Życie w UK. Life in the United Kingdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życie w UK. Life in the United Kingdom"

Transkrypt

1 Życie w UK Life in the United Kingdom Polsko-angielski przewodnik dla przyszłych obywateli The Polish-English Guide for British Citizenship Applicants Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby zdać testy na brytyjskie obywatelstwo Oparty na oficjalnym i aktualnym rządowym podręczniku dla przyszłych obywateli: Life in the United Kingdom Zawiera niezbędne informacje o historii, tradycji, kulturze, współczesnych problemach i życiu codziennym w UK Obok oryginalnej wersji angielskiej niezwykle przydatne, wierne polskie tłumaczenie Po każdym rozdziale zagadnienia sprawdzające Edycja 2014 Życie w UK - okladki.indd :49:35

2 The values and principles of the United Kingdom Wielka Brytania - jej wartości i zasady Spis treści The values and principles of the United Kingdom / Wielka Brytania - jej wartości i zasady... 6 The values and principles of the United Kingdom / Wielka Brytania - jej wartości i zasady... 6 Becoming a permanent resident / Jak zostać stałym rezydentem... 7 Taking the Life in the UK test / Test z wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii... 8 What is the UK? / Czym jest Zjednoczone Królestwo? A long and illustrious history / Wiele wieków znakomitej historii Early Britain / Początki The Middle Ages / Średniowiecze The Tudors and Stuarts / Dynastia Tudorów i Stuartów A global power / Światowe mocarstwo The 20th century / Wiek XX Britain since 1945 / Wielka Brytania po roku A modern, thriving society / Współczesne, prosperujące społeczeństwo The UK Today / Wielka Brytania dzisiaj Religion / Religia Customs and Traditions / Zwyczaje i tradycje Sport / Sport Arts and culture / Sztuka i kultura Leisure / Czas wolny Places of Interest / Atrakcje turystyczne The UK Government, the law and your role / Rząd UK, prawo i Twoja rola społeczna The development of British democracy / Rozwój brytyjskiej demokracji The British constitution / Konstytucja brytyjska The Government / Rząd Elections / Wybory The UK and international institutions / Zjednoczone Królestwo i organizacje międzynarodowe Respecting the Law / Poszanowanie prawa The role of the courts / Rola sądów Fundamental principles / Podstawowe zasady Taxation / Podatki Driving / Prowadzenie samochodu Your role in the community / Twoja rola w społeczeństwie How you can support your community / Jak możesz wspierać swoją społeczność

3 A long and illustrious history A long and illustrious history Early Britain The first people to live in Britain were hunter-gatherers, in what we call the Stone Age. For much of the Stone Age, Britain was connected to the continent by a land bridge. People came and went, following the herds of deer and horses which they hunted. Britain only became permanently separated from the continent by the Channel about 10,000 years ago. The first farmers arrived in Britain 6,000 years ago. The ancestors of these first farmers probably came from south-east Europe. These people built houses, tombs and monuments on the land. One of these monuments, Stonehenge, still stands in what is now the English county of Wiltshire. Stonehenge was probably a special gathering place for seasonal ceremonies. Other Stone Age sites have also survived. Skara Brae on Orkney, off the north coast of Scotland, is the best preserved prehistoric village in northern Europe, and has helped archaeologists to understand more about how people lived near the end of the Stone Age. Wiele wieków znakomitej historii Początki Pierwsi ludzie zamieszkujący Brytanię w okresie epoki kamiennej to myśliwi-zbieracze. Brytania była wówczas połączona z kontynentem pasem lądu i ludzie mogli się przemieszczać w ślad za stadami jeleni i koni, na które polowali. Około lat temu Brytania została na trwałe oddzielona Kanałem La Manche od kontynentu. Pierwsi ludzie uprawiający ziemię pojawili się w Brytanii lat temu. Ich przodkowie prawdopodobnie pochodzili z południowo-wschodniej Europy. Ludzie ci budowali domy, stawiali groby i pomniki. Jeden z takich pomników, Stonehenge, znajduje się na terenie dzisiejszego hrabstwa Wiltshire. Przypuszczalnie było to miejsce odprawiania okresowych i uroczystych ceremonii. Inne podobne miejsca również przetrwały. Najlepiej zachowaną prehistoryczną wioską w północnej Europie jest Skara Brae na Orkadach, u północnych wybrzeży Szkocji. Dzięki niej archeolodzy mogli lepiej zrozumieć sposób życia ludzi pod koniec epoki kamiennej. Around 4,000 years ago, people learned to make bronze. We call this period the Bronze Age. People lived in roundhouses and buried their dead in tombs called round barrows. The people of the Bronze Age were accomplished metalworkers who made many beautiful objects in bronze and gold, including tools, ornaments and weapons. The Bronze Age was followed by the Iron Age, when people learned how to make weapons and tools out of iron. People still lived in roundhouses, grouped together into larger settlements, and sometimes defended sites called hill forts. A very impressive hill fort can still be seen today at Maiden Castle, in the English county of Dorset. Most people were farmers, craft workers or warriors. The language they spoke was part of the Celtic language family. Similar languages were spoken across Europe in the Iron Age, and related languages are still spoken today in some parts of the Wales, Scotland and Ireland. The people of the Iron Age had a sophisticated culture and economy. They made the first coins to be minted in Britain, some inscribed with the names of Iron Age kings. This marks the beginning of British history. Około lat temu ludzie nauczyli się wyrabiać brąz (stąd nazwa epoka brązu). Ludzie żyjący w tej epoce mieszkali w domach na planie koła (roundhouses) i grzebali swoich zmarłych w kurhanach (round barrows). Posiadali oni bogate umiejętności obróbki metalu i tworzyli piękne przedmioty z brązu i złota, w tym narzędzia, ozdoby i broń. Po epoce brązu nastąpiła epoka żelaza, w której wyrabiano broń i narzędzia z żelaza. Ludzie nadal mieszkali w roundhouses skupionych w większych osadach, a czasami w obronnych grodziskach (hill forts). Imponujące grodzisko można dziś zobaczyć w Maiden Castle, w angielskim hrabstwie Dorset. Ludzie w większości zajmowali się rolnictwem, rzemiosłem lub zostawali wojownikami. Język, którym się posługiwali należał do grupy języków celtyckich. Podobnymi językami mówiono w epoce żelaza w całej Europie, a języki pokrewne są nadal w użyciu w niektórych częściach Walii, Szkocji i Irlandii. W epoce żelaza wykształciła się wysoko rozwinięta kultura i gospodarka. W Brytanii zostały wtedy wybite pierwsze monety, a niektóre nosiły imiona władców epoki żelaza. Oznaczało to początek brytyjskiej historii. 11

4 A long and illustrious history The queen of Scotland, Mary Stuart (often called Mary, Queen of Scots ) was a Catholic. She was only a week old when her father died and she became queen. Much of her childhood was spent in France. When she returned to Scotland, she was the centre of a power struggle between different groups. When her husband was murdered, Mary was suspected of involvement and fled to England. She gave her throne to her Protestant son, James VI of Scotland. Mary was Elizabeth I s cousin and hoped that Elizabeth might help her, but Elizabeth suspected Mary of wanting to take over the English throne, and kept her a prisoner for 20 years. Mary was eventually executed, accused of plotting against Elizabeth I. Exploration, poetry and drama The Elizabethan period in England was a time of growing patriotism: a feeling of pride in being English. English explorers sought new trade routes and tried to expand British trade into the Spanish colonies in the Americas. Sir Francis Drake, one of the commanders in the defeat of the Spanish Armada, was one of the founders of England s naval tradition. His ship, the Golden Hind, was one of the first to sail right around (circumnavigate) the world. In Elizabeth I s time, English settlers began to colonise the eastern coast of America. This colonisation, particularly by people who disagreed with the religious views of the next two kings, greatly increased in the next century. The Elizabethan period is also remembered for the richness of its poetry and drama, especially the plays and poems of William Shakespeare. William Shakespeare ( ) Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon, England. He was a playwright and actor and wrote many poems and plays. His most famous plays include A Midsummer Night s Dream, Hamlet, Macbeth and Romeo and Juliet. He also dramatized significant events from the past, but he did not focus solely on kings and queens. He was one of the first to portray ordinary Englishmen and women. Shakespeare had a great influence on the English language and invented many words that are still common today. Lines from his plays and poems which are often still quoted include: Once more unto the breach ( Henry V ) To be or not to be ( Hamlet ) A rose by any other name ( Romeo and Juliet ) All the world s a stage ( As You Like It ) The darling buds of May (Sonnet 18 - Shall I Compare Thee To A Summer s Day ) Many people regarded Shakespeare as the greatest playwright of all time. His plays and poems are still performed and studied in Britain and other countries today. The Globe Theatre in London is a modern copy of the theatres in which his plays were first performed. Wiele wieków znakomitej historii Królowa Szkocji Maria Stuart (często nazywana królową Szkotów) była katoliczką. Miała zaledwie tydzień, kiedy zmarł jej ojciec i została królową. Większość dzieciństwa spędziła we Francji. Kiedy wróciła do Szkocji, znalazła się w centrum walk o władzę różnych grup. Kiedy zamordowano jej męża, Maria była podejrzewana o udział w zbrodni i uciekła do Anglii. Oddała tron synowi, protestantowi Jakubowi VI. Maria była kuzynką Elżbiety I i miała nadzieję, że uzyska od niej pomoc, ale Elżbieta podejrzewała Marię o chęć przejęcia angielskiego tronu i trzymała ją w więzieniu przez 20 lat. Maria w końcu została stracona, po oskarżeniu o udział w spisku przeciwko Elżbiecie I. Wyprawy morskie, poezja i dramat Okres elżbietański w Anglii to czas rosnącego patriotyzmu, poczucia dumy z bycia Anglikiem. Angielscy odkrywcy poszukiwali nowych dróg handlowych i starali się rozszerzyć kontakty handlowe o hiszpańskie kolonie w Ameryce. Sir Francis Drake, jeden z dowódców w klęsce hiszpańskiej Armady, zapoczątkował morską tradycję w Anglii. Jego statek, Golden Hind, jako jeden z pierwszych opłynął świat dookoła. Za rządów Elżbiety I angielscy osadnicy zaczęli kolonizować wschodnie wybrzeże Ameryki. Liczba kolonistów, w większości osób, które nie podzielały religijnych przekonań dwóch następnych władców, uległa znacznemu zwiększeniu w kolejnym stuleciu. Okres elżbietański to również czas rozkwitu poezji i dramatu, zwłaszcza sztuk i wierszy Williama Szekspira. Wiliam Szekspir ( ) Szekspir urodził się w Stratford-upon-Avon w Anglii. Był dramatopisarzem i aktorem, napisał wiele wierszy i sztuk teatralnych. Jego najbardziej znane sztuki to: Sen nocy letniej, Hamlet, Makbet oraz Romeo i Julia. W sztukach opowiadał m.in. o doniosłych wydarzeniach z przeszłości, jednak nie skupiał się tylko na władcach. Jako pierwszy sportretował zwykłych mieszkańców Anglii. Szekspir miał wielki wpływ na język angielski i stworzył wiele słów, które są wciąż powszechnie używane. Fragmenty jego sztuk i wierszy, które są dziś często cytowane, to: Raz, przyjaciele, jeszcze do wyłomu, ( Henryk V ), Być albo nie być ( Hamlet ), To, co zowiem różą, pod inną nazwą równie by pachniało ( Romeo i Julia ), Cały świat to scena ( Jak wam się podoba ), Pąki majowe (Sonet XVIII - Czy mam Cię porównać do letniego dnia? ). Wielu ludzi uważało Szekspira za największego dramaturga wszechczasów. Jego sztuki są nadal wystawiane i zgłębiane w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Londyński Teatr Globe jest współczesną kopią teatrów, w których po raz pierwszy wystawiano jego sztuki. 19

5 A long and illustrious history The British army also fought against the French. In 1815, the French Wars ended with the defeat of the Emperor Napoleon by the Duke of Wellington at the Battle of Waterloo. Wellington was known as the Iron Duke and later became Prime Minister. The Union Flag Although Ireland had had the same monarch as England and Wales since Henry VII, it had remained separate country. In 1801, Ireland became unified with England, Scotland and Wales after the Act of Union of This created the United Kingdom of Great Britain and Ireland. One symbol of this union between England, Scotland, Wales and Ireland was a new version of the official flag, the Union Flag. This is often called the Union Jack. The flag combined crosses associated with England, Scotland and Ireland. It is still used today as the official flag of the UK. Wiele wieków znakomitej historii Brytyjska armia walczyła również z Francuzami. W 1815 r. wojna z Francją skończyła się, gdy książę Wellington pokonał Napoleona w bitwie pod Waterloo. Wellington, znany jako Żelazny Książę, został później premierem. Flaga Unii Mimo że Irlandia miała tego samego monarchę co Anglia i Walia od czasu Henryka VII, to pozostała odrębnym krajem. W 1801 r. Irlandia zjednoczyła się z Anglią, Szkocją i Walią w wyniku Aktu Unii z 1800 r. W ten sposób powstało Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. Symbolem tej jedności między Anglią, Szkocją, Walią i Irlandią była nowa wersja oficjalnej flagi (często nazywana Union Jack). Flaga stanowiła połączenie krzyży kojarzonych z Anglią, Szkocją i Irlandią. Nadal stanowi ona oficjalną flagę Zjednoczonego Królestwa. There is also an official Welsh flag, which shows a Welsh dragon. The Welsh dragon does not appear on the Union Flag because, when the first Union Flag was created in 1606 from the flags of Scotland and England, the Principality of Wales was already united with England. The Victorian Age In 1837, Queen Victoria became queen of the UK at the age of 18. She reigned until 1901, almost 64 years. At the date of writing (2013), this is the longest reign of any British monarch. Her reign is known as the Victorian Age. It was a time when Britain increased in power and influence abroad. Within the UK, the middle classes became increasingly significant and a number of reformers led moves to improve conditions of life for the poor. The British Empire During the Victorian period, the British Empire grew to cover all of India, Australia and large parts of Africa. It became the largest empire the world has ever seen, with an estimated population of more than 400 million people. Many people were encouraged to leave the UK to settle overseas. Between 1853 and 1913, as many as 13 million British citizens left the country. People continued to come to Britain from other parts of the world. For example, between 1870 and 1914, around 120,000 Russian and Polish Jews came to Britain to escape persecution. Many settled in London s East End and in Manchester and Leeds. People from the Empire, including India and Africa, also came to Britain to live, work and study. Trade and industry Istnieje również oficjalna flaga Walii, która przedstawia walijskiego smoka. Nie występuje on na fladze Unii, ponieważ kiedy powstała pierwsza flaga Unii w 1606 r. z połączenia flagi Szkocji i Anglii, Walia była już zjednoczona z Anglią. Epoka wiktoriańska W 1837 r. królową Wielkiej Brytanii, w wieku 18 lat została Wiktoria. Panowała prawie 64 lata, do roku Do chwili pisania tej książki (2013 r.), jest to najdłuższe panowanie brytyjskiego monarchy. Rządy Wiktorii znane są jako epoka wiktoriańska. Był to czas, kiedy Wielka Brytania zwiększyła władzę i wpływy na świecie. W samym Zjednoczonym Królestwie wzrosło w tym okresie znaczenie klas średnich i powstało kilka ruchów reformatorskich walczących o poprawę warunków życia ubogich. Imperium brytyjskie W okresie rządów królowej Wiktorii imperium brytyjskie stało się największym imperium w historii świata. Obejmowało całe Indie, Australię, duże obszary Afryki i posiadało populację liczącą ponad 400 milionów osób. Wiele osób zachęcano do opuszczania Wielkiej Brytanii i osiedlania się w koloniach. W latach aż 13 milionów obywateli brytyjskich opuściło kraj. W ich miejsce nadal napływali uchodźcy z innych części świata. Na przykład w latach , do Wielkiej Brytanii przybyło około rosyjskich i polskich Żydów w ucieczce przed prześladowaniem. Wielu osiedliło się w londyńskiej dzielnicy East End, a także w Manchesterze i Leeds. Również mieszkańcy imperium, np. z Indii i Afryki przybywali by żyć, pracować i uczyć się w Wielkiej Brytanii. Handel i przemysł 28

6 A modern, thriving society The UK Today The UK today is a more diverse society than it was 100 years ago, in both ethnic and religious terms. Post-war integration means that nearly 10% of the population has a parent or grandparent born outside the UK. The UK continues to be a multinational and multiracial society with a rich and varied culture. This section will tell you about the different parts of the UK and some of the important places. It will also explain some of the UK s traditions and customs and some of the popular activities that take place. The nations of the UK The UK is located in the north west of Europe. The longest distance on the mainland is from John O Groats on the north coast of Scotland to Land s End in the south-west corner of England. It is about 870 miles (approximately 1,400 kilometres). Most people live in towns and cities but much of Britain is still countryside. Many people continue to visit the countryside for holidays and for leisure activities such as walking, camping and fishing. The capital city of UK is London. Edinburgh is a Capital of Scotland, Cardiff is a Capital of Wales and Belfast is a Capital of Northern Ireland. Współczesne, prosperujące społeczeństwo Wielka Brytania dzisiaj UK jest dziś bardziej zróżnicowanym społeczeństwem niż 100 lat temu, zarówno pod względem etnicznym, jak i religijnym. Powojenna integracja sprawiła, że prawie 10% populacji ma jednego z rodziców lub dziadków urodzonych poza Wielką Brytanią. Kraj ten pozostaje wielonarodowym i wielorasowym społeczeństwem z bogatą i różnorodną kulturą. Poniższy rozdział mówi o różnych częściach Wielkiej Brytanii i niektórych ważnych miejscach. Wyjaśnia również pewne tradycje i zwyczaje, a także niektóre popularne formy aktywności. Narody zamieszkujące Wielką Brytanię Wielka Brytania znajduje się w północno-zachodniej Europie. Najdłuższa odległość to odcinek z John O Groats na północnym wybrzeżu Szkocji do Land s End w południowo-zachodniej Anglii. Jest to około 870 mil (ok km). Większość ludności mieszka w miastach, choć duża część Wielkiej Brytanii to wciąż tereny pozamiejskie. Wiele osób nadal jeździ poza miasta na wakacje i w celach rekreacyjnych; popularne formy aktywności to spacery, biwakowanie i wędkowanie. Stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn. Edynburg jest stolicą Szkocji, Cardiff jest stolicą Walii, a Irlandii Północnej - Belfast. 43

7 A modern, thriving society Współczesne, prosperujące społeczeństwo Big Ben The Eden Project Big Ben is the nickname for the great bell of the clock at the Houses of Parliament in London. Many people call the clock Big Ben as well. The clock is over 150 years old and is a popular tourist attraction. The clock tower is named Elizabeth Tower in honour of Queen Elizabeth II s Diamond Jubilee in The Eden Project is located in Cornwall, in the south west of England. Its biomes, which are like giant greenhouses, house plants from all over the world. The Eden Project is also a charity which runs environmental and social projects internationally. Big Ben Eden Project Big Ben to nazwa wielkiego dzwonu zegara na budynkach parlamentu w Londynie. Wiele osób nazywa w ten sam sposób również sam zegar, który ma 150 lat i jest popularną atrakcją turystyczną. Wieża zegara nosi nazwę Wieży Elżbiety dla uczczenia w 2012 r. diamentowej (60.) rocznicy ogłoszenia Elżbiety II królową. Eden Project znajduje się w Kornwalii, w południowozachodniej Anglii. W biomach przypominających ogromne szklarnie rosną rośliny z całego świata. Project Eden to również organizacja charytatywna, która prowadzi wiele międzynarodowych projektów przyrodniczych i społecznych. Edinburgh Castle The Castle is a dominant feature of the skyline in Edinburgh, Scotland. It has a long history, dating back to the early Middle Ages. It is looked after by Historic Scotland, a Scottish government agency. Zamek w Edynburgu Zamek to dominujący element panoramy Edynburga w Szkocji. Jego długa historia sięga początków średniowiecza. Opiekę nad zamkiem sprawuje Historic Scotland - szkocka agencja rządowa. The Giant s Causeway Located on the northeast coast of Northern Ireland, the Giant s Causeway is a land formation of columns made from volcanic lava. It was formed about 50 million years ago. There are many legends about the Causeway and how it was formed. Loch Lomond and the Trossachs National Park park. The national park covers 720 square miles (1,865 square kilometres) in the west of Scotland. Loch Lomond is the largest expanse of fresh water in mainland Britain and probably the bestknown part of the Grobla Olbrzyma (The Giant s Causeway) Położona na północnowschodnim wybrzeżu Irlandii Północnej Grobla Olbrzyma stanowi formację skalną złożoną z kolumn magmowych. Powstała ok. 50 milionów lat temu, a na temat jej powstania istnieje wiele legend. Loch Lomond i Park Narodowy Trossachs najbardziej znana część parku. Park Narodowy Trossachs obejmuje teren 720 mil kwadratowych (1 865 km 2 ) w zachodniej Szkocji. Loch Lomond to największy zbiornik słodkowodny w Wielkiej Brytanii i prawdopodobnie 65

8 The UK Government, the law and your role It will also reduce your carbon footprint, because the products will not have had to travel as far. Walking and using public transport to get around when you can is also a good way to protect the environment. It means that you create less pollution than when you use a car. Check that you understand The different ways you can help at your child s school The role of school governors and members of school boards, and how you can become one The role of members of political parties The different local services people can volunteer to support How to donate blood and organs The benefits of volunteering for you, other people and the community The types of activities that volunteers can do How you can look after the environment Rząd UK, prawo i Twoja rola społeczna Ogranicza to również emisję dwutlenku węgla, ponieważ produktów, które kupujesz lokalnie nie trzeba daleko przewozić. Poruszanie się pieszo i korzystanie z transportu publicznego w miarę możliwości to również dobry sposób ochrony środowiska. Oznacza to, że tworzysz mniej zanieczyszczeń niż w przypadku korzystania z samochodu. Sprawdź czy opanowałeś następujące zagadnienia: różne sposoby pomocy w szkole, do której chodzą Twoje dzieci, rola członków rady zarządzającej i komitetów rodzicielskich i sposób na zostanie członkiem, rola członków partii politycznych, różne formy lokalnych usług publicznych, które można wspierać, sposoby oddawania krwi i organów, korzyści płynące z wolontariatu dla wolontariuszy, innych osób i społeczności, rodzaje zadań, jakie mogą realizować wolontariusze, sposoby dbania o środowisko naturalne. Chcesz zostać obywatelem UK? Co to jest rezydentura? Ile to kosztuje? Jakie korzyści wynikają z bycia Brytyjczykiem? Na te i wiele innych pytań znamy odpowiedź. Mamy wiedzę, bo sami przeszliśmy przez wszystkie procedury. Jeśli: å å å nie masz czasu szukać lub nie możesz znaleźć informacji, masz nietypowe pytanie, nie wiesz od czego zacząć starania o obywatelstwo ZADZWOŃ DO NAS Kontakt z nami Numer premium Porady indywidualne dla osób dzwoniących z UK Zapraszamy w godzinach 9:00 18:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych). Koszt za minutę połączenia to 1,50 (w tym VAT)*. ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA I DORADZIMY NAJKORZYSTNIEJSZE ROZWIĄZANIA. SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, KTÓREJ NIE ZNAJDZIESZ W INTERNECIE. * Uwaga: Podany koszt dotyczy połączeń z numerów stacjonarnych obsługiwanych przez BT. Inni operatorzy mogą doliczać własne opłaty za połączenie prosimy o zapoznanie się z cennikiem swojego operatora. Jeśli twój telefon nie pozwala na połączenie z numerem naszej infolinii, wystarczy, że skontaktujesz się ze swoim operatorem i poprosisz o włączenie możliwości dzwonienia na linie płatne (premium numbers). 92

9 Życie w UK Life in the United Kingdom 2 Polsko-angielskie testy na obywatelstwo The British Citizenship Test Questions and Answers in Polish and English Blisko 900 aktualnych pytań i odpowiedzi O Przykładowe pytania testowe wraz z prawidłowymi odpowiedziami O Obok oryginalnej wersji angielskiej niezwykle przydatne, wierne polskie tłumaczenie O Poradnik jak zostać obywatelem UK O Dodatkowo niezbędne przepisy, procedury i formularze O Edycja 2014 Które miasto jest stolicą Szkocji? A. Belfast, B. Edynburg, C. Londyn, D. Cardiff. Which statement is correct? A. Most people live in towns and cities but much of Britain is still countryside, B. Most people live in villages, because much of Britain is still countryside. Takie i wiele innych pytań znajdziesz w drugiej części naszej publikacji testach. To najnowsze i najbardziej szczegółowe zestawienie przykładowych pytań testowych. Opracowane w wersji dwujęzycznej pozwoli łatwo i skutecznie przygotować się do zdania testu na obywatelstwo. Kontakt z nami Zapraszamy w godzinach 9:00 18:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych). Koszt za minutę połączenia to 1,50 (w tym VAT)*. Numer premium * Uwaga: Podany koszt dotyczy połączeń z numerów stacjonarnych obsługiwanych przez BT. Inni operatorzy mogą doliczać własne opłaty za połączenie prosimy o zapoznanie się z cennikiem swojego operatora. Jeśli twój telefon nie pozwala na połączenie z numerem naszej infolinii, wystarczy, że skontaktujesz się ze swoim operatorem i poprosisz o włączenie możliwości dzwonienia na linie płatne (premium numbers). Jesteśmy obecni na brytyjskim rynku od 2007 r. Od początku działalności opracowujemy i wydajemy wysokiej jakości materiały dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii. Co roku aktualizujemy testy, dodajemy nowe pytania. Z myślą o naszych Klientach wydajemy testy w kilku wersjach: książki, płyty CD, materiały w wersji do pobrania. Sukcesywnie rozszerzamy tematykę publikując poradniki dla kierowców i przyszłych obywateli UK. Na bieżąco śledzimy prawodawstwo i uważnie słuchamy wszelkich uwag. Opinie i pytania prosimy przesyłać na adres: Zakupy klientów indywidualnych, obsługa partnerów handlowych, reklamacje pod numerem telefonu Emano Limited 8 Millers Close Ruardean Hill Drybrook, GL17 9AU Życie w UK - okladki.indd :59:14

Życie w UK. Life in the United Kingdom

Życie w UK. Life in the United Kingdom Życie w UK Life in the United Kingdom Polsko-angielskie testy na obywatelstwo The British Citizenship Test Questions and Answers in Polish and English Blisko 900 aktualnych pytań i odpowiedzi Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Zestaw I. Co wiesz o brytyjskiej królowej?

Zestaw I. Co wiesz o brytyjskiej królowej? Zestaw I Co wiesz o brytyjskiej królowej? Zadanie 1. W Wielkiej Brytanii panuje królowa. Rozpoznaj jej fotografię na slajdzie i zamaluj odpowiednią literę: A B C D Zadanie 2. Królowa Elżbieta II pochodzi

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

WHEN A MAN IS TIRED OF LONDON HE IS TIRED OF LIFE

WHEN A MAN IS TIRED OF LONDON HE IS TIRED OF LIFE Stało się tradycją Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie organizowanie przez nauczycieli języka angielskiego Międzygminnych Konkursów Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Pierwsza edycja konkursu dotyczyła Londynu

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji koleżeńskiej kontynuacja projektu Lekcje koleżeńskie wokół tematu: Elementy wiedzy o krajach nauczanego języka.

Scenariusz lekcji koleżeńskiej kontynuacja projektu Lekcje koleżeńskie wokół tematu: Elementy wiedzy o krajach nauczanego języka. Cykl lekcji koleżeńskich - kontynuacja Scenariusz lekcji koleżeńskiej kontynuacja projektu Lekcje koleżeńskie wokół tematu: Elementy wiedzy o krajach nauczanego języka. Magdalena Chojecka Zespól Szkół

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY NA KONKURS GMINNY 2006 II ETAP ZESTAW 1

ZESTAWY NA KONKURS GMINNY 2006 II ETAP ZESTAW 1 ZESTAWY NA KONKURS GMINNY 2006 II ETAP ZESTAW 1 1. Is English important to you now? In the future? When do you use English? 2. Które miasto jest stolicą Stanów Zjednoczonych? 3. Który z krajów Zjednoczonego

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandii

Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandii Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandii 1. Stolica Anglii. 2. Jak wygląda flaga Anglii? 3.Kto jest patronem Anglii? 4. Jaka jest jednostka podziału

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O KULTURZE I HISTORII WIELKIEJ BRYTANII I STANÓW ZJEDNOCZONYCH

KONKURS WIEDZY O KULTURZE I HISTORII WIELKIEJ BRYTANII I STANÓW ZJEDNOCZONYCH KONKURS WIEDZY O KULTURZE I HISTORII WIELKIEJ BRYTANII I STANÓW ZJEDNOCZONYCH W ramach wprowadzania do programu nauczania języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym wiadomości o historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Halloween- doskonalenie umiejętności słuchania i czytania. Data: 30.10.2009 Czas :45 minut Prowadzący: Inga Dąbrowska Klasa:IV technikum hotelarskiego ( 4 godziny

Bardziej szczegółowo

Multilingual. Culture. Spójrz na mapę i uzupełnij zdania nazwami stolic. Britain = England, Wales and Scotland Languages: English, Welsh and Gaelic

Multilingual. Culture. Spójrz na mapę i uzupełnij zdania nazwami stolic. Britain = England, Wales and Scotland Languages: English, Welsh and Gaelic Culture Britain = ngland, Wales and Scotland Languages: nglish, Welsh and Gaelic Multilingual 4 nglish is an Anglo-Saxon language. How old is it? a),00 years old b),000 years old N (North) This says I

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

STEREOTYPOWE MYŚLENIE NIE WIERZ STEREOTYPOM!

STEREOTYPOWE MYŚLENIE NIE WIERZ STEREOTYPOM! What do you know about Great Britain? - Co wiesz o Wielkiej Brytanii? Sprawdź się. Odpowiedz na pytania zawarte w sekcji QUIZ. Jeżeli chcesz pogłębić swoja wiedzę na ten temat, przeczytaj artykuły umieszczone

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy obowiązującej podczas Konkursu o Wielkiej Brytanii (dla dzieci 6-8 lat) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Zakres wiedzy obowiązującej podczas Konkursu o Wielkiej Brytanii (dla dzieci 6-8 lat) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Zakres wiedzy obowiązującej podczas Konkursu o Wielkiej Brytanii (dla dzieci 6-8 lat) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Jest to państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów Zestaw 1 wersja dla egzaminatora Kolega/Koleżanka wybiera się na wesele i prosi Cię o poradę dotyczącą stroju. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić z egzaminującym. propozycje najbardziej

Bardziej szczegółowo

Countries and nationalities

Countries and nationalities Countries and nationalities 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy poszczególnych państw i narodowości, zna odmianę czasownika być, wie, dla jakich konstrukcji używać formy przymiotnika, a kiedy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA KONKURSIE NA TEMAT KULTURY PAŃSTW ANGLOJĘZYCZNYCH

WIADOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA KONKURSIE NA TEMAT KULTURY PAŃSTW ANGLOJĘZYCZNYCH WIADOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA KONKURSIE NA TEMAT KULTURY PAŃSTW ANGLOJĘZYCZNYCH 1. The United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) Pełna nazwa: the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland the Union

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY PT: WIELKA BRYTANIA W NASZYCH OCZACH

PROJEKT EDUKACYJNY PT: WIELKA BRYTANIA W NASZYCH OCZACH PROJEKT EDUKACYJNY PT: WIELKA BRYTANIA W NASZYCH OCZACH OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU: MGR JUSTYNA MORYSON TERMIN REALIZACJI: luty 2013 1 CELE PROJEKTU: zapoznanie dzieci z tradycjami, zabytkami,

Bardziej szczegółowo