MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA"

Transkrypt

1 MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN cena 2,00 z³ Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu, spêdzonych w gronie rodziny, przyjació³ oraz bliskich osób yczy Burmis mistrz trz wraz z pracownikami Urzêdu Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych: mi³oœci, która jest t wa niejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwaæ najgorsze. Pracy, która pomaga yæ. Uœmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalaj¹ l ej oddychaæ i szczêœcia, które niejednokrotnie ocala nam ycie. Czytelnikom yczy Redakcja Najnowsze informacje z Miasta i Gminy! ZAPRASZAMY DO LEKTURY

2 2 SAMORZ DOWE WIEŒCI Informacja o pracy Burmistrza miêdzy sesjami Rady Miejskiej Gminy Lubomierz r Uczestnictwo w zebraniu wiejskim w P³awnej w zwi¹zku z wyborami so³tysów Uczestnictwo w zebraniu wiejskim w Janicach i Pasieczniku w zwi¹zku z wyborami so³tysów Uczestnictwo w otwarciu wystawy fotograficznej autorstwa uczestników mikroprojektu pn. Filmowo-fotograficzne dzia- ³ania miast partnerskich podczas XIV OFFK Spotkanie z Dyrektor ZS Joanna PAŒ- KO-SIKORA i Wicedyrektorem Markiem CHRAB SZCZEM w sprawie remontu dachu na budynku Zespo³u Szkó³ w Lubomierzu. * Spotkanie z Firm¹ A³ykow z Lubania i Dyrektorem ZBGKiM Lubomierz Jerzym HU- LACKIM w sprawie szaletów miejskich w Lubomierzu. * Uczestnictwo w zebraniu wiejskim w Radoniowie i Chmieleniu w zwi¹zku z wyborami so³tysów Spotkanie z panem Franciszkiem BA- SZAKIEM w sprawie wykonania kosztorysu na remont budynku w Pokrzywniku. * Spotkanie z Dyrektor PUP we Lwówku w sprawie podpisania umowy partnerstwa lokalnego Uczestnictwo w Konferencji podsumowuj¹cej 2010 rok. * Spotkanie z Jadwig¹ SIENIUÆ i Danielem ANTOSIKIEM w sprawie przygotowañ do XV OFFK Wyjazd do Wroc³awia i podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn.: Poprawa jakoœci us³ug medycznych poprzez modernizacjê Punktu Lekarskiego w P³awnej i zakup nowego sprzêtu medycznego w postaci aparatu EKG. * Uczestnictwo w zebraniu wiejskim w Milêcicach i Wojciechowie w zwi¹zku z wyborami so³tysów. Opieka medyczna Do dnia 15 kwietnia w Gryfowie Œl¹skim mia³ powstaæ nocny i œwi¹teczny punkt opieki medycznej. Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia twierdzi, e przywrócenie nocnej i œwi¹tecznej opieki medycznej w Gryfowie by³oby niezgodne z prawem. Powsta³ spór prawny poniewa pani prezes PCZ w Lwówku Œl¹skim twierdzi, e przywrócenie takiego punktu mo e byæ niezgodne z prawem wiêc trzeba by³o wyst¹piæ do prezesa NFZ we Wroc³awiu z proœb¹ o opiniê prawn¹ na ten temat lwówecki. Wiêcej na stronie internetowej Uczestnictwo w zebraniu wiejskim w Popielówku w zwi¹zku z wyborami so³tysów Spotkanie z Dyrektorem ZBGKiM w Lubomierzu Jerzym HULACKIM, Komendantem Stra y Miejskiej Andrzejem BOJ- KO i Zarz¹dc¹ Wspólnot w Lubomierzu Jackiem SZRAMOWIATEM w sprawie kontroli strychów w budynkach komunalnych. * Wyjazd do Lubania na spotkanie Zwi¹zku Gmin KWISA Urlop Wyjazd do Wi¹zowni na szkolenie pn. Zarz¹dzanie w stanach zagro eñ i doskonalenie systemu ochrony ludnoœci Spotkanie z Dyrektorami placówek oœwiatowych w sprawie arkusza kalkulacyjnego Udzia³ w Wielkim Po egnaniu Zimy zorganizowane przez Grup¹ Artystyczn¹ 2 Polev Udzia³ w 1 Dniu Wiosny zorganizowanym przez OKiS w Lubomierzu Udzia³ w posiedzeniu Komisji Wsi, Budownictwa i Ochrony Œrodowiska. * Wyjazd do Chmielenia w celu obejrzenia postêpu prac na cieku wodnym D³ugi Potok Wyjazd do Kowar na spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie przekazania stacji kolejowej w Lubomierzu. * Uczestnictwo w posiedzeniu Kom. Rewizyjnej Wyjazd do Wroc³awia w sprawie podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn.: Budowa œwietlicy wiejskiej, przebudowa i rozbudowa, Radoniów dzia³ka nr Uczestnictwo w Turnieju pi³ki Siatkowej o Puchar Burmistrza organizowanym przez Oœrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu Wyjazd do Lwówka Œl¹skiego po odbiór pozwolenia na remont dachu na budynku Zespo³u Szkó³ w Lubomierzu. * Spotkanie Cz³onków Spó³ki ZUOK IZERY Lubomierz Spotkanie w siedzibie Spó³ki ZUOK IZERY w Lubomierzu w sprawie inwestycji odgazowania wysypiska. OG OSZENIE Wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y, oddania w u ytkowanie wieczyste, u ytkowanie najem, dzier awê znajduje siê na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Lubomierz oraz na stronie internetowej Uchwa³y Podczas marcowej Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz podjête zosta³y Uchwa³y w sprawie: wyboru delegata do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych we Lwówku Delegatem do tego Stowarzyszenia, reprezentuj¹cym Gminê Lubomierz zosta³a Bo ena PAW OWICZ Sekretarz GiM Lubomierz wyra enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoœci po³o onych w obrêbie Oleszna Podgórska na rzecz Skarbu Pañstwa Dzia³ki bêd¹ce przedmiotem darowizny zosta³y wydzielone na realizacjê inwestycji celu publicznego dla przedsiêwziêcia Oldza odbudowa koryta cieku w obrêbach Gryfów Œl¹ski oraz Gminy Lubomierz w miejscowoœciach Oleszna Podg., Milêcice, Wojciechów zasad udzielania dotacji na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków ze œrodków bud etu Gminy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Lubomierz W celu poprawienia stanu œrodowiska na terenie gminy oraz rozwi¹zania problemu niew³aœciwego pozbywania siê œcieków na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona, najbardziej optymalnym rozwi¹zaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni œcieków. W zwi¹zku z wejœciem w ycie nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Œrodowiska oraz ustawy o finansach publicznych, ponownie umo liwiono gminom dotowanie budowy przydomowych oczyszczalni œcieków przez osoby m. in. fizyczne, czy wspólnoty mieszkaniowe. Uchwa³a okreœla w sposób szczegó³owy kto i na jakich zasadach mo e ubiegaæ siê o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni œcieków oraz precyzuje tok postêpowania przy sk³adaniu wniosków. zmian w bud ecie Plan dochodów i wydatków bud etowych po zmianach wynosi: plan dochodów ,50 z³ w tym: bie ¹ce ,50 z³ maj¹tkowe ,00 z³ Plan wydatków ,50 z³ w tym bie ¹ce ,55 z³ maj¹tkowe ,95 z³ nie wyra enia zgody na wyodrêbnienie w bud ecie gminy œrodków stanowi¹cych fundusz so³ecki. Dok³adne informacje dotycz¹ce spraw urzêdowych zwi¹zanych z Miastem i Gmin¹ Lubomierz znajduj¹ siê na stronie internetowej

3 3 VIII edycja Konkursu Powiatowego Dekoracji Wielkanocnych Radoniów 2011 Odby³a siê 16 kwietnia w piêknej radoniowskiej œwietlicy. Iloœæ, jakoœæ, ró norodnoœæ, niesamowitoœæ, niepowtarzalnoœæ i œwietnoœæ prezentowanych prac bardzo pozytywnie zaskoczy³a, uradowa³a i zachwyci³a wszystkich uczestnicz¹cych w tym niezwyk³ym œwiêcie. Swoje prace zwi¹zane ze œwiêtami Wielkanocnymi zaprezentowali: W kategorii M³odzie szkolna: Klub 4H Trzepak z Rz¹sin, Klub 4H Zimna Woda z Pasiecznika, Szko³a Podstawowa z P³awnej, dzieci ze œwietlicy w Radoniowie, m³odzie Olesznej Podgórskiej, dzieci z Olesznej Podgórskiej, Ko³o Biblioteczne z Ubocza. W kategorii Doroœli: Rada So³ecka z Pasiecznika, Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Rz¹sin, zespó³ ludowy So³tysowe Gryfinki, mieszkañcy Olesznej Podgórskiej, Ko³o Gospodyñ Wiejskich M³yñsko, Rada So³ecka Radoniów, Rada So³ecka Popielówek, Rada So³ecka Wojciechów, Gospodynie Wiejskie Kwieciszowice. W kategorii Indywidualni: Daria SÊKOW- SKA, Emilia PE KA, Ma³gorzata WALCZAK. W kategorii Dzieci i M³odzie (palmy wielkanocne): Micha³ Brodziñski, Jakub Arendarczyk, Justyna Walczak, Honorata Olszewska, Krystian Koz³owski, Konrad Binasiewicz, Zuzanna Szyderska, Szymon Binasiewicz, Maksymilian Mielniczyn, Weronika i Dawid Urban. Jury w sk³adzie: Jadwiga SIENIUÆ, Lucyna FABISZEWSKA-KOZ- DÊBA, Adam KULIKOWSKI, Jerzy JA- KUBÓW mia³o bardzo trudne zadanie w wytypowaniu zwyciêzców tego wspania³ego, kultywuj¹cego ludowe tradycje, konkursu. Po d³ugotrwa³ych dyskusjach i wnikliwych obserwacjach wytypowa³o najlepsze prace. W grupie Zespo³y, kategorii Doroœli I miejsce zajê³a Rada So³ecka z Wojciechowa otrzymuj¹c 94 punkty, II miejsce przypad³o w udziale Mieszkañcom Olesznej Podgórskiej 92 punkty, III Radzie So³eckiej Radoniów 91 punktów. Specjalne wyró nienia otrzymali: Rada So- ³ecka z Pasiecznika i Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Rz¹sin. W kategorii M³odzie I miejsce wywalczy³o Ko³o Biblioteczne z Ubocza (93 punkty), II Szko³a Podstawowa z P³awnej (82 pkt), III M³odzie z Olesznej Podgórskiej. Specjalne wyró nienia: Dzieci z Olesznej i Klub 4H z Rz¹sin. W kategorii Indywidualni Doroœli I miejsce zajê³a Emilia PE KA 92 punkty, II Daria SÊKOWSKA 85 pkt, III Ma³gorzata WALCZAK 53 pkt. Naj³adniejsz¹ palmê wykona³ Micha³ Brodziñski. Organizatorami Konkursu byli: Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego z Lwówka Œl., Oœrodek Kultury i Sportu z Lubomierza, Rada So³ecka Radoniowa. Sponsorzy imprezy to: Starostwo Powiatu Lwóweckiego, Rada Powiatu Lwóweckiego, Urz¹d Gminy i Miasta Lwówek Œl¹ski, Urz¹d Gminy i Miasta Gryfów Œl¹ski, Urz¹d Gminy Miasta Lubomierz, DODR Wroc³aw, Oœrodek Kultury i Sportu Lubomierz, Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY, Bogus³awa MUSZKA-SOBIECKA, Adam KULIKOWSKI, Joanna i Krzysztof SIKORA, Mariusz KOZ OWSKI, Henryka SOCHA-ZAWADZKA, Albina i Bogdan RUDAKOWIE, Ewa i Zbigniew SAD UC- CY, Helena i Marian ŒRODOWIE. ZWYCIÊZCY Z WOJCIECHOWA Z BURMISTRZEM Wyst¹pi³y zespo³y: So³tysowe Gryfinki, Rz¹sinianki, Czeremcha z Radoniowa. Konkurs prowadzili: Teresa POLESIAK i Miros³aw LASKOWSKI. Wszystkim uczestnikom, organizatorom i prowadz¹cym nale ¹ siê ogromne gratulacje i s³owa podziwu. Licznie zgromadzonym widzom yczenia œwi¹teczne z³o y³ Burmistrz Wies³aw ZIÓ KOWSKI, który równie wrêcza³ nagrody i serdecznie gratulowa³ oraz dziêkowa³ zwyciêzcom i organizatorom tego wspania³ego konkursu. Przypomnieæ jeszcze nale y, e jego pomys³odawc¹ jest Adam KULIKOWSKI z Wojciechowa. JAGA ŒWIÊTE TRIDUUM PASCHALNE Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pañskiej OLESZNA Msza œw Msza œw. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu do godz Wielki Pi¹tek Liturgia Mêki i Œmierci Chrystusa 8.00 Rozpoczêcie adoracji Najœwiêtszego Sakramentu Droga Krzy owa ulicami parafii OLESZNA Liturgia Mêki Pañskiej Liturgia Mêki Pañskiej Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu do godz Wielka Sobota Wigilia Paschalna 8.00 Rozpoczêcie adoracji Najœwiêtszego Sakramentu 10.00, 11.00, 12.00, poœwiêcenie pokarmów OLESZNA Liturgia Wigilii Paschalnej Liturgia Wigilii Paschalnej WIELKANOC Msze œw. 6.00, 12.30, Lubomierz 9.30 Oleszna Popielówek Przez swoj¹ œmieræ i zmartwychwstanie Chrystus ca³¹ ludzkoœæ ogarn¹³ nieskoñczonym Bo ym Mi³osierdziem. Zmartwychwstaj¹c, definitywnie przezwyciê y³ wszelki grzech, z³o i œmieræ i pozosta³ w zbawczej obecnoœci w sakramentach Koœcio³a. Œwiêta Wielkiej Nocy to radoœæ z wiary w Chrystusowe zmartwychwstanie. Czytelnikom i redakcji Sami Swoi, Parafianom i Goœciom yczymy, aby Œwiêta Zmartwychwstania tania przynios³y radoœæ, pokój i yczliwoœæ oraz ufnoœæ w Bo e Mi³osierdzie. Niech stan¹ siê umocnieniem naszej wiary w przeddzieñ beatyfikacji Wielkiego Rodaka Jana Paw³a II. Duszpasterze: Ks. Ryszard TRZÓS O Ks. Piotr WOJCIESZEK

4 4 G m i n n e w i e œ c i So³tysi z terenu Gminy Lubomierz po wyborach r. Ma³gorzata OLEJNIK so³ectwo Chmieleñ Kazimierz GRALA so³ectwo Golejów Alicja GRANDA so³ectwo Janice ukasz KOWALISZYN Maciejowiec Cezary RÊKAS so³ectwo Milêcice Joanna SIKORA Oleszna Podgórska Helena ŒRODA so³ectwo Pasiecznik Zbigniew SAD UCKI P³awna Dolna Roman KA CZOR P³awna Górna Aneta GIEYSZTOR Pokrzywnik Monika PIETRYKA so³ectwo Popielówek Anna MIELNICZYN so³ectwo Radoniów Zygmunt KO ODZIEJCZAK Wojciechów PODZIÊKOWANIA dla mieszkañców Olesznej Gor¹ce podziêkowania chcia³abym z³o yæ na rêce Mieszkañców, którzy aktywnie w³¹czyli siê w przygotowania do konkursu potraw i dekoracji sto³ów wielkanocnych. Dziêki ich pracy i i zaanga owaniu Oleszna Podgórska w konkursie tym,który odby³ siê w Radoniowie zajê³a nastêpuj¹ce miejsca: w kategorii doroœli II miejsce, w kategorii m³odzie III miejsce, dzieci otrzyma³y wyró nienie. Osoby, na których rêce chcia³abym z³o yæ gor¹ce podziêkowania to: Wies³awa KIE BA- SA, Jan KIE BASA, Helena ME ECH, Helena SZEWCÓW, Bo ena BAK, Renata SAROTA, Stanis³awa FORC, Irena PRZE- W OCKA, El bieta MIELCAREK, Wies³awa ŒLAS, Agnieszka NOWICKA, Agnieszka D BROWSKA, Marzena SWOJNÓG, Anna KALATA, Alicja DZI- KOWSKA, Ula GREGORYÑSKA, Grzegorz FERENSOWICZ, Pawe³ PAJ K, Irena ERKO, Edyta KALATA, Patrycja TORBA, Arkadiusz, Micha³ TORBA, Ewelina MROZIK, Milena MATYJAŒKIE- WICZ, Dominika BAK, Natalia ROGÓL- SKA, Honorata SIKORA, Krzysztof SI- KORA. Jeszcze raz Bardzo serdecznie wszystkim dziêkujê So³tys Joanna SIKORA Konkurs na naj³adniejsz¹ palmê wielkanocn¹ 17 kwietnia po Mszy Œwiêtej w koœciele w Olesznej odby³ siê konkurs na naj³adniejsz¹ palmê. Oto zwyciêzcy: I Gabriela Nowicka II Micha³ i Arkadiusz Torba III Gracjan Szymonowicz Bardzo symaptycznym akcentem by³ przygotowany w koœciele stó³ wielkanocny, na którym zaprezentowane zosta³y œwi¹teczne smako³yki, przygotowane na VIII Powiatowy Konkurs Ozdób Wielkanocnych i którymi ka dy wychodz¹cy z koœcio³a móg³ siê poczêstowaæ. (Zdjêcia na str. 5) Dzieñ Kobiet i zakoñczenie karnawa³u w Radoniowie Ju po raz kolejny w Radoniowie œwiêtowaliœmy Dzieñ Kobiet, w tym roku po raz pierwszy w naszej nowej œwietlicy. Dzieñ Kobiet po³¹czyliœmy z zabaw¹ karnawa³ow¹, Pañstwo Regina i Marian PRZYBY OWSCY przygotowali szeroki repertuar i zaœpiewali kilkanaœcie piêknych piosenek. Wszyscy obecni tak e w³¹czali siê do wspólnego œpiewu. By³o to bardzo mi³e spotkanie, które trwa³o do samego rana. Bardzo dziêkujemy wszystkim za pomoc w organizacji tej imprezy. Zebranie wiejskie w Radoniowie 28.lutego odby³o siê zebranie wiejskie sprawozdawcze z kadencji obecnej Rady So³eckiej i So³tysa. So³tys przedstawi³a sprawozdanie z dzia³alnoœci za okres :lipiec 2008 do luty W okresie tej kadencji odby³o siê kilkanaœcie posiedzeñ Rady So³eckiej i 8 Zebrañ Wiejskich. Na Zebraniach i Posiedzeniach Rady So³eckiej poruszaliœmy wiele problemów i spraw bie ¹cych wa nych i mniej wa nych, z których wiele uda³o siê za³atwiæ, niektórych nie, ale adne nie pozosta³y bez echa. W imieniu Swoim i Rady So³eckiej pragnê podziêkowaæ wszystkim którzy pomagali realizowaæ podjête dzia³ania lub w jakikolwiek inny sposób przyczynili siê do poprawienia wizerunku i polepszenia ycia naszej wsi. S¹dzimy, e czas i si³y oraz nasze zaanga owanie poœwiêcone na rzecz rozwoju so³ectwa wykorzystaliœmy w miarê naszych mo liwoœci. Jako So³tys pragnê podziêkowaæ Radzie So³eckiej za wspó³pracê, wielkie DZIÊKI sk³adam na rêce naszej Radnej Pani Bogus³awy MUSZKA-SOBIECKIEJ. Dziêkujemy równie Burmistrzowi Wies³awowi ZIÓ KOWSKIEMU i pracownikom Urzêdu Gminy Lubomierz za wspó³pracê i wsparcie udzielone w tej kadencji. 20 marca odby³y siê wybory So³tysa i Rady So³eckiej w naszej œwietlicy. Cieszy to, e w g³osowaniu wziê³a udzia³ znaczna czêœæ osób uprawnionych do g³osowania. Ponownie zosta- ³am wybrana na So³tysa, i bardzo dziêkujê za zaufanie. Nieznacznie zmieni³ siê sk³ad Rady So³eckiej, w której wchodz¹: Irena STÊPIEÑ, Bo ena CZARNECKA, Marta MIELNI- CZYN oraz Andrzej SÊKOWSKI. Chcemy, aby ta kadencja obfitowa³a w kolejne sukcesy wraz z pomoc¹ i chêci¹ wszystkich mieszkañców. Bêdziemy zabiegaæ o poprawê infrastruktury naszej miejscowoœci i promowaæ nasz¹ wieœ na arenie nie tylko lokalnej. So³tys Anna MIELNICZYN Sprz¹tanie naszej wsi W sobotê wspólnie z dzieæmi i m³odzie ¹ posprz¹taliœmy nasz¹ miejscowoœæ, starsi zajêli siê porz¹dkowaniem terenu przy œwietlicy, a m³odsi zbierali œmieci wzd³u drogi. Na zakoñczenie sprz¹tania odby³o siê wspólne grillowanie. W sprz¹tania brali dzia³: Julia, Maksymilian MIELNICZYN, Julia RZEPIÑSKA, Monika JASZKIEWICZ, Kasia i Sebastian NIE- BIESZCZAÑSCY. Wiktoria OPOKA, Jakub ROGÓLSKI, Ma³gorzata i Bartek SZOSTAK, Patryk DO ÊGA, Maja, Karolina i Magdalena MIELNICZYN, Wojtek GAJDA, Dawid SZOSTAK, Magda MOSKALIK, Mateusz LIPIÑSKI, Krystian i Andrzej SÊKOWSCY, Irena STÊPIEÑ, Miros³aw SZOSTAK, Bogus³awa MUSZ- KA SOBIECKA, Micha³ i Anna MIELNICZYN. Wszystkim za wszystko WIELKIE DZIÊKI!!!! Tego samego dnia zosta³ zamontowany przy œwietlicy plac zabaw, na który zapraszamy wszystkie dzieci. Serdecznie dziêkujê mieszkañcom Milêcic za g³osy oddane na moj¹ kandydaturê. Zapraszam wszystkich do wspó³pracy. Przygotowujê siê do zebrania z mieszkañcami Milêcic. Planujê zorganizowaæ Majówkê w celu integracji mieszkañców. yczê wszystkim weso³ych i szczêœli- wych Œwi¹t Wielkanocnych i Mokrego Dyngusa Cezary RÊKAS So³tys Milêcic Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkiej Nocy, yczymy wszystkim, aby by³y to Œwiêta wyj¹tkowe, obfituj¹ce w rodzinne spotkania, pe³ne promieni wiosennego s³oñca. So³tys Anna MIELNICZYN Œwi¹t pogodnych, spokojnych, wszystkimi barwami têczy malowanych kraszanek, niech radoœæ i szczêœcie pozostan¹ z Wami przez rok ca³y. mieszkañcom Popielówka yczy so³tys Monika PIETRYKA dziêkuj¹c jednoczeœnie za g³osy podczas wyborów so³tysów.

5 5 G m i n n e w i e œ c i Dzieñ S³u by Zdrowia w Szkole Podstawowej w P³awnej odby³ siê uroczysty apel z okazji Dnia S³u by Zdrowia. Na akademii przygotowanej przez Jolantê ŒLIWIÑSK i m³odzie z kl. V i VI goœciliœmy pielêgniarkê szkoln¹ Bo enê KEMPA. Uczniowie w formie inscenizacji i piosenek przypomnieli zasady zdrowego stylu ycia, które na pewno nie s¹ nam obce, ale z ró nych przyczyn nie zawsze w pe³ni ich przestrzegamy. Po uroczystoœci przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Dominika Dziok z³o y³a yczenia i wrêczy³a kwiaty szanownemu goœciowi w podziêce za troskliw¹ pielêgniarsk¹ opiekê. Personel przychodni w P³awnej równie zosta³ obdarowany symbolicznym kwiatkiem. Jolanta ŒLIWIÑSKA XIII Ogólnopolskie Biegi Prze³ajowe Powitanie Wiosny w Rz¹sinach w Rz¹sinach odby³y siê ogólnopolskie biegi prze³ajowe we wszystkich kategoriach wiekowych pocz¹wszy od przedszkolaków. Z SP w P³awnej wziê³o udzia³ 16-cioro dzieci z kl. 0-VI. Oto nasi zwyciêzcy: Oliwer Œliwiñski z przedszkola zaj¹³ III m-ce, Kamila Podobiñska z kl. I zajê³a II m-ce, Micha³ Hartel z kl. II zaj¹³ III m-ce. Pozosta³e dzieci zajê³y wysokie miejsca w pierwszej dziesi¹tce. Jolanta ŒLIWIÑSKA Nie bêdzie funduszu so³eckiego Decyzj¹ wiêkszoœci Radnych naszej Gminy, na sesji w dniu 30 marca br. podjêto uchwa³ê o nie utworzeniu w Gminie Lubomierz w 2012 roku FUNDUSZU SO- ECKIEGO. Radni: Romuald ACHRAMOWICZ, Agnieszka CHRO, Lucyna FABISZEWSKA-KOZDÊBA, Mariusz KOZ OWSKI, ukasz LASZCZYÑSKI, Marcin OSIADACZ, Ma³gorzata PASIERBSKA, Ewa SAD UCKA, Leszek TELEGA bez konsultacji z mieszkañcami, kieruj¹c siê przede wszystkim opini¹ Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Pana Wies³awa ZIÓ KOWSKIEGO, zag³osowali przeciwko Funduszowi So³eckiemu. W 2009 roku wesz³a w ycie ustawa o Funduszu So- ³eckim. Ustawa ta jest szans¹ dla wsi. Dziêki funduszowi so³ectwa dysponowa³y œrodkami na finansowanie skromnych, ale bardzo istotnych dzia³añ na rzecz swoich spo- ³ecznoœci. So³ectwa w 2010 roku, za spraw¹ opisanych œrodków finansowych, mog³y wspieraæ lokalne przedsiêwziêcia oraz wspomagaæ inicjatywê oddoln¹ swoich mieszkañców. Sprawne i efektywne wykorzystanie tych œrodków przyczyni³o siê do poprawy ycia mieszkañców wsi. Powsta³y place zabaw, doposa ono œwietlice, powsta- ³y przystanki autobusowe. Niestety przez Radnych, którzy zag³osowali przeciwko Funduszowi So³eckiemu straciliœmy szansê na rozwój naszych wiosek, a tak e pozbawiono nas mo liwoœci o decydowaniu o naszych potrzebach. Nam, mieszkañcom wiosek odebrano g³os!!! W imieniu rozczarowanych Mieszkañców Gminy Lubomierz Aneta GIEYSZTOR Szanowni mieszkañcy Maciejowca! W zwi¹zku z objêciem przeze mnie stanowiska so³tysa, pragnê podziêkowaæ za okazane zaufanie i obiecujê, e moje obowi¹zki bêdê wykonywaæ sumiennie oraz nale ycie. Pragnê równie z³o yæ Pañstwu serdeczne yczenia z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych: Niech te Œwiêta bêd¹ pe³ne nadziei i wiary, Niech Chrystus Zmartwychwsta³y przyniesie wiosenne kwiaty radoœci, mi³oœci, spokoju i szczêœcia. Ciep³ych, pe³nych nadziei Œwi¹t Zmartwychwstania tania Pañskiego, rodzinnego ciep³a, radosnych spotkañ przy wielkanocnym stole oraz smacznego jajka yczy So³tys Maciejowca ukasz KOWALISZYN OLESZNA Bêdzie inicjatywa lokalna Fundusz so³ecki na rok 2012 zosta³ zast¹piony inicjatyw¹ lokaln¹. Œrodki w tej samej wysokoœci zostan¹ przeznaczone na poszczególne so³ectwa. Nie jest prawd¹, e mieszkañcy wsi zostali pozbawieni mo liwoœci decydowania o swoich potrzebach. Zdecydowanie inicjatywa lokalna zwiêksza mo liwoœci pozyskania œrodków zewnêtrznych, co wi¹ e siê z rozwojem wsi. Œrodki na inicjatywê lokaln¹ bêd¹ ³atwiejsze do wydawania. Zale y nam bardzo, eby mieszkañcom w naszej Gminie y³o siê coraz lepiej, eby na wioskach by³y wyremontowane œwietlice, zmeliorowane rzeki, naprawione drogi, ³adne place zabaw, boiska, odnowione remizy, czyste przystanki autobusowe i parkingi. Decyzjê ka dego Radnego nale y uszanowaæ poniewa wszystkim zale y na zrównowa onym rozwoju Gminy. Burmistrz Wies³aw ZIÓ KOWSKI Konkurs na najpiêkniejsz¹ palmê w Olesznej

6 6 LUBOMIERSKIE TO I OWO Informacje od Burmistrza Wies³awa Zió³kowskiego ** Zakoñczy³y siê wybory so³tysów. Po raz kolejny spo³eczeñstwo w wiêkszoœci powierzy³o losy poprzednim so³tysom. Nowi so³tysi wybrani zostali w P³awnej Górnej, Maciejowcu i Milêcicach. ** Wioski piêkniej¹. Zale y nam bardzo na tym, eby by³y przyjazne dla mieszkañców i turystów. Nasza gmina g³ównie utrzymuje siê z rolnictwa i turystyki. ** Trwaj¹ mielioracje D³ugiego Potoku w Chmieleniu i Oldzy w Wojciechowie. Prace melioracyjne odkrywaj¹ coraz piêkniejsze miejsca, które dotychczas by³y zaroœniête krzakami. Prace melioracyjne na D³ugim Potoku potrwaj¹ do póÿnej jesieni, na Oldzy w Wojciechowie, Milêcicach, Olesznej Podgórskiej zaplanowane s¹ na 2-3 lata. ** Remonty dróg planowane s¹ na II po³owê kwietnia i maj. Zostan¹ wymienione niektóre znaki drogowe, inne uzupe³nione. Na obrze- ach miasta powstan¹ nowe parkingi. Na trasie Lubomierz Chmieleñ i Chmieleñ Radoniów powstan¹ leœne parkingi. ** W lipcu przy Obwodnicy bêd¹ sprzedawane dzia³ki pod budowê gara y. W tej chwili trwaj¹ prace przy zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta zmierzaj¹ce do wprowadzenia nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych rozwoju budownictwa. ** Trwaj¹ prace na dachu Zespo³u Szkó³ w Lubomierzu. Budynek jest zabytkowy, zosta³ wybudowany w 1863 roku. Dach by³ w fatalnym stanie. Œrodki na jego remont zosta³y przekazane z funduszu MEN (z uwagi na skutki usuwania powodzi i deszczy nawalnych w sierpniu 2010 r). i pokryj¹ tak e koszty remontu daszku nad sto³ówk¹ internatu i odœwie- enia pow³ok malarskich w kot³owni SP w P³awnej. W maju przystêpujemy do remontu kolejnego dachu na budynku Miejskiego Przedszkola. MSWiA przekaza³o dotacjê na remont tego dachu i podmytego mostka w Chmieleniu. ** W tym roku przypada 720 rocznica nadania praw miejskich Lubomierzowi. Chcemy, by wraz z wiosn¹ Lubomierz i Gmina by³a ukwiecona. Zostan¹ zamontowane te nowe kosze na œmieci i nowe ³awki. Apelujemy do wszystkich o dba³oœæ o wygl¹d naszych posesji, ulic, placów, podwórek. ** Jeszcze w tym roku planowany jest remont oczyszczalni œcieków. Znaczna czêœæ budynków nie zosta³a pod³¹czona do oczyszczalni i do czerwca w³aœciciele poszczególnych nieruchomoœci musz¹ w³¹czyæ siê do g³ównych kolektorów œciekowych poniewa oczyszczalnia musi byæ doci¹ ona. Mieszkañcy otrzymali zawiadomienia w lutym. Myœlê, e zadanie zostanie wykonane pomyœlnie. Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy i Miasta Lubomierz Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro noœci, zapewniaj¹cych ochronê zdrowia i ycia ludzi oraz zwierz¹t, a tak e do³o enie starañ, aby zwierzêta te nie by³y uci¹ liwe dla otoczenia. 2. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do sprawowania nad nimi w³aœciwej opieki, a w szczególnoœci nie pozostawiania ich bez dozoru. 3. Zakazuje siê postêpowania ze zwierzêtami w sposób niehumanitarny, jak bicie, g³odzenie, okaleczanie, porzucanie, itp. Do obowi¹zków w³aœcicieli zwierz¹t domowych nale y: 1. W odniesieniu do psów: 1) zarejestrowania go w Urzêdzie Gminy i Miasta Lubomierz w terminie 14 dni od wejœcia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko w³aœciciela, adres w³aœciciela, numer identyfikacyjny nadany psu, imiê psa, 2) wyposa enie psa w obro ê, a w przypadku ras uznanych za agresywne w kaganiec, 3) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za agresywn¹, lub w inny sposób zagra aj¹c¹ otoczeniu w na³o onym kagañcu, 4) op³acanie podatku od psów, którego wysokoœæ ustala corocznie Rada Miejska Gminy Lubomierz (zgodnie z Uchwa³¹ RM Gminy Lubomierz z 27 pa dziernika 2010r. roczna op³ata od posiadanego psa wynosi 20 z³. Op³atê nale y uiœciæ bez wezwania do 15 maja ka dego roku.) 5) systematyczne szczepienie przeciwko wœciekliÿnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t (Dz. U. nr 69, poz. 625), która nak³ada obowi¹zek szczepienia psów w wieku powy ej trzech miesiêcy, oraz okazywanie na ¹danie organów sanitarnych, weterynaryjnych, policji, stra y miejskiej stosownego zaœwiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu. 6) bezzw³oczne zg³aszanie do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia cz³owieka przez psa i stosowanie siê do zaleceñ s³u b weterynaryjnych, 7) uzyskanie zezwolenia Burmistrza GiM Lubomierz na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie z treœci¹ rozporz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych i administracji z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687). By nie podpaœæ stra nikom 16 Zwierzêta pad³e powinny zostaæ zg³oszone przez w³aœciciela do zak³adu utylizacji odpadów zwierzêcych, lub Urzêdu GiM Lubomierz, jeœli nie mo na ustaliæ to samoœci osoby utrzymuj¹cej pad³e zwierzê. Jak padnie Ci zwierzê lub zostanie uœpione to: Ka dy w³aœciciel psa, kota lub innego zwierzêcia domowego po zgonie lub uœpieniu takiego zwierzêcia, zobowi¹zany jest na w³asny koszt zutylizowaæ zwierzê. Jednym ze sposobów jest osobiste dostarczenie zwierzêcia do zak³adu utylizacji w Jeleniej Górze (przy schronisku dla zwierz¹t) lub w Osetnicy Adres: Schronisko dla ma³ych zwierz¹t ul. Spó³dzielcza 33a; Jelenia Góra tel:+48 (75) Godziny otwarcia: poniedzia³ek od 10:00-16:00 oraz 18:00-20:00 Od wtorku do niedzieli (w³¹cznie) od 10:00 do 20:00 Profet Sp. z o.o. Zak³ad utylizacji zwierz¹t Osetnica, tel Drugim sposobem jest powiadomienie jednego z w/w zak³adów o pad³ym zwierzêciu. W takim przypadku pracownicy przyjad¹ na miejsce i odbior¹ zwierzê. Monitoring miejski Ju wielokrotnie okaza³ siê bardzo przydatny. Policja i Stra Miejska dziêki niemu mog³a ukaraæ wielu winnych. Kamery monitoringu nagrywaj¹ obraz. Mandaty z nagrañ z monitoringu: 4 mandaty za palenie w miejscu publicznym (plac zabaw dla dzieci) 17 za spo ywanie alkoholu w miejscu publicznym (policja z stra ¹ miejsk¹) 4 za zaœmiecanie miejsca publicznego. Ogó³em w tym roku stra miejska wystawi³a ponad 50 mandatów. Warto pamiêtaæ... Kodeks Wykroczeñ Art Kto zanieczyszcza lub zaœmieca miejsca dostêpne dla publicznoœci, a w szczególnoœci drogê, ulicê, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 z³ albo karze nagany. Zaœmiecanie miejsc publicznych godzi w estetyczny wygl¹d tych miejsc i polega na pozostawianiu w takich miejscach uszkodzonych lub bezu ytecznych przedmiotów np. opakowania po artyku³ach spo ywczych, butelki, puszki, niedopa³ki papierosów. Innym zachowaniem prowadz¹cym do zabrudzenia miejsc publicznych jest wylewanie ró - nego rodzaju farb, olejów, rozpuszczalników, smarów, nawet zaspokojenie potrzeb fizjologicznych jest te zanieczyszczaniem miejsca publicznego.

7 7 LUBOMIERSKIE TO I OWO Wystawa Produkty i pami¹tki regionalne Jablonec Od marca w pomieszczeniach wystawowych EUROCENTRUM ul. Jiraskova 7 w Jabloncu nad Nys¹ (centrum miasta), odby³a siê wystawa po³¹czona ze sprzeda ¹ Produkty i pami¹tki regionalne najefektywniejsze œrodki promocji regionu, po³¹czonej z targami turystycznymi Euroregion TOUR Celem wystawy by³a popularyzacja produkcji i sprzeda y dobrych oraz pomys³owych pami¹tek i produktów regionalnych. Wystawa stanowi³a okazjê do pokazania poszczególnych regionów turystycznych za poœrednictwem przedmiotów upominkowych mog¹cych je dobrze Podpisanie porozumienia z miastem Zbara reprezentowaæ. Gminê Lubomierz godnie reprezentowa³y przedstawicielki so³ectwa Radoniów Bogus³awa MUSZKA-SO- BIECKA i Barbara PASIAK prezentuj¹c swoje wyroby jako Agroturystyka Radoniówka. Obie Panie ju po raz kolejny reprezentuj¹ nasz¹ gminê na targach godnie promuj¹c mo liwoœci regionu. Do takiej aktywnoœci zachêcamy równie pozosta³e so³ectwa Gminy Lubomierz a Paniom z Radoniowa dziêkujemy i zachêcamy do dalszej twórczoœci lokalnej. Warsztaty wokalno-muzyczne w Lubomierzu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie Od 9-10 kwietnia, na zaproszenie Burmistrza GiM Lubomierz Wies³awa ZIÓ KOWSKIEGO, w Lubomierzu przebywa³a czteroosobowa delegacja z miasta Zbara (Ukraina), w osobach: Mer Miasta Zbara Boczarow Mychaj³o GRYGOROWYCZ oraz przedstawiciel UNESCO z Tarnopola Vitalii SEMENUYK wraz z ma³- onkami. Wizyta mia³a na celu wyznaczenie obszarów przysz³ej wspó³pracy miêdzy miastami. Wymieniono doœwiadczenia w zakresie dzia³ania samorz¹dów, w szczególnoœci w dziedzinie ochrony œrodowiska, infrastruktury technicznej, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zarz¹dzania. W³adze obu miast wyrazi³y szczególne zainteresowanie wymian¹ sportow¹ oraz kulturaln¹ dzieci i m³odzie y, dostrzegaj¹c wiele sposobów jej realizacji. Uwzglêdniaj¹c zainteresowanie Stron nawi¹zaniem formalnej wspó³pracy w celu przysz³ego kszta³cenia i wzajemnych stosunków partnerskich oraz przyjaznej wspó³pracy 10 kwietnia 2011 roku zosta³a zawarta Umowa wspó³pracy miêdzy w³adzami samorz¹dowymi Gminy Lubomierz woj. dolnoœl¹skie POLSKA a Miastem Zbara obwód tarnopolski UKRAINA. Na uroczyste spotkanie podpisania Umowy wspó³pracy przybyli zaproszeni goœcie m.in. przewodnicz¹cy Rady Romuald ACHRA- MOWICZ, przewodnicz¹ca komisji Sfery Bud etowej, Gospodarczej i Przestrzegania Prawa Ewa SAD UCKA, przewodnicz¹cy komisji Rewizyjnej Micha³ HAJDASZ, Mieczys³aw ŒRODA z Pasiecznika, Dyrektor OKIS w Lubomierzu Miros³aw LASKOW- SKI, Kierownik USC Mariola LASKOWSKA, Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminnym, rolnictwa i leœnictwa Julia DÊBLIÑ- SKA oraz g³ówny specjalista ds. funduszy pomocowych i promocji gminy Justyna AUGUST. Oœrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu w ramach projektu Rozwój Centrum Kultury Lokalnej w Lubomierzu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie Oœ 4 Leader w ramach PROW zorganizowa³ warsztaty wokalno-muzyczne. Projekt skierowany by³ do grupy sk³adaj¹cej siê z dzieci i m³odzie y w wieku szkolnym, który ma na celu kultywowanie lokalnego dziedzictwa.w ramach warsztatów zaplanowanych by³o 5 spotkañ. Uczestnicy kszta³cili i rozwijali warsztat techniczny (emisja, oddech, wzmocnienie g³osu), poznawali ró ne gatunki muzyki w ramach poszukiwania prawdziwej w³asnej stylistyki i sposobu wypowiedzi poprzez œpiew, wzbogacaj¹c rozwój kulturalny poprzez kontakt z yw¹ muzyk¹ i piosenk¹ ludow¹ np. w kontaktach z zespo³ami regionalnymi, uwra liwienie na piêkno i cechy charakterystyczne muzyki ludowej oraz instrumentów ludowych. Wdro enie do aktywnoœci muzycznej jako w³asnego wk³adu w utrwalanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez przysz³e wystêpy sceniczne. Autorskie spotkanie z Hann¹ Cygler 8 kwietnia (pi¹tek) w Sali Œlubów UGiM w Lubomierzu odby³o siê autorskie spotkanie z Hann¹ CYGLER, która podczas spotkania opowiada³a o swojej powieœciopisarskiej twórczoœci promuj¹c swoj¹ ostatni¹ powieœæ Dobre geny (2011). Hanna CYGLER, w³aœc. Anna KANTHAK polska pisarka i t³umaczka. Nad pierwsz¹ powieœci¹, Tryb warunkowy, rozpoczê³a pracê w Ostatecznie ukoñczy³a j¹ w Pierwsz¹ ksi¹ k¹, która ukaza³a siê w 2003 nak³adem Wydawnictwa Cztery Strony Œwiata, by³a powieœæ 3 razy R. W latach opublikowa³a w Wydawnictwie Kurpisz kilka powieœci w serii Nie tylko o Mi³oœci, w tym tryptyk: Tryb warunkowy, Deklinacja mêska/ eñska i Przysz³y niedokonany oraz dwuksi¹g: G³owa anio³a i Dwie g³owy anio³a. W 2006 prze³o y³a na jêzyk polski powieœæ Joanny Czechowskiej The Black Madonna of Derby (tytu³ polski: Goodbye Polsko). Ostatni¹ powieœci¹ pisarki s¹ Dobre geny (2011). Oficjalna strona pisarki Organizatorem spotkania by³a Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu oraz Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki. Justyna AUGUST

8 8 Szkolne wieœci Mój ma³y œwiat Klasy II i III sprawdza³y swoje umiejêtnoœci w konkursie matematycznym, a uczniowie klas I wziêli udzia³ w konkursie recytatorskim Mój ma³y œwiat. Popisali siê piêkn¹ recytacj¹ ulubionych wierszy polskich autorów. I miejsce zajê³a Maria Cegielska wierszem J. Brzechwy Na straganie i Mateusz W¹sowicz wierszem J. Brzechwy Jak rozmawiaæ trzeba z psem. II miejsce zdoby³ Marceli Futryk recytuj¹c wiersz J. Tuwima Bambo, a III Seweryn Pó³torak wierszem U. Kowalskiej O osio³ku. Wyró nienia otrzymali: And elika Kawzowicz, Kornelia Szczurowska, Magdalena Denesiak, Micha³ Tyka, Szymon Binasiewicz, Emilia oziñska. Zwyciêzców konkursu nagrodzono ksi¹ kami. Dodatkowo pierwszoklasiœci przyznali nagrodê publicznoœci Kornelii Szczurowskiej i Mateuszowi W¹sowiczowi. Ulubieñcy otrzymali maskotki. Agata KOSTEK i Ewa BOCHEÑSKA Pamiêtamy o Tobie, Kochany Janie Pawle II W sobotê 2 kwietnia w 6-t¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a II i na miesi¹c przed beatyfikacj¹ spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Lubomierzu zgromadzi³a siê w koœciele parafialnym, gdzie zosta³a odprawiona uroczysta Msza œwiêta, której przewodniczy³ ksi¹dz Proboszcz Ryszard TRZÓS O. Na uroczystoœci pojawili siê uczniowie, nauczyciele i personel szko³y oraz niezawodni rodzice i licznie przybyli parafianie. Na pocz¹tku Eucharystii Dyrektor Szko³y Marek KOZAK przekaza³ Celebransowi Liturgii ornat z wizerunkiem i herbem Patrona, jako dar ufundowany przez ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹. Oprawê uroczystej Mszy œwiêtej ubogaci³y czytania, œpiewy i dary z³o one przez dzieci. Czuwa³y nad tym katechetki: Wioletta ROTKIEWICZ i Krystyna GALAS. Po Mszy œwiêtej uczniowie naszej szko³y uczcili pamiêæ Papie a Polaka multimedialn¹ inscenizacj¹ s³owno-muzyczn¹, przygotowan¹ pod kierownictwem nauczycielek: El biety WAJGERT i Bo eny CIERESZKO. Wystêp ten poprzeplatany by³ piosenkami szkolnego zespo³u wokalnego, przygotowanymi pod kierunkiem nauczyciela Tadeusza KOZAKA. Inscenizacja przywo³a³a u wszystkich wiele refleksji i wspomnieñ zwi¹zanych z Janem Paw³em II oraz wzbudzi³a ³zy wzruszenia. Aby wspólnie œwiêtowaæ wyniesienie do chwa³y o³tarzy S³ugi Bo ego Jana Paw³a II nasza szko³a zosta³a zaproszona przez Biskupa Pomocniczego Kurii Legnickiej Marka MENDYKA do wziêcia udzia³u 1 maja w pielgrzymce do Krzeszowa. Z zaproszenia oczywiœcie bardzo chêtnie skorzystamy i pojedziemy piêædziesiêcioosobow¹ delegacj¹ wraz z pocztem sztandarowym œwiêtowaæ tê donios³¹ chwilê. To wielka radoœæ dla ka dego Polaka, e Jan Pawe³ II, nasz najwiêkszy moralny autorytet, zostanie b³ogos³awionym. Mamy nadziejê, e w przysz³oœci stanie siê œwiêtym, bo przecie na to w pe³ni zas³uguje. Wspania³y sukces zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego JUNIOR 09 kwietnia w Rz¹sinach odby³ siê XIII Ogólnopolski Bieg Powitanie Wiosny. Startowa³a w nim 37-osobowa reprezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Junior Lubomierz. Zawodnicy UKS Junior zdobyli 6 medali! (3 medale srebrne i 3 medale br¹zowe). Medale srebrne zdobyli: Maksymilian Mielniczyn, Diana Perdon, Angela Raubo, medale br¹zowe zdobyli: Aleksandra Misiewicz, Viktoria Niebieszczañska, Dawid Urban. Na uwagê zas³uguje równie 4 miejsce Kariny Malinowskiej w kategorii klas VI, która trenuje dopiero 6 miesiêcy, a lepsze od niej okaza³y siê tylko zawodniczki z Wroc³awia, by³ego województwa zielonogórskiego oraz Zgorzelca, które trenuj¹ znacznie d³u ej. Na zdjêciu: trener Uczniowskiego Klubu Sportowego JUNIOR Lubomierz Adam RÊBISZ wskazuje zawodnikom drogê do sukcesu. Gratulujemy wspania³ego wystêpu i yczymy dalszych sukcesów zawodnikom i trenerowi Adamowi RÊBISZOWI! Prezes UKS JUNIOR Lubomierz Andrzej GÓRSKI W krainie francuskich melodii Klub Wiewiórka uczniowie nale ¹cy do Klubu Wiewiórka udali siê do Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Lubomed. Przywita³ nas Doktor Dariusz D BROWSKI oraz Panie Pielêgniarki. W trakcie spotkania uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym z³o- yli yczenia i wrêczyli kwiaty Panu Doktorowi z okazji Œwiatowego Dnia Zdrowia. Koñcowym efektem uroczystego spotkania by³o wykonanie wspólnego zdjêcia oraz wrêczenie uczniom przez Pana Doktora kolorowych naklejek Dzielny Pacjent. Po wizycie w przychodni dzieci posz³y do apteki i z³o y³y yczenia Kierownikowi Krzysztofowi G SIOROWSKIEMU. Reasumuj¹c, mo na powiedzieæ, e Pracownicy S³u by Zdrowia podejmuj¹c siê misji ratowania ycia i zdrowia drugiego cz³owieka zas³uguj¹ na najwy sze uznanie. Opiekun Klubu Wiewiórka Bo ena CIERESZKO Szkolny Konkurs Matematyczny W marcu odby³ siê konkurs matematyczny na poziomie klas II i III,, którego celem by³o sprawdzenie umiejêtnoœci logicznego myœlenia, wyci¹gania wniosków, dokonywania analizy i syntezy zadañ oraz rozumienie czytanego tekstu. Wziê³o w nim udzia³ 42 uczniów. Po sprawdzeniu testów zostali wy³onieni zwyciêzcy. Mistrzem matematyki w klasach II zosta³a Anna Kapusta, wicemistrzem Artur Horodecki i Michalina Migura. Osoby wyró nione to Marcelina B³a ejowska i Marta Bogdziewicz. W klasach III mistrzem matematyki zosta³ Arkadiusz Torba, wicemistrzami: Patryk Gucwa i Klaudia Chrab¹szcz. Osoby wyró nione to Kamil Budzicz i Katarzyna Niebieszczañska. Wszyscy wymienieni otrzymali dyplomy i rzeczowe upominki. Organizator Gra yna RÊBISZ Wraz z nadejœciem wiosny odwiedzili nas muzycy z Filharmonii Dolnoœl¹skiej w Jeleniej Górze, by zapoznaæ m³odych s³uchaczy z muzyk¹ francusk¹. Na powitanie uczniowie us³yszeli fragment muzyki z filmu Emanuelle, a póÿniej przemierzali malownicze uliczki Pary a, poznaj¹c zabytki i zwyczaje tego piêknego miasta. Niezwyk³ej wycieczce towarzyszy³y radosne akordeonowe i gitarowe walczyki, polki oraz piosenki kabaretowe. Tradycyjnie ju s³uchacze podejmowali próby swych si³: melodyjne padam, padam, padam w ich wykonaniu perfekcyjnie wkomponowa³o siê w piosenkê wykonywan¹ przez pani¹, która prowadzi³a spotkanie. ywe emocje wzbudzi³ kankan i piosenka o Polach Elizejskich. Du ym zainteresowaniem cieszy³ siê tak e quiz muzyczny. Gdy audycja dobieg³a koñca, oklaski rozbrzmiewa³y g³oœno i wszyscy zgodnie przyznali, e by³o czego pos³uchaæ w koñcu Pary to nie tylko stolica Francji, to serce artystycznego ycia Europy. Ewa BOCHEÑSKA, Anna BARSUL

9 9 Szkolne wieœci I miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po arniczej pt.: M³odzie Zapobiega Po arom w Rakowicach Wielkich odby³y siê eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej pt. M³odzie Zapobiega Po arom. Szko³ê Podstawow¹ im. J. Paw³a II w Lubomierzu reprezentowali: Karol Telega, ukasz Moszczyñski i Mateusz Karaczun. Nasi uczniowie odnieœli wspania³y sukces: Karol Telega zdeklasowa³ konkurentów z innych szkó³ zajmuj¹c I miejsce, ukasz Moszczyñski zaj¹³ III a Mateusz by³ IV na osiemnastu startuj¹cych. Karol Telega bêdzie reprezentowa³ nasz¹ szko³ê i powiat w wojewódzkich eliminacjach, które odbêd¹ siê w Kliczkowie. Trzymamy kciuki! opiekun grupy Stanis³aw IDZIEJCZAK Egzamin gimnazjalny Od 12 do 14 kwietnia uczniowie klas trzecich gimnazjum zmagali siê z zestawami egzaminacyjnymi z czêœci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i jêzykowej. By³ to ju ostatni egzamin przeprowadzany zgodnie z tzn. star¹ podstaw¹ programow¹. W przysz³ym roku szkolnym gimnazjalistów czeka egzamin w nowej formie. Oprócz wymienionych powy ej trzech czêœci egzaminu uczniowie bêd¹ uczestniczyæ jeszcze w jeden jego czêœci, tzw. projekcie edukacyjnym. Ponadto czêœæ jêzykowa zostanie poszerzona o poziomy zaawansowania jêzykowego. Z wypowiedzi uczniów wynika, e tegoroczny egzamin gimnazjalny by³ egzaminem ³atwym. Czy tak rzeczywiœcie by³o, oka e siê w czerwcu, kiedy to otrzymamy wyniki z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej. Marek CHRAB SZCZ Teatr profilaktyczny Czarny czwartek Janek Wiœniewski pad³ 29 marca uczniowie Zespo³u Szkó³ udali sie do lubañskiego kina Wawel na film A. Krauze pt.,,czarny czwartek. Janek Wiœniewskie pad³.film przypomina najmroczniejsze czasy Polski Ludowej, jest godny polecenia. Ukazuje czasy, w których ciê ko by³o normalnie funkcjonowaæ. W tym okresie co trzeci Polak wspó³pracowa³ z Urzêdem Bezpieczeñstwa, doprowadzi³o to do tego, e ludzie bali siê ze sob¹ rozmawiaæ. Widaæ doskonale, jak w³adza manipulowa³a spo³eczeñstwem. Na wybrze- u trwa³y zamieszki, a w³adza mówi³a o ma³ych demonstracjach. Uczniowie po obejrzeniu filmu wyszli z sali kinowej w milczeniu. Mo na jedynie siê domyœlaæ, czy tak dobrze ilustruj¹cy czasy komunizmu film zapad³ w pamiêci tych m³odych ludzi. Magda Pietruszewska klasa 3 7 i 8 kwietnia uczniowie naszej szko³y obejrzeli spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej. W tym roku szkolnym goœciliœmy aktorów i psychologa z Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER z Krakowa. W czwartek 7 kwietnia uczniowie liceum obejrzeli spektakl teatralny pt. W Labiryncie, opowiadaj¹cy historiê nastolatków przebywaj¹cych na sportowym obozie wakacyjnym... Presja otoczenia, szczególnie starszych kolegów, strach przed wy³amaniem siê i wykluczeniem z grupy, pierwsze próby z papierosami i alkoholem. Czy bêd¹ to wakacje o których wiêkszoœæ bêdzie wola³a zapomnieæ? W pi¹tek 8 kwietnia uczniowie gimnazjum obejrzeli spektakl pt. Retrospekcja, opisuj¹cy tak wa kie tematy jak: alkohol, narkotyki, w tym szczególnie dopalacze oraz wchodzenie w doros³oœæ. Przystêpna forma rozmowy dwojga przyjació³ o dokonywaniu yciowych wyborów i selekcji w³aœciwych wartoœci ukazane jest na tle konsekwencji tych przedsiêwziêæ. Treœci zawarte w przedstawieniach aktywizowa³y odbiorców, wzbudzaj¹c ich reakcje na to, co dzia³o siê na scenie.umiejêtna gra aktorska wci¹ga³a uczniów w sceniczne historie bohaterów. Ka de z przedstawieñ sk³ada³o siê z dwóch czêœci: artystycznej i teoretycznej. W czêœci teoretycznej m³odzie wspólnie z psychologiem uczestniczy³a w dyskusji na temat prawd zawartych w spektaklach, obala³a mity funkcjonuj¹ce w œwiadomoœci m³odzie y: alkohol rozluÿnia, raz wezmê to siê nie uzale niê, dopalacze s¹ bezpieczne. Spektakle dla uczniów Zespo³u Szkó³ w Lubomierzu jak co roku by³y bezp³atne. Ca³oœæ przedsiêwziêcia finansowa³a Gminna Komisja do spraw Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Za wsparcie serdecznie DZIÊKUJEMY!!! Damian G ADYSZ Wizyta klas policyjnych w Legnicy 23marca uczniowie klas o profilu policyjnym zwiedzali Samodzielny Pododdzia³ Prewencji Policji w Legnicy. Brali czynny udzia³ w musztrze pododdzia³ów zwartych. Zostali zapoznani z histori¹ tej jednostki oraz jej teraÿniejszoœci¹. Funkcjonariusze SPPP pokazali musztrê bojow¹ pododdzia- ³ów zwartych policji. Uczniowie mogli obejrzeæ sprzêt, jakim dysponuje jednostka. Nastêpnie zostali przewiezieni na stadion miejski w Legnicy, gdzie obejrzeli dzia³ania policjantów w trakcie rozpraszania pseudokibiców. Rafa³ G OWACKI Nowinki z Przedszkola Marzec powitaliœmy bardzo weso³o bior¹c udzia³ w korowodzie z okazji powitania wiosny. Dzieci zaprezentowa³y siê na lubomierskim rynku œpiewaj¹c piosenki i tañcz¹c. Towarzyszy³a im przy tym Marzanna, któr¹ dzieci wykona³y wraz z paniami w przedszkolu. Ka de dziecko przebrane by³o wiosennie. W naszej placówce mieliœmy zaszczyt goœciæ Filharmoniê Dolnoœl¹sk¹ z Jeleniej Góry z koncertem pt.: W krainie francuskiej melodii. Wszystkie grupy zorganizowa³y akcjê Pe³na miska dla schroniska. Zgromadzona karma dla psów i kotów zosta³a przekazana do schroniska w Jeleniej Górze. Grupa 5-6 latków pod kierunkiem M. LASZ- CZYÑSKIEJ-SEKRETA goœci³a rodzica Ma³gorzatê WALCZAK, która przeprowadzi³a zajêcia plastyczne z dzieæmi Baranki wielkanocne. Ka de dziecko wykona³o z masy solnej swojego baranka. Wytwory dzieci oraz inne ciekawe ozdoby wielkanocne bêdzie mo - na kupiæ podczas kiermaszu wielkanocnego 17 kwietnia. Kolejnym goœciem w naszym przedszkolu by³a Henryka SOCHA-ZAWADZKA, która prowadzi³a w grupie 5-6 latków warsztaty plastyczne Recykling z niczego coœ. Dzieci mia³y mo liwoœæ wykazania siê w³asn¹ pomys³owoœci¹ i twórczoœci¹ plastyczn¹ podczas wykonywania postaci bajkowych z gazety i kleju. Natomiast dzieci z grupy 4-5 latków pod kierunkiem Jolanty KUTKIEWICZ piek³y najzdrowszy chleb w Lubomierzu. Wszyscy, którzy próbowali nasz domowy chleb, byli zachwyceni jego smakiem i zapachem. W tym miesi¹cu dzieci poznaj¹ zagadnienia z zakresu wyrabiania nawyków prozdrowotnych oraz ochrony œrodowiska. W zwi¹zku z tym przeprowadzone zosta³y w ka dej grupie zajêcia pt.; Selektywna zbiórka odpadów które przeprowadzi³ pracownik Zak³adu Utylizacji Odpadów Komunalnych Izery ukasz STECZEK. Uœwiadomi³ dzieciom, jak bardzo wa ne jest segregowanie œmieci i dlaczego musimy to robiæ. Wszystkim zaproszonym goœciom serdecznie dziêkujemy. Nasza placówka podpisa³a umowê z firm¹ REBA w zakresie odbioru zu ytych baterii. Dzieci przynosz¹ baterie i zbieraj¹ za to punkty dla przedszkola. Po zakoñczeniu akcji za zebrane punkty dzieci otrzymuj¹ zabawki do grup. Zachêcamy innych, eby przynosili nam baterie, a dziêki temu wspomog¹ przedszkole. 01. kwietnia dzieci wyjecha³y na wycieczkê do Pa³acu w Wojanowie na przedstawienie teatralne pt. Brzydkie kacz¹tko z okazji Dnia S³u by Zdrowia odwiedziliœmy pracowników naszej przychodni i apteki sk³adaj¹c yczenia. Dzieci zosta³y obdarowane s³odyczami i wiedz¹ na temat wartoœci zdrowia i koniecznoœci dbania o nie. Przypominamy, i koñczy siê rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2011/2012.!!! yczymy wspania³ych Œwi¹t!

10 10 Wieœci z Oœrodka Kultury i Sportu Z Biblioteki Publicznej Dzieci z Klubu 4-H,,Zimna Woda przy Filii Bibliotecznej w Pasieczniku bior¹ udzia³ w Projekcie,,Szkolny Ogródek 2011r., organizowanym przez Fundacjê Edukacyjn¹ 4-H w Polsce. Za³o y³y ogródek uprawy zió³ leczniczych i przyprawowych. Fundusze na za- ³o enie ogródka w wysokoœci 500z³ otrzyma³y z Fundacji. Oprócz tego cz³onkowie klubu wziêli udzia³ w konkursie,,naj³adniejszy Koszyczek Wielkanocny organizowany przez Dolnoœl¹ski Oddzia³ Doradztwa Rolniczego we Wroc³awiu. Specjalne podziêkowanie od dzieci z klubu 4-H dla Barbary BUZY i Haliny GOLEC za pomoc w przygotowaniu dekoracji Wielkanocnych. Turniej Pi³ki Siatkowej o godzinie w Sali Gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Lubomierzu odby³ siê Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz. Uczestniczy³y w nim cztery zespo³y: Herkules Gryfów Œl¹ski, ZSOiW P³akowice, Nadleœnictwo Lwówek Œl¹ski i gospodarze turnieju Sami Swoi Lubomierz. Turniej by³ bardzo wyrównany i zaciêty, mimo tego odbywa³ siê w mi³ej i przyjaznej atmosferze. Do ostatniego meczu tak naprawdê nie by³o wiadomo, kto zwyciê y, ostatecznie w finale lepsi okazali siê gospodarze pokonuj¹c w tie breaku Herkulesa Trzecie miejsce zajê³a dru yna ZSOiW P³akowice. W sk³ad zwyciêskiej dru yny weszli: Marcin OSIADACZ, ukasz LASZCZYÑSKI, ukasz PORADA, Pawe³ WOJNAROWICZ, Marcin KAMIÑSKI, Miros³aw LASKOWSKI, Mariusz MALAROWSKI, zwyciêzcom gratulujemy, dziêkujemy za udzia³ wszystkim dru ynom i zapraszamy w przysz³ym roku. Pierwszy dzieñ wiosny! 21 marca na lubomierskim rynku mieszkañcy naszej gminy mogli uczestniczyæ w uroczystym pierwszym dniu wiosny. W przedsiêwziêciu uczestniczy³y szko³y: Szko³a Podstawowa im JP II, oraz Zespó³ Szkó³ w Lubomierzu, a tak e Przedszkole Miejskie. Wydarzenie uœwietni³y wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie y oraz koncert zespo³u Alex Band. Podczas obchodów pierwszego dnia wiosny zosta³y rozstrzygniête konkursy: na najpiêkniejsz¹ Marzannê oraz wybory Lubo-Miss i Lubo-Mistera Wiosny Lubomiss zosta³a Dorota Kret, Lubomisterem Kuba Arendarczyk. Wygra³a Marzanna Bezdomna, II miejsce zajê³a Pudzianowska. Ju same ich nazwy: Zimna Zoœka,,Lodzia, Policjantki Bulli, Iwonka, Edyta, Marzenka wskazywa³y na pomys³owoœæ ich wykonawców. Zajêcia Taneczne W Lubomierzu odbywaj¹ siê zajêcia taneczne dla dzieci i m³odzie y organizowane przez OKiS. W ka dy wtorek uczestnicy mog¹ nauczyæ siê tañca nowoczesnego, jazz, hip-hop bez adnych op³at.. Wszystkich, którzy chc¹ uczyæ siê tañczyæ serdecznie zapraszamy we wtorki; starsz¹ m³odzie o 15.30, m³odsz¹ (do 12 lat) o Zajêcia prowadzi Joanna JOBDA. Zdrowych, pogodnych, obfitych Œwi¹t Wielkanocnych, radosnego nastroju, mokrego Dyngusa ycz¹ Dyrektor Miros³aw LASKOWSKI i za³oga OKiS o godz w Sali Œlubów UGiM w Lubomierzu w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi¹ ki odby³o siê spotkanie autorskie z powieœciopisark¹ Hann¹ CYGLER. W imprezie udzia³ wziêli cz³onkowie DKK, osoby zaproszone oraz Dyrektor wraz z pracownikami z Biblioteki Publicznej w Gryfowie, a tak e Kierownik Biblioteki we Lwówku. Uczestnicy z przyjemnoœci¹ wys³uchali wyst¹pienia pisarki, a tak e mieli mnóstwo pytañ do autorki. Hanna CYGLER zauroczona naszym ma³ym miasteczkiem bardzo serdecznie dziêkowa³a za przemi³¹ atmosferê oraz przyjêcie. Biblioteka Publiczna dziêkuje Anecie GIEYSZTOR za podarowane ksi¹ ki. K. KIEZIK-GOZDZICKA, K. KULIG Majówka z OKiS Oœrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu zaprasza na MAJÓWKÊ, która odbêdzie siê 3 maja (wtorek) na lubomierskim stadionie. O godzinie rozpocznie siê Turniej Pi³ki No nej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz. Podczas turnieju oferujemy moc atrakcji: wystêpy artystyczne zespo- ³ów muzycznych, tanecznych, pokaz karate, pokazy policyjne, konkursy dla dzieci, kabaret. Przewidziany jest tak e Turniej Si³aczy czyli Mocarz Maja Niektóre z konkurencji to przeci¹ganie samochodu na linie i przerzucanie worków z piaskiem. Wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w turnieju prosimy o zapisy w OKiS w Lubomierzu. Dok³adny program imprezy pojawi siê wkrótce.

11 VII Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego Struktura powiatowych placówek oœwiatowych i ich sytuacja organizacyjna i finansowa by³a g³ównym tematem Sesji, która odby³a siê 25 marca. Nie mniej emocji wzbudzi³y jednak wybory cz³onka Zarz¹du Powiatu, po rezygnacji z tej funkcji Daniela KOKO. Sesjê od powitania przyby³ych goœci rozpocz¹³ Henryk KULESZA Przewodnicz¹cy Rady. Po powitaniu, Rada przyjê³a rezygnacjê Daniela KOKO i wprowadzi³a do porz¹dku obrad uzupe³nienie sk³adu Zarz¹du. Starosta zaproponowa³ kandydaturê Radnej Ma³gorzaty SZCZEPAÑSKIEJ. Po wyborach komisji skrutacyjnej oraz przyjêciu regulaminu wyborów, odby³o siê g³osowanie. Za wyborem g³osowa³o 14 radnych, 1 by³ przeciw, a dwóch wstrzyma³o siê od g³osu. Po wyborach g³os zabra³ Józef Stanis³aw MRÓWKA starosta lwówecki, który zda³ sprawozdanie z posiedzeñ Zarz¹du Powiatu, które odby³y siê pomiêdzy Sesjami Rady. Wiele dyskusji wywo³a³ g³ówny temat zwo³anej Sesji, tj. struktura powiatowych placówek oœwiatowych i ich sytuacja organizacyjna i finansowa. Za punkt wyjœciowy dyskusji pos³u- y³a prezentacja przygotowana przez Wydzia³ Infrastruktury Spo³ecznej, a przedstawiona przez Mariusza MENDOCHÊ Naczelnika Wydzia³u. Powiat, którego sytuacja finansowa nie jest dobra, od lat anga uje dodatkowe œrodki przeznaczone na funkcjonowanie placówek oœwiatowych. Subwencja oœwiatowa nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb, a dodatkowe œrodki przeznaczone na ten cel w 2011 roku wynios¹ prawie 1 mln z³otych. Sytuacjê pogarsza równie ni demograficzny, P owiatowe który wp³ywa na nabór i liczbê uczniów w szko- ³ach ponadgimnazjalnych. Wszyscy Radni s¹ zgodni, e edukacja jest jednym z najwa niejszych obszarów infrastruktury spo³ecznej. Jednak e Powiat przy realizacji bud etu musi uwzglêdniæ równie realizacjê zadañ i inwestycji zwi¹zanych z utrzymaniem dróg powiatowych, instytucji pomocy spo³ecznej, s³u by zdrowia i innych obszarów dzia³ania, do których zosta³ powo³any. Zarz¹d zamierza wiêc wprowadziæ zmiany dotycz¹ce finansowania szkó³ ponadgimnazjalnych. Wszystkie nowe klasy utworzone po 1 wrzeœnia 2011 roku bêd¹ musia³y utrzymywaæ siê wy³¹cznie z subwencji oœwiatowej, co w perspektywie kilku lat ma doprowadziæ do utrzymywania siê placówek oœwiatowych w ca³oœci ze œrodków przekazywanych na ten cel powiatowi z Ministerstwa Edukacji. W kolejnym punkcie Sesji informacje o dzia³alnoœci Lokalnej Grupy Dzia³ania oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawi³a Bo- ena MULIK prezes stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo Izerskie, które zajmuje siê m.in. realizacj¹ konkursów Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego Zmiany do bud etu powiatu oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym by³y powodem zwo- ³ania, na wniosek Zarz¹du Powiatu, Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odby³a siê 13 kwietnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego. W obradach uczestniczy³o 17 radnych. W trakcie Sesji Radni przyjêli zmiany do uchwa³ bud etowych zwi¹zane m.in. z mo liwoœci¹ pozyskania œrodków z 0,6% rezerwy czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadania remontowe w jednostkach oœwiatowych powiatu. Podjêto uchwa³ê o przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2011 roku, a tak e uchwa³ê o rezygnacji Ma³gorzaty SZCZEPAÑSKIEJ ze sk³adu Komisji Zdrowia, Pomocy Spo³ecznej i Bezpieczeñstwa Publicznego, w zwi¹zku z jej wyborem na cz³onka Zarz¹du Powiatu na poprzedniej Sesji. Wiele dyskusji wywo³a³o wprowadzenie zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Na wniosek Zarz¹du Powiatu do WPI wprowadzone zosta³o zadanie zwi¹zane z przystosowaniem pomieszczeñ szpitala do potrzeb oddzia³u po³o niczo neonatologicznego. Nie trzeba nikogo przekonywaæ o potrzebie utworzenia takiego oddzia³u, jednak e Radni nie byli jednomyœlni w tej sprawie. Zmiany w WPI nie oznaczaj¹ natychmiastowej realizacji inwestycji, której koszt szacowany jest na ponad 3,5 mln z³otych, potrzebne s¹ równie zmiany w bud ecie powiatu. Jest jednak szansa przywrócenia do lwóweckiego szpitala ju od 2012 roku oddzia³u po³o niczego. Przyjêta uchwa³a stanowi pierwszy krok do realizacji zadania. O szczegó³ach planowanej inwestycji bêdzie mo na powiedzieæ wiêcej po przygotowaniu dokumentacji projektowej, istnieje równie szansa pozyskania na jej realizacjê œrodków zewnêtrznych. Marcin LAMPART wieœci 11 objêtych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich W sprawozdaniu znalaz³y siê informacje o dotychczas zrealizowanych konkursach oraz o planowanych w przysz³oœci. Szczegó³y mo na znaleÿæ na stronie internetowej Stowarzyszenia Podczas Sesji Radni przeg³osowali tylko jedn¹ uchwa³ê, zgodnie z któr¹ do sk³adu Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu przyjêty zosta³ Daniel KOKO. Treœci uchwa³ wraz z uzasadnieniem opublikowane s¹ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem Kolejna Sesja zaplanowana jest na 27 maja. Marcin LAMPART Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkanocnych yczenia szczêœcia, zdrowia i radoœci przesy³aj¹ Starosta Lwówecki Józef Stanis³aw MRÓWKA Wicestarosta Lwówecki Zbigniew GRZEŒKÓW Pzewodnicz¹cy Rady Powiatu Lwóweckiego Henryk KULESZA Lwówek ek Œl¹ski, Wielkanoc 2011 Przetarg Zarz¹d Powiatu w Lwówku Œl¹skim og³asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci po³o onych w Przecznicy k. Œwieradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Spo³ecznej. Przetarg odbêdzie siê 24 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Œl¹skim. Szczegó³y do przeczytania na stronie w zak³adce Przetargi. Konkurs ofert na realizacjê zadañ z zakresu ekologii Zarz¹d Powiatu w Lwówku Œl¹skim og³osi³ otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego wspieranego z bud etu Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku w sferze ekologii, ochrony zwierz¹t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wnioski mo na sk³adaæ do 27 kwietnia br. W konkursie mog¹ udzia³ wzi¹æ organizacje pozarz¹dowe i inne podmioty wymienione w ustawie o dzia³alnoœci po ytku publicznego. Szczegó³y dotycz¹ce procedury ubiegania siê o œrodki s¹ dostêpne na stronie internetowej w og³oszeniu o konkursie. Zachêcamy do wziêcia w nim udzia³u.

12 12 2 POLEV po egna³ Zimê! 20 marca w godzinach wieczornych na lubomierskim rynku Grupa Artystyczna 2POLEV z Lubomierza dokona³a oficjalnego po egnania Zimy. Lubomierscy artyœci wraz z m³odzie ¹ z Internatu Szkó³ uczestniczyli w po egnalnym korowodzie przez rynek miasta, gdzie zosta³ og³oszony oficjalny wyrok skazuj¹cy Zimê, dodatkowo uœwietniony efektami pirotechnicznymi. Ca³y happening zosta³ zakoñczony oficjalnym spaleniem Zimy. By³o to pierwsze w Lubomierzu tego typu przedsiêwziêcie, dlatego zgromadzi- ³o wielu widzów. 2POLEV zapowiada, e plenerowe happeningi bêd¹ jeszcze organizowane w przysz³oœci. Najpiêkniejsza Palma Pismo z S¹du Z S¹du Rejonowego Wydzia³ II Karny w Lwówku Œl¹skim otrzymaliœmy pismo nastêpuj¹cej treœci: S¹d Rejonowy w Lwówku Œl¹skim Wydzia³ Karny zgodnie z wyrokiem z dnia 04 listopada 2010 r. sygn. Akt IIK 105/10 dot. Artura DUMAÑ- SKIEGO ur r. w Lwówku Œl¹skim, syna Stanis³awa i Barbary zwraca siê z proœb¹ o zamieszczenie w Gazecie lokalnej Sami Swoi og³oszenia o nastêpuj¹cej treœci: S¹d Rejonowy w Lwówku Œl¹skim wyrokiem z dnia r. sygn. Akt IIK 105/10 uzna³: Artura DU- MAÑSKIEGO, s. Stanis³awa, urodz r. za winnego pope³nienia czynu z art kk przy zastosowaniu art.50 kk i odstêpuje od wymierzenia mu kary, podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez jednorazowe umieszczenie w Gazecie Lokalnej Sami Swoi, zas¹dzenie na rzecz pokrzywdzonych Lucyny i Stanis³awa SOSULSKICH kwoty 600,00 z³ tytu³em poniesionych kosztów procesu. Po raz siódmy uczniowie naszej szko³y stanêli do konkursu Najpiêkniejsza palma wielkanocna. W klasach I-VI na konkurs wp³ynê³o 29 prac. I miejsce: Konrad Binasiewicz, Patrycja Sa³aciak, Weronika i Dawid Urban, Marta Bogdziewicz, Julia Rzepliñska, Gabriela Opoka, Klaudia Chrab¹szcz, II miejsce: Justyna Walczak, III miejsce: Natalia urek, Jakub Arendarczyk. Wyró nienia: Zuzanna Szyderska, Krystian Koz³owski, Szymon Binasiewicz, Maksymilian Mielniczyn, Micha³ Brodziñski, Honorata Olszewska. W klasach IV-VI wyró niono prace: Agaty Stankiewicz i Weroniki Krygier, Weroniki Zapa³y i Sandry Staszkowian, Izabeli Onsowicz, Natalii K³odziñskiej i Magdy Szymczyszyn oraz Gabrieli Kiedy i Maæka Skaziaka. Prace, które zajê³y w szkolnych eliminacjach I miejsce zakwalifikowa³y siê do VII Powiatowego Konkursu Najpiêkniejsza palma wielkanocna. Innym konkursem organizowanym na terenie naszego powiatu jest Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanocnych w Radoniowie. 15 kwietnia w auli Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Lwówku podsumowano VII Powiatowy Konkurs Najpiêkniejsza palma wielkanocna. Z naszej szko³y wyró niono palmy uczennic z klasy IIa Julii Rzepliñskiej i Marty Bogdziewicz. E. BOCHEÑSKA, A. KOSTEK, J. BUDZICZ, A. BARSUL Nagroda Na zagadkê zamieszczon¹ w poprzednim wydaniu Samych Swoich poprawnie odpowiedzia³a Anna KRAJEWSKA z Milêcic. W nagrodê otrzymuje prenumeratê naszej gazety do koñca roku! Na Czytelników, którzy poprawnie odpowiedz¹ na poni sze zagadki czekaj¹ nagrody! Zagadki Które artyku³y z gazety ilustruj¹ te zdjêcia? Uœmiechnij siê apówka Sêdzia do oskar onego: Jak pan siê nie wstydzi³ przyj¹æ piêæset z³otych ³apówki? Proszê s¹du. Bardzo siê wstydzi³em, ale on nie chcia³ daæ mi wiêcej. Prezentacja W s¹dzie dwie strony obrzucaj¹ siê wzajemnie wyzwiskami: Ty debilu krzyczy jeden z mê czyzn. Ty kretynie odpowiada drugi. W pewnej chwili wtr¹ca siê sêdzia: Skoro panowie ju siê poznali, mo emy przyst¹piæ do rozpatrzenia sprawy. Nie pomóg³ Dlaczego œwiadek nie pomóg³ poszkodowanemu, gdy wybuch³a bójka? Bo gdy wybuch³a nie wiedzia³em jeszcze kto bêdzie poszkodowany... Odwo³anie Sêdzia poucza oskar onego: Przeciwko temu wyrokowi mo e pan wnieœæ odwo³anie lub z jego zrezygnowaæ. Oskar ony: To ja rezygnujê z wyroku. Pusty Czy oskar ony wyci¹gaj¹c portfel z kieszeni ofiary nie ba³ siê? Oczywiœcie, e siê ba³em. Ba³em siê, e bêdzie pusty... Œwiadek Oskar ony: Biorê œwiadka na Boga, e jestem niewinny... Sêdzia: Odmawiam. Lista œwiadków jest ju zamkniêta... To samoœæ Dlaczego w chwili zatrzymania oskar ony poda³ fa³szywe nazwisko? Bo jak jestem z³y, to nie poznajê samego siebie. Narkotyki Zatem œwiadek twierdzi, e oskar ony by³ pod dzia³aniem jakiœ œrodków odurzaj¹cych... Tak proszê s¹du. Oskar ony k³óci³ siê z policjantem. Ale to nie jest jeszcze dowód... Ale tam nie by³o adnego policjanta... Przezorny Czy œwiadek by³ karany? Tak, za k¹piel w miejscu niedozwolonym. Kiedy to by³o? Dziesiêæ lat temu. A od tego czasu? Nie k¹pa³em siê ju... Zaradny Sêdzia odczytuje wyrok, skazuj¹cy oskar onego na surowy wyrok. Na sali rozlegaj¹ siê okrzyki. Niezadowolony sêdzia mówi: Gdy jeszcze raz ktoœ zak³óci porz¹dek rozprawy, ka ê go natychmiast wyprosiæ z sali. Na to oskar ony: Hej ho! Terefere kuku! Buuuu! Wydawca: Oœrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu ADRES REDAKCJI: Lubomierz, ul. Wac³awa Kowalskiego 1, tel ZESPÓ REDAKCYJNY: Jadwiga Sieniuæ redaktor naczelna, Barbara Urbanowicz, Anna Jurasiñska,Teresa Œliwiñska, Justyna August, Joanna Sikora, Miros³aw Laskowski, Marek Chrab¹szcz, ukasz Pater, Andrzej Bojko Wpisywanie tekstów, sk³ad J. Sieniuæ. Druk: tel Nak³ad 300 egz. Cena 2.00 z³. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i koniecznych zmian stylistycznych w nadsy³anych materia³ach. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Nr zamkniêto r.

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³ Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN 1642 6371 Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, 26-500 Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) 617-12-53, (048) 617-10-16 fax (048) 617-05-10, http://www.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl,

Bardziej szczegółowo

Sybiracy z Podobwodu AK Sędziszów

Sybiracy z Podobwodu AK Sędziszów Sybiracy z Podobwodu AK Sędziszów Inicjatywa budowy w Sędziszowie Małopolskim memoriału, poświęconego żołnierzom Armii Krajowej zesłanym w latach 1944-1945 do łagrów w Związku Sowieckim, stała się przyczyną

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo