REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI Część I Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideagora Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 2. Realizatorem projektu jest Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 161, Siedlce. 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej budżetu krajowego na podstawie umowy nr UDA-POKL /11-00 z dnia roku zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia). 4. Okres realizacji Projektu: r r. 5. Zasięg Projektu: ogólnokrajowy. 6. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 161 osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie. 7. Przedstawiciel Realizatora Projektu Kanclerz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej powołuje Koordynatora Projektu, który sprawuje ogólny nadzór nad realizacją Projektu.

2 8. Organem kontrolnym w stosunku do Koordynatora Projektu jest Kanclerz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 9. Wszystkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Collegium Mazovia. 2 Definicje 1. Realizator Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, Siedlce - podmiot realizujący projekt (Beneficjent Projektu) finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. 2. CM - skrót nazwy uczelni (utworzony z pierwszych liter pierwszego członu nazwy - Collegium Mazovia). 3. Uczestnicy Projektu (grupa docelowa) osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie z zapisami dokumentów programowych oraz opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym. 4. Biuro Projektu pomieszczenie numer A1-024 znajdujące się w siedzibie Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, ul. Sokołowska 161, Siedlce, tel w. 86 lub 44, fax , Dane osobowe dane osobowe w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dotyczące uczestników projektu, które muszą być gromadzone i przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz Realizatora. 6. Godzina dydaktyczna 45 min. 7. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) jednostka przyznająca pomoc, sprawująca nadzór nad zleconym do realizacji projektem. W przypadku projektu realizowanego przez Collegium Mazovia jest to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa. 8. Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków

3 o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyłoniony w drodze konkursu nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w oparciu o wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu. 9. Zespół Projektu personel zatrudniony w Projekcie na potrzeby jego realizacji, skład osobowy dostępny jest na stronie internetowej: 10. Lubiki sposób oceniania aktywności użytkowników platformy internetowej ideagora. Część II Cele projektu i założenia programowe 3 Cel główny Projektu Celem głównym Projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału uczelni poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację absolwenta z uczelnią. 4 Cele szczegółowe Projektu 1. Podniesienie poziomu wiedzy kadry naukowo-dydaktycznej CM w zakresie kształcenia postaw gotowości do uczenia się przez całe życie. 2. Rozwój potencjału CM w obszarze lifelong learning poprzez wypracowanie modelu ideagora w oparciu o doświadczenia Capful Ldt. (Finlandia). 3. Kształtowanie postaw gotowości do kształcenia się przez całe życie studentów i absolwentów CM. 4. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej CM i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, na podstawie wiedzy uzyskanej od studentów i absolwentów CM. 5. Upowszechnienie i wdrożenie modelu ideagora w środowisku uczelni wyższych.

4 5 Produkty i rezultaty 1. Produkt finalny składa się z trzech komponentów: 1.1 Komponent 1 poziom studentów: a) obejmuje innowacyjny program kształcenia (fakultatywny na etapie testowania) zawierający warsztaty, których celem jest zbudowanie postaw otwartości na nowe trendy technologiczne, rozwój umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie gotowości do zdobywania i gromadzenia nowej wiedzy b) rezultatem warsztatów ma być zadanie grupowe wykonane metodą open source, polegające na wspólnym napisaniu podręcznika do wybranego tematu c) nowy sposób uczenia zawarty w programie kształcenia (o którym mowa powyżej), po fazie testowania i ewaluacji, zostanie zgłoszony do Krajowych Ram Kwalifikacji d) w programie kształcenia uwzględnione zostaną tematy związane z równością szans. 1.2 Komponent 2 poziom absolwentów: a) obejmuje innowacyjny program kształcenia zawierający cykl szkoleń dla absolwentów, w ramach którego zostaną podjęte m.in. takie tematy jak: nowe metody komunikacji społecznej i grupowej, komunikacja z wykorzystaniem ICT, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, równość szans, itp. b) do procesu komunikacji uruchomiona zostanie platforma ideagora, która stanowić będzie miejsce wymiany umiejętności, wirtualnych spotkań, bazę ofert pracy, współpracy, rozwiązywania problemów biznesowych i innych zgłoszonych 1.3 Komponent 3 poziom kadry naukowo-dydaktycznej: a) obejmuje warsztaty inicjujące zmianę postawy nauczycieli, którzy powinni zacząć postrzegać studenta jako przyszłego absolwenta, przygotowanego do efektywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy b) wypracowanie nowego systemu nauczania studenta Jak się uczyć, aby się nauczyć?

5 2. Produkty pośrednie: a) podręcznik Jak wdrażać model ideagora b) innowacyjny program kształcenia dla studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej c) program cyklu szkoleń dla absolwentów d) skrypt Jak współpracować z absolwentami e) platforma ideagora f) Kwartalnik ideagora (wersja papierowa i on-line) g) Biuletyn miesięczny ideagora (gazetka internetowa) h) Klub Absolwenta. 6 Oddziaływanie projektu Realizacja celu głównego Projektu oznaczać będzie, że uczelnie uzyskają kompleksowe narzędzie do budowania swojego kapitału społecznego, jakim są studenci i absolwenci. Zyskają też aktualną wiedzę o potrzebach rynku pracy i bieżącą informację o stanie otoczenia społecznogospodarczego, co wpłynie na jakość i kierunki rozwoju oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego. 7 Opis planowanych działań 1. Diagnoza potrzeb uczelni, studentów i absolwentów w zakresie budowania trwałych relacji opartych na wzajemnej wymianie wiedzy (Zadanie 1): 1.1 Opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariusz IDI oraz FGI). 1.2 Badanie focusowe (wywiad grupowy FGI) - badanie jakościowe z udziałem ekspertów. 1.3 Organizacja badania focusowego. 1.4 Badanie jakościowe - pogłębione wywiady indywidualne (IDI). 1.5 Przygotowanie i przeprowadzenie badania ilościowego CAWI. 1.6 Opracowanie raportu z badań jakościowych (FGI, IDI) oraz ilościowych (CAWI).

6 2. Opracowanie innowacyjnego modelu ideagora (Zadanie 2): 2.1 Opracowanie programu kształcenia kadry naukowo dydaktycznej, studentów i absolwentów. 2.2 Opracowanie i wydanie podręcznika Jak wdrażać model ideagora. 2.3 Przygotowanie skryptu pt. "Jak współpracować z absolwentem". 2.4 Opracowanie programu cyku szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego. 2.5 Opracowanie i druk Kwartalnika ideagora (2 numery). 2.6 Opracowanie merytoryczne i techniczne, a także uruchomienie platformy internetowej ideagora. 2.7 Wyposażenie i uruchomienie Klubu Absolwenta. 2.8 Opiniowanie i konsultacje w zakresie przygotowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego. 3. Testowanie wstępnej wersji innowacyjnego modelu ideagora (Zadanie 3): 3.1 Organizacja warsztatów dla kadry naukowo dydaktycznej uczelni. 3.2 Organizacja seminarium podsumowującego warsztaty dla kadry naukowo dydaktycznej. 3.3 Organizacja warsztatów dla studentów "Jak się uczyć, aby się nauczyć?" 3.4 Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego. 4. Analiza rzeczywistych efektów testowania (Zadanie 4): 4.1 Implementacja wyników testowania do treści opracowanych programów i innych elementów modelu. 4.2 Przygotowanie ostatecznej wersji produktu finalnego i produktów pośrednich. 4.3 Ewaluacja wstępnej wersji produktu finalnego w zakresie efektywności modelu, opracowanie raportu. 4.4 Ewaluacja wstępnej wersji produktu finalnego w zakresie platformy (ewaluacja techniczna), opracowanie raportu. 5. Upowszechnianie i włączenie wypracowanego modelu do głównego nurtu polityki (Zadanie 5): 5.1 Przygotowanie ulotki upowszechniającej dla studentów i absolwentów CM 5.2 Publikacja artykułów w recenzowanych pismach naukowych. 5.3 Opracowanie i druk Kwartalnika ideagora (9 numerów). 5.4 Opracowanie gazetki internetowej (miesięcznik).

7 5.5 Organizacja konferencji mainstreamingowej podsumowującej pracę nad modelem ideagora. 5.6 Organizacja 4 seminariów upowszechniających dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych (BCC, Lewiatan). 5.7 Utrzymanie platformy internetowej ideagora. 6. Współpraca ponadnarodowa (Zadanie 6): 6.1 Udział ekspertów fińskich w opracowaniu koncepcji modelu ideagora. 6.2 Konsultacje w zakresie opracowania programów kształcenia wyjazdy studyjne do Finlandii. 6.3 Konsultacje z zespołem ekspertów w fazie testowania modelu. 6.4 Wizyta studyjna 10 osób z CM w Finlandii. 6.5 Udział eksperta fińskiego w seminarium podsumowującym warsztaty dla kadry naukowodydaktycznej CM. 6.6 Udział eksperta w działaniach upowszechniających: prezentacja dorobku partnera fińskiego. 6.7 Upowszechnianie wypracowanego produktu finalnego w Finlandii. 7. Zarządzanie projektem (Zadanie 7): 7.1 Organizacja i prowadzenie Biura Projektu. 7.2 Przygotowanie zasad i prowadzenie dokumentacji Projektu i bazy PEFS. 7.3 Współpraca z wykonawcami usług. 7.4 Stały nadzór nad finansami. 7.5 Bieżący monitoring realizacji działań. 7.6 Przygotowanie, uruchomienie i utrzymanie podstrony projektu. Część III Uczestnicy Projektu 8 Grupa docelowa 1. Wsparciem zostanie objętych 161 osób, a w tym: a) 21 osób spośród kadry naukowo - dydaktycznej CM (10 K/11M) b) 40. studentów III roku studiów Wydziału Nauk Technicznych CM (20K/20M)

8 c) 100. absolwentów CM (70K/30M). 2. Projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne, infrastruktura jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób. 3. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i zakłada udział 100 kobiet oraz 61 mężczyzn. 9 Zasady uczestnictwa w Projekcie 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 2. Przystąpienie do uczestnictwa w Projekcie przebiega zgodnie z procedurą rekrutacji zawartą w Części IV Regulaminu. 3. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 4. Organizator zapewnia niezbędne do realizacji Projektu zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe. 10 Szkolenia i warsztaty 1. Projekt zakłada realizację szkoleń i warsztatów w następujących ilościach: a) 56 godz. warsztatów oraz 6 godzin seminarium podsumowującego warsztaty dla kadry naukowo dydaktycznej b) 150 godz. warsztatów dla studentów c) 160 godz. szkoleń dla absolwentów. 2. Zajęcia będą się odbywały w grupach 15-osobowych. Realizator może rozszerzyć grupę o dodatkowe 5 osób. 3. Organizator zapewnia uczestnikom szkoleń: a) udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, umiejętności dydaktyczne i niezbędną wiedzę w prezentowanej dziedzinie

9 b) dostęp do szczegółowego harmonogramu szkoleń i warsztatów poprzez stronę internetową Projektu oraz Biuro Projektu; organizator zastrzega możliwość zmiany terminów i godzin szkoleń i warsztatów, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników c) bezpłatne materiały szkoleniowe obejmujące treści określone w programie szkolenia lub warsztatów d) certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia lub warsztatów przy frekwencji nie niższej niż 80%. 11 Obowiązki uczestnika Obowiązki uczestników Projektu: 1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 2. Regularne uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach szkoleń i warsztatów przewidzianych w Projekcie dla danej grupy uczestników. 3. Punktualne przychodzenie na zajęcia. 4. Uczestnictwo w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% ogólnej liczby godzin przypadającej na zajęcia szkoleniowe lub warsztaty. 5. Odpracowanie opuszczonych zajęć z inną grupą szkoleniową, o ile będzie to możliwe. 6. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie przyczyny nieobecności oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności, np. zdrowotnych zwolnienie na odpowiednim druku dostarczone do 7 dni od momentu rozpoczęcia zwolnienia, innych pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. 7. Udział w badaniach ankietowych i bieżącym monitoringu postępu realizacji projektu. 8. Informowanie Realizatora o ewentualnych zmianach w danych osobowych, np. zmiana nazwiska, zmiana numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania.

10 12 Monitoring 1. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez złożenie podpisu na listach obecności. 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących pre/post w trakcie uczestnictwa w Projekcie. 3. Informacje, o których mowa w punktach 1 i 2 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Wdrażającej. 4. Uczestnicy mają prawo wpływać na profilowanie tematyki kursu poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Realizatorowi, za pośrednictwem personelu Biura Projektu lub trenera prowadzącego zajęcia. Część IV Procedura rekrutacji uczestników Projektu 13 Organizacja 1. Rekrutacja Uczestników Projektu ma charakter otwarty i jest przeprowadzona zgodnie z założeniami zasady równości szans kobiet i mężczyzn i będzie uwzględniać zasadę wyrównywania dysproporcji (pierwszeństwo w selekcji dla płci niedoreprezentowanej). 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej Projektu. 3. Realizator zastrzega prawo do wydłużenia rekrutacji bądź jej skrócenia, jak również zmiany terminów, o których mowa w pkt. 1, w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń lub przesunięcia realizacji szkoleń lub warsztatów. Informacje o zmianach, o których mowa, zostaną umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej projektu.

11 4. Uczestnikami rekrutacji na szkolenia i warsztaty w Projekcie Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideagora Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni mogą być osoby określone w Części III 8 niniejszego regulaminu. 14 Procedura rekrutacji 1. Etap I kampania informacyjna: a) artykuły o rekrutacji (w tym formularz zgłoszeniowy) na stronie internetowej projektu oraz Uczelni b) formularz zgłoszeniowy na platformie ideagora c) plakaty w siedzibie Collegium Mazovia d) mailing do studentów, absolwentów i kadry naukowo-dydaktycznej e) kampania ulotkowa f) ogłoszenie w Wirtualnym Dziekanacie g) informacja w Kwartalniku ideagora h) artykuł w Kulturze Siedleckiej i) bezpośrednie spotkania z potencjalnymi beneficjentami w Biurze Projektu oraz Klubie Absolwenta. 2. Etap II - zebranie dokumentów rekrutacyjnych: a) kadra naukowo-dydaktyczna - formularz zgłoszeniowy, CV, list motywacyjny zawierający argumenty przemawiające za udziałem w programie eksperymentalnym (wybór docelowej grupy uczestników nastąpi w oparciu o najciekawsze przedstawienie swojego przekonania do budowania nowej trwałej relacji ze studentami) b) absolwenci formularz zgłoszeniowy, rekrutacja przebiegać będzie w oparciu o kolejność zgłoszeń c) studenci formularz zgłoszeniowy, CV, list motywacyjny uzasadniający dlaczego dana osoba powinna zostać wybrana do eksperymentalnego programu, jakie są jej cele, dotychczasowe osiągnięcia, zaangażowanie w życie społeczne.

12 3. Etap III - weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych: a) powołanie komisji rekrutacyjnej (2 absolwentów, 2 studentów, 2 przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej, animator aktywności absolwentów) b) sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym c) ocena treści merytorycznej listów motywacyjnych d) wyodrębnienie ostatecznej grupy beneficjentów e) poinformowanie uczestników o wynikach rekrutacji (informacja mailowa, lista osób zakwalifikowanych do projektu na stronie www projektu). 4. Etap IV skompletowanie dokumentacji beneficjentów: a) deklaracja uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 1) b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2) c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 3) d) formularz dotyczący danych osobowych PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczony do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych przez EFS) wraz z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz oświadczenie o zapoznaniu się niniejszym Regulaminem (zał. nr 4). 15 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, może zrezygnować z udziału w nim przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia lub warsztatów, informując o tym Realizatora. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba znajdująca się na liście rezerwowej. 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie szkolenia lub warsztatów zobowiązany jest on do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczynę rezygnacji. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest zdarzenie losowe, uczestnik Projektu zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji oświadczenie potwierdzające ten fakt.

13 4. Przekroczenie przez uczestnika wymiaru 20% nieobecności w procesie szkoleniowym Projektu skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników oraz nieotrzymania certyfikatu udziału w projekcie. 5. W przypadku skreślenia z listy uczestników Uczestnik projektu może zostać wezwany do zwrotu materiałów szkoleniowych. 16 System PEFS 1. Dane Uczestników będą gromadzone w systemie Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 zwanym dalej PEFS Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu. 3. Dane Uczestników wprowadzone do systemu PEFS będą przekazywane na nośnikach elektronicznych do Jednostki Pośredniczącej. 17 Wyjazd studyjny do Finlandii 1. Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z fińskim modelem kształcenia praktycznego, praktyką fińską w zakresie interdyscyplinarnego nauczania przedmiotów oraz zapoznanie się z dorobkiem partnera w zakresie LLL, wymiana i konfrontacja doświadczeń polsko - fińskich. 2. W wizycie studyjnej udział weźmie 6 najaktywniejszych osób (zasady oceny aktywności reguluje 17, pkt 6 niniejszego Regulaminu) spośród grup użytkowników i odbiorców fazy testowania projektu, a w tym: a) 2 przedstawicieli kadry naukowo - dydaktycznej Collegium Mazovia b) 2 studentów ostatniego roku studiów I stopnia c) 2 absolwentów CM. 3. Grupie tej towarzyszył będzie koordynator projektu, koordynator ds. współpracy ponadnarodowej oraz 2 ekspertów w zakresie kształcenia ustawicznego. 4. Wybór osób do wyjazdu do Finlandii zostanie ogłoszona na platformie ideagora.

14 5. Każdy spośród użytkowników i odbiorców fazy testowania może zgłosić swoją kandydaturę na uczestnika wyjazdu studyjnego do Finlandii. 6. Organizator wybierze uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, liczoną następująco: a) dla kadry naukowo - dydaktycznej: uzyskanie liczby lubików na platformie ideagora, liczoną wg wzoru: liczba pkt. = (ilość uzyskanych lubików danej osoby dzielona przez liczbę otrzymanych lubików przez wykładowców uczestniczących w modelu/ ilość wszystkich lubików uzyskanych przez zgłoszonych kandydatów kadry naukowo - dydaktycznej) x 60 punktów frekwencja obecności na warsztatach (w procentach) x 20 pkt publikacje w ramach projektu ideagora, w tym za artykuły w Kwartalniku ideagora po 5 pkt za każdy artykuł oraz za publikację w podręczniku Jak nauczać studentów po 15 pkt za każdy artykuł, jednak nie więcej niż 20 pkt łącznie b) dla studentów ostatniego roku studiów: za uzyskanie liczby lubików na platformie ideagora, liczoną wg wzoru: liczba pkt = (ilość uzyskanych lubików / ilość wszystkich lubików uzyskanych przez zgłoszonych kandydatów wśród studentów) x 60 pkt frekwencja obecności na warsztatach/zajęciach (w procentach) x 20 pkt publikacje w ramach projektu ideagora, w tym za artykuły w kwartalniku ideagora po 5 pkt za każdy artykuł oraz za publikacje w ramach podręcznika open source po 15 pkt za każdą publikację, jednak nie więcej niż 20 pkt łącznie c) dla absolwentów: za uzyskanie liczby lubików * na platformie ideagora, liczoną wg wzoru: liczba pkt = (ilość uzyskanych lubików / ilość wszystkich lubików uzyskanych przez zgłoszonych kandydatów wśród absolwentów) x 60 pkt frekwencja obecności na warsztatach (w procentach) x 20 pkt

15 publikacje w ramach projektu ideagora, w tym za artykuły w Kwartalniku IdeAGORA po 5 pkt za każdy z artykuł, jednak nie więcej niż 20 pkt łącznie. 7. Planowany czas trwania wyjazdu to 6 dni. Ramowy program wyjazdu zostanie ogłoszony przez organizatora przed rozpoczęciem rekrutacji do wyjazdu, zaś szczegółowy program wyjazdu studyjnego zostanie udostępniony przez organizatora wyjazdu minimum na tydzień przed planowanym wyjazdem. 8. Organizator pokrywa następujące koszty związane z wizytą studyjną w Finlandii: a) koszty przejazdu uczestników Siedlce Finlandia Siedlce b) koszty noclegów i wyżywienia (śniadania, obiad, kolacja) c) koszty związane z organizacją i dojazdami na punkty przewidziane w programie wizyty studyjnej d) koszty opiekuna / tłumacza e) ubezpieczenie uczestników (podróży). Część V Postanowienia końcowe 18 Regulacje prawne 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Realizatora Projektu w oparciu o wytyczne dla Beneficjentów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. W przypadku zmiany ww. wytycznych Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 4. Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.

16 19 Załączniki Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Załącznik nr 4 Formularz dotyczący danych osobowych PEFS wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się niniejszym Regulaminem.

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI REGULAMIN PROJEKTU Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI Część I Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla rynku pracy

Edukacja dla rynku pracy REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Edukacja dla rynku pracy realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Pracownik na miarę Europy 2020

Pracownik na miarę Europy 2020 REGULAMIN PROJEKTU Pracownik na miarę Europy 2020 I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Pracownik na miarę Europy 2020"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w projekcie Polska meblami stoi realizowanym przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU

Regulamin projektu ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU Regulamin projektu ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU I Informacje ogólne o projekcie 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

dla pracowników naukowo-dydaktycznych

dla pracowników naukowo-dydaktycznych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Wykładowy angielski- drzwi do zarządzania" w UE dla pracowników naukowo-dydaktycznych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Kursy doszkalające, kursy językowe, szkolenia

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU: Większe umiejętności to lepsze zatrudnienie Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Agrobioinżynierii

REGULAMIN PROJEKTU: Większe umiejętności to lepsze zatrudnienie Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Agrobioinżynierii RDz/610.1.A/2017/PWR-K039 REGULAMIN PROJEKTU: Większe umiejętności to lepsze zatrudnienie Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Agrobioinżynierii 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Gmina Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. Biuro Projektu: Urząd Gminy Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. tel. 29 645 80 00 wew.

Gmina Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. Biuro Projektu: Urząd Gminy Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. tel. 29 645 80 00 wew. Strona1 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Przez edukację po nowe kwalifikacje Realizator projektu: Gmina Wąsewo Biuro Projektu: Urząd Gminy Wąsewo tel. 29 645 80 00 wew.25 Strona2 REGULAMIN realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I.

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I. Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy

Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Projekt Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. PI-PWP Zarządca w rolnictwie transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. PI-PWP Zarządca w rolnictwie transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU PI-PWP Zarządca w rolnictwie transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie. I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBYĆ ZAWÓD, A NIE DOZNAĆ ZAWODU 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Zdobyć zawód, a nie doznać zawodu, nr WDA-POKL.09.01.02-26-078/11,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1. beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy

Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy REGULAMIN PROJEKTU Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy Projekt Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty"

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty" 1 Zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne z wytwarzania mebli z płyty, realizowane w wymiarze 30 godzin 1. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kurs Prorioceptive Neuromuscular Facilitation PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe) poziom podstawowy Biura Karier 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner:, ul. Józefa Marka 9, 340-600 Limanowa Za realizację projektu odpowiedzialne jest:, ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału uczelni w projekcie pt.: PI: Innowacyjny model

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Załącznik nr I do zarządzenia Nr 5/ 2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy z dnia 19 kwietnia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/08.01.01-26-276/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie C+E-mentujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

2 WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Projekt Edukacja dla pracy etap 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Projekt Edukacja dla pracy etap 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DORADZTWO ZAWODOWE OD DIAGNOZY DO EWALUACJI PRAKTYCZNE WSPARCIE KADRY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA DLA PRACY ETAP 2 Nr projektu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL. 09.01.02-10-025/13 pt.: Holistyczne podejście do nauczania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL. 09.01.02-10-025/13 pt.: Holistyczne podejście do nauczania Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL. 09.01.02-10-025/13 pt.: Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki

Bardziej szczegółowo

- 1 - 1 Przepisy ogólne

- 1 - 1 Przepisy ogólne - 1 - REGULAMIN UCZESTNICTWA W DZIAŁANICH SZKOLENIOWYCH Realizowanych w ramach projektu Cykl szkoleń dla pracowników naukowych mających na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do przemysłu

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Tytuł Projektu: N@uczyciel przyszłości

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Tytuł Projektu: N@uczyciel przyszłości Regulamin uczestnictwa w Projekcie Tytuł Projektu: N@uczyciel przyszłości Nr Projektu: WND-POKL.09.04.00-10-060/11 Priorytet: IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. Definicje pojęć Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 335/2011/2012 Rektora UAM z dnia 05.03.2012 Regulamin organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych w ramach projektu pt.: UAM: Unikatowy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU ZAJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU ZAJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU ZAJĘCIA DODATKOWE TWORZENIE DYNAMICZNYCH STRON INTERNETOWYCH 3. OBSŁUGA PROGRAMU ADOBE FLASH 4. TWORZENIE NOWOCZESNYCH ANIMACJI 1 Zadanie adresowane jest do uczniów wyrażających

Bardziej szczegółowo