Solecka Strategia Rozwqju Wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Solecka Strategia Rozwqju Wsi"

Transkrypt

1 Solecka Strategia Rozwqju Wsi Wojcieszyn Polozonej w gminie Pielgrzymka na Dolnym Sl^sku Wojcieszyn, 2009 r.

2 W opracowaniu dokumentu udzial wzieji mieszkancy wsi Wojcieszyn (czlonkowie Grupy Odnowy Wsi): Jolanta Bernasiewicz Mariola Didek Teresa Lesyszyn KrzysztofDanielak Tadeusz Lukasiewicz Spis tresci: 1. Analiza zasobow wsi, cz. I. 2. Analiza zasobow wsi, cz. II. 3. Analiza zasob6w wsi, cz. III. 4. SWOT - analiza mocnych i slabych stron oraz szans i zagrozen wsi. 5. Analiza potencjahi rozwojowego wsi. 6. Program krotkoterminowy odnowy wsi. 7. Plan i program odnowy wsi na lata

3

4

5 U±za_d Matszalkowski Wojewodztwa Dolnosl^skiego ANALIZAZASOBOWWSI Wojcieszyn CZI Rodzaj zasobu 1 Przyrodniczy -walory krajobrazu, rzezby terenu -stan srodowiska -walory klimatu -walory szaty roslinnej -cenne przyrodniczo obszary lub obiekty -swiat zwierz^cy (ostoje, siedliska) -wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) /ody podziemne -qleby -kopaliny -walory geotechniczne Opis (nazwanie) zasobu jakim wies dysponuje 2 Teren pag6rkowaty, zielony. Ladne widoki na g6ry i zamek. Czyste powietrze, rzeka zarybiona, dose czysta. Klimat umiarkowany, dos"6 ciepty, sprzyjaja_cy rolnictwu i turystyce. Z pobliskich Ias6w na pola wychodza. zwierzeto: sarny, dziki, lisy. Domowych zwierzat coraz mniej, jednostkowe egzemplarze u rolnik6w. Rzeka g6rska Skora o bystrym nurcie, sporo staw6w hodowlanych. Gleby dobrych klas nadaja.ce si? pod uprawy zb6z i roslin okopowych. DOLNY Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw ) Male Duze Wyrozniaj^ce Kulturowy -walory architektury -walory przestrzeni wiejskiej publicznej -walory przestrzeni wiejskiej prywatnej -zabytki i pamiatki historyczne -osobliwosci kulturowe Zabytkowy koscioi, przewaza zabudowa zagrodowa przedwojenna. Boisko Gospodarstwo agrotuiystyczne. Zabytkowy ko^ci61. -miejsca, osoby i przedmioty kultu wie^a, odpusty pielgrzymki -tradycje, obrz^dy, gwara Zespol folklorystyczny Koscioi. Dozynki, Boze Cialo -legendy, podania i fakty historyczne Folklor kresowy -przekazy literackie -wazne postacie i przekazy historyczne -specyficzne nazwy -specyficzne potrawy -dawnezawody -zespoty artystyczne, twdrcy Kuchnia kresowa Zesp61 folklorystyczny Zasoby - wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i zwiazanego z nia^obszaru, kt6re moga^byd wykorzystane obecnie badl w przvsztosci w realizacji publicznych badz prywatnych przedsiewzif 6 odnowy wsi. Zwr6ci6 uwag? na elementy specyficzne i rzadkie (wyr6±niajace wies). Opracowanie: Ryszard WilczyAski

6 Uiza^d Marszaikowski Wojewodztwa Dolnosla.skiego ANALIZA ZASOBOW WSI Wojcieszyn CZII Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wies dysponuje DOLNY Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw ) Mate Duze Wyr6zniajace Obiekty i tereny -dzialki pod zabudowe. mieszkaniowa.. -dziajki pod domy letniskowe -dziatki podzaktedy ushigowe i przemyst -pustostany mieszkaniowe -pustostany poprzemystowe -tradycyjne nie uzytkowane obiekty gospodarskie (stodoty, spichlerze, kuznie, mtyny, itp.) S^takie tereny Znajduj^ si? stare stodofy Infrastruktura spoteczna -place publicznych spotkah, festynow. -sale spotkart, swietlice, kluby -miejsca uprawiania sportu -miejsca rekreacji -sciezki rowerowe, szlaki turyst -szkoty -przedszkola -biblioteki -placowki opieki spotecznej -placowki stuzby zdrowia Boisko sportowe Boisko sportowe Gospodarstwo agroturystyczne, fod strusiem" Szlak wj'gasrych wulkan6w Warsztaty Terapii Zaje_ciowej os6b niepelnosprawnych x Infrastruktura techniczna -wodociajg, kanalizacja Wodociaj -drogi (nawierzchnia, oznakowanie o wietlenie). -chodniki, parking!, przystanki. -siec telefoniczna.i doste.pnosc internetu. -telefonia komorkowa inne Droga powiatowa, nowa nawierzchnia - oznakowana, o wietlenie uliczne Wiaty przystankowe Sied telefoniczna stacjonama radiowa i tel. komdrkowa, ograniczony dostej) do internetu x Zasoby - jak w cz sci pierwszej Opracowanie: Ryszard Wilczyhski

7 Urzaji Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslajskiego ANALIZA ZASOBOW WSI Wojcieszyn CZffl Rodzaj zasobu 1 Gospodarka, rolnictwo - Miejsca pracy (gdzie, ile?) -znane firmy produkcyjne i zaktady ustugowe i ich produkty -gastronomia -miejsca noclegowe -gospodarstwa rolne -.,jrawy hodowle, -mo±liwe do wykorzystania odpady produkcyjne -zasoby odnawialnych energii Opis (nazwanie) zasobu jakim wies dysponuje Warsztaty Terapii Zaje_ciowej, gospodarstwa rolne 2 Zaktad stolarski, firma budowlana Gospodarstwo agroturystyczne produkuje smaczne sery kozie Gospodarstwo agroturystyczne W wie.kszos'ci prywatne Uprawa zb6z i hodowla zwierzajt -np. kozy DOLNY Znaczenie zasobu ( odpowiednio wstaw ) Mate Duze Wyrozniajace rodki finansowe i pozyskiwanie funduszy -srodki udostepniane przez gmin - srodki wypracowywane Mieszkancy (kapitai spoteczny i ludzki) -Autorytety i znane postacie we wsi -Krajanie znani w regionie w kraju i zagranica,. -Osoby o specyficznej lub waznej dla wiedzy i umiejetnosciach, m.in. studenci -. izedsiej3iorcy, sponsorzy -Osoby z dost pem do Internetu i umiejetnosciach informatycznych -Pracownicy nauki -Zwiazki i stowarzyszenia -Kontakty zewnetrzne (np. z mediami) -Wspotpraca zagraniczna i krajowa S'Ays wsi i przewodnicza_cy Rady Gminy Zespol folklorystyczny,,sami swoi" Gospodarstwa rolne Ludowy Klub Sportowy "ORZEL" Informacje dostf pne o wsi -Publikatory, lokalna prasa -Ksiaiki, przewodniki -Strony www Zasoby - jak w cz sci pierwszej Strona LKS "ORZEL" Wojcieszyn Opracowanie: Ryszard Wilczynski

8 DOLNY Analiza potencjalu rozwojowego wsi Wojcieszyn SILNE STRONY S7ANSE sssjr " ^GM^NIA obszar slaby ale otoczenie b^dzie sprzyjac 1,2,3,4,5,6,7, Standard zycia (warunkt materialne) Tozsamosc wsi i wartosci zycia wiejskieqo 4,11,12 9,10,11,12 1,7,8, 1,3,6 Jakosc zycia (warunki niematerialne i duchowe) (-)= obszar slaby, otoczenie obojejne Byt (warunki ekonomiczne) sprzyjac obszar silny ale otoczenie nie b^dzie sprzyjac

9 DOLNY Urza_d R. jszatkowski Wojewodztwa Dolnosla^skiego Program krotkoterminowy odnowy wsi Wojcieszyn Kluczowy problem Co nas najbardziej zintegruje? Odpowiedz Wsp61na praca przy tworzeniu naszych miejsc spotkan i integracji Propozycja projektu (nazwa) Ogr6dek jordanowski i plac zabaw. Czy nas stac na realizacj^? (tak/nie) Organiz acyjnie TAK Finanso wo NEE Punkt acja 4 1 =8 3 Hierar chia IV Na czy nam najbardziej zalezy? Na integracji naszego spoleczeristwa. Wsp61na organizacja jarmarku, pikniku rodzinnego, jaselek, konkurs na najlepsza^ potrawe regionalna^. TAK Nffi 5 3 =9 1 II Co nam najbardziej przeszkadza? Brak bezpieczeristwa na drodze. Budowa przystanku dla dzieci dojezdzaja_cych do szkoty. Nffi TAK 1 2 =7 4 V Co najbardziej zmieni nasze zycie? Udzial mieszkaricow w programie odnowy wsi. Realizacja projekt6w, udziaj w szkoleniach i warsztatach. Wizyty studyjne do odnowionych jui miejscowosci. TAK Nffi 2 4 =8 2 III Co nam przyjdzie najlatwiej? Utworzenie miejsca spotkan naszej spotecznosci (sala wiejska) Modernizacja ^wietlicy (wszelka dokumentacja jest juz gotowa). TAK TAK 3 5 =13 5 I

10 Plan i program odnowy wsi Wojcieszyn na lata TJ. 44 Marszalkowski Wojewodztwa Dokiosl%skiego Wizja wsi: W Wojcieszynie mieszkancom zyje si bardzo dobrze, wszyscy maja^ dobrze platna^ prac? oraz wiele wolnego czasu, ktory wykorzystuja^ na czestych spotykaniach integracyjno-sportowych w nowo wyremontowanej Swietlicy oraz na boisku sportowym, przy ktorym powstalo atrakcyjne miejsce rekreacji i odpoczynku. Systematycznie organizowane amatorskie zawody w plukaniu zlota w rzece Skora przyci^gaja^ coraz wi?cej turystow, dla ktorych utworzono kilka punktow gastronomicznych oraz stworzono baz? noclegowa^. Wiele turystow w^drujajcych na Grodziec szlakiem wygasfych wulkanow zostaje w naszej wsi, gdzie powstaje dla nich coraz bardziej atrakcyjniejsza oferta sp?dzania wolnego czasu. W centrum wsi postal nowy piejoiy plac zabaw dla dzieci, ktore czuja^ si? bezpieczniejsze dziejci lepszemu oznakowaniu przejsc dla pieszych, chodnikom i nowym przystankom. Wojcieszyn jest coraz bardziej rozpoznawalna^ wsia^ w regionie, ktora^ promuja^ zespol folklorystyczny,,sami swoje", ludowy klub sportowy oraz mieszkancy, ktorzy z serdecznoscisj. podejmuja^ swoich gosci tradycyjna^ i zdrowa^ kuchnia^. 1. Cele jakie musimy osi^gnqd by urzeczywistni wizjf naszej wsi I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 2. Co nam pomoze osisjgnqd eel? Zasoby kt6rych uiyjemy A. TOZSAMOSC WSI I WARTO^CI ZYCIA WIEJSKIEGO (-)+ 1. Zachowanie walorow przyrodniczych i historycznych wsi 2. Kultywowanie tradycji ludowych i kulinarnych Zabytkowy ko5ci61 i rzeka Skora Aktywnoic zespohi SAMI SWOI ATUTY Silne strony jakie wykorzystamy Phikanie zlota w rzece Skora Aktywnos"c zespom SAMI SWOI 3. Co nam moze przeszkodzid? Slabe strony jakie wyeliminujemy Brak oznaczenia szlak6w rowerowych Zagrozenie powodziowe - wylewajajca rzeka Skora. Sala wiejska nie spehiia oczekiwan mieszkancow, Ograniczony dostep do Internetu Slaba aktywno 6 pozostalych mieszkancow Projekty, przedsiewzifcia jakie wykonamy? -Organizowanie kwesty na rzecz ochrony zabytkdw w czasie organizowanych imprez -Edukacja regionalna mieszkancow i przygotowanie lokalnych przewodnik6w po miejscowych atrakcjach. -Zagospodarowanie pod katem rekreacyjno - turystycznym rzeki Skora (np.: lawki, plac zabaw, kajielisko, miejsce dla phiczkarzy zlota, itd.) -Stworzenie oferty dla turystdw - cykliczne amatorskie plukanki zlota -Postawienie tablicy informacyjnej z opisem historii i walorow wsi -Organizacja jarmark6w we wsi -Udzial w regionalnych targach, jarmarkach, imprezach, wystawach. -Udzial w regionalnych festiwalach i biesiadach -Organizacja warsztat6w kulinarnych -Zainteresowanie mlodziezy udzialem w zespole -Wykreowanie produktu lokalnego - np. ser6w kozich z gospodarstwa,jpod strusiem"

11 OOLNY L. 4<i Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslajskiego B. STAlSfDARD ZYCIA (-)+ 1. Zapewnienie odpowiednich warunk6w do uprawiania sportu i rekreacji 2. Poprawa warunkow do spotkan i integracji mieszkancow 3. Poprawa infrastruktury technicznej Budynek i teren wokol boiska Budynek - pomieszczenia gospodarcze przy boisku Warsztaty Terapii Zajeciowej dla os6b niepemosprawnych Aktywnos'c przedstawicieli LKS Aktywnogd zespolu SAMI SWOI Poiozenie wsi w atrakcyjnej Krainie Wygastych Wulkan6w Budynek szatni nie speiniajacy potrzeb mieszkanc6w Sala wiejska nie spebiia oczekiwaa mieszkanc6w, Brak kanalizacji i gazu ziemnego, -Modernizacja i rozbudowa boiska w kompleks sportoworekreacyjny. -Zaplecze dla sportowc6w i korzystaja_cych z obiektu, parking. -Boisko do siatkowki i koszyk6 wki, plac zabaw dla dzieci. -Wyposazenie obiekt6w w sprzf t. -Budowa wiaty i ogrddka jordanowskiego. -Remont pola/jzony z modernizacja^budynku Swietlicy wiejskiej i jej wyposazenie. -Modernizacja i rozbudowa zaplecza (np.: garderoba, przygotowanie posilk6w, bufet, kawiarnia, sklepik, kawiarenka internetowa, ltd.). -Wyposazenie obiektu w sprzet i urza^dzenia niezbf dne do funkcjonowania roznych kol zainteresowan i spedzania wolnego czasu przez mieszka6c6w i turystow. - Zagospodarowanie otoczenia Swietlicy (zielefi, amfiteatr, parking, mala architektura itp.). -Inne prace niezb?dne do zapewnienie mieszkancom miejsca spotkafi, aktywnosci i rozwoju osobistego. -Budowa kanalizacji. -Budowa sieci gazocia^u. -Modernizacja i budowa chodnikow oraz przepust6w. -Uzupemienie i modernizacja o^wietlenia. 4. Wzrost bezpieczenstwa dzieci i mieszkancow wsi C.JAKOSC ZYCIA (-)= 1. Zwiekszenie zaangazowania mieszkancow AktywnosxS zespohi,,sami Swoi", Grupa odnowy Warsztaty Terapii Zajeciowej dla os6b niepemosprawnych Poiozenie wsi w atrakcyjnej Krainie Wygastych Wulkan6w Aktywno 6 zespolu SAMI SWOI Brak placu zabaw Brak bezpieczenstwa na drodze Slaba komunikacja pomiedzy mieszkancami. Slabe zaangaiowanie o dbalosc otoczenia -Budowa placu zabaw. -Budowa przystanku autobusowego. -Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych na rzece. -Budowa kladki na rzece. -Modernizacja tamy na rzece Skora. -Budowa chodnikdw. -Wspolna organizacja imprez. -Stworzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi. -Cykliczne spotkania integracyjne. 2. Stworzenie nowych form spedzania wolnego czasu Grupa odnowy Warsztaty Terapii Zajeciowej dla osob niepelnosprawnych AktywnoSc zespolu SAMI SWOI Slaba komunikacja pomiedzy mieszkancami. Slabe zaangazowanie o dbalosc otoczenia -Organizowanie rozgrywek, turniej6w i innych imprez. -Rozw6j zorganizowanych i aktywnych grup cwicza_cych i klub6w sportowych. -Utworzenie Sciezki zdrowia i rekreacji po okolicy.

12 DOLNY D. BYT(+> 1. Rozwdj oferty turystycznej we wsi Szlak wygaslych \vulkan6w, rzeka, gospodarstwo agroturystyczne, zloto w rzece i kosci61 2. Promocja wsi Szlak wygaslych wulkan6w, rzeka, gospodarstwo agroturystyczne, zloto w rzece i kosci61 Polozenie geograficzne wsi. WieS lezy na trasie do Grodzca. Phikanie amatorskie zlota na rzece Skora Polozenie geograficzne wsi. WieS lezy na trasie do Grodzca. Phikanie amatorskie zlota na rzece Skora Slaba wspdlpraca z wlascicielami gospodarstwa agroturystycznego. Brak kanalizacji. Ograniczony dostep do internetu. Slabe zaangazowanie o dbalosd otoczenia swojej posesji Ograniczony dostep do internetu. i^^d Matszalkowski Wojewodztwa Dolnosl^skiego -Organizacja wizyt studyjnych i szkolen dla mieszkanc6w zainteresowanych agroturystyka_ i ushigami turystycznymi w regionie. - Utworzenie gospodarstw agroturystycznych. -Pomoc mieszkancom w przygotowaniu indywidualnej oferty turystycznej. -Zagospodarowanie wysepki na Skorze dla kopaczy zlota. -Uzupeinienie szlak6w turysrycznych, Sciezek edukacyjnych, rekreacyjnych i zdrowotnych. -Utworzenie polajczen ze szlakami rowerowymi na terenie Gor i Pog6rza Kaczawskiego. -Opracowanie i druk materialow promuja^cych wies. -Utworzenie strony internetowej. -Udzial zespohi,,sami swoi" w imprezach regionalnych. 3. Wsparcie dla rozwoju rolnictwa zwlaszcza proekologicznego Czyste powietrze i Srodowisko, Polozenie wsi w atrakcyjnej Krainie Wygaslych Wulkan6w Dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, AktywnoSc zespohi Swoi", Gospodarstwo agroturystyczne Slaba wspolpraca z wla cicielami gospodarstwa agroturystycznego Brak miejsc pracy we wsi, -Zawiazywanie i tworzenie lokalnych grup producentow rolnych, ktorzy beda^budowali wspolna^mark? produktu utozsamianego z ta. wsia, i regionem. -Przygotowanie wlasnej oferty produktow lokalnych - dobrej zywnosci. -Uczestniczenie w regionalnych targach, jarmarkach, imprezach, wystawach.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Osiecznica- miejscowość turystyczna

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów w Gminie Olesno SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie Autorzy Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 340/LII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA 2010-2017 STROJEC, wrzesień 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr XWV98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku.

Uchwata Nr XWV98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku. Uchwata Nr XWV98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowoici Dhgie Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 Ustawy o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

ŻY TN A (GMINA LYSKI)

ŻY TN A (GMINA LYSKI) Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/8/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 roku ŻY TN A (GMINA LYSKI) PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dokument opracowany na podstawie wyników warsztatu z udziałem przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego w Górze Siewierskiej z dnia 9 marca 2009 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/231/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku Nadać nowe brzmienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Załącznik do uchwały Nr XXV/152/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 maja 2008 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 PLAN ODNOWY MIIEJJSCOWOŚCII CZUBAJOWIZNA w llattach 2013--2020 Czubajowizna, maj 2013 roku 1 WSTĘP Odnowa wsi, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków.

Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Przedsięwzięcie to wpisuje się w cel ogólny 1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pałck

Plan Odnowy Miejscowości Pałck Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/349/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010 r. GMINA SKĄPE Plan Odnowy Miejscowości Pałck Pałck, sierpień 2010 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO Załącznik do uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XVI/181/2012 z dnia 22.03.2012r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Jabłowo Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA NA LATA 2010-2016

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA NA LATA 2010-2016 Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XLV/187/10 Rady Gminy Piecki Z dnia 24 lutego 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA NA LATA 2010-2016 GMINA PIECKI/ POWIAT MRĄGOWSKI/ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Babięta

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości GryŜyna. na lata 2008-2015

Plan Odnowy Miejscowości GryŜyna. na lata 2008-2015 Plan Odnowy Miejscowości GryŜyna Plan Odnowy Miejscowości GryŜyna na lata 2008-2015 GryŜyna, maj 2008 1 Plan Odnowy Miejscowości GryŜyna 1. Wstęp Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązana jest

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r.

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r. Załącznik do Uchwały II/83/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWIN Gmina Ostróda Ostróda, listopad 2007r. 1 Wstęp 3 Rozdział I Powiązanie Planu z celami strategicznymi

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC

AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC Załącznik do Uchwały nr V/98/2012 Rady Gminy Grodziec z dn. 23.02.2012r. AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC Urząd Gminy ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015

Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015 Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015 Samborzec 2007 1 Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. Diagnoza stanu gminy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 maja 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 maja 2008 r. Maj 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo