(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1819700. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05852840."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/47 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. C07D 413/12 ( ) A61K 31/513 ( ) A61P 31/18 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Sól potasowa inhibitora integrazy HIV (30) Pierwszeństwo: US P (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/34 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/04 (73) Uprawniony z patentu: Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway, US Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P. Angeletti S.R.L., Roma, IT (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 KEVIN M. BELYK, Rahway, US HENRY G. MORRISON, Rahway, US PHILIP JONES, Pomezia, IT VINCENZO SUMMA, Pomezia, IT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Piotr Godlewski JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 13653/11/P-RO/PG/KM EP Sól potasowa inhibitora integrazy HIV [0001] Niniejszy wynalazek jest skierowany na bezwodne krystaliczne sole jednopotasowe inhibitora integrazy HIV Związku A jak zdefiniowano poniżej. Niniejszy wynalazek jest także skierowany na kompozycje farmaceutyczne zawierające te sole oraz sposoby stosowania tych soli. [0002] Retrowirus HIV jest czynnikiem przyczynowym AIDS. Retrowirus HIV-1 wykorzystuje przede wszystkim receptor CD4 (białko transbłonowe 58 kda), aby dostać się do komórek na drodze oddziaływań wysokiego powinowactwa między glikoproteiną otoczki wirusa (gp 120) a określonym regionem cząsteczki CD4 znajdującym się w limfocytach T i komórkach T-pomocniczych CD4 (+) (Lasky L.A. et al., Cell 1987, 50: ). Infekcja HIV cechuje się następującym bezpośrednio po infekcji okresem bezobjawowym, który jest pozbawiony objawów klinicznych u pacjenta. Indukowane przez HIV postępujące zniszczenie układu odpornościowego prowadzi następnie do zwiększonej podatności na infekcje oportunistyczne, co w końcu prowadzi do zespołu zwanego ARC (zespołu związanego z AIDS, ang. AIDS-related complex), cechującego się objawami takimi jak trwała uogólniona limfadenopatia, gorączka, utrata wagi, po których następuje w pełni wykształcony AIDS. [0003] Po wniknięciu retrowirusa do komórki, wirusowe RNA jest przekształcane w DNA, które następnie ulega integracji z DNA komórki gospodarza. Integracja wirusowego DNA jest kluczowym etapem wirusowego cyklu życiowego. Uważa się, że integraza, enzym 32 kd, pośredniczy w integracji w trzech etapach: składania stabilnego kompleksu nukleoproteinowego z sekwencjami wirusowego DNA; cięcia dwóch nukleotydów z końców 3' liniowego prowirusowego DNA; i kowalencyjnego łączenia lepkich końców 3' OH prowirusowego DNA w asymetrycznym cięciu wykonanym w miejscu docelowym gospodarza. Czwarty etap procesu, syntezę naprawczą powstałej przerwy, mogą przeprowadzić enzymy komórkowe. [0004] Związek N-(4-fluorobenzylo)-5-hydroksy-1-metylo-2-(1-metylo-1-{[(5-metylo-1,3,4- oksadiazol-2-ilo)karbonyl]amino}etylo)-6-okso-1,6-dihydropirymidyno4-karboksyamid (określany dalej jako "Związek A") jest silnym inhibitorem integrazy HIV. Budowa Związku A jest następująca:

3 - 2 - [0005] Związek A ujawniono w Międzynarodowej Publikacji Nr WO 03/035077, która obejmuje listę związków użytecznych jako inhibitory integrazy HIV. [0006] Ujawnia się sole potasu, w szczególności sole krystaliczne Związku A. Sole potasowe Związku A są znacząco lepiej rozpuszczalne w wodzie w porównaniu z wolną zasadą, a jedna postać krystaliczna (określana tu jako Postać 1) wykazała w modelach zwierzęcych lepszą farmakokinetykę niż wolna zasada. Należy zauważyć, że próby przygotowania krystalicznej soli Na związku A były nieudane, dając tylko materiał amorficzny. [0007] Niniejszym ujawnia się sposoby zastosowania Związku A do inhibicji integrazy HIV, do leczenia lub profilaktyki infekcji HIV oraz do leczenia, profilaktyki lub opóźnienia ataku AIDS. [0008] Poniższe przykłady wykonania oraz inne przykłady wykonania, aspekty i cechy niniejszego wynalazku albo są opisane szerzej, albo będą oczywiste na podstawie dalszego opisu, przykładów i załączonych zastrzeżeń. [0009] Figura 1 jest wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla soli potasowej Związku A tak, jak przygotowano w Przykładzie 2. Figura 2 jest krzywą DSC dla soli potasowej Związku A tak, jak przygotowano w Przykładzie 2. Figura 3 jest wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla soli potasowej Związku A tak, jak przygotowano w Przykładzie 4. Figura 4 jest krzywą DSC dla soli potasowej Związku A tak, jak przygotowano w Przykładzie 4. [0010] Niniejszy wynalazek zapewnia bezwodną jednopotasową krystaliczną sól Związku A, kompozycje farmaceutyczne zawierające tę sól oraz zastosowania tej soli. Sole potasowe Związku A i kompozycje farmaceutyczne zawierające te sole są użyteczne w inhibicji integrazy HIV, profilaktyce infekcji HIV, leczeniu infekcji HIV, opóźnianiu ataku AIDS, profilaktyce AIDS oraz leczeniu AIDS u dorosłych, dzieci lub niemowląt. Opóźnienie ataku AIDS, profilaktyka AIDS, leczenie AIDS lub leczenie albo profilaktyka infekcji HIV definiuje się jako obejmujące, ale nie ograniczające się do leczenia szeregu stanów infekcji HIV: AIDS, ARC, zarówno objawowego jak i bezobjawowego, oraz bieżącego lub potencjalnego narażenia na HIV. Przykładowo, sole potasowe Związku A i ich kompozycje

4 - 3 - farmaceutyczne są użyteczne w leczeniu infekcji HIV po podejrzewanym wcześniejszym narażeniu na HIV poprzez np. transfuzję krwi, wymianę płynów ustrojowych, ugryzienia, przypadkowe wprowadzenie igły lub ekspozycję na krew pacjenta podczas chirurgii. Sole można także stosować w terapii "ratunkowej", tj. sól potasową Związku A można stosować do leczenia infekcji HIV, AIDS lub ARC u osobników HIV-dodatnich, u których miano wirusa osiągnęło niewykrywalny poziom dzięki terapiom konwencjonalnym (np. terapiom wykorzystującym znane inhibitory proteazy w kombinacji z jednym lub większą liczbą inhibitorów odwrotnej transkryptazy), a następnie wzrosło wskutek pojawienia się mutantów HIV opornych na znane inhibitory. [0011] Związek A jest inhibitorem integrazy HIV. Związek A testowano w próbie inhibicji integrazy, w której transfer nici jest katalizowany przez rekombinowaną integrazę, i stwierdzono, że jest on silnym inhibitorem. Próbę transferu nici opisano w Przykładzie 193 WO 02/ Stwierdzono także, że Związek A jest aktywny w próbie inhibicji ostrej infekcji HIV komórek T-limfoidalnych, zgodnie z Vacca et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1994, 91: [0012] Ujawnia się krystaliczną sól potasową Związku A. Ponadto ujawnia się bezwodną krystaliczną sól potasową Związku A. Niniejszym wynalazkiem jest bezwodna krystaliczna sól potasowa Związku A, która jest Postacią 1 krystalicznej soli potasowej Związku A, przy czym sól Postaci 1 cechuje się wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej otrzymanym z użyciem promieniowania miedzi K α (tj. źródłem promieniowania jest kombinacja promieniowania CuK α1 i K α2 ), który obejmuje wartości 2Θ (tj. odbicia przy wartościach 2Θ) dla stopni 5,9, 20,0 i 20,6. W aspekcie tego przykładu wykonania, Postać I krystalicznej soli potasowej Związku A cechuje się wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej otrzymanym z użyciem promieniowania miedzi Kα, który obejmuje wartości 2Θ dla stopni 5,9, 12,5, 20,0, 20,6 i 25,6. W innym aspekcie niniejszego przykładu wykonania, Postać 1 krystalicznej soli K Związku A jest taka, jak zdefiniowano na początku lub jak zdefiniowano w poprzednim aspekcie, i cechuje się ponadto krzywą skaningowej kalorymetrii różnicowej otrzymaną przy tempie ogrzewania 10 C/min w zamkniętym naczyniu pod azotem, wykazującą pojedynczą reakcję endotermiczną o szczytowej temperaturze wynoszącej około 279 C. Postać 1 krystalicznej soli K jest solą jednopotasową. Postać 1 krystalicznej soli potasowej Związku A wykazała lepszą biodostępność w podawaniu doustnym oraz lepszą farmakokinetykę (np. lepsze Cmax i AUC) u szczurów i u psów w porównaniu ze Związkiem A per se. [0013] Ujawnia się ponadto krystaliczną sól potasową Związku A, która jest uwodnioną krystaliczną solą K. Uwodniona krystaliczna sól potasowa jest Postacią 2 uwodnionej krystalicznej soli potasowej Związku A, w której Postać 2 soli cechuje się wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej otrzymanym z użyciem promieniowania K α, który obejmuje wartości 2Θ dla stopni 7,9, 13,8 i 24,5. Postać 2 krystalicznej soli potasowej Związku A cechuje się wzorcem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej otrzymanym z użyciem promieniowania miedzi Kα, który obejmuje wartości 2Θ dla stopni 7,9, 13,8, 15,7, 24,5 i 31,5. Postać 2 krystalicznej soli K Związku A jest taka, jak zdefiniowano na początku lub jak

5 - 4 - zdefiniowano w poprzednim aspekcie, i cechuje się ponadto krzywą skaningowej kalorymetrii różnicowej otrzymaną przy tempie ogrzewania 10 C/min w zamkniętym naczyniu pod azotem, wykazującą dwie szerokie reakcje endotermiczne o szczytowych temperaturach wynoszących około 146 C i 239 C oraz trzecią ostrą reakcję endotermiczną o szczytowej temperaturze wynoszącej około 276 C. [0014] Ujawnia się także kompozycje farmaceutyczne zawierające sól potasową lub związek A taki, jak początkowo zdefiniowano powyżej, lub jak przedstawiono w dowolnym z dalszych przykładów wykonania lub aspekcie, oraz farmaceutycznie dopuszczalny nośnik. [0015] Ujawnia się także kompozycje farmaceutyczne zawierające produkt otrzymany poprzez połączenie soli potasowej Związku A takiego, jak początkowo zdefiniowano powyżej, lub jak przedstawiono w dowolnym z dalszych przykładów wykonania lub aspektów, z farmaceutycznie dopuszczalnym nośnikiem. [0016] Ujawnia się ponadto kombinacje farmaceutyczne (i) soli potasowej Związku A jak początkowo zdefiniowano powyżej lub jak przedstawiono w którymkolwiek z dalszych przykładów wykonania lub aspektów oraz (ii) czynnika anty-hiv wybranego z grupy składającej się z czynników antywirusowych HIV, immunomodulatorów i czynników antyinfekcyjnych; w których zarówno sól K Związku A, jak i czynnik anty-hiv są stosowane w ilościach, które czynią tę kombinację efektywną w inhibicji integrazy HIV, leczeniu lub profilaktyce infekcji HIV lub leczeniu, profilaktyce lub opóźnianiu ataku AIDS. W jednym z przykładów wykonania kombinacje farmaceutyczne obejmują sól potasową Związku A oraz czynnik anty-hiv, który jest czynnikiem antywirusowym wybranym z grupy składającej się z inhibitorów proteazy HIV, innych niż nukleozydowe inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV oraz nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV. [0017] Kombinację farmaceutyczną (tj. sól potasową Związku A w kombinacji z innym czynnikiem anty-hiv) można podawać osobno lub razem, a przy podawaniu osobno związki aktywne można podawać równocześnie lub w różnym czasie (np. na zmianę). Gdy związki aktywne podaje się razem (albo per se, albo bardziej typowo w kompozycji farmaceutycznej), oba mogą być częścią pojedynczej kompozycji (np. domieszki związków zawierających opcjonalnie jedną lub większą liczbę zaróbek) lub mogą występować w oddzielnych kompozycjach (np. kapsułkowane kompozycje zawierające odpowiednio jeden z aktywnych związków oraz opcjonalnie jedną lub większą liczbę zaróbek), które mogą być pakowane razem lub osobno. [0018] Ponadto ujawnia się co następuje: (a) Sposób leczenia lub profilaktyki infekcji HIV u osobnika, który ich potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi skutecznej ilości soli potasowej Związku A. (b) Sposób opóźniania ataku AIDS u osobnika, który go potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi skutecznej ilości soli potasowej Związku A.

6 - 5 - (c) Sposób leczenia lub profilaktyki AIDS u osobnika, który ich potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi skutecznej ilości soli potasowej Związku A. (d) Sposób inhibicji integrazy HIV u osobnika, który jej potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi skutecznej ilości soli potasowej Związku A. (e) Sposób leczenia lub profilaktyki infekcji HIV u osobnika, który ich potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi kompozycji farmaceutycznej zawierającej skuteczną ilość soli potasowej Związku A oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik. (f) Sposób opóźniania ataku AIDS u osobnika, który go potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi kompozycji farmaceutycznej zawierającej skuteczną ilość soli potasowej Związku A oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik. (g) Sposób leczenia lub profilaktyki AIDS u osobnika, który ich potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi kompozycji farmaceutycznej zawierającej skuteczną ilość soli potasowej Związku A oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik. (h) Sposób inhibicji integrazy HIV u osobnika, który jej potrzebuje, obejmujący podawanie osobnikowi kompozycji farmaceutycznej zawierającej skuteczną ilość soli potasowej Związku A oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik. (i) Sposób według (a) lub (b) lub (c) lub (d), w którym sól potasową Związku A podaje się w kombinacji z co najmniej jednym czynnikiem anty-hiv wybranym z grupy składającej się z czynników antywirusowych AIDS, immunomodulatorów i czynników przeciwinfekcyjnych, w którym każdy spośród soli K Związku A i czynnika anty-hiv jest zastosowany w ilości, która czyni kombinację skuteczną we wspomnianym sposobie. (j) Sposób według (a) lub (b) lub (c) lub (d), w którym sól potasową Związku A podaje się w kombinacji z co najmniej jednym czynnikiem antywirusowym wybranym z grupy składającej się z inhibitorów proteazy HIV, innych niż nukleozydowe inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV oraz nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV, w którym każdy spośród soli K Związku A i czynnika antywirusowego jest zastosowany w ilości, która czyni kombinację skuteczną we wspomnianym sposobie. (k) Sposób według (e) lub (f) lub (g) lub (h), w którym kompozycję farmaceutyczną zawierającą sól K Związku A podaje się w kombinacji z co najmniej jednym czynnikiem anty-hiv wybranym z grupy składającej się z czynników antywirusowych AIDS, immunomodulatorów i czynników przeciwinfekcyjnych, w którym każdy spośród soli K Związku A i czynnika anty-hiv jest zastosowany w ilości, która czyni kombinację skuteczną we wspomnianym sposobie. (l) Sposób według (e) lub (f) lub (g) lub (h), w którym kompozycję farmaceutyczną zawierającą sól K Związku A podaje się w kombinacji z co najmniej jednym czynnikiem antywirusowym wybranym z grupy składającej się z inhibitorów proteazy

7 - 6 - HIV, innych niż nukleozydowe inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV oraz nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV, w którym każdy spośród soli K Związku A i czynnika antywirusowego jest zastosowany w ilości, która czyni kombinację skuteczną we wspomnianym sposobie. [0019] Dodatkowe ujawnione przykłady wykonania obejmują sposoby przedstawione powyżej w (a)-(l), w których sól potasowa Związku A zastosowana tam jest solą potasową Związku A przedstawioną w jednym z wielu przykładów wykonania i aspektów opisanych powyżej. [0020] Niniejszym ujawnia się sól potasową Związku A (i) do zastosowania w, (ii) do zastosowania jako lek do, lub (iii) do zastosowania w przygotowaniu leku do: (a) inhibicji integrazy HIV, (b) leczenia lub profilaktyki infekcji HIV, lub (c) leczenia, profilaktyki lub opóźniania ataku AIDS. W tych zastosowaniach sól K Związku A można opcjonalnie stosować w kombinacji z jednym lub większą liczbą czynników anty-hiv wybranych spośród czynników antywirusowych, przeciwinfekcyjnych oraz immunomodulatorów. Zastosowania te obejmują zastosowania takie, jak właśnie opisano, w których sól potasowa Związku A zastosowana tam jest solą potasową Związku A przedstawioną w jednym z wielu przykładów wykonania i aspektów opisanych powyżej. [0021] Proces przygotowania krystalicznej soli potasowej Związku A (alternatywnie określany tutaj jako "Proces P1" lub "proces P1") obejmuje: (A!-1) mieszanie wodnego roztworu zasady potasowej z mieszaniną zawierającą Związek A, wodę i pierwszą ilość alkoholu, z utworzeniem zasadowego roztworu Związku A i opcjonalne filtrowanie roztworu; oraz (A1-2) szczepienie roztworu utworzonego w Etapie A1-1 i opcjonalnie rozcieńczanie szczepionego roztworu drugą ilością alkoholu; lub (B1-1) szczepienie mieszaniny zawierającej Związek A i pierwszą ilość organicznego rozpuszczalnika wybranego z grupy składającej się z halogenowanego alkanu, eteru dialkilowego, dialkoksyalkanu, cyklicznego eteru lub dieteru, trialkiloaminy, trzeciorzędowego amidu, N-alkilopirolidonu, sulfotlenku dialkilu i alkanonitrylu; oraz (B1-2) dodawanie wodnego roztworu zasady potasowej do szczepionej mieszaniny z Etapu B1-1; i (C1) poddawanie starzeniu szczepionego roztworu z Etapu A1-2 lub z Etapu B1-2 w celu zapewnienia krystalicznej soli potasowej Związku A. [0022] Wszystkie etapy procesu P1 opcjonalnie, ale korzystnie przeprowadza się z wytrząsaniem (np. mieszaniem). [0023] Związek A posiada ograniczoną rozpuszczalność w wodzie i alkoholu (np. etanolu) i, odpowiednio, może być trudne całkowite rozpuszczenie Związku A w mieszaninie alkoholwoda. Odpowiednio, mieszanina Związek A-alkohol-woda zastosowana w Etapie A1-1 ma typowo postać zawiesiny przed dodaniem wodnej zasady. W Etapie A1-1 zasada reaguje ze

8 - 7 - zmętniałym Związkiem A przekształcając go w sól K, która jest względnie dość dobrze rozpuszczalna w mieszaninie alkohol-woda, przez co zawiesina ulega typowo przekształceniu we względnie przejrzysty roztwór soli. Celem ewentualnej filtracji w Etapie A1-1 jest usunięcie wszelkiego nie rozpuszczonego lub wytrąconego Związku A z roztworu i/lub sklarowanie roztworu przed szczepieniem. [0024] Związek A można stosować w Etapie A1-1 w dowolnej ilości, która poskutkuje ostatecznie utworzeniem przynajmniej pewnej ilości pożądanej krystalicznej soli K. Korzystne jest jednak zastosowanie ilości Związku A, która dostarczy wysoce przesyconego roztworu soli K po zakończeniu dodawania wodnej zasady w Etapie A-1 przed szczepieniem, tak by możliwe było zmaksymalizowanie uzysku krystalicznej soli K w procesie. [0025] Celem ewentualnego rozcieńczania alkoholem w Etapie A1-2 jest zapewnienie warunków sprzyjających krystalizacji soli K, tj. sól K jest mniej rozpuszczalna w alkoholu niż w wodzie. [0026] Alkoholem stosowanym w Etapie A1-1 może być alkohol, który w stosowanych warunkach znajduje się w fazie ciekłej, jest chemicznie obojętny i spowoduje rozpuszczenie, zawieszenie i/lub dyspersję Związku A tak, aby doprowadzić do kontaktu Związku A z zasadą potasową i umożliwić krystalizację pożądanej soli K Związku A. Alkoholem jest typowo taki, w którym Związek A posiada wyższą rozpuszczalność niż sól K Związku A, tak aby zapewnić warunki sprzyjające krystalizacji soli K Związku A. Alkohole odpowiednie do zastosowania w Etapie A1-1 obejmują alkohole alkilowe i alkohole cykloalkilowe, takie jak alkohole C 1-6 alkilowe oraz alkohole C 4-6 cykloalkilowe. Odpowiednie alkohole obejmują na przykład metanol, etanol, propanol, izopropanol, cyklobutanol i cyklopentanol. W jednym z przykładów wykonania alkoholem jest alkohol C 1-4 alkilowy. W innym przykładzie wykonania alkoholem jest metanol lub etanol. Korzystnym alkoholem do zastosowania w Etapie A1-1 jest etanol. [0027] Rozpuszczalnikiem organicznym zastosowanym w Etapie B1-1 może być halogenowany alkan, eter dialkilowy, dialkoksyalkan, eter cykliczny lub dieter, trialkiloamina, trzeciorzędowy amid, N-alkilopirolidon, dialkilosulfotlenek lub alkanonitryl, który w stosowanych warunkach znajduje się w fazie ciekłej, jest chemicznie obojętny i spowoduje rozpuszczenie, zawieszenie i/lub dyspersję Związku A tak, aby doprowadzić do kontaktu Związku A z zasadą potasową i umożliwić krystalizację pożądanej soli K Związku A. Fizyczny stan mieszaniny rozpuszczalnik organiczny - Związek A przed zaszczepieniem będzie zależał od takich czynników jak wybór rozpuszczalnika, zastosowana ilość Związku A i temperatura. Mieszaniną może być na przykład roztwór, w którym Związek A jest całkowicie rozpuszczony w rozpuszczalniku organicznym, lub zawiesina, w której pewna część (od mniejszości do większości) Związku A pozostaje nie rozpuszczona. Niektóre rozpuszczalniki (np. DMSO, acetonitryl, NMP i DMF) tworzą typowo roztwory Związku A (tj. rozpuszczają zasadniczo całość Związku A) dla stężeń Związku A i warunków stosowanych typowo w Etapie B1-1. Nie rozpuszczony Związek A w mieszaninie B1-1

9 - 8 - zwykle przejdzie do roztworu podczas dodawania wodnej zasady w Etapie B1-2, a następnie albo wykrystalizuje, albo pozostanie w roztworze jako sól K. [0028] Rozpuszczalnik organiczny w Etapie B1-1 jest także typowo rozpuszczalnikiem, w którym Związek A posiada wyższą rozpuszczalność niż sól K Związku A, tak aby stworzyć warunki sprzyjające krystalizacji soli K Związku A. [0029] Reprezentatywne przykłady rozpuszczalników odpowiednich do zastosowania w Etapie B1-1 obejmują tetrachlorek węgla, chloroform, chlorek metylenu, 1,2-dichloroetan, 1,1,2 tri chloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, eter etylowy, MTBE, THF, dioksan, 1,2- dimetoksyetan, trietyloaminę, tri-n-propyloaminę, dietylizopropyloaminę, diizopropyloetyloaminę, DMF, DMAC, N-metylopirolidon, N-etylopirolidon, DMSO, acetonitryl i propionitryl. [0030] Przykładem wykonania procesu P1 jest proces taki, jak opisano początkowo powyżej, w którym rozpuszczalnikiem organicznym stosowanym w Etapie B1-1 jest C 1-8 liniowym lub rozgałęzionym halogenowanym alkanem, eterem dialkilowym, w którym każdy alkil jest niezależnie C 1-4 alkilem, C 1-4 liniowym lub rozgałęzionym alkanem podstawionym dwiema grupami -O-C 1-4 alkilowymi (które są takie same lub różne), C 4 -C 6 cyklicznym eterem lub dieterem, tri-(c 1-4 alkilo)aminą, N,N-di-(C 1-4 alkilo)-c 1-4 alkiloamidem, N-(C 1-4 alkilo)pirolidonem, di-(c 1-4 alkilo)sulfotlenkiem lub C 2 -C 4 alkanonitrylem. [0031] W innym przykładzie wykonania organicznym rozpuszczalnikiem stosowanym w Etapie B1-1 jest acetonitryl, propionitryl, THF, DMF, DMAC, N-metylopirolidon lub N- etylopirolidon. W korzystnym przykładzie wykonania rozpuszczalnikiem jest acetonitryl lub NMP. [0032] Zasada potasowa zastosowana w Etapie A1-1 lub Etapie B1-2 zawiera odpowiednio wodorotlenek potasu, węglan potasu, dwuwęglan potasu lub alkoksylan potasu. Termin "alkoksylan potasu" odnosi się do soli potasowej alkoholu alkilowego. Alkoksylan potasu jest odpowiednio solą alkoholu C 1-6 alkilowego (tj. KOR, gdzie R oznacza C 1-6 alkil) i zwykle jest solą alkoholu C 1-4 alkilowego. Odpowiednie alkoksylany potasu obejmują na przykład metoksylan potasu, etoksylan potasu, propoksylan potasu i izopropoksylan potasu. Przykładem wykonania procesu P1 jest proces taki, jak przedstawiono początkowo lub jak przedstawiono w poprzednim przykładzie wykonania, w którym, gdy alkoksylan potasu stosuje się w Etapie A1-1, alkohol posiada tę samą grupę alkilową co zasada alkoksylanowa, tj. MeOH stosuje się z KOMe, EtOH stosuje się z KOEt, i-proh stosuje się z izopropoksylanem potasu i tak dalej. [0033] Innym przykładem wykonania Procesu P1 jest proces taki, jak przedstawiono początkowo powyżej lub jak przedstawiono w poprzednim przykładzie wykonania, w którym zasada potasowa stosowana w Etapie A1-1 lub Etapie B-2 obejmuje KOH, KOMe i KOEt. W aspekcie niniejszego wynalazku zasadą potasową jest KOH. [0034] Zasady potasowej (np. KOH) można użyć w dowolnej proporcji w odniesieniu do Związku A, co skutkuje utworzeniem co najmniej pewnej ilości pożądanej soli potasowej.

10 - 9 - Zasadę można dodać w ilości mieszczącej się w zakresie od około 0,1 do około 3 równoważników na równoważnik Związku A. Zasadę dodaje się zwykle w ilości, która w stosowanych warunkach reakcji (np. temperatura, stopień wytrząsania etc.) pozwoli na przekształcenie przynajmniej większej części (tj. większej niż 50%) Związku A w pożądaną sól. Zastosowanie nadmiaru zasady może prowadzić do tworzenia produktów hydrolizy, podczas gdy zastosowanie sub-równoważnikowych ilości zasady może niepotrzebnie ograniczać stopień konwersji, skutkując nadmiarowymi ilościami Związku A, który nie uległ reakcji. Odpowiednio, zasadę dodaje się zwykle w ilości w zakresie od około 0,5 do około 1,1 równoważnika na równoważnik Związku A, a bardziej typowo w ilości w zakresie od około 0,9 do około 1,0 równoważnika (np. od około 0,90 do około 0,98 równoważnika) na równoważnik Związku A. [0035] W Etapie A2 lub Etapie B1-2 można zastosować dowolną ilość kryształu zarodkowego, który spowoduje lub będzie wspomagał krystalizację pożądanej postaci krystalicznej soli K Związku A. Zwykle nie stosuje się względnie bardzo małych ilości kryształu, ponieważ mogą mieć minimalną skuteczność w indukowaniu lub wspomaganiu krystalizacji. Z drugiej strony, nie stosuje się zwykle bardzo dużych ilości kryształu, ponieważ jest to marnotrawienie materiału, przekraczające ilość niezbędną do przeprowadzenia krystalizacji. Odpowiednio, kryształy zarodkowe stosuje się odpowiednio w ilości w zakresie od około 0,2 do około 10 wt.% (np. od około 0,5 do około 10 wt.%) w odniesieniu do masy Związku A (np. 10 wt.% oznacza 10 g zarodka stosowane na 100 g Związku A), i zwykle stosuje się je w ilości w zakresie od około 1 do około 5 wt.% w odniesieniu do Związku A. [0036] Etapy A1-1 i A1-2 lub Etapy B1-1 i B1-2 można przeprowadzić w szerokim zakresie temperatur, w którym temperatura w Etapie A1-1 lub Etapie B1-2 jest taka, że Związek A jest rozpuszczalny w ośrodku reakcji (tj. zawierający zasadę zaszczepiany roztwór odpowiedniego organicznego rozpuszczalnika, jak przedstawiono powyżej i wody), a sól krystaliczna Związku A jest co najmniej częściowo nierozpuszczalna w ośrodku. Każdy etap przeprowadza się odpowiednio w temperaturze w zakresie od około 0 do około 60 C, typowo przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 20 do około 50 C i typowo przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 20 do około 30 C (np. od około 20 do około 25 C). [0037] Poddanie dojrzewaniu w Etapie C1 można przeprowadzić w dowolnej temperaturze, która prowadzi do utworzenia pożądanej postaci krystalicznej soli K Związku A. Etap C1 przeprowadza się odpowiednio w temperaturze w zakresie od około 0 do około 60 C, typowo przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 0 do około 50 C (np. od około 15 do około 50 C), a bardziej typowo przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 0 do około 30 C (np. od około 20 do około 30 C). [0038] Przykładem wykonania procesu P1 jest proces taki, jak przedstawiono początkowo powyżej, lub taki, jak w poprzednim przykładzie wykonania, w którym Etapy A1-1, A1-2 i C1 lub Etapy B1-1, B1-2 i C1 przeprowadza się w tym samym zakresie temperatur. W

11 aspekcie niniejszego wynalazku każdy etap przeprowadza się w temperaturze w zakresie od około 20 do około 30 C (np. od około 20 do około 25 C). [0039] Przykładem wykonania procesu P1 jest proces taki, jak przedstawiono początkowo powyżej, lub taki, jak przedstawiono w poprzednim przykładzie wykonania, w którym Etapy A1-1, A1-2 lub Etapy B1-1, B1-2 przeprowadza się w tym samym zakresie temperatur, ale Etap C1 przeprowadza się w niższej temperaturze. W aspekcie niniejszego wynalazku, Etapy A1-1 i A1-2 lub Etapy B1-1 i B1-2 przeprowadza się odpowiednio w temperaturze w zakresie od około 20 do około 30 C (np. od około 20 do około 25 C), a Etap C1 przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 0 do około 20 C (np. od około 0 do około 10 C). W innym aspekcie niniejszego wynalazku, Etapy A1-1 i A1-2 lub Etapy B1-1 i B1-2 przeprowadza się odpowiednio w temperaturze w zakresie od około 20 do około 30 C (np. od około 20 do około 25 C), a Etap C1 przeprowadza się go w temperaturze w zakresie od około 0 do około 10 C (np. od około 0 do około 5 C). [0040] Czas dojrzewania może się zmieniać w szerokim zakresie w zależności od, między innymi, temperatury dojrzewania, wyboru rozpuszczalnika, wyboru zasady i względnych ilości oraz stężeń Związku A, zasady oraz zarodka krystalizacji. Dojrzewanie przeprowadza się typowo przez czas dostateczny, aby otrzymać 50% lub większą liczbę (a korzystnie 90% lub więcej) teoretycznego uzysku soli K macierzystego roztworu. W każdym razie czas dojrzewania wynosi typowo od około 0,1 do około 24 godzin, a bardziej typowo od około 0,5 do około 12 godzin. Typowo, pożądane jest unikanie względnie długich czasów dojrzewania (np. dłuższych niż około 12 godzin), ponieważ zaobserwowano, ze poziom zanieczyszczeń włączanych do krystalicznego produktu może wzrastać wraz z wydłużającym się czasem dojrzewania. [0041] Stosunek wody do alkoholu zastosowany w Etapie A1-1 może się zmieniać w szerokim zakresie. Z drugiej strony, sól potasowa Związku A jest względnie dość rozpuszczalna w wodzie, a więc może być pożądane ograniczenie stosowanego stosunku wody w celu zwiększenia urobku krystalizacji z macierzystego roztworu. Stosunek objętościowy alkoholu do wody może być odpowiednio w zakresie od około 80:20 do około 20:80, zwykle w zakresie od około 70:30 do około 30:70, a bardziej typowo w zakresie od około 60:40 do około 40:60 (np. od około 55:45 do około 45:55). [0042] W Etapie A1-2 zaszczepiany roztwór można rozcieńczyć większą ilością alkoholu. Jak zauważono wcześniej, sól K Związku A jest mniej rozpuszczalna w alkoholu niż w wodzie, a zatem rozcieńczanie alkoholem zapewnia warunki sprzyjające krystalizacji soli K. Stosunek objętościowy alkoholu użytego jako rozpuszczalnik w rozcieńczonym, zaszczepionym roztworze może wynosić co najmniej około 60:40, typowo co najmniej około 80:20 (np. od około 95:5 do około 80:20), a bardziej typowo co najmniej około 90:10 (np. od około 95:5 do około 90:10). [0043] Rozpuszczalnik organiczny i woda mogą występować w stosunku do siebie w Etapie B 1-2 w dowolnej proporcji, która skutkuje utworzeniem co najmniej pewnej ilości krystalicznej soli K Związku A. Jak zauważono powyżej, Związek A posiada większą

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721345.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721345. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16033 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.04 0472134.9 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/26 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215047. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08844673.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215047. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08844673. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2247 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31..08 08844673.7 (97)

Bardziej szczegółowo

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia Profilaktyka poekspozycyjna po zawodowej ekspozycji na HIV pracownika ochrony zdrowia 1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia... 1 Standardowe środki ostrożności... 2 2. Co

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300038 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1991 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Pamięci dr Ireny Głowaczewskiej Wiedza dotycząca HIV/AIDS zmienia się i powiększa bardzo szybko. Dlatego zawsze sprawdzaj datę powstania informacji, które

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka poekspozycyjna:

Profilaktyka poekspozycyjna: Profilaktyka poekspozycyjna: Wstęp HIV w pewnych sytuacjach może zagrażać pracownikom służby zdrowia: ginekologom, położnikom, położnym, pielęgniarkom. Ale nie tylko HIV może być niebezpieczny dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04723552.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04723552.8 PL/EP 1606318 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1606318 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.04.06 064223.9 (97)

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku.

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Janumet 50 mg/1000 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2245150. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2010 10709961.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2245150. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2010 10709961. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2245150 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2010 10709961.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1928830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06793460.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1928830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06793460. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1928830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06793460.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214638. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08845987.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214638. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08845987. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214638 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08845987.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Kurs trenerów... o leczeniu antyretrowirusowym

Kurs trenerów... o leczeniu antyretrowirusowym Kurs trenerów...... o leczeniu antyretrowirusowym na potrzeby programów rzecznictwa Częsci 1 8: podstawowe informacje o HIV Część 1 - Układ odpornościowy i liczba komórek CD4 Część 2 - Wirusologia, HIV

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 07.02.2003, PCT/EP03/001246 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 07.02.2003, PCT/EP03/001246 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206709 (21) Numer zgłoszenia: 373526 (22) Data zgłoszenia: 07.02.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Leki antyretrowirusowe

Leki antyretrowirusowe Leki antyretrowirusowe 2012 Drugie wydanie we współpracy z: Podziękowania Redakcja: Keith Alcorn, Selina Corkery i Greta Hughson Drugie polskie wydanie: 2012 Adaptowane z jedenastego brytyjskiego wydania:

Bardziej szczegółowo

Monika Gontarska. Promotor pracy Prof. dr hab. Teresa Kowalska. Instytut Chemii. r Uniwersytet Śląski Katowice

Monika Gontarska. Promotor pracy Prof. dr hab. Teresa Kowalska. Instytut Chemii. r Uniwersytet Śląski Katowice Monika Gontarska Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej z detekcja densytometryczną oraz innych instrumentalnych technik analitycznych do badania reakcji oscylacyjnych wybranych pochodnych kwasu

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188736

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188736 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188736 (2 1) Numer zgłoszenia: 330828 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.06.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zespół mielodysplastyczny Podręcznik dla pacjenta

Zespół mielodysplastyczny Podręcznik dla pacjenta Zespół mielodysplastyczny Podręcznik dla pacjenta John M. Bennett John M. Bennett Emerytowany profesor onkologii medycznej laboratoryjnej i patologii University of Rochester Kolegium Medycyny i Stomatologii

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1697005. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2004 04803682.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1697005. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2004 04803682. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1697005 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2004 04803682.6

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 332367 (22) Data zgłoszenia: 15.09.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

SKRYPT Z OCHRONY ŚRODOWISKA

SKRYPT Z OCHRONY ŚRODOWISKA Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SKRYPT Z OCHRONY ŚRODOWISKA Analiza żywności Jolanta Kumirska Marek Gołębiowski Monika Paszkiewicz Anna Bychowska

Bardziej szczegółowo

zdrowia na HBV, HCV i HIV

zdrowia na HBV, HCV i HIV Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention wg Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management

Bardziej szczegółowo

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ Rozprawa doktorska Trwałość cilazaprilu w fazie stałej Sylwia Katarzyna Paszun Promotor: dr hab. Beata Jadwiga Stanisz

Bardziej szczegółowo