Bezpieczeñstwo w sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeñstwo w sieci"

Transkrypt

1 Rozdzial 8.p65 121

2 122 Bezpieczeñstwo w sieci dea najlepszych praktyk polega na przedstawieniu zestawu zaleceñ na ogó³ prowadz¹cych do odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa. Najlepsze praktyki s¹ kombinacj¹ tych zachowañ, które w ró nych firmach zda³y egzamin ze skutecznoœci. Nie wszystkie s¹ odpowiednie dla ka dej firmy. Pewne firmy wymagaj¹ dodatkowych strategii, procedur, szkoleñ czy technicznych œrodków bezpieczeñstwa do odpowiedniego zarz¹dzania ryzykiem. Praktyki opisane poni ej maj¹ s³u yæ jako punkt wyjœcia. Powinno siê stosowaæ je w po³¹czeniu z oszacowaniem ryzyka, aby okreœliæ jakie œrodki powinny byæ wdro one, a nie s¹, lub z jakich nieskutecznych œrodków nale y zrezygnowaæ. ZABEZPIECZENIA W ADMINISTRACJI Administracyjne praktyki zabezpieczania to te, które mo na zaliczyæ do obszaru strategii i procedur, wykorzystania œrodków, wyznaczania odpowiedzialnoœci, szkoleñ, oraz planów awaryjnych. Maj¹ one za zadanie ustaliæ istotnoœæ informacji i systemów informacyjnych dla firmy i uœwiadomiæ j¹ pracownikom. Administracyjne praktyki zabezpieczania okreœlaj¹ równie niezbêdne œrodki do odpowiedniego zarz¹dzania ryzykiem i wskazuj¹ kto ponosi odpowiedzialnoœæ za ryzyko dla bezpieczeñstwa informacji w firmie. Strategie i procedury Strategie bezpieczeñstwa firmy ustalaj¹ w jaki sposób zabezpieczenia maj¹ w niej funkcjonowaæ. Okreœliwszy strategiê, oczekuje siê, e wiêkszoœæ pracowników bêdzie siê jej trzyma³a. To powiedziawszy nale y równie zdawaæ sobie prawdê, e pe³nego podporz¹dkowania strategii nie da siê osi¹gn¹æ. Czasami strategia zostanie pogwa³cona dla dobra interesu, w innych przypadkach zostanie zignorowana, poniewa zastosowanie jej bêdzie trudne. Nawet przyj¹wszy do wiadomoœci fakt, e strategia nie bêdzie stosowana przez ca³y czas, trzeba uznaæ, e stanowi ona kluczowy sk³adnik silnego programu bezpieczeñstwa i w zwi¹zku z tym musi zostaæ uwzglêdniona w zestawie zalecanych praktyk. Bez strategii pracownicy nie bêd¹ wiedzieli, czego oczekuje od nich firma w dziedzinie ochrony jej informacji i systemów. Jako minimum zaleca siê stosowanie nastêpuj¹cych strategii w ramach najlepszych praktyk: Strategia informacyjna Okreœla wartoœæ informacji w firmie i zasady jej przechowywania, transmisji, oznaczania i niszczenia. Strategia bezpieczeñstwa Okreœla techniczne œrodki kontroli i oczekiwane od u ytkowników i administratorów konfiguracje zabezpieczeñ we wszystkich systemach komputerowych. Rozdzial 8.p65 122

3 Rozdzia³ 8: Najlepsze praktyki zabezpieczania informacji 123 Strategia u ytkowania Okreœla w³aœciwe u ytkowanie systemów komputerowych firmy oraz kary za u ywanie ich w niew³aœciwych celach. Wskazuje równie zatwierdzon¹ metodê instalowania oprogramowania na komputerach firmowych. Strategia ta znana jest równie pod nazw¹ strategii zatwierdzonego u ytkowania Strategia kopii zastêpczych Okreœla czêstotliwoœæ tworzenia kopii zastêpczych i wymagania dotycz¹ce przechowywania ich poza obiektem. Mo e równie wyznaczaæ czas, przez jaki nale y je przechowywaæ przed ponownym u ytkiem. Same strategie nie gwarantuj¹ wystarczaj¹cych wytycznych dla programu bezpieczeñstwa firmy. Nale y równie ustanowiæ procedury, wed³ug których pracownicy bêd¹ postêpowali wykonuj¹c pewne obowi¹zki, oraz wyznaczyæ przewidywane kroki dla ró nych sytuacji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Do procedur, które powinny zostaæ ustalone nale ¹: Procedura zarz¹dzania u ytkownikami Procedura ta powinna zawieraæ informacje o tym, kto mo e udzieliæ autoryzacji dostêpu, do których systemów komputerowych firmy, oraz jakie dane maj¹ byæ przez administratorów brane pod uwagê przy identyfikacji u ytkowników prosz¹cych o pomoc. Procedury zarz¹dzania u ytkownikami powinny tak e okreœlaæ, kto jest odpowiedzialny za informowanie administratorów systemu w przypadku kiedy pracownik ju nie potrzebuje konta. Uniewa nienie konta jest niezwykle istotne dla zapewnienia, e tylko osoby aktualnie potrzebuj¹ce korzystaæ z systemu lub sieci do celów firmowych maj¹ do nich dostêp. Procedury zarz¹dzania konfiguracj¹ Procedury te okreœlaj¹ kroki wprowadzania zmian do u ywanych systemów. Mo e to obejmowaæ uaktualnianie oprogramowania i sprzêtu, pod³¹czanie nowych systemów do sieci, oraz usuwanie tych, które ju s¹ niepotrzebne. Obok procedur zarz¹dzania konfiguracj¹ pojawiaj¹ siê ustalone metodologie projektowania nowych systemów i obrotu. Odpowiednie metodologie projektu s¹ niezwykle istotne do zarz¹dzania ryzykiem nowych systemów oraz do ochrony u ytkowanych systemów przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian. Œrodki Odpowiednie œrodki powinny byæ wygospodarowane na wdro enie praktyk zabezpieczania. Niestety nie istnieje przepis na okreœlenie ile œrodków (w sensie pie- Rozdzial 8.p65 123

4 124 Bezpieczeñstwo w sieci Rys Trójk¹t zarz¹dzania projektem niêdzy lub ludzi) powinno byæ zaanga owanych do programu bezpieczeñstwa jedynie na podstawie rozmiarów firmy. Jest po prostu zbyt wiele zmiennych. Niezbêdne œrodki s¹ zale ne od wielkoœci firmy, jej pola dzia³alnoœci, oraz ryzyka. Mo na uogólniæ to stwierdzenie i powiedzieæ, e iloœæ œrodków powinna zale eæ od w³aœciwego i pe³nego oszacowania ryzyka dla firmy i planu zarz¹dzania tym ryzykiem. Aby odpowiednio ustaliæ œrodki, nale y przyj¹æ metodê zarz¹dzania projektem. Rysunek 8-1 przedstawia zwi¹zki pomiêdzy œrodkami, czasem i zasiêgiem projektu. Jeœli program bezpieczeñstwa potraktujemy jak projekt, firma musi udostêpniæ odpowiednie œrodki aby zrównowa yæ ten trójk¹t, lub te wyd³u yæ czas albo zmniejszyæ zasiêg. Personel Niezale nie od tego, jak ma³a jest firma, któryœ z pracowników musi otrzymaæ zadania zwi¹zane z zarz¹dzaniem ryzyka dla bezpieczeñstwa informacji. Dla ma³ych firm mo e to wchodziæ w sk³ad obowi¹zków osoby zajmuj¹cej siê technologi¹ informacji. Wiêksze firmy mog¹ mieæ ca³e dzia³y poœwiêcone bezpieczeñstwu. Najlepsze praktyki nie sugeruj¹ wielkoœci personelu, lecz zalecaj¹ œciœle, aby przynajmniej jeden pracownik mia³ w swoich obowi¹zkach zadania zwi¹zane z bezpieczeñstwem. Personel dzia³u bezpieczeñstwa powinien posiadaæ nastêpuj¹ce umiejêtnoœci: Zarz¹dzanie zabezpieczeniami Umiejêtnoœæ ci¹g³ego administrowania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych Kszta³towanie strategii Doœwiadczenie w uk³adaniu i zarz¹dzaniu strategiami, procedurami i planami firmy Architektura Znajomoœæ architektury sieci i systemów oraz wdra ania nowych systemów Rozdzial 8.p65 124

5 Rozdzia³ 8: Najlepsze praktyki zabezpieczania informacji 125 Wywiad Badanie nowych technologii zabezpieczeñ i sprawdzanie, w jaki sposób mog¹ one wp³yn¹æ na ryzyko dla firmy Oszacowanie Doœwiadczenie w przeprowadzaniu szacunków ryzyka dla firmy lub poszczególnych dzia³ów. Mo e to obejmowaæ przeprowadzanie testów w³amania i bezpieczeñstwa. Inspekcja Doœwiadczenie w przeprowadzaniu inspekcji systemów i procedur. Chocia ka da z tych umiejêtnoœci jest przydatna, ma³e firmy mo e byæ nie staæ na personel posiadaj¹cy wszystkie. W takim razie najbardziej oszczêdn¹ metod¹ jest zatrudnienie osoby zarz¹dzaj¹cej bezpieczeñstwem lub ustalaj¹cej strategiê i szukanie wsparcia u zewnêtrznych firm w pozosta³ych kwestiach. Bud et Wielkoœæ bud etu bezpieczeñstwa w firmie zale y od zakresu i rozpiêtoœci w czasie projektu bezpieczeñstwa bardziej ni od rozmiarów firmy. Firmy posiadaj¹ce rozbudowane programy bezpieczeñstwa mog¹ mieæ mniejszy bud et ni ma³e firmy, które dopiero zaczynaj¹ taki program tworzyæ. Nigdzie indziej równowaga nie spe³nia wa niejszej roli ni w przypadku bud etu bezpieczeñstwa. Powinien on byæ podzielony na najwa niejsze wydatki, aktualne operacje, oraz szkolenia. Wiele firm pope³nia b³¹d zakupienia narzêdzi zabezpieczaj¹cych bez przeznaczenia odpowiednich pieniêdzy na szkolenie z ich u ytkowania. W innych przypadkach firmy kupuj¹ narzêdzia oczekuj¹c, e mo na obni yæ zatrudnienie lub przynajmniej utrzymaæ je na sta³ym poziomie. To sprawdza siê bardzo rzadko. Ustalanie bud etu wed³ug najlepszych praktyk powinno opieraæ siê na planach projektu bezpieczeñstwa (który z kolei powinien opieraæ siê na ryzyku). Nale y przeznaczyæ wystarczaj¹ca iloœæ pieniêdzy na taki bud et aby zagwarantowaæ skuteczne wykonanie tych planów. Odpowiedzialnoœæ Ktoœ wewn¹trz firmy musi ponosiæ odpowiedzialnoœæ za zarz¹dzanie ryzykiem bezpieczeñstwa. Ostatnio czêst¹ praktyk¹ sta³o siê w wiêkszych firmach zrzucanie tej odpowiedzialnoœci na konkretn¹ funkcjê na poziomie kierowniczym zwan¹ Dyrektor do Spraw Bezpieczeñstwa Informacji (CISO Chief Information Security Officer). Niezale nie od rozmiarów firmy, odpowiedzialnoœæ ta powinna nale- eæ do osoby na poziomie kierowniczym. Jedne firmy zlecaj¹ sporz¹dzanie raportów o stanie bezpieczeñstwa dyrektorowi finansowemu, inne dyrektorowi do spraw informacji lub dyrektorowi do spraw technologii. Rozdzial 8.p65 125

6 126 Bezpieczeñstwo w sieci Niezale nie od tego, która z funkcji kierowniczych sk³ada raporty, osoba j¹ pe³ni¹ca musi byæ œwiadoma tego, e bezpieczeñstwo jest wa n¹ czêœci¹ jej pracy. Powinna ona dysponowaæ wystarczaj¹c¹ w³adz¹ do ustalania strategii firmy i zatwierdzania wszelkich strategii zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Powinna równie mieæ mo liwoœæ egzekwowania wykonywania strategii przez administratorów systemów i ludzi odpowiedzialnych za fizyczna ochronê firmy. Nie oczekuje siê od niej wykonywania codziennych zadañ administracyjnych. Mog¹ one zostaæ przekazane personelowi z dzia³u bezpieczeñstwa. Kierownik zajmuj¹cy siê bezpieczeñstwem firmie powinien ustaliæ pewne liczby s³u- ¹ce do zmierzenia postêpów w realizacji celów. Mog¹ one obejmowaæ liczbê s³abych punktów w systemach, postêpowanie planu projektu bezpieczeñstwa, czy te postêp w stronê wprowadzenia najlepszych praktyk. Szkolenie Szkolenie pracowników jest jednym z najwa niejszych elementów zarz¹dzania ryzykiem dla bezpieczeñstwa informacji. Bez wiedzy i poœwiêcenia pracowników, jakiekolwiek próby zmniejszenia ryzyka nie powiod¹ siê. Zgodnie z najlepszymi praktykami szkolenie powinno wystêpowaæ w trzech formach: Œrodki zapobiegawcze Œrodki egzekwowania Œrodki motywuj¹ce Œrodki zapobiegawcze Œrodki zapobiegawcze to wiedza na temat ochrony zasobów informacyjnych firmy, jak¹ otrzymuj¹ pracownicy. Powinni oni dowiedzieæ siê, dlaczego nale y chroniæ zasoby informacyjne; zrozumienie powodów podjêcia œrodków zapobiegawczych zwiêkszy prawdopodobieñstwo, e bêd¹ siê stosowali do strategii i procedur. Pracownicy usi³uj¹ obejœæ ustalone strategie i procedury wtedy, kiedy nie uœwiadamia im siê koniecznoœci zabezpieczeñ. Poza wyjaœnianiem pracownikom dlaczego bezpieczeñstwo jest tak wa ne, nale y im dostarczyæ szczegó³ów i sposobów podporz¹dkowania siê strategii firmy. Trzeba wykryæ i skorygowaæ mity typu silne has³a s¹ trudne do zapamiêtania i dlatego trzeba je sobie zapisywaæ. Silne œrodki zaradcze mog¹ przyjmowaæ ró ne formy. Program uœwiadamiaj¹cy powinien obejmowaæ zarówno kampanie reklamowe jak i szkolenia pracowników. Kampanie reklamowe powinny byæ obecne w gazetkach i na plakatach. Wiadomoœci w poczcie elektronicznej i pojawiaj¹ce siê okna mog¹ s³u yæ do przypominania pracownikom o ich obowi¹zkach. Kluczowymi tematami kampanii reklamowych powinny byæ: Rozdzial 8.p65 126

7 Rozdzia³ 8: Najlepsze praktyki zabezpieczania informacji 127 Powszechne b³êdy pracowników jak np. zapisywanie czy dzielenie siê has³em Powszechne uchybienia w zabezpieczeniach jak np. udzielanie dzwoni¹cemu zbyt wielu informacji Wa ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa jak np. kogo powiadomiæ w razie podejrzenia naruszenia bezpieczeñstwa Aktualne tematy dotycz¹ce bezpieczeñstwa jak np. zabezpieczenia antywirusowe i dostêpu zdalnego Tematy praktyczne dla pracowników jak np. w jaki sposób chroniæ przenoœne komputery podczas podró y Lekcje szkoleñ uœwiadamiaj¹cych powinny byæ skierowane do ró nych s³uchaczy wewn¹trz firmy. Wszyscy nowi pracownicy powinni przejœæ krótk¹ lekcjê (oko³o godziny lub mniej) podczas programu orientacyjnego. Inni pracownicy powinni otrzymaæ tak¹ sam¹ lekcjê mniej wiêcej raz na dwa lata. Lekcje te powinny zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: Dlaczego bezpieczeñstwo jest wa ne dla firmy Jakie s¹ obowi¹zki pracownika wzglêdem bezpieczeñstwa Szczegó³owe informacje na temat strategii ochrony informacji w firmie Szczegó³owe informacje na temat strategii u ytkowania w firmie Sugerowane metody wyboru silnego has³a Sugerowane metody unikania ataków in ynierii spo³ecznej wraz z typami pytañ, które mog¹ zdaæ pracownicy help desku oraz takich, których zadaæ nie mog¹ Administratorzy powinni przejœæ podstawowe szkolenie uœwiadamiaj¹ce, a tak e dodatkowe szkolenie dotycz¹ce ich konkretnych obowi¹zków. Takie dodatkowe sesje powinny byæ krótsze (oko³o pó³ godziny) i obejmowaæ nastêpuj¹ce tematy: Najnowsze techniki hackerskie Aktualne zagro enia dla bezpieczeñstwa Aktualne s³abe punkty zabezpieczeñ i patche Programiœci powinni przejœæ przez podstawowe szkolenie uœwiadamiaj¹ce dla pracowników. Lekcje dla nich powinny tak e zawieraæ dodatkowe zagadnienia Rozdzial 8.p65 127

8 128 Bezpieczeñstwo w sieci dotycz¹ce ich obowi¹zku w³¹czenia kwestii bezpieczeñstwa do procesu twórczego. Takie lekcje powinny skupiaæ siê na metodologii programowania i procedur zarz¹dzania konfiguracj¹. Dla zespo³u kierowniczego powinny byæ organizowane okresowe prezentacje na temat stanu bezpieczeñstwa zawieraj¹ce dok³adne szacunki ryzyka i plany zredukowania go. Prezentacje te powinny obejmowaæ omówienie liczb i ocenienie za ich pomoc¹ programu bezpieczeñstwa. Nie nale y przy okazji szkoleñ zapominaæ o personelu dzia³u bezpieczeñstwa. Chocia mo e siê wydawaæ, e zna on bardzo dobrze swoje obowi¹zki pracowników, powinien przechodziæ szkolenie na temat najnowszych narzêdzi zabezpieczenia i technik hackerskich. Œrodki egzekwowania Wiêkszoœæ pracowników zareaguje na wprowadzenie œrodków zapobiegawczych i bêdzie siê stara³a postêpowaæ zgodnie ze strategi¹, jednak niektórzy nie bêd¹ tak postêpowaæ i w ten sposób mog¹ zaszkodziæ firmie. Inni mog¹ wrêcz umyœlnie zignorowaæ lub sprzeciwiæ siê strategii. Firmy mog¹ zdecydowaæ siê na pozbycie siê takich osób. Wa nym u³atwieniem w zwalnianiu niepos³usznych pracowników s¹ dowody na to, e znali oni za³o enia strategii. Takich dowodów dostarcza zgoda na stosowanie zabezpieczeñ. Po ukoñczeniu szkoleñ uœwiadamiaj¹cych, pracownicy powinni otrzymywaæ kopie istotnych strategii i podpisywaæ dokument stwierdzaj¹cy, e je widzieli, przeczytali i zgodzili siê ich przestrzegaæ. Programy motywuj¹ce Ze wzglêdu na naturê problematyki bezpieczeñstwa, pracownicy mog¹ niechêtnie informowaæ dzia³ bezpieczeñstwa o naruszeniach zabezpieczeñ. Mimo to, poniewa pracownicy tego dzia³u nie mog¹ byæ wszêdzie i wszystkiego widzieæ, pracownicy stanowi¹ wa ny system ostrzegania w firmie. Jedna z metod zwiêkszenia iloœci meldunków o stanie bezpieczeñstwa jest program motywuj¹cy. Motywacje nie musz¹ byæ wielkie. Jest wrêcz lepiej, jeœli maj¹ one niewielk¹ wartoœæ pieniê n¹. Pracownicy powinni mieæ pewnoœæ, e sk³adanie takich meldunków jest dobr¹ rzecz¹ i e nie spotka ich kara za zg³aszanie problemów, które jeszcze siê nie objawi³y. Zmotywowaæ mo na równie sugestie poprawy bezpieczeñstwa lub inne pomys³y tego typu. Programy motywuj¹ce osi¹gaj¹ cel równie w przypadku zbierania sugestii dotycz¹cych bezpieczeñstwa dla gazetki firmowej. Za³o eniem takiego programu mo e byæ publikacja pomys³ów i podanie nazwiska ich autora. Rozdzial 8.p65 128

9 Rozdzia³ 8: Najlepsze praktyki zabezpieczania informacji 129 Plany awaryjne Nawet w najlepszych okolicznoœciach, ryzyko dla zasobów informacyjnych firmy nie mo e zostaæ usuniête ca³kowicie. Aby umo liwiæ jak najszybsze przywrócenie dzia³alnoœci i jak najmniejsze straty, nale y sformu³owaæ plany awaryjne. Reakcja na incydent Ka da firma powinna dysponowaæ procedur¹ reakcji. Okreœla ona jakie kroki nale- y podj¹æ w razie naruszenia lub w³amania. Bez takiej procedury mo e dojœæ do utraty cennego czasu w przypadku incydentu. Czas ten mo e prze³o yæ siê na z³¹ reputacjê, stracone transakcje lub naruszone informacje. Procedura reakcji powinna równie wyszczególniaæ kto jest odpowiedzialny za reakcje firmy na zdarzenie. Bez jasnych instrukcji w tej materii mo na straciæ dodatkowy czas podczas gdy pracownicy bêd¹ ustalaæ kto dowodzi i kto ma uprawnienia do od³¹czenia systemów czy skontaktowania siê z organami œcigania. Zgodnie z najlepszymi praktykami procedura reakcji powinna byæ okresowo testowana. Pierwsze testy mog¹ byæ og³aszane i mog¹ polegaæ na tym, e pracownicy zgromadzeni przy stole konferencyjnym bêd¹ po prostu rozmawiaæ o tym, jak ka dy z nich by zareagowa³. Dodatkowe, prawdziwe testy powinny byæ tak zaplanowane, aby niezapowiedziane zdarzenia symulowa³y prawdziwe w³amania. Kopie zapasowe i archiwizacja danych Procedury kopii zapasowych powinny byæ okreœlone w strategii tego zagadnienia. Powinny one okreœlaæ kiedy nale y korzystaæ z kopii zapasowych i jakie kroki nale y podj¹æ tworz¹c je i bezpiecznie przechowuj¹c. Procedury archiwizacji danych powinny ustalaæ jak czêsto nale y korzystaæ z noœników kopii zapasowych i w jaki sposób je niszczyæ. Kiedy zachodzi potrzeba wydobycia takich noœników z miejsca przechowywania poza obiektem firmy, procedury powinny wyszczególniaæ jak nale y wnioskowaæ o ich wydanie i jak je rozpoznawaæ, jak przeprowadzaæ przywrócenie danych, oraz jak zwróciæ noœnik na miejsce przechowywania. Firmy nie posiadaj¹ce takich procedur ryzykuj¹, e ró ni pracownicy bêd¹ ró - nie interpretowaæ strategiê kopii zapasowych i w efekcie mog¹ one nie byæ odsy³ane do przechowywania na czas, a proces przywracania danych mo e nie odbywaæ siê w³aœciwie. Odzyskiwanie systemów po awarii Plany odzyskiwania systemów po awarii powinny istnieæ dla ka dego obiektu firmy, aby okreœliæ potrzeby i cele w razie awarii. Wyszczególniaj¹ one, które zasoby komputerowe s¹ najwa niejsze dla firmy i przedstawiaj¹ dok³adne wymagania jakie nale y spe³niæ, aby przywróciæ je do u ytku. Rozdzial 8.p65 129

10 130 Bezpieczeñstwo w sieci Plany te powinny obejmowaæ ró ne rodzaje awarii od utraty pojedynczego systemu do utraty ca³ego obiektu. Ponadto w ich scenariuszach nale y równie zawrzeæ kluczowe sk³adniki infrastruktury, jak np. linie komunikacyjne. Plany odzyskiwania systemów nie musz¹ wskazywaæ gor¹cych lokalizacji z kompletnym sprzêtem, jednak powinny byæ dobrze przemyœlane, a koszt wprowadzenia ich w ycie porównany z potencjalnymi szkodami dla firmy. Ka dy taki plan nale y testowaæ okresowo. Co najmniej raz do roku powinien odbyæ siê pe³ny test, obejmuj¹cy przenoszenie personelu do alternatywnych lokalizacji jeœli plan tego wymaga. Plany projektu bezpieczeñstwa Poniewa zabezpieczanie jest procesem ci¹g³ym, zabezpieczanie informacji powinno siê traktowaæ jak ci¹g³y projekt. Nale y podzieliæ ca³y projekt na pewn¹ iloœæ mniejszych planów projektu, które trzeba wykonaæ. Zgodnie z najlepszymi praktykami, dzia³ bezpieczeñstwa powinien zarz¹dziæ nastêpuj¹ce plany: Plany udoskonalenia Plany oszacowania Plany oceny s³abych punktów Plany inspekcji Plany szkoleñ Plany ewaluacji strategii Udoskonalenie Plany udoskonalenia s¹ pochodn¹ oszacowania. Jeœli oszacowanie wykaza³o istnienie obszarów objêtych ryzykiem, nale y stworzyæ plany udoskonalenia dotycz¹ce tych obszarów i wprowadzaj¹ce odpowiednie zmiany. Mog¹ to byæ plany ustalenia strategii, zainstalowania narzêdzi, czy stworzenia programów szkoleniowych. Ka de oszacowanie przeprowadzone w firmie powinno zapocz¹tkowaæ plan udoskonalenia. Oszacowanie Dzia³ bezpieczeñstwa powinien stworzyæ coroczne plany oszacowania ryzyka dla firmy. Dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw mo e byæ to plan pe³nego oszacowania wykonywany co roku. Dla wiêkszych, plan mo e obejmowaæ oszacowanie wewn¹trz jednego dzia³u lub obiektu, przy czym pe³ne oszacowanie mo e odbywaæ siê rzadziej. Rozdzial 8.p65 130

11 Rozdzia³ 8: Najlepsze praktyki zabezpieczania informacji 131 Uwaga: Zalecenia dla du ych firm zdaj¹ siê nie byæ w zgodzie z ide¹ corocznego oszacowania. W praktyce dokonanie oszacowania wymaga czasu na zorganizowanie, przeprowadzenie i przeanalizowanie. Dla du ych firm pe³ne oszacowanie mo e wymagaæ miesiêcy planowania, miesiêcy wykonania i miesiêcy analizowania, pozostawiaj¹c niewiele czasu na wprowadzenie zmian zanim przyjdzie czas na nastêpne oszacowanie. W takich przypadkach skuteczniejsze jest przeprowadzanie mniejszych szacunków czêœciej, a pe³nych okresowo w zale noœci od warunków. Ocena s³abych punktów Dzia³y bezpieczeñstwa powinny dokonywaæ regularnych ocen (lub skanowania) systemów firmy. Nale y zaplanowaæ comiesiêczne oceny wszystkich systemów. Jeœli jest ich wiele, nale y je odpowiednio pogrupowaæ i co tydzieñ przegl¹daæ przedstawicieli takich grup. Powinny równie istnieæ plany sprawdzania administratorów systemu pod wzglêdem dzia³añ koryguj¹cych. Inspekcja Dzia³ bezpieczeñstwa powinien dysponowaæ planami przeprowadzania inspekcji podporz¹dkowania siê strategii. Takie inspekcje mog¹ koncentrowaæ siê na podporz¹dkowaniu strategii konfiguracji systemów, kopii zapasowych, lub te ochrony informacji w formie fizycznej. Poniewa wymaga to wiele pracy ludzi, za ka dym razem nale y skupiæ siê na ma³ej czêœci firmy. Przeprowadzaj¹c inspekcjê konfiguracji systemów mo na wybraæ reprezentacyjn¹ próbkê. W przypadku znalezienia istotnych uchybieñ, mo na zaplanowaæ obszerniejsz¹ inspekcjê dla danego dzia³u czy obiektu. Szkolenia Szkolenia uœwiadamiaj¹ce nale y tworzyæ przy wspó³pracy dzia³u kadr. Plany te powinny obejmowaæ terminy lekcji i szczegó³owe plany kampanii reklamowych. Planuj¹c lekcje, nale y wzi¹æ pod uwagê fakt, e ka dy pracownik powinien wzi¹æ w nich udzia³ raz na dwa lata. Ewaluacja strategii Ka da strategia firmowa powinna mieæ wbudowane terminy recenzji. Dzia³ bezpieczeñstwa powinien dysponowaæ planami przed rozpoczêciem recenzowania i oceny strategii. Zazwyczaj sprowadzi siê to do ewaluacji dwóch strategii na rok. Rozdzial 8.p65 131

12 132 Bezpieczeñstwo w sieci ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE Techniczne œrodki zabezpieczenia maj¹ za zadanie implementacjê œrodków kontroli w systemach komputerowych i sieciowych. S¹ one odzwierciedlaniem strategii i procedur firmy. Po³¹czenia sieciowe Przep³yw informacji pomiêdzy firmami spowodowa³ powstawanie coraz wiêkszej liczby po³¹czeñ pomiêdzy ich sieciami. Po³¹czenia z Internetem równie siê mno ¹, poniewa firmy d¹ ¹ do wykorzystania go do komunikacji, marketingu, badañ i coraz czêœciej do prowadzenia interesów. Aby uchroniæ firmê przed niechcianymi intruzami, poleca siê nastêpuj¹ce rozwi¹zania w ramach najlepszych praktyk. Sta³e ³¹cza Po³¹czenia z innymi firmami lub Internetem powinny byæ chronione przez firewall. Dzia³a on na tej samej zasadzie co zapora ogniowa pomiêdzy dwoma pomieszczeniami w budynku: oddziela dwie powierzchnie tak, aby ogieñ w jednym pokoju nie rozprzestrzeni³ siê na drugi. Podobnie firewall oddziela sieæ firmy od Internetu lub sieci innych firm tak, aby uszkodzenia w jednej z nich nie rozprzestrzenia³y siê. Firewalle mog¹ byæ routerami filtruj¹cymi, firewallami filtruj¹cymi pakiety, lub te firewallami na poziomie aplikacji, w zale noœci od potrzeb firmy (patrz Rozdzia³ 9). Po³¹czenia typu dial-in Po³¹czenia typu dial-in mog¹ staæ siê celem ataku na firmê, powinny wiêc byæ chronione. Poniewa mog¹ one umo liwiæ dostêp do sieci wewnêtrznej dok³adnie tak jak sta³e ³¹cza, nale y u yæ jakiegoœ wariantu dwuczynnikowego uwierzytelniania. Do takich mo na zaliczyæ: Modemy typu dial-back w po³¹czeniu z mechanizmem uwierzytelniania modem dial-back mo e byæ wystarczaj¹c¹ ochron¹. W takim przypadku nale y je skonfigurowaæ zgodnie z numerem, na jaki maj¹ oddzwoniæ jeszcze przed próba po³¹czenia. U ytkownik chc¹cy siê po³¹czyæ nie powinien mieæ mo liwoœci zmiany tego numeru. Modemy typu dial-back nie nadaj¹ siê dla mobilnych u ytkowników. Dynamiczne has³a Dynamiczne has³a s¹ odpowiednim mechanizmem uwierzytelniania pod warunkiem, e has³o jest po³¹czone z czymœ znanym u ytkownikowi. Urz¹dzenia szyfruj¹ce Przenoœne urz¹dzenia szyfruj¹ce odpowiednim mechanizmem uwierzytelniania pod warunkiem, e s¹ po³¹czone z czymœ Rozdzial 8.p65 132

13 Rozdzia³ 8: Najlepsze praktyki zabezpieczania informacji 133 znanym u ytkownikowi. Urz¹dzenie szyfruj¹ce powinno byæ uprzednio zaopatrzone we w³aœciwe klucze tak, aby stanowi³o o czymœ, co u ytkownik ma. Ka dy z powy szych mechanizmów nadaje siê równie do uwierzytelniania u ytkownika przy po³¹czeniach typu dial-in. Mog¹ równie zostaæ wykorzystane do po³¹czeñ VNP. Ochrona antywirusowa Wirusy komputerowe s¹ jednym z najpowszechniejszych zagro eñ dla informacji firmy. Ich iloœæ i stopieñ wyrafinowania wci¹ wzrasta, a podatnoœæ wspó³czesnych programów aplikacyjnych na ich dzia³anie jest niezmienna. Wirusy dostaj¹ siê do firmy trzema g³ównymi drogami: Przez pliki dzielone pomiêdzy komputerami domowymi i firmowymi Przez pliki œci¹gniête ze stron Internetowych Przez pliki przychodz¹ce do firmy jako za³¹czniki do i Aby zmniejszyæ ryzyko, najlepsze praktyki stosuj¹ stworzenie silnego programu antywirusowego. Mo e on kontrolowaæ wirusy w trzech punktach: Serwery Instaluje siê oprogramowanie antywirusowe na wszystkich serwerach plików i konfiguruje tak, aby okresowo sprawdza³o wszystkie pliki Stacje robocze Instaluje siê oprogramowanie antywirusowe na wszystkich komputerach i konfiguruje tak, aby okresowo sprawdza³o wszystkie pliki. Ponadto, program ma sprawdzaæ ka dy plik w momencie otwarcia go. Systemy pocztowe Oprogramowanie antywirusowe instaluje siê albo na g³ównym serwerze poczty, albo na drodze poczty przychodz¹cej do firmy. Konfiguruje siê je tak, aby sprawdza³o ka dy za³¹cznik zanim zostanie dostarczony adresatowi. Instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego jest tylko po³owicznym rozwi¹zaniem problemu wirusów. Aby dzia³anie by³o kompletne, nale y zadbaæ o czêste uaktualnianie programów i dostarczanie nowych wersji do serwerów, poszczególnych komputerów i systemów pocztowych. W tej materii nale y stosowaæ siê do zaleceñ producenta oprogramowania. Uaktualnianie nie powinno odbywaæ siê rzadziej ni raz w miesi¹cu. Rozdzial 8.p65 133

14 134 Bezpieczeñstwo w sieci Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie autoryzowanych u ytkowników uniemo liwia nieupowa nionym osobom uzyskanie dostêpu do systemów informacyjnych firmy. Korzystanie z tych mechanizmów mo e równie uniemo liwiæ nieupowa nionym u ytkownikom uzyskanie dostêpu do informacji, której nie powinni ogl¹daæ. Obecnie g³ównym mechanizmem uwierzytelniania nadal s¹ has³a. Jeœli zamierzamy z nich korzystaæ, do najlepszych praktyk nale y ustalenie nastêpuj¹cych spraw: D³ugoœæ has³a Has³a powinny mieæ co najmniej osiem znaków d³ugoœci Czêstotliwoœæ zmiany has³a Has³a nie powinny mieæ wiêcej ni 60 dni. Ponadto, po zmianie has³a nie nale y go zmieniaæ przez jeden dzieñ. Historia has³a ostatnie dziesiêæ hase³ nie powinno byæ u ywane ponownie Treœæ has³a Has³a nie powinny sk³adaæ siê wy³¹cznie z liter, lecz raczej powinny zawieraæ litery, cyfry, oraz specjalne znaki przestankowe. System powinien egzekwowaæ te wymagania przy ka dej zmianie has³a. Has³a powinny zawsze byæ przechowywane w zaszyfrowanej formie, a ta forma nie powinna byæ dostêpna dla zwyk³ych u ytkowników. W przypadku niezwykle cennych systemów lub informacji, has³a mog¹ nie stanowiæ wystarczaj¹cej ochrony. Wtedy nale y u yæ dynamicznych hase³ lub jakiejœ formy dwuczynnikowego uwierzytelniania. Wszystkie systemy firmowe powinny byæ tak skonfigurowane, aby uruchamiaæ wygaszacz ekranu usuwaj¹c z niego informacje i wymagaæ ponownego uwierzytelnienia jeœli u ytkownik przebywa³ z dala od komputera d³u ej ni dziesiêæ minut. Jeœli pracownik zostawi³by komputer zalogowany do sieci, intruz móg³by u yæ tego komputera podszywaj¹c siê za pracownika, chyba e wymaga³oby siê od niego ponownego uwierzytelnienia. Inspekcja Inspekcja polega na zapisywaniu dzia³añ dokonywanych w systemie komputerowym. Dziennik (log), czy plik inspekcji bêdzie zawiera³ informacje co do tego jakie zdarzenia (zalogowanie, wylogowanie, dostêp do plików, itd.) mia³y miejsce, kto wykonywa³ te dzia³ania, kiedy to siê sta³o, oraz czy dzia³anie zakoñczy³o siê sukcesem czy nie. Dziennik inspekcji jest œrodkiem do u ycia po fakcie, w trakcie œledztwa. Mo e zawieraæ informacje na temat tego jak dokonano w³amania i które informacje zosta³y naruszone lub zmienione. Nale y œledziæ nastêpuj¹ce zdarzenia: Zalogowanie/wylogowanie Nieudane próby zalogowania Rozdzial 8.p65 134

15 Rozdzia³ 8: Najlepsze praktyki zabezpieczania informacji 135 Próby po³¹czenia z sieci¹ Próby po³¹czenia typu dial-in Login typu supervisor/administrator/root Funkcje uprzywilejowane typu supervisor/administrator/root Dostêp do cennych plików W idealnej sytuacji wydarzenia te powinny byæ zapisywane w pliku umieszczonym w bezpiecznym systemie. W ten sposób intruz nie bêdzie w stanie skasowaæ dowodów swojej dzia³alnoœci. Aby mog³y byæ skuteczne, dzienniki inspekcji nale y przegl¹daæ regularnie. Niestety, s¹ one jednymi z najbardziej nu ¹cych do rêcznego sprawdzania. Ludzie po prostu nie nadaj¹ siê do przegl¹dania obszernych dzienników w poszukiwaniu kilku wpisów, które mog¹ wskazywaæ na interesuj¹ce zdarzenie. Dlatego nale y korzystaæ z automatycznych narzêdzi do przegl¹dania dzienników inspekcji. Mog¹ to byæ proste skrypty wyszukuj¹ce uprzednio zdefiniowane ci¹gi znaków. Zaleca siê przegl¹danie dzienników co tydzieñ. Szyfrowanie Cenne informacje mog¹ byæ zagro one jeœli przesy³a siê je przez niezabezpieczone obszary takie jak poczt elektroniczna w Internecie czy linie telefoniczne. Mo e tak siê staæ równie jeœli umieœcimy cenne informacje na niezabezpieczonym komputerze przenoœnym. Szyfrowanie dostarcza sposobu ochrony takich informacji. Jeœli wymaga tego natura informacji, powinno siê je szyfrowaæ podczas transmisji przez niezabezpieczone ³¹cza lub pocztê elektroniczn¹. U yty algorytm powinien byæ odpowiednio bezpieczny do poziomu cennoœci informacji. W po³¹czeniach pomiêdzy obiektami firmy nale y stosowaæ szyfrowanie po³¹czeñ. Jeœli korzysta siê z wirtualnych sieci prywatnych, nale y stosowaæ dla nich siln¹ formê szyfrowania w przypadku wszystkich informacji przesy³anych pomiêdzy obiektami. Jeœli do przesy³ania cennych informacji w obrêbie firmy wykorzystuje siê pocztê elektroniczn¹, szyfrowanie wiadomoœci mo e nie byæ konieczne. Jednak jeœli poczta elektroniczna s³u y do przesy³ania cennych informacji poza wewnêtrzn¹ sieæ firmy, nale y wczeœniej ustaliæ procedury szyfrowania. Cenne informacje przechowywane na komputerach powinny byæ szyfrowane. U yty algorytm powinien byæ odpowiednio bezpieczny do poziomu cennoœci informacji. System dla komputerów przenoœnych powinien wymagaæ od u ytkownika uwierzytelnienia przed uzyskaniem dostêpu do informacji. W idealnej sytuacji, system pozwoli firmie uzyskaæ dostêp do informacji jeœli u ytkownik bêdzie niedostêpny. Algorytmy u yte do szyfrowania powinny byæ dobrze znane i sprawdzone (wiêcej na temat algorytmów szyfrowania patrz Rozdz. 12). Rozdzial 8.p65 135

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Pokonaæ naturê - w jaki sposób zabezpieczyæ siê przed szkodami powodziowymi? Piotr Przybysz zarz¹dzanie ryzykiem Zarz¹dzanie ryzykiem - jeœli nie teraz, to kiedy? Zbigniew yra maj¹tek Pomieszczenia kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe 2 Telefonia komórkowa w Polsce SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-921962-6-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Raport URTiP za rok 2004 4 7 Antywirus dla komórek 8 9 Robert B³aszczyk: Jest

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Magazyn. informatyki œledczej. Temat numeru

Magazyn. informatyki œledczej. Temat numeru NR 3 WRZESIEÑ 2009 strona 1 NR 3 WRZESIEÑ 2009 Magazyn informatyki œledczej Temat numeru W trzecim numerze Magazynu informatyki œledczej prezentujemy czytelnikom zagadnienia zwi¹zane z piractwem komputerowym.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo