Dział: Organizacyjno-Prawny. Obowiązuje od:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział: Organizacyjno-Prawny. Obowiązuje od: 01. 06. 2006"

Transkrypt

1 1.0 Cel Celem niniejszej procedury jest określenie zasad dotyczących służbowych podróży pracowników oraz zapewnienie aby wydatki ponoszone w czasie podróży służbowych przez pracowników były odpowiednio autoryzowane i rejestrowane w odpowiednim okresie księgowym. 2.0 Zakres Konta księgi głównej dotyczą: Wydatki ponoszone w czasie podróży służbowych usług wyłącznie dla potrzeb firmy, na które pracownik posiada zatwierdzony PR Rachunek należności i zobowiązań. Rozchody gotówkowe 3.0 Odpowiedzialność Pracownicy Bezpośredni przełożeni Pracownicy działu księgowości Kasjerki 4.0 Cele kontroli na służbowe wydatki pracownikom udziela się pozwolenia na konkretny cel służbowy. (V) (314) pracownicy przedstawiają dokładne i kompletne informacje o wydatkach w podróży służbowej do akceptacji i zwrotu kwoty. (C, A, V) (316) 5.0 Oprogramowanie i sprzęt komputerowy niezbędne do realizacji Procedury Lotus Notes, FK Schemat blokowy 7.0 Szczegóły Procedury I. OGOLNE ZASADY 1. Spółka zwraca udokumentowane, uzasadnione koszty podróży służbowych. 2. Podróż powinna być podejmowana wyłącznie, gdy komunikacja listowna, telefoniczna, poprzez pocztę elektroniczną lub konferencję internetową, albo w inny sposób, nie przyniesie takiego samego rezultatu. 3. Podróż powinna być odbywana z należytym komfortem i przy ponoszeniu uzasadnionych kosztów. Strona 1 z 14

2 4. Pracownicy Spółki, którzy nie zastosują się do niniejszej procedury mogą nie uzyskać całościowego lub częściowego zwrotu kosztów. 5. Bezpośredni przełożeni są odpowiedzialni za analizowanie wszystkich wydatków, pod kątem zgodności ich z procedurą i budżetem, a także za wyjaśnianie z pracownikami wszelkich niezgodności. 6. mogą być realizowane jedynie po akceptacji Dyrektora Pionu lub Członka Zarządu. II. PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY Upoważnienia Pracownicy Spółki i ich kierownicy muszą określić potrzebę podróży oraz związane z tym wydatki służbowe. 1. Każdy wyjazd służbowy winien być zlecony i zatwierdzony (przed rozpoczęciem podróży służbowej) na odpowiednim druku: a) Polecenie wyjazdu służbowego w kraju lub za granicą druk standardowy b) Wniosek o zatwierdzenie wydatków na delegacje zagraniczną w wypadku delegacji zagranicznej Załącznik nr 1 2. Dokument, o którym mowa w punkcie 1a) winien zawierać dokładnie określony cel wyjazdu oraz określać środek lokomocji. 3. Dokument, o którym mowa w 1a) wystawia w oparciu o telefoniczne, em lub osobiste zlecenie pracownika lub bezpośredniego przełożonego danego pracownika: - dla pracowników w Rzeszowie odpowiedzialny pracownik Działu Personalnego - dla pracowników Biura w Warszawie i przedstawicieli odpowiedzialny pracownik Działu Administracji i Spraw Personalnych. 4. Dla Członków Zarządu Spółki Dział Organizacyjno- Prawny dokonuje wszelkich rezerwacji oraz wystawia druki delegacji Wszelkie sprawy związane z delegacjami (rezerwacje hoteli, biletów, polisy itp.) załatwiają: - odpowiedzialny pracownik Działu Personalnego dla pracowników w Rzeszowie - odpowiedzialny pracownik Biura M&S w Warszawie dla pracowników Biura w Warszawie i przedstawicieli - sami pracownicy w ramach limitu i zatwierdzonego budżetu oraz zgodnie z zasadami zawartymi w tej procedurze. 5. Pracownik wyjeżdżający w na delegację zagraniczną zgłasza osobie odpowiedzialnej za wystawianie delegacji: - środek transportu, - liczbę posiłków zapewnianych przez organizatorów wyjazdu, - godziny przekroczenia granicy Polski - czy jest zapewniony transport z i na lotnisko, Strona 2 z 14

3 - sposób zapłaty za noclegi - wysokość zaliczki i walutę w jakiej powinna być wypłacona. 6. W wypadku delegacji zagranicznej osoba odpowiedzialna za wystawienie delegacji wypełnia Wniosek o zatwierdzenie wydatków na delegacje zagraniczną Załącznik nr 1 wpisując cel wyjazdu, określając miasto i kraj, liczbę dni pobytu na delegacji zagranicznej, datę i godzinę przekroczenia granicy polskiej oraz określając czy delegowany ma zapewnione noclegi i wyżywienie oraz transport z i na lotnisko itp. Wniosek o zatwierdzenie wydatków na delegację zagraniczną osoba odpowiedzialna za wystawianie delegacji przekazuje do Sekcji Finansowej w celu naliczenia diet. 7. W przypadku delegacji zagranicznej pracownik odpowiedzialny za wystawianie delegacji wykupuje polisę na życie dla delegowanego pracownika w wysokości ubezpieczenia: na leczenie szpitalne EURO i NNW PLN. 8. Wyjazdy grupowe (szkolenia) pracowników pionu Marketingu i Sprzedaży organizuje Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Korzystanie z usług agencji turystycznych. W celu zorganizowania przelotów, podróży koleją, wyżywienia, zakwaterowania oraz transportu lądowego Spółka korzysta z usług agencji lub nie korzysta, w przypadku gdy istnieje możliwość dokonania tańszych rezerwacji od oferowanych przez agencję. Rezerwacje wstępne powinny być dokonywane już w momencie, gdy znane są plany podróży, aby skorzystać ze zniżek przyznawanych za zakupy z wyprzedzeniem Zlecenia na wyjazd służbowy należy zgłaszać do Działu Personalnego /Działu Administracji i Spraw Personalnych z odpowiednim wyprzedzeniem, (aby była możliwość dokonania rezerwacji hotelu i biletu) przy wyjazdach krajowych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, przy wyjazdach zagranicznych z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. III. TRANSPORT I ZAKWATEROWANIE PODRÓŻE LOTNICZE W przypadku komunikacji lotniczej podróż odbywa się klasą ekonomiczną, chyba że zlecający wyjazd wyda zgodę na inną klasę. Klasa business jest dozwolona dla przelotów międzynarodowych, trwających dłużej niż sześć godzin przelotu bez przerwy; w tym przeloty połączeniowe po uzyskaniu zgody Dyrektora Pionu lub Członka Zarządu. Możliwie najniższe ceny przelotów Bilety lotnicze muszą być rezerwowane po możliwie najniższych, dogodnych cenach przelotów, Rezerwacji biletów dla pracowników dokonuje Dział Personalny, odpowiedzialny pracownik Biura (Starszy Specjalista ds. Marketingowych) lub sami pracownicy a dla Członków Zarządu Spółki Dział Organizacyjno Prawny. Strona 3 z 14

4 Pobyty z soboty na niedzielę Pracownicy mogą przyjeżdżać wcześniej lub wyjeżdżać później, aby skorzystać z możliwości niższych cen biletów, związanych z pobytem z soboty na niedzielę, w zakresie podróży zagranicznych. Pracownicy otrzymają zwrot za dodatkowy dzień zakwaterowania i wyżywienia, jeśli całość kosztów nie przekroczy najniższej ceny przelotu bez pobytu z soboty na niedzielę. Programy nagradzania podróżnych i specjalne promocje Przenoszalne premie dla podróżnych, jak np. kupony, rabaty gotówkowe, darmowe bilety, itp., wynikające z podróży służbowych, za które pracownik otrzymał zwrot kosztów, muszą być zwracane Spółce. Należy przekazywać takie premie swojemu przełożonemu. Nieprzenoszalne premie dla podróżnych, jak na przykład specjalne świadczenia dla osób często latających daną linią, będą należały do osoby podróżującej. Niewykorzystane bilety Niewykorzystane bilety muszą być niezwłocznie zwracane pracownikowi, który dokonał zakupu biletu, w celu zwrócenia ich wyznaczonej agencji turystycznej, w celu uzyskania kredytu lub ponownego wydania biletu. Bilety elektroniczne także muszą być odwoływane w celu uzyskania kredytu lub możliwości ponownego wydania. Zarządzanie ryzykiem Kierownictwo Spółki jest odpowiedzialne za ograniczanie podróży kierowników oraz wykształconego personelu technicznego tym samym samolotem, w odniesieniu do jakiegokolwiek projektu, działalności lub funkcji. ZAKWATEROWANIE Zakwaterowanie w hotelu 1. Ustanawia się limit ceny doby hotelowej dla pracowników Spółki: - w hotelach na terenie Warszawy 350 zł (netto) - w pozostałych miastach w Polsce 250 zł (netto) 2. Odstępstwa od tej reguły są możliwe jedynie w przypadku braku miejsc w tańszych hotelach lub w przypadku odmiennej decyzji Dyrektora Pionu lub Członka Zarządu. Odwołania Odpowiednia informacja o odwołaniu rezerwacji hotelowej powinna być przekazana wyznaczonej agencji turystycznej lub hotelowi, aby uniknąć opłat za niewykorzystane rezerwacje. Pracownicy mogą utracić prawo do zwrotu kosztów za powtarzające się niewykorzystywanie rezerwacji. Specjalne rabaty hotelowe i promocje Przenoszalne premie otrzymywane w hotelach, jak np. kupony, rabaty gotówkowe, darmowe pokoje, itp., wynikające z podróży służbowych, za które pracownik otrzymał zwrot kosztów, muszą być zwracane Spółce. Strona 4 z 14

5 Należy przekazywać takie premie swojemu przełożonemu. Nieprzenoszalne premie otrzymywane w hotelach, jak na przykład specjalne świadczenia dla stałych gości, będą należały do osoby podróżującej. Zwrot kosztów noclegu przy podróżach krajowych Koszty noclegów zwracane są w dwojaki sposób: - na podstawie rachunku/faktury, wystawionej przez hotel, - jeżeli pracownik nie przedstawi rachunku hotelowego za nocleg, koszty noclegu zwraca się w formie ryczałtu, którego wysokość wynosi 150% diety. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. Jeżeli w ww. czasie pracownik odbywał podróż (niezależnie od rodzaju środka lokomocji) ryczałt za nocleg nie przysługuje. Zwrot kosztów noclegu przy podróżach zagranicznych 1. Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym (fakturą), w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. 2. W razie nie przedłożenia rachunku/faktury za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. 3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem/fakturą, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust Zwrot kosztów noclegu nie przysługuje w dwóch przypadkach: - jeżeli pracownik korzysta z bezpłatnego noclegu zapewnionego przez pracodawcę; - jeżeli strona zagraniczna pokryła koszty noclegu lub zapewniła bezpłatny nocleg. TRANSPORT LĄDOWY Wynajem samochodów Korzystanie z wynajętych samochodów musi przynosić korzyści ekonomiczne, zamiast służyć wygodzie danej osoby. W przypadku wynajęcia samochodu, należy: prosić o samochód średniej wielkości (klasa "B"), chyba że okoliczności wymagają wykorzystania większego pojazdu (np. dla czterech lub więcej osób, które podróżują razem); zrezygnować z ubezpieczenia wypadkowego (LDW) lub innych dodatkowych ubezpieczeń; zatankować samochód przed jego zwrotem, jeśli pozwala na to czas i warunki. Jeśli wydarzy się wypadek, należy niezwłocznie zawiadomić agencję wynajmu samochodów. Strona 5 z 14

6 Samochody prywatne 1. Pracownicy mogą korzystać z samochodów prywatnych do celów podróży służbowych, jeśli jest to ekonomicznie opłacalne. 2. Jeśli do celów służbowych wykorzystywany jest samochód prywatny, Spółka nie zapewnia żadnego zabezpieczenia ubezpieczeniowego. 3. Koszty będą zwracane zgodnie z opublikowaną standardową stawką za km. Koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem nie będą zwracane. 4. Zezwolenie na wyjazd służbowy samochodem prywatnym wydają - Dyrektorzy Pionów lub Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z kosztami wyjazdu. 5. Jeśli koszty są niższe niż bilet 2 klasy PKP, wówczas powyższa zgoda nie jest wymagana. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż wynikająca z art. 25 ustawy budżetowej. Samochody służbowe Z samochodu służbowego z kierowcą (za zgodą Dyrektora Pionu lub Członka Zarządu ) mogą korzystać pracownicy w sytuacji, gdy jedzie co najmniej 2 osoby (bez kierowcy) i z wyliczeń wynika, że wyjazd jest tańszy od innego środka lokomocji, chyba że zlecający wyjazd zdecyduje inaczej. Z samochodu służbowego bez kierowcy mogą korzystać pracownicy analogicznie do sytuacji w punkcie 1, upoważnieni do prowadzenia samochodu. Transport publiczny i inne środki transportu lokalnego Należy korzystać w miarę możliwości z taniego transportu publicznego, w tym z autobusów lotniskowych lub autobusów wahadłowych zapewnianych przez hotele. Wykorzystanie taksówek jest uzasadnione wyłącznie, gdy nie są dostępne tańsze usługi. Usługi samochodowe można wykorzystywać w sytuacjach, gdy jest to najoszczędniejszy sposób transportu (np. ze względu na wielkość podróżującej grupy). Koszty dojazdów komunikacji miejscowej mogą być zwracane w następujący sposób: w formie ryczałtu albo w wysokości faktycznie poniesionej przez pracownika (udokumentowane biletami). Ryczałtowy zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej nie ma zastosowania w dwóch przypadkach: - gdy pracodawca, na wniosek pracownika, wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych przez pracownika kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, gdy pracownik nie ponosi kosztów dojazdów. Przy podróżach zagranicznych pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdów i przejazdów według zasad: Strona 6 z 14

7 1. Zwrot kosztów przysługuje pracownikowi wyłącznie na środek transportu określony przez pracodawcę delegującego pracownika. 2. Koszty dojazdów to koszty, jakie pracownik ponosi na dojazd z i do dworca kolejowego, autobusowego, lotniska itp. oraz koszty dojazdów środkami komunikacji miejskiej w trakcie odbywania podróży służbowej. Zwrot tych kosztów następuje w formie ryczałtu, przy czym wyróżnić należy ryczałt na dojazdy z i do dworca/lotniska oraz ryczałt na koszty dojazdów środkami komunikacji miejskiej. Wysokość pierwszego wynosi jedną dietę, natomiast wysokość drugiego 10 % diety. 3. Ryczałt na dojazdy z dworca/lotniska nie przysługuje natomiast, jeżeli: - strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy, - pracownik nie ponosi kosztów, na pokrycie których przeznaczony jest ryczałt, pracownik odbywa podróż służbową pojazdem samochodowym, przy czym bez znaczenia jest, czy pojazd jest służbowy czy prywatny. Te same przyczyny powodują utratę przez pracownika prawa do drugiego z ryczałtów, a więc na pokrycie kosztów środkami komunikacji miejskiej. Przejazdy koleją 1. Podróż winna odbywać się 2 klasą PKP. 2. Podróż może odbywać się expresem lub inter city. 3. W przypadku podróży powyżej 500 km, jeśli podróż przebiega w nocy można wykupić bilet na pociąg sypialny. 4. Zgodę na podróż 1 klasą wyraża Dyrektor Pionu lub Członek Zarządu. IV. KOSZTY PODRÓŻY I REPREZENTACJI Definicje 1. Osobiste koszty wyżywienia to takie, które pracownicy ponoszą jedząc niezależnie, podczas wyjazdu poza miasto w podróży służbowej. 2. Posiłki służbowe to takie, które spożywane są z obecnymi lub przyszłymi klientami, dostawcami, osobami ubiegającymi się o pracę lub przedstawicielami podmiotów stowarzyszonych, w trakcie których prowadzone są konkretne rozmowy służbowe. 3. Koszty reprezentacji obejmują takie wydarzenia jak wizyty w teatrze, imprezy sportowe lub inne imprezy publiczne, w tym przyjęcia domowe, jeśli w ich trakcie toczą się konkretne rozmowy służbowe. Należy udokumentować nazwiska wszystkich pracowników i osób inne niż pracownicy biorących udział w spotkaniu, a także cel służbowy spotkania. 4. Uzasadnione koszty posiłków i reprezentacji będą zwracane. 5. Jako wytyczne do oceny uzasadnionej wysokości opłat za posiłki wykorzystywane będą standardowe stawki diet dla poszczególnych regionów. 6. Jeśli koszty nie są związane z interesem Spółki, koszty posiłków i reprezentacji nie będą zwracane. Strona 7 z 14

8 Pracownicy wspólnie spożywający posiłki Jeśli kilku pracowników uczestniczy w posiłku lub spotkaniu, rachunek płaci pracownik, posiadający najwyższe uprawnienia wśród nich. DIETY Podróże krajowe 1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży za dobę podróży. 2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, w następujący sposób: 1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: a) od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety, b) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości; 2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin - przysługuje połowa diety, ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. 3. Dieta nie przysługuje w trzech przypadkach za czas delegowania pracownika do miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu, w razie gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie, w razie skorzystania przez pracownika przebywającego w podróży służbowej co najmniej 10 dni z prawem odwiedzenia rodziny w dniu wolnym od pracy; dieta w takim wypadku nie przysługuje tylko w dniu odwiedzin. Podróże zagraniczne 1. Dieta przyznawana w związku z podróżą służbową poza granicami kraju jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Wysokość diet uzależniona jest od kraju, do którego pracodawca skierował pracownika. W razie gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie przysługuje mu tylko kieszonkowe w wys. 25 % diety za każdy dzień pobytu.. 2. Podróż zagraniczna zaczyna się od momentu przekroczenia przez pracownika granicy Polski. Jest on uzależniony od środka komunikacji, którym podróżuje pracownik. W przypadku środków komunikacji lądowej, czas pobytu pracownika poza granicami Polski liczy się od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę. W przypadku środków komunikacji lotniczej czas pobytu pracownika poza granicami Polski liczony jest od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju, zaś w przypadku środków komunikacji morskiej stan ten liczony jest od chwili wyjścia statku z portu polskiego. 3. Zagraniczna podróż służbowa kończy się, w przypadku odbywania podróży środkami komunikacji: Strona 8 z 14

9 lądowej - z chwilą przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju, lotniczej - z chwilą lądowania w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju, morskiej - z chwilą wejścia statku w drodze powrotnej do portu polskiego. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za wyżywienie i inne drobne wydatki /stwierdzone rachunkiem/ fakturą,/ w wysokości przekraczającej limit. Wówczas pracownik zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy oraz składkę ZUS od kwoty ponad limit. PODRÓŻE MAŁŻONKÓW 1. Zgodnie z przepisami podatkowymi koszty podróży małżonków (lub towarzyszy) nie podlegają zwrotowi jako koszty służbowe, chyba że można wykazać, że osoba ta jest niezbędna i bezpośrednio związana ze skutecznym załatwieniem spraw Spółki. 2. Jeśli koszty przelotów i inne koszty małżonka pracownika mają być zwrócone, konieczne jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora Pionu lub Członka Zarządu właściwego dla działalności lub funkcji osoby podróżującej. Zgodę należy załączyć do raportu wydatków. 3. Pracownicy mogą zabierać małżonków (lub towarzyszy) w podróż służbową, jednak na ich własny koszt. Zwiększenie kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia i innych wydatków bezpośrednich dla danej osoby jest uważane za koszty prywatne. PODRÓŻE GRUPOWE I NA SPOTKANIA 1. Spotkania grupowe sponsorowane przez Spółkę mogą obejmować przyjęcia poza firmą (np. promocje firmy, pokazy na targach) lub wewnętrzne spotkania pracowników (np. szkolenia, spotkania handlowe). 2. Przygotowania do podróży grupowych mogą być załatwiane poprzez wyznaczoną agencję turystyczną. 3. Bezpośrednie fakturowanie na Spółkę jest dozwolone dla kosztów związanych z grupowymi spotkaniami sponsorowanymi przez Spółkę. Bezpośrednie fakturowanie należy rozważyć w przypadku gdyby pokrycie kosztów osobiście przez odpowiedzialnego kierownika nie było możliwe. Zasadniczo, koszty takie jak planowanie spotkań, sal konferencyjnych i imprez grupowych upoważniają do fakturowania bezpośredniego, podczas gdy koszty podróży indywidualnych (np. transport, zakwaterowanie i wyżywienie) powinny być zapłacone przez uczestników. Wyznaczona przez Spółkę firma zajmująca się obsługą podróży oferuje usługi w zakresie planowania spotkań i elementów motywacyjnych, a także program kart spotkań, w celu zarządzania tego typu imprezami. INNE KOSZTY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI Następujące koszty mogą podlegać zwrotowi, jeśli są bezpośrednio związane z podróżami służbowymi: Strona 9 z 14

10 Służbowe rozmowy telefoniczne, które są wyszczególnione na kartach kredytowych lub rachunkach telefonicznych, a także uzasadnione rozmowy domowe, jeśli pracownik dzwoni z podróży. Bezpośrednie rozmowy przez centralki hotelowe powinny być wykorzystywane wyłącznie w przypadkach awaryjnych, ze względu na duże narzuty, podobnie jak rozmowy przez połączenia radiowe i telefony przenośnie. W przypadku wyjazdów krajowych przez centralki hotelowe mogą być realizowane wyłącznie połączenia internetowe. Koszty podróży zagranicznych, takie jak opłaty paszportowe, wizowe, międzynarodowe prawa jazdy, szczepienia oraz wymiana walut; koszty parkingów i opłat za autostrady; koszty naprawy sprzętu itp. Koszty połączenia internetowego, Warunkiem zwrotu kosztów jest udokumentowanie ich przez pracownika (rachunek, faktura, bilet parkingowy, itp.) Uprawnienie do dawania napiwków mają następujący pracownicy Spółki w następujących wysokościach: - Członkowie Zarządu oraz Dyrektorzy nie będący Członkami Zarządu w przypadku rachunku do zł napiwek do 10% wartości rachunku; w przypadku rachunku powyżej zł napiwek do 5% wartości rachunku - Kierownicy Grup, Product Managerowie, Kierownicy Działów Sprzedaży i Marketingu do 5% wartości rachunku. Pozostali pracownicy Spółki nie są uprawnieni do dawania napiwków. Dyrektorzy nie będący Członkami Zarządu w przypadku rachunku do zł napiwek do 10% wartości rachunku; w przypadku rachunku powyżej zł napiwek do 5% wartości rachunku -. Pozostali pracownicy nie są uprawnieni do dawania napiwków. INNE KOSZTY NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI Następujące koszty nie podlegają zwrotowi, zgodnie z polityką korporacyjną w zakresie podróży: podróże prywatne (jeśli podróż prywatna i służbowa są połączone, wtedy tylko część związana ze sprawami służbowymi podlega zwrotowi); podwyższenie klasy obsługi przelotu, z wyjątkiem tych przypadków, które zostały podane w sekcji Podróże lotnicze niniejszej procedury lub pociągu; składki ubezpieczeniowe jakiegokolwiek rodzaju; opłaty członkowskie za prywatne karty kredytowe; wykroczenia na parkingach i w ruchu drogowym; prywatne klubowe opłaty członkowskie, w tym w klubach zawodowych, społecznych, siłowniach, restauracjach i klubach sportowych; rozrywki w trakcie przelotów lub oglądania filmów w hotelach. PŁATNOŚĆ ZA WYDATKI SŁUŻBOWE Wytyczne dla kart firmowych 1. Pracownicy, którzy posiadają firmowe karty płatnicze (AMEX, CITIBANK BUSINESS) winni z nich korzystać przy płatnościach związanych z kosztami podróży służbowych tj. za przeloty, Strona 10 z 14

11 zakwaterowanie, wynajem samochodów, koszty przejazdów koleją, posiłki, reprezentację oraz wydatki różne, na tyle na ile jest to możliwe. 2. Imienne firmowe karty charge są przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego, przy czym wykorzystanie ich w celach prywatnych jest surowo zabronione. 3. Prywatne karty kredytowe nie mogą być używane do celów służbowych, za wyjątkiem przypadków, gdy imienne karty firmowe nie zostaną przyjęte. 4. Wykorzystanie karty przez pracownika do celów innych niż zamierzone będzie skutkowało działaniami dyscyplinarnymi, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. 5. Pracownicy posiadający firmową kartę płatniczą są odpowiedzialni za wszystkie obciążenia na tej karcie. Zaliczki gotówkowe 1. Spółka nie będzie wypłacać zaliczek osobom, udającym się w podróż służbową, które posiadają firmowe karty płatnicze, za wyjątkiem podróży zagranicznych. 2. Przy podróżach krajowych zaliczki nie będą wypłacane. W wyjątkowych przypadkach mogą być wypłacane tym pracownikom, którzy nie posiadają firmowych kart płatniczych i sami muszą opłacić nocleg w hotelu lub bilet. 3. Osoby podróżujące powinny rozliczyć zaliczki w ciągu dwóch tygodni od zakończenia podróży. V. ROZLICZANIE WYDATKÓW I ZWROT KOSZTÓW Rozliczanie wydatków 1. Koszty służbowe powinny być rozliczone na druku Polecenia wyjazdu służbowego (zwanego dalej delegacją), w ciągu dwóch tygodni od zakończenia podróży lub poniesienia wydatków. We wszystkich przypadkach, w tym jeśli inne osoby dokonują rozliczeń delegacji danego pracownika, każdy pracownik jest odpowiedzialny za dokładność i zgodność z polityką każdego wydatku zgłoszonego w delegacji w imieniu tego pracownika. 2. Przełożeni poszczególnych pracowników są odpowiedzialni za wszystkie rozliczenia delegacji. Przełożeni są odpowiedzialni za przeglądanie rozliczeń delegacji w zakresie prawidłowego dokumentowania, wyjaśniania i uzasadniania zgłoszonych wydatków, a także zgodności z niniejszą procedurą. 3. Wszystkie wydatki związane z podróżą, w tym bilety lotnicze, opłaty za hotel, przejazdy taksówkami, opłaty za wynajem samochodu, posiłki z kontrahentami i inne muszą być dokładnie i w pełni udokumentowane (niezależnie od tego, czy były opłacone bezpośrednio, czy nie) i powinny im towarzyszyć odpowiednie pokwitowania. Dokumentacja musi zawierać wskazanie klienta, określenie spraw z jakimi była związana oraz krótki opis działań biznesowych uzasadniających te wydatki." Dokumentacja 1. Aby zapewnić zgodność z przepisami wewnętrznymi i ustawowymi, wszystkie wydatki muszą być udokumentowane oryginalnymi fakturami / rachunkami. 2. Pracownicy powinni korzystać ze swoich firmowych kart charge, aby pokryć koszty służbowe, tam gdzie jest to możliwe, a także dokumentować te wydatki oryginalnymi rachunkami. Paragony nie są akceptowane. Reguluje to procedura dot. kart płatniczych. Strona 11 z 14

12 Zwrot kosztów Koszty podróży służbowych zostaną zwrócone pracownikom w formie gotówki z kasy lub wpłaty bezpośredniej na rachunek bankowy pracownika. Kodeks postępowania. 1. Wszyscy pracownicy Spółki lub jej kontrahenci wyjeżdżający za granicę w celach służbowych muszą stosować się do kodeksu postępowania Spółki. 2. Wszystkie osoby podróżujące muszą stosować się do lokalnych zasad i przepisów prawa. 8.0 Działania kontrolne C 1. Każdy wyjazd służbowy winien być zlecony i zatwierdzony (przed rozpoczęciem podróży służbowej) na odpowiednim druku: Dokument ten winien zawierać dokładnie określony cel wyjazdu oraz określać środek lokomocji. C 2. Przed wyjazdem wszelkie wydatki ponoszone w czasie podróży służbowych przez pracowników powinny być akceptowane zgodnie z procedurą akceptacji wydatków (Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Generalnego Spółki nr 38/2004 z póżniejszymi zmianami.) C 3. W przypadku płatności kartą za podróże służbowe (hotele, bilety itp.) Pracownik wypełnia formularz zwrotu kosztów, który trafia do kierownika w celu jego autoryzacji. (V) 314 K 1. Dział Księgowości odrzuca wnioski o zwrot kosztów podróży służbowych jeśli wydatki nie zostały prawidłowo zaakceptowane. Rachunki są wymagane na wszystkie wydatki. (C,A,V) 316 K 2. Kontrola wewnętrzna raz na kwartał (wyrywkowo) sprawdza czy do wszystkich wyjazdów służbowych zostały sporządzone PR - y i czy wszystkie wydatki zostały zaakceptowane zgodnie z obowiązującą procedurą. 9.0 Wykaz dokumentów związanych Strona 12 z 14

13 10.0 Wykaz załączników WNIOSEK O ZATWIERDZENIE WYDATKÓW NA DELEGACJĘ ZAGRANICZNĄ Numer wniosku/zlecenia wyjazdu...data wystawienia... Imię i nazwisko osoby delegowanej... Załącznik nr 1... Czas trwania: od...do...ilość dni... Dokąd (miejscowość, kraj)... Cel wyjazdu... Orientacyjne koszty podróży... (cena biletu PKP, LOT, inny *) *zakreślić właściwy Dodatkowe koszty wyjazdu: noclegi...(śniadanie w cenie noclegu)* 10.1 wyżywienie inne#... * zaznaczyć czy jest zapewnione (# wymienić jakie)... Łączna kwota wydatków... Potrzebna zaliczka w kwocie... na dzień... Przekroczenie granicy polskiej (wyjazd) w dniu...o godzinie... Przekroczenie granicy polskiej (powrót) w dniu...o godzinie... Zapewniono transport z i na lotnisko/dworzec itp...tak/nie... Rezerwacja biletu na dzień... (bilety rezerwuje Dział Personalny, wszelkie przejazdy odbywają się II klasą PKP, nie dotyczy Członków Zarządu Spółki) 11.0 WYPEŁNIA SEKCJA FINANSOWA... Podpis pracownika Działu Personalnego Wypłacono zaliczkę...(waluta) dnia...zatwierdzono... Strona 13 z 14

14 Zaplanowano w budżecie na początku roku (kwota)... Wydano od początku roku (kwota)... Budżet na rok(przyznany)... Nie wydatkowana część budżetu rocznego ZATWIERDZONO 12.1 Dyrektor Pionu... Dyrektor Finansowy... Dyrektor Generalny... Po zatwierdzeniu wniosek kieruje się do Sekcji Finansowej celem wypłaty zaliczki Historia zmian Data Wydanie Opis Autor(rzy) r. 00 Szkic procedury Helena Gosztyła ARKUSZ PODPISÓW Opracował: Agnieszka Sarnowska Fendryk / Data Starszy Specjalista ds. Organizacyjnych Sprawdził: Barbara Nowobilska / Data Kierownik Działu Organizacyjno Prawnego Zatwierdził do stosowania: / Data Dyrektor ds. Finansowych Strona 14 z 14

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Załącznik nr 1 do Regulaminu wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych oraz wizyt w krajowych ośrodkach akademickich realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu ZEP1 Sporządzony w oparciu o z Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac Zarządzenie Nr 22/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1.03.2013 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r.

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w kraju

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r. BR-0161-I-2/10 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie diet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Dz.U.2004.135.1448 zmiany: 2011-04-21 Dz.U.2011.73.393 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W REGIONALNYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU I. Postanowienia ogólne 1. Podróżą służbową jest wykonywanie przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Polski Związek Zapaśniczy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 2013.167) z dnia

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1 Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 maja 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

na obszarze kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

na obszarze kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-11-04 w sprawie krajowych podróży służbowych. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 42/R/17 REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU Niniejszy regulamin określa zasady delegowania pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika:

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika: Delegacje 2013 uwaga zmiany w podróżach krajowych. 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r.

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.pl Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz zasad używania samochodu prywatnego jako środka transportu do odbycia podróży służbowej w Administracji Mieszkań Komunalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 376 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 2015 r. Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej

UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 2015 r. Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej G!) DRUK Nr.~90(l6. 000COC6(lO:(l UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe

Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe Należności w zagranicznych podróżach służbowych Diety w zagranicznej podróży służbowej W przypadku zagranicznych podróży służbowych wysokość diet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie: podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2015 roku RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

PODRÓŻE SŁUŻBOWE zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2015 roku RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2015 roku Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach.

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach. Zarządzenie Nr 21/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 01.03.2013 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy

Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z tym, że jako właściciel firmy będziemy zobowiązani reprezentować ją zarówno w kraju, jak i za granicą.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania i rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Regulamin udzielania i rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 49/2013 Regulamin udzielania i rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku 1 Wyjaśnienie najczęściej stosowanych zwrotów i skrótów Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.),

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.), Jelenia Góra, dnia grudnia 2008r. I A 021 / 86 /08 III F 31 / 15 /08 Zarządzenie Nr 81 / 08 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie zwrotu kosztów przejazdu wypłacanych prokuratorom, urzędnikom,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów podróży służbowych. pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Regulamin. rozliczania kosztów podróży służbowych. pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2010 Rektora ASP z dnia 29.10.2010r Regulamin rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 1 Regulamin opracowany został o następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna

Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna Strona 1 z 19 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Delegacje PWS konfiguracja... 4 1.2 Ogólne... 4 1.3 Definicje dokumentów... 5 1.4 Stawki rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników

Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników Delegacje krajowe i zagraniczne na stałe są już wpisane w życie zawodowe. Mimo swojej powszechności, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy wciąż popełniają wiele

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r.

I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2013

Zarządzenie Nr 22/2013 Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż służbową oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z dnia 24 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z dnia 24 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz zasad używania samochodu prywatnego jako

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach.

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie poleceń pracodawcy. Takim poleceniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe

INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe Delegowanie do odbycia zagranicznej podróży służbowej jest związane z wykonywaniem mandatu senatora i finansowane z budżetu Kancelarii Senatu. 1) Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 3-4 ROZDZIAŁ II Polecenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 81 /2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 81 /2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 81 /2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Polityka organizacji i rozliczania podróży służbowych

Polityka organizacji i rozliczania podróży służbowych Polityka organizacji i rozliczania podróży służbowych 1. Cel wprowadzenia Polityki Podróży Celem wprowadzenia w życie niniejszych zasad jest ustalenie spójnych regulacji mających zastosowanie podczas organizacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 556/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 05.04.2011

ZARZĄDZENIE NR 556/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 05.04.2011 ZARZĄDZENIE NR 556/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 05.04.2011 w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych. Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2014R. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji słuŝbowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 20/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 20/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Akademii

Bardziej szczegółowo

1, 1) - 25% 2) - 50% 3) - 25% 5. W

1, 1) - 25% 2) - 50% 3) - 25% 5. W Podróże służbowe Od dnia 1 marca 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku

Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Kolegium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

1. Osoba ubiegająca się o skierowanie za granicę w celach, o których mowa w 1 zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

1. Osoba ubiegająca się o skierowanie za granicę w celach, o których mowa w 1 zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów: Regulamin kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. 1 1. Regulamin określa tryb i warunki kierowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Jakie dokumenty należy przedstawić w celu rozliczenia podróży służbowej?

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Jakie dokumenty należy przedstawić w celu rozliczenia podróży służbowej? INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Jak rozliczać podróże służbowe? Jakie dokumenty należy przedstawić w celu rozliczenia podróży służbowej? Czy wydatki na wyżywienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1766/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 5 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1766/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 5 października 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1766/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 5 października 2005 r. w sprawie podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Na podstawie art. 33 ust.3 i art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów i zakwaterowania członków/zastępców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2015r. Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Na podstawie art. 77 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Definicja podróży służbowej pracownika... 1 1. Wyznaczanie miejsca pracy... 2 2. Wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy... 12 3. Incydentalne zadanie

Bardziej szczegółowo

A. 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Autor: B.S.S.

A. 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Przygotuj organizację wyjazdu służbowego pracownika, w tym ustal rodzaj bagażu, ilość zabranych w podróż kalendarzy, trasę przejazdu. Ustal fizyczne obciążenie pracownika. Uzupełnij

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe. Paweł Ziółkowski

Podróże służbowe. Paweł Ziółkowski Podróże służbowe Paweł Ziółkowski Status podróżującego Pracownicy według kodeksu pracy Pozostałe osoby według umowy Przedsiębiorcy samorozliczenie 2 Zasady rozliczania delegacji Budżet wg rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2007 r. z 13 lutego 2007 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2007 r. z 13 lutego 2007 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2007 r. z 13 lutego 2007 r. w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróŝami słuŝbowymi pracowników. Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 stycznia 2017 roku. Do użytku wewnętrznego. Tekst jednolity według stanu na dzień 28 stycznia 2017 r.

Warszawa, 28 stycznia 2017 roku. Do użytku wewnętrznego. Tekst jednolity według stanu na dzień 28 stycznia 2017 r. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY ZLECONYCH PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ORAZ UŻYWANIA POJAZDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI PRACOWNIKÓW, DZIAŁACZY, ZAWODNIKÓW I INNYCH OSÓB W POLSKIM ZWIĄZKU MOTOROWYM Tekst

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu EOD

Logowanie do systemu EOD Logowanie do systemu EOD Logowanie za pomocą strony internetowej Uczelni http://www.up.wroc.pl/pracownicy/42389/intranet_eod_hrm.html Lub bezpośrednio do systemu EOD https://eod.up.wroc.pl/default.aspx

Bardziej szczegółowo

(pieczątka jednostki) WNIOSEK O WYJAZD POZA GRANICE KRAJU ... (nazwisko i imię, tytuł, stopień naukowy, stanowisko)

(pieczątka jednostki) WNIOSEK O WYJAZD POZA GRANICE KRAJU ... (nazwisko i imię, tytuł, stopień naukowy, stanowisko) Zał. Nr 1 Zarządzenia Nr 15/08/09 Gliwice,...... (pieczątka jednostki) WNIOSEK O WYJAZD POZA GRANICE KRAJU 1.. (nazwisko i imię, tytuł, stopień naukowy, stanowisko) 2...... (adres zamieszkania) (nr paszportu)

Bardziej szczegółowo

2. Wyjazd służbowy w dniach: od - - do - -

2. Wyjazd służbowy w dniach: od - - do - - Załącznik Nr 1 do ZR nr 14/2011 WNIOSEK O ZGODĘ NA WYJAZD PRACOWNIKA W ZWIĄZKU Z PODRÓŻĄ SŁUŻBOWĄ 1. Dane osoby wnioskującej: Nazwisko Imię Stanowisko Miejsce pracy Nr telefonu 2. Wyjazd służbowy w dniach:

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska. Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/07. z dnia 13.02.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/07. z dnia 13.02.2007 r. Nr 7/07 ZARZĄDZENIE NR 7/07 NACZELNIKA DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Zasady wystawiania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczanie kosztów podróży służbowych 13.02.2007. Wersja 0.1 ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia r.

Uchwała Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia r. Uchwała Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę w celach

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 7. ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 27 grudnia 2011 r.

Katowice, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 7. ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 27 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 22.07.2016 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

DOWÓD ZASTĘPCZY NR...

DOWÓD ZASTĘPCZY NR... DOWÓD ZASTĘPCZY NR... Załącznik nr 1...... Data dokonania operacji Miejsce i data wystawienia dowodu... Kontrahent... Przedmiot, ilość, cena, wartość dokonanego zakupu oraz jego przeznaczenie...... Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn..

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn.. ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie komisji

Bardziej szczegółowo