OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego przed szkodliwym oprogramowaniem. W szczególności w skład zamówienia wejdzie: Zadanie 1 Dostawa licencji na oprogramowanie AV 1800 szt.: w tym na stacje robocze i laptopy szt., na serwery szt. Zapewnione prawo do aktualizacji oprogramowania i do wsparcia technicznego Producenta na okres 3 lat. Zapewnione prawo do pobierania i aktualizacji sygnatur i definicji oprogramowania szkodliwego na okres 3 lat. Wdrożenie dostarczonego rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego. Instalacja konsoli zarządzania. Zapewniona integracja rozwiązania antywirusowego z API VMWare. Uwaga: Zamawiający posiada system McAfee DLP wraz z konsolą epo. Nie istnieje możliwość wykorzystania tej konsoli do zarządzania oprogramowaniem AV. System AV musi być kompatybilny z McAfee DLP. Zadanie 2 Dostawa oprogramowania AV dla 580 szt. urządzeń mobilnych, dla których zapewnione zostanie na okres 3 lat: prawo do aktualizacji oprogramowania i do wsparcia technicznego Producenta. prawo do pobierania i aktualizacji sygnatur i definicji oprogramowania szkodliwego na okres 3 lat. Wdrożenie rozwiązania ochrony urządzeń mobilnych w infrastrukturze Zamawiającego. Instalacja konsoli zarządzania w ośrodku podstawowym i zapasowym. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zakupie dodatkowych, maksymalnie 140 szt. oprogramowania AV wraz z serwisem. Oprogramowanie AV będzie dostarczane w pakietach umożliwiających podłączenie po 20. sztuk urządzeń mobilnych lub użytkowników. Zamawiający zastrzega możliwość wymagania dostarczenia wielokrotności ww. pakietów przez cały okres obowiązywania umowy. Opłata serwisowa za ochronę antywirusową dla dodatkowych urządzeń mobilnych będzie naliczana kwartalnie. Wynagrodzenie za Serwis dla Produktów dostarczonych w ramach realizacji prawa Opcji zostanie doliczone do kolejnej kwartalnej faktury. Dla dostarczonego oprogramowania w ramach prawa opcji obowiązuje wsparcie serwisowe zgodnie z zasadami opisanymi w Zadaniu 7. Czas trwania serwisu dla oprogramowania w ramach prawa opcji - od daty zakupu do zakończenia umowy serwisowej dla Zamówienia podstawowego. Uwaga: Zamawiający posiada urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, IOS, Symbian. Wersja instalacyjna agenta na urządzenie mobilne musi być dostarczana w postaci pakietu możliwego do umieszczenia w korporacyjnym sklepie (pakiet *.pkg). Zadanie 3 Dostawa i instalacja dwóch urządzeń dla systemu Web Filter/Proxy oraz migracja konfiguracji z obecnie wykorzystywanych serwerów Web Filter/Proxy. Zapewnienie prawa do aktualizacji i wsparcia technicznego Producenta dla systemów Web Filter/Proxy na okres 3 lat dla 1500 użytkowników. Ww. systemy muszą działać w konfiguracji wysokiej dostępności (jeden system zainstalowany w głównym ośrodku drugi system w ośrodku zapasowy). Zapewnienie wysokiej dostępności musi być realizowane przez automatyczne włączenie usług ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem przy awarii infrastruktury IT w jednym z ośrodków obliczeniowych 1

2 Zamawiającego. Wysoka dostępność musi być realizowana przez klaster aktywny pasywny lub inny mechanizm zapewniający automatyczne przeniesienie konfiguracji pomiędzy urządzeniami. Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dla Serwerów Web Filter/Proxy platformy sprzętowej z Zadania 4. Zadanie 4 Dostawa i instalacja systemów ochrony & Antyspam Gateway. Migracja konfiguracji z obecnie wykorzystywanych serwerów ochrony & Antyspam Gateway. Zapewnienie prawa do aktualizacji i wsparcia technicznego Producenta na okres 3 lat dla systemów ochrony & Antyspam Gateway obsługujących 1500 użytkowników. Systemy muszą działać w konfiguracji wysokiej dostępności np. klastra aktywny pasywny lub innej konfiguracji zapewniającej automatyczną redundancję i automatyczną przenoszalność konfiguracji pomiędzy urządzeniami. Jeden system musi być zainstalowany w głównym ośrodku, drugi system w ośrodku zapasowy. Dodatkowe wymagania: 1. Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch dedykowanych fizycznych urządzeń typu Appliance o parametrach wydajnościowych zgodnych ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ. lub: 2. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zasobów udostępnianych przez Zamawiającego opisanych w punkcie 2 niniejszego Załącznika. Na serwerach tych Zamawiający dopuszcza instalację następujących komponentów zaproponowanego Systemu: a. Web Filter / Proxy b. & Spam Gateway. Zadanie 5 Migracja systemu antywirusowego z aktualnie eksploatowanego systemu F-Secure 11.x na nowe rozwiązanie antywirusowe zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Załącznik nr 3 do SIWZ Zadanie 6 Opracowanie i przygotowanie we współpracy z Zamawiającym treści szkolenia e-learning dla wszystkich pracowników Zamawiającego z zakresu zagrożeń związanych z działaniem szkodliwego oprogramowania w sieci Banku i w Internecie. Przeprowadzenie warsztatów dla 6 osób z administracji oprogramowaniem z zadań ujętych w punktach 1, 2, 3, 4 (z każdego produktu oddzielny warsztat) w zakresie podstawowym i zaawanasowanym, włącznie z optymalizacją ustawień oraz diagnostyką problemów. 1. Warsztat musi być przeprowadzone na podstawie autoryzowanych materiałów Producenta dla wszystkich elementów wdrażanego rozwiązania. 2. Warsztat musi być przeprowadzone w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym Producenta dla wszystkich elementów wdrażanego rozwiązania. 3. Warsztat musi być przeprowadzony w dwóch terminach dla dwóch grup 3-osobowych. 4. Warsztat musi być przeprowadzony w oparciu o zasoby sprzętowe Wykonawcy. 5. Warsztat musi realizować w szczególności nw. cele: merytoryczne przygotowanie pracowników Zamawiającego do samodzielnej realizacji zadań administracji Systemu, przekazanie pracownikom Zamawiającego wiedzy oraz umiejętności korzystania z oferowanego Systemu. Warsztaty te powinny objąć m.in.: instalację Systemu, diagnostykę problemów Systemu, rozwiązywanie problemów Systemu, skalowanie Systemu oraz jego poszczególnych elementów, operacyjne użytkowanie systemu. 2

3 Uwaga: w przypadku zastosowania narzędzi i technologii (np.: bazodanowej, systemowej, raportowej, webowej), w której Zamawiający nie posiada kompetencji, wymagane jest przeprowadzenie warsztatów w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym Producenta ww. technologii dla 6 pracowników Zamawiającego. Warsztat musi być przeprowadzony na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym z uwzględnieniem tematów skalowalności, optymalizacji, monitoringu, odtwarzania, zabezpieczania, diagnozowania problemów. Zamawiający posiada kompetencje w następujących technologiach. a. Windows Server 2008 R2 oraz 2012 b. Redhat 5.x, Redhat 6.x c. HP-UX 11.x, Solaris 11.x, AIX 6.x d. MSSQL 2008/2008 R2, Oracle 10g/11g e. Vmware 5.1 Zadanie 7 Serwis. Wsparcie serwisowe w okresie stabilizacji: Czas trwania usługi 3 miesiące od momentu zakończenie wdrożenia. Przyjmowanie zgłoszeń 24x7. Czas reakcji dla awarii krytycznych 4 godziny. W okresie stabilizacji realizacja usługi rozwoju monitorowania środowiska AV poprzez przegląd alertów krytycznych, przygotowanie procedur ich obsługi (opracowanie progów, klasyfikacja zdarzenia, opracowanie procedury eskalacji, opracowanie procedury działania). Wsparcie serwisowe po okresie stabilizacji: Czas trwania usługi - 33 miesiące od momentu zakończenie okresu stabilizacji. Przyjmowanie zgłoszeń 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00-18:00. Czas reakcji dla awarii krytycznych 4 godziny w godzinach pracy serwisu. Proaktywna wizyta serwisowa 1 raz na kwartał. Usługi proaktywne 8 godzin na kwartał. W ramach usług proaktywnych będzie wykonywana: - analiza istniejącej instalacji pod kątem oceny poprawności funkcjonowania usług i poszczególnych komponentów usług katalogowych; - analizę problemów związaną ze skalowalnością, wydajnością i bezpieczeństwem usług katalogowych; - opracowanie rekomendacji dotyczących zmian w konfiguracji mających na celu optymalizację funkcjonowania usług katalogowych, aktualizacje do nowych wersji oprogramowania dla wszystkich elementów zaproponowanych w rozwiązaniu. Pierwsza linia wsparcia technicznego świadczona w języku polskim lub w języku obcym wraz z jednoczesnym tłumaczeniem na język polski. Wykonawca wsparcia technicznego musi posiadać autoryzację producenta dostarczanego oprogramowania i sprzętu. Zapewnione wsparcie serwisowe Producenta uprawniające do: Dostępu do serwisu przez WWW i wyznaczony telefon kontaktowy. Przyjęcia zgłoszeń potwierdzonych telefonicznie lub mailowo. Gwarancja Producenta musi obejmować, co najmniej obowiązek naprawy urządzeń lub ich wymiany. Pomocy w analizie i rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem zintegrowanym z urządzeniami jeżeli występują. Pomocy w analizie i rozwiązywaniu problemów z wydajnością, dostępnością i poprawnością działania usług realizowanych za pośrednictwem dostarczonych urządzeń. Informowania o znanych problemach z oprogramowaniem i sposobach ich rozwiązywania. 3

4 W ramach serwisu pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów z wdrożonym rozwiązaniem. Pomoc ta realizowana będzie telefonicznie, mailowo, poprzez zestawiane sesje typu webex, lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia problemów, których nie można rozwiązać zdalnie, pomoc techniczna w miejscu instalacji. Wszystkie części zamienne i materiały niezbędne do przywrócenia urządzenia do prawidłowej pracy wliczone w koszt serwisu. Wymienione części stają się własnością Wykonawcy poza dyskami twardymi, które pozostają w zasobach Zamawiającego, bez dokonywania dodatkowych opłat. Naprawy i wymiany uszkodzonych elementów wykonywane przez inżynierów serwisowych. Dostępu do nowych wersji, aktualizacji i poprawek do oprogramowania Producenta w trakcie trwania serwisu. Licencji na użytkowanie i kopiowanie nowych wersji, aktualizacji i poprawek do oprogramowania Producenta. Dostęp do elektronicznych kanałów informacji i usług wsparcia (bazy wiedzy, bibliotek dokumentacji, opisów produktów, specyfikacji, literatury technicznej i innych materiałów). 2. Pozostałe wymagania na przedmiot zamówienia Dla dostarczanych licencji Wykonawca musi zapewnić w ramach Umowy 36 miesięczną gwarancję Producenta dającą prawo do: subskrypcji na dostarczane licencje gwarantującą prawo do nowych wersji, bieżącego dostępu do poprawek, bieżącego dostępu do bazy wiedzy Producenta przeznaczonej dla Klientów posiadających wykupiony serwis na Systemy przed szkodliwym oprogramowaniem, bieżącego dostępu do sygnatur i definicji szkodliwego oprogramowania. Uwaga Okres realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia nie będzie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego. W ramach realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza udostępnienie nw. posiadanych zasobów: DMZ w ośrodku podstawowym: 6 rdzeni procesora Intel generacja 7 48 GB RAM 250 GB HDD Licencje na system operacyjny: 3 x Windows Server 2008 R2 wersja angielska DMZ w ośrodku zapasowym: 6 rdzeni procesora Intel generacja 7 48 GB RAM 250 GB HDD Licencje na system operacyjny: 3 x Windows Server 2008 R2 wersja angielska LAN w ośrodku podstawowym: 3 rdzenie procesora AMD generacja 7 32 GB RAM 100 GB HDD Licencje na system operacyjny: 2 x Windows Server 2008 R2 wersja angielska LAN w ośrodku zapasowym: 3 rdzenie procesora AMD generacja 7 32 GB RAM 100 GB HDD Licencje na system operacyjny: 2 x Windows Server 2008 R2 wersja angielska 4

5 Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania usług VMWare SRM. Zamawiający jest w posiadaniu wolnych mocy na klastrze MS SQL. Mogą być tam zainstalowane bazy danych o wielkości sumarycznej do 90GB. Środowisko systemu w LAN będzie podłączone do centralnego systemu backupowego Zamawiającego (HP OV Data Protector 6.11). Środowisko pocztowe Zamawiającego pracuje w oparciu o serwery MS Exchange 2010 SP3. Wykonawca nie wlicza ww. komponentów do wyceny. Jeżeli ww. zasoby są niewystarczające Wykonawca uzupełni we własnym zakresie i dostarczy brakujące oprogramowanie i zasoby sprzętowe, niezbędne do uruchomienia Systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Uzupełnione oprogramowanie musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane w Załączniku nr 3a do SIWZ Formularz oferty technicznej. Jeżeli zasoby udostępnione przez Zamawiającego, wymienione w pkt 2 OPZ, są niewystarczające lub okażą się niewystarczające w trakcie trwania umowy serwisowej - Wykonawca uzupełni we własnym zakresie i dostarczy brakujące oprogramowanie i zasoby sprzętowe, niezbędne do uruchomienia lub funkcjonowania Systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ. Uzupełnione oprogramowanie musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane w Załączniku nr 3a do SIWZ Formularz oferty technicznej. W przypadku dostarczania zasobów serwerowych Wykonawca wymaga, by zostały one zintegrowane z eksploatowanym systemem VMWare vsphere 5.x. Zamawiający wymaga, by System ochrony antywirusowej i niezbędne dostarczane oprogramowanie narzędziowe było oparte o binaria i licencje lub subskrypcje w wersji komercyjnej. 3. Wymagania dotyczące dokumentacji 1. Wymagania ogólne Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji dostarczonej wraz z Systemem są następujące: a) język dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim; w języku angielskim dopuszczalna jest jedynie dokumentacja standardowych komponentów znanych dostawców zagranicznych, b) postać i forma dokumentacja powinna być dostarczona: w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych egzemplarzy, w formie książek pogrupowana tematycznie jeden egzemplarz oraz w postaci elektronicznej w formie plików w formacie PDF oraz w formacie RTF lub DOCX, c) dokumentacja dostosowana i opracowana w oparciu o parametry środowiska Zamawiającego,. d) dokumentacja składająca się z wielu oddzielnych elementów (egzemplarzy) powinna zawierać dokument stanowiący spis wszystkich składników dokumentacji, e) każdy egzemplarz oprócz tytułu powinien posiadać oznaczenie wersji adekwatnej do wersji aplikacji, którą opisuje (wraz z datą produkcji lub dostawy), f) suplementy do dokumentacji nie muszą być zawarte w spisie, lecz powinny posiadać odniesienie do odpowiedniej wersji wydania oraz posiadać swój własny numer suplementu oraz datę utworzenia. 2. Dokumentacja użytkownika 5

6 Dokumentacja użytkownika powinna zawierać szczegółowy opis wszelkich cech i właściwości dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawne użytkowanie aplikacji (lub zespołu aplikacji) zgodnie z jej przeznaczeniem. Powinna ona zawierać w szczególności: a) opis interfejsu oraz opis zasad dialogu z użytkownikiem, b) opis specyficznych elementów konfiguracji interfejsu dostępnych dla użytkownika (np. personalizacja interfejsu) - jeśli takie występują, c) instrukcję/instrukcje obsługi wszystkich zasadniczych funkcjonalności biznesowych, d) procedury przetwarzania danych dostępne dla użytkownika (opis procesów lub diagramy procesów). Jeśli dokumentacja składa się z kilku elementów, to w każdym z nich powinna znaleźć się specyfikacja (wyszczególnienie) pozostałych elementów, np. spis załączników. 3. Dokumentacja eksploatacyjna oraz techniczna Dokumentacja eksploatacyjna oraz techniczna zawiera opis wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalając na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację Systemu. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: a) opis architektury fizycznej wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich istotnych komponentów sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych występujących lub wymaganych do poprawnej pracy aplikacji zgodnie z wymaganiami wydajności funkcjonalności i bezpieczeństwa (minimalny, maksymalny, rekomendowany), jeśli zastosowane zostały komponenty innych dostawców należy również dokładnie określić wykorzystywane wersje, b) opis architektury logicznej opis powiązań logicznych poszczególnych komponentów, c) opis wymagań sprzętowych, systemowych, sieciowych itp. na poszczególne komponenty architektury odniesionych do zamówionych wymagań wydajnościowych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa (minimalny, maksymalny, rekomendowany), d) procedury poprawnej eksploatacji, w tym procedury weryfikacji poprawności działania usług, procedury tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania z kopii wszystkich komponentów aplikacji (bazy danych, komponenty serwera aplikacji, klienta itp.), procedury przełączania do ośrodka zapasowego oraz procedury odtworzenia systemu po katastrofie (disaster recovery), e) procedury lub instrukcje instalacji, reinstalacji, deinstalacji oraz upgrade wszystkich komponentów, przy czym jeśli wykorzystywane są procedury innych dostawców standardowych komponentów (np. baz danych) należy wskazać odwołania do zewnętrznej dokumentacji, f) dokumentację (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności administracyjnych związanych z poprawną eksploatacją aplikacji i systemu informatycznego, okresowych (dziennych, tygodniowych, miesięcznych, itp.) oraz wg potrzeb pozwalających na utrzymanie wymaganej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa, g) opis możliwości stosowania standardowych rozwiązań (sprzętowych lub aplikacyjnych) wspierających procedury poprawnej eksploatacji, h) konfigurację Systemu (konfiguracja musi obejmować wersję Systemu, pełen zestaw parametrów konfiguracyjnych Systemu wraz z opisem, katalog instalacyjny, położenie plików konfiguracyjnych, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów, itp., i) dokumentację parametryzacji wyszczególnienie wszystkich parametryzowanych elementów systemu wraz z opisem ich znaczenia i dopuszczalnych wartości, j) procedury nie mogą zawierać sformułowań typu zgodnie ze standardową procedura instalacyjną.... W przypadku odwołań do zewnętrznej dokumentacji, zewnętrzna dokumentacja musi zostać dołączona, a odwołanie musi wskazywać na konkretną stronę/fragment dokumentacji zewnętrznej. W przypadku, jeśli procedura wymaga 6

7 wykonywania specjalizowanych skryptów instalacyjnych (np. własne skrypty dostawcy systemu IT), skrypty muszą zostać dołączone do dokumentacji. Dla przeprowadzonej instalacji oraz wdrożenia wymagane są następujące rodzaje dokumentacji: k) dokumentacja powykonawcza instalacji zawiera szczegółowy opis wykonanych czynności instalacyjnych oraz konfiguracyjnych wszystkich komponentów Systemu oraz środowiska, w którym zainstalowano System, l) dokumentacja parametryzacji wyszczególnienie wartości wszystkich ustawionych parametrów użytkowych zarówno samego Systemu, jak i pozostałych komponentów Oprogramowania, jak parametry systemu operacyjnego, oprogramowania narzędziowego oraz parametry sprzętu, m) dokumentacja rozruchowa opisuje wszystkie istotne kroki (czynności) wykonane w celu pierwszego uruchomienia Systemu, w tym opis migracji/konwersji danych, testy uruchomieniowe, n) dokumentacja z przeprowadzonych testów plan testów i protokoły z testów akceptacyjnych, o) dokumentacja szkolenia użytkowników oraz administratorów (technicznych i bezpieczeństwa). 4. Dokumentacja administratora bezpieczeństwa Dokumentacja administratora bezpieczeństwa zawiera zestaw dokumentacji szczegółowo opisujących zastosowane w dostarczonym oprogramowaniu rozwiązania dotyczące zapewnienia spełnienia ogólnych (zgodnie z wymaganiami prawa) oraz specyficznych (zgodnie z wymaganiami Banku) wymagań dot. bezpiecznej eksploatacji. Dokumentacja taka powinna zawierać w szczególności: a) zastosowane mechanizmy ochrony przed naruszeniem zasad dostępu (poufności), integralności, niezaprzeczalności, wiarygodności oraz opis mechanizmów udostępniania, autoryzacji w tym autoryzacji operacji szczególnych, b) opis zastosowanych mechanizmów logowania zdarzeń, śladu audytowego oraz rozliczalności działań w tym wszelkich prób naruszenia zasad bezpieczeństwa, c) dokumentacja administratora opisująca szczegółowo funkcjonalności, interfejs oraz zasady zarządzania kontami (użytkownikami) oraz uprawnieniami poszczególnych ról, profili, użytkowników itp., d) jeśli aplikacja przetwarza dane osobowe to dodatkowo wymagane jest dostarczenie dokumentacji opisującej sposób realizacji wymagań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w tym sposób realizacji wymagań wynikających z rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia , e) jeśli aplikacja wykorzystuje jakiekolwiek mechanizmy wymiany informacji z innymi systemami wymagany jest opis zabezpieczeń tych interfejsów oraz opis metod zapewnienia poufności i kontrolowalności tych kanałów przepływu informacji. 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OCHRONY PRZED SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OCHRONY PRZED SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OCHRONY PRZED SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie kompletnego systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć.

Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć. Załącznik nr 2 do OPZ Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć. 1. System IT aplikacja i infrastruktura IT wraz z interfejsami. 2. Aplikacja informatyczna oprogramowanie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Rzeszowie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Rzeszowie Podkarpacki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Rzeszowie Znak: POW-WA-2910-6/SW/06 Rzeszów, dnia 2006-09-27 PT. Wykonawcy Dotyczy odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA <NAZWA SYSTEMU/USŁUGI> Załącznik nr 23 do Umowy nr... z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA styczeń 2010 Strona 1 z 13 Krótki opis dokumentu Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Szkolenie autoryzowane MS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G. 1 x 8-core UltraSPARC T1 1.2 GHz, 16 GB RAM, 2 x 73 GB 10 krpm SAS, 2 x 300 GB 10 krpm SAS, SunOS 5.11

A B C D E F G. 1 x 8-core UltraSPARC T1 1.2 GHz, 16 GB RAM, 2 x 73 GB 10 krpm SAS, 2 x 300 GB 10 krpm SAS, SunOS 5.11 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Lp Opis 1.1. Świadczenie usługi pogwarancyjnego serwisu technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oraz zakup usługi wsparcia technicznego dla systemów ochrony eksploatowanych w GK PSE, opartych o rozwiązania firmy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zamówienia

Opis techniczny zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy Opis techniczny zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy HP EVA4100 oraz HP EVA4400; b) świadczenie

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków Kraków, 2013-12-27 Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące dostawy środków trwałych i oprogramowania do modernizowanego serwera wraz z usługą instalacyjno-wdrożeniową

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo