Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem pod nazwą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem pod nazwą"

Transkrypt

1 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem pod nazwą Rejestr klientów sklepu internetowego obowiązująca w firmie : FHU onlyeko Jarosław Markuszewski Adres: ul. Goraszewska 3, Warszawa Kontakt: tel. (+48) Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP: , REGON: Instrukcja obowiązuje w związku z przetwarzaniem danych osobowych na stronie Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników mających dostęp do programów informatycznych, które są używane do wprowadzania i przetwarzania danych osobowych. Każdy użytkownik systemu przed przystąpieniem do przetwarzania danych zapoznaje się z: a) niniejszą instrukcją; b) procedurami określonymi przez Administratora Danych Osobowych. I. Nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych - osoby odpowiedzialne i upoważnione. 1. Funkcję Administratora Danych Osobowych (zwanym dalej ADO) oraz Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego (ABI) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pełni Pan Jarosław Markuszewski. 2. Administrator Danych Osobowych (ADO) przeprowadza szkolenie i wydaje upoważnienie dla pracowników firmy do zbierania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z przywołaną w poprzednim paragrafie ustawą. ADO prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu i przetwarzania danych osobowych w firmie. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej; datę nadania i ustania oraz; zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; identyfikator pod jakim dana osoba jest identyfikowana w systemie informatycznym. 3. Osoby zbierające i przetwarzające dane osobowe z mocy Ustawy są zobowiązane do

2 zachowania tajemnicy w tym zakresie. Zbierane dane maja charakter poufny. 4. Na potrzeby systemu wolno zbierać i rejestrować wyłącznie dane osobowe służące przyjęciu i realizacji zamówienia, zaadresowaniu przesyłki z zamówionym towarem oraz wystawieniem dokumentów sprzedaży: Zakres zbieranych danych osobowych ograniczony jest poniższym wykazem: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres do korespondencji jeżeli jest inny; telefon; adres Nie jest dozwolone w żadnym przypadku zbieranie (zadawanie pytań ) t.zw. danych sensytywnych - dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także informacje o innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. II. Stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem. 1. Naczelną zasadą bezpieczeństwa systemów jest ochrona informacji przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, przypadkowym lub nieautoryzowanym zniszczeniem lub modyfikacją danych. 2. Realizowane jest 2 stopniowe zabezpieczenie - na każdym etapie wymagane jest podanie loginu i hasła. Loginy - różne dla różnych pracowników zapewniają jednoznaczną identyfikację oraz przydział uprawnień na każdym etapie dostępu do systemu: a) dostęp do systemu operacyjnego komputera; b) dostępu do aplikacji. 3. System automatycznie powinien wymuszać zmianę hasła nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu jeżeli aplikacja nie stawia takiego wymagania hasło powinno być zmieniane z inicjatywy użytkownika. Hasło musi być zmienione przez użytkownika niezwłocznie w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia jego ujawnienia. 4. System operacyjny komputera jest zabezpieczony hasłem dostępu. Hasła dostępu ustala Administrator Danych Osobowych i podaje do wiadomości upoważnionych osób. a) ADO nadaje hasło dostępu do systemu,aplikacji sieci LAN dla nowego użytkownika albo dla użytkownika, który zapomniał swojego ostatniego hasła. b) Użytkownik po otrzymaniu od ADO informacji o założeniu konta z wymaganymi uprawnieniami: a) loguje się do systemu/aplikacji w celu sprawdzenia poprawności konta i uprawnień; b) przy pierwszym logowaniu się do systemu/aplikacji, użytkownik musi zmienić nadane mu przez ADO hasło. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków w tym dużych i małych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych. c) Użytkownik systemu w dowolnym momencie może zmienić swoje hasło dostępu do aplikacji.

3 d) Obowiązuje bezwzględny zakaz notowania w jakiejkolwiek formie obecnych oraz wygasłych haseł dostępu. e) ADO każdorazowo po zmianie loginu lub hasła umieszcza je na kartce w zaklejonej kopercie i przekazuje ją do depozytu właścicielowi (zarządcy) firmy. Ten może w uzasadnionych przypadkach wykorzystać kopertę i hasła dostępu w sytuacji koniecznego dostępu wobec nieobecności ADO. III. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przez użytkowników systemów. 1. Procedura rozpoczęcia pracy: a) uruchomić komputer wchodzący w skład systemu informatycznego, podłączony fizycznie do sieci lokalnej i zalogować się podając własny login i hasło dostępu; b) uruchomić aplikację i zalogować się. W przypadku zauważonych nieprawidłowości - trudności z zalogowaniem lub podejrzeniem o "zainfekowanie" komputera należy niezwłocznie skontaktować się z ADO. W trakcie pracy na aplikacji nie wolno dopuścić do wglądu w monitor osób nieuprawnionych. 2. Procedura zawieszenia pracy w systemie/aplikacji. Przy każdorazowym opuszczeniu stanowiska komputerowego, należy dopilnować, aby na ekranie nie były wyświetlane informacje lub dane, poprzez zablokowanie komputera. Każdy użytkownik ma obowiązek stosowania wygaszacza ekranu zabezpieczonego hasłem lub wylogowania się z systemu. Jeżeli ekran nie jest wygaszony - musi być ustawiony tak aby uniemożliwić wgląd w ekran osobom nieuprawnionym. 3. Procedura zakończenia pracy w systemie: a) zamknąć system/aplikację; b) zamknąć system operacyjny komputera i zaczekać na jego wyłączenie; c) wyłączyć monitor. 4. Użytkownik odpowiada za uniemożliwienie dostępu osób nieuprawnionych do systemu poprzez staranne procedury logowania i wylogowania się z systemu. IV. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania. Procedury tworzenia kopii zapasowych danych. 1. W firmie wykorzystuje się do przetwarzania danych osobowych system w oparciu o architekturę klient - serwer. Przetwarzanie i zapisywanie danych następuje na bazach danych umieszczonych na dedykowanym serwerze (wykupione usługi hostingu). 2. Stanowiska komputerowe w lokalu firmy, do których dostęp posiadają upoważnieni pracownicy, są jedynie końcówkami klienckimi systemu komputerowego. 3. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) przetwarzane przy pomocy uruchamianych na poszczególnych stanowiskach aplikacjach bazodanowych są zapisywane bezpośrednio na serwerach. 4. Kopie zapasowe baz danych oraz aplikacji bazodanowych zlokalizowanych na

4 serwerach 5. wykonywane są: a) 1 raz na dobę - automatycznie - za pomocą programów archiwizujących dane do postaci tzw. kopii przyrostowych; b) 1 raz w tygodniu - automatycznie przy użyciu oprogramowania archiwizującego, tworzone są pełne kopie baz danych oraz aplikacji. Zasady przechowywania kopii zapasowych. Kopie zapasowe zbioru danych oraz oprogramowania i narzędzi programistycznych zastosowanych do przetwarzania danych są przechowywane w biurze firmy w zamkniętej szafie pod dostępem ADO i ABI. V. Przechowywanie nośników informacji zawierające dane oraz kopii zapasowych. 1. Elektroniczne nośniki informacji zawierające dane osobowe: a) dane w postaci elektronicznej przetwarzane w systemie zapisane na nośnikach (np. CD, DVD, zewnętrznych dyskach HD), są własnością firmy : FHU onlyeko Jarosław Markuszewski; b) wymienne elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w biurze firmy w zamkniętej szafie; c) po zakończeniu pracy przez użytkowników systemu zewnętrzne nośniki informacji muszą być przechowywane w zamykanych szafach lub szufladach lub w kasetkach; d) elektroniczne nośniki informacji, o których mowa powyżej, powinny być oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację. 2. Przekazywanie i niszczenie elektronicznych nośników informacji: a) elektroniczne nośniki informacji - w przypadku awarii - przed przekazaniem do naprawy należy usunąć z nich dane osobowe lub naprawa powinna się odbywać w obecności upoważnionej przez ADO osoby; b) dane osobowe na każdym nośniku zewnętrznym powinny być zabezpieczone przed odczytem (minimum hasłem); c) dane osobowe przenoszone za pomocą zewnętrznych nośników informacji powinny być z nich trwale usunięte po poprawnym ich przeniesieniu na docelowy sprzęt komputerowy; 1. nośniki zewnętrzne powinny być niszczone w sposób mechaniczny tak aby ich odczyt był niemożliwy. VI. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia. 1. W systemach operacyjnych są włączone opcje firewall. Hasło dostępu do systemu zapewnia dostęp do konfiguracji firewall tylko dla ADO. W komputerach używanych do przetwarzania danych osobowych zainstalowane są programy antywirusowe. Programy są włączane automatycznie w momencie uruchomienia komputera. W programie antywirusowym uruchomiona jest opcja automatycznej aktualizacji bazy

5 wirusów. Administrator ADO - okresowo - co najmniej co 7 dni dokonuje sprawdzenia aktualności programu antywirusowego (aktualizacja). 2. Pracownik obsługujący komputer jest zobowiązany do powiadomienia ADO o każdym fakcie nieprawidłowego funkcjonowania komputera oraz o pojawieniu się komunikatów programu antywirusowego wskazujących na próbę dostępu nieuprawnionego oprogramowania. 3. Pracownik jest zobowiązany w przypadku wykorzystywania nośników zewnętrznych do sprawdzenia ich programem antywirusowym przed podłączeniem do komputera. 4. Nie jest dozwolone instalowanie na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody i akceptacji ADO. Szczególnie groźne są gry, wygaszacze ekranu itp. 5. Ochrona przed awarią zasilania: a) system, w którym przetwarzane są dane osobowe powinien posiadać mechanizmy pozwalające zabezpieczyć je przed ich utratą lub nieautoryzowaną zmianą spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej; b) dane osobowe przetwarzane w systemie chroni się stosując filtry zabezpieczające przed skutkami spadku napięcia oraz urządzenia podtrzymujące zasilanie do momentu poprawnego zapisania danych i wylogowania się użytkownika z systemu; c)komputery, na których przetwarzane są dane osobowe należy zabezpieczać przed zanikiem napięcia wykorzystując UPS. ADO odpowiada za okresowe sprawdzanie działania UPS i co najmniej 1 raz w roku poddać je czynnościom sprawdzającoobsługowym. VII - procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych 3. ADO zobowiązany jest do okresowego przegląd i konserwacji sprzętu komputerowego, służącego do przetwarzania danych osobowych. Przeglądy i konserwacja powinny być wykonywane w terminach określonych przez producenta sprzętu ale nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. Przegląd aplikacji przeprowadzany jest w następujących przypadkach: a) zmiany wersji oprogramowania aplikacji; b) zmiany wersji oprogramowania na stanowisku komputerowym użytkownika; c) zmiany systemu operacyjnego na serwerze; d) zmiany systemu operacyjnego na stanowisku komputerowym użytkownika; e) wykonania zmian w systemie/aplikacji spowodowanych koniecznością naprawy lub modyfikacji systemu. Po dokonaniu zmian dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu należy dokonać sprawdzenia aplikacji na testowej bazie danych: a) poprawność logowania się do systemu w zależności od posiadanych uprawnień (zasymulować pracę wszystkich typów uprawnień użytkownika); b) poprawność działania wszystkich elementów aplikacji (menu, zestawienia, formularze, raporty, itp.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku

Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Izbie Architektów RP oraz instrukcji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r.

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2013 r... Administrator Danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Lublin, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 3 2. Definicje... 3 3. Poziom bezpieczeństwa... 3 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej... 3 5.

1. Wstęp... 3 2. Definicje... 3 3. Poziom bezpieczeństwa... 3 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej... 3 5. 1. Wstęp... 3 2. Definicje... 3 3. Poziom bezpieczeństwa... 3 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej... 3 5. Zabezpieczenia baz danych i oprogramowania przetwarzającego dane

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pierzchnica Nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA OPRACOWAŁ: Administrator Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI ORAZ ICH RODZIN ZUZIK Niniejsza polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA i INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. A. Mickiewicza 2 16-010 Wasilków Wasilków 2014 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Polityka Bezpieczeństwa Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Projekt e-urząd

Bardziej szczegółowo

W sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych. Uchwała nr 16/2014 Rady Krajowej Partii Libertariańskiej z dnia 5 lipca 2014 roku W sprawie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie 6 Statutu Partii Libertariańskiej, zarządzamy co następuje: Powołuje

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator Bezpieczeństwa Informacji kom. mgr Piotr Filip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator Bezpieczeństwa Informacji kom. mgr Piotr Filip OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Administrator Bezpieczeństwa Informacji kom. mgr Piotr Filip PODSTAWY PRAWNE OCHRONY DANYCH Konstytucja RP Konwencja nr 108 Rady Europy dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UŚ nr 59 z 16 kwietnia 2015 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Egz. nr 0 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Podstawa prawna 1

Rozdział 1 Podstawa prawna 1 Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie odnoszącym się do sposobu przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Regulamin ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Tarnów 2012 1 Regulamin ochrony danych osobowych I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo