strona umowy zobowiązuje się oddać rzecz do używania Umowa dzierżawy Informacje ogólne Dzierżawa Przez umowę dzierżawy jedna strona umowy zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (wydzierżawiający), czyli czerpania korzyści, natomiast

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następującej treści:

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następującej treści: Warszawa, 19-04-2011 r. L. dz. 180000/370/39/11/TZ Wykonawcy - informacja na stronę www.zus.pl Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr TZ 370/7/11 dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: DGO-221-25/12 Strona 1

Numer sprawy: DGO-221-25/12 Strona 1 ZAŁĄCZNIK nr 2 -PROJEKT- UMOWA zawarta w dniu.w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1, NIP: 678-31-05-119,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów,

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów, dotyczy: zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310-0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170-0+450 w Grybowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych w trwały zarząd

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MCKZ/1/2016 na zamówienie pn.: BUDOWA BUDYNKU MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ETAP I

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MCKZ/1/2016 na zamówienie pn.: BUDOWA BUDYNKU MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ETAP I Kłodzko, 2016-03-25 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MCKZ/1/2016 na zamówienie pn.: BUDOWA BUDYNKU MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ETAP I Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w Umowa przedwstępna dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości o pow. 800 m 2 stanowiącej cześć działki położonej w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/4/2016-CZP Płock, dnia 15 lutego 2016 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Bardziej szczegółowo

2. Oddanie nieruchomości, na zasadach o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku gdy : 1) jednostka organizacyjna nie może w całości za

2. Oddanie nieruchomości, na zasadach o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku gdy : 1) jednostka organizacyjna nie może w całości za UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

NAJEM DZIERŻAWA LEASING

NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM Tomasz A. Winiarczyk definicja najmu Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Dzierżawa. zawarta w dniu...w Katowicach

WZÓR UMOWY. Dzierżawa. zawarta w dniu...w Katowicach Załącznik 4.2 WZÓR UMOWY Dzierżawa zawarta w dniu...w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: UMOWA na świadczenie zdrowotne nr ZP-4241- /16 do postępowania nr ZP-4240-3/16 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r.

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...w GDYNI, pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w GDYNI, przy ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1, kod pocztowy 81-103, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Przetarg odbędzie się 21 marca 2014 roku. Termin wpłaty wadium i złożenia oferty 17 marca 2014r.

Przetarg odbędzie się 21 marca 2014 roku. Termin wpłaty wadium i złożenia oferty 17 marca 2014r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ) OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Informacje ogólne Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg Elbląskim Parkiem Technologicznym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w dniu...2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP: 851 030 94 10 REGON: 811684232 reprezentowaną przez:.

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol Zn. spr.:... UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol zawarta w Koniecpolu, w dniu..., w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI

Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI UMOWA Umowa nr RARR/COI/ /2015 Zawarta w dniu... 2015 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR...

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... W dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy: M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY Gliwice, dnia 25 czerwca 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo