p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dz. 3. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wykreślić: PRODUKCJA PAMIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRA- KÓW SPRZEDAŻ PAMIĄTEK I UPOMIN- KÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW PROPAGOWANIE I KRZE- WIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I UTRZYMYWANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORGANIZO- WANIE REKREACJI DLA ZAWODNIKÓW, TRENE- RÓW DZIAŁACZY SPORTOWYCH, JAK RÓWNIEŻ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRODUKCJA PA- MIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW SPRZE- DAŻ PAMIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWA- RZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW PROPAGOWANIE I KRZEWIENIE KULTURY FI- ZYCZNEJ I UTRZYMYWANIE OBIEKTÓW SPORTO- WYCH ORGANIZOWANIE REKREACJI DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW DZIAŁACZY SPORTO- WYCH, JAK RÓWNIEŻ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Poz POMOST - FUNDACJA POMOCY SOCJALNEJ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/2496/12/848] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIERETA 2. JAROSŁAW STEFAN ZASTĘPCA PREZESA 2 1. ZIM- MER 2. RYSZARD MARIAN PRE- ZES ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. OWSIANOWSKI 2. WALDEMAR CZESŁAW ) 5. ZA- STĘPCA PREZESA wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 4 1. BUDA 2. RAFAŁ ZASTĘPCA PREZESA wpisać: 5 1. KRYSZAK 2. ADAM ILDEFONS CZŁONEK ZARZĄDU 6 1. GRACZYK 2. MACIEJ CZŁONEK ZARZĄDU p) Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych Poz GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN- TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/2554/12/863] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJE- STRU PRZEDSIĘBIORCÓW. p) Kółka rolnicze Poz KÓŁKO ROLNICZE W CIELMICACH. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/5923/12/116] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców Poz BAP IMAGE SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/3253/12/230] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9682/12/622] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. RUCIŃ- SKA 2. ELŻBIETA EMILIA wpisać: 2 1. DYDUCH 2. ŁUKASZ MICHAŁ Poz MEDICOVER FORSAKRINGS AB (PUBL)SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9841/12/139] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz NYKREDIT REALKREDIT A/S SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9553/12/959] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz VIKING GEOPHYSICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/9907/12/362] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale 1 (dla pozycji: 1. GUIN 2. DUSTIN) wykreślić: 1. GUIN wpisać: 1. GUINN p) Przedsiębiorcy zagraniczni Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE W POLSCE TIMED ROBERTO TIDONA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/7441/12/593] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTO- PEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄT- KIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ- TEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALO- WYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE PO- WŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHA- NICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRODUK- CJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZ- NYCH I TOALETOWYCH TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ PRZETWÓR- STWO OWOCÓW I WARZYW Z PRO- DUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW HOTELE POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLE- GOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKO- TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA RE- STAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZ- NE BARY DZIAŁALNOŚĆ STO- ŁÓWEK I KATERING PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI WYKONYWANIE INSTALA- CJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KON- SERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH REKLAMA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I ME- DYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOA- LETOWYCH OBSŁUGA NIERUCHOMO- ŚCI NA ZLECENIE PRODUKCJA NAPO- JÓW PRODUKCJA DZIANIN WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO- LEGAJĄCEJ NA EKSPORCIE ORAZ IMPORCIE W ZAKRESIE POSIADANEGO ZEZWOLENIA wpisać: Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DE- MONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z OD- ZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGO- WANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZ- BIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- DOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 198

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BU- DOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWY- WANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHO- WYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓ- WEK OSOBOWYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKO- TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA A RE- STAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRO- NOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DO- STARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZE- WNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPO- JÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WY- SZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNI- KÓW Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIE- CZEŃSTWA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTO- WYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWA- NIEM C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PO- ZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOW- NIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRO- DUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STO- LARKI BUDOWLANEJ Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OB- RÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYRO- BÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIE- BEZPIECZNE p) Przedsiębiorstwa państwowe Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LIKWIDACJI. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/3498/12/721] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R R R. p) Stowarzyszenia kultury fizycznej Poz BIALSKI KLUB SPORTOWY STAL. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BB.VIII NS-REJ.KRS/1019/12/8] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R., - W 5 UST. 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONY- WANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKU- MENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Poz LUDOWY KLUB SPORTOWY SANO- VIA W LESKU. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/2480/12/121] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GOŁDA 2. PIOTR MACIEJ ) wykreślić: 5. WICEPREZES wpisać: 5. CZŁONEK ZA- RZĄDU 2 (dla pozycji: 1. LESZCZYŃSKI 2. MIRO- SŁAW WALDEMAR ) wykreślić: 5. PREZES wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. GRZYB 2. RYSZARD ) wykreślić: 5. SEKRETARZ wpisać: 5. CZŁONEK ZA- RZĄDU 4 1. GEMBUŚ 2. ROBERT KRZYSZTOF WICEPREZES 5 1. PASZKOWSKI 2. ZBIGNIEW PREZES 6 1. KRZY- WOWIĄZA 2. WOJCIECH CZŁO- NEK ZARZĄDU 7 1. CZENCZEK 2. CZESŁAW SEKRETARZ Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRZYWOWIĄZA 2. WOJCIECH wpisać: 2 1. RABIEJ 2. JANUSZ p) Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym Poz OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/8950/12/89] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Jednostki terenowe lub oddziały 1 (dla pozycji: 1. ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJAL- NE POLSKA - POMORSKIE 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina SZTUM miejscowość UŚNICE) wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina SZTUM miejscowość UŚNICE wpisać: 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina KWIDZYN miejscowość GÓRKI wykreślić: 3. miejscowość UŚNICE ulica UŚNICE nr domu 15 kod pocztowy poczta SZTUM kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość GÓRKI ulica GÓRKI nr domu 4 kod pocztowy poczta KWIDZYN kraj POLSKA 2 (dla pozycji: 1. ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - ZACHODNIOPOMORSKIE 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KO- SZALIŃSKI gmina BOBOLICE miejscowość BOBOLICE) wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO- POMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina BOBOLICE miejscowość BOBOLICE wpisać: 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZE- CIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN wykreślić: 3. miejscowość BOBOLICE ulica POCZTOWA nr domu 15 kod pocztowy poczta BOBOLICE kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość SZCZECIN ulica WIEL- KOPOLSKA nr domu 14 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA p) Związki rzemiosła polskiego Poz ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9769/12/888] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZAJDA 2. WIESŁAW ZASTĘPCA PREZESA 2 (dla pozycji: 1. STARUCH 2. TADEUSZ ) 5. ZASTĘPCA PREZESA wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU ZRP 3 1. PELLOWSKI 2. GRZE- GORZ CZŁONEK ZARZĄDU ZRP p) Związki zawodowe Poz ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNI- STÓW PKP W JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GO- SPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWE- GO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/6060/12/359] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 INDEKS 2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK- CYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/2161/12/577] - s. 124, poz P DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/4148/12/884] - s. 125, poz TH FLOOR OF THE SKY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9854/12/663] - s. 46, poz A- A & F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4441/12/380] - s. 46, poz A+E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/3160/12/247] - s. 47, poz ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9271/12/496] - s. 125, poz ABC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6981/12/311] - s. 125, poz ABL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/1375/12/633] - s. 125, poz ACCORD AB BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5732/12/834] - s. 125, poz ACCPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3900/12/129] - s. 47, poz ACTIVUS KANCELARIA KSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4678/12/352] - s. 47, poz AD AKTA SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/2024/12/395] - s. 107, poz ADIUSTATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9866/12/786] - s. 47, poz ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM [BY.XIII NS-REJ.KRS/2629/12/6] - s. 126, poz ADOLORAN ŻÓŁTOWSKA SPÓŁKA JAWNA [TO.VII NS-REJ.KRS/2030/12/112] - s. 114, poz AEBI SCHMIDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1700/12/785] - s. 126, poz AEROKLUB ŚLĄSKI W KATOWICACH LOTNISKO MUCHOWIEC JAKO AEROKLUB REGIONALNY AERO- KLUBU POLSKIEGO [KA.VIII NS-REJ.KRS/6227/12/84] - s. 195, poz AFRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2983/12/829] - s. 126, poz AGAT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/2224/12/597] - s. 126, poz AGENCJA INWESTYCYJNA POLIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1818/12/415] - s. 126, poz AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ADBEN BERNARD TOMKOWIAK, ADAM CHMIEL SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3331/12/887] - s. 114, poz AGENCJA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH DROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2332/12/217] - s. 48, poz AGJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4308/12/802] - s. 126, poz AGRO-ASTRUM.II.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/6110/12/855] - s. 48, poz AGRO-BIG-POL-IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW BUKOWSKI & JAN PASZKIEWICZ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3152/12/728] - s. 114, poz AGRO-SMAK JAJECZNIK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/3412/12/747] - s. 114, poz AGROBUD BHP SPÓŁKA AKCYJNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/3451/12/630] - s. 188, poz AGROBUD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3387/12/898] - s. 126, poz AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6120/12/176] - s. 48, poz AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3656/12/837] - s. 126, poz ALAINÉ FORWARDING COMBI RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5580/12/435] - s. 126, poz ALBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4412/12/818] - s. 126, poz ALCOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2892/12/648] - s. 35, poz ALEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1609/12/293] - s. 49, poz ALETOFAJNE E.BARTELA SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7045/12/793] - s. 33, poz ALIAND SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/8968/12/618] - s. 188, poz ALMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3605/12/831] - s. 126, poz ALTARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9069/12/181] - s. 126, poz ALTUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3166/12/653] - s. 126, poz AM-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7399/12/305] - s. 126, poz AMERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1695/12/578] - s. 127, poz AMO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6510/12/259] - s. 127, poz ANALITYK CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATO- RYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3250/12/27] - s. 127, poz ANBOG INVESTMENT PAWLAK-SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4030/12/254] - s. 49, poz ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ AGRO SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3164/12/851] - s. 40, poz ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ EURO COMFORT SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3349/12/416] - s. 41, poz ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ GP SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3163/12/450] - s. 41, poz ANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3961/12/456] - s. 50, poz ANOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1414/12/407] - s. 127, poz ANREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5232/12/329] - s. 127, poz ANWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5560/12/793] - s. 127, poz ANWIT SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ HACZ- KOWSKI, WITOLD DOMAŃSKI W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ [KO.IX NS-REJ.KRS/1557/12/995] - s. 114, poz APARTAMENTY SOLAR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1864/12/416] - s. 128, poz APEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3991/12/419] - s. 128, poz APRO SPÓŁKA JAWNA R.TOMASZEWSKI [WR.IX NS-REJ.KRS/3319/12/453] - s. 114, poz APT KONCESYJNA WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7309/12/416] - s. 114, poz APTEKA DOM LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4708/12/206] - s. 50, poz APTEKA ŚW. BŁAŻEJA, KLOC TOMASZ - WRĘ- CZYCKA CZESŁAWA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4883/12/870] - s. 33, poz ARC RYNEK I OPINIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9658/12/65] - s. 128, poz ARENABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1931/12/351] - s. 128, poz ARENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4247/12/584] - s. 128, poz ARKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VII NS- -REJ.KRS/4510/12/117] - s. 35, poz AROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4217/12/621] - s. 128, poz ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4406/12/101] - s. 128, poz ARTEMIDA 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4567/12/529] - s. 50, poz ASMIR FILIPEK B., FILIPEK S., ZROBEK J. SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/4569/12/331] - s. 114, poz ASSA POLAND EWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓL- NICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3255/12/32] - s. 120, poz ASTEROIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6173/12/984] - s. 128, poz ASTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1583/12/354] - s. 128, poz ATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6011/12/155] - s. 128, poz ATC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7287/12/81] - s. 128, poz ATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2562/12/382] - s. 128, poz ATU-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7201/12/107] - s. 36, poz AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7348/12/299] - s. 51, poz AUTO-GAZ SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6782/12/510] - s. 129, poz AVRIX PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9818/12/983] - s. 52, poz AWERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9808/12/662] - s. 52, poz AXON BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10365/12/248] - s. 52, poz AXTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/7536/12/378] - s. 53, poz B- B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/8219/12/707] - s. 188, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 200

4 BAHNLOGISTICSPED WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS- -REJ.KRS/3415/12/950] - s. 129, poz BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3246/12/112] - s. 114, poz BALTIC FISH PIOTR CHMIEL, ARKADIUSZ WALKO- WICZ SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3283/12/193] - s. 114, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W NAŁĘCZOWIE [LU.VI NS- -REJ.KRS/2672/12/804] - s. 194, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE [KI.X NS- -REJ.KRS/1658/12/497] - s. 194, poz BAP IMAGE SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [GL.X NS-REJ.KRS/3253/12/230] - s. 198, poz BÄRWOLF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6044/12/321] - s. 129, poz BDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3527/12/174] - s. 129, poz BE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/3278/12/877] - s. 129, poz BEGGON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5884/12/342] - s. 129, poz BELAYO LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/1874/12/737] - s. 124, poz BENDA - LUTZ SKAWINA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5684/12/140] - s. 129, poz BENDA-LUTZ-ALPOCO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5685/12/541] - s. 129, poz BERSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5411/12/488] - s. 129, poz BERTMAN SPÓŁKA JAWNA ROBERT REGUŁA, ROMAN KOWALSKI [WR.IX NS-REJ.KRS/3452/12/31] - s. 114, poz BESKIDZKA IZBA KAPITAŁOWA I FUNDUSZ PORĘ- CZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1433/12/648] - s. 129, poz BESPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3139/12/893] - s. 53, poz BEST PARTNERS OLSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7467/12/641] - s. 41, poz BEST SHELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9768/12/487] - s. 54, poz BESTPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7461/12/235] - s. 129, poz BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7218/12/235] - s. 129, poz BIALSKI KLUB SPORTOWY STAL [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1019/12/8] - s. 199, poz BIEGAJSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/4148/12/884] - s. 129, poz BIELIŃSKI I BRZUSZEK SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/2958/12/871] - s. 115, poz BIELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1376/12/34] - s. 129, poz BIELSKA FABRYKA MASZYN WŁÓKIENNI- CZYCH BEFAMA SPÓŁKA AKCYJNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/1797/12/481] - s. 188, poz BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6169/12/69] - s. 130, poz BIFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7383/12/578] - s. 54, poz BILIFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6825/12/888] - s. 130, poz BIMON-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4308/12/802] - s. 132, poz BIOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4503/12/999] - s. 132, poz BIOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6067/12/166] - s. 132, poz BIOTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6964/11/869] - s. 132, poz [PO.VIII NS-REJ.KRS/6721/12/183] - s. 132, poz BISTYP-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9544/12/39] - s. 132, poz BIURO ANALIZ EKOLOGICZNYCH VERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4402/12/497] - s. 132, poz BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO K&M POLSKA [KR.XII NS-REJ.KRS/2562/12/382] - s. 132, poz BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI ALMATUR-KATO- WICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6127/12/983] - s. 132, poz BIURO RACHUNKOWE FINANCE - ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7450/12/513] - s. 132, poz BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH J&B SPÓŁKA JAWNA MARCIN BILSKI BARBARA OLSZOWY [KI.X NS-REJ.KRS/756/12/725] - s. 115, poz BLM INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9624/12/498] - s. 133, poz BLUEDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7417/12/36] - s. 57, poz BOCAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4326/12/642] - s. 133, poz BONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3570/12/972] - s. 133, poz BONARKA OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5081/12/331] - s. 133, poz BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4292/12/184] - s. 133, poz BOSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3382/12/893] - s. 58, poz BPDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9135/12/715] - s. 133, poz BPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4496/12/990] - s. 58, poz BRAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2852/12/364] - s. 133, poz BROWAR KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4558/12/609] - s. 133, poz BROWN & CO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/1966/12/319] - s. 133, poz BUD SERWIS S.DEKA, R.DEKA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/3564/12/255] - s. 115, poz BUD-REM SPÓŁKA JAWNA ROMAN BŁASZCZYK, PIOTR PAWLACZYK [PO.IX NS-REJ.KRS/4295/12/387] - s. 115, poz BUDO-KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/1337/12/151] - s. 133, poz BXR PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10087/12/389] - s. 133, poz BYSTRZYCKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS- -REJ.KRS/2342/12/538] - s. 189, poz C- CAD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9529/12/402] - s. 133, poz CAMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4493/12/787] - s. 133, poz CAPGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8956/12/495] - s. 133, poz CARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3300/12/523] - s. 133, poz CARINT SCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4435/12/663] - s. 134, poz CARTEX BYSTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4024/12/537] - s. 36, poz CASA FELIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4459/12/909] - s. 134, poz CASA MANAGEMENT AND CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5211/12/286] - s. 134, poz CASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3475/12/876] - s. 134, poz CD ZAWIERCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9320/12/591] - s. 134, poz CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9742/12/439] - s. 134, poz CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO- -BADAWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3201/12/823] - s. 134, poz CENTRUM DORADZTWA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/3080/12/788] - s. 58, poz CENTRUM FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE INTERVENTO GABRIELA RYCHŁY-STUCKE, EDYTA KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4789/12/175] - s. 115, poz CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK-POŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5659/12/182] - s. 134, poz CENTRUM USŁUG STOLARSKICH HAMER R.OZOROWSKI I E.KRZEWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [KO.IX NS-REJ.KRS/1222/12/724] - s. 115, poz CENTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9424/12/296] - s. 134, poz CERAGEM POLAND - SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8864/12/913] - s. 134, poz CERBER FIRE SECURITY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1698/12/781] - s. 59, poz CERBER GUARD SECURITY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1697/12/380] - s. 60, poz CHINA SHIPPING (POLAND) AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/3718/12/456] - s. 134, poz CHMARZYŃSKI - PRZEMYSŁ MIĘSNY I HANDEL - SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2536/12/23] - s. 115, poz CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCER- STWA POLSKIEGO [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3556/12/736] - s. 195, poz CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2547/12/745] - s. 134, poz CINEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9546/12/841] - s. 135, poz CITY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4151/12/398] - s. 135, poz CITY SELF - STORAGE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9694/12/745] - s. 135, poz CLARENS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1599/12/81] - s. 61, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52553. HRMEDICA, A. STRADZA, J. JUSZCZYŃSKA- -PAPROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000503207. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 120174. A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA- -OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000464212. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 76405. APTEKI RODZINNE PAWEŁ KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000507118. SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 23.04.2014. [BI.XII NS-REJ.KRS/3729/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz. 20023. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIWOCZ. KRS 0000312600. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

149 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

149 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1 1. 30.11.2007 R., ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW UCHWAŁĄ NR 1/2007 UCHYLIŁO W CAŁOŚCI STATUT Z DNIA 27.06.2003 R. I UCHWALIŁO NOWY STATUT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488.

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488. MSiG 116/2004 (1952) A S INDEKS INDEKS J A AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-6200/2004] - s. 8, poz. 6490. ATEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 163/2014 (4542) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 200396. KALMAT G. MATYSIAK, M. KALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000519988. SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: 18.08.2014.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 2743. DK STEEL DARIUSZ KOSTYRA I TADE- USZ ZINOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000445996. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 04.01.2013.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 268649. A. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000526831. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2014. [KR.XII

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 151348. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000516076. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014. [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139]

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 67148. ALPIS ALINA SUCHOCKA I PIOTR

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2009 (3304) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 183510. APTEKA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz. 41143. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOL- SKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. KRS 0000027734. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18953. BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIE- SZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000496214. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 49301. ABT M.DOMAGAŁA I T.KAROLIK SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 62501. AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA

Bardziej szczegółowo

163 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

163 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 165/2007 (2762) wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 R. 1 4. 01.01.2006-31.12.2006 R. o) Fundacje Poz. 132140. FUNDACJA CENTRUM EKSPERTYZ

Bardziej szczegółowo