MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA"

Transkrypt

1 MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 214 maj 2011 r. ISSN cena 2,00 z³ Najnowsze informacje z Miasta i Gminy Historia Lubomierskiej œwi¹tyni Wiele ciekawostek Zapraszamy do lektury!

2 2 SAMORZ DOWE WIEŒCI Informacja o pracy Burmistrza miêdzy Sesjami Rady Miejskiej Gminy Lubomierz r Wyjazd do Pasiecznika do OSP i uczestnictwo w przekazaniu przez przedstawiciela KRUS w Jeleniej Górze torby ratowniczomedycznej Wyjazd do Wojciechowa, Pasiecznika i Chmielenia w zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami melioracyjnymi Spotkanie Wspólników Spó³ki ZOUK IZERY w sprawie budowy stacji redukcyjnej odgazowanie oraz porêczenia kredytowego Wyjazd do Chmielenia w celu obejrzenia dróg Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Wyjazd do Pasiecznika z panem Janem MAKOWSKIM na spotkania z Policj¹ i Radnym Marianem ŒRODA i przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie postawienia znaku ograniczenia prêdkoœci do 40km/h na drodze krajowej nr 30. * Spotkanie z Nadleœniczym Tadeuszem OZOWSKIM z Nadleœnictwa Lwówek Œl¹ski w sprawie zjazdów leœnych na terenie Gminy Lubomierz Spotkanie z So³tysami z Gminy Lubomierz w sprawie Funduszu So³eckiego i Inicjatywy Lokalnej Wizyta Delegacji z Ukrainy z miasta Zbara podpisanie Umowy Partnerskiej Wyjazd do Pokrzywnika w sprawie remontu drogi Gminnej i mostku ko³o pañstwa ULIASZ Spotkanie w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu z Delegacj¹ Przedszkola z miasta Partnerskiego Wittichenau. * Wyjazd do P³awnej w celu obejrzenia budynku stacji kolejowej. * Wyjazd do Leœnej w sprawie negocjacji cen na krzes³a i sto³y do œwietlic wiejskich Spotkanie z przedstawicielami PKP i Burmistrzem GiM Gryfów Œl¹ski Olgierdem PONI NIKIEM w sprawie przejêcia przez Gminê budynków stacji kolejowych w Lubomierzu i P³awnej i likwidacji torów kolejowych na trasie Lubomierz Oleszna Podgórska. * Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Wsi, Budownictwa i Ochrony Œrodowiska Spotkanie ze Starost¹ Lwóweckim, Burmistrzami z Powiatu Lwóweckiego, Nadleœniczymi Nadleœnictw Lwówek Œl¹ski i Œwieradów-Zdrój i Kierownikiem Zarz¹du Dróg Powiatowych w sprawie stanu dróg gminnych i powiatowych w zwi¹zku z wywozem drewna z lasów, ustawienia szlabanów przy wjazdach do lasów, utworzenia parkingów leœnych, powo³ania zespó³u ds. zagospodarowania terenu wokó³ Jeziora Pilchowickiego, na którego czele stanie Nadleœnictwo Lwówek Œl¹ski, wspólnych dzia³añ na rzecz promocji powiatu i rozwijania turystyki (szlaki turystyczne, œcie ki rowerowe) i potwierdzenia terminu do ynek powiatowych Uczestnictwo w VIII edycji Konkursu Powiatowego Dekoracji Wielkanocnych w Radoniowie Wyjazd do Jeleniej Góry na zjazd delegatów Euroregionu Nysa wybór nowego konwentu Przepis notarialny we Lwówku Œl¹skim Wizyta u Ksiê y z Gminy Lubomierz z yczeniami z okazji ustanowienia sakramentu kap³añstwa Urlop Podpisanie umowy z Przedsiêbiorstwem Wielobran owym GEOBUD Artur MRÓZ ze Zgorzelca na remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu. * Wyjazd do Pasiecznika w sprawie remontu œwietlicy wiejskiej. * Wyjazd do Chmielenia w celu obejrzenia prac melioracyjnych na cieku wodnym D³ugi Potok. Uchwa³y Podczas kwietniowej Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz podjête zosta³y Uchwa³y w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Skargê pana Grzegorza KULIKOWSKIEGO na dzi³alnoœæ Burmistrza GiM uznano za bezzasadn¹. Podjêcie takiej uchwa³y poprzedzi³a dok³adna analiza skargi i wniosku Komisji Rewizyjnejprzez Radê Miejsk¹ Gminy Lubomierz zmian w bud ecie na 2011 rok Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi: Plan dochodów ,22 z³ w tym: bie ¹ce ,50 z³, maj¹tkowe ,00 Plan wydatków ,22 z³ w tym: bie ¹ce ,55 z³, maj¹tkowe ,95 Protoko³y z Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, wnioski wypracowane przez poszczególne Komisje RM, wszystkie podejmowane Uchwa³y s¹ na stronie internetowej Informacje od Burmistrza GiM Wies³awa ZIÓ KOWSKIEGO * Wstydliw¹ spraw¹ dla naszego miasta by³ brak szaletów miejskich. Wreszcie problem zosta³ rozwi¹zany. Szalety czynne s¹ codziennie i ka - dy mo e z nich korzystaæ. * Czeka nas du o prac zwi¹zanych z podnoszeniem estetyki miasta i so³ectw. Zamontowaliœmy ju nowe kosze na œmieci i na psie odchody (pomarañczowe). Wszyscy w³aœciciele psów zobowi¹zani s¹ do przestrzegania zasad zwi¹zanych z trzymaniem zwierz¹t. * W dalszym ci¹gu w miejscach spacerowych bêdziemy ustawiaæ ³awki. * Ju wkrótce chêtni bêd¹ mogli nabyæ dzia³ki pod budowê gara y. * Przyjemnie jest popatrzeæ na nowy dach budynku Zespo³u Szkó³ w Lubomierzu. Do koñca lipca potrwaj¹ prace remontowe na dachu budynku Przedszkola Miejskiego. Budowany jest nowy most na D³ugim Potoku w Chmieleniu. Melioracja tego potoku odkrywa prawdziwe piêkno krajobrazu Chmielenia. * Cieszymy siê z osi¹gniêæ sportowych naszych klubów pi³karskich. Dru yna Stelli jest na I miejscu w grupie. Dobrze sobie radz¹ Orliki. Dru- yna pi³karska z Chmielenia równie osi¹ga dobre wyniki. * 24 maja bêdziemy goœciæ 40 osobow¹ grupê mieszkañców Wittichenau. 7 czerwca mieszkañcy naszego Miasta i Gminy s¹ zaproszeni do z³o enia rewizyty w tym mieœcie partnerskim. * Kalendarz imprez w maju i czerwcu jest bardzo bogaty. 12 czerwca przez Oleszn¹, Milêcice, Wojciechów, Lubomierz, Popielówek przebiegaæ bêdzie trasa XXVI Karkonoskiego Rajdu Samochodowego. 16 czerwca odbêdzie siê Gminny Przegl¹d Solistów, który powinien wy³oniæ wokalne talenty. 25 czerwca zawody po arnicze w miêdzynarodowej obsadzie. OG OSZENIE Wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y, oddania w u ytkowanie wieczyste, u ytkowanie najem, dzier awê znajduje siê na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Lubomierz oraz na stronie internetowej Ca³ej Rodzinie œ.p. Stefana PLUTO najstarszego Kombatanta, naszego Stulatka wyrazy g³êbokiego wspó³czucia przekazuj¹: Burmistrz Wies³aw Zió³kowski i pracownicy Urzêdu Gminy i Miasta

3 3 LUBOMIERSKA ŒWI TYNIA Któr¹ z kolei œwi¹tyni¹, stoj¹c¹ w tym samym miejscu jest dzisiejszy koœció³ pw. Wniebowst¹pienia Najœwiêtszej Marii Panny i œw. Maternusa w Lubomierzu...? Trudno powiedzieæ. Ten, który mo emy dziœ ogl¹daæ, powstawa³ w latach Ale to wynik barokowej przebudowy pozosta³oœci starszych œwi¹tyñ w tym miejscu. Koœció³ jednak tu istnia³ z pewnoœci¹ ju w œredniowieczu. Kroniki dowodz¹ bowiem, e ju w 1523 r. poœwiêcono o³tarz g³ówny przyklasztornego lubomierskiego koœcio³a. Kolejne, ogromne po ary, które obraca³y w niwecz i klasztor, i koœció³, i niekiedy miasteczko wybucha³y ze spor¹ regularnoœci¹. Pierwszy opisany po ar wydarzy³ siê w 1688 r. Na tyle zniszczy³ œwi¹tyniê, e postanowiono wybudowaæ nowe prezbiterium, ukoñczone w 1705 r., ale niewiele póÿniej (1723) wydarzy³ siê kolejny po ar. Odbudowano koœció³, u ywaj¹c niektórych ocala³ych elementów, zachowano chór zakonny i doln¹ kondygnacjê wie y. Jakimœ cudem (nie ostatnim w historii tego koœcio³a) zachowa³a siê dawna gotycka kaplica przy po³udniowej œcianie prezbiterium, z charakterystycznymi ebrowymi sklepieniami. St¹d naj³atwiej dotrzeæ do wirydarza klasztornego dziedziñca, otoczonego malowniczymi kru gankami, ze sklepieniami podpartymi oryginalnymi ebrami. Podobne sklepienie znajduje siê nad chórem mniszek. Ten z kolei znajduje siê w pomieszczeniu ponad dwunawow¹ zakrysti¹. Mi- ³oœnicy historii odnajd¹ bez trudu w murach koœcio³a inne elementy œredniowiecznej budowli gotyckie portale, fragmenty œredniowiecznej polichromii, czy ostro³ukowe, kamienne oœcie a okien w dolnej czêœci wie y. Gdyby wybuch³a radziecka bomba lotnicza, która spad³a na koœció³, jak podaj¹ kroniki parafialne w Œrodê Popielcow¹ 1945 przebi³a sklepienie i spad³a na posadzkê koœcio³a niszcz¹c swoim ciê arem czêœæ fresku ze scen¹ Wniebowziêcia NMP byæ mo e koœció³ nie doczeka³by XXI w. Druga bomba niewybuch spad³a na ogród plebanii. W 2010 roku przeprowadzono kompleksow¹ konserwacjê zniszczonego sklepienia, odrestaurowano fresk i odtworzono postaæ Matki Bo ej. Prace konserwatorskie przeprowadzi³a Firma AC Konserwacja Zabytków z Krakowa i by³y finansowane ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kto jest autorem projektu tej œwi¹tyni? Historycy nie s¹ zgodni w odpowiedzi. Czêœæ przypisuje koncepcjê budowli Jakubowi SCHEERHOFERO- WI, który mia³ pracowaæ przy tym z synem, Franciszkiem Micha³em. Inni, e znany z wielu takich budowli Christoph Dietzenhofer, który by³ nauczycielem Jakuba Scheerhofera. Inni jeszcze, e mo e Kilian Ignaz Dietzenhofer, syn mistrza, bo to on w tym czasie budowa³ koœció³ w pobliskim Legnickim Polu, podobny do lubomierskiego. Ktokolwiek nie by³ budowniczym dzie³o stworzy³ wielkie. I z pewnoœci¹ w to akurat nikt nie w¹tpi inspiracj¹ dla budowniczego koœcio³a w maleñkim Lubomierzu by³ koœció³ œw. Miko³aja na Malej Stranie w czeskiej Pradze. Zbyt wiele jest podobieñstw, by uznaæ to za przypadek. Nim ukoñczono budowê pracê przy freskach rozpoczêli malarze, a przede wszystkim jeden Jerzy (Georg) Wilhelm NEUN- HERTZ, któremu towarzyszy³ Adam SHO- EPF i miejscowy Konrad JAEGER. Ledwie zasklepiono nawê, a ju w 1728 roku przyst¹pili do pracy. Ale koœció³ nie by³ pierwszym obiektem sakralnym ani w tym miejscu, ani w Lubomierzu w ogóle. Wczeœniej bowiem (ju w 1278 r.) powsta³ tu klasztor benedyktynek dziêki staraniom wdowy po rycerzu z pobliskich Milêcic, Jutty z Lubomierza. Zgodê na budowê obiektów klasztornych wyda³ ksi¹ ê Henryk Jaworski, a nied³ugo potem (1291) istniej¹ca tu osada Lubomierz otrzyma³a z nadania Bolka I Œwidnickiego prawa miejskie. Miejscowoœæ by³a zapewne uznawana za wa n¹, bo nie doœæ, e nadano jej m.in. przywilej s¹downiczy, to w dodatku zaznaczono, e winna byæ obwarowana murami. Opactwo mia³o siê dobrze, bowiem do niego nale a³ nie tylko Lubomierz, ale i z nadania ksiêcia Henryka okoliczne wsie, jak Radoniów. Oleszna, Milêcice i in. PóŸniej zakonnice drog¹ nadañ i kupna powiêksza³y maj¹tek. Z biegiem lat sta³y siê jednym ze znaczniejszych w³aœcicieli ziemskich w tych okolicach. O tym, e w okresie szczególnej prosperity wp³ywy klasztoru siêga³y daleko œwiadcz¹ m.in. do dziœ przydro ne œwi¹tki, rozsiane w Marczowie, Wojciechowie i wielu innych wsiach. Ale tamten dawny klasztor te nie zachowa³ siê do naszych czasów. Pierwotnie by³ zapewne drewniany. Murowane obiekty klasztoru i koœcio³a powstawa³y dopiero w latach 30-tych XV w. Gdy wybuch³ po ar (1723), a póÿniej zawali³y siê dachy koœcio³a (1726) opactwem rz¹dzi³a ksieni Marta Scholastyka TAN- NER, jedna z tych mniszek w historii lubomierskiego zakonu, której nale y zawdziêczaæ wiele wartoœciowych zmian, w tym fizycznego wrêcz przeorientowania koœcio³a, który zwróci³ siê dos³ownie i w przenoœni twarz¹ (fasad¹ g³ówn¹) do miasta. O³tarz umieszczono wówczas w zachodniej czêœci koœcio³a, dawne prezbiterium rozbudowano w kierunku wschodnim, dziêki czemu zmieni³ siê kierunek osi ca³ego koœcio³a. Nie przebudowano dawnej czêœci klauzurowej, przeznaczonej dla mniszek, wiêc w epoce baroku zachowa³a ona dawny, gotycki styl architektury, choæ czêœæ zdobieñ nosi ju cechy rokoko. Malowid³a œcienne J.W. NEUNHERTZ, wedle wiêkszoœci historyków, autor lubomierskich fresków, by³ wnukiem Micha³a WIL- MANNA, najbardziej znanego malarza barokowego na Œl¹sku, autora malowide³ opactwa w Krzeszowie. Praktykowa³ w Pradze, st¹d kiedy ksieni TANNER zaprosi³a go do Lubomierza zabra³ ze sob¹ A. SCHOEPFA. Do- ³¹czy³ do nich miejscowy malarz. K. JAEGER. Pomimo zniszczeñ, wynikaj¹cych z wilgoci i zalania stropów do dziœ mo na podziwiaæ ci¹g fresków na sklepieniach nawy g³ównej. Od wschodu w kierunku prezbiterum s¹ to ilustracje scen: Chóry anielskie na emporze organowej, Wniebowziêcie NMP, Wniebowst¹pienie Pana Jezusa i Przemienienie Pañskie. W naro ach fresków postacie œwiêtych benedyktyñskich. Przy fresku Wniebowziêcie, Placyda, Gertrudy, Matyldy i Maurycego, przy Wniebowst¹pieniu œwiêtych biskupów Anschariusza, Ruprechta, Beginusa i Wojciecha. Przy fresku Przemienienia Pañskiego postacie œwiêtych darzonych szczególn¹ estym¹ w Lubomierzu Maternusa, Benedykta, Scholastyki i Karola Boromeusza. Nad wejœciem g³ównym do koœcio³a znajduje siê fresk Wyrzucenie przekupniów ze Œwi¹tyni, a na emporach chórowych 12 fresków. Po stronie pó³nocnej patrz¹c od prezbiterium: Ofiarowanie w Œwi¹tyni, Ucieczka do Egiptu, Odnalezienie w Œwi¹tyni i freski dolne ze scen¹ Umycie nóg, Poca³unek Judasza, Cierniem ukoronowanie. Po stronie po³udniowej od prezbiterium: Pok³on Trzech króli, Obrzezanie, Narodziny Pana Jezusa oraz freski dolne Ostatnia wieczerza, Modlitwa w Ogrójcu, Biczowanie. Inskrypcje na jednym z malowide³ œwiadcz¹, e freski by³y poddane konserwacji w 1905 r. przez zespó³ konserwatorski kierowany przez wroc³awskiego malarza Oskara LOCHA. Dziêki œrodkom finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2004 roku przeprowadzono kompleksow¹ konserwacjê 12 fresków na sklepieniach naw bocznych. Ci¹g dalszy w nastêpnym wydaniu.

4 4 G m i n n e w i e œ c i Ma³a Wielkanoc w Pokrzywniku W Wielk¹ Sobotê Wielkanocn¹ 23 kwietnia w œwietlicy wiejskiej w Pokrzywniku, jak co roku, mia³o miejsce poœwiêcenie pokarmów. Dzieje siê tak od zawsze gdy nasza ma³a wioska nie ma koœcio³a czy choæby kaplicy. Nie zmienia to faktu, e jest to piêkna tradycja. Udekorowana w barwinkowy wieniec œwietlica, wiosenne kwiaty i kolorowe koszyczki, wszystko to nadawa³o spotkaniu radosny nastrój wiosny i odrodzenia. Jest to jeden z niewielu dni w roku, kiedy w œwietlicy spotyka siê wiêkszoœæ mieszkañców Pokrzywnika. Ju po raz drugi postanowiliœmy to wykorzystaæ i zjeœæ wspólnie Œniadanie Wielkanocne, spêdziæ razem nasz¹ Ma³¹ Wielkanoc, która jest te elementem So³eckiej Strategii Rozwoju Wsi Pokrzywnik z programu Odnowa Wsi Dolnoœl¹skiej. Mieszkañcy przynieœli pyszne potrawy: jajka przyrz¹dzone na kilka sposobów, pasztet warzywny, sa³atki, æwik³ê, domowe pieczywo oraz s³odkie ciasta. Po uroczystym poœwiêceniu pokarmów Mieszkañcy wraz z Proboszczem zjedli wspólne œniadanie ycz¹c sobie Weso³ych Œwi¹t i wszystkiego najlepszego. Zbiorowa fotografia wszystkich zgromadzonych Goœci i Mieszkañców, upamiêtni³a wspólne œwiêtowanie. Chcemy tê tradycjê pielêgnowaæ i rokrocznie spotykaæ siê w tym wyj¹tkowym czasie i miejscu. Aneta GIEYSZTOR So³tys Pokrzywnika Z POKRZYWNIKA. 16 kwietnia 2011 roku w Pokrzywniku ju po raz czwarty odby³a siê akcja Sprz¹tanie Naszej Wioski. Wyj¹tkowo w corocznych porz¹dkach udzia³ wziê³o 17 osób w tym dwie wspania³e dziewczynki Beatka i Emilka. Mieszkañcy oraz przyjaciele Pokrzywnika spotkali siê w sobotni ranek o godz pod œwietlic¹ wiejsk¹. Tam podzieliliœmy siê na grupy i ruszyliœmy oczyszczaæ nasz¹ wioskê. Pogoda nam dopisa³a, by³o ciep³o i s³onecznie. Z Urzêdu Gminy otrzymaliœmy 65 worków na œmieci, rêkawiczki oraz, co najwa niejsze, obietnicê odbioru zebranych œmieci przez Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY. Do godz wszyscy zbieraliœmy œmieci, oczyszczaj¹c Dziki W¹wóz, szlaki turystyczne, drogi i rowy oraz dzikie wysypiska œmieci na terenie naszej wioski. Wszystkie worki Micha³ i Krzysztof HAJDASZ przetransportowali traktorem z przyczep¹ w wytyczone punkty odbioru œmieci. Dodatkowo, ci sami Panowie oczyœcili pobocza dróg w Pokrzywniku i w czêœci Maciejowca z ga³êzi oraz krzaków przydro nych. Pozostali Mieszkañcy Pokrzywnika w tym czasie sprz¹tali swoje posesje, strychy, stodo³y, a przygotowane do wywozu worki ustawiali przy drodze g³ównej tak, aby po niedzieli auto ZUOK zabra³o wszystkie œmieci. Po akcji pracowici Mieszkañcy, którzy wziêli udzia³ w porz¹dkach spotkali siê w moim domu, gdzie czeka³a na nich pizza, sa³atka, ciasto z bit¹ œmietana, gor¹ca herbata. Poczêstunek przygotowa³ mój m¹ Stefan. Równie za rok planujemy przeprowadzaæ akcjê Sprz¹tanie Naszej Wioski, tak aby y³o siê u nas czysto, przyjemnie i w zgodzie z natur¹, a Pokrzywnik by³ mi³¹ wszystkim wizytówk¹ mieszkaj¹cych w niej ludzi. Dziêkujê serdecznie mieszkañcom Pokrzywnika, którzy nie ograniczyli siê do sprz¹tania jedynie w³asnego podwórka, ale równie niczyich, zapuszczonych i zapomnianych czêœci naszej piêknej miejscowoœci, dziêki czemu przyczynili siê oni do upiêkszenia naszego wspólnego miejsca na ziemi. Aneta GIEYSZTOR So³tys Pokrzywnika Dzieñ Matki w Radoniowie Od kilku miesiêcy w radoniowskiej œwietlicy spotyka siê grupka dzieci. Bior¹ udzia³ w zajêciach plastycznych. Wspólnie przygotowa³y wielkanocne ozdoby z masy solnej, które pokaza³y na Powiatowym Konkursie Wielkanocnym. Wziê³y te udzia³ w kiermaszu w Gryfowie, gdzie swoje ma³e dzie³a sprzeda³y. A za zarobione w ten sposób pieni¹dze postanowi³y pojechaæ na basen w Lubaniu. Teraz przygotowuj¹ wystêpy na Dzieñ Matki. 27 maja o godzinie w œwietlicy odbêdzie siê koncert Nie ma jak u mamy. Dzieci zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców Radoniowa i nie tylko. Wstêp oczywiœcie bezp³atny. Dzieñ S¹siada w Radoniowie Ju po raz pi¹ty w Radoniowie odbêdzie siê DZIEÑ S SIADA. Impreza ta rozpoczyna wakacje i jak co roku odbêdzie siê (sobota). Zaczynamy ju od Tradycyjnie odbêdzie siê koncert z cyklu Jak dobrze mieæ s¹siada w tym roku pod tytu³em Nie ma jak pompa, bêd¹ konkursy, wystawa fotograficzna, wystawa rêkodzie³a, loteria fantowa, a tak e coœ smacznego dla podniebienia:), dla dzieci wiele atrakcji, zamek dmuchany i zje d alnia. Zapraszamy wszystkich do Radoniowa

5 5 G m i n n e w i e œ c i Joanna SIKORA Oleszna Podgórska Lubomierz PETYCJA Burmistrz Gminny i Miasta Lubomierz Wies³aw ZIÓ KOWSKI W zwi¹zku ze wstrzymaniem prac przy œwietlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej z powodu wykrycia wad konstrukcyjnych budynku So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ i mieszkañcami wnioskuje o przeanalizowanie mo liwoœci wrócenia do projektu budowy nowej œwietlicy wraz z remiz¹ stra ack¹ w ramach jednej inwestycji. W naszym mniemaniu jest to rozwi¹zanie ³atwiejsze w realizacji od remontu budynku, w którym obecnie mieœci siê œwietlica. Za rozwa eniem takiej ewentualnoœci przemawia wiele argumentów, jak choæby wspomniane wady konstrukcyjne budynku, brak mo liwoœci przystosowania budynku dla osób niepe³nosprawnych, obecne wejœcie-wyjœcie dalece odbiega od norm bezpieczeñstwa przyjêtych dla budynków u ytecznoœci publicznej. Uwa amy równie, e budowa jednego obiektu sprawi, i w przysz³oœci bêdzie ³atwiej nim administrowaæ ani eli w przypadku dwóch osobnych budynków. Kolejnym argumentem mo e byæ sama lokalizacja, która pozwala na stworzenie w przysz³oœci w obrêbie inwestycji np. boiska pi³karskiego czy ogródka jordanowskiego, których obecnie nie ma, a co sprawi, e ca³oœæ stanie siê wówczas idealnym kompleksem kulturalno-rozrywkowym. Po³¹czenie œwietlicy z remiz¹ da równie mo liwoœæ wykorzystania sali przez stra aków do ewentualnych æwiczeñ i doskonalenia swoich umiejêtnoœci. Jak wiadomo w obecnym budynku na parterze znajduj¹ siê lokale mieszkalne i w przypadku organizowania ró nego rodzaju imprez œwietlica staje siê dla nich uci¹ liwym problemem. W nowej lokalizacji wraz z remiz¹ tego problemu nie bêdzie. Przechodz¹c do samego umiejscowienia obecnej œwietlicy na piêtrze nasuwa siê od razu pytanie o schody, jakie do niej prowadz¹ i wyjœcia awaryjne. W naszej opinii te czynniki dyskwalifikuj¹ ten obiekt jako miejsce u ytecznoœci publicznej. Poparciem tego argumentu niech bêdzie zdarzenie, jakie mia³o miejsce podczas wyborów, kiedy to jeden z mieszkañców, bêd¹cy osob¹ niepe³nosprawn¹ nie móg³ skorzystaæ z prawa do g³osowania poniewa stoj¹c pod lokalem wyborczym nie móg³ siê do niego w aden sposób dostaæ. Podobnych sytuacji jest znacznie wiêcej poniewa osoby starsze bardzo czêsto rezygnuj¹ z g³osowañ i z uczestnictwa w ró nego rodzaju uroczystoœciach kulturalnych, ludowych i rozrywkowych, tylko dlatego, e dostanie siê na piêtro œwietlicy graniczy dla nich z cudem. Przy budowaniu nowego obiektu barier architektonicznych na pewno nie bêdzie. Rozwi¹zanie problemu z ogrzewaniem, co dla nas jest bardzo wa ne z uwagi na koszty z tym zwi¹zane w przysz³oœci. Uwa amy, e koszt budowy nowego obiektu nie bêdzie znacznie odbiegaæ od sum, jakie s¹ zabezpieczone na remont. Bior¹c pod uwagê póÿniejsze koszty eksploatacyjne i funkcjonalnoœæ obiektu warto ten wysi³ek podj¹æ. To s¹ tylko niektóre argumenty przemawiaj¹ce za budow¹ nowego obiektu. Za s³usznoœci¹ sprawy niech œwiadczy liczba zebranych podpisów na za³¹czonych listach. Wszyscy czekamy na korzystny obrót sprawy, który pozwoli nam, naszym dzieciom i wnukom cieszyæ siê obiektem spe³niaj¹cym standardy dla tego typu miejsc. Z nadziej¹ na zrozumienie ni ej podpisani MIESZKAÑCY OLESZNEJ PODGÓRSKIEJ za³¹czniki: listy z podpisami mieszkañców w iloœci 226 podpisów Do wiadomoœci: Rada Miasta i Gminy Lubomierz Oleszna Podgórska r. Lubomierz, r. Pani Joanna SIKORA So³tys wsi Oleszna Podgórska oraz Mieszkañcy wsi Oleszna Podgórska W zwi¹zku z petycj¹ z³o on¹ w dniu 6 kwietnia 2011 r. w tutejszym Urzêdzie przez mieszkañców wsi Oleszna Podgórska w sprawie budowy nowej œwietlicy, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz uprzejmie informujê, e w planach bud etowych znajduje siê zapis przebudowa œwietlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej, który bêdzie realizowany. W przypadku wybudowania nowego obiektu koszt tego przedsiêwziêcia by³by kilkakrotnie wy szy, co w obecnej sytuacji finansowej Gminy Lubomierz jest nierealne do wykonania. Ka de sugestie mieszkañców s¹ dla mnie bardzo wa ne i zdecydowanie popieram budowê nowego obiektu œwietlicy wiejskiej, jednak e bior¹c pod uwagê sytuacjê finansow¹ nie tylko Gminy, ale równie wszystkich instytucji rz¹dowych, gdzie wskazano na szerokie spektrum oszczêdnoœci, Gmina z w³asnych œrodków finansowych nie jest w stanie udÿwign¹æ, na dzieñ dzisiejszy, takiej inwestycji. Najwa niejsze inwestycje obecnie to dzia³ania zmierzaj¹ce do przeciwdzia³ania powodzi, m.in.melioracja rzeki Oldza oraz Chmieleñskiej Strugi, oraz usuwanie skutków ubieg³orocznych powodzi, na które rz¹d RP przeznaczy³ odpowiednie œrodki. Nieskorzystanie z tych œrodków w tym roku spowodowa³oby nie otrzymanie dotacji dla Gminy w tym zakresie, zarówno z Ministrstwa Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Ponadto, w bie ¹cym roku planowana jest przebudowa drogi gminnej nr w miejscowoœci Oleszna Podgórska oraz budowa mostku nad rzek¹ Oldz¹, który zast¹pi przejazd w bród i u³atwi dojazd mieszkañcom do swoich posesji. Rozumiej¹c Pañstwa intencjê, proszê o zrozumienie sytuacji, w jakiej obecnie znajduej siê nasza Gmina. Licz¹c na zrozumienie Z wyrazami szacunku Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Wies³aw ZIÓ KOWSKI Informacje z Olesznej Bardzo serdecznie dziêkujemy Pani Irenie SIWIERSKIEJ naszej florystce za ufundowanie obrusów na o³tarz w naszej œwi¹tyni w Olesznej Podgórskiej i piêkne udekorowanie naszego koœcio³a na œwiêta Wielkiej Nocy. Jej praca przynios³a wspania³e efekty czego dowodem by³ zachwyt w oczach mieszkañców i przyby³ych goœci. W sobotê wielkanocn¹ zaraz po poœwiêceniu pokarmów w naszym koœciele odby³ siê konkurs na najpiêkniejsz¹ pisankê wielkanocn¹ w którym wziê³o udzia³ ponad 40 dzieci. Wszystkie pisanki by³y wyj¹tkowo piêkne i interesuj¹ce dlatego te jury mia³o bardzo trudne zadanie, bo musia³o wy³oniæ tylko trzy naj³adniejsze pisanki. Po burzliwych obradach jury wybra³o trzech laureatów : I miejsce zajê³a Katarzyna Kacprzak, II Micha³ Torba, III Matylda i Konstanty Jankowscy. Sponsorem wszystkich nagród w konkursie na naj³adniejsz¹ palmê i najpiêkniejsz¹ pisankê by³ Radny MiG Krzysztof SIKO- RA, za co bardzo serdecznie dziêkujemy nasza Ochotnicza Stra Po arna z Olesznej Podgórskiej pe³ni³a wartê przy Bo ym Grobie w koœciele w Lubomierzu 12 czerwca przez Oleszn¹ Podgórsk¹ bêdzie przebiega³ 26 Rajd Karkonoski, odcinek specjalny, w zwi¹zku z tym zostanie bardzo powa nie utrudniony ruch samochodowy i pieszy. So³tys Joanna SIKORA 11maja br. na boisku w Olesznej Podgórskiej przeprowadzono prace porz¹dkowo-remontowe.prezes Klubu Sportowego serdecznie dziêkuje aktywnej m³odzie y, a w szczególnoœci: Maciejewski Dawid, Maciejewski Adrian, Jarosz Marek, Benisz Kamil, Sikora Przemek, Dzikowski Dariusz, Dzikowski ukasz. Szczególne podziêkowania dla Prezesa OSP pana Krzysztofa SIKORY. Prezes KS OLDZA Alicja DZIKOWSKA

6 6 LUBOMIERSKIE TO I OWO Informacja dla mieszkañców Od 1 maja ZUOK Izery sp. z o.o. w Lubomierzu wprowadza zbiórkê odpadów bioidegradowalnych (trawa, liœcie, resztki kuchenne, odpady zielone z ogródków) na nastepuj¹cych zasadach: Worki o pojemnoœci 150 litrów mo na nabyæ w siedzibie ZUOK Izery sp z o.o.w Lubomierzu przy ul.kargula i Pawlaka 16, lub u kierowców w dni odbioru odpadów komunalnych w Pañstwa miejscowoœci. Cena worka wynosi 6,90 z³ brutto. W cenie zakupu 1 sztuki worka uwzglêdniono ca³kowity koszt us³ugi (³¹cznie z odbiorem, transportem i kompostowaniem). Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: OSP 8 maja w Lubomierzu odby³ siê Zjazd Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra- y Po arnych. Uczestniczy³o w nim 33 delegatów. Wybrano w³adze OSP w osobach Leszek TELEGA Prezes, Zbigniew KO- STRAKIEWICZ, Tadeusz PLECHO- WICZ Wiceprezesi; Leon KOSTRAKIE- WICZ Komendant Gminny, Przemys³aw PERDON Sekretarz, Mariusz KOZ OW- SKI Skarbnik. Cz³onkowie Prezydium: Piotr KOZAR, Krzysztof SIKORA, Marcin CHRO, Darek PODOBIÑSKI, ukasz KOWALISZYN, Piotr JAKU- BOWSKI. Komisja Rewizyjna: Przewodnicz¹cy Marcin ZAJ C, Sekretarz S³awomir PE KA, Cz³onek Przemys³aw PIETRZAK. Delegaci na Zjazd Oddzia³u Powiatowego ZOSP PR: Leszek TELEGA, Leon KOSTRAKIEWICZ, Arkadiusz MOTYLSKI, Tadeusz PLECHOWICZ, Zbigniew KOSTRAKIEWICZ. Przedstawiciele Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego ZOSP RP do Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP: Leszek TELEGA, Leon KOSTRAKIEWICZ, Arkadiusz MO- TYLSKI, Tadeusz PLECHOWICZ. Wykroczenia z kodeksu dotycz¹ce niszczenia mienia, Stra Miejska kieruje to do twórców rysunków i napisów pod arkadami miasta. Art Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite og³oszenie, napis lub rysunek albo u ywa s³ów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolnoœci, grzywny do z³otych albo karze nagany. Na podstawie art. 141 karalne jest umieszczenie, a wiêc ulokowanie w jakikolwiek sposób, np. przez naklejenie napisanego na papierze og³oszenia na murze budynku, napisanie go bezpoœrednio na murze, nakreœlenie rysunku b¹dÿ napisu. Wykroczenia z prawa ruchu drogowego: Poni sza informacja dotycz¹ca parkowania jest kierowana do osób parkuj¹cych wzd³u oznaczonego parkingu przy ul. Plac Wolnoœci, na ulicy Majowej ( przy starym komisariacie Policji).oraz na ul.chopina. Art. 49 Zabrania siê zatrzymania pojazdu: 1. na przejeÿdzie kolejowym, na przejeÿdzie tramwajowym, na skrzy owaniu oraz w odleg³oœci mniejszej ni 10 m od przejazdu lub skrzy owania; 2. na przejœciu dla pieszych, na przejeÿdzie dla rowerzystów oraz w odleg³oœci mniejszej ni 10 m przed tym przejœciem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowi¹zuje tak e za tym przejœciem lub przejazdem; 3. w tunelu, na moœcie lub na wiadukcie; 4. na jezdni wzd³u linii ci¹g³ej oraz w pobli u jej punktów krañcowych, je eli zmusi³oby to innych kieruj¹cych pojazdami wieloœladowymi do naje d ania na tê liniê; 5. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczaj¹cej krawêdÿ jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ci¹g³ej wyznaczaj¹cej krawêdÿ jezdni; 6. w odleg³oœci mniejszej ni 10 m od przedniej strony znaku lub sygna³u drogowego, je- eli zosta³yby one zas³oniête przez pojazd; 7. na jezdni przy jej lewej krawêdzi, z wyj¹tkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o ma- ³ym ruchu; 8. na pasie miêdzy jezdniami; 9. w odleg³oœci mniejszej ni 15 m od s³upka lub tablicy oznaczaj¹cej przystanek, a na przystanku z zatok¹ na ca³ej jej d³ugoœci; 10. w odleg³oœci mniejszej ni 15 m od punktów krañcowych wysepki, je eli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu; 11. na drodze dla rowerów. Zabrania siê postoju: 1. w miejscu utrudniaj¹cym wjazd lub wyjazd, w szczególnoœci do i z bramy, gara u, parkingu lub wnêki postojowej; 2. w miejscu utrudniaj¹cym dostêp do innego By nie podpaœæ stra nikom prawid³owo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu; 3. przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do s³upka wskaÿnikowego z jedn¹ kresk¹; 4. w strefie zamieszkania w innym miejscu ni wyznaczone w tym celu; 5. na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespo³u pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 16 t lub o d³ugoœci przekraczaj¹cej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Zatrzymanie pojazdu unieruchomienie pojazdu nie wynikaj¹ce z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwaj¹ce nie d³u- ej ni 1 minutê oraz ka de unieruchomienie pojazdu wynikaj¹ce z tych warunków lub przepisów. Postój pojazdu unieruchomienie pojazdu nie wynikaj¹ce z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwaj¹ce d³u- ej ni 1 minutê. Za ka de pope³nione w/w wykroczenie grozi mandat karny w wysokoœci 100 z³otych oraz 1 punkt karny. W maju Stra miejska wraz z Policj¹ ukara³a mandatami karnymi 15 sprawców wykroczeñ Miêdzy innymi za: * spo ywanie alkoholu w miejscu publicznym 3 osoby * palenie papierosów na placu zabaw dla dzieci 2 osoby * zaœmiecanie miejsca publicznego 4 osoby * niezaszczepienie psa 1 osoba * wylewanie szamba 1 osoba * spalanie niebezpiecznych odpadów 1 osoba * zak³ócania spokoju i porz¹dku publicznego 2 osoby * nieobyczajny wybryk 1 osoba. Stra Miejska informuje mieszkañców Lubomierza, e przy muzeum Kargula i Pawlaka zosta³y umieszczone zakazy parkowania i postoju w godz. od do 18.00, ponadto w obrêbie szkó³ zosta³y namalowane przejœcia dla pieszych przez osoby wykonuj¹cych prace spo³eczno-u yteczne nakazane przez S¹d. XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych odbêdzie siê od 8 do 15 sierpnia. Trwaj¹ intensywne przygotowania do imprezy. 5 maja odby³o siê Walne Zebranie Stowarzyszenia Mi³oœników Filmów Komediowych Sami Swoi g³ównego organizatora imprezy, podczas którego wybrany zosta³ Zarz¹d w sk³adzie: Jadwiga SIENIUÆ Prezes, Daniel AN- TOSIK, Miros³aw LASKOWSKI Wiceprezesi, Bartosz KUŒWIK Sekretarz, Daria SÊKOWSKA cz³onek Zarz¹du. Komisja Rewizyjna: Waldemar ZIEMSKi, Anna JURASIÑSKA, Jacek SZRAMOWIAT.

7 7 LUBOMIERSKIE TO I OWO Dariusz MILIÑSKI 40 lat pracy twórczej wernisa wystawy malarstwa 5 maja, w Galerii Promocje Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze, otwarta zosta³a jubileuszowa wystawa znanego artysty zwi¹zanego z P³awn¹ Doln¹, którego korzenie mimo wszystko tkwi¹ w Sobieszowie, gdzie nabywa³ swych pierwszych doœwiadczeñ. Dariusz MILIÑSKI jest twórc¹, re yserem i aktorem teatru ulicznego, do którego zmobilizowa³ nie doœæ, e w³asn¹ rodzinê, ale tak e ludzi z P³awnej Dolnej, gdzie od kilkunastu lat mieszka i tworzy. Dariusz MILIÑSKI to jednak przede wszystkim malarz œl¹skich baœni i legend. Za³o ony przez niego Zamek Legend Œl¹skich jest celem wielu wycieczek, a popularyzowanie treœci podañ przyczynia siê do budowania lokalnej to samoœci mieszkañców naszego regionu. Wystawa otwarta od 05 do 31 maja. Wystawa malarstwa Jaros³awa Jaœnikowskiego Placówka Historyczno-Muzealna w Lwówku zaprasza na wystawê malarstwa Jaros³awa JAŒNI- KOWSKIEGO NASZA PAMIÊÆ. Jest to artysta, urodzony w Legnicy w 1976 roku, mieszkaj¹cy w Pasieczniku. Malarstwem zajmuje siê od 1991 roku. Wernisa wystawy odby³ siê 13 maja 2011 o godz.17:00 w Ratuszu Miejskim I piêtro w Lwówku Œl¹skim. Wystawê mo na ogl¹daæ od 14 do 30 maja od wtorku do pi¹tku w godz. 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00 Wiêcej informacji na stronie internetowej: Dotacje na przydomowe oczyszczalnie Urz¹d Gminy i Miasta Lubomierz informuje, e 2 maja 2011r. wesz³a w ycie Uchwa³a nr VII/33/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków ze œrodków bud etu gminy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Lubomierz. W zwi¹zku z tym informujemy o mo liwoœci sk³adania wniosków o dofinansowanie inwestycji na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y. Wiêcej informacji mo na otrzymaæ w Urzêdzie Gminy i Miasta w Lubomierzu, Plac Wolnoœci 1, pokój nr 4. Gmina Lubomierz na XIII MTT Tourtec 6-7 maja po raz kolejny Gmina Lubomierz uczestniczy³a w XIII ju Miêdzynarodowych Targach Turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze. W tym roku w targach bra³a rekordowa liczba wystawców, by³o ich a 80, nie tyko z Polski ale równie z Czech, Niemiec czy Holandii. Tegorocznym targom towarzyszy³a wyj¹tkowo piêkna, s³oneczna pogoda oraz jak zawsze pozytywne emocje. Gmina Lubomierz tradycyjnie stoisko dzieli³a wspólnie z Gmin¹ Gryfów Œl¹ski, Wleñ oraz z Powiatem Lwóweckim. Tym razem promowaliœmy nie tylko walory turystyczne Lubomierza i okolic ale równie partnersk¹ Gminê Mszana Dolna. Du ym zainteresowaniem cieszy³ siê Zamek Œl¹skich Legend w P³awnej czy Sp³ywy Bobrem, zaprezentowany zosta³ tak e Oœrodek rehabilitacyjny JollyMed. Og³oszenie naboru wniosków Przedsiêwziêcia promuj¹ce ideê odnowy wsi Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego Województwa Dolnoœl¹skiego z zakresu dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych pn. Przedsiêwziêcia promuj¹ce ideê odnowy wsi dotycz¹cego wsparcia spo³ecznoœci lokalnych dzia³aj¹cych w inicjatywie Odnowa Wsi Dolnoœl¹skiej w 2011 r. Wiêcej informacji oraz dokumenty mo - na pobraæ ze strony Justyna AUGUST. Je eli istnieje jakiekolwiek pocieszenie w tragedii, Jaka jest utrata ukochanej osoby, Mo e nim byæ jedynie zawsze potrzebna nadzieja, e byæ mo e tak by³o lepiej Paulo Coelho Iwona i Zbigniew Daleccy Z wielkim alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci tak bliskiej i drogiej Wam osoby. Nie ma takich s³ów, które mog¹ z³agodziæ ból po utracie dziecka. ycie jest takie kruche i nigdy nie wiadomo, kiedy Bóg powo³a nas przed swoje Oblicze. Nam yj¹cym pozostaje pamiêæ o zmar³ych i modlitwa o wieczny spokój ich duszy, o zbawienie. A przecie nie ca³y umieram, to co we mnie niezniszczalne, trwa powiedzia³ nasz kochany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II i w to my wierzymy. ¹czymy g³êbokie wyrazy wspó³czucia i yczymy du o si³y w pogodzeniu siê z now¹ rzeczywistoœci¹. Burmistrz GiM Wies³aw ZIÓ KOWSKI Sekretarz GiM Bo ena PAW OWICZ Lubomierz, 2011 Szczere i g³êbokie kondolencje z powodu œmierci Œ.P Rafa³a Daleckiego Pañstwu Iwonie i Zbigniewowi DALECKIM i Ich Rodzinie sk³adaj¹ s¹siedzi, znajomi, redakcja

8 8 Nowinki z Przedszkola Na wstêpie pragniemy z³o yæ serdeczne podziêkowania za pomoc w zorganizowanym przez Radê Rodziców Jarmarku Wielkanocnym wszystkim rodzicom, którzy zaoferowali swoj¹ pomoc poprzez pieczenie ciast, ró ne ozdoby wielkanocne itp. W kwietniu odby³a siê rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2011/12. Jesteœmy bardzo zadowoleni poniewa zg³oszonych dzieci jest wiêcej ni miejsc, co nas bardzo cieszy. Poprzez budzenie u dzieci dumy z faktu bycia Polakami w³¹czamy je w organizowanie uroczystoœci z okazji œwi¹t narodowych poprzez naukê wierszy patriotycznych, wywieszanie flagi, przygotowywanie emblematów tj. kotyliony czy flaga Polski wszystkie grupy przedszkolne odwiedzi³y tutejsz¹ lubomiersk¹ Remizê Stra ack¹ w celu z³o enia yczeñ z okazji Dnia Stra aka. Panowie stra acy (M. i P. PERDON) pokazali dzieciom samochody stra ackie i rekwizyty potrzebne stra akom do pracy. Na zakoñczenie w ramach podziêkowañ dla stra aków dzieci wrêczy³y symboliczny prezent. Osi¹gniêcia sportowe przedszkolaków: Z okazji powitania I dnia wiosny odby³y siê w Rz¹sinach zawody sportowe, w których Weronika Rotkiewicz zajê³a III miejsce, kolejne zawody we Wleniu zorganizowane przez Memoria³ M. Fludra, na których nasze dzieci zajê³y kolejne miejsca w kategorii ch³opców: III miejsce Filip Jagie³³o, IV Gracjan Szymonowicz; w kategorii dziewcz¹t: III miejsce Weronika Rotkiewicz i VI Anastazja Zió³kowska. Serdeczne podziêkowania sk³adamy Panu Adamowi RÊBISZOWI za to, e zawsze pamiêta o naszych ma³ych sportowcach zapraszaj¹c ich na zawody sportowe. W maju dzieci przedszkolne odwiedz¹ lubomierskie wysypisko œmieci Izery w celu poznania recyklingu wszystkich wyrzucanych œmieci wszystkie grupy uczestniczy³y w koncercie w ramach VI Przegl¹du Ulubionych Pieœni Jana Paw³a II zorganizowanego przez SP w Lubomierzu (dziêkujemy za zaproszenie). Kolejn¹ atrakcj¹, jaka zapowiada siê w maju to majówka na sportowo, w której uczestniczyæ bêd¹ wszystkie dzieci z przedszkola oraz piknik majowy z rodzicami, który planowany jest na (czwartek) w razie niepogody zostanie prze³o ony. Dzieci z grup starszych przygotowuj¹ siê do Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej, który odbêdzie siê zapraszamy do wys³uchania m³odych talentów. Opracowa³a Katarzyna SZCZYGIE Wyniki Stelli Lubomierz w rundzie wiosennej: Stella Lubomierz Rolnik Rz¹siny 11:1 Kwisa Mroczkowice Stella Lubomierz 0:3 Stella Lubomierz Sudety Giebu³tów 3:2 KS Pasiecznik Stella Lubomierz 0:3 Stella Lubomierz LZS Koœcielnik 1:0 Bazalt Wojciechów Stella Lubomierz 2:10 Ze Szko³y Podstawowej w P³awnej Muzycznie odby³ siê w naszej szkole koncert uczniów z Pañstwowej Szko³y Muzycznej z Jeleniej Góry pt. Dzieci Dzieciom. Uczestniczyli w nim najm³odsi uczniowie szko³y, którzy swoim rówieœnikom przedstawili interesuj¹cy program muzyczny, graj¹c na akordeonach solo, w duecie, a tak e w trio. W poniedzia³ek 9 maja ju po raz kolejny goœcili w naszej szkole muzycy z Filharmonii Dolnoœl¹skiej w Jeleniej Górze. Tym razem zagrali koncert pt. W krainie francuskich melodii, dziêki któremu mieliœmy okazjê poznaæ bli ej wspania³¹ muzykê Francji. Muzycy zaprezentowali nam radosne akordeonowe i gitarowe walczyki, a tak e piosenki kabaretowe. Najwiêcej radoœci przysporzy³a jednak nauka tradycyjnego tañca francuskiego, kankana oraz s³ów piosenki Aux Champs Elysees. Ma³gorzata MOSKWA Relacja z wycieczki 28 kwietnia Pani El bieta emetro nauczycielka przedszkola z Wojciechowa dla swoich przedszkolaków oraz przedszkolaków i dzieci z klasy I i II ze szko³y z P³awnej zorganizowa³a wycieczkê do kina multimedialnego w Boles³awcu na film pt Safari. Jest to pouczaj¹ca, pe³na ciep³a, humoru i szalonych przygód urocza animowana opowieœæ zrealizowana w technologii 3D. Po projekcji filmowej wszystkie dzieci wziê- ³y udzia³ w zorganizowanych 2 godzinnych bezpiecznych zabawach w SALI ZABAW Oli. Organizatorzy przygotowali naszym dzieciom wiele atrakcji, takich jak: zabawy, konkursy z nagrodami oraz malowanie twarzy. Nasze maluchy spêdzi³y ten czas bardzo aktywnie, bawi¹c siê w zabawy, które rozwija³y ogóln¹ zrêcznoœæ oraz sprawnoœæ motoryczn¹. Barbara GRALA Test kompetencji 11 maja uczniowie klasy I-V Szko³y Podstawowej w P³awnej przyst¹pili do pisania testu kompetencji. Podstawowym celem badania jest dostarczenie uczniom informacji o poziomie ich kompetencji. Na podstawie tych informacji nauczyciele mog¹ dostosowaæ metody nauczania, programy oraz sposób diagnozowania do poziomu wiedzy i umiejêtnoœci uczniów. Krystyna UCZYÑSKA,,Bezpieczeñstwo na drodze 10 maja uczniowie klas I,II,III z SP w P³awnej uczestniczyli w Miêdzyszkolnym konkursie klas I-III szkó³ podstawowych,,bezpieczeñstwo na drodze. Organizatorkami konkursu by³y nauczycielki ze Szko³y im. Jana Paw³a II w Lubomierzu Ewa BOCHEÑSKA i Agata KOSTEK. Konkurs ten to VIII edycja turnieju o ruchu drogowym organizowany dla uczniów klas m³odszych. W pierwszym etapie uczestnicy rozwi¹zywali test pod has³em,,czy znasz przepisy ruchu drogowego? SprawdŸ!. W ramach rywalizacji dru ynowych dzieci wykaza³y siê wiedz¹ teoretyczn¹, umiejêtnoœci¹ jazdy na rowerze i znajomoœci¹ podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Komisja konkursowa wy³oni³a w konkurencji indywidualnej po trzech zwyciêzców i wyró nienia w poszczególnych kategoriach. W kategorii klas I wyró nienie otrzyma³ Oskar Œliwiñski, z klas drugich II miejsce zaj¹³ Piotr Miko³ajewicz, wyró nienie otrzyma³a Oktawia Cymon. Uwzglêdniaj¹c konkurencjê dru ynow¹ jury przyzna³o II miejsce SP w P³awnej. Na zwyciêzców czeka³y nagrody i upominki oraz s³odki poczêstunek. Do konkursu dru ynê przygotowywa³a Teresa ŒLIWIÑSKA, uczniów z klasy I Beata KULIÑSKA, z klasy III Edyta GÓRECKA. Edyta GÓRECKA 1 maja reprezentacja uczniów Szko³y Podstawowej w P³awnej uczestniczy³a w uroczystoœci beatyfikacji Jana Paw³a II w sanktuarium Matki Bo ej askawej w Krzeszowie. Spotkanie rozpoczê³o siê od transmisji Mszy œw. z Watykanu za poœrednictwem telebimu ustawionego przed bazylik¹. Po homilii Benedykta XVI uczestniczyliœmy w Eucharystii dziêkczynnej pod przewodnictwem bp. seniora Tadeusza Rybaka. O godz odby³ siê koncert dziêkczynny, wyst¹pi³ zespó³ Dzieci Dawida. Mo liwoœæ uczestnictwa w tym wa nym wydarzeniu zawdziêczamy SP w Lubomierzu, która by³a organizatorem wyjazdu. Beata KULIÑSKA Stella Lubomierz Ju od pocz¹tku kwietnia tego roku trwa runda wiosenna rozgrywek o mistrzostwo B-klasy. Do koñca rozgrywek pozosta³o jedynie 5 kolejek, a mimo to sytuacja w tabeli nie jest klarowna. Stella Lubomierz, znakomicie radz¹ca sobie w tym sezonie zajmuje pierwsz¹ pozycjê, zanotowa³a tylko jedn¹ pora kê i jest najmocniejszym kandydatem do awansu. Nasi reprezentanci graj¹ ciekaw¹ i ³adn¹ pi³kê, a przy tym s¹ skuteczni. Najlepszym strzelcem Stelli w tym sezonie jest Sebastian Soczyñski z 29 bramkami na koncie. Musimy pamiêtaæ, e wicelider (Sudety Giebu³tów) trac¹ do nas jedynie 1 punkt. W aktualnym stadium rozgrywek nie mo emy sobie pozwoliæ na jakiekolwiek potkniêcia, poniewa gracze z Giebu³towa depcz¹ nam po piêtach zawodnicy z Lubomierza podejm¹ na w³asnym stadionie Zryw Ubocz Grzegorz Siedlecki (www.stella-lubomierz.za.pl)

9 9 Ma³y Ksi¹ ê Niestety, przedstawienie teatralne o wymienionym tytule (z czynnym udzia³em uczniów z naszej szko³y) nie odby³o siê z bardzo smutnej dla nas przyczyny r. zmar³a Pani Krystyna DMOCHOWSKA, znana aktorka (m. in. z roli pani azankowej w filmie Pierwsza mi³oœæ ). Informacja dotar³a do nas w momencie oczekiwania na spektakl. Jest to wielka strata dla ca³ej naszej spo³ecznoœci, gdy uczniowie bardzo lubili spektakle Pani Krystyny, która do wystêpów anga owa³a aktorów dobranych w³aœnie spoœród nich, ucz¹c ich jednoczeœnie prawid³owej dykcji oraz zaznajamiaj¹c z tajnikami sztuki teatralnej. Wystêpowali oni w bajecznie kolorowych strojach w³asnorêcznie przygotowywanych przez Pani¹ DMOCHOWSK (na zdjêciu wprawdzie nie widaæ kolorów, ale ju sam ich wzór mo e budziæ podziw). Bêd¹c wdziêcznym Krystynie DMOCHOWSKIEJ za wieloletni¹ bardzo mi³¹ wspó³pracê i wspieranie naszych dzia³añ ca³a spo³ecznoœæ SP im. Jana Paw³a II sk³ada szczere wyrazy wspó³czucia Rodzinie i wszystkim Osobom, którym Pani Krystyna by³a bliska. Andrzej GÓRSKI wicedyrektor Uroczystoœci beatyfikacyjne w Krzeszowie W niedzielny majowy poranek zebraliœmy siê przed pomnikiem Patrona, by zaœpiewaæ Jego ulubion¹ Barkê i zmówiæ krótk¹ modlitwê. Nastêpnie wyruszyliœmy w drogê do Sanktuarium Matki Bo ej askawej w Krzeszowie. Tam uczestniczyliœmy we Mszy œwiêtej Beatyfikacyjnej transmitowanej z Watykanu. Po homilii Ojca Œwiêtego Benedykta XVI wziêliœmy udzia³ w Eucharystii dziêkczynnej, której przewodniczy³ Jego Ekscelencja Bp Tadeusz RYBAK. Dope³nieniem krzeszowskiego œwiêtowania by³a majówka po³¹czona z dziêkczynnym koncertem. Wyj¹tkowo mi³e dla nas by³o zainteresowanie mediów naszym pocztem sztandarowym. Jego cz³onkowie ubrani w stroje wzorowane na mundurach Gwardii Szwajcarskiej udzielili kilku wywiadów. Wróciliœmy do Lubomierza bogatsi o niesamowite prze ycia. Anna BARSUL, Bo ena CIERESZKO, Wioletta ROTKIEWICZ Szkolne wieœci III Miêdzyszkolny Konkurs klas 1-3 szkó³ podstawowych Bezpieczeñstwo na drodze 10 maja w Klubie Postulat w Lubomierzu odby³a siê ósma edycja turnieju o ruchu drogowym. Od pocz¹tku konkursu wspó³pracujemy z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Lwówku Œl¹skim i z Wojewódzkim Oœrodkiem Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Na konkursie goœciliœmy: sekretarz GiM Bo enê PAW OWICz, wicedyrektora WODR w J. Górze Romana KUTEGO, asp. sztab. Marek MADEKSZA z KPP w Lwówku, kierownika Rewiru Dzielnicowych w Lubomierzu asp. Krzysztofa NUCKOWSKIEGO, dyrektora SP w P³awnej Teresê ŒLIWIÑSK, dyrektora SP im. Bohaterów u yckiej Brygady WOP w Gryfowie Dariusza ZATOÑSKIEGO, pielêgniarkê Bo enê KEMPÊ oraz nauczycielki: Agnieszkê GUZY i Ewê NIEBIESZCZAÑSK z SP w Gryfowie, Edytê GÓRECK z SP w P³awnej, Hannê LANGE z SP w Lubomierzu. Pracom jury przewodniczy³ asp. sztab. Marek MADEKSZA. W konkurencji indywidualnej w klasach I: 1 miejsce zaj¹³ Konrad Binasiewicz (SP w Lubomierzu), 2 miejsce Tristan Jaworski (SP w Gryfowie), 3 Ignacy Krêgielczyk (SP w Gryfowie), wyró nienie Oskar Œliwiñski (SP w P³awnej) i Aleksander o³nowski (SP w Gryfowie). W klasach II: 1 miejsce Justyna Kosowska (SP w Lubomierzu), 2 miejsce Piotr Miko³ajewicz (SP w P³awnej), 3 m Ada Jankowiak (SP w Gryfowie), wyró nienie Oktawia Cymon (SP w P³awnej). W klasach III: 1 miejsce Micha³ Augustyn (SP w Gryfowie), 2 miejsce Klaudia Chrab¹szcz (SP w Lubomierzu), 3 m Emilian Zawora (SP w Lubomierzu), wyró nienie Aleksander Sieradzki (SP w Gryfowie). Miejsca pucharowe: 1 miejsce SP im. Jana Paw³a II w Lubomierzu, II SP w P³awnej, III SP z Gryfowa. Dodatkowo zwyciêska szko³a otrzyma³a mapê œwiata przekazan¹ przez asp. sztab. Marka MADEKSZÊ. W konkursie wci¹ wspieraj¹ nas nagrodami i upominkami nasi stali sponsorzy: wicedyrektor WODR w Jeleniej Górze Roman KUTY, komendant KPP w Lwówku podinsp. Robert MIRAS, Prezes Holzkonzept Polska Sp. z o.o. z Gryfowa Andrzej STROJECKI i dodatkowo w tym roku kierownik kina Wawel w Lubaniu Ryszard DZIUBKA. Puchary ufundowa³ Burmistrz GiM Lubomierz Wies³aw ZIÓ KOWSKI. S³odki poczêstunek sponsorowany by³ przez Jerzego HORBA- CZA. Nagrody, upominki i dyplomy wrêczy³ dyrektor SP Marek KOZAK wraz z zaproszonymi goœæmi. Dziêkujemy Dyrektorowi Markowi KOZAKOWI za sta³¹ pomoc i fachowe wsparcie, nauczycielkom Annie BARSUL i Joannie BUDZICZ za tematyczn¹ dekoracjê i wszystkim, którzy zaanga owali siê w przygotowanie konkursu. Agata KOSTEK i Ewa BOCHEÑSKA Akcja zbiórka plastikowych nakrêtek We wrzeœniu ruszyliœmy z akcj¹ zbierania plastikowych nakrêtek, zakrêtek, przykrywek po opakowaniach ywnoœci, œrodkach chemicznych, kosmetycznych na nowy wózek inwalidzki na rzecz uczennicy klasy II Patrycji J. z Gminnej Szko³y w Siekierczynie. By³a to kontynuacja akcji z poprzedniego roku szkolnego, w któr¹ zaanga owali siê uczniowie klas I-III i IV-VI wraz z wychowawcami, dzieci z Przedszkola Miejskiego oraz Oddzia³u Przedszkolnego z Pasiecznika wraz z opiekunami grup. Akcja zakoñczy³a siê sukcesem. Na tym nie koñczymy, gdy równie inne dzieci czekaj¹ na nasz¹ pomoc. Agata KOSTEK Konkurs Ortograficzny w klasach 2 i 3 W bie ¹cym roku szkolnym uczniowie klas 2 i 3 brali udzia³ w konkursie ortograficznym. Zwyciêzcy: Klasy II: I miejsce Marcelina B³a ejowska, II Justyna Kosowska, III Michalina Migura, wyró nienie Anna Kapusta, Marta Bogdziewicz. Klasy III: I miejsce Patryk Gucwa, II Weronika Sekreta, Katarzyna Niebieszczañska, III Klaudia Chrab¹szcz, wyró nienie Viktoria Niebieszczañska, Honorata Olszewska, Wiktoria Szychowska, Katarzyna Mordarska, Kamil Budzicz, Micha³ Plechowicz, Marcin Nuckowski, Arkadiusz Torba, Bartosz Pietryka. organizatorzy: Iwona MIŒKÓW, Bo ena CIERESZKO Jak wyobra asz sobie spotkanie z Janem Paw³em II w twojej miejscowoœci W zwi¹zku z uroczystoœci¹ beatyfikacji Jana Paw³a II og³oszony zosta³ konkurs plastyczny na ³amach legnickiej Niedzieli. 27 uczniów z naszej szko³y wykona³o prace na w/w temat. W gronie finalistów diecezjalnego konkursu znalaz³o siê dwoje uczniów. Marta Bogdziewicz z kl. II zajê³a I miejsce, Szymon Binasiewicz z kl. I II. Redaktor edycji legnickiej Niedzieli ks. Piotr Nowosielski zaprosi³ finalistów do odbioru nagrody podczas diecezjalnych uroczystoœci dziêkczynnych za Beatyfikacjê Papie a Jana Paw³a II, która odby³a siê 16 V w Krzeszowie, z udzia³em ks. kard. Antoniego Canizaresa Llovery z Watykanu. Ks. biskup Stefan CICHY wraz z ks. Piotrem NOWOSIELSKIM wrêczyli dyplomy oraz nagrody zwyciêzcom. Wioletta ROTKIEWICZ

10 10 Przygotowanie OKiS w Lubomierzu do sezonu letniego LATO 2011 Wieœci z Oœrodka Kultury i Sportu CZERWIEC )3.06. IV Regionalny Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej organizowany wspólnie z Przedszkolem Miejskim w Lubomierzu Festyn rodzinny wspó³organizowany z Przedszkolem Miejskim w Lubomierzu Gminny przegl¹d solistów Œpiewaj¹ce Talenty Festyn Dzieñ S¹siada w Radoniowie organizowany z Rad¹ So³eck¹ Radoniowa Dyskoteka dla dzieci i m³odzie y w Klubie Postulat z okazji zakoñczenia roku szkolnego LIPIEC Otwarcie Basenu K¹pielowego Zawody sportowo-rekreacyjne na Basenie K¹pielowym w Lubomierzu: wyœcigi na dystansie 30 i 50 m; wyœcigi na materacach skoki do wody z trampoliny; rzut ko³em ratunkowym na odleg³oœæ i do celu; p³ywanie pod wod¹ na odleg³oœæ Pla owy Turniej Pi³ki No nej dru yn trzyosobowych (Basen K¹pielowy w Lubomierzu) Pla owy Turniej Pi³ki Siatkowej dru yn trzyosobowych Wakacyjny Festyn Sportowo-Rekreacyjny (Stadion Sportowy) Gminny Turniej Pi³ki No nej o Puchar Burmistrza GiM Lubomierz Wystêpy artystyczne: muzyczne, taneczne, pokazy, konkursy dla dzieci turniej MOCARZ LATA 2011; zabawa pod gwiazdami Boisko Orlik urniej Pi³ki Koszykowej dru yn podwórkowych Gminny Turniej Pi³ki No nej dru yn 6-osobowych dla dzieci z terenu GiM Lubomierz. Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Sekretarza Urzêdu GiM Gminny Turniej Tenisa Ziemnego w Singlu i Deblu w trzech kategoriach wiekowych: Szko³y Podstawowe, Gimnazja, Doroœli. Zajêcia turystyczno-krajoznawcze z dzieæmi i m³odzie ¹ szkoln¹ Poznawanie walorów turystycznych i krajobrazowych naszej gminy Marsze na orientacje. Wycieczka rowerowa Lubomierz i okolice Zespó³ Szkó³ w Lubomierzu informuje... V Okrêgowe Zawody Sportowo Obronne Odby³y siê 19 kwietnia. Patronami honorowymi zawodów byli Stra Graniczna, Policja oraz Stra Po arna. Uczestniczy³y w nich dru yny gimnazjalne z Gryfowa Œl¹skiego, Mys³akowic, Sulikowa i Lubomierza. Nasi uczniowie rywalizowali w nastêpuj¹cych konkurencjach: ubieranie stroju stra ackiego na czas (III miejsce), rzut granatem do celu (III miejsce), strzelanie z wiatrówki (II), sprawnoœciowy tor przeszkód (I), pierwsza pomoc, historia wojska (I), bieg dru ynowy na dystansie 600 m (I m). W koñcowej klasyfikacji nasze Gimnazjum zajê³o I miejsce. Podczas zawodów mo na by³o podziwiaæ stanowiska pracy policji i wojska. Lubomierskie Gimnazjum reprezentowali : Adrianna Sidorska, Dominika Kulaszyñska, Justyna K³odziñska, Natalia Jakubcewicz, Katarzyna W¹drzyk, Magda Moskal, Honorata Sikora, Dagmara Zaborowska, Mariusz Biegacz, Filip Kozak, ukasz Mytych, Bartosz Makowski, Micha³ Szramowiat, Przemek Sikora. Opiekunami dru yny byli Andrzej HAJDUL i Dawid KUNYSZ A. HAJDUL Regionalny Konkurs Jêzyka Niemieckiego To ju po raz siódmy uczniowie klas podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu lwóweckiego, lubañskiego, jeleniogórskiego i zgorzeleckiego wykazywali siê znajomoœci¹ jêzyka podczas Regionalnego Konkursu Jêzyka Niemieckiego. Na podium stanêli: w kategorii szkó³ podstawowych: I miejsce Julia Pietryka z SP w Lubomierzu, II Szymon Dubiel z SP w Zbylutowie, III Natalia Mi³uch z SP nr I w Pieñsku w kategorii gimnazjów: I miejsce Ewelina Kud³a z Gimnazjum w Mirsku, II Dominika Sobucka z Gimnazjum w Gryfowie, III Nikola Sajewicz z Gimnazjum w Pieñsku w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych: I miejsce Iga Alchimowicz z ZS w Mirsku, II Jowita Kawa³kiewicz z ZS w Lubomierzu, III Laila Kolb z ZS w Biedrzychowicach Nad prawid³owym przebiegiem konkursu czuwa³, jak zawsze, niezale ny ekspert Andrzej JASIÑSKI z Kamiennej Góry, któremu serdecznie dziêkujê za wszelk¹ pomoc. Marek CHRAB SZCZ W razie niepogody: Zajêcia w klubie Postulat projekcje filmów (kino domowe) dyskoteki dla dzieci i m³odzie y Mini Turniej Szachowy; Mini Turniej Warcabowy; Turniej Bilardowy Mini Turniej Pi³karzyków; Mini Turniej Pokera Sportowego Zajêcia Sportowo Rekreacyjne w Sali Gimnastycznej ZS w Lubomierzu SIERPIEÑ XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych OKiS w Lubomierzu podczas XV OFFK organizuje amatorski program estradowy, oraz tradycyjny Turniej Filmowcy kontra Swojaki. Swojska zabawa Pod Kasztanami Dyskoteka w Klubie Postulat z okazji zakoñczenia wakacji Szczegó³owe informacje tych imprez bêd¹ zamieszczone na plakatach. MAJÓWKA W LIPCU Z powodu niezwykle niekorzystnych warunków pogodowych nie odby³ siê Festyn Majówkowy planowany przez Oœrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu na 3 maja. W planie imprezy mieliœmy Gminny Turniej Pi³ki No nej o Puchar Burmistrza GiM Lubomierz, koncerty zespo³ów muzycznych, wystêpy taneczne, kabaret, pokaz policyjny i karate, a tak e Turniej Si³aczy Mocarz Lata. Zrezygnowano z imprezy z powodu intensywnych opadów œniegu, które zaskoczy³y organizatorów. Oœrodek Kultury i Sportu nie rezygnuje jednak z realizacji festynu, impreza zosta³a przeniesiona na POCZ TEK LIPCA Program festynu bêdzie zamieszczony na plakatach, prosimy o cierpliwoœæ. Œpiewaj¹ce Talenty! Oœrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu organizuje Gminny Przegl¹d Solistów Œpiewaj¹ce Talenty. Konkurs odbêdzie siê 16 czerwca o godzinie w Sali Teatralnej i jest przeznaczony dla dzieci i m³odzie y z terenu Gminy Lubomierz ze Szkó³ Podstawowych, Gimnazjum oraz Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Kartê zg³oszeniow¹ oraz regulamin przegl¹du mo na uzyskaæ w OKiS w Lubomierzu, natomiast gotowe zg³oszenie trzeba dostarczyæ do 6 czerwca. Zachêcamy do udzia³u! Turniej pi³ki no nej W tym roku szkolnym Powiatowe Mistrzostwa w Pi³kê No n¹ Ch³opców, 20 kwietnia, zorganizowa³o Gimnazjum w Gryfowie. Uczestniczy³o w nim piêæ gimnazjów. Mecze rozgrywane by³y na Orliku systemem ka - dy z ka dym dru yny szeœcioosobowe. Nasze gimnazjum reprezentowali: Szramowiat Micha³, Siedlecki Grzegorz, Rak Wojciech, Mocyk Bartosz, Szczygie³ Micha³, Kozak Filip, Ga³ka Jakub, Jêdras Mateusz, Wojs Daniel, Laudyñski Pawe³. Otwarcie turnieju przypad³o dru ynom z Wlenia i Lubomierza. Nasi ch³opcy rozpoczêli bardzo nerwowo i do koñca tego spotkania nie wpadli we w³aœciwy im rytm gry. Koñcowy wynik (2:1) mocno pokrzy owa³ nasze plany w walce o podium. Kolejne mecze równie nie uk³ada³y siê po naszej myœli. Dopiero ostatni mecz teoretycznie najciê szy z dru yn¹ z Gryfowa, pokaza³, na co na prawdê staæ dru ynê z Lubomierza. Koñcowy wynik tego spotkania to 2:1 dla dru yny z gimnazjum w Lubomierzu, który da³ nam IV miejsce w turnieju. Turniej wygra³a dru yna z Mirska, II miejsce wywalczyli gimnazjaliœci z Gryfowa i III z Wlenia. Dawid KUNYSZ, Andrzej HAJDUL

11 P owiatowe Miliony z³otych dla powiatu lwóweckiego! Powiat Lwówecki wzbogaci³ siê o ponad 13 mln z³otych! Pieni¹dze pochodz¹ z tzw. Planu B, czyli rz¹dowego programu Wsparcie jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia. Wniosek powiatu zosta³ z³o ony do Ministerstwa Zdrowia jeszcze w poprzedniej kadencji Zarz¹du. Stosown¹ umowê przyznaj¹c¹ dotacjê w wysokoœci ,33 z³ w³adze powiatu podpisa³y 28 kwietnia 2011 roku. Radoœci z otrzymanej dotacji nie kryje Józef Stanis³aw MRÓW- KA starosta lwówecki: Dotacja znacz¹co poprawi sytuacjê finansow¹ powiatu, zgodnie z podpisan¹ umow¹ pieni¹dze bêdzie mo na przeznaczyæ na m.in. sp³atê zobowi¹zañ publicznoprawnych i cywilnoprawnych, dotacja oznacza równie znaczne zmniejszenie corocznej kwoty przeznaczonej na sp³atê zad³u- enia. W tym roku powiat na sp³atê d³ugu po ZOZ-ie przeznaczy³ ponad 4 mln z³otych. Bêdziemy mogli równie pomyœleæ o realizacji zadañ zaplanowanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Konwent Burmistrzów w Lubomierzu Jak dodaje Zbigniew GRZEŒKÓW wicestarosta lwówecki: Pieni¹dze te oznaczaj¹ dla nas powa ne zmniejszenie zad³u enia, jakie pozostawi³ po sobie zlikwidowany SPZ ZOZ, które zosta³o przejête przez Powiat Lwówecki w 2009 roku. Weryfikacja naszego planu trwa³a oko³o 16 miesiêcy i by³a bardzo precyzyjna, plan sprawdza³y takie instytucje jak Bank Gospodarstwa Wspó³praca Nadleœnictw z samorz¹dami gminnymi i powiatowym, drogi powiatowe i gminne oraz dzia³ania promocyjne, by³y g³ównym tematem Konwentu Burmistrzów Powiatu Lwóweckiego, który odby³ siê 14 kwietnia br. w Lubomierzu. W spotkaniu udzia³ wziêli: Józef Stanis³aw MRÓWKA Starosta Lwówecki, Burmistrzowie: Wies³aw ZIÓ - KOWSKI Lubomierz (jako gospodarz), Andrzej JA- SIÑSKI Mirsk, Olgierd PONI NIK Gryfów Œl., Bogdan MOŒCICKI Wleñ, w imieniu gminy Lwówek Œl. Jan SERAFIN Sekretarz Gminy, Tadeusz OZOWSKI Nadleœniczy Nadleœnictwa Lwówek Œl¹ski, Ewa UCZAK Z-ca Nadleœniczego Nadleœnictwa Œwieradów, Zenon ZATCHIEJ cz³onek Zarz¹du Powiatu, Marek MAKOWSKI kierownik Zarz¹du Dróg Powiatowych ZDP oraz Krzysztof PYSZ pracownik Starostwa. Szczegó³y rozmów i ustaleñ dotyczy³y: * wywozu drewna z lasów po drogach gminnych i powiatowych i zwi¹zanych z tym utrudnieniami dla mieszkañców oraz niszczeniem nawierzchni. Zaproponowano opracowanie korytarzy wywozu drewna, * przekazania przez Nadleœnictwo Lwówek Œl¹ski do gazet tekstu o powodach pojawienia siê szlabanów przy wjazdach do lasów, wieœci * utworzenia nowych parkingów leœnych w gminie Lubomierz i w gminie Gryfów Œl., * powo³ania zespo³u ds. zagospodarowania terenu wokó³ Jeziora Pilchowickiego, na którego czele stanie Nadleœnictwo Lwówek Œl¹ski, w ramach którego odbêdzie siê równie wizyta studyjna wokó³ jeziora, * potwierdzenia terminu do ynek powiatowych, które odbêd¹ siê 18 wrzeœnia br. w Gminie Wleñ, * wznowienie dzia³ania Forum ds. promocji gmin powiatu lwóweckiego, * mo liwoœci wspó³uczestniczenia gmin w projektach promocyjnych realizowanych przez Powiat Lwówecki, * mo liwoœci uczestniczenia gmin powiatu w dodruku albumu Powiat Lwówecki. Marcin LAMPART 11 Krajowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Zdrowia. Nie oby³o siê tak e bez kontroli troszeczkê obok, Najwy sza Izba Kontroli w miesi¹cach listopad -grudzieñ 2010 sprawdzi³a ca³oœæ procesu przekszta³cenia SP ZZOZ w spó³kê PCZ z o.o. w Lwówku Œl¹ski, pozytywnie oceniaj¹c dokonane zmiany. Sukces jest oczywisty, niewiele bowiem powiatów z ca³ej Polski dokona³o takich przekszta³ceñ, a jeszcze mniej otrzyma³o dotacje na odd³u enie, my jesteœmy w gronie tych, którym siê uda³o. Nadszed³ czas œmielszego spojrzenia w przysz³oœæ z mo liwoœci¹ inwestowania w rozwój. Zmiany w Naszym Szpitalu, jak to zwykle bywa, s¹ w ró ny sposób oceniane, musimy jednak zdaæ sobie sprawê z faktu, e by³a to koniecznoœæ i ostatni moment na dzia³anie tego typu, wówczas i obecnie Powiat nie by³by w stanie obs³u yæ gigantycznego zad³u enia wygenerowanego przez SP ZZOZ w latach poprzednich. Dzisiaj mo emy pomyœleæ realnie o rozwoju, o poprawie obs³ugi pacjentów w szpitalu, nie martwi¹c siê o bie ¹cy byt, zarówno Naszego Szpitala jak i ca³ego Powiatu Lwóweckiego. Chcia³bym równie podziêkowaæ wszystkim którzy siê przyczynili do powodzenia tzw. Planu B w Lwówku Œl¹skim, a tak e tym, którzy nie wierzyli w sukces i mocno krytykowali nasze dzia³ania, mobilizuj¹c nas do niepope³niania b³êdów i doprowadzenia do sukcesu. Ministerstwo ju przekaza³o dotacjê na rachunek powiatu. Marcin LAMPART Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej Zapraszamy!

12 12 PODZIÊKOWANIE Œmieræ naszego kochanego syna Rafa³a nape³ni³a nasze serca bólem i cierpieniem. Te bardzo trudne dla Nas chwile mogliœmy prze yæ dziêki obecnoœci i pomocy wielu Przyjació³ i yczliwych ludzi. Dziêkujemy naszej Rodzinie, Agnieszce i Jej Rodzicom, Przyjacio³om i Znajomym Rafa³a z kraju i z zagranicy; Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Zespo³u Szkó³ w Lubomierzu. Dziêkujemy za wszelk¹ yczliwoœæ i dobroæ Naszym Znajomym i wszystkim, którzy Nas wspierali i ³¹czyli siê z Nami w naszej a³obie. Dziêkujemy ks. Sylwestrowi i Duszpasterzom z naszej Parafii za modlitwê i Mszê œw. w intencji Rafa³a oraz wszystkim uczestnikom liturgii pogrzebowej. Rodzice: Iwona i Zbigniew DALECCY * * * Zygmuntowi KO ODZIEJCZAKOWI so³tysowi Wojciechowa z okazji Urodzin i przejœcia na emeryturê wszystkiego najlepszego ycz¹ Przyjaciele * * * Adamowi MATKOWSKIEMU z Warszawy bardzo serdeczne podziêkowania za nieodp³atne przekazanie do Muzeum Kargula i Pawlaka sprawnego projektora filmowego przekazuj¹ Sami Swoi Dwuno ny przyjaciel 2 tygodnie temu Rodzina Pañstwa Siwinskich z Olesznej Podgórskiej sta³a siê opiekunami sowy puchacz. Matka m³odego ptaka zginê³a lec¹c uderzy³a w drewniany s³up i zabi³a siê. Pozosta³o dwoje piskl¹t, które przygarnêli Pañstwo SIWINSCY. Niestety, jednego z nich nie uda³o siê uratowaæ. Przygarniêta sowa nazwana zosta³a Serduszko, ma swoj¹ klatkê, rozwija siê dobrze, je g³ównie mielone miêso, w¹tróbkê drobiow¹. Najbardziej lubi Tomka, siada mu na ramieniu i to on najczêœciej j¹ karmi. Kiedy doroœnie opiekunowie umo liwi¹ jej wybór: albo z nimi zostanie, albo odfrunie. Teraz wszystkim sprawia mnóstwo radoœci, jest ciekawym obiektem do obserwacji nie tylko dla Rodziny. Naszych Czytelników serdecznie zachêcamy do przesy³ania do redakcji zdjêæ i informacji o hodowanych przez siebie zwierzêtach. Bêdziemy je publikowaæ! 3 maj zimowo Przemówienie okolicznoœciowe wyg³oszone przez Przewodnicz¹cego RM Gminy Lubomierz Romualda ACHRAMOWICZA oraz sk³adanie wieñców pod lubomierskim Pomnikiem Wdziêcznoœci z okazji 3 Maja odby³o siê w tym roku w bardzo zimowej aurze! Galeria Za Miedz¹ Obrazki st¹d Od 30 kwietna w Galerii Za Miedz¹ mo na ogl¹daæ wystawê fotografii z bli szych i dalszych okolic Lubomierza 14 autorów. Prezentacja zbiega siê z dziesiêcioleciem istnienia Galerii. Ewa Andrzejewska, Daniel Antosik, Adam Boñcza- Pióro, Janina Hobgarska, Janusz Jaremen, Jacek Jaœko, Krzysztof Kuczyñski, Miros³aw Kulla, Tomasz Mielech, Andrzej Ploch, Leszek Ró añski, Bogumi³a Twardowska-Rogacewicz, Wojciech Zawadzki, Zenon yburtowicz wszyscy od 10 lat zwi¹zani z Galeri¹. Wystawa jest niezwylke ró norodna, obrazy czarno-bia³e i fotografia barwna. Od fotografii reporta owej po obrazki skupione na ciszy i bezruchu. Wspólnym ich mianownikiem jest lokalnoœæ. Zachêcamy do jej obejrzenia! Uœmiechnij siê Oddzielnie zapakowaæ Wchodzi blondynka do sklepu i pyta: Co to jest, takie du e i czerwone? Jab³ka, proszê pani odpowiada uprzejmie sprzedawca. To poproszê kilogram i ka de oddzielnie zapakowaæ. Sprzedawca pakuje jab³ka. A co to jest, takie kud³ate i br¹zowe? pyta blondynka. To jest kiwi. Aha, to poproszê kilo i ka de oddzielnie zapakowaæ. Sprzedawca jest trochê sfrustrowany, ale pakuje Proszê pana, a co to takie ma³e i czarne? Mak, ale nie jest do sprzedania. Bez bombek Œwiêta. Dwie blondynki jad¹ po choinkê. Wje d aj¹ do lasu, wychodz¹ z samochodu. Po kilku godzinach brniêcia w œniegu jedna z nich mówi: Wiesz co? Zimno mi Mo e weÿmy pierwsza lepsza choinkê, nawet jeœli bêdzie bez bombek. Myœla³a... Blondynka i brunetka ogl¹daj¹ wiadomoœci i blondynka mówi do brunetki: Za³o ê siê o 100 dolców, e ten facet nie skoczy z tego budynku. Brunetka przyjmuje zak³ad i facet skacze z budynku, po czym brunetka mówi: Nie mogê wzi¹æ twoich pieniêdzy, ja ju dziœ widzia³am te wiadomoœci i wiedzia³am, e ten facet skoczy. Blondynka na to: Ja te je ju dziœ widzia³am i myœla³am, e drugi raz nie skoczy. Dobrze, e nie œliwki M³ody agronom ogl¹da sad i poucza w³aœciciela: Pan ci¹gle pracuje starymi metodami. Bêdê zdziwiony, jeœli z tego drzewa uda siê panu uzbieraæ choæby 10 kg jab³ek. Ja te bêdê zdziwiony, gdy zawsze zbiera- ³em z niego gruszki. Z³ama³ Przyjació³ka do przyjació³ki: Podobno twój m¹ le y w szpitalu, bo coœ z³ama³. Tak. Przysiêgê wiernoœci ma³ eñskiej. Poszukiwany ksiêgowy Rozmawia dwóch dyrektorów: Co u pana s³ychaæ? Same k³opoty, szukamy ksiêgowego. Jak to, przecie w ubieg³ym tygodniu zatrudniliœcie nowego. Zgadza siê i w³aœnie jego szukamy. Og³oszenie S³oñce, piasek, woda... zatrudniê do pracy przy betoniarce. Wydawca: Oœrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu ADRES REDAKCJI: Lubomierz, ul. Wac³awa Kowalskiego 1, tel ZESPÓ REDAKCYJNY: Jadwiga Sieniuæ redaktor, Anna Jurasiñska,Teresa Œliwiñska, Justyna August, Joanna Sikora, Miros³aw Laskowski, Marek Chrab¹szcz, Micha³ Pater, Andrzej Górski, Andrzej Bojko, Daria Sêkowska Wpisywanie tekstów, sk³ad J. Sieniuæ. Druk: tel Nak³ad 300 egz. Cena 2.00 z³. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i koniecznych zmian stylistycznych w nadsy³anych materia³ach. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Nr zamkniêto r.

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Scenariusz hospitacji diagnozującej 17 XI 2006 r.

Scenariusz hospitacji diagnozującej 17 XI 2006 r. Scenariusz hospitacji diagnozującej 17 XI 2006 r. Autor: Małgorzata Konsek Ośrodek tematyczny: Sport. Temat: Sportowcy i kibice. Ocena postępowania bohaterów opowiadania Mariana Orłonia pt. : Słoń na szczęście.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Szkoła, w której bujają w obłokach

Szkoła, w której bujają w obłokach Szkoła, w której bujają w obłokach Napisano dnia: 2015-12-18 21:31:50 Młody człowiek w wieku 15-16 lat kończy gimnazjum i tak naprawdę musi zadecydować o swojej przyszłości, musi wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 28 kwietnia 2006 Aktualno ci Ponad 2 mln z³ bêdzie kosztowaæ budowa nowego ronda Nowe rondo Zakoñczenie prac przewiduje siê na lipiec bie ¹cego roku. Inwestycja finansowana jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo