(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1819700. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05852840."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/47 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. C07D 413/12 ( ) A61K 31/513 ( ) A61P 31/18 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Sól potasowa inhibitora integrazy HIV (30) Pierwszeństwo: US P (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/34 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/04 (73) Uprawniony z patentu: Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway, US Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P. Angeletti S.R.L., Roma, IT (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 KEVIN M. BELYK, Rahway, US HENRY G. MORRISON, Rahway, US PHILIP JONES, Pomezia, IT VINCENZO SUMMA, Pomezia, IT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Piotr Godlewski JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 13653/11/P-RO/PG/KM EP Sól potasowa inhibitora integrazy HIV [0001] Niniejszy wynalazek jest skierowany na bezwodne krystaliczne sole jednopotasowe inhibitora integrazy HIV Związku A jak zdefiniowano poniżej. Niniejszy wynalazek jest także skierowany na kompozycje farmaceutyczne zawierające te sole oraz sposoby stosowania tych soli. [0002] Retrowirus HIV jest czynnikiem przyczynowym AIDS. Retrowirus HIV-1 wykorzystuje przede wszystkim receptor CD4 (białko transbłonowe 58 kda), aby dostać się do komórek na drodze oddziaływań wysokiego powinowactwa między glikoproteiną otoczki wirusa (gp 120) a określonym regionem cząsteczki CD4 znajdującym się w limfocytach T i komórkach T-pomocniczych CD4 (+) (Lasky L.A. et al., Cell 1987, 50: ). Infekcja HIV cechuje się następującym bezpośrednio po infekcji okresem bezobjawowym, który jest pozbawiony objawów klinicznych u pacjenta. Indukowane przez HIV postępujące zniszczenie układu odpornościowego prowadzi następnie do zwiększonej podatności na infekcje oportunistyczne, co w końcu prowadzi do zespołu zwanego ARC (zespołu związanego z AIDS, ang. AIDS-related complex), cechującego się objawami takimi jak trwała uogólniona limfadenopatia, gorączka, utrata wagi, po których następuje w pełni wykształcony AIDS. [0003] Po wniknięciu retrowirusa do komórki, wirusowe RNA jest przekształcane w DNA, które następnie ulega integracji z DNA komórki gospodarza. Integracja wirusowego DNA jest kluczowym etapem wirusowego cyklu życiowego. Uważa się, że integraza, enzym 32 kd, pośredniczy w integracji w trzech etapach: składania stabilnego kompleksu nukleoproteinowego z sekwencjami wirusowego DNA; cięcia dwóch nukleotydów z końców 3' liniowego prowirusowego DNA; i kowalencyjnego łączenia lepkich końców 3' OH prowirusowego DNA w asymetrycznym cięciu wykonanym w miejscu docelowym gospodarza. Czwarty etap procesu, syntezę naprawczą powstałej przerwy, mogą przeprowadzić enzymy komórkowe. [0004] Związek N-(4-fluorobenzylo)-5-hydroksy-1-metylo-2-(1-metylo-1-{[(5-metylo-1,3,4- oksadiazol-2-ilo)karbonyl]amino}etylo)-6-okso-1,6-dihydropirymidyno4-karboksyamid (określany dalej jako "Związek A") jest silnym inhibitorem integrazy HIV. Budowa Związku A jest następująca:

3 - 2 - [0005] Związek A ujawniono w Międzynarodowej Publikacji Nr WO 03/035077, która obejmuje listę związków użytecznych jako inhibitory integrazy HIV. [0006] Ujawnia się sole potasu, w szczególności sole krystaliczne Związku A. Sole potasowe Związku A są znacząco lepiej rozpuszczalne w wodzie w porównaniu z wolną zasadą, a jedna postać krystaliczna (określana tu jako Postać 1) wykazała w modelach zwierzęcych lepszą farmakokinetykę niż wolna zasada. Należy zauważyć, że próby przygotowania krystalicznej soli Na związku A były nieudane, dając tylko materiał amorficzny. [0007] Niniejszym ujawnia się sposoby zastosowania Związku A do inhibicji integrazy HIV, do leczenia lub profilaktyki infekcji HIV oraz do leczenia, profilaktyki lub opóźnienia ataku AIDS. [0008] Poniższe przykłady wykonania oraz inne przykłady wykonania, aspekty i cechy niniejszego wynalazku albo są opisane szerzej, albo będą oczywiste na podstawie dalszego opisu, przykładów i załączonych zastrzeżeń. [0009] Figura 1 jest wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla soli potasowej Związku A tak, jak przygotowano w Przykładzie 2. Figura 2 jest krzywą DSC dla soli potasowej Związku A tak, jak przygotowano w Przykładzie 2. Figura 3 jest wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla soli potasowej Związku A tak, jak przygotowano w Przykładzie 4. Figura 4 jest krzywą DSC dla soli potasowej Związku A tak, jak przygotowano w Przykładzie 4. [0010] Niniejszy wynalazek zapewnia bezwodną jednopotasową krystaliczną sól Związku A, kompozycje farmaceutyczne zawierające tę sól oraz zastosowania tej soli. Sole potasowe Związku A i kompozycje farmaceutyczne zawierające te sole są użyteczne w inhibicji integrazy HIV, profilaktyce infekcji HIV, leczeniu infekcji HIV, opóźnianiu ataku AIDS, profilaktyce AIDS oraz leczeniu AIDS u dorosłych, dzieci lub niemowląt. Opóźnienie ataku AIDS, profilaktyka AIDS, leczenie AIDS lub leczenie albo profilaktyka infekcji HIV definiuje się jako obejmujące, ale nie ograniczające się do leczenia szeregu stanów infekcji HIV: AIDS, ARC, zarówno objawowego jak i bezobjawowego, oraz bieżącego lub potencjalnego narażenia na HIV. Przykładowo, sole potasowe Związku A i ich kompozycje

4 - 3 - farmaceutyczne są użyteczne w leczeniu infekcji HIV po podejrzewanym wcześniejszym narażeniu na HIV poprzez np. transfuzję krwi, wymianę płynów ustrojowych, ugryzienia, przypadkowe wprowadzenie igły lub ekspozycję na krew pacjenta podczas chirurgii. Sole można także stosować w terapii "ratunkowej", tj. sól potasową Związku A można stosować do leczenia infekcji HIV, AIDS lub ARC u osobników HIV-dodatnich, u których miano wirusa osiągnęło niewykrywalny poziom dzięki terapiom konwencjonalnym (np. terapiom wykorzystującym znane inhibitory proteazy w kombinacji z jednym lub większą liczbą inhibitorów odwrotnej transkryptazy), a następnie wzrosło wskutek pojawienia się mutantów HIV opornych na znane inhibitory. [0011] Związek A jest inhibitorem integrazy HIV. Związek A testowano w próbie inhibicji integrazy, w której transfer nici jest katalizowany przez rekombinowaną integrazę, i stwierdzono, że jest on silnym inhibitorem. Próbę transferu nici opisano w Przykładzie 193 WO 02/ Stwierdzono także, że Związek A jest aktywny w próbie inhibicji ostrej infekcji HIV komórek T-limfoidalnych, zgodnie z Vacca et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1994, 91: [0012] Ujawnia się krystaliczną sól potasową Związku A. Ponadto ujawnia się bezwodną krystaliczną sól potasową Związku A. Niniejszym wynalazkiem jest bezwodna krystaliczna sól potasowa Związku A, która jest Postacią 1 krystalicznej soli potasowej Związku A, przy czym sól Postaci 1 cechuje się wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej otrzymanym z użyciem promieniowania miedzi K α (tj. źródłem promieniowania jest kombinacja promieniowania CuK α1 i K α2 ), który obejmuje wartości 2Θ (tj. odbicia przy wartościach 2Θ) dla stopni 5,9, 20,0 i 20,6. W aspekcie tego przykładu wykonania, Postać I krystalicznej soli potasowej Związku A cechuje się wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej otrzymanym z użyciem promieniowania miedzi Kα, który obejmuje wartości 2Θ dla stopni 5,9, 12,5, 20,0, 20,6 i 25,6. W innym aspekcie niniejszego przykładu wykonania, Postać 1 krystalicznej soli K Związku A jest taka, jak zdefiniowano na początku lub jak zdefiniowano w poprzednim aspekcie, i cechuje się ponadto krzywą skaningowej kalorymetrii różnicowej otrzymaną przy tempie ogrzewania 10 C/min w zamkniętym naczyniu pod azotem, wykazującą pojedynczą reakcję endotermiczną o szczytowej temperaturze wynoszącej około 279 C. Postać 1 krystalicznej soli K jest solą jednopotasową. Postać 1 krystalicznej soli potasowej Związku A wykazała lepszą biodostępność w podawaniu doustnym oraz lepszą farmakokinetykę (np. lepsze Cmax i AUC) u szczurów i u psów w porównaniu ze Związkiem A per se. [0013] Ujawnia się ponadto krystaliczną sól potasową Związku A, która jest uwodnioną krystaliczną solą K. Uwodniona krystaliczna sól potasowa jest Postacią 2 uwodnionej krystalicznej soli potasowej Związku A, w której Postać 2 soli cechuje się wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej otrzymanym z użyciem promieniowania K α, który obejmuje wartości 2Θ dla stopni 7,9, 13,8 i 24,5. Postać 2 krystalicznej soli potasowej Związku A cechuje się wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej otrzymanym z użyciem promieniowania miedzi Kα, który obejmuje wartości 2Θ dla stopni 7,9, 13,8, 15,7, 24,5 i 31,5. Postać 2 krystalicznej soli K Związku A jest taka, jak zdefiniowano na początku lub jak

5 - 4 - zdefiniowano w poprzednim aspekcie, i cechuje się ponadto krzywą skaningowej kalorymetrii różnicowej otrzymaną przy tempie ogrzewania 10 C/min w zamkniętym naczyniu pod azotem, wykazującą dwie szerokie reakcje endotermiczne o szczytowych temperaturach wynoszących około 146 C i 239 C oraz trzecią ostrą reakcję endotermiczną o szczytowej temperaturze wynoszącej około 276 C. [0014] Ujawnia się także kompozycje farmaceutyczne zawierające sól potasową lub związek A taki, jak początkowo zdefiniowano powyżej, lub jak przedstawiono w dowolnym z dalszych przykładów wykonania lub aspekcie, oraz farmaceutycznie dopuszczalny nośnik. [0015] Ujawnia się także kompozycje farmaceutyczne zawierające produkt otrzymany poprzez połączenie soli potasowej Związku A takiego, jak początkowo zdefiniowano powyżej, lub jak przedstawiono w dowolnym z dalszych przykładów wykonania lub aspektów, z farmaceutycznie dopuszczalnym nośnikiem. [0016] Ujawnia się ponadto kombinacje farmaceutyczne (i) soli potasowej Związku A jak początkowo zdefiniowano powyżej lub jak przedstawiono w którymkolwiek z dalszych przykładów wykonania lub aspektów oraz (ii) czynnika anty-hiv wybranego z grupy składającej się z czynników antywirusowych HIV, immunomodulatorów i czynników antyinfekcyjnych; w których zarówno sól K Związku A, jak i czynnik anty-hiv są stosowane w ilościach, które czynią tę kombinację efektywną w inhibicji integrazy HIV, leczeniu lub profilaktyce infekcji HIV lub leczeniu, profilaktyce lub opóźnianiu ataku AIDS. W jednym z przykładów wykonania kombinacje farmaceutyczne obejmują sól potasową Związku A oraz czynnik anty-hiv, który jest czynnikiem antywirusowym wybranym z grupy składającej się z inhibitorów proteazy HIV, innych niż nukleozydowe inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV oraz nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV. [0017] Kombinację farmaceutyczną (tj. sól potasową Związku A w kombinacji z innym czynnikiem anty-hiv) można podawać osobno lub razem, a przy podawaniu osobno związki aktywne można podawać równocześnie lub w różnym czasie (np. na zmianę). Gdy związki aktywne podaje się razem (albo per se, albo bardziej typowo w kompozycji farmaceutycznej), oba mogą być częścią pojedynczej kompozycji (np. domieszki związków zawierających opcjonalnie jedną lub większą liczbę zaróbek) lub mogą występować w oddzielnych kompozycjach (np. kapsułkowane kompozycje zawierające odpowiednio jeden z aktywnych związków oraz opcjonalnie jedną lub większą liczbę zaróbek), które mogą być pakowane razem lub osobno. [0018] Ponadto ujawnia się co następuje: (a) Sposób leczenia lub profilaktyki infekcji HIV u osobnika, który ich potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi skutecznej ilości soli potasowej Związku A. (b) Sposób opóźniania ataku AIDS u osobnika, który go potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi skutecznej ilości soli potasowej Związku A.

6 - 5 - (c) Sposób leczenia lub profilaktyki AIDS u osobnika, który ich potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi skutecznej ilości soli potasowej Związku A. (d) Sposób inhibicji integrazy HIV u osobnika, który jej potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi skutecznej ilości soli potasowej Związku A. (e) Sposób leczenia lub profilaktyki infekcji HIV u osobnika, który ich potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi kompozycji farmaceutycznej zawierającej skuteczną ilość soli potasowej Związku A oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik. (f) Sposób opóźniania ataku AIDS u osobnika, który go potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi kompozycji farmaceutycznej zawierającej skuteczną ilość soli potasowej Związku A oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik. (g) Sposób leczenia lub profilaktyki AIDS u osobnika, który ich potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi kompozycji farmaceutycznej zawierającej skuteczną ilość soli potasowej Związku A oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik. (h) Sposób inhibicji integrazy HIV u osobnika, który jej potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi kompozycji farmaceutycznej zawierającej skuteczną ilość soli potasowej Związku A oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik. (i) Sposób według (a) lub (b) lub (c) lub (d), w którym sól potasową Związku A podaje się w kombinacji z co najmniej jednym czynnikiem anty-hiv wybranym z grupy składającej się z czynników antywirusowych AIDS, immunomodulatorów i czynników przeciwinfekcyjnych, w którym każdy spośród soli K Związku A i czynnika anty-hiv jest zastosowany w ilości, która czyni kombinację skuteczną we wspomnianym sposobie. (j) Sposób według (a) lub (b) lub (c) lub (d), w którym sól potasową Związku A podaje się w kombinacji z co najmniej jednym czynnikiem antywirusowym wybranym z grupy składającej się z inhibitorów proteazy HIV, innych niż nukleozydowe inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV oraz nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV, w którym każdy spośród soli K Związku A i czynnika antywirusowego jest zastosowany w ilości, która czyni kombinację skuteczną we wspomnianym sposobie. (k) Sposób według (e) lub (f) lub (g) lub (h), w którym kompozycję farmaceutyczną zawierającą sól K Związku A podaje się w kombinacji z co najmniej jednym czynnikiem anty-hiv wybranym z grupy składającej się z czynników antywirusowych AIDS, immunomodulatorów i czynników przeciwinfekcyjnych, w którym każdy spośród soli K Związku A i czynnika anty-hiv jest zastosowany w ilości, która czyni kombinację skuteczną we wspomnianym sposobie. (l) Sposób według (e) lub (f) lub (g) lub (h), w którym kompozycję farmaceutyczną zawierającą sól K Związku A podaje się w kombinacji z co najmniej jednym czynnikiem antywirusowym wybranym z grupy składającej się z inhibitorów proteazy

7 - 6 - HIV, innych niż nukleozydowe inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV oraz nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV, w którym każdy spośród soli K Związku A i czynnika antywirusowego jest zastosowany w ilości, która czyni kombinację skuteczną we wspomnianym sposobie. [0019] Dodatkowe ujawnione przykłady wykonania obejmują sposoby przedstawione powyżej w (a)-(l), w których sól potasowa Związku A zastosowana tam jest solą potasową Związku A przedstawioną w jednym z wielu przykładów wykonania i aspektów opisanych powyżej. [0020] Niniejszym ujawnia się sól potasową Związku A (i) do zastosowania w, (ii) do zastosowania jako lek do, lub (iii) do zastosowania w przygotowaniu leku do: (a) inhibicji integrazy HIV, (b) leczenia lub profilaktyki infekcji HIV, lub (c) leczenia, profilaktyki lub opóźniania ataku AIDS. W tych zastosowaniach sól K Związku A można opcjonalnie stosować w kombinacji z jednym lub większą liczbą czynników anty-hiv wybranych spośród czynników antywirusowych, przeciwinfekcyjnych oraz immunomodulatorów. Zastosowania te obejmują zastosowania takie, jak właśnie opisano, w których sól potasowa Związku A zastosowana tam jest solą potasową Związku A przedstawioną w jednym z wielu przykładów wykonania i aspektów opisanych powyżej. [0021] Proces przygotowania krystalicznej soli potasowej Związku A (alternatywnie określany tutaj jako "Proces P1" lub "proces P1") obejmuje: (A!-1) mieszanie wodnego roztworu zasady potasowej z mieszaniną zawierającą Związek A, wodę i pierwszą ilość alkoholu, z utworzeniem zasadowego roztworu Związku A i opcjonalne filtrowanie roztworu; oraz (A1-2) szczepienie roztworu utworzonego w Etapie A1-1 i opcjonalnie rozcieńczanie szczepionego roztworu drugą ilością alkoholu; lub (B1-1) szczepienie mieszaniny zawierającej Związek A i pierwszą ilość organicznego rozpuszczalnika wybranego z grupy składającej się z halogenowanego alkanu, eteru dialkilowego, dialkoksyalkanu, cyklicznego eteru lub dieteru, trialkiloaminy, trzeciorzędowego amidu, N-alkilopirolidonu, sulfotlenku dialkilu i alkanonitrylu; oraz (B1-2) dodawanie wodnego roztworu zasady potasowej do szczepionej mieszaniny z Etapu B1-1; i (C1) poddawanie starzeniu szczepionego roztworu z Etapu A1-2 lub z Etapu B1-2 w celu zapewnienia krystalicznej soli potasowej Związku A. [0022] Wszystkie etapy procesu P1 opcjonalnie, ale korzystnie przeprowadza się z wytrząsaniem (np. mieszaniem). [0023] Związek A posiada ograniczoną rozpuszczalność w wodzie i alkoholu (np. etanolu) i, odpowiednio, może być trudne całkowite rozpuszczenie Związku A w mieszaninie alkoholwoda. Odpowiednio, mieszanina Związek A-alkohol-woda zastosowana w Etapie A1-1 ma typowo postać zawiesiny przed dodaniem wodnej zasady. W Etapie A1-1 zasada reaguje ze

8 - 7 - zmętniałym Związkiem A przekształcając go w sól K, która jest względnie dość dobrze rozpuszczalna w mieszaninie alkohol-woda, przez co zawiesina ulega typowo przekształceniu we względnie przejrzysty roztwór soli. Celem ewentualnej filtracji w Etapie A1-1 jest usunięcie wszelkiego nie rozpuszczonego lub wytrąconego Związku A z roztworu i/lub sklarowanie roztworu przed szczepieniem. [0024] Związek A można stosować w Etapie A1-1 w dowolnej ilości, która poskutkuje ostatecznie utworzeniem przynajmniej pewnej ilości pożądanej krystalicznej soli K. Korzystne jest jednak zastosowanie ilości Związku A, która dostarczy wysoce przesyconego roztworu soli K po zakończeniu dodawania wodnej zasady w Etapie A-1 przed szczepieniem, tak by możliwe było zmaksymalizowanie uzysku krystalicznej soli K w procesie. [0025] Celem ewentualnego rozcieńczania alkoholem w Etapie A1-2 jest zapewnienie warunków sprzyjających krystalizacji soli K, tj. sól K jest mniej rozpuszczalna w alkoholu niż w wodzie. [0026] Alkoholem stosowanym w Etapie A1-1 może być alkohol, który w stosowanych warunkach znajduje się w fazie ciekłej, jest chemicznie obojętny i spowoduje rozpuszczenie, zawieszenie i/lub dyspersję Związku A tak, aby doprowadzić do kontaktu Związku A z zasadą potasową i umożliwić krystalizację pożądanej soli K Związku A. Alkoholem jest typowo taki, w którym Związek A posiada wyższą rozpuszczalność niż sól K Związku A, tak aby zapewnić warunki sprzyjające krystalizacji soli K Związku A. Alkohole odpowiednie do zastosowania w Etapie A1-1 obejmują alkohole alkilowe i alkohole cykloalkilowe, takie jak alkohole C 1-6 alkilowe oraz alkohole C 4-6 cykloalkilowe. Odpowiednie alkohole obejmują na przykład metanol, etanol, propanol, izopropanol, cyklobutanol i cyklopentanol. W jednym z przykładów wykonania alkoholem jest alkohol C 1-4 alkilowy. W innym przykładzie wykonania alkoholem jest metanol lub etanol. Korzystnym alkoholem do zastosowania w Etapie A1-1 jest etanol. [0027] Rozpuszczalnikiem organicznym zastosowanym w Etapie B1-1 może być halogenowany alkan, eter dialkilowy, dialkoksyalkan, eter cykliczny lub dieter, trialkiloamina, trzeciorzędowy amid, N-alkilopirolidon, dialkilosulfotlenek lub alkanonitryl, który w stosowanych warunkach znajduje się w fazie ciekłej, jest chemicznie obojętny i spowoduje rozpuszczenie, zawieszenie i/lub dyspersję Związku A tak, aby doprowadzić do kontaktu Związku A z zasadą potasową i umożliwić krystalizację pożądanej soli K Związku A. Fizyczny stan mieszaniny rozpuszczalnik organiczny - Związek A przed zaszczepieniem będzie zależał od takich czynników jak wybór rozpuszczalnika, zastosowana ilość Związku A i temperatura. Mieszaniną może być na przykład roztwór, w którym Związek A jest całkowicie rozpuszczony w rozpuszczalniku organicznym, lub zawiesina, w której pewna część (od mniejszości do większości) Związku A pozostaje nie rozpuszczona. Niektóre rozpuszczalniki (np. DMSO, acetonitryl, NMP i DMF) tworzą typowo roztwory Związku A (tj. rozpuszczają zasadniczo całość Związku A) dla stężeń Związku A i warunków stosowanych typowo w Etapie B1-1. Nie rozpuszczony Związek A w mieszaninie B1-1

9 - 8 - zwykle przejdzie do roztworu podczas dodawania wodnej zasady w Etapie B1-2, a następnie albo wykrystalizuje, albo pozostanie w roztworze jako sól K. [0028] Rozpuszczalnik organiczny w Etapie B1-1 jest także typowo rozpuszczalnikiem, w którym Związek A posiada wyższą rozpuszczalność niż sól K Związku A, tak aby stworzyć warunki sprzyjające krystalizacji soli K Związku A. [0029] Reprezentatywne przykłady rozpuszczalników odpowiednich do zastosowania w Etapie B1-1 obejmują tetrachlorek węgla, chloroform, chlorek metylenu, 1,2-dichloroetan, 1,1,2 tri chloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, eter etylowy, MTBE, THF, dioksan, 1,2- dimetoksyetan, trietyloaminę, tri-n-propyloaminę, dietylizopropyloaminę, diizopropyloetyloaminę, DMF, DMAC, N-metylopirolidon, N-etylopirolidon, DMSO, acetonitryl i propionitryl. [0030] Przykładem wykonania procesu P1 jest proces taki, jak opisano początkowo powyżej, w którym rozpuszczalnikiem organicznym stosowanym w Etapie B1-1 jest C 1-8 liniowym lub rozgałęzionym halogenowanym alkanem, eterem dialkilowym, w którym każdy alkil jest niezależnie C 1-4 alkilem, C 1-4 liniowym lub rozgałęzionym alkanem podstawionym dwiema grupami -O-C 1-4 alkilowymi (które są takie same lub różne), C 4 -C 6 cyklicznym eterem lub dieterem, tri-(c 1-4 alkilo)aminą, N,N-di-(C 1-4 alkilo)-c 1-4 alkiloamidem, N-(C 1-4 alkilo)pirolidonem, di-(c 1-4 alkilo)sulfotlenkiem lub C 2 -C 4 alkanonitrylem. [0031] W innym przykładzie wykonania organicznym rozpuszczalnikiem stosowanym w Etapie B1-1 jest acetonitryl, propionitryl, THF, DMF, DMAC, N-metylopirolidon lub N- etylopirolidon. W korzystnym przykładzie wykonania rozpuszczalnikiem jest acetonitryl lub NMP. [0032] Zasada potasowa zastosowana w Etapie A1-1 lub Etapie B1-2 zawiera odpowiednio wodorotlenek potasu, węglan potasu, dwuwęglan potasu lub alkoksylan potasu. Termin "alkoksylan potasu" odnosi się do soli potasowej alkoholu alkilowego. Alkoksylan potasu jest odpowiednio solą alkoholu C 1-6 alkilowego (tj. KOR, gdzie R oznacza C 1-6 alkil) i zwykle jest solą alkoholu C 1-4 alkilowego. Odpowiednie alkoksylany potasu obejmują na przykład metoksylan potasu, etoksylan potasu, propoksylan potasu i izopropoksylan potasu. Przykładem wykonania procesu P1 jest proces taki, jak przedstawiono początkowo lub jak przedstawiono w poprzednim przykładzie wykonania, w którym, gdy alkoksylan potasu stosuje się w Etapie A1-1, alkohol posiada tę samą grupę alkilową co zasada alkoksylanowa, tj. MeOH stosuje się z KOMe, EtOH stosuje się z KOEt, i-proh stosuje się z izopropoksylanem potasu i tak dalej. [0033] Innym przykładem wykonania Procesu P1 jest proces taki, jak przedstawiono początkowo powyżej lub jak przedstawiono w poprzednim przykładzie wykonania, w którym zasada potasowa stosowana w Etapie A1-1 lub Etapie B-2 obejmuje KOH, KOMe i KOEt. W aspekcie niniejszego wynalazku zasadą potasową jest KOH. [0034] Zasady potasowej (np. KOH) można użyć w dowolnej proporcji w odniesieniu do Związku A, co skutkuje utworzeniem co najmniej pewnej ilości pożądanej soli potasowej.

10 - 9 - Zasadę można dodać w ilości mieszczącej się w zakresie od około 0,1 do około 3 równoważników na równoważnik Związku A. Zasadę dodaje się zwykle w ilości, która w stosowanych warunkach reakcji (np. temperatura, stopień wytrząsania etc.) pozwoli na przekształcenie przynajmniej większej części (tj. większej niż 50%) Związku A w pożądaną sól. Zastosowanie nadmiaru zasady może prowadzić do tworzenia produktów hydrolizy, podczas gdy zastosowanie sub-równoważnikowych ilości zasady może niepotrzebnie ograniczać stopień konwersji, skutkując nadmiarowymi ilościami Związku A, który nie uległ reakcji. Odpowiednio, zasadę dodaje się zwykle w ilości w zakresie od około 0,5 do około 1,1 równoważnika na równoważnik Związku A, a bardziej typowo w ilości w zakresie od około 0,9 do około 1,0 równoważnika (np. od około 0,90 do około 0,98 równoważnika) na równoważnik Związku A. [0035] W Etapie A2 lub Etapie B1-2 można zastosować dowolną ilość kryształu zarodkowego, który spowoduje lub będzie wspomagał krystalizację pożądanej postaci krystalicznej soli K Związku A. Zwykle nie stosuje się względnie bardzo małych ilości kryształu, ponieważ mogą mieć minimalną skuteczność w indukowaniu lub wspomaganiu krystalizacji. Z drugiej strony, nie stosuje się zwykle bardzo dużych ilości kryształu, ponieważ jest to marnotrawienie materiału, przekraczające ilość niezbędną do przeprowadzenia krystalizacji. Odpowiednio, kryształy zarodkowe stosuje się odpowiednio w ilości w zakresie od około 0,2 do około 10 wt.% (np. od około 0,5 do około 10 wt.%) w odniesieniu do masy Związku A (np. 10 wt.% oznacza 10 g zarodka stosowane na 100 g Związku A), i zwykle stosuje się je w ilości w zakresie od około 1 do około 5 wt.% w odniesieniu do Związku A. [0036] Etapy A1-1 i A1-2 lub Etapy B1-1 i B1-2 można przeprowadzić w szerokim zakresie temperatur, w którym temperatura w Etapie A1-1 lub Etapie B1-2 jest taka, że Związek A jest rozpuszczalny w ośrodku reakcji (tj. zawierający zasadę zaszczepiany roztwór odpowiedniego organicznego rozpuszczalnika, jak przedstawiono powyżej i wody), a sól krystaliczna Związku A jest co najmniej częściowo nierozpuszczalna w ośrodku. Każdy etap przeprowadza się odpowiednio w temperaturze w zakresie od około 0 do około 60 C, typowo przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 20 do około 50 C i typowo przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 20 do około 30 C (np. od około 20 do około 25 C). [0037] Poddanie dojrzewaniu w Etapie C1 można przeprowadzić w dowolnej temperaturze, która prowadzi do utworzenia pożądanej postaci krystalicznej soli K Związku A. Etap C1 przeprowadza się odpowiednio w temperaturze w zakresie od około 0 do około 60 C, typowo przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 0 do około 50 C (np. od około 15 do około 50 C), a bardziej typowo przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 0 do około 30 C (np. od około 20 do około 30 C). [0038] Przykładem wykonania procesu P1 jest proces taki, jak przedstawiono początkowo powyżej, lub taki, jak w poprzednim przykładzie wykonania, w którym Etapy A1-1, A1-2 i C1 lub Etapy B1-1, B1-2 i C1 przeprowadza się w tym samym zakresie temperatur. W

11 aspekcie niniejszego wynalazku każdy etap przeprowadza się w temperaturze w zakresie od około 20 do około 30 C (np. od około 20 do około 25 C). [0039] Przykładem wykonania procesu P1 jest proces taki, jak przedstawiono początkowo powyżej, lub taki, jak przedstawiono w poprzednim przykładzie wykonania, w którym Etapy A1-1, A1-2 lub Etapy B1-1, B1-2 przeprowadza się w tym samym zakresie temperatur, ale Etap C1 przeprowadza się w niższej temperaturze. W aspekcie niniejszego wynalazku, Etapy A1-1 i A1-2 lub Etapy B1-1 i B1-2 przeprowadza się odpowiednio w temperaturze w zakresie od około 20 do około 30 C (np. od około 20 do około 25 C), a Etap C1 przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 0 do około 20 C (np. od około 0 do około 10 C). W innym aspekcie niniejszego wynalazku, Etapy A1-1 i A1-2 lub Etapy B1-1 i B1-2 przeprowadza się odpowiednio w temperaturze w zakresie od około 20 do około 30 C (np. od około 20 do około 25 C), a Etap C1 przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 0 do około 10 C (np. od około 0 do około 5 C). [0040] Czas dojrzewania może się zmieniać w szerokim zakresie w zależności od, między innymi, temperatury dojrzewania, wyboru rozpuszczalnika, wyboru zasady i względnych ilości oraz stężeń Związku A, zasady oraz zarodka krystalizacji. Dojrzewanie przeprowadza się typowo przez czas dostateczny, aby otrzymać 50% lub większą liczbę (a korzystnie 90% lub więcej) teoretycznego uzysku soli K macierzystego roztworu. W każdym razie czas dojrzewania wynosi typowo od około 0,1 do około 24 godzin, a bardziej typowo od około 0,5 do około 12 godzin. Typowo, pożądane jest unikanie względnie długich czasów dojrzewania (np. dłuższych niż około 12 godzin), ponieważ zaobserwowano, ze poziom zanieczyszczeń włączanych do krystalicznego produktu może wzrastać wraz z wydłużającym się czasem dojrzewania. [0041] Stosunek wody do alkoholu zastosowany w Etapie A1-1 może się zmieniać w szerokim zakresie. Z drugiej strony, sól potasowa Związku A jest względnie dość rozpuszczalna w wodzie, a więc może być pożądane ograniczenie stosowanego stosunku wody w celu zwiększenia urobku krystalizacji z macierzystego roztworu. Stosunek objętościowy alkoholu do wody może być odpowiednio w zakresie od około 80:20 do około 20:80, zwykle w zakresie od około 70:30 do około 30:70, a bardziej typowo w zakresie od około 60:40 do około 40:60 (np. od około 55:45 do około 45:55). [0042] W Etapie A1-2 zaszczepiany roztwór można rozcieńczyć większą ilością alkoholu. Jak zauważono wcześniej, sól K Związku A jest mniej rozpuszczalna w alkoholu niż w wodzie, a zatem rozcieńczanie alkoholem zapewnia warunki sprzyjające krystalizacji soli K. Stosunek objętościowy alkoholu użytego jako rozpuszczalnik w rozcieńczonym, zaszczepionym roztworze może wynosić co najmniej około 60:40, typowo co najmniej około 80:20 (np. od około 95:5 do około 80:20), a bardziej typowo co najmniej około 90:10 (np. od około 95:5 do około 90:10). [0043] Rozpuszczalnik organiczny i woda mogą występować w stosunku do siebie w Etapie B 1-2 w dowolnej proporcji, która skutkuje utworzeniem co najmniej pewnej ilości krystalicznej soli K Związku A. Jak zauważono powyżej, Związek A posiada większą

12 rozpuszczalność w rozpuszczalniku organicznym niż sól K Związku A, a więc zwiększenie zawartości rozpuszczalnika organicznego sprzyja krystalizacji soli K. Z drugiej strony, sól K Związku A jest typowo lepiej rozpuszczalna w wodzie niż w rozpuszczalniku organicznym, a więc pożądane jest ograniczenie ilości wody wprowadzanej do układu poprzez dodanie wodnej zasady, aby ograniczyć ilość soli pozostawionej w macierzystym roztworze podczas krystalizacji. Stosunek objętościowy rozpuszczalnika organicznego do wody w roztworze w Etapie B1-2 może wynosić co najmniej około 70:30, typowo co najmniej około 80:20 (np. od około 95:5 do około 80:20), a bardziej typowo co najmniej około 90:10 (np. od około 95:5 do około 90:10). [0044] Inne przykłady wykonana procesu P1 obejmują proces taki, jak przedstawiono początkowo, i jak przedstawiono w każdym z poprzednich przykładów wykonania, w którym procesy te obejmują ponadto: (D 1) odzyskiwanie krystalicznej soli K Związku A z roztworu poddanego dojrzewaniu. W aspekcie niniejszego wynalazku, krystaliczną sól K odzyskuje się poprzez filtrację z uzyskaniem krystalicznego placka, opcjonalne przemywanie placka innym rozpuszczalnikiem organicznym, który jest taki sam lub inny niż alkohol zastosowany w Etapie A1-1, lub rozpuszczalnikiem organicznym zastosowanym w Etapie B1-1, oraz suszenie. [0045] Innym przykładem wykonania procesu P1 jest proces, który obejmuje: (A1-1) mieszanie wodnego roztworu KOH z mieszaniną zawierającą Związek A, wodę oraz pierwszą ilość etanolu z utworzeniem zasadowego roztworu Związku A oraz opcjonalnie filtrowanie roztworu; (A1-2) szczepienie roztworu utworzonego w Etapie A1-1 i rozcieńczanie zaszczepionego roztworu drugą ilością etanolu z utworzeniem rozcieńczonego, zaszczepionego roztworu; i (C1) poddawanie dojrzewaniu rozcieńczonego, zaszczepionego roztworu z Etapu A1-2, aby zapewnić krystaliczną sól K Związku A. [0046] Aspekty poprzedniego przykładu wykonania obejmują proces taki, jak właśnie opisano, obejmujący jedną lub większą ilość spośród następujących cech (i) do (viii): (i) Etap A1-1 przeprowadza się w temperaturze w zakresie od około 20 do około 50 C (np. od około 20 do około 30 C); (ii) Etap A1-2 przeprowadza się w temperaturze w zakresie od około 20 do około 50 C (np. od około 20 do około 30 C); (iii) Etap C1 przeprowadza się w temperaturze w zakresie od około 0 do około 30 C (np. od około 0 do około 20 C lub od około 0 do około 10 C); (iv) w Etapie A1-1 zasadowy roztwór posiada stosunek objętościowy etanolu do wody w zakresie od około 70:30 do około 3:70;

13 (v) w Etapie A1-2 rozcieńczony, zaszczepiony roztwór posiada stosunek objętościowy etanolu do wody wynoszący co najmniej około 80:20; (vi) kryształy zarodkowe stosuje się w ilości w zakresie od około 0,2 do około 5 wt.% (lub od około 1 do około 5 wt.%) w oparciu o całkowitą masę Związku A; (vii) KOH stosuje się w ilości w zakresie od około 0,9 do około 1,1 równoważnika (np. od około 0,9 do około 0,98 równoważnika) w oparciu o równoważnik Związku A; i (viii) proces obejmuje ponadto etap D1, który polega na odzyskiwaniu krystalicznej soli K Związku A (np. przez rozdzielenie poprzez filtrację krystalicznej soli K od roztworu poddanego dojrzewaniu z utworzeniem krystalicznego placka, opcjonalnie przemywanie placka trzecią ilością etanolu i suszenie). [0047] Jeszcze innym przykładem wykonania procesu P1 jest proces, który obejmuje: (B1-1) szczepienie roztworu zawierającego Związek A i acetonitryl; (B1-2) dodawanie wodnego roztworu KOH do zaszczepionego roztworu utworzonego w Etapie B1-1; i (C1) poddawanie dojrzewaniu roztworu z Etapu B1-2, aby zapewnić krystaliczną sól K Związku A. [0048] Aspekty poprzedniego przykładu wykonania obejmują proces taki, jak właśnie opisano, obejmujący jedną lub większą ilość spośród następujących cech (i) do (viii): (i) Etap B1-1 przeprowadza się w temperaturze w zakresie od około 20 do około 50 C (np. od około 20 do około 30 C); (ii) Etap B1-2 przeprowadza się w temperaturze w zakresie od około 20 do około 50 C (np. od około 20 do około 30 C); (iii) Etap C1 przeprowadza się w temperaturze w zakresie od około 20 do około 50 C (np. od około 20 do około 30 C); (iv) zaszczepiony roztwór otrzymany w Etapie B1-2 posiada stosunek objętościowy acetonitrylu do wody wynoszący co najmniej około 90:10; (v) kryształy zarodkowe stosuje się w ilości w zakresie od około 0,2 do około 5 wt.% (lub od około 1 do około 5 wt.%) w oparciu o całkowitą masę Związku A; i (vi) KOH stosuje się w ilości w zakresie od około 0,9 do około 1,1 równoważników (np. od około 0,9 do około 0,98 równoważników) na równoważnik Związku A; i (vii) proces obejmuje ponadto Etap D1, który polega na odzyskiwaniu krystalicznej soli K Związku A (np. przez oddzielanie poprzez filtrację krystalicznej soli K od roztworu poddanego dojrzewaniu z otrzymaniem krystalicznego placka, przemywanie placka acetonitrylem i suszenie).

14 [0049] Dodatkowe przykłady wykonania procesu P1 obejmują proces taki, jak przedstawiono początkowo oraz jak przedstawiono w każdym z poprzednich przykładów wykonania, w których zarodek krystaliczny stosowany w procesie zawiera Postać 1 krystalicznej soli potasowej Związku A, a sól krystaliczna powstała w procesie obejmuje Postać 1 krystalicznej soli potasowej Związku A. [0050] Etap szczepienia przedstawiony powyżej z Procesie P1 jest opcjonalny w tym sensie, że krystaliczną sól K Związku A można otrzymać bez szczepienia. Szczepienie jest jednak korzystne jako ogólnie środek indukcji lub wspomagania krystalizacji oraz w szczególności przygotowania określonych postaci krystalicznych (np. Postaci 1). [0051] Jak zauważono powyżej, niniejszym ujawnia się podawanie skutecznej ilości soli potasowej Związku A (albo pojedynczo, albo jako aktywny składnik kompozycji farmaceutycznej) do inhibicji integrazy HIV, do leczenia lub profilaktyki infekcji HIV albo do leczenia, profilaktyki lub opóźnienia ataku AIDS u osobnika potrzebującego takiej inhibicji, leczenia, profilaktyki lub opóźnienia. Niniejszym ujawniono zastosowanie soli potasowej Związku A w kombinacji z czynnikiem anty-hiv. [0052] Termin "podawanie" oraz jego warianty (np. "podawanie" związku) w odniesieniu do soli K Związku A oznacza zapewnienie soli osobnikowi potrzebującemu inhibicji, leczenia lub profilaktyki. Gdy sól potasową Związku A dostarcza się w kombinacji z jednym lub większą liczbą aktywnych czynników (np. czynników antywirusowych do leczenia lub profilaktyki infekcji HIV lub ABDS), "podawanie" i jego warianty rozumie się jako obejmujące zaopatrzenie w związek lub prolek oraz inne czynniki w tym samym albo w innym czasie (osobno lub razem). [0053] Jak stosowany niniejszym, termin "kompozycja" ma w zamierzeniu obejmować produkt zawierający określone składniki, jak również dowolny produkt, który powstaje bezpośrednio lub pośrednio z połączenia określonych składników. [0054] Przez "farmaceutycznie dopuszczalne" rozumie się, że składniki kompozycji farmaceutycznej muszą być kompatybilne ze sobą i nieszkodliwe dla osoby, która je przyjmuje. [0055] Termin "osobnik" jak stosowany niniejszym odnosi się do zwierzęcia, korzystnie ssaka, a najkorzystniej człowieka, który był przedmiotem leczenia, obserwacji lub doświadczenia. [0056] Pojęcie "skuteczna ilość" jak stosowane niniejszym oznacza ilość aktywnego związku lub czynnika farmaceutycznego, która wywoła biologiczną lub medyczną odpowiedź w tkance, układzie, zwierzęciu lub osobie, poszukiwaną przez badacza, weterynarza, lekarza lub innego klinicystę. Skuteczną ilością może być "terapeutycznie skuteczna ilość" w łagodzeniu objawów choroby lub stanu podlegającego leczeniu. Skuteczną ilością może być "profilaktycznie skuteczna ilość" w profilaktyce objawów choroby lub stanu podlegającego zapobieganiu. Termin obejmuje także niniejszym ilość aktywnego związku dostateczną do zahamowania integrazy HIV i tym samym wywołania poszukiwanej odpowiedzi (tj. "ilość

15 skuteczną w inhibicji"). Aktywny składnik (tj. Związek A) podaje się jako sól potasową, a odniesienia do ilości aktywnego składnika oznaczają odniesienia do wolnej fenolowej postaci Związku A. [0057] Termin "czynnik anty-hiv" oznacza czynnik, który jest skuteczny w jednym lub większej liczbie następujących zastosowań: hamowaniu integrazy lub innego enzymu wymaganego do replikacji lub infekcji HIV, profilaktyki infekcji HIV, leczenia infekcji HIV, opóźnianiu ataku AIDS, profilaktyce AIDS lub leczenia AIDS. Odpowiednie czynniki anty- HIV obejmują czynniki antywirusowe HIV/AIDS, czynniki przeciwinfekcyjne oraz immunomodulatory. Odpowiednie czynniki anty-hiv obejmują wymienione w Tabeli 1, jak następuje: Nazwa Leku abakawir GW U89 CZYNNIKI ANTYWIRUSOWE Producent (Nazwa handlowa Wskazanie (Aktywność) i/lub Siedziba) Glaxo Welcome (ZIAGEN ) Infekcja HIV, AIDS, ARC (nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) abakawir + lamiwudyna + zydowudyna GlaxoSmithKline (TRIZIVIR ) Infekcja HIV, AIDS, ARC (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy) acemannan Carrington Labs (Irving, TX) ARC ACH Achillion Pharm. Infekcje HIV, AIDS, ARC (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy) acyklowir Burroughs Wellcome Infekcja HIV, AIDS, ARC, w kombinacji z AZT AD-439 Tanox Biosystems Infekcja HIV, AIDS, ARC AD-519 Tanox Biosystems Infekcja HIV, AIDS, ARC dipiwoksyl adefowiru Gilead Infekcja HIV, AIDS, ARC GS 840 (inhibitor odwrotnej transkryptazy) AL-721 Ethigen (Los Angeles, CA) ARC, PGL, HIV dodatni, AIDS interferon alfa GlaxoSmithKline Mięsak Kaposiego, HIV, w kombinacji z Retrowirem AMD3100 AnorMed Infekcja HIV, AIDS, ARC (antagonista CXCR4) amprenawir GlaxoSmithKline Infekcja HIV, AIDS, 141 W94 (AGENERASE ) ARC (inhibitor proteazy) GW 141 VX478 (Vertex) ansamycyna Adria Laboratories ARC LM 427 (Dublin, OH) Erbamont

16 CZYNNIKI ANTYWIRUSOWE Nazwa Leku Producent (Nazwa handlowa Wskazanie (Aktywność) i/lub Siedziba) (Stamford, CT) przeciwciało, które neutralizuje Advanced Biotherapy AIDS, ARC ph-labilny Concepts nieprawidłowy interferon alfa (Rockville, MD) AR177 Aronex Pharm Infekcja HIV, AIDS, ARC beta-fluoro-dda Nat'l Cancer Institute choroby związane z AIDS BMS Bristol-Myers Squibb/ Infekcja HIV, AIDS, (CGP-73547) Novartis ARC (inhibitor proteazy) BMS Bristol-Myers Squibb/ Infekcja HIV, AIDS, (CGP-61755) Novartis ARC (inhibitor proteazy) kaprawiryna (AG-1549, S-1153) Pfizer Infekcja HIV, AIDS, ARC (nie nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) CI-1012 Warner-Lambert infekcja IHV-1 cydofowir Gilead Science cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki, opryszczka, papillomawirus siarczan kurdlanu AJI Pharma USA infekcja HIV immunoglobina wobec cytomegalowirusa MedImmune cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki cytovene Syntex CMV zagrażający wzrokowi gancyklowir obwodowe cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki delawirdyna Pharmacia-Upjohn Infekcja HIV, AIDS, ARC (nie (RESCRIPTOR ) nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) siarczan dekstranu Ueno Fine Chem. Ind. Ltd. (Osaka, Japonia) AIDS, ARC, HIV dodatni bezobjawowa ddc (zalcytabina, dideoksycytydyna) Hoffinan-La Roche (HIVID ) infekcja HIV, AIDS, ARC (nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) ddi (didanozyna, dideoksyinozyna) Bristol-Myers Squibb (VIDEX ) infekcja HIV, AIDS, ARC; kombinacja z AZT/d4T (nukleozydowy inhibitory odwrotnej transkryptazy) DPC 681 & DPC 684 DuPont Infekcja HIV, AIDS, ARC DPC 961 & DPC 083 EL10 Bristol-Myers Squibb (od DuPont Pharma) Elan Corp, PLC (Gainesville, GA) (inhibitory proteazy) Infekcja HIV, AIDS, ARC (nie nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) infekcja HIV

17 Nazwa Leku efawirenz (DMP 266) CZYNNIKI ANTYWIRUSOWE Producent (Nazwa handlowa Wskazanie (Aktywność) i/lub Siedziba) Bristol-Myers Squibb Infekcja HIV, AIDS, (SUSTIVA ) Merck ARC (nie nukleozydowy (STOCRIN ) inhibitor RT) famcyklowir Novartis (FAMVIR ) herpes zoster, herpes simplex emtrycytabina Gilead (EMTRIVA ) infekcja HIV, AIDS, ARC FTC Emory University (nukleozydowy inhibitory odwrotnej transkryptazy) emiwiryna Gilead (od Triangle Pharmaceuticals) (COACTINON ) Infekcja HIV, AIDS, ARC (nie nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) enfurwirtyd Trimeris & Roche infekcja HIV, AIDS, ARC T-20 (FUZEON ) (inhibitor fuzji) HBY097 Hoechst Marion Roussel Infekcja HIV, AIDS, ARC (nie nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) fosamprenawir Glaxo Smith Kline Infekcja HIV, AIDS, ARC (prolek amprenawiru) hiperycyna VIMRx Pharm. infekcja HIV, AIDS, ARC rekombinowany ludzki interferon beta Triton Biosciences (Almeda, CA) interferon alfa-n3 Interferon Sciences ARC, AIDS indynawir (sól Merck (CRIXIVAN ) siarczanowa) AIDS, mięsak Kaposiego, ARC infekcja HIV, AIDS, ARC, bezobjawowy HIV dodatni, (inhibitor proteazy) ISIS 2922 ISIS Pharmaceuticals cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki JE2147/AG1776 Agouron Infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitory proteazy) KNI-272 Nat'l Cancer Institute choroby związane z HIV lamiwudyna, 3TC lamiwudyna + zydowudyna GlaxoSmithKline (EPIVIR ) infekcja HIV, AIDS, ARC (nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) GlaxoSmithKline (COMBIVIR ) infekcja HIV, AIDS, ARC (nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) lobukawir Bristol-Myers Squibb infekcja CMV lopinawir (ABT-378) Abbott Infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitory proteazy) lopinawir + rytonawir Abbott (KALETRA ) infekcja HIV, AIDS, ARC (ABT-378/r) (inhibitor proteazy) mozenawir AVID (Camden, NJ) infekcja HIV, AIDS, ARC (DMP-450) (inhibitor proteazy) nelfinawir Agouron (VIRACEPT ) Infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitor proteazy)

18 Nazwa Leku newirapina nowapren peptyd T sekwencja oktapeptydowa CZYNNIKI ANTYWIRUSOWE Producent (Nazwa handlowa Wskazanie (Aktywność) i/lub Siedziba) Boeheringer Ingleheim Infekcja HIV, AIDS, ARC (nie (VIRAMUNE ) nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) Novaferon Labs, Inc. (Akron, inhibitor HIV OH) Peninsula Labs AIDS (Belmont, CA) PRO 140 Progenics Infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitor ko-receptora CCR5) PRO 542 Progenies infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitor przyczepiania) foskarnet Astra Pharm. Products, Inc cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki, infekcja HIV, inne infekcje CMV PNU Pharmacia Upjohn Infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitor proteazy) probukol Vyrex Infekcja HIV, AIDS RBC-CD4 Sheffield Med. Tech infekcja HIV, AIDS, ARC (Houston TX) rytonawir (ABT-538) Abbott (NORVIR ) Infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitor proteazy) sakwinawir Hoffmann-LaRoche Infekcja HIV, AIDS, ARC stawudyna, d4t didehydrodeoksytymidyna (FORTOVASE ) Bristol-Myers Squibb (ZERIT ) (inhibitor proteazy) infekcja HIV, AIDS, ARC (nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) T-1249 Trimeris Infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitor fuzji) TAK-779 Takeda Infekcja HIV, AIDS, ARC (antagonista receptora CCR5 do iniekcji) tenofowir Gilead (VIREAD ) Infekcja HIV, AIDS, ARC (nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) tipranawir (PNU ) Boehringer Ingelheim Infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitor proteazy) TMC-120 & TMC-125 Tibotec Infekcje HIV, AIDS, ARC (nie nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) TMC-126 Tibotec Infekcja HIV, AIDS, ARC (inhibitor proteazy) walacyklowir GlaxoSmithKline infekcje HSV & CMV narządów płciowych

19 Nazwa Leku wirazol rybawiryna zydowudyna; AZT CZYNNIKI ANTYWIRUSOWE Producent (Nazwa handlowa Wskazanie (Aktywność) i/lub Siedziba) Viratek/ICN (Costa Mesa, bezobjawowy HIV dodatni, CA) LAS, ARC GlaxoSmithKline infekcja HIV, AIDS, ARC, (RETROVIR ) mięsak Kaposiego w kombinacji z innymi terapiami (nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) IMMUNOMODULATORY Nazwa Leku Producent Wskazanie AS-101 Wyeth-Ayerst AIDS broprimina Pharmacia Upjohn zaawansowany AIDS Acemannan Carrington Labs, Inc. (Irving, AIDS, ARC TX) CL246,738 American Cyanamid Lederle AIDS, mięsak Kaposiego Labs EL10 Elan Corp, PLC (Gainesville, infekcja HIV GA) FP Fuki ImmunoPharm blokuje fuzję HIV z komórkami CD4+ Gamma Interferon Genentech ARC, w kombinacji z TNF (czynnikiem martwicy guza) Czynnik stymulujący Genetics Institute Sandoz AIDS tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów Czynnik stymulujący Hoeschst-Roussel AIDS tworzenie kolonii Immunex granulocytów i makrofagów Czynnik stymulujący Schering-Plough AIDS, kombinacja z AZT tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów Cząsteczka Rdzenia HIV Rorer serododatni HIV Immunostymulant IL-2 Cetus AIDS, w kombinacji z AZT Interleukina-2 IL-2 Hoffinan-La Roche AIDS, ARC, HIV, w kombinacji Interleukina-2 IL-2 Interleukina-2 (aldesleukina) Immunoglobulina dożylnie (ludzka) Immunex Chiron Cutter Biological (Berkeley, CA) z AZT AIDS, wzrost miana komórek CD4 dziecięcy AIDS, w kombinacji z AZT

20 IMMUNOMODULATORY Nazwa Leku Producent Wskazanie IMREG-1 Imreg (New Orleans, LA) AIDS, mięsak Kaposiego, ARC, PGL EVIREG-2 Imreg (New Orleans, LA) AIDS, mięsak Kaposiego, ARC, PGL dietyloditiokarbaminian Merieux Institute AIDS, ARC imutiolu Interferon Alfa-2 Schering Plough mięsak Kaposiego z AZT, AIDS Metionina-Enklefalina TNI Pharmaceutical AIDS, ARC (Chicago, IL) MTP-PE Muramyl- Ciba-Geigy Corp. mięsak Kaposiego Tripeptyd Czynnik stymulujący Amgen AIDS, w kombinacji z AZT tworzenie kolonii granulocytów Remune Immune Response Corp. immunoterapeutycznie rekombinowane rcd4 rozpuszczalne ludzkie CD4 Genentech AIDS, ARC rcd4-igg hybrydy Rekombinowane Rozpuszczalne Ludzkie CD4 Biogen AIDS, ARC AIDS, ARC Interferon Alfa 2a Hoffman-La Roche Mięsak Kaposiego, AIDS, ARC, w kombinacji z AZT SK&F Smith Kline infekcja HIV Rozpuszczalne T4 Tymopoetyna Immunobiology Research infekcja HIV Institute Czynnik Martwicy Guza; TNF Genentech ARC, w kombinacji z interferonem gamma etanercept Immunex Corp (ENBREL ) reumatoidalne zapalenie stawów infliksymab Centocor (REMICADE ) reumatoidalne zapalenie stawów i choroba Crohna ŚRODKI PRZECIWINFEKCYJNE Nazwa Leku Producent Wskazanie Klindamycyna z Pharmacia Upjohn PCP Prymachiną Flukonazol Pfizer kryptokokowe zapalenie opon mózgowych, drożdżyca Pastille Nystatin Pastille Squibb Corp. zapobieganie drożdżycy jamy ustnej Ornidyl Eflornityna Merrell Dow PCP Izotionian Pentamidyny LyphoMed leczenie PCP (IM & IV) (Rosemont, IL)

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1732604. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05723932.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1732604. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05723932. PL/EP 1732604 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1732604 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711158 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.11.2004 04806793.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886669 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07113670.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2049 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.09 09772333.2 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 187318 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.06 06731279.3

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Justyna Krystyna Ciepły Nr albumu 41624. Charakterystyka lekoopornych szczepów wirusa HIV 1 izolowanych w Polsce w 2008 roku

Justyna Krystyna Ciepły Nr albumu 41624. Charakterystyka lekoopornych szczepów wirusa HIV 1 izolowanych w Polsce w 2008 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny Oddział Analityki Medycznej Justyna Krystyna Ciepły Nr albumu 41624 Charakterystyka lekoopornych szczepów wirusa HIV 1 izolowanych w Polsce w 2008

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 28647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.09 091662.2 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 333/28 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

cz. VI leki przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe

cz. VI leki przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe Oddziaływanie leków z celami molekularnymi cz. VI leki przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe Prof. dr hab. Sławomir Filipek Wydział Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1648484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.04 047366.4 (97)

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2179743 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09460028.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć i skrótów A

Słownik pojęć i skrótów A Słownik pojęć i skrótów 1 1 Słownik pojęć i skrótów A Abakawir (ABC) Ziagen - nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy ACTG - AIDS Clinical Trials Group (Zespół Badań Klinicznych nad AIDS): sieć

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.09 09712902.7 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/473 (06.01) A61P

Bardziej szczegółowo

Postępowanie poekspozycyjne u osób naraŝonych zawodowo na patogeny przenoszone droga krwi - Rekomendacje PTN AIDS

Postępowanie poekspozycyjne u osób naraŝonych zawodowo na patogeny przenoszone droga krwi - Rekomendacje PTN AIDS Dr n med. Marek Beniowski Postępowanie poekspozycyjne u osób naraŝonych zawodowo na patogeny przenoszone droga krwi - Rekomendacje PTN AIDS NaraŜenie zawodowe na czynniki zakaźne dotyczy najczęściej wirusów

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202567 (21) Numer zgłoszenia: 367089 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1791422 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.0 (51) Int. Cl. A01N1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890558 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2006 06755505.2

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

Zaobserwowano częstsze przypadki stosowania produktu leczniczego Vistide w niezatwierdzonych wskazaniach i (lub) drogach podawania.

Zaobserwowano częstsze przypadki stosowania produktu leczniczego Vistide w niezatwierdzonych wskazaniach i (lub) drogach podawania. Komunikat skierowany do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący występowania ciężkich działań niepożądanych związanych z stosowaniem produktu leczniczego Vistide (cydofowir) niezgodnie z zapisami

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - roztwory i sposoby wyrażania stężeń roztworów, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zadania z rozwiązaniami

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - roztwory i sposoby wyrażania stężeń roztworów, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zadania z rozwiązaniami Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - roztwory i sposoby wyrażania stężeń roztworów, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zadania z rozwiązaniami I. Mieszaniny Mieszanina to układ przynajmniej dwuskładnikowy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.05.2004 04739355.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.05.2004 04739355.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 163174 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.0.04 047393.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06754350.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06754350. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1901698 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06754350.4 (51) Int. Cl. A61K36/76 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837. RZECZPSPLITA PLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EURPEJSKIEG (19) PL (11) PL/EP 1671547 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.2 (51) Int. Cl. A23B7/154 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Karta pracy IV/1a - Reakcje w roztworach: - rozpuszczanie, rozpuszczalność i krystalizacja

Karta pracy IV/1a - Reakcje w roztworach: - rozpuszczanie, rozpuszczalność i krystalizacja Karta pracy IV/1a - Reakcje w roztworach: - rozpuszczanie, rozpuszczalność i krystalizacja I. Rozpuszczalność 1. Rozpuszczalność - maksymalna ilość gram substancji, która w określonej temperaturze rozpuszcza

Bardziej szczegółowo

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 615 Poz. 27 Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Prowadzący: mgr inż. Marta Grec Miejsce ćwiczeń: sala 102 1. Cel ćwiczenia Celem doświadczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych PL 214086 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214086 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396008 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Przygotowała Katarzyna Borowiak Nauczyciel biologii W II LO w Lesznie

Przygotowała Katarzyna Borowiak Nauczyciel biologii W II LO w Lesznie Przygotowała Katarzyna Borowiak Nauczyciel biologii W II LO w Lesznie Ludzki wirus upośledzenia odporności - HIV (ang.: Human Immunodeficiency Virus) jest wirusem, który atakuje, osłabia i niszczy system

Bardziej szczegółowo

Woda i roztwory wodne

Woda i roztwory wodne strona 1/8 Woda i roztwory wodne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Woda i roztwory wodne zagrożenia cywilizacyjne wynikające z jej zanieczyszczeń. Roztwory,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.08 0878781.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1713813 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.01.2005 05702040.6 (51) Int. Cl. C07D498/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ IX. Wybrane aspekty profilaktyki poekspozycyjnej zaka eñ HIV (PEP) Edyta Gr¹bczewska

Rozdzia³ IX. Wybrane aspekty profilaktyki poekspozycyjnej zaka eñ HIV (PEP) Edyta Gr¹bczewska Edyta Gr¹bczewska Rozdzia³ IX Wybrane aspekty profilaktyki poekspozycyjnej zaka eñ HIV (PEP) Pierwszą próbę sformułowania zasad postępowania w wypadku ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV podjęto w 1982

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462149 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.04 04006037.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211756 (21) Numer zgłoszenia: 376772 (22) Data zgłoszenia: 10.11.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208263 (21) Numer zgłoszenia: 361734 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626051 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2004 04730102.3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie roczne ( )

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie roczne ( ) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.214 r. COM(214) 737 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie roczne (212-213) dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 953/23 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska ROZTWORY BUFOROWE Roztworami buforowymi nazywamy takie roztwory, w których stężenie jonów wodorowych nie ulega większym zmianom ani pod wpływem rozcieńczania wodą, ani pod wpływem dodatku nieznacznych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

g % ,3%

g % ,3% PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA 1. Obliczyć ile moli stanowi: a) 2,5 g Na; b) 54 g Cl 2 ; c) 16,5 g N 2 O 5 ; d) 160 g CuSO 4 5H 2 O? 2. Jaka jest masa: a) 2,4 mola Na; b) 0,25 mola

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711507 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.02.2005 05700509.2

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Klasyczna Analiza Jakościowa Organiczna, Ćw. 4 - Identyfikacja wybranych cukrów Ćwiczenie 4 Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Zagadnienia teoretyczne: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE?

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE? CATOSAL: SKŁAD Per ml: Butafosfan Witamina B12 WSKAZANIA 100 mg ] Źródło aktywnego fosforu ] 0,050 mg ] Składniki Dodatek witaminowy aktywne Zaleca się stosowanie preparatu przy zaburzeniach przemiany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyciągu etanolowego

Bardziej szczegółowo

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6 RT31-020, RT31-100 RT31-020, RT31-100 Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cdna na matrycy mrna lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2262793 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2009 09752057.1

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04819605.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04819605. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1687319 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.04 0481960.9 (1) Int. Cl. C07F9/30 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Leki chemiczne a leki biologiczne

Leki chemiczne a leki biologiczne Leki chemiczne a leki biologiczne LEKI CHEMICZNE A LEKI BIOLOGICZNE Produkt syntezy chemicznej Produkt roślinny Produkt immunologiczny BIOLOGICZNE Produkt homeopatyczny Produkt z krwi/osocza - BIOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 934 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.01.09 09001162.8 (97)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Ćwiczenie 1 Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Stężenie roztworu określa ilość substancji (wyrażoną w jednostkach masy lub objętości) zawartą w określonej jednostce objętości lub

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Odkrycie. Patentowanie. Opracowanie procesu chemicznego. Opracowanie procesu produkcyjnego. Aktywność Toksykologia ADME

Odkrycie. Patentowanie. Opracowanie procesu chemicznego. Opracowanie procesu produkcyjnego. Aktywność Toksykologia ADME Odkrycie Patentowanie Opracowanie procesu chemicznego Opracowanie procesu produkcyjnego Aktywność Toksykologia ADME Optymalizacja warunków reakcji Podnoszenie skali procesu Opracowanie specyfikacji produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2253685 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.06.2010 10165746.8 (13) (51) T3 Int.Cl. C09K 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

UKŁADY WIELOFAZOWE ROZDZIELANIE MIESZANINY CHLORKÓW SODU I POTASU

UKŁADY WIELOFAZOWE ROZDZIELANIE MIESZANINY CHLORKÓW SODU I POTASU POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PODSTAWY TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ UKŁADY WIELOFAZOWE ROZDZIELANIE MIESZANINY CHLORKÓW SODU I POTASU Dr inż. Maria Pertkiewicz-Piszcz

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Wyrażanie stężeń Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Stężenie procentowe Stężenie procentowe (procent wagowy, procent masowy) wyraża stosunek

Bardziej szczegółowo

Copyright by Krajowe Centrum ds. AIDS Warszawa 2008 Wydanie pierwsze

Copyright by Krajowe Centrum ds. AIDS Warszawa 2008 Wydanie pierwsze LECZENIE ANTYRETROWIRUSOWE (ARV) Materiały informacyjne dla osób żyjących z HIV Elżbieta Bąkowska, Dorota Rogowska-Szadkowska Copyright by Krajowe Centrum ds. AIDS Warszawa 2008 Wydanie pierwsze Leczenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2..07 07866441.4 (13) (1) T3 Int.Cl. D21H 19/06 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Aqua pro injectione Baxter 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Aqua pro injectione Baxter 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aqua pro injectione Baxter 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ Każdy worek zawiera wodę do wstrzykiwań 100% m/v 3. POSTAĆ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli strobili extractum siccum tabletki powlekane, 250 mg + 60 mg 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 4 i 5 OCENA EKOTOKSYCZNOŚCI TEORIA Chemia zanieczyszczeń środowiska

Bardziej szczegółowo