UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych"

Transkrypt

1 Warszawa 21 stycznia 2013 roku UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] zrzesza ponad 130 przedsiębiorstw nowych technologii. Nasi członkowie mają znaczący profesjonalny wkład w rozwój przetwarzania informacji wykorzystywanej przez nowoczesne społeczeństwo korzystające z gospodarki wiedzą. Doskonale rozumiemy zmiany technologiczne, ekonomiczne, socjologiczne oraz prawne zachodzące w obszarze dostępu do zasobów cyfrowych. W naszym też interesie jest możliwość racjonalnego i ekonomicznie uzasadnionego wykorzystywania istniejących zasobów cyfrowych do tworzenia produktów i usług. Stąd też jest dla nas ważna każda dyskusja o gospodarowaniu dobrem, będącym zasobami cyfrowymi. Po zapoznaniu się z projektem założeń oraz po konsultacjach z Członkami Izby, generalnie jesteśmy przeciwni przygotowaniu i uchwaleniu ustawy o otwartych zasobach publicznych w kształcie zaproponowanym w założeniach. Podstawową przyczyną, która każe odrzucić ten projekt, jest założenie objęcia przez ustawę zasobów znacząco od siebie różnych, co do sposobu i czasu wytworzenia, przechowywania, użytkowania czy eksploatacji. Uzasadnienie: 1. Dysponowanie majątkiem skarbu Państwa. PIIT uważa, że Państwo, jako dobro wspólne wszystkich obywateli, zarządzając majątkiem Skarbu Państwa 1, nie powinno w sposób automatyczny przenosić do zasobów publicznych elementów tego majątku, a w szczególności tych wymienionych w projekcie ustawy o otwartych zasobach publicznych (dalej zwanej uoozp). Taki automatyzm powoduje, że Rzeczpospolita pozbawia się suwerennego władztwa nad posiadanym majątkiem i możliwością jego wykorzystania lub pomnożenia z korzyścią dla obywateli. Sytuacja automatycznego przenoszenia zachodzić może w dowolnych przypadkach opisanych w projekcie ustawy takich jak analizy, raporty, opracowania, zestawienia danych, mapy, filmy, treści audiowizualne oraz inne utwory i przedmioty praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozumieniu ustawy o ochronie baz danych. W projekcie stwierdzono (str. 5), że Za cel nowych rozwiązań przyjęto wprowadzenie jednolitych standardów nabywania praw do zasobów publicznych oraz ich udostępniania. Uważamy, że ustawa powinna dotyczyć wyłącznie drugiej części tej propozycji. 2. Ograniczenie zakresu działania projektowanej ustawy. Naszym zdaniem uoozp powinna zawierać jedynie przepisy, które określają zasady dostępu do otwartych zasobów publicznych JEŚLI zostanie podjęta decyzja o otwarciu danego zasobu w sferze 1 Konstytucja RP, art. 1 i art. 218 Uwagi PIIT o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Strona 1

2 publicznej, a decyzja taka powinna wynikać z innych (oddzielnych) przepisów. Nie widzimy potrzeby prawnego regulowania zasad udostępniania zasobów, gdyż już obecnie w wielu przypadkach (opisywanych również w założeniach) takie udostępnianie jest realizowane bezpośrednio przez daną jednostkę w odniesieniu do zasobów przez nią posiadanych. Uważamy, że zakres różnych utworów, które sa wymienione w projekcie ustawy jest tak szeroki od opracowań naukowych, poprzez filmy czy produkcje audiowizualne, w tym transmisje sygnału telewizyjnego, a skończywszy na grach, oprogramowaniu czy bazach danych, że podporządkowanie ich tym samym zasadom przenoszenia do zasobów publicznych jest błędne. Dlatego uważamy, że dla różnych rodzajów utworów (zasobów) należy stosować oddzielne przepisy regulujące podejmowanie decyzji o ich przeniesieniu do zasobów publicznych. PIIT chce zwrócić uwagę, że projekt nie precyzuje czy chodzi tylko o dostęp do zasobów publicznych będących w postaci elektronicznej (pojawia się niejasne prawnie pojęcie treści końcowe ). Nasuwa się, więc pytanie - dlaczego zasób publiczny i dostęp do niego miałby się ograniczać tylko do postaci elektronicznej? Przykładowo czy rzeźba opłacona ze środków publicznych powinna być dostępna do publicznego podziwiania (nawet jeśli znajduje się w gabinecie premiera) i czy można zgodnie z trybem udostępniania tworzyć i rozpowszechniać jej kopię w całości lub we fragmentach (str. 11)? Czy oprogramowanie zapisane w układzie elektronicznym urządzenia zbudowanego na zamówienie publiczne staje się zasobem publicznym i może podlegać re-engineeringowi? Warto odpowiedzieć na te pytania. 3. Skomplikowanie prawne projektu ustawy. Obecnie mamy już setki ustaw ustalających, często zbyt detalicznie, zasady i warunki postępowania obywateli, administracji oraz podmiotów gospodarczych, które wielokrotnie znacząco ograniczają, a często wręcz blokują ważne i użyteczne dla społeczeństwa i Państwa działania, grożąc równocześnie postępowaniem sądowym. Powoduje to ograniczanie, unikanie a często wręcz paraliż w działaniach administracji, służb oraz w działalności gospodarczej czy też aktywności obywateli. Dodatkowo coraz większym kosztem każdej działalności jest opóźnianie możliwości podjęcia decyzji spowodowane koniecznością przeprowadzenie kosztownych analiz prawnych oraz uzyskania wielu innych długo oczekiwanych decyzji urzędowych. Proponowana ustawa w projektowanej formie będzie prawnie skomplikowana i będzie wymagać wielu analiz prawnych interpretujących różnorodne sytuacje. Już same założenia pokazują ile może być odstępstw od podstawowej zasady otwarcia zasobów publicznych. Powszechna (jak się wydaje) ogólna zgoda na otwarcie dostępu do zasobów publicznych jest w szczegółach różnie rozumiana w różnych środowiskach. Naszym zdaniem uzyskanie w tej sytuacji konsensusu będzie bardzo trudnym i czasochłonnym procesem. W rezultacie spowoduje wpisanie do projektu ustawy wielu zastrzeżeń i odstępstw od podstawowej zasady, znacząco komplikując jest powszechne zastosowanie. 4. Zgodność projektu ustawy z prawem europejskim. Projektowana ustawa nie jest wymagana przez prawo europejskie. Test regulacyjny wskazuje na wspieranie przez Komisję Europejską działań takich jak w projekcie, co zostało wyrażone w Komunikacie (2011) Komunikat ów jednak nie mówi o zasobach (resources) w tak szerokim zakresie jak proponuje projekt ustawy, a jedynie o informacji lub danych (information, data). 2 Polska wersja językowa jest dostępna na stronach MAiC Uwagi PIIT o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Strona 2

3 Zdefiniowane są one we wprowadzeniu w następujący sposób: Jednym z tych zasobów są dane publiczne wszystkie informacje, które organy publiczne w Unii Europejskiej wytwarzają, gromadzą lub za które płacą. Przykładami tych danych są informacje geograficzne, statystyki, dane pogodowe, dane pochodzące z projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz zdigitalizowane książki w bibliotekach. Różnica pomiędzy danymi jak w Komunikacie a zasobami jak analizy, raporty, opracowania, zestawienia danych, mapy, filmy, treści audiowizualne oraz inne utwory i przedmioty praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozumieniu ustawy o ochronie baz danych opisanymi w projekcie ustawy jest fundamentalna. Z jednej strony są to dane często surowe, nieobrobione wymagające dodatkowej pracy by były przystosowane do dalszego wykorzystania a z drugiej wysoko przetworzone produkty kultury, sztuki, nauki czy informatyki o konkretnej wartości, także: wartości rynkowej! Pozbawienie instytucji publicznej możliwości obrotu wytworzonymi produktami może stanowić znamiona działania na szkodę finansów publicznych. Wymieniony Komunikat nie może też być brany pod uwagę, jako zalecenie działania dla rządów państw członkowskich, gdyż zgodnie z zapisem w Podsumowaniu Komisja Europejska zaleca następujące działanie państwom członkowskim: Państwa członkowskie mogą przyczynić się do urzeczywistnienia modelu otwartych danych poprzez szybkie przyjęcie, transpozycję i wdrożenie zmienionej dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Krok ten pozwoli stworzyć odpowiednie warunki sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej opartej na otwartych danych i przyczyni się do intensyfikacji transgranicznych zastosowań tych danych. A zatem to wdrożenie dyrektywy i skuteczne wdrożenie ustawy o dostępie do informacji publicznej powinno być faktycznym działaniem rządów, aby dać korzyści całemu społeczeństwu. Zalecenie, na jakie powołuje się projektodawca dotyczy innego działania, a nie otwierania zasobów w rozumieniu projektu uoozp. Przy okazji, PIIT podkreśla, że działanie polskiego rządu zgodne z zaleceniami wskazanymi w Komunikacie (2011) 882 i mające na celu udostępnienie informacji publicznej za bardzo wskazane i oczekiwane! 5. Otwartość zasobów publicznych w edukacji 3. PIIT zauważa w szczególności, że wprowadzenie do proponowanego projektu uoozp w edukacji i zasobach edukacyjnych (Obszar edukacji, str. 18 i następna projektu założeń) wprowadza de facto monopol państwa na jedynie słuszne zasoby. W tym przypadku będzie to monopol realizowany poprzez wykorzystanie nieporównywalnie większych zasobów finansowych niż mogą być dostępne w jakiejkolwiek innej organizacji, firmie czy instytucji. Darmowe zasoby sfinansowane przez państwo i siłą rzeczy promowane przez tych samych urzędników, którzy to finansowanie zatwierdzili, będą podatne na naciski natury politycznej i przygotowywanie treści odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu politycznemu. Żaden podręcznik przygotowany przez profesjonalne wydawnictwo komercyjne nie będzie w stanie konkurować w takich warunkach. Po wprowadzeniu projektowanej ustawy o otwartych zasobach w miejsce rzeczywistej otwartości z udziałem wielu interesariuszy, z których Państwo jest jednym z nich otrzymamy sytuację monopolistyczną, gdzie na kształt podręczników do historii, biologii czy literatury mogą politycznie i niezwykle silnie oddziaływać grupy, takie jak partie polityczne o radykalnych poglądach lub ideologicznym postrzeganiu niektórych wydarzeń, kościoły i związki wyznaniowe, związki zawodowe, zorganizowane grupy nacisku itd. 3 Błędne dane w Teście Regulacyjnym. Tabela zawiera nieprawdziwe dane. Według oficjalnych danych z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej stan na 30 września 2011 roku to uczniów w szkołach w całej Polsce. Przy obecnym niżu demograficznym nie można zakładać liczby uczniów przekraczającej 6 milionów, tak jak uczyniono to w tabeli. Uwagi PIIT o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Strona 3

4 Uważamy, że w szczególności w Obszarze edukacji - wprowadzanie rzeczywistego i automatycznego monopolu państwowego poprzez ustawę o zasobach publiczncyh stanowi realną groźbę monopolu światopoglądowego realizowanego za publiczne pieniądze. 6. Zgodność projektowanej ustawy z innymi ustawami. Projekt nie wspomina o relacjach i zgodności z innymi dyrektywami europejskimi oraz odpowiednim prawem polskim, w tym: a. z prawem własności intelektualnej obejmującej ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, o ochronie baz danych, oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszystkie te ustawy muszą być obecnie poddane znaczącym nowelizacjom uwzględniającym zmiany zachodzące w użytkowaniu sieci informacyjnej oraz wykorzystywania znajdujących się tamże zasobów, a bez takich zmian próba otwierania zasobów napotka setki problemów prawnych i rozliczeń finansowych na styku z tymi prawami. b. z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania e-prywatności, gdyż często udostępnianie zasoby publiczne będą zawierać dane osobowe wielu osób. W założeniach nie ma ani słowa o tym problemie, a mamy już taki przypadek przy wykorzystaniu danych z KRS. c. z ustawą o informatyzacji podmiotów publicznych, co naszym zdaniem byłoby niezbędne. d. z prawem zamówień publicznych, które w znacznym stopniu dotyczy tworzenia takich towarów i usług, które mogą być potem zasobami publicznymi. e. z ustawą o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w szczególności art. 32) oraz finansowaniu nauki. Zwracamy szczególną uwagę, że nie wiadomo, w jaki sposób będą regulowane prawa do utworów (zasobów), które powstaną w wyniku współpracy międzynarodowej (zwłaszcza naukowej). Wiadomo też, że na poziomie europejskim trwają prace nad zmianami w prawie autorskim oraz ochronie danych osobowych. Konieczne jest dostosowania założeń projektu do tych wszystkich ustaw krajowych oraz europejskich. 7. Rachunek kosztów i korzyści wynikające z wdrożenia ustawy. W projekcie wyjątkowo pobieżnie podjęto przedstawienie rachunku kosztów i korzyści. Zarówno, bowiem w Projekcie założeń, jak i przedstawionym do konsultacji Teście regulacyjnym brakuje elementarnej analizy ekonomicznej oraz przedstawienia realnych kosztów, które są zastąpione ogólnikami można relatywnie niewielkim kosztem udostępnić zasoby tworzone za publiczne pieniądze znacznie szerszemu spektrum odbiorców lub sprzecznościami - porównaj: Na obecnym etapie nie można dokładnie określić łącznego poziomu kosztów jak i przychodów budżetowych z zamieszczonym w akapicie w głównych kategoriach korzyści na pierwszym miejscu (sic!) znajdujemy: Wdrożenie rozwiązań ustawowych przełoży się na zwiększenie wpływów podatkowych od nowych produktów i usług powstałych z wykorzystania zasobów publicznych. Wskazując na koszty związane z wdrożeniem uoozp, posługując się przykładem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska w ramach, którego ma być realizowana ROSA Uwagi PIIT o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Strona 4

5 Repozytorium Otwartego Społeczeństwa 4, zadajmy sobie pytanie o koszty jego utrzymania, jeżeli zostanie otwartym zasobem w sensie proponowanej uoozp. Dalsza dyskusja nad całością ustawy pomijając fundamentalne zmiany, o których mówimy powyżej nie może odbyć się bez poznania realnego i potwierdzonego sprawdzalnymi danymi rachunku ekonomicznego. Szczegóły poniżej: a. Koszty tworzenia i utrzymania zasobów publicznych. Nie jest niemożliwe jak prezentuje to założenia - określenie łącznego poziomu tak kosztów, jak i przychodów budżetowych, gdyż zbyt mało jest danych o zasobach publicznych. Instytucje kultury i oświaty oraz urzędy centralne i samorządowe dysponują danymi o nakładach na zbudowanie i utrzymywania projektów dot. zasobów publicznych (np. portal Scholaris przy MEN, Polska Biblioteka Internetowa czy Narodowe Archiwum Cyfrowe), a także o przychodach takich instytucji z tytułu komercyjnego udostępniania takich zasobów (opłaty, licencje, bilety itp.). Należy przyjąć, że niebagatelnym składnikiem kosztowym będzie zabezpieczanie publicznych repozytoriów z zasobami, które bardzo często stanowią cel ataku w Internecie (jak np. Anonymous). Takie dane zarówno, jako koszty tworzenia, jak i koszty rezygnacji z przychodów - powinny znaleźć się także po stronie kosztów implementacji ustawy. b. Koszty z tytułu nabycia pełni praw majątkowych. W założeniach jest wprawdzie informacja, że przyjęcie ustawy będzie generować dodatkowe koszty w porównaniu z dniem dzisiejszym, ale brak jest informacji o wielkości tych kosztów. Bez rzetelnej oceny a zdaniem PIIT koszty tylko w dziale informatyzacja mogą być ogromne (nabycie pełni praw majątkowych do całego oprogramowania stworzonego za pieniądze publiczne...) nie jest właściwe. c. Koszty wynikające z nabycia pełni praw majątkowych prowadzące do wykorzystania niższej jakości towarów i usług finansowanych z pieniędzy publicznych lub z dłuższego czasu oczekiwania na taki produkt. Zwróciliśmy uwagę na przykład kluczowy dla konieczności powstania ustawy. Na stronie 18 przedstawiony jest przykład projektu Cyfrowa Szkoła i zamówienia e-podręczników (tu zwanych: rozbudową zasobów edukacyjnych ) za 45 milionów złotych 5. Podręczniki będą gotowe finalnie dopiero we wrześniu 2015 roku! Znany jest przy tym problem braku zainteresowania tym konkursem profesjonalnych wydawców podręczników, m.in., dlatego, że w założeniach konkursu było przekazanie pełni praw majątkowych do stworzonych podręczników. Zamiast zatem otrzymać e-podręczniki razem ze sprzętem (a ten został dostarczony do końca 2012 roku) szkoły będą miały w pełni dostęp do zasobów edukacyjnych dopiero trzy lata później! Trzy roczniki młodych ludzi, którzy nie będą mieli możliwości 4 Za tygodnikiem Polityka z 16 stycznia 2013, cytat z wywiadu z Min.Michałem Bonim Doświadczenie Cyfrowej Szkoły, coraz liczniejsze inicjatywy instytucji publicznych i organizacji społecznych, rozmowy z resortami edukacji, nauki i kultury, klimat międzynarodowy, lekcja odebrana podczas protestów przeciwko ACTA, zbliżająca się nowa unijna perspektywa budżetowa pozwalają wykonać kolejny krok i zbliżyć się do rozwiązań legislacyjnych porządkujących kwestię otwartego dostępu do zasobów publicznych w Polsce. Tym bardziej, że rząd zdecydował o realizacji wielomiliardowego Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. Jednym z jego filarów będzie ROSA Repozytorium Otwartego Społeczeństwa. W wielomiliardowym programie rozwoju znaczącym wydatkiem będzie tworzenie informatycznego repozytorium. Można się spodziewać, że koszt będzie wynosił co najmniej setki milionów złotych!!! 5 Projekt ten uruchomiono (konkurs) w roku 2012, zaś zgodnie z wypowiedzią p. minister Szumilas z 10 stycznia 2013 podczas debaty zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą Uwagi PIIT o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Strona 5

6 skorzystać z dobrodziejstwa e-szkoły to wynik przede wszystkim złego oszacowania kosztów nabycia praw majątkowych. Analogicznie, z powodu konieczności nabycia pełni praw majątkowych jednostki publiczne mogą nie mieć możliwości skorzystania z najlepszej jakościowo i TAŃSZEJ oferty danego towaru czy usługi dostępnej na rynku. Jest, bowiem zupełnie możliwe, że w przypadku towaru lub usługi o powszechnym zastosowaniu, gdzie sektor publiczny jest jednym z wielu klientów, wykonawcom nie będzie się opłacało przekazanie swojej własności intelektualnej do domeny publicznej ze względu na obecność i konkurowanie na innych rynkach. Sektor publiczny będzie zmuszony, zatem do wyboru gorszej (ale dostępnej) i droższej (bo z prawami majątkowymi) oferty. Można się także spodziewać, że sektor publiczny stanie się ostatnim klientem dla produktów, które właśnie przegrały swoją rynkową obecność, a firmy je oferujące będą chciały dokonać ostatniej transakcji z sektorem publicznym z odpłatnym przekazaniem mu praw majątkowych, gdyż nie będzie im już zależało na dalszym rozwoju przegrywającego produktu. d. Zakres działania ustawy, co do poszczególnych typów zasobów. Pierwszy przypadek to sytuacja, w której zasób wymieniony w założeniach uoozp może mieć charakter narzędziowy. Typowym przykładem może być oprogramowanie ogólnego użytku czy narzędzia baz danych. Czy każde oprogramowanie (system operacyjny, system bazy danych, system zarządzania siecią czy oprogramowanie antywirusowe, jakie zostanie zakupione za pieniądze publiczne będzie podlegało uoozp? Byłoby to świadome naruszenie neutralności technologicznej i pozbawienie się wyboru narzędzi najlepiej pasujących do zadań. Drugim przypadkiem jest zakup przez jednostkę administracji typowego produktu konsumenckiego. Czy zakup przez gminę abonamentu na dostęp do telewizji cyfrowej automatycznie skutkuje zgodnie uoozp - przekazaniem praw majątkowych do transmitowanego sygnału? Czy to oznacza, że każdy mający dostęp do tego zasobu bez żadnych dalszych kosztów może dokonać retransmisji publicznej programów zawartych w abonamencie? Wymieniliśmy dwa spośród wielu przykładów. Stąd powtarzamy naszą początkową tezę, że uoozp powinny określać wyłącznie zasady dostępu JEŚLI określony zasób stał się publiczny w wyniku decyzji podjętej na podstawie innych przepisów. 8. Wpływ ustawy na gospodarkę tworzenie nowych firm i miejsc pracy. W Teście Regulacyjnym, jako główny ekonomiczny powód wdrożenia ustawy wskazano uruchomienie innowacyjności i idący za tym wzrost przychodów podatków. Przykładem ma być Hiszpania, w której powstało 150 przedsiębiorstw działających w oparciu o dane udostępniane przez sektor publiczny, zatrudniających ok osób (warto zaznaczyć, że tutaj chodzi o dane, a nie o zasoby publiczne... patrz dyskusja dot. Komunikatu Komisji Europejskiej). 6 Dla porównania w Polsce tylko jednego dnia (np. 13 stycznia 2012 roku) zarejestrowanych zostało 1230 podmiotów gospodarczych, a wznowiło działalność Dodajmy, że bez podania źródła o danych z Hiszpanii jest bardzo trudno je zweryfikować, a wynikałoby, że przeciętne przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem danych publicznych zatrudniało ponad 25 osób!!! Nie ma także powiedziane w jakim czasie powstały te przedsiębiorstwa 7 Dane te dzięki udostępnieniu informacji publicznej przez Min. Gospodarki są na bieżąco do sprawdzania na portalu Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. Dostępne są również dane dla dłuższych okresów. Uwagi PIIT o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Strona 6

7 PIIT uważa, że rezultat w postaci impaktu cyfrowego w gospodarce poprzez powstawanie nowych przedsiębiorstw związanych z otwarciem zasobów jest wątpliwy. Jest bowiem korzystając z przytoczonego w Teście Regulacyjnym przykładu - niezauważalny w skali całej gospodarki, a liczba zarówno firm jak i pracowników znikoma. 9. Wpływ tytułu dostępu do bezpłatnych zasobów na zwiększenie dochodów państwa. Czytając projekt trudno jest określić, jakiego rodzaju nowe produkty i usługi miałyby zagwarantować zwiększenie wpływów podatkowych państwa, jeżeli takie usługi będą oferowane nieodpłatnie. Warto zauważyć, że w obecnym modelu udostępnianie zasobów publicznych (w rozumieniu projektu ustawy!) do komercyjnego wykorzystania gwarantuje przychody do budżetu państwa z tytułu sprzedaży praw autorskich, licencji lub praw pokrewnych z jednej strony, zaś z drugiej strony zapewnia przychody z tytułu podatków od towarów i usług oferowanych przez nabywców tych praw i licencji. Tymczasem sam projektodawca założeń wskazuje w tabeli na str. 3 Testu regulacyjnego, że ponad 15 tysięcy przedsiębiorstw jest zagrożonych potencjalnym zmniejszeniem przychodów, a tym samym ograniczeniu mogą ulec przychody skarbu państwa od tych podmiotów. Dla przedsiębiorstw główne korzyści ujęte w tabeli, to możliwość rozwijania i tworzenia nowych modeli biznesowych oraz potencjalne zwiększenie przychodów. W założeniach nie podano, jakie modele biznesowe mogą się pojawić w uzupełnieniu wielu nowych modeli, które pojawiły się od dwóch dekad dynamicznego rozwoju gospodarki sieciowej. Natomiast zwiększenie przychodów w żadnej mierze nie jest gwarantowane, tylko określane, jako potencjalne. PIIT oczekuje przedstawienia rzetelnej analizy wpływu z dostępu do bezpłatnych zasobów na przychody Skarbu Państwa z tytułu dodatkowych podatków lub innych form przychodów. 10. Wpływ na istniejące przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Istnieje zagrożenie, że bezkrytyczne i bezwarunkowe udostępnianie zasobów publicznych może przyczynić się do obniżenia wpływów do skarbu państwa oraz jednostek udostępniających te zasoby. Obniżenie się przychodów tych przedsiębiorstw a zwróćmy uwagę, że są to w większości przedsiębiorstwa gospodarki opartej na wiedzy, a więc bogato wykorzystujące kapitał ludzki przełoży się automatycznie na rynek pracy i zwolnienia. Według zapisów Testu Regulacyjnego koszty otwarcia zasobów publicznych ponoszą jedynie wydawcy. Tymczasem nie wspomniano o zagrożeniu dla finansów publicznych z tytułu redukcji zatrudnienia, także w sektorach powiązanych (m.in. autorzy, dystrybutorzy, księgarze, bibliotekarze), co przyczyni się do spadku przychodów z tytułu podatków (VAT, PIT, CIT) oraz zwiększenie kosztów z tytułu zwiększenia skali bezrobocia. 11. Budowanie przewagi konkurencyjnej wynikającej z wykorzystania zasobów publicznych. Istnieje obawa, że w nowym modelu gospodarczym instytucje komercyjne korzystające z zasobów publicznych i je przetwarzające, będą udostępniały te zasoby nieodpłatnie, budując równolegle inne usługi i produkty stanowiące podstawowe źródło przychodów takiej instytucji i wykorzystując swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o publicznie finansowane treści. Dobrym tego przykładem jest działalność koncernów, dla których digitalizacja i nieodpłatne udostępnianie zasobów publicznych (i niepublicznych też!) jest jedynie dźwignią do oferowania komercyjnych usług własnych, bez korzyści dla instytucji publicznych udostępniających owe zasoby. Fakt digitalizacji zasobów powoduje konwergencję Uwagi PIIT o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Strona 7

8 dotychczasowych mediów takich jak telewizja z mediami nowej generacji, takimi jak Internet. Obecność telewizorów z dostępem do Internetu zmienia sposób korzystania z tych mediów i niebawem zamiast klasycznych kanałów telewizyjnych podstawowym źródłem informacji i rozrywki będzie internetowy telewizor i zasoby tam dostępne. W typowej gospodarce internetowej zwycięzcą zostanie jeden tylko dostawca takich treści, z nie oczywistymi dochodami państwa z tytułu podatków... Mamy też silnie przekonanie, że wiele podmiotów publicznych będzie wykorzystywać możliwości embarga informacji, albo wręcz będzie oznaczać zasoby klauzulą informacji niejawnej, aby nie było potrzeby ich udostępniania. Wtedy takie zasoby zostaną ujawnione dopiero po kilkudziesięciu latach. 12. Propozycja PIIT. Odpłatne zasoby publiczne w zastosowaniu w obszarze edukacji. PIIT proponuje, aby wszelkie publiczne zasoby elektroniczne (czyli wszystkie dostępne treści, raporty, analizy mapy, informacja geograficzna, utwory podlegające prawu autorskiemu i prawom pokrewnym oraz ustawie o ochronie baz danych, których właścicielem pełni praw majątkowych są jednostki publiczne), które są udostępniane za opłatą były udostępniane bezpłatnie, w tym także do ponownego użycia. Prawo nie może czynić w tym przypadku różnic pomiędzy wykorzystaniem tych zasobów dla celów komercyjnych lub niekomercyjnych, zastrzegając jedynie, że zastosowane one zostaną wyłącznie w obszarze edukacji. Przykładem takiego dobrze określonego wykorzystania są podręczniki do szkół, które są zatwierdzane przez resort edukacji. Uważamy, że dzięki takiej regulacji rząd dokona stymulacji rynku edukacyjnego pozwalając obniżyć koszty wytwarzania, co przełoży się na niższą cenę produktu końcowego pokrywaną przez rodziców lub jednostki prowadzące. Zasada ta pozwoli na działanie twórcom społecznym, którzy nie są w stanie zapłacić za dostęp do zasobu i nie mogą stworzyć np. darmowego podręcznika wykorzystującego zasoby publiczne. Uwagi PIIT o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Strona 8

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Warszawa 21 stycznia 2013 roku UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

Analiza opłaty za czynności związane z wydaniem pozwolenia krajowego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego

Analiza opłaty za czynności związane z wydaniem pozwolenia krajowego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Załącznik do pisma MZ-PR-WL-0214/40(3)/MZ/15 Analiza opłaty za czynności związane z wydaniem pozwolenia krajowego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Projektowana opłata na poziomie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw informatyzacji zawartego w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 8/2015 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 18 marca 2015 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD

Bardziej szczegółowo

Spotkanie komitetu KOŚ

Spotkanie komitetu KOŚ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Spotkanie komitetu KOŚ Warszawa, 14 listopada 2012 2012, PIIT Agenda Omówienie prac nad implementacją przekształconej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

L strategia długofalowa (Polska Cyfrowa + Strategia Rozwoju Spoi Inf

L strategia długofalowa (Polska Cyfrowa + Strategia Rozwoju Spoi Inf TEST REGULACYJNY Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Minister Administracji i Cyfryzacji Nazwa dokumentu, data utworzenia Założenia projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych, grudzień

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część II Wartość początkowa Ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do momentu przyjęcia składnika WNiP do używania, w tym

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Treść

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Treść Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/7/1 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Treść Zasady udostępniania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną.

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną. UZASADNIENIE Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechniania tej formy kontaktów podatników, płatników i inkasentów z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA Warszawa, 21.02.2013 roku Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92, lok. 125 Szanowny Pan Bogdan Zdrojewski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

OTWARTOŚĆ ZASOBÓW PUBLICZNYCH

OTWARTOŚĆ ZASOBÓW PUBLICZNYCH OTWARTOŚĆ ZASOBÓW PUBLICZNYCH Zasoby publiczne to treści wytworzone przez podmioty publiczne lub finansowane ze środków publicznych. Zasoby te mogą mieć dowolny sposób wytworzenia i utrwalenia, mogą to

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Konferencja naukowa Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych 20-22 października 2014 r. Anna Gos Departament Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej znaczenie dla branży ubezpieczeniowej

Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej znaczenie dla branży ubezpieczeniowej Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej znaczenie dla branży ubezpieczeniowej adw. Xawery Konarski adw. dr Grzegorz Sibiga Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 roku Polska Izba Ubezpieczeń Cele

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Umowy w zakresie transferu technologii

Umowy w zakresie transferu technologii Umowy w zakresie transferu technologii Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Szkolenie Urzędu Patentowego RP 9 października 2013 r., Politechnika Warszawska Pojęcie transferu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Pan Marek Wójcik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Własny biznes krok po kroku

Własny biznes krok po kroku Własny biznes krok po kroku Agnieszka Knust Warszawa, 2010 Publikacja bezpłatna Możesz bezpłatnie oraz wyłącznie do użytku prywatnego udostępniać tę epublikację swoim znajomym. Niniejsza publikacja, ani

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.08.11 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, określany dalej jako projekt, zmierza do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów:

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 13 grudnia 2011 r r. Sygnatury

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 13 grudnia 2011 r r. Sygnatury STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Prof. dr hab. Zdzisław Fedorowicz Ekspertyza nr 272 (IP-100 G) Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1. Budżet części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na 2003 rok obejmuje plany finansowe Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Uwagi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych

Uwagi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych Uwagi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych UWAGI GENERALNE 1. Pominięcie ustawy o muzeach Projekt założeń ustawy o otwartych zasobach

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

UMOWY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH bez tajemnic

UMOWY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH bez tajemnic Z MATERIAŁY Z WEBINARIUM 8.03.201740 UMOWY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH bez tajemnic Osoba prowadząca: Małgorzata Sudoł 03.2017 Unslpash.com / CC0 Public Domain PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem zamówienia, zakupu

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Tabele wynagrodzeń autorskich. twórców dzieł naukowych i technicznych

Tabele wynagrodzeń autorskich. twórców dzieł naukowych i technicznych Załącznik Nr 5 Tabele wynagrodzeń autorskich twórców dzieł naukowych i technicznych Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL za rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

Oferta. opracowania mierzalnego i efektywnego procesu sprzedaży. dla xxxxxxxxxx. Niniejsza oferta została przygotowana przez:

Oferta. opracowania mierzalnego i efektywnego procesu sprzedaży. dla xxxxxxxxxx. Niniejsza oferta została przygotowana przez: Oferta opracowania mierzalnego i efektywnego procesu sprzedaży dla xxxxxxxxxx Niniejsza oferta została przygotowana przez: Right Solutions ul. Pileckiego 130/86 02-781 Warszawa www.rightsolutions.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość Uzasadnienie Jawność ksiąg wieczystych ma istotne znaczenie dla pewności obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste są jawne pod względem formalnym, co oznacza uprawnienie każdego do przeglądania księgi

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 8/39/2013 z dnia 21 stycznia 2013 w sprawie regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej Na podstawie art. 86c Ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Druk Nr 26/7 Uchwała Nr... z dnia... 2016 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

VAT w projektach szkoleniowych. Wpisany przez Joanna Członkowska, Justyna Taborska

VAT w projektach szkoleniowych. Wpisany przez Joanna Członkowska, Justyna Taborska Czy projektodawcy, który jest podatnikiem VAT i wykonuje w ramach swojej bieżącej działalności czynności opodatkowane przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego przy opodatkowanych zakupach stanowiących

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

Jak rozróżnić w praktyce wniosek o udostępnienie informacji publicznej od udostępnienia w celu ponownego jej wykorzystania?

Jak rozróżnić w praktyce wniosek o udostępnienie informacji publicznej od udostępnienia w celu ponownego jej wykorzystania? Jak rozróżnić w praktyce wniosek o udostępnienie informacji publicznej od udostępnienia w celu ponownego jej wykorzystania? Prowadzenie: Iwona Kobus Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy 1 PRAWO DO INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

r inybu,dowanycen,r p~

r inybu,dowanycen,r p~ M INISTER w /V PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa,«maja 20,5, DPR-V-021-7-AD/AG/l 4/15 Pan Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W nawiązaniu do pisma znak: PW6 071 11? rm rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P.10/01. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 3 UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Prof. dr hab. inż. K. Santarek Mgr inż. Małgorzata Zalewska Traczyk Politechnika Warszawska Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 1 Wstęp Własność

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU VI KONFERENCJA UCZELNIANA 8 CZERWCA 2015

BADANIA NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU VI KONFERENCJA UCZELNIANA 8 CZERWCA 2015 BADANIA NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU VI KONFERENCJA UCZELNIANA 8 CZERWCA 2015 Uwłaszczenie pracownicze Czy ustawodawca jest racjonalny? Piotr Gabriel Kategorie osób uczestniczących

Bardziej szczegółowo

NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE.

NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE. INFORMACJA PRASOWA NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE. Warszawa, 6 lipca 2015 r. - 26 czerwca b.r. Ministerstwo Finansów w ramach prowadzonego wraz z

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo