REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów, zwana dalej również Loterią, jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn. zm.), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON i numerem identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej Organizatorem Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów Loteria prowadzona jest na obszarze województwa mazowieckiego Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia 22 czerwca 2015 r. Datą zakończenia Loterii jest data zakończenia postępowania reklamacyjnego Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Przez datę wymagalności należy - w przypadku braku możliwości innego określenia daty wymagalności roszczenia rozumieć datę

2 zakończenia postępowania reklamacyjnego, co oznacza, że roszczenia Uczestników Loterii przedawniają się najpóźniej z dniem 22 grudnia 2015 r Z zastrzeżeniem pkt loteria przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które regulaminowo ukończyły Orlen Warsaw Marathon albo Bieg na 10 kilometrów, to znaczy są zarejestrowane przez system rejestrujący DomTel jako osoby przekraczające linię mety, poza zawodnikami posiadającymi imienne numery startowe, rozpoczynającymi bieg z wydzielonej strefy W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Agencji Live Sp. z o.o., PKN Orlen SA, Mercedes-Benz Polska Sp. z o. o. oraz Asics Polska Sp. z o.o. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Loteria polega na tym, że osoba o której mowa w ust. 1.8., nieodpłatnie uczestniczy w Loterii, w której oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne, wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie Celem Loterii jest popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, tj. pod adresem ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, a także na stronie internetowej oraz Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu Osoby, o których mowa w pkt 1.8. powyżej, przystępując do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych. II. Warunki uczestnictwa w Loterii promocyjnej 2.1. Uczestnikiem Loterii jest każda osoba, o której mowa w ust. 1.8., która w dniach od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia 25 kwietnia 2015 r. odbierze w biurze zawodów Orlen Warsaw Marathon pakiet startowy uprawniający do wzięcia udziału w Orlen Warsaw Marathon lub Biegu na 10 kilometrów oraz zostanie zarejestrowana przez system rejestrujący DomTel jako osoby przekraczające linię mety, poza zawodnikami posiadającymi imienne numery startowe, rozpoczynającymi bieg z wydzielonej strefy.

3 III. Nagrody w loterii promocyjnej 3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są: Dla uczestników Orlen Warsaw Marathon, którzy regulaminowo ukończą bieg w czasie netto nie dłuższym niż 04:00:00 (cztery godziny zero minut zero sekund), przy czym pod pojęciem czasu netto rozumie się indywidualny wynik każdego Uczestnika, jaki upłynął od momentu przekroczenia przez niego linii startu do momentu przekroczenia linii mety: a) 1 nagroda I stopnia w postaci samochodu osobowego marki Mercedes CLA 180 SB o wartości ,70 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości ,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,70 zł brutto Dla wszystkich uczestników Orlen Warsaw Marathon: a) 2 nagrody II stopnia w postaci voucherów na 2-dniowe wypożyczenie samochodu Mercedes CLA Shooting Brake o wartości 330,00 zł brutto każdy. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 660,00 zł brutto. b) 3 nagrody III stopnia w postaci butów sportowych marki Asics Gel-Pursue T448N o wartości 559,00 zł brutto każda. Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 1 677,00 zł brutto. c) 6 nagród IV stopnia w postaci kurtki marki Asics Skyline Air Force Blue o wartości 379,90 zł brutto każda. Łączna wartość nagród IV stopnia wynosi 2 279,40 zł brutto. d) 9 nagród V stopnia w postaci plecaka marki Asics Backpack o wartości 119,90 zł brutto każda. Łączna wartość nagród V stopnia wynosi 1 079,10 zł brutto. e) 12 nagród VI stopnia w postaci koszulki marki Asics SS Graphic Top o wartości 119,90 zł brutto każda. Łączna wartość nagród VI stopnia wynosi 1 438,80 zł brutto Dla wszystkich uczestników Biegu na 10 kilometrów: a) 1 nagroda I stopnia w postaci samochodu osobowego marki Smart Forfour 51kW o wartości ,63 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 7.240,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,63 zł brutto. b) 2 nagrody II stopnia w postaci butów sportowych marki Asics Gel-Pursue T448N o wartości 559,00 zł brutto każda. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 1 118,00 zł brutto.

4 c) 4 nagrody III stopnia w postaci kurtki marki Asics Skyline Air Force Blue o wartości 379,90 zł brutto każda. Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 1 519,60 zł brutto. d) 6 nagród IV stopnia w postaci plecaka marki Asics Backpack o wartości 119,90 zł brutto każda. Łączna wartość nagród IV stopnia wynosi 719,40 zł brutto. e) 8 nagród V stopnia w postaci koszulki marki Asics SS Graphic Top o wartości 119,90 zł brutto każda. Łączna wartość nagród V stopnia wynosi 959,20 zł brutto Laureatom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie Łączna wartość nagród w Loterii wynosi ,83 zł brutto Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), wygrane w loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Laureaci nagrody, o której mowa w pkt lit. a) oraz lit. a) zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż powstrzymają się od sprzedaży nagrody w okresie 6 miesięcy od dnia jej wydania oraz do nieusuwania z nagrody naklejek informujących o tym, iż przedmiotowe nagrody stanowią wygraną w loterii, której zasady określa niniejszy Regulamin. IV. Sposób urządzenia loterii promocyjnej 4.1. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 11 losowań Wszystkie losowania nagród, o których mowa w pkt , oraz odbywają się na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, w strefie Mety od strony ulicy Zielenieckiej w dniu 26 kwietnia 2015 r.

5 4.3. Wszystkie losowania nagród odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Uczestników, o których mowa w pkt 1.8. Regulaminu, losowany jest: w ramach nagród, o których mowa w pkt powyżej, najpierw jeden Laureat nagrody I stopnia, następnie dziesięciu Uczestników rezerwowych do nagrody I stopnia; w ramach nagród, o których mowa w pkt najpierw dwóch Laureatów nagród II stopnia, następnie trzech Laureatów nagród III stopnia, następnie sześciu Laureatów nagród IV stopnia, następnie dziewięciu Laureatów nagród V stopnia, następnie dwunastu Laureatów nagród VI stopnia następnie trzech Uczestników rezerwowych do każdej z nagród II, III, IV, V oraz VI stopnia; w ramach nagród, o których mowa w pkt powyżej, najpierw jeden Laureat nagrody I stopnia, następnie dwóch Laureatów nagród II stopnia, następnie czterech Laureatów nagród III stopnia, następnie sześciu Laureatów nagród IV stopnia, następnie ośmiu Laureatów nagród V stopnia, następnie dziesięciu Uczestników rezerwowych do nagrody I stopnia, następnie trzech Uczestników rezerwowych do każdej z nagród II, III, IV oraz V stopnia W losowaniu nagród w Loterii biorą udział wszyscy uczestnicy Loterii, o których mowa w pkt 1.8. Regulaminu, zgodnie z listą uprawnionych do losowania dostarczoną przez Organizatora Orlen Warsaw Marathon i Biegu na 10 kilometrów Jeden Uczestnik Loterii może wygrać tylko jedną nagrodę I stopnia albo jedną nagrodę II stopnia, albo jedną nagrodę III stopnia, albo jedną nagrodę IV stopnia, albo jedną nagrodę V stopnia, albo jedną nagrodę VI stopnia w ramach losowania obejmującego uczestników biegu, w którym uczestniczył Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt I ust powyżej. V. Wydanie nagród 5.1. Laureat nagrody I stopnia, II stopnia, III stopnia, IV stopnia, V stopnia oraz VI stopnia w Loterii, o których mowa w pkt , oraz , jest powiadamiany o wygranej w trakcie losowania przez wyświetlenie informacji na telebimach znajdujących się w strefie Mety oraz w Miasteczku Biegacza obok strefy Mety. Dodatkowo informacje te są podawane przez prowadzącego losowanie za pośrednictwem systemu nagłaśniającego.

6 5.2. Organizator: w zakresie nagrody, o której mowa w pkt lit. a) oraz lit. a) podejmuje próbę poinformowania Laureata podczas rozmowy telefonicznej na numer, który został podany w Zgłoszeniu do biegu w terminie do 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Organizator podejmie w sumie sześć prób połączenia telefonicznego z Laureatem w zakresie pozostałych nagród podejmuje próbę poinformowania Laureata podczas rozmowy telefonicznej na numer, który został podany w Zgłoszeniu do biegu w terminie do 72 godzin od dnia danego losowania. Organizator podejmuje w sumie sześć prób połączenia telefonicznego z Laureatem Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). W przypadku gdy w powyższym terminie nie uda się połączyć z Laureatem, wówczas Laureat traci prawo do nagrody. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniach poprzedzających w zakresie powiadamiania Laureatów losowań, o którym mowa w pkt , oraz , prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika z listy rezerwowej, w kolejności wylosowania na liście rezerwowej. Postanowienia zawarte w pkt 5.2. stosuje się odpowiednio do Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej Warunkiem przyznania nagród, o których mowa w pkt lit. a) oraz lit. a) jest osobista obecność wylosowanego Uczestnika w trakcie losowania w miejscu losowania, o którym mowa w pkt 4.2. oraz osobiste zgłoszenie się na linię mety w ciągu 10 minut od momentu skutecznego powiadomienia o wygranej w sposób wskazany w pkt Jeżeli wylosowany laureat nie dochowa terminu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym prawo do nagrody przechodzi na uczestnika z listy rezerwowej, w kolejności wylosowania na liście rezerwowej Laureat losowania może wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym facebook.pl/orlenmarathon swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszka, a w przypadku Laureatów nagród I stopnia również dokumentacji zdjęciowej z przekazania nagrody ze swoim wizerunkiem Lista osób nagrodzonych w Loterii jest publikowana na stronie i znajduje się na niej od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Dodatkowo informacje o Laureatach mogą być publikowane na portalu społecznościowym facebook.pl/orlenmarathon. W momencie wygrania w loterii Laureat może wyrazić zgodę na publikacje, o których mowa powyżej, oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na materiałach wizualnych np. zdjęcia, filmiki z relacji wydania

7 nagrody w mediach typu: strona www, facebook, prezentacjach PKN Orlen SA, Mercedes-Benz Polska, Asics Polska Sp. z o.o. oraz Organizatora ORLEN Warsaw Marathon Agencji LIVE Sp. z o. o Nagroda I stopnia, o której mowa w pkt lit. a), jest symbolicznie wręczana w dniu 26 kwietnia 2015 r. na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, w strefie Mety od strony ulicy Zielenieckiej, zaś jej wydanie nastąpi w salonie MB Polska w Warszawie, zlokalizowanym przy ulicy Gottlieba Daimlera 1, Warszawa w terminie uzgodnionym z Laureatem, jednak nie później niż w dniu 11 maja 2015 r Nagroda I stopnia, o której mowa w pkt lit. a), jest symbolicznie wręczana w dniu 26 kwietnia 2015 r. na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, w strefie Mety od strony ulicy Zielenieckiej, zaś jej wydanie nastąpi w salonie MB Polska w Warszawie, zlokalizowanym przy ulicy Gottlieba Daimlera 1, Warszawa w terminie uzgodnionym z Laureatem, jednak nie później niż w dniu 11 maja 2015 r Nagrody niższych rzędów, o których mowa w pkt lit. od a) do e) oraz lit. od b) do e) wydawane są w dniu 26 kwietnia 2015 r. w Biurze Zawodów zlokalizowanym w strefie Mety na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, od strony ul. Zielenieckiej w godzinach od 11:30 do 17:00. W przypadku Laureatów, którzy powiadomieni są o wygranej drogą telefoniczną, zgodnie z pkt 5.2. nagrody są wydawane Laureatom przesyłką kurierską w terminie do czternastu dni od dnia Losowania. W razie niemożliwości doręczenia nagrody w tym terminie z przyczyn dotyczących Laureata Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatem i ponownego przesłania nagrody w terminie najpóźniej do dnia 11 maja 2015 r W razie niemożliwości wydania nagrody Laureatowi z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, po zachowaniu procedury, o której mowa w pkt 5.3., nagroda zostaje własnością Organizatora Przed odebraniem nagrody Laureat składa oświadczenie, iż nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii stosownie do postanowień pkt 1.9. VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń 6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres Organizatora wskazany w pkt I ust powyżej, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy loterii promocyjnej oraz podaniem:

8 a) swojego imienia i nazwiska; b) adresu; c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; d) treści żądania; e) dokładnego opisu i powodu reklamacji; f) numeru startowego zawodów ORLEN Warsaw Marathon lub Biegu na 10 km 6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 25 maja 2015 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 5 czerwca 2015 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 25 maja 2015 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt I ust. 1.4 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 8 czerwca 2015 r O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 22 czerwca 2015 r Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym. VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną 7.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową z treścią Regulaminu.

9 7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii Minimalny czas trwania zobowiązań Uczestnika wynikających z przystąpienia do Loterii jest równy czasowi jej trwania określonemu w pkt Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach: a) przez opuszczenie strony internetowej z treścią Regulaminu; albo b) przez odstąpienie od umowy, w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Loterii (przez co rozumie się odbiór pakietu startowego, o którym mowa w pkt 2.1.), bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu taki Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również w innej formie Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7.7 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej Organizator informuje, że strona internetowa z treścią Regulaminu może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej.

10 7.11. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. VIII. Postanowienia końcowe 8.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1182 z późn. zm.) Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zm.) Zgodnie z art. 20 Ustawy o grach hazardowych Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Załącznik nr 1 do loterii promocyjnej Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy Warszawa, nr faksu: , - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015

REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015 REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu Agro-Karta 2015, zwanego dalej Programem, jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest firma JET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE. wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE. wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem programu ZDROWE KIESZONKOWE (zwanego dalej Programem ) jest P2V POLSKA sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo