WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki"

Transkrypt

1

2 Bur mistrz Miê dzy cho du dzia ³a j¹c zgo d nie z art. 35 ust. z r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jedno li ty Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywie szo ny w Urzê dzie Mia sta i Gmi ny w Miê dzy cho dzie, ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 2 (tablica og³oszeñ I piêtro g³ówne wejœcie). WIEŚCI Z RATUSZA 2 Informator Miêdzychodzki PODPISANIE UMÓW W RAMACH ODNOWY WSI 12 listopada Burmistrz Roman Musiał w towarzystwie Skarbnik Gminy Anny Andrałojć i Dyrektora Biblioteki Publicznej Antoniego Taczanowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu, podpisali umowę na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć z działania Odnowa i rozwój wsi : Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej wraz z ogólnodostępnym zapleczem rekreacyjno-sportowym we wsi Mniszki oraz Budowa wiejskiej Biblioteki Publicznej pełniącej funkcję centrum kulturalnego w środowisku wiejskim w Bielsku. Kwoty przewidywanego dofinansowania ze środków unijnych wynoszą odpowiednio zł i zł. Termin realizacji obydwu przedsięwzięć mija 31 października 2010 roku. DEBATA NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 13 listopada Burmistrz Roman Musiał uczestniczył w konferencji pod nazwą Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, zorganizowanej przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Patronatem honorowym nad konferencją objęli: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Minister Pracy i Polityki Socjalnej. W trakcie obrad swoje wykłady wygłosili m.in. twórcy fundamentów samorządu w Polsce: prof. dr hab. Jerzy Regulski, prof. dr hab. Michał Kulesza, prof. Jerzy Stępień i prof. dr hab. Irena Lipowicz. Omówiona została historia powstania prawdziwego samorządu, kolejne zmiany ustawodawstwa o samorządzie terytorialnym i pożądane kierunki zmian. W części panelu dyskusyjnego w ramach sekcji Samorząd w praktyce, nastąpiło ogłoszenie wyników ogólnopolskiego rankingu gmin oceniającego poziom i dynamikę rozwoju społeczno- gospodarczego. Ranking został przygotowany przez naukowców z Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Swój patronat medialny całemu przedsięwzięciu zapewniła m.in. Rzeczpospolita. Miło nam zakomunikować, że nasza gmina została wyróżniona dyplomem za zajęcie wysokiego 48 miejsca w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Przy czym w pierwszej dwudziestce dominowały gminy miejsko- wiejskie z otoczenia wielkich miast pasa nadmorskiego i dysponujące dużymi bogactwami naturalnymi. Uplasowane się w tym gronie w pierwszej pięćdziesiątce w skali całej Polski trzeba zakwalifikować jako sukces. Tym bardziej, że analizowane było kilkanaście kryteriów o charakterze finansowym, inwestycyjnym i społecznym. OBWODNICA II ETAP Gmina Międzychód złożyła wniosek na zadanie pod nazwą Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182, pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Całkowita wartość zadania wynosi ,80 zł, dotacja na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych czyli ,40 zł. Zgodnie z regulaminem konkursowym inwestycja musi być zrealizowana w całości do końca 2010 r. POSIEDZENIE KOMISJI STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI 27 listopada Burmistrz Roman Musiał uczestniczył w ostatnim w tym roku posiedzeniu Komisji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które odbyło się w Gnieźnie. Głównym punktem obrad było zaznajomienie się z organizacją placówek oświatowych w gminie Gniezno. Samorząd Gminy Gniezna dysponuje, jak na gminę wiejską, wysokim budżetem, ponad 20 mln przy 8 tys. mieszkańców. Stąd też stan infrastruktury oświatowej i wyposażenie placówek, można powiedzieć, że są na ponadprzeciętnym poziomie. Była także okazja do wymiany doświadczeń n.t. problemów z finansowaniem i organizacją oświaty. W zasadzie problemy są podobne i w głównej mierze dotyczą nie oszacowania wysokości subwencji oświatowej do ustalonych zobowiązań określających zasady finansowania oświaty. DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 20 listopada Z-ca Burmistrza Krzysztof Michalski wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyło się w Hotelu Neptun w Międzychodzie. Była to wyjątkowa okazja do zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz kadry Klubu Integracji Społecznej, co ze względu na charakter pracy zdarza się bardzo rzadko. Coroczne święto tej grupy zawodowej pozwoliło więc złożyć życzenia wszelkiej pomyślności ponad 50-osobowej grupie ludzi, którzy z jednej strony muszą wykazywać się dużą wrażliwością na potrzeby innych, z drugiej strony są jednak odpowiedzialni za racjonalne dysponowanie środkami społecznymi. KONFERENCJA NT. REHABILITACJI WŚRÓD NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Stowarzyszenie Dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego Bądźmy Razem 3 grudnia br. zorganizowały konferencję na temat rehabilitacji wśród niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnicy konferencji, którymi byli m.in. Z-ca Burmistrza Krzysztof Michalski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Mleczak, mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów dotyczących zagadnień rehabilitacji społecznej i terapii środowiskowej osób niepełnosprawnych intelektualnie wygłoszonych przez: dr Beatę Nowak z Wydziału Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz lekarza - psychiatrę Ryszarda Maciejewskiego. W trakcie konferencji można było także obejrzeć program artystyczny oraz prezentację multimedialną na temat pracy ŚDS. Należy mieć nadzieję, że konferencja przybliżyła problematykę dotyczącą osób niepełnosprawnych intelektualnie wszystkim jej uczestnikom, a osobom zajmującym się tym zagadnieniem zawodowo pomoże w rozwiązywaniu wielu problemów. PRZEDSZKOLAKI NA MIKOŁAJA U BURMISTRZA 7 grudnia z okazji Mikołajek Burmistrz na dziedzińcu budynku Urzędu przyjmował przedszkolaki. W tym roku odwiedziły Urząd maluchy z międzychodzkich przedszkoli nr 1 i 4 oraz Przedszkola w Bielsku. Dzieci czarodziejskimi zawołaniami spowodowały zapalenie lampek na choince przed urzędem i następnie przybrały wykonanymi ozdobami drzewko w holu. Za swój trud milusińscy zostali nagrodzeni słodkimi pierniczkami. SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE MIĘDZYCHODZKIEJ SEKCJI POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Burmistrz Roman Musiał wziął udział w rocznym podsumowaniu sezonu zorganizowanym przez Międzychodzką Sekcję Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 12 grudnia br. Z przedstawionego sprawozdania warto przytoczyć sukcesy naszych hodowców, którzy w kilku kategoriach zostali sklasyfikowani w czołówce krajowej i bardzo wysoko w konkursach okresowych. Wśród naszych gołębiarzy, największe sukcesy przypadły Panu Zygmuntowi Minge i Panu Prezesowi Grzegorzowi Fornalkiewiczowi Czołowym hodowcom Burmistrz wręczył puchary i statuetki, a wszystkim złożył gratulacje za udany sezon i przekazał życzenia naznaczonej kolejnymi trofeami przyszłości oraz radosnych świąt i pomyślności nowego roku. PRZETARGI 16 listopada 2009 odbył się IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lewice. W wyniku przetargu zbyto działkę nr 100/19 o pow. 0,0698 ha cena wyw. nieruchomości ,- zł oraz działkę nr 100/20 o pow ha cena wyw. nieruchomości ,- zł. 14 grudnia 2009 odbył się I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w Międzychodzie przy ulicy Chopina. W wyniku przetargu zbyto działkę nr 1506/17 o pow. 0,1043 ha cena wyw. nieruchomości ,- zł (+ VAT = zł,-), działkę nr 1506/20 o pow ha cena wyw. nieruchomości ,- zł (+ VAT = zł.). Odbył się również przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w OW w Mierzynie - działki oznaczone nr 565 oraz nr 650/6. W wyniku przetargu zbyto dwie działki zabudowane domkami letniskowymi o łącznej pow. 375 m 2 za kwotę ,- zł. MIĘDZYCHODZKIE INWESTYCJE BUDOWA DRUGIEGO ORLIKA Zakończono roboty na zadaniu pn. Budowa kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Międzychodzie przy ul. Langowicza. W dniu 21 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu. ZAKOŃCZENIE BUDOWY I ETAPU OBWODNICY Zakończona została budowa I etapu drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzychodzie. Wykonano drogę o długości 1310 mb, ciąg pieszo-rowerowy o długości 1050 mb, chodniki z kostki betonowej o długości 420 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj: oświetlenie drogowe i kanalizacja deszczowa. 18 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie I etapu obwodnicy. Prowadzone są prace budowlane II podetapu obwodnicy tj. budowa parkingów, dróg dojazdowych oraz ciągu pieszo jezdnego od ul. Mostowej do ul. Garncarskiej. PRZEBUDOWA ULICY DOLNEJ W KAMIONNIE Prowadzone są prace budowlane związane z przebudową nawierzchni ul. Dolnej w miejscowości Kamionna. NOWE CHODNIKI Zakończona została przebudowa nawierzchni chodników na ul. Marszałka Piłsudskiego przy bud. Urzędu w Międzychodzie oraz w Gorzyniu. PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GORZYNIU 18 grudnia 2009 r. podpisana została umowa z Zakładem Instalacyjnym i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak z Międzyrzecza na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Gorzyń, na kwotę brutto ,06 zł z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2010 r. BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SŁOWIAŃSKIM W BIELSKU W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową I etapu dróg na osiedlu Słowiańskim w miejscowości Bielsko do realizacji tego zadania wybrano ofertę złożoną przez Firmę USBUD Marian Szudra z Kwilcza na kwotę brutto ,61 zł. 29 grudnia br. podpisana zostanie umowa z terminem realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2011 r. cd. na str. 4

3 Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2010 Roku Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz osobistych zmierzeń. Informator Miêdzychodzki 3

4 cd. ze str. 2 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W MIĘDZYCHODZIE 29 grudnia 2009 r. podpisana zostanie umowa na wykonanie I etapu przebudowy i nadbudowy budynku strażnicy OSP w Międzychodzie. W wyniku przetargu do realizacji tego zadania wybrana została oferta złożona przez Firmę USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu, na kwotę brutto ,37 zł. Terminem wykonania zadania mija 30 czerwca 2010 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIĘDZYCHÓD Z ORGANIZACJAMI POZA- RZĄDOWYMI 10 listopada br. na posiedzeniu XLV sesji Rada Miejska Międzychodu uchwaliła Program współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok Postrzegając organizacje pozarządowe jako partnerów w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Międzychód oraz budowy i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, samorząd Gminy w niniejszym programie określa obszary, formy i zasady tworzenia partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy. Program jest do pobrania ze strony internetowej Gminy www. miedzychod.pl w zakładce oraz w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy (p. 25) UMiG w Międzychodzie. ZAADOPTUJ PIESKA 10 grudnia br., na osiedlu Słowiańskim (ul. Dąbrówki) na Bielsku błąkał się młody piesek. Psa można zobaczyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 24 w Międzychodzie. Właścicieli, bądź osoby zainteresowane przygarnięciem pieska prosimy o kontakt ze Strażą Miejską (tel ; ) oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (tel ). Zdjęcia psów szukających nowego domu znajdują się na stronie internetowej Gminy w zakładce. Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie ma do sprzedaży samochód osobowy marki Polonez Caro 1,6 rocznik 1994, benzyna, kolor grafitowy. Cena do uzgodnienia! Samochód można oglądać na dziedzińcu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2 w godzinach pracy Urzędu zgłaszając się w sekretariacie. Bliższe informacje pod nr tel lub ZDJĘCIA MIĘDZYCHODU Drodzy Internauci! Zachęcamy do wzbogacania galerii strony internetowej gminy i przesyłania zdjęć Międzychodu tego co w naszym mieście najciekawsze, najładniejsze, co nowe, co warto polecić zwiedzającym. Z przyjemnością zamieścimy Wasze zdjęcia na stronie (prosimy nie zapomnieć o ich podpisaniu). Zdjęcia można przesłać na adres: lub dostarczyć do Referatu Promocji (I piętro, p. 25) UMiG w Międzychodzie. SPORT Liga Sołecka Zakończyła się runda jesienna sezonu 2009/2010 rozgrywek Ligi Sołeckiej. Seniorzy podczas 13 kolejek rozegrali 89 meczy i strzelili 681 bramek, a juniorzy w 9 kolejkach rozegrali 15 meczy i strzelili 178 bramek. Po 13 rundzie rozgrywek na czele tabeli jest drużyna Mokrzca, a kolejne miejsca zajmują drużyny z Tuczęp, Piłki, Skrzydlewa, Bielska I i Dormowa. Najskuteczniejszymi zawodnikami byli Piotr Mielcarek z Tuczęp zdobywca 32 bramek i Marcin Grudziński z Piłki 31 bramek. Mecze 14 i 15 kolejki rozegrane zostaną na wiosnę 2010r. Najlepszą drużyną juniorów jest drużyna z Muchocina, a dalej drużyny z Piłki, Gorzynia, Łowynia i Bielska Olmin. Najwięcej bramek zdobyli Krzysztof Sprohs z Muchocina 29 bramek, Łukasz Fabiański z Gorzynia i Szymon Kołodziej z Piłki po 15 bramek. Informacje dot. ligi sołeckiej (wyniki, tabele, zdjęcia) można znaleźć na stronie internetowej Gminy Międzychód (Sport/Liga sołecka). KOMUNIKAT Burmistrz Międzychodu przypomina, że zgodnie z 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z póź. zm.) określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 może być stosowane tylko do końca 2009 roku. Oznacza to, że zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w których działalność gospodarcza określona jest nadal według PKD 2004 od 1 stycznia 2010 roku przestaną być aktualne. Wszelkie informacje dotyczące Klasyfikacji PKD 2007 (schemat i wyjaśnienia), jak również klucze powiązań PKD i dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego Informacje takie umieszczono też na stronie Urzędu Miasta w odnośniku Działalność gospodarcza info, w którym zamieszczone są również druki wniosków dotyczące rejestracji działalności gospodarczej oraz instrukcja ich wypełniania. Przypomina się wszystkim przedsiębiorcom, którzy do tej pory w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie określili działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności o konieczności dostosowania obowiązującego aktualnie PKD 2007 do rodzaju wykonywanej działalności. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póź. zm.), rejestracja działalności jak i dokonywane później zmiany wpisu nie podlegają opłacie. WIEŚCI Z RATUSZA 4 Informator Miêdzychodzki 30 grudnia 2009 r. o godz w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej Międzychodu. Głównymi tematami sesji będą: 1) Uchwalenie budżetu miasta i gminy na 2010 rok, 2) Głosowanie wniosków Rad Sołeckich, 3) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz wniesienie ewentualnych autopoprawek, 4) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 5) Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju, 6) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 7) Dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami oraz głosowanie poprawek, 8) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Podjęte zostaną uchwały w sprawach: 1) Zmiany Uchwały na XXXVI//2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na finansowanie zadania p.n. kanalizacja wsi i OW Mierzyn, Radgoszcz, 2) Zmiany w budżecie na 2009 rok, 3) Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Rada Miejska Międzychodu Uroczystość na XXXIII sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu r. Przewodnicząca Rady Powiatu Międzychodzkiego Anna Nowicka wraz ze Starostą Julianem Mazurkiem przekazali w imieniu wszystkich radnych serdeczne gratulacje, słowa uznania i podziękowania dla Dyrekcji i Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za osiągnięcie dwudziestego miejsca w Polsce i pierwszego miejsca w Wielkopolsce w szóstym ogólnopolskim rankingu Bezpieczny Szpital Gratulacje i życzenia odbierali dyrektor SP ZOZ w Międzychodzie Bogdan Struk wraz z zastępcą Maciejem Bakiem. PRZYWRÓCENI PAMIĘCI... W 70 lat po zakończeniu II wojny światowej wciąż jeszcze przywracana jest zbiorowa pamięć o jej ofiarach, także w naszym mieście. 23 listopada 2009 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Chrobrego w Międzychodzie z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego stanęły trzy nowe nagrobki, upamiętniające ofiary II wojny światowej: Zenona Gałężewskiego, który zginął w 1945 r. podczas nalotu bombowego oraz robotników przymusowych zmarłych w 1942 r. Waleriana Woźniaka i Stanisława Kaczmarka. Prace budowlane i renowacyjne polegały nie tylko na ustawieniu nowych pomników, ale również uzupełnieniu danych na płycie nagrobnej w oparciu o archiwalia. Na wszystkich nagrobkach z piaskowca znajduje się jednolity wizerunek godła, symbolizującego przejęcie przez Państwo Polskie opieki nad danym grobem wojennym. Autorką projektu jest dr Konstancja Pleskaczyńska. Odnalezienie miejsc spoczynku ofiar i ich weryfikacja to wynik poszukiwań inspektora Adama Kaczmarka z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który osobiście nadzorował prace na cmentarzu w Międzychodzie. (na zdjęciu: nagrobek Waleriana Woźniaka) W nadchodzącym 2010 roku obchodzić będziemy szereg ważnych rocznic, m.in.: 600 rocznicę zwycięstwa wojsk polsko-litewskich nad Krzyżakami pod Grunwaldem, 200 rocznicę urodzin kompozytora Fryderyka Chopina, 190 rocznicę urodzin pedagoga Ewarysta Estkowskiego, 150 rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego, 100 rocznicę powstania pieśni Rota autorstwa Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego, 100 rocznicę utworzenia ruchu harcerskiego, 90 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II i 5 rocznicę jego śmierci, 70 rocznicę zbrodni na oficerach polskich w Katyniu, 70 rocznicę utworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince, 30 rocznicę powstania NSZZ Solidarność.

5 Starosta Julian Mazurek spotkał się w dniu 9 grudnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym z 7-letnią Karolinką Sikorą z Kolna, która dzwoniąc na numer alarmowy 112 uratowała mamie życie. Dziecko zareagowało tak, gdy chorująca na serce mama, Honorata Sikora nagle zasłabła i straciła przytomność. Dyżurny strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie Grzegorz Maślankiewicz rozmawiając z dzieckiem jednocześnie wezwał pogotowie ratunkowe z SP ZOZ w Międzychodzie, które po kilku minutach dojechało na miejsce i podjęło działania medyczne. Czyn dziewczynki jako wzór działania siedmioletniego dziecka w sytuacji kryzysowej nagłośniły ogólnopolskie media. Jak podkreślił Starosta Julian Mazurek - jest to przykład na to, iż utworzenie ogólnopolskiego numeru alarmowego 112 jest bardzo potrzebne, a zachowanie dziewczynki może być przykładem dla innych dzieci. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Międzychodu Roman Musiał oraz babcia Karolinki. Za swój czyn dziewczynka otrzymała drobne upominki ufundowane przez władze Powiatu oraz Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie KONWÓJ MUSZKIETERÓW DZIEWIĄTY RAZ RUSZYŁ W POLSKĘ I ZAWITAŁ DO MIĘDZYCHODU! 1 grudnia br. wyruszył w Polskę dziewiąty Konwój Muszkieterów. Doroczna akcja charytatywna potrwa do 31 stycznia 2010 roku i przyniesie pomoc dzieciom z placówek, w miastach gdzie działają Muszkieterowie - właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché. Konwój Muszkieterów to akcja charytatywna organizowana przez Fundację Muszkieterów, zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących sklepy Intermarché i Bricomarché w całej Polsce. W tym roku zmianie ulegnie sposób w jaki Fundacja Muszkieterów udzieli wsparcia wybranym organizacjom. Dotychczas placówki otrzymywały żywności oraz środki higieniczne. Tym razem wsparcie będzie miało charakter finansowy. Każda z 215 wytypowanych przez właścicieli sklepów, placówek i organizacji pomagających dzieciom otrzyma kwotę w wysokości zł. W Międzychodzie wsparcie ze strony Fundacji Muszkieterów oraz właścicieli sklepu Intermarché otrzyma Stowarzyszenie Sami Swoi działające w Mniszkach. Organizacja ta aktywizuje środowiska wiejskie w różnych aspektach, promuje zanikające tradycje ludowe angażując dzieci w swoje projekty. Pozwala im w ciekawy sposób uczyć się historii. Dodatkowo Fundacja Muszkieterów z Państwem Małgorzatą i Mirosławem Włoch właścicielami międzychodzkiego Intermarché postarali się o niespodziankę dla dzieci ze stowarzyszenia Sami Swoi oraz zaprzyjaźnionych międzychodzkich placówek dla dzieci. 11 grudnia 2009 o godz w Międzychodzkim Domu Kultury specjalnie dla nich odbyło się przedstawienie pt. Renifery w zaprzęgu Świętego Mikołaja w wykonaniu Teatru Wariaté, który wspiera Konwój Muszkieterów w tym roku. Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Ceną czyni ją jej stosowanie. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaci za to co robisz. Les Gibin Zarząd Stowarzyszenia SAMI SWOI MTM Mniszki serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Symboliczny czek na kwotę zł świadczy o otwartości serca właścicieli międzychodzkiego Intermarché Małgorzaty i Mirosława Włoch i jest największym darem jaki możemy dostać od drugiego człowieka. Ta kwota zostanie przeznaczona na paczki świąteczne dla potrzebujących. Państwo Włoch zwracając uwagę na potrzeby dorosłych, pamiętali również o najmłodszych, organizując 11 grudnia teatr charytatywny dla dzieci, korzystając z gościnności MDK. Wszystkie dzieci bawiły się świetnie, zapominając o borykających ich na co dzień problemach. Nad rozbawionym i podekscytowanymi dziećmi czuwała fachowa pomoc medyczna z gabinetu pielęgniarskiego Krystyny Grzesiak, za co jej również gorąco dziękujemy. Pozostając z nadzieją na dalszą naszą współpracę proszę przyjąć także życzenia wszelkiej pomyślności w roku Zarząd Stowarzyszenia SAMI SWOI MTM Mniszki WIEŚCI Z RATUSZA Informator Miêdzychodzki RYBY Z REGIONU OBRA-WARTA Historia rybactwa, a właściwie rybołówstwa, jest tak stara, jak dzieje człowieka. Stałe osadnictwo rozwijało się w bezpośredniej bliskości akwenów, nie tylko ze względu na dostęp do wody pitnej, czy też możliwości transportowe, ale głównie ze względu na ryby, które łowione przy brzegach mórz, w rzekach i jeziorach zawsze były pożywieniem ludności tam mieszkającej. Nieustannie doskonalona gospodarka rybacka wraz z upływem czasu i postępem w technice wpływała na specyfikę obszarów stanowiąc o ich odrębnym charakterze również w wymiarze historycznym i kulturowym. Takie właśnie swoiste uwarunkowania rybackie występujące na obszarze gmin: Bledzew, Chrzypsko, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Sieraków, Trzciel i Zbąszyń stały się przyczynkiem do utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta. O rybackości tych 11 jednostek świadczą nie tylko możliwości przyrodnicze, tradycje oświatowe, czy też liczne gospodarstwa rybackie potwierdzają to również nazwy i symbolika niektórych miejscowości znajdujących się na tym terenie, np. Jeziorno w gminie Sieraków, Osada Rybacka w gminie Bledzew, czy też Rybojady w gminie Trzciel. W nawiązaniu do wspaniałych tradycji rybackich na obszarze wskazanych 11 gmin Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta przystąpiło do prac nad stworzeniem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, której realizacja będzie możliwa dzięki pieniądzom, pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rybackiego (Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ). Nasze stowarzyszenie jest podmiotem zrzeszającym przedstawicieli szeroko rozumianych sektorów: gospodarczego ( w tym rybackiego), publicznego oraz społecznego. Współpraca pomiędzy wymienionymi grupami przy opracowaniu i wdrażaniu strategii stwarza olbrzymią szansę nie tylko na poprawę warunków życia, ale również rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród całej społeczności. Wart podkreślenia jest zatem pozytywny wpływ tej inicjatywy na gospodarkę naszego regionu m.in. poprzez możliwość tworzenia nowych miejsc pracy czy rozwój infrastruktury. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstępowania w szeregi stowarzyszenia. Tylko z Państwa aktywną pomocą będziemy mogli skutecznie zmienić region Obra-Warta, korzystając ze środków Programu Operacyjnego RYBY Jednym z pierwszych celów, jakie planuje osiągnąć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta, jest zrzeszenie jak największej liczby rybaków działających na obszarze 11 gmin pod wspólną marką, która klientowi zagwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Szanowni Państwo! W związku z tym, że zbliżają się święta bożonarodzeniowe, podczas których, jak każe tradycja, nie może zabraknąć smacznego karpia, chcemy zachęcić do nabywania ryb wyróżnionych znakiem naszego stowarzyszenia. Gwarantuje to otrzymanie smacznej i najwyższej jakości ryby, stanowiącej ozdobę rodzinnego stołu. Na stronie internetowej stowarzyszenia pojawiają się informacje dotyczące podmiotów, które w swojej ofercie handlowej posiadają doskonałej jakości ryby, pochodzące ze stawów i jezior miejscowych producentów. Jednak naszą ambicją jest również namawianie Państwa do spożywania ryb systematycznie, podczas całego roku. Warto zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe, gdyż, jak potwierdzają badania naukowe, rybna dieta wpływa korzystnie na zdrowie i samopoczucie a codzienne jej konsumowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów, wspomaga rozwój dzieci, poprawia zdolności umysłowe i pamięć. W trosce o zdrowie najbliższych i własne pamiętajmy o tym! Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na Nowy Rok W tych wyjątkowych dniach obecnym i przyszłym członkom naszego stowarzyszenia, a także wszystkim mieszkańcom 11 gmin tworzących LGROW życzymy wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta Elektro Recykling zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny Sprzęt audiowizualny Sprzęt oświetleniowy z wyłączeniem żarówek Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych Warunkiem odbioru jest dostarczenie urządzeń kompletnych. Zużyty sprzęt mieszkańcy gminy mogą oddawać nieodpłatnie w wyznaczonych punktach. Sprzęt odbierany będzie przez firmę ELEKTRO RECYKLING oznakowanym samochodem. 9 stycznia 2010 r.: ul. Dworcowa (przy hali sportowej) ul. Browarowa, plac handlowy (przy przepompowni) ul. Langowicza (parking przy Stadionie Miejskim) Bielsko, ul. Armii Poznań (przy stacji redukcyjnej gazu) ww.elektrorecykling.pl, infolinia: , tel

6 Wzruszające fragmenty listów matek Sybiraczek do dzieci wybrane przez panią Elżbietę Pospieszną przedstawiły przed wykładem 19 listopada recytatorki z Zespołu Szkół nr 1 w Międzychodzie. Listy te stanowią żywy dowód ludzkich przeżyć rozłączonych przez wojnę i sowiecki totalitaryzm rodzin, są wyrazem troski, tęsknoty, miłości, a nawet strachu o bliskich. Prezes Międzychodzkiego Związku Sybiraków pan Adam Nowak przygotował bardzo bogaty materiał faktograficzny dotyczący deportacji Polaków i na tym tle przedstawił wydarzenia poprzedzające zsyłkę jego małego chłopca wraz z matką i siostrami. Oprócz powszechnie znanego paktu o nieagresji Ribbentrop Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. przywołał mało znane tajne dodatkowe protokoły - o podziale terytorialnym Polski i drugi - o stosowaniu terroru na zajętych ziemiach wobec zamieszkałej tam ludności zarówno przez Rosjan jak i Niemców. Wynika z nich, że Rosja przygotowała się do agresji na Polskę, powiększając armię o 76 dywizji, wzmacniając fronty białoruski i ukraiński celem błyskawicznego uderzenia. Rozkaz Berii z 19 września dotyczył tworzenia łagrów dla jeńców wojennych (ok. 250 tys. Polaków), a także przeprowadzenia tzw. czystki, co sprowadziło się do internowania oficerów i osadzenia ich w dziesięciu obozach. Więzionych w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku rozstrzelano bez przedstawienia zarzutów w Katyniu, Charkowie i Miednoje 5 marca 1940 r. Ponad milion Polaków w czterech masowych deportacjach zesłano w różne rejony Związku Radzieckiego. Prezentowana mapa cierpień ukazała słuchaczom UTW rozsiane od Uralu po Kołymę miejsca wysiedleń, gdzie głód, zimno, ciężka praca, choroby dziesiątkowały zesłanych. Wielu rodaków nie powróciło z nieludzkiej ziemi, ale ci którzy, mimo ciężkiej pracy w kołchozie, przeżyli, jak pan Adam Nowak, dają świadectwo historycznej prawdzie. Rodzinie udało się przeżyć dzięki zaradności matki i szczęśliwie powrócić z rejonu Mamlutki leżącym w Północnym Kazachstanie w 1946 roku, ale nie w ojczyste strony (Madzioła, pow. Postawy), a w okolice Drawska. Ojciec, który walczył u boku gen. Andersa, dołączył do rodziny dopiero po powrocie z Anglii. Brak czasu nie pozwolił rozwinąć wątku osobistego, ale mam nadzieję, że następne spotkanie będzie uzupełnieniem o przeżycia rodziny i własne, nie wszyscy bowiem zetknęli się z wydanym w 1996 r. przez pana Adama Nowaka zeszytem wspomnień pt. Jak Adaś wracał z Syberii ani nie czytali reportażu w Magazynie Gazety Wyborczej z 20 grudnia 2001 r. zatytułowanego Walizki Trudy. Wigilie w Kazachstanie. Maria Tuchowska ZABAWY Z WNUKAMI to hasło programowe warsztatów metodycznych dla studentów UTW Klopsik! Tak mówią dzieci w przedszkolu kiedy się pomylą. Tego właśnie dowiedziałam się, będąc na warsztatach w Przedszkolu nr 1 w Międzychodzie. Przemiła pani dyrektor Justyna Grześkowiak zaproponowała nam przeprowadzenie wspólnych spotkań w celu prezentacji współczesnych form spędzania czasu z wnukami. Faktycznie, dużo się zmieniło w tym zakresie. Zabawy w przedszkolu to już nie są zabawy, ale nauka i poprawianie sprawności, spostrzegawczości, wpajanie zasad równości i wzajemnej tolerancji. Wspólne zabawy dostarczyły nam i dzieciom wiele radości. A jaki ubaw miały dzieci jak ciocia - babcia się pomyliła. Klopsik, klopsik, klopsik! Nie tylko one popełniają błędy. Wnuki to kolejny etap w naszym życiu. Zadbajmy o to, aby był wesoły i edukacyjny. Do następnego spotkania... oczywiście w przedszkolu. Bogusława Jokiel nr 38 6 Informator Miêdzychodzki 26 listopada 2009 r. dla studentów UTW w Międzychodzie odbyła się w Starej Rozlewni zabawa andrzejkowa. Rozpoczęła się scenką autorstwa państwa Barbary i Radosława Pietrzaków i w ich znakomitym wykonaniu, zakończona apelem: Bawmy się więc wspólnie/ solo lub parami,/ a bal ten wspominać będziemy latami. Nieliczny udział panów nie przeszkodził w doskonałej zabawie. Do tańca przygrywał multiinstrumentalista pan Mieczysław Sorbal, który potrafił zachęcić do tańca wszystkich uczestników. Organizatorzy zaproponowali, oprócz tradycyjnego lania wosku, nowe wróżby oraz niespodzianki. Nie lada atrakcję stanowił występ sekcji teatralnej UTW (prowadzonej przez mgr Joannę Ceglarską) z krótkimi scenkami do tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z Teatrzyku Zielona Gęś. Po raz pierwszy też dokonano (przy pomocy wróżby z butami) wyboru Andrzeja i Andrzejowej, którzy po koronacji i odtańczeniu tańca koronacyjnego zostali poproszeni o losowanie upominków dla uczestników biesiady. A jak się bawiono? Ano tak, że trzeba było zabawę przedłużyć! Włodzimierz Poraszka Prezent gwiazdkowy dla studentów UTW Za nami już młodości pogodne są dni I żar dawnej miłości dziś ledwie się tli. Tatusiowie oraz Mamy, Już nie przypominamy Tych dziewczyn i chłopaków, Co w łodzi lub kajaku Mazury opływali I ognie rozpalali Wieczorami na szlaku. Ref.: Kochajmy się! Nie dajmy się! Choć coraz mniej nas, Zegarów nie lękajmy się Mierzących nam czas; Niech zegar sobie tyka Swe nudne tik - tak, Nam jeszcze gra muzyka I wino ma smak! Życie tak szybko leci, przybyło nam lat. Dorosły nasze dzieci i poszły hen w świat. Babunie i Dziadkowie, Już dawno szron na głowie, Ale wciąż się trzymamy I chętnie wspominamy Z kieliszkiem wina w ręce Nasze lata szczenięce I smutkom się nie damy! Ref.: Święta, Święta niedługo święcimy, Bo to dzień narodzin Bożej Dzieciny, Życzenia więc piękne z serca Wam niesiemy, Gdy do stołu w Wigilię wszyscy zasiądziemy. Tam barszcz i makiełki, kapusta i grzyby, W ten Wielki Wieczór nie zbraknie i ryby. Tym wszystkim co jemy w myślach się dzielimy, O wszystkich nam bliskich serdecznie myślimy. Nowy Rok niech wszelakim dobrem Was obdarzy, A zdrowie i pomyślność niech Wam zawsze służy. Życzenia świąteczne składa Zarząd UTW w Międzychodzie WALC STARYCH PRZYJACIÓŁ Kochajmy się! Nie dajmy się! Krzysztof Borkowski

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

www.informator-miedzychodzki.pl gazeta@informator-miedzychodzki.pl

www.informator-miedzychodzki.pl gazeta@informator-miedzychodzki.pl Nr 12(125) Rok XI Międzychód, grudzień 2014 r. ISSN 1733-3466 Cena 5,00 zł (w tym 8% VAT) RPR 1985 Życzymy niezwykłych świątecznych radości, niezapomnianego smaku świątecznych przysmaków i wciąż nowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK W STYCZNIOWYM NUMERZE:

WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK W STYCZNIOWYM NUMERZE: Nr 1(31) Rok IV Miêdzychód, 18 stycznia 2007 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 WEWNĄTRZ

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Lotnisko na czas str. 2, 7. NDM ma logo str. 2, 7

Lotnisko na czas str. 2, 7. NDM ma logo str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXXII / XII 2011 Lotnisko na czas str. 2, 7 NDM ma logo str. 2, 7 Spokojnych, obfitych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia w 2011

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny ISSN 2083-0114 PANORAMA GMINY MIERZĘCICE www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Numer 09/2012 Mierzęcice Mierzęcice II Mierzęcice-Osiedle Przeczyce Toporowice Nowa Wieś Boguchwałowice Sadowie

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 1 / 2014 Wspólne kolędowanie w Witkowie strona 4 Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice Nr 6/2011 (80) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1506-9303 BUCZKOWICE RYBARZOWICE GAZETA GMINNA PISMO SAMORZĄD0WE GMINY BUCZKOWICE Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym

WIEŚCI Z RATUSZA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym WIEŚCI Z RATUSZA TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażem mózgowym czterokończynowym spastycznym. Forma tego schorzenia objawia się zesztywm mięśni i obniżonymi

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny!

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Styczeń 2012 1 Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Forum Samorządowe NASZA GMINA serdecznie zaprasza na Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2012r. w Hotelu UNITRAL

Bardziej szczegółowo

Rusza remont ul. Wojska Polskiego

Rusza remont ul. Wojska Polskiego KWIECIEŃ 2012/04 (146) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Rusza remont ul. Wojska Polskiego 1 Jeszcze w maju ruszy długo wyczekiwany, gruntowny remont ulicy Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO Nr 15 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego Wojciech Kuźmiński. Nowa

oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego Wojciech Kuźmiński. Nowa CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 21 grudnia 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach. Centrum udziela pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo