Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3 1

4

5

6 Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci realizuje swojà misj poprzez projektowanie i wdra- anie przedsi wzi ç w czterech obszarach tematycznych: edukacji, spo eczeƒstwa obywatelskiego, prawa oraz upowszechniania polskich doêwiadczeƒ w zakresie transformacji. Edukacja jest od poczàtku istnienia Fundacji jednà z priorytetowych dziedzin jej aktywno- Êci. Doceniajàc znaczenie, jakie dla utrwalania demokracji oraz rozwoju spo eczno ekonomicznego paƒstwa, b dzie mia o zapewnienie powszechnej dost pnoêci do nowoczesnej i dobrej jakoêci edukacji, Fundacja zdecydowa a si skoncentrowaç swoje dzia ania na wyrównywaniu szans edukacyjnych. Szczególnie, na uwadze ma t cz Êç spo eczeƒstwa, która jest defaworyzowana z racji zamieszkiwania na terenach wiejskich i w ma ych miastach, z dala od oêrodków akademickich i centrów kultury. Z myêlà o tej grupie beneficjentów, Fundacja uruchomi a szereg programów, takich jak: portal Internetowy Program Stypendiów Pomostowych, Program Szko a Uczàcà si, Wolontariat Studencki a przede wszystkim - program Równaç Szanse. Zanim jednak zdecydowano si rozpoczàç jego realizacj, przy ÊwiadomoÊci, e mo liwoêci Fundacji sà ograniczone a potrzeby ogromne, podj to szereg dzia aƒ, których celem by o dok adne zdiagnozowanie sytuacji i okreêlenie najbardziej efektywnych form interwencji. Podstawowym celem sta o si wi c poznanie barier edukacyjnych, do likwidacji lub agodzenia których mia y prowadziç dzia ania Fundacji. Przy pomocy specjalistów zosta y zebrane i przeanalizowane wszelkie dost pne w tej materii opracowania i raporty. Niestety okaza o si, e nie zawierajà one odpowiedzi na wszystkie istotne dla Fundacji pytania. Podj to wi c dalsze kroki, w ramach których zorganizowano szereg konsultacji indywidualnych oraz spotkaƒ roboczych ze specjalistami, naukowcami i edukatorami. Fundacja przeprowadzi a równie w latach 2001 i 2002 dwa warsztaty diagnostyczne, w ramach któ- 5

7 rych zaproszeni do wspó pracy reprezentanci nauki, organizacji pozarzàdowych i pedagodzy dokonali, m.in. inwentaryzacji barier edukacyjnych. Rezultatem tych prac sta y si dwa raporty: pierwszy, zawierajàcy katalog i analiz barier edukacyjnych i drugi, obejmujàcy rekomendacje, które dotyczy y kierunków dzia ania na rzecz ich likwidacji i sposobów agodzenia. W efekcie tych prac Polsko Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci zgromadzi a wiedz, która pozwoli a jej zaprojektowaç dalsze dzia ania w taki sposób i nadaç im takà form, aby by y one maksymalnie efektywne i racjonalne a zarazem, w najwy szym stopniu dostosowane do potrzeb i oczekiwaƒ lokalnych partnerów Fundacji i beneficjentów. BezpoÊrednim wynikiem tych przygotowaƒ jest w aênie kompleksowa oferta wsparcia, jakà Fundacja zaoferowa- a w ramach programu Równaç szanse. Program Równaç Szanse powsta w 2001 roku. Zadaniem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m odzie y ze wsi i miast do 20 tys. mieszkaƒców. Jego twórcà jest Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci a administratorem Polska Fundacja Dzieci i M odzie y. Podstawowy cel programu Równaç Szanse to: wsparcie inicjatyw spo ecznych, s u àcych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym poprawie startu yciowego dzieci i m odzie y z terenów wiejskich oraz miejscowoêci do 20 tys. mieszkaƒców. Poprzez wspieranie inicjatyw spo ecznych program Równaç Szanse dà y do: podniesienia jakoêci pracy z m odymi ludêmi w szkole i w warunkach pozaszkolnych; integracji Êrodowisk lokalnych wokó edukacji; poprawy jakoêci nauczania; stworzenia sieci organizacji pozarzàdowych wspó pracujàcych z dzieçmi i m odzie à; aktywizacji m odych ludzi do dzia aƒ na rzecz w asnego Êrodowiska lokalnego oraz rówieêników. 6

8 dotacje Program Równaç Szanse jest programem wsparcia, którego istotnym elementem sà dotacje. Oznacza to, e organizacje pozarzàdowe, placówki oêwiatowe, niesformalizowane grupy doros ych obywateli oraz m odzie y z ca ej Polski mogà ubiegaç si o dofinansowanie realizacji w asnych projektów, majàcych na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m odzie y. Dzia ania te prowadzone sà na terenie miejscowoêci do 20 tys. mieszkaƒców. Program realizowany jest od 2001 roku w rocznych edycjach. W 2005 roku prowadzona jest ju piàta jego edycja. Zbierane podczas kolejnych edycji doêwiadczenia, opinie koordynatorów projektów i uczestników wykorzystywane sà w celu jak najlepszego dopasowywania metod dzia ania programu do potrzeb jego beneficjentów organizacji realizujàcych poszczególne projekty, jak i samej m odzie y. Pierwsza edycja Równaç Szanse zosta a zrealizowana w 2001 roku. Przyznano wtedy dotacje 41 organizacjom na àcznà kwot z. W zrealizowanych projektach w ramach Równaç Szanse 2001 uczestniczy y organizacje pozarzàdowe, placówki oêwiatowe i niesformalizowane grupy m odzie y z ca ej Polski, które prowadzi y dzia ania adresowane do uczniów gimnazjów i szkó Êrednich oraz do nauczycieli i rodziców. W tej edycji programu realizowano dwa typy projektów: projekty o charakterze lokalnym - adresowane do mieszkaƒców miejscowoêci, gminy czy powiatu (wnioskowana kwota nie mog a przekroczyç z ), projekty o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym - obejmujàce co najmniej obszar 7

9 kilku powiatów (wnioskowana kwota nie mog a przekroczyç z ). Projekty dotowane w tej edycji mia y szeroki zakres tematyczny. Obejmowa y one wszystkie dziedziny aktywnoêci m odzie y na p aszczyênie edukacyjnej, od poszerzania umiej tnoêci zwiàzanych z wyborem dalszej Êcie ki edukacyjnej po projekty budujàce to samoêç lokalnà, pog biajàce wiedz o potencjale w asnego regionu i kszta tujàce aktywne postawy obywatelskie. W przeprowadzonych projektach wzi o udzia ponad osób. W 2002 roku zosta a przeprowadzona kolejna edycja programu Równaç Szanse. Poczàtkowo przyznano 56 dotacji na àcznà kwot z. Korzystajàc z doêwiadczeƒ zebranych podczas realizacji pierwszej edycji oraz danych dotyczàcych organizacji pracujàcych z dzieçmi i m odzie à w Polsce, wprowadzono dodatkowe preferencje dla organizacji, które w latach nie otrzyma y dofinansowania ze êróde pozalokalnych. Równie w 2002 roku, z powodu ogromnych szkód, jakie poczyni a powódê na po udniu Polski, do àczono nowy element programu dotacje dla organizacji z terenów przez nià dotkni tych, na realizacj dzia aƒ na rzecz dzieci i m odzie y mieszkajàcej na wsiach i w ma ych miastach, które ucierpia y w wyniku powodzi (teren województw: ma opolskiego, lubelskiego, pomorskiego, podkarpackiego i Êwi tokrzyskiego). Przyznano 28 dotacji na àcznà sum z. W dzia aniach wzi o udzia oko o osób. Projekty adresowane do dzieci i m odzie y poszkodowanej w czasie powodzi dotyczy y ró nego rodzaju dzia aƒ, np. tworzenia grup pomocy przedmedycznej i wolontariuszy, uczenia m odzie y radzenia sobie w momentach zagro enia i w sytuacjach kryzysowych, itp. Ogromnà wartoêç majà wtedy umiej tnoêci zarzàdzania pracà zespo u ludzi, rozdzia u zadaƒ i odpowiedzialnoêci. Dotowane projekty umo liwia y równie dost p poszkodowanej m odzie y do sprz tu komputerowego, multimedialnego, jak i do ró nego rodzaju technik psychologicznych, socjologicznych s u àcych niesieniu pomocy sobie i innym w trudnych sytuacjach. Na podstawie doêwiadczeƒ zebranych podczas spotkaƒ z realizatorami, uczestnikami projektów, informacji przekazywanych przez koordynatorów i organizacje prowadzàce projekty w pierwszej i drugiej edycji programu Równaç Szanse, zosta y opracowane nowe za o enia do trzeciej edycji programu - Równaç Szanse Powsta y wi ksze mo liwoêci i nowe Êcie ki dofinansowania ró norodnych dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y. Kolejna edycja programu zosta a dopasowana do charakteru organizacji realizujàcych projekty w ramach Równaç Szanse oraz do potrzeb bezpo- Êrednich adresatów dzia aƒ - dzieci i m odzie y z ma ych miejscowoêci. Dzi ki temu, w tej edycji programu Równaç Szanse, zosta y stworzone ró ne mo liwoêci otrzymania dofinansowania, czyli tak zwane Êcie ki dotacyjne: Âcie ka Ma e Granty o dotacj do wysokoêci z mog y ubiegaç si organizacje pozarzàdowe, szko y gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a tak e ró nego rodzaju placówki oêwiatowe z terenu ca ego kraju oraz nieformalne grupy samej m odzie y, na dzia ania adresowane do uczniów gimnazjów i szkó Êrednich z terenów wsi i ma ych miast. W ramach tej Êcie ki przyznano 62 dotacje na àcznà kwot z. 8

10 Âcie ka Programy Modelowe Komisja Ekspertów programu Równaç Szanse przyzna a dotacje wybranym przez siebie najlepszym projektom, zrealizowanym w pierwszej i drugiej edycji programu. Organizacje otrzyma y dofinansowanie na kontynuacj dzia aƒ projektu, zwi kszenie jego zasi gu terytorialnego (nowe miejscowoêci, gminy, powiaty) oraz spo ecznego (nowe grupy odbiorców). Wybrane organizacje mog y otrzymaç maksymalnie z na kontynuacj i rozwój swoich projektów. Przyznano 5 dotacji na àcznà kwot z. Âcie ka Szko y Partnerskie dotacj do wysokoêci z mog y otrzymaç szko y z terenu ca ej Polski zrzeszone w Towarzystwie Szkó Twórczych i w Stowarzyszeniu Szkó Aktywnych. Wymogiem stawianym szko om, które chcia y wziàç udzia w tej Êcie ce, by o nawiàzanie w ramach realizacji projektu wspó pracy ze szko à w terenów wiejskich, której wyniki nauczania by y ni sze od Êredniej w jej województwie. W tej Êcie ce przyznano 8 dotacji na sum z. Âcie ka Szko y Aktywne o dofinansowanie dzia aƒ, w wysokoêci do z, mog y ubiegaç si szko y, które uzyska y tytu Szko y z klasà lub ukoƒczy y program Szko a uczàca si, majàce siedzib w miejscowoêciach do 20 tys. mieszkaƒców. Razem przyznano 44 dotacje na àcznà kwot z. W sumie, w trzeciej edycji programu zrealizowano 119 ró nego rodzaju projektów edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarzàdowe, szko y wiejskie we wspó pracy z miejskimi szko ami Êrednimi, gimnazja i szko y ponadgimnazjalne, nieformalne grupy m odzie y z terenu ca ego kraju. W 2003 roku przyznano z dotacji, czyli o z wi cej ni w poprzedniej edycji. W roku 2004 zosta a przeprowadzona czwarta edycja programu Równaç Szanse, która tak jak poprzednia, sk ada a si z tzw. Êcie ek dotacyjnych i na podstawie doêwiadczeƒ z realizacji poprzedniej by a dopasowana do aktualnych potrzeb organizacji grantobiorczych a tak e samych odbiorców projektów. Dzi ki temu w Równaç Szanse 2004 powsta a nowa Êcie ka dotacyjna Równaç Szanse Ma e Granty Regionalne. By to ca kowicie nowy pomys dotowania dzia aƒ na rzecz dzieci i m odzie y przez lokalne organizacje, gdzie ca y proces wybierania wniosków i przyznawania dotacji realizowano we wspó pracy z organizacjami partnerskimi Polskiej Fundacji Dzieci i M odzie y. Przy realizacji tej Êcie ki z PFDiM wspó pracowa o Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna, które prowadzi o konkurs na terenie województw: warmiƒsko - mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko pomorskiego, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ze S upska, na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Lublina na terenie województw: lubelskiego, Êwi tokrzyskiego, podkarpackiego, ma opolskiego, K odzkie Towarzystwo OÊwiatowe z K odzka, na terenie województw: ódzkiego, opolskiego, dolnoêlàskiego, Êlàskiego. Organizacje partnerskie przeprowadzi y ca y proces selekcji wniosków nades anych z w asnego regionu. Dzi ki takiemu systemowi pracy nad aplikacjami, mo na by o usprawniç komunikacj mi dzy organizacjami wnioskujàcymi a organizacjà prowadzàcà selekcj wniosków, jak równie zapewniç du y stopieƒ wiedzy organizacji prowadzàcej proces selekcji, 9

11 dotyczàcej potrzeb edukacyjnych dzieci i m odzie y we w asnym regionie. Taki schemat pracy pozwoli dotowaç projekty najbardziej dopasowane do potrzeb i mo liwoêci Êrodowiska lokalnego. W ramach tej Êcie ki przyznano 177 dotacji na àcznà sum z. Poza Ma ymi Grantami Regionalnymi dalej prowadzone by y pozosta e Êcie ki: Âcie ka Ma e Granty dotacje do wysokoêci z przeznaczano organizacjom z terenu ca ej Polski, adresujàcym swoje dzia ania do uczniów gimnazjów i szkó Êrednich z terenów wsi i ma ych miast. W ramach tej Êcie ki przyznano 62 dotacje na àcznà kwot z. Âcie ka Programy Modelowe zosta a ona zmodyfikowana zgodnie z doêwiadczeniami z poprzedniej edycji. Stworzone zosta y dwie mo liwoêci otrzymania dotacji: dotacje przyznawane przez Komisj Ekspertów dla najlepszych projektów zrealizowanych w Równaç Szanse 2003 na rozszerzenie oraz kontynuacj ich dzia aƒ (dofinansowanie do wysokoêci z ), dotacje do wysokoêci z dla wybranych organizacji, prowadzàcych projekty modelowe w trzeciej edycji programu, na realizacj ich dzia aƒ w innych regionach kraju. Przeniesienie poszczególnych projektów polega o na wybraniu przez organizacj macierzystà organizacji pozarzàdowej w dowolnym miejscu, przeszkoleniu jej cz onków z metod i sposobów realizacji projektu oraz pomocy wybranej organizacji replikujàcej projekt na w asnym terenie w jego realizacji. Dzi ki temu powsta a sieç du ych, doêwiadczonych organizacji i wspó pracujàcych z nimi lokalnych organizacji pozarzàdowych, które realizowa y projekt na w asnym terenie, uczy y si zasad pracy i dzia aƒ na rzecz dzieci i m odzie y. W przypadku, gdy w ramach tej Êcie ki przyznano dotacje projektowi prowadzonemu przez szko, realizatorzy zobowiàzani byli do za o enia organizacji pozarzàdowej, która b dzie odpowiedzialna za jego wykonanie. Dzi ki takiemu za o eniu powsta y cztery lokalne stowarzyszenia. W ramach Równaç Szanse 2004 Projekty Modelowe przyznano 12 dotacji na àcznà kwot z. Âcie ka Szko y Aktywne o dotacje do wysokoêci z, mog y si ubiegaç szko y, które uzyska y tytu Szko y z klasà lub ukoƒczy y program Szko a uczàca si. Realizowa y one projekty we wspó pracy z innà placówkà. Za o eniem by o promowanie wspó pracy mi dzy szko ami z ma ych miejscowoêci a szko ami z du ych miast. W ramach tej Êcie ki przyznano 34 dotacje na àcznà kwot z. W czwartej edycji programu Równaç Szanse zrealizowano àcznie 285 projektów na sum dotacji z, czyli o z wi cej ni w trzeciej edycji programu. 10

12 W 2005 roku rozpocz to realizacj piàtej edycji programu Równaç Szanse. Tak jak poprzednie, zosta a ona zmodyfikowana zgodnie ze zmieniajàcà si sytuacjà grantobiorców i stanem edukacji na wsi i w ma ych miejscowoêciach. W 2005 roku program realizowany jest w nast pujàcych Êcie kach dotacyjnych: Ogólnopolski Konkurs Grantowy dotacje do wysokoêci z dla organizacji pozarzàdowych z terenu ca ej Polski oraz dla szkó ponadgimnazjalnych, gimnazjów i placówek pozaszkolnych (domy kultury, biblioteki, domy dziecka), majàcych siedzib na terenie wsi lub miasta do 20 tys. mieszkaƒców, prowadzàcych dzia ania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz adresujàcych je do uczniów gimnazjów i szkó Êrednich z terenów wsi i ma- ych miast organizacje z o y y aplikacje o dofinansowanie. Przyznano 79 dotacji na àcznà kwot z. Dotowane projekty majà charakter lokalny. Programy Modelowe dotacje na rozwój projektów z poprzednich edycji programu, uznanych za najlepsze przyk ady dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz na ich replikacj przez kolejne organizacje, dzia ajàce w innych regionach kraju. Projekty Modelowe majà charakter ponad wojewódzki. Regionalny Konkurs Grantowy - dotacje do wysokoêci z dla m odych, lokalnych organizacji, szkó i nieformalnych grup doros ych bàdê m odzie y, które rozpoczynajà dopiero dzia alnoêç na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y. Na konkurs nades- ano 440 wniosków o dotacj, dotacj przyznano 130 organizacjom na àcznà sum z. szkolenia Bardzo wa nym komponentem programu Równaç Szanse sà ró nego typu szkolenia. Ich forma i treêç jest dopasowywana do aktualnych potrzeb Êrodowisk prowadzàcych dzia ania na rzecz dzieci i m odzie y. Mo liwoêç uczestniczenia w nich zale y od rodzaju modu u dotacyjnego, w jakim dana organizacja bierze udzia. W pierwszej edycji programu prowadzono szkolenia wy àcznie dla przedstawicieli organizacji, które otrzyma y dotacj. Dotyczy y one pracy metodà projektowà, umiej tnoêci pracy z grupà, zasad wspó pracy z PFDiM, umiej tnoêci budowania partnerstwa na rzecz dzieci i m odzie y. Uczestniczy o w nich 41 osób. W drugiej edycji przeszkolono 56 osób, a tematyka szkoleƒ zosta a poszerzona o warsztaty z zakresu metod ewaluacji projektów. W trzeciej edycji, poszerzono zakres i treêci szkoleƒ o kolejne mo liwoêci i elementy. Poniewa program Równaç Szanse cieszy si ogromnym zainteresowaniem (tylko w 2003 roku wp yn o 1129 wniosków o dotacj ), to z myêlà o organizacjach, które nie otrzyma y dotacji, powsta nowy model szkoleƒ i warsztatów dla wszystkich organizacji zainteresowanych udzia- em w programie. 11

13 Szkolenia prowadzone sà dla organizacji, które planujà realizacj dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y oraz chcà wziàç udzia w konkursie dotacyjnym programu Równaç Szanse - Szko y Aktywne (dla szkó ). Poza tym, organizowane sà dla beneficjentów programu szkolenia, w ramach których przedstawiciele dotowanych organizacji uczà si pracy z m odzie à, planowania i realizacji dzia aƒ metodà projektowà, poznajà specyfik pracy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz uczà si zasad budowania koalicji lokalnych na rzecz dzieci i m odzie y. Wa nym typem szkoleƒ sà warsztaty prowadzone dla organizacji, które aplikowa y do PFDiM, ale nie otrzyma y dotacji. Ich przedstawiciele poznajà zasady definiowania potrzeb grup docelowych projektów, planowania dzia aƒ zgodnie z potrzebami, korelowania celów i efektów w asnej pracy oraz zasady pracy metodà projektowà. Sie Lider w programu ãr wna SzanseÓ W 2004 r., po przeanalizowaniu potrzeb odbiorców i uczestników programu Równaç Szanse, zosta on rozszerzony o kolejny element. Z myêlà o tych, którzy prowadzili projekty dotowane we wszystkich edycjach Równaç Szanse powsta a Sieç Liderów programu Równaç Szanse. Sieç Liderów to platforma kontaktów mi dzy wszystkimi partnerami programu Równaç Szanse i miejsce szeroko poj tej wymiany informacji, dotyczàcej szkoleƒ, warsztatów, dotacji, nowych programów, konkursów grantowych i ró nych mo liwoêci podnoszenia jakoêci pracy z m odzie à. Cele utworzenia Sieci Liderów to: wsparcie lokalnych liderów spo ecznych, którzy koordynowali projekty dotowane w ramach programu Równaç Szanse, dzia ajàcych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y we w asnym Êrodowisku lokalnym; nawiàzanie i rozszerzanie wspó pracy mi dzy lokalnymi NGO s, placówkami oêwiatowymi, samorzàdem oraz integracja Êrodowiska lokalnego wokó dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans; stworzenie mo liwoêci wymiany doêwiadczeƒ, pomys ów, projektów mi dzy organizacjami uczestniczàcymi w programie Równaç Szanse w celu optymalnego dopasowania planowanych projektów do potrzeb dzieci i m odzie y oraz warunków pracy lokalnych organizacji pracujàcych metodà projektu; poszerzenie wiedzy dotyczàcej metod pracy z dzieçmi i m odzie à przez zwi kszenie dost pu do informacji o szkoleniach, ró nych konkursach dotacyjnych, programach dotacyjnych; 12

14 integracja dzia aczy i animatorów spo ecznych podczas dzia aƒ na rzecz podnoszenia poziomu edukacji dzieci i m odzie y wiejskiej oraz z ma ych miejscowoêci. Sieç Liderów programu Równaç Szanse sk ada si w dwóch poziomów: cykliczne spotkania liderów, czyli wszystkich koordynatorów zrealizowanych w ramach programu Równaç Szanse projektów (organizowanie spotkaƒ, szkoleƒ, regionalnych for edukacyjnych oraz innych form wymiany doêwiadczeƒ i zdobywania nowych umiej tnoêci), strona internetowa gdzie dost pne sà informacje dotyczàce programu Równaç Szanse, kalendarium wydarzeƒ, baza dotowanych organizacji, opisy dofinansowanych projektów, mapa przyznanych dotacji, bibliotek, galeria zdj ç, aktualnoêci, ró nego rodzaju dokumenty do pobrania i linki. Strona wspó tworzona jest przez liderów programu Równaç Szanse, którzy dysponujà w asnym loginem i has em, umo liwiajàcym im samodzielne zamieszczanie ró nego rodzaju danych na stronie oraz uczestnictwo w forum liderów. Regionalne Fora Edukacyjne Czwarta edycja programu Równaç Szanse, poza stworzeniem Sieci Liderów programu, zosta a wzbogacona o kolejny element Regionalne Fora Edukacyjne, czyli regionalne spotkania: warsztaty, panele dyskusyjne, konferencje, prezentacje. Uczestnikami sà wszyscy zainteresowani podnoszeniem szans edukacyjnych dzieci i m odzie y z ma ych miejscowo- Êci: przedstawiciele organizacji grantodawczych, organizacje prowadzàce ró nego typu projekty w ramach programu Równaç Szanse, przedstawiciele w adz samorzàdowych, rodzice i m odzie. Celem organizowania Regionalnych For Edukacyjnych jest prezentacja i promocja programu Równaç Szanse oraz przedstawienie idei wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y z ma ych oêrodków miejskich i terenów wiejskich. Ka dy odwiedzajàcy Forum mo e wziàç udzia w wyk adach, panelach dyskusyjnych, szkoleniach dotyczàcych idei wyrównywania szans edukacyjnych, pracy metodà projektów, itp. Oprócz tego, fora to okazja do zaprezentowania najlepszych projektów programu Równaç Szanse realizowanych w poszczególnych regionach. Spo ecznoêç danego regionu mo e bezpoêrednio zapoznaç si z dzia aniami prowadzonymi na rzecz dzieci i m odzie y z ich sàsiedztwa. Regionalne Fora Edukacyjne prowadzone sà przez organizacje partnerskie wspó pracujàce z Polskà Fundacjà Dzieci i M odzie y. Sà to organizacje, które kiedyê realizowa y, bàdê nadal prowadzà projekty w ramach programu Równaç Szanse, jak równie wspó pracujà z PFDiM przy przyznawaniu dotacji w ramach Êcie ki dotacyjnej Równaç Szanse Ma e Granty Regionalne. 13

15 Co roku organizowane sà cztery Regionalne Fora Edukacyjne. W 2005 roku przeprowadzono nast pujàce fora: w Olsztynie (organizatorem imprezy by o Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna), w Lublinie (organizator - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Lublina, w S upsku (organizator Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ze S upska), we Wroc awiu (organizator K odzkie Towarzystwo OÊwiatowe). Ogó em uczestniczy o w nich 1000 osób. Dzi ki uczestnictwu w projektach dotowanych w programie Równaç Szanse m odzie z ma ych miejscowoêci ma mo liwoêç brania udzia u w zaj ciach rozwijajàcych zainteresowania, podnoszàcych skutecznoêç uczenia si i pomagajàcych w nabywaniu umiej tnoêci przydatnych w szkole i w doros ym yciu. W realizowanych projektach prowadzone sà dzia ania zapoznajàce m odych ludzi z kulturà regionu, Polski i Europy. Organizowane sà równie wycieczki do du ych miast oêrodków kulturalnych i naukowych. Cz sto sà to pierwsze wyjazdy m odzie y poza miejsce zamieszkania. Mo liwoêç zetkni cia si z rówieênikami z du ych miast uêwiadamia m odzie y z ma ych oêrodków, e nie sà od nich gorsi i majà te coê do zaoferowania. Program przyczynia si tak e do popularyzowania m odzie owych dzia aƒ spo ecznych. M odzi ludzie sà przygotowywani do pracy na rzecz swoich rówieêników i Êrodowisk lokalnych, prowadzà konkretne dzia ania, np. pomoc w nauce, organizacja imprez Êrodowiskowych, itp. Bardzo wa ne sà równie dzia ania programowe adresowane do doros ych nauczycieli i rodziców. Nauczyciele w ramach programu Równaç Szanse uczestniczà w szkoleniach podnoszàcych ich kwalifikacje pedagogiczne i wychowawcze. Przygotowujà si do prowadzenia zaj ç wed ug metodyki sprawdzonych programów. Tworzà w asne scenariusze i materia y edukacyjne, zawierajàce zagadnienia zwiàzane z uczeniem si, motywowaniem uczniów do nauki i kontynuowania edukacji oraz podejmowania dzia aƒ na rzecz innych. Pog biajà wiedz i umiej tnoêci pracy z grupà (klasà), rozwiàzywania konfliktów i wspó pracy z rodzicami. Przyznawane dotacje w ramach programu majà bardzo du y wp yw na aktywizowanie szkó i lokalnych organizacji pozarzàdowych. Stymulujà powstawanie koalicji lokalnych skupionych wokó dzia aƒ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y. Mo liwoêç uczestniczenia w konkursie dotacyjnym pobudza kreatywnoêç i inicjatyw na szczeblach lokalnych, zach ca do podejmowania ró norodnych dzia aƒ na rzecz m odych ludzi i poszukiwania sojuszników w Êrodowiskach lokalnych. Szko y i organizacje pozarzàdowe realizujàce projekty Równaç Szanse zauwa ajà i podkreêlajà pozytywnà zmian swojego statusu w Êrodowisku lokalnym. Obj y one swoimi dzia aniami nowe obszary i grupy odbiorców a tak e pozyska y nowych wspó pracowników. W efekcie zacz y byç postrzegane jako lokalny partner mogàcy tworzyç polityk edukacyjnà i wspieraç grupy zawodowe zwiàzane z edukacjà (dane raportowe PFDiM). 14

16 60% projektów kontynuowanych jest w ró nym zakresie, po zakoƒczeniu dotacji. Organizacje prowadzà dzia ania w oparciu o prac wolontarystycznà i sprz t zakupiony dzi ki udzia- owi w programie Równaç Szanse, a tak e poszukujà Êrodków zewn trznych. W czasie realizacji projektów powsta o wiele pomys ów, które wprowadzono w ycie po zakoƒczeniu udzia u w programie, np. wystawy, wspólne badania, wspó praca pomi dzy szko ami, itp. Bardzo istotne jest tu tworzenie lokalnych koalicji. Podsumowujàc, w czasie czterech lat realizacji programu Równaç Szanse Polska Fundacja Dzieci i M odzie y otrzyma a wniosków o dotacj. Przyznano 531 grantów na prowadzenie projektów wyrównujàcych szanse edukacyjne dzieci i m odzie y z ma ych miejscowoêci. Ogó em przyznano z dotacji. W sumie w programie uczestniczy o poêrednio i bezpoêrednio oko o osób. Dla osób zaanga owanych w realizacj projektów programu Równaç Szanse przeprowadzono 35 sesji szkoleniowych. W czasie trwania programu przeszkolono ogó em osób 1. G ówne efekty programu to przede wszystkim: aktywizacja Êrodowiska lokalnego, integracja wokó dzia aƒ na rzecz dzieci i m odzie y (na bazie zrealizowanych projektów powsta o ponad 20 lokalnych organizacji pozarzàdowych); podniesienie efektywnoêci pracy z m odzie à w szkole i Êrodowisku pozaszkolnym (dzi ki uczestnictwu w projektach m odzie ma mo liwoêç uczestniczenia w zaj ciach wykraczajàcych poza standardowà ofert edukacyjnà szko y); aktywizacja m odych ludzi do dzia aƒ na rzecz rówieêników i w asnej spo ecznoêci (m odzie anga uje si w realizacj dzia aƒ a projekty stymulujà jà do podejmowania samodzielnych inicjatyw); stwarzanie m odzie y szansy uczestnictwa w ró nego rodzaju edukacji nieformalnej (m odzie uczestniczy w zaj ciach wykraczajàcych poza standardowà ofert szko y, twórczo wykorzystuje swój czas wolny). 1 Dane z 15 kwietnia

17 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu S upsk, woj. pomorskie, projekt: Kim b d? - warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum dotacja z Lewin Brzeski, woj. opolskie, projekt: AktywnoÊç szansà dla m odzie y Szko a Podstawowa Kruszyn, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: NakreÊliç perspektywy Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Nak o n/notecià, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Uczymy si i pomagamy. M odzie owe SOS Zespó Szkó Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Bliski sercu kawa ek Êwiata Stowarzyszenie Tratwa Olsztyn, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Inny kontynent - Gildia Stowarzyszenie Ziemia Kluczewska Klucze, woj. ma opolskie, projekt: Europa bli ej ciebie dotacja z M odzie owy OÊrodek Wychowawczy Promyk Goniàdz, woj. podlaskie, projekt: Interbiblioteka dotacja z Zespó Szkó S popol, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Twórczy, samodzielni, przedsi biorczy dotacja z Zespó Szkó Unis aw, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: W 33 dni dooko a Polski - Kawiarenka Internetowa dotacja z Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi - Centrum Bia ob oty, woj. wielkopolskie, projekt: Szkolne Pogotowie Naukowe Zespó Szkó Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, projekt: Wykorzystaç szanse i pokonaç bariery dotacja z Klub Artystyczno - Filozoficzno - Ekologiczny przy Publicznym Tuplice, woj. lubuskie, projekt: RoÊnij moja poezjo dotacja z Bia opole, woj. lubelskie, projekt: Daç szans dotacja z Stowarzyszenie DoroÊli Dzieciom S pólno Krajeƒskie, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Centrum AktywnoÊci Gimnazjalisty dotacja z nr 7 Be k, woj. Êlàskie, projekt: Program edukacyjny Szansa na sukces Âwietlica Socjoterapeutyczna przy Gminnym OÊrodku Pomocy Spo ecznej Pszczó ki, woj. pomorskie, projekt: Równy start dotacja z Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc Wieruszów, woj. ódzkie, projekt: Akademia sukcesu m odych Zespó Szkó Ogólnokszta càcych i Zawodowych Czy ew, woj. podlaskie, projekt: Doposa enie biblioteki i czytelni w niezb dne êród a informacji Stowarzyszenie M odzie owe Filar Czechowice - Dziedzice, woj. Êlàskie, projekt: Równe szanse przez ECDL Zespó Szkó - Rolnicze Centrum Kszta cenia Ustawicznego Rzemieƒ, woj. podkarpackie, projekt: Nasze kulturowe dziedzictwo Koniƒskie Towarzystwo TrzeêwoÊç Konin, woj. wielkopolskie, projekt: M odzie owy Klub Obywatelski Stowarzyszenie Demokracja i Rozwój Starachowice, woj. Êwi tokrzyskie, projekt: Europejskie gimnazjum w gminie dotacja z Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nisko, woj. podkarpackie, projekt: Szansa w aktywnoêci Zespó Szkó Zawodowych Zakliczyn, woj. ma opolskie, projekt: Tu te jest Europa Ko o Mi oêników Astronomii przy Telatyn, woj. lubelskie, projekt: Obserwacja meteorytów dotacja z 16

18 Dobre, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Przyroda, historia, gospodarka i spo- eczeƒstwo miejscowoêci oraz gminy Dobre dotacja z Regionalne Towarzystwo OÊwiatowo - Kulturalne Wspólnota Wiejska Kleszczewo, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Uwierzyç w siebie dotacja z Âwi tajno, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Równi wêród Równych dotacja z Fundacja WieÊ w XXI wiek Pakosze, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: WyjÊç zza op otków Recz, woj. zachodniopomorskie, projekt: Podaj r k Stowarzyszenie Cieszyƒskiej M odzie y Twórczej Cieszyn, woj. Êlàskie, projekt: Latajàca Akademia Sztuk Âwierzawa, woj. dolnoêlàskie, projekt: Centrum Wymiany Informacji Twoja Szansa dotacja z osiów, woj. opolskie, projekt: Zaplanuj karier, realizuj marzenia Stowarzyszenie OÊwiatowe im. Dezyderego Ch apowskiego KoÊcian, woj. wielkopolskie, projekt: Poznanie siebie drogà do Êwiata im. Tadeusza KoÊciuszki Rac awice, woj. ma opolskie, projekt: Dziecko wsi na starcie w lepszà przysz oêç Szko a Podstawowa Korzecznik, woj. wielkopolskie, projekt: Zaanga owanie drogà zdobywania wiedzy i umiej tnoêci Szko a Podstawowa K odne, woj. ma opolskie, projekt: Ma e, nie znaczy gorsze Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja Rzeszów, woj. podkarpackie, projekt: Daç szans Stowarzyszenie Szko a Liderów Warszawa, woj. mazowieckie, projekt: Beskidzkie strumyki dotacja z Olsztyƒskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne Olsztyn, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Patrz w niebo i... pod nogi dotacja z K odzkie Towarzystwo OÊwiatowe K odzko, woj. dolnoêlàskie, projekt: Klub M odego Odkrywcy dotacja z Beskidzki Klub Astronomiczny Polaris Sopotnia Wielka, woj. Êlàskie, projekt: Razem do gwiazd dotacja z Mi dzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spo ecznego oddzia w Suwa kach Suwa ki, woj. podlaskie, projekt: Pomocna d oƒ dotacja z Stowarzyszenie OÊwiatowe na rzecz Wspierania Rozwoju Szkó, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Grodków, woj. opolskie, projekt: Szkolne Centra Edukacyjne dotacja z Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Bi gorajskiej Bi goraj, woj. lubelskie, projekt: Klub stypendysty dotacja z Blizne, woj. podkarpackie, projekt: Biblioteka bli ej ucznia dotacja z Fundacja Instytut Lecha Wa sy Warszawa, woj. mazowieckie, projekt: Sami sobie Program Aktywizacji Spo ecznoêci Lokalnej dotacja z Gimnazjalne Stowarzyszenie Razem Le ajsk, woj. podkarpackie, projekt: M odzi m odym program aktywizacji m odzie y dotacja z nr 1 Âwieradów Zdrój, woj. dolnoêlàskie, projekt: Zaproszenie do Âwieradowa Zdroju dotacja z Fundacja Rozwoju Spo ecznego Nad Symsarnà. Warmiƒsko Mazurski Fundusz Lokalny Lidzbark Warmiƒski, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: By ak ksi ciem zosta dotacja z Zespó Szkó Zawodowych im. Stanis awa Staszica I a, woj. mazowieckie, projekt: Szkolna Gie da Papierów WartoÊciowych dotacja z Zespó Szkó Mechanicznych Bartoszyce, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Odnaleêç swojà drog dotacja z 17

19 Polski Zwiàzek G uchych, Specjalistyczny OÊrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i M odzie y Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Razem dotacja z im. Jana Paw a II Gorzyce, woj. podkarpackie, projekt: Dajmy sobie szans dotacja z Szko a Podstawowa im. Âw. Franciszka z Asy u Poskwitów, woj. ma opolskie, projekt: Daj szans sobie dotacja z Komitet Ochrony Praw Dziecka, Oddzia Terenowy w Lesznie Leszno, woj. wielkopolskie, projekt: M odzie dla gminy dotacja z Zbydniów, woj. podkarpackie, projekt: MUZEUM - M odzie owy OÊrodek Poszukiwaƒ i Badaƒ Artystycznych dotacja z Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Baszta Rzemieƒ 243, woj. podkarpackie, projekt: Wsi spokojna, wsi weso a... dotacja z Zespó Szkó STO Olecko, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Pozwól rozwijaç si swemu talentowi dotacja z Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna Gdaƒsk, woj. pomorskie, projekt: Prawo na co dzieƒ dotacja z Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych Somonino, woj. pomorskie, projekt: Kaszuby moje miejsce na ziemi dotacja z Mielnik, woj. podlaskie, projekt: Wykorzystanie walorów Êrodowiska do dzia alnoêci agroturystycznej dotacja z Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Poznaj swój kraj dotacja z Okonek, woj. wielkopolskie, projekt: Aktywny nauczyciel = zadowolony uczeƒ dotacja z Malechowo, woj. zachodniopomorskie, projekt: Kreatywni majà szanse dotacja z Ksià ki, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Technologia informatyczna nauczyciela szko y wiejskiej dotacja z Fundacja P omyk im. Janiny KuÊ na Rzecz Rozwoju Ziemi Witoƒskiej Witonia, woj. ódzkie, projekt: Lokalne nowinki dotacja z Zespó Szkó Centrum Kszta cenia Rolniczego Sypniewo, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Rada Internatu - Grupa www - Internet dla internatu dotacja z Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Du y i Okolic Rytwiany, woj. Êwi tokrzyskie, projekt: Internet w szkole i w domu dotacja z Szko a Podstawowa nr 2 Lwówek Âlàski, woj. dolnoêlàskie, projekt: Absolwencie bàdê aktywny dzia aj z nami w swojej by ej szkole dotacja z Wiejskie Stowarzyszenie OÊwiatowo Kulturalne Przymierze Wojcieszków, woj. lubelskie, projekt: M odym spo ecznoêciom w spo ecznoêci dotacja z Namys owskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Namys ów, woj. opolskie, projekt: M odzie owe Centrum Informacji o Polsce i Âwiecie dotacja z Komenda Hufca Babimojsko Sulechowskiego ZHP Sulechów, woj. lubuskie, projekt: Actito dotacja z Zespó Szkó Rolniczych Sokó ka, woj. podlaskie, projekt: Zawsze to b dzie... o mojej ziemi Stowarzyszenie na rzecz dzieci, m odzie y i osób niepe nosprawnych Kunkowa UÊcie Gorlickie, woj. ma opolskie, projekt: Teraz m odzie dotacja z Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Spo ecznoêci JesteÊmy Sobie Zawsze Potrzebni Cyców, woj. lubelskie, projekt: Cztery Êcie ki jedna droga dotacja z Ryƒsk, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: kolebkà przedsi biorczoêci dotacja z Skórzec, woj. mazowieckie, projekt: Warsztaty artystyczno - informatyczne dotacja z Grzmiàca, woj. zachodniopomorskie, projekt: Ma y i du y sukces yciowy dotacja z 18

20 Centrum AktywnoÊci M odzie y grupa nieformalna dzia ajàca przy Zespole Szkó Rolniczych Wàbrzeêno, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Alternatywa Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy dzia ajàcy przy Âwiekatowo, woj. kujawsko-pomorskie, projekt: Od Kaniewskiej do Felliniego dotacja z Fundacja OÊwiatowa Pomoc szkole Zgierz, woj. ódzkie, projekt: Homo economicus dotacja z Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin Sawin, woj. lubelskie, projekt: Forum M odych Dziennikarzy dotacja z Nieformalna grupa Sami Sobie przy Parafi Rzymsko Katolickiej p.w. Âw. Jacka Kap ana Smokowo, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Ze wsi w Êwiat dotacja z Zespó Szkó Rolniczych im. W. Witosa Modlnica, woj. ma opolskie, projekt: Kruszymy mury Europy edukacja j zykowa dotacja z Fundacja Rodzina S awno, woj. zachodniopomorskie, projekt: Daç Szanse dotacja z M odzie owa Rada Miasta i Gminy Drawno przy Drawieƒskim OÊrodku Kultury Drawno, woj. zachodniopomorskie, projekt: M odzie owy Punkt Edukacyjny dotacja z Lubuskie Stowarzyszenie TrzeêwoÊç Zielona Góra, woj. lubuskie, projekt: Pomó my sobie dotacja z Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy Wydminy, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Klub szachowy Zacisze dotacja z Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Debrzno, woj. pomorskie, projekt: Centrum AktywnoÊci M odzie y dotacja z nr 1 Studzienice, woj. pomorskie, projekt: Chcemy byç razem dotacja z Stowarzyszenie OÊwiatowo Kulturalne Ze wàgi Miko ajki, woj. warmiƒsko-mazurskie, projekt: Razem dla siebie i innych dotacja z nr 2 Góra, woj. dolnoêlàskie, projekt: Cudze chwalicie, swego nie znacie dotacja z Stowarzyszenie Edukacyjne Szansa Zakliczyn, woj. ma opolskie, projekt: Tyle mam do powiedzenia, na ile pozwala mi znajomoêç j zyka dotacja z Cmolas, woj. podkarpackie, projekt: Internet to atwy i bezpoêredni dost p do informacji dotacja z Wy sza Szko a Humanistyczna w Pu tusku; Konsorcjum Pro Scientia et Arte Pu tusk, woj. mazowieckie, projekt: Program Rozwoju Ma ych Miast: edukacja jako czynnik rozwoju spo ecznoêci lokalnych ma ych miast dotacja z Miejska Âwietlica Profilaktyczna Sucha Beskidzka, woj. ma opolskie, projekt: By zdà yç dotacja z Stowarzyszenie Ego Ostrowiec Âwi tokrzyski, woj. Êwi tokrzyskie, projekt: Punkty AktywnoÊci Lokalnej dotacja z Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich Nowy Sàcz, woj. ma opolskie, projekt: Biblioteka bez barier dotacja z M odzie owy Dom Kultury Trzebinia, woj. ma opolskie, projekt: Aktywizacja Êrodowisk lokalnych w powiecie chrzanowskim dotacja z Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Lublin, woj. lubelskie, projekt: M odzi wolontariusze w s u bie aktywizacji Êrodowisk lokalnych dotacja z Zespó Szkó Ogólnokszta càcych i Zawodowych Jedwabne, woj. podlaskie, projekt: Okno na Êwiat - powodzianom dotacja z Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujàcych Sursum Corda Nowy Sàcz, woj. ma opolskie, projekt: Centrum Wolontariatu M odzie owa Grupa Wsparcia i Ratownictwa Specjalnego Katolickie Stowarzyszenie M odzie y Archidiecezji Lubelskiej Lublin, woj. lubelskie, projekt: Odzyskaç przysz oêç 19

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM

BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA LNOKSZTAŁCĄCYCH CYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM W skład Zespołu u Szkół Ogólnokszta lnokształcącychcych

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim Stosowanie instrumentów rynku pracy: skorzystały z instrumentów rynku pracy staże I.1.1 roboty publiczne prace społecznie-użyteczne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2009 pn. "Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych".

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2009 pn. Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/141/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19.02.2009 Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego ofert nr 12/2009 pn. "Działalność wspomagająca rozwój organizacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl Dla kogo jest odzie owy O rodek Socjoterapii? Dla dzieci i m odzie y która: Jest

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i sprawdziany w województwie podlaskim.

Egzaminy i sprawdziany w województwie podlaskim. Egzaminy i sprawdziany w województwie podlaskim. Wsparcie dzieci zdolnych. Kwiecień 21r. Katarzyna Mularz starszy wizytator Sprawdziany i egzaminy zewnętrzne Sprawdzian po szkole podstawowej Województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015 Opis ewaluowanego obszaru: Wymogi zewnętrzne: Obszar

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH WIZJA PRZEDSZKOLA Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD Tabela 10. Drzewo celów i przedsięwzięć LSR dla LGD Zielony Pierścień (modyfikacja) Źródło: Opracowanie własne. WIZJA: Obszar działania LGD Zielony Pierścień najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII ADIUTARE. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2010 r.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII ADIUTARE. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2010 r. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII ADIUTARE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2010 r. Wadowice 2011 Podstawowe dane i cele statutowe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE powstało

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii WSTĘP Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU CO PROPONUJEMY? Tutoring jest wyjątkową metodą pracy z dziećmi I młodzieżą wykorzystywaną

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)?

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)? PomóŜmy im rozwinąć skrzydła - czego potrzebują uczniowie o róŝnorodnych zdolnościach? 24 25 X 2011, Warszawa Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO I. MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Praktyki pedagogiczne student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach WOLONTARIAT WOLONTARIAT W ZSE GORLICE {jgtabber} [tab ==Szkolne Koło Wolontariatu==] Szkolne Koło Wolontariatu funkcjonuje w ZSE Gorlice od 2013 roku. Opiekunem Koła jest pani Iwona Rąpała. Cele Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015.

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ 1. sportowych oraz organizacja i udział w zawodach : Lp Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Postępowanie oceniające dotyczyło ofert, które wpłynęły na otwarte

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO Regionalny Konkurs Grantowy w Programie Równać Szanse 2014 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO 1. Cel Programu Równać

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

W 2001 roku szkoła została laureatem pierwszej nagrody w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę

W 2001 roku szkoła została laureatem pierwszej nagrody w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko Romska w Suwałkach działa od 1993 roku. Jej pomysłodawcą i założycielem był ks. kanonik Jerzy Zawadzki ówczesny proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom W tym roku Grupa Muszkieterów postanowiła dołączyć do programu walki z niedożywieniem dzieci w Polsce. W związku z tym 25 i 26 września na terenie 40 supermarketów Intermarché odbędzie się zbiórka żywności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Ankiety zostały przeprowadzone we wrześniu 2014 roku. W badaniach brało udział 108 uczniów, 60 rodziców, 9 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo