Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3 1

4

5

6 Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci realizuje swojà misj poprzez projektowanie i wdra- anie przedsi wzi ç w czterech obszarach tematycznych: edukacji, spo eczeƒstwa obywatelskiego, prawa oraz upowszechniania polskich doêwiadczeƒ w zakresie transformacji. Edukacja jest od poczàtku istnienia Fundacji jednà z priorytetowych dziedzin jej aktywno- Êci. Doceniajàc znaczenie, jakie dla utrwalania demokracji oraz rozwoju spo eczno ekonomicznego paƒstwa, b dzie mia o zapewnienie powszechnej dost pnoêci do nowoczesnej i dobrej jakoêci edukacji, Fundacja zdecydowa a si skoncentrowaç swoje dzia ania na wyrównywaniu szans edukacyjnych. Szczególnie, na uwadze ma t cz Êç spo eczeƒstwa, która jest defaworyzowana z racji zamieszkiwania na terenach wiejskich i w ma ych miastach, z dala od oêrodków akademickich i centrów kultury. Z myêlà o tej grupie beneficjentów, Fundacja uruchomi a szereg programów, takich jak: portal Internetowy Program Stypendiów Pomostowych, Program Szko a Uczàcà si, Wolontariat Studencki a przede wszystkim - program Równaç Szanse. Zanim jednak zdecydowano si rozpoczàç jego realizacj, przy ÊwiadomoÊci, e mo liwoêci Fundacji sà ograniczone a potrzeby ogromne, podj to szereg dzia aƒ, których celem by o dok adne zdiagnozowanie sytuacji i okreêlenie najbardziej efektywnych form interwencji. Podstawowym celem sta o si wi c poznanie barier edukacyjnych, do likwidacji lub agodzenia których mia y prowadziç dzia ania Fundacji. Przy pomocy specjalistów zosta y zebrane i przeanalizowane wszelkie dost pne w tej materii opracowania i raporty. Niestety okaza o si, e nie zawierajà one odpowiedzi na wszystkie istotne dla Fundacji pytania. Podj to wi c dalsze kroki, w ramach których zorganizowano szereg konsultacji indywidualnych oraz spotkaƒ roboczych ze specjalistami, naukowcami i edukatorami. Fundacja przeprowadzi a równie w latach 2001 i 2002 dwa warsztaty diagnostyczne, w ramach któ- 5

7 rych zaproszeni do wspó pracy reprezentanci nauki, organizacji pozarzàdowych i pedagodzy dokonali, m.in. inwentaryzacji barier edukacyjnych. Rezultatem tych prac sta y si dwa raporty: pierwszy, zawierajàcy katalog i analiz barier edukacyjnych i drugi, obejmujàcy rekomendacje, które dotyczy y kierunków dzia ania na rzecz ich likwidacji i sposobów agodzenia. W efekcie tych prac Polsko Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci zgromadzi a wiedz, która pozwoli a jej zaprojektowaç dalsze dzia ania w taki sposób i nadaç im takà form, aby by y one maksymalnie efektywne i racjonalne a zarazem, w najwy szym stopniu dostosowane do potrzeb i oczekiwaƒ lokalnych partnerów Fundacji i beneficjentów. BezpoÊrednim wynikiem tych przygotowaƒ jest w aênie kompleksowa oferta wsparcia, jakà Fundacja zaoferowa- a w ramach programu Równaç szanse. Program Równaç Szanse powsta w 2001 roku. Zadaniem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m odzie y ze wsi i miast do 20 tys. mieszkaƒców. Jego twórcà jest Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci a administratorem Polska Fundacja Dzieci i M odzie y. Podstawowy cel programu Równaç Szanse to: wsparcie inicjatyw spo ecznych, s u àcych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym poprawie startu yciowego dzieci i m odzie y z terenów wiejskich oraz miejscowoêci do 20 tys. mieszkaƒców. Poprzez wspieranie inicjatyw spo ecznych program Równaç Szanse dà y do: podniesienia jakoêci pracy z m odymi ludêmi w szkole i w warunkach pozaszkolnych; integracji Êrodowisk lokalnych wokó edukacji; poprawy jakoêci nauczania; stworzenia sieci organizacji pozarzàdowych wspó pracujàcych z dzieçmi i m odzie à; aktywizacji m odych ludzi do dzia aƒ na rzecz w asnego Êrodowiska lokalnego oraz rówieêników. 6

8 dotacje Program Równaç Szanse jest programem wsparcia, którego istotnym elementem sà dotacje. Oznacza to, e organizacje pozarzàdowe, placówki oêwiatowe, niesformalizowane grupy doros ych obywateli oraz m odzie y z ca ej Polski mogà ubiegaç si o dofinansowanie realizacji w asnych projektów, majàcych na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m odzie y. Dzia ania te prowadzone sà na terenie miejscowoêci do 20 tys. mieszkaƒców. Program realizowany jest od 2001 roku w rocznych edycjach. W 2005 roku prowadzona jest ju piàta jego edycja. Zbierane podczas kolejnych edycji doêwiadczenia, opinie koordynatorów projektów i uczestników wykorzystywane sà w celu jak najlepszego dopasowywania metod dzia ania programu do potrzeb jego beneficjentów organizacji realizujàcych poszczególne projekty, jak i samej m odzie y. Pierwsza edycja Równaç Szanse zosta a zrealizowana w 2001 roku. Przyznano wtedy dotacje 41 organizacjom na àcznà kwot z. W zrealizowanych projektach w ramach Równaç Szanse 2001 uczestniczy y organizacje pozarzàdowe, placówki oêwiatowe i niesformalizowane grupy m odzie y z ca ej Polski, które prowadzi y dzia ania adresowane do uczniów gimnazjów i szkó Êrednich oraz do nauczycieli i rodziców. W tej edycji programu realizowano dwa typy projektów: projekty o charakterze lokalnym - adresowane do mieszkaƒców miejscowoêci, gminy czy powiatu (wnioskowana kwota nie mog a przekroczyç z ), projekty o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym - obejmujàce co najmniej obszar 7

9 kilku powiatów (wnioskowana kwota nie mog a przekroczyç z ). Projekty dotowane w tej edycji mia y szeroki zakres tematyczny. Obejmowa y one wszystkie dziedziny aktywnoêci m odzie y na p aszczyênie edukacyjnej, od poszerzania umiej tnoêci zwiàzanych z wyborem dalszej Êcie ki edukacyjnej po projekty budujàce to samoêç lokalnà, pog biajàce wiedz o potencjale w asnego regionu i kszta tujàce aktywne postawy obywatelskie. W przeprowadzonych projektach wzi o udzia ponad osób. W 2002 roku zosta a przeprowadzona kolejna edycja programu Równaç Szanse. Poczàtkowo przyznano 56 dotacji na àcznà kwot z. Korzystajàc z doêwiadczeƒ zebranych podczas realizacji pierwszej edycji oraz danych dotyczàcych organizacji pracujàcych z dzieçmi i m odzie à w Polsce, wprowadzono dodatkowe preferencje dla organizacji, które w latach nie otrzyma y dofinansowania ze êróde pozalokalnych. Równie w 2002 roku, z powodu ogromnych szkód, jakie poczyni a powódê na po udniu Polski, do àczono nowy element programu dotacje dla organizacji z terenów przez nià dotkni tych, na realizacj dzia aƒ na rzecz dzieci i m odzie y mieszkajàcej na wsiach i w ma ych miastach, które ucierpia y w wyniku powodzi (teren województw: ma opolskiego, lubelskiego, pomorskiego, podkarpackiego i Êwi tokrzyskiego). Przyznano 28 dotacji na àcznà sum z. W dzia aniach wzi o udzia oko o osób. Projekty adresowane do dzieci i m odzie y poszkodowanej w czasie powodzi dotyczy y ró nego rodzaju dzia aƒ, np. tworzenia grup pomocy przedmedycznej i wolontariuszy, uczenia m odzie y radzenia sobie w momentach zagro enia i w sytuacjach kryzysowych, itp. Ogromnà wartoêç majà wtedy umiej tnoêci zarzàdzania pracà zespo u ludzi, rozdzia u zadaƒ i odpowiedzialnoêci. Dotowane projekty umo liwia y równie dost p poszkodowanej m odzie y do sprz tu komputerowego, multimedialnego, jak i do ró nego rodzaju technik psychologicznych, socjologicznych s u àcych niesieniu pomocy sobie i innym w trudnych sytuacjach. Na podstawie doêwiadczeƒ zebranych podczas spotkaƒ z realizatorami, uczestnikami projektów, informacji przekazywanych przez koordynatorów i organizacje prowadzàce projekty w pierwszej i drugiej edycji programu Równaç Szanse, zosta y opracowane nowe za o enia do trzeciej edycji programu - Równaç Szanse Powsta y wi ksze mo liwoêci i nowe Êcie ki dofinansowania ró norodnych dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y. Kolejna edycja programu zosta a dopasowana do charakteru organizacji realizujàcych projekty w ramach Równaç Szanse oraz do potrzeb bezpo- Êrednich adresatów dzia aƒ - dzieci i m odzie y z ma ych miejscowoêci. Dzi ki temu, w tej edycji programu Równaç Szanse, zosta y stworzone ró ne mo liwoêci otrzymania dofinansowania, czyli tak zwane Êcie ki dotacyjne: Âcie ka Ma e Granty o dotacj do wysokoêci z mog y ubiegaç si organizacje pozarzàdowe, szko y gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a tak e ró nego rodzaju placówki oêwiatowe z terenu ca ego kraju oraz nieformalne grupy samej m odzie y, na dzia ania adresowane do uczniów gimnazjów i szkó Êrednich z terenów wsi i ma ych miast. W ramach tej Êcie ki przyznano 62 dotacje na àcznà kwot z. 8

10 Âcie ka Programy Modelowe Komisja Ekspertów programu Równaç Szanse przyzna a dotacje wybranym przez siebie najlepszym projektom, zrealizowanym w pierwszej i drugiej edycji programu. Organizacje otrzyma y dofinansowanie na kontynuacj dzia aƒ projektu, zwi kszenie jego zasi gu terytorialnego (nowe miejscowoêci, gminy, powiaty) oraz spo ecznego (nowe grupy odbiorców). Wybrane organizacje mog y otrzymaç maksymalnie z na kontynuacj i rozwój swoich projektów. Przyznano 5 dotacji na àcznà kwot z. Âcie ka Szko y Partnerskie dotacj do wysokoêci z mog y otrzymaç szko y z terenu ca ej Polski zrzeszone w Towarzystwie Szkó Twórczych i w Stowarzyszeniu Szkó Aktywnych. Wymogiem stawianym szko om, które chcia y wziàç udzia w tej Êcie ce, by o nawiàzanie w ramach realizacji projektu wspó pracy ze szko à w terenów wiejskich, której wyniki nauczania by y ni sze od Êredniej w jej województwie. W tej Êcie ce przyznano 8 dotacji na sum z. Âcie ka Szko y Aktywne o dofinansowanie dzia aƒ, w wysokoêci do z, mog y ubiegaç si szko y, które uzyska y tytu Szko y z klasà lub ukoƒczy y program Szko a uczàca si, majàce siedzib w miejscowoêciach do 20 tys. mieszkaƒców. Razem przyznano 44 dotacje na àcznà kwot z. W sumie, w trzeciej edycji programu zrealizowano 119 ró nego rodzaju projektów edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarzàdowe, szko y wiejskie we wspó pracy z miejskimi szko ami Êrednimi, gimnazja i szko y ponadgimnazjalne, nieformalne grupy m odzie y z terenu ca ego kraju. W 2003 roku przyznano z dotacji, czyli o z wi cej ni w poprzedniej edycji. W roku 2004 zosta a przeprowadzona czwarta edycja programu Równaç Szanse, która tak jak poprzednia, sk ada a si z tzw. Êcie ek dotacyjnych i na podstawie doêwiadczeƒ z realizacji poprzedniej by a dopasowana do aktualnych potrzeb organizacji grantobiorczych a tak e samych odbiorców projektów. Dzi ki temu w Równaç Szanse 2004 powsta a nowa Êcie ka dotacyjna Równaç Szanse Ma e Granty Regionalne. By to ca kowicie nowy pomys dotowania dzia aƒ na rzecz dzieci i m odzie y przez lokalne organizacje, gdzie ca y proces wybierania wniosków i przyznawania dotacji realizowano we wspó pracy z organizacjami partnerskimi Polskiej Fundacji Dzieci i M odzie y. Przy realizacji tej Êcie ki z PFDiM wspó pracowa o Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna, które prowadzi o konkurs na terenie województw: warmiƒsko - mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko pomorskiego, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ze S upska, na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Lublina na terenie województw: lubelskiego, Êwi tokrzyskiego, podkarpackiego, ma opolskiego, K odzkie Towarzystwo OÊwiatowe z K odzka, na terenie województw: ódzkiego, opolskiego, dolnoêlàskiego, Êlàskiego. Organizacje partnerskie przeprowadzi y ca y proces selekcji wniosków nades anych z w asnego regionu. Dzi ki takiemu systemowi pracy nad aplikacjami, mo na by o usprawniç komunikacj mi dzy organizacjami wnioskujàcymi a organizacjà prowadzàcà selekcj wniosków, jak równie zapewniç du y stopieƒ wiedzy organizacji prowadzàcej proces selekcji, 9

11 dotyczàcej potrzeb edukacyjnych dzieci i m odzie y we w asnym regionie. Taki schemat pracy pozwoli dotowaç projekty najbardziej dopasowane do potrzeb i mo liwoêci Êrodowiska lokalnego. W ramach tej Êcie ki przyznano 177 dotacji na àcznà sum z. Poza Ma ymi Grantami Regionalnymi dalej prowadzone by y pozosta e Êcie ki: Âcie ka Ma e Granty dotacje do wysokoêci z przeznaczano organizacjom z terenu ca ej Polski, adresujàcym swoje dzia ania do uczniów gimnazjów i szkó Êrednich z terenów wsi i ma ych miast. W ramach tej Êcie ki przyznano 62 dotacje na àcznà kwot z. Âcie ka Programy Modelowe zosta a ona zmodyfikowana zgodnie z doêwiadczeniami z poprzedniej edycji. Stworzone zosta y dwie mo liwoêci otrzymania dotacji: dotacje przyznawane przez Komisj Ekspertów dla najlepszych projektów zrealizowanych w Równaç Szanse 2003 na rozszerzenie oraz kontynuacj ich dzia aƒ (dofinansowanie do wysokoêci z ), dotacje do wysokoêci z dla wybranych organizacji, prowadzàcych projekty modelowe w trzeciej edycji programu, na realizacj ich dzia aƒ w innych regionach kraju. Przeniesienie poszczególnych projektów polega o na wybraniu przez organizacj macierzystà organizacji pozarzàdowej w dowolnym miejscu, przeszkoleniu jej cz onków z metod i sposobów realizacji projektu oraz pomocy wybranej organizacji replikujàcej projekt na w asnym terenie w jego realizacji. Dzi ki temu powsta a sieç du ych, doêwiadczonych organizacji i wspó pracujàcych z nimi lokalnych organizacji pozarzàdowych, które realizowa y projekt na w asnym terenie, uczy y si zasad pracy i dzia aƒ na rzecz dzieci i m odzie y. W przypadku, gdy w ramach tej Êcie ki przyznano dotacje projektowi prowadzonemu przez szko, realizatorzy zobowiàzani byli do za o enia organizacji pozarzàdowej, która b dzie odpowiedzialna za jego wykonanie. Dzi ki takiemu za o eniu powsta y cztery lokalne stowarzyszenia. W ramach Równaç Szanse 2004 Projekty Modelowe przyznano 12 dotacji na àcznà kwot z. Âcie ka Szko y Aktywne o dotacje do wysokoêci z, mog y si ubiegaç szko y, które uzyska y tytu Szko y z klasà lub ukoƒczy y program Szko a uczàca si. Realizowa y one projekty we wspó pracy z innà placówkà. Za o eniem by o promowanie wspó pracy mi dzy szko ami z ma ych miejscowoêci a szko ami z du ych miast. W ramach tej Êcie ki przyznano 34 dotacje na àcznà kwot z. W czwartej edycji programu Równaç Szanse zrealizowano àcznie 285 projektów na sum dotacji z, czyli o z wi cej ni w trzeciej edycji programu. 10

12 W 2005 roku rozpocz to realizacj piàtej edycji programu Równaç Szanse. Tak jak poprzednie, zosta a ona zmodyfikowana zgodnie ze zmieniajàcà si sytuacjà grantobiorców i stanem edukacji na wsi i w ma ych miejscowoêciach. W 2005 roku program realizowany jest w nast pujàcych Êcie kach dotacyjnych: Ogólnopolski Konkurs Grantowy dotacje do wysokoêci z dla organizacji pozarzàdowych z terenu ca ej Polski oraz dla szkó ponadgimnazjalnych, gimnazjów i placówek pozaszkolnych (domy kultury, biblioteki, domy dziecka), majàcych siedzib na terenie wsi lub miasta do 20 tys. mieszkaƒców, prowadzàcych dzia ania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz adresujàcych je do uczniów gimnazjów i szkó Êrednich z terenów wsi i ma- ych miast organizacje z o y y aplikacje o dofinansowanie. Przyznano 79 dotacji na àcznà kwot z. Dotowane projekty majà charakter lokalny. Programy Modelowe dotacje na rozwój projektów z poprzednich edycji programu, uznanych za najlepsze przyk ady dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz na ich replikacj przez kolejne organizacje, dzia ajàce w innych regionach kraju. Projekty Modelowe majà charakter ponad wojewódzki. Regionalny Konkurs Grantowy - dotacje do wysokoêci z dla m odych, lokalnych organizacji, szkó i nieformalnych grup doros ych bàdê m odzie y, które rozpoczynajà dopiero dzia alnoêç na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y. Na konkurs nades- ano 440 wniosków o dotacj, dotacj przyznano 130 organizacjom na àcznà sum z. szkolenia Bardzo wa nym komponentem programu Równaç Szanse sà ró nego typu szkolenia. Ich forma i treêç jest dopasowywana do aktualnych potrzeb Êrodowisk prowadzàcych dzia ania na rzecz dzieci i m odzie y. Mo liwoêç uczestniczenia w nich zale y od rodzaju modu u dotacyjnego, w jakim dana organizacja bierze udzia. W pierwszej edycji programu prowadzono szkolenia wy àcznie dla przedstawicieli organizacji, które otrzyma y dotacj. Dotyczy y one pracy metodà projektowà, umiej tnoêci pracy z grupà, zasad wspó pracy z PFDiM, umiej tnoêci budowania partnerstwa na rzecz dzieci i m odzie y. Uczestniczy o w nich 41 osób. W drugiej edycji przeszkolono 56 osób, a tematyka szkoleƒ zosta a poszerzona o warsztaty z zakresu metod ewaluacji projektów. W trzeciej edycji, poszerzono zakres i treêci szkoleƒ o kolejne mo liwoêci i elementy. Poniewa program Równaç Szanse cieszy si ogromnym zainteresowaniem (tylko w 2003 roku wp yn o 1129 wniosków o dotacj ), to z myêlà o organizacjach, które nie otrzyma y dotacji, powsta nowy model szkoleƒ i warsztatów dla wszystkich organizacji zainteresowanych udzia- em w programie. 11

13 Szkolenia prowadzone sà dla organizacji, które planujà realizacj dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y oraz chcà wziàç udzia w konkursie dotacyjnym programu Równaç Szanse - Szko y Aktywne (dla szkó ). Poza tym, organizowane sà dla beneficjentów programu szkolenia, w ramach których przedstawiciele dotowanych organizacji uczà si pracy z m odzie à, planowania i realizacji dzia aƒ metodà projektowà, poznajà specyfik pracy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz uczà si zasad budowania koalicji lokalnych na rzecz dzieci i m odzie y. Wa nym typem szkoleƒ sà warsztaty prowadzone dla organizacji, które aplikowa y do PFDiM, ale nie otrzyma y dotacji. Ich przedstawiciele poznajà zasady definiowania potrzeb grup docelowych projektów, planowania dzia aƒ zgodnie z potrzebami, korelowania celów i efektów w asnej pracy oraz zasady pracy metodà projektowà. Sie Lider w programu ãr wna SzanseÓ W 2004 r., po przeanalizowaniu potrzeb odbiorców i uczestników programu Równaç Szanse, zosta on rozszerzony o kolejny element. Z myêlà o tych, którzy prowadzili projekty dotowane we wszystkich edycjach Równaç Szanse powsta a Sieç Liderów programu Równaç Szanse. Sieç Liderów to platforma kontaktów mi dzy wszystkimi partnerami programu Równaç Szanse i miejsce szeroko poj tej wymiany informacji, dotyczàcej szkoleƒ, warsztatów, dotacji, nowych programów, konkursów grantowych i ró nych mo liwoêci podnoszenia jakoêci pracy z m odzie à. Cele utworzenia Sieci Liderów to: wsparcie lokalnych liderów spo ecznych, którzy koordynowali projekty dotowane w ramach programu Równaç Szanse, dzia ajàcych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y we w asnym Êrodowisku lokalnym; nawiàzanie i rozszerzanie wspó pracy mi dzy lokalnymi NGO s, placówkami oêwiatowymi, samorzàdem oraz integracja Êrodowiska lokalnego wokó dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans; stworzenie mo liwoêci wymiany doêwiadczeƒ, pomys ów, projektów mi dzy organizacjami uczestniczàcymi w programie Równaç Szanse w celu optymalnego dopasowania planowanych projektów do potrzeb dzieci i m odzie y oraz warunków pracy lokalnych organizacji pracujàcych metodà projektu; poszerzenie wiedzy dotyczàcej metod pracy z dzieçmi i m odzie à przez zwi kszenie dost pu do informacji o szkoleniach, ró nych konkursach dotacyjnych, programach dotacyjnych; 12

14 integracja dzia aczy i animatorów spo ecznych podczas dzia aƒ na rzecz podnoszenia poziomu edukacji dzieci i m odzie y wiejskiej oraz z ma ych miejscowoêci. Sieç Liderów programu Równaç Szanse sk ada si w dwóch poziomów: cykliczne spotkania liderów, czyli wszystkich koordynatorów zrealizowanych w ramach programu Równaç Szanse projektów (organizowanie spotkaƒ, szkoleƒ, regionalnych for edukacyjnych oraz innych form wymiany doêwiadczeƒ i zdobywania nowych umiej tnoêci), strona internetowa gdzie dost pne sà informacje dotyczàce programu Równaç Szanse, kalendarium wydarzeƒ, baza dotowanych organizacji, opisy dofinansowanych projektów, mapa przyznanych dotacji, bibliotek, galeria zdj ç, aktualnoêci, ró nego rodzaju dokumenty do pobrania i linki. Strona wspó tworzona jest przez liderów programu Równaç Szanse, którzy dysponujà w asnym loginem i has em, umo liwiajàcym im samodzielne zamieszczanie ró nego rodzaju danych na stronie oraz uczestnictwo w forum liderów. Regionalne Fora Edukacyjne Czwarta edycja programu Równaç Szanse, poza stworzeniem Sieci Liderów programu, zosta a wzbogacona o kolejny element Regionalne Fora Edukacyjne, czyli regionalne spotkania: warsztaty, panele dyskusyjne, konferencje, prezentacje. Uczestnikami sà wszyscy zainteresowani podnoszeniem szans edukacyjnych dzieci i m odzie y z ma ych miejscowo- Êci: przedstawiciele organizacji grantodawczych, organizacje prowadzàce ró nego typu projekty w ramach programu Równaç Szanse, przedstawiciele w adz samorzàdowych, rodzice i m odzie. Celem organizowania Regionalnych For Edukacyjnych jest prezentacja i promocja programu Równaç Szanse oraz przedstawienie idei wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y z ma ych oêrodków miejskich i terenów wiejskich. Ka dy odwiedzajàcy Forum mo e wziàç udzia w wyk adach, panelach dyskusyjnych, szkoleniach dotyczàcych idei wyrównywania szans edukacyjnych, pracy metodà projektów, itp. Oprócz tego, fora to okazja do zaprezentowania najlepszych projektów programu Równaç Szanse realizowanych w poszczególnych regionach. Spo ecznoêç danego regionu mo e bezpoêrednio zapoznaç si z dzia aniami prowadzonymi na rzecz dzieci i m odzie y z ich sàsiedztwa. Regionalne Fora Edukacyjne prowadzone sà przez organizacje partnerskie wspó pracujàce z Polskà Fundacjà Dzieci i M odzie y. Sà to organizacje, które kiedyê realizowa y, bàdê nadal prowadzà projekty w ramach programu Równaç Szanse, jak równie wspó pracujà z PFDiM przy przyznawaniu dotacji w ramach Êcie ki dotacyjnej Równaç Szanse Ma e Granty Regionalne. 13

15 Co roku organizowane sà cztery Regionalne Fora Edukacyjne. W 2005 roku przeprowadzono nast pujàce fora: w Olsztynie (organizatorem imprezy by o Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna), w Lublinie (organizator - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Lublina, w S upsku (organizator Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ze S upska), we Wroc awiu (organizator K odzkie Towarzystwo OÊwiatowe). Ogó em uczestniczy o w nich 1000 osób. Dzi ki uczestnictwu w projektach dotowanych w programie Równaç Szanse m odzie z ma ych miejscowoêci ma mo liwoêç brania udzia u w zaj ciach rozwijajàcych zainteresowania, podnoszàcych skutecznoêç uczenia si i pomagajàcych w nabywaniu umiej tnoêci przydatnych w szkole i w doros ym yciu. W realizowanych projektach prowadzone sà dzia ania zapoznajàce m odych ludzi z kulturà regionu, Polski i Europy. Organizowane sà równie wycieczki do du ych miast oêrodków kulturalnych i naukowych. Cz sto sà to pierwsze wyjazdy m odzie y poza miejsce zamieszkania. Mo liwoêç zetkni cia si z rówieênikami z du ych miast uêwiadamia m odzie y z ma ych oêrodków, e nie sà od nich gorsi i majà te coê do zaoferowania. Program przyczynia si tak e do popularyzowania m odzie owych dzia aƒ spo ecznych. M odzi ludzie sà przygotowywani do pracy na rzecz swoich rówieêników i Êrodowisk lokalnych, prowadzà konkretne dzia ania, np. pomoc w nauce, organizacja imprez Êrodowiskowych, itp. Bardzo wa ne sà równie dzia ania programowe adresowane do doros ych nauczycieli i rodziców. Nauczyciele w ramach programu Równaç Szanse uczestniczà w szkoleniach podnoszàcych ich kwalifikacje pedagogiczne i wychowawcze. Przygotowujà si do prowadzenia zaj ç wed ug metodyki sprawdzonych programów. Tworzà w asne scenariusze i materia y edukacyjne, zawierajàce zagadnienia zwiàzane z uczeniem si, motywowaniem uczniów do nauki i kontynuowania edukacji oraz podejmowania dzia aƒ na rzecz innych. Pog biajà wiedz i umiej tnoêci pracy z grupà (klasà), rozwiàzywania konfliktów i wspó pracy z rodzicami. Przyznawane dotacje w ramach programu majà bardzo du y wp yw na aktywizowanie szkó i lokalnych organizacji pozarzàdowych. Stymulujà powstawanie koalicji lokalnych skupionych wokó dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y. Mo liwoêç uczestniczenia w konkursie dotacyjnym pobudza kreatywnoêç i inicjatyw na szczeblach lokalnych, zach ca do podejmowania ró norodnych dzia aƒ na rzecz m odych ludzi i poszukiwania sojuszników w Êrodowiskach lokalnych. Szko y i organizacje pozarzàdowe realizujàce projekty Równaç Szanse zauwa ajà i podkreêlajà pozytywnà zmian swojego statusu w Êrodowisku lokalnym. Obj y one swoimi dzia aniami nowe obszary i grupy odbiorców a tak e pozyska y nowych wspó pracowników. W efekcie zacz y byç postrzegane jako lokalny partner mogàcy tworzyç polityk edukacyjnà i wspieraç grupy zawodowe zwiàzane z edukacjà (dane raportowe PFDiM). 14

16 60% projektów kontynuowanych jest w ró nym zakresie, po zakoƒczeniu dotacji. Organizacje prowadzà dzia ania w oparciu o prac wolontarystycznà i sprz t zakupiony dzi ki udzia- owi w programie Równaç Szanse, a tak e poszukujà Êrodków zewn trznych. W czasie realizacji projektów powsta o wiele pomys ów, które wprowadzono w ycie po zakoƒczeniu udzia u w programie, np. wystawy, wspólne badania, wspó praca pomi dzy szko ami, itp. Bardzo istotne jest tu tworzenie lokalnych koalicji. Podsumowujàc, w czasie czterech lat realizacji programu Równaç Szanse Polska Fundacja Dzieci i M odzie y otrzyma a wniosków o dotacj. Przyznano 531 grantów na prowadzenie projektów wyrównujàcych szanse edukacyjne dzieci i m odzie y z ma ych miejscowoêci. Ogó em przyznano z dotacji. W sumie w programie uczestniczy o poêrednio i bezpoêrednio oko o osób. Dla osób zaanga owanych w realizacj projektów programu Równaç Szanse przeprowadzono 35 sesji szkoleniowych. W czasie trwania programu przeszkolono ogó em osób 1. G ówne efekty programu to przede wszystkim: aktywizacja Êrodowiska lokalnego, integracja wokó dzia aƒ na rzecz dzieci i m odzie y (na bazie zrealizowanych projektów powsta o ponad 20 lokalnych organizacji pozarzàdowych); podniesienie efektywnoêci pracy z m odzie à w szkole i Êrodowisku pozaszkolnym (dzi ki uczestnictwu w projektach m odzie ma mo liwoêç uczestniczenia w zaj ciach wykraczajàcych poza standardowà ofert edukacyjnà szko y); aktywizacja m odych ludzi do dzia aƒ na rzecz rówieêników i w asnej spo ecznoêci (m odzie anga uje si w realizacj dzia aƒ a projekty stymulujà jà do podejmowania samodzielnych inicjatyw); stwarzanie m odzie y szansy uczestnictwa w ró nego rodzaju edukacji nieformalnej (m odzie uczestniczy w zaj ciach wykraczajàcych poza standardowà ofert szko y, twórczo wykorzystuje swój czas wolny). 1 Dane z 15 kwietnia

17 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu S upsk, woj. pomorskie, projekt: Kim b d? - warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum dotacja z Lewin Brzeski, woj. opolskie, projekt: AktywnoÊç szansà dla m odzie y Szko a Podstawowa Kruszyn, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: NakreÊliç perspektywy Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Nak o n/notecià, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Uczymy si i pomagamy. M odzie owe SOS Zespó Szkó Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Bliski sercu kawa ek Êwiata Stowarzyszenie Tratwa Olsztyn, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Inny kontynent - Gildia Stowarzyszenie Ziemia Kluczewska Klucze, woj. ma opolskie, projekt: Europa bli ej ciebie dotacja z M odzie owy OÊrodek Wychowawczy Promyk Goniàdz, woj. podlaskie, projekt: Interbiblioteka dotacja z Zespó Szkó S popol, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Twórczy, samodzielni, przedsi biorczy dotacja z Zespó Szkó Unis aw, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: W 33 dni dooko a Polski - Kawiarenka Internetowa dotacja z Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi - Centrum Bia ob oty, woj. wielkopolskie, projekt: Szkolne Pogotowie Naukowe Zespó Szkó Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, projekt: Wykorzystaç szanse i pokonaç bariery dotacja z Klub Artystyczno - Filozoficzno - Ekologiczny przy Publicznym Tuplice, woj. lubuskie, projekt: RoÊnij moja poezjo dotacja z Bia opole, woj. lubelskie, projekt: Daç szans dotacja z Stowarzyszenie DoroÊli Dzieciom S pólno Krajeƒskie, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Centrum AktywnoÊci Gimnazjalisty dotacja z nr 7 Be k, woj. Êlàskie, projekt: Program edukacyjny Szansa na sukces Âwietlica Socjoterapeutyczna przy Gminnym OÊrodku Pomocy Spo ecznej Pszczó ki, woj. pomorskie, projekt: Równy start dotacja z Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc Wieruszów, woj. ódzkie, projekt: Akademia sukcesu m odych Zespó Szkó Ogólnokszta càcych i Zawodowych Czy ew, woj. podlaskie, projekt: Doposa enie biblioteki i czytelni w niezb dne êród a informacji Stowarzyszenie M odzie owe Filar Czechowice - Dziedzice, woj. Êlàskie, projekt: Równe szanse przez ECDL Zespó Szkó - Rolnicze Centrum Kszta cenia Ustawicznego Rzemieƒ, woj. podkarpackie, projekt: Nasze kulturowe dziedzictwo Koniƒskie Towarzystwo TrzeêwoÊç Konin, woj. wielkopolskie, projekt: M odzie owy Klub Obywatelski Stowarzyszenie Demokracja i Rozwój Starachowice, woj. Êwi tokrzyskie, projekt: Europejskie gimnazjum w gminie dotacja z Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nisko, woj. podkarpackie, projekt: Szansa w aktywnoêci Zespó Szkó Zawodowych Zakliczyn, woj. ma opolskie, projekt: Tu te jest Europa Ko o Mi oêników Astronomii przy Telatyn, woj. lubelskie, projekt: Obserwacja meteorytów dotacja z 16

18 Dobre, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Przyroda, historia, gospodarka i spo- eczeƒstwo miejscowoêci oraz gminy Dobre dotacja z Regionalne Towarzystwo OÊwiatowo - Kulturalne Wspólnota Wiejska Kleszczewo, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Uwierzyç w siebie dotacja z Âwi tajno, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Równi wêród Równych dotacja z Fundacja WieÊ w XXI wiek Pakosze, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: WyjÊç zza op otków Recz, woj. zachodniopomorskie, projekt: Podaj r k Stowarzyszenie Cieszyƒskiej M odzie y Twórczej Cieszyn, woj. Êlàskie, projekt: Latajàca Akademia Sztuk Âwierzawa, woj. dolnoêlàskie, projekt: Centrum Wymiany Informacji Twoja Szansa dotacja z osiów, woj. opolskie, projekt: Zaplanuj karier, realizuj marzenia Stowarzyszenie OÊwiatowe im. Dezyderego Ch apowskiego KoÊcian, woj. wielkopolskie, projekt: Poznanie siebie drogà do Êwiata im. Tadeusza KoÊciuszki Rac awice, woj. ma opolskie, projekt: Dziecko wsi na starcie w lepszà przysz oêç Szko a Podstawowa Korzecznik, woj. wielkopolskie, projekt: Zaanga owanie drogà zdobywania wiedzy i umiej tnoêci Szko a Podstawowa K odne, woj. ma opolskie, projekt: Ma e, nie znaczy gorsze Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja Rzeszów, woj. podkarpackie, projekt: Daç szans Stowarzyszenie Szko a Liderów Warszawa, woj. mazowieckie, projekt: Beskidzkie strumyki dotacja z Olsztyƒskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne Olsztyn, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Patrz w niebo i... pod nogi dotacja z K odzkie Towarzystwo OÊwiatowe K odzko, woj. dolnoêlàskie, projekt: Klub M odego Odkrywcy dotacja z Beskidzki Klub Astronomiczny Polaris Sopotnia Wielka, woj. Êlàskie, projekt: Razem do gwiazd dotacja z Mi dzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spo ecznego oddzia w Suwa kach Suwa ki, woj. podlaskie, projekt: Pomocna d oƒ dotacja z Stowarzyszenie OÊwiatowe na rzecz Wspierania Rozwoju Szkó, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Grodków, woj. opolskie, projekt: Szkolne Centra Edukacyjne dotacja z Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Bi gorajskiej Bi goraj, woj. lubelskie, projekt: Klub stypendysty dotacja z Blizne, woj. podkarpackie, projekt: Biblioteka bli ej ucznia dotacja z Fundacja Instytut Lecha Wa sy Warszawa, woj. mazowieckie, projekt: Sami sobie Program Aktywizacji Spo ecznoêci Lokalnej dotacja z Gimnazjalne Stowarzyszenie Razem Le ajsk, woj. podkarpackie, projekt: M odzi m odym program aktywizacji m odzie y dotacja z nr 1 Âwieradów Zdrój, woj. dolnoêlàskie, projekt: Zaproszenie do Âwieradowa Zdroju dotacja z Fundacja Rozwoju Spo ecznego Nad Symsarnà. Warmiƒsko Mazurski Fundusz Lokalny Lidzbark Warmiƒski, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: By ak ksi ciem zosta dotacja z Zespó Szkó Zawodowych im. Stanis awa Staszica I a, woj. mazowieckie, projekt: Szkolna Gie da Papierów WartoÊciowych dotacja z Zespó Szkó Mechanicznych Bartoszyce, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Odnaleêç swojà drog dotacja z 17

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Szanse, korzyêci, rozwój Program Leonardo da Vinci dla jednostek administracji publicznej

Szanse, korzyêci, rozwój Program Leonardo da Vinci dla jednostek administracji publicznej Szanse, korzyêci, rozwój Program Leonardo da Vinci dla jednostek administracji publicznej Program Leonardo da Vinci jest jednym z komponentów programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie si przez ca

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

projektów programu Leonardo da Vinci

projektów programu Leonardo da Vinci projektów programu Leonardo da Vinci 2010 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Zespó redakcyjny Klaudyna Sznajder, Anna Kowalczyk, Agnieszka Paw owiec

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE

SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 1 SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16-30 KWIETNIA 2007/134 (8) W turystyce zaczyna brakowaç ràk do pracy Rodzimy przemys turystyczny coraz wyraêniej odczuwa brak pracowników.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo