p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dz. 3. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wykreślić: PRODUKCJA PAMIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRA- KÓW SPRZEDAŻ PAMIĄTEK I UPOMIN- KÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW PROPAGOWANIE I KRZE- WIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I UTRZYMYWANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORGANIZO- WANIE REKREACJI DLA ZAWODNIKÓW, TRENE- RÓW DZIAŁACZY SPORTOWYCH, JAK RÓWNIEŻ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRODUKCJA PA- MIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW SPRZE- DAŻ PAMIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWA- RZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW PROPAGOWANIE I KRZEWIENIE KULTURY FI- ZYCZNEJ I UTRZYMYWANIE OBIEKTÓW SPORTO- WYCH ORGANIZOWANIE REKREACJI DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW DZIAŁACZY SPORTO- WYCH, JAK RÓWNIEŻ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Poz POMOST - FUNDACJA POMOCY SOCJALNEJ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/2496/12/848] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIERETA 2. JAROSŁAW STEFAN ZASTĘPCA PREZESA 2 1. ZIM- MER 2. RYSZARD MARIAN PRE- ZES ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. OWSIANOWSKI 2. WALDEMAR CZESŁAW ) 5. ZA- STĘPCA PREZESA wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 4 1. BUDA 2. RAFAŁ ZASTĘPCA PREZESA wpisać: 5 1. KRYSZAK 2. ADAM ILDEFONS CZŁONEK ZARZĄDU 6 1. GRACZYK 2. MACIEJ CZŁONEK ZARZĄDU p) Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych Poz GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN- TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/2554/12/863] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJE- STRU PRZEDSIĘBIORCÓW. p) Kółka rolnicze Poz KÓŁKO ROLNICZE W CIELMICACH. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/5923/12/116] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców Poz BAP IMAGE SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/3253/12/230] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9682/12/622] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. RUCIŃ- SKA 2. ELŻBIETA EMILIA wpisać: 2 1. DYDUCH 2. ŁUKASZ MICHAŁ Poz MEDICOVER FORSAKRINGS AB (PUBL)SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9841/12/139] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz NYKREDIT REALKREDIT A/S SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9553/12/959] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz VIKING GEOPHYSICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/9907/12/362] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale 1 (dla pozycji: 1. GUIN 2. DUSTIN) wykreślić: 1. GUIN wpisać: 1. GUINN p) Przedsiębiorcy zagraniczni Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE W POLSCE TIMED ROBERTO TIDONA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/7441/12/593] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTO- PEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄT- KIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ- TEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALO- WYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE PO- WŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHA- NICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRODUK- CJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZ- NYCH I TOALETOWYCH TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ PRZETWÓR- STWO OWOCÓW I WARZYW Z PRO- DUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW HOTELE POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLE- GOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKO- TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA RE- STAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZ- NE BARY DZIAŁALNOŚĆ STO- ŁÓWEK I KATERING PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI WYKONYWANIE INSTALA- CJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KON- SERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH REKLAMA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I ME- DYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOA- LETOWYCH OBSŁUGA NIERUCHOMO- ŚCI NA ZLECENIE PRODUKCJA NAPO- JÓW PRODUKCJA DZIANIN WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO- LEGAJĄCEJ NA EKSPORCIE ORAZ IMPORCIE W ZAKRESIE POSIADANEGO ZEZWOLENIA wpisać: Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DE- MONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z OD- ZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGO- WANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZ- BIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- DOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 198

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BU- DOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWY- WANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHO- WYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓ- WEK OSOBOWYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKO- TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA A RE- STAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRO- NOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DO- STARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZE- WNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPO- JÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WY- SZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNI- KÓW Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIE- CZEŃSTWA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTO- WYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWA- NIEM C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PO- ZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOW- NIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRO- DUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STO- LARKI BUDOWLANEJ Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OB- RÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYRO- BÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIE- BEZPIECZNE p) Przedsiębiorstwa państwowe Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LIKWIDACJI. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/3498/12/721] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R R R. p) Stowarzyszenia kultury fizycznej Poz BIALSKI KLUB SPORTOWY STAL. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BB.VIII NS-REJ.KRS/1019/12/8] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R., - W 5 UST. 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONY- WANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKU- MENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Poz LUDOWY KLUB SPORTOWY SANO- VIA W LESKU. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/2480/12/121] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GOŁDA 2. PIOTR MACIEJ ) wykreślić: 5. WICEPREZES wpisać: 5. CZŁONEK ZA- RZĄDU 2 (dla pozycji: 1. LESZCZYŃSKI 2. MIRO- SŁAW WALDEMAR ) wykreślić: 5. PREZES wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. GRZYB 2. RYSZARD ) wykreślić: 5. SEKRETARZ wpisać: 5. CZŁONEK ZA- RZĄDU 4 1. GEMBUŚ 2. ROBERT KRZYSZTOF WICEPREZES 5 1. PASZKOWSKI 2. ZBIGNIEW PREZES 6 1. KRZY- WOWIĄZA 2. WOJCIECH CZŁO- NEK ZARZĄDU 7 1. CZENCZEK 2. CZESŁAW SEKRETARZ Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRZYWOWIĄZA 2. WOJCIECH wpisać: 2 1. RABIEJ 2. JANUSZ p) Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym Poz OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/8950/12/89] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Jednostki terenowe lub oddziały 1 (dla pozycji: 1. ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJAL- NE POLSKA - POMORSKIE 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina SZTUM miejscowość UŚNICE) wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina SZTUM miejscowość UŚNICE wpisać: 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina KWIDZYN miejscowość GÓRKI wykreślić: 3. miejscowość UŚNICE ulica UŚNICE nr domu 15 kod pocztowy poczta SZTUM kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość GÓRKI ulica GÓRKI nr domu 4 kod pocztowy poczta KWIDZYN kraj POLSKA 2 (dla pozycji: 1. ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - ZACHODNIOPOMORSKIE 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KO- SZALIŃSKI gmina BOBOLICE miejscowość BOBOLICE) wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO- POMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina BOBOLICE miejscowość BOBOLICE wpisać: 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZE- CIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN wykreślić: 3. miejscowość BOBOLICE ulica POCZTOWA nr domu 15 kod pocztowy poczta BOBOLICE kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość SZCZECIN ulica WIEL- KOPOLSKA nr domu 14 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA p) Związki rzemiosła polskiego Poz ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9769/12/888] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZAJDA 2. WIESŁAW ZASTĘPCA PREZESA 2 (dla pozycji: 1. STARUCH 2. TADEUSZ ) 5. ZASTĘPCA PREZESA wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU ZRP 3 1. PELLOWSKI 2. GRZE- GORZ CZŁONEK ZARZĄDU ZRP p) Związki zawodowe Poz ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNI- STÓW PKP W JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GO- SPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWE- GO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/6060/12/359] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 INDEKS 2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK- CYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/2161/12/577] - s. 124, poz P DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/4148/12/884] - s. 125, poz TH FLOOR OF THE SKY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9854/12/663] - s. 46, poz A- A & F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4441/12/380] - s. 46, poz A+E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/3160/12/247] - s. 47, poz ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9271/12/496] - s. 125, poz ABC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6981/12/311] - s. 125, poz ABL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/1375/12/633] - s. 125, poz ACCORD AB BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5732/12/834] - s. 125, poz ACCPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3900/12/129] - s. 47, poz ACTIVUS KANCELARIA KSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4678/12/352] - s. 47, poz AD AKTA SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/2024/12/395] - s. 107, poz ADIUSTATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9866/12/786] - s. 47, poz ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM [BY.XIII NS-REJ.KRS/2629/12/6] - s. 126, poz ADOLORAN ŻÓŁTOWSKA SPÓŁKA JAWNA [TO.VII NS-REJ.KRS/2030/12/112] - s. 114, poz AEBI SCHMIDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1700/12/785] - s. 126, poz AEROKLUB ŚLĄSKI W KATOWICACH LOTNISKO MUCHOWIEC JAKO AEROKLUB REGIONALNY AERO- KLUBU POLSKIEGO [KA.VIII NS-REJ.KRS/6227/12/84] - s. 195, poz AFRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2983/12/829] - s. 126, poz AGAT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/2224/12/597] - s. 126, poz AGENCJA INWESTYCYJNA POLIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1818/12/415] - s. 126, poz AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ADBEN BERNARD TOMKOWIAK, ADAM CHMIEL SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3331/12/887] - s. 114, poz AGENCJA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH DROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2332/12/217] - s. 48, poz AGJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4308/12/802] - s. 126, poz AGRO-ASTRUM.II.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/6110/12/855] - s. 48, poz AGRO-BIG-POL-IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW BUKOWSKI & JAN PASZKIEWICZ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3152/12/728] - s. 114, poz AGRO-SMAK JAJECZNIK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/3412/12/747] - s. 114, poz AGROBUD BHP SPÓŁKA AKCYJNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/3451/12/630] - s. 188, poz AGROBUD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3387/12/898] - s. 126, poz AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6120/12/176] - s. 48, poz AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3656/12/837] - s. 126, poz ALAINÉ FORWARDING COMBI RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5580/12/435] - s. 126, poz ALBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4412/12/818] - s. 126, poz ALCOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2892/12/648] - s. 35, poz ALEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1609/12/293] - s. 49, poz ALETOFAJNE E.BARTELA SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7045/12/793] - s. 33, poz ALIAND SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/8968/12/618] - s. 188, poz ALMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3605/12/831] - s. 126, poz ALTARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9069/12/181] - s. 126, poz ALTUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3166/12/653] - s. 126, poz AM-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7399/12/305] - s. 126, poz AMERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1695/12/578] - s. 127, poz AMO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6510/12/259] - s. 127, poz ANALITYK CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATO- RYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3250/12/27] - s. 127, poz ANBOG INVESTMENT PAWLAK-SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4030/12/254] - s. 49, poz ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ AGRO SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3164/12/851] - s. 40, poz ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ EURO COMFORT SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3349/12/416] - s. 41, poz ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ GP SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3163/12/450] - s. 41, poz ANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3961/12/456] - s. 50, poz ANOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1414/12/407] - s. 127, poz ANREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5232/12/329] - s. 127, poz ANWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5560/12/793] - s. 127, poz ANWIT SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ HACZ- KOWSKI, WITOLD DOMAŃSKI W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ [KO.IX NS-REJ.KRS/1557/12/995] - s. 114, poz APARTAMENTY SOLAR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1864/12/416] - s. 128, poz APEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3991/12/419] - s. 128, poz APRO SPÓŁKA JAWNA R.TOMASZEWSKI [WR.IX NS-REJ.KRS/3319/12/453] - s. 114, poz APT KONCESYJNA WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7309/12/416] - s. 114, poz APTEKA DOM LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4708/12/206] - s. 50, poz APTEKA ŚW. BŁAŻEJA, KLOC TOMASZ - WRĘ- CZYCKA CZESŁAWA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4883/12/870] - s. 33, poz ARC RYNEK I OPINIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9658/12/65] - s. 128, poz ARENABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1931/12/351] - s. 128, poz ARENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4247/12/584] - s. 128, poz ARKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VII NS- -REJ.KRS/4510/12/117] - s. 35, poz AROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4217/12/621] - s. 128, poz ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4406/12/101] - s. 128, poz ARTEMIDA 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4567/12/529] - s. 50, poz ASMIR FILIPEK B., FILIPEK S., ZROBEK J. SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/4569/12/331] - s. 114, poz ASSA POLAND EWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓL- NICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3255/12/32] - s. 120, poz ASTEROIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6173/12/984] - s. 128, poz ASTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1583/12/354] - s. 128, poz ATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6011/12/155] - s. 128, poz ATC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7287/12/81] - s. 128, poz ATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2562/12/382] - s. 128, poz ATU-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7201/12/107] - s. 36, poz AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7348/12/299] - s. 51, poz AUTO-GAZ SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6782/12/510] - s. 129, poz AVRIX PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9818/12/983] - s. 52, poz AWERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9808/12/662] - s. 52, poz AXON BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10365/12/248] - s. 52, poz AXTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/7536/12/378] - s. 53, poz B- B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/8219/12/707] - s. 188, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 200

4 BAHNLOGISTICSPED WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS- -REJ.KRS/3415/12/950] - s. 129, poz BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3246/12/112] - s. 114, poz BALTIC FISH PIOTR CHMIEL, ARKADIUSZ WALKO- WICZ SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3283/12/193] - s. 114, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W NAŁĘCZOWIE [LU.VI NS- -REJ.KRS/2672/12/804] - s. 194, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE [KI.X NS- -REJ.KRS/1658/12/497] - s. 194, poz BAP IMAGE SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [GL.X NS-REJ.KRS/3253/12/230] - s. 198, poz BÄRWOLF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6044/12/321] - s. 129, poz BDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3527/12/174] - s. 129, poz BE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/3278/12/877] - s. 129, poz BEGGON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5884/12/342] - s. 129, poz BELAYO LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/1874/12/737] - s. 124, poz BENDA - LUTZ SKAWINA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5684/12/140] - s. 129, poz BENDA-LUTZ-ALPOCO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5685/12/541] - s. 129, poz BERSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5411/12/488] - s. 129, poz BERTMAN SPÓŁKA JAWNA ROBERT REGUŁA, ROMAN KOWALSKI [WR.IX NS-REJ.KRS/3452/12/31] - s. 114, poz BESKIDZKA IZBA KAPITAŁOWA I FUNDUSZ PORĘ- CZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1433/12/648] - s. 129, poz BESPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3139/12/893] - s. 53, poz BEST PARTNERS OLSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7467/12/641] - s. 41, poz BEST SHELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9768/12/487] - s. 54, poz BESTPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7461/12/235] - s. 129, poz BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7218/12/235] - s. 129, poz BIALSKI KLUB SPORTOWY STAL [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1019/12/8] - s. 199, poz BIEGAJSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/4148/12/884] - s. 129, poz BIELIŃSKI I BRZUSZEK SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/2958/12/871] - s. 115, poz BIELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1376/12/34] - s. 129, poz BIELSKA FABRYKA MASZYN WŁÓKIENNI- CZYCH BEFAMA SPÓŁKA AKCYJNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/1797/12/481] - s. 188, poz BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6169/12/69] - s. 130, poz BIFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7383/12/578] - s. 54, poz BILIFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6825/12/888] - s. 130, poz BIMON-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4308/12/802] - s. 132, poz BIOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4503/12/999] - s. 132, poz BIOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6067/12/166] - s. 132, poz BIOTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6964/11/869] - s. 132, poz [PO.VIII NS-REJ.KRS/6721/12/183] - s. 132, poz BISTYP-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9544/12/39] - s. 132, poz BIURO ANALIZ EKOLOGICZNYCH VERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4402/12/497] - s. 132, poz BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO K&M POLSKA [KR.XII NS-REJ.KRS/2562/12/382] - s. 132, poz BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI ALMATUR-KATO- WICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6127/12/983] - s. 132, poz BIURO RACHUNKOWE FINANCE - ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7450/12/513] - s. 132, poz BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH J&B SPÓŁKA JAWNA MARCIN BILSKI BARBARA OLSZOWY [KI.X NS-REJ.KRS/756/12/725] - s. 115, poz BLM INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9624/12/498] - s. 133, poz BLUEDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7417/12/36] - s. 57, poz BOCAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4326/12/642] - s. 133, poz BONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3570/12/972] - s. 133, poz BONARKA OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5081/12/331] - s. 133, poz BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4292/12/184] - s. 133, poz BOSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3382/12/893] - s. 58, poz BPDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9135/12/715] - s. 133, poz BPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4496/12/990] - s. 58, poz BRAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2852/12/364] - s. 133, poz BROWAR KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4558/12/609] - s. 133, poz BROWN & CO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/1966/12/319] - s. 133, poz BUD SERWIS S.DEKA, R.DEKA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/3564/12/255] - s. 115, poz BUD-REM SPÓŁKA JAWNA ROMAN BŁASZCZYK, PIOTR PAWLACZYK [PO.IX NS-REJ.KRS/4295/12/387] - s. 115, poz BUDO-KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/1337/12/151] - s. 133, poz BXR PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10087/12/389] - s. 133, poz BYSTRZYCKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS- -REJ.KRS/2342/12/538] - s. 189, poz C- CAD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9529/12/402] - s. 133, poz CAMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4493/12/787] - s. 133, poz CAPGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8956/12/495] - s. 133, poz CARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3300/12/523] - s. 133, poz CARINT SCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4435/12/663] - s. 134, poz CARTEX BYSTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4024/12/537] - s. 36, poz CASA FELIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4459/12/909] - s. 134, poz CASA MANAGEMENT AND CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5211/12/286] - s. 134, poz CASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3475/12/876] - s. 134, poz CD ZAWIERCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9320/12/591] - s. 134, poz CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9742/12/439] - s. 134, poz CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO- -BADAWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3201/12/823] - s. 134, poz CENTRUM DORADZTWA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/3080/12/788] - s. 58, poz CENTRUM FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE INTERVENTO GABRIELA RYCHŁY-STUCKE, EDYTA KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4789/12/175] - s. 115, poz CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK-POŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5659/12/182] - s. 134, poz CENTRUM USŁUG STOLARSKICH HAMER R.OZOROWSKI I E.KRZEWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [KO.IX NS-REJ.KRS/1222/12/724] - s. 115, poz CENTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9424/12/296] - s. 134, poz CERAGEM POLAND - SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8864/12/913] - s. 134, poz CERBER FIRE SECURITY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1698/12/781] - s. 59, poz CERBER GUARD SECURITY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1697/12/380] - s. 60, poz CHINA SHIPPING (POLAND) AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/3718/12/456] - s. 134, poz CHMARZYŃSKI - PRZEMYSŁ MIĘSNY I HANDEL - SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2536/12/23] - s. 115, poz CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCER- STWA POLSKIEGO [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3556/12/736] - s. 195, poz CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2547/12/745] - s. 134, poz CINEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9546/12/841] - s. 135, poz CITY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4151/12/398] - s. 135, poz CITY SELF - STORAGE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9694/12/745] - s. 135, poz CLARENS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1599/12/81] - s. 61, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 CLEARVIEW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/5839/12/742] - s. 135, poz COLIAN CENTRUM LOGISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/4255/12/103] - s. 135, poz COMECH OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/2209/12/960] - s. 61, poz COMMON RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3548/12/217] - s. 135, poz CONSENSUS - BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6917/12/470] - s. 135, poz CONSTANS-TERMIT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/2550/12/259] - s. 135, poz CORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3457/12/36] - s. 135, poz CORSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5958/12/84] - s. 61, poz CREADOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7568/12/143] - s. 135, poz CRYSTAL HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9607/12/59] - s. 189, poz CTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4413/12/219] - s. 135, poz CZART DŁUGOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5287/11/936] - s. 62, poz [WR.VI NS-REJ.KRS/2982/12/428] - s. 135, poz CZAS WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5277/12/618] - s. 136, poz CZĘSTOCHOWSKI KLUB MOTOCYKLOWY WŁÓKNIARZ SPÓŁKA AKCYJNA [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1777/12/839] - s. 189, poz D- D&P CARBO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2225/12/998] - s. 63, poz DA-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7271/12/354] - s. 64, poz DANACHEM SPÓŁKA JAWNA S. SZAFAROWSKI [WA.XIII NS-REJ.KRS/9545/12/440] - s. 115, poz DAR SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1804/11/487] - s. 136, poz [BB.VIII NS-REJ.KRS/1735/12/753] - s. 136, poz DATA CONNECT DIRECT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/2147/12/341] - s. 136, poz DATASHARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6305/12/741] - s. 136, poz DCENTER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9475/12/302] - s. 136, poz DELIKATESY ŚNIEŻKA TADEUSZ KRZYŻOWSKI MARIA MICHALSKA-KRZYŻOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [GL.X NS-REJ.KRS/3245/12/711] - s. 115, poz DELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5856/12/181] - s. 65, poz DELTA OIL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/7945/12/702] - s. 136, poz DENTADO A. I T. GALEK GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKO-DENTYSTYCZNA SPÓŁKA JAWNA [LU.VI NS-REJ.KRS/3638/12/997] - s. 116, poz DERMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9701/12/754] - s. 136, poz DESTYLACJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7212/12/829] - s. 136, poz DEVELOPMENT PROGRES SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9109/12/356] - s. 136, poz DIGI CONTROL - TECHNIKA REGULACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6768/12/274] - s. 137, poz DISCOVER GOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/10365/12/248] - s. 65, poz DJ FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4243/12/980] - s. 137, poz DLK KORUS OKOŃ RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA [KR.XI NS-REJ.KRS/4867/12/832] - s. 120, poz DMT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/9519/12/81] - s. 121, poz DOBRY KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6082/12/803] - s. 137, poz DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY POŻYCZKI [WR.VI NS-REJ.KRS/4621/12/940] - s. 65, poz DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK LUSTRACYJNO - DORAD- CZY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH [WR.IX NS-REJ.KRS/3469/12/159] - s. 194, poz DOMBUD RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2144/12/138] - s. 66, poz DONAUCHEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7124/12/851] - s. 137, poz DOROŚLI DZIECIOM [KI.X NS- -REJ.KRS/647/12/704] - s. 197, poz DPM KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4799/12/496] - s. 137, poz DRAGON-10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1190/12/68] - s. 138, poz DRAKKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4473/12/145] - s. 138, poz DRAVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3589/12/902] - s. 138, poz DREWNO - ELFPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.VI NS- -REJ.KRS/5806/12/576] - s. 138, poz DRGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5520/12/509] - s. 66, poz DROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4251/12/499] - s. 138, poz DRUKARNIA NARODOWA SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/5828/12/20] - s. 189, poz DS AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2862/12/685] - s. 138, poz DSM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNAL- NYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6062/12/161] - s. 138, poz DUKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9867/12/187] - s. 138, poz DYNAMIK ANDRZEJ MAJCHERKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/5296/12/859] - s. 116, poz DYRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3398/12/620] - s. 138, poz E- E-NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4473/12/145] - s. 138, poz E-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/9655/12/862] - s. 42, poz ECOFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9270/12/95] - s.138, poz EDAM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- -HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9647/12/343] - s. 139, poz EDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1926/12/35] - s. 67, poz EDO ART & FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5526/12/915] - s. 67, poz EFFICIENT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3516/12/452] - s. 67, poz EKO - TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2295/12/245] - s. 139, poz EKO-SAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/3705/12/932] - s. 139, poz EKOGRUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6121/12/577] - s. 68, poz EKOMA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/3572/12/774] - s. 139, poz EKOPARTNER LUBIN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3119/12/251] - s. 139, poz EKOS KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6002/12/235] - s. 116, poz EKOTECHNOLOGIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/4617/12/25] - s. 68, poz EKSTRABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XII NS- -REJ.KRS/1969/12/522] - s. 139, poz ELA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/5342/12/751] - s. 124, poz ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL [BB.VIII NS-REJ.KRS/1340/12/665] - s. 139, poz ELECTRO WARSZAWA PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4751/12/4] - s. 139, poz ELECTRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3819/12/958] - s. 139, poz ELEKTROCARBON - ODLEWY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3137/12/91] - s. 139, poz ELEKTRON-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5689/12/145] - s. 139, poz ELKMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9737/12/123] - s. 140, poz ELLAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9735/12/321] - s. 140, poz EMILIA KRISTOF - FIRMA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/2615/12/81] - s. 140, poz EMITER WKH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4009/12/900] - s. 140, poz ENCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1737/12/555] - s. 140, poz ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/14471/11/347] - s. 142, poz ENTERGLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3181/12/290] - s. 142, poz EOS - ELEKTRONIKA PROFESJONALNA J.SPYRKA, T. SZULIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [WR.VI NS-REJ.KRS/6171/12/182] - s. 116, poz ET EUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9624/12/498] - s. 189, poz EURO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9797/12/49] - s. 143, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 202

6 EURO TRUCK TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/1164/12/709] - s. 143, poz EURO-ASIAN SALES PROMOTION SERVICE [WA.XII NS-REJ.KRS/9727/12/802] - s. 143, poz EURO-MED WALDEMAR TYREK MAŁGO- RZATA TYREK SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1401/12/883] - s. 33, poz EURO-MEDICUS WALDEMAR TYREK MAŁGO- RZATA TYREK SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1435/12/450] - s. 33, poz EUROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/8130/12/639] - s. 121, poz EUROHEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3821/12/71] - s. 143, poz EUROIMMUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/5796/12/364] - s. 143, poz EUROTRADE-BUILD - SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3272/12/471] - s. 143, poz EWMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2988/12/834] - s. 143, poz EXETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9743/12/840] - s. 143, poz EXPECT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6025/12/80] - s. 143, poz EZBUD-INTERSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2018/12/678] - s. 144, poz F- F.I.MANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/3332/12/288] - s. 121, poz FABELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4715/12/324] - s. 144, poz FABIMEX B I W WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/9146/12/437] - s. 116, poz FABRYKA MEBLI AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KI.X NS- -REJ.KRS/1703/12/988] - s. 144, poz FADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/352/12/717] - s. 144, poz FAKIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3573/12/175] - s. 144, poz FARMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3470/12/871] - s. 144, poz FARMER -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3637/12/596] - s. 144, poz FASSADEN GLAS TECHNIK-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/3293/12/514] - s. 189, poz FAT-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4256/12/504] - s. 144, poz FBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6778/12/595] - s. 69, poz FEIFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7054/12/713] - s. 144, poz FENNER DUNLOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6010/12/754] - s. 145, poz FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1852/12/293] - s. 145, poz FIELDS OF GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9413/12/574] - s. 145, poz FINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9651/12/258] - s. 145, poz FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA STYL [GD.VII NS-REJ.KRS/4436/12/64] - s. 145, poz FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA WODEX SYLWIA ROŻMIEJ-ZDYBSKA SPÓŁKA KOMANDYTO- WA [KI.X NS-REJ.KRS/690/12/502] - s. 37, poz FIRMA CONSULTINGOWO-HANDLOWA PROREMUS [KA.VIII NS-REJ.KRS/6160/12/460] - s. 145, poz FIRMA HANDLOWA BAT TADEUSZ BIGUS, ANDRZEJ BIGUS SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3032/12/985] - s. 116, poz FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HELENA HELENA I JAN WRONKA SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/3541/12/410] - s. 116, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MARTEX SPÓŁKA JAWNA KRYSTYNA NOSIADEK, GRZEGORZ NOSIADEK, IZABELA NOSIADEK [GL.X NS- -REJ.KRS/3161/12/648] - s. 116, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TABO TADEUSZ KUZIMSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/4533/12/962] - s. 116, poz FIRMA JANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XI NS-REJ.KRS/5601/12/369] - s. 37, poz FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA FIREMB W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2962/12/786] - s. 145, poz FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA NATEZJA UR- SZULA HEINRICH, LUCJAN KIONKA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/3146/12/11] - s. 116, poz FLASH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [LD.XX NS-REJ.KRS/4487/12/70] - s. 37, poz FLEET INSURANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/9804/12/58] - s. 145, poz FOBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3762/12/655] - s. 145, poz FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3472/12/673] - s. 145, poz FORTIS DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7025/12/151] - s. 69, poz FORUM EDUKACYJNE CENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9318/12/478] - s. 146, poz FPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9405/12/55] - s. 146, poz FRIZZY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/7675/12/362] - s. 70, poz FTW AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9460/12/976] - s. 146, poz FUCHS OIL CORPORATION (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4317/11/719] - s. 146, poz [GL.X NS-REJ.KRS/3326/12/571] - s. 146, poz FUNDACJA GROSIK OD SERCA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/768/12/848] - s. 111, poz FUNDACJA PAŁAC W KORCZEWIE [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6076/12/86] - s. 197, poz FUNDACJA PARADYŻ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3389/12/700] - s. 197, poz FUNDACJA WETERAN [LD.XX NS- -REJ.KRS/2591/12/944] - s. 197, poz FUNDACJA WWA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9328/12/799] - s. 111, poz FUNDACJA ANIELSKA PRZYSTAŃ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6237/12/405] - s. 197, poz FUNDACJA ARAVINDAM - PROGRAMY WOLON- TARIATU MIĘDZYNARODOWEGO [KR.XII NS- -REJ.KRS/1103/12/382] - s. 112, poz FUNDACJA I - PODATKI OBRÓT SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [WR.IX NS-REJ.KRS/1560/12/509] - s. 38, poz FUNDACJA NA RZECZ INICJATYW SPOŁECZ- NYCH I GOSPODARCZYCH PROGREDI [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3466/12/956] - s. 197, poz FUNDACJA PROJEKT CHAMPION [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6206/12/41] - s. 197, poz FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW GOSPO- DARCZYCH [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3333/12/689] - s. 197, poz FUNDACJA ROZWOJU KARDIOLOGII SKIERNIE- WICKIEJ SERCE [LD.XX NS-REJ.KRS/4471/12/343] - s. 197, poz FUNDACJA STELLAVITA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9661/12/579] - s. 112, poz FUNDACJA STUDIO (S)PRAW KOBIET [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7057/12/916] - s. 197, poz FUNDACJA ŚWIADOMEGO ROZWOJU [WA.XIII NS- -REJ.KRS/6834/12/808] - s. 197, poz FUNDACJA WISŁA-BIAŁA GWIAZDA [KR.XI NS- -REJ.KRS/1416/12/209] - s. 197, poz FUNDUSZ FINANSOWO - LEASINGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9635/12/220] - s. 146, poz G- G.M.B.T. MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1932/12/752] - s. 70, poz GAL-MET ZAKŁAD ŚLUSARSKI JANINA KRYGER, MAŁGORZATA BŁASIŃSKA SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2638/12/926] - s. 116, poz GALICJANKA - ENERGIA POŁUDNIOWE FARMY WIATROWE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2524/12/900] - s. 146, poz GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/2010/12/470] - s. 147, poz GARDOCKI KOWALSKI WOŁEK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA JAWNA [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3502/12/527] - s. 34, poz GATPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4338/12/765] - s. 70, poz GAWRA AF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/13656/11/841] - s. 147, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/8526/12/128] - s. 147, poz GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- -USŁUGOWE JUBILER SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4098/12/388] - s. 189, poz GE-KONSULTANCI OŚWIATOWI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1627/12/133] - s. 147, poz GEA PROCESS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/9814/12/379] - s. 147, poz GERLLA SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA [LU.VI NS-REJ.KRS/3194/12/814] - s. 38, poz GERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3277/12/476] - s. 147, poz GESTESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z OD- POWEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11874/11/741] - s. 147, poz [WA.XII NS-REJ.KRS/9438/12/221] - s. 147, poz GLIMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2500/12/654] - s. 147, poz GLIN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3314/12/448] - s. 147, poz GLOBIX TRANS POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6702/12/942] - s. 71, poz GLOBSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2930/12/21] - s. 147, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KORCZEWIE [WA.XIV NS-REJ.KRS/7655/12/720] - s. 194, poz GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANI- ZACJI ROLNICZYCH [SZ.XIII NS-REJ.KRS/2554/12/863] - s. 198, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

7 GOA-MED PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA MAŁGORZATA SIERADZKA, KONRAD GÓRZEŃSKI SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2476/12/206] - s. 34, poz GOBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5723/12/914] - s. 148, poz GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-RIND -J.GWIAZ- DOWSKI, A.CZECH I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3429/12/875] - s. 116, poz GOSPODARSTWO RYBACKIE WŁOCŁAWEK [TO.VII NS-REJ.KRS/2099/12/647] - s. 148, poz GPPI SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7029/12/755] - s. 189, poz GPRD BITUMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2317/12/580] - s. 71, poz GRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6134/12/101] - s. 148, poz GRAVBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9402/12/852] - s. 148, poz GREEN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2286/12/325] - s. 148, poz GRUPA J5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/1858/12/699] - s. 42, poz GRUPA KAPITAŁOWA LEGAL CONSULTING [WR.VI NS-REJ.KRS/6212/12/758] - s. 148, poz GRUPA PREFABET SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7194/12/98] - s. 189, poz GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR [PO.VIII NS-REJ.KRS/6062/12/161] - s. 148, poz GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KASZUB [GD.VII NS-REJ.KRS/4455/12/305] - s. 148, poz GTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5725/12/716] - s. 148, poz H- HANDEL TOWARAMI MASOWYMI, STACJA PALIW MIECZYSŁAW, MARIA KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA CHOJNÓW, UL. LUBIŃSKA 5 [WR.IX NS- -REJ.KRS/3402/12/426] - s. 116, poz HANDLOMAR WIESŁAW CHMURA, TOMASZ MYSZKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDA- CYJNEJ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2961/12/385] - s. 116, poz HANDS2WORK PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/4071/12/939] - s. 72, poz HANSSEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3615/12/152] - s. 148, poz HARTMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6977/12/396] - s. 148, poz HAYNES INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/9343/12/436] - s. 124, poz HEMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5219/12/494] - s. 149, poz HENGST POLSKA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3580/12/293] - s. 149, poz HERKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10028/12/864] - s. 72, poz HESCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNMOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5815/12/496] - s. 149, poz HIFLEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS- -REJ.KRS/4891/12/389] - s. 149, poz HIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4531/12/160] - s. 149, poz HM REALITY ŚWIEBODZICE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3499/12/122] - s. 149, poz HOLDING DOMATOR SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/2908/12/266] - s. 189, poz HORIZON.NET SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9546/12/841] - s. 189, poz HORNMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6940/12/626] - s. 150, poz HOTEL KORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6078/12/888] - s. 73, poz HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6194/12/27] - s. 190, poz I- I-CONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6238/12/806] - s. 121, poz IBKM GOGOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OP.VIII NS- -REJ.KRS/3284/12/594] - s. 150, poz IDEOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3756/12/938] - s. 150, poz IEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9117/12/875] - s. 150, poz IGS AGENCJA CELNA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7286/12/680] - s. 73, poz ILB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8821/12/426] - s. 150, poz IMPULS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4884/12/271] - s. 150, poz INDORAMA VENTURES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2069/12/684] - s. 150, poz INEKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3255/12/32] - s. 151, poz INF ORION INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/5285/12/137] - s. 124, poz INFRASTRUKTURA24 SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/5209/12/173] - s. 190, poz ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/9914/12/480] - s. 190, poz INMAX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJ- NEJ I WSPÓLNICY II SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2643/12/242] - s. 121, poz INMAX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2641/12/440] - s. 121, poz INMOBILIARIA STAR GRUP-PROGRES GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9152/12/154] - s. 151, poz INNOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2137/12/20] - s. 151, poz INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5834/12/737] - s. 152, poz INS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3434/12/191] - s. 152, poz INSTALATOR KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/1577/12/637] - s. 152, poz INSTALCOMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5988/12/47] - s. 152, poz INSTYTUT SIECI SEMANTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8753/12/90] - s. 73, poz INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI [WR.VI NS-REJ.KRS/5997/12/967] - s. 152, poz INTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4863/12/228] - s. 152, poz INTELBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4209/12/102] - s. 152, poz INTER MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4205/12/498] - s. 152, poz INTER-BUD ADAM BURCEWICZ, EWA KAŹ- MIERCZAK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7361/12/134] - s. 117, poz INTER-MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9520/12/793] - s. 152, poz INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3446/12/314] - s. 152, poz INTERFONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/3256/12/433] - s. 153, poz INTERPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3502/12/527] - s. 153, poz INTERSTAL DOMAGAŁA,KUJAWA,KURDZIEL SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/5174/12/314] - s. 117, poz INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2441/12/238] - s. 121, poz INVEXHIB WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8878/12/838] - s. 153, poz INWESTYCJE WIELKOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AT THE ROYAL ROUTE SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/5991/12/561] - s. 121, poz IT4C.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5329/12/916] - s. 153, poz ITERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9193/12/839] - s. 153, poz J- JABŁUSZKO-HANDEL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7318/12/336] - s. 153, poz JANTAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4142/12/478] - s. 153, poz JASTRZĘBSKA SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA [GL.X NS-REJ.KRS/3221/12/465] - s. 153, poz JAVART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/8484/12/151] - s. 153, poz JAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3286/12/396] - s. 74, poz JAZBO - BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4333/12/760] - s. 153, poz JK & CONTRACTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3141/12/6] - s. 153, poz JNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3240/12/706] - s. 74, poz JOST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3574/12/576] - s. 153, poz JP INSTALACJE IRENA PATRYN JAROSŁAW PATRYN SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/3206/12/828] - s. 117, poz JTMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2805/12/962] - s. 74, poz JUPITER PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6286/12/609] - s. 154, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 204

8 JW STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3462/12/352] - s. 75, poz K- K & K INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9623/12/97] - s. 154, poz K&A INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2826/12/5] - s. 154, poz KABRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5229/12/815] - s. 75, poz KADBUD A.KOWALSKI, M.KASKA SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7427/12/357] - s. 117, poz KAMBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5747/12/160] - s. 154, poz KANCELARIA ADWOKACKA M. GŁĘBICKI, J. KOŁOD- KO, M. PARZYCH & T. ŚLIWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [BI.XII NS-REJ.KRS/2231/12/715] - s. 117, poz KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA ZOFIA ZIMNY SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6034/12/0] - s. 34, poz KANTOR WYMIANY WALUT DINERO WALDE- MAR STARUCH, ANNA STARUCH SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3040/12/504] - s. 117, poz KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/4764/11/525] - s. 117, poz [WR.IX NS-REJ.KRS/3270/12/669] - s. 117, poz KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5622/12/412] - s. 154, poz KAPPAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9683/12/23] - s. 154, poz KAR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [GL.X NS-REJ.KRS/3357/12/935] - s. 154, poz KATOLICKA MISJA DLA NIESŁYSZĄCYCH [KA.VIII NS-REJ.KRS/25767/11/813] - s. 195, poz KATOS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9099/12/144] - s. 154, poz KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS-REJ.KRS/9682/12/622] - s. 198, poz KBH - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5089/12/539] - s. 154, poz KBP-6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5177/10/511] - s. 154, poz KEBAB LAILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6511/12/660] - s. 154, poz KEEN PROPERTY PARTNERS RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9554/12/360] - s. 154, poz KENT-PAK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/2680/12/323] - s. 155, poz KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE [OL.VIII NS- -REJ.KRS/3488/12/400] - s. 155, poz KIPERS ANNA I MARCIN WIERZBICCY SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3191/12/611] - s. 117, poz KIRLEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/3660/12/752] - s. 155, poz KJN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2701/12/257] - s. 155, poz KLIMCOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/5200/12/564] - s. 155, poz KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9073/12/96] - s. 155, poz KLUB KOSZYKARSKI ROW RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3014/12/145] - s. 155, poz KLUB PIŁKI SIATKOWEJ SKRA BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/2976/12/711] - s. 190, poz KLUB SPORTOWY SPARTA LEGNICA [WR.IX NS- -REJ.KRS/2278/12/806] - s. 109, poz KLUB TENISOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3802/12/830] - s. 155, poz KODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2864/12/487] - s. 155, poz KOLARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3960/12/55] - s. 75, poz KOLEJOWY ZAKŁAD OSPRZĘTU SIECIOWEGO [WA.XIV NS-REJ.KRS/7302/12/609] - s. 155, poz KOŁO BASENU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3218/12/951] - s. 155, poz KONBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4750/12/603] - s. 155, poz KONSORCJUM HANDLOWE GENEZA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/2906/12/464] - s. 191, poz KONSTRUKTOR BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/2485/12/126] - s. 75, poz KORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1212/12/403] - s. 156, poz KÓŁKO ROLNICZE W CIELMICACH [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5923/12/116] - s. 198, poz KRAJOWE CENTRUM ZEZWOLEŃ WĘDKARSKICH [PO.VIII NS-REJ.KRS/7214/12/631] - s. 76, poz KRAK-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS- -REJ.KRS/5760/12/995] - s. 156, poz KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AK- CYJNA W KRAKOWIE [KR.XI NS-REJ.KRS/5090/12/251] - s. 191, poz KRAUZ-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3829/12/279] - s. 156, poz KROWODERSKA METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/3640/12/110] - s. 43, poz KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/3474/12/475] - s. 191, poz KRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5852/12/577] - s. 156, poz KUCHARCZYK&WITUCKI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3549/12/618] - s. 156, poz KULCZYK TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6879/12/97] - s. 156, poz L- LA MARCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6422/12/281] - s. 156, poz LABART POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6780/12/708] - s. 76, poz LABORATORIUM WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI [GL.X NS-REJ.KRS/3210/12/743] - s. 156, poz LAGUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VII NS- -REJ.KRS/3236/12/791] - s. 121, poz LAIXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7394/12/300] - s. 156, poz LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/2844/12/845] - s. 117, poz LAKEVIEW EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3323/12/368] - s. 77, poz LARGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6916/12/69] - s. 156, poz LATTERIA - TINIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2935/12/26] - s. 156, poz LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3228/12/272] - s. 191, poz LEGATUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4541/12/481] - s. 156, poz LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BEJGA, CZERNICKI, DZIAŁA, WOZOWCZYK, ZŁOTOGÓR- SKA-LUBECKA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3471/12/272] - s. 35, poz LEKARZ-PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, PIELĘGNIARKA M.WIELORAŃSKA, M.WÓJCIK, A.WIĘCŁAW SPÓŁKA PARTNERSKA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7486/12/882] - s. 120, poz LEMONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9019/12/576] - s. 77, poz LENA PRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3509/12/334] - s. 157, poz LENA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3510/12/46] - s. 157, poz LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3520/12/367] - s. 157, poz LENGIEWICZ CHARKIEWICZ ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10004/12/618] - s. 157, poz LEUCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6951/12/348] - s. 157, poz LIDER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9663/12/381] - s. 157, poz LIDMANN I MEGGER SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS- -REJ.KRS/2648/12/247] - s. 117, poz LIEROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3477/12/678] - s. 158, poz LIM8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4654/12/106] - s. 158, poz LINEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7384/12/979] - s. 78, poz LIUGONG MACHINERY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/3465/12/555] - s. 158, poz LOGO RAJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/3397/12/219] - s. 158, poz LOGWIN SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6769/12/675] - s. 158, poz LUCRUM-IB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2997/12/754] - s. 158, poz LUDOWY KLUB SPORTOWY SANOVIA W LESKU [RZ.XII NS-REJ.KRS/2480/12/121] - s. 199, poz Ł- ŁÓDZKI REGIONALNY PARK NAUKOWO-TECHNO- LOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4183/12/163] - s. 158, poz M- M + B BIRKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3086/12/194] - s. 159, poz MACHINE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4607/12/704] - s. 159, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

9 MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6132/12/299] - s. 159, poz MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/977/12/970] - s. 159, poz MANSANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/10196/12/410] - s. 159, poz MAP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3570/12/972] - s. 159, poz MARCONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8341/12/563] - s. 81, poz MARGOT WYPOSAŻENIE REALIZACJA INWESTYCJI [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3197/12/17] - s. 159, poz MARK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3501/12/126] - s. 159, poz MARKA SPÓŁKA AKCYJNA [BI.XII NS- -REJ.KRS/2277/12/405] - s. 191, poz MARTIFER RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3158/12/134] - s. 159, poz MAWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/7393/12/899] - s. 159, poz MAXIFLORA M.P. GORYL, S. JĘDRYSEK SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/2456/12/564] - s. 34, poz MAXIMA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6950/12/947] - s. 159, poz MAYENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9674/12/103] - s. 159, poz MCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5981/12/240] - s. 159, poz MEBLE STYLOWE ZAKŁAD PRODUKCYJNY EKS- PORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/2216/12/78] - s. 160, poz MEBLOKAR 2 KARCZ SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS- -REJ.KRS/2868/12/91] - s. 118, poz MEDIC PHARMA JANUSZ BORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/1364/12/911] - s. 118, poz MEDICA LEKARSKIE ORZECZNICTWO POWYPAD- KOWE, CHIRURGIA OGÓLNA,NEUROLOGIA JA- STRZĘBSKI, SZCZYGIEŁ, WIŚNIEWSKI I PARTNERZY W LIKWIDACJI [KR.XI NS-REJ.KRS/5414/12/691] - s. 120, poz MEDICOVER FORSAKRINGS AB (PUBL)SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS- -REJ.KRS/9841/12/139] - s. 198, poz MEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7342/12/893] - s. 160, poz MESKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6131/12/898] - s. 160, poz METALWORK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5810/12/491] - s. 160, poz MG-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4481/12/664] - s. 82, poz MI-YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5726/12/117] - s. 83, poz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/3083/12/991] - s. 160, poz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJ- NE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5983/12/42] - s. 160, poz MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPO- DARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5234/12/131] - s. 160, poz MIKROGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/2952/12/465] - s. 83, poz MILCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8621/12/224] - s. 83, poz MIRAGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3593/12/817] - s. 160, poz MIX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4907/12/7] - s. 160, poz MK HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4494/12/188] - s. 84, poz MLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7027/12/953] - s. 160, poz MMI SHOPS OLSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7468/12/42] - s. 43, poz MODERN HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5947/12/362] - s. 160, poz MONTE CASSINO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5847/12/261] - s. 160, poz MORENET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2544/12/542] - s. 160, poz MOSTOSTAL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/6058/12/246] - s. 191, poz MOTOMAX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2018/12/678] - s. 161, poz MSR CZAPLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7231/12/70] - s. 161, poz MT BUDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1018/12/607] - s. 161, poz MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4208/12/701] - s. 191, poz MUSIC ART COMPANY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1853/12/694] - s. 85, poz MUZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/3420/12/266] - s. 162, poz [WR.VI NS-REJ.KRS/5057/12/774] - s. 162, poz MYKOLA VILSHANYUK SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [LU.VI NS-REJ.KRS/3436/12/993] - s. 39, poz N- NADO-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9771/12/1] - s. 162, poz NATURAL ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/9979/12/411] - s. 85, poz NATURAL IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/3963/12/258] - s. 162, poz NAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3540/12/9] - s. 163, poz NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1185/12/752] - s. 163, poz NET-S M.CHMIELEWSKI, J.CHMIELEWSKA SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3782/12/297] - s. 118, poz NETCOM BUILDING TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3271/12/70] - s. 86, poz NEW PROJECTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5995/12/165] - s. 86, poz NEWBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/9346/12/639] - s. 125, poz NEXTKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2486/12/527] - s. 87, poz NFK J. KOPA SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/4491/12/985] - s. 118, poz NORDEA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/7257/12/118] - s. 191, poz NOVA-PERSONEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3353/12/331] - s. 164, poz NOVAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/7081/12/473] - s. 164, poz NOVONORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3847/12/119] - s. 164, poz NOVUM MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1940/12/271] - s. 164, poz NOWY PLAC UNII SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9293/12/940] - s. 191, poz NU SKIN ENTERPRISES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9633/12/418] - s. 164, poz NYKREDIT REALKREDIT A/S SPÓŁKA AKCYJNA - OD- DZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS-REJ.KRS/9553/12/959] - s. 198, poz O- OCHRONA MIENIA PEWNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3331/12/887] - s. 164, poz OFICYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2486/12/527] - s. 164, poz OIL TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10196/12/410] - s. 87, poz OILER BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4929/12/451] - s. 87, poz OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO- -KARTOGRAFICZNE W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3302/12/325] - s. 164, poz OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/8950/12/89] - s. 199, poz OLIVER CAMMERON SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5329/12/916] - s. 165, poz OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/667/12/346] - s. 191, poz OMIKRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9479/12/906] - s. 165, poz OPAK PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2070/12/396] - s. 88, poz OPAL PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA TKALNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/3385/12/96] - s. 125, poz OPEUS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6853/12/49] - s. 165, poz OPOTOM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2789/12/33] - s. 166, poz OPULENTIA REAL-ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/9131/12/111] - s. 43, poz ORCADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2280/12/919] - s. 88, poz ORTO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3133/12/487] - s. 166, poz OSIEDLE ZIELONE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/5069/12/897] - s. 167, poz OSTEOPROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9671/12/900] - s. 167, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 206

10 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRO ECO - - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2106/12/656] - s. 167, poz OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5933/12/437] - s. 167, poz OVH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6023/12/278] - s. 167, poz OWEX T.WALOCH, K.OCIEPA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/3074/12/71] - s. 118, poz OZLEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7337/12/577] - s. 167, poz Ö- ÖKO LAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OP.VIII NS- -REJ.KRS/3438/12/795] - s. 167, poz P- P.Z.-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9574/12/2] - s. 167, poz PABAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5226/12/612] - s. 89, poz PALK ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9780/12/921] - s. 167, poz PARITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7101/12/6] - s. 89, poz PARK HANDLOWY NAREW SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9148/12/239] - s. 90, poz PARK SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2557/12/66] - s. 167, poz PARTNER-BIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3545/12/14] - s. 167, poz PASZE DLA RYB, ARTYKUŁY DO PRODUKCJI RY- BACKIEJ KOWALEWSKI MIECZYSŁAW HRYC MARCIN SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/2656/12/766] - s. 118, poz PATENTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3242/12/508] - s. 90, poz PBO NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.IX NS- -REJ.KRS/4180/12/960] - s. 39, poz PEC - SKŁADY KUPIECKIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/3199/12/819] - s. 167, poz PEIKKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4258/12/306] - s. 167, poz PENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2541/12/339] - s. 167, poz PENZIAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9905/12/560] - s. 91, poz PERFEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3063/12/349] - s. 91, poz PERSONNEL INTERNATIONAL F.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3063/12/349] - s. 91, poz PHENICOPTERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8510/12/401] - s. 92, poz PIXIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9681/12/221] - s. 167, poz PLASTGUMET KONOPKO SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/5674/12/819] - s. 35, poz PLASTPIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [TO.VII NS- -REJ.KRS/1383/12/152] - s. 121, poz PLOGIN PRODUKCJA I HANDEL, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/3291/12/712] - s. 168, poz PODLASIE SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/3317/12/651] - s. 191, poz POFAM - JEDNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6761/12/467] - s. 168, poz POL-ARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3058/12/33] - s. 92, poz POLANA BORKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XI NS-REJ.KRS/5123/12/308] - s. 121, poz POLBUS-PKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5926/12/319] - s. 168, poz POLDIM MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3499/12/122] - s. 168, poz POLIMEX-DEVELOPMENT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4725/12/645] - s. 168, poz POLMAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7203/12/909] - s. 168, poz POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - ŁÓDŹ [LD.XX NS-REJ.KRS/3014/12/145] - s. 168, poz POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZAKŁAD SZKOLENIO- WO-PRODUKCYJNY ELNA SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GL.X NS- -REJ.KRS/2421/12/596] - s. 168, poz POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KIELCACH RADIO KIELCE - SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS-REJ.KRS/306/12/716] - s. 191, poz POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MARGARYNY W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9659/12/466] - s. 195, poz POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/5060/12/288] - s. 192, poz POM LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2016/12/876] - s. 168, poz POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURY- STYCZNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3018/12/749] - s. 195, poz POMOST - FUNDACJA POMOCY SOCJALNEJ [PO.VIII NS-REJ.KRS/2496/12/848] - s. 198, poz PONER-MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3749/12/820] - s. 168, poz PORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4190/12/281] - s. 168, poz POS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5680/12/536] - s. 168, poz POWIŚLE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10069/12/549] - s. 169, poz PPH MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5752/12/476] - s. 169, poz PPHU LACTIS ANDREASIK, LIS, LIS, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3512/12/848] - s. 118, poz PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/9976/11/205] - s. 169, poz [PO.VIII NS-REJ.KRS/5859/12/384] - s. 169, poz PRESSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5858/12/983] - s. 169, poz PRIMECO SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS- -REJ.KRS/2266/12/683] - s. 107, poz PRK BETIS SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/3846/12/718] - s. 192, poz PRO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1346/12/71] - s. 169, poz PRO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/1579/12/439] - s. 169, poz PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4413/12/219] - s. 169, poz PRO URBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9733/12/519] - s. 169, poz PROFESJONALNE DORADZTWO BIZNESOWE [WR.IX NS-REJ.KRS/3482/12/994] - s. 169, poz PROFUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9599/12/649] - s. 93, poz PROGRESS BROKERS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3402/12/426] - s. 169, poz PROJEKT CENTRUM PAWEŁ ORŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KI.X NS-REJ.KRS/1537/12/353] - s. 122, poz PROJEKT OUTDOOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1856/12/897] - s. 93, poz PROMEDICA24 BETREUUNG GERMANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/9888/12/230] - s. 122, poz PROSERVICE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9900/12/555] - s. 170, poz PROTON FINISHING POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2389/12/629] - s. 170, poz PRYWATNE BIURO OCHRONY MAGNUM A.CZYŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS- -REJ.KRS/3400/12/624] - s. 118, poz PRZEDECZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3431/12/988] - s. 170, poz PRZEDIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁU- GOWO - HANDLOWE RAPID SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS- -REJ.KRS/3477/12/678] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PROMONT [GD.VIII NS-REJ.KRS/4076/12/944] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ABM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5530/12/830] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE POLBUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4753/12/806] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDRO- TECHNICZNEGO ODRA 3 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/1162/12/907] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPE- CJALISTYCZNEGO SILBUD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5896/12/465] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO- -CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6772/12/189] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BUDLEX [PO.IX NS-REJ.KRS/3322/12/967] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE DEKO SPÓŁKA JAWNA P.KOZIOŁ, P.DĘDEK, M.SZYMKOWICZ [WR.VI NS-REJ.KRS/6043/12/920] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GEMAX [WR.IX NS-REJ.KRS/3504/12/329] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7354/12/16] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DOMATOR-COMODO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/2909/12/667] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGO JERZY GÓRECKI, EWA GÓRECKA SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/2276/12/4] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE MERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3413/12/148] - s. 171, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3206/12/828] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE K & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6217/12/763] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARKO SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW FIRGANEK IWONA KASJANIUK [BB.VIII NS-REJ.KRS/1440/12/766] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORTOWO-EKSPORTOWE TEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4730/12/961] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - REMONTOWE ENERGETYKI I PRZEMYSŁU REMAK - ROZRUCH SPÓŁKA AKCYJNA [OP.VIII NS-REJ.KRS/3296/12/717] - s. 192, poz PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE EKOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ [GL.X NS- -REJ.KRS/3479/12/480] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHO- DOWEJ W INOWROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2639/12/327] - s. 192, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHO- DOWEJ W ŁUKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/3410/12/945] - s. 192, poz PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI METALOWYMI METALZBYT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4884/12/271] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY OSÓB I MIENIA NAVAL GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/1290/12/169] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE EKO- BUD-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3276/12/75] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PAL - BUD PAWLAK SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/4217/12/621] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNI- KACJI SAMOCHODOWEJ W LIKWIDACJI [PO.IX NS- -REJ.KRS/3498/12/721] - s. 199, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODACH BEKIER AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2991/12/348] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS-REJ.KRS/3473/12/74] - s. 192, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HAN- DLOWE - RYSZARD KACZMAREK I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/5447/12/857] - s. 122, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CERBER P.MAZUR SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1472/12/531] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE MARABUD U. NOWAK I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/23908/11/348] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE CONTINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1997/12/683] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE K & S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4585/12/369] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE AMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3564/12/255] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- DLOWO-USŁUGOWE POLVITA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7453/12/716] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE ROBOTEX M. STRAWCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [KI.X NS- -REJ.KRS/1554/12/792] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO- WO-USŁUGOWE FORTRANS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1952/12/394] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- DLOWO-USŁUGOWE HAL-KO M. KORZENIOW- SKA, B. KORZENIOWSKI SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/4379/12/450] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- DLOWO-USŁUGOWE MARKOPOL IWONA I MA- REK JAMRÓZ SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/3367/12/256] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGO- WO-HANDLOWE MIROMAK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3789/12/104] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-INWESTY- CYJNE AJEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3015/12/546] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUK- CYJNO-HANDLOWE ELEKOR ANDRZEJ NO- WIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA [BB.VIII NS- -REJ.KRS/369/12/845] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZA- CYJNE BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO IN- WEST-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11640/11/972] - s. 173, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/9359/12/163] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻE- NIOWE KOLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3353/12/331] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ELEKTROMONT-GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WR.IX NS-REJ.KRS/3501/12/126] - s. 122, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO - - DROGOWYCH W ŁOWICZU SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/4210/12/814] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MONTAŻOWO-INWE- STYCYJNYCH PROMONTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1615/12/10] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZ- NYCH KAN-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5985/12/844] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE PERKUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3614/12/751] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE PREDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8316/12/605] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SOCJALNYCH AS PAK [PO.IX NS-REJ.KRS/3585/12/298] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE RAGOS [GL.X NS-REJ.KRS/3319/12/453] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE TRANS - BUD SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1783/12/556] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE CALWENT SZUCHNICKI, LEGUN - SPÓŁKA JAWNA [BI.XII NS-REJ.KRS/2282/12/721] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUK- CYJNO - HANDLOWE ELROL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3430/12/587] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE WIKAMA ANDRZEJ ŚWIERK, WIESŁAW WIĄCEK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [RZ.XII NS- -REJ.KRS/3037/12/990] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE PINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4144/12/280] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE PROKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6588/12/714] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO- -PRODUKCYJNE ECO-HEST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3204/12/26] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EURO- MAG - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2823/12/802] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE H & K MARIA SZCZYREK, HENRYKA RYBKA SPÓŁKA JAWNA [KI.X NS-REJ.KRS/1825/12/533] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ULTRA - - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5197/12/159] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAGA- BUNDA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5546/12/557] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE HYDROWIERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1127/12/628] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALI- ZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/2874/12/808] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE W POL- SCE TIMED ROBERTO TIDONA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7441/12/593] - s. 198, poz PRZYCHODNIA VITA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1918/12/516] - s. 175, poz PTAK - MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/4187/12/767] - s. 192, poz PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7801/12/713] - s. 176, poz Q- QUATRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5877/12/224] - s. 176, poz QWERT 210 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8668/12/315] - s. 176, poz R- RABEN TRANS EUROPEAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7290/12/595] - s. 176, poz RADFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9088/12/422] - s. 176, poz RAJDIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [KR.XII NS-REJ.KRS/2430/12/516] - s. 176, poz RALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5741/12/754] - s. 176, poz RAMM M. GŁOGOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4145/12/681] - s. 120, poz RANK MÜLLER JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/2950/12/663] - s. 176, poz RATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3437/12/394] - s. 176, poz RE-WO AUTO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3311/12/245] - s. 176, poz RECE OMIKRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9669/12/787] - s. 176, poz RECE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9552/12/558] - s. 176, poz RECE SIGMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9549/12/44] - s. 177, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 208

12 RED PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4181/12/361] - s. 177, poz REG BENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3190/12/210] - s. 94, poz REGIONALNA AGENCJA PROMOCJI ZATRUD- NIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOSCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6109/12/143] - s. 177, poz REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA ŻYWNOŚCI NATURALNEJ I TRADYCYJNEJ W OLSZTYNIE [OL.VIII NS-REJ.KRS/3474/12/475] - s. 112, poz REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1465/12/413] - s. 177, poz REMOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3479/12/480] - s. 177, poz RENECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2833/12/123] - s. 177, poz RENOLIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7336/12/176] - s. 177, poz REWIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3222/12/866] - s. 177, poz RICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6140/12/818] - s. 177, poz RIGALL ARTERIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3884/12/200] - s. 125, poz RODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3525/12/372] - s. 177, poz RODE - MED SPÓŁKA KOMANDYTOWA [BI.XII NS- -REJ.KRS/2281/12/320] - s. 40, poz ROJAN IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LU.VI NS- -REJ.KRS/563/12/641] - s. 177, poz ROLNICZA SPÓLDZIELNIA PRODUKCYJNA MA- CIEJKOWICE [KA.VIII NS-REJ.KRS/6093/12/525] - s. 194, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWA WIEŚ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7419/12/838] - s. 194, poz ROSLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.VI NS- -REJ.KRS/4756/12/9] - s. 177, poz ROSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6867/12/974] - s. 177, poz ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS- -REJ.KRS/733/12/880] - s. 192, poz ROXY REALESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9426/12/98] - s. 179, poz RÖBEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WR.VI NS-REJ.KRS/6031/12/797] - s. 122, poz RUBIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3144/12/209] - s. 179, poz RUCZAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4220/12/135] - s. 179, poz RWE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9925/12/202] - s. 193, poz S- S & S PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE [KR.XI NS-REJ.KRS/5736/12/438] - s. 179, poz S C P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4291/12/783] - s. 179, poz SAINT TROPEZ KOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KA.VIII NS-REJ.KRS/5038/12/533] - s. 122, poz SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KO- MUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2878/12/412] - s. 179, poz SANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6107/12/341] - s. 179, poz SBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7549/12/902] - s. 122, poz SCHMIDT LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/2818/12/486] - s. 179, poz SCHMIDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6224/12/881] - s. 179, poz SCORPIO GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9245/12/137] - s. 180, poz SECURITAS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/13644/11/718] - s. 180, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/8955/12/94] - s. 180, poz SECUS PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA RESIDEN- TIAL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/9722/12/797] - s. 44, poz SEE ME ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LI- KWIDACYJNEJ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5454/12/975] - s. 180, poz SEGESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9515/12/477] - s. 180, poz SENDI W. I A. SANDACH SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3349/12/416] - s. 120, poz SENJOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2653/12/563] - s. 180, poz SEQUENCE HC PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8310/12/199] - s. 180, poz SERAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4548/12/288] - s. 180, poz SERENITY SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/4519/12/726] - s. 193, poz SERWIS INSTALACYJNO - BUDOWLANY J. ŁATAK I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/4532/12/561] - s. 120, poz SET-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/7786/12/185] - s. 180, poz SETLLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6035/12/401] - s. 94, poz SFM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2265/12/282] - s. 95, poz SGI BALTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3173/12/771] - s. 180, poz SIKORA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4082/12/661] - s. 180, poz SILDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4881/12/68] - s. 180, poz SILESIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/6040/12/717] - s. 181, poz SILESIA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4674/12/748] - s. 181, poz SIMPLE PARTNER OLSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7470/12/155] - s. 44, poz SIMPLEOUTSOURCING.PL TERCZ KALETA MOLĘDA SPÓŁKA JAWNA [KI.X NS-REJ.KRS/1656/12/695] - s. 120, poz SKONYTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3638/12/997] - s. 96, poz SKUBACZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2996/12/353] - s. 96, poz SMART IDEA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/4379/12/450] - s. 44, poz SOBSMAK DELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7477/12/962] - s. 181, poz SOLARTECH INVEST SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/5120/12/105] - s. 108, poz SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DZIERŻONIOWIE - W LI- KWIDACJI [WR.IX NS-REJ.KRS/3377/12/577] - s. 181, poz SOLLAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5294/12/57] - s. 97, poz SONNIGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3154/12/530] - s. 125, poz SOWIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5737/12/839] - s. 181, poz SPONTIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5722/12/513] - s. 97, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANA PRZY DWORCU W OLSZTYNIE W LIKWIDACJI [OL.VIII NS- -REJ.KRS/3638/12/997] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ZGODA 12 [WA.XII NS-REJ.KRS/8515/12/406] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW SATURN [WA.XIII NS-REJ.KRS/9080/12/214] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRABÓWKA [OP.VIII NS-REJ.KRS/3371/12/171] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WARTA SŁOŃSK [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3468/12/758] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- -WŁASNOŚCIOWA LOBO W SKIERNIEWICACH [LD.XX NS-REJ.KRS/4751/12/4] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA OBSŁUGI MIESZKAŃ WŁASNO- ŚCIOWYCH [KO.IX NS-REJ.KRS/1497/12/178] - s. 195, poz SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ŚWIER- KÓWKI [PO.VIII NS-REJ.KRS/2926/12/106] - s. 108, poz SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ZAGRODA PODLASKA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7293/12/798] - s. 195, poz SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZEA [WR.VI NS-REJ.KRS/5677/12/22] - s. 108, poz SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEW- NEJ HODOWCA [PO.IX NS-REJ.KRS/4328/12/444] - s. 109, poz SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RADOŚĆ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/2083/12/920] - s. 109, poz SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WYSPA PRZYGÓD [RZ.XII NS-REJ.KRS/3327/12/972] - s. 109, poz SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO- -HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH POBÓRKA WIELKA [PO.IX NS-REJ.KRS/4235/12/461] - s. 195, poz SPÓŁKA JAWNA GURAD - S. I R.GUGUŁA [KR.XII NS-REJ.KRS/2737/12/626] - s. 120, poz SPÓŁKA TRANSPORTOWO-HANDLOWA TRANS- -ZUGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W LIKWIADCJI [LD.XX NS-REJ.KRS/2715/12/182] - s. 181, poz SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5588/12/643] - s. 181, poz SPZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3500/12/725] - s. 97, poz STAL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5626/12/16] - s. 97, poz STANBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3545/12/14] - s. 98, poz STARKA KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/4033/12/457] - s. 181, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

13 STĄPORKÓW - MEIER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1822/12/330] - s. 181, poz STEICO SPÓŁKA AKCYJNA [PO.IX NS- -REJ.KRS/4369/12/129] - s. 193, poz STOCZNIOWIEC GDAŃSK - SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3474/12/475] - s. 193, poz STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6974/12/193] - s. 182, poz STOWARZYSZENIE JARPER X RACING TEAM [WA.XIV NS-REJ.KRS/1929/12/238] - s. 110, poz STOWARZYSZENIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KRAK-BUSINESS [KR.XI NS- -REJ.KRS/25329/11/927] - s. 196, poz STOWARZYSZENIE NAUKOWE - INSTYTUT GO- SPODARKI I RYNKU [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3514/12/650] - s. 196, poz STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIE- PEŁNOSPRAWNYM PRZYSTANEK [GD.VIII NS- -REJ.KRS/2496/12/848] - s. 110, poz STOWARZYSZENIE POMOCY ROTTWEILEROM ROTT.PL [KR.XI NS-REJ.KRS/3003/12/423] - s. 110, poz STUDENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4891/12/389] - s. 182, poz STUDIO - MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7330/12/770] - s. 182, poz STUDIO INTERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5419/12/696] - s. 182, poz SUMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/144/12/996] - s. 98, poz SUWALSKA AUTO SERWIS-SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/4437/12/465] - s. 182, poz SYNTAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5091/12/652] - s. 182, poz SYNTPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2391/12/742] - s. 182, poz SYRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7520/12/651] - s. 98, poz SYSTEMY GRZEWCZE - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5609/12/577] - s. 182, poz SZYNAKA-CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/3618/12/355] - s. 182, poz T- TAKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10248/12/708] - s. 182, poz TAXINVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5449/12/659] - s. 99, poz TC CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4534/12/363] - s. 182, poz TCC KOWALSKI & KAMYKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/2304/12/56] - s. 99, poz TEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4411/12/417] - s. 183, poz TEKILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3267/12/155] - s. 183, poz TELESTUDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2411/12/275] - s. 100, poz TELETECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4892/12/790] - s. 100, poz TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/5578/12/322] - s. 193, poz TEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2800/12/957] - s. 183, poz TERMO-SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1866/12/218] - s. 183, poz TERMOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5878/12/625] - s. 183, poz TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5159/12/677] - s. 183, poz TESS - HDTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4477/12/749] - s. 183, poz TEWES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3346/12/213] - s. 183, poz TEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4406/12/101] - s. 183, poz TIEN - DAT TROPICAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/2882/11/324] - s. 183, poz [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3535/12/693] - s. 183, poz TMS PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6059/12/647] - s. 183, poz TOHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5976/12/924] - s. 184, poz TOOL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9052/12/53] - s. 184, poz TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2267/12/84] - s. 184, poz TOVARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2566/12/986] - s. 184, poz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RAKOW- SKIEJ I REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO [KI.X NS- -REJ.KRS/9512/11/271] - s. 196, poz TR MANAGEMENT - IWONA MAJCHRZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/4459/12/909] - s. 45, poz TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3499/12/122] - s. 193, poz TRANSPARTNERGROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/4375/12/846] - s. 101, poz TRANSTOM GÓRKA SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2523/12/499] - s. 120, poz TRICOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/4867/12/832] - s. 184, poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 7) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9543/12/638] - s. 125, poz TRUE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/5911/12/993] - s. 184, poz TUCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4814/12/24] - s. 184, poz TYLKO PIŁKA SPÓŁKA AKCYJNA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2887/12/332] - s. 193, poz U- UBEZPIECZENIA I FINANSE BERNACIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3355/12/133] - s. 101, poz ULTRA MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1610/12/5] - s. 184, poz UNIFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/2681/12/724] - s. 185, poz UPPER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9550/12/756] - s. 185, poz URSZULA MONETTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9294/12/341] - s. 185, poz USTG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3614/12/751] - s. 101, poz V- VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4524/12/42] - s. 185, poz VBI BUS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/3013/12/744] - s. 193, poz VBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3442/12/710] - s. 102, poz VELAVES HOTEL - SPA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/4271/12/141] - s. 185, poz VENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3433/12/790] - s. 185, poz VERBUM - AKADEMIA SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6986/12/316] - s. 185, poz VERITA HR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8406/12/385] - s. 185, poz VESPER RYSZARD TOMASICZEK LESZEK TOMASI- CZEK SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/5630/12/931] - s. 46, poz VETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2664/12/285] - s. 185, poz VETRAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6740/12/424] - s. 185, poz VIKING GEOPHYSICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XIII NS-REJ.KRS/9907/12/362] - s. 198, poz VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/3350/12/128] - s. 185, poz VISION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6774/12/991] - s. 185, poz VISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7485/12/481] - s. 185, poz VISTALEX SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/4884/12/271] - s. 193, poz VITA-MED NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1564/12/113] - s. 186, poz VLASSENROOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3035/12/188] - s. 186, poz VOLTEON-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3015/12/546] - s. 186, poz VP SKULOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3280/12/990] - s. 186, poz VROTIZLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5284/12/736] - s. 186, poz W- W.P.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9787/12/728] - s. 186, poz WARMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3609/12/435] - s. 186, poz WASZCZUK I PARTNERZY SPÓŁKA PART- NERSKA RADCÓW PRAWNYCH [OP.VIII NS- -REJ.KRS/3364/12/53] - s. 120, poz WBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KI.X NS- -REJ.KRS/2171/12/898] - s. 40, poz WENDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5372/12/714] - s. 186, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 210

14 WENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/3302/12/325] - s. 186, poz WIGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3110/12/642] - s. 186, poz WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/2702/12/658] - s. 193, poz WILLA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1897/12/582] - s. 186, poz WIN SPORT BAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8580/12/648] - s. 186, poz WIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4233/12/659] - s. 186, poz WMW EMPRESA INDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1039/12/650] - s. 102, poz WOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2362/12/180] - s. 187, poz WTC PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9114/12/672] - s. 187, poz WTW ENGINEERING MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5429/12/17] - s. 187, poz WTW POMIAROWY I ANALITYCZNY SPRZĘT TECH- NICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6104/12/138] - s. 187, poz X- X DISEGNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/2851/12/963] - s. 187, poz XYLENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6018/12/962] - s. 105, poz Y- YANGGUANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7310/12/128] - s. 187, poz YASA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/3188/12/97] - s. 125, poz YI XIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7259/12/920] - s. 187, poz Z- ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3320/12/165] - s. 187, poz ZACISZE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/5853/12/978] - s. 187, poz ZAK SPÓŁKA AKCYJNA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2883/12/728] - s. 193, poz ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAMI GMIN- NYMI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KŁODZKU [WR.IX NS-REJ.KRS/3511/12/447] - s. 187, poz ZAKŁAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY TEBA- MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2804/12/561] - s. 187, poz ZAKŁAD ELEKTRONICZNY FOSTER EUGENIUSZ FENGIER, RYSZARD OWCZARZ SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/4013/12/815] - s. 120, poz ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TO- MASZOWIE MAZOWIECKIM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/4260/12/419] - s. 187, poz ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY UNISTAL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3321/12/566] - s. 187, poz ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1802/12/688] - s. 188, poz ZAKŁAD KONSULTACYJNO-BADAWCZY GEOCOMP [KR.XI NS-REJ.KRS/5781/12/38] - s. 188, poz ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3413/12/148] - s. 188, poz ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH MGS WŁODZIMIERZ MAŁYSZKO, MIROSŁAWA MAŁYSZKO, ZBIGNIEW GAJOS, IWONA GAJOS, KRZYSZTOF ŚLĘ- CZEK, JOWITA URBANIAK - ŚLĘCZEK SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/6038/12/604] - s. 120, poz ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALBUD J. PANKIEWICZ, L. LEWICKI, B. KILIAN SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3488/12/400] - s. 120, poz ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALBUD [WR.IX NS-REJ.KRS/3487/12/999] - s. 188, poz ZAKŁAD ROLNY AGRO - WITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2715/12/182] - s. 188, poz ZAKŁAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA TECHOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XII NS- -REJ.KRS/7228/12/556] - s. 188, poz ZAKŁADY MECHANICZNE URZĄDZEŃ GÓRNI- CZYCH DEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3271/12/70] - s. 188, poz ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO DOLWIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS-REJ.KRS/3286/12/396] - s. 194, poz ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH IZO-ERG SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/3255/12/32] - s. 194, poz ZANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7620/12/752] - s. 188, poz ZEPPELIN ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4948/12/692] - s. 106, poz ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4009/12/900] - s. 106, poz ZRB OSSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GL.X NS- -REJ.KRS/2767/12/589] - s. 124, poz ZRUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6611/12/761] - s. 188, poz ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO [WA.XII NS- -REJ.KRS/9769/12/888] - s. 199, poz ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP W JA- WORZNIE -SZCZAKOWEJ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6060/12/359] - s. 199, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

15 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Sekretariat: tel ; faks Druk: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza ul. Wierzbięcice 35, Poznań, tel.: (61) ; faks: (61)

16

17 Cena brutto: 31,32 zł (w tym 8% VAT) wersja papierowa 14,76 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna i Centrum Informacyjne Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o: trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy, o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie, wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie, trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora, cenie za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt: Centrum Informacyjne Monitora Sądowego i Gospodarczego ul. Czerniakowska Warszawa tel.: ISSN X

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:35:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:35:25 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 22:35:25 Numer KRS: 0000222062 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:19:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:19:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2017 godz. 06:19:39 Numer KRS: 0000445986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:46:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:46:52 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2016 godz. 20:46:52 Numer KRS: 0000362676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2014 godz. 20:52:38 Numer KRS: 0000178999

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2014 godz. 20:52:38 Numer KRS: 0000178999 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2014 godz. 20:52:38 Numer KRS: 0000178999 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:27:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:27:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2014 godz. 11:27:00 Numer KRS: 0000150519 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:56:58 Numer KRS: 0000082151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2014 godz. 08:54:23 Numer KRS: 0000403913

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2014 godz. 08:54:23 Numer KRS: 0000403913 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2014 godz. 08:54:23 Numer KRS: 0000403913 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:03:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:03:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 19:03:10 Numer KRS: 0000358380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2013 godz. 15:20:35 Numer KRS: 0000466164

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2013 godz. 15:20:35 Numer KRS: 0000466164 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2013 godz. 15:20:35 Numer KRS: 0000466164 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 17:05:19 Numer KRS: 0000275711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:09:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:09:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2016 godz. 21:09:17 Numer KRS: 0000303885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2016 godz. 11:59:55 Numer KRS: 0000298973 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:53:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:53:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 06:53:40 Numer KRS: 0000469977 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:40:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:40:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2015 godz. 12:40:19 Numer KRS: 0000478315 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2017 godz. 14:50:44 Numer KRS: 0000450075 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 22:55:06 Numer KRS: 0000264307 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 15:54:15 Numer KRS: 0000068555

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 15:54:15 Numer KRS: 0000068555 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 15:54:15 Numer KRS: 0000068555 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:48:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:48:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 12:48:04 Numer KRS: 0000342859 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:30:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:30:39 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.11.2016 godz. 11:30:39 Numer KRS: 0000505582 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:57:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:57:17 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2017 godz. 22:57:17 Numer KRS: 0000122047 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:11:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:11:07 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.12.2016 godz. 13:11:07 Numer KRS: 0000505350 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2016 godz. 05:54:57 Numer KRS: 0000264562 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:59:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:59:07 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2017 godz. 13:59:07 Numer KRS: 0000164052 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:34:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:34:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 01:34:20 Numer KRS: 0000323578 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:50:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:50:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2016 godz. 01:50:28 Numer KRS: 0000175179 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 04:52:35 Numer KRS: 0000370912 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2016 godz. 13:17:43 Numer KRS: 0000053716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:19:04 Numer KRS: 0000478144 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 09:51:03 Numer KRS: 0000164345

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 09:51:03 Numer KRS: 0000164345 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2014 godz. 09:51:03 Numer KRS: 0000164345 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:27:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:27:07 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 06:27:07 Numer KRS: 0000132029 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:44:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:44:07 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.06.2016 godz. 15:44:07 Numer KRS: 0000040567 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 11:50:17 Numer KRS: 0000503597 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:34:07 Numer KRS: 0000280457

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:34:07 Numer KRS: 0000280457 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:34:07 Numer KRS: 0000280457 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2016 godz. 22:21:18 Numer KRS: 0000531025

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2016 godz. 22:21:18 Numer KRS: 0000531025 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2016 godz. 22:21:18 Numer KRS: 0000531025 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.11.2015 godz. 20:19:55 Numer KRS: 0000126657

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.11.2015 godz. 20:19:55 Numer KRS: 0000126657 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.11.2015 godz. 20:19:55 Numer KRS: 0000126657 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:37:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:37:02 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 22:37:02 Numer KRS: 0000076661 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2016 godz. 16:54:17 Numer KRS: 0000246681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2015 godz. 14:24:46 Numer KRS: 0000424686

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2015 godz. 14:24:46 Numer KRS: 0000424686 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2015 godz. 14:24:46 Numer KRS: 0000424686 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:09:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:09:06 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 04:09:06 Numer KRS: 0000527887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2013 godz. 15:43:42 Numer KRS: 0000408695

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2013 godz. 15:43:42 Numer KRS: 0000408695 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2013 godz. 15:43:42 Numer KRS: 0000408695 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2014 godz. 12:11:56 Numer KRS: 0000221210

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2014 godz. 12:11:56 Numer KRS: 0000221210 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2014 godz. 12:11:56 Numer KRS: 0000221210 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 14:43:16 Numer KRS: 0000161720

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 14:43:16 Numer KRS: 0000161720 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 14:43:16 Numer KRS: 0000161720 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:58:43 Numer KRS: 0000395898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Numer KRS: 0000083949 ODPIS AKTUALNY

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Numer KRS: 0000083949 ODPIS AKTUALNY CODo NS/25.11/2/2009 Operator: JANOR BOGUMIŁA Strona 1 z 8 ODDZIAŁ CENTRALNE] INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ul. Strzelecka 1 a 00 Nowy Sącz KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2009 godz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2016 godz. 15:51:09 Numer KRS: 0000033192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:51:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:51:03 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2016 godz. 19:51:03 Numer KRS: 0000393297 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:39:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:39:51 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2017 godz. 01:39:51 Numer KRS: 0000417195 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:55:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:55:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 17:55:39 Numer KRS: 0000110005 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo