Inspiracja Wizja Rozwiązanie TELEXUS NOWOCZESNY SYSTEM TELEMETRII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inspiracja Wizja Rozwiązanie TELEXUS NOWOCZESNY SYSTEM TELEMETRII"

Transkrypt

1 Inspiracja Wizja Rozwiązanie TELEXUS NOWOCZESNY SYSTEM TELEMETRII a u t o m a t y k a t e l e m e t r i a r e g u l a c j a e l e k t r o n i k a m e t r o l o g i a

2 Telemetria w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Dlaczego Telexus? Czy rozbudowana infrastruktura przedsiębior- W standardy nowoczesnej telemetrii wpisuje modułowość elementy systemu zbudowa- wydajność współpraca z nowoczesnymi stwa może być przeszkodą w zwiększaniu się system Telexus produkt firmy Atrem S.A., ne są z komponentów elastycznie łączonych, systemami zarządzania bazą danych zapewnia efektywności działań i obniżaniu kosztów eks- którego funkcjonalności wykraczają poza ty- pozwala to na sprostanie nawet najbardziej szybki dostęp do zgromadzonych danych ploatacji? Nie, jeśli docenimy rolę skutecznego powe założenia systemu klasy SCADA. Telexus wymagającym sytuacjom i oczekiwaniom zarządzalność wygodne, scentralizowane zarządzania informacją. Precyzyjne przekazywa- oferuje nie tylko zdalną kontrolę nad obiektami nakładanym przez użytkowników systemu zarządzanie systemem nie i przetwarzanie danych ma dziś ogromne technicznymi, pobieranie danych z urządzeń skalowalność możliwość rozbudowy system przyjazny dla użytkownika znaczenie przede wszystkim w sektorze prze- zainstalowanych na obiektach oraz wizualiza- systemu w sposób praktycznie nieograniczony prosta instalacja, intuicyjny interfejs, możli- mysłowym: gazownictwie, przemyśle wydo- cję danych użytkownikom w postaci ekranów na dowolnej ilości maszyn wość pracy zdalnej bywczym, elektroenergetyce, ciepłownictwie synoptycznych, raportów, wykresów i alarmów. bezpieczeństwo rozbudowany i wydajny i gospodarce wodno-kanalizacyjnej a więc Jego zadaniem jest również kolekcja danych system kontroli dostępu i uprawnień w branżach, w których monitorowanie proce- oraz ich wielowymiarowa analiza. Oferowany otwartość zastosowanie systemów sów technologicznych coraz częściej przepro- przez nas system pozwala usprawnić procesy zarządzania bazą danych pozwala na wygodny wadza się z zastosowaniem systemów teleme- dystrybucyjne i produkcyjne, przy równocze- dostęp do danych z wykorzystaniem zewnętrz- trycznych. Obecnie nowoczesnym systemom snej optymalizacji poniesionych kosztów. Na- nych narzędzi telemetrii stawia się coraz większe wymagania szym sukcesem jest ponad czterdzieści wdrożeń wieloplatformowość system działa ich zadaniem jest nie tylko przesyłanie i wi- w polskich przedsiębiorstwach funkcjonujących na wielu architekturach sprzętowych oraz syste- zualizacja wartości pomiarowych, ale również w branży gazowniczej, ciepłownictwie i inżynie- mach operacyjnych, możliwa jest również praca kolekcja danych, walidacja i alarmowanie o zaist- rii środowiska. w konfiguracjach heterogenicznych niałych nieprawidłowościach. niezawodność pewna i stabilna praca dzięki zastosowaniu technik klastrowania oraz możliwości redundancji węzłów składowania i przetwarzania danych System Telexus znajduje zastosowanie w branżach wymagających wizualizacji procesów technologicznych, m.in. w gazownictwie, ciepłownictwie, inżynierii środowiska, automatyce budynkowej Technologia System Telexus odczytuje pomiary za pomocą różnych mediów transmisyjnych i protokołów (Ethernet, RS232, RS485, GPRS). Na warstwie logicznej wykorzystywane są protokoły GazModem 1, GazModem 2, Modbus, M-BUS, SNMP oraz DDE. Dane składowane są w bazie danych Oracle lub MS SQL. Dzięki wykorzystaniu technologii Java system może być uruchamiany na różnych platformach systemowo-sprzętowych, takich jak MS Windows, Linux, AIX, UNIX. System posiada mechanizmy autodiagnostyki oraz informowania o potencjalnych zagrożeniach.

3 Architektura systemu Telexus Telexus został zaprojektowany w oparciu o model klient serwer. Jego architektura pozwala Zalety architektury systemu Telexus POŁĄCZENIE POŁĄCZENIE zatem na zastosowanie w nadzorowaniu procesów różnej skali. System może kontrolować pracę zarówno pojedynczych urządzeń zlokalizowanych w obrębie tego samego pomieszczenia, co komputer, jak i rozproszonych geograficznie KLASTER SERWERÓW APLIKACJI układów tysięcy urządzeń z pośrednimi serwerami komunikacyjnymi i redundantnymi, sklastrowanymi serwerami centralnymi. Inną istotną cechą systemu Telexus jest możliwość rozszerzania bibliotek obsługiwanych protokołów i urzą- POŁĄCZENIE dzeń oraz bibliotek funkcji obliczających, weryfikujących i raportujących (obrabiających surowe dane z urządzeń celem wydobycia z nich dodatkowej wiedzy). : interfejs dostosowany POŁĄCZENIE: aplikacja Java Web Start KLASTER SERWERÓW APLIKACJI: do potrzeb i uprawnień gwarantuje łatwą instalację, użytkownika, szybki i prosty automatyczną aktualizację centralne zarządzanie dostęp do danych przy każdym uruchomie- uprawnieniami niu systemu klient pobiera i dostępem klientów, central- najnowsze oprogramowanie ne zarządzanie konfiguracją z serwera uniwersalna platforma Java bezpieczeństwo wydajność niezawodność pozwala na poprawne rozwiązania serwerowe działanie w zmieniającym zapewniające wysoką się środowisku systemów dostępność aplikacji (redun- operacyjnych dancja, kopie zapasowe) łatwa rozbudowa środowisko serwerowe ewoluuje wraz z potrzebami Telexus wyznaczamy trendy w telemetrii

4 Stawiamy na funkcjonalność Prezentacja danych Telexus jest systemem rozbudowanym technologicznie. Na kolejnych stronach zapoznacie się Państwo z jego najważniejszymi funkcjonalnościami. Mechanizm akwizycji danych Ekrany synoptyczne Telexus oferuje różnorodność narzędzi przeznaczonych do prezen- cych w skład sieci, ekrany służą do wizualizacji rozbudowanych sche- towania danych. Jedną z podstawowych form prezentacji są ekrany matów (sieć dystrybucyjna, przesyłowa) przydatnych przede wszyst- synoptyczne wykonywane w uniwersalnym formacie grafiki dwuwy- kim w pracy dyspozytorskiej. Funkcjonalność ekranów nie ogranicza miarowej poza funkcjami udostępnianymi w standardzie SVG są wy- się jednak do prezentacji danych. Za ich pośrednictwem można mo- System Telexus posiada zaawansowany system akwizycji danych zarówno bieżących jak i archiwalnych, zapewniający pracę w trybie posażone w cechy dynamiczne, pozwalające reagować na zmienne dyfikować parametry realizacji wizualizowanych procesów, definio- całkowicie automatycznym. Użytkownik może samodzielnie tworzyć harmonogramy pobierania danych. zewnętrzne docierające do systemu z urządzeń lub z podłączonych wać progi alarmowe dla zmiennych, generować wykresy i raporty, mierników. Oprócz prezentacji szczegółowych elementów wchodzą- a także pobierać dane na żądanie. ZAPYTANIE/ODPOWIEDŹ ZAPYTANIE/ODCZYT URZĄDZENIE POMIAROWE ZAPYTANIE/ODCZYT SERWER SYSTEMU TELEXUS ZAPYTANIE/ODPOWIEDŹ URZĄDZENIE POMIAROWE ZAPIS/ODCZYT BAZA DANYCH: ORACLE, MSSQL Schemat automatycznej akwizycji danych Zadanie pobierania danych Przykładowy harmonogram Ekrany synoptyczne

5 Wykresy Raporty Inną formą graficznej prezentacji danych w systemie są wykresy, które cja z użytkownikiem, który może modyfikować ustawienia wykresu System Telexus pozwala nie tylko na odczytywanie i składo- obrazując dynamikę zmian wartości umożliwiają śledzenie zależności według własnych preferencji zmieniając np. zakresy osi, definiując ich wanie danych pomiarowych, ale również na ich zestawianie między zmiennymi. Dane na wykresach odświeżane są automatycznie skalę, wyświetlając lub ukrywając poszczególne elementy itd. Dodat- w formie raportów. System raportowania pozwala użytkowniko- lub na żądanie użytkownika, natomiast zmienne i osie wykresów są kowo użytkownik ma możliwość eksportowania danych pomiarowych wi tworzyć zestawienia tabelaryczne za dowolny okres z możli- predefiniowane. Cechą wykresów w Telexusie jest ich wysoka interak- do plików w formacie MS Excel oraz wydrukowania widoku wykresu. wością definiowania sposobu agregacji pomiarów, wyliczać wartości, wyznaczać podsumowania, przeprowadzać formatowanie warunkowe. Raporty można następnie eksportować do wielu formatów, m.in. xls, pdf, rtf, html. Użytkownik ma możliwość edycji raportów. Dodatkowo Telexus oferuje serwis WWW, który pozwala na wystawianie raportów dostępnych przez przeglądarkę internetową. Wykres dowolnej zmiennej Przykładowe raporty Wykresy Raport w trybie edycji

6 Rozbudowany system alarmowania i ostrzegania o nieprawidłowościach Mechanizmy przekazywania nastaw do urządzeń sterujących System Telexus poprzez kontrolę poprawności danych pomiarowych niebezpiecznych wysyłana jest za pomocą sygnalizacji wizualnej (kon- System wyposażony jest również w mechanizm przesyłania nastaw do urządzeń obsługujących protokoły ModBus i ProfiBus. Pozwala to na oraz możliwość weryfikacji odczytywanych pomiarów wspiera dzia- trolki, okna alarmów, tool tipy) oraz dźwiękowej. Użytkownik może dokonywanie zmian parametrów przebiegu nadzorowanych procesów (np. zmiany parametrów algorytmów regulacji i sterowania, otwieranie/ łania związane z diagnostyką usterek i awarii. Użytkownik może śle- również samodzielnie definiować progi alarmowe i ostrzegawcze, zamykanie zaworów, zdalne włączanie/wyłączanie urządzeń. dzić przebieg zdarzeń zachodzących w nadzorowanej infrastrukturze konfigurować reguły powiadamiania oraz przypisywać alarmy do kon- za pomocą specjalnych tabeli, a informacja o sytuacjach potencjalnie kretnych użytkowników i grup użytkowników. Okno informujące o wystąpieniu alarmu Przekazywanie nastaw do urządzeń Lista alarmów Moduły rozszerzające Zaawansowane mechanizmy kalkulacji i analizy danych z wykorzystaniem dedykowanych algorytmów Telexus daje możliwość wyboru okresu agregacji próbek, porównywania zmiennych różnego typu, a także porównywania zmiennych pochodzących od kilku niezależnych od siebie urządzeń. Konfigurator reguł powiadamiania Okno przypisywania grup i użytkowników Wykres obrazujący zmienne pochodzące z kilku urządzeń

7 Mechanizmy manualnego wprowadzania i korekty danych System monitoringu ochrony katodowej W przypadku braku danych lub zaistnienia błędu użytkownik może samodzielnie przeprowadzić weryfikację lub korektę danych. System Telexus pozwala monitorować stan układu urządzeń ochrony akntykorozyjnej, wspomagając m.in. procesy decyzyjne służb eksploatacyjnych w zakresie prawidłowej ochrony rurociągów. Telexus nadzoruje pracę wyspecjalizowanych urządzeń wysokiej dokładności, a następnie prezentuje wyniki pomiarów w postaci ekranów, wykresów i raportów. System monitoringu ochrony katodowej może być wykorzystywany w nadzorowaniu rurociągów gazowych, paliwowych, wodnych i ciepłowniczych, konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych, zbiorników i oczyszczalni ścieków. System daje możliwość zdalnego sterowania pracą nowoczesnych stacji ochrony katodowej, w tym regulację natężeniem, napięciem, potencjałem ochrony, dodatkowo wizualizując rozkład potencjałów na elementach chronionych. Formularz uzupełniania danych Ekran wysyłania nastaw Mechanizmy automatycznej weryfikacji pobierania danych Telexus daje możliwość automatycznej weryfikacji ilości pobieranych próbek pomiarowych i informowania o ich braku. Dodatkowo do przejrzystej prezentacji wyników służą zbiorcze raporty z dostępności danych. Raport z dostępności danych System pozwala również sprawdzać poprawność pobranych danych na podstawie założeń użytkownika. Ekran antykorozji Walidacja danych Ekran korelacji

8 Administracja Otwartość na integrację z innymi systemami Zaawansowany mechanizm uprawnień Telexus umożliwia pobieranie danych wystawianych przez inne systemy za pomocą m.in. protokołów TWS bądź ODBC. Może również przekazywać dane do innych systemów, np. rozliczeniowych. Mechanizm zarządzania uprawnieniami i użytkownikami wyposażony Uprawnienia przydzielane w systemie określają, do jakich obszarów jest w funkcjonalność definiowania grup uprawnień i grup użytkowni- funkcjonalności dany użytkownik bądź grupa ma dostęp. Definiu- ków, co w znaczący sposób ułatwia zarządzanie dostępem do systemu. ją również, jakie operacje i w jaki sposób mogą być wykonywane Autoryzacja prowadzona jest zarówno w odniesieniu do poszczegól- na konkretnych rodzajach danych oraz obiektach. nych funkcjonalności, jak i do określonych obszarów danych. Wymagania Sprzętowe / systemowe: Serwerowe: Dowolny system operacyjny obsługujący platformę Java Moc obliczeniowa: ilość procesorów zależna od zakładanego obciążenia systemu Pamięć RAM: ilość pamięci zależna od zakładanego obciążenia systemu Dysk HDD: ilość pamięci zależna od zakładanego obciążenia systemu Klienckie: Dowolny system operacyjny obsługujący platformę Java Moc obliczeniowa: minimalna równa lub większa jak procesora Intel Pentium4 2 GHZ, zalecana równa lub większa jak procesora Intel Pentium4 3 GHZ Pamięć RAM: minimalna 1 GB, zalecana 2 GB Przeglądarka internetowa: wymagana przy pierwszym uruchomieniu klienta Bazy danych Oracle 10g lub 11g w wersji Standard MSSQL Server Tabela uprawnień Okno z danymi użytkownika Uprawnienia do obiektów

9 Atrem S.A. ul. Czołgowa 4, Złotniki, Suchy Las tel.: , fax: , mail:

Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI

Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI a u t o m a t y k a t e l e m e t r i a r e g u l a c j a e l e k t r o n i k a m e t r o l o g i a Atuty systemu EwistaGIS Technologia

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości

Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości Dostępny od ponad 10 lat na polskim rynku automatyki system wizualizacji ifix firmy GE Intelligent Platforms jest kluczowym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24 Katowice, 2011r. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją

Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją 1 Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji? Wiedza o stanach produkcji w czasie rzeczywistym Proman X.4 to wzbogacona o zakres

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

S Monitoring. Saia. Temat numeru: Efektywne wykorzystanie mediów z systemem Saia S-Monitoring. str. 8 10. Panel operatorski i SCADA w jednym

S Monitoring. Saia. Temat numeru: Efektywne wykorzystanie mediów z systemem Saia S-Monitoring. str. 8 10. Panel operatorski i SCADA w jednym BIULETYN INFORMACYJNY FIRMY SABUR ISSN 1898-522X www.sabur.com.pl nr 2[52]/2013 str. 8 10 Temat numeru: Efektywne wykorzystanie mediów z systemem Saia S-Monitoring Sterowniki funkcyjne Saia PCD, czyli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA SYSTEMU InTouch DO MONITOROWANIA STANU ZROBOTYZOWANEGO GNIAZDA PRODUKCYJNEGO

APLIKACJA SYSTEMU InTouch DO MONITOROWANIA STANU ZROBOTYZOWANEGO GNIAZDA PRODUKCYJNEGO APLIKACJA SYSTEMU InTouch DO MONITOROWANIA STANU ZROBOTYZOWANEGO GNIAZDA PRODUKCYJNEGO Gabriel KOST, Daniel RECLIK Streszczenie: W pracy przedstawiono ważny z punktu widzenia sterowania produkcją problem

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 ProductInfo Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 Przed skorzystaniem z tych informacji i opisywanych przez nie produktów należy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10

Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10 BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 3/2001 (29) Jesień 2001 ISSN 1507 3890 Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10 Zapraszamy na targi Energetab Bielsko Biała, 18 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo