WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki"

Transkrypt

1

2 Bur mistrz Miê dzy cho du dzia ³a j¹c zgo d nie z art. 35 ust. z r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jedno li ty Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywie szo ny w Urzê dzie Mia sta i Gmi ny w Miê dzy cho dzie, ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 2 (tablica og³oszeñ I piêtro g³ówne wejœcie). WIEŚCI Z RATUSZA 2 Informator Miêdzychodzki PODPISANIE UMÓW W RAMACH ODNOWY WSI 12 listopada Burmistrz Roman Musiał w towarzystwie Skarbnik Gminy Anny Andrałojć i Dyrektora Biblioteki Publicznej Antoniego Taczanowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu, podpisali umowę na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć z działania Odnowa i rozwój wsi : Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej wraz z ogólnodostępnym zapleczem rekreacyjno-sportowym we wsi Mniszki oraz Budowa wiejskiej Biblioteki Publicznej pełniącej funkcję centrum kulturalnego w środowisku wiejskim w Bielsku. Kwoty przewidywanego dofinansowania ze środków unijnych wynoszą odpowiednio zł i zł. Termin realizacji obydwu przedsięwzięć mija 31 października 2010 roku. DEBATA NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 13 listopada Burmistrz Roman Musiał uczestniczył w konferencji pod nazwą Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, zorganizowanej przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Patronatem honorowym nad konferencją objęli: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Minister Pracy i Polityki Socjalnej. W trakcie obrad swoje wykłady wygłosili m.in. twórcy fundamentów samorządu w Polsce: prof. dr hab. Jerzy Regulski, prof. dr hab. Michał Kulesza, prof. Jerzy Stępień i prof. dr hab. Irena Lipowicz. Omówiona została historia powstania prawdziwego samorządu, kolejne zmiany ustawodawstwa o samorządzie terytorialnym i pożądane kierunki zmian. W części panelu dyskusyjnego w ramach sekcji Samorząd w praktyce, nastąpiło ogłoszenie wyników ogólnopolskiego rankingu gmin oceniającego poziom i dynamikę rozwoju społeczno- gospodarczego. Ranking został przygotowany przez naukowców z Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Swój patronat medialny całemu przedsięwzięciu zapewniła m.in. Rzeczpospolita. Miło nam zakomunikować, że nasza gmina została wyróżniona dyplomem za zajęcie wysokiego 48 miejsca w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Przy czym w pierwszej dwudziestce dominowały gminy miejsko- wiejskie z otoczenia wielkich miast pasa nadmorskiego i dysponujące dużymi bogactwami naturalnymi. Uplasowane się w tym gronie w pierwszej pięćdziesiątce w skali całej Polski trzeba zakwalifikować jako sukces. Tym bardziej, że analizowane było kilkanaście kryteriów o charakterze finansowym, inwestycyjnym i społecznym. OBWODNICA II ETAP Gmina Międzychód złożyła wniosek na zadanie pod nazwą Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182, pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Całkowita wartość zadania wynosi ,80 zł, dotacja na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych czyli ,40 zł. Zgodnie z regulaminem konkursowym inwestycja musi być zrealizowana w całości do końca 2010 r. POSIEDZENIE KOMISJI STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI 27 listopada Burmistrz Roman Musiał uczestniczył w ostatnim w tym roku posiedzeniu Komisji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które odbyło się w Gnieźnie. Głównym punktem obrad było zaznajomienie się z organizacją placówek oświatowych w gminie Gniezno. Samorząd Gminy Gniezna dysponuje, jak na gminę wiejską, wysokim budżetem, ponad 20 mln przy 8 tys. mieszkańców. Stąd też stan infrastruktury oświatowej i wyposażenie placówek, można powiedzieć, że są na ponadprzeciętnym poziomie. Była także okazja do wymiany doświadczeń n.t. problemów z finansowaniem i organizacją oświaty. W zasadzie problemy są podobne i w głównej mierze dotyczą nie oszacowania wysokości subwencji oświatowej do ustalonych zobowiązań określających zasady finansowania oświaty. DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 20 listopada Z-ca Burmistrza Krzysztof Michalski wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyło się w Hotelu Neptun w Międzychodzie. Była to wyjątkowa okazja do zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz kadry Klubu Integracji Społecznej, co ze względu na charakter pracy zdarza się bardzo rzadko. Coroczne święto tej grupy zawodowej pozwoliło więc złożyć życzenia wszelkiej pomyślności ponad 50-osobowej grupie ludzi, którzy z jednej strony muszą wykazywać się dużą wrażliwością na potrzeby innych, z drugiej strony są jednak odpowiedzialni za racjonalne dysponowanie środkami społecznymi. KONFERENCJA NT. REHABILITACJI WŚRÓD NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Stowarzyszenie Dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego Bądźmy Razem 3 grudnia br. zorganizowały konferencję na temat rehabilitacji wśród niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnicy konferencji, którymi byli m.in. Z-ca Burmistrza Krzysztof Michalski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Mleczak, mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów dotyczących zagadnień rehabilitacji społecznej i terapii środowiskowej osób niepełnosprawnych intelektualnie wygłoszonych przez: dr Beatę Nowak z Wydziału Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz lekarza - psychiatrę Ryszarda Maciejewskiego. W trakcie konferencji można było także obejrzeć program artystyczny oraz prezentację multimedialną na temat pracy ŚDS. Należy mieć nadzieję, że konferencja przybliżyła problematykę dotyczącą osób niepełnosprawnych intelektualnie wszystkim jej uczestnikom, a osobom zajmującym się tym zagadnieniem zawodowo pomoże w rozwiązywaniu wielu problemów. PRZEDSZKOLAKI NA MIKOŁAJA U BURMISTRZA 7 grudnia z okazji Mikołajek Burmistrz na dziedzińcu budynku Urzędu przyjmował przedszkolaki. W tym roku odwiedziły Urząd maluchy z międzychodzkich przedszkoli nr 1 i 4 oraz Przedszkola w Bielsku. Dzieci czarodziejskimi zawołaniami spowodowały zapalenie lampek na choince przed urzędem i następnie przybrały wykonanymi ozdobami drzewko w holu. Za swój trud milusińscy zostali nagrodzeni słodkimi pierniczkami. SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE MIĘDZYCHODZKIEJ SEKCJI POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Burmistrz Roman Musiał wziął udział w rocznym podsumowaniu sezonu zorganizowanym przez Międzychodzką Sekcję Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 12 grudnia br. Z przedstawionego sprawozdania warto przytoczyć sukcesy naszych hodowców, którzy w kilku kategoriach zostali sklasyfikowani w czołówce krajowej i bardzo wysoko w konkursach okresowych. Wśród naszych gołębiarzy, największe sukcesy przypadły Panu Zygmuntowi Minge i Panu Prezesowi Grzegorzowi Fornalkiewiczowi Czołowym hodowcom Burmistrz wręczył puchary i statuetki, a wszystkim złożył gratulacje za udany sezon i przekazał życzenia naznaczonej kolejnymi trofeami przyszłości oraz radosnych świąt i pomyślności nowego roku. PRZETARGI 16 listopada 2009 odbył się IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lewice. W wyniku przetargu zbyto działkę nr 100/19 o pow. 0,0698 ha cena wyw. nieruchomości ,- zł oraz działkę nr 100/20 o pow ha cena wyw. nieruchomości ,- zł. 14 grudnia 2009 odbył się I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w Międzychodzie przy ulicy Chopina. W wyniku przetargu zbyto działkę nr 1506/17 o pow. 0,1043 ha cena wyw. nieruchomości ,- zł (+ VAT = zł,-), działkę nr 1506/20 o pow ha cena wyw. nieruchomości ,- zł (+ VAT = zł.). Odbył się również przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w OW w Mierzynie - działki oznaczone nr 565 oraz nr 650/6. W wyniku przetargu zbyto dwie działki zabudowane domkami letniskowymi o łącznej pow. 375 m 2 za kwotę ,- zł. MIĘDZYCHODZKIE INWESTYCJE BUDOWA DRUGIEGO ORLIKA Zakończono roboty na zadaniu pn. Budowa kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Międzychodzie przy ul. Langowicza. W dniu 21 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu. ZAKOŃCZENIE BUDOWY I ETAPU OBWODNICY Zakończona została budowa I etapu drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzychodzie. Wykonano drogę o długości 1310 mb, ciąg pieszo-rowerowy o długości 1050 mb, chodniki z kostki betonowej o długości 420 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj: oświetlenie drogowe i kanalizacja deszczowa. 18 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie I etapu obwodnicy. Prowadzone są prace budowlane II podetapu obwodnicy tj. budowa parkingów, dróg dojazdowych oraz ciągu pieszo jezdnego od ul. Mostowej do ul. Garncarskiej. PRZEBUDOWA ULICY DOLNEJ W KAMIONNIE Prowadzone są prace budowlane związane z przebudową nawierzchni ul. Dolnej w miejscowości Kamionna. NOWE CHODNIKI Zakończona została przebudowa nawierzchni chodników na ul. Marszałka Piłsudskiego przy bud. Urzędu w Międzychodzie oraz w Gorzyniu. PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GORZYNIU 18 grudnia 2009 r. podpisana została umowa z Zakładem Instalacyjnym i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak z Międzyrzecza na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Gorzyń, na kwotę brutto ,06 zł z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2010 r. BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SŁOWIAŃSKIM W BIELSKU W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową I etapu dróg na osiedlu Słowiańskim w miejscowości Bielsko do realizacji tego zadania wybrano ofertę złożoną przez Firmę USBUD Marian Szudra z Kwilcza na kwotę brutto ,61 zł. 29 grudnia br. podpisana zostanie umowa z terminem realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2011 r. cd. na str. 4

3 Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2010 Roku Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz osobistych zmierzeń. Informator Miêdzychodzki 3

4 cd. ze str. 2 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W MIĘDZYCHODZIE 29 grudnia 2009 r. podpisana zostanie umowa na wykonanie I etapu przebudowy i nadbudowy budynku strażnicy OSP w Międzychodzie. W wyniku przetargu do realizacji tego zadania wybrana została oferta złożona przez Firmę USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu, na kwotę brutto ,37 zł. Terminem wykonania zadania mija 30 czerwca 2010 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIĘDZYCHÓD Z ORGANIZACJAMI POZA- RZĄDOWYMI 10 listopada br. na posiedzeniu XLV sesji Rada Miejska Międzychodu uchwaliła Program współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok Postrzegając organizacje pozarządowe jako partnerów w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Międzychód oraz budowy i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, samorząd Gminy w niniejszym programie określa obszary, formy i zasady tworzenia partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy. Program jest do pobrania ze strony internetowej Gminy www. miedzychod.pl w zakładce oraz w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy (p. 25) UMiG w Międzychodzie. ZAADOPTUJ PIESKA 10 grudnia br., na osiedlu Słowiańskim (ul. Dąbrówki) na Bielsku błąkał się młody piesek. Psa można zobaczyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 24 w Międzychodzie. Właścicieli, bądź osoby zainteresowane przygarnięciem pieska prosimy o kontakt ze Strażą Miejską (tel ; ) oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (tel ). Zdjęcia psów szukających nowego domu znajdują się na stronie internetowej Gminy w zakładce. Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie ma do sprzedaży samochód osobowy marki Polonez Caro 1,6 rocznik 1994, benzyna, kolor grafitowy. Cena do uzgodnienia! Samochód można oglądać na dziedzińcu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2 w godzinach pracy Urzędu zgłaszając się w sekretariacie. Bliższe informacje pod nr tel lub ZDJĘCIA MIĘDZYCHODU Drodzy Internauci! Zachęcamy do wzbogacania galerii strony internetowej gminy i przesyłania zdjęć Międzychodu tego co w naszym mieście najciekawsze, najładniejsze, co nowe, co warto polecić zwiedzającym. Z przyjemnością zamieścimy Wasze zdjęcia na stronie (prosimy nie zapomnieć o ich podpisaniu). Zdjęcia można przesłać na adres: lub dostarczyć do Referatu Promocji (I piętro, p. 25) UMiG w Międzychodzie. SPORT Liga Sołecka Zakończyła się runda jesienna sezonu 2009/2010 rozgrywek Ligi Sołeckiej. Seniorzy podczas 13 kolejek rozegrali 89 meczy i strzelili 681 bramek, a juniorzy w 9 kolejkach rozegrali 15 meczy i strzelili 178 bramek. Po 13 rundzie rozgrywek na czele tabeli jest drużyna Mokrzca, a kolejne miejsca zajmują drużyny z Tuczęp, Piłki, Skrzydlewa, Bielska I i Dormowa. Najskuteczniejszymi zawodnikami byli Piotr Mielcarek z Tuczęp zdobywca 32 bramek i Marcin Grudziński z Piłki 31 bramek. Mecze 14 i 15 kolejki rozegrane zostaną na wiosnę 2010r. Najlepszą drużyną juniorów jest drużyna z Muchocina, a dalej drużyny z Piłki, Gorzynia, Łowynia i Bielska Olmin. Najwięcej bramek zdobyli Krzysztof Sprohs z Muchocina 29 bramek, Łukasz Fabiański z Gorzynia i Szymon Kołodziej z Piłki po 15 bramek. Informacje dot. ligi sołeckiej (wyniki, tabele, zdjęcia) można znaleźć na stronie internetowej Gminy Międzychód (Sport/Liga sołecka). KOMUNIKAT Burmistrz Międzychodu przypomina, że zgodnie z 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z póź. zm.) określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 może być stosowane tylko do końca 2009 roku. Oznacza to, że zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w których działalność gospodarcza określona jest nadal według PKD 2004 od 1 stycznia 2010 roku przestaną być aktualne. Wszelkie informacje dotyczące Klasyfikacji PKD 2007 (schemat i wyjaśnienia), jak również klucze powiązań PKD i dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego Informacje takie umieszczono też na stronie Urzędu Miasta w odnośniku Działalność gospodarcza info, w którym zamieszczone są również druki wniosków dotyczące rejestracji działalności gospodarczej oraz instrukcja ich wypełniania. Przypomina się wszystkim przedsiębiorcom, którzy do tej pory w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie określili działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności o konieczności dostosowania obowiązującego aktualnie PKD 2007 do rodzaju wykonywanej działalności. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póź. zm.), rejestracja działalności jak i dokonywane później zmiany wpisu nie podlegają opłacie. WIEŚCI Z RATUSZA 4 Informator Miêdzychodzki 30 grudnia 2009 r. o godz w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej Międzychodu. Głównymi tematami sesji będą: 1) Uchwalenie budżetu miasta i gminy na 2010 rok, 2) Głosowanie wniosków Rad Sołeckich, 3) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz wniesienie ewentualnych autopoprawek, 4) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 5) Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju, 6) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 7) Dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami oraz głosowanie poprawek, 8) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Podjęte zostaną uchwały w sprawach: 1) Zmiany Uchwały na XXXVI//2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na finansowanie zadania p.n. kanalizacja wsi i OW Mierzyn, Radgoszcz, 2) Zmiany w budżecie na 2009 rok, 3) Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Rada Miejska Międzychodu Uroczystość na XXXIII sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu r. Przewodnicząca Rady Powiatu Międzychodzkiego Anna Nowicka wraz ze Starostą Julianem Mazurkiem przekazali w imieniu wszystkich radnych serdeczne gratulacje, słowa uznania i podziękowania dla Dyrekcji i Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za osiągnięcie dwudziestego miejsca w Polsce i pierwszego miejsca w Wielkopolsce w szóstym ogólnopolskim rankingu Bezpieczny Szpital Gratulacje i życzenia odbierali dyrektor SP ZOZ w Międzychodzie Bogdan Struk wraz z zastępcą Maciejem Bakiem. PRZYWRÓCENI PAMIĘCI... W 70 lat po zakończeniu II wojny światowej wciąż jeszcze przywracana jest zbiorowa pamięć o jej ofiarach, także w naszym mieście. 23 listopada 2009 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Chrobrego w Międzychodzie z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego stanęły trzy nowe nagrobki, upamiętniające ofiary II wojny światowej: Zenona Gałężewskiego, który zginął w 1945 r. podczas nalotu bombowego oraz robotników przymusowych zmarłych w 1942 r. Waleriana Woźniaka i Stanisława Kaczmarka. Prace budowlane i renowacyjne polegały nie tylko na ustawieniu nowych pomników, ale również uzupełnieniu danych na płycie nagrobnej w oparciu o archiwalia. Na wszystkich nagrobkach z piaskowca znajduje się jednolity wizerunek godła, symbolizującego przejęcie przez Państwo Polskie opieki nad danym grobem wojennym. Autorką projektu jest dr Konstancja Pleskaczyńska. Odnalezienie miejsc spoczynku ofiar i ich weryfikacja to wynik poszukiwań inspektora Adama Kaczmarka z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który osobiście nadzorował prace na cmentarzu w Międzychodzie. (na zdjęciu: nagrobek Waleriana Woźniaka) W nadchodzącym 2010 roku obchodzić będziemy szereg ważnych rocznic, m.in.: 600 rocznicę zwycięstwa wojsk polsko-litewskich nad Krzyżakami pod Grunwaldem, 200 rocznicę urodzin kompozytora Fryderyka Chopina, 190 rocznicę urodzin pedagoga Ewarysta Estkowskiego, 150 rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego, 100 rocznicę powstania pieśni Rota autorstwa Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego, 100 rocznicę utworzenia ruchu harcerskiego, 90 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II i 5 rocznicę jego śmierci, 70 rocznicę zbrodni na oficerach polskich w Katyniu, 70 rocznicę utworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince, 30 rocznicę powstania NSZZ Solidarność.

5 Starosta Julian Mazurek spotkał się w dniu 9 grudnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym z 7-letnią Karolinką Sikorą z Kolna, która dzwoniąc na numer alarmowy 112 uratowała mamie życie. Dziecko zareagowało tak, gdy chorująca na serce mama, Honorata Sikora nagle zasłabła i straciła przytomność. Dyżurny strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie Grzegorz Maślankiewicz rozmawiając z dzieckiem jednocześnie wezwał pogotowie ratunkowe z SP ZOZ w Międzychodzie, które po kilku minutach dojechało na miejsce i podjęło działania medyczne. Czyn dziewczynki jako wzór działania siedmioletniego dziecka w sytuacji kryzysowej nagłośniły ogólnopolskie media. Jak podkreślił Starosta Julian Mazurek - jest to przykład na to, iż utworzenie ogólnopolskiego numeru alarmowego 112 jest bardzo potrzebne, a zachowanie dziewczynki może być przykładem dla innych dzieci. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Międzychodu Roman Musiał oraz babcia Karolinki. Za swój czyn dziewczynka otrzymała drobne upominki ufundowane przez władze Powiatu oraz Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie KONWÓJ MUSZKIETERÓW DZIEWIĄTY RAZ RUSZYŁ W POLSKĘ I ZAWITAŁ DO MIĘDZYCHODU! 1 grudnia br. wyruszył w Polskę dziewiąty Konwój Muszkieterów. Doroczna akcja charytatywna potrwa do 31 stycznia 2010 roku i przyniesie pomoc dzieciom z placówek, w miastach gdzie działają Muszkieterowie - właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché. Konwój Muszkieterów to akcja charytatywna organizowana przez Fundację Muszkieterów, zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących sklepy Intermarché i Bricomarché w całej Polsce. W tym roku zmianie ulegnie sposób w jaki Fundacja Muszkieterów udzieli wsparcia wybranym organizacjom. Dotychczas placówki otrzymywały żywności oraz środki higieniczne. Tym razem wsparcie będzie miało charakter finansowy. Każda z 215 wytypowanych przez właścicieli sklepów, placówek i organizacji pomagających dzieciom otrzyma kwotę w wysokości zł. W Międzychodzie wsparcie ze strony Fundacji Muszkieterów oraz właścicieli sklepu Intermarché otrzyma Stowarzyszenie Sami Swoi działające w Mniszkach. Organizacja ta aktywizuje środowiska wiejskie w różnych aspektach, promuje zanikające tradycje ludowe angażując dzieci w swoje projekty. Pozwala im w ciekawy sposób uczyć się historii. Dodatkowo Fundacja Muszkieterów z Państwem Małgorzatą i Mirosławem Włoch właścicielami międzychodzkiego Intermarché postarali się o niespodziankę dla dzieci ze stowarzyszenia Sami Swoi oraz zaprzyjaźnionych międzychodzkich placówek dla dzieci. 11 grudnia 2009 o godz w Międzychodzkim Domu Kultury specjalnie dla nich odbyło się przedstawienie pt. Renifery w zaprzęgu Świętego Mikołaja w wykonaniu Teatru Wariaté, który wspiera Konwój Muszkieterów w tym roku. Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Ceną czyni ją jej stosowanie. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaci za to co robisz. Les Gibin Zarząd Stowarzyszenia SAMI SWOI MTM Mniszki serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Symboliczny czek na kwotę zł świadczy o otwartości serca właścicieli międzychodzkiego Intermarché Małgorzaty i Mirosława Włoch i jest największym darem jaki możemy dostać od drugiego człowieka. Ta kwota zostanie przeznaczona na paczki świąteczne dla potrzebujących. Państwo Włoch zwracając uwagę na potrzeby dorosłych, pamiętali również o najmłodszych, organizując 11 grudnia teatr charytatywny dla dzieci, korzystając z gościnności MDK. Wszystkie dzieci bawiły się świetnie, zapominając o borykających ich na co dzień problemach. Nad rozbawionym i podekscytowanymi dziećmi czuwała fachowa pomoc medyczna z gabinetu pielęgniarskiego Krystyny Grzesiak, za co jej również gorąco dziękujemy. Pozostając z nadzieją na dalszą naszą współpracę proszę przyjąć także życzenia wszelkiej pomyślności w roku Zarząd Stowarzyszenia SAMI SWOI MTM Mniszki WIEŚCI Z RATUSZA Informator Miêdzychodzki RYBY Z REGIONU OBRA-WARTA Historia rybactwa, a właściwie rybołówstwa, jest tak stara, jak dzieje człowieka. Stałe osadnictwo rozwijało się w bezpośredniej bliskości akwenów, nie tylko ze względu na dostęp do wody pitnej, czy też możliwości transportowe, ale głównie ze względu na ryby, które łowione przy brzegach mórz, w rzekach i jeziorach zawsze były pożywieniem ludności tam mieszkającej. Nieustannie doskonalona gospodarka rybacka wraz z upływem czasu i postępem w technice wpływała na specyfikę obszarów stanowiąc o ich odrębnym charakterze również w wymiarze historycznym i kulturowym. Takie właśnie swoiste uwarunkowania rybackie występujące na obszarze gmin: Bledzew, Chrzypsko, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Sieraków, Trzciel i Zbąszyń stały się przyczynkiem do utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta. O rybackości tych 11 jednostek świadczą nie tylko możliwości przyrodnicze, tradycje oświatowe, czy też liczne gospodarstwa rybackie potwierdzają to również nazwy i symbolika niektórych miejscowości znajdujących się na tym terenie, np. Jeziorno w gminie Sieraków, Osada Rybacka w gminie Bledzew, czy też Rybojady w gminie Trzciel. W nawiązaniu do wspaniałych tradycji rybackich na obszarze wskazanych 11 gmin Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta przystąpiło do prac nad stworzeniem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, której realizacja będzie możliwa dzięki pieniądzom, pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rybackiego (Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ). Nasze stowarzyszenie jest podmiotem zrzeszającym przedstawicieli szeroko rozumianych sektorów: gospodarczego ( w tym rybackiego), publicznego oraz społecznego. Współpraca pomiędzy wymienionymi grupami przy opracowaniu i wdrażaniu strategii stwarza olbrzymią szansę nie tylko na poprawę warunków życia, ale również rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród całej społeczności. Wart podkreślenia jest zatem pozytywny wpływ tej inicjatywy na gospodarkę naszego regionu m.in. poprzez możliwość tworzenia nowych miejsc pracy czy rozwój infrastruktury. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstępowania w szeregi stowarzyszenia. Tylko z Państwa aktywną pomocą będziemy mogli skutecznie zmienić region Obra-Warta, korzystając ze środków Programu Operacyjnego RYBY Jednym z pierwszych celów, jakie planuje osiągnąć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta, jest zrzeszenie jak największej liczby rybaków działających na obszarze 11 gmin pod wspólną marką, która klientowi zagwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Szanowni Państwo! W związku z tym, że zbliżają się święta bożonarodzeniowe, podczas których, jak każe tradycja, nie może zabraknąć smacznego karpia, chcemy zachęcić do nabywania ryb wyróżnionych znakiem naszego stowarzyszenia. Gwarantuje to otrzymanie smacznej i najwyższej jakości ryby, stanowiącej ozdobę rodzinnego stołu. Na stronie internetowej stowarzyszenia pojawiają się informacje dotyczące podmiotów, które w swojej ofercie handlowej posiadają doskonałej jakości ryby, pochodzące ze stawów i jezior miejscowych producentów. Jednak naszą ambicją jest również namawianie Państwa do spożywania ryb systematycznie, podczas całego roku. Warto zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe, gdyż, jak potwierdzają badania naukowe, rybna dieta wpływa korzystnie na zdrowie i samopoczucie a codzienne jej konsumowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów, wspomaga rozwój dzieci, poprawia zdolności umysłowe i pamięć. W trosce o zdrowie najbliższych i własne pamiętajmy o tym! Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na Nowy Rok W tych wyjątkowych dniach obecnym i przyszłym członkom naszego stowarzyszenia, a także wszystkim mieszkańcom 11 gmin tworzących LGROW życzymy wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta Elektro Recykling zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny Sprzęt audiowizualny Sprzęt oświetleniowy z wyłączeniem żarówek Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych Warunkiem odbioru jest dostarczenie urządzeń kompletnych. Zużyty sprzęt mieszkańcy gminy mogą oddawać nieodpłatnie w wyznaczonych punktach. Sprzęt odbierany będzie przez firmę ELEKTRO RECYKLING oznakowanym samochodem. 9 stycznia 2010 r.: ul. Dworcowa (przy hali sportowej) ul. Browarowa, plac handlowy (przy przepompowni) ul. Langowicza (parking przy Stadionie Miejskim) Bielsko, ul. Armii Poznań (przy stacji redukcyjnej gazu) ww.elektrorecykling.pl, infolinia: , tel

6 Wzruszające fragmenty listów matek Sybiraczek do dzieci wybrane przez panią Elżbietę Pospieszną przedstawiły przed wykładem 19 listopada recytatorki z Zespołu Szkół nr 1 w Międzychodzie. Listy te stanowią żywy dowód ludzkich przeżyć rozłączonych przez wojnę i sowiecki totalitaryzm rodzin, są wyrazem troski, tęsknoty, miłości, a nawet strachu o bliskich. Prezes Międzychodzkiego Związku Sybiraków pan Adam Nowak przygotował bardzo bogaty materiał faktograficzny dotyczący deportacji Polaków i na tym tle przedstawił wydarzenia poprzedzające zsyłkę jego małego chłopca wraz z matką i siostrami. Oprócz powszechnie znanego paktu o nieagresji Ribbentrop Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. przywołał mało znane tajne dodatkowe protokoły - o podziale terytorialnym Polski i drugi - o stosowaniu terroru na zajętych ziemiach wobec zamieszkałej tam ludności zarówno przez Rosjan jak i Niemców. Wynika z nich, że Rosja przygotowała się do agresji na Polskę, powiększając armię o 76 dywizji, wzmacniając fronty białoruski i ukraiński celem błyskawicznego uderzenia. Rozkaz Berii z 19 września dotyczył tworzenia łagrów dla jeńców wojennych (ok. 250 tys. Polaków), a także przeprowadzenia tzw. czystki, co sprowadziło się do internowania oficerów i osadzenia ich w dziesięciu obozach. Więzionych w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku rozstrzelano bez przedstawienia zarzutów w Katyniu, Charkowie i Miednoje 5 marca 1940 r. Ponad milion Polaków w czterech masowych deportacjach zesłano w różne rejony Związku Radzieckiego. Prezentowana mapa cierpień ukazała słuchaczom UTW rozsiane od Uralu po Kołymę miejsca wysiedleń, gdzie głód, zimno, ciężka praca, choroby dziesiątkowały zesłanych. Wielu rodaków nie powróciło z nieludzkiej ziemi, ale ci którzy, mimo ciężkiej pracy w kołchozie, przeżyli, jak pan Adam Nowak, dają świadectwo historycznej prawdzie. Rodzinie udało się przeżyć dzięki zaradności matki i szczęśliwie powrócić z rejonu Mamlutki leżącym w Północnym Kazachstanie w 1946 roku, ale nie w ojczyste strony (Madzioła, pow. Postawy), a w okolice Drawska. Ojciec, który walczył u boku gen. Andersa, dołączył do rodziny dopiero po powrocie z Anglii. Brak czasu nie pozwolił rozwinąć wątku osobistego, ale mam nadzieję, że następne spotkanie będzie uzupełnieniem o przeżycia rodziny i własne, nie wszyscy bowiem zetknęli się z wydanym w 1996 r. przez pana Adama Nowaka zeszytem wspomnień pt. Jak Adaś wracał z Syberii ani nie czytali reportażu w Magazynie Gazety Wyborczej z 20 grudnia 2001 r. zatytułowanego Walizki Trudy. Wigilie w Kazachstanie. Maria Tuchowska ZABAWY Z WNUKAMI to hasło programowe warsztatów metodycznych dla studentów UTW Klopsik! Tak mówią dzieci w przedszkolu kiedy się pomylą. Tego właśnie dowiedziałam się, będąc na warsztatach w Przedszkolu nr 1 w Międzychodzie. Przemiła pani dyrektor Justyna Grześkowiak zaproponowała nam przeprowadzenie wspólnych spotkań w celu prezentacji współczesnych form spędzania czasu z wnukami. Faktycznie, dużo się zmieniło w tym zakresie. Zabawy w przedszkolu to już nie są zabawy, ale nauka i poprawianie sprawności, spostrzegawczości, wpajanie zasad równości i wzajemnej tolerancji. Wspólne zabawy dostarczyły nam i dzieciom wiele radości. A jaki ubaw miały dzieci jak ciocia - babcia się pomyliła. Klopsik, klopsik, klopsik! Nie tylko one popełniają błędy. Wnuki to kolejny etap w naszym życiu. Zadbajmy o to, aby był wesoły i edukacyjny. Do następnego spotkania... oczywiście w przedszkolu. Bogusława Jokiel nr 38 6 Informator Miêdzychodzki 26 listopada 2009 r. dla studentów UTW w Międzychodzie odbyła się w Starej Rozlewni zabawa andrzejkowa. Rozpoczęła się scenką autorstwa państwa Barbary i Radosława Pietrzaków i w ich znakomitym wykonaniu, zakończona apelem: Bawmy się więc wspólnie/ solo lub parami,/ a bal ten wspominać będziemy latami. Nieliczny udział panów nie przeszkodził w doskonałej zabawie. Do tańca przygrywał multiinstrumentalista pan Mieczysław Sorbal, który potrafił zachęcić do tańca wszystkich uczestników. Organizatorzy zaproponowali, oprócz tradycyjnego lania wosku, nowe wróżby oraz niespodzianki. Nie lada atrakcję stanowił występ sekcji teatralnej UTW (prowadzonej przez mgr Joannę Ceglarską) z krótkimi scenkami do tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z Teatrzyku Zielona Gęś. Po raz pierwszy też dokonano (przy pomocy wróżby z butami) wyboru Andrzeja i Andrzejowej, którzy po koronacji i odtańczeniu tańca koronacyjnego zostali poproszeni o losowanie upominków dla uczestników biesiady. A jak się bawiono? Ano tak, że trzeba było zabawę przedłużyć! Włodzimierz Poraszka Prezent gwiazdkowy dla studentów UTW Za nami już młodości pogodne są dni I żar dawnej miłości dziś ledwie się tli. Tatusiowie oraz Mamy, Już nie przypominamy Tych dziewczyn i chłopaków, Co w łodzi lub kajaku Mazury opływali I ognie rozpalali Wieczorami na szlaku. Ref.: Kochajmy się! Nie dajmy się! Choć coraz mniej nas, Zegarów nie lękajmy się Mierzących nam czas; Niech zegar sobie tyka Swe nudne tik - tak, Nam jeszcze gra muzyka I wino ma smak! Życie tak szybko leci, przybyło nam lat. Dorosły nasze dzieci i poszły hen w świat. Babunie i Dziadkowie, Już dawno szron na głowie, Ale wciąż się trzymamy I chętnie wspominamy Z kieliszkiem wina w ręce Nasze lata szczenięce I smutkom się nie damy! Ref.: Święta, Święta niedługo święcimy, Bo to dzień narodzin Bożej Dzieciny, Życzenia więc piękne z serca Wam niesiemy, Gdy do stołu w Wigilię wszyscy zasiądziemy. Tam barszcz i makiełki, kapusta i grzyby, W ten Wielki Wieczór nie zbraknie i ryby. Tym wszystkim co jemy w myślach się dzielimy, O wszystkich nam bliskich serdecznie myślimy. Nowy Rok niech wszelakim dobrem Was obdarzy, A zdrowie i pomyślność niech Wam zawsze służy. Życzenia świąteczne składa Zarząd UTW w Międzychodzie WALC STARYCH PRZYJACIÓŁ Kochajmy się! Nie dajmy się! Krzysztof Borkowski

7 Jak każdy miesiąc w naszej szkole, również listopad był bardzo bogaty w różnego rodzaju wydarzenia. Jednym z nich było, zaproszenie do naszej szkoły (już nie pierwszy raz), dzieci z przedszkola nr 3, na wysłuchanie i obejrzenie Bajki o laleczce. Było to spotkanie w ramach akcji, prowadzonej w naszej szkole po raz pierwszy: CAŁA POLSKA CZYTA DZIE- CIOM. Bajkę czytała dzieciom pani pedagog, natomiast nauczyciele postarali się, aby zilustrować bajkę w formie teatru cieni. Przedszkolacy z zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli bajkę. Obiecali nam, że w ramach podziękowania za zaproszenie, wykonają prace plastyczne na temat wysłuchanej bajki. Kochani, czekamy na rysunki. 18 listopada w naszej szkole odbyła się gimnazjada z okazji Dnia Niepodległości. W gimnazjadzie brało udział pięć klas gimnazjalnych i dwie zawodowe. Klasy zdobywały punkty w czterech konkursach: konkurs wiedzy historycznej, plastyczny, muzyczny i recytatorski. Pierwsze miejsce zajęła 2/3 Gimnazjum, drugie miejsce kl. I zawodowa i trzecie miejsce kl. II A Gimnazjum. Zorganizowaliśmy również konkurs, na łatwą i pyszną sałatką warzywną lub owocową. Wszyscy wiemy jak ważne jest spożywanie witamin w naturalnej postaci. Sałatki wykonywały różne zespoły klasowe. Gdybyście tylko mogli zobaczyć i spróbować te wspaniałości... to była prawdziwa uczta dla oczu i podniebienia. Osoby oceniające te wspaniałości, na pewno nie będą narzekać na brak witamin. 26 listopada w gimnazjum odbył się konkurs polonistyczny. Wzięło w nim udział siedmiu uczniów. Zadaniem konkursowym było zredagowanie opisu reprodukcji obrazu Pietera Breugla Upadek Ikara. Dla ułatwienia został podany plan opisu obrazu. W konkursie wykorzystano również projektor, dzięki któremu kopia dzieła była widoczna. Zwycięzcą konkursu został Marcin Godek, uczeń klasy II B. Pod koniec miesiąca w całej szkole odbywały się andrzejki. Były wróżby, lanie wosku, zabawy i oczywiście tańce. Wszystko to przy dobrej herbatce i słodkim poczęstunku, który zapewnili rodzice uczniów. Na nich zawsze można liczyć. Jednak wydarzenia kulturalne to nie tylko przyjemności, to również wysiłek fizyczny i ciężka praca naszych uczniów. Mam na myśli zawody sportowe w jakich biorą udział dzieci. Grupa w składzie: Ariel Kubowicz, Paweł Kuster, Hubert Kowalski, Mateusz Sydor, Grzegorz Spaeth, Krzysztof Błaszczyk i Jakub Szejdurski pojechali na turniej piłki nożnej na sztucznej nawierzchni do Gniezna. Zajęli czwarte miejsce, to bardzo ładnie. Chociaż, troszeczkę żal, bo minimalnie zabrakło szczęścia i byłoby trzecie. To nic. Gratulacje za ambicję i walkę. Szczególne ukłony dla Ariela Kubowicza i Huberta Kowalskiego. Na turniej tenisa stołowego wyruszyli: bracia Kubowicz Ariel i Piotr, Magdalena Freis, Dawid Jaroszewski, Hubert Kowalski i Rafał Kramm. Będą mieli co wspominać. Największe brawa należą się Arielowi i Piotrowi. Teraz przygotowujemy się do wydarzeń grudniowych, najpiękniejszy czas w naszej szkole. Andrzejki mają długą tradycję. Kiedyś uczestniczyły w nich tylko kobiety wróżąc sobie w wigilię św. Andrzeja. Panowie wróżyli sobie w wigilię imienin św. Katarzyny, czyli 24 listopada. Jednak z czasem katarzynki uległy zapomnieniu. Obecnie połączono te dwa obrzędy w jeden pod nazwą andrzejki. Wróżą sobie wszyscy: dorośli, młodzież, dzieci. Dzieci ze środowiskowej świetlicy w Radgoszczy również kultywowały tę starą tradycję. Wychowawca świetlicy Małgorzata Jakubowska przygotowała swoim podopiecznym informacje dotyczące obchodów andrzejek i przy pomocy wolontariusza Sandry Rak cały zestaw wróżb andrzejkowych i zabaw świetlicowych. Dzieci nie trzeba było zachęcać do uczestnictwa w tym programie, gdyż wszyscy ochoczo garnęli się do każdej wróżby i każdej zabawy. W przerwach dzieci odpoczywały przy pięknie zastawionym stole gasząc pragnienie soczkami owocowymi i delektując się słodyczami i owocami zakupionymi przez UMiG w ramach działań Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niewielkie kwoty pieniężne, którymi dysponuje wychowawczyni są źródłem wielu niespodzianek dla stałych bywalców świetlicy. Racjonalne gospodarowanie tymi skromnymi kwotami pozwala na przygotowywanie różnych okolicznościowych imprez. Dostarczają one dzieciom wiele radości. W niejednym przypadku są motywacją do udziału w zajęciach świetlicowych. W tym momencie należy zrobić ukłon w stronę Burmistrza Międzychodu za wspieranie świetlic środowiskowych i ukłon w stronę wychowawczyń za trud w podejmowaniu działań w uatrakcyjnianiu tychże zajęć. Grażyna Kryger Powoli kończy się rok 2009 oraz pierwszy semestr roku szkolnego, który tym razem jest bardzo krótki. Ferie rozpoczynają się już w połowie stycznia, więc zostało niewiele czasu na poprawianie ocen. W październiku odbył się szkolny konkurs czytelniczo-plastyczny pod nazwą Okładka roku Laureatką etapu wojewódzkiego została Katarzyna Rzyska z klasy II e. Nagrodę odebrała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu. Jesień pożegnaliśmy Koncertem jesiennym ze świerszczem. W czasie tego bardzo nastrojowego wieczoru można było usłyszeć, wykonywane przez młodzież, wiersze i piosenki polskich poetów, np. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Stachury, Osieckiej i Młynarskiego. Koniec listopada to tradycyjnie już pełna spełniających się przepowiedni Jaskinia Czarownic i zabawa andrzejkowa. Jak co roku, szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji GÓRA GROSZA. Łącznie zebrano 354,16 zł, co daje średnio 95 gr na ucznia. Pieniądze te są przeznaczane dla dzieci z domy dziecka. Przed świętami miał miejsce kiermasz taniej książki oraz wielka zbiórka słodyczy dla Domu Pomocy Społecznej w Piłce. Jak zwykle zebrano cały wór słodkości. Grupa ochotników wspólnie z p. N. Ignyś-Mazij zorganizowała A sweettooth Day, czyli dzień słodkiego ząbka. Można było za małą kwotę skosztować różnych wypieków cukierniczych, a zebrane pieniądze zostały przekazane na cel charytatywny. Członkowie Klubu Europejskiego, pod wodzą p. Janusza Skorupy, odwiedzili burmistrza Romana Musiała, by porozmawiać m.in. o dotacjach unijnych, a z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji przygotował małe przedstawienie na ten temat. Z okazji zbliżających się świąt składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia i Do Siego Roku! Informator Miêdzychodzki W tym roku szkolnym 2009/2010 do naszej szkoły uczęszcza 577 uczniów, a przyjemność uczenia ich ma 46 nauczycieli. Od 1 września wszyscy z entuzjazmem zabrali się do pracy, a pomysłów na ciekawe lekcje wszyscy mają bardzo wiele zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Od września realizujemy turniej pod hasłem Wiem, potrafię, zrobię. Nauczyciele przygotowują ciekawe zadania,które rozwiązuje cała klasa. W ten sposób wyposażamy uczniów w umiejętności z wykorzystaniem wiedzy, a nie odwrotnie. W szkole działa wolontariat, który nie zapomina o potrzebujących. Od kilku lat organizuje Dzień Łasucha, na który nasze kochane mamy pieką wspaniałe ciasto, organizuje zbiórkę środków czystości, które wolontariusze wraz z opiekunem panią Katarzyną Mleczak zawożą do Ośrodka Matki i Dziecka w Krzyżu. Nie zapominają również o schronisku dla zwierząt, z którym współpracujemy od kilku już lat. W tym roku już po raz drugi pani Agnieszka Hajduk-Nowicka przeprowadziła zajęcia dla klas pierwszych pod hasłem: Bezpieczny kontakt z psem. Gościem specjalnym na tych zajęciach był Labrador Kano, który na co dzień pracuje z niepełnosprawnymi dziećmi. Wszyscy pierwszoklasiści nauczyli się jak mają zachować się w kontakcie z różnymi psami. O tym że nasi uczniowie potrafią zdobywać liczne sukcesy świadczą puchary sportowe i dyplomy, ale najbardziej cieszy fakt że potrafią właściwie zachować się w każdej sytuacji. Przykładem takiego działania jest nagłośniony przez wszystkie media 7 grudnia fakt kiedy to uczennica naszej szkoły Karolina Sikora zawiadomiła straż pożarną ratując w ten sposób swoja mamę. W dzień pluszowego misia, każdy uczeń przynosi do szkoły swoją ulubioną maskotkę i wtedy robi się tak bardzo miło i przytulnie, że niektórym uczniom nie chce się wracać do domu. Nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo ulubioną formą spędzania czasu w szkole jest dyskoteka, a potem piżamowe party czyli nocka w szkole i niespanie do białego rana. W grudniowy czas organizujemy liczne kiermasze, a zebrane pieniądze przeznaczamy na cele charytatywne. Ponadto jesteśmy organizatorem Konkursu Kolęd, na który w tym roku zaprosiliśmy szkoły z gminy. Dodatkowo zaprosimy wszystkie klasy na Jasełka, które przygotowuje koło teatralne Jedynka, które wprowadzą nas w świąteczny nastrój. Mirosława Hanyżkiewicz 7

8 W związku z obchodami Światowego Dnia Bez Papierosa zespół do spraw promocji zdrowia w składzie: Joanna Śródecka, Elżbieta Tomaszewska i Anna Karczmarek - Prętka przygotował zagadnienia konkursowe o tematyce antynikotynowej przeznaczone dla uczniów kl. IV-VI. Klasa III a z wych. Elżbietą Tomaszewską przygotowała program artystyczny (scenkę rodzajową ) dla kl. I-III. Uczniowie wierszami, piosenkami, okrzykami i hasłami przestrzegali przed zgubnym nałogiem palenia papierosów. Klasy IV-VI wykonywały plakaty o tematyce antynikotynowej, które wyeksponowano na wystawie plastycznej w holu szkoły. Swoją kolorystyką przyciągały one uwagę każdego wchodzącego do budynku szkolnego. Niewątpliwie zmuszały do refleksji w zakresie skutków palenia tytoniu. Ponadto trzyosobowe reprezentacje klas zmagały się w konkursie o ww. tematyce. Zadania dotyczyły historii tytoniu, rozpoznawania rośliny tytoniu, napisania listu do kolegi o treści zniechęcającej do palenia, ułożenia hasła o niepaleniu, wpisania cech charakteru koniecznych do odrzucenia palenia, były też wykreślanki literowe. Uczniowie bardzo emocjonalnie i ambitnie podeszli do tego konkursu, o czym świadczyły wysokie wyniki. Akcja przeprowadzona była sprawnie i z rozmachem. 25 listopada w naszej szkole obchodzono Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie klas I-III przynieśli ze sobą swoje maskotki-misie. W czasie zajęć słuchano o przygodach tych najbardziej nam znanych: Uszatka, Kubusia Puchatka i Paddingtonie. Dzieci obejrzały także filmy z bohaterami dnia. Uczniowie klas pierwszych uczyli się piosenki pt. Marzenia Kubusia Puchatka oraz wykonywali prace plastyczne związane z tym tematem. Dzień ten był zupełnie inny niż zazwyczaj pełen radości. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia każdy uczeń otrzymał małe co nieco słodkiego misia-kubisia. Organizatorce Dnia Pluszowego Misia - Iwonie Jakubowskiej gratulujemy powyższego przedsięwzięcia. Pięciu uczniów Dwójki A. Łukaszek, J. Jakubaszek, K. Nowaczyk, J. Bakowska, B. Prużyński zostało finalistami konkursu plastycznego ph. Moja książka Moja ilustracja do książki zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 18 listopada finaliści wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu konkursu w WBPiCAK w Poznaniu, a następnie w seansie filmowym w kinie IMAX Centrum Plaza. Jest to pierwsze osiągnięcie Dwójki na szczeblu wojewódzkim w tym roku szkolnym i mamy nadzieję, że nie jedyne. Międzychodzki Dom Kultury ogłosił konkurs plastyczny ph. Halloween przestrasz jak potrafisz, do którego przystąpili także nasi uczniowie i otrzymali wyróżnienie za ciekawe prace. Ponadto tytuły laureata przyznano: w kategorii I (szkoły podstawowe kl. I-III) Adamowi Araszkiewiczowi, w kategorii II (szkoły podstawowe kl. IV-VI) Klaudii Burzyńskiej. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. W dniu 28 listopada odbył się pierwszy turniej mini koszykówki w ramach cyklu rozgrywek Pierwszy krok do basketu. W rozgrywkach tych uczestniczy 6 zespołów szkolnych. Uczniowie Dwójki rozegrali już dwa mecze, wygrywając ze szkołą z Lusowa (46:6) i z Tarnowa Podgórnego (50:18). Opiekun drużyn Waldemar Duszyński może być dumny z efektów swojej pracy. Tegoroczne Andrzejki świętowało wiele klas. Forma obchodów była zróżnicowana. Klasy młodsze były bardziej zainteresowane wróżbami andrzejkowymi, a starsze zabawą dyskotekową. Wszyscy przygotowali się solidnie, przystrajając izbę do imprezy, gromadząc rekwizyty do zabaw i wróżb, nakrywając pięknie stoły, przy których można było ugasić pragnienie sokiem lub herbatką i skonsumować pyszny placek upieczony przez rodziców. Imprezy andrzejkowe były udane, co potwierdzały roześmiane buzie dzieci wracających do domu. Grudzień jest miesiącem, który kojarzy się nie tylko ze świętami, Mikołajem, ale także z obchodami górniczego święta. 4 grudnia w Sali Ogrodu Jordanowskiego uczniowie spotkali się z górnikiem Jackiem Myszkowskim pracownikiem KRG Rudna (kopalnia miedzi). Opowiadał dzieciom o ciężkiej górniczej pracy oraz o patronce górników Św. Barbarze. Prelekcja była wzbogacona prezentacją multimedialną. Uczniowie mieli okazję z bliska obejrzeć strój galowy górnika łącznie z czapką oraz militaria górnicze np. halabarda, szpada, kordelas, oskard itp. Zadawali wiele pytań górnikowi, a na zakończenie spotkania złożyli życzenia z okazji górniczego święta. Pan Jacek Myszkowski przekazał szkole na pamiątkę swego pobytu książkę i piękny kilof sztygarski. Spotkanie to zorganizowała Elżbieta Pluskota. Tego typu inicjatywy są godne pochwały i naśladownictwa. Cykl spotkań z tzw. ciekawymi ludźmi bardzo korzystnie wpływa na edukację w zakresie poznawania różnych zawodów. Wychowawcy szkolnej świetlicy, w dniach od 1-7 grudnia, zorganizowali Kiermasz Świąteczny. W ofercie sprzedaży były kartki świąteczne, koperty z motywami świątecznymi, stroiki, bombki, ozdoby świąteczne wykonane z różnych materiałów, kolędnik, aniołki, bileciki do prezentów, choineczki. Pieniążki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na cele charytatywne z myślą o dzieciach. Głęboki ukłon w stronę wychowawców za przedsięwzięcie i szczytny cel. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 organizuje Bal Walentynkowy, na który serdecznie zaprasza. Odbędzie się w sali Ogrodu Jordanowskiego 13 lutego 2010 roku. Początek godzina 20:00. Bilety w cenie LISTOPAD MIESIĄCEM PAMIĘCI i REFLEKSJI W Ekonomiku listopad był miesiącem pełnym ciekawych, zmuszających do refleksji wydarzeń. Każdy mógł dowiedzieć się, na jakim poziomie są jego wiadomości historyczne oraz czy potrafi walczyć ze swoimi słabościami i czy jest wrażliwy na ból innych osób r., wśród uczniów Ekonomika zorganizowano KONKURS HISTORYCZNY z okazji Święta Niepodległości. Po raz pierwszy zadecydowano, aby coroczną akademię zastąpić konkursem. Aby dostać się do finału, wszystkie klasy tydzień wcześniej musiały odpowiedzieć na kilka pytań związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Czy były trudne? Ciężko powiedzieć... ale z pewnością nie dla klas II e i II i, gdyż one zakwalifikowały się do ścisłego finału. Tegoroczny finał składał się z trzech etapów: I - obejmował pięć pytań zamkniętych, II - pytania o postacie historyczne, natomiast III - pytania o wydarzenia historyczne. Z tymi zagadnieniami zmierzyła się nie tylko szóstka finalistów, ale także pozostali uczniowie oraz nauczyciele. Agnieszka Ciapka z kl. III e stwierdziła: Myślę, że konkurs ten był interesujący, ale najbardziej dla tych, którzy bardzo lubią historię. Gdybym osobiście brała udział w tym konkursie, to na pewno odczuwałabym stres, ale zarazem chęć rywalizacji. Uważam, że taki sposób jest lepszy niż apele, na których większość uczniów się nudzi, choć nie powinni... Po dość trudnych pytaniach i wielkich emocjach zwycięzcą została klasa II i, a przyczynili się do tego: Jakub Przybysz, Andrzej Nowaczyk i Jakub Wittchen. Liderzy w nagrodę otrzymali książki, natomiast klasy będące na II i III miejscu - dyplomy. Nad organizacją całej imprezy czuwał opiekun Samorządu Szkolnego, będący zarazem nauczycielem historii - prof. Rafał Litke, który tak podsumował konkurs: W tym roku zdecydowaliśmy się na mały eksperyment. Zależało nam, aby jak największa liczba osób mogła wziąć czynny udział w ramach szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Stąd pomysł konkursu, w którym w pierwszym etapie udział brali wszyscy uczniowie naszej szkoły. Nie powiem, że nie kosztowało mnie to trochę pracy - musiałem sprawdzić prawie 300 minitestów, ale tym większą mam z tego satysfakcję. Jestem pod dużym wrażeniem zwycięzców, którzy na 14 pytań finałowych, pomylili się tylko raz! Warto wspomnieć, że dopełnieniem obchodów Narodowego Święta Niepodległości była wystawa Drogi do Niepodległej, której pomysłodawczynią oraz główną organizatorką była prof. Magdalena Litke r. obchodzony był ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA pod hasłem Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie, zorganizowany przez klasy Liceum Profilowanego, pod kierownictwem prof. Iwony Jerzyńskiej. Ten dzień przeznaczony był przede wszystkim do osób uzależnionych, aby próbowali zerwać z nałogiem, ale także do pozostałych osób, zniechęcając ich do papierosa. Uczniowie włączyli się w organizację akcji plakatowej informującej o szkodliwości palenia tytoniu oraz happeningu, który ukazywał szkodliwość palenia tytoniu i trudności uwolnienia się od nałogu. Na przerwie śniadaniowej urocze pielęgniarki roznosiły miętówki i jabłka, a palacze odstraszali swym wyglądem przypominając o szkodliwości palenia. Tytoń nie tylko dużo kosztuje, ale również wpływa negatywnie na nasze zdrowie, działa na organizm bardzo długo, aż w końcu może prowadzić do śmierci. Sama nikotyna powoduje pogrubienie naczyń tętniczych i uszkodzenie naczyń mięśnia sercowego. Palenie ma także wpływ na krzepliwość krwi oraz zmiany miażdżycowe. Warto zatem pomyśleć, czy palenie ma jakikolwiek sens... Idąc tropem uzależnień r. klasa II a wraz z wychowawcą prof. Urszulą Sroką przygotowała apel dotyczący narkomanii. Uczniowie przedstawili autentyczne historie osób uzależnionych. Niektórzy z nich zdołali uciec od problemu, ale innym się nie poszczęściło. Dreszczyk emocji przyniosło uczestnikom spotkanie ze śmiercią, odegrana przez jedną z uczennic klasy II a. - Uważam, że nasze przedstawienie wywarło duży wpływ na publiczność. Świadczyła o tym cisza, która wypełniała salę. Mam nadzieję, iż ów przekaz uświadomił odbiorcy, czym jest narkotyk oraz jak kończą ludzie uzależnieni od dragów. Chcieliśmy uświadomić uczniom, że wcale nie tak łatwo jest zerwać z nałogiem a bliższe kontakty z dragami najczęściej kończą się śmiercią - mówi Magdalena Stopa z kl. II a. Z pewnością, dzięki takim akcjom u wszystkich osób zapisze się obraz ludzi cierpiących oraz obraz odrzucający myśl sięgnięcia po używki. Katarzyna Ćwiklińska CHCESZ RZUCIĆ PALENIE? Skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub skorzystaj z TELEFONICZNEJ PORADNI PALĄCYM zł od pary są do nabycia w sekretariacie szkoły. Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna i uczniowie składają wszystkim czytelnikom Informatora najlepsze życzenia: radosnych i pogodnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2010 Roku. Grażyna Kryger 8 Informator Miêdzychodzki

9 Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie składa serdeczne podziękowania za przekazane w darze książki i czasopisma: p. Alicji Drzewieckiej, p. Danucie Staszak, p. Katarzynie Gursz oraz dr. Markowi Szałkowi. Biblioteka Publiczna w Międzychodzie poszukuje 21. części Sagi o Ludziach Lodu w celu skompletowania serii. Ewentualnego darczyńcę prosimy o kontakt pod numerem telefonu Kartka świąteczno-noworoczna W okresie świąteczno-noworocznym (grudzień-styczeń) Filia nr 1 Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie zaprasza na wystawę prac dzieci ze Świetlicy w Radgoszczy. Piękne kartki świąteczne wykonane pod kierunkiem pani Małgorzaty Jakubowskiej już od 10 grudnia cieszą oczy czytelników odwiedzających Filię nr 1 i wprowadzają ich w świąteczny, magiczny nastrój. Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w mniszkach składa podziękowania p. Bożenie Jackowiak za nieodpłatne przekazanie wialni do zbiorów Centrum. zorganizowane przez grupę p13g. Dnia 14 grudnia uczestnicy projektów Przystanek 13 grudnia, oraz 20 scen o wolności spotkali się z Lechem Wałęsą w jego biurze w Gdańsku. Szczegółowy opis zdarzeń pojawi się niebawem. Z OPŁATKIEM Z opłatkiem do Cię idę, Polsko droga, poprzez Twe niwy śniegiem usypane, do chat twych dążę, czeladko nieboga, i do was, moi seniorzy kochani! On to powiedział: Co dasz ubogiemu, to ci w rejestrze moim nie zaginie, choć kubek wody dasz pragnącemu! oddam ci hojnie w sądu mej godzinie! 23 listopada odbyło się w Międzychodzie spotkanie z senatorem Zbigniewem Romaszewskim Z opłatkiem idę... I chciałabym niejednym z oczu łzę zetrzeć, bo dosyć już smutku chciałabym rozjaśnić dzisiaj dzień tym biednym, co serca łakną... Więc iść po cichutku. Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie w obiektywie konkurs fotograficzny im. Ireneusza Lindego ozstrzygnięty! r. jury w składzie: Elżbieta Linde przewodnicząca komisji konkursowej, mgr sztuki Zbigniew Jakubowski, Jacek Stasiak fotograf, Agnieszka Konieczna sekretarz konkursu dokonało oceny prac nadesłanych na I edycję konkursu fotograficznego im. Ireneusza Linde, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną im. J. D. Janockiego w Międzychodzie i Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, odbywającego się pod hasłem: Zatrzymać piękno Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie w obiektywie. W konkursie udział wzięło 30 uczestników, łącznie nadesłano 115 prac, z czego do oceny konkursowej zakwalifikowano 28 uczestników i 79 prac, a do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 85 zdjęć od 28 uczestników. Po dokonaniu oceny wszystkich zakwalifikowanych do konkursu prac jury w I KATEGORII WIEKOWEJ (szkoły podstawowe) wyłoniło 3 laureatów: I miejsce - Tomasz Grzesiak za zdjęcie Poranek, II miejsce - Sylwia Mniszek za zdjęcie Nad stawem, III miejsce - Martyna Michałek za zdjęcie Na tle nieba. Jury dodatkowo przyznało wyróżnienie Joannie Weber za zdjęcie Nad stawem. W II KATEGORII WIEKOWEJ (gimnazja) wyłoniło 2 laureatów: I miejsce - Marek Grzesiak za zdjęcie Słoneczka wschód tuż, tuż..., II miejsce Sara Stasiak za zdjęcie Jesień z cyklu 4 pory roku. W III KATEGORII WIEKOWEJ (szkoły ponadgimnazjalne) wyłoniło 1 laureata: I miejsce - Michał Klawe za zdjęcie W okowach zimy. Jury dodatkowo przyznało 2 wyróżnienia: Marice Stroińskiej za zdjęcie Fontanna Rybaka w Międzychodzie oraz Karolinie Rybarczyk za zdjęcie Wisienki. W IV KATEGORII WIEKOWEJ (dorośli) wyłoniło 3 laureatów: I miejsce - Tomasz Frąk za zdjęcie Cudze chwalicie..., II miejsce - Wiesław Rybarczyk za zdjęcie Jesienny wieczór, III miejsce - Grażyna Kowalkowska za zdjęcie Mgła nad Wartą. Jury dodatkowo przyznało 3 wyróżnienia: Juliuszowi Skwarskiemu za zdjęcie Kościół pw. Jana Chrzciciela, Danielowi Rębaczowi za zdjęcie Dziadek mnie wszystkiego nauczył, Tomaszowi Kuźmiczowi za zdjęcie Wyspa na Jeziorze Winna Góra. Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w I edycji konkursu fotograficznego im. Ireneusza Linde. Obiecujemy również dołożyć wszelkich starań, aby w kolejnych latach ów konkurs szczęśliwie był kontynuowany oraz rozbudowywany. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zwiedzenia wystawy pokonkursowej w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie, która będzie czynna do r. Organizatorzy konkursu Jury konkursowe Z opłatkiem idę dzielić się ze wszystkimi żeby już spokój zapanował wszędzie, byśmy już wszyscy czuli się bliskimi, a wtedy dobrze w naszej Polsce będzie. A. Bielski Muzeum Regionalne w Międzychodzie składa serdeczne podziękowania Szanownym Darczyńcom: Janowi Budychowi z Oleśnicy (za obraz Jerzego Borsukiewicza oraz zbiór plakatów), Stanisławowi Gruszczyńskiemu z Wierzbna (za zabytkowy kołowrotek), Edwardowi Kroppowi z Głażewa (za zdjęcie z okresu powstania wielkopolskiego), Januszowi Szumowskiemu z Dormowa za zabytkowy banknot. Informator Miêdzychodzki 9

10 17.01 Ndz. 17: Śr. 18:00 MIĘDZYCHODZKI DOM KULTURY ZAPRASZA DO KINA : STYCZEŃ 2010 familijny komedia Francja min. od b/o lat cena 15 zł ulgowy 10 zł fantasy, horror, romans, thriller Australia USA 2009 od 12 lat 130 min. cena 15 zł ulgowy 10 zł Mikołajek Mikołajek to chłopiec, który ma wielu przyjaciół oraz mnóstwo energii do zabawy. I jak to zwykle bywa ze świetnymi pomysłami małych chłopców, dorośli nie wiadomo dlaczego uważają je za zupełnie nieodpowiednie. Dlatego zarówno przyjaciele Mikołajka, jak i on sam, wciąż pakują się w kłopoty, choć bardzo się starają być grzeczni. Kiedy 50 lat temu René Goscinny i Jean-Jacques Sempé stworzyli postać tego rozbrykanego chłopca, nikt nie traktował ich opowiadań jako przyszłej klasyki. Dzisiaj Mikołajek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów dziecięcego świata. Cała seria książek cieszy się niesłabnącym uwielbieniem wśród czytelników. W tym roku przygody Mikołajka i jego kolegów będzie można po raz pierwszy zobaczyć w kinie. Czy może być lepszy prezent na Mikołajki niż Mikołajek? Zmierzch: Księżyc w nowiu Druga część ekranizacji sagi Stephenie Meyer. 17-letnia uczennica Bella Swan i Edward Cullen tworzą bardzo szczęśliwą, choć niecodzienną parę. Ich romans trwa do dnia feralnych osiemnastych urodzin dziewczyny. Po tym wydarzeniu Cullenowie wyjeżdżają z miasta, zaś Edward porzuca ukochaną. Głęboko zraniona dziewczyna na długie miesiące popada w przygnębienie. Szczęśliwie przyjaciel Belli z dzieciństwa Jacob pomaga jej odzyskać równowagę. Młodzi czują do siebie coraz większą sympatię. Jednak Jacob również skrywa mroczną tajemnicę DOBRA POGODA NA SZCZĘŚCIE Jesienne wieczory kulturalne tak brzmi tytuł cyklu imprez zaproponowanych przez Międzychodzki Dom Kultury tej jesieni. Pierwsze dwie propozycje, przypomnijmy spektakl Teatru Usta-Usta i koncert Jazz Band Ball Orchestra, przygotowane były przez zespoły zawodowe. Kolejny wieczór opracowała międzychodzka młodzież ze Studia Piosenki prowadzonego przez panią Ewę Gajewską Kiepurę. Tym razem był to koncert piosenek do słów Agnieszki Osieckiej p.t. Dobra pogoda na szczęście. Pięknie zaśpiewane utwory, a wśród nich m.in. Taka dobra pogoda na szczęście, Niech żyje bal, Małgośka... i przygotowany scenariusz przyciągnęły całą salę widzów. WYSTĘPY WISIENEK Z SIERAKOWA W MIĘDZYCHODZIE 29 listopada w sali międzychodzkiego Domu Kultury odbył się Koncert Andrzejkowy z udziałem zespołu Wisienki z Sierakowa oraz Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Cieszył się tak Ndz. 17: Śr. 18: Ndz. 17:00 Źródło : portal wp.pl film animowany, dziecięce, familijny, przygodowy Dania, Finlandia Irlandia, Niemcy 2008 od b/o lat 80 min. cena 15 zł ulgowy 10zł komedie obyczajowy romans Polska 2008 od 12 lat cena 15 zł ulgowy 10zł animowany, dziecięce, Hiszpania od b/o lat 80 min cena 15 zł ulgowy 10 zł Renifer Niko ratuje Święta Najlepszy film animowany według jurorów Cinekid Festiwalu Filmów Dziecięcych W Amsterdamie. Małego renifera Niko samotnie wychowała mama, ponieważ jego tata jest członkiem legendarnej Powietrznej Eskadry Świętego Mikołaja. Niko nigdy nie spotkał taty, ale bardzo go podziwia i chciałby w przyszłości być taki jak on. Marzy o tym, aby dostać się do ekipy najbardziej odlotowych reniferów reniferów Świętego Mikołaja. Kiedy stado głodnych wilków, któremu przewodzi Czarny Wilk, napada na renifery, Niko postanawia zwrócić się o pomoc do taty. Aby go odnaleźć i pokrzyżować niecne plany wrogów, mały renifer razem z przyjaciółmi wiewiórką Juliusem i łasicą Wilmą, wyrusza w długą i niebezpieczną podróż. Stawka jest wysoka wilki zagrażają nie tylko rodzinie Niko, ale całemu światu chcą zniszczyć Święta Bożego Narodzenia Nigdy nie mów nigdy Główną bohaterką tej historii jest Ama bardzo skuteczna łowczyni głów w firmie headhunterskiej, wywodząca się ze środowiska dobrze sportretowanego w takich formatach telewizyjnych, jak Magda M. czy Teraz albo nigdy, hołdująca jak najmniej zobowiązującym relacjom z mężczyznami, ale w duchu pragnąca miłości i spełnienia jako kobieta. Twardo stąpa po ziemi. Komfort życiowy zapewniają jej: świetnie urządzone mieszkanie, piękny samochód, przyjaciele i zabawa w najmodniejszych klubach. Kiedy pracuje pracuje intensywnie. Kiedy negocjuje negocjuje z klasą. Kiedy się bawi bawi się z pasją. Nigdy nie mów nigdy to odpowiedź na dynamicznie zmieniający się obraz świata wielkomiejskich bohaterów. Film przedstawia to środowisko w nowatorski sposób, nakreślając obraz współczesnego stylu życia nie tyle czerpiąc z wzorców amerykańskich, co raczej adaptując te wzorce do polskich warunków. Magiczna kostka Film ukazuje nowe przygody smoków i ludzi żyjących na Smoczym Wzgórzu. To oznacza kolejną dawkę baśniowych przygód w nowej oprawie muzycznej. Magiczna kostka skierowana jest do dzieci w wieku 4-12 lat, które jak wiadomo uwielbiają niespodzianki, mityczne stwory i baśniowe sploty wydarzeń. A jednocześnie są już w stanie rozpoznać moralny profil bohaterów i odczytać wewnętrzny przekaz historii. Magiczna kostka oparta została na historii i przygodach bohaterów filmu Smocze Wzgórze, który zdobył nagrodę Goya dla Najlepszego filmu animowanego, przyznawaną przez Hiszpańską Akademię Filmową. Polski Instytut Sztuki Filmowej współfinansował zakup aparatury kinowej - nagłośnienie UWAGA!!! Możliwe projekcje dodatkowe filmów dla grup powyżej 80 os. Kontakt: MDK Tel Informator Miêdzychodzki dużym zainteresowaniem, że już na kilka dni przed występem zabrakło biletów. Był to pierwszy koncert organizowany przy współpracy domu kultury w Sierakowie i domu kultury w Międzychodzie, a jednocześnie pierwsza impreza w wykonaniu naszych, miejscowych zespołów, na którą organizatorzy postanowili sprzedawać bilety. Warto było! Koncert musiał się podobać, bowiem Wisienki prezentują się wspaniale, a wśród występujących znalazło się kilka grup, z różnym repertuarem. Występ Wisienek był jednocześnie okazją do pożegnania wieloletniego dyrektora domu kultury w Sierakowie pana Tomasza Wiśniewskiego. WIELKA ORKIESTRA W HALI SPORTOWEJ 10 STYCZNIA 2009 Jak co roku, także w Międzychodzie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wszystkie imprezy odbędą się w Hali Sportowej. Tam też będzie mieściła się baza WOŚP. Rozpoczniemy od godz , zakończymy po Światełkiem do nieba. Wolontariusze jednak zbierać będą datki już od rana. Aktualnie trwają ustalenia dotyczące programu, a poszczególne szkoły przygotowują swe prezentacje. mdk Myśli z alei kasztanów (34. część cyklu) 1. Szczęście: ulotny stan świadomości. 2. Szczęście odchodzi w chwili zachwycenia. 3. Nie wykorzystuj szczęścia do końca, zostaw go trochę na dni nieszczęścia. 4. Szczęście budzi niepokój. 5. Najpiękniejsze marzenie przyjście młodości w jesieni życia. 6. Upił się własnym szczęściem, do dzisiaj nie wytrzeźwiał z radości. 7. Od wieńców laurowych do cierniowych niedaleko. 8. Na Olimpie intelektu mieszkają samotnicy. 9. Z dawnych laurów zostają czasem tylko liście laurowe... do bigosu. 10. Nie chwytaj wiatru w żagle, nie znając portu przeznaczenia. Romuald Jankowski

11 Boże Narodzenie to swoiste misterium radości. W życiu każdego człowieka są takie podniosłe chwile, dzięki którym stajemy się bardziej wrażliwi i serdeczni, bliscy i potrzebni. Stół wigilijny i choinka gromadzą razem każdą rodzinę, bliskich, przyjaciół. Z Bożym Narodzeniem wiąże się szereg pięknych zwyczajów, które wpisane są nie tylko w polską tradycję, ale i poezję. Posłuchajmy dziś kolęd i wierszy, a także przypomnijmy tradycyjne zwyczaje Bożego Narodzenia takimi słowami przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz rozpoczęła Świąteczny Koncert 9 grudnia 2009 r. w Międzychodzkim Domu Kultury. Sejmik Kultury przy wsparciu finansowym Burmistrza Międzychodu oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Clean City w prezencie świąteczno - noworocznym zorganizował koncert dla : członków Sejmiku Kultury, członków Klubu Seniora Złoty Wiek, Klubu Seniora Wrzos, oraz wszystkich mieszkańców Międzychodu. Zaproszonymi gośćmi byli: przew. Rady Miejskiej Zygmunt Mleczak, zastępca Burmistrza Międzychodu Krzysztof Michalski, ksiądz kanonik Maciej Przewoźny i radni Rady Miejskiej. Polskie kolędy i amerykań skie pastorałki jazzowe w wykonaniu zespołu Gentle Jazz Trio przeplatane były wierszami poetów międzychodzkich o tematyce świątecznej: Marianny Batury, Zuzanny Sommerfeld uczennicy kl. V Szkoły Podstawowej nr 1, Janiny Chołołowicz, Krzysztofa Borkowskiego, Wandy Molik, Katarzyny Kędzierskiej, Eugenii Mieczkowskiej, Elżbiety Okonek (jest to pseudonim autorki wiersza) i Grażyny Górnej. Wokalistka ZESPÓŁU GENTLE JAZZ TRIO - Ewa Nawrot to artystka obdarzona wielkim wyczuciem, piękną barwą głosu i soulowym feelingiem. Wraz z gitarzystą Maciejem Flaczyńskim i saksofonistą Pawłem Rogoża uraczyli nas blokiem kolęd i pastorałek amerykańskich ( Last Christmas, Winter Wonderland, Let It Snow ) oraz blokiem kolęd polskich w jazzowych i bardziej tradycyjnych aranżacjach. Stworzyli piękny, świąteczny klimat. Potrafili wyczarować magię Świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie koncertu, zastępca przewodniczącej Sejmiku Kultury Grażyna Marcinkowska podziękowała wykonawcom i wszystkim osobom, które pomogły w organizacji koncertu oraz złożyła życzenia wyrażone w wierszu Grażyny Górnej Wigilijna pora. Kolejne spotkanie Sejmiku Kultury odbędzie się r. (środa) o godz w restauracji Stara Rozlewnia, na które serdecznie zapraszamy. Grażyna Kryger Grażyna Górna WIGILIJNA PORA Gdy zmrok zapada, a w górze gwiazdy Niebios ciemności skrami rozjaśniają. Przez uchylone okno do domu Nutki kolędy cicho się wkradają. Te o pasterzach i o cichej nocy, Te najpiękniejsze, bo z dzieciństwa znane. Lekko się robi na duszy i w sercu Chwile to piękne i niezapomniane. Kolęda wszystkich ludzi jednoczy I nie pozwala, by ktoś był samotny, Bo na wędrowca w każdym polskim domu Czeka gościna i ciepły barszcz postny. Jeśli, tułaczu, jesteś gdzieś w drodze W ten wieczór usiądź tu razem z nami. My podzielimy się z tobą opłatkiem Wspólnie kolędę Panu zaśpiewamy. Niech czar wieczoru wigilijnego Na wszystkie roku dni się rozleje. Niech znikną wojny, niezgody, waśnie. Niech da nam pokój Dziecię z Betlejem r. Elżbieta Okonek OCZEKIWANIE Gwiazdka na niebie Jaśniej dziś mruga, Światła jej smuga Zwiastuje Ciebie. Strojna choinka, Opłatek w sianie Na powitanie Cała rodzinka! Przybądź, ach, przybądź, Ty, mój Aniele, Szczęścia dasz wiele. Zawsze z nami bądź! Zuzanna Sommerfeld GWIAZDOR Brodata postać w czerwonym kostiumie Z cichym szelestem po śniegu sunie. Ma stary worek pełen prezentów - dzieci czekały już od adwentu. Gwiazdor ma twarz starą, poczciwą Nos duży, śmiesznie pomarszczony Policzki od mrozu całe czerwone. Gwiazdor jest wysoki, grubiutki, krępy W odchudzaniu robi nikłe postępy. Ma pasek błyszczący w promykach słońca Czarne buty nie widzą swego końca. Jest taki sympatyczny, taki kochany Czy sam dziś zostanie obdarowany? Ach, nasz najmilszy, my o to zadbamy - po to tu jesteśmy Tak Ciebie kochamy r. Eugenia Mieczkowska NOC GRUDNIOWA Zima - jak Panna Młoda: okryła welonem białośnieżystym pola, ścieżki i ogrody; Przystroiła nim drzewa już ogołocone, a przy jej boku kroczy dumnie Mróz Pan Młody. Noc już woalkę czarną im rzuca pod nogi, Wkrótce też Syriusz błyśnie okiem brylantowym I rozświetli Trzem Królom poplątane drogi, by dopełnić proroctwa. W tym czasie grudniowym narodzi nam się radość, zrodzą się nadzieje, Więc weseli się zima, raduje się Ziemia. padają na kolana, cała moc truchleje... - I zaraz wszyscy wszystkim będą słać życzenia: Ziemi pokoju, Niebu lazurytu, Wodzie szmaragdowych uniesień, Polom obfitości, Pożywnych, żyznych soków zmęczonej przyrodzie, Pomyślnych wiatrów żaglom, a ludziom miłości. Informator Miêdzychodzki r. Marianna Batura DOBRA NOWINA Wiatr szumi,,dobrą Nowinę niesie Przy urzędzie stoi choinka ścięta w lesie. W mieście i na niebie gwiazdy migocą Nie porównasz żadnej nocy - z tą nocą! Nieziemski blask oznajmia światu cud, W stajence na sianku Narodził się Bóg! Kromką chleba i opłatkiem białym Dzieli się z nami i światem całym. Rozpala miłość nasze serca wzrusza, Aby każdy odnalazł drogę do Jezusa. Aby w święta Bożego Narodzenia Nikomu z ubogich, nie brakło jedzenia. Aby bezdomnych gwiazda betlejemska ogrzała, Ludziom błogosławiła, cudowna Dziecina mała! Żeby za pastuszków - muzycy pięknie grali Chóry aniołów i ludzie, tłumnie śpiewali; Witaj Jezu z Niepokalanej Narodzony, Królu ubogi, bez berła i złotej korony. Witaj w domowych progach i na świecie Bądź pochwalone i uwielbiane Boże Dziecię! Niech płyną kolędy z echem po wodzie I pokój napełni, nasze serca w Międzychodzie! Krzysztof Borkowski CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC Noc grudniowa spokojna i cicha Śpiąca ziemia miarowo oddycha Pod zimową srebrzystą pościelą Gdy Polacy opłatkiem się dzielą Bo to jest noc święta i jedyna Kiedy się o troskach zapomina I w harmonii, zgodzie i jedności O pogodnej rozmawia przyszłości. Bóg się rodzi, a zła moc truchleje I to znowu daje nam nadzieję Że raz jeszcze wspomoże swą siłą Dom nasz cały i ojczyznę miłą. 11

12 Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Notecka informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Puszcza Notecka wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na: 1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - termin składania wniosków: od 28 grudnia 2009 r. do 26 stycznia 2010 r. - limit dostępnych środków: ,00 zł 2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty - termin składania wniosków: od 28 grudnia 2009 r. do 26 stycznia 2010 r. - limit dostępnych środków: ,00 zł Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Puszcza Notecka, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, Międzychód, w dni powszednie w godzinach od 9.00 do Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internatowej Stowarzyszenia Puszcza Notecka : w siedzibie Stowarzyszenia Puszcza Notecka, w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Dodatkowych informacji udziela: biuro Stowarzyszenia Puszcza Notecka w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, tel./fax , Publikacja współfinansowana ze środków UInii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informator Miêdzychodzki

13 WRĘCZONO STATUETKI DOBOSZ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Trzy osoby i dwie instytucje Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3.BASTION Grolman oraz Pomorskie Muzeum Wojskowe z Bydgoszczy - zostały w poniedziałek 14 grudnia nagrodzone statuetką Dobosza Powstania Wielkopolskiego honorową nagrodą przyznawaną przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego od 14 lat. Nagroda Dobosz Powstania Wielkopolskiego przyznawana jest osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do popularyzacji i upamiętnienia czynu powstańczego Wielkopolan w latach Laureaci statuetek według pomysłodawców nagrody przyczyniają się do zachowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Laureatami tegorocznej edycji zostali: Andrzej Jeziorkowski profesor sztuk plastycznych, kierownik Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego za dokumentowanie w różnych formach plastycznych Poznania, w tym historię Powstania Wielkopolskiego. Jarosław Łożyński regionalista członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie z którego inicjatywy powstało wiele opracowań, publikacji i dokonań popularyzujących działania powstańców. Michał Pietrowski regionalista z Koźmina Wielkopolskiego, który w swoim dorobku posiada wiele publikacji historycznych w tym artykułów o dziejach Powstania Wielkopolskiego. Statuetki Dobosz Powstania Wielkopolskiego przyznano po raz czternasty. Są one miniaturą Pomnika Dobosza, nazwanego Pomnikiem Powstańców i Wolności w Śremie (Wielkopolskie). jtł Pszczelarskie święto w Międzychodzie - 13 grudnia 2009 r. - rozpoczęło się mszą św. z okazji święta patrona pszczelarzy, św. Ambrożego w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie-Lipowcu. Następnie członkowie Koła Pszczelarzy udali się do restauracji Carmen, gdzie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pszczelarza. Uroczystość uświetniło wręczenie zasłużonym pszczelarzom odznaczeń. Medal im. Ks. Jana Dzierżona wraz z dyplomem przyznany przez Zarząd Polskiego Związku Pszczelarzy w Warszawie za długoletnią działalność związkową i pracę na rzecz rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego przyczynianie się do jego rozwoju, popularyzowanie wartości odżywczych i leczniczych produktów pszczelich otrzymali: Edmund Plura, Tadeusz Reszka i Ireneusz Gołaski. Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego uhonorowano: Andrzeja Łabeckiego, Hieronima Tomkowiaka, Leona Szukałę i Marka Dobkiewicza. Srebrną Odznakę otrzymali: Daniel Kaźmierczak i Izabela Girus, zaś Odznakę Brązową: Zbigniew Klimaszewski i Ryszard Matuszak. Wręczono również Medale Wdzięczności wraz z dyplomem przyznane przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie za wieloletnią pracę i wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie tradycji pszczelarskich. Otrzymali je: Zygmunt Ciszewicz, Grzegorz Wittchen i Stanisław Kłosiński. POPOWSKIE TERMOPILE Z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej powstaje w powiecie międzychodzkim Szlak Powstañ Narodowych Na zdjęciu prezentujemy głaz w Popowie z tablicą upamiętniającą poległych konfederatów barskich. Red. FIRMA BAXTER WYPRODUKOWAŁA SKAŻONE SZCZEPIONKI, KTÓRE MIAŁY NA CELU WYWOŁANIE PANDEMII Czeskie gazety zadają pytanie, czy dostarczenie 18 krajom przez austriacki oddział amerykańskiej firmy Baxter International Inc. szczepionek skażonych zabójczym wirusem ptasiej grypy było częścią spisku, którego celem było wywołanie pandemii grypy. Rutynowe w przypadku wytwórców szczepionek protokoły laboratoryjne sprawiają, że przypadkowe zmieszanie wirusowej broni biologicznej w postaci żywego wirusa z materiałem szczepionki jest wręcz niemożliwe. Skażone wirusem H5N1 (ludzka forma ptasiej grypy) szczepionki przeciwko grypie firmy Baxter otrzymały laboratoria w Czechach, Niemczech i Słowenii. Powołując się na tajemnicę handlową, firma Baxter odmówiła początkowo ujawnienia, w jaki sposób szczepionki zostały skażone wirusem H5N1, ale przyciśnięta bardziej do muru stwierdziła, że partie czystego wirusa H5N1 wysłano przez przypadek. Czescy dziennikarze prowadzą obecnie śledztwo, którego celem jest ustalenie, czy to skażenie było częścią rozmyślnego działania mającego na celu wywołanie pandemii, żeby firma Baxter mogła zarobić na sprzedaży szczepionek. To, że firma Baxter zmieszała zabójcze wirusy H5N1 z mieszanką sezonowych wirusów H3N2, może być koronnym dowodem na taki scenariusz. Sam wirus H5N1 zabił setki ludzi, ale posiada ograniczone możliwości przenoszenia się drogą powietrzną. Kiedy jednak połączy się go z wirusami sezonowych gryp, które znacznie łatwiej przenoszą się tą drogą, efekt może być potężny w postaci łatwo rozprzestrzeniającej się super zabójczej broni biologicznej. (Źródło: Prison Planet, 5 marca 2009, html, cyt. za: Nexus, Nr 6(68), listopad-grudzień 2009, s. 3) przygotował Janusz Szumowski Informator Miêdzychodzki Na pierwsze wzmianki o pszczelarstwie międzychodzkim natrafiono w monograficznym opracowaniu Działalność Organizacji Pszczelarskich w Wielkopolsce, wg którego stan tutejszych pasiek w 1873 r. wynosił pni. Świadczy to o silnie już wówczas rozwiniętej gospodarce pszczelarskiej w okolicach Międzychodu. Rok 1870 przyjęto jako datę założenia Koła Pszczelarzy w Międzychodzie. Do 1930 roku nie zachowały się dowody świadczące o działalności koła. W 1930 roku za sprawą sekretarza sądowego Albina Siemińskiego zostało reaktywowane Koło Pszczelarzy w naszym mieście w liczbie 15 członków. W 1934 roku prezesem Koła został Józef Ratajczak a dwa lata później Jan Pawełka. Po wojnie w 1945 roku ponownie reaktywowano działalność Koła a prezesem został Bernard Marchlik. W 1946 roku na czele koła ponownie stanął Jan Pawełka pełniąc funkcję prezesa do 1958 roku kiedy to zastępuje go Adam Prętki. Kolejni prezesi: Władysław Gomółka, Zygmunt Ciszewicz, Edward Wojtkowiak, Alfons Ceglarski, Marek Dobkiewicz, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. W 2003 roku z inicjatywy obecnego prezesa Marka Dobkiewicza został uroczyście wręczony sztandar św. Ambrożego patrona pszczelarzy z okazji 70- lecia istnienia koła. Członkiem naszego koła jest 96-letni Edmund Plura, który jest jednym z najstarszych aktywnie działających pszczelarzy w naszym kraju. W tym roku zostanie odznaczony Medalem Księdza Dzierżona, przyznawanym najbardziej zasłużonym pszczelarzom w Polsce. Obecnie Koło Pszczelarzy w Międzychodzie należy do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim, który zrzeszony jest w Polskim Związku Pszczelarzy (PZP). Koło liczy obecnie 43 członków, którzy opiekują się pniami. Wśród pszczelarzy samodzielnie prowadzących pasieki jest jedna kobieta. W skład zarządu wchodzą: prezes Marek Dobkiewicz, wiceprezes Ireneusz Gołaski, sekretarz Krystian Girus, skarbnik Stanisław Wyruszyński, członek Leon Szukała. Komisji Rewizyjnej przewodniczy Grzegorz Wittchen wraz z członkami: Hieronimem Tomkowiakiem i Włodzimierzem Matuszakiem. Na comiesięcznych zebraniach pszczelarze wymieniają się doświadczeniami, informują się o aktualnym stanie prawnym prowadzenia pasiek, przysługujących dotacjach itp. Współpracują z innymi kołami na terenie całego kraju. Zajmują się również nasadzaniem roślin miododajnych na nieużytkach. W celu podnoszenia kwalifikacji organizowane są kursy i szkolenia m.in. w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli w woj. Lubelskim. Pszczelarze pracują w pasiekach głównie w miesiącach od marca do października z pszczołami rasy krainka. Prowadzą stacjonarne lub wędrowne pasieki, przyczyniając się przez pracę pszczół polegającą na zapylaniu roślin do zwiększania plonów w rolnictwie. Głównym efektem bardzo żmudnej i wyczerpującej pracy jest pozyskiwanie produktów pszczelich: miodu, propolisu, pyłku, wosku. Koło Pszczelarzy w Międzychodzie 13

14 W dziejach Międzychodu bardzo silne piętno wycisnęła tutejsza społeczność żydowska. Żydzi mieszkali w mieście co najmniej od pocz. XVII w. Przez dwa kolejne stulecia stanowili szybko rosnącą liczebnie i gospodarczo grupę mieszkańców. W połowie XIX w. stanowili blisko 1/3 mieszkańców miasta, tyleż miejsc mieli zagwarantowane w radzie miejskiej. Później rozpoczął się stały odpływ międzychodzkich Żydów do uprzemysłowionych regionów zachodnich Niemiec oraz do Berlina, Hamburga i innych wielkich miast, trwający do zupełnego niemal zaniku tej grupy narodowościowej w latach 20. ubiegłego stulecia. Mieszkało tu wówczas zaledwie kilka rodzin żydowskich. Gmina wyznaniowa się rozwiązała, a synagogę odkupił Polski Czerwony Krzyż. W latach trzydziestych doszła do władzy w Niemczech partia narodowo-socjalistyczna Adolfa Hitlera, która wprowadziła w Niemczech rasistowskie ustawodawstwo i doprowadziła do eksterminacji społeczności Żydów europejskich. Akt zagłady dokonał się ostatecznie w ponurych latach II wojny światowej. W gettach Łodzi, Warszawy i Rygi, czy w obozach koncentracyjnych Oświęcimia, Sobiboru i Treblinki obok Żydów polskich oraz deportowanych z innych krajów ginęli także Żydzi pochodzący z Międzychodu. Upamiętnieniu tych ofiar służy poniższy wykaz 144 nazwisk, grupujący udokumentowane przypadki śmierci w wyniku hitlerowskich prześladowań. Lista obejmuje zarówno te osoby narodowości żydowskiej, które urodziły się na terenie powiatu międzychodzkiego, lecz wyprowadziły się z niego przed II wojną światową, jak i tych nielicznych Żydów, mieszkających jeszcze wówczas w powiecie (ich nazwiska wyróżniono podkreśleniem). W spisie podane są daty i miejsca urodzenia oraz śmierci, a także miejsce zamieszkania w chwili deportacji. BÄR (z domu BRANDT) Selma * Międzychód, zam. Fulda, Ryga; BAUMANN (z domu BRANDT) Flora * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; BEIN Heinrich * Sieraków, zam. Berlin, Berlin; BEIN Herrmann * Sieraków, zam. Berlin, Terezin; BERGER (z domu GRAUPE) Margarete * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; BICZUNSKY (z domu HIRSCH) Margarete * Sieraków, zam. Berlin, Łódź; BLANKENSTEIN (z domu HIRSCH) Johanna * Mylin, zam. Cottbus/Berlin, Terezin; BORCHMANN (z domu SCHWERINER) Elsbeth * Wielowieś, zam. Berlin, Oświęcim; BRANDT Eugen * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; BRANDT (z domu HOFFMANN) Rosa * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; BROMBERGER (z domu NEUMARK) Lina * Silna, zam. Berlin, Oświęcim; BRÜGGEMANN (z domu MICHEL) Else * Międzychód, zam. Berlin, Chełmno n. Nerem; BUKOFZER (z domu COHN) Betty * Sieraków, zam. Berlin, Ryga; CASPER (z domu STREICH) Agnes * Międzychód, zam. Berlin, Berlin; COHN Adolf * Sieraków, zam. Berlin, Terezin; COHN (z domu PROCHOWNIK) Gertrud * Sieraków, zam. Leipzig, Terezin; COHN (z domu COHN) Helene * Sieraków, zam. Berlin, + 24./ Raasiku k. Reval; COHN Hermann * Sieraków, zam. Berlin, Terezin; COHN (z domu FRIEDBERG) Regina * Międzychód, zam. Berlin, Treblinka; COHN Rosel * Sieraków, zam. Berlin, Ryga; DRUCKER Erwin * Międzychód, zam. Berlin, Buchenwald; DRUCKER Max * Międzychód, zam. Prenzlau, Terezin; DZIALOSZYNSKI (z domu TIETZ) Hedwig * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; EHRLICH (z domu HIRSCH) Martha * Sieraków, zam. Berlin, Terezin; ELLINGER (z domu FRIEDBERG) Henriette * Międzychód, zam. Wiesbaden, Terezin; FRANKENSTEIN (z domu GURAU) Else * Międzychód, zam. Berlin, Chełmno n. Nerem; FRIEDEBERG Heinrich Heimann Julius * Międzychód, zam. Szczecin, Lublin; FRIE- DEBERG Henriette * Międzychód, zam. Emden, Łódź; FRIEDLÄNDER (z domu MARGOLINER) Erna * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; GLOGAUER (z domu MOD- DEL) Wally * Sieraków, zam. Berlin, Oświęcim; GOLDSTEIN (z domu SOMMERFELD) Hanna * Sieraków, zam. Berlin, Oświęcim; GOLDSTEIN (z domu ROGOSCHANSKY) Hanna * Kettingen (Ketturrecken), zam. Silna, Bełżyce; GOLDSTEIN (z domu KNOPF) Hedwig * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; GRAETZ Ella * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; GRAETZ (z domu COHN) Paula * Sieraków, zam. Berlin, Terezin; GRAUPE Albert * Wielowieś, zam. Berlin, Oświęcim; GURAU Berta * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; GURAU Charlotte Sophie * Międzychód, zam. Gorzów Wielkopolski, Warszawa; GURAU Max * Międzychód, zam. Berlin, Terezi; GUTTSMANN (z domu TIETZ) Sophie * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; HAYEK Max * Międzychód, zam. Międzychód, Oświęcim; HERRMANN (z domu SPITZ) Amalie * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; HILLEL Dorothea * Lewice, zam. Berlin, Oświęcim; HILLEL Johanna * Lewice, zam. Ośno Lubuskie, Informator Miêdzychodzki Ryga; HILLEL Luise * Lewice, zam. Berlin, Oświęcim; HIRSCH Julius * Sieraków, zam. Berlin, Chełmno n. Nerem; HIRSCH Richard * Sieraków, zam. Berlin, Ryga; HIRSCHFELD (z domu SCHWARZ) Selma * Międzychód, zam. Berlin, Ryga; HIRSCHHEIM (z domu DRUK- KER) Hedwig * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; HOPPE (z domu LEWY) Laura * Międzychód, zam. Hamburg, Terezin; ISRAEL (z domu SCHWERINER) Henriette * Sieraków, zam. Berlin, Oświęcim; JACOBOWITZ (z domu ROTHE) Hedwig * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; JACOBY (z domu MARGOLINER) Herta * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; JOSEPHI (z domu SEIDEL) Lina * Wielowieś, zam. Wrocław, Terezin; JOSEP- HSOHN Georg * Międzychód, zam. Berlin, Ryga; JOSKE Elise * Międzychód, zam. Hannover, Ryga; JO- SKE Paul * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; KNOPF Albert * Międzychód, zam. Berlin, Łódź; KNOPF Emil * Międzychód, zam. Wrocław, Terezin; KNOPF Felix * Międzychód, zam. Berlin, Ryga; KNOPF Georg * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; KNOPF (z domu JOSKE) Klara * Międzychód, zam. Berlin, Berlin; KNOPF Lina * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; KNOPF Lisbeth * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; KNOPF Martin * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; KNOPFMACHER Siegberth * Międzychód, zam. Berlin, Kowno; KOPPEL Leo * Międzychód, zam. Hamburg/Karlsruhe/Berlin, Oświęcim; KREBS (z domu ROTHE) Friederike * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; LANDAU (z domu SCHWERINER) Emma * Międzychód, zam. Heidelberg, Treblinka; LEWALD (z domu DEUTSCHKRON) Selma * Sieraków, zam. Berlin, Oświęcim; LEWIN (z domu MARGOLINER) Margot * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; LEWINSOHN (z domu REIN) Bertha * Sieraków, zam. Berlin, Terezin; LEWINSOHN Cäsar * Ryżyn, zam. Berlin, Buchenwald; LEWY (z domu SCHWARZ) Maria * Międzychód, zam. Szczecin, Lublin; LEWY (z domu ROWELSKI) Sascha * Silna, zam. Berlin, Sobibór; LISSNER (z domu SCHWARZ) Rosamunde * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; LÖWENSTEIN Josef * Chrzypsko Wielkie, zam. Berlin, Treblinka; MARGULIUS (z domu GURAU) Rosalie * Międzychód, zam. Koszalin, Chełmno n. Nerem; MEYER (z domu ROWELSKI) Berta * Silna, zam. Berlin, Chełmno n. Nerem; MEYER (z domu RAPHAEL) Hedwig * Sieraków, zam. Berlin, Terezin; MICHEL Sally * Międzychód, zam. Berlin, Chełmno n. Nerem; MOD- DEL (z domu SPITZ) Selma * Sieraków, zam. Berlin, Ryga; MOSES (z domu SPITZ) Hulda * Międzychód, zam. Berlin, Piaski; MOSES Moritz * Chrzypsko Wielkie, zam. Wrocław, Treblinka; NEUMARK Moritz * Silna, zam. Berlin, Chełmno n. Nerem; PICK (z domu JOSEP- HSOHN) Elly * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; PICK (z domu KNOPFMACHER) Käte * Międzychód, zam. Międzychód, Oświęcim; PINKUS (z domu KADISCH) Ursula * Międzychód, zam. Międzychód, Oświęcim; PLONSKI Agnes * Sieraków, zam. Berlin, Ryga; PLONSKI Elise * Sieraków, zam. Berlin, Ryga; PLONSKI Herbert * Sieraków, zam. Berlin, Ryga; RAWICZ Israel * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; REICHMANN (z domu SPITZ) Martha * Międzychód, zam. Berlin, Łódź; RIESENFELD (z domu MARKUS) Rosa * Międzychód, zam. Wrocław, Terezin; RYTCHERBRANDT (?) zam. Sieraków; ROGOSCHANSKY Ester * Ruddecken, zam. Silna, +? -; RO- SENBAUM (z domu SOLDIN) Sophie * Międzychód, zam. Berlin, Treblinka; ROSENSTEIN (z domu MARGOLINER) Erika * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; ROTHE (z domu PINNER) Babette * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; ROTHE Emil * - Międzychód, zam. Międzychód, +? -; RUBEN Hedwig * Międzychód, zam. Berlin, Berlin; RU- BEN Louis * Międzychód, zam. Berlin, Ryga; RU- BEN (z domu ROTHE) Margarete * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; RUBEN Martin * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; SAALFELD Herbert * Międzychód, zam. Berlin, Ryga; SAFT (z domu STARGARDT) Meta * Międzychód, zam. Berlin, Warszawa; SCHEYER Regina * Międzychód, zam. Berlin, Ryga; SCHMIDT (z domu STRICH) Gertrud * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; SCHMUCKLER (z domu BRANDT) Lotte * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; SCHWARZ Emil * Wielowieś, zam. Berlin, Piaski; SCHWARZ Lina * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; SCHWARZ Max * Międzychód, zam. Berlin, Ryga; SCHWARZ

15 Siegbert * Międzychód, zam. Berlin, Terezinl; SCHWARZ Simon * Altenschönbach, zam. Międzychód, Izbica; SCHWARZ Theodor * Międzychód, zam. Berlin, Treblinka; SCHWERINER Meta * Sieraków, zam. Berlin, Oświęcim; SCHWERINER (z domu SCHWERINER) Pauline * Międzychód, zam. Frankfurt a. Main, Terezin; SEIDE Fanny Franziska * Sieraków, zam. Berlin, Terezin; SEIDE Leopold Abraham * Sieraków, zam. Berlin, Terezin; SEIDEL Josef * Wielowieś, zam. Wrocław, Oświęcim; SIMON (z domu STARGARDT) Else * Międzychód, zam. Berlin, Piaski; SIMON (z domu COHN) Jenny * Sieraków, zam. Świnoujście, Piaski; SIMONSON (z domu SPRINZ) Edith * Sieraków, zam. Berlin, Oświęcim; SIMONSON (z domu KOHN) Emma * Sieraków, zam. Düsseldorf, Terezin; SIMONSON Heinz Ludwig * Sieraków, zam. Berlin, Oświęcim; SMIRKA (z domu LEWY) Berta * Międzychód, zam. Düsseldorf, Terezin; SOLDIN Bendix * Międzychód, zam. Düsseldorf, Terezin; STADTHAGEN Elsbeth * Sieraków, zam. Berlin, Treblinka; STADTHAGEN Ida * Sieraków, zam. Berlin, Oświęcim; STEINER (z domu BEER) Wally * Międzychód, zam. Weiden, Baranowicze; URY Hermann * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; URY Josef * Międzychód, zam. Berlin, Treblinka; URY Julius * Międzychód, zam. Berlin/Leipzig, ; URY Regina * Międzychód, zam. Berlin, Oświęcim; VOGEL Adolf * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; VOGEL Julius * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; B* Międzychód, zam. Berlin, Terezin; WEINBERG (z domu HAJEK) Regina * Międzychód, zam. Międzychód, Sobibór; WEISS (z domu DRUCKER) Gertrud * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; WETZLAR (z domu SPITZ) Else * Sieraków, zam. München, Oświęcim; WOLFF (z domu ROGOSCHOWSKY) Bertha * Medukallen, zam. Silna, Treblinka; WOLFF (z domu PINNER) Johanna * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; WOLFSON (z domu SOLDIN) Sophie * Międzychód, zam. Berlin, Terezin; WRONKER Hermann * Kamionna, zam. Frankfurt a. Main/Mannheim/Berlin, Oświęcim; WRONKER (z domu FRIEDBERG) Ida * Międzychód, zam. Frankfurt a. Main, Oświęcim. Artur Paczesny 10 grudnia 2009 roku w Międzychodzkim Domu Kultury odbyła się akcja Honorowego Krwiodawstwa. Po raz drugi, na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie przyjechali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania, dzięki obecności i pracy których możliwe było przeprowadzenie tej akcji. Na nasz apel odpowiedziało 50 dorosłych mieszkańców powiatu, jednak tylko 35 zakwalifikowało się do oddania krwi. Zebraliśmy w sumie 15 litrów i 750 mililitrów tego bezcennego leku. Po zabiegu każdy krwiodawca otrzymywał słodycze oraz wybrany upominek: parasolki, kamizelki odblaskowe i kalkulatory, które mogliśmy zakupić dzięki uprzejmości sierakowskich władz oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali krew i w ten sposób pomogli osobom chorym i potrzebującym. W dniu r. w godz. od do w Przedszkolu Przyjaciół Książki w Sierakowie odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne w ramach projektu PL 0432 Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy W szkoleniu uczestniczyli rodzice dzieci ogółem 124 osób. Uczestnicy wysłuchali wykładów nt. zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i racjonalnego żywienia dzieci. Ponadto rodzice dzieci sześcioletnich wyposażeni zostali w poradniki i etykiety programowe. Anastazja Krysztofek-Kinal MŁODZIEŻOWI LIDERZY ZDROWIA (MLZ) to projekt działań prewencyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, przygotowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, adresowany do młodzieży województwa wielkopolskiego. W realizację ww. projektu włączyła się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie r. w Klubie Pod Gruszą w Międzychodzie przeprowadzono szkolenie wytypowanej młodzieży z pięciu szkół ponadgimnazjalnych. Celem przedsięwzięcia profilaktycznego Młodzieżowych Liderów Zdrowia było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie HIV i AIDS wśród młodzieży powiatu międzychodzkiego. Zadaniem Młodzieżowych Liderów Zdrowia będzie przekazywanie wiedzy o HIV/AIDS rówieśnikom poprzez edukację rówieśniczą, podczas spotkań w pubach, dyskotekach, w środowisku szkolnym. Ogółem wyedukowano 22 osoby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie serdecznie dziękuje: Staroście Powiatu Międzychodzkiego, Burmistrzowi Miasta i Gminy w Międzychodzie, jego pełnomocnikowi, pracownikom Klubu Pod Gruszą za wsparcie i pomoc przy organizacji szkoleń. Anastazja Krysztofek-Kinal Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie Informator Miêdzychodzki 15

16 SZKOLENIE PRZEDMEDYCZNE NA SPOTKANIU W SIEDZIBIE ZHP I PODZIĘKOWANIE ZA POMOC W ORGANIZACJI TRANSPORTU Z harcerskiego kociołka r. w siedzibie ZHP nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie o godz odbyło się szkolenie przedmedyczne przeprowadzone przez instruktora medycznego z Wągrowca, chor. Z.S. S, strażaka, czł. Ogólnopolskiego Zarządu PCK, dziennikarza, Jana Maćkowiaka. Szkolenie, zakończone pomyślnie dla dziesięciu uczestniczących było też okazją do spotkania kadry Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzeleckiego Strzelec, wymianą doświadczeń z przygotowań do Jubileuszy w 2010 roku, tj. obchodów 100-lecia związków i drużyn strzeleckich i 20-lecia reaktywacji organizacji w okresie powojennym. Przy kiełbaskach, herbacie i ciastkach spotkali się: Inspektorowie Okręgów Obszaru Wielkopolskiego; Inspektor Okręgu Poznań - chor. Z.S. S Maciej Jastrzębski, Wicekomendant Obszaru Wielkopolskiego Z.S. S ppłk rez. inż. Stanisław Chomko wraz z małżonką, ppor. Z.S. S Bożenną Zamiar. Był obecny również ppłk Z.S. S mgr Maciej Wechmann, który wygłosił przemówienie poświęcone historii wielkopolskiego STRZELCA. Pełnione przez niego obowiązki Inspektora Obszaru Wielkopolskiego przyjęła na czas jego urlopu prowadząca spotkanie kpt. Z.S. S Alicja Bryzoń. Oficerom z Poznania towarzyszyli podkomendni Okręgu: strzelcy, dowódcy drużyn. Z Obszaru Wielkopolskiego przybyli również: brygadier Z.S. S Milan Trojan i por. Z.S. S Dawid Ptaszkowski. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia gości (również tych z Okręgu Międzychodzkiego, a więc mjr Z.S. S Bronisława Pohla, którego życiorys i zarys historii Związku Strzeleckiego naszego powiatu przedstawiła Alicja Bryzoń. Była obecna również mł. asp. Katarzyna Wojewoda z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie, a Prezes Zw. Kombatantów Łucjan Sobkowski wygłosił podziękowanie za udział młodzieży strzeleckiej Okręgu Międzychodzkiego w Poczcie Sztandarowym i zaszczytnym udziale w każdej uroczystości państwowej i patriotycznej ze sztandarem kombatanckim. Miła atmosfera udzieliła się również młodzieży zgromadzonej na spotkaniu (ponad 20 os.); nie mogliśmy się rozstać nawet po wręczeniu medali i zjedzeniu słodyczy. Czuliśmy się bowiem bezpiecznie i wśród swoich. Obrady trwały do późnych godzin, a kadra wielkopolskiego STRZELCA wyruszyła w nocy na Odprawę Strzelecką do Siedlec. Dziękujemy więc szczególnie Zarządowi Komendy ZHP w Międzychodzie, za udostępnienie siedziby, a państwu Marciniakom, Firmie Marbo i PPH Paech za pomoc w organizacji transportu i dofinansowanie naszych ORLĄT w dniu ICH święta i Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, obchodzonych w Warszawie. Dzięki tej pomocy mogliśmy naocznie przekonać się jak wiele można zrobić naprawdę chcąc, w trudnych, surowych warunkach Puszczy Kampinoskiej, zobaczyć obchody na Pl. Zwycięstwa i zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, ale o tym juz może innym razem... Licząc na dalszą, owocną współpracę, życzymy wszystkim zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwszego Nowego 2010 Roku. Ze strzeleckim pozdrowieniem: CZOŁEM! p.o. Inspektora Obszaru Wielkopolskiego kpt. Z.S. S Alicja Bryzoń Sokołowska ul. Sokoła 6/11, Międzychód, tel. kom , Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym spastycznym. Forma tego schorzenia objawia się zesztywnieniem mięśni i obniżonymi zdolnościami ruchowymi utrudniającymi wykonywanie najprostszych czynności. Od pierwszych miesięcy życia biorę udział w różnych rodzajach terapii pozwalających łagodzić objawy porażenia. Robię postępy dzięki intensywnej pracy wielu ludzi i swojej ogromnej determinacji. Aby móc podnosić swe umiejętności psychoruchowe, konieczna jest dalsza wytężona praca. Niestety koszty rehabilitacji są bardzo wysokie i stale rosną. Dlatego bardzo proszę o wsparcie finansowe na rachunek wskazany poniżej: FUNDACJA DZIE- CIOM zbiórka publiczna, dla Urbaniak Jakub, Zdążyć z Pomocą, Warszawa, ul. Łomiańska 5. Kuba 16 Informator Miêdzychodzki Dnia 11 listopada 2009 r. drużyna sztandarowa składająca się z 35 harcerzy z międzychodzkiej 7 Drużyny Harcerskiej DRAGON im. 1 Dywizji Pancernej udała się na wojewódzkie obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Zielonej Górze. Uroczystości zainaugurowała msza święta w Konkatedrze pw. Św. Jadwigi w Zielonej Górze. Po mszy prowadzonej przez abp. Adama Dyczkowskiego nastąpił przemarsz kompanii reprezentacyjnych Wojska Polskiego, Policji oraz międzychodzkiej drużyny sztandarowej pod dowództwem hm. Rafała Litke. Wszyscy udali się na plac Powstańców Wielkopolskich, gdzie po przemówieniach Wojewody Lubuskiego Heleny Hatki oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego odbył się apel poległych. Po blisko półtoragodzinnym apelu padła komenda: Spocznij!. Dragoni odetchnęli z ulgą wypełniwszy wcześniej dzielnie swoją służbę. Po uroczystości można było obejrzeć wystawę obrazującą drogę Polski do wolności oraz prezentację sprzętu Wojska Polskiego. Po obiedzie wszyscy udali się do centrum handlowego Fokus, gdzie mogli zrelaksować się w trakcie seansu kinowego. Po wizycie w kinie z uśmiechami na twarzach powrócili do domu w późnych godzinach popołudniowych. Warto zauważyć, że Dragoni zostali osobiście zaproszeni na uroczystości przez wojewodę, co jest dla naszego środowiska olbrzymim wyróżnieniem, ale przede wszystkim potwierdzeniem wysokiego poziomu reprezentowanego przez nasze środowisko. Dnia 17 listopada w Sali Sesyjnej Powiatu Międzychodzkiego odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Międzychód. Służył on podsumowaniu dwuletniej działalności obecnego komendanta phm. Łukasza Dobkiewicza. Komendant Hufca przedstawił sprawozdanie ze swej działalności. Hm. Elżbieta Babst zaprezentowała opinię Hufcowej Komisji Rewizyjnej, która kontroluje poczynania Komendy i wszystkich podległych jej jednostek (tzn. drużyn, gromad zuchowych, Kręgu Instruktorów). Przybyły na Zjazd reprezentant Chorągwi hm. Tadeusz Strażewicz pochwalił działalność Hufca Międzychód jednocześnie ciesząc się z dotychczasowych sukcesów. Najważniejsze jednak, że delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Komendantowi oraz członkom Komendy Hufca! Najaktywniejsi młodzi instruktorzy i wędrownicy zostali wyróżnieni. Michał Wasilkiewicz, Marta Handzel, Magdalena Jaworek oraz Anna Ligocka otrzymali z rąk hm. Strażewicza odznaczenie Służba dziecku. Następnie przeprowadzono dyskusję, w której każdy mógł zabrać głos. Hm. Rafał Litke przedstawił plan wyjazdu reprezentacji hufca na Zlot Harcerstwa Polskiego w 2010 r. w Krakowie z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemiach polskich. Niewątpliwym sukcesem jest zgromadzenie reprezentacji Hufca, która liczy 46 osób i pomimo tego, że nasz hufiec jest jednym z najmniejszych, reprezentować go będzie największa liczba osób w całej chorągwi! Zbliżający się rok jest Rokiem Harcerstwa. W związku z obchodami tej radosnej rocznicy hm. Leon Jurgaś przedstawił kilka inicjatyw Kręgu Instruktorskiego. Należą do nich m.in. Dzień Myśli Braterskiej ( r.), który jest dedykowany skautom europejskim, czy też obchody 75-lecia Hufca Międzychód, które zaplanowane są na dni r. Bardzo cieszą nas dotychczasowe sukcesy i dziękujemy wszystkim, którzy wspierają inicjatywy harcerzy Hufca ZHP Międzychód. Z tego miejsca chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy nosili dawniej krzyż na swej piersi do udziału w 75-leciu istnienia Hufca ZHP Międzychód. Rzecznik prasowy hufca HO Adrianna Paszkowska SOLARIUM 0,99 ZŁ / MIN. CZYNNE CODZIENNIE TEL RÓG MOSTOWEJ I BROWAROWEJ TIPSY, LAMPY BRĄZUJĄCE SKLEP RTV AGD UL. MOSTOWA BARDZO DUŻY WYBÓR TOWARU NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE - NEGOCJACJA CEN DOWÓZ GRATIS

17 I. Rliij Religijność a Pl Polacy iś świati Święta i przemijający rok, to sprzyjająca okoliczność do refleksji nad życiem i nad nami samymi. W naszej Ojczyźnie Święta Bożego Narodzenia mają niepowtarzalny nastrój. Należą do ważniejszych świąt w ciągu roku. W 2002 roku, tuż przed Bożym Narodzeniem papież Jan Paweł II nauczał: Jezus osobiście jest Darem Boga dla ludzkości. A nasze świąteczne podarunki powinny być odzwierciedleniem i wyrazem tego Daru. W Wigilię Bożego Narodzenia w dniu imienin Adama Mickiewicza krakowskie kwiaciarki składają pod pomnikiem Poety wiązanki kwiatów. Znane jest powiedzenie Wieszcza: Wierzysz, że się Bóg zrodził, w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. Na świecie, co trzeci mieszkaniec globu jest wyznawcą Chrystusa., a co czwarty to muzułmanin. Instytut Gallupa podał, że 82 procent mieszkańców świata pominęło Chiny stwierdza, że religia jest ważna w życiu. Wyniki badań ukazują, że kraje muzułmańskie są bardziej religijne od krajów chrześcijańskich. Najbardziej religijnym państwem świata jest Egipt, a w Europie Rumunia, Polska, Włochy i Portugalia. Należy nadmienić, że człowiek jest istotą religijną. Albert Einstein, największy uczony XX w. uważał, że stawiać pytanie o sens życia, znaczy tyle co być religijnym. Religia jest ściśle związana z ostatecznym celem i sensem życia ludzkiego. Paul Tillich, wybitny teolog protestancki stwierdził, że religia jest troską ostateczną człowieka. Nie jest to tylko troska dotycząca codziennej egzystencji warunków życia. Śmierć jest nauczycielem, który mówi, że wszyscy jesteśmy tymczasowi. Strach przed śmiercią jest dowodem, że nie jesteśmy ludźmi religijnymi. Chrześcijanie nie byli pierwszymi, którzy zaczęli wyznawać, że istnieje życie po śmierci. II. Współczesność eksplozja informacji i negowanie religii 1) Zalew informacji Współczesność charakteryzuje bezprecedensowy zalew informacji oraz wszechobecny hałas radia i telewizji Znane powiedzenie stwierdza, że gdzie jest tylko hałas, tam nie ma myśli. Przez ostatnich 30 lat wyprodukowano więcej informacji niż we wcześniejszych pięciu tysiącleciach. Trafnie zauważono, że poszukiwanie wartościowych informacji coraz bardziej zaczyna przypominać grzebanie w śmietnisku. Jeśli nie chcemy popaść w całkowity zamęt musimy wybierać między tym, co ważne, a tym, co nieważne. Już Mikołaj Rej w XVI wieku zauważył: Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie. Chiński aforyzm podpowiada Mądrość życia polega na tym, aby wyłączyć rzeczy nieistotne. Zatem nieodzowna jest mądrość. Pytanie zasadnicze: gdzie poszukiwać mądrość?. 2) Chrystianofobia Pięć lat temu weszło do słowników słowo chrystianofobia sprawa prof. R. Buttiglionego, który z powodu przekonań religijnych nie został jedynym z komisarzy Unii Europejskiej. Oto niektóre fakty: W Hiszpanii z programów nauczania usunięto wszelkie odniesienia do chrześcijaństwa i wywierana jest presja, by nie mówić Boże Narodzenie, lecz Biały tydzień. W Wielkiej Brytanii zalegalizowano związki homoseksualne, dając im prawo do adopcji dzieci. W listopadzie Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że krzyży nie można wieszać we włoskich szkołach. Gazeta o największym nakładzie w naszym kraju wyrok Trybunału przyjęła z aprobatą. Artysta z Gdyni na swoim koncercie podarł Biblię, Księgę w której Chrystus jest główną postacią. Nasuwa się pytanie: dlaczego europejskie elity opanował wirus o nazwie chrystianofobia? W drugiej połowie XX wieku na Zachodzie powstał tzw. neomarksizm, nawiązujący do idei K. Marksa, krytyczny wobec oficjalnego marksizmu, inspirował ruchy anarchistyczne i lewicowe. Celem tej ideologicznej koncepcji jest ustrój państwa w postaci socjalizmu liberalnego. To przedsięwzięcie ma być realizowane nie przez przemoc rewolucyjną, ale przez dezintegrację systemu, czyli przez destrukcję rodziny, szkoły i Kościoła katolickiego. Ideolodzy neomarksizmu uważają, że są to instytucje, które tłumią ludzką naturę są opresyjne i przyczyniają się do społecznych patologii. Nowa Lewica, ruch społeczno-polityczny i ideologiczny, powstały w 1964 roku, szukający inspiracji w neomarksizmie, freudyzmie i twórczości J.P. Sartre a. Hubert Marcuse ( ), niemiecko-amerykański filozof i socjolog żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX wieku, jest uważany za głównego ideologa nowej lewicy. W krajach zachodnich, u nas także, duże kręgi elit (polityka, media, uniwersytety) są zwolennikami Nowej Lewicy. Występujące w Europie (i nie tylko) niemałe zagrożenie dla rodziny i Kościoła katolickiego jak widzimy ma podtekst ideologiczny. Informator Miêdzychodzki Obserwujemy otwartą, podstępną i niezwykle istotną konfrontację między chrześcijaństwem i ideologią liberalno-lewicową. Są próby niszczenia kultury judeochrześcijańskiej podstawy naszej cywilizacji. Czy zdajemy sobie sprawę z tego? III. Księga nad Księgami Niemieccy religioznawcy: Monika i Udo Tworuschka Religia świata. Chrześcijaństwo r.: Biblia jest dla chrześcijan Księgą nad Księgami. Do 2008 r. została przetłumaczona na 438 języków, a przekłady częściowe ukazały się aż w 2454 językach Księga rekordów Guinnessa 2001 r.: Najlepiej sprzedająca się i najszerzej rozpowszechnioną księgą jest Biblia. Bonawentura (XIII w. włoski myśliciel wielkiej miary, teolog, kardynał, mistyk i święty): Czytanie Pisma Świętego winno być w życiu katolika nie mniejszym obowiązkiem niż modlitwa. W chwilach ciężkiego smutku, zwątpień i niepowodzeń, znajomość Pisma Świętego będzie najlepszym drogowskazem postępowania. Zdzisław Łączkowski (ur r., poeta, prozaik i laureat prestiżowych nagród literackich): Dla mnie Pismo Święte pozostaje źródłem mądrości i natchnienia, miłości i wiedzy tak ogromnej o świecie i wszechświecie, że mogę tylko w wielkiej pokorze pochylać przed nim głowę. Biblia powstawała około tysiąc pięćset lat i rzuca światło na każdy problem. Dla Żydów i chrześcijan Biblia jest Księgą świętą. Biblia to list Boga do człowieka. Tam znajdujemy pewniki prawdę na temat życia, śmierci i wieczności. Edmund Stronka W sobotę tj 21 listopada br. na kompleksie boisk,,orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie odbyło się zakończenie rozgrywek Międzychodzkiej Ligi Osiedlowej o Puchar Posła na Sejm RP Romualda Ajchlera. Do rozgrywek, które rozpoczęły się w miesiącu wrześniu zgłosiło się 12 drużyn, które rozegrały łącznie132 mecze. Zawodnicy zdobyli łącznie 1155 goli, co daje średnią na jeden mecz 9 goli. Najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany Robert Jańczyk, natomiast najlepszym napastnikiem Patryk Smolarek. Strzelcem 1000 bramki został Jacek Ziętkowski reprezentujący drużynę Schedpolu. Na zakończenie rozgrywek Poseł Romuald Ajchler wraz z asystentem Przemysławem Grześkowiakiem wręczył puchary i pamiątkowe dyplomy. Wyrazy podziękowania i uznania należą się Panu Michałowi Nabzdykowi, który sędziował wszystkie mecze rozgrywane na międzychodzkim,,orliku. Tabela końcowa rozgrywek: MIEJSCE DRUŻYNA PUNKTY BRAMKI I Pub Pablo 28 51:30 II Olmin :32 III Łowyń 21 50:33 IV Albatrosy 20 54:38 V WRRR 19 59:43 VI Kojoty 18 60:53 VII Radgoszcz 16 49:40 VIII Rapid 11 61:71 IX Schedpol 11 34:56 X Belfry 7 23:40 XI XII Kabanosy Marbo :60 53:86 Przemysław Grześkowiak Asystent Posła Romualda Ajchlera 17

18 Terminarz Amatorskiej Ligi Futsalu (sezon 2009) I runda 2009 I kolejka (środa) godz Oldboye Orzeł Łowyń (Sochacki Ireneusz 1, Kielian Remigiusz 1, Szofer Łukasz 1, Stańko Aleksander 1, Frąk Mariusz 1) Sched-Pol M-chód (Jabłoński Łukasz 3, Rachowiak Darek 1) 5:4, godz Drunken Team Sieraków (Rybarczyk Piotr 3, Makowiak Paweł 3, Ciuraj Paweł 1) Janax Galaxia Skwierzyna (Kazimierski Piotr 3, Jakubowski Arek 2, Florek Robert 1, Trumiński Piotr 1) 7:7, H.D.A.T Semkło M-chód pauzuje. II kolejka (środa) godz H.D.A.T. Semkło M- chód (Mach Adam 2, Bartkowiak Sebastian 1, Górny Rafał 1, Pawlaczyk Sebastian 1) Sched-Pol M-chód (Ziętkowski Sebastian 1, Demski Paweł 1, Jabłoński Łukasz 1) 5:3, godz Oldboye Orzeł Łowyń (Zych Marek 2, Michałek Piotr 1, Kielian Remigiusz 1) Drunken Team Sieraków (Rybarczyk Piotr 1) 4:1, Janax Galaxia Skwierzyna pauzuje. III kolejka (środa) godz Sched-Pol M- chód (Ziętkowski Jacek 1, Kachel Hubert 1) Drunken Team Sieraków (Sawicki Piotr 1) 2:1, godz Janax Galaxia Skwierzyna (Kaźmierski Piotr 1) H.D.A.T. Semkło M-chód (Sierocki Adrian 3, Środecki Marcin 2, Bartkowiak Sebastian 1) 1:6, Oldboye Orzeł Łowyń pauzuje. IV kolejka (środa) godz Janax Galaxia Skwierzyna (Magdoń Filip 3, Hernik Krystian 3, Kaźmierski Piotr 1, Jakubowski Arkadiusz 1) Oldboye Orzeł Łowyń (Kielian Remigiusz 1 ) 8:1, godz H.D.A.T. Semkło M-chód (Bartkowiak Sebastian 4, Sierocki Adrian 3, Mach Adam 1, Środecki Marcin 1) Drunken Team Sieraków (Rybarczyk Piotr 2, Makowiak Paweł 2, Jenek Mieczysław 1, Ciuraj Paweł 1) 9:6, Sched-Pol M-chód pauzuje. V kolejka (poniedziałek) wyjątkowa zmiana dnia rozgrywek, godz H.D.A.T. Semkło M-chód (Bartkowiak Sebastian 1, Sierocki Adrian 1) Oldboye Orzeł Łowyń (Sochacki Ireneusz 1, Kielian Remigiusz 1, Szofer Łukasz 1) 2:3, godz Janax Galaxia Skwierzyna (Kaźmierski Piotr 5, Jakubowski Arkadiusz 1, Hernik Krystian 1) Sched-Pol M-chód (Jabłoński Łukasz 1, Mochalski Wojciech 1) 7:2, Drunken Team Sieraków pauzuje. II runda 2009 (rewanże), VI kolejka (środa), godz Sched-Pol M-chód (Mochalski Wojciech 1) Oldboye Orzeł Łowyń (Michałek Piotr 1, Kielian Remigiusz 1, Stańko Aleksander 1, Zych Marek 1, Sochacki Ireneusz 1) 1:5, godz Janax Galaxia Skwierzyna (Kaźmierski Piotr 3, Magdoń Filip 1) Drunken Team Sieraków (Ciuraj Paweł 1) 4:1, H.D.A.T. Semkło pauzuje. VII kolejka (środa), godz Sched-Pol M-chód (Ziętkowski Sebastian 1, Rachowiak Darek 1, Tomala Paweł 1) H.D.A.T. Semkło M-chód (Sierocki Adrian 3, Bartkowiak Sebastian 1, Mach Adam 1) 3:5, godz Drunken Team Sieraków (Makowiak Paweł 2, Ciuraj Paweł 1) Oldboye Orzeł Łowyń (Sochacki Ireneusz 1, Kruś Marcin 1, Frąk Mariusz 1) 3:3, Janax Galaxia Skwierzyna pauzuje. VIII kolejka (środa), godz Drunken Team Sieraków (Makowiak Paweł 1, Ciuraj Paweł 1) Sched-Pol M-chód (Ziętkowski Sebastian 1, Mochaksji Wojciech 1) 2:2, godz H.D.A.T. Semkło M-chód (Sierocki Adrian 1) Janax Galaxia Skwierzyna (Kaźmierski Piotr 2) 1:2, Oldboye Orzeł Łowyń pauzuje. IX kolejka (środa), godz Oldboye Orzeł Łowyń (Szofer Łukasz 1) Janax Galaxia Skwierzyna (Kaźmierski Piotr 2) 1:2, godz Drunken Team Sieraków (Makowiak Paweł 2, Ciuraj Paweł 1) H.D.A.T. Semkło M-chod (Olczak Marcin 3, Semkło Krzysztof 2, Semkło Tomasz 1, Bartkowiak Sebastian 1) 3:7, Sched-Pol M-chód pauzuje. Tabela po IX kolejce II runda 2009 (rewanże) Miejsce Nazwa drużyny Mecze Pkt. Bramki 1 Janax Galaxia Skwierzyna : 19 2 H.D.A.T. Semkło Międzychód : 21 3 Oldboye Orzeł Łowyń : 21 NAJTAŃSZE OGRZEWANIE!!! POMPY CIEPŁA KOLEKTORY SŁONECZNE WYKORZYSTAJ DOFINANSOWANIE ZŁ SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS P.H. Wasser Mann II, Bolewice, ul.osiedle Leśne 2g tel , kom Sched-Pol Międzychód : 30 5 Drunken Team Sieraków : 38 Najlepsi strzelcy po IX kolejce II runda 2009 (rewanże): Kaźmierski Piotr (Janax Galaxia) 17 br., Sierocki Adrian (H.D.A.T. Semkło) 11 br., Makowiak Paweł (Drunken Team) 10 br., Bartkowiak Sebastian (H.D.A.T. Semkło) 9 br. X kolejka (środa) zakończenie i wręczenia pucharów. Godz Oldboye Orzeł Łowyń H.D.A.T. Semkło M-chód, godz Sched-Pol M-chód Janax Galaxia Skwierzyna, Drunken Team Sieraków pauzuje. 18 Informator Miêdzychodzki W dniu 12 grudnia 2009 r. w hali sportowej w Międzychodzie odbył się: MIKOŁAJKOWY TURNIEJ FUTSALU DRUŻYN SZKÓŁ POD- STAWOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA MIĘDZYCHODU, którego organizatorami byli: Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji Mierzyn i Urząd Miasta i Gminy Międzychód. W turnieju uczestniczko 6 drużyn szkół podstawowych, które łącznie rozegrały 10 meczy (system pucharowy do 2 porażek) łącznie 50 piłkarzy. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał wiceburmistrz Międzychodu Krzysztof Michalski w towarzystwie dyrektora MOSTiR Mierzyn Mirosława Leśnego. Wyniki meczy w turnieju: Tentegowywacze SP 1/2 Brejniaki SP 2-2:0, FC Zioło SP1 FC PMI SP 1-2:0, AC Kolejorz SP 1 Tentegowywacze SP 1/2-2:1 (półfinał), FC Zioło SP 1 Kamionka SP Kamionna - 1:0 (półfinał), Tentegowywacze SP 1/2 FC PMI SP 1-5:0 (2 porażka), Brejniaki SP 2 Kamionka SP Kamionna - 1:0 (2 porażka), Kamionka SP Kamionna FC PMI SP 1-2:0 (o miejsce 5-6), Brejniaki SP 2 Tentegowywacze SP 1/2-2:0 (przegr. 4 m.), AC Kolejorz SP 1 FC Ziolo SP 1-3:2 (finał o 1 m.), Brejniaki SP 2 FC Zioło SP 1-2:1 (finał o 2-3 m.) Tabela końcowa turnieju: 1 m. AC Kolejorz SP 1 M-chód, 2 m. Brejniaki SP 2 M-chód, 3 m. FC Zioło SP 1 M-chód, 4 m. Tentegowywacze SP 1/2 M-chód, 5 m. Kamionka SP Kamionna, 6 m. FC PMI SP 1 M-chód. Zwycięski zespół: AC Kolejorz SP 1 M-chód grał turniej w składzie: Mleczak Mikołaj (2), Jurcz Oskar (2), Wnęk Eryk (1), Kurzyński Adrian, Pacholak Igor, Łodyga Jakub, Waśkowiak Adrian, Zbieralski Kacper. Trzy najlepsze drużyny otrzymały Puchary Burmistrza Międzychodu, a zawodnicy indywidualne medale (złote, srebrne i brązowe za zdobyte miejsca), pozostałe zespoły pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymali słodką niespodziankę ufundowaną przez MOSTiR czekoladowe Mikołaje wręczone przez Dyrektora MOSTiR Mirosława Leśnego. Turniej przeprowadzili: Andrzej Szulc i Wojciech Sikora.

19 tel.: Informator Miêdzychodzki 19

20

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

dzychód Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach 7 lipca 2010

dzychód Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach 7 lipca 2010 Osiągni gnięcia Gminy Międzych dzychód w realizacji zadań z wykorzystaniem środków w Unii Europejskiej Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach 7 lipca 2010 1 Centrum Edukacji Regionalnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2013/2014 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Zadania Forma realizacji Termin Uwagi

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Zadania Forma realizacji Termin Uwagi PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Zadania Forma realizacji Termin Uwagi Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2011/2012. Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła

Stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła PROGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ Organizacja samorządności w szkole polega na tym, By oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM / L.p. Tematyka problemy, zagadnienia Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny / (przewodniczący, zastępca, skarbnik,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRZESIEŃ. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRZESIEŃ. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas PAŹDZIERNIK PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRZESIEŃ l.p. Zadania i sposób realizacji Odpowiedzialni i współodpowiedzialni 1. Opracowanie planu Samorządu Uczniowskiego. 2. Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach 1 Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwagrowie

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwagrowie PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwagrowie Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w

Bardziej szczegółowo

ECHO PIĄTKI Listopad

ECHO PIĄTKI Listopad ECHO PIĄTKI Listopad Rodzice / Uczniowie 1 listopada Wszystkich Świętych dzień wolny 10 listopada szkolne obchody Dnia Niepodległości 11 listopada 2016r. (piątek), Narodowe Święto Niepodległości dzień

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Sposób realizacji Forma realizacji Czynności etapowe

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Sposób realizacji Forma realizacji Czynności etapowe PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Termin realizacji Opis końcowego działania Sposób realizacji Forma realizacji Czynności etapowe Wykonawca Uwagi o realizacji 1. Wrzesień Ustalenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2009/2010. Rocznica napaści Niemiec faszystowskich na Polskę wyjście na cmentarz katedralny

KALENDARZ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2009/2010. Rocznica napaści Niemiec faszystowskich na Polskę wyjście na cmentarz katedralny Lp. Rodzaj zadania Termin 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 1. IX. 2009 2. Rocznica napaści Niemiec faszystowskich na Polskę wyjście na cmentarz katedralny 1.IX IX 3. 25 rocznica podpisania Porozumień

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

WITAMY W ŚWIETLICACH. Kochane dzieci,

WITAMY W ŚWIETLICACH. Kochane dzieci, WITAMY W ŚWIETLICACH Kochane dzieci, w nowym roku szkolnym życzymy Wam samych radosnych chwil spędzonych w świetlicy szkolnej oraz dużo chęci do wykonywania ciekawych zajęć w przyjemnej atmosferze. Niech

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016 Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 0-07 Plan został przedstawiony i zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 4.09.0 roku. str.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego klas 0 III po I semestrze roku szkolnego 2011/2012

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego klas 0 III po I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego klas 0 III po I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Praca Samorządu Uczniowskiego klas 0 III w bieżącym roku szkolnym odbywała się zgodnie z planem pracy, który

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO (MAŁEGO I DUŻEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele Samorządu Uczniowskiego: Dbanie o dobre imię

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE

ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE 1. Cele i zadania świetlicy szkolne zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i samopomocy w nauce, kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

E-JABŁONECZKA. Elektroniczny kwartalnik rodziców, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im Jana Pawła II

E-JABŁONECZKA. Elektroniczny kwartalnik rodziców, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im Jana Pawła II E-JABŁONECZKA Elektroniczny kwartalnik rodziców, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im Jana Pawła II Nr 7/2013 Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. GIMNAZJUM NR 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego. w Bydgoszczy. w roku 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. GIMNAZJUM NR 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego. w Bydgoszczy. w roku 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy w roku 2013/2014 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 1. Opieka nad gablotą. 2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO (MAŁEGO I DUŻEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele Samorządu Szkolnego: Dbanie o dobre imię i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego. w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego. w roku szkolnym 2015/2016 Zadania Samorządu Uczniowskiego: Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016 1. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas. 2. Dbanie o estetykę

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Sawicka 2013/14 TERMIN ZADANIA Wybór do SU FORMY REALIZACJI Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III na rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialni :Iwona Witak, Janusz Pakuła Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest: integracja uczniów klas młodszych wdrażanie do

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Termin

Cele i zadania Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Termin WRZESIEŃ Organizacja procesu dydaktycznego Wychowanie patriotyczne Troska o środowisko naturalne Rozpoczęcie roku szkolnego Wystawa okolicznościowa upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach 2016/2017 1 Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN oraz PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu im. Bohaterów Westerplatte 1 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany zgodnie ze Statutem

Bardziej szczegółowo

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder.

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Wolontariat informuje. 26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Zakupiliśmy tam za zebrane pieniądze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin Odpowiedzialni realizacji 1. I i II wojna

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2015/2016 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2015/2016 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2014/2015 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2014/2015 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Błoniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Zarząd w roku szkolnym 2011/2012 składa się z następujących osób: 1. Przewodnicząca Julita Dębowska 2. Z ca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie Lp. CELE FORMY REALIZACJI I. Indywidualizacja nauczania mająca na celu wspomaganie szybszego rozwoju ucznia. OSOBA

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Zespołu Szkół. przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia Zespołu Szkół. przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014 Osiągnięcia Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014 Zdjecie szkoły tło ZESPÓŁ SZKÓŁ przy ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO- UZDROWISKOWYM

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE Wstęp Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016 CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: reprezentuje szkolną społeczność dba o dobre imię i honor szkoły kultywuje i wzbogaca tradycje szkolne i regionalne

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego. Gimnazjum nr 6 w Elblągu. na rok szkolny 2015/2016

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego. Gimnazjum nr 6 w Elblągu. na rok szkolny 2015/2016 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 6 w Elblągu na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy SU został opracowany w oparciu o : wnioski wynikające z realizacji planu pracy SU za rok szkolny 2014/15

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ ROK SZKOLNY 2016/17 Cele samorządu uczniowskiego: 1.Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 2.Kształtowanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MIESIĄC ZADANIA FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wrzesień 1.Organizacja

Bardziej szczegółowo

Lider samorządu uczniowskiego.

Lider samorządu uczniowskiego. W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Lider samorządu uczniowskiego. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYDARZENIE DATA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 2 wrzesień Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Hanna Tarachowicz, wychowawcy klas 1.Uroczyste rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Chętni uczniowie włączyli się do pracy w SU Przewodniczącą SU została uczennica klasy IIe Elżbieta Kunicka Opiekunami SU zostały panie: Barbara Korytko

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 MIESIĄC ZADANIE FORMA REALIZACJI CEL ZADANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE wrzesień Opiekun samorządu Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy u Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 Uczniowski w swoim planie pracy uwzględnia następujące cele swojej działalności: wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin realizacji 1. I i II wojna światowa w

Bardziej szczegółowo

KRS: 0000323713 REGON : 120961844 NIP

KRS: 0000323713 REGON : 120961844 NIP Sprawozdanie merytoryczne z działalności Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci Złota Rybka. za rok 2010 A. Dane Stowarzyszenia. Nazwa: Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Złota Rybka Adres: 33-300

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ROK PIŁKI SIATKOWEJ ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOŁY W RUCHU

SZKOLNY ROK PIŁKI SIATKOWEJ ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOŁY W RUCHU Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-120 Legionowo, ul. Hetmańska 52 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-175 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: 1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań klasy IV - VI i I III gimnazjum w ramach realizacji programu Promocji zdrowia

Harmonogram działań klasy IV - VI i I III gimnazjum w ramach realizacji programu Promocji zdrowia Harmonogram działań klasy IV - VI i I III gimnazjum w ramach realizacji programu Promocji zdrowia Rok szkolny 2008/2009 Zagadnienia będą realizowane na godzinach wychowawczych, lekcjach: przyrody, biologii,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I OKRES SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY I OKRES SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I OKRES ROK SZKOLNY 2012/2013 WRZESIEŃ SZANUJ BELFRA I KOLEGĘ SWEGO, BO MOŻESZ NIE ZNALEŹĆ LEPSZEGO Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

ROK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

ROK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia: I.

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo