p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dz. 3. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wykreślić: PRODUKCJA PAMIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRA- KÓW SPRZEDAŻ PAMIĄTEK I UPOMIN- KÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW PROPAGOWANIE I KRZE- WIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I UTRZYMYWANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORGANIZO- WANIE REKREACJI DLA ZAWODNIKÓW, TRENE- RÓW DZIAŁACZY SPORTOWYCH, JAK RÓWNIEŻ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRODUKCJA PA- MIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW SPRZE- DAŻ PAMIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWA- RZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW PROPAGOWANIE I KRZEWIENIE KULTURY FI- ZYCZNEJ I UTRZYMYWANIE OBIEKTÓW SPORTO- WYCH ORGANIZOWANIE REKREACJI DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW DZIAŁACZY SPORTO- WYCH, JAK RÓWNIEŻ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Poz POMOST - FUNDACJA POMOCY SOCJALNEJ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/2496/12/848] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIERETA 2. JAROSŁAW STEFAN ZASTĘPCA PREZESA 2 1. ZIM- MER 2. RYSZARD MARIAN PRE- ZES ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. OWSIANOWSKI 2. WALDEMAR CZESŁAW ) 5. ZA- STĘPCA PREZESA wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 4 1. BUDA 2. RAFAŁ ZASTĘPCA PREZESA wpisać: 5 1. KRYSZAK 2. ADAM ILDEFONS CZŁONEK ZARZĄDU 6 1. GRACZYK 2. MACIEJ CZŁONEK ZARZĄDU p) Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych Poz GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN- TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/2554/12/863] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJE- STRU PRZEDSIĘBIORCÓW. p) Kółka rolnicze Poz KÓŁKO ROLNICZE W CIELMICACH. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/5923/12/116] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców Poz BAP IMAGE SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/3253/12/230] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9682/12/622] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. RUCIŃ- SKA 2. ELŻBIETA EMILIA wpisać: 2 1. DYDUCH 2. ŁUKASZ MICHAŁ Poz MEDICOVER FORSAKRINGS AB (PUBL)SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9841/12/139] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz NYKREDIT REALKREDIT A/S SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9553/12/959] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz VIKING GEOPHYSICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/9907/12/362] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale 1 (dla pozycji: 1. GUIN 2. DUSTIN) wykreślić: 1. GUIN wpisać: 1. GUINN p) Przedsiębiorcy zagraniczni Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE W POLSCE TIMED ROBERTO TIDONA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/7441/12/593] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTO- PEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄT- KIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ- TEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALO- WYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE PO- WŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHA- NICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRODUK- CJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZ- NYCH I TOALETOWYCH TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ PRZETWÓR- STWO OWOCÓW I WARZYW Z PRO- DUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW HOTELE POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLE- GOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKO- TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA RE- STAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZ- NE BARY DZIAŁALNOŚĆ STO- ŁÓWEK I KATERING PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI WYKONYWANIE INSTALA- CJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KON- SERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH REKLAMA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I ME- DYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOA- LETOWYCH OBSŁUGA NIERUCHOMO- ŚCI NA ZLECENIE PRODUKCJA NAPO- JÓW PRODUKCJA DZIANIN WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO- LEGAJĄCEJ NA EKSPORCIE ORAZ IMPORCIE W ZAKRESIE POSIADANEGO ZEZWOLENIA wpisać: Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DE- MONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z OD- ZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGO- WANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZ- BIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- DOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 198

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BU- DOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWY- WANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHO- WYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓ- WEK OSOBOWYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKO- TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA A RE- STAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRO- NOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DO- STARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZE- WNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPO- JÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WY- SZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNI- KÓW Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIE- CZEŃSTWA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTO- WYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWA- NIEM C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PO- ZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOW- NIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRO- DUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STO- LARKI BUDOWLANEJ Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OB- RÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYRO- BÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIE- BEZPIECZNE p) Przedsiębiorstwa państwowe Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LIKWIDACJI. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/3498/12/721] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R R R. p) Stowarzyszenia kultury fizycznej Poz BIALSKI KLUB SPORTOWY STAL. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BB.VIII NS-REJ.KRS/1019/12/8] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R., - W 5 UST. 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONY- WANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKU- MENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Poz LUDOWY KLUB SPORTOWY SANO- VIA W LESKU. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/2480/12/121] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GOŁDA 2. PIOTR MACIEJ ) wykreślić: 5. WICEPREZES wpisać: 5. CZŁONEK ZA- RZĄDU 2 (dla pozycji: 1. LESZCZYŃSKI 2. MIRO- SŁAW WALDEMAR ) wykreślić: 5. PREZES wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. GRZYB 2. RYSZARD ) wykreślić: 5. SEKRETARZ wpisać: 5. CZŁONEK ZA- RZĄDU 4 1. GEMBUŚ 2. ROBERT KRZYSZTOF WICEPREZES 5 1. PASZKOWSKI 2. ZBIGNIEW PREZES 6 1. KRZY- WOWIĄZA 2. WOJCIECH CZŁO- NEK ZARZĄDU 7 1. CZENCZEK 2. CZESŁAW SEKRETARZ Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRZYWOWIĄZA 2. WOJCIECH wpisać: 2 1. RABIEJ 2. JANUSZ p) Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym Poz OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/8950/12/89] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Jednostki terenowe lub oddziały 1 (dla pozycji: 1. ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJAL- NE POLSKA - POMORSKIE 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina SZTUM miejscowość UŚNICE) wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina SZTUM miejscowość UŚNICE wpisać: 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina KWIDZYN miejscowość GÓRKI wykreślić: 3. miejscowość UŚNICE ulica UŚNICE nr domu 15 kod pocztowy poczta SZTUM kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość GÓRKI ulica GÓRKI nr domu 4 kod pocztowy poczta KWIDZYN kraj POLSKA 2 (dla pozycji: 1. ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - ZACHODNIOPOMORSKIE 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KO- SZALIŃSKI gmina BOBOLICE miejscowość BOBOLICE) wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO- POMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina BOBOLICE miejscowość BOBOLICE wpisać: 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZE- CIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN wykreślić: 3. miejscowość BOBOLICE ulica POCZTOWA nr domu 15 kod pocztowy poczta BOBOLICE kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość SZCZECIN ulica WIEL- KOPOLSKA nr domu 14 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA p) Związki rzemiosła polskiego Poz ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/9769/12/888] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZAJDA 2. WIESŁAW ZASTĘPCA PREZESA 2 (dla pozycji: 1. STARUCH 2. TADEUSZ ) 5. ZASTĘPCA PREZESA wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU ZRP 3 1. PELLOWSKI 2. GRZE- GORZ CZŁONEK ZARZĄDU ZRP p) Związki zawodowe Poz ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNI- STÓW PKP W JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GO- SPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWE- GO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/6060/12/359] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 INDEKS 2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK- CYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/2161/12/577] - s. 124, poz P DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/4148/12/884] - s. 125, poz TH FLOOR OF THE SKY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9854/12/663] - s. 46, poz A- A & F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4441/12/380] - s. 46, poz A+E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/3160/12/247] - s. 47, poz ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9271/12/496] - s. 125, poz ABC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6981/12/311] - s. 125, poz ABL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/1375/12/633] - s. 125, poz ACCORD AB BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5732/12/834] - s. 125, poz ACCPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/3900/12/129] - s. 47, poz ACTIVUS KANCELARIA KSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4678/12/352] - s. 47, poz AD AKTA SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/2024/12/395] - s. 107, poz ADIUSTATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9866/12/786] - s. 47, poz ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM [BY.XIII NS-REJ.KRS/2629/12/6] - s. 126, poz ADOLORAN ŻÓŁTOWSKA SPÓŁKA JAWNA [TO.VII NS-REJ.KRS/2030/12/112] - s. 114, poz AEBI SCHMIDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1700/12/785] - s. 126, poz AEROKLUB ŚLĄSKI W KATOWICACH LOTNISKO MUCHOWIEC JAKO AEROKLUB REGIONALNY AERO- KLUBU POLSKIEGO [KA.VIII NS-REJ.KRS/6227/12/84] - s. 195, poz AFRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2983/12/829] - s. 126, poz AGAT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/2224/12/597] - s. 126, poz AGENCJA INWESTYCYJNA POLIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1818/12/415] - s. 126, poz AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ADBEN BERNARD TOMKOWIAK, ADAM CHMIEL SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3331/12/887] - s. 114, poz AGENCJA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH DROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2332/12/217] - s. 48, poz AGJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4308/12/802] - s. 126, poz AGRO-ASTRUM.II.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/6110/12/855] - s. 48, poz AGRO-BIG-POL-IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW BUKOWSKI & JAN PASZKIEWICZ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3152/12/728] - s. 114, poz AGRO-SMAK JAJECZNIK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/3412/12/747] - s. 114, poz AGROBUD BHP SPÓŁKA AKCYJNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/3451/12/630] - s. 188, poz AGROBUD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3387/12/898] - s. 126, poz AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6120/12/176] - s. 48, poz AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3656/12/837] - s. 126, poz ALAINÉ FORWARDING COMBI RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5580/12/435] - s. 126, poz ALBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4412/12/818] - s. 126, poz ALCOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2892/12/648] - s. 35, poz ALEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1609/12/293] - s. 49, poz ALETOFAJNE E.BARTELA SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7045/12/793] - s. 33, poz ALIAND SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/8968/12/618] - s. 188, poz ALMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3605/12/831] - s. 126, poz ALTARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9069/12/181] - s. 126, poz ALTUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3166/12/653] - s. 126, poz AM-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7399/12/305] - s. 126, poz AMERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1695/12/578] - s. 127, poz AMO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6510/12/259] - s. 127, poz ANALITYK CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATO- RYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3250/12/27] - s. 127, poz ANBOG INVESTMENT PAWLAK-SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4030/12/254] - s. 49, poz ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ AGRO SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3164/12/851] - s. 40, poz ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ EURO COMFORT SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3349/12/416] - s. 41, poz ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ GP SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3163/12/450] - s. 41, poz ANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3961/12/456] - s. 50, poz ANOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1414/12/407] - s. 127, poz ANREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5232/12/329] - s. 127, poz ANWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5560/12/793] - s. 127, poz ANWIT SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ HACZ- KOWSKI, WITOLD DOMAŃSKI W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ [KO.IX NS-REJ.KRS/1557/12/995] - s. 114, poz APARTAMENTY SOLAR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1864/12/416] - s. 128, poz APEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3991/12/419] - s. 128, poz APRO SPÓŁKA JAWNA R.TOMASZEWSKI [WR.IX NS-REJ.KRS/3319/12/453] - s. 114, poz APT KONCESYJNA WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7309/12/416] - s. 114, poz APTEKA DOM LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4708/12/206] - s. 50, poz APTEKA ŚW. BŁAŻEJA, KLOC TOMASZ - WRĘ- CZYCKA CZESŁAWA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4883/12/870] - s. 33, poz ARC RYNEK I OPINIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9658/12/65] - s. 128, poz ARENABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1931/12/351] - s. 128, poz ARENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/4247/12/584] - s. 128, poz ARKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VII NS- -REJ.KRS/4510/12/117] - s. 35, poz AROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4217/12/621] - s. 128, poz ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4406/12/101] - s. 128, poz ARTEMIDA 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4567/12/529] - s. 50, poz ASMIR FILIPEK B., FILIPEK S., ZROBEK J. SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/4569/12/331] - s. 114, poz ASSA POLAND EWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓL- NICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3255/12/32] - s. 120, poz ASTEROIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6173/12/984] - s. 128, poz ASTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1583/12/354] - s. 128, poz ATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6011/12/155] - s. 128, poz ATC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7287/12/81] - s. 128, poz ATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2562/12/382] - s. 128, poz ATU-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7201/12/107] - s. 36, poz AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7348/12/299] - s. 51, poz AUTO-GAZ SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6782/12/510] - s. 129, poz AVRIX PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9818/12/983] - s. 52, poz AWERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9808/12/662] - s. 52, poz AXON BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10365/12/248] - s. 52, poz AXTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/7536/12/378] - s. 53, poz B- B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/8219/12/707] - s. 188, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 200

4 BAHNLOGISTICSPED WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS- -REJ.KRS/3415/12/950] - s. 129, poz BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3246/12/112] - s. 114, poz BALTIC FISH PIOTR CHMIEL, ARKADIUSZ WALKO- WICZ SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3283/12/193] - s. 114, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W NAŁĘCZOWIE [LU.VI NS- -REJ.KRS/2672/12/804] - s. 194, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE [KI.X NS- -REJ.KRS/1658/12/497] - s. 194, poz BAP IMAGE SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [GL.X NS-REJ.KRS/3253/12/230] - s. 198, poz BÄRWOLF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6044/12/321] - s. 129, poz BDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3527/12/174] - s. 129, poz BE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/3278/12/877] - s. 129, poz BEGGON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5884/12/342] - s. 129, poz BELAYO LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/1874/12/737] - s. 124, poz BENDA - LUTZ SKAWINA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5684/12/140] - s. 129, poz BENDA-LUTZ-ALPOCO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5685/12/541] - s. 129, poz BERSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/5411/12/488] - s. 129, poz BERTMAN SPÓŁKA JAWNA ROBERT REGUŁA, ROMAN KOWALSKI [WR.IX NS-REJ.KRS/3452/12/31] - s. 114, poz BESKIDZKA IZBA KAPITAŁOWA I FUNDUSZ PORĘ- CZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1433/12/648] - s. 129, poz BESPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3139/12/893] - s. 53, poz BEST PARTNERS OLSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7467/12/641] - s. 41, poz BEST SHELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9768/12/487] - s. 54, poz BESTPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7461/12/235] - s. 129, poz BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7218/12/235] - s. 129, poz BIALSKI KLUB SPORTOWY STAL [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1019/12/8] - s. 199, poz BIEGAJSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/4148/12/884] - s. 129, poz BIELIŃSKI I BRZUSZEK SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/2958/12/871] - s. 115, poz BIELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1376/12/34] - s. 129, poz BIELSKA FABRYKA MASZYN WŁÓKIENNI- CZYCH BEFAMA SPÓŁKA AKCYJNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/1797/12/481] - s. 188, poz BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6169/12/69] - s. 130, poz BIFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7383/12/578] - s. 54, poz BILIFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6825/12/888] - s. 130, poz BIMON-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4308/12/802] - s. 132, poz BIOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4503/12/999] - s. 132, poz BIOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6067/12/166] - s. 132, poz BIOTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6964/11/869] - s. 132, poz [PO.VIII NS-REJ.KRS/6721/12/183] - s. 132, poz BISTYP-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9544/12/39] - s. 132, poz BIURO ANALIZ EKOLOGICZNYCH VERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4402/12/497] - s. 132, poz BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO K&M POLSKA [KR.XII NS-REJ.KRS/2562/12/382] - s. 132, poz BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI ALMATUR-KATO- WICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6127/12/983] - s. 132, poz BIURO RACHUNKOWE FINANCE - ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7450/12/513] - s. 132, poz BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH J&B SPÓŁKA JAWNA MARCIN BILSKI BARBARA OLSZOWY [KI.X NS-REJ.KRS/756/12/725] - s. 115, poz BLM INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9624/12/498] - s. 133, poz BLUEDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7417/12/36] - s. 57, poz BOCAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4326/12/642] - s. 133, poz BONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3570/12/972] - s. 133, poz BONARKA OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5081/12/331] - s. 133, poz BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4292/12/184] - s. 133, poz BOSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3382/12/893] - s. 58, poz BPDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9135/12/715] - s. 133, poz BPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4496/12/990] - s. 58, poz BRAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2852/12/364] - s. 133, poz BROWAR KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4558/12/609] - s. 133, poz BROWN & CO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/1966/12/319] - s. 133, poz BUD SERWIS S.DEKA, R.DEKA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/3564/12/255] - s. 115, poz BUD-REM SPÓŁKA JAWNA ROMAN BŁASZCZYK, PIOTR PAWLACZYK [PO.IX NS-REJ.KRS/4295/12/387] - s. 115, poz BUDO-KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/1337/12/151] - s. 133, poz BXR PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10087/12/389] - s. 133, poz BYSTRZYCKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS- -REJ.KRS/2342/12/538] - s. 189, poz C- CAD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9529/12/402] - s. 133, poz CAMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4493/12/787] - s. 133, poz CAPGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8956/12/495] - s. 133, poz CARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3300/12/523] - s. 133, poz CARINT SCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4435/12/663] - s. 134, poz CARTEX BYSTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4024/12/537] - s. 36, poz CASA FELIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4459/12/909] - s. 134, poz CASA MANAGEMENT AND CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/5211/12/286] - s. 134, poz CASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3475/12/876] - s. 134, poz CD ZAWIERCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9320/12/591] - s. 134, poz CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9742/12/439] - s. 134, poz CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO- -BADAWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3201/12/823] - s. 134, poz CENTRUM DORADZTWA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/3080/12/788] - s. 58, poz CENTRUM FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE INTERVENTO GABRIELA RYCHŁY-STUCKE, EDYTA KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4789/12/175] - s. 115, poz CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK-POŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5659/12/182] - s. 134, poz CENTRUM USŁUG STOLARSKICH HAMER R.OZOROWSKI I E.KRZEWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [KO.IX NS-REJ.KRS/1222/12/724] - s. 115, poz CENTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9424/12/296] - s. 134, poz CERAGEM POLAND - SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8864/12/913] - s. 134, poz CERBER FIRE SECURITY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1698/12/781] - s. 59, poz CERBER GUARD SECURITY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1697/12/380] - s. 60, poz CHINA SHIPPING (POLAND) AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/3718/12/456] - s. 134, poz CHMARZYŃSKI - PRZEMYSŁ MIĘSNY I HANDEL - SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2536/12/23] - s. 115, poz CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCER- STWA POLSKIEGO [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3556/12/736] - s. 195, poz CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2547/12/745] - s. 134, poz CINEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9546/12/841] - s. 135, poz CITY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4151/12/398] - s. 135, poz CITY SELF - STORAGE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9694/12/745] - s. 135, poz CLARENS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1599/12/81] - s. 61, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 CLEARVIEW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/5839/12/742] - s. 135, poz COLIAN CENTRUM LOGISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/4255/12/103] - s. 135, poz COMECH OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/2209/12/960] - s. 61, poz COMMON RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3548/12/217] - s. 135, poz CONSENSUS - BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6917/12/470] - s. 135, poz CONSTANS-TERMIT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/2550/12/259] - s. 135, poz CORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3457/12/36] - s. 135, poz CORSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5958/12/84] - s. 61, poz CREADOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7568/12/143] - s. 135, poz CRYSTAL HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9607/12/59] - s. 189, poz CTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4413/12/219] - s. 135, poz CZART DŁUGOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5287/11/936] - s. 62, poz [WR.VI NS-REJ.KRS/2982/12/428] - s. 135, poz CZAS WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5277/12/618] - s. 136, poz CZĘSTOCHOWSKI KLUB MOTOCYKLOWY WŁÓKNIARZ SPÓŁKA AKCYJNA [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1777/12/839] - s. 189, poz D- D&P CARBO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2225/12/998] - s. 63, poz DA-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7271/12/354] - s. 64, poz DANACHEM SPÓŁKA JAWNA S. SZAFAROWSKI [WA.XIII NS-REJ.KRS/9545/12/440] - s. 115, poz DAR SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1804/11/487] - s. 136, poz [BB.VIII NS-REJ.KRS/1735/12/753] - s. 136, poz DATA CONNECT DIRECT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/2147/12/341] - s. 136, poz DATASHARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6305/12/741] - s. 136, poz DCENTER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9475/12/302] - s. 136, poz DELIKATESY ŚNIEŻKA TADEUSZ KRZYŻOWSKI MARIA MICHALSKA-KRZYŻOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [GL.X NS-REJ.KRS/3245/12/711] - s. 115, poz DELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5856/12/181] - s. 65, poz DELTA OIL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/7945/12/702] - s. 136, poz DENTADO A. I T. GALEK GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKO-DENTYSTYCZNA SPÓŁKA JAWNA [LU.VI NS-REJ.KRS/3638/12/997] - s. 116, poz DERMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9701/12/754] - s. 136, poz DESTYLACJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7212/12/829] - s. 136, poz DEVELOPMENT PROGRES SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9109/12/356] - s. 136, poz DIGI CONTROL - TECHNIKA REGULACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6768/12/274] - s. 137, poz DISCOVER GOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/10365/12/248] - s. 65, poz DJ FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4243/12/980] - s. 137, poz DLK KORUS OKOŃ RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA [KR.XI NS-REJ.KRS/4867/12/832] - s. 120, poz DMT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/9519/12/81] - s. 121, poz DOBRY KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6082/12/803] - s. 137, poz DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY POŻYCZKI [WR.VI NS-REJ.KRS/4621/12/940] - s. 65, poz DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK LUSTRACYJNO - DORAD- CZY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH [WR.IX NS-REJ.KRS/3469/12/159] - s. 194, poz DOMBUD RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2144/12/138] - s. 66, poz DONAUCHEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7124/12/851] - s. 137, poz DOROŚLI DZIECIOM [KI.X NS- -REJ.KRS/647/12/704] - s. 197, poz DPM KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4799/12/496] - s. 137, poz DRAGON-10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1190/12/68] - s. 138, poz DRAKKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4473/12/145] - s. 138, poz DRAVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3589/12/902] - s. 138, poz DREWNO - ELFPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.VI NS- -REJ.KRS/5806/12/576] - s. 138, poz DRGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5520/12/509] - s. 66, poz DROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4251/12/499] - s. 138, poz DRUKARNIA NARODOWA SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/5828/12/20] - s. 189, poz DS AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2862/12/685] - s. 138, poz DSM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNAL- NYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6062/12/161] - s. 138, poz DUKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9867/12/187] - s. 138, poz DYNAMIK ANDRZEJ MAJCHERKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/5296/12/859] - s. 116, poz DYRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3398/12/620] - s. 138, poz E- E-NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4473/12/145] - s. 138, poz E-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/9655/12/862] - s. 42, poz ECOFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9270/12/95] - s.138, poz EDAM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- -HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9647/12/343] - s. 139, poz EDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1926/12/35] - s. 67, poz EDO ART & FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5526/12/915] - s. 67, poz EFFICIENT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3516/12/452] - s. 67, poz EKO - TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2295/12/245] - s. 139, poz EKO-SAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/3705/12/932] - s. 139, poz EKOGRUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6121/12/577] - s. 68, poz EKOMA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/3572/12/774] - s. 139, poz EKOPARTNER LUBIN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3119/12/251] - s. 139, poz EKOS KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6002/12/235] - s. 116, poz EKOTECHNOLOGIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/4617/12/25] - s. 68, poz EKSTRABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XII NS- -REJ.KRS/1969/12/522] - s. 139, poz ELA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/5342/12/751] - s. 124, poz ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL [BB.VIII NS-REJ.KRS/1340/12/665] - s. 139, poz ELECTRO WARSZAWA PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4751/12/4] - s. 139, poz ELECTRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3819/12/958] - s. 139, poz ELEKTROCARBON - ODLEWY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3137/12/91] - s. 139, poz ELEKTRON-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5689/12/145] - s. 139, poz ELKMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9737/12/123] - s. 140, poz ELLAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9735/12/321] - s. 140, poz EMILIA KRISTOF - FIRMA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/2615/12/81] - s. 140, poz EMITER WKH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4009/12/900] - s. 140, poz ENCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1737/12/555] - s. 140, poz ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/14471/11/347] - s. 142, poz ENTERGLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3181/12/290] - s. 142, poz EOS - ELEKTRONIKA PROFESJONALNA J.SPYRKA, T. SZULIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [WR.VI NS-REJ.KRS/6171/12/182] - s. 116, poz ET EUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9624/12/498] - s. 189, poz EURO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9797/12/49] - s. 143, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 202

6 EURO TRUCK TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/1164/12/709] - s. 143, poz EURO-ASIAN SALES PROMOTION SERVICE [WA.XII NS-REJ.KRS/9727/12/802] - s. 143, poz EURO-MED WALDEMAR TYREK MAŁGO- RZATA TYREK SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1401/12/883] - s. 33, poz EURO-MEDICUS WALDEMAR TYREK MAŁGO- RZATA TYREK SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/1435/12/450] - s. 33, poz EUROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/8130/12/639] - s. 121, poz EUROHEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3821/12/71] - s. 143, poz EUROIMMUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/5796/12/364] - s. 143, poz EUROTRADE-BUILD - SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3272/12/471] - s. 143, poz EWMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2988/12/834] - s. 143, poz EXETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9743/12/840] - s. 143, poz EXPECT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6025/12/80] - s. 143, poz EZBUD-INTERSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2018/12/678] - s. 144, poz F- F.I.MANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/3332/12/288] - s. 121, poz FABELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4715/12/324] - s. 144, poz FABIMEX B I W WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/9146/12/437] - s. 116, poz FABRYKA MEBLI AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KI.X NS- -REJ.KRS/1703/12/988] - s. 144, poz FADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/352/12/717] - s. 144, poz FAKIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3573/12/175] - s. 144, poz FARMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3470/12/871] - s. 144, poz FARMER -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3637/12/596] - s. 144, poz FASSADEN GLAS TECHNIK-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/3293/12/514] - s. 189, poz FAT-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4256/12/504] - s. 144, poz FBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6778/12/595] - s. 69, poz FEIFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7054/12/713] - s. 144, poz FENNER DUNLOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6010/12/754] - s. 145, poz FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1852/12/293] - s. 145, poz FIELDS OF GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9413/12/574] - s. 145, poz FINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9651/12/258] - s. 145, poz FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA STYL [GD.VII NS-REJ.KRS/4436/12/64] - s. 145, poz FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA WODEX SYLWIA ROŻMIEJ-ZDYBSKA SPÓŁKA KOMANDYTO- WA [KI.X NS-REJ.KRS/690/12/502] - s. 37, poz FIRMA CONSULTINGOWO-HANDLOWA PROREMUS [KA.VIII NS-REJ.KRS/6160/12/460] - s. 145, poz FIRMA HANDLOWA BAT TADEUSZ BIGUS, ANDRZEJ BIGUS SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3032/12/985] - s. 116, poz FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HELENA HELENA I JAN WRONKA SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/3541/12/410] - s. 116, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MARTEX SPÓŁKA JAWNA KRYSTYNA NOSIADEK, GRZEGORZ NOSIADEK, IZABELA NOSIADEK [GL.X NS- -REJ.KRS/3161/12/648] - s. 116, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TABO TADEUSZ KUZIMSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/4533/12/962] - s. 116, poz FIRMA JANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XI NS-REJ.KRS/5601/12/369] - s. 37, poz FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA FIREMB W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2962/12/786] - s. 145, poz FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA NATEZJA UR- SZULA HEINRICH, LUCJAN KIONKA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/3146/12/11] - s. 116, poz FLASH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [LD.XX NS-REJ.KRS/4487/12/70] - s. 37, poz FLEET INSURANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/9804/12/58] - s. 145, poz FOBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [PO.VIII NS-REJ.KRS/3762/12/655] - s. 145, poz FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3472/12/673] - s. 145, poz FORTIS DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7025/12/151] - s. 69, poz FORUM EDUKACYJNE CENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9318/12/478] - s. 146, poz FPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9405/12/55] - s. 146, poz FRIZZY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/7675/12/362] - s. 70, poz FTW AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9460/12/976] - s. 146, poz FUCHS OIL CORPORATION (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4317/11/719] - s. 146, poz [GL.X NS-REJ.KRS/3326/12/571] - s. 146, poz FUNDACJA GROSIK OD SERCA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/768/12/848] - s. 111, poz FUNDACJA PAŁAC W KORCZEWIE [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6076/12/86] - s. 197, poz FUNDACJA PARADYŻ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3389/12/700] - s. 197, poz FUNDACJA WETERAN [LD.XX NS- -REJ.KRS/2591/12/944] - s. 197, poz FUNDACJA WWA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9328/12/799] - s. 111, poz FUNDACJA ANIELSKA PRZYSTAŃ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6237/12/405] - s. 197, poz FUNDACJA ARAVINDAM - PROGRAMY WOLON- TARIATU MIĘDZYNARODOWEGO [KR.XII NS- -REJ.KRS/1103/12/382] - s. 112, poz FUNDACJA I - PODATKI OBRÓT SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [WR.IX NS-REJ.KRS/1560/12/509] - s. 38, poz FUNDACJA NA RZECZ INICJATYW SPOŁECZ- NYCH I GOSPODARCZYCH PROGREDI [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3466/12/956] - s. 197, poz FUNDACJA PROJEKT CHAMPION [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6206/12/41] - s. 197, poz FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW GOSPO- DARCZYCH [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3333/12/689] - s. 197, poz FUNDACJA ROZWOJU KARDIOLOGII SKIERNIE- WICKIEJ SERCE [LD.XX NS-REJ.KRS/4471/12/343] - s. 197, poz FUNDACJA STELLAVITA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9661/12/579] - s. 112, poz FUNDACJA STUDIO (S)PRAW KOBIET [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7057/12/916] - s. 197, poz FUNDACJA ŚWIADOMEGO ROZWOJU [WA.XIII NS- -REJ.KRS/6834/12/808] - s. 197, poz FUNDACJA WISŁA-BIAŁA GWIAZDA [KR.XI NS- -REJ.KRS/1416/12/209] - s. 197, poz FUNDUSZ FINANSOWO - LEASINGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9635/12/220] - s. 146, poz G- G.M.B.T. MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1932/12/752] - s. 70, poz GAL-MET ZAKŁAD ŚLUSARSKI JANINA KRYGER, MAŁGORZATA BŁASIŃSKA SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2638/12/926] - s. 116, poz GALICJANKA - ENERGIA POŁUDNIOWE FARMY WIATROWE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2524/12/900] - s. 146, poz GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/2010/12/470] - s. 147, poz GARDOCKI KOWALSKI WOŁEK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA JAWNA [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3502/12/527] - s. 34, poz GATPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4338/12/765] - s. 70, poz GAWRA AF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/13656/11/841] - s. 147, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/8526/12/128] - s. 147, poz GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- -USŁUGOWE JUBILER SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4098/12/388] - s. 189, poz GE-KONSULTANCI OŚWIATOWI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1627/12/133] - s. 147, poz GEA PROCESS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/9814/12/379] - s. 147, poz GERLLA SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA [LU.VI NS-REJ.KRS/3194/12/814] - s. 38, poz GERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3277/12/476] - s. 147, poz GESTESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z OD- POWEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11874/11/741] - s. 147, poz [WA.XII NS-REJ.KRS/9438/12/221] - s. 147, poz GLIMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2500/12/654] - s. 147, poz GLIN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3314/12/448] - s. 147, poz GLOBIX TRANS POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6702/12/942] - s. 71, poz GLOBSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2930/12/21] - s. 147, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KORCZEWIE [WA.XIV NS-REJ.KRS/7655/12/720] - s. 194, poz GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANI- ZACJI ROLNICZYCH [SZ.XIII NS-REJ.KRS/2554/12/863] - s. 198, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

7 GOA-MED PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA MAŁGORZATA SIERADZKA, KONRAD GÓRZEŃSKI SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/2476/12/206] - s. 34, poz GOBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5723/12/914] - s. 148, poz GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-RIND -J.GWIAZ- DOWSKI, A.CZECH I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3429/12/875] - s. 116, poz GOSPODARSTWO RYBACKIE WŁOCŁAWEK [TO.VII NS-REJ.KRS/2099/12/647] - s. 148, poz GPPI SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7029/12/755] - s. 189, poz GPRD BITUMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2317/12/580] - s. 71, poz GRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6134/12/101] - s. 148, poz GRAVBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9402/12/852] - s. 148, poz GREEN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2286/12/325] - s. 148, poz GRUPA J5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/1858/12/699] - s. 42, poz GRUPA KAPITAŁOWA LEGAL CONSULTING [WR.VI NS-REJ.KRS/6212/12/758] - s. 148, poz GRUPA PREFABET SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7194/12/98] - s. 189, poz GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR [PO.VIII NS-REJ.KRS/6062/12/161] - s. 148, poz GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KASZUB [GD.VII NS-REJ.KRS/4455/12/305] - s. 148, poz GTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5725/12/716] - s. 148, poz H- HANDEL TOWARAMI MASOWYMI, STACJA PALIW MIECZYSŁAW, MARIA KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA CHOJNÓW, UL. LUBIŃSKA 5 [WR.IX NS- -REJ.KRS/3402/12/426] - s. 116, poz HANDLOMAR WIESŁAW CHMURA, TOMASZ MYSZKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDA- CYJNEJ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2961/12/385] - s. 116, poz HANDS2WORK PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/4071/12/939] - s. 72, poz HANSSEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3615/12/152] - s. 148, poz HARTMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6977/12/396] - s. 148, poz HAYNES INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/9343/12/436] - s. 124, poz HEMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5219/12/494] - s. 149, poz HENGST POLSKA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3580/12/293] - s. 149, poz HERKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10028/12/864] - s. 72, poz HESCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNMOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5815/12/496] - s. 149, poz HIFLEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS- -REJ.KRS/4891/12/389] - s. 149, poz HIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4531/12/160] - s. 149, poz HM REALITY ŚWIEBODZICE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3499/12/122] - s. 149, poz HOLDING DOMATOR SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/2908/12/266] - s. 189, poz HORIZON.NET SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9546/12/841] - s. 189, poz HORNMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6940/12/626] - s. 150, poz HOTEL KORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6078/12/888] - s. 73, poz HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6194/12/27] - s. 190, poz I- I-CONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6238/12/806] - s. 121, poz IBKM GOGOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OP.VIII NS- -REJ.KRS/3284/12/594] - s. 150, poz IDEOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3756/12/938] - s. 150, poz IEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9117/12/875] - s. 150, poz IGS AGENCJA CELNA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7286/12/680] - s. 73, poz ILB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8821/12/426] - s. 150, poz IMPULS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4884/12/271] - s. 150, poz INDORAMA VENTURES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2069/12/684] - s. 150, poz INEKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3255/12/32] - s. 151, poz INF ORION INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/5285/12/137] - s. 124, poz INFRASTRUKTURA24 SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/5209/12/173] - s. 190, poz ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/9914/12/480] - s. 190, poz INMAX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJ- NEJ I WSPÓLNICY II SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/2643/12/242] - s. 121, poz INMAX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2641/12/440] - s. 121, poz INMOBILIARIA STAR GRUP-PROGRES GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9152/12/154] - s. 151, poz INNOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2137/12/20] - s. 151, poz INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5834/12/737] - s. 152, poz INS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3434/12/191] - s. 152, poz INSTALATOR KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/1577/12/637] - s. 152, poz INSTALCOMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5988/12/47] - s. 152, poz INSTYTUT SIECI SEMANTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8753/12/90] - s. 73, poz INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI [WR.VI NS-REJ.KRS/5997/12/967] - s. 152, poz INTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4863/12/228] - s. 152, poz INTELBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4209/12/102] - s. 152, poz INTER MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4205/12/498] - s. 152, poz INTER-BUD ADAM BURCEWICZ, EWA KAŹ- MIERCZAK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7361/12/134] - s. 117, poz INTER-MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9520/12/793] - s. 152, poz INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3446/12/314] - s. 152, poz INTERFONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/3256/12/433] - s. 153, poz INTERPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3502/12/527] - s. 153, poz INTERSTAL DOMAGAŁA,KUJAWA,KURDZIEL SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/5174/12/314] - s. 117, poz INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2441/12/238] - s. 121, poz INVEXHIB WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8878/12/838] - s. 153, poz INWESTYCJE WIELKOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AT THE ROYAL ROUTE SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/5991/12/561] - s. 121, poz IT4C.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5329/12/916] - s. 153, poz ITERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9193/12/839] - s. 153, poz J- JABŁUSZKO-HANDEL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7318/12/336] - s. 153, poz JANTAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4142/12/478] - s. 153, poz JASTRZĘBSKA SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA [GL.X NS-REJ.KRS/3221/12/465] - s. 153, poz JAVART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/8484/12/151] - s. 153, poz JAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3286/12/396] - s. 74, poz JAZBO - BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4333/12/760] - s. 153, poz JK & CONTRACTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3141/12/6] - s. 153, poz JNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3240/12/706] - s. 74, poz JOST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3574/12/576] - s. 153, poz JP INSTALACJE IRENA PATRYN JAROSŁAW PATRYN SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/3206/12/828] - s. 117, poz JTMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2805/12/962] - s. 74, poz JUPITER PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6286/12/609] - s. 154, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 204

8 JW STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3462/12/352] - s. 75, poz K- K & K INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9623/12/97] - s. 154, poz K&A INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2826/12/5] - s. 154, poz KABRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5229/12/815] - s. 75, poz KADBUD A.KOWALSKI, M.KASKA SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7427/12/357] - s. 117, poz KAMBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5747/12/160] - s. 154, poz KANCELARIA ADWOKACKA M. GŁĘBICKI, J. KOŁOD- KO, M. PARZYCH & T. ŚLIWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [BI.XII NS-REJ.KRS/2231/12/715] - s. 117, poz KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA ZOFIA ZIMNY SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/6034/12/0] - s. 34, poz KANTOR WYMIANY WALUT DINERO WALDE- MAR STARUCH, ANNA STARUCH SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3040/12/504] - s. 117, poz KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/4764/11/525] - s. 117, poz [WR.IX NS-REJ.KRS/3270/12/669] - s. 117, poz KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5622/12/412] - s. 154, poz KAPPAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9683/12/23] - s. 154, poz KAR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [GL.X NS-REJ.KRS/3357/12/935] - s. 154, poz KATOLICKA MISJA DLA NIESŁYSZĄCYCH [KA.VIII NS-REJ.KRS/25767/11/813] - s. 195, poz KATOS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9099/12/144] - s. 154, poz KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS-REJ.KRS/9682/12/622] - s. 198, poz KBH - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5089/12/539] - s. 154, poz KBP-6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5177/10/511] - s. 154, poz KEBAB LAILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6511/12/660] - s. 154, poz KEEN PROPERTY PARTNERS RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9554/12/360] - s. 154, poz KENT-PAK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/2680/12/323] - s. 155, poz KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE [OL.VIII NS- -REJ.KRS/3488/12/400] - s. 155, poz KIPERS ANNA I MARCIN WIERZBICCY SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3191/12/611] - s. 117, poz KIRLEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/3660/12/752] - s. 155, poz KJN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2701/12/257] - s. 155, poz KLIMCOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/5200/12/564] - s. 155, poz KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9073/12/96] - s. 155, poz KLUB KOSZYKARSKI ROW RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3014/12/145] - s. 155, poz KLUB PIŁKI SIATKOWEJ SKRA BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/2976/12/711] - s. 190, poz KLUB SPORTOWY SPARTA LEGNICA [WR.IX NS- -REJ.KRS/2278/12/806] - s. 109, poz KLUB TENISOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3802/12/830] - s. 155, poz KODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2864/12/487] - s. 155, poz KOLARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3960/12/55] - s. 75, poz KOLEJOWY ZAKŁAD OSPRZĘTU SIECIOWEGO [WA.XIV NS-REJ.KRS/7302/12/609] - s. 155, poz KOŁO BASENU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3218/12/951] - s. 155, poz KONBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4750/12/603] - s. 155, poz KONSORCJUM HANDLOWE GENEZA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/2906/12/464] - s. 191, poz KONSTRUKTOR BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/2485/12/126] - s. 75, poz KORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1212/12/403] - s. 156, poz KÓŁKO ROLNICZE W CIELMICACH [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5923/12/116] - s. 198, poz KRAJOWE CENTRUM ZEZWOLEŃ WĘDKARSKICH [PO.VIII NS-REJ.KRS/7214/12/631] - s. 76, poz KRAK-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS- -REJ.KRS/5760/12/995] - s. 156, poz KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AK- CYJNA W KRAKOWIE [KR.XI NS-REJ.KRS/5090/12/251] - s. 191, poz KRAUZ-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3829/12/279] - s. 156, poz KROWODERSKA METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/3640/12/110] - s. 43, poz KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/3474/12/475] - s. 191, poz KRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5852/12/577] - s. 156, poz KUCHARCZYK&WITUCKI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3549/12/618] - s. 156, poz KULCZYK TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6879/12/97] - s. 156, poz L- LA MARCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6422/12/281] - s. 156, poz LABART POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6780/12/708] - s. 76, poz LABORATORIUM WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI [GL.X NS-REJ.KRS/3210/12/743] - s. 156, poz LAGUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VII NS- -REJ.KRS/3236/12/791] - s. 121, poz LAIXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7394/12/300] - s. 156, poz LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/2844/12/845] - s. 117, poz LAKEVIEW EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3323/12/368] - s. 77, poz LARGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6916/12/69] - s. 156, poz LATTERIA - TINIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2935/12/26] - s. 156, poz LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3228/12/272] - s. 191, poz LEGATUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4541/12/481] - s. 156, poz LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BEJGA, CZERNICKI, DZIAŁA, WOZOWCZYK, ZŁOTOGÓR- SKA-LUBECKA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3471/12/272] - s. 35, poz LEKARZ-PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, PIELĘGNIARKA M.WIELORAŃSKA, M.WÓJCIK, A.WIĘCŁAW SPÓŁKA PARTNERSKA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7486/12/882] - s. 120, poz LEMONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9019/12/576] - s. 77, poz LENA PRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3509/12/334] - s. 157, poz LENA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3510/12/46] - s. 157, poz LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3520/12/367] - s. 157, poz LENGIEWICZ CHARKIEWICZ ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10004/12/618] - s. 157, poz LEUCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6951/12/348] - s. 157, poz LIDER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9663/12/381] - s. 157, poz LIDMANN I MEGGER SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS- -REJ.KRS/2648/12/247] - s. 117, poz LIEROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3477/12/678] - s. 158, poz LIM8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4654/12/106] - s. 158, poz LINEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7384/12/979] - s. 78, poz LIUGONG MACHINERY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/3465/12/555] - s. 158, poz LOGO RAJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/3397/12/219] - s. 158, poz LOGWIN SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6769/12/675] - s. 158, poz LUCRUM-IB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2997/12/754] - s. 158, poz LUDOWY KLUB SPORTOWY SANOVIA W LESKU [RZ.XII NS-REJ.KRS/2480/12/121] - s. 199, poz Ł- ŁÓDZKI REGIONALNY PARK NAUKOWO-TECHNO- LOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4183/12/163] - s. 158, poz M- M + B BIRKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3086/12/194] - s. 159, poz MACHINE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4607/12/704] - s. 159, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

9 MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6132/12/299] - s. 159, poz MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/977/12/970] - s. 159, poz MANSANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/10196/12/410] - s. 159, poz MAP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3570/12/972] - s. 159, poz MARCONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8341/12/563] - s. 81, poz MARGOT WYPOSAŻENIE REALIZACJA INWESTYCJI [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3197/12/17] - s. 159, poz MARK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3501/12/126] - s. 159, poz MARKA SPÓŁKA AKCYJNA [BI.XII NS- -REJ.KRS/2277/12/405] - s. 191, poz MARTIFER RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3158/12/134] - s. 159, poz MAWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/7393/12/899] - s. 159, poz MAXIFLORA M.P. GORYL, S. JĘDRYSEK SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/2456/12/564] - s. 34, poz MAXIMA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6950/12/947] - s. 159, poz MAYENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9674/12/103] - s. 159, poz MCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5981/12/240] - s. 159, poz MEBLE STYLOWE ZAKŁAD PRODUKCYJNY EKS- PORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/2216/12/78] - s. 160, poz MEBLOKAR 2 KARCZ SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS- -REJ.KRS/2868/12/91] - s. 118, poz MEDIC PHARMA JANUSZ BORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/1364/12/911] - s. 118, poz MEDICA LEKARSKIE ORZECZNICTWO POWYPAD- KOWE, CHIRURGIA OGÓLNA,NEUROLOGIA JA- STRZĘBSKI, SZCZYGIEŁ, WIŚNIEWSKI I PARTNERZY W LIKWIDACJI [KR.XI NS-REJ.KRS/5414/12/691] - s. 120, poz MEDICOVER FORSAKRINGS AB (PUBL)SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS- -REJ.KRS/9841/12/139] - s. 198, poz MEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7342/12/893] - s. 160, poz MESKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6131/12/898] - s. 160, poz METALWORK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5810/12/491] - s. 160, poz MG-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4481/12/664] - s. 82, poz MI-YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5726/12/117] - s. 83, poz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/3083/12/991] - s. 160, poz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJ- NE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5983/12/42] - s. 160, poz MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPO- DARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5234/12/131] - s. 160, poz MIKROGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/2952/12/465] - s. 83, poz MILCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8621/12/224] - s. 83, poz MIRAGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3593/12/817] - s. 160, poz MIX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4907/12/7] - s. 160, poz MK HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4494/12/188] - s. 84, poz MLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7027/12/953] - s. 160, poz MMI SHOPS OLSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7468/12/42] - s. 43, poz MODERN HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5947/12/362] - s. 160, poz MONTE CASSINO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5847/12/261] - s. 160, poz MORENET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2544/12/542] - s. 160, poz MOSTOSTAL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/6058/12/246] - s. 191, poz MOTOMAX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2018/12/678] - s. 161, poz MSR CZAPLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7231/12/70] - s. 161, poz MT BUDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1018/12/607] - s. 161, poz MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4208/12/701] - s. 191, poz MUSIC ART COMPANY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1853/12/694] - s. 85, poz MUZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/3420/12/266] - s. 162, poz [WR.VI NS-REJ.KRS/5057/12/774] - s. 162, poz MYKOLA VILSHANYUK SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [LU.VI NS-REJ.KRS/3436/12/993] - s. 39, poz N- NADO-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9771/12/1] - s. 162, poz NATURAL ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/9979/12/411] - s. 85, poz NATURAL IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/3963/12/258] - s. 162, poz NAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3540/12/9] - s. 163, poz NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1185/12/752] - s. 163, poz NET-S M.CHMIELEWSKI, J.CHMIELEWSKA SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3782/12/297] - s. 118, poz NETCOM BUILDING TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3271/12/70] - s. 86, poz NEW PROJECTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5995/12/165] - s. 86, poz NEWBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/9346/12/639] - s. 125, poz NEXTKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2486/12/527] - s. 87, poz NFK J. KOPA SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/4491/12/985] - s. 118, poz NORDEA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/7257/12/118] - s. 191, poz NOVA-PERSONEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3353/12/331] - s. 164, poz NOVAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/7081/12/473] - s. 164, poz NOVONORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3847/12/119] - s. 164, poz NOVUM MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1940/12/271] - s. 164, poz NOWY PLAC UNII SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9293/12/940] - s. 191, poz NU SKIN ENTERPRISES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9633/12/418] - s. 164, poz NYKREDIT REALKREDIT A/S SPÓŁKA AKCYJNA - OD- DZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS-REJ.KRS/9553/12/959] - s. 198, poz O- OCHRONA MIENIA PEWNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3331/12/887] - s. 164, poz OFICYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2486/12/527] - s. 164, poz OIL TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10196/12/410] - s. 87, poz OILER BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4929/12/451] - s. 87, poz OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO- -KARTOGRAFICZNE W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3302/12/325] - s. 164, poz OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/8950/12/89] - s. 199, poz OLIVER CAMMERON SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5329/12/916] - s. 165, poz OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/667/12/346] - s. 191, poz OMIKRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9479/12/906] - s. 165, poz OPAK PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2070/12/396] - s. 88, poz OPAL PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA TKALNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/3385/12/96] - s. 125, poz OPEUS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/6853/12/49] - s. 165, poz OPOTOM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2789/12/33] - s. 166, poz OPULENTIA REAL-ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/9131/12/111] - s. 43, poz ORCADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2280/12/919] - s. 88, poz ORTO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3133/12/487] - s. 166, poz OSIEDLE ZIELONE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/5069/12/897] - s. 167, poz OSTEOPROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9671/12/900] - s. 167, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 206

10 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRO ECO - - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2106/12/656] - s. 167, poz OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5933/12/437] - s. 167, poz OVH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6023/12/278] - s. 167, poz OWEX T.WALOCH, K.OCIEPA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/3074/12/71] - s. 118, poz OZLEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7337/12/577] - s. 167, poz Ö- ÖKO LAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OP.VIII NS- -REJ.KRS/3438/12/795] - s. 167, poz P- P.Z.-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9574/12/2] - s. 167, poz PABAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5226/12/612] - s. 89, poz PALK ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9780/12/921] - s. 167, poz PARITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7101/12/6] - s. 89, poz PARK HANDLOWY NAREW SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9148/12/239] - s. 90, poz PARK SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2557/12/66] - s. 167, poz PARTNER-BIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3545/12/14] - s. 167, poz PASZE DLA RYB, ARTYKUŁY DO PRODUKCJI RY- BACKIEJ KOWALEWSKI MIECZYSŁAW HRYC MARCIN SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/2656/12/766] - s. 118, poz PATENTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3242/12/508] - s. 90, poz PBO NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.IX NS- -REJ.KRS/4180/12/960] - s. 39, poz PEC - SKŁADY KUPIECKIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/3199/12/819] - s. 167, poz PEIKKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4258/12/306] - s. 167, poz PENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2541/12/339] - s. 167, poz PENZIAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9905/12/560] - s. 91, poz PERFEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3063/12/349] - s. 91, poz PERSONNEL INTERNATIONAL F.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3063/12/349] - s. 91, poz PHENICOPTERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8510/12/401] - s. 92, poz PIXIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9681/12/221] - s. 167, poz PLASTGUMET KONOPKO SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/5674/12/819] - s. 35, poz PLASTPIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [TO.VII NS- -REJ.KRS/1383/12/152] - s. 121, poz PLOGIN PRODUKCJA I HANDEL, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/3291/12/712] - s. 168, poz PODLASIE SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/3317/12/651] - s. 191, poz POFAM - JEDNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6761/12/467] - s. 168, poz POL-ARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3058/12/33] - s. 92, poz POLANA BORKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XI NS-REJ.KRS/5123/12/308] - s. 121, poz POLBUS-PKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5926/12/319] - s. 168, poz POLDIM MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3499/12/122] - s. 168, poz POLIMEX-DEVELOPMENT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4725/12/645] - s. 168, poz POLMAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7203/12/909] - s. 168, poz POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - ŁÓDŹ [LD.XX NS-REJ.KRS/3014/12/145] - s. 168, poz POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZAKŁAD SZKOLENIO- WO-PRODUKCYJNY ELNA SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GL.X NS- -REJ.KRS/2421/12/596] - s. 168, poz POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KIELCACH RADIO KIELCE - SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS-REJ.KRS/306/12/716] - s. 191, poz POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MARGARYNY W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9659/12/466] - s. 195, poz POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/5060/12/288] - s. 192, poz POM LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2016/12/876] - s. 168, poz POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURY- STYCZNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3018/12/749] - s. 195, poz POMOST - FUNDACJA POMOCY SOCJALNEJ [PO.VIII NS-REJ.KRS/2496/12/848] - s. 198, poz PONER-MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3749/12/820] - s. 168, poz PORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4190/12/281] - s. 168, poz POS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5680/12/536] - s. 168, poz POWIŚLE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10069/12/549] - s. 169, poz PPH MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5752/12/476] - s. 169, poz PPHU LACTIS ANDREASIK, LIS, LIS, ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3512/12/848] - s. 118, poz PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/9976/11/205] - s. 169, poz [PO.VIII NS-REJ.KRS/5859/12/384] - s. 169, poz PRESSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5858/12/983] - s. 169, poz PRIMECO SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS- -REJ.KRS/2266/12/683] - s. 107, poz PRK BETIS SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/3846/12/718] - s. 192, poz PRO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1346/12/71] - s. 169, poz PRO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/1579/12/439] - s. 169, poz PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4413/12/219] - s. 169, poz PRO URBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9733/12/519] - s. 169, poz PROFESJONALNE DORADZTWO BIZNESOWE [WR.IX NS-REJ.KRS/3482/12/994] - s. 169, poz PROFUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9599/12/649] - s. 93, poz PROGRESS BROKERS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/3402/12/426] - s. 169, poz PROJEKT CENTRUM PAWEŁ ORŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KI.X NS-REJ.KRS/1537/12/353] - s. 122, poz PROJEKT OUTDOOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1856/12/897] - s. 93, poz PROMEDICA24 BETREUUNG GERMANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/9888/12/230] - s. 122, poz PROSERVICE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9900/12/555] - s. 170, poz PROTON FINISHING POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2389/12/629] - s. 170, poz PRYWATNE BIURO OCHRONY MAGNUM A.CZYŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS- -REJ.KRS/3400/12/624] - s. 118, poz PRZEDECZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3431/12/988] - s. 170, poz PRZEDIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁU- GOWO - HANDLOWE RAPID SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS- -REJ.KRS/3477/12/678] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PROMONT [GD.VIII NS-REJ.KRS/4076/12/944] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ABM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5530/12/830] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE POLBUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4753/12/806] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDRO- TECHNICZNEGO ODRA 3 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/1162/12/907] - s. 170, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPE- CJALISTYCZNEGO SILBUD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/5896/12/465] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO- -CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6772/12/189] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BUDLEX [PO.IX NS-REJ.KRS/3322/12/967] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE DEKO SPÓŁKA JAWNA P.KOZIOŁ, P.DĘDEK, M.SZYMKOWICZ [WR.VI NS-REJ.KRS/6043/12/920] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GEMAX [WR.IX NS-REJ.KRS/3504/12/329] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7354/12/16] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DOMATOR-COMODO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/2909/12/667] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGO JERZY GÓRECKI, EWA GÓRECKA SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/2276/12/4] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE MERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3413/12/148] - s. 171, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3206/12/828] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE K & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6217/12/763] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARKO SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW FIRGANEK IWONA KASJANIUK [BB.VIII NS-REJ.KRS/1440/12/766] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORTOWO-EKSPORTOWE TEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4730/12/961] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - REMONTOWE ENERGETYKI I PRZEMYSŁU REMAK - ROZRUCH SPÓŁKA AKCYJNA [OP.VIII NS-REJ.KRS/3296/12/717] - s. 192, poz PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE EKOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ [GL.X NS- -REJ.KRS/3479/12/480] - s. 171, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHO- DOWEJ W INOWROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2639/12/327] - s. 192, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHO- DOWEJ W ŁUKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/3410/12/945] - s. 192, poz PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI METALOWYMI METALZBYT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/4884/12/271] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY OSÓB I MIENIA NAVAL GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/1290/12/169] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE EKO- BUD-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3276/12/75] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PAL - BUD PAWLAK SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/4217/12/621] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNI- KACJI SAMOCHODOWEJ W LIKWIDACJI [PO.IX NS- -REJ.KRS/3498/12/721] - s. 199, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODACH BEKIER AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/2991/12/348] - s. 118, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS-REJ.KRS/3473/12/74] - s. 192, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HAN- DLOWE - RYSZARD KACZMAREK I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/5447/12/857] - s. 122, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CERBER P.MAZUR SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1472/12/531] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE MARABUD U. NOWAK I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/23908/11/348] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE CONTINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1997/12/683] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE K & S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4585/12/369] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE AMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3564/12/255] - s. 172, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- DLOWO-USŁUGOWE POLVITA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7453/12/716] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE ROBOTEX M. STRAWCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [KI.X NS- -REJ.KRS/1554/12/792] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO- WO-USŁUGOWE FORTRANS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1952/12/394] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- DLOWO-USŁUGOWE HAL-KO M. KORZENIOW- SKA, B. KORZENIOWSKI SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/4379/12/450] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- DLOWO-USŁUGOWE MARKOPOL IWONA I MA- REK JAMRÓZ SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/3367/12/256] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGO- WO-HANDLOWE MIROMAK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/3789/12/104] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-INWESTY- CYJNE AJEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3015/12/546] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUK- CYJNO-HANDLOWE ELEKOR ANDRZEJ NO- WIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA [BB.VIII NS- -REJ.KRS/369/12/845] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZA- CYJNE BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO IN- WEST-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11640/11/972] - s. 173, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/9359/12/163] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻE- NIOWE KOLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3353/12/331] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ELEKTROMONT-GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WR.IX NS-REJ.KRS/3501/12/126] - s. 122, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO - - DROGOWYCH W ŁOWICZU SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/4210/12/814] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MONTAŻOWO-INWE- STYCYJNYCH PROMONTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1615/12/10] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZ- NYCH KAN-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5985/12/844] - s. 173, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE PERKUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3614/12/751] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE PREDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8316/12/605] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SOCJALNYCH AS PAK [PO.IX NS-REJ.KRS/3585/12/298] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE RAGOS [GL.X NS-REJ.KRS/3319/12/453] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE TRANS - BUD SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1783/12/556] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE CALWENT SZUCHNICKI, LEGUN - SPÓŁKA JAWNA [BI.XII NS-REJ.KRS/2282/12/721] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUK- CYJNO - HANDLOWE ELROL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3430/12/587] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE WIKAMA ANDRZEJ ŚWIERK, WIESŁAW WIĄCEK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [RZ.XII NS- -REJ.KRS/3037/12/990] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE PINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4144/12/280] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE PROKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6588/12/714] - s. 174, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO- -PRODUKCYJNE ECO-HEST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3204/12/26] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EURO- MAG - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2823/12/802] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE H & K MARIA SZCZYREK, HENRYKA RYBKA SPÓŁKA JAWNA [KI.X NS-REJ.KRS/1825/12/533] - s. 119, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ULTRA - - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5197/12/159] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAGA- BUNDA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5546/12/557] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE HYDROWIERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1127/12/628] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALI- ZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/2874/12/808] - s. 175, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE W POL- SCE TIMED ROBERTO TIDONA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7441/12/593] - s. 198, poz PRZYCHODNIA VITA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1918/12/516] - s. 175, poz PTAK - MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/4187/12/767] - s. 192, poz PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7801/12/713] - s. 176, poz Q- QUATRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5877/12/224] - s. 176, poz QWERT 210 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8668/12/315] - s. 176, poz R- RABEN TRANS EUROPEAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7290/12/595] - s. 176, poz RADFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9088/12/422] - s. 176, poz RAJDIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [KR.XII NS-REJ.KRS/2430/12/516] - s. 176, poz RALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5741/12/754] - s. 176, poz RAMM M. GŁOGOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4145/12/681] - s. 120, poz RANK MÜLLER JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/2950/12/663] - s. 176, poz RATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3437/12/394] - s. 176, poz RE-WO AUTO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3311/12/245] - s. 176, poz RECE OMIKRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9669/12/787] - s. 176, poz RECE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9552/12/558] - s. 176, poz RECE SIGMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9549/12/44] - s. 177, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 208

12 RED PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/4181/12/361] - s. 177, poz REG BENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3190/12/210] - s. 94, poz REGIONALNA AGENCJA PROMOCJI ZATRUD- NIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOSCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6109/12/143] - s. 177, poz REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA ŻYWNOŚCI NATURALNEJ I TRADYCYJNEJ W OLSZTYNIE [OL.VIII NS-REJ.KRS/3474/12/475] - s. 112, poz REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1465/12/413] - s. 177, poz REMOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3479/12/480] - s. 177, poz RENECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2833/12/123] - s. 177, poz RENOLIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7336/12/176] - s. 177, poz REWIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3222/12/866] - s. 177, poz RICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6140/12/818] - s. 177, poz RIGALL ARTERIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3884/12/200] - s. 125, poz RODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3525/12/372] - s. 177, poz RODE - MED SPÓŁKA KOMANDYTOWA [BI.XII NS- -REJ.KRS/2281/12/320] - s. 40, poz ROJAN IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LU.VI NS- -REJ.KRS/563/12/641] - s. 177, poz ROLNICZA SPÓLDZIELNIA PRODUKCYJNA MA- CIEJKOWICE [KA.VIII NS-REJ.KRS/6093/12/525] - s. 194, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWA WIEŚ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7419/12/838] - s. 194, poz ROSLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.VI NS- -REJ.KRS/4756/12/9] - s. 177, poz ROSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6867/12/974] - s. 177, poz ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS- -REJ.KRS/733/12/880] - s. 192, poz ROXY REALESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9426/12/98] - s. 179, poz RÖBEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WR.VI NS-REJ.KRS/6031/12/797] - s. 122, poz RUBIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3144/12/209] - s. 179, poz RUCZAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4220/12/135] - s. 179, poz RWE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9925/12/202] - s. 193, poz S- S & S PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE [KR.XI NS-REJ.KRS/5736/12/438] - s. 179, poz S C P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4291/12/783] - s. 179, poz SAINT TROPEZ KOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KA.VIII NS-REJ.KRS/5038/12/533] - s. 122, poz SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KO- MUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2878/12/412] - s. 179, poz SANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6107/12/341] - s. 179, poz SBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7549/12/902] - s. 122, poz SCHMIDT LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/2818/12/486] - s. 179, poz SCHMIDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6224/12/881] - s. 179, poz SCORPIO GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9245/12/137] - s. 180, poz SECURITAS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/13644/11/718] - s. 180, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/8955/12/94] - s. 180, poz SECUS PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA RESIDEN- TIAL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/9722/12/797] - s. 44, poz SEE ME ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LI- KWIDACYJNEJ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5454/12/975] - s. 180, poz SEGESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9515/12/477] - s. 180, poz SENDI W. I A. SANDACH SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3349/12/416] - s. 120, poz SENJOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2653/12/563] - s. 180, poz SEQUENCE HC PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8310/12/199] - s. 180, poz SERAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4548/12/288] - s. 180, poz SERENITY SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/4519/12/726] - s. 193, poz SERWIS INSTALACYJNO - BUDOWLANY J. ŁATAK I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/4532/12/561] - s. 120, poz SET-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/7786/12/185] - s. 180, poz SETLLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6035/12/401] - s. 94, poz SFM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2265/12/282] - s. 95, poz SGI BALTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3173/12/771] - s. 180, poz SIKORA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4082/12/661] - s. 180, poz SILDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/4881/12/68] - s. 180, poz SILESIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/6040/12/717] - s. 181, poz SILESIA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4674/12/748] - s. 181, poz SIMPLE PARTNER OLSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7470/12/155] - s. 44, poz SIMPLEOUTSOURCING.PL TERCZ KALETA MOLĘDA SPÓŁKA JAWNA [KI.X NS-REJ.KRS/1656/12/695] - s. 120, poz SKONYTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3638/12/997] - s. 96, poz SKUBACZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2996/12/353] - s. 96, poz SMART IDEA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/4379/12/450] - s. 44, poz SOBSMAK DELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7477/12/962] - s. 181, poz SOLARTECH INVEST SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/5120/12/105] - s. 108, poz SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DZIERŻONIOWIE - W LI- KWIDACJI [WR.IX NS-REJ.KRS/3377/12/577] - s. 181, poz SOLLAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5294/12/57] - s. 97, poz SONNIGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/3154/12/530] - s. 125, poz SOWIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5737/12/839] - s. 181, poz SPONTIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5722/12/513] - s. 97, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANA PRZY DWORCU W OLSZTYNIE W LIKWIDACJI [OL.VIII NS- -REJ.KRS/3638/12/997] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ZGODA 12 [WA.XII NS-REJ.KRS/8515/12/406] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW SATURN [WA.XIII NS-REJ.KRS/9080/12/214] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRABÓWKA [OP.VIII NS-REJ.KRS/3371/12/171] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WARTA SŁOŃSK [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3468/12/758] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- -WŁASNOŚCIOWA LOBO W SKIERNIEWICACH [LD.XX NS-REJ.KRS/4751/12/4] - s. 194, poz SPÓŁDZIELNIA OBSŁUGI MIESZKAŃ WŁASNO- ŚCIOWYCH [KO.IX NS-REJ.KRS/1497/12/178] - s. 195, poz SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ŚWIER- KÓWKI [PO.VIII NS-REJ.KRS/2926/12/106] - s. 108, poz SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ZAGRODA PODLASKA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7293/12/798] - s. 195, poz SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZEA [WR.VI NS-REJ.KRS/5677/12/22] - s. 108, poz SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEW- NEJ HODOWCA [PO.IX NS-REJ.KRS/4328/12/444] - s. 109, poz SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RADOŚĆ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/2083/12/920] - s. 109, poz SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WYSPA PRZYGÓD [RZ.XII NS-REJ.KRS/3327/12/972] - s. 109, poz SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO- -HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH POBÓRKA WIELKA [PO.IX NS-REJ.KRS/4235/12/461] - s. 195, poz SPÓŁKA JAWNA GURAD - S. I R.GUGUŁA [KR.XII NS-REJ.KRS/2737/12/626] - s. 120, poz SPÓŁKA TRANSPORTOWO-HANDLOWA TRANS- -ZUGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W LIKWIADCJI [LD.XX NS-REJ.KRS/2715/12/182] - s. 181, poz SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5588/12/643] - s. 181, poz SPZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3500/12/725] - s. 97, poz STAL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5626/12/16] - s. 97, poz STANBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3545/12/14] - s. 98, poz STARKA KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/4033/12/457] - s. 181, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

13 STĄPORKÓW - MEIER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/1822/12/330] - s. 181, poz STEICO SPÓŁKA AKCYJNA [PO.IX NS- -REJ.KRS/4369/12/129] - s. 193, poz STOCZNIOWIEC GDAŃSK - SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/3474/12/475] - s. 193, poz STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6974/12/193] - s. 182, poz STOWARZYSZENIE JARPER X RACING TEAM [WA.XIV NS-REJ.KRS/1929/12/238] - s. 110, poz STOWARZYSZENIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KRAK-BUSINESS [KR.XI NS- -REJ.KRS/25329/11/927] - s. 196, poz STOWARZYSZENIE NAUKOWE - INSTYTUT GO- SPODARKI I RYNKU [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3514/12/650] - s. 196, poz STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIE- PEŁNOSPRAWNYM PRZYSTANEK [GD.VIII NS- -REJ.KRS/2496/12/848] - s. 110, poz STOWARZYSZENIE POMOCY ROTTWEILEROM ROTT.PL [KR.XI NS-REJ.KRS/3003/12/423] - s. 110, poz STUDENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/4891/12/389] - s. 182, poz STUDIO - MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7330/12/770] - s. 182, poz STUDIO INTERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5419/12/696] - s. 182, poz SUMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/144/12/996] - s. 98, poz SUWALSKA AUTO SERWIS-SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/4437/12/465] - s. 182, poz SYNTAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5091/12/652] - s. 182, poz SYNTPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2391/12/742] - s. 182, poz SYRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7520/12/651] - s. 98, poz SYSTEMY GRZEWCZE - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5609/12/577] - s. 182, poz SZYNAKA-CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/3618/12/355] - s. 182, poz T- TAKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10248/12/708] - s. 182, poz TAXINVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/5449/12/659] - s. 99, poz TC CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4534/12/363] - s. 182, poz TCC KOWALSKI & KAMYKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/2304/12/56] - s. 99, poz TEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4411/12/417] - s. 183, poz TEKILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3267/12/155] - s. 183, poz TELESTUDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2411/12/275] - s. 100, poz TELETECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/4892/12/790] - s. 100, poz TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/5578/12/322] - s. 193, poz TEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [RZ.XII NS-REJ.KRS/2800/12/957] - s. 183, poz TERMO-SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1866/12/218] - s. 183, poz TERMOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5878/12/625] - s. 183, poz TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5159/12/677] - s. 183, poz TESS - HDTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4477/12/749] - s. 183, poz TEWES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3346/12/213] - s. 183, poz TEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4406/12/101] - s. 183, poz TIEN - DAT TROPICAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/2882/11/324] - s. 183, poz [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3535/12/693] - s. 183, poz TMS PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6059/12/647] - s. 183, poz TOHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/5976/12/924] - s. 184, poz TOOL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9052/12/53] - s. 184, poz TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2267/12/84] - s. 184, poz TOVARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2566/12/986] - s. 184, poz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RAKOW- SKIEJ I REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO [KI.X NS- -REJ.KRS/9512/11/271] - s. 196, poz TR MANAGEMENT - IWONA MAJCHRZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/4459/12/909] - s. 45, poz TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3499/12/122] - s. 193, poz TRANSPARTNERGROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/4375/12/846] - s. 101, poz TRANSTOM GÓRKA SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/2523/12/499] - s. 120, poz TRICOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/4867/12/832] - s. 184, poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 7) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/9543/12/638] - s. 125, poz TRUE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/5911/12/993] - s. 184, poz TUCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4814/12/24] - s. 184, poz TYLKO PIŁKA SPÓŁKA AKCYJNA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2887/12/332] - s. 193, poz U- UBEZPIECZENIA I FINANSE BERNACIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/3355/12/133] - s. 101, poz ULTRA MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/1610/12/5] - s. 184, poz UNIFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/2681/12/724] - s. 185, poz UPPER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9550/12/756] - s. 185, poz URSZULA MONETTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9294/12/341] - s. 185, poz USTG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3614/12/751] - s. 101, poz V- VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4524/12/42] - s. 185, poz VBI BUS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/3013/12/744] - s. 193, poz VBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3442/12/710] - s. 102, poz VELAVES HOTEL - SPA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/4271/12/141] - s. 185, poz VENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3433/12/790] - s. 185, poz VERBUM - AKADEMIA SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/6986/12/316] - s. 185, poz VERITA HR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/8406/12/385] - s. 185, poz VESPER RYSZARD TOMASICZEK LESZEK TOMASI- CZEK SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/5630/12/931] - s. 46, poz VETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2664/12/285] - s. 185, poz VETRAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6740/12/424] - s. 185, poz VIKING GEOPHYSICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XIII NS-REJ.KRS/9907/12/362] - s. 198, poz VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/3350/12/128] - s. 185, poz VISION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6774/12/991] - s. 185, poz VISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7485/12/481] - s. 185, poz VISTALEX SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/4884/12/271] - s. 193, poz VITA-MED NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1564/12/113] - s. 186, poz VLASSENROOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3035/12/188] - s. 186, poz VOLTEON-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3015/12/546] - s. 186, poz VP SKULOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/3280/12/990] - s. 186, poz VROTIZLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5284/12/736] - s. 186, poz W- W.P.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9787/12/728] - s. 186, poz WARMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3609/12/435] - s. 186, poz WASZCZUK I PARTNERZY SPÓŁKA PART- NERSKA RADCÓW PRAWNYCH [OP.VIII NS- -REJ.KRS/3364/12/53] - s. 120, poz WBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KI.X NS- -REJ.KRS/2171/12/898] - s. 40, poz WENDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/5372/12/714] - s. 186, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 210

14 WENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/3302/12/325] - s. 186, poz WIGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3110/12/642] - s. 186, poz WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/2702/12/658] - s. 193, poz WILLA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/1897/12/582] - s. 186, poz WIN SPORT BAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/8580/12/648] - s. 186, poz WIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4233/12/659] - s. 186, poz WMW EMPRESA INDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/1039/12/650] - s. 102, poz WOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/2362/12/180] - s. 187, poz WTC PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9114/12/672] - s. 187, poz WTW ENGINEERING MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5429/12/17] - s. 187, poz WTW POMIAROWY I ANALITYCZNY SPRZĘT TECH- NICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6104/12/138] - s. 187, poz X- X DISEGNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/2851/12/963] - s. 187, poz XYLENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6018/12/962] - s. 105, poz Y- YANGGUANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7310/12/128] - s. 187, poz YASA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/3188/12/97] - s. 125, poz YI XIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7259/12/920] - s. 187, poz Z- ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3320/12/165] - s. 187, poz ZACISZE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/5853/12/978] - s. 187, poz ZAK SPÓŁKA AKCYJNA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/2883/12/728] - s. 193, poz ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAMI GMIN- NYMI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KŁODZKU [WR.IX NS-REJ.KRS/3511/12/447] - s. 187, poz ZAKŁAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY TEBA- MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2804/12/561] - s. 187, poz ZAKŁAD ELEKTRONICZNY FOSTER EUGENIUSZ FENGIER, RYSZARD OWCZARZ SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/4013/12/815] - s. 120, poz ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TO- MASZOWIE MAZOWIECKIM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/4260/12/419] - s. 187, poz ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY UNISTAL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3321/12/566] - s. 187, poz ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1802/12/688] - s. 188, poz ZAKŁAD KONSULTACYJNO-BADAWCZY GEOCOMP [KR.XI NS-REJ.KRS/5781/12/38] - s. 188, poz ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/3413/12/148] - s. 188, poz ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH MGS WŁODZIMIERZ MAŁYSZKO, MIROSŁAWA MAŁYSZKO, ZBIGNIEW GAJOS, IWONA GAJOS, KRZYSZTOF ŚLĘ- CZEK, JOWITA URBANIAK - ŚLĘCZEK SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/6038/12/604] - s. 120, poz ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALBUD J. PANKIEWICZ, L. LEWICKI, B. KILIAN SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/3488/12/400] - s. 120, poz ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALBUD [WR.IX NS-REJ.KRS/3487/12/999] - s. 188, poz ZAKŁAD ROLNY AGRO - WITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/2715/12/182] - s. 188, poz ZAKŁAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA TECHOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XII NS- -REJ.KRS/7228/12/556] - s. 188, poz ZAKŁADY MECHANICZNE URZĄDZEŃ GÓRNI- CZYCH DEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/3271/12/70] - s. 188, poz ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO DOLWIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS-REJ.KRS/3286/12/396] - s. 194, poz ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH IZO-ERG SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/3255/12/32] - s. 194, poz ZANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7620/12/752] - s. 188, poz ZEPPELIN ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4948/12/692] - s. 106, poz ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/4009/12/900] - s. 106, poz ZRB OSSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GL.X NS- -REJ.KRS/2767/12/589] - s. 124, poz ZRUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6611/12/761] - s. 188, poz ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO [WA.XII NS- -REJ.KRS/9769/12/888] - s. 199, poz ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP W JA- WORZNIE -SZCZAKOWEJ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6060/12/359] - s. 199, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

15 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Sekretariat: tel ; faks Druk: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza ul. Wierzbięcice 35, Poznań, tel.: (61) ; faks: (61)

16

17 Cena brutto: 31,32 zł (w tym 8% VAT) wersja papierowa 14,76 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna i Centrum Informacyjne Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o: trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy, o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie, wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie, trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora, cenie za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt: Centrum Informacyjne Monitora Sądowego i Gospodarczego ul. Czerniakowska Warszawa tel.: ISSN X

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:35:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:35:25 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 22:35:25 Numer KRS: 0000222062 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:03:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:03:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2017 godz. 23:03:03 Numer KRS: 0000481936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:46:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:46:52 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2016 godz. 20:46:52 Numer KRS: 0000362676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:08:47 Numer KRS: 0000286501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:19:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:19:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2017 godz. 06:19:39 Numer KRS: 0000445986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2014 godz. 08:54:23 Numer KRS: 0000403913

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2014 godz. 08:54:23 Numer KRS: 0000403913 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2014 godz. 08:54:23 Numer KRS: 0000403913 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2014 godz. 20:52:38 Numer KRS: 0000178999

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2014 godz. 20:52:38 Numer KRS: 0000178999 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2014 godz. 20:52:38 Numer KRS: 0000178999 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:27:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:27:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2014 godz. 11:27:00 Numer KRS: 0000150519 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2013 godz. 15:20:35 Numer KRS: 0000466164

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2013 godz. 15:20:35 Numer KRS: 0000466164 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2013 godz. 15:20:35 Numer KRS: 0000466164 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:56:58 Numer KRS: 0000082151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:03:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:03:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 19:03:10 Numer KRS: 0000358380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:30:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:30:39 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.11.2016 godz. 11:30:39 Numer KRS: 0000505582 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:09:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:09:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2016 godz. 21:09:17 Numer KRS: 0000303885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2016 godz. 11:59:55 Numer KRS: 0000298973 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 17:05:19 Numer KRS: 0000275711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.03.2017 godz. 11:14:27 Numer KRS: 0000150830 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:53:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:53:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 06:53:40 Numer KRS: 0000469977 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2017 godz. 14:50:44 Numer KRS: 0000450075 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:51 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.02.2015 godz. 17:16:51 Numer KRS: 0000167654 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2016 godz. 05:54:57 Numer KRS: 0000264562 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2014 godz. 11:45:19 Numer KRS: 0000205099 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 15:54:15 Numer KRS: 0000068555

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 15:54:15 Numer KRS: 0000068555 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 15:54:15 Numer KRS: 0000068555 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:48:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:48:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 12:48:04 Numer KRS: 0000342859 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 22:55:06 Numer KRS: 0000264307 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:58:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:58:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2015 godz. 06:58:21 Numer KRS: 0000339167 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:27:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:27:15 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2016 godz. 08:27:15 Numer KRS: 0000295451 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:11:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:11:07 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.12.2016 godz. 13:11:07 Numer KRS: 0000505350 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:40:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:40:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2015 godz. 12:40:19 Numer KRS: 0000478315 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:59:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:59:07 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2017 godz. 13:59:07 Numer KRS: 0000164052 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:06:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:06:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 05:06:33 Numer KRS: 0000160917 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:34:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:34:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 01:34:20 Numer KRS: 0000323578 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:57:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:57:17 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2017 godz. 22:57:17 Numer KRS: 0000122047 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:02:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:02:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 13:02:17 Numer KRS: 0000317512 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:50:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:50:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2016 godz. 01:50:28 Numer KRS: 0000175179 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2016 godz. 13:17:43 Numer KRS: 0000053716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:19:04 Numer KRS: 0000478144 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 09:51:03 Numer KRS: 0000164345

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 09:51:03 Numer KRS: 0000164345 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2014 godz. 09:51:03 Numer KRS: 0000164345 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 04:52:35 Numer KRS: 0000370912 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:44:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:44:07 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.06.2016 godz. 15:44:07 Numer KRS: 0000040567 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:27:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:27:07 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 06:27:07 Numer KRS: 0000132029 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 11:50:17 Numer KRS: 0000503597 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:53:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:53:06 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 14:53:06 Numer KRS: 0000087776 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 14:43:16 Numer KRS: 0000161720

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 14:43:16 Numer KRS: 0000161720 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 14:43:16 Numer KRS: 0000161720 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2016 godz. 22:21:18 Numer KRS: 0000531025

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2016 godz. 22:21:18 Numer KRS: 0000531025 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2016 godz. 22:21:18 Numer KRS: 0000531025 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:34:07 Numer KRS: 0000280457

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:34:07 Numer KRS: 0000280457 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:34:07 Numer KRS: 0000280457 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.11.2015 godz. 20:19:55 Numer KRS: 0000126657

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.11.2015 godz. 20:19:55 Numer KRS: 0000126657 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.11.2015 godz. 20:19:55 Numer KRS: 0000126657 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Numer KRS: 0000083949 ODPIS AKTUALNY

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Numer KRS: 0000083949 ODPIS AKTUALNY CODo NS/25.11/2/2009 Operator: JANOR BOGUMIŁA Strona 1 z 8 ODDZIAŁ CENTRALNE] INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ul. Strzelecka 1 a 00 Nowy Sącz KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2009 godz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:37:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:37:02 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 22:37:02 Numer KRS: 0000076661 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:15:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:15:27 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.04.2015 godz. 12:15:27 Numer KRS: 0000032780 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.03.2013 godz. 15:54:10 Numer KRS: 0000448507

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.03.2013 godz. 15:54:10 Numer KRS: 0000448507 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.03.2013 godz. 15:54:10 Numer KRS: 0000448507 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2016 godz. 16:54:17 Numer KRS: 0000246681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2015 godz. 14:24:46 Numer KRS: 0000424686

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2015 godz. 14:24:46 Numer KRS: 0000424686 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2015 godz. 14:24:46 Numer KRS: 0000424686 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:39:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:39:42 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 06:39:42 Numer KRS: 0000237651 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo