REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI Część I Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideagora Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 2. Realizatorem projektu jest Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 161, Siedlce. 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej budżetu krajowego na podstawie umowy nr UDA-POKL /11-00 z dnia roku zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia). 4. Okres realizacji Projektu: r r. 5. Zasięg Projektu: ogólnokrajowy. 6. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 161 osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie. 7. Przedstawiciel Realizatora Projektu Kanclerz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej powołuje Koordynatora Projektu, który sprawuje ogólny nadzór nad realizacją Projektu.

2 8. Organem kontrolnym w stosunku do Koordynatora Projektu jest Kanclerz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 9. Wszystkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Collegium Mazovia. 2 Definicje 1. Realizator Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, Siedlce - podmiot realizujący projekt (Beneficjent Projektu) finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. 2. CM - skrót nazwy uczelni (utworzony z pierwszych liter pierwszego członu nazwy - Collegium Mazovia). 3. Uczestnicy Projektu (grupa docelowa) osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie z zapisami dokumentów programowych oraz opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym. 4. Biuro Projektu pomieszczenie numer A1-024 znajdujące się w siedzibie Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, ul. Sokołowska 161, Siedlce, tel w. 86 lub 44, fax , Dane osobowe dane osobowe w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dotyczące uczestników projektu, które muszą być gromadzone i przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz Realizatora. 6. Godzina dydaktyczna 45 min. 7. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) jednostka przyznająca pomoc, sprawująca nadzór nad zleconym do realizacji projektem. W przypadku projektu realizowanego przez Collegium Mazovia jest to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa. 8. Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków

3 o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyłoniony w drodze konkursu nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w oparciu o wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu. 9. Zespół Projektu personel zatrudniony w Projekcie na potrzeby jego realizacji, skład osobowy dostępny jest na stronie internetowej: 10. Lubiki sposób oceniania aktywności użytkowników platformy internetowej ideagora. Część II Cele projektu i założenia programowe 3 Cel główny Projektu Celem głównym Projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału uczelni poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację absolwenta z uczelnią. 4 Cele szczegółowe Projektu 1. Podniesienie poziomu wiedzy kadry naukowo-dydaktycznej CM w zakresie kształcenia postaw gotowości do uczenia się przez całe życie. 2. Rozwój potencjału CM w obszarze lifelong learning poprzez wypracowanie modelu ideagora w oparciu o doświadczenia Capful Ldt. (Finlandia). 3. Kształtowanie postaw gotowości do kształcenia się przez całe życie studentów i absolwentów CM. 4. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej CM i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, na podstawie wiedzy uzyskanej od studentów i absolwentów CM. 5. Upowszechnienie i wdrożenie modelu ideagora w środowisku uczelni wyższych.

4 5 Produkty i rezultaty 1. Produkt finalny składa się z trzech komponentów: 1.1 Komponent 1 poziom studentów: a) obejmuje innowacyjny program kształcenia (fakultatywny na etapie testowania) zawierający warsztaty, których celem jest zbudowanie postaw otwartości na nowe trendy technologiczne, rozwój umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie gotowości do zdobywania i gromadzenia nowej wiedzy b) rezultatem warsztatów ma być zadanie grupowe wykonane metodą open source, polegające na wspólnym napisaniu podręcznika do wybranego tematu c) nowy sposób uczenia zawarty w programie kształcenia (o którym mowa powyżej), po fazie testowania i ewaluacji, zostanie zgłoszony do Krajowych Ram Kwalifikacji d) w programie kształcenia uwzględnione zostaną tematy związane z równością szans. 1.2 Komponent 2 poziom absolwentów: a) obejmuje innowacyjny program kształcenia zawierający cykl szkoleń dla absolwentów, w ramach którego zostaną podjęte m.in. takie tematy jak: nowe metody komunikacji społecznej i grupowej, komunikacja z wykorzystaniem ICT, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, równość szans, itp. b) do procesu komunikacji uruchomiona zostanie platforma ideagora, która stanowić będzie miejsce wymiany umiejętności, wirtualnych spotkań, bazę ofert pracy, współpracy, rozwiązywania problemów biznesowych i innych zgłoszonych 1.3 Komponent 3 poziom kadry naukowo-dydaktycznej: a) obejmuje warsztaty inicjujące zmianę postawy nauczycieli, którzy powinni zacząć postrzegać studenta jako przyszłego absolwenta, przygotowanego do efektywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy b) wypracowanie nowego systemu nauczania studenta Jak się uczyć, aby się nauczyć?

5 2. Produkty pośrednie: a) podręcznik Jak wdrażać model ideagora b) innowacyjny program kształcenia dla studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej c) program cyklu szkoleń dla absolwentów d) skrypt Jak współpracować z absolwentami e) platforma ideagora f) Kwartalnik ideagora (wersja papierowa i on-line) g) Biuletyn miesięczny ideagora (gazetka internetowa) h) Klub Absolwenta. 6 Oddziaływanie projektu Realizacja celu głównego Projektu oznaczać będzie, że uczelnie uzyskają kompleksowe narzędzie do budowania swojego kapitału społecznego, jakim są studenci i absolwenci. Zyskają też aktualną wiedzę o potrzebach rynku pracy i bieżącą informację o stanie otoczenia społecznogospodarczego, co wpłynie na jakość i kierunki rozwoju oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego. 7 Opis planowanych działań 1. Diagnoza potrzeb uczelni, studentów i absolwentów w zakresie budowania trwałych relacji opartych na wzajemnej wymianie wiedzy (Zadanie 1): 1.1 Opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariusz IDI oraz FGI). 1.2 Badanie focusowe (wywiad grupowy FGI) - badanie jakościowe z udziałem ekspertów. 1.3 Organizacja badania focusowego. 1.4 Badanie jakościowe - pogłębione wywiady indywidualne (IDI). 1.5 Przygotowanie i przeprowadzenie badania ilościowego CAWI. 1.6 Opracowanie raportu z badań jakościowych (FGI, IDI) oraz ilościowych (CAWI).

6 2. Opracowanie innowacyjnego modelu ideagora (Zadanie 2): 2.1 Opracowanie programu kształcenia kadry naukowo dydaktycznej, studentów i absolwentów. 2.2 Opracowanie i wydanie podręcznika Jak wdrażać model ideagora. 2.3 Przygotowanie skryptu pt. "Jak współpracować z absolwentem". 2.4 Opracowanie programu cyku szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego. 2.5 Opracowanie i druk Kwartalnika ideagora (2 numery). 2.6 Opracowanie merytoryczne i techniczne, a także uruchomienie platformy internetowej ideagora. 2.7 Wyposażenie i uruchomienie Klubu Absolwenta. 2.8 Opiniowanie i konsultacje w zakresie przygotowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego. 3. Testowanie wstępnej wersji innowacyjnego modelu ideagora (Zadanie 3): 3.1 Organizacja warsztatów dla kadry naukowo dydaktycznej uczelni. 3.2 Organizacja seminarium podsumowującego warsztaty dla kadry naukowo dydaktycznej. 3.3 Organizacja warsztatów dla studentów "Jak się uczyć, aby się nauczyć?" 3.4 Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego. 4. Analiza rzeczywistych efektów testowania (Zadanie 4): 4.1 Implementacja wyników testowania do treści opracowanych programów i innych elementów modelu. 4.2 Przygotowanie ostatecznej wersji produktu finalnego i produktów pośrednich. 4.3 Ewaluacja wstępnej wersji produktu finalnego w zakresie efektywności modelu, opracowanie raportu. 4.4 Ewaluacja wstępnej wersji produktu finalnego w zakresie platformy (ewaluacja techniczna), opracowanie raportu. 5. Upowszechnianie i włączenie wypracowanego modelu do głównego nurtu polityki (Zadanie 5): 5.1 Przygotowanie ulotki upowszechniającej dla studentów i absolwentów CM 5.2 Publikacja artykułów w recenzowanych pismach naukowych. 5.3 Opracowanie i druk Kwartalnika ideagora (9 numerów). 5.4 Opracowanie gazetki internetowej (miesięcznik).

7 5.5 Organizacja konferencji mainstreamingowej podsumowującej pracę nad modelem ideagora. 5.6 Organizacja 4 seminariów upowszechniających dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych (BCC, Lewiatan). 5.7 Utrzymanie platformy internetowej ideagora. 6. Współpraca ponadnarodowa (Zadanie 6): 6.1 Udział ekspertów fińskich w opracowaniu koncepcji modelu ideagora. 6.2 Konsultacje w zakresie opracowania programów kształcenia wyjazdy studyjne do Finlandii. 6.3 Konsultacje z zespołem ekspertów w fazie testowania modelu. 6.4 Wizyta studyjna 10 osób z CM w Finlandii. 6.5 Udział eksperta fińskiego w seminarium podsumowującym warsztaty dla kadry naukowodydaktycznej CM. 6.6 Udział eksperta w działaniach upowszechniających: prezentacja dorobku partnera fińskiego. 6.7 Upowszechnianie wypracowanego produktu finalnego w Finlandii. 7. Zarządzanie projektem (Zadanie 7): 7.1 Organizacja i prowadzenie Biura Projektu. 7.2 Przygotowanie zasad i prowadzenie dokumentacji Projektu i bazy PEFS. 7.3 Współpraca z wykonawcami usług. 7.4 Stały nadzór nad finansami. 7.5 Bieżący monitoring realizacji działań. 7.6 Przygotowanie, uruchomienie i utrzymanie podstrony projektu. Część III Uczestnicy Projektu 8 Grupa docelowa 1. Wsparciem zostanie objętych 161 osób, a w tym: a) 21 osób spośród kadry naukowo - dydaktycznej CM (10 K/11M) b) 40. studentów III roku studiów Wydziału Nauk Technicznych CM (20K/20M)

8 c) 100. absolwentów CM (70K/30M). 2. Projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne, infrastruktura jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób. 3. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i zakłada udział 100 kobiet oraz 61 mężczyzn. 9 Zasady uczestnictwa w Projekcie 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 2. Przystąpienie do uczestnictwa w Projekcie przebiega zgodnie z procedurą rekrutacji zawartą w Części IV Regulaminu. 3. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 4. Organizator zapewnia niezbędne do realizacji Projektu zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe. 10 Szkolenia i warsztaty 1. Projekt zakłada realizację szkoleń i warsztatów w następujących ilościach: a) 56 godz. warsztatów oraz 6 godzin seminarium podsumowującego warsztaty dla kadry naukowo dydaktycznej b) 150 godz. warsztatów dla studentów c) 160 godz. szkoleń dla absolwentów. 2. Zajęcia będą się odbywały w grupach 15-osobowych. Realizator może rozszerzyć grupę o dodatkowe 5 osób. 3. Organizator zapewnia uczestnikom szkoleń: a) udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, umiejętności dydaktyczne i niezbędną wiedzę w prezentowanej dziedzinie

9 b) dostęp do szczegółowego harmonogramu szkoleń i warsztatów poprzez stronę internetową Projektu oraz Biuro Projektu; organizator zastrzega możliwość zmiany terminów i godzin szkoleń i warsztatów, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników c) bezpłatne materiały szkoleniowe obejmujące treści określone w programie szkolenia lub warsztatów d) certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia lub warsztatów przy frekwencji nie niższej niż 80%. 11 Obowiązki uczestnika Obowiązki uczestników Projektu: 1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 2. Regularne uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach szkoleń i warsztatów przewidzianych w Projekcie dla danej grupy uczestników. 3. Punktualne przychodzenie na zajęcia. 4. Uczestnictwo w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% ogólnej liczby godzin przypadającej na zajęcia szkoleniowe lub warsztaty. 5. Odpracowanie opuszczonych zajęć z inną grupą szkoleniową, o ile będzie to możliwe. 6. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie przyczyny nieobecności oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności, np. zdrowotnych zwolnienie na odpowiednim druku dostarczone do 7 dni od momentu rozpoczęcia zwolnienia, innych pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. 7. Udział w badaniach ankietowych i bieżącym monitoringu postępu realizacji projektu. 8. Informowanie Realizatora o ewentualnych zmianach w danych osobowych, np. zmiana nazwiska, zmiana numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania.

10 12 Monitoring 1. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez złożenie podpisu na listach obecności. 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących pre/post w trakcie uczestnictwa w Projekcie. 3. Informacje, o których mowa w punktach 1 i 2 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Wdrażającej. 4. Uczestnicy mają prawo wpływać na profilowanie tematyki kursu poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Realizatorowi, za pośrednictwem personelu Biura Projektu lub trenera prowadzącego zajęcia. Część IV Procedura rekrutacji uczestników Projektu 13 Organizacja 1. Rekrutacja Uczestników Projektu ma charakter otwarty i jest przeprowadzona zgodnie z założeniami zasady równości szans kobiet i mężczyzn i będzie uwzględniać zasadę wyrównywania dysproporcji (pierwszeństwo w selekcji dla płci niedoreprezentowanej). 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej Projektu. 3. Realizator zastrzega prawo do wydłużenia rekrutacji bądź jej skrócenia, jak również zmiany terminów, o których mowa w pkt. 1, w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń lub przesunięcia realizacji szkoleń lub warsztatów. Informacje o zmianach, o których mowa, zostaną umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej projektu.

11 4. Uczestnikami rekrutacji na szkolenia i warsztaty w Projekcie Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideagora Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni mogą być osoby określone w Części III 8 niniejszego regulaminu. 14 Procedura rekrutacji 1. Etap I kampania informacyjna: a) artykuły o rekrutacji (w tym formularz zgłoszeniowy) na stronie internetowej projektu oraz Uczelni b) formularz zgłoszeniowy na platformie ideagora c) plakaty w siedzibie Collegium Mazovia d) mailing do studentów, absolwentów i kadry naukowo-dydaktycznej e) kampania ulotkowa f) ogłoszenie w Wirtualnym Dziekanacie g) informacja w Kwartalniku ideagora h) artykuł w Kulturze Siedleckiej i) bezpośrednie spotkania z potencjalnymi beneficjentami w Biurze Projektu oraz Klubie Absolwenta. 2. Etap II - zebranie dokumentów rekrutacyjnych: a) kadra naukowo-dydaktyczna - formularz zgłoszeniowy, CV, list motywacyjny zawierający argumenty przemawiające za udziałem w programie eksperymentalnym (wybór docelowej grupy uczestników nastąpi w oparciu o najciekawsze przedstawienie swojego przekonania do budowania nowej trwałej relacji ze studentami) b) absolwenci formularz zgłoszeniowy, rekrutacja przebiegać będzie w oparciu o kolejność zgłoszeń c) studenci formularz zgłoszeniowy, CV, list motywacyjny uzasadniający dlaczego dana osoba powinna zostać wybrana do eksperymentalnego programu, jakie są jej cele, dotychczasowe osiągnięcia, zaangażowanie w życie społeczne.

12 3. Etap III - weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych: a) powołanie komisji rekrutacyjnej (2 absolwentów, 2 studentów, 2 przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej, animator aktywności absolwentów) b) sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym c) ocena treści merytorycznej listów motywacyjnych d) wyodrębnienie ostatecznej grupy beneficjentów e) poinformowanie uczestników o wynikach rekrutacji (informacja mailowa, lista osób zakwalifikowanych do projektu na stronie www projektu). 4. Etap IV skompletowanie dokumentacji beneficjentów: a) deklaracja uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 1) b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2) c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 3) d) formularz dotyczący danych osobowych PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczony do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych przez EFS) wraz z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz oświadczenie o zapoznaniu się niniejszym Regulaminem (zał. nr 4). 15 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, może zrezygnować z udziału w nim przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia lub warsztatów, informując o tym Realizatora. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba znajdująca się na liście rezerwowej. 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie szkolenia lub warsztatów zobowiązany jest on do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczynę rezygnacji. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest zdarzenie losowe, uczestnik Projektu zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji oświadczenie potwierdzające ten fakt.

13 4. Przekroczenie przez uczestnika wymiaru 20% nieobecności w procesie szkoleniowym Projektu skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników oraz nieotrzymania certyfikatu udziału w projekcie. 5. W przypadku skreślenia z listy uczestników Uczestnik projektu może zostać wezwany do zwrotu materiałów szkoleniowych. 16 System PEFS 1. Dane Uczestników będą gromadzone w systemie Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 zwanym dalej PEFS Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu. 3. Dane Uczestników wprowadzone do systemu PEFS będą przekazywane na nośnikach elektronicznych do Jednostki Pośredniczącej. 17 Wyjazd studyjny do Finlandii 1. Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z fińskim modelem kształcenia praktycznego, praktyką fińską w zakresie interdyscyplinarnego nauczania przedmiotów oraz zapoznanie się z dorobkiem partnera w zakresie LLL, wymiana i konfrontacja doświadczeń polsko - fińskich. 2. W wizycie studyjnej udział weźmie 6 najaktywniejszych osób (zasady oceny aktywności reguluje 17, pkt 6 niniejszego Regulaminu) spośród grup użytkowników i odbiorców fazy testowania projektu, a w tym: a) 2 przedstawicieli kadry naukowo - dydaktycznej Collegium Mazovia b) 2 studentów ostatniego roku studiów I stopnia c) 2 absolwentów CM. 3. Grupie tej towarzyszył będzie koordynator projektu, koordynator ds. współpracy ponadnarodowej oraz 2 ekspertów w zakresie kształcenia ustawicznego. 4. Wybór osób do wyjazdu do Finlandii zostanie ogłoszona na platformie ideagora.

14 5. Każdy spośród użytkowników i odbiorców fazy testowania może zgłosić swoją kandydaturę na uczestnika wyjazdu studyjnego do Finlandii. 6. Organizator wybierze uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, liczoną następująco: a) dla kadry naukowo - dydaktycznej: uzyskanie liczby lubików na platformie ideagora, liczoną wg wzoru: liczba pkt. = (ilość uzyskanych lubików danej osoby dzielona przez liczbę otrzymanych lubików przez wykładowców uczestniczących w modelu/ ilość wszystkich lubików uzyskanych przez zgłoszonych kandydatów kadry naukowo - dydaktycznej) x 60 punktów frekwencja obecności na warsztatach (w procentach) x 20 pkt publikacje w ramach projektu ideagora, w tym za artykuły w Kwartalniku ideagora po 5 pkt za każdy artykuł oraz za publikację w podręczniku Jak nauczać studentów po 15 pkt za każdy artykuł, jednak nie więcej niż 20 pkt łącznie b) dla studentów ostatniego roku studiów: za uzyskanie liczby lubików na platformie ideagora, liczoną wg wzoru: liczba pkt = (ilość uzyskanych lubików / ilość wszystkich lubików uzyskanych przez zgłoszonych kandydatów wśród studentów) x 60 pkt frekwencja obecności na warsztatach/zajęciach (w procentach) x 20 pkt publikacje w ramach projektu ideagora, w tym za artykuły w kwartalniku ideagora po 5 pkt za każdy artykuł oraz za publikacje w ramach podręcznika open source po 15 pkt za każdą publikację, jednak nie więcej niż 20 pkt łącznie c) dla absolwentów: za uzyskanie liczby lubików * na platformie ideagora, liczoną wg wzoru: liczba pkt = (ilość uzyskanych lubików / ilość wszystkich lubików uzyskanych przez zgłoszonych kandydatów wśród absolwentów) x 60 pkt frekwencja obecności na warsztatach (w procentach) x 20 pkt

15 publikacje w ramach projektu ideagora, w tym za artykuły w Kwartalniku IdeAGORA po 5 pkt za każdy z artykuł, jednak nie więcej niż 20 pkt łącznie. 7. Planowany czas trwania wyjazdu to 6 dni. Ramowy program wyjazdu zostanie ogłoszony przez organizatora przed rozpoczęciem rekrutacji do wyjazdu, zaś szczegółowy program wyjazdu studyjnego zostanie udostępniony przez organizatora wyjazdu minimum na tydzień przed planowanym wyjazdem. 8. Organizator pokrywa następujące koszty związane z wizytą studyjną w Finlandii: a) koszty przejazdu uczestników Siedlce Finlandia Siedlce b) koszty noclegów i wyżywienia (śniadania, obiad, kolacja) c) koszty związane z organizacją i dojazdami na punkty przewidziane w programie wizyty studyjnej d) koszty opiekuna / tłumacza e) ubezpieczenie uczestników (podróży). Część V Postanowienia końcowe 18 Regulacje prawne 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Realizatora Projektu w oparciu o wytyczne dla Beneficjentów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. W przypadku zmiany ww. wytycznych Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 4. Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.

16 19 Załączniki Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Załącznik nr 4 Formularz dotyczący danych osobowych PEFS wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się niniejszym Regulaminem.

REGULAMIN PROJEKTU NOWOCZESNY MODEL ZARZĄDZANIA W UMCS

REGULAMIN PROJEKTU NOWOCZESNY MODEL ZARZĄDZANIA W UMCS UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl Zmiana do regulaminu z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych"

Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych zawarta w Poznaniu dnia. roku pomiędzy: Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych" Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo